DOHODA O ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ
uzavřená v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
jako tzv. nepojmenovaná smlouva dle odst. 2 § 1746 NOZ
Společnost IS4U, s.r.o., se sídlem U Vodárny 2a, 616 00 Brno, IČO 292 05 336, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 65487, zastoupená jednatelem Bc. RNDr. Ing. Milanem Šormem, Ph.D. (dále jen „IS4U“) může poskytnout a poskytne v rámci pondělního přednáškového bloku partnerského semináře S4U 2014 – Seminář o Univerzitním informačním systému (dále jen „seminář“) informace, které musí být považovány v rámci obchodního styku za důvěrné, a které tvoří součást obchodního tajemství IS4U dle § 504 NOZ.
Pro zajištění ochrany tohoto obchodního tajemství a pro zachování důvěrné povahy poskytnutých informací je touto dohodou níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodnuto mezi IS4U a níže identifikovaným Příjemcem informací následující:
1.
Důvěrné informace prezentované společností IS4U jsou všechny nápady, postupy, modely, popisy, vyobrazení, ukázky, dokumentace, harmonogramy, obchodní a technické plány a ostatní informace spojené s prezentovaným řešením nového řešení infomačního systému pro vysoké školy s pracovním označením Alpaca včetně informací spojených s analytickým, výzkumným, vývojovým a výrobním procesem vedoucím k vytvoření výsledného produktu, jeho obchodního modelu a marketingové prezentace, jakož i všech produktů odvozených nebo odloučených v rámci vývoje produktu původního, to vše bez ohledu na to, zda takové informace jsou individuálně označeny jako „Důvěrné informace“ v době jejich zveřejnění v rámci semináře, bez ohledu na
formu a způsob jejich sdělení či zachycení.
2.
Příjemce musí omezit zpřístupnění důvěrných informací v rámci své vlastní organizace, jejího vedení a zaměstnanců, studentů i externích spolupracovníků vč. závislých a nezávislých dodavatelů, partnerů či potenciálních dodavatelů (dále jen „Zájemci“), na nezbytně nutnou míru odpovídající rozvoji spolupráce sebe či své organizace s IS4U. Příjemce a Zájemci nebudou zveřejňovat důvěrné informace získané od IS4U s výjimkou situací, ve kterých je takto vyžadováno zákonem.
3.
Tato dohoda neukládá žádné povinnosti pro Příjemce ohledně důvěrných informací, které
a. byly a jsou v držení Příjemce nebo Zájemců před podpisem této dohody,
b. jsou nebo se stanou veřejně známými bez zavinění Příjemce nebo s ním spojených Zájemců,
c. obdržel Příjemce nebo Zájemci jiným způsobem od třetí strany, která nebyla vázána dohodou o zachování důvěrnosti poskytnutých informací,
d. jsou označeny jako údaje ke zveřejnění z rozhodnutí IS4U,
e. které byly získány vlastním analytickým, výzkumným, vývojovým nebo výrobním procesem na straně Příjemců či Zájemců, avšak bez využití důvěrných informací poskytnutých IS4U.
4.
Poskytnutí důvěrných informací Příjemci nezakládá žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního či průmyslového vlastnictví. Veškeré informace dle této dohody zůstanou vlastnictvím IS4U.
5.
Za porušení povinnosti týkající se ochrany obchodního tajemství a s ním souvisejících poskytnutých informací dle této dohody má IS4U právo uplatnit u Příjemce, který tyto povinnosti porušil, nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 500 000 Kč (slovy pět set tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinností. Smluvní pokutu, na 1
kterou vznikne poškozené straně nárok, je druhá strana povinna uhradit do 10 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. V případě pochybností se má výzva za doručenou třetí den po jejím odeslání. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
6.
Tato dohoda představuje úplnou, svobodnou a srozumitelnou dohodu mezi stranami dohody
týkající se zachování důvěrnosti poskytnutých informací, dohodu přijatou dobrovolně, bez nátlaku a nikoliv v tísni. Jakákoliv změna této dohody je možná pouze písemně dodatkem podepsaným oběma stranami.
7.
Pokud se některé z ustanovení této dohody stane neplatným, právně neúčinným nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní tímto nedotčena. Namísto neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použije ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu stran dohody. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného nebo nevymahatelného.
8.
Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Příjemcem, uzavírá se na dobu neurčitou a v případě její výpovědi zůstávají závazky stanovené touto dohodou k ochraně skutečností tvořících obchodní tajemství platné i po ukončení účinnosti dohody, a to po dobu pěti let ode dne
ukončení účinnosti dohody.
9.
Všechny spory vznikající z této dohody a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
Příjemce důvěrných informací:
Jméno a příjmení osoby:
…………………………………………………………………………………………
Název a adresa organizace:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Datum:
………………………………………………
Podpis:
………………………………………………
Doručením čitelně doplněné, podepsané a jinak nezměněné dohody na adresu sídla společnosti IS4U nebo
zasláním skenu takto doplněné a podepsané dohody na adresu [email protected] do 26. 9. 2014 splní Příjemce všechny požadavky nezbytné k účasti na pondělním přednáškovém bloku semináře.
2
Download

dohoda o zachování důvěrnosti poskytnutých informací