Konference Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne
Prosíme přečíst a projednat ve všech sborech,
umístit na sborovou vývěsku.
Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo
v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána
každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať
slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává
upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.
Ep. Římanům 12,4-8 (ČEP)
Milé sestry a bratři,
Praha 26. 1. 2011
srdečně zdravíme celé Kristovo tělo, které je definováno naší církví a sdružením, do kterého patříme. Přišel
dohodnutý čas na „zdravotní prohlídku“ a stanovení aktuálních priorit pro smysluplný život našeho těla.
Jakožto představitelé Českého sdružení Církve adventistů s. d. a v souladu s rozhodnutím Výboru Českého
sdružení svoláváme tímto řádnou konferenci, která bude prostorem pro zhodnocení uplynulých čtyř let
v našem sdružení, časem pro definování aktuálních a zásadních důrazů pro současnost i nejbližší budoucnost
a místem pro volbu nových představitelů a vedoucích.
Konference ČS CASD je naplánována takto:
8. 5. 2011 (neděle) – Praha Smíchov
I. Konferenční jednání delegátů
22. 5. 2011 (neděle) – Praha Smíchov
II. Konferenční jednání delegátů
28. 5. 2011 (sobota) – Hradec Králové – Aldis
Slavnostní konferenční sobota
V období mezi 8. a 22. 5. 2011 tak bude prostor pro jednání jednotlivých výborů konference.
Slavnostní konferenční sobotu, jakožto shromáždění celé naší církve na půdorysu sdružení, jsme umístili do
Hradce Králové. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí je zajistit podobnou úroveň za neporovnatelně méně
peněz, než tomu bylo v Praze. Volba na Hradec Králové padla také proto, že je v srdci části sdružení, kde bydlí
mnoho našich členů. Pro ty z Vás, kteří bydlíte naopak daleko od tohoto místa, chceme zajistit hromadnou
autobusovou dopravu. Autobusy by pravděpodobně vyjížděly z Českých Budějovic, Plzně, Karlových Varů,
Liberce a Prahy. Prosíme Vás proto, abyste spolu s podněty do agendy poslali i počet případných zájemců
z Vašeho sboru o tuto dopravu. Hostem konference bude bratr Karel Nowak, vedoucí oddělení náboženské
svobody při Evro-Africké divizi.
Prosíme Vás proto, abyste na členském shromáždění:
I.
Pověřili odpovídající počet delegátů (zástupců) Vašeho sboru
II. Prodiskutovali a formulovali návrhy a připomínky do agendy konference
Ad I.
Sbor do 50 členů = 1 delegát (dále na každých 50 členů, minimálně však na 25 členů = 1 delegát)
Tedy takto:
75-100 (resp. 124) členů = 2 delegáti, 125 – 150 (resp. 174) členů = 3 delegáti
175-200 (resp. 224) členů = 4 delegáti, 225-250 (resp. 274) členů = 5 delegátů
Poznámka:
Skupiny jsou součástí sboru, ke kterému patří.
„Delegátem konference sdružení může být pouze člen církve, který podporuje církev a je schopen vhodným způsobem reprezentovat
základní poslání církve a její zájmy a projevuje zásady křesťanské etiky. Jako delegáty nevybírá sbor předpojaté, stranické osoby, bez
smyslu pro konstruktivní dialog. Delegáty pro konferenci sdružení vybírá a pověřuje sbor, který dbá na to, aby nebyli opomen uti mladí
lidé a sestry.“ (Jednací a organizační řád, 1. část, III/B,1.)
Delegáty konference sdružení s hlasovacím právem jsou z titulu své funkce:
-
Členové Výboru Českého sdružení CASD
-
Kazatelé s pověřením (vysvěcení kazatelé) zaměstnaní v ČS CASD
-
Pověření členové Výboru Česko-Slovenské unie CASD
Nevysvěcení kazatelé budou mít hlasovací právo v případě, že budou vysláni svým sborem jako
delegáti za sbor.
Prosíme, jména delegátů sdělte nejpozději do 31. března 2011 sekretariátu Českého sdružení CASD,
Peroutkova 57, 150 00 Praha 5, e-mail: [email protected], a to ve formátu: sbor, jméno, adresa, e-mail, telefon.
Ad II. Smyslem konference není pouze volba, ale ještě více společný čas na zastavení se, zhodnocení
uplynulého období a stavu církve, nové definování současné pozice a vytyčení důrazů pro nejbližší budoucnost.
