Návod k obsluze
Navigační systém Volvo Sensus Connected Touch
Navigační software
Český návod
Listopad 2013, ver. 2.0
Děkujeme Vám, že jste si jako svou navigaci zvolili navigační systém Sensus Connected Touch.
Abyste z navigačního systému vytěžili co nejvíce, používejte ho správným způsobem. K tomu
Vám pomůže tento dokument, ve kterém naleznete podrobný popis navigačního softwaru. Jak
pracovat s navigačním systémem iGO zjistíte snadno v praxi, nicméně přesto doporučujeme si
tento manuál prostudovat, abyste správně porozuměli všem oknům a funkcím.
2
Obsah
1 Výstrahy a bezpečnostní upozornění ................................................................. 6
2 Začínáme .................................................................................................................. 7
2.1 Navigační menu ................................................................................................................................................... 8
2.2 Tlačítka a další ovládací prvky na displeji ........................................................................................... 8
2.2.1 Práce s tlačítky ................................................................................................................................................................ 10
2.2.2 Další způsoby dotykového ovládání ................................................................................................................... 11
2.3 Stránka mapy ...................................................................................................................................................... 12
2.3.1 Navigační mapa ............................................................................................................................................................ 12
2.3.2 Označení aktuální polohy ..................................................................................................................................... 14
2.3.2.1 Ikona polohy vozidla a její uzamčení k silnici ......................................................................................... 14
2.3.2.2 Výběr polohy na mapě (kurzor) a výběr objektu na mapě ............................................................. 14
2.3.3 Objekty na mapě ......................................................................................................................................................... 15
2.3.3.1 Ulice a silnice .......................................................................................................................................................... 15
2.3.3.2 Zobrazení příštího odbočení a příští ulice/silnice ................................................................................. 15
2.3.3.3 Informace o jízdních pruzích a zobrazení informativních značek ............................................... 16
2.3.3.4 Náhled křižovatky .............................................................................................................................................. 17
2.3.3.5 Služby u výjezdů z dálnice ........................................................................................................................... 17
2.3.3.6 Typy 3D objektů ................................................................................................................................................. 17
2.3.3.7 Zobrazení aktivní trasy ................................................................................................................................... 18
2.3.3.8 Dopravní události .............................................................................................................................................. 19
2.3.4 Práce s mapou ............................................................................................................................................................. 20
2.3.5 Rychlá nabídka ........................................................................................................................................................... 21
2.3.6 Prohlížení informací o aktuální poloze (funkce Where Am I?/Kde jsem?) .............................. 23
3 Silniční navigace .................................................................................................. 25
3.1 Výběr cílového bodu trasy ............................................................................................................................ 25
3.1.1 Zadání adresy nebo částečné adresy ............................................................................................................ 25
3.1.1.1 Zadání celé adresy .............................................................................................................................................. 26
3.1.1.2 Zadání cíle v podobě středu požadované ulice ................................................................................... 28
3.1.1.3 Zvolení cíle v podobě křižovatky .................................................................................................................. 29
3.1.1.4 Zvolení cíle v podobě centra města či obce .............................................................................................. 31
3.1.1.5 Zadání adresy prostřednictvím poštovního směrovacího čísla ..................................................... 32
3.1.1.6 Tipy pro rychlé zadávání adresy ................................................................................................................ 34
3.1.2 Výběr adresy z nabídky bodů zájmu ............................................................................................................. 35
3.1.2.1 Rychlé hledání bodu zájmu ............................................................................................................................ 35
3.1.2.2 Hledání bodu zájmu prostřednictvím předvolených kategorií ..................................................... 37
3.1.2.3 Hledání bodu zájmu podle kategorie ........................................................................................................ 39
3.1.2.4 Hledání bodu zájmu podle názvu ................................................................................................................ 41
3.1.2.5 Výběr asistenční služby v okolí z nabídky „Where Am I?/Kde jsem?“ .................................. 44
3.1.3 Zvolení cíle v podobě bodu na mapě ......................................................................................................... 46
3.1.4 Výběr cíle z nabídky oblíbených míst ........................................................................................................... 46
3
3.1.5 Výběr nejpravděpodobnějšího cíle (funkce Smart history/Inteligentní historie) .................... 47
3.1.6 Výběr některého z naposledy zvolených cílů v historii ......................................................................... 48
3.1.7 Zadání souřadnic cílového bodu ....................................................................................................................... 49
3.1.8 Sestavení trasy na základě seznamu cílových bodů (Create Route/Vytvořit trasu) .......... 51
3.2 Zobrazení celé trasy na mapě ....................................................................................................................... 52
3.3 Kontrola parametrů trasy a funkce vztahující se k trase .............................................................. 52
3.4 Úprava trasy ....................................................................................................................................................... 53
3.4.1 Výběr nového cílového bodu pro již existující trasu: nová trasa, trasový bod nebo
cílové místo ............................................................................................................................................................................... 53
3.4.2 Nastavení nového výchozího bodu trasy .................................................................................................... 54
3.4.3 Úprava seznamu cílových bodů (funkce Edit Route/Upravit trasu) ......................................... 55
3.4.4 Pozastavení aktivní trasy ....................................................................................................................................... 56
3.4.5 Zrušení aktivní trasy ................................................................................................................................................ 56
3.4.6 Prohlížení alternativních návrhů při plánování trasy ........................................................................... 57
3.4.7 Prohlížení alternativních návrhů pro již existující trasu .................................................................... 58
3.4.8 Nastavení typů silnic pro plánování trasy .................................................................................................. 59
3.5 Uložení polohy do nabídky oblíbených míst .......................................................................................... 60
3.5.1 Úprava informací o oblíbeném cílovém místě ......................................................................................... 61
3.6 Uložení polohy na mapě jako výstražný bod ....................................................................................... 62
3.7 Úprava výstražného bodu ............................................................................................................................. 63
3.8 Přehrání simulace trasy .................................................................................................................................. 64
4 Navigace mimo silnici ......................................................................................... 66
4.1 Výběr cílového bodu trasy ............................................................................................................................ 66
4.2 Navigace nezávisle na silnici .................................................................................................................... 66
5 Informace o pracovním prostředí navigace .................................................... 67
5.1 Koncepty ................................................................................................................................................................. 67
5.1.1 Inteligentní zoom ....................................................................................................................................................... 67
5.1.2 Denní a noční režim barev ................................................................................................................................. 67
5.1.3 Náhled při jízdě tunelem ...................................................................................................................................... 67
5.1.4 Výpočet a přepočítání trasy ................................................................................................................................. 68
5.1.5 Úsporná trasa ............................................................................................................................................................... 69
5.1.6 Rychlostní kamery a další upozornění na blížící se místa ............................................................. 69
5.1.7 Upozornění na maximální povolenou rychlost ........................................................................................ 70
5.1.8 Dopravní informace v režimu plánování trasy ........................................................................................ 70
5.1.8.1 Online dopravní informace ............................................................................................................................ 71
5.2 Nabídka nastavení ........................................................................................................................................... 72
5.2.1 Zvuk a výstrahy ........................................................................................................................................................... 73
5.2.2 Vlastní nastavení rychlé nabídky ...................................................................................................................... 75
5.2.3 Dopravní nastavení .................................................................................................................................................... 75
5.2.4 Nastavení trasy ............................................................................................................................................................ 75
5.2.5 Uživatelské profily ...................................................................................................................................................... 77
4
5.2.6 Nastavení mapy .........................................................................................................................................................
5.2.7 Nastavení vizuální navigace .................................................................................................................................
5.2.8 Nastavení displeje ......................................................................................................................................................
5.2.9 Regionální nastavení ................................................................................................................................................
5.2.10 Nastavení cestovních informací .......................................................................................................................
77
79
80
81
81
6 Slovníček pojmů ................................................................................................ 82
7 Informace o copyrightu ................................................................................... 84
5
1 Výstrahy a bezpečnostní upozornění
Tento navigační systém se zabudovaným GPS přijímačem Vám pomůže najít cestu do cíle. Protože systém iGO nepřenáší informace o Vaší poloze, nemohou Vás ostatní při jeho používání sledovat.
Je velmi důležité, abyste sledovali navigační displej pouze ve chvílích, kdy je to bezpečné. Řidič(ka) vozidla
by měl(a) provést veškerá potřebná nastavení navigace iGO ještě před začátkem cesty. Proto si naplánujte trasu ještě před odjezdem a pokud je třeba trasu změnit, zastavte.
Vždy se řiďte dopravními značkami a sledujte dopravní situaci. Pokud se odchýlíte od požadované trasy,
navigace iGO změní navigační pokyny v závislosti na nové situaci.
6
2 Začínáme
Navigační systém iGO je navržen pro použití ve vozidle. Systém lze ovládat jednoduše stisknutím tlačítek
na dotykovém displeji nebo pohybem prstů po mapě.
Při prvním zapnutí navigačního systému se automaticky spustí sekvence stránek úvodního nastavení.
Postupujte následovně:
1. Zvolte jazyk textu v rozhraní aplikace. Později můžete svůj výběr změnit prostřednictvím nabídky
Regional settings (Regionální nastavení), viz strana 81.
2. Zvolte jazyk pro hlasové navádění, přičemž zároveň vyberte, zda chcete slyšet mužský nebo ženský hlas. Později můžete svůj výběr změnit prostřednictvím nabídky nastavení Sound and Warnings settings (Zvuk a výstrahy), viz strana 81.
3. Pokud je to nutné, upravte nastavení časového formátu a měrných jednotek. Později můžete
nastavení změnit prostřednictvím nabídky Regional settings (Regionální nastavení), viz strana 81.
4. Pokud je to nutné, upravte výchozí priority pro plánování trasy. Později můžete nastavení změnit
prostřednictvím nabídky Route (Trasa), viz strana 75.
5. Nyní je úvodní nastavení dokončeno. Průvodce úvodním nastavením je možné spustit i později
z nabídky Settings (Nastavení), viz strana 72.
Po úvodním nastavení se zobrazí nabídka Navigation Menu (Navigační menu) a Vy můžete začít s navigačním systémem iGO pracovat.
7
2.1 Navigační menu
Navigační nabídka nabízí přístup ke všem funkcím navigačního systému iGO.
Tato nabídka je tvořena následujícími možnostmi:

Po klepnutí na možnost
(Cílový bod) můžete zvolit cílový bod zadáním
adresy, výběrem bodu zájmu, označením polohy na mapě nebo zvolením jednoho ze svých oblíbených míst. Zároveň můžete hledat také mezi naposledy zvolenými cílovými body v nabídce Smart
History (Inteligentní historie) nebo rovnou zadat souřadnice.

Po klepnutí na možnost
(Má trasa) se zobrazí parametry trasy a zároveň
i celá trasa na mapě. Součástí této nabídky jsou také různé funkce související s trasou, jako např.
úprava nebo zrušení Vaší trasy, nastavení výchozího bodu trasy, výběr z různých alternativ trasy,
možnost nastavení nežádoucího úseku, spuštění simulace navigace nebo přidání cílového bodu
na seznam oblíbených míst.

Po klepnutí na možnost
ní software pracuje.

Klepnutím na možnost
(Ukázat mapu) spustíte navigační režim mapy. Toto
tlačítko je samo o sobě miniaturou mapy, na které se zobrazuje Vaše aktuální poloha, doporučená
trasa a přilehlá oblast. Po klepnutí na tlačítko se mapa roztáhne přes celý displej.
(Nastavení) můžete změnit způsob, jakým navigač-
2.2 Tlačítka a další ovládací prvky na displeji
Při práci s navigačním systémem iGO budete nejčastěji pracovat s dotykovými tlačítky na displeji.
Výběr nebo provedené změny budete muset potvrdit pouze v případě, kdy bude třeba aplikaci restartovat,
bude nutné provést zásadní změnu konfigurace nebo pokud bude hrozit nebezpečí ztráty dat nebo nastavení. S výjimkou výše uvedených případů uloží navigace iGO Váš výběr bez nutnosti jeho potvrzování
a zvolené nastavení se projeví hned při dalším použití daných ovládacích prvků.
Typ
Tlačítko
Příklad
Popis
Po klepnutí se spustí daná
funkce, otevře se nová stránka nebo bude možné nastavit
příslušný parametr.
8
Použití
Jednou na tlačítko klepněte.
Typ
Příklad
Popis
Použití
Tlačítko
s hodnotou
Na některých tlačítkách
se zobrazuje aktuální hodnota pole nebo nastavení.
Klepnutím na tlačítko změňte
hodnotu. Po provedení změny
se na tlačítku objeví nová
hodnota.
Jednou na tlačítko
klepněte.
Ikona
Zobrazuje stavovou informaci.
Některé ikony fungují
zároveň i jako tlačítka. Jednou na ikonu
klepněte.
Seznam
Pokud je nutné zvolit jednu
z více možností, objeví se
seznam.
V kterémkoliv místě
se seznamu dotkněte
a posunujte prst nahoru
a dolů. V závislosti
na rychlosti posunování
bude rolování seznamem probíhat rychle
nebo pomalu, buď se
posune o kousek nebo
až nakonec.
Kruhové
tlačítko
Pokud je k dispozici jen pár
možností, mohou se namísto seznamu objevit kruhová
tlačítka. Zvolit lze jen jednu
hodnotu.
Klepnutím na jedno
z tlačítek zvolíte novou
hodnotu.
Přepínání
Pokud jsou k dispozici pouze
dvě možnosti, symbolizuje
zaškrtnutý rámeček povolení
funkce.
Klepnutím aktivujte či
deaktivujte funkci.
Posuvné
tlačítko
Pokud lze u některé funkce
 Dotykem posuňte tlanastavit parametr v rozmečítko do nové polohy.
zí různých hodnot, zobrazí
 Dotkněte se posuvné
navigace iGO posuvné tlačítko,
lišty v požadovaném
prostřednictvím kterého lze
místě a tlačítko se
zadat požadovanou hodnotu.
tam přesune.
Virtuální
klávesnice
Abecední a alfanumerické
klávesnice pro zadávání textu
a číselných hodnot.
9
Každá klávesa je jedním
dotykovým tlačítkem.
2.2.1 Práce s tlačítky
Písmena a číslice budete muset zadávat jen v nezbytně nutných případech. Při psaní můžete zadávat jednotlivé znaky na klávesnici dotykového displeje, kterou lze přepínat do různých režimů, např. na anglickou,
řeckou nebo číselnou klávesnici.
Úkon
Přepnutí do jiného režimu klávesnice, např. z anglické klávesnice
na řeckou
Oprava zadaného znaku
na klávesnici
Postup
Klepněte na tlačítko
režim klávesnice.
Klepnutím na tlačítko
a na seznamu zvolte požadovaný
odstraňte nežádoucí znak(y).
Pokud se tlačítka dotknete a přidržíte ho, dojde ke smazání několika znaků najednou nebo k odstranění celého zadání.
Vložení mezery, např. mezi jménem a příjmením nebo v několika
slovných názvech měst
Přepínání mezi velkými a malými
písmeny
Klepněte na tlačítko
uprostřed spodní části stránky.
Při zadávání textu se první znak napíše velkým písmenem, zatímco zbytek textu bude napsaný malými písmenky. Pro zadání
velkého písmenka klepněte jednou na tlačítko
. Pokud
chcete zapnout funkci Caps Lock, klepněte na tlačítko dvakrát.
Po dalším klepnutí se opět začnou psát malá písmenka.
Psaní čísel a symbolů
Klepnutím na tlačítko
selnými znaky a symboly.
Dokončení zadávání textu
(potvrzení textu zobrazeného
našeptávačem)
Dokončení zadávání textu (otevření seznamu výsledků vyhledávání)
Dokončení zadávání textu (uložení
Vašeho zadání)
Zrušení zadaného textu (návrat
na předchozí stránku)
Klepněte na
můžete přepínat na klávesnici s čí-
.
Klepněte na
(Výsledky).
Klepněte na
(Hotovo).
Klepněte na
.
10
2.2.2 Další způsoby dotykového ovládání
Obvykle stačí pro zvolení funkce klepnout na dotykový displej jen jednou. Nicméně, některé funkce mohou být dostupné prostřednictvím kombinace dotyků. Tyto funkce jsou uvedeny níže:
Postup
Poklepání a přidržení
dotykového displeje
Informace
Přidržením následujících tlačítek získáte přístup k dalším funkcím:

Pokud na stránce seznamu a nebo nabídky klepnete na tlačítko
a přidržíte ho, objeví se: stránka mapy.

Přidržením tlačítek
,
,
,
,
a
na stránce mapy můžete rolovat mapou, otáčet ji anebo ji
přibližovat a oddalovat.

Posunování
(dotyk a přetažení)
Pokud na stránce klávesnice přidržíte tlačítko
rychle smazat hned několik znaků.
, můžete naráz
Pohybovat stránkou posunováním prstu může být nutné pouze když:

Pohybujete posuvným tlačítkem.

Rolujete seznamem: v kterémkoliv místě se seznamu dotkněte a posunujte prst nahoru a dolů. V závislosti na rychlosti posunování bude
rolování seznamem probíhat rychle nebo pomalu, buď se posune
o kousek nebo až nakonec.

