RADYO VE TV PROG.
1. Dönem
Kodu
HIT103
RTP101
BLG105
MYO103
RTP103
GTP111
Ders Adı
İletişime Giriş
Ses ve Görüntü Teknikleri
Bilgi İletişim Teknolojileri
İşletme Bilimine Giriş
Prodüksiyon
Dijital Fotoğrafçılık
Toplam
Course
T
2
3
2
3
2
1
13
U
2
0
2
0
0
2
6
K AKTS
3
6
3
6
3
4
3
6
2
4
2
4
16
30
Course
T
1
1
3
2
1
2
4
14
U
2
2
0
0
2
0
0
6
K
2
2
3
2
2
2
4
17
AKTS
3
3
4
5
6
5
4
30
Course
T
3
4
2
1
2
2
1
15
U
0
0
0
2
0
0
2
4
K
3
4
2
2
2
2
2
17
AKTS
3
4
5
5
4
4
5
30
Course
T
3
2
2
2
3
U
0
0
0
0
0
K
3
2
2
2
3
AKTS
3
4
4
4
5
2. Dönem
Kodu
RTP102
BLP112
RTP108
RTP110
RTP104
RTP106
TUR104
Ders Adı
İleri Kurgu I
Grafik Animasyon
Medya Analizi
Belgesel Film
Kurgu Kuramı ve Teknikleri
Televizyonda Program Yapımcılığı
Türk Dili
Toplam
3. Dönem
Kodu
YDL203
ATA201
RTP205
RTP207
RTP211
RTP213
RTP215
Ders Adı
İngilizce I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Haber Toplama ve Yazma
İleri Kurgu II
Radyoda Program Yapımcılığı
Senaryo Yazım Teknikleri
Video Uygulamaları I
Toplam
4. Dönem
Kodu
YDL206
RTP202
RTP214
RTP206
RTP208
Ders Adı
İngilizce II
İletişim Sosyolojisi
Film Çözümlemesi
Röportaj ve Sunum Teknikleri
Sinema Tarihi
1
RTP210
RTP212
Tanıtım Yöntemleri ve Reklamcılık
Video Uygulamaları II
Toplam
3 0 3
1 2 2
16 2 17
5
5
30
2
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
İletişime Giriş
İngilizce / English
Introduction to Communication
HIT103
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
1/1
2
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3
6
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
İletişim tanımının yerleşmesi, günlük yaşamdaki etkisinin ve
rolünün incelenmesi, iletişim kuramlarının kavranması
amaçlanmıştır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Definition of communication, investigation of the impact and the
role the dialog in daily life and theories of communication.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
3
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
What is Communication - The Process of
İletişim Nedir - İletişim Süreci Kültür
communication culture Industry and the Frankfurt
Endüstrisi ve Frankfurt Okulu
School
2
İletişimin Yapısal Özellikleri
Structural Features of Communication
3
Türkiye'de iletişimin Gelişimi
Development of communication in Turkey
4
İletişim Modelleri- Temel Modeller
Communication Models-Basic Models
5
İletişim Modelleri - Uzun Süreli Etki
Communication Models - Long-Term Impact Models
modelleri
6
İletişim Türleri
Types of Contacts
7
İletişim ve Kitle İletişim Araçları
Communication and Mass Media
8
Kod Nedir - Gelişkin Kodlar ve Kısıtlı
What is the code - Improved Codes and Restricted Codes
Kodlar
9
İletişim Teknikleri
Communication Techniques
10
İletişim Araçları
Communication Tools
11
Kişilerarası İletişim
Interpersonal Communication
12
Göstergebilim
Semiotics
13
İnternet Üzerinden iletişim
Communication over the Internet
14
Medya Okuryazarlığı
Media Literacy
4
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Türkiye'de iletişimin gelişimini açıklar.
1) Describes the development of communications
in Turkey.
2) İletişim kuramlarını açıklar.
2) Describes the communication theories.
3) İletişim ve kitle iletişim sürecini sıralar, 3) Describes the process of communication and
açıklar.
mass communication.
4) Bireylerle iletişim kanalları arasında bağlantı 4) Establishes a connection between the channels
kurar.
of communication.
5) Kişiler arası iletişimin detaylarını açıklar.
5) Describes the
communication.
details
of
interpersonal
6) İletişimin temel işlevlerini, sıralar, açıklar.
6) Describes the
communication.
basic
7) İletişim araçlarını tanımlar, sıralar, açıklar.
7) Defines and describes the Communication tools.
functions
of
the
8)Medya ve iletişim alanında edindiği ileri 8)Evaluates the advanced knowledge and skills
düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir acquired in the field of media and communication
yaklaşımla değerlendirir.
critically.
9)İletişim alanına yenilik getiren, uygulama veya
9) Takes the risk in application or implementation
teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve
of innovative technologies in communication.
sorumluluk alır.
10)Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve 10) Evaluate the advanced knowledge and skills
becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. s/he has acquired in his/her field with a critical
approach.
11)Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm
11) Inform people and institutions on issues related
önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak alanı
to his/her field expressing his/her ideas and solution
ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları
proposals for problems in writing and verbally.
bilgilendirir.
12)Alanı ile ilgili verilerin toplanması,
yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının
duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel,
kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
12) Act in accordance with social, scientific,
cultural and ethical values at the stages of
gathering, interpreting, implementing, and
declaring data in his/her field.
5
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
X
X
X
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
X
X
DÖÇ-9
DÖÇ10
DÖÇ11
X
X
X
X
X
DÖÇ12
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Ses ve Görüntü Teknikleri
İngilizce / English
Audio and Video Techniques
RTP101
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/1
3
0
3
6
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Meslek etiği ve sorunlarının öğretilmesi amaçlanır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Ethical issues and is intended to teach.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
7
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Sesin görüntüyü tamamlayan, anlam yükleyen 1) Learns that sound is the completion of the image.
bir olgu olduğunu öğrenir.
2) Ses ve görüntünün senkronizonunun önemini 2) Understands the importance of sound and images
kavrar.
synchronization.
3) Ses stüdyosu ve ses mikseri, teknik
özelliklerine ve program yapım özelliklerine göre
mikrofon çeşitleri, ses kayıt cihazları, ses kayıt
aksesuarları ve kullanımı, ses ekipmanlarının
çeşitlerini ve niteliklerini kavrar.
3) Understands the types and qualities of sound,
studio and audio mixer, microphone types
according to their technical specifications and
program production, sound recording equipment,
sound recording, and the use of accessories, audio
equipment.
4) Yapım türlerine göre ses ekipmanı seçimini 4) Learns the selection of audio equipment by type
öğrenir.
of construction.
5) Görüntü ekipmanlarını tanır, yapım 5) Learns the image equipment and how to select
özelliklerine göre görüntü ekipmanlarını seçmeyi the image equipment and display equipment.
ve kurmayı öğrenir.
6) Temel optik, renk ve ışık dengesi, kameranın 6) Learns basic optical, color and light balance,
bölümleri, kameranın teknik özellikleri, kullanım camera parts, camera specifications, application
alanları ve ayak yapılarına göre çeşitlerini areas.
öğrenir.
7) Learns the values of creativity and aesthetics ,
7) Çekim ölçekleri, çekim açıları, kaçınılması
shooting scales, shooting angles, the image errors to
gereken görüntü hataları, görsel ve işitsel
be avoided, visual and auditory values of creativity
yaratıcılık ve estetik değerlerini öğrenir.
and aesthetics.
8) Görüntü sanatlarında ışığın önemini ve 8) Understands the purpose and the importance of
amacını kavrar.
the light in the visual arts.
9) Aydınlatma çeşitleri ve kaynakları,
aksesuarları, yardımcı ışık kaynakları, ışığı
denetleyici aksamlar, ışık panelleri, sinema ve
televizyonda ışık şiddeti oranları, ışığın
yönelimleri ve sonuçları, stüdyo ve sahne ışıkları
kurulumu, aydınlatmanın görüntü ile ilişkisini
bilgi düzeyinde öğrenir.
9) Learns the relationship between images, lighting
types and sources, accessories, auxiliary light
Sources, light controller, evening, light panels, film
and television luminous intensity ratios, and the
results orientation of
8
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Televizyon ve radyo programcılığının Introduction to the technical structure of television
teknik yapısına genel giriş
and radio programming
2
Sesin önemi, ses ve görüntü ilişkisi
3
Ses stüdyosu ve ses mikseri, teknik
Sound recording equipment, sound recording, and
özellikleri
ve
program
yapım
the use of accessories, audio equipment types
özelliklerine göre mikrofon çeşitleri
4
Ses kayıt cihazları, ses kayıt aksesuarları Sound recording equipment, sound recording, and
ve kullanımı, ses ekipmanlarının çeşitleri the use of accessories, audio equipment types
5
Görüntü
ekipmanları,
yapım
Video equipment, construction equipment,
özelliklerine
göre
görüntü
properties and application areas of the image
ekipmanlarının özellikleri ve kullanım
according to the characteristics
alanları
6
Temel optik bilgisi, mercekler, renk ve Basic optical information, lenses, color and light
ışık bilgisi
information
7
Kamera çeşitleri, kameranın bölümleri, Camera
Types,
camera
parts,
camera
kameranın teknik özellikleri, kullanım specifications, application areas and types of
alanları ve ayak yapılarına göre çeşitleri structures of the foot
8
ENG ve EFP
kameraları
9
Çekim ölçekleri, çekim açıları
10
Çekimlerde kaçınılması gereken görüntü Shooting display errors to be avoided, the correct
hataları, doğru kadrajlama
framing
11
Kamera hareketleri
12
The importance and purpose of the light, the
Işığın önemi ve amacı, aydınlatmanın
relationship between the image and the effect of the
görüntü ile ilişkisi ve etkisi
lighting
13
Aydınlatma çeşitleri ve kaynakları,
aksesuarları,yardımcı ışık kaynakları,
ışığı denetleyici aksamlar, ışık panelleri,
sinema ve televizyonda ışık şiddeti
oranları, ışığın yönelimleri ve sonuçları
Lighting types and sources, accessories, auxiliary
light sources, light controller, evening, light panels,
film and Television luminous intensity ratios, and
the results orientation of the light
14
Stüdyo ve sahne ışıkları kurulumu
Studio and stage lights installment
kameralar,
sinema
The importance of sound, audio and video image
relationship
ENG and EFP cameras, film cameras
Exposure scales, shooting angle
Camera movements
9
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖ
Ç-1
P.Ö.Ç. 1
DÖ
Ç-2
DÖ
Ç-3
DÖ
Ç-4
DÖ
Ç-5
DÖ
Ç-6
X
DÖ
Ç-9
DÖ
Ç10
DÖ
Ç11
DÖ
Ç12
DÖ
Ç13
DÖ
Ç14
DÖ
Ç15
DÖ
Ç16
DÖ
Ç17
DÖ
Ç18
DÖ
Ç19
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 5
X
P.Ö.Ç. 9
DÖ
Ç21
DÖ
Ç22
DÖ
Ç23
DÖ
Ç24
DÖ
Ç25
DÖ
Ç26
DÖ
Ç27
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
DÖ
Ç20
X
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 6
DÖ
Ç-8
X
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
DÖ
Ç-7
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 10
X
X
X
X
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
X
P.Ö.Ç. 13
X
X
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
X
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
X
X
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
X
P.Ö.Ç. 22
X
P.Ö.Ç. 23
X
10
X
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Bilgi İletişim Teknolojileri
İngilizce / English
Information and Communication Technology
BLG105
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
1/1
2
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
AKTS
ECTS
4
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Bu ders ile öğrenciye,bilgisayar kullanımı ile MS Microsoft Office
programlarının temel uygulamaları örnekler ile öğretilmektedir.
In this course, students are taught to use the computer with MS,
with examples of basic applications of the Microsoft Office
programs.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
3
40
1
60
11
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Bilgisayarı ve donanımlarını tanır.
1) knows computers and hardware.
2) İşletim sistemini etkin bir şekilde kullanır.
2) uses operating system effectively.
3) Yeni dosya açar,
düzenlemeleri yapar.
3) opens new document, organizes documents.
dosyalarla
ilgili
4) İşletim sistemine program kurup kaldırır.