Chceme, aby v tomto smyslu byla naše konference co možná nejefektivnější, a proto již několik měsíců
věnujeme čas hodnocení a pojmenování priorit. Jako vedení ČS, kterému končí mandát v květnu tohoto roku,
a po konzultacích s kazatelským sborem ČS, chceme proto sborům a následně konferenci předložit směr,
kterým by se církev v následujícím období měla ubírat. Prosíme Vás, abyste k jednotlivým bodům, pokud s nimi
souzníte, napsali konkrétní návrhy, které budou podkladem pro vytvoření vize pro příští konferenční období.
Naším přáním je, aby vize do dalšího období naší církve byla co možná nejjasnější. Aby byla srozumitelným
vodítkem pro představitele sdružení, jednotlivá oddělení a sbory. Aby nás sjednocovala v pestrosti, kterou
chceme prezentovat Boha lidem kolem nás. To neznamená, že nemůžeme na konferenci diskutovat jiná
témata, která považujete za důležitá. Náš návrh vize ČS má za cíl zaměřit diskusi směrem, který vidíme jako
aktuální a důležitý.
Očekáváme tedy Vaše podněty, připomínky a návrhy týkající se:
-
Návrhu vize ČS CASD
-
Práce VČS, administrativního vedení sdružení, vedení jednotlivých oddělení ČS
-
Života sborů a skupin v ČS
Vaše podněty zašlete prosím písemně v následující podobě:
-
Pojmenování návrhu (podnětu)
-
Zdůvodnění (vysvětlení, popsání případného problému, připomínky)
-
Konkrétní návrh řešení
Prosíme o zaslání Vašich podnětů do agendy (+ zájem o autobus) na adresu ČS CASD (viz výše) nejpozději 28. 2. 2011.
Sestry a bratři, děkujeme Vám, že se budete modlit, aby delegáti konference našeho sdružení pod vlivem
Ducha svatého dobře zhodnotili činnost sborů, sdružení, jeho výboru, administrátorů, současnou situaci církve
a plnění jejího poslání. Rovněž se modlete, abychom byli dostatečně citliví na působení Božího Ducha při
rozhodování ohledně priorit směřování církve v Českém sdružení po dobu dalších čtyř let. Děkujeme Vám za
spolupráci při vytváření agendy konference a přejeme každému z Vás, abyste denně prožívali projevy Boží
milosti.
Pavel Zvolánek
předseda
David Čančík
tajemník
Zdeněk Martasek
hospodář
Vít Vurst
ved. odd. misie
Příloha:
Návrh vize ČS na roky 2011 – 2015
Vnímáme, že jádrem života církve není sdružení, instituce a oddělení, ale sbor a jednotlivec. Proto
doporučujeme v následujícím období položit důraz na podporu činnosti sborů a jejich kazatelů.
1.
Podpora sborů:
Důraz položit na následující tři oblasti.
a. Děti a mládež
 Neskrývat před nimi svá hledání. Být pro ně čitelní ve svém směřování.
 Přijímat děti a mládež takové, jací jsou.
 Podporovat růst, zrání a poznání dětí a mladých lidí.
 Rozvíjet jejich zodpovědnost, poskytovat jim svoji důvěru.
 Poskytovat prostor ke službě.
 Vyhledávat a podporovat kvalitní a duchovně živé vedoucí.
 Zaměřit se více na přechodová období (děti – mládež / mládež – dospělost)
b. Podpora rodin a vztahů
 Podporovat růst partnerských i rodičovských vztahů.
 Iniciovat duchovní život rodin.
 Poskytovat pastoraci rodinám i jednotlivcům.
c. Misie
 Uvědomovat si, že skutečná misie začíná pravidelnou modlitbou a četbou Bible jak
v životě jedince, tak i sborového společenství.
 Vést členy sborů k misijním aktivitám především v oblasti jejich nejbližšího okolí –
rodina, přátelé, spolupracovníci.
 Podporovat originalitu sborů a jednotlivců v oblasti misie.
2.
Podpora kazatelů:
 Podporovat osobní duchovní život kazatele.
 Poskytovat kazatelům supervizi a hodnocení.
 Za základní činnost každého kazatele považovat pastoraci. Přičemž pastoraci chápeme
jako integraci nových členů do společenství, pomoc lidem v duchovním růstu,
kompetentní pomoc při řešení problémů, zapojení druhých do služby a diakonii.
 Oslovovat perspektivní členy církve ke kazatelské službě.
Download

Konference Českého sdružení Církve adventistů