Pohybujete mapou v režimu prohlížení mapy: dotkněte se mapy
a přetáhněte ji do požadované polohy.
11
2.3 Stránka mapy
2.3.1 Navigační mapa
Stránka mapy je nejčastěji využívanou stránkou navigačního systému iGO.
V navigačním menu se coby součást tlačítka
na aktuální mapy.
(Ukázat mapu) zobrazuje zmenšeni-
Pokud chcete tuto malou mapku zvětšit a otevřít stránku mapy, klepněte na možnost
(Ukázat mapu).
Na této mapě se zobrazuje Vaše aktuální poloha (symbol představující vozidlo, což je ve výchozím nastavení modrá šipka), doporučená trasa (vyznačená oranžově) a okolní prostředí.
Pokud systém nemá informace o GPS poloze, je symbol vozidla průhledný. A zobrazuje Vaši poslední
známou polohu.
V levém horním rohu se zobrazí symbol satelitu, který je umístěn v kružnici, jejíž součástí jsou barevné
body. Čím více zelených bodů se na kružnici nachází, tím blíže je systém k určení správné GPS polohy.
Pokud jsou informace o GPS poloze dostupné, zobrazí se symbol vozidla opět v plné barvě, přičemž
ukazuje Vaši aktuální polohu.
Na stránce se zobrazují různá tlačítka a datová pole, jejichž smyslem je usnadnit Vám navigaci. Pokud je
aktuálně spuštěná navigace, zobrazují se na stránce informace o trase.
12
Tlačítko
nabízí rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím. Dostupné funkce můžete změnit
v nabídce Settings (Nastavení).
V původním nastavení se zobrazuje jen jedno datové pole v dolním pravém rohu. Po klepnutí na toto pole
se zobrazí všechna datová pole vztahující se k trase. Pokud chcete potlačit ostatní datová pole a zobrazit
jen jedno z nich, klepněte na něj.
Datová pole se liší v závislosti na tom, zda je spuštěna navigace po aktivní trase nebo zda není zvolen
žádný cíl (na mapě není oranžově vyznačena trasa).
Výchozí datová pole při jízdě bez konkrétního cíle (hodnotu datového pole lze změnit po jeho přidržení):
Pole
Popis
Zobrazí Vaši aktuální rychlost zjištěnou GPS přijímačem.
Zobrazí rychlostní omezení aktuální silnice (pokud je součástí mapových
informací).
Zobrazuje aktuální čas, který odpovídá nastavení časového pásma. Informace
o přesném čase jsou získány z GPS satelitů, zatímco informace o časovém
pásmu jsou součástí mapového systému nebo je lze zadat ručně prostřednictvím nabídky Regional settings (Regionální nastavení).
(Aktuální čas se vždy zobrazuje v horním levém rohu nabídkových stránek.)
Výchozí datová pole při navigaci po trase (hodnotu datového pole lze změnit po jeho přidržení):
Pole
Popis
Zobrazuje vzdálenost, kterou je třeba ujet do dosažení finálního cílového bodu.
Zobrazuje čas potřebný k dosažení finálního cílového bodu trasy. Tento údaj
vychází z dostupných informací o zbývajících úsecích trasy.
Pokud navigační systém Sensus Connected Touch aktivně přijímá živé dopravní informace, zohledňují se při výpočtu také případná zpoždění způsobená
dopravními událostmi na trase. Nicméně je tento odhad málokdy zcela přesný.
13
Zobrazuje odhadovanou dobu příjezdu do finálního cílového bodu trasy. Tento
údaj vychází z dostupných informací o zbývajících úsecích trasy.
Pokud navigační systém Sensus Connected Touch aktivně přijímá živé dopravní informace, zohledňují se při výpočtu také případná zpoždění způsobená
dopravními událostmi na trase. Nicméně je tento odhad málokdy zcela přesný.
2.3.2 Označení aktuální polohy
2.3.2.1 Ikona polohy vozidla a její uzamčení k silnici
Pokud má systém k dispozici informaci o Vaší GPS poloze, označí navigace iGO Vaši aktuální polohu
symbolem vozidla. Ve výchozím nastavení je tato poloha označena modrou šipkou, ale tento symbol můžete změnit v nabídce Settings (Nastavení).
V režimu silniční navigace nemusí symbol vozidla odrážet Vaši naprostou přesnou GPS polohu a směr,
kterým se pohybujete. Pokud se poblíž zjištěné polohy nachází silnice, zobrazuje se symbol vozidla na silnici, čímž dojde k vyrovnání drobných odchylek v GPS poloze. Stejně tak je podle silnice zarovnán i směr
ikony.
Pokud zvolíte navigaci nezávisle na silnici: Symbol vozidla se bude zobrazovat v místě zjištěné GPS polohy. Směr symbolu vozidla bude odrážet aktuální směr.
2.3.2.2 Výběr polohy na mapě (kurzor) a výběr objektu na mapě
Polohu na mapě můžete označit několika způsoby:

V režimu navigace klepněte na mapu

Klepněte na mapu ve chvíli, kdy jste v závěrečné fázi vyhledávání požádáni o potvrzení cílového
bodu

Klepněte na mapu v režimu Find on Map (Hledat na mapě), viz strana 46.
Pokud je zvolena poloha na mapě, zobrazí se ve zvoleném bodě na mapě kurzor. Kurzor se zobrazuje jako
červený bod obklopený červenou kružnicí (
) tak, aby byl dobře vidět ve všech úrovních přiblížení.
Poloha kurzoru může být použita jako cílový bod trasy, nový výstražný bod, jako výchozí bod pro vyhledávání např. bodů zájmu nebo ji můžete uložit na seznam oblíbených míst.
Kromě toho můžete zvolit také objekt na mapě. Pokud klepnete na mapu v místě bodu zájmu nebo výstražného bodu, dojde ke zvolení tohoto objektu (objekt bude označen červenou kružnicí) a Vy si můžete
nechat zobrazit informace o tomto bodě nebo můžete tento bod použít jako trasový bod.
14
2.3.3 Objekty na mapě
2.3.3.1 Ulice a silnice
V rámci navigačního systému iGO se silnice a ulice zobrazují obdobným způsobem jako je tomu na tištěných silničních mapách. Jejich šířka a barva odrážejí jejich důležitost: takže jednoduše rozpoznáte dálnici
od menší ulice.
2.3.3.2 Zobrazení příštího odbočení a příští ulice/silnice
Při navigaci po trase se v horní části mapové stránky zobrazují informace o příštím manévru a o následující ulici/silnici nebo o příštím městě/obci.
V horním levém rohu se zobrazuje pole, ve kterém je znázorněn následující manévr. V tomto poli se zobrazuje jak typ manévru (odbočení, kruhový objezd, výjezd z dálnice atd.), tak zbývající vzdálenost z aktuální
polohy.
Pokud bude chvíli na to následovat další manévr, zobrazuje se vedle tohoto pole ještě menší ikona druhého manévru. Jinak se zobrazuje jen pole následujícího manévru.
Většina těchto ikon je velmi intuitivních. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny příklady nejčastěji zobrazovaných manévrů. V obou polích se používají stejné symboly:
Symbol
Popis
Odbočte vlevo.
Odbočte vpravo.
Zahněte zpět.
Jeďte doprava.
Zahněte ostře doleva.
15
Symbol
Popis
Držte se vlevo.
Na křižovatce pokračujte rovně.
Vjeďte na kruhový objezd a opusťte ho
na 3. výjezdu (následující manévr).
Vjeďte na kruhový objezd (druhý následující
manévr).
Vjeďte na dálnici.
Opusťte dálnici.
Vjeďte na trajekt.
Opusťte trajekt.
Blížíte se k trasovému bodu.
Blížíte se k cílovému bodu.
2.3.3.3 Informace o jízdních pruzích a zobrazení informativních značek
Při navigaci po několikaproudých silnicích je důležité jet ve správném jízdním pruhu tak, aby bylo možné
pokračovat po doporučené trase. Pokud jsou součástí mapových dat informace o jízdních pruzích, zobrazí
navigace iGO jízdní pruhy a jejich směr prostřednictvím malých šipek ve spodní části mapy. Šipka znázorňující doporučený jízdní pruh je zvýrazněná.
Pokud jsou k dispozici doplňkové informace, jsou šipky nahrazeny dopravními značkami. Dopravní značky
s jízdními pruhy se zobrazují v horní části mapy. Barva a styl zobrazení těchto dopravních značek odpovídají skutečným dopravním značkám umístěným nad silnicemi nebo vedle nich. Na těchto značkách se
zobrazuje také cíl daného směru a počet jízdních pruhů, které do něj vedou.
Při jízdě bez vytyčeného cíle (pokud není doporučena žádná trasa) se všechny dopravní značky zobrazují
stejným způsobem. Při navigaci po trase se zobrazuje v jasných barvách jen značka, která je směrodatná
pro doporučenou trasu; zatímco ostatní značky jsou ztmavené.
Pokud nechcete, aby se dopravní značky na stránce zobrazovaly, klepněte na některou z nich a objeví se
normální mapová stránka, která se bude zobrazovat až do přijetí informací o další dopravní značce.
16
2.3.3.4 Náhled křižovatky
Pokud se blížíte k výjezdu z dálnice nebo ke komplexu křižovatek, kde je pro Vás důležitá informace o výjezdu, je mapa nahrazena 3D náhledem křižovatky. Pruhy, kterými se potřebujete vydat, jsou vyznačeny
šipkami. Případně se mohou zobrazovat také dopravní značky, pokud jsou k dispozici potřebné informace.
Pokud chcete aktuálně zobrazený náhled křižovatky skrýt, klepněte na displej a zobrazí se opět stránka
mapy.
2.3.3.5 Služby u výjezdů z dálnice
Na své cestě můžete potřebovat zajet na čerpací stanici nebo se můžete chtít občerstvit v restauraci. Tato
funkce zobrazí při jízdě po dálnici na mapě nové tlačítko.
Po klepnutí na toto tlačítko se otevře panel s informacemi o několika příštích výjezdech nebo o odpočívadlech s čerpacími stanicemi.
Po klepnutí na některou z položek se zobrazí daný výjezd na mapě. Pokud chcete, můžete toto místo
přidat jako zastávku na Vaší trase.
Pokud chcete, aby se v rámci této funkce zobrazovaly také další typy míst, můžete změnit dostupné ikony
v nabídce nastavení Visual Guidance (Vizuální navigace).
2.3.3.6 Typy 3D objektů
Navigační systém iGO podporuje následující typy 3D objektů:
Typ
3D terén
Popis
3D terén představuje změny v krajině, znázorňuje vyvýšení nebo snížení terénu při prohlížení mapy v 2D režimu a využívá se k zobrazení mapy s trasou
při navigaci ve 3D režimu. Na trojrozměrné mapě jsou kopce a hory zobrazeny
v pozadí, zatímco na dvourozměrných mapách jsou výškové rozdíly vyjádřeny
jen barvou a stínováním.
17
Typ
Popis
Výškové rozdíly
Ve 3D režimu je znázorněno vyvýšení některých silnic složených křižovatek
a vertikální vychýlení některých silnic (např. nadjezdy nebo mosty).
3D orientační body
Orientačními body mohou být památky nebo jinak specifická významná nebo
dobře známá místa.
3D budovy
3D bloky budov představují informace o rozvržení městských budov na mapě
a o jejich velikosti.
2.3.3.7 Zobrazení aktivní trasy
V rámci navigačního systému iGO se k zobrazení trasy využívají následující prvky:
Symbol
Název
Aktuální GPS poloha a výchozí
bod
Popis
Zobrazení Vaší aktuální GPS polohy na mapě. Pokud
se v blízkosti nachází silnice, je symbol vozidla zarovnán
se silnicí.
Pokud jsou k dispozici informace o GPS poloze, trasa
obvykle začíná z aktuální polohy. Pokud nejsou informace o platné GPS poloze k dispozici, použije iGO navigace jako výchozí bod poslední známou polohu.
Trasový bod (průjezdný cílový
bod)
Průjezdný cílový bod, který se na trase nachází před finálním cílovým bodem.
Cíl (poslední bod na trase)
Poslední cílový bod na trase.
Barva trasy
Trasa je vždy vyznačena jinou barvou než okolní silnice
na mapě, což platí pro denní i noční režim.
Ulice a silnice, které nemají být
součástí trasy
Pokud chcete, můžete určité typy silnic (strana 76)
označit jako nežádoucí. Nicméně, pokud navigace iGO
nemůže tyto typy silnic vynechat, budou tyto úseky součástí trasy, přičemž budou vyznačeny jinou barvou než
zbytek trasy.
Ulice a silnice, kterých se týkají
dopravní události
Některé silniční úseky mohou být ovlivněny dopravními událostmi. Tyto ulice a silnice budou označeny jinou
barvou, přičemž se podél trasy budou zobrazovat malé
symboly představující typy dopravních událostí.
18
2.3.3.8 Dopravní události
Silniční úseky, kterých se týkají dopravní události, budou na mapě vyznačeny jinou barvou, přičemž se
podél nich budou zobrazovat malé symboly znázorňující povahu dopravní události:
1. Klepnutím
2. Klepnutím na
událostí.
na otevřete stránku Traffic Summary (Souhrnné dopravní informace).
(Seznam událostí) otevřete seznam kategorií dopravních
3. Klepněte na kategorii, která Vás zajímá, nebo klepněte na
losti) a zobrazí se seznam všech událostí:
(Všechny udá-
4. Nyní klepněte na libovolnou položku seznamu a na mapě se objeví postižený úsek v celé své
délce a také podrobné informace o události:
Pokud se na doporučené trase objeví dopravní události, které aplikace neobešla,
Poznámka!
otevře se po klepnutí na ikonu
si můžete rychle prohlédnout.
19
seznam závažných dopravních událostí, které
2.3.4 Práce s mapou
Pokud si chcete mapu během navigace prohlédnout, kdekoliv na ní klepněte. Mapa přestane sledovat
aktuální polohu (symbol vozidla, který je ve výchozím nastavení představován modrou šipkou, již nebude
na mapě uzamčen v pevné poloze) a objeví se ovládací prvky, které Vám pomohou upravit zobrazení mapy.
Postup
Pohyb mapou
přetažením
Přiblížení
a oddálení
Tlačítko(a)
Žádná tlačítka
,
Popis
Mapou lze pohybovat všemi směry: dotkněte se mapy a přitisknutým prstem pohybujte mapou v požadovaném směru.
Umožňuje nastavit v jakém rozsahu se bude na stránce mapa
zobrazovat.
iGO navigace pracuje na základě vysoce kvalitních vektorových
mapových podkladů, které umožňují přiblížit mapu v různých
úrovní tak, aby se obsah vždy zobrazoval optimálním způsobem.
Názvy ulic a další textové informace se vždy zobrazují stejně
velkým fontem, nikdy nejsou vzhůru nohama a vždy se zobrazují
jen ulice a objekty, které potřebujete.
Ve 3D režimu je přiblížení mapy limitováno. Při příliš velkém
oddálení se mapa přepne do 2D režimu.
Pokud chcete, aby se přiblížení/oddálení mapy měnilo ve větších skocích, klepněte jednou na tlačítko. Pokud chcete, aby se
měřítko mapy měnilo průběžně, dané tlačítko přidržte.
Naklopení
nahoru nebo
dolů
Otočení doleva
nebo doprava
2D nebo 3D
režim
Kompas ve 2D
režimu
,
Slouží pro změnu úhlu vertikálního zobrazení mapy ve 3D
režimu.
Pokud chcete, aby se naklopení mapy měnilo ve větších skocích, klepněte jednou na tlačítko. Pokud chcete, aby se naklopení mapy měnilo průběžně, dané tlačítko přidržte.
Slouží ke změně horizontálního úhlu natočení mapy.
,
,
,
Pokud chcete, aby se natočení mapy měnilo ve větších skocích,
klepněte jednou na tlačítko. Pokud chcete, aby se natočení
mapy měnilo průběžně, dané tlačítko přidržte.
Klepnutím na tato tlačítka můžete přepínat mezi 3D perspektivou a 2D pohledem na mapu shora.
Směr kompasu představuje sever. Pokud chcete přepnout
zobrazení mapy ve směru na sever, klepněte na tlačítko. Dalším klepnutím přepnete zobrazení mapy zpět do předchozího
směru.
20
Postup
Tlačítko(a)
Kompas ve 3D
režimu
,
Popis
Směr kompasu představuje sever. Pokud chcete přepnout
zobrazení mapy ve směru na sever, klepněte na tlačítko.
Dalším klepnutím přepnete zobrazení mapy zpět do předchozího směru.
Informace
o poloze
Po klepnutí na toto tlačítko se otevře nová stránka s informacemi o zvoleném bodě na mapě (označen kurzorem).
Návrat
k normální
navigaci
Po klepnutí na toto tlačítko se mapa přepne zpět do režimu
sledování Vaší aktuální GPS polohy. Znovu se aktivuje také
funkce automatického otáčení mapy.
Zmizí tlačítka pro manipulaci s mapou a systém pokračuje
v běžném způsobu navigace.
Rozšířené
možnosti
Po klepnutí na toto tlačítko se otevře seznam rozšířených
možností, mezi které patří např. uložení polohy označené
kurzorem jako oblíbeného místa nebo vyhledávání různých
míst v okolí kurzoru.
Zvolení cílového
bodu
Klepnutím na toto tlačítko zvolíte polohu označenou kurzorem jako nový cílový bod. Dojde k automatickému výpočtu
trasy.
2.3.5 Rychlá nabídka
Rychlá nabídka představuje výběr ovládacích prvků a funkcí, které při navigaci potřebujete nejčastěji. Tuto
nabídku lze otevřít přímo ze stránky mapy klepnutím na
.
Nabídka se zavře po několika vteřinách neaktivity nebo po klepnutí na
.
Většina těchto funkcí je tzv. klávesovými zkratkami funkcí, které jsou dostupné ze systémové nabídky.
V rámci rychlé nabídky je dostupných více funkcí, než kolik má nabídka tlačítek. Pokud chcete přiřadit
k tlačítkům jiné funkce (strana 75), můžete tak učinit v nabídce Settings (Nastavení). Vybírat můžete
z následujících funkcí:
Tlačítko
Popis
Klávesová zkratka pro
Tato funkce umožňuje vyhledat zvolené místo na základě Find (Hledat) / Find
jeho názvu. Vyhledávání probíhá buď podél Vaší trasy nebo Places (Hledat místa)
v okolí Vaší aktuální polohy (pokud není zvolena žádná trasa). / Quick Search (Rychlé
hledání - strana 35)
Toto tlačítko otevře seznam oblíbených míst.
21
Find (Hledat) / Favourite (Oblíbené - strana
46)
Toto tlačítko otevře seznam historie. Na tomto sezna- Find (Hledat) / History
mu můžete zvolit jeden z předchozích cílových bodů. (Historie - strana 48)
Toto tlačítko otevře možnosti úpravy trasy.
My Route (Má trasa) / Edit
Route (Upravit trasu)
Toto tlačítko otevře možnosti nastavení trasy.
More (Více) / Settings
(Nastavení) / Route Settings
(Nastavení trasy - strana 75)
Toto tlačítko otevře možnosti nastavení mapy.
More (Více) / Settings
(Nastavení) / Map Settings
(Nastavení mapy - strana 77)
Toto tlačítko otevře speciální stránku s informacemi Na mapové stránce klepněte
o aktuální poloze, jejíž součástí je tlačítko pro hledání na pole Current Street
tísňových služeb a silniční asistenční služby. Více in- (Aktuální ulice)
formací naleznete v následující kapitole.
Toto tlačítko zruší trasu a zastaví navigaci. Pokud jsou My Route (Má trasa) / Cancel
stanoveny trasové body, je tlačítko nahrazeno dalším. Route (Zrušit trasu - strana 56)
Toto tlačítko slouží pro přeskočení dalšího bodu není k dispozici
na trase.
Toto tlačítko zobrazí celou trasu znázorněnou My Route (Má trasa) /
na dvourozměrné mapě.
Overview (Přehled - strana 52)
Toto tlačítko otevře stránku pro nastavení vizuální More (Více) / Settings
navigace.
(Nastavení) / Visual Guidance
(Vizuální navigace - strana 79)
Toto tlačítko otevře stránku Traffic Summary V navigačním menu nebo
(Souhrnné dopravní informace).
na stránce mapy klepněte
na symbol dopravy.
Toto tlačítko Vám umožňuje vyřadit část doporučené My Route (Má trasa) /
trasy.
Avoidances (Nežádoucí úseky)
Toto tlačítko otevře seznam manévrů (cestovní plán). Během navigace klepněte
na horní část mapové stránky.
22
Prostřednictvím této funkce můžete uložit aktivní tra- My Route (Má trasa) / More
su pro další použití.
(Více) / Save Route (Uložit
trasu)
Prostřednictvím této funkce můžete nahradit aktivní My Route (Má trasa) / More
trasu již dříve uloženou trasou.
(Více) / Load Route (Nahrát
trasu)
Prostřednictvím této funkce můžete různými způsoby Find (Hledat) / Find Places
vyhledávat body zájmu.
(Hledat místo - strana 35)
Toto tlačítko otevře stránku mapy a spustí simulaci My Route (Má trasa) / More
aktivní trasy.
(Více) / Simulate Navigation
(Simulovat navigaci - strana
64)
Toto tlačítko otevře stránku GPS informací, které za- Pokud není navázáno satelitní
hrnují GPS polohu a sílu signálu.
spojení, klepněte na horní část
mapové stránky.
2.3.6 Prohlížení informací o aktuální poloze (funkce Where Am I?/Kde jsem?)
Na této stránce jsou uvedeny informace o aktuální poloze (nebo o poslední známé poloze, pokud systém
nemá k dispozici satelitní signál) a nachází se zde praktické tlačítko pro vyhledávání míst v okolí.
Tuto stránku zobrazíte z mapové stránky jedním z následujících způsobů:

