XXX. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI
PRO HYPERTENZI
XXII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY
PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS
XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY
SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS
MIKULOV
19.–21. 9. 2013
II. oznámení
ÚVODNÍ SLOVO
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si Vás pozvat na XXX. konferenci České společnosti pro hypertenzi, XXII. konferenci pracovní skupiny Preventivní kardiologie
České kardiologické společnosti a XVIII. konferenci pracovní skupiny Srdečního selhání České kardiologické společnosti. Opět se vracíme do atraktivního prostředí mikulovského zámku. Tato tradiční
akce se bude konat ve dnech 19. – 21. 9. 2013, tedy o 14 dnů dříve, než
v minulém období.
Rád bych Vás co nejsrdečněji pozval na jižní Moravu, do míst, která již důvěrně znáte, kde
jsme již naše konference pořádali a prožili příjemné chvíle. I v letošním roce bychom rádi
dodrželi základní strukturu konferencí a věřím, že se nám podaří připravit program, který
Vás zaujme a přinese nové a užitečné poznatky pro klinickou praxi.
Hypertenze stále patří k nejčastějším kardiovaskulárním rizikovým faktorům a dosažení
cílových hodnot krevního tlaku nám stále dělá velké problémy v klinické praxi. Naše setkání by mělo přispět k tomu, abychom se vzájemně seznámili s novinkami v diagnostice
a léčbě vysokého krevního tlaku a při vzájemné výměně názorů a nových poznatků přispěli ke zlepšení péče o hypertoniky v klinické praxi. V loňském roce vyšlo nové „Doporučení České společnosti pro hypertenzi“ s názvem „Diagnostické a léčebné postupy u arteriální hypertenze – verze 2012“. Co nového přináší? Jednak upřesňuje cílové hodnoty
krevního tlaku u starších hypertoniků, dále u vysoko rizikových pacientů, nové pohledy
na léčbu, především postavení jednotlivých diuretik a kombinační léčbu. Do popředí zájmu se dostala pravá rezistentní hypertenze s možností léčby sympatickou renální denervací. I správné měření krevního tlaku, především v domácím prostředí, je součástí tohoto
doporučení. Do odborného programu je zařazena sesterská sekce, kde se stále zvyšuje nejen počet účastníků, ale především odborná úroveň. Zařazena bude opět posterová sekce
s aktivní diskuzí. V rámci slavnostního bloku budou opět uděleny ceny za nejlepší publikované práce mladých hypertenziologů a zazní slavnostní přednáška.
Organizačně zajišťuje konferenci již tradičně firma Meritis s.r.o. První oznámení o konání konference jste již všichni obdrželi a nyní Vám předkládáme podrobnější druhou
informaci.
Pro jubilejní XXX. konferenci jsme připravili i důstojný společenský a kulturní program
s celou řadou vystoupení známých umělců i doprovodný program s možností poznat přírodní krásy okolí Mikulova a zažít příjemnou atmosféru moravských sklípků. Doufám,
že se Vám konference bude líbit a strávíme zde užitečné a příjemné chvíle a navážeme
na tradici úspěšných konferencí v Čechách a na Moravě.
Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
předseda organizačního výboru
1
VÝBOR
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
předseda organizačního výboru
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
předseda České společnosti pro hypertenzi
prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.
předseda pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS
prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
předsedkyně pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS
Organizační výbor
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
předseda organizačního výboru
prim. MUDr. Petr Svačina
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
MUDr. Milan Tržil
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
Ilona Růžičková
Hana Musilová
2
PŘeDBĚŽNý PrOGraM
středa 18. 9. 2013
16.00 – 20.00
registrace (vstupní foyer Zámeckého sálu)
17.00
schůze výboru (hotel Tanzberg)
čtvrtek 19. 9. 2013
07.00 – 18.00
registrace (vstupní foyer Zámeckého sálu)
09.00 – 09.30
slavnostní zahájení (Zámecký sál)
09.30 – 10.30
odborný program
10.30 – 11.00
coffee break
11.00 – 12.00
odborný program
12.00 – 12.30
diskuse u posterů
12.30 – 14.00
oběd
14.00 – 15.30
odborný program
15.30 – 16.00
coffee break
16.00 – 18.00
odborný program
20.00 – 24.00
uvítací recepce
pátek 20. 9. 2013
07.00 – 18.00
registrace (vstupní foyer Zámeckého sálu)
08.15 – 08.30
slavnostní zahájení sesterské sekce (sala terrena)
08.30 – 10.30
odborný program
10.30 – 11.00
coffee break
11.00 – 12.00
odborný program
12.00 – 12.30
diskuse u posterů
12.30 – 14.00
oběd
14.00 – 15.30
odborný program
15.30 – 16.00
coffee break
16.00 –18.00
odborný program
20.00 – 24.00
společenský večer
sobota 21. 9. 2013
08.00 – 12.00
registrace (vstupní foyer Zámeckého sálu)
08.30 – 10.30
odborný program
10.30 – 11.00
coffee break
11.00 – 12.00
odborný program
12.00
slavnostní zakončení konference
3
INfOrMace k ODBOrNÉMU PrOGraMU
Jednací jazyk
Jednacím jazykem konference bude čeština, slovenština a angličtina (bez simultánního
překladu).
POKYNY PRO ZÁJEMCE O AKTIVNÍ ÚČAST
Pokyny pro přípravu a zaslání abstrakt
Abstrakta prosím zasílejte elektronicky
•
•
•
•
•
•
v programu Word 97 nebo vyšší;
velikost písma 12 bodů, písmo Times New roman, řádkování 1;
hlavičku podle vzoru: název velkými písmeny, autoři a pracoviště;
abstrakta psát v češtině, slovenštině nebo angličtině;
rozsah abstraktu maximálně 300 slov;
abstrakt odeslat elektronicky v příloze na e-mail [email protected]
do 17. 5. 2013, do předmětu e-mailu napište heslo „abstrakt“;
• požadujeme strukturovaná abstrakta: cíl, metodika, výsledky, závěry. Na konec abstraktu uveďte kontaktní e-mailovou adresu;
• abstrakta nebudou redigována, prezentující autor odpovídá za obsahovou i formální
stránku svého příspěvku. Nebudou zasílány korektury.
Vzorový abstrakt
Název přednášky:
autoři:
Pracoviště:
Postery
LÉČBa HYPerTeNZe U OBÉZNícH JeDINcŮ ...
Novák J.1, Novotný a.2
1
Interní oddělení, fN Olomouc
2
Interní kardiologická klinika, fN Brno
Během konference bude probíhat posterová sekce. Postery budou umístěny na panelech
o rozměru: 80 x 150 cm (šířka x výška).
4
VŠeOBecNÉ INfOrMace
Místo konání konference
regionální muzeum Mikulov, Zámek 5, 692 15 Mikulov
Místo konání společenských večerů
19. září 2013 Uvítací recepce, Zámecký sál, zámek Mikulov
20. září 2013 Společenský večer, Zámecký sál, zámek Mikulov
Registrace
Registrační formulář je přiložen k tomuto II. oznámení nebo je k dispozici na internetových stránkách konference www.meritis.cz/mikulov2013
Prosíme o jeho vyplnění a zaslání zpět společně s platbou registračního poplatku, popř.
ubytování na adresu organizační agentury Meritis s.r.o., Obrovského 644, 141 00 Praha 4
nebo faxem 272 767 597 nejpozději do 17. 5. 2013.
Preferujeme on-line registraci. Tato registrace bude zvýhodněna malým dárkem, který
obdržíte při registraci na místě!
Registrační poplatky
do 17. 5. 2013
po 17. 5. 2013
členové ČsH a Čks
600 kč
800 kč
nečlenové
800 kč
1.000 kč
organizační výbor, výbor ČsH
zdarma
zdarma
sZP, studenti, lékaři do 35 let
400 kč
600 kč
doprovodné osoby
500 kč
700 kč
Jednodenní registrace
lékaři
500 kč
sZP, studenti, lékaři do 35 let
250 kč
Registrační poplatek zahrnuje
• vstup na odborný program během celé
konference
• konferenční materiály
• volný vstup na výstavu firem
• účast na společenských večerech
• občerstvení během přestávek a obědy
Registrační poplatek (jednodenní) zahrnuje
• vstup na odborný program – 1 den
• program konference
• volný vstup na výstavu firem – 1 den
• občerstvení během přestávek a oběd
– 1 den
Lékaři s jednodenní registrací dostanou
potvrzení o účasti, ne však kredity ČLK.
5
Registrační poplatek pro doprovodné osoby zahrnuje
• účast na společenských večerech
Doklad o zaplacení je nutno předložit při registraci.
Stravování
snídaně jsou zajištěny v místě ubytování. Obědy a coffee breaky během přednášek budou
zajištěny v místě konání konference.
Platby
Česká republika – platby registračních poplatků a ubytování proveďte převodem na účet
číslo: 35-4532770207/0100 u Komerční banky.
Slovenská republika – platby registračních poplatků a ubytování proveďte převodem
na účet číslo: 2621750612/1100 U TaTra BaNkY.
Pro platby ze zahraničí IBAN účet: cZ0701000000354532770207,
sWIfT kód kOMBcZPPXXX.
