EGIPAT
CRVENO MORE
2015
STRAST JE MOĆ
Ono što Mondobello čini posebnim nije kako se bavimo, već zašto bavimo našim poslom. Mi smo kompanija
koja ima poseban cilj, a to je da pomognemo ljudima da otkriju nove destinacije i povežu se sa ljudima koji
tu žive. Naš cilj ćemo ostvariti tako što ćemo organizovati najbolja putovanja sa najboljim ljudima. Ako
uistinu vjerujete u nešto, ništa vas ne može zaustaviti u ostvarenju vašeg cilja.
Kada ste prvi put uzeli ovu brošuru, niste razmišljali o strasti ili cilju, već samo o avanturi. Ali ako dobro
razmislite, shvatit ćete da je pravi razlog zbog kojeg ste uzeli brošuru vaša želja za jedinstvenim životnim
iskustvom. To je naš cilj. Dozvolite da vam pomognemo da vi pronađete vaš.
Mohamed Gamil,
Chairman
Velika nam je čast predstaviti vam putničku agenciju Mondobello Travel. U prvoj godini našeg postojanja,
fokus poslovanja će biti svjetski poznata i atraktivna ljetovališta prelijepog Egipta. Ljetovanja, ronilački
programi, uzbudljiva krstarenja Nilom, poslovna putovanja i kongresi samo su neki od sadržaja koje vam
nudi Mondobello Travel. Naši turistički stručnjaci i drugi mladi, uspješni i obrazovani kadrovi su bedem naše
porodice. Naša zajednička želja je da kroz poslovno usavršavanje, konstantno unapređenje kvaliteta usluge i
povoljne cijene pridobijemo vaše zadovoljstvo i povjerenje.
Ermin Brkić,
Managing Director
2
MONDOBELLO TURISTIČKI STRUČNJACI
Ve od prve minute vaše re ervacije a vas e se brinuti tim stručnjaka na koji smo i u etno
ponosni i a koji s pravom mo emo re i da su jednostavno A
. aša slu ba a korisni
ke turistički vodiči i egiptolo i posjeduju poseban kvalitet koji se ogleda u i vanrednom
po navanju umjetnosti doma ih običaja historije i geogra je. aš tim e vam omogu iti
putovanje kro vrijeme i o ivjeti historiju kakvu još do sada niste vidjeli.
100% FIKSNA CIJENA
Naš glavni cilj u Mondobello Travel je da kupcima pru imo jednostavnost. bog toga smo
odlučili da cijene navedene u katalogu predstavimo kao jednu ksnu cijenu koja uključuje
sve:
avionsku kartu
prevo od do aerodroma u urghadi i hotela
hotelski smještaj i obroke navedene u opisu hotel ovog katologa
usluge bosanskohercegovačkog voditelja putovanja
usluge egipatskog voditelja putovanja
turistička vi a a gipat tokom perioda boravka
sve u ve i taksi u osni i ercegovini ili giptu
ksnu cijenu jedino nisu uključeni: shopping napojnice putovanja koja ne ula e u opis
ponude hotela i putničko dravstveno osiguranje.
100% ZAGARANTOVAN POVRAT NOVCA
naka predstavlja ocjenu hotela od strane vlade gipta.
M
M
naka predstavlja ocjenu hotela od strane Mondobello Travel.
naka predstavlja polovičnu ocjenu hotela od strane Mondobello Travel.
ekoliko hotela e posjedovati ovu o naku koja nači da Mon
dobello Travel jedini nudi pomenute hotele na tr ištu osne i
ercegovine.
Mondobello Travel koristi ovu o naku a hotele koji imaju načajne preporuke
a koje su asnovane na nekoliko aktora kao što su: pla a hrana osoblje hotela
čisto a i slično.
naka o načava hotel koji nudi dječiju igraonicu sa stalnim nad orom obučeno
i certi cirano osoblje . sluga je besplatna u periodu od 10:00 do 17:00h.
POPUSTI ZA RVI
ao dio naše kampanje putem koje poma emo društvu Mondobello Travel s ponosom pred
stavlja popust od 30
a ratne vojne invalide i popust od 10
a njihove saputnike.
aša stručnost i usredotočenost i na najmanje detalje vašeg putovanja do voljavaju nam da
osiguramo potpuni povrat vašeg novca a svaku re ervaciju koju napravite kod nas. etalji
i uslovi garancije povrata novca su navedeni u osnovnim slovima i obave ama kataloga.
skladu sa gore navedenim dobiti ete certi kat garancije u svom paketu dobrodošlice.
POPUSTI ZA PRIPADNIKE ORUŽANIH SNAGA I POLICIJE
SELEKCIJA HOTELA
POPUST ZA OSOBLJE U ZDRAVSTVENIM
USTANOVAMA I MEDICINSKE
TEHNIČARE
oravak u hotelu predstavlja jedan od najva nijih dijelova svakog putovanja. bog toga smo
najviše pa nje posvetili selekciji hotela koje emo ponuditi u katalogu. dabrani hoteli nude
čisto u udobnost prijateljsku atmos eru i dosta abavnih sadr aja. ako su hoteli klasi cira
ni od strane egipatskog Ministarstva turi ma o nake vje dica koje se nala e pored imena
svakog hotela mi smo i vršili našu klasi kaciju a svaki hotel kako bi vam pru ili što pre
ci niji opis hotela. vim putem vam elimo poka ati šta mi mislimo o hotelu kojeg nudimo.
skladu s tim predstavljamo opis o naka koje ete vidjeti pored imena svakog hotela u ovom
katalogu:
Mondobello Travel nudi popust od 20
a sve pripadnike oru anih snaga i policije i popust
od 10
a njihove saputnike. vala vam a sve što činite.
a sve naše an ele čuvare Mondobello Travel predstavl
ja popust od 20
a osoblje u dravstvenim ustanovama
ili medicinske tehničare i popust od 10
a njihove
saputnike. Me utim popust se ne odnosi na doktore.
POPUSTI ZA ČLANOVE MONDOBELLO KLUBA
lanovi Mondobello kluba imaju pravo na 15
njihove
saputnike.
popusta i 10
popusta a
3
EGIPAT
HURGHADA
lavni grad gipta najve i grad na a ričkom kontinentu i grad u kojem se susre u prošlost i
sadašnjost. airo je metropola u kojoj su svoj trag ostavile ra ne civili acije brojne dinastije
araona rci imljani. anas se u airu osje a prisustvo islamske i koptske kulture. Magija
aira se mo e ra umjeti samo putovanjem kro vrijeme u period kada se rodio ovaj grad.
ridru ite nam se u historijskom putovanju u svijet hiljadama godina prije naše ere.
ajljepši dar prirode u giptu sa kristalno čistim morem i
podvodnom vidljivoš u od 30 m. rosječne temperature od
marta do novembra kre u se i me u 26 i 32 . najtoplijim
ljetnim periodima temperatura se mo e podi i i do 37 .
Temperatura vode je 23
tokom imskog perioda