Pokud je pod symbolem vozidla zobrazena aktuální silnice (aktuální poloha na mapě), klepněte
na ni a otevře se stránka Where Am I? (Kde jsem?).

Otevřete rychlou nabídku a klepněte na tlačítko
.
Informace na této stránce:
: Zeměpisná šířka a délka (zeměpisné souřadnice aktuální polohy v závislosti na rozšířeném systému WGS84).

: Nadmořská výška (informace o nadmořské výšce získané z GPS přijímače - často
bývají nepřesné).
23

: Číslo domu vlevo.

: Číslo domu vpravo.

Uprostřed stránky zjistíte, zda jsou informace aktuální nebo zde uvidíte čas, který uplynul od
poslední aktualizace.

Adresa (pokud je k dispozici) aktuální polohy se zobrazuje ve spodní části.
Tato stránka také umožňuje provést několik akcí:
Klepnutím na
uložíte aktuální polohu jako své oblíbené místo.
Kromě toho můžete také vyhledat poskytovatele tísňových asistenčních služeb v okolí aktuální polohy.
Klepnutím na
(Pomoc v okolí) otevřete novou stránku rychlého hledání:
V okolí aktuální polohy nebo poslední známé polohy můžete vyhledat následující služby:

: Autoservisy a silniční asistenční služby

: Policejní stanice

: Zdravotnické služby a rychlá záchranná služba

: Čerpací stanice
Klepněte na požadované tlačítko, zvolte místo ze seznamu a nechte se do něj navést.
24
3 Silniční navigace
Ve výchozím nastavení plánuje iGO navigace trasy prostřednictvím silniční sítě vysoce kvalitních vektorových mapových podkladů, které jsou dodávány společně s produktem.
Trasu můžete zadat různými způsoby:

Pokud chcete naplánovat trasu pro okamžitou jízdu po ní, můžete zvolit cílový bod a rovnou do něj
spustit navigaci (klasická navigace).

Trasu však můžete naplánovat také nezávisle na Vaší aktuální GPS poloze nebo aniž by systém
musel navázat satelitní spojení. Pokud tak chcete učinit, musíte zadat výchozí bod prostřednictvím
nabídky My Route (Má trasa) / Edit Route (Upravit trasu) poklepáním na symbol vlajky v aktuální
poloze. Tímto krokem dojde také k vypnutí GPS přijímače, takže nebude po získání informací
o nové poloze trasa přepočítána.
Vámi naplánovaná trasa může zahrnovat několik cílových bodů. Zvolte první cílový bod. Pak zvolte druhý
cílový bod a přidejte ho ke stávající trase, čímž vytvoříte trasu s několika průjezdnými body. K trase můžete
připojit tolik cílových bodů, kolik jen chcete.
Navigační systém iGO můžete využít také k navigaci nezávisle na silnicích. Více informací viz strana 66.
3.1 Výběr cílového bodu trasy
Navigační systém iGO nabízí několik způsobů, jak zvolit cílový bod:

Zadejte celou adresu nebo její část, např. název ulice bez čísla domu nebo název dvou křížících
se ulic (strana 25).

Zadejte adresu prostřednictvím poštovního směrovacího čísla (strana 32). Při tomto způsobu zadávání není nutné vybírat název města/obce a hledání podle názvu ulic tak může probíhat rychleji.

Jako cíl použijte některý z bodů zájmu (strana 35), které jsou součástí systému.

Prostřednictvím funkce Find on Map (Hledat na mapě - strana 46) zvolte polohu na mapě.

Zvolte některé z dříve uložených oblíbených míst (strana 46).

Zvolte polohu ze seznamu dříve použitích cílových bodů (strana 48), které jsou uloženy v historii.

Zadejte souřadnice cílového bodu (strana 49).
3.1.1 Zadání adresy nebo částečné adresy
Pokud znáte alespoň částečné znění adresy, jedná se o nejrychlejší způsob výběru cílového bodu trasy.
Prostřednictvím stejné stránky můžete vyhledat adresu zadáním:

přesné adresy včetně čísla domu

centra města/obce

křižovatky

středu ulice

jakéhokoliv z výše uvedených parametrů, kterým bude předcházet PSČ (strana 32).
25
3.1.1.1 Zadání celé adresy
Pro zadání adresy jako cílového bodu postupujte následovně:
1. Na stránce mapy klepněte pro návrat do navigačního menu na
2. Na stránce navigačního menu klepněte na tlačítka:
a
.
(Cílový bod)
.
3. Ve výchozím nastavení upřednostňuje navigační systém zemi a město/obec, kde se nacházíte.
(Země), prostřednictvím klávesnice zadejte
Pokud je to nutné, klepněte na
první znaky názvu požadované země a zvolte jednu ze zemí na seznamu.
4. Pokud je to nutné, zvolte nové město/novou obec:
a. Klepněte na
(Město/obec).
b. Prostřednictvím klávesnice začněte zadávat název města/obce.
c. Najděte požadované město/požadovanou obec:
 Našeptávač textového řádku vždy zobrazuje nejpravděpodobnější název města/obce. Pokud chcete tento název přijmout, klepněte na
.
 Pokud se nezobrazí název požadovaného města/obce, objeví se seznam názvů odpovídajících zadaným znakům (pokud chcete otevřít seznam výsledků ještě před tím, než se objeví
automaticky, klepněte na
ný název města/obce.
(Výsledky)). Na seznamu zvolte požadova-
26
5. Zadejte název ulice:
a. Klepněte na
(Ulice).
b. Prostřednictvím klávesnice začněte zadávat název ulice.
c. Najděte požadovanou ulici:
 Našeptávač textového řádku vždy zobrazuje nejpravděpodobnější název ulice. Pokud chce.
te tento název přijmout, klepněte na
 Pokud se nezobrazí název požadované ulice, objeví se seznam názvů odpovídajících zadaným znakům (pokud chcete otevřít seznam výsledků ještě před tím, než se objeví automaticky, klepněte na
(Výsledky)). Na seznamu zvolte požadovanou ulici.
6. Zadejte číslo domu:
a. Klepněte na
(Číslo domu).
b. Prostřednictvím klávesnice zadejte číslo domu. (Pro zadávání písmen klepněte na
c. Klepněte na
).
(Hotovo), tím zadávání adresy ukončíte. (Pokud zadané
číslo domu nelze nalézt, je jako cílový bod zvolen střed ulice.)
7. Zobrazí se plná mapová stránka, v jejímž středu je zobrazen zvolený bod. Pokud chcete cílový bod
upravit, klepněte na mapu v jiném bodě. Kurzor (
na
) se objeví v nové poloze. Klepnutím
potvrďte cílový bod nebo klepněte na
27
a zvolte jiný cílový bod.
8. Po krátkém přehledu parametrů trasy se objeví mapa se zobrazením celé trasy. Dojde k automatickému výpočtu trasy. Pokud chcete upravit parametry trasy, klepněte na
na
nebo klepněte
(Start!) a vydejte se na cestu.
3.1.1.2 Zadání cíle v podobě středu požadované ulice
Pokud nemáte k dispozici číslo domu, můžete spustit navigaci do středu dané ulice:
1. Na stránce mapy klepněte pro návrat do navigačního menu na
2. Na stránce navigačního menu klepněte na tlačítka:
a
.
(Cílový bod)
.
3. Pokud je to nutné, upravte název země a města/obce podle pokynů uvedených dříve (strana 26).
4. Zadejte název ulice:
a. Klepněte na
(Ulice).
b. Prostřednictvím klávesnice začněte zadávat název ulice.
c. Najděte požadovanou ulici:
 Našeptávač textového řádku vždy zobrazuje nejpravděpodobnější název ulice. Pokud chce.
te tento název přijmout, klepněte na
 Pokud se nezobrazí název požadované ulice, objeví se seznam názvů odpovídajících zadaným znakům (pokud chcete otevřít seznam výsledků ještě před tím, než se objeví automaticky, klepněte na
(Výsledky)). Ze seznamu zvolte požadovanou ulici.
28
5. Namísto zadávání čísla domu klepněte na
zvolen střed dané ulice.
(Zvolit ulici). Jako cílový bod je
6. Zobrazí se plná mapová stránka, v jejímž středu je zobrazen zvolený bod. Pokud chcete cílový bod
upravit, klepněte na mapu v jiném bodě. Kurzor (
na
) se objeví v nové poloze. Klepnutím
potvrďte cílový bod nebo klepněte na
a zvolte jiný cílový bod.
7. Po krátkém přehledu parametrů trasy se objeví mapa se zobrazením celé trasy. Dojde k automatickému výpočtu trasy. Pokud chcete upravit parametry trasy, klepněte na
na
nebo klepněte
a vydejte se na cestu.
3.1.1.3 Zvolení cíle v podobě křižovatky
Pro zadání adresy jako cílového bodu postupujte následovně:
1. Na stránce mapy klepněte pro návrat do navigačního menu
2. Na stránce navigačního menu klepněte na tlačítka:
a
.
(Cílový bod)
.
3. Pokud je to nutné, upravte název země a města/obce podle pokynů uvedených dříve (strana 26).
4. Zadejte název ulice:
a. Klepněte na
(Ulice).
b. Prostřednictvím klávesnice začněte zadávat název ulice.
c. Najděte požadovanou ulici:
29
 Našeptávač textového řádku vždy zobrazuje nejpravděpodobnější název ulice. Pokud chcete tento název přijmout, klepněte na
.
 Pokud se nezobrazí název požadované ulice, objeví se seznam názvů odpovídajících zadaným znakům (pokud chcete otevřít seznam výsledků ještě před tím, než se objeví automaticky, klepněte na
(Výsledky)). Ze seznamu zvolte požadovanou ulici.
5. Zadejte název ulice, která předchozí ulici kříží:
1. Klepněte na
(Křížící se ulice).
 Pokud se zadaná ulice kříží jen s několika dalšími ulicemi, objeví se okamžitě jejich seznam.
 Pokud se jedná o velmi dlouhou ulici, objeví se na displeji klávesnice. Prostřednictvím
klávesnice začněte zadávat název křížící se ulice. Jakmile se počet odpovídajících ulic
zúží na seznam, který se vejde na stránku, výsledky se automaticky objeví. Zvolte položku
na seznamu.
6. Zobrazí se plná mapová stránka, v jejímž středu je zobrazen zvolený bod. Pokud chcete cílový bod
upravit, klepněte na mapu v jiném bodě. Kurzor (
na
bod.
) se objeví v nové poloze. Klepnutím
(Další) potvrďte cílový bod nebo klepněte na
a zvolte jiný cílový
7. Po krátkém přehledu parametrů trasy se objeví mapa se zobrazením celé trasy. Dojde k automatickému výpočtu trasy. Pokud chcete upravit parametry trasy, klepněte na
na
(Start!) a vydejte se na cestu.
30
nebo klepněte
3.1.1.4 Zvolení cíle v podobě centra města či obce
Centrum města/obce nepředstavuje geometrický střed města/obce, ale smluvený bod, který zvolili tvůrci
mapového systému. V menších městech a vesnicích se obvykle jedná o nejdůležitější křižovatku; ve větších městech je zvolena jedna z nejdůležitějších křižovatek.
.
1. Na stránce mapy klepněte pro návrat do navigačního menu na
2. Na stránce navigačního menu klepněte na tlačítka:
a
(Cílový bod)
.
3. Pokud je to nutné, upravte název země podle pokynů uvedených dříve (strana 26).
4. Zvolte název požadovaného cílového města/obce:
a. Klepněte na
(Město/obec).
b. Prostřednictvím klávesnice začněte zadávat název města/obce.
c. Najděte požadované město/požadovanou obec:
 Našeptávač textového řádku vždy zobrazuje nejpravděpodobnější název města/obce. Pokud chcete tento název přijmout, klepněte na
.
 Pokud se nezobrazí název požadované ulice, objeví se seznam názvů odpovídajících zadaným znakům (pokud chcete otevřít seznam výsledků ještě před tím, než se objeví automaticky, klepněte na
města/obce.
(Výsledky)). Na seznamu zvolte požadovaný název
5. Namísto zadávání názvu ulice klepněte na
stane centrum zvoleného města/obce.
. Díky tomu se cílovým bodem
31
6. Zobrazí se plná mapová stránka, v jejímž středu je zobrazen zvolený bod. Pokud chcete cílový bod
upravit, klepněte na mapu v jiném bodě. Kurzor (
na
bod.
) se objeví v nové poloze. Klepnutím
(Další) potvrďte cílový bod nebo klepněte na
a zvolte jiný cílový
7. Po krátkém přehledu parametrů trasy se objeví mapa se zobrazením celé trasy. Dojde k automatickému výpočtu trasy. Pokud chcete upravit parametry trasy, klepněte na
na
nebo klepněte
(Start!) a vydejte se na cestu.
3.1.1.5 Zadání adresy prostřednictvím poštovního směrovacího čísla
U všech výše uvedených způsobů hledání adresy lze namísto názvu města/obce zadat poštovní směrovací číslo. Níže je uveden příklad vyhledávání plné adresy:
1. Na stránce mapy klepněte pro návrat do navigačního menu na
2. Na stránce navigačního menu klepněte na tlačítka:
a
.
(Cílový bod)
.
3. Pokud je to nutné, upravte název země podle pokynů uvedených dříve (strana 26).
4. Zadejte nové město/obec prostřednictvím poštovního směrovacího čísla:
a. Klepněte na
(Město/obec).
b. Pro otevření číselné klávesnice klepněte na
.
c. Začněte zadávat poštovní směrovací číslo.
d. Najděte požadované město/požadovanou obec:
 Našeptávač textového řádku vždy zobrazuje nejpravděpodobnější PSČ. Pokud chcete toto
číslo přijmout, klepněte na
.
32
 Pokud se nezobrazí požadované PSČ, otevřete klepnutím na
(Vý-
sledky) seznam možností.Na seznamu zvolte požadované PSČ.
5. Zadejte název ulice:
a. Klepněte na
(Ulice).
b. Prostřednictvím klávesnice začněte zadávat název ulice.
c. Najděte požadovanou ulici:
 Našeptávač textového řádku vždy zobrazuje nejpravděpodobnější název ulice. Pokud chcete tento název přijmout, klepněte na
.
 Pokud se nezobrazí název požadované ulice, objeví se seznam názvů odpovídajících zadaným znakům (pokud chcete otevřít seznam výsledků ještě před tím, než se objeví automaticky, klepněte na
(Výsledky)). Na seznamu zvolte požadovanou ulici.
6. Zadejte číslo domu:
a. Klepněte na
(Číslo domu).
b. Prostřednictvím klávesnice zadejte číslo domu. (Pro zadávání písmen klepněte na
33
).
c. Klepněte na
(Hotovo), tím zadávání adresy ukončíte. (Pokud zadané
číslo domu nelze nalézt, je jako cílový bod zvolen střed ulice.)
7. Zobrazí se plná mapová stránka, v jejímž středu je zobrazen zvolený bod. Pokud chcete cílový bod
upravit, klepněte na mapu v jiném bodě. Kurzor (
na
bod.
) se objeví v nové poloze. Klepnutím
(Další) potvrďte cílový bod nebo klepněte na
a zvolte jiný cílový
8. Po krátkém přehledu parametrů trasy se objeví mapa se zobrazením celé trasy. Dojde k automatickému výpočtu trasy. Pokud chcete upravit parametry trasy, klepněte na
na
nebo klepněte
(Start!) a vydejte se na cestu.
3.1.1.6 Tipy pro rychlé zadávání adresy

Při zadávání názvu města/obce nebo ulice:
 Na klávesnici se budou zobrazovat pouze znaky, které odpovídají možným výsledkům vyhledávání. Všechny ostatní znaky jsou zabarvené do šeda.
 Při psaní vždy zobrazuje našeptávač v textovém řádku nejpravděpodobnější název. Pokud je
odhad našeptávače správný, potvrďte zadání klepnutím na
 Po napsání několika znaků klepněte na
seznam položek, které odpovídají dosavadnímu zadání.