Veškeré platby jsou uvedeny včetně DPH a jsou považovány za zálohy. Příjmové daňové
doklady budou vystaveny na místě. V případě platby předem se dokladem o zaplacení
prokažte u registrace.
V případě platby fakturou kontaktujte, prosím, organizační agenturu. Dodatečné faktury budou vystaveny pouze na základě písemné žádosti a to do 1 měsíce po skončení
konference.
Veškeré platby na místě bude možné provést pouze v hotovosti v CZK.
Storno účasti
storno účasti je nutno nahlásit organizační agentuře písemně. Při zrušení účasti
do 31. 8. 2013 bude vráceno 50 % hodnoty zaplaceného poplatku. Po tomto termínu není
možné zaplacenou částku vrátit, ale delegátovi bude zaslán konferenční materiál.
sPOLeČeNský PrOGraM
Čtvrtek 19. září 2013
20.00 hodin
Uvítací recepce (Zámecký sál, zámek Mikulov)
Pátek 20. září 2013
20.00 hodin
6
Společenský večer (Zámecký sál, zámek Mikulov)
UBYTOVáNí
Ubytování je zajištěno v hotelech v okolí místa konání konference.
Ubytování je možné objednat do 17. 5. 2013. Po tomto datu bude objednávka též akceptována, avšak do výše volných kapacit hotelů.
1/1
jednolůžkový pokoj
1/2
dvoulůžkový pokoj
1/1L jednolůžkový pokoj deluxe
1/2L dvoulůžkový pokoj deluxe
1/1a apartmán pro jednu osobu
1/2a apartmán pro dvě osoby
studio jsou 2 samostatné pokoje a společné sociální zařízení.
Hotely
www.hotelbonsai.cz
Hotel Bonsai***
republikánské obrany 10,
Mikulov
1/1
1/2
980 Kč
1.300 Kč
www.hoteleliska.cz
Hotel Eliška***
Piaristů 4, Mikulov
1/1
1/2
1/2A
900 Kč
1.310 Kč
2.105 Kč
1/1L
1/2L
1.220 Kč
1.820 Kč
www.galant.cz
Hotel Galant****
Mlýnská 2, Mikulov
1/1
1/2
1.770 Kč
2.170 Kč
1/1L
1/2L
2.000 Kč
2.400 Kč
www.hotelgolfgarni.cz
Hotel Golf Garni***
Vídeňská 54, Mikulov
1/1
1/2
1.050 Kč
1.500 Kč
www.mbzm.cz
Hotel Maroli***
k Vápence 609, Mikulov
1/1
1/2
600 Kč
1.140 Kč
www.hoteltanzberg.cz
Hotel Tanzberg***
Husova 8, Mikulov
TeNTO HOTeL reZerVOVáN
POUZe PrO ČLeNY VýBOrU!
www.templ.cz
Hotel Templ ***
Husova 50, Mikulov
1/1
1/2
1.390 Kč
1.650 Kč
www.zamecekmikulov.cz
Hotel Zámeček***
Budova a, B, c
k Vápence 6, Mikulov
1/1
1/2
800 Kč
1.450 Kč
www.zamecekmikulov.cz
Hotel Zámeček***
Budova D
k Vápence 6, Mikulov
1/1
1/2
700 Kč
1.100 Kč
7
Penziony
www.alvamikulov.cz
Penzion Alva
Pavlovská 26, Mikulov
1/1
1/2
680 Kč
960 Kč
www.penzion-arkada.cz
Penzion Arkáda
1. května 74, Mikulov
1/1
1/2
450 Kč
900 Kč
www.pensionbaltazar.cz
Pension Baltazar
Husova 44, Mikulov
1/1
1/2
1.300 Kč
1.600 Kč
www.fontana.euweb.cz
Pension Fontána
Piaristů 6, Mikulov
1/1
1/2
750 Kč
850 Kč
www.penziongulliver.cz
Penzion Gulliver
Piaristů 16, Mikulov
1/1
1/2
1/2A
1.500 Kč
1.500 Kč
3.000 Kč
Penzion Na Jámě
hosté se přihlásí v Penzionu
Růže – Lidická 10!
Na Jámě 59
(Lidická 10), Mikulov
1/1
1/2
1.000 Kč
1.200 Kč
www.penzionnike.cz
Penzion Niké
koněvova 30, Mikulov
1/1
1/2
1/2studio
www.penzionpanorama.cz
Penzion Panorama
Hliniště 9, Mikulov
1/1
1/2
700 Kč
1.200 Kč
www.a-penzionpohoda.unas.cz
Penzion Pohoda
Valtická 20a, Mikulov
1/1
1/2
480 Kč
850 Kč
www.svatyurban.cz
Penzion U svatého Urbana
Pavlovská 27, Mikulov
Česká 16, Mikulov
1/1
1/2
1.000 Kč
1.500 Kč
www.zeleny-strom.unas.cz
Penzion Zelený strom
Vídeňská 49, Mikulov
1/1
1/2
535 Kč
920 Kč
1/1L
1/2L
1.600 Kč
2.000 Kč
550 Kč
1.000 Kč
1.000 Kč
ceny ubytování jsou vždy za 1 pokoj (tzn. 1/1 – 1 osoba, 1/2 – 2 osoby) včetně snídaně
a DPH.
Storno ubytování
• Poplatek za ubytování bude vrácen po snížení 20 % na pokrytí administrativních nákladů, pokud pořádající agentura obdrží informaci o zrušení ubytování písemně nejpozději do 31. 7. 2013. Po tomto datu nebude poplatek za ubytování vrácen.
• Pokud neobdržíme platbu do 31. 7. 2013 bude ubytování zrušeno z důvodu storno podmínek daného ubytovacího zařízení.
8
Seznam ulic / Strassenverzeichnis / Index of Streets
21
24
26
25
15
8
3
2
1
6
7
10
23 22
9
11
1
12
1
1413
20
16
17
18
19
22. dubna
28. října
Alfonse Muchy
Bardějovská
Bezručova
Brněnská
Česká
Čs. Červeného kříže
Dukelská
Erbenova
Gagarinova
Gorkého
Habánská
Havlíčkova
Hliniště
Hraničářů
Husova
Jiráskova
K Vápence
Kamenný řádek
Kapucínská
Komenského
Koněvova
Kostelní náměstí
Kozí hrádek
Kpt. Jaroše
Lidická
Majakovského
Marie Majerové
Mlýnská
Na Hradbách
Na Jámě
Nádražní
Náměstí
Nerudova
Nová
Novokopečná
Pavlovská
Piaristů
Pod Hájkem
Pod Nádražím
Pod Platanem
Pod Strání
Poštovní
Purkyňova
Republikánské obrany
Růžová
Sadová
Stanislava Živného
Střelnická
Svobody
Šhärfova alej
Školní
Tyršova
U Bažantnice
U Celnice
U Lomu
U Staré brány
Valtická
Venušina
Větrná
Vídeňská
Vinařská
Vinohrady
Vrchlického
Wolkerova
Zámecká
Zámek
Zdeňka Nejdelého
Zlámalova
Žižkova
B2, C2
C1, D2
C2, 3
A4, 5
A4, 5
A2, B2, 3
B3
C1, D1
A4, 5
B4
A2, 3
A3
B4
A4, B4
A4
C1, 2
B2, 3, C2
D1, 2
A2, B1, 2
B3, 4
C3
C2, 3
C3
B3
B3
C1
A3, 4
A3
A4
B3, 4
D2, 3
A4, B3
C1, 2
B3, C3
A5
B2, C2
C3
A4, B3, 4
C2
A3
C1
C2, 3
C2
B3
C3
C2, D1, 2
A4, 5
A2, 3
C2
B3, 4
C3
B3
A4, B4
B2
D3
D3
A4
B3
D3, 4
B4
C2
C3, D3
C2
A3, 4
B3
B3, 4
B3, C2
B3
C1, 2
D3, 4
A5
Zámek – místo konání konference,
Zámek 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
INFOCENTRUM
Náměstí 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Důležitá data
HOTEL/PENZION
Alva, Pavlovská 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Arkáda, 1. května 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Baltazar, Husova 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bonsai, Republikánské obrany 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Eliška, Piaristů 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Fontána, Piaristů 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Galant, Mlýnská 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Maroli, K Vápence 609 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Nike, Koněvova 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
9
Panorama, Hliniště 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Pohoda, Valtická 20a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tanzberg, Husova 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3
Templ, Husova 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
U sv. Urbana, Česká 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
U sv. Urbana, Pavlovská 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zámeček, K Vápence 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vše do 17. května 2013
6
Gulliver, Piaristů 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Na Jámě, Na Jámě 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
přihláška k aktivní účasti
odeslání abstrakt
přihláška k ubytování
úhrada zvýhodněného registračního poplatku
13
Golf Garni, Vídeňská 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kiwi, U Bažantnice 1637/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•
•
•
•
23
Zátiší, Gagarinova 1646 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zelený Strom, Vídeňská 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Organizační zajištění konference
Meritis s.r.o.
Obrovského 644
141 00 Praha 4
e-mail: [email protected]
tel.: 272 774 064
fax: 272 767 597
www.meritis.cz/mikulov2013
Milena Notová
organizace konference, sponzoring a vystavovatelé
tel.: 736 484 159
Tereza Donátová
registrace, ubytování
tel.: 737 282 842
Download

II. oznámení