Nový Jičín dne 16. dubna 2014
Zpravodaj ORM č. 1/ 2014
Všem:
• vedoucím kolektivů MH,
• vedoucím kolektivů dorostu,
• členům ORM OSH.
Obsah:
1) Soutěže mladých hasičů a dorostenců
2) Změna pravidel celostátní hry Plamen
3) Změna pravidel dorostu
4) Kontaktní údaje na OSH Nový Jičín
5) Různé
Ad 1) Soutěže mladých hasičů a dorostenců
a) 10.5.2014 na stadionu v Lichnově
23. ročník soutěže mladých hasičů „O putovní pohár ORM OSH Nový Jičín“
Kategorie: mladší, starší
Disciplíny: požární útok, požární útok s překážkami CTIF
Pohárová soutěž bude organizována dle Směrnic hry Plamen s následujícími úpravami pro
kategorii mladší při požárním útoku CTIF:
1. úsek vodní příkop šířka 1,8 zmenšena na 1,0 m
2. nástřiková stěna bude nahrazena stojánky se 6 plechovkami
b) 17.5.2014 Nový Jičín
Okresní soutěž dorostu
Kategorie: družstva dorostenců, dorostenek a smíšená, jednotlivci, jednotlivkyně
Disciplíny:
kolektivy - požární útok, běh na 100m s překážkami, štafeta 4x100m, test z PO
jednotlivci - běh na 100 m s překážkami, dvojboj, test z PO
c) 24.5.2014 8:00 Lubojaty
II. část okresního kola celostátní hry Plamen 2013-2014
Kategorie: mladší, starší
Disciplíny: požární útok, požární útok s překážkami CTIF, štafeta požárních dvojic, štafeta
400m CTIF
Jednotlivci si budou moci získat příslušnou výkonnostní třídu v disciplíně běh na 60 m s
překážkami.
d) 13-14.6.2014 Nový Jičín
Krajské kolo celostátní hry Plamen 2013-2014 mladých hasičů.
e) 15.6.2014 Nový Jičín
Krajské kolo celoroční činnosti dorostu.
f) 6.9.2014 v Zátoru pořádá OSH Bruntál
O pohár starosty KSH ČMS
Kategorie: mladí hasiči mladší a starší
Disciplíny: požární útok a štafeta dvojic
Účast za okres Nový Jičín - 3 družstva v obou kategoriích dle postupového klíče:
1. vítězové okresního kola hry Plamen,
2. vítězové a druzí v pořadí soutěže „O putovní pohár ORM OSH Nový Jičín“,
3. při shodnosti družstev nebo při odmítnutí účasti vždy další v pořadí soutěže „O putovní
pohár ORM“.
g) 11.10.2014 termín určen, hledá se zájemce o pořádání (nahlaste na OSH)
Závody požárnické všestrannosti jako I. část okresního kola hry Plamen 2013-2014 a
celoroční činnosti dorostu. Mladí hasiči budou v rámci této soutěže absolvovat i disciplínu
štafetu 4x60m.
Kalendář soutěží pro rok 2014 je vyvěšen na www.ormosh-novyjicin.wz.cz a www.oshnj.cz.
Ad 2) Změna pravidel celostátní hry Plamen
DODATEK č. 4 ke Směrnici hry Plamen:
Kapitola 1 – Podmínky účasti / Kategorie (str. 6)
1. a 2. Odstavec se nahrazuje takto: Družstva soutěží ve hře Plamen bez rozlišení pohlaví v
kategoriích:
- mladší: do 11 let
- starší: od 11 do 15 let
Kdykoli v roce ukončení příslušného ročníku hry Plamen nesmí soutěžící mladší kategorie
dovršit 12 let, v kategorii starší nesmí dosáhnout 16 let. Na www.dh.cz bude před zahájením
ročníku zveřejněna pomocná tabulka s rozdělením do věkových kategorií.
Ad 3) Změna pravidel dorostu
DODATEK č. 3: ke Směrnici pro celoroční činnost dorostu SH ČMS,
a) Kapitola II. Všeobecné podmínky činnosti dorostu / Podmínky účasti (str. 6)
První odstavec se nahrazuje takto: Soutěže se může zúčastnit sedmičlenné družstvo
dorostenců a dorostenek (v okresech pak i smíšená družstva) a jednotlivci z členů SH ČMS, ve
věku 13 – 18 let. Kdykoli v roce ukončení příslušného ročníku soutěže musí soutěžící dovršit
13 let a nesmí dovršit 19 let. V družstvu mohou soutěžit pouze dva členové, kteří v roce
ukončení ročníku soutěže dovrší 13 let. Na www.dh.cz bude před zahájením ročníku
zveřejněna pomocná tabulka s rozdělením do věkových kategorií.
Kategorie (str. 7)
2. odstavec se mění takto:
II. jednotlivci
- dorostenci
– mladší (13 – 14 let)
– střední (15 – 16 let)
– starší (17 – 18 let)
- dorostenky – mladší (13 – 14 let)
– střední (15 – 16 let)
– starší (17 – 18 let)
Pro zařazení do příslušné věkové kategorie platí stejná pravidla jako v článku „Podmínky
účasti“. Věkové kategorie se použijí pouze pro soutěž jednotlivců, kategorie družstev se na
věkové kategorie nečlení. Na www.dh.cz bude před zahájením ročníku zveřejněna pomocná
tabulka s rozdělením do věkových kategorií.
b) Prezence (str. 8)
V 1. odstavci se ruší poslední věta: „U 13letých soutěžících vedoucí předkládá písemný
souhlas rodičů.“
2. a 3. odstavec se mění takto: Pro účast v krajském kole: všichni soutěžící, kteří reprezentují
příslušný okres, musí mít trvalé bydliště v katastru okresu. Jako doklad totožnosti předloží
vedoucí družstva u prezence OP nebo cestovní pasy členů družstva. Pro účast v
republikovém kole: všichni soutěžící, kteří reprezentují příslušný kraj, musí mít trvalé bydliště
v katastru kraje. Jako doklad totožnosti předloží vedoucí družstva u prezence OP nebo
cestovní pasy členů družstva.
c) Kapitola VIII. Soutěž jednotlivců
Druhý odstavec se ruší: „Do vyšších kol postupují…“
Pozn.: postupový klíč je uveden v kapitole „Organizace soutěží, termíny“ (str. 7).
d) Kategorie (str. 55)
Text odstavce se nahrazuje: Platí stejné podmínky uvedené v kapitole „Kategorie“ (str. 7).
e) Běh na 100 m s překážkami jednotlivců (str. 55)
Text odstavce se nahrazuje takto: Disciplína se plní ve druhé části okresního kola soutěže a
ve vyšších kolech. Kategorie starších dorostenců plní disciplínu za stejných podmínek jako
družstva dorostenců. Kategorie středních a mladších dorostenců plní disciplínu za stejných
podmínek jako družstva dorostenců s těmito odlišnostmi:
-
překážka se nahrazuje překážkou o výšce 1,7 m, ostatní parametry zůstávají shodné
s překážkou pro družstva dorostenců,
-
kladina je snížena na výšku 0,8 m jako v kategorii dorostenek.
Kategorie starších, středních i mladších dorostenek plní disciplínu za stejných podmínek jako
družstva dorostenek.
Ad 4) Kontaktní údaje na OSH Nový Jičín
OSH Nový Jičín
Zborovská 5
741 01 Nový Jičín
mobil: 724 87 40 49 (O2 – volejte levněji s hasiči)
Email: [email protected]
Úřední hodiny:
Po:
Út:
St:
08:00 – 11:30 / 12:00 – 16:30
08:00 – 11:30 / 12:00 – 15:00
08:00 – 11:30 / 12:00 – 16:30
Ad 5) různé
a) Plnění odborek – odznaky odbornosti
Získáním nejméně 5 odznaků odbornosti MH nebo specializace dochází u soutěžního
družstva mladých hasičů ke splnění jednoho ze čtyř okruhů celoroční činnosti. Kromě
výchovného cíle se družstvo tímto vyvaruje získání zbytečných trestných bodů do celkového
hodnocení v rámci hry Plamen. Vzdělávání probíhá ve stejném duchu jako v minulých létech,
důležité je neopomenout odeslat vyplněnou Zprávu o splnění podmínek k získání odborností
a specializace v termínu do 10.5.2014 na OSH ČMS Nový Jičín.
Rozdílný zápis dat v kronice nebude akceptován a zohledněn pro celkové hodnocení hry
Plamen, rozhodující je Zpráva doručená na OSH Nový Jičín.
b) Prokázání totožnosti a věku při soutěžích
Již dříve OSH Nový Jičín avizovalo a stále platí, že fotografie ve členském průkazu musí být
nalepena, musí odpovídat aktuálně vzhledu soutěžícího a připouští se, aby se nemuselo při
změně fotografie na OSH Nový Jičín, označení fotografie razítkem sboru.
c) Školení vedoucích kolektivů MH a dorostenců
V Ústřední hasičské škole Jánské Koupele v termínu 19.-21.9.2014. Do konce července 2014
oznamte závazně starostovi OSH Nový Jičín nové zájemce o získání odborné způsobilosti a
účastníky prodlužující si platnost svých stávajících osvědčení.
d) Celoroční liga Floriánek CUP 2014
V okrese Nový Jičín je organizována celoroční liga Floriánek Cup pro mladé hasiče kategorie
mladší a starší. ORM OSH Nový Jičín podporuje tuto celoroční ligu mladých hasičů v okrese
Nový Jičín a k zachování odborné úrovně přispívá nominacemi zkušených rozhodčích na
pozice rozhodčích disciplín všech dílčích soutěží. Zájemci o informace k letošnímu ročníku se
mohou obracet na Ing. Radomíra Fešara tel. 724 270917.
Download

Zpravodaj ORM 1-2014 NJ