.
(Výsledky), načež se zobrazí
Vyhledávání křižovatky můžete urychlit:
 Nejprve začněte vyhledávat ulici, která má méně obvyklý název; pro její nalezení by Vám mělo
stačit zadat pár znaků.
 Pokud je název jedné z ulic výrazně kratší, začněte hledat nejprve tuto ulici. Druhou ulici pak
můžete najít rychleji.
34

Při vyhledávání můžete zadat název i typ hledané ulice. Pokud se objevuje stejné slovo hned
v několika názvech, např. v názvu ulice, silnice a třídy, můžete najít požadovaný výsledek dříve,
pokud zadáte také první písmeno označující typ ulice: Například pokud zadáte „T MÍ“, našeptávač
zobrazí název „Třída Míru“ a přeskočí všechny ulice Míru a náměstí Míru.

Vyhledávání můžete uspíšit zadáním poštovního směrovacího čísla. Protože se PSČ skládá jen
z několika znaků, obvykle jeho vyhledávání probíhá rychleji než je tomu u názvu města/obce.
3.1.2 Výběr adresy z nabídky bodů zájmu
Cílový bod můžete zvolit z nabídky bodů zájmu, které je součástí navigačního systému iGO. Prostřednictvím stejné stránky můžete vyhledat požadované místo několika různými způsoby:

pomocí funkce rychlého hledání můžete podle názvu rychle najít místo v okolí

prostřednictvím funkce předvoleb můžete najít nejčastěji vyhledávané typy míst několika klepnutími na displej

požadované místo můžete najít podle kategorie

požadované místo můžete najít podle názvu
Kromě toho můžete prostřednictvím stránky „Where Am I?“ (Kde jsem?) hledat poskytovatele speciálních
služeb.
3.1.2.1 Rychlé hledání bodu zájmu
Funkce rychlého hledání Vám umožňuje rychle najít požadované místo na základě jeho názvu. Vyhledávání vždy probíhá
 podél doporučené trasy
 nebo v okolí Vaší aktuální polohy (pokud není v navigaci zadán žádný cílový bod).
1. Spusťte funkci rychlého hledání:
 Na mapové stránce klepněte na
, a pak klepněte na
.
 Pokud je na displeji zobrazeno navigační menu, klepněte na
a pak klepněte na
.
2. Prostřednictvím klávesnice začněte zadávat název požadovaného místa.
35
,
3. Po zadání několika znaků klepněte na
míst, která začínají Vámi zadanými znaky.
(Výsledky), načež se otevře seznam
4. (volitelně) Místa na seznamu jsou seřazena podle délky nezbytné zajížďky (při navigaci po trase)
nebo podle vzdálenosti od aktuální polohy (pokud nebyl stanoven žádný cílový bod). Pokud chcete změnit řazení seznamu, klepněte na
.
5. Pokud je to nutné, prohlédněte si seznam a klepněte na požadovanou položku. Zobrazí se plná
mapová stránka, v jejímž středu je zobrazen zvolený bod. V horní části stránky se zobrazí název
a adresa daného místa.
6. (volitelně) Pro zobrazení podrobných informací o zvoleném místě klepněte na
na mapu klepněte na
.
7. Pokud chcete cílový bod upravit, klepněte na mapu v jiném bodě. Kurzor (
poloze. Klepnutím na
a zvolte jiný cílový bod.
. Pro návrat
) se objeví v nové
(Další) potvrďte cílový bod nebo klepněte na
8. Po krátkém přehledu parametrů trasy se objeví mapa se zobrazením celé trasy. Dojde k automatickému výpočtu trasy. Pokud chcete upravit parametry trasy, klepněte na
na
(Start!) a vydejte se na cestu.
36
nebo klepněte
3.1.2.2 Hledání bodu zájmu prostřednictvím předvolených kategorií
Předvolby Vám umožňují rychle najít nejčastěji vybírané typy míst.
.
1. Na stránce mapy klepněte pro návrat do navigačního menu na
2. Na stránce navigačního menu klepněte na tlačítka:
,
.
3. Objeví se seznam předvolených kategorií:

(Čerpací stanice podél trasy):
 Pokud systém pracuje s aktivní trasou, dojde k vyhledání čerpacích stanic podél trasy.
 Pokud v navigaci není zadána aktivní trasa (nebyl zvolen žádný cílový bod), bude vyhledávání probíhat v okolí aktuální polohy.
 Pokud není k dispozici ani informace o aktuální poloze (není navázáno satelitní spojení),
bude hledání probíhat v okolí poslední známé polohy.

(Parkování v cíli):
 Pokud systém pracuje s aktivní trasou, budou vyhledána parkovací místa v blízkosti cíle
trasy.
 Pokud v navigaci není zadána aktivní trasa (nebyl zvolen žádný cílový bod), bude vyhledávání probíhat v okolí aktuální polohy.
 Pokud není k dispozici ani informace o aktuální poloze (není navázáno satelitní spojení),
bude hledání probíhat v okolí poslední známé polohy.

(Restaurace podél trasy):
 Pokud systém pracuje s aktivní trasou, dojde k vyhledání restaurací podél trasy.
 Pokud v navigaci není zadána aktivní trasa (nebyl zvolen žádný cílový bod), bude vyhledávání probíhat v okolí aktuální polohy.
 Pokud není k dispozici ani informace o aktuální poloze (není navázáno satelitní spojení),
bude hledání probíhat v okolí poslední známé polohy.

(Ubytování v cíli):
 Pokud systém pracuje s aktivní trasou, bude vyhledáno ubytování v blízkosti cíle trasy.
37
 Pokud v navigaci není zadána aktivní trasa (nebyl zvolen žádný cílový bod), bude vyhledávání probíhat v okolí aktuální polohy.
 Pokud není k dispozici ani informace o aktuální poloze (není navázáno satelitní spojení),
bude hledání probíhat v okolí poslední známé polohy.
4. Pro okamžité zobrazení seznamu míst klepněte na některé z tlačítek rychlého vyhledávání.
5. (volitelně) Místa na seznamu jsou seřazena podle vzdálenosti od aktuální nebo poslední známé
polohy, podle vzdálenosti od cíle nebo podle délky nezbytné zajížďky. Pokud chcete změnit řazení
.
seznamu, klepněte na
6. Pokud je to nutné, prohlédněte si seznam a klepněte na požadovanou položku. Zobrazí se plná
mapová stránka, v jejímž středu je zobrazen zvolený bod. V horní části stránky se zobrazí název
a adresa daného místa.
7. (volitelně) Pro zobrazení podrobných informací o zvoleném místě klepněte na
na mapu klepněte na
.
8. Pokud chcete cílový bod upravit, klepněte na mapu v jiném bodě. Kurzor (
poloze. Klepnutím na
a zvolte jiný cílový bod.
. Pro návrat
) se objeví v nové
(Další) potvrďte cílový bod nebo klepněte na
9. Po krátkém přehledu parametrů trasy se objeví mapa se zobrazením celé trasy. Dojde k automatickému výpočtu trasy. Pokud chcete upravit parametry trasy, klepněte na
na
(Start!) a vydejte se na cestu.
38
nebo klepněte
3.1.2.3 Hledání bodu zájmu podle kategorie
Body zájmu můžete vyhledávat podle kategorií a podkategorií.
.
1. Na stránce mapy klepněte pro návrat do navigačního menu na
2. Na stránce navigačního menu klepněte na tlačítka:
3. Klepněte na
,
.
(Vlastní hledání).
4. Zvolte oblast, v jejímž okolí by mělo dojít k vyhledání požadovaného místa:
 Po klepnutí na
(Zde v okolí) dojde k hledání v okolí aktuální polohy
nebo v okolí poslední známé polohy (pokud není informace o aktuální poloze k dispozici).
(Výsledky hledání budou na seznamu zobrazeny podle vzdálenosti od této polohy.)
 Po klepnutí na
(Ve městě) dojde k hledání místa v rámci zvoleného
města/obce. (Výsledky hledání budou na seznamu zobrazeny podle vzdálenosti od centra
zvoleného města/obce.)
 Po klepnutí na
(V okolí cíle) dojde k hledání místa poblíž cíle aktivní
trasy. (Výsledky hledání budou na seznamu zobrazeny podle vzdálenosti od cíle.)
(Podél trasy) dojde k hledání po celé délce aktivní
 Po klepnutí na
trasy, nikoliv v okolí daného bodu. Tato funkce je užitečná, pokud hledáte zastávku s minimální zajížďkou, např. pokud hledáte čerpací stanici nebo restauraci. (Výsledky jsou na seznamu
seřazeny podle délky nezbytné zajížďky.)
5. (volitelně) Pokud jste zvolili
hledání.
, zvolte město/obci, kde má proběhnout
39
6. Zvolte jednu z hlavních kategorií (např. Accommodation/Ubytování) nebo klepněte
na
hy nebo podél trasy.
(Seznam všech míst), aby se zobrazil seznam míst v okolí zvolené polo-
7. Zvolte jednu z podkategorií (např. Hotel nebo Motel) nebo klepněte na
(Seznam všech míst), aby se zobrazil seznam míst zvolené hlavní kategorie, která se nacházejí
v blízkosti zvolené polohy nebo podél aktivní trasy.
8. Někdy se v rámci zvolené podkategorie zobrazí seznam firem. Zvolte jednu z nich nebo klepněte
na
(Seznam všech míst), aby se zobrazil seznam míst zvolené podkategorie, která se nacházejí v blízkosti zvolené polohy nebo podél aktivní trasy.
9. Na displeji se zobrazí finální seznam výsledků.
10. (volitelně) Místa na seznamu jsou seřazena podle vzdálenosti od aktuální nebo poslední známé
polohy, podle vzdálenosti od města/obce nebo podle délky nezbytné zajížďky. Pokud chcete změnit řazení seznamu, klepněte na
.
11. Pokud je to nutné, prohlédněte si seznam a klepněte na požadovanou položku. Zobrazí se plná
mapová stránka, v jejímž středu je zobrazen zvolený bod. V horní části stránky se zobrazí název
a adresa daného místa.
40
12. (volitelně) Pro zobrazení podrobných informací o zvoleném místě klepněte na
.
na mapu klepněte na
13. Pokud chcete cílový bod upravit, klepněte na mapu v jiném bodě. Kurzor (
v nové poloze. Klepnutím na
na
. Pro návrat
) se objeví
(Další) potvrďte cílový bod nebo klepněte
a zvolte jiný cílový bod.
14. Po krátkém přehledu parametrů trasy se objeví mapa se zobrazením celé trasy. Dojde k automanebo klepněte
tickému výpočtu trasy. Pokud chcete upravit parametry trasy, klepněte na
na
(Start!) a vydejte se na cestu.
3.1.2.4 Hledání bodu zájmu podle názvu
Body zájmu můžete vyhledávat podle jejich názvů. Hledání v okolí různých míst nebo podél trasy může
probíhat v rámci celé databáze míst nebo pouze v rámci kategorie či podkategorie.
1. Na stránce mapy klepněte pro návrat do navigačního menu na
2. Na stránce navigačního menu klepněte na tlačítka:
3. Klepněte na
.
,
.
.
4. Zvolte oblast, v jejímž okolí by mělo dojít k vyhledání požadovaného místa:
 Po klepnutí na
(Zde v okolí) dojde k hledání v okolí aktuální polohy
nebo v okolí poslední známé polohy (pokud není informace o aktuální poloze k dispozici).
(Výsledky hledání budou na seznamu zobrazeny podle vzdálenosti od této polohy.)
 Po klepnutí na
(Ve městě) dojde k hledání místa v rámci zvoleného
města/obce. (Výsledky hledání budou na seznamu zobrazeny podle vzdálenosti od centra
zvoleného města/obce.)
(V okolí cíle) dojde k hledání místa poblíž cíle aktivní
 Po klepnutí na
trasy. (Výsledky hledání budou na seznamu zobrazeny podle vzdálenosti od cíle.)
41
 Po klepnutí na
(Podél trasy) dojde k hledání po celé délce aktivní
trasy, nikoliv v okolí daného bodu. Tato funkce je užitečná, pokud hledáte zastávku s minimální zajížďkou, např. pokud hledáte čerpací stanici nebo restauraci. (Výsledky jsou na seznamu
seřazeny podle délky nezbytné zajížďky.)
5. (volitelně) Pokud jste zvolili
hledání.
, zvolte město/obci, kde má proběhnout
6. Zvolte jednu z hlavních kategorií (např. Accommodation/Ubytování) nebo klepněte
na
(Hledat podle názvu), aby bylo spuštěno hledání v rámci celé databáze.
7. Zvolte jednu z podkategorií (např. Hotel nebo Motel) nebo klepněte na
(Hledat podle názvu), aby bylo spuštěno hledání v rámci zvolené kategorie.
42
8. Pokud jste tak dosud neučinili, klepněte na
(Hledat podle názvu).
9. Prostřednictvím klávesnice začněte zadávat název požadovaného místa.
(Výsledky) a otevře se seznam
10. Po zadání několika znaků klepněte na
obsahující názvy, jejichž součástí je zadaná sekvence znaků.
11. (volitelně) Místa na seznamu jsou seřazena podle vzdálenosti od aktuální nebo poslední známé
polohy, podle vzdálenosti od města/obce nebo podle délky nezbytné zajížďky. Pokud chcete změnit řazení seznamu, klepněte na
.
12. Pokud je to nutné, prohlédněte si seznam a klepněte na požadovanou položku. Zobrazí se plná
mapová stránka, v jejímž středu je zobrazen zvolený bod. V horní části stránky se zobrazí název
a adresa daného místa.
13. (volitelně) Pro zobrazení podrobných informací o zvoleném místě klepněte na
na mapu klepněte na
.
14. Pokud chcete cílový bod upravit, klepněte na mapu v jiném bodě. Kurzor (
poloze. Klepnutím na
a zvolte jiný cílový bod.
. Pro návrat
) se objeví v nové
(Další) potvrďte cílový bod nebo klepněte na
43
15. Po krátkém přehledu parametrů trasy se objeví mapa se zobrazením celé trasy. Dojde k automatickému výpočtu trasy. Pokud chcete upravit parametry trasy, klepněte na
na
nebo klepněte
(Start!) a vydejte se na cestu.
3.1.2.5 Výběr asistenční služby v okolí z nabídky „Where Am I?/Kde jsem?“
V případě nouze můžete rychle vyhledat pomoc prostřednictvím stránky „Where Am I?“ (Kde jsem?).
1. Pro otevření Rychlé nabídky klepněte na stránce mapy na
2. Klepněte na
, a pak na
.
(Pomoc v okolí).
3. Zobrazí se předvolené kategorie pro vyhledávání v okolí aktuální polohy (nebo v okolí poslední
známé polohy, pokud není k dispozici informace o aktuální poloze):

: Autoservisy a silniční asistenční služby

: Zdravotnické služby a rychlá záchranná služba

: Policejní stanice

: Čerpací stanice
44
4. Pro okamžité zobrazení seznamu míst požadované kategorie klepněte na dané tlačítko rychlého
vyhledávání.
5. (volitelně) Místa na seznamu jsou seřazena podle vzdálenosti od aktuální nebo poslední známé
polohy, podle vzdálenosti od města/obce, podle vzdálenosti od cíle nebo podle délky nezbytné
zajížďky. Pokud chcete změnit řazení seznamu, klepněte na
.
6. Pokud je to nutné, prohlédněte si seznam a klepněte na požadovanou položku. Zobrazí se plná
mapová stránka, v jejímž středu je zobrazen zvolený bod. V horní části stránky se zobrazí název
a adresa daného místa.
7. (volitelně) Pro zobrazení podrobných informací o zvoleném místě klepněte na
na mapu klepněte na
.
8. Pokud chcete cílový bod upravit, klepněte na mapu v jiném bodě. Kurzor (
poloze. Klepnutím na
a zvolte jiný cílový bod.
. Pro návrat
) se objeví v nové
(Další) potvrďte cílový bod nebo klepněte na
9. Po krátkém přehledu parametrů trasy se objeví mapa se zobrazením celé trasy. Dojde k automatickému výpočtu trasy. Pokud chcete upravit parametry trasy, klepněte na
na
(Start!) a vydejte se na cestu.
45
nebo klepněte
3.1.3 Zvolení cíle v podobě bodu na mapě
1. Na stránce mapy klepněte pro návrat do navigačního menu na
.
2. Na stránce navigačního menu klepněte na tlačítka:
,
.
3. Najděte cílový bod na mapě: de potřeby posuňte mapu a změňte její přiblížení.
4. Klepněte na polohu, kterou chcete zvolit jako cílový bod. V dané místě se objeví kurzor (
).
5. Pro potvrzení polohy, ve které se nachází kurzor, jako cílového bodu, klepněte na
(Zvolit).
6. Po krátkém přehledu parametrů trasy se objeví mapa se zobrazením celé trasy. Dojde k automatickému výpočtu trasy. Pokud chcete upravit parametry trasy, klepněte na
na
nebo klepněte
(Start!) a vydejte se na cestu.
3.1.4 Výběr cíle z nabídky oblíbených míst
Jako cíl můžete zvolit polohu, kterou jste již uložili jako oblíbené místo. Postup, jak přidat polohu na seznam oblíbených míst, je popsán na straně 60.
1. Otevření nabídky oblíbených míst:
 Na stránce mapy klepněte pro otevření Rychlé nabídky na
 V navigačním menu klepněte na
.
46
.
2. Klepněte na
. Zobrazí se seznam oblíbených míst.
3. Klepněte na oblíbené místo, které chcete zvolit jako cílový bod. Pokud je to nutné, rolujte pro zobrazení dalších možností seznamem dolů nebo klepněte na
několik písmen názvu oblíbeného místa.
(Filtr) a zadejte
4. Zobrazí se plná mapová stránka, v jejímž středu je zobrazen zvolený bod. Pokud chcete cílový bod
upravit, klepněte na mapu v jiném bodě. Kurzor (
na
bod.
) se objeví v nové poloze. Klepnutím
(Další) potvrďte cílový bod nebo klepněte na
a zvolte jiný cílový
5. Po krátkém přehledu parametrů trasy se objeví mapa se zobrazením celé trasy. Dojde k automatickému výpočtu trasy. Pokud chcete upravit parametry trasy, klepněte na
na
nebo klepněte
(Start!) a vydejte se na cestu.
3.1.5 Výběr nejpravděpodobnějšího cíle (funkce Smart history/Inteligentní
historie)
Cílové body, které jste zvolili v minulosti, se zobrazují na seznamu historie. Pro snadnější přístup se v nabídce Destination (Cíl) objevují dva z těchto naposledy zvolených cílových bodů. Inteligentní historie nabízí
tyto polohy na základě Vašich navigačních zvyků, kdy jsou zohledňovány denní doba, dny v týdnu a aktuální poloha. Čím více navigační systém používáte, tím lépe se nabízené cílové body shodují s Vašimi cíli.
1. Na stránce mapy klepněte pro návrat do navigačního menu na
47
.
2. V navigačním menu klepněte na
3. V poli historie klepněte na cílový bod
(Cíl).
nebo
.
4. Zobrazí se plná mapová stránka, v jejímž středu je zobrazen zvolený bod. Pokud chcete cílový bod
upravit, klepněte na mapu v jiném bodě. Kurzor (
na
bod.
) se objeví v nové poloze. Klepnutím
(Další) potvrďte cílový bod nebo klepněte na
a zvolte jiný cílový
5. Po krátkém přehledu parametrů trasy se objeví mapa se zobrazením celé trasy. Dojde k automatickému výpočtu trasy. Pokud chcete upravit parametry trasy, klepněte na
na
nebo klepněte
(Start!) a vydejte se na cestu.
3.1.6 Výběr některého z naposledy zvolených cílů v historii
Cílové body, které jste zvolili v minulosti, se zobrazují na seznamu historie.
1. Otevření seznamu historie:
 Na mapové stránce klepněte na
, a pak klepněte na
 V navigačním menu klepněte na
.
(Cíl), a pak klepněte na
48
.
2. Objeví se seznam naposledy zvolených cílových bodů. V rámci inteligentní historie se na první
stránce zobrazují tři cílové body, které jsou zvoleny na základě předchozích tras (nejpravděpodobnější cíle). Pořadí zbylých cílových bodů závisí na době, kdy byly zvoleny. Pokud je to nutné rolujte
seznamem pro zobrazení starších cílů.
3. Na seznamu zvolte požadovaný cílový bod.
4. Zobrazí se plná mapová stránka, v jejímž středu je zobrazen zvolený bod. Pokud chcete cílový bod
upravit, klepněte na mapu v jiném bodě. Kurzor (
na
bod.
) se objeví v nové poloze. Klepnutím
(Další) potvrďte cílový bod nebo klepněte na
a zvolte jiný cílový
5. Po krátkém přehledu parametrů trasy se objeví mapa se zobrazením celé trasy. Dojde k automatickému výpočtu trasy. Pokud chcete upravit parametry trasy, klepněte na
na
nebo klepněte
(Start!) a vydejte se na cestu.
3.1.7 Zadání souřadnic cílového bodu
Cílový bod můžete zvolit také zadáním jeho souřadnic. Postupujte následovně:
1. Na stránce mapy klepněte pro návrat do navigačního menu na
2. V navigačním menu klepněte na
3. Klepnutím na
.
(Cíl).
otevřete nabídku a klepněte na
49
(Souřadnice).
4. Zeměpisnou šířku a délku můžete zadat v jednom z následujících formátů: stupně; stupně a minuty; nebo stupně, minuty a vteřiny.
5. (volitelně) Pokud je to nutné, klepněte na
řadnice ve formátu UTM.
, a pak na
6. Po dokončení klepněte na
a zadejte sou-
(Hotovo).
7. Zobrazí se plná mapová stránka, v jejímž středu je zobrazen zvolený bod. Pokud chcete cílový bod
upravit, klepněte na mapu v jiném bodě. Kurzor (
na
bod.
) se objeví v nové poloze. Klepnutím
(Další) potvrďte cílový bod nebo klepněte na
a zvolte jiný cílový
8. Po krátkém přehledu parametrů trasy se objeví mapa se zobrazením celé trasy. Dojde k automatickému výpočtu trasy. Pokud chcete upravit parametry trasy, klepněte na
na
(Start!) a vydejte se na cestu.
50
nebo klepněte
3.1.8 Sestavení trasy na základě seznamu cílových bodů (funkce Create Route/
Vytvořit trasu)
Trasu můžete vytvořit také postupným přidáváním cílových bodů prostřednictvím nabídky My Route
(Má trasa).
1. Na stránce mapy klepněte pro návrat do navigačního menu na
(Má trasa).
2. V navigačním menu klepněte na
3. Klepněte na
.
(Vytvořit trasu).
4. Na seznamu trasových bodů je uveden jen jeden řádek, výchozí bod trasy, kterým je obvykle
aktuální GPS poloha.
5. Pro výběr cílového bodu klepněte na
.
6. Objeví se nabídka cílových bodů, která umožňuje zvolit požadovaný cílový bod jedním ze způsobů
uvedených v předchozích částech.
7. Po výběru nového cílového bodu se opět objeví seznam bodů na trase.
8. Pro přidání dalších cílových bodů klepněte na
trasový bod, a opakujte výše uvedené kroky.
51
v místě, kde chcete k trase přidat nový
3.2 Zobrazení celé trasy na mapě
Zobrazit celou aktivní trasu na mapě je velmi jednoduché. Postupujte následovně:
1. Na stránce mapy klepněte pro návrat do navigačního menu na
2. V navigačním menu klepněte na
.
(Má trasa).
3. Klepněte na
(Přehled). Na mapě se objeví aktivní trasa v celé své délce
a zároveň se zde zobrazí přídavné informace a ovládací prvky.
3.3 Kontrola parametrů trasy a funkce vztahující se k trase
U trasy navržené navigačním systémem iGO můžete zkontrolovat celou řadu různých parametrů.
1. Na stránce mapy klepněte pro návrat do navigačního menu na
2. V navigačním menu klepněte na
.
(Má trasa).
3. Zobrazí se následující informace:
 Název a/nebo adresa cíle.
 Výstražné symboly (pokud jsou výstrahy součástí trasy). Tyto symboly poskytují doplňkové
informace např. o nezpevněném povrchu silnice nebo o tom, že je daná silnice zpoplatněná.
 Celkový čas jízdy po trase.
 Celková délka trasy.
 Odhadované zdržení vypočítané na základě dopravních událostí na trase.
 Symbol představující typ vozidla, pro který byla trasa vypočítána.
 Priority pro plánování trasy (např. Rychlost).
52
4. Tato nabídka je tvořena následujícími možnostmi (bližší informace o jejich používání najdete
v příští kapitole):
(Upravit trasu): to Vám umožní
 Pro úpravu trasy klepněte na možnost
přidat nebo odebrat cílový bod nebo změnit pořadí bodů na trase. Dále zde můžete zvolit výchozí bod, který se liší od Vaší aktuální polohy. Tato funkce je užitečná při plánování a uložení
budoucího výletu.
 Pro zobrazení celé trasy na mapě klepněte na
(Přehled).
 Pro vynechání určité části trasy klepněte na
(Nežádoucí úseky).
 Pro odstranění aktivní trasy klepněte na
(Zrušit trasu).
se otevře seznam nabízející další možnosti jako jsou např. výběr
 Po klepnutí na
z několika alternativ trasy, změna parametrů trasy, simulace trasy, uložení aktivní trasy nebo
nahrání dříve uložené trasy.
 Pro návrat do navigačního menu klepněte na
.
3.4 Úprava trasy
Pokud byla navigace po trase již zahájena, existuje několik způsobů, jak aktivní trasu upravit. V následující
části jsou uvedeny některé z těchto postupů.
3.4.1 Výběr nového cílového bodu pro již existující trasu: nová trasa, trasový
bod nebo cílové místo
Pokud již máte navrženou trasu a na základě výše uvedených pokynů jste zvolili nový cílový bod, zeptá se
Vás aplikace, zda chcete navrhnout novou trasu, přidat k trase nový trasový bod (průjezdný bod) nebo zda
chcete na konec aktuální trasy přidat nově zvolený cílový bod.

Pro naplánování nové trasy do nově zvolené polohy klepněte na
bod (či trasové body) se smažou.
53
. Předchozí cíl a trasový

. Další
Pro přidání nově zvolené polohy jako průjezdného bodu na trase klepněte na
cílové body trasy zůstávají beze změny. Poznámka: nový trasový bod je na trasu zařazen tak, aby
byla trasa navržena co nejoptimálněji. Pokud chcete sami zvolit, kde má být trasový bod přidán,
použijte funkci Edit Route (Upravit trasu).

Pro přidání nově zvoleného cílového bodu na konec trasy klepněte na
trasy zůstávají beze změny. Předchozí cíl je nyní posledním trasovým bodem.
. Další cílové body
3.4.2 Nastavení nového výchozího bodu trasy
U klasické navigace jsou všechny trasy plánovány z aktuální polohy. Aby bylo možné navrhovat trasy
pro jízdu v budoucnu, spouštět simulace tras nebo zobrazit délku trasy jako časový údaj nebo vzdálenost,
můžete vypnout GPS přijímač. Pak bude možné zvolit jako výchozí bod trasy jiné místo než je aktuální
GPS poloha.
.
1. Na mapové stránce klepněte pro návrat do navigačního menu na
(Má trasa).
2. V navigačním menu klepněte na
3. Pokud již máte naplánovánu trasu, klepněte na
chcete navrhnout novou trasu, klepněte na
(Upravit trasu). Pokud
(Vytvořit trasu).
54
4. První řádek představuje výchozí bod trasy, což je obvykle aktuální GPS poloha. Klepněte
na
a potvrďte svou volbu ve výstražném hlášení.
5. Objeví se nabídka Destination (Cíl) a Vy můžete zvolit výchozí bod trasy stejným způsobem, jakým
se vybírají cílové body.
(Start).
6. Po výběru nového výchozího bodu klepněte na
7. Zobrazí se mapa s průhledným symbolem vozidla (to znamená, že není k dispozici GPS signál).
Pokud došlo ke změně již existující aktivní trasy, je nyní její návrh přepočítán tak, aby trasa začínala v novém výchozím bodě.
8. Pro návrat ke klasické navigaci klepněte na
.
3.4.3 Úprava seznamu cílových bodů (funkce Edit Route/Upravit trasu)
Trasu můžete pozměnit úpravou seznamu cílových bodů. Můžete přidat nebo odstranit cílové body, upravit
výchozí bod nebo změnit pořadí bodů na trase.
1. Na stránce mapy klepněte pro návrat do navigačního menu na
2. V navigačním menu klepněte na
(Má trasa).
55
.
3. Klepněte na
(Upravit trasu).
4. Tato nabídka je tvořena následujícími možnostmi:
 Pro přidání nového cílového bodu klepněte na
 Pro smazání cílového bodu klepněte na
.
.
 Pro úpravu výchozího bodu trasy klepněte na
.
. Pořadí položek na seznamu
 Pro změnu pořadí položek na seznamu klepněte na
můžete změnit ručně nebo můžete nechat systém, aby seřadil položky v zájmu navržení co
nejoptimálnější trasy.
3.4.4 Pozastavení aktivní trasy
Pokud přerušíte cestu, není nutné aktivní trasu pozastavovat: po opětovném nastartování vozu se spustí
hlasová navigace iGO z aktuální polohy.
3.4.5 Zrušení aktivní trasy
Po zastavení v naplánovaném cíli se navržená trasa automaticky smaže. Nicméně, pokud nezastavíte
v okruhu 100 metrů od Vašeho cíle, bude navigace do původního cíle pokračovat a Vy budete muset
zrušit trasu ručně. Podobné pravidlo platí i pro trasové body: pokud zastavíte v místě trasového bodu nebo
projedete v jeho těsné blízkosti, trasový bod se z trasy smaže a systém pokračuje v navádění do dalšího
bodu na trase. Nicméně, pokud minete trasový bod na jiné silnici, bude Vás navigace stále vést k původnímu trasovému bodu a Vy budete muset odstranit trasový bod ručně.
Navigační trasu můžete smazat jedním z následujících způsobů:

Na stránce mapy klepněte na
, a pak klepněte na
se složené z několika trasových bodů, budete muset klepat na
trasové body odstraněny.)
56
. (Pokud se pohybujete na tra-
dokud nebudou všechny

V navigačním menu klepněte na
, a pak klepněte na
Aktivní trasa je smazána včetně všech svých trasových bodů.
.
3.4.6 Prohlížení alternativních návrhů při plánování trasy
Po zvolení nového cíle si můžete vybrat jednu z různých trasových alternativ nebo můžete změnit priority
pro plánování trasy. Postupujte následovně:
1. Podle pokynů uvedených v předchozích částech vyberte cílový bod, načež se dostanete na stránku pro potvrzení trasy.
2. Klepněte na
.
3. Klepněte na
(Alternativy trasy).
4. Na stránce se zobrazí základní informace o třech trasových alternativách, včetně priorit použitých
pro jejich navržení. Po klepnutí na jednu z alternativ se na mapě objeví příslušná trasa.
5. Pokud Vám ani jeden z návrhů nevyhovuje, klepněte na
a rolujte dolů na další alternativy, které byly navrženy jiným způsobem.
57
(Další výsledky)
6. Zvolte jednu z alternativ trasy a klepněte na
, načež se vrátíte na předchozí stránku.
Navigační systém iGO přepočítá trasu. Nově doporučená trasa je na mapě vyznačená oranžovou
barvou.
3.4.7 Prohlížení alternativních návrhů pro již existující trasu
Pro přepočítání aktivní trasy na základě jiných priorit můžete změnit nastavení trasy (strana 75). Existuje
další způsob, jak to provést a porovnat různé alternativy trasy se stejnými prioritami. Postupujte následovně:
1. Na stránce mapy klepněte pro návrat do navigačního menu na
(Má trasa).
2. V navigačním menu klepněte na
3. Klepněte na
4. Klepněte na
.
.
(Alternativy trasy).
5. Na stránce se zobrazí základní informace o třech trasových alternativách, včetně priorit použitých
pro jejich navržení. Po klepnutí na jednu z alternativ se na mapě objeví příslušná trasa.
6. Pokud Vám ani jeden z návrhů nevyhovuje, klepněte na
a rolujte dolů na další alternativy, které byly navrženy jiným způsobem.
58
(Další výsledky)
7. Zvolte jednu z alternativ trasy a klepněte na
, načež se vrátíte na stránku mapy. Navigační
systém iGO přepočítá trasu. Nově doporučená trasa je na mapě vyznačená oranžovou barvou.
3.4.8 Nastavení typů silnic pro plánování trasy
Pokud chcete přepočítat trasu na základě jiných preferencí pro použité silnice, postupujete podle pokynů
níže. Změny těchto preferencí lze provést také v nabídce Settings (Nastavení), viz strana 75.
1. Na stránce mapy klepněte na
, a pak klepněte na
.
2. Pro úpravu trasy klepněte na libovolný typ silnice uvedený na seznamu. Pokud je to nutné, rolujte
seznamem, abyste si mohli prohlédnout všechny typy silnic. Tato nabídka je tvořena následujícími
možnostmi (pořadí položek odpovídá zvolenému typu vozidla):

(Dálnice) - Při jízdě s pomalejším vozem nebo při tažení jiného vozidla
se můžete chtít vyhnout dálnicím.

(Zpoplatněné silnice) - Zpoplatněné silnice jsou takové silnice, po kterých můžete jezdit, pokud si zakoupíte např. dálniční známku nebo jiný kupón platný po určitou dobu. Tyto silnice lze povolit nebo zakázat společně se silnicemi, kde se vybírá mýtné.

(Silnice s mýtnými branami) - Ve výchozím nastavení navigace iGO
jsou silnice, kde se vybírá mýtné (jednorázový poplatek za použití silnice), při plánování trasy
používány. Pokud nechcete silnice s mýtnými branami používat, navigace iGO je při plánování
trasy vynechá.

(Trajekty) - Ve výchozím nastavení navigace iGO jsou trajekty při plánování trasy využívány. Nicméně, součástí mapových podkladů nemusí být nutně informace
o aktuální dostupnosti těchto trajektů. Zároveň je nutné počítat s tím, že jsou trajekty
zpoplatněné.
59

(Nezpevněné silnice) - Ve výchozím nastavení navigace iGO nezpevněné silniční úseky vynechává: nezpevněné vozovky mohou být ve špatném stavu a obvykle je
po nich nutné jezdit pomaleji.
3. Trasa již byla přepočítána. Pro návrat na stránku mapy klepněte na
trasa je na mapě vyznačená oranžovou barvou.
. Nově doporučená
3.5 Uložení polohy do nabídky oblíbených míst
Jakoukoliv polohu můžete přidat k oblíbeným, což je seznam nejčastěji užívaných cílových bodů. Postup
pro naplánování trasy do jednoho z oblíbených míst je uveden na straně 46.
1. Podle pokynů uvedených v předchozích částech zvolte cílový bod. Může to být adresa, bod zájmu,
jakékoliv místo na mapě nebo jeden z dříve zvolených cílů uložených v historii atd.
2. Pokud se zobrazí plná mapová stránka, v jejímž středu bude zvolená poloha, klepněte na
3. Klepněte na
.
(Přidat k oblíbeným).
4. (volitelně) Prostřednictvím klávesnice můžete změnit název, který Vám systém navrhne pro uložení
do oblíbených. Pro zadání čísel nebo symbolů klepněte na
.
5. Pro uložení polohy jako nového oblíbeného cílového bodu klepněte na
(Hotovo).
60
3.5.1 Úprava informací o oblíbeném cílovém místě
U polohy, kterou jste již uložili do oblíbených, můžete upravit informace o ní. Postup, jak přidat polohu na
seznam oblíbených míst, je popsán na straně 60.
1. Otevření nabídky oblíbených míst:
 Na mapové stránce klepněte na
, a pak klepněte na
 V navigačním menu klepněte na
.
(Cíl), a pak klepněte na
.
2. Zobrazí se seznam oblíbených míst.
3. Klepněte na oblíbené místo, které chcete upravit. Pokud je to nutné, zobrazte další možnosti rolováním seznamem dolů nebo klepněte na
názvu požadovaného oblíbeného místa.
(Filtr) a zadejte několik písmen
4. Zobrazí se plná mapová stránka, v jejímž středu je zobrazen zvolený bod.
5. Pro zobrazení podrobných informací o zvoleném místě klepněte na
6. Klepněte na libovolné datové pole a upravte jeho obsah.
7. Pro návrat na stránku mapy přidržte
.
61
.
3.6 Uložení polohy na mapě jako výstražný bod
Jakoukoliv polohu na mapě můžete uložit jako výstražný bod (např. místo, kde se nachází kamera měřící
rychlost nebo železniční přejezd).
1. V režimu prohlížení mapy zvolte požadovanou polohu. V dané místě se objeví červený kurzor.
2. Klepněte na
.
3. Rolujte dolů seznamem a klepněte na
(Přidat výstražný bod).
4. Na nově otevřené stránce zvolte typ výstražného bodu, směr, ke kterému se vztahuje výstraha,
a (pokud je to na místě) rychlostní limit pro tento výstražný bod.
5. Klepnutím na
(Uložit) uložte polohu jako nový výstražný bod.
62
3.7 Úprava výstražného bodu
Dříve uložený nebo nahraný výstražný bod (např. místo, kde se nachází kamera měřící rychlost nebo železniční přejezd) můžete upravit.
1. V režimu prohlížení mapy zvolte výstražný bod, který chcete upravit. Vyznačený výstražný bod je
orámován červenou kružnicí.
2. Klepněte na
.
3. Rolujte dolů seznamem a klepněte na
(Upravit výstražný bod).
4. Na nově otevřené stránce upravte typ výstražného bodu, směr, ke kterému se vztahuje výstraha,
nebo (pokud je to na místě) rychlostní limit pro tento výstražný bod.
5. Klepnutím na
(Uložit) uložte změny týkající se výstražného bodu.
63
3.8 Přehrání simulace trasy
Pokud chcete, můžete si přehrát simulaci trasy, na které uvidíte, jak bude navigace probíhat. Postupujte
následovně:
1. Na stránce mapy klepněte pro návrat do navigačního menu na
2. V navigačním menu klepněte na
3. Klepněte na
.
(Má trasa).
.
4. Rolujte dolů seznamem a klepněte na
(Simulovat navigaci). Simulace bude
zahájena z výchozího bodu trasy a rychlostí odrážející reálnou jízdu Vás provede celou délkou
doporučené trasy.
1. (volitelně) Při simulaci můžete používat níže uvedené ovládací prvky (ovládací tlačítka po několika vteřinách zmizí, ale po klepnutí na mapu se opět objeví):

: Přeskočí k dalšímu manévru na trase.

: Pozastaví simulaci.
64


: Vrátí se k předchozímu manévru na trase.
: Po klepnutí se zvýší rychlost přehrávání simulace 4x, 8x nebo 16x. Po dalším
klepnutím se rychlost vrátí zpět do základního režimu.
2. Pro ukončení simulace klepněte na
.
65
4 Navigace mimo silnici
Ve výchozím nastavení plánuje iGO navigace trasy prostřednictvím silniční sítě vysoce kvalitních vektorových mapových podkladů, které jsou dodávány společně s produktem. V nastavení navigace můžete
přepnout aplikaci do režimu počítání trasy nezávisle na silnicích jedním z následujících způsobů:

V hlavní nabídce klepněte na
(Nastavení),
ní trasy), a pak na

(Nastave-
(Režim navigace).
Na stránce mapy klepněte na
,
(Nastavení trasy), a pak
(Režim navigace).
Většina postupů popsaných v části věnované silniční navigaci platí i pro navigaci mimo silnice. Nicméně
některé funkce nejsou v tomto navigačním režimu dostupné (např. nemůžete otevřít cestovní plán, protože nemáte k dispozici trasu složenou z různých manévrů, které jsou spojeny přímou čarou).
4.1 Výběr cílového bodu trasy
Výběr výchozího nebo cílového bodu (trasový bod nebo finální cíl) probíhá stejně jako u silniční navigace.
Jediný rozdíl spočívá v tom, že jsou body na trase spojeny přímo bez ohledu na silniční síť a dopravní
předpisy.
4.2 Navigace nezávisle na silnici
Hlavním rozdílem mezi silniční navigací a navigací bez ohledu na silnice spočívá ve způsobu navádění.
Pokud je na displeji zobrazena mapová stránka v režimu navigace mimo silnice:

Vaše poloha a směr nejsou zarovnány s nejbližší silnicí a namísto navigačních pokynů krok
za krokem se zobrazuje jen doporučený směr.

Vaše aktuální poloha a příští cílový bod jsou spojeny oranžovou čárou.
Pole s náhledem příštího odbočení v levém horním rohu zobrazuje kompas znázorňující směr a vzdálenost k dalšímu cílovému bodu.
Po dosažení trasového bodu začne oranžová čára zobrazovat směr k dalšímu cílovému bodu. (Nastávající
úseky trasy jsou znázorněny pomocí oranžových spojnic.)
Po dosažení finálního cíle dojde k ukončení navigace.
66
5 Informace o pracovním prostředí navigace
Na následujících stránkách naleznete popisy různých režimů a nabídkových stránek navigačního systému
iGO.
5.1 Koncepty
5.1.1 Inteligentní zoom
Inteligentní zoom nabízí mnohem více než jen automatické přibližování a oddalování:

Při jízdě po trase: pokud se blíží odbočka, dojde k přiblížení mapy a k lehkému vyvýšení zorného
úhlu tak, aby bylo možné dobře rozpoznat manévr na následující křižovatce. Pokud bude další manévr následovat až za dlouho, dojde k oddálení mapy a ke snížení zorného úhlu tak, abyste měli
dobrý rozhled na silnici před sebou.

Při jízdě bez doporučené aktivní trasy: inteligentní zoom přiblíží mapu při zpomalování a oddálí ji
při zrychlování.
5.1.2 Denní a noční režim barev
V noci a ve dne využívá navigační systém iGO odlišné barevné schéma jak pro zobrazení mapy, tak
pro nabídkové stránky.
Denní režim barev se svým provedením podobá tištěným silničním mapám a nabídky jsou v něm zobrazeny jasnými barvami.
Noční režim barev zobrazuje větší objekty tmavějšími barvami tak, aby se snížil celkový jas displeje.
Navigace iGO nabízí pro jízdu v noci a ve dne jiný barevný profil. Denní a noční režim barev se může také
přepínat automaticky na základě aktuálního času a GPS polohy, a to pár minut před východem Slunce,
když je obloha již jasná, a pár minut po západu Slunce, ještě před tím, než se zcela setmí.
5.1.3 Náhled při jízdě tunelem
Pokud vjedete do tunelu, je stránka mapy nahrazena obecným obrázkem tunelu, takže Vás neruší pohled
na okolní budovy.
S orientací Vám na stránce se zobrazením tunelu pomohou doplňkové informace. Zobrazuje se zde také
zbývající vzdálenost do dosažení konce tunelu.
67
Po opuštění tunelu se opět zobrazí původní mapová stránka.
Tuto funkci lze vypnout prostřednictvím nabídky Settings (Nastavení), viz strana 79.
5.1.4 Výpočet a přepočítání trasy
Navigační systém iGO přepočítá trasu na základě Vašich preferencí:

Priority pro plánování trasy:

(Rychlá): Pokud můžete jet rychlostí pohybující se u hranice maximální povolené rychlosti, nabízí nejrychlejší trasu. Obvykle se jedná o nejlepší řešení pro rychlá
a normální vozidla.

(Krátká): Nabídne trasu, která je s ohledem na ujetou vzdálenost
ze všech alternativ nejkratší. Tato možnost je užitečná pro pomalá vozidla.

(Úsporná): Navrhne co nejrychlejší trasu, která je však naplánována co
nejúsporněji s ohledem na informace o spotřebě paliva zadané v Route settings (Nastavení
trasy), viz strana 75. Vypočítané cestovní náklady a emise CO2 jsou jen odhadovanými hodnotami. Nezohledňují stoupání, průjezdy zatáčkami a reálné dopravní podmínky.

(Ekonomická): Jedná se o variantu úsporné trasy pro vozidla, pro která
není úsporná trasa dostupná, tato metoda kombinuje výhody rychlé a krátké trasy: navigační
systém iGO vypočítá trasu jako v režimu rychlé trasy, ale bere v úvahu i další silnice, na kterých je možné jet úsporněji.

(Jednoduchá): Výsledkem je trasa, která zahrnuje co nejméně odboček a složitých manévrů. Díky této možnosti zvolí navigace iGO například dálnici namísto
série menších silnic a ulic.

Typ vozidla:

Typy silnic, které lze při výpočtu trasy upřednostnit nebo vynechat:Dálnice, Zpoplatněné silnice,
Silnice s mýtnými branami, Trajekty, Nezpevněné silnice





Při plánování trasy jsou brány v úvahu také aktuální dopravní události, které mohou navrženou trasu často
významně ovlivnit.
Pokud se odchýlíte od doporučeného cestovního plánu nebo se na některém z úseků doporučené trasy
objeví nová dopravní událost, navigační systém iGO automaticky trasu přepočítá.
Bližší informace o nastavení trasy naleznete na stránce 75.
68
5.1.5 Úsporná trasa
Výpočet trasy není jen o nalezení nejrychlejší nebo nejkratší trasy. U některých vozidel můžete při plánování trasy zohlednit také spotřebu paliva a emise CO2 a na základě těchto informací pak může systém
navrhnout nejlevnější trasu s minimálním dopadem na životní prostředí.
Parametry zvoleného vozidla můžete nastavit v nabídce Route settings (Nastavení trasy). Zadejte spotřebu paliva Vašeho vozu a cenu použitého paliva. Pokud zvolíte pro výpočet trasy jiný než úsporný způsob,
můžete si zvolit, zda chcete vidět rozdíl mezi úspornou trasou a trasou vypočítanou na základě odlišných
priorit.
Po nastavení výše uvedených parametrů zvolte jako způsob plánování trasy
(Úsporná), načež dojde k naplánování rychlé a současně i úsporné trasy. Pamatujte, že vypočítané cestovní náklady a emise CO2 jsou jen odhadovanými hodnotami. Nezohledňují stoupání, průjezdy zatáčkami
a reálné dopravní podmínky. Zároveň je důležité vědět, že tento způsob plánování trasy nenajde tu nejúspornější trasu ze všech. Protože je další prioritou dojet do cíle co nejrychleji, je výsledkem rychlá trasa
s nejnižší spotřebou paliva a s co nejnižší produkcí emisí CO2.
U vozidel, která nabízejí úsporný režim, se po potvrzení trasy zobrazí informace o úspornosti jízdy bez ohledu na zvolený způsob plánování trasy.
Pokud je pro plánování trasy vybrána jiná priorita než úsporná jízda, ale zároveň jste v aplikaci povolili
zobrazování úsporné alternativy, zobrazí se na stránce také rozdíl v ceně, spotřebě paliva a emisích CO2
mezi zvolenou a úspornou trasou:
Pro okamžité přepnutí na úspornou trasu klepněte na datové pole s těmito informacemi.
5.1.6 Rychlostní kamery a další upozornění na blížící se místa
Systém nabízí upozornění na blížící se místa v podobě kamer a radarů měřících rychlost a na jiná místa, kde je třeba dbát zvýšené opatrnosti (např. školy nebo železniční přejezdy). Tyto výstražné body
jsou v navigačním systému iGO přednahrané. Více výstražných bodů si můžete stáhnout na stránkách
www.naviextras.com nebo je můžete nahrát ve specifických textových souborech.
Kromě toho můžete přidat také vlastní výstražné body nebo přednahrané či stažené výstražné body upravit. Bližší informace viz strana 62.
Aplikace Vás pak upozorní až se budete blížit např. k rychlostní kameře nebo k rizikovější zóně jako je
např. okolí školy nebo železniční přejezd. V nastavení Sound and Warnings (Zvuk a výstrahy, strana 73)
pak můžete individuálně nastavit způsob upozornění na konkrétní výstražné body.
Systém nabízí následující typy upozornění:

Akustické upozornění: pokud se blížíte k některému z uvedených bodů, ozve se pípnutí. Zároveň
můžete být speciálním zvukem upozorněni na překročení maximálního povoleného rychlostního
limitu.
69

Vizuální upozornění: pokud se blížíte k některému z těchto bodů, zobrazí se na stránce mapy typ
výstražného bodu, vzdálenost k němu a maximální povolená rychlost.
U některých z výstražných bodů je k dispozici informace o rychlostním omezení nebo o doporučené rychlosti. U těchto bodů se může akustické upozornění lišit v závislosti na tom, zda jedete v mezích udaného
rychlostního limitu nebo jste tuto rychlost překročili.

Pouze při překročení rychlostního limitu: akustické upozornění se ozve pouze pokud překročíte
maximální povolenou rychlost.

Pokud se blíží výstražný bod: akustické upozornění se ozve pokaždé, když se blížíte k jednomu
z těchto výstražných bodů. Aby přitáhlo Vaši pozornost, může se akustické upozornění při překročení maximální povolené rychlosti od běžného upozornění lišit.
Poznámka!
Pokud se pohybujete v zemi, kde je upozorňování na rychlostní kamery zakázáno,
je funkce upozornění na bezpečností kamery deaktivována. Nicméně, za dodržování
místních zákonů jste zodpovědní pouze Vy, proto si vždy musíte sami zjistit, zda je
daná funkce v konkrétní zemi legální.
5.1.7 Upozornění na maximální povolenou rychlost
Součástí mapy mohou být informace o maximální povolené rychlosti na určitých úsecích. iGO navigace
nabízí funkci, která Vás upozorní na každé překročení rychlostního limitu. Tyto informace však nemusí být
pro Váš region dostupné (zeptejte se svého místního dealera) nebo se nemusejí u všech silnic na mapě
zobrazovat správně.
Upozornění na překročení maximální povolené rychlosti je možné lehce upravit v nastavení Sound and
Warnings (Zvuk a výstrahy, strana 73). Zde můžete nastavit poměrnou rychlost, na jejíž překročení Vás
aplikace upozorní. Systém nabízí následující typy upozornění:

Akustické upozornění: pokud překročíte v procentech vyjádřený rychlostní limit, budete na tento
stav verbálně upozorněni.

Vizuální upozornění: pokud překročíte rychlostní limit, na mapě se zobrazí aktuální rychlostní
omezení (například:
).
Pokud Vám to vyhovuje, může se na mapě značka maximální povolené rychlosti zobrazovat stále.
5.1.8 Dopravní informace v režimu plánování trasy
Doporučená trasa nemusí být vždy spojnicí mezi dvěma body. Aktuální dopravní informace Vám mohou
pomoci například vyhnout se s předstihem dočasným dopravním událostem nebo dopravním zácpám
způsobeným dopravními nehodami. Tato funkce závisí na momentální dostupnosti dat.
Živé dopravní informace můžete na mapě zobrazit v režimu prohlížení mapy, kdy zvolte možnost More
(Více). Zobrazí se dvourozměrná mapa, na které jsou v závislosti na závažnosti barevně vyznačeny úseky
dopravních událostí. Klepněte na ikonu zobrazující typ události na daném úseku, a pak klepněte na tlačítko
, načež se zobrazí podrobnější informace o této dopravní události.
70
5.1.8.1 Online dopravní informace
Na rozdíl od statistických dopravních informací poskytují online dopravní informace aktuální data. Při plánování trasy mohou být vynechány silnice s momentálními dopravními problémy a úseky, kde se vytvořila
nečekaná dopravní zácpa způsobená dopravní nehodou.
Poznámka!
Poznámka! Tato funkce vyžaduje aktivní připojení k internetu.
Přijaté dopravní informace jsou aplikací zpracovány automaticky. Není nutné nic nastavovat. Pokud navigační systém iGO přijme informaci, která by mohla ovlivnit Vaši trasu, program Vás upozorní na přepočítávání trasy a navigace bude pokračovat podle nové trasy, která představuje vzhledem k aktuálním
dopravním podmínkám tu nejoptimálnější alternativu.
Pokud chcete tento výpočet jemně doladit, můžete nastavit minimální prodlení, při kterém se spustí přepočítání trasy, nebo můžete navigaci iGO nastavit tak, aby Vás před přechodem na novou doporučenou
trasu nejprve požádala o svolení. Parametry této funkce můžete upravit v nastavení Traffic (Doprava),
viz strana 75.
Na stránce mapy se zobrazí speciální symbol (
), který znázorňuje, zda systém přijímá dopravní
informace. Tento symbol představuje status přijímání dopravních informací a zobrazuje se, i když na Vaší
trase nejsou hlášeny žádné dopravní události. Jinak se místo něj objevuje symbol typu další dopravní
události na trase.
Silniční úseky, kterých se týkají dopravní události, budou na mapě vyznačeny jinou barvou, přičemž se
podél nich budou zobrazovat malé symboly znázorňující povahu dopravní události:
1. Klepnutím na
2. Klepnutím na
událostí.
otevřete stránku Traffic Summary (Souhrnné dopravní informace):
(Seznam událostí) otevřete seznam kategorií dopravních
3. Klepněte na kategorii, která Vás zajímá, nebo klepněte na
losti) a zobrazí se seznam všech událostí:
71
(Všechny udá-
4. Nyní klepněte na libovolnou položku seznamu a na mapě se objeví postižený úsek v celé své
délce a také podrobné informace o události:
Pokud se na doporučené trase objeví dopravní události, které aplikace neobešla,
Poznámka!
seznam závažných dopravních událostí, které
otevře se po klepnutí na ikonu
si můžete rychle prohlédnout.
5.2 Nabídka nastavení
Systém umožňuje upravit konfiguraci programu a tím ovlivnit chování iGO navigace.
Klepněte na následující tlačítka:
a
(Nastavení).
Nabídka nastavení zahrnuje několik možností: pro zobrazení kompletního seznamu klepněte na
nebo posunujte seznam prstem.
Tlačítko
Popis
(Zvuk a výstrahy)
Umožňuje nastavit různé zvuky aplikace nebo změnit jazyk hlasového navádění. Mimo to umožňuje povolit a nastavit různá upozornění a výstrahy.
(Vlastní nastavení rychlé nabídky)
Všechny položky rychlé nabídky (strana 21) lze upravit dle vlastních požadavků. Klepněte na tlačítko, které chcete změnit, a na seznamu zvolte jeho
novou funkci.
(Doprava)
Doporučená trasa nemusí být vždy spojnicí mezi dvěma body. Pokud má
systém k dispozici příslušná data, jsou dopravní informace zohledňovány
při plánování trasy.
(Nastavení trasy)
Toto nastavení určuje, jakým způsobem bude vypočítána trasa. Zvolte typ
vozidla, kterým jezdíte, typy silnic pro doporučenou trasu a priority pro
plánování trasy.
72
Tlačítko
Popis
(Uživatelský profil)
Pokud navigační systém iGO využívá několik řidičů, lze jejich vlastní nastavení uložit do paměti v podobě uživatelského profilu.
(Nastavení mapy)
Tato funkce umožňuje upravit vzhled mapové stránky. Umožňuje nastavit
vzhled stránky dle Vašich potřeb. Můžete si zde zvolit vhodné barevné
schéma pro denní i noční režim, změnit symbol vozidla v podobě modré
šipky na 3D model vozu, nechat zobrazit nebo potlačit zobrazení 3D budov,
zapnout či vypnout záznam trasy a nastavit viditelnost určitých míst (která
místa se budou na mapě zobrazovat).
(Vizuální navigace)
Umožňuje nastavit, jakým způsobem se bude zobrazovat navigační mapová
stránka a jaké informace se budou na stránce zobrazovat.
(Displej)
Nastavení displeje, které zahrnuje možnosti animace a různé typy vzhledu
pro noční a denní režim.
(Regionální nastavení)
Toto nastavení umožňuje zadat komunikační jazyk aplikace, měrné jednotky,
formát času a data a také zvolit příslušné časové pásmo pro daný region.
(Informace o cestách)
Záznamy cest a statistiky cest obsahují užitečné informace o Vašich
cestách. Záznam cesty lze uložit ručně po dosažení vytyčeného cíle nebo
můžete povolit automatické uložení záznamu cesty.
(Průvodce úvodním nastavením)
Umožňuje upravit základní parametry softwaru, které se nastavují při prvním
spuštění. Více informací viz strana 7.
(Obnovení výchozího nastavení)
Slouží ke smazání všech uložených dat a k obnovení veškerého továrního
nastavení.
5.2.1 Zvuk a výstrahy
Umožňuje nastavit různé zvuky aplikace nebo změnit jazyk hlasového navádění. Mimo to umožňuje povolit
a nastavit různá upozornění a výstrahy.
Tlačítko
Popis
(Jazyk hlasového navádění)
Toto tlačítko zobrazuje aktuálně zvolený profil hlasové navigace. Klepnutím
na toto tlačítko můžete ze seznamu dostupných jazyků a hlasů zvolit nový
profil. Po klepnutí na jakoukoliv z položek se ozve ukázka hlasové navigace.
Po výběru požadovaného jazykového profilu stačí jen klepnout na
.
(Četnost mluvených pokynů)
Po klepnutí na toto tlačítko můžete nastavit mnohomluvnost hlasových
pokynů: jak rozsáhlé budou pokyny hlasové navigace a jak často se budou
ozývat.
73
Tlačítko
Popis
(Nastavení pro rychlostní výstrahy)
Součástí mapy mohou být informace o maximální povolené rychlosti na určitých úsecích. iGO navigace nabízí funkci, která Vás upozorní na každé
překročení rychlostního limitu. Tyto informace však nemusí být pro Váš
region dostupné (zeptejte se svého místního dealera) nebo se nemusejí
u všech silnic na mapě zobrazovat správně.
Toto nastavení Vám umožňuje rozhodnout, zda budou výstrahy prezentovány ve vizuální a/nebo akustické formě.
Posunutím tlačítka na liště nastavíte poměrnou rychlost, při jejímž překročení se spustí výstraha.
Systém nabízí následující typy upozornění:

Akustické upozornění: pokud překročíte v procentech vyjádřený rychlostní limit, budete na tento stav verbálně upozorněni.

Vizuální upozornění: pokud překročíte rychlostní limit, na mapě se
zobrazí aktuální rychlostní omezení.
Pokud dáváte přednost trvalému zobrazení značky rychlostního omezení
na mapě (za normálních okolností se zobrazuje pouze, když překročíte
maximální povolenou rychlost), můžete to nastavit právě zde.
(Nastavení výstražných bodů)
Díky této funkci Vás může systém upozorňovat na blížící se rychlostní
kamery a jiné výstražné body jako jsou např. školní zóny nebo železniční
přejezdy. Nicméně, za dodržování místních zákonů jste zodpovědní pouze
Vy, proto si vždy musíte sami zjistit, zda je daná funkce v konkrétní zemi
legální.
Upozornění na různé typy výstražných bodů můžete nastavit individuálně.
Systém nabízí následující typy upozornění:

Akustické upozornění: pokud se blížíte k některému z uvedených
bodů, ozve se pípnutí. Zároveň můžete být speciálním zvukem upozorněni na překročení maximálního povoleného rychlostního limitu.

Vizuální upozornění: pokud se blížíte k některému z těchto bodů,
zobrazí se na stránce mapy typ výstražného bodu, vzdálenost k němu
a maximální povolená rychlost.
U některých z výstražných bodů je k dispozici informace o rychlostním
omezení nebo o doporučené rychlosti. U těchto bodů se může akustické
upozornění lišit v závislosti na tom, zda jedete v mezích udaného rychlostního limitu nebo jste tuto rychlost překročili.

Pouze při překročení rychlostního limitu: akustické upozornění se
ozve pouze pokud překročíte maximální povolenou rychlost.

Pokud se blíží výstražný bod: akustické upozornění se ozve pokaždé,
když se blížíte k jednomu z těchto výstražných bodů. Aby přitáhlo
Vaši pozornost, liší se akustické upozornění při překročení maximální
povolené rychlosti od běžného upozornění.
(Nastavení výstrah)
Součástí mapové stránky mohou být výstražné informace pro řidiče.
Klepnutím na toto tlačítko zapnete nebo vypnete tyto výstrahy a zároveň
zde můžete zadat, v jaké vzdálenosti od nebezpečné oblasti se má případné upozornění zobrazit. To lze nastavit pro různé typy výstrah individuálně.
74
5.2.2 Vlastní nastavení rychlé nabídky
Všechny položky rychlé nabídky (strana 21) lze upravit dle vlastních požadavků. Klepněte na tlačítko,
které chcete změnit, a na seznamu zvolte jeho novou funkci.
Seznam dostupných funkcí a jejich popis naleznete na straně 21.
5.2.3 Dopravní nastavení
Doporučená trasa nemusí být vždy spojnicí mezi dvěma body. Pokud má systém k dispozici příslušná
data, jsou dopravní informace zohledňovány při plánování trasy.
Tlačítko
Popis
(Online dopravní informace)
Toto tlačítko slouží pro povolení nebo zakázání příjmu online aktuálních
dopravních informací. Zbytek níže uvedených tlačítek se vztahuje právě
k této funkci a jsou dostupná pouze pokud je příjem aktuálních dopravních
informací povolen.
Zároveň můžete stanovit, zda mají být online dopravní informace přijímány
prostřednictvím 3G sítě nebo pouze při připojení přes WiFi.
(Objížďka)
Toto nastavení definuje, jakým způsobem bude navigační systém iGO
při plánování trasy zohledňovat aktuální dopravní informace. Ať již při navrhování nové trasy nebo při přepočítávání trasy v závislosti na nově přijatých
dopravních informacích, navigační systém iGO vynechá z trasy nežádoucí
úseky kdykoliv to bude mít smysl.
Současně můžete nastavit také minimální hodnotu prodlení, na jejímž základě se spustí přepočítávání trasy, a také můžete nastavit aplikaci tak, aby
Vás vždy požádala o potvrzení nově přepočítané trasy.
(Typy dopravních událostí)
Po klepnutí na toto tlačítko se otevře seznam všech typů dopravních událostí, na kterém můžete zvolit, jaké dopravní události mají být při výpočtu
trasy zohledněny.
5.2.4 Nastavení trasy
Toto nastavení určuje, jakým způsobem bude vypočítána trasa.
Tlačítko
Popis
(Režim navigace)
V rámci silniční navigace je na základě silniční sítě mapových podkladů vytvářen krok za krokem cestovní plán. Po přepnutí na navigaci mimo silnice
budou jednotlivé body trasy spojeny přímo, bez ohledu na silnice.
(Způsob plánování trasy)
Výpočet trasy lze optimalizovat pro různé situace a typy vozidel změnou
priorit pro trasu. Více informací viz níže.
(Navržení úsporné alternativy)
I když není zvolen úsporný způsob plánování trasy, můžete aktuálně navrženou trasu při jejím potvrzování nechat srovnat s nejlepší z úsporných alternativ. Pokud je úsporná verze trasy mnohem lepší než původně navržená
trasa, můžete navigaci rychle přepnout do režimu úsporného plánování.
75
Aby doporučená trasa co nejlépe odrážela Vaše požadavky, můžete také nastavit, jaké typy silnic chcete
upřednostnit a jakým se chcete naopak vyhnout.
Nežádoucí typy silnic jsou prioritou. Pokud zvolíte některý typ silnice jako nežádoucí, neznamená to nutně, že se na trase nebude vyskytovat. Pokud lze zvoleného cíle rozumným způsobem dosáhnout pouze
pokud bude do trasy zahrnut i nežádoucí typ silnice, budou úseky toho typu v nezbytném množství také
použity. V takovém případě se na stránce My Route (Má trasa) objeví výstražná ikona a trasový úsek, který
neodpovídá Vámi zvoleným parametrům, bude vyznačen odlišnou barvou.
Na seznamu typů silnic si můžete prohlédnout kolik úseků tohoto typu je použito v rámci aktuální trasy
a jaká je celková vzdálenost těchto úseků.
Tlačítko
Popis
(Dálnice)
Při jízdě s pomalejším vozem nebo při tažení jiného vozidla se můžete chtít
vyhnout dálnicím.
(Zpoplatněné silnice)
Zpoplatněné silnice jsou takové silnice, po kterých můžete jezdit, pokud si
zakoupíte např. dálniční známku nebo jiný kupón platný po určitou dobu.
Tyto silnice lze povolit nebo zakázat společně se silnicemi, kde se vybírá
mýtné.
(Silnice s mýtným)
Ve výchozím nastavení navigace iGO jsou silnice, kde se vybírá mýtné (jednorázový poplatek za použití silnice), při plánování trasy používány. Pokud
nechcete silnice s mýtnými branami používat, navigace iGo je při plánování
trasy vynechá.
(Trajekty)
Ve výchozím nastavení navigace iGO jsou trajekty při plánování trasy využívány. Nicméně, součástí mapových podkladů nemusí být nutně informace
o aktuální dostupnosti těchto trajektů. Zároveň je nutné počítat s tím, že
jsou trajekty zpoplatněné.
(Nezpevněné silnice)
Ve výchozím nastavení navigace iGO nezpevněné silniční úseky vynechává: nezpevněné vozovky mohou být ve špatném stavu a obvykle je po nich
nutné jezdit pomaleji.
Priority pro plánování trasy:
Tlačítko
Popis
(Rychlá)
Pokud můžete jet rychlostí pohybující se u hranice maximální povolené rychlosti, nabízí nejrychlejší trasu. Obvykle se jedná o nejlepší řešení
pro rychlá a normální vozidla.
(Krátká)
Navrhne co nejkratší trasu tak, aby se minimalizovala ujetá vzdálenost.
Tato možnost je užitečná pro pomalá vozidla. Vyhledá co nejkratší trasu
bez ohledu na rychlost. Tento typ trasy je jen zřídka praktický pro normální
vozidla.
(Úsporná)
Navrhne co nejrychlejší trasu, která je však naplánována co nejúsporněji
s ohledem na informace o spotřebě paliva zadané v Route settings (Nastavení trasy), viz strana 75. Vypočítané cestovní náklady a emise CO2 jsou
jen odhadovanými hodnotami. Nezohledňují stoupání, průjezdy zatáčkami
a reálné dopravní podmínky.
76
(Jednoduchá)
Výsledkem je trasa, která zahrnuje co nejméně odboček a složitých manévrů. Díky této možnosti zvolí navigace iGO například dálnici namísto série
menších silnic a ulic.
5.2.5 Uživatelské profily
Pokud navigační systém iGO využívá několik řidičů, lze jejich vlastní nastavení uložit do paměti v podobě uživatelského profilu. Po klepnutí na tlačítko editace na pravé straně lze profil přejmenovat, takže si
jednotliví uživatelé svůj profil snadno poznají a aktivují ho jednoduchým klepnutím na jeho jméno. Pokud
zvolíte nový profil, aplikace se restartuje, aby mohlo být použito nové nastavení.
5.2.6 Nastavení mapy
Tato funkce umožňuje upravit vzhled mapové stránky. Umožňuje nastavit vzhled stránky dle Vašich potřeb.
Můžete si zde zvolit vhodné barevné schéma pro denní i noční režim, změnit symbol vozidla v podobě
modré šipky na 3D model vozu, nechat zobrazit nebo potlačit zobrazení 3D budov, zapnout či vypnout
záznam trasy a nastavit viditelnost určitých míst (která místa se budou na mapě zobrazovat).
Na stránce se vždy zobrazuje mapa, takže hned vidíte efekt provedené změny.
Tlačítko
Popis
(3D náhled)
Slouží pro přepínání mapy mezi 3D perspektivou a 2D zobrazením při pohledu svrchu.
(Zorné pole)
Umožňuje nastavit základní přiblížení a úroveň naklopení dle Vašich potřeb.
K dispozici jsou tři úrovně.
(Automatický přehled)
Pokud zvolíte tuto funkci a další manévr na trase je ještě daleko, pohled
na mapu se oddálí tak, aby bylo vidět širší okolí. Pokud se přiblížíte k místu
manévru, objeví se opět normální mapa.
77
Tlačítko
Popis
(Automatické nastavení barev)
Umožňuje přepínat mezi denním a nočním režimem nebo může nechat
software, aby automaticky přepínal z jednoho režimu na druhý pár minut
před východem Slunce a pár minut po západu Slunce.
(Denní režim barev)
Umožňuje zvolit barevné schéma pro denní režim.
(Noční režim barev)
Umožňuje zvolit barevné schéma pro noční režim.
(Galerie 3D symbolů vozidel)
Slouží pro změnu výchozího symbolu vozidla na jeden ze 3D modelů
vozidel. Tato funkce umožňuje zvolit různé ikonky pro odlišné typy vozidel
vybrané při zadávání parametrů pro výpočet trasy. Pro osobní vozidlo, chodce nebo jiné typy vozidel lze zvolit samostatné ikony.
(Orientační body)
Umožňuje povolit nebo skrýt 3D zobrazení orientačních bodů, 3D zobrazení
památek a uměleckých děl nebo významné či dobře známé objekty.
(Budovy)
Umožňuje povolit nebo skrýt 3D modely měst, 3D zobrazení uměleckých
děl nebo významné či dobře známé objekty tak, že se zobrazuje aktuální
velikost budov a jejich umístění na mapě.
(Terén)
Umožňuje povolit nebo skrýt 3D výškové rozdíly okolního terénu.
(Zobrazení bodů zájmu)
Umožňuje zvolit, jaké typy míst se budou při navigaci zobrazovat na mapě.
Pokud by se na mapě zobrazovalo příliš moc bodů zájmu, sníží se přehlednost mapy, proto je rozumné povolit zobrazování jen některých z nich.
Z toho důvodu máte možnost uložit různá nastavení pro zobrazování bodů
zájmu. Máte následující možnosti:

Klepnutím na zaškrtávací rámeček povolte zobrazování daného bodu
zájmu nebo jej naopak skryjte.

Klepnutím na název kategorie bodů zájmu otevřete seznam jejích
podkategorií

Klepnutím na
uložte aktuální nastavení viditelnosti bodů zájmu nebo nechte nahrát dříve uložené nastavení. Zde se také můžete
vrátit k výchozímu továrnímu nastavení viditelnosti.
78
5.2.7 Nastavení vizuální navigace
Umožňuje nastavit, jakým způsobem se bude zobrazovat navigační mapová stránka a jaké informace se
budou na stránce zobrazovat.
Tlačítko
Popis
(Datová pole)
Datová pole v rohu mapové stránky lze upravovat dle vlastních potřeb. Klepněte na toto tlačítko a zvolte hodnotu, která se má zobrazovat. Hodnoty
se mohou lišit v závislosti na tom, zda je spuštěna navigace po trase nebo
zda používáte mapu, aniž byste zvolili cílový bod. V datovém poli se mohou
zobrazovat základní cestovní údaje jako je aktuální rychlost nebo nadmořská výška či trasová data vztahující se k finálnímu cíli nebo k příštímu bodu
na trase.
(Služby podél dálnice)
Na své cestě můžete potřebovat zajet na čerpací stanici nebo se můžete
chtít občerstvit v restauraci. Tato funkce zobrazí při jízdě po dálnici na mapě
nové tlačítko. Po klepnutí na toto tlačítko se otevře panel s informacemi
o několika příštích výjezdech nebo o odpočívadlech s čerpacími stanicemi.
Po klepnutí na jakoukoliv z těchto položek se zobrazí dané místo na mapě
a pokud je to nutné, Vaše trasa se rozšíří o další trasový bod.
(Typy poskytovatelů služeb)
Umožňuje zvolit typy služeb, které se budou zobrazovat u výjezdů z dálnice.
Vyberte některé z kategorií bodů zájmu.
(Dopravní značky)
Pokud jsou k dispozici adekvátní data, zobrazují se informace o jízdních
pruzích v podobě realistických značek, které jsou umístěny nad silnicí nebo
vedle ní. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout.
(Náhled křižovatky)
Pokud se blížíte k výjezdu z dálnice nebo ke komplexu křižovatek, kde je
pro Vás důležitá informace o výjezdu, je mapa nahrazena 3D náhledem
křižovatky. Tuto funkci můžete zapnout nebo můžete nechat mapu, aby se
zobrazovala stále stejně.
(Náhled tunelu)
Při vjezdu do tunelu může někoho zobrazení okolích budov a silnic rušit.
Tato funkce zobrazuje namísto mapy obecné prostředí tunelu. Kromě toho
se zde zobrazují doplňkové informace, ke kterým patří také zbývající vzdálenost do konce tunelu.
(Postup na trase)
Slouží pro zapnutí ukazatele postupu po trase, který je představován rovným dílkem na levé straně mapy. Vaše aktuální poloha na trase je označena
modrou šipkou, které se pohybuje v závislosti na Vaší jízdě. V rámci tohoto
ukazatele se zobrazují také trasové body a dopravní události.
79
Tlačítko
Popis
(Objetí dopravních zácp na dálnici)
Pokud musíte při jízdě po dálnici zpomalit, je velmi pravděpodobné, že
se blížíte k dopravní zácpě, proto Vám navigační systém nabízí možnost
vyhnout se kritickému úseku sjetím na příštím výjezdu. Zobrazené hlášení
Vás informuje o vzdálenosti k dalšímu výjezdu a o rozdílu ve vzdálenosti
a odhadovém čase oproti původní trase. Můžete si vybrat jednu z následujících možností:

Pokud se chcete držet aktuální trasy, klepněte na možnost Dismiss
(Odmítnout) nebo hlášení jednoduše ignorujte.

Pokud si chcete před rozhodnutím prohlédnout náhled původní trasy
a objížďky, klepněte na možnost Preview (Náhled). Navrhovanou
objížďku můžete přijmout nebo před jejím přijetím vynechaný úsek
dálnice ještě protáhnout.

Odbočte do nově navrhovaného směru a trasa se automaticky
přepočítá.
(Nabídka alternativ trasy v reálném čase)
Obdobně jako u výše uvedené možnosti lze doporučit alternativní trasy
také při jízdě po normální silnici. Navigační systém iGO zvolí na následující
křižovatce jinou odbočku a navrhne Vám pro další úsek změnu trasy.
Vaše možnosti jsou podobné jako ve výše uvedeném případě, jen nemůžete navrhovanou objížďku upravit.
(Parkování v místě cíle)
Pokud je cílovým bodem město, nemusí být jednoduché najít místo
k parkování. Jakmile se přiblížíte k cíli, může Vám navigace iGO nabídnout
kategorii Parkování v místě cíle. Po klepnutí na tlačítko „P“ se otevře mapa
se zobrazením cílového místa a možností parkování. Zvolte některé z parkovišť a nechte na základě něj přepočítat trasu.
(Nabídka služeb v rámci zajížďky)
Pokud opustíte doporučenou trasu tím, že předčasně sjedete z dálnice,
nabídne Vám aplikace různé alternativy služeb v blízkosti výjezdu (např. čerpací stanice nebo restaurace). Kromě toho, pokud jsou před Vámi speciální
úseky (např. tunel, placená silnice nebo trajekt), kterým se můžete vyhnout,
najdete je na seznamu pro případ, že byste je chtěli s pomocí navigace iGO
objet.
5.2.8 Nastavení displeje
V rámci nastavení displeje lze změnit animaci, nezávisle nastavit vzhled pro denní a noční režim a jas
displeje.
(Nastavení animace)
Pokud je zapnuta animace, zobrazují se tlačítka nabídek a klávesnice
animovaným způsobem. Přechody mezi jednotlivými stránkami jsou také
animované.
(Vzhled denního režimu)
Umožňuje zvolit styl a barvy aplikace v denním režimu.
(Vzhled nočního režimu)
Umožňuje zvolit styl a barvy aplikace v nočním režimu.
80
5.2.8 Regionální nastavení
Toto nastavení umožňuje zadat komunikační jazyk aplikace, měrné jednotky, formát času a data a také
zvolit příslušné časové pásmo pro daný region.
Tlačítko
Popis
(Komunikační jazyk)
Toto tlačítko zobrazuje aktuálně použitý jazyk textů uživatelského rozhraní.
Klepnutím na toto tlačítko můžete ze seznamu dostupných jazyků zvolit
nový jazyk. Pokud změníte toto nastavení, aplikace se restartuje; a Vy budete požádáni o potvrzení změny.
(Měrné jednotky a formáty)
Umožňuje nastavit měrné jednotky pro vzdálenost. V kombinaci s některými jazykovými verzemi nemusí navigační systém iGO podporovat všechny
měrné jednotky na seznamu.
Dále umožňuje zvolit 12h nebo 24h formát hodin a některý z různých mezinárodních formátů pro psaní data.
Můžete zde nastavit také specifické jednotky pro jinou zemi, které budou
aplikací použity pro zobrazení různých hodnot.
(Časové pásmo)
Ve výchozím nastavení je použita informace o časovém pásmu v daném
místě, která je součástí mapových podkladů. Pomocí této funkce můžete
nastavit časové pásmo a letní čas ručně.
5.2.10 Nastavení cestovních informací
Záznamy cest obsahují praktické informace o Vašich cestách. Záznam cesty lze uložit ručně po dosažení
vytyčeného cíle nebo můžete povolit automatické uložení záznamu cesty. K těmto záznamům se můžete
dostat prostřednictvím nabídky Trip monitor (Informace o cestě). Informace o cestě jsou dostupné z nabídky More (Více).
(Povolení automatického ukládání)
Prostřednictvím informací o cestě lze zaznamenávat statistická data
o Vašich cestách. Pokud chcete informace o cestě využít později, můžete
nechat aplikaci, aby je automaticky ukládala.
(Velikost cestovní databáze)
Toto není tlačítko. Tento řádek zobrazuje aktuální velikost cestovní databáze, což je souhrn všech uložených záznamů cest.
81
6 Slovníček pojmů
Příjem 2D/3D GPS signálu
GPS přijímač využívá satelitní signál k vypočítání své (Vaší) polohy, přičemž potřebuje pro výpočet trojrozměrné polohy (včetně nadmořské výšky) navázat spojení se čtyřmi satelity. Protože se satelity pohybují
a protože může být signál blokován různými objekty, nemusí mít GPS přijímač čtyři druhy signálu k dispozici. Pokud je přijímač ve spojení pouze se třemi satelity, může vypočítat horizontální GPS polohu, ale
přesnost výpočtu je snížena a GPS zařízení neposkytuje informace o nadmořské výšce: je k dispozici
pouze 2D informace o poloze.
Aktivní trasa
Trasa, po které aktuálně probíhá navigace. Bez ohledu na zvolený cílový bod je trasa aktivní, dokud ji nesmažete, nedosáhnete svého cíle nebo nevypnete navigaci iGO. Viz také: Trasa.
Centrum města
Centrum města/obce nepředstavuje geometrický střed města/obce, ale smluvený bod, který zvolili tvůrci
mapového systému. V menších městech a vesnicích se obvykle jedná o nejdůležitější křižovatku; ve větších městech je zvolena jedna z nejdůležitějších křižovatek.
Barevné schéma
Navigační systém iGO nabízí různá barevná schémata pro zobrazení map a nabídek v denním a nočním
režimu. Barevná schémata umožňují vlastní nastavení grafiky, v rámci kterého lze nastavit barvy ulic,
budov nebo vodních povrchů ve 2D nebo 3D režimu. Zároveň lze pomocí nich nastavit také zobrazení
a způsob stínovaní ve 3D režimu.
Pro mapy a nabídky lze vždy zvolit jedno barevné schéma pro denní režim a jedno pro noční režim. Tato
schémata navigace iGO využívá při přepínání z denního režimu na noční a naopak.
GPS přesnost
Na odchylku mezi Vaší vlastní polohou a polohou určenou GPS zařízením má vliv několik faktorů. Na přesnost Vaší aktuální polohy určené GPS zařízením mají vliv například zpoždění signálu v ionosféře nebo
odrazy objektů poblíž GPS zařízení.
Mapa
Navigační systém iGO pracuje s digitálními mapami, které nejsou jen pouhými počítačovými verzemi
klasických tištěných map. Ve 2D režimu digitálních map se ulice, silnice a změny v nadmořské výšce
zobrazují podobným způsobem jako u tištěných silničních map.
Ve 3D režimu jsou znázorněny také rozdíly v nadmořské výšce, např. je jasné, kde jsou údolí a hory nebo
kde silnice stoupá. Ve zvolených městech se zobrazují také 3D orientační body a 3D budovy.
S digitálními mapami lze pracovat interaktivně: můžete je přibližovat a oddalovat (zvětšení a zmenšení
měřítka), můžete je naklápět nahoru a dolů a můžete je natáčet doleva a doprava. U GPS navigačních
systémů usnadňují digitální mapy plánování trasy.
82
Orientace mapy na sever
V režimu orientace mapy na sever je mapa vždy natočena tak, aby její horní část směřovala na sever. Tato
orientace je použita např. u funkce Find on Map (Hledat na mapě).
Bezpečnostní kamery
Speciální výstražné body upozorňující na rychlostní kamery, bezpečnostní kamery a radary. Tato funkce
využívá různé zdroje informací. Navigaci iGO můžete nastavit tak, aby Vás upozornila na to, že se k některé z těchto kamer blížíte.
V některých zemích je detekce bezpečnostních kamer zakázána. Ověření, zda je tato funkce v dané zemi
legální, je zodpovědností řidiče.
Software dokáže upozorňovat také na jiná místa, kde je třeba dbát zvýšené opatrnosti. K dispozici jsou
také další typy upozornění na blížící se místa jako jsou např. školní zóny nebo železniční přejezdy.
Trasa
Sekvence trasových manévrů (např. odbočení a otočení) nutných pro dosažení cíle trasy. Trasa se skládá z jednoho výchozího bodu a z jednoho nebo více cílových bodů. Výchozím bodem je aktuální (nebo
poslední známá) poloha. Pokud chcete navrhnout trasu, kterou použijete později, můžete tento výchozí
bod změnit.
Orientace mapy ve směru jízdy
V režimu orientace mapy ve směru jízdy je mapa otočena tak, aby její horní část vždy odrážela aktuální
jízdní směr. Jedná se o výchozí orientaci ve 3D režimu mapy.
Symbol vozidla
Vaše aktuální poloha je ve výchozím nastavení znázorněna modrou šipkou. Směr modré šipky odpovídá
aktuálnímu směru jízdy. Symbol vozidla lze nahradit různými 3D modely vozidel. Kromě toho můžete také
zvolit různé symboly vozidel pro různé typy tras (v závislosti na tom, který typ vozidla je zvolen pro výpočet
dané trasy).
83
7 Informace o copyrightu
Tento produkt a informace, které zahrnuje, je předmětem změny bez předchozího upozornění.
Celý tento návod k obsluze ani jeho část nesmí být bez výslovného písemného souhlasu společnosti
Volvo reprodukován nebo jakýmkoliv elektronickým nebo mechanickým způsobem kopírován.
© 2013 - Volvo
© 2013 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena.
Albánie:
© 2005 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Andorra:
© 1993 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Belgie:
© 1995 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Bělorusko:
© 2013 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Bosna a Hercegovina:
© 2005 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Bulharsko:
© 2005 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Černá Hora:
© 2005 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Česká republika:
© 2002 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Dánsko:
© 1997 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Estonsko:
© 2005 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Finsko:
© 2001 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Francie:
© 1993 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Gibraltar:
© 2013 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Holandsko:
© 1993 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Chorvatsko:
© 2005 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Irsko:
© 1993 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Itálie:
© 1994 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Makedonie:
© 2013 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Maďarsko:
© 2004 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Německo:
© 1993 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Lichtenštejnsko:
© 1996 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Litva:
© 2005 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Lotyšsko:
© 2005 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Lucembursko:
© 1996 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Moldávie:
© 2013 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Monako:
© 1993 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Norsko:
© 2001 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Polsko:
© 2004 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Portugalsko:
© 1997 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Rakousko:
© 1996 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Rumunsko:
© 2005 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Rusko:
© 2005 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Řecko:
© 2003 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
San Marino:
© 1994 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Slovenská republika
© 2002 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Slovinsko
© 2004 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Spojené království:
© 1993 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Srbsko:
© 2005 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Španělsko:
© 1997 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Švédsko:
© 1994 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Švýcarsko:
© 1996 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Turecko:
© 2013 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Ukrajina:
© 2013 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Vatikán:
© 1994 NAVTEQ. Všechna práva vyhrazena
Všechna práva vyhrazena.
84
Download

Návod k obsluze