4) installs and uninstalls programs on to the operating
system.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
x
x
x
x
x
x
x
x
12
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Temel Donanım Bilgisi
Basic Hardware Information
2
Temel Seviye İşletim Sistemi Bilgisi
Basic Level Operating System Information
3
İşletim
Sistemi
Yapılandırılması
Basic Operating System Configuration Settings
4
İnternet Kullanımı ve Mail Yönetimi
Using the Internet and Mail Management
5
MS Office Word 2010
MS Office Word 2010
6
MS Office Word 2010
MS Office Word 2010
7
MS Office Word 2010
MS Office Word 2010
8
ARA SINAV
MIDTERM EXAM
9
MS Office Powerpoint 2010
MS Office Powerpoint 2010
10
MS Office Powerpoint 2010
MS Office Powerpoint 2010
11
MS Office Excel 2010
MS Office Excel 2010
12
MS Office Excel 2010
MS Office Excel 2010
13
MS Office Excel 2010
MS Office Excel 2010
14
MS Office Excel 2010
MS Office Excel 2010
Ayarlarının
13
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
İşletme Bilimine Giriş
İngilizce / English
Inroduction to Management
Dersin Kodu
Course Code
MYO103
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Ders (saat/hafta) Laboratuvar
Lecture
Laboratory
(hours/week)
(hours/week)
1/1
3
0
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3
6
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
İşletmeciliğe ilişkin temel kavramları açıklamak. İşletmenin
kuruluş yerinin seçimi ve kurulması, İşletmenin bütün
fonksiyonlarını ayrıntılı bi rşekilde açıklayarak öğrencilerin
işletmelerin birimleri ile kendi alanları konusunda
ilişkilendirme gücünü sağlayabilmek.
The objective of this course is to teach students to associate the
tools to the expansion of the activities of Administration from
starting the definition and all functions of Administration with
its relation with Administration units and the other science
branches.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
1
40
1
60
14
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
İşletme İle İlgili Temel Kavramlar;
Basic Concepts of Administration, Definition of
İşletmenin Tanımı,İşletme Yönetiminin
Administration,Business Administration Development
Gelişimi
2
İşlemenin Amaçları, Kaynakları,İşletmenin
Objectives of Administration,Resources, Business Role
Dış Çevresi ve Ekonomik Yapı İçerisindeki
in External Environment and Economic Structure
Yeri
3
İşletme
Çeşitleri;
Ekonomik
Bakımdan,Faaliyet Konuları Bakımından,
Sermaye Sahipliği Bakımından, Hukuki
şekilleri
Bakımından,
Birleşmeleri
Bakımından sınıflandırılmaları
4
Hukuki açıdan işletme çeşitleri; Özel Legal aspects oftypes of Administration, Private
İşletmeler, Kamu işletmeleri
Administration, Public Enterprises
5
İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları; Fizibilite Establishment
Çalışmaları; Etüd çalışmaları
Researchwork
6
İşletmelerin Kuruluş Yeri Seçimi; Kuruluş Selection of Establishment Location, Establishment
Yerinin Seçiminin Etkileyen faktörler, Factors Affecting Choice of Place, Facility Location
Kuruluş Yeri Yöntemleri
Methods
7
Yönetimin
Tanımı
ve
Yönetim
Definition and Functions of Administration,
Fonksiyonları, Yönetim Kademeleri ve
Administration Levels and Management Skills
Yönetim Becerileri
8
Planlama Fonksiyonu; Tanımı ve Çeşitleri
Function, Definition and Types of Planning
9
SWOT Analizi ve uygulamaları
SWOT Analysis and Applications
10
Örgütleme, Yöneltme,
Denetim Fonksiyonları
Organizing,Directing, Coordination,Control Functions
11
Üretim ve Üretim Yönetimi; Üretim Production and Operations Administration,Production
Sistemlerinin Sınıflandırılması, Başabaş Systems,Classification,Break-Even
Chart,Stock
Grafiği, Stok Yönetimi kavramları
Management concepts
12
Pazarlama Kavramı, tanımı, Pazarlama
Marketing
Concept,Definition,Marketing
Araştırması, Pazar Bölümlendirme ve Hedef
Research,Market Segmentationand Target Market
Pazar Seçimi, 4 P Karması kavramı ve
Selection, 4 PMix Concept and Features
Özellikleri
13
İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonu,
İnsan Kaynakları Planlaması, İşgören
Bulma ve Seçme, Eğitim ve Geliştirme,
Performans
Değerlendirme,
Kariyer
Planlama Kavramı
14
Halkla İşikilerin tanımı, önemi, Halkla Definition,importance
of
Public
Relations,
İlişkilerde İletişim ve Hedef Kitleler
Communications and target group in Public Relations
Koordinasyon,
Types
of
Administration,
classifications
of
Administration in Terms of Economic maintainance,
Fields of Activity, Capital Ownership, Legal aspects and
combinations
Studies,
Feasibility
Studies,
Human Resources Management Function,Human
Resource Planning, Customer Discovery and
Selection,Training and Development,Performance
Management
15
Ders Öğrenme Çıktıları
Knowledge
Bilgi
1)İşletmenin temel kavramlarını açıklar.
1) Explains the basic concepts of management.
2)İşletmenin fonksiyonlarını ayrıntılı bir şekilde 2) Defines and describes the business functions in
tanımlar açıklar.
detail.
3)Yeni işletme sistemlerini açıklar.
3) Describes the new management systems.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
x
x
x
x
16
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Prodüksiyon
İngilizce / English
Production
Ders (saat/hafta) Laboratuvar
Lecture
Laboratory
(hours/week)
(hours/week)
RTP103
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
1/1
2
0
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
4
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğrencilere
bir
düşüncenin
projeye
dönüştürülme
aşamalarında maddi, yasal ve fiziki koşul ve olanaklar
çerçevesinde bilimsel ve rasyonel düşünme, yazılı ve görsel
kaynak araştırmaları, uzman kişilerle görüşme ve röportajlar,
mekan araştırmaları, çalışma programı ve bütçe planı hazırlama
konularında yöntem göstermek ve motive etmek. Bu süreç
içinde kolektif çalışmanın önemini ve gerekliliğini
vurgulamak.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of this course are to motivate the students and show
them the methods, the work program and budget plan, written
and visual resource surveys, interviews, and interviews with
experts, space research, scientific and rational thinking,
amenities in stages of transforming an idea into a project and
emphasize the importance and necessity of collective work in
the process.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Dersin
Yöntemi
Başarı
Assessment Criteria
Method
Method
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
Ara Sınavlar
Değerlendirme Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Derse Katılım
Course Participation
1
40
1
60
Final Sınavı
Final Examination
17
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Prodüksiyon nedir, prodüktör kimdir?
What is production, the producer is who is producer ?
2
Senaryo geliştirimi
Scenario development
3
Uyarlama projeleri inceleme
Adaptation projects, review
4
Teknik sorunların saptanması
Determination of the technical problems
5
Yapım öncesi için görev dağılımı
Distribution of task for pre-production
6
Dökümler
Dopes
7
Program
Program
8
ARA-SINAV
Midterm Exam week
9
Bütçe ve ekip
Budget and team
10
Sponsorluk görüşmeleri
Sponsorship negotiations
11
Oyuncular
Actors
12
Mekanlar
Locations
13
Sanat Bölümü
Art Department
14
Provalar
Rehearsals
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
Knowledge
1 Prodüksiyon alanında yer alan temel kavramları açıklar. 1) Explains the basic concepts in the field of production.
2) Sorumluluğu altındaki kişilerin öğrenme ihtiyaçlarının 2) Guides the staff under his responsibility for the identification
belirlenmesine ve performanslarının geliştirilmesine
rehberlik eder.
of the learning needs and the improvement of the performance of
the individuals.
3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre 3) Organizes and carries out projects and activities for the social
için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
environment with a sense of social responsibility
18
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
DÖÇ-2
DÖÇ-3
X
X
X
x
x
x
x
19
Dersin Adı
Course Title
Dijital Fotoğrafçılık
Türkçe /Turkish
İngilizce / English
Digital Photography
GTP211
Ders (saat/hafta) Laboratuvar
Lecture
Laboratory
(hours/week)
(hours/week)
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
1/1
1
2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
4
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
8. yarıyıldaki bitirme projesinde gerektiği zaman uygulanmak
üzere temel fotoğraf tasarım ilkeleriyle analizler yapmasını
sağlayarak düşünce şeklini geliştirmek.
The aim of this course is to enable the students to improve the
way of thinking by analyzing in accordance with the basic
principles of photograph design for the purpose of applying
them to final project when necessary at the eighth semester.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
20
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Projelerin öğrenciler tarafından irdelenmesi ve
Investigation and the determination of the projects by the students.
belirlenmesi.
2
Tesbit edilen projelerin uygulanmaya konulması
Introduction of the identified projects to be implemented
3
Uygulamaların irdelenmesi
Examination of applications
4
Uygulamaların irdelenmesi
Examination of applications
5
Uygulamaların irdelenmesi
Examination of applications
6
Uygulamaların irdelenmesi
Examination of applications
7
Uygulamaların irdelenmesi
Examination of applications
8
Uygulamaların irdelenmesi
Examination of applications
9
Uygulamaların irdelenmesi
Examination of applications
10
Uygulamaların irdelenmesi
Examination of applications
11
Uygulamaların irdelenmesi
Examination of applications
12
Uygulamaların irdelenmesi
Examination of applications
13
Uygulamaların irdelenmesi
Examination of applications
14
Sonuç projelerin değerlendirilmesi ve sergilenmesi.
Evaluation of result projects and exhibition.
Ders Öğrenme Çıktıları
Bilgi
Knowledge
Çeşitli kameraların kullanımını kavrar..
Have knowledge of the use of various cameras.
Işık çeşitlerini bilir ve kullanır.
Recognize and use the light variations..
Stüdyo ortamında tasarım ve kompozisyon Have knowledge of design and composition in a studio
bilgisine sahip olur.
environment.
Doğru ışık ve renk bilgisine sahip olur.
Photoshop programını
uygulamayı gösterir.
doğru
Sonuç projeyi görsel olarak sunar.
ve
Have knowledge of correct light and color.
yerinde
Implement Photoshop program correctly and properly.
Present the result project visually.
21
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
DÖÇ-2
DÖÇ-3
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
22
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Türk Dili
İngilizce / English
Turkısh
Dersin Kodu
Course Code
TUR104
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
1/1
4
0
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
AKTS
ECTS
4
Öğr. Gör. Bahar Yazgan
Lecturer Bahar Yazgan
Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihi, gelişiminin
belirlenmesi, Türk dilinin yapı özelliklerinin öğretilmesi
amaçlanmaktadır.
The aim of the course is to teach the student the place of Turkish
language in world languages; its history, development, and
structural features
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
23
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
TUR101 dersinin programının dağıtılması ve Distribution and introduction of the Turkish 101
tanıtımı
course program
2
Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri Turkish among the world languages. Historical
Türkçenin tarihi devreleri, gelişimi, bugünkü periods, development and current situation of Turkish
durumu. Türkçenin ses özellikleri
language. Sound properties of Turkish Language.
3
Dili etkin kullanmanın önemi (sözcük seçimi The importance of effective use of language (word
ve kullanımında özen ve doğruluk) Yazılı ve choice and care and accuracy of usage), written and
sözlü anlatım (ortak yönleri, farkları)
oral expression (commonalities, differences).
4
İletişim nedir? İletişim aracı olarak metin What is communication? What is the text as a
nedir? Metnin yapısı
communication tool? The structure of the text.
5
Metin olma ölçütleri nelerdir? Bağdaşıklık
ögeleri (dilsel, dilbilgisel bağlar): Bağlaçlar,
adıllar, eksiltmeler, sözcüksel bağlar Tutarlılık
(anlamsal-mantıksal bağlar): Sözbilimsel
yapıları kuran açıklama, neden-sonuç, koşul,
amaç, karşıtlık vb.
What are the criteria to be a text? Cohesion elements
(linguistic, grammatical bonds): conjunctions,
pronouns, reductions, lexical ties. Consistency
(semantic-logical links): the description establishing
rhetorical structures, cause and effect, condition,
purpose, contrast, and etc.
6
Kompozisyon
yazma
kuralları.
Kompozisyonla ilgili temel kavramlar (plan,
paragraf, temel ve yan ileti) Metin üretim
evreleri (amacı belirleme, söylemi tasarlama,
düşünceleri oluşturma, kavram ağını kurma)
Essay writing rules. Basic concepts about essay (plan,
paragraph, main and side posts) Text production
phases (goal setting, discourse design, creation of
ideas, building concepts network)
7
Cümle ve paragraf bilgisi, paragraf çeşitleri Sentence and paragraph information, paragraph
Paragraf çalışması
types. Paragraph workshop.
8
Hafta ARA SINAV
9
Metin üretim evreleri ve uygulama. Paragraf Text production phases
çalışması
Paragraph workshop.
10
Metin türleri. Anlatım biçimleri. Özet çıkarma Text types. Expression Forms. Summary extraction
11
Paragraf yazma uygulamaları (temel düşünce). Paragraph writing applications (basic idea). Text
Metin türleri ve anlatım biçimleri (örnekler types and forms of expression (informative texts
üzerinden
bilgilendirici
metinler). examples). Essay study
Kompozisyon çalışması
12
Metin türleri (örnekler üzerinden yazınsal Text types (literary texts through samples). Essay
metinler). Kompozisyon çalışması
exercise.
13
Okuma, etkin okuma yöntemleri. Metin Reading, effective reading methods. Text analysis
çözümleme (konu, temel ve yan iletiler, tema, (subject, basic and secondary messages, themes,
plan, bakış açısı). Düşünce geliştirme yolları planning, perspective). Thought developement
methods.
14
MIDTERM
and
implementation.
Metin çözümleme (konu tekrarı, sınava Text analysis (subject repetition, exam preparation.
hazırlık). Kompozisyon yazma
Essay writing
24
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Dilin tanımını, dil, duygu, düşünce
bağlantısını, dilin toplumsal değerini
öğrenir, Türkçenin dünya dilleri arasındaki
yerini, tarihi gelişimini ve ses özelliklerini
öğrenir.
2) Yazılı ve sözlü anlatımın özelliklerini ve
dili etkili kullanmayı öğrenir.
3) "İletişim" kavramını ve bu kavramın
aracı olan metin oluşturmayı öğrenir.
4) Metni, metin yapan ölçütlerin neler
olduğunu öğrenir ve bu ölçütleri metin
oluştururken kullanma becerisini kazanır.
5) Kompozisyon yazma kurallarını öğrenir,
kompozisyon planı, paragraf ve temel ileti
gibi unsurlarını uygular.
6) Cümle çevirilerini ve yapılarını ve
paragraf çeşitlerini öğrenir, paragraf
uygulaması yapar.
7) Yazım, noktalama işaretlerini öğrenir,
bunları kullanma becerisi edinir, metnin
oluşum evrelerini kavrar, paragraflarda
uygular.
8) Anlatım türlerini ve biçimlerini öğrenir,
özet
çıkartma
becerisi
kazanır,
bilgilendirici
metinlerin
özelliklerini
öğrenir.
9) Düşünceyi geliştirme yollarını öğrenir,
etkin okuma ve metin çözümleme
yöntemlerini uygular, eksiklerini giderir.
At the end of this course, the students;
1) Learn the language link in the feeling of thinking the
social value of linguistic description of the language. They
learn Türkish's place among the world's languages and the
historical development of Turkish about the properties of
sound.
2) Learn to use language effectively in written and oral
expressions properties
3) Learn term of communication and create a the text of
this concept as communication tool.
4) Learn text, how to create a text and won the ability of
criteria text.
5) Learn the rules of essay writing, the elements of the
composition plan paragraphs and learn the basic message.
6) Learn about the range of sentence and paragraph
structure and its translations. They use application of
paragraph.
7) Learn writting rules and punctuation . They gain the
ability to use them. They graspe the phases of the formation
of the text and they implemente them in paragraphs
8) Learn about the types and forms of expression. They
won summarizing skills. They learned about the properties
of informative texts.
9) Learn about ways to promote thinking. They apply
active reading and text analysis methods. They overcome
the deficiencies.
25
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES
MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
26
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Ileri Kurgu I
İngilizce / English
Advanced Montage-I
Dersin Kodu
Course Code
RTP102
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
1
2
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Program yapımının önemli aşamalarından olan
kurgunun nasıl yapılacağının öğrencilere aktarılması.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Program of the important stages of construction to be
transferred to the students how to do the fiction.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
27
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Program arayüzü ve pencerelerin tanıtılması Introduction to the windows and interface program
2
Görüntü alma-import, in-out verme, kesme
basit-cut kurgu
Image import, in-out, making a simple- cut fiction
3
Görüntülerin senaryoya ve devamlılık
kurallarına göre dizilmesi
Arranging images according to the rules of continuity
and script
4
Görüntülere müzik eklenmesi, düzenlenmesi Adding music to the images,, editing, and writing
ve altyazı yazımı
subtitles
5
Temel efektlerin özelliklerinin tanıtılması
Introduction of the basic characteristics of effects
6
Geçiş efektlerinin yerleştirilme prensipleri
Principles of the placement of the transition effect
7
Müzik klibi ya da tanıtım filmi kurgusunun
yapımı ARASINAV
Making promotional film or fiction music clip
8
ARASINAV
MIDTERM EXAM
9
Region ve mask efekti kullanım Region ve
mask efekti kullanım
Use of Region and mask effects
10
Color Correction efektleri Video
Uygulamaları dersinde çekilen projenin
kurgusu Video layouter özelliğinin
kullanılması
Editing Video Color Correction effects
11
Video layouter, PİP, 3DPİP efektleri
Video Layouter, PIP, 3DPİP effects
12
Color Correction efektleri
Color Correction effects
13
Video Uygulamaları dersinde çekilen
projenin kurgusu
Editing the project taken in video Applications course
14
Video Uygulamaları dersinde çekilen
projenin kurgusu
Editing the project taken in video Applications course
28
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Edius Kurgu programının arayüzünü program 1) Defines Edius editing program and program
pencerelerini tanır.
windows.
2) Programa görüntü, ses import eder, amacına 2) Imports ,cuts, combines images and audio for the
yönelik olarak keser, birleştirir.
purpose of the program.
3) Regulates image and sound according to the
3) Görüntü ve sesleri sıra ve seviyesini
principles of ordering and continuity, such as
devamlılık, ritm gibi prensipleri göre düzenler.
rhythm.
4) Görüntü ve sesler arasına geçiş efektleri 4) Places the transition effects between images and
yerleştirir.
sounds.
5) Müzik ve seslere uygulanacak efektleri tanır. 5) Knows the effects applied to music and sound.
6) Altyazı yazma ile ilgili özellikleri ve 6) Learns subtitle captions on writing features and
altyazıya uygulanacak efektleri tanır.
effects applied to subtitles.
7) Efektleri ve özelliklerini tanır.
7) Knows the effects and their features.
8) Multicam mod ve kullanım özelliklerini
8) Learns to use multicam mode and its features.
öğrenir.
9) Video layaouter ile yapılacak herşeyi yapar.
9) Knows everything to do with a video layaouter.
10) Export alma, video haline getirme ile ilgili 10) Gains the acquisitions to make and export
edinimleri kazanır.
videos.
11) Kurguda kullanılan dosya uzantılarını tanır 11) Recognizes an edit and imports the file
ve import yaparak basit-cut kurgu yapımını extensions used by the construction, and performs a
gerçekleştirir.
simple-cut editing.
12) Drama konulu projelerin
kurgusunu gerçekleştirir.
devamlılık 12) Performs the continuity editing of drama-based
projects.
13) Belgesel, klip, tanıtım gibi program 13) Knows the editing intricacies of programs such
türlerinin kurgu inceliklerini bilir.
as fiction, clip, etc.
14) Color correction
düzenlemeleri yapar.
gerektiren
yerlerde
14) Makes adjustments for color correction.
15) Çok kameralı çekimlerin gerektirdiği 15) Makes editing where mode multicam shots mode
multicam modda kurgu yapabilir.
is required.
29
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DÖÇ-8
DÖÇ-9
DÖÇ10
DÖÇ11
X
X
30
DÖÇ12
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Kurgu Kuramı ve Teknikleri
İngilizce / English
Montage Theory and Techniques
Dersin Kodu
Course Code
RTP104
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
1/2
1
2
2
6
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Kurgu kuramlarını ve tekniklerini öğrenip, uygulama
öncesi gerekli alt yapıya sahip olmaktır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
To have the necessary infrastructure before the
application by learning Editing Theories and
Techniques.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
31
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Kurgu nedir? Kurgucu kimdir?
What Is Fiction? Who Is The Editor?
2
Kurgu ve Sinema
Fiction and Film
3
Sinemada Kurgu ve İlk Örnekler
Film Editing and The First Examples
4
Sovyet Kurgusu
Soviet Montage
5
Sovyet Kurgusu ve Kuramcılar
Soviet Montage and Theorists
6
Devamlılık Kurgusu İlkeleri
Principles of Continuity Editing
7
Devamlılık Kurgusu İlkeleri
Principles of Continuity Editing
8
Vize Sınavı
Midterm Exam
9
Devamlılık Kurgusu ve Senaryo Yapıları
Editing Continuity and Scenario Structures
10
Devamlılık Kurgusu ve Teknikler
Continuity Editing and Techniques
11
Noktalamalar ve Geçişlerin Kullanımı
Punctuations, and The Use Of Transitions
12
Sinema ve TV'de Yeni Kurgu teknikleri
New Editing Techniques Cinema and TV
13
Sinema ve TV'de Yeni Kurgu Teknikleri
New Editing Techniques Cinema and TV
14
Sinema ve TV'de Yeni Kurgu Teknikleri
New Editing Techniques Cinema and TV
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Kurgu kuramları konusunda bilgi sahibi olur.
1) Has the information about theories of fiction.
2) Kurgu teknikleri konusunda uzmanlaşı
2) Specializes in editing techniques.
3) Kurgu kuramı ve süreçlerini uygulayacak düzeye gelir
3) Reaches to the level of applying editing theory and
processes.
4) Efekt yaratma konusunda uzmanlığa sahip olur.
4) Has the expertise to create the effect.
5) Kurgu kuram ve tarihini eleştirel boyutta kavrayacak 5) Has the ability to grasp the editing theory and its history
yetiye sahip olur
critically.
6) Sinema ve televizyonda kurgu
uygulayabilecek yetkinliğe sahip olur.
süreçlerini 6) Has the necessary skills to implement the process of editing
film and television.
32
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
DÖÇ-1
DÖÇ-2
X
X
X
X
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
X
X
X
X
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
DÖÇ10
DÖÇ11
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
X
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 8
X
X
X
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
X
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
X
X
X
X
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
X
X
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
33
DÖÇ12
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Televizyonda Program Yapimciligi
İngilizce / English
TV Programming Production
Dersin Kodu
Course Code
RTP106
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
1/2
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
0
2
6
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Televizyon program yapımcılığı öğrencilere bir
televizyon programının nasıl hazırlanması gerektiğini
uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Students are taught how to prepare a television
program practically as well as television program
production.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
34
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Televizyon programlarında yapım
kavramı
The concept of making TV programs
2
Televizyonda program yapım türleri
Types of television program production
3
Belgesel haber ve haber programları
Documentary and news program
4
Dramalar
Dramas
5
Müzik, eğlence, yarışma programları
Music, entertainment, competition programs
6
Çocuk programları
Children's programs
7
Yapım ekibi
The production team
8
Bir programın gerçekleştirilme aşamaları stages of fulfilling of a program
9
Ön yapım aşamaları
Pre-construction phases
10
Bir konu geliştirmek ,treatman
to develop a topic, treatment
11
Bütçe hazırlama
Budget preparation
12
Teknik hazırlıklar
Technical preparations
13
Çekim ve yayın aşamaları
Stages of broadcasting and shooting
14
Yapım sonrası çalışmalar
Post-construction work
35
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Televizyon programcılığı alanında yer alan temel 1) Defines the basic concepts in the field of television
kavramları tanımlar.
programming.
2) Explains scripter, news and script writing, principle,
2) Televizyon yayıncılığı alanında yer alan metin
method, strategy and technics for reaching up-to-date
yazarlığı, haber ve senaryo yazımı ilke, yöntem,
information and new sources in the field of Television
strateji ve tekniklerini açıklar.
Programming.
3) Televizyon programcılığı alanındaki olay ve 3) Explains the relationship between events and
olgular arasındaki ilişkiyi açıklar.
phenomena in the field of television programming.
4) Televizyon yayıncılığı alanındaki (görsel işitsel 4) Defines principles, methods, strategies and techniques
yapım, yayın hazırlık, sunum) ilke, yöntem, strateji in the field of television broadcasting (audio-visual
ve tekniklerini tanımlar.
production).
5) Televizyon programcılığı alanında yer alan bilgi
kaynaklarını, iletişim araçlarını ve teknolojilerini
5) Uses information resourses, communication tools and
kullanır.
technologies in the field of Television programming.
6) Televizyon programcılığı alanındaki yapımcılık
6) Executes producing activities (research, text writing,
faaliyetlerini (araştırma, metin yazımı, senaryo vb.)
script, etc.)in the Television programming.
amacına uygun yürütür.
7) Televizyon programcılığı alanında hazırlanan 7) Broadcasts prepared audio-visual productions in the
görsel-işitsel yapımları yayınlar.
field of Television programming.
8) Televizyon alanı ile ilgili uygulamalarda 8) Takes responsibility in carrying out the complex and
karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin unforeseen applications related to the field as a team
yürütülmesinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
member.
9) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje
9) Carries out the development activities by the staff under
çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri
responsibility within the framework of a project.
yürütür.
36
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
x
x
x
x
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
DÖÇ10
DÖÇ11
DÖÇ12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
37
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Yabanci Dil 2
İngilizce / English
Foreign Language 2
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
YDL102
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
3
0
3
3
1/2
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms
of
learning
outcomes
and competence)
Öğr.Gör. Hatice Çelikkanat
Lecturer Hatice Çelikkanat
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve yazma
dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel dilbilgisi
yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru kullanmaları b) A2
düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi derslerinde öğrendikleri
yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve bunlarla ilgili gerek sözlü ve
gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine A2 düzeyine uygun dinleme
parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü çalışmalara katılmalarını ve kendilerini
sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
The purpose of this course is to enable the students to recognize basic grammatical
structures, use the structures they have already recognized, gain basic vocabulary needed for
A2 level,define the structures they have already reconized through the reading materials and
express themselves orally and in writing, explain listening materials at A2 level, and
participate in oral practices and express themselves correctly at A2 level.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Yok
Homework(s) & Project None
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Yok
None
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
38
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Unit 7 "can/can't /have to/ has to"
2
Unit 7 adjectives
listening, vocabulary
3
Unit 8 Present Continuous (affirmative) Unit 8 Present Continuous (affirmative) (negatives and
(negatives and questions)
questions)
4
Unit 8 verbs for free time activities, reading, Unit 8 verbs for free time activities, reading, listening
listening
5
Unit 9 to be: was/were (all forms)
6
Unit 9 seasons,
equipment
7
Unit 9 reading, listening, vocabulary
Unit 9 reading, listening, vocabulary
8
ARASINAV
ARASINAV
9
Unit 10 Past simple (affirmative, regular Unit 10 Past simple (affirmative, regular verbs)
verbs)
10
Unit 10 reading, listening, vocabulary, Unit 10 reading, listening, vocabulary, writing
writing
11
Unit 11 Past simple (negative and short Unit 11 Past simple (negative and short answers)
answers) (regular, irregular)
(regular, irregular)
12
Unit 11 reading, vocabulary, listening, Unit 11 reading, vocabulary, listening, writing
writing
13
Unit 12 Questions "where, why, how much Unit 12 Questions "where, why, how much who, what
who, what when"
when"
14
Unit 12 this, that, these, those, reading, Unit 12 this, that, these, those, reading, writing, listening
writing, listening
/adverbs,
colours,
Unit 7 "can/can't /have to/ has to"
reading, Unit 7 adjectives
vocabulary
/adverbs,
reading,
listening,
Unit 9 to be: was/were (all forms)
electronic Unit 9 seasons, colours, electronic equipment
39
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) temel dilbilgisi yapılarını öğrenirler.
2) temel okuma ve dinleme becerilerini
geliştirirler.
3) akademik olmayan paragraf ve mektup
metinleri yazabilirler.
4) temel düzeyde iletişim sağlayabilecek
sözcük ve sözcükle ilişkili yapıları öğrenirler.
At the end of this course, the students;
1) learn basic grammatical structures
2) build up basic reading and listening skills
3) write informal paragraphs and letters
4) learn vocabulary to such an extent as to
communicate at a basic level
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
x
x
x
x
40
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Belgesel Film
İngilizce / English
Documentary Film
Dersin Kodu
Course Code
RTP201
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2/1
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
0
2
5
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Belgesel filmciliği, belgesel film yapım ve tekniklerini
öğrenerek bir belgesel film yapabilmesi
amaçlanmaktadır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
It is aimed to enable them to make documentary films
by learning techniques of documentary film making.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
41
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Belgesel kavramı, Dünyada belgesel
sinemanın ortaya çıkışı
The concept of Documentary, the emerge of
documentary cinema in the world
2
Lumierré Brothers
Lumierré Brothers
3
Belgesel film akımları, İngiliz, Sovyet,
Alman belgesel sinema okulları
Documentary film flows, British, Soviet, German
documentary film schools
4
Belgesel sinema akımları, doğalcı-romantik
gelenek
Documentary film flows, naturalist-romantic tradition
5
Nanook of the North-film analiz
Nanook of the North-film analysis
6
Gerçekçi gelenek ve haber-gerçel geleneği
Realistic tradition and the tradition of news-real
7
Propaganda geleneği
Propaganda tradition
8
Belgesel sinemanın amaçları; sosyal
görünümler
The purposes of documentary cinema, and social views
9
Belgesel sinemanın ekonomik ve ticari,
propaganda etkisi
Economic, propaganda and commercial impact of
Documentary film
10
News War-film analiz
News War-film analysis
11
Baraka-film analizi
Baraka-film analysis
12
Yapım özelliklerine göre belgesel türleri
Types of documentary according to features of
production
13
Belgesel film hazırlama teknikleri,
araştırma, ön-yapım
Documentary film preparation techniques, research,
pre-production
14
Belgesel film metin yazma teknikleri
Writing techniques of documentary film text
42
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Belgesel filmde yer alan temel kavramları 1) Describes the basic concepts in documentary
tanımlar.
films.
2) Belgesel filmde yer alan ilke, yöntem, 2) Describes the principles, methods, strategies and
strateji ve tekniklerini açıklar/tanımlar.
techniques in documentary films.
3) Belgesel filmde metin yazarlığı, senaryo 3) Defines script writing, copywriting, principles,
yazımı ilke, yöntem, strateji ve tekniklerini methods, strategies of script writing in the
tanımlar.
documentary films.
4) Belgesel film alanındaki olay ve olgular 4) Explains the relationship between events and
arasındaki ilişkiyi açıklar.
phenomena in the field of documentary films.
5) Belgesel film alanındaki yapımcılık 5) Carries out production activities (research, text
faaliyetlerini (araştırma, metin yazımı, senaryo writing, script, etc.) in the field of documentary
vb.) amacına uygun yürütür.
films.
6) Belgesel film alanında hazırlanan yapımları 6) Broadcasts productions prepared in the field of
yayınlar.
documentary films.
7) Belgesel film faaliyetlerini (araştırma, metin 7) Carries out activities (research, text writing,
yazımı, senaryo vb.) amacına uygun yürütür. script, etc.) in the field of documentary films.
8) Belgesel film ile ilgili uygulamalarda
8) Takes responsibility in carrying out the complex
karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık
and unforeseen applications related to the field of
faaliyetlerin yürütülmesinde ekip üyesi olarak
documentary films as a team member.
sorumluluk alır.
9) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje 9) Guides the staff under his responsibility for the
çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri improvement of performance of individuals within
yürütür.
the framework of a project.
43
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
DÖÇ10
DÖÇ11
DÖÇ12
X
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
X
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
X
P.Ö.Ç. 7
X
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
X
P.Ö.Ç. 11
X
P.Ö.Ç. 12
X
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
X
X
X
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
X
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
44
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Yabanci Dil 1
İngilizce / English
Foreign Language 1
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
YDL101
2/3
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
3
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
0
3
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğr.Gör. Hatice Çelikkanat
Lecturer Hatice Çelikkanat
Dersin içeriğine uygun olarak yapılan dilbilgisi ve kelime öğretimi, temel okuma ve
yazma dersleri ve dinleme ve konuşma çalışmaları sonucunda öğrencilerin a) temel
dilbilgisi yapılarının biçim ve kullanımlarını öğrenmeleri ve bu yapıları doğru
kullanmaları b) A2 düzeyinin gerektirdiği temel kelime bilgisini edinmeleri c) dilbilgisi
derslerinde öğrendikleri yapıları düzeylerine uygun okuma parçalarında tanımaları ve
bunlarla ilgili gerek sözlü ve gerekse de yazılı olarak kendilerini ifade etmeleri d) yine
A2 düzeyine uygun dinleme parçalarını anlamaları ve bunlarla ilgili yapılan sözlü
çalışmalara katılmalarını ve kendilerini sözlü olarak doğru ve rahat ifade etmeleri
Objective of Course amaçlanmaktadır.
(Preferably
The purpose of this course is to enable the students to recognize basic grammatical
expressed in
structures, to use the structures they have already recognized, to gain basic vocabulary
terms of learning needed for A2 level, to define the structures they have already learned through reading
outcomes
materials and to express themselves orally and in writing, to recognize the listening
materials at A2 level, and participate in oral practices and express themselves correctly at
and competence)
A2 level.
Dersin
Amacı
(Tercihen
Öğrenme
Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin Başarı Değerlendirme Midterm Exam(s)
Yöntemi
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
45
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Unit 1: "I/my/you/ your (pronouns)
Unit 1: "I/my/you/ your (pronouns)
2
Unit 1: "Where are you from?I'm from .....
Unit 1: "Where are you from?I'm from .....
3
Unit 1: Countries, Nationalities, Numbers
Unit 1: Countries, Nationalities, Numbers
4
Unit 2: "he's/she's/ his/her/a/ an
Unit 2: "he's/she's/ his/her/a/ an
5
Unit 2 to be / I/ you all forms, the alphabet
Unit 2 to be / I/ you all forms, the alphabet
6
Unit 3 Plural nouns / to be/ we/you/they (all
Unit 3 Plural nouns / to be/ we/you/they (all forms)
forms)
7
Unit 3 Subject pronouns / possessive
Unit 3 Subject pronouns / possessive adjectives
adjectives
8
ARASINAV
9
Unit 4 there is / there are (affirmative and
Unit 4 there is / there are (affirmative and negative)
negative)
10
Unit 4 there is/there are (questions)
11
Unit 5 Present Simple I/you/we / they (all
Unit 5 Present Simple I/you/we / they (all forms)
forms)
12
Unit 5 Likes, dislikes, music, sport, food
Unit 5 Likes, dislikes, music, sport, food vocabulary
vocabulary
13
Unit 6 Adverbs of frequency
14
Unit 6 Present Simple "he, she, it" all forms Unit 6 Present Simple "he, she, it" all forms
MIDTERM
Unit 4 there is/there are (questions)
Unit 6 Adverbs of frequency
Ders Öğrenme Çıktıları
1) temel dilbilgisi yapılarını öğrenirler.
2) temel okuma ve dinleme becerilerini
geliştirirler.
3) akademik olmayan paragraf ve mektup
metinleri yazabilirler.
4) temel düzeyde iletişim sağlayabilecek sözcük
ve sözcükle ilişkili yapıları öğrenirler
1) temel dilbilgisi yapılarını öğrenirler.
1) learn basic grammatical structures
2) build up basic reading and listening skills
3) write informal paragraphs and letters
4) learn vocabulary to such an extent as to
communicate at a basic level
1) learn basic grammatical structures
46
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
x
x
x
x
DÖÇ-5
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
47
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Ataturk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi
İngilizce / English
Ataturk's Prın. and the Hıst. of the Turkısh Rep.
Dersin Kodu
Course Code
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
ATA201
2/3
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
4
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
0
4
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Yrd.Doç.Dr. Muzaffer Ürekli
Assist. Prof. Muzaffer Ürekli
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Atatürk'ün eserleri incelenmek suretiyle Cumhuriyetin temel
nitelikleri, elde edilen kazanımları anlatılarak Atatürk
ilkelerinin değerini kavratmaktır. Ayrıca Türk devriminin
tamamlanması evresinde yaşanan siyasi gelişmeleri ve yeni
devletin kuruluş sürecinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefiyle Türkiye
Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk'ün ilke ve inkılâpları'nın
öneminin Türk gençliği tarafından kavramasını sağlayarak,
onları Atatürkçü düşünce sistemi doğrultusunda
yetiştirmektir.
The aim of the course is to enable the students to comprehend
Atatürk's principles and revolutions in the light of the
challenges and struggle of the independence war. Also, it
aims to teach the political developments in the process of
establishment of the new state.
The aim of the course is to provide the Turkish youth with the
information on Ataturk Principles and Revolutions.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Değerlendirme Midterm Exam(s)
Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Dersin
Yöntemi
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
Başarı
Final Sınavı
Final Examination
48
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
Week
KONULAR
TOPICS
1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
derslerini okutmanın amacı, İhtilal ve
İnkılap kavramları, Atatürk'ün Türk
İnkılabı hakkındaki görüşleri, Türk
İnkılabının temel özellikleri.
Osmanlı Devleti'nin Yıkılışını Sağlayan
İç ve Dış Sebepler, Tanzimat ve
Meşrutiyet Dönemleri, Meşrutiyet
Dönemi Fikir Hareketleri
Ataturk's Principles and History of Revolution
objectives of teaching courses, Revolution and
Revolution concepts, ideas about Atatürk, the
Turkish Revolution, the main features of the Turkish
Revolution.
Internal and External Causes of the Collapse of the
Ottoman Empire, Tanzimat and Constitutional
Periods, Intellectual Movements in Constitutional
Era
2
Trablusgarp, Balkan, I. Dünya Savaşları
ve Mondros Ateşkes Antlaşması.
İşgaller
Karşısında
Memleketin
Durumu, Yararlı ve Zararlı Cemiyetler,
M. Kemal'in Samsun'a Çıkışı.
Tripoli, Balkan, I. World Wars and the Armistice
The condition of the country against the occupation
Useful and Harmful Societies, The arrival of
Mustafa Kemal to Samsun.
3
M. Kemal'in Kararı- Milli Mücadele,
Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas
Kongreleri.
Amasya
Görüşmeleri,
Sivas
Komutanlar
Toplantısı,
Temsil
Heyeti'nin Ankara'ya Gelmesi, Misak-ı
Milli'nin Kabulü ve İstanbul'un İşgali.
M. Kemal's decision-National Struggle, Amasya
Circular, Erzurum and Sivas Congresses.
Amasya and Sivas Meeting, the Board of
Representation to arrive in Ankara, The acceptance
of National Pact.
4
İlk BMM'nin Açılması ve Çalışmaları,
Meclisin Yapısı, İç İsyanlar, Nedenleri
ve Sonuçları.
Türk- Sovyet İlişkileri, Doğu Cephesi,
Moskova ve Kars Antlaşmaları
The opening of National Assembly , internal revolts,
their causes and consequences.
Turkish-Soviet relations, the Eastern Front, the
Treaties of Moscow and Kars
5
Ermeni Meselesi,Türk- Ermeni Savaşı
ve Gümrü Antlaşması.
Güney Cephesi- Ankara İtilafnamesi,
Batı Cephesi- I. İnönü, Londra
Konferansı, II. İnönü, EskişehirKütahya Savaşları.
The Armenian Question, the Turkish-Armenian
War and the Treaty of Gümrü.
South Side-Ankara Agreement, the Western FrontI. İnönü, the London Conference, II. İnönü,
Eskişehir-Kütahya Wars.
6
Sakarya Muharebesi, Büyük Taarruz,
Mudanya Mütarekesi.
Battle of Sakarya, Mudanya Armistice.
Lozan Antlaşması, Lozan Görüşmeleri
The Treaty of Lausanne
Öncesinde Yaşanan Sorunlar, Lozan
Görüşmelerinin Uzun Sürme Sebepleri.
7
Lozan Antlaşması Kararları ve Bu Resolutions and Decisions of the Lausanne Treaty
Kararların Misak-ı Milli Açısından and evoluation of its decisions according to National
Değerlendirilmesi.
Pact
8
ARA SINAV
9
Atatürk Dönemi-Çok Partili Hayata
Atatürk Period-Multi-Party System in Transition
Geçiş
Turkish Revolution Counter Revolution
Türk İnkılabına Karşı Tepkiler
MIDTERM
49
10
Türkiye'de Anayasal Hareketler
Constitutional Movements in Turkey
Yeni Türk Devlet'nin Oluşumu, Siyasal The new Turkish State Formation u, Political
Alanda İnkılaplar,
Reforms,
11
Revolutionary Movements in the Field of Law,
Hukuk Alanında İnkılap Hareketleri,
Education and Culture Revolutionary Movements
Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap
Hareketleri
Revolutionary Movements in the social field,
Toplumsal Alanda İnkılap Hareketleri,
Revolutionary Movements Economic Area.
Ekonomik Alanda İnkılap Hareketleri.
12
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Revolutionary Movements in the social field.
1923-1932 Dönemi
After Atatürk's Turkey Turkey-İnönü Period
Ataturk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi
Domestic and Foreign Policy, II. World War II,
13
Atatürk İlkeleri, Türk İnkılabının Principles of Atatürk, the Turkish revolution on the
Dayandığı Bütünleyici İlkeler
complementary principles
Halkçılık, Devletçilik
Populism, statism.
14
Laiklik, İnkılapçılık
Secularism, the Reformist
Dönemin Değerlendirilmesi, Konularla Evaluation of the period, with related topics
ilgili Belgesel Gösterimi
Documentary Screening
Ders Öğrenme Çıktıları
Bu dersin sonunda öğrenciler;
1) Atatürk İlkeleri ve inkılap tarihine ilişkin
temel kavramları açıklar.
2) Islahat/İnkılap/İhtilal kavramlarını açıklar.
3) Kuvvayi Milliye kavramını betimler.
4) Cumhuriyet/Demokrasi kavramlarını
açıklar.
5) İdeoloji kavramlarını tanır.
6) Ulusal Kurtuluş Mücadelesi ve Türk
Devleti'nin kuruluş sürecindeki önemli
noktaları açıklayabilecektir.
7) Türk İnkılabı öncesi Osmanlı Devletindeki
gelişmeleri açıklar.
8) I.Dünya Savaşı ve sonuçlarını betimler.
9) Atatürk İlkelerini ve önemini açıklar.
10) Avrupa ve dünyadaki gelişmelerin
Türkiye Cumhuriyetine etkilerini açıklar.
11) Avrupa ve dünyadaki politikaların
Türkiye'ye etkilerini ve sonuçlarını açıklar.
12) Kapitalizm/emperyalizmin Türkiye'ye
etkilerini betimler.
13) Komşularıyla Türkiye arasındaki
ilişkisini/sorunları açıklar.
At the end of this course, the students;
1) Explain Principles of Atatürk and main concepts
related to Revolution history.
2) Explain the concepts of Reform/Revolution.
3) Describe the concept of National Forces.
4) Explain the concepts of Republic/Democracy.
5) Recognize the concept of Ideology.
6) Explain the main points of the period related to
Turkish War of Independence and foundation of the
Turkish State.
7) Explain the developments at Ottoman Empire
before Turkish Revolution.
8) Describe the World War I and its results.
9) Explain Principles of Atatürk and their
importance.
10) Explain the effects of the developments that take
place in Europe and Throughout the World on
Turkish Republic.
11) Explain the effects and results of European and
World politics on Turkey and the results of them.
12) Describe the effects of Capitalism/Emperialism
on Turkey.
13) Explain the relations / problems between
Turkey and its neighbours.
50
14) Türkiye'nin Avrupa ve Dünyadaki yerini 14) Explain the significance of Turkey in Europe
/önemini açıklar
and throughout the
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM
OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
51
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Grafik Animasyon
İngilizce / English
Graphic Animation
Dersin Kodu
Course Code
RTP203
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
2
0
2
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Grafikler üzerinden çalışmalar yaparak, sinema ve tv için
animasyon hazırlayacak düzeyde yetkinliğe sahip olmaktır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The objective is to have the ability to prepare animation for
cinema and TV by working on the graphs.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
52
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Adobe Photoshop Giriş
Introduction to Adobe Photoshop
2
Adobe Photoshop Arayüz
Adobe Photoshop Interface
3
Adobe Photoshop Katman Mantığı
Adobe Photoshop Layer Logic
4
Fotoğraf Düzeltme
Photo Correction
5
Tasarım Uygulamaları
Design Applications
6
Tasarım Uygulamaları
Design Applications
7
Tasarım Uygulamaları
Design Applications
8
Vize
Midterm Exam
9
After Effects Giriş
Introduction to After Effects
10
After Effects Arayüz
After Effects Interface
11
Temel Animasyon Mantıgı
Basic Animation Logic
12
Efekt Uygulama
Effect Practice
13
Sinema ve TV Görsel Uygulama
Film and TV Visual Application
14
Sinema ve TV Görsel Uygulama
Film and TV Visual Application
53
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Temel animasyon becerisi yetkinliğine 1) Reaches the competence of Basic animation
ulaşır.
ability
2) Sinema ve televizyon için gerekli alt yapı 2) Has the infrastructure and equipment needed
ve donanıma sahip olur.
for film-making and Television.
3) Motion grafik ve pop art çalışmalarında 3) Has the work experience in Motion graphics
deneyim sahibi olur.
and pop art.
4) Görsel medya alanında
teknolojileri alanında uzman olur.
iletişim
4) Becomes an expert in the field of
communication technologies in the field of
visual media
5) Sinema ve televizyon için teaser, Id, 5) Implements and develops the work of teaser,
motion grafik, fragman çalışmalarını uygular ID, motion graphics and trailer for film and
ve geliştirir
television.
54
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
DÖÇ10
DÖÇ11
x
x
x
x
x
x
x
55
DÖÇ12
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Haber Toplama ve Yazma
İngilizce / English
News Gathering and Writing
Dersin Kodu
Course Code
RTP205
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/3
2
0
2
5
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Derste gazeteciliğin, haber toplama ve yazmanın temel
kuralları öğretilecek ve medya takibi yapılarak haber
toplama ve yazma uygulanacaktır.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
In this course, journalism, the basic rules of news
gathering, and writing will be taught and newsgathering and writing will be applied by following the
media.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
56
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Gazeteci kimdir? Gazeteciliğin tarihsel
gelişimi
Who is the journalist
2
Medya kurumlarının örgütlenmesi ve
işleyişi
Organization and functioning of Media institutions
3
Haberin farklı tanımları
Different definitions of news
4
Haberin türleri
Types of news
5
Haberin bileşenleri
Components of news
6
Haberin kaynakları
News sources
7
Haber üretiminin aşamaları
Stages of news production
8
Haber yazımı
News writing
9
Haber yazımı kuralları
The rules of News writing
10
Haber yazımında etki yaratma
Creating effect in news writing
11
Haberlerde fotoğraf kullanımı
The use of photo in the News
12
Söyleşi teknikleri
Interview techniques
13
Yerel gazetecilik
Local journalism
14
Farklı medya araçları için haber yazımı
News writing for different media tools
57
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Medya ve iletişim alanlarında mesleki 1) Knows and defines the terminology in the fields
terminolojiyi bilir ve tanımlar.
of media and communication.
2) Medya kuruluşlarının sahiplik yapısı, haberin
2) Defines the ownership structure of media
alımlanması ve haber üretim süreçlerini
organizations, and the news production process.
tanımlar.
3) Medya ve iletişim alanında edindiği ileri 3) Evaluates the advanced knowledge and skills
düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir acquired in the field of media and communication
yaklaşımla değerlendirir.
critically.
4) Haber toplama ve yazma konusunda gerekli 4) Acquires the necessary experience in news
tecrübeyi edinir.
gathering and writing.
5) Uses the news language in accordance with
5) Meslek etiğine uygun; ayrımcı ifadelerden ve
professional ethics avoiding discriminatory language
klişelerden arındırılmış bir haber dili kullanır.
and expressions and clichés
6) Haber yazma ile ilgili temel düzeydeki bir 6) Carries out the work of news writing at the basic
çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
level independently
7) Haber toplama ve yazma alanında edindiği
7) Evaluates the basic level of knowledge and skills
bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
in the field of news gathering and writing critically.
değerlendirir.
8) Öğrenme hedefleri doğrultusunda öğrenme 8) Meets learning needs in accordance with the
ihtiyaçlarını karşılar.
learning goals.
58
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ-2
DÖÇ-3
x
x
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
DÖÇ10
DÖÇ11
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
59
DÖÇ12
Türkçe /Turkish
Ileri Kurgu II
İngilizce / English
Advanced Montage II
Dersin Kodu
Course Code
RTP207
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2/3
1
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
2
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Kurgu Kuramı ve Teknikleri ve İleri Kurgu-1 dersinde
öğrenilen bilgilerin uzman seviyedeki uygulamalarla
zenginleştirilmesi amaçlanır.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
It is intended to enrich knowledge learned in
Advanced Editing and Techniques and Advanced
Fiction-I courses with expert-level applications.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
60
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Final Cut X Programına Giriş
Introducing Final Cut X
2
Final Cut X Programı Arayüz
Final Cut X Program Interface
3
Final Cut X Temel Kurgu Prensipleri
Final Cut X Basic Editing Principles
4
Timeline ve Efektler
Timeline and Effects
5
KJ Yazma ve Hareketlendirme
KJ Writing and Animating
6
Motion Grafik ve Renk Uygulama
Motion Graphics and Color Application
7
Color Correction ve Grafikler
Color Correction and Graphics
8
Vize
Midterm Exam
9
Görüntü Uygulama
Image Application
10
Video Klip Kurgusu
Video Clip Editing
11
Video Klip Kurgusu
Video Clip Editing
12
Video Klip Kurgusu
Video Clip Editing
13
Video Klip Kurgusu
Video Clip Editing
14
Video Klip Kurgusu
Video Clip Editing
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Kurgu konusunda teknik bilgiye sahip olur.
1) Has the Technical Information about montage.
2) Sinema ve Tv'de video kurgusunda yeterli 2) Has sufficient knowledge of video setup for
bilgiye sahip olur
cinema and Tv.
3) Sinema ve Tv'de uzman olarak çalışacak 3) Has the necessary skills to work as a specialist in
yetkinliğe sahip olur.
cinema and Tv.
4) Ses ve görüntü ögelerini uygular ve geliştirir.
4) Applies and develops the elements of audio and
video.
5) Görsel materyallerden yayına hazır çıktılar 5) Creates ready outputs for broadcast from visual
oluşturur.
materials.
6) Sinema ve Tv'ye yönelik efekt ve video klipler 6) Prepares effects and video clips for TV and
hazırlar.
cinema.
61
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
DÖÇ10
DÖÇ11
x
62
DÖÇ12
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Produksiyon
İngilizce / English
Production
RTP209
Ders (saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
2/1
2
0
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
AKTS
ECTS
3
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğrencilere bir düşüncenin projeye dönüştürülme aşamalarında
maddi, yasal ve fiziki koşul ve olanaklar çerçevesinde bilimsel ve
rasyonel düşünme, yazılı ve görsel kaynak araştırmaları, uzman
kişilerle görüşme ve röportajlar, mekan araştırmaları, çalışma
programı ve bütçe planı hazırlama konularında yöntem göstermek ve
motive etmek. Bu süreç içinde kolektif çalışmanın önemini ve
gerekliliğini vurgulamak
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of this course are to motivate the students and show them the
methods, the work program and budget plan, written and visual
resource surveys, interviews, and interviews with experts, space
research, scientific and rational thinking, amenities in stages of
transforming an idea into a project and emphasize the importance and
necessity of collective work in the process.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
63
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Prodüksiyon nedir, prodüktör kimdir?
What is production, the producer is who is
producer ?
2
Senaryo geliştirimi
Scenario development
3
Uyarlama projeleri inceleme
Adaptation projects, review
4
Teknik sorunların saptanması
Determination of the technical problems
5
Yapım öncesi için görev dağılımı
Distribution of task for pre-production
6
Dökümler
Dopes
7
Vize Haftası
Midterm Exam week
8
Program
Program
9
Bütçe ve ekip
Budget and team
10
Sponsorluk görüşmeleri
Sponsorship negotiations
11
Oyuncular
Actors
12
Mekanlar
Locations
13
Sanat Bölümü
Art Department
14
Provalar
Rehearsals
64
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Prodüksiyon alanında yer alan temel 1) Explains the basic concepts in the field of
kavramları açıklar.
production..
2) Yapımla ilgili projeleri amacına uygun 2) Carries out the production projects for the
yürütür.
purpose.
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje 3) Carries out activities for the improvement of the
çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri performance of the individuals under his
yürütür.
responsibility within the framework of a project.
4) Sorumluluğu altındaki kişilerin öğrenme 4) Guides the staff under his responsibility for the
ihtiyaçlarının
belirlenmesine
ve identification of the learning needs and the
performanslarının geliştirilmesine rehberlik improvement of the performance of the individuals.
eder.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı 5) Organizes and carries out projects and activities
sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve for the social environment with a sense of social
bunları uygular.
responsibility.
6) Mesleki sorumluluk alanı ile ilgili verilerin
toplanması, uygulanması ve sonuçlarının
duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel,
kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
6) Acts in accordance with the social, scientific,
cultural and ethic values in the stages of data
collections, application of them and announcement
of results in the field of Professional liability.
65
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ-2
DÖÇ-3
x
x
x
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
DÖÇ10
DÖÇ11
x
x
x
x
x
66
DÖÇ12
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Radyoda Program Yapimciligi
İngilizce / English
Radio Programming Production
Dersin Kodu
Course Code
RTP211
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/1
2
0
2
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin içeriği gereği teknik bilgiler aktarılırken uygulamalı olarak,
öğrenciler radyo program türleri kapsamında çeşitli eğitim-kültür
ve sosyal içerikli konular belirleyerek; bir radyo programının öneri
aşamasından araştırma, metin yazımı, seslendirme, müzik ve efekt
seçimi, kurgulanmasına kadar proje oluşturulur.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Students prepare projects from a research proposal stage of a radio
program to text, writing, speech, music and effects selection, until
fiction projects within the scope of the radio program types by
specifying the various education and culture, and social issues
while transferring technical information content of the course.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
67
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Genel giriş. Program Türleri; yapım
malzemelerine ve amacına göre program
türleri
General Introduction,.Program Types, Production
materials and types of programs according to the
purpose
2
Program türleri; dinleyici özelliklerine,
kapsama alanlarına, teknik yapım
özelliklerine, biçimlerine göre ve yaygın
program türleri
Program types, types of programs according to
audience characteristics, coverage areas, technical
construction specifications and formats
3
Radyo programı yapım özellikleri; konu
seçimi, program biçimi, dili ve anlatımı
Radio program production features, topic selection, the
program format, language and style
4
Radyo programlarında zamanlama, süre ve
yayın saati. Radyo programlarında
zamanlama, süre ve yayın saati.
Radio programs, the timing, duration and time of
publication
5
Radyo programlarında proje sunumu ve
program bütçesi
Radio programs, project presentation and program
budget
6
Program yapım aşamaları; araştırma, öneri
ve planlama
Program construction phases; research, proposal and
planning
7
Radyo program metni yazma
Radio program text writing
8
Ara sınav
MidTerm Exam
9
Radyo programında kullanılacak ses, müzik Sound, music and effects selection, editing and timing
ve efektlerin seçimi, kurgu ve zamanlama
used in Radio program
10
Radyo programlarında kurgu ve
zamanlamanın önemi ve kurgu tekniği
The importance of timing and technique of fiction and
fiction in radio programs
11
Radyoda röportaj; röportaj türleri yapım
teknikleri
Radio interviews, interview types, construction
techniques
12
Eğitsel programlar; radio belgeselleri, kültür Radio documentaries, cultural and educational
ve eğitim programları
programs
13
Dramatize edilmiş programlar
Dramatized programs
14
Radyo çalışanlarının görev tanımları ve
sorumlulukları
Radio staff job descriptions and responsibilities
68
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Radyo yapımcılığı alanındaki temel tanım ve 1) Assesses the basic level of his knowledge and skills
kavramları tanımlar.
with a critical approach in the field of radio programming.
2) Radyo yapımcılığının özelliklerini tanımlar.
2) Defines the characteristics of the radio programming.
3) Türkiye'de radyonun gelişimi ve yapısını tanımlar.
3) Defines the structure and the development of radio in
Turkey.
4) Radyo program yapımının biçim ve içerik 4) Defines the format and content descriptions of the
tanımlamalarını tanımlar.
Radio program production.
5) Uses the resources of the information in the field of
5) Radyo programcılığı alanında yer alan bilgi radio programming.
kaynaklarını kullanır.
6) Radyo programı hazırlama projelerini amacına
6) Carries out the projects.
uygun yürütür.
7) Radyo programlarının çalışma ve şemalarını
7) Prepares and implements radio program and uses them.
hazırlar ve uygular.
8) Bilinçli ve doğru radyo programı yapma becerisi
8) Gains the ability to make correct radio program.
kazanır.
9)Sorumluluğu
altındaki
programların 9) Carries out development programs under his
geliştirilmesine yönelik etkinlikleri yürütür.
responsibility.
69
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ-1
DÖÇ-2
x
x
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
x
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
DÖÇ10
DÖÇ11
DÖÇ12
x
x
x
x
x
70
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Senaryo Yazim Teknikleri
İngilizce / English
Scenario Writing Techniques
Dersin Kodu
Course Code
RTP213
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2/3
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
0
2
3
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Senaryo yazım teknikleri ilke, yöntem, strateji ve
tekniklerini tanımlar.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Defines script writing techniques, principles, methods,
strategies.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
71
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Yaratıcı süreç ve yaratıcılığın geliştirilmesi
The creative process and the development of creativit
2
Klasik anlatı geleneğinde dramatik yapı
Dramatic structure in the classical narrative tradition
3
Karşıt anlatıda dramatik yap
Dramatic structure in the Contrasting narrative
4
Konu seçimi ve içerik oluşturma
The choice of topic and content creation
5
Öykülerin inandırıcılığı konusunun kolektif
olarak tartışılması
Collective discussion of the issue of the credibility of
Stories
6
Karakter yaratma
Character creation
7
Vize Haftası
Midterm Exam
8
Tretman
Treatment
9
Sekanslar ve sahneler
Sequences and scenes
10
İçeriğe uygun anlatım biçimi bulma
Finding the appropriate wording suitable for the
Content
11
Mekanlar
Locations
12
Uyarlama çalışmaları
Adaptation Studies
13
Senaryo örnek incelemeleri-1
Sample script Analysis-1
14
Senaryo örnek İncelemeleri-2
Sample script Analysis-2
72
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Senaryo alanında yer alan ulusal ve 1) Describes the basic features of national and
uluslararası
çalışmaların
temel
yapısal international studies involved in the script..
özelliklerini tanımlar.
2) Senaryo yazım projelerini amacına uygun 2) Carries out projects for the purposes of
yürütür.
scriptwriting.
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje 3) Carries out activities for the improvement of the
çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri performance of individuals under his responsibility
yürütür.
within the framework of a project.
4) Öğrenme hedefleri doğrultusunda öğrenme 4) Meets learning needs in accordance with the
ihtiyaçlarını karşılar.Faaliyetleri planlar ve learning goals.
yönetir.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı 5) Organizes and carries out projects and activities
sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve for the social environment with a sense of social
bunları uygular.
responsibility.
6) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, 6) Has sufficient awareness about the universality of
kalite ve kültürel değerler konularında yeterli social rights, social justice, quality and cultural
bilince sahiptir.
values
73
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ-2
DÖÇ-3
x
x
x
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
DÖÇ10
DÖÇ11
x
x
x
x
x
x
74
DÖÇ12
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
Video Uygulamalari I
İngilizce / English
Video Applications I
RTP205
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Derste belgesel ve televizyon programı hazırlama süreci, amaçlar,
teknik ve uygulama ile ilgili bilgiler, televizyon programı yapım
aşamasında görevlendirmelerin nedenleri, görev alanların
sorumlulukları, ön yapım, yapım ve yapım sonrası stratejilerin
öğretilmesi amaçlanır. Ayrıca öğrencilerin uygulama yapmaları
sağlanır.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
This course aims to teach the preparation of television programmes
and documentaries, objectives, information about technics and
practice of this process, the reasons of the employment in this
process, the responsibilities of people in charge, and the strategies
of production and pre-production. Also, students are able to
practice.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
75
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Program yapım sürecinin anlatılması (Proje- Programme Making Process (Project making, preyapım-ön yapım ve yapım sonrası)
production, post-production)
2
Kim ne yapar? Yapım ekibinin
oluşturulması ve görev tanımlarının
şekillenmesi
Who does what ? Creation of
3
Program ve belgesel çekim tekniklerinin
anlatılması
Programme and Documentary Shooting Techniques
4
Televizyon program öneri formunun
hazırlanması ve hazırlanan formların
değerlendirilmesi
Preparation and evaluation of Programme Proposal
Forms
5
Çekim teknikleri ve çekim ölçeklerinin
öğretilmesi
Shooting techniques and scales
6
Çekim sırasında kullanılan ve uyulması
gereken kuralların aktarılması
Rules of shooting
7
Çekim ekipmanları hakkında teorik
bilgilerin verilmesi
Theoretical Information of Shooting Equipments
8
Vize Haftası
Mid-Term week
9
Stüdyoda çekim ekipmanlarının uygulamalı
Introduction of shooting equipments in the studio and
olarak tanıtılması ve stüdyo ışıklarının
the lights of studio
düzenlenmesinin gösterilmesi
10
Stüdyoda reji odasının tanıtılması ve rejinin
Introduction of regie in the studio and its usage
kullanımı
11
Stüdyoda program çekiminin uygulamalı
olarak öğretilmesi ve belgesel dış
çekimlerine başlanması
Teaching Programme Shooting in the studio practically
and starting documentary shootings outside
12
Stüdyonun, ışık, dekor ve ekipman olarak
program çekimine hazırlanması
Preparation of the light, decor and equipments in the
studio for programme shooting
13
Stüdyoda hazırlanacak televizyon
programının prova çekimleri
Rehearsal shooting of the tv programme in the studio
14
Stüdyoda televizyon programı çekimi
Tv programme shooting in the studio
76
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Program çekimi yapma alanındaki temel tanım ve 1) Defines the basic terms and definitions in programme
kavramları tanımlar.
shooting.
2) Belgesel hazırlamanın özelliklerini tanımlar.
2) Defines the features of documentary preparation.
3) Proje çekim ekibinin görevini tanımlar.
3) Defines the duty of the project shooting team.
4) Televizyon Programı yapmada kullanılan bilgi
alanını kullanır.
4) Uses the information area of TV programming.
5) Belgesel film yapma yöntemlerini çözümler.
5) Resolves the techniques of documentary film making.
6) Proje hazırlarken ölçer ve değerlendirir.
6) Asseses and evaluates while preparing a project.
7) Televizyon Programı ve Belgesel Program
7) Prepares TV and documentary programmes.
hazırlayabilir.
8) Program üretim sorumlulukları alarak, çalışmaları 8) Carries out the work by taking responsibilities of
yürütür
programme production.
9) Belgesel ya da televizyon program yapım
sürecinde üstlenmiş olduğu görev dağılımına göre
9) Works according to his/her responsibility in the process
çalışabilir.
of documentary or TV programme making.
77
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
DÖÇ10
DÖÇ11
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
78
DÖÇ12
Dersin Adı
Course Title
Dersin Kodu
Course Code
Türkçe /Turkish
İletişim Sosyolojisi
İngilizce / English
Communication Sociology
RTP202
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
2/4
2
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2
4
0
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Bu derste iletişim ve sosyoloji ilişkisinin kavranması ve
iletişim sosyolojisinin temel kavramlarının öğrenilmesi
amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
In this course, understanding of the relationship between
communication and sociology and the basic concepts of
sociology and communication sociology are intended to be
given.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
79
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Sosyolojik düşünceyi açıklar.
1) Describes the sociological thought.
2) İletişim ve sosyolojinin temel kavramlarını 2) Explain the basic concepts of communication and
açıklar.
sociology.
3) İletişim kuramlarının gelişimini açıklar.
3) Describes the development of communication theories.
4) Sosyolojik düşünce becerisi geliştirir.
4) Improves the ability of sociological thought.
5) İletişim ve sosyoloji arasındaki ilişkiyi kurma 5) Improves the ability to develop the relationship between
becerisi geliştirir.
communication and sociology.
6) İletişim alanına yenilik getiren, uygulama veya
6) Takes the risk in application or implementation of
teknolojilerin hayata geçirilmesinde risk ve
innovative technologies in communication.
sorumluluk alır.
7) İletişim ve sosyoloji ile ilgili araştırmalarda 7) Takes responsibility for research related to sociology
sorumluluk alır.
and communication.
8) İletişim sosyolojisi alanında edindiği temel
8) Evaluates the basic level knowledge and skills in the
düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
field critically.
değerlendirir.
9) Öğrenme hedefleri doğrultusunda öğrenme 9) Meets learning needs in accordance with the learning
ihtiyaçlarını karşılar.
goals.
80
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
KONULAR
WEEKLY LECTURE PLAN
TOPICS
1
İletişim ve Sosyoloji ilişkisi
Relationship between Communication and Sociology
2
Sosyolojiyi ortaya çıkartan sebepler
Causes reveaingl the sociology
3
İlk sosyologların sosyolojiye yaptığı katkılar Contributions the first sociologists made to sociology
ve makrososyolojik yaklaşımlar
and makrososyolojic approaches
4
Toplumsallaşma ve kültür üzerinde
kişilerarası iletişimin ve kitle iletişim
araçlarının rolü
Socialization and the role of Culture on interpersonal
communication and mass communication media
5
Medya kültürünün gerçek kültür üzerindeki
etkileri
The impact of media culture on the real culture media
culture
6
Popüler kültür-kitle kültürü ve ikonların
günümüzdeki anlamları
Popular culture and mass culture and contemporary
meanings of the icons today
7
Marshall Mc Luhan'ın görüşleri ve 'evrensel Marshall Mc Luhan'ın views and 'universal' village
köy' teorisi
'theory
8
Jurgen Habermas'ın iletişimsel eylem
yaklaşımı ve kamusal alan tartışması
Jurgen Habermas's communicative action approach and
discussion of public space
9
Suskunluk sarmalı kuramının medyayı
anlamaya katkısı
Contribution of spiral silence Theory to understand the
media
10
Chicago okulunun liberal demokratik
sosyoloji ve iletişim anlayışı
Liberal democratic sociology and Communication
understanding of Chicago school
11
Frankfurt okulu, kültür endüstrisi ve
eleştirel kuram
Relationship between Communication and Sociology
12
Yapısalcılık, kodlama, kod açımlama ve
göstergebilimsel çalışmalar
Causes reveaingl the sociology
13
İletişim ve Sosyoloji ilişkisi
Contributions the first sociologists made to sociology
and makrososyolojic approaches
14
Sosyolojiyi ortaya çıkartan sebepler
Socialization and the role of Culture on interpersonal
communication and mass communication media
81
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ-2
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
x
x
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
DÖÇ10
DÖÇ11
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
82
DÖÇ12
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Roportaj ve Sunum Teknikleri
İngilizce / English
Interview and Presentation Techniques
Dersin Kodu
Course Code
RTP206
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
2
0
2
4
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
'Diksiyon' güzel ve etkili söz söyleme sanatıdır.
Buradan yola çıkarsak hepimiz birlikte yaşamanın
gereği olarak duygu, düşünce ve isteklerimizi
çevremizdekilere doğru ve anlaşılır bir dille ifade
etmek durumundayız. Dersin amacı da,
öğrencilerimize bunu kazandırabilmektir.
‘Diction’ is an art of using nice and efficient words.
We have to express our feelings, desires and thoughts
in a correct and understandable language. The aim of
the course is to enable our studentsto do this
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
83
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Ses ve sesletim organları, doğru nefes
tekniği ve diyafram metodu
Sound and pronunciation organs, proper breathing
technique and diaphragm method
2
Boğumlanma alıştırmaları ve tekerlemeler
Articulation exercises and tongue twisters
3
Ünlüler ve doğru çıkak noktalarına göre
sesletim
Wovels and correct pronunciation through place of
articulation
4
Ünsüzlerle ilgili doğru boğumlama
çalışması
Correct consonant Articulation
5
''Ulama'' ve ''Sesli Daralması'' konuları ve
uygulama
Connection and wovel reductionand practice
6
( Ğ ) kuralı ve uygulama
(G) rule and its application
7
'Tonlama'' ve '' Vurgu ''. Metin üzerinde
uygulama
''Intonation'' and ''Stress'' application. Text on the Text
8
Söze başlama, geliştirme ve bitiriş teknikleri
Staring initiation, development, and finishing
techniques
9
Metin değerlendirme
Text evaluation
10
Haber okuma
News reading
11
Doğaçlama çalışmaları
Improvisation exercises
12
Röportaj teknikleri
Interview techniques
13
Belgesel sesletimi
Documentary pronunciation
14
Beden dili
Body language
84
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Dilimizi doğru sesletmeyi öğrenirler.
1) Learns the correct intonation of our language.
2) Türkçeyi doğru kullanma.
2) Uses Turkish accuratelly.
3) Metinleri uygun tonlamalarla seslendirme.
3) Reads texts in an appropriate voice.
4) Röportaj teknikleri nedir, doğru soru sorma.
4) What is interview technique? Asking the right
questions.
5) Etkili sunum yapabilme koşulları.
5) Makes effecive presentations.
6) Beden dilini doğru kullanma.
6) Uses his/her body language correctly.
7) Kolay kavrama yetenekleri gelişir.
7) Develops easy comprehension skills.
8) Empati kurma yeteneği gelişir
8) Develops the ability of empathy.
9) Dinleme yeteneği gelişir.
9) Develops the ability for listening .
10) Kendini rahat ifade eder
10) Expresses himself easily.
11) Benliklerini kabul ettirmekte ve etkileşimde 11) Increases levels of competence to impose his/her
bulunmakta yetkinlik düzeyleri artar.
identity.
85
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
DÖÇ-6
x
DÖÇ-7
DÖÇ-8
DÖÇ-9
DÖÇ10
x
x
x
x
DÖÇ11
DÖÇ12
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Sinema Tarihi
İngilizce / English
History of Cinema
86
Dersin Kodu
Course Code
RTP208
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2/4
3
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
0
3
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Sinema ve tarih ilişkisini ekonomik, politik, toplumsal
ve kültürel bağlantılarıyla analiz eder.
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Anaylizes the relationship between cinema and the
history with economic, political, social and cultural
connections.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
87
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Sessiz Sinema
Silent Cinema
2
Alman Dışavurumcu Sinema
German Expressionist Cinema
3
Fransız Empresyonist Sinema
French Impressionist Cinema
4
Avangard Sinema
Avant-garde cinema
5
Sovyet Toplumsal Gerçekçi Sinema
Soviet Social Realistic Silent Cinema Cinema
6
İtalyan Yeni Gerçekçi Sinema
Italian New Realistic Cinema
7
Vize
Mid-term exam
8
Fransız Yeni Dalga Sineması
French New Wave Cinema
9
İngiliz Özgür Sinema Akımı
British Free Cinema Current
10
Fransız Yeni Dalga
French New Wave
11
Amerikan Yeni Dalga Sineması
American New Wave Cinema
12
Üçüncü Dünya ülkelerinde Yeni Sinema
New Cinema in the Third World countries, the
New Cinema
13
Dogma 95
Dogma 95
14
Amerikan Bağımsız Sineması
American Independent Cinema
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Sinema tarihi olay ve olgular arasındaki ilişkiyi 1) Explains the relationship between historical events and
açıklar.
phenomena in the history of cinema..
2) Sinema tarihi eleştirel olarak bakabilmeye olanak 2) Allows you to look into the history of cinema critically.
sağlar.
3) Sinema tarihiyle ilgili temel düzeydeki bir 3) Works on a project related to history of cinema at the
çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
basic level independently.
4) Olaylara ve olgulara objektif olarak bakabilme.
4) To be able to look into the events and phenomena
objectively.
5) Entelektüel bilgi ve birikim olanağı sağlar.
5) Allows intellectual knowledge and experience
accumulation..
6) Sinema tarihi ile ilgili konularda uzmanlık kazanır
6) Gains expertise in issues related to the history of
cinema.
88
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
DÖÇ-9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ11
x
x
x
DÖÇ10
x
x
x
x
x
89
DÖÇ12
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Tanitim Yontemleri ve Reklamcilik
İngilizce / English
Promotion Methods and Advertising
Dersin Kodu
Course Code
RTP210
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
2/4
2
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
0
2
4
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Derste reklam ve tanıtım kampanyalarının süreci, amaçlar,
reklam ve tanıtımda medya teknikleri, reklam kampanyaları,
mesaj stratejileri anlatmak ve öğrencilerin uygulama
yapmaları sağlamaktır.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
The aim of this course is to explain the process of advertising
and promotional campaigns, objectives, advertising and
promotion, media techniques, advertising campaigns and to
have them practise.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
90
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Reklam Nedir? İlk Reklam Örneklerinin
Değerlendirilmesi
What is Advertising? Evaluation of Ad Samples
2
Reklam Hakkındaki Görüşler. Reklam
Türleri
Types of ads. And Comments about advertisement
3
Reklam Araçları ve Türkiye'de
Reklamcılık - Reklamın Etkiliği
Advertising Tools - Advertising in Turkey advertising Effectiveness
4
Reklamın Etkileri - Reklamlar Ne Anlatır Effects of Ad - What Ads Tells
5
Reklamlara Biçim ve İçerik Yaklaşımları Format and Content Approaches to Adverts
6
Röportaj Teknikleri ve Reklamlar İle
İlgili Röportaj Projelerinin
Değerlendirilmesi
Interview Techniques and Evaluation of Interview
Projects Related to Advertising
7
Reklam Çözümlemeleri
Advertising Analises
8
Ara sınav
Midterm exam
9
Reklam Retoriği
Advertising Rhetoric
10
Reklam, Gösterge Bilim ve Göstergeleri
Advertising, Indicator Science and Indicators
11
Reklamcılık Dili
Language of Advertising
12
Doğru Reklam Yapmanın Özellikleri
Correct Ad Doing Features of Doing Correct Ad
13
Tanıtım Kampanyanyalarının Özellikleri
Features of Promotion Campaings
14
Firmaların Tanıtım Kampanyalarının
Araştırılması İçin Alan Araştırması
Field Research to Investigate Publicity Campaigns
of Firms
91
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Reklam alanındaki
kavramları tanımlar.
2) Tanıtım
tanımlar.
temel
kampanyalarının
tanım
ve 1) Defines the basic definitions and concepts in the
advertising field.
özelliklerini 2) Defines the characteristics of promotional
campaigns.
3) Türkiye'de reklamcılığın gelişimi ve yapısını 3) Defines the structure and the development of
tanımlar.
advertising in Turkey.
4) Reklamların biçim ve içerik tanımlamaları
4) Defines the format and content of advertisement.
tanımlar.
5) Uses information field used in the field of
5) Reklam alanında kullanılan bilgi alanını Advertising.
kullanır.
6) Analyses the works in advertising.
6) Reklam alanındaki çalışmaları çözümler.
7) Measures and evaluates the ads.
7) Yapılan reklamları ölçer ve değerlendirir.
8) Prepares promotional campaigns.
8) Tanıtım kampanyalarını hazırlayabilir.
9) Reklam hazırlama becerisi k
9) Gains the ability to prepare an advertisement.
92
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
DÖÇ-9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ11
x
x
x
DÖÇ10
x
x
x
x
x
93
DÖÇ12
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Filmlerin çekildikleri dönemle sosyo- 1) To gain the skill for determine the sociokültürel, politik ve ideolojik bağlarını cultural, politic and ideological relations with
saptama becerisini kazanması
2)
the era which is the film produced
Filmlerin anlattıkları dönemin sosyo- 2) To gain the skill for determine the socio-
kültürel, politik ve ideolojik bağlarını cultural, politic and ideological relations with
saptama becerisinin kazanması
3)
the era which the film s story takes place
Filmsel anlamın yaratılma sürecinde
senaryo yazarının, yönetmenin ve görüntü
yönetmeninin
veya
canlandırma
sanatçısının etkin işlevini kavraması,.
4) Uyarlama çalışmalarda, orijinal eser ile
adapte edilmiş eser arasındaki farkların
filmsel söyleme dair nasıl ipuçları verdiğini
hızlı ve kesin biçimde belirleme refleksi
kazanması,
5)
3) To comprehend the active function of the
script writer s, director s, cinematographer s and
animator s in the creation of the filmic meaning,
4)
To gain a quick and certain reflex for
determining the evidences of discourse between
the original source and the adapted work, in the
film adaptations.
Kuramsal anlamda film eleştirisi 5) To gain an ability on film criticizing (on
geliştirebilme ve eleştirel bakışla eser theortical basis) and to create films (or scripts)
yaratabilme becerisi kazanması,
6)
with criticizing view
Anlamlı ve tutarlı, bütünsel yapılar 6) To gain the abilty of creating meaningful and
(filmler) oluşturabilme becerisi kazanması
consistent structures (films).
94
HAFTALIK DERS PROGRAMI
WEEKLY LECTURE PLAN
HAFTA
KONULAR
TOPICS
Week
Tanışma, dersin işleyiş biçiminin anlatılması,
genel
ders
çerçevesinin
belirlenmesi. Introducing the course. The treatment and the
Yararlanılacak kaynakların özellikleri. Film framework of the course will be explained. Discussions
1
çözümlemesinin
zorlukları
ve
kazandırdıkları.
politik
tanımı,
ve
işleyiş
biçimi, on the sources (books, articles, films, etc.) fort he course.
zorunlulukları
Tarihsel,
ideolojik
ve The defination, functioning and the necessities for film
sosyokültürel, analysis. The discussion on how to make film analyses
temelde
film on historical, socio-cultural, politic and ideological basis
çözümlemesi nasıl yapılır ın tartışılması
2
3
4
Ekonomik
temelinde
film
çözümlemesi Wizard of Oz
Toplumsal Cinsiyet kuramı bağlamında film
çözümlemesi Mildred Pierce
Toplumsal Cinsiyet kuramı bağlamında film
çözümlemesi - Gravity
Politik
5
kuram
manipülasyon
çözümlemesi
-
Der
bağlamında
Baader
film
Meinhof
Komplex
Analyzing Wizard of Oz on Economics theory grounds
Analyzing Mildred Pierce on Gender theory grounds.
Analyzing Gravity on Gender theory grounds
Analyzing Der Baader Meinhof Komplex on Political
manipulations grounds
Ulusal eleştiri bağlamında film çözümlemesi Analyzing Nefes on National criticism grounds.
6
Nefes
Ödev
konularının
ve
sunum Determining the presentation subjects and designating
tarihlerinin belirlenmesi
7
Etnik eleştiri bağlamında film çözümlemesi
- The Shining
presentation date.
Analyzing The Shining on Ethnic criticism grounds
95
Etnik eleştiri bağlamında film çözümlemesi -
8
The Shining
Analyzing The Shining on Ethnic criticism grounds
9
Öğrenci sunumları I
Presentation 1
10
Öğrenci sunumları 2
Presentation2
11
Öğrenci sunumları 3
Presentation3
12
Öğrenci sunumları 4
Presentation 4
Öğrenci sunumları 5 Öğrencilerle birlikte,
dönemin
13
son
haftası
izlenecek
filmin
belirlenmesi.
14
Presentation 5 Choosing a film for analysing, with the
participation of students (for the last week)
Bir önceki hafta öğrencilerin seçtikleri filmin Analyzing the chosen film, with the active participation
hep birlikte çözümlenmesi.
of students.
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
P.Ö.Ç. 1
DÖÇ
DÖÇ
DÖÇ
DÖÇ
DÖÇ
DÖÇ
DÖÇ
DÖÇ
DÖÇ
DÖÇ
DÖÇ
DÖÇ
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
x
x
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
x
x
x
x
x
x
x
x
P.Ö.Ç. 4
96
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
x
x
P.Ö.Ç. 11
x
x
P.Ö.Ç. 12
x
x
x
x
P.Ö.Ç. 13
x
P.Ö.Ç. 14
x
P.Ö.Ç. 15
x
x
x
x
x
x
x
97
Dersin Adı
Course Title
Türkçe /Turkish
Video Uygulamalari II
İngilizce / English
Video Applications II
Dersin Kodu
Course Code
RTP212
Ders
(saat/hafta)
Lecture
(hours/week)
Laboratuvar
Laboratory
(hours/week)
İstanbul
Esenyurt
Üniversitesi
Kredisi
IESU Credit
AKTS
ECTS
2/4
1
2
2
11
Yıl/Yarıyıl
Year/ Semester
Eğitim Dili
Instruction Language
Türkçe
Turkish
Dersin Cinsi
Course Type
Zorunlu
Must
Öğretim Elemanı
Instructor(s)
Öğrenciler dönem süresince rejili ve çok kameralı uygulamalarla
görüntü ve ses kaydı konusunu deneyimler. Edindikleri bilgiler ile
her bir öğrencinin televizyon programcılığında aktüel ve stüdyo
yapım ve yönetimi gerçekleştirebilmeleri amaçlanır.
Dersin Amacı (Tercihen
Öğrenme Edinimleri ve
Yetiler Açısından)
Objective of Course
(Preferably expressed in
terms of learning outcomes
and competence)
Students Rejil during the period and multi-camera video and audio
recording applications subject experiences. Each student with the
knowledge they acquire in the current and the studio's television
programming is intended to meet the challenge of making and
management.
Yüzyüze
Face-to-face
Öğretme Şekli
Form of Teaching
Ödevler & Projeler
Homework(s) & Project
Diğer Aktiviteler
Other Activities
Method
Method
Ara Sınavlar
Dersin
Başarı Midterm Exam(s)
Değerlendirme Yöntemi Ödevler & Projeler
Homework(s)& Projects
Assessment Criteria
Derse Katılım
Course Participation
Final Sınavı
Final Examination
Adedi
Quantity
Etki Oranı Yüzde(%)
Percentage (%)
2
40
1
60
98
Ders Öğrenme Çıktıları
1) Televizyon programcılığı alanında yer alan temel 1) Explains / defines general concepts in the field of TV
kavramları açıklar/tanımlar.
programming at a basic level.
2) Televizyon yayıncılığı alanındaki (görsel işitsel 2) Defines principles, methods, strategies and techniques
yapım, yayın hazırlık, sunum) ilke, yöntem, strateji in the field of television broadcasting (audio-visual
ve tekniklerini açıklar/tanımlar.
production).
3) Televizyon yayıncılığı alanında cihaz, donanım ve
3) Recognizes problems and failures that occur in devices
uygulamadan kaynaklanan öngörülen, hata ve
and applications.
arızaları tanır.
4) Televizyon programcılığı alanındaki görsel-işitsel
4) Manages the preparation stages (camera, editing,
yayına hazırlık (kamera, kurgu, ışık, ses, dekor,
lighting, sound, decor, mixer, microphone, recording,
mikser, mikrofon, kayıt vb.) aşamalarını amaca
etc.)in audio-visual broadcasting properly
uygun olacak şekilde gerçekleştirir.
5) Televizyon programcılığı alanında hazırlanan
5) Presents and broadcasts visual and audial productions
görsel-işitsel yapımları sunar/yayınlar.
6) Televizyon yayıncılığı alanında cihaz, donanım ve
6) Evaluates problems on device, takes the necessary
uygulamadan kaynaklanan öngörülen, hata ve
precautions and makes the necessary changes.
arızaları düzeltir/giderir.
7) Video uygulamaları 2 dersinde uygulamalarda
7) Takes responsibility in carrying out the complex and
karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık faaliyetlerin
unforeseen applications related to the field as a team
yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak
member.
sorumluluk alır.
8) Video uygulamaları 2 dersine yenilik getiren bilgi, 8) Take risk and responsibility for the actualization of
düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata knowledge, ideas, practices or technologies that bring
geçirilmesinde risk ve sorumluluk alır.
innovation to his/her field.
9) Video uygulamaları 2 dersi kapsamında hazırlanan
9) Carries out a project related to the field of video
bir tv programındaki çalışmayı bağımsız olarak
applications at the basic level independently.
yürütür.
99
HAFTALIK DERS PROGRAMI
HAFTA
Week
WEEKLY LECTURE PLAN
KONULAR
TOPICS
1
Stüdyo ve aktüel teknik ekipmanların
kullanımı genel giriş
Introduction to use of Studio and Current technical
equipment
2
Uygulamalı olarak yapılacak tv program
öneri formlarının oluşturulması
The creation of the TV program proposal forms
3
Belirlenen tv programı önerilerinin
Evaluation and approval of designated TV program
değerlendirilmesi ve projelerin onaylanması,
projects proposals, the creation of work teams
çalışma ekiplerinin oluşturulması
4
Pre-production
Pre-production
5
Aktüel ve stüdyo çekimler
Actual and studio shots
6
Aktüel ve stüdyo çekimler
Actual and studio shots
7
kurgu ve postproduction
Setting and postproduction
8
projelerin program öneri formu ile birlikte
tamamlanmış bir şekilde dvd/cd formatında
teslimi ve değerlendirme
Submission and evaluation of completed projects in th
eform of DVD/CD along with the proposals.
9
Uygulamalı olarak yapılacak kısa film ve
belgesel film öneri formlarının
oluşturulması ve çalışma ekiplerinin
oluşturulması
Evaluation and approval of designated movie and
documentary projects proposals, the creation of work
teams
10
Pre-production
Pre-production
11
Aktüel ve stüdyo çekimler
Actual and studio shots
12
Aktüel ve stüdyo çekimler
Actual and studio shots
13
kurgu ve postproduction
Setting and postproduction
14
projelerin program öneri formu ile birlikte
tamamlanmış bir şekilde dvd/cd formatında
teslimi ve değerlendirme
Submission and evaluation of completed projects
in th eform of DVD/CD along with the
proposals.
100
DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ / COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRIX
DÖÇ-1
P.Ö.Ç. 1
P.Ö.Ç. 2
P.Ö.Ç. 3
P.Ö.Ç. 4
P.Ö.Ç. 5
P.Ö.Ç. 6
P.Ö.Ç. 7
P.Ö.Ç. 8
P.Ö.Ç. 9
P.Ö.Ç. 10
P.Ö.Ç. 11
P.Ö.Ç. 12
P.Ö.Ç. 13
P.Ö.Ç. 14
P.Ö.Ç. 15
P.Ö.Ç. 16
P.Ö.Ç. 17
P.Ö.Ç. 18
P.Ö.Ç. 19
P.Ö.Ç. 20
P.Ö.Ç. 21
P.Ö.Ç. 22
P.Ö.Ç. 23
DÖÇ-2
x
DÖÇ-3
DÖÇ-4
DÖÇ-5
x
DÖÇ-6
DÖÇ-7
DÖÇ-8
x
DÖÇ-9
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DÖÇ11
x
x
x
DÖÇ10
x
x
x
x
x
101
DÖÇ12
Download

RADYO VE TV PROG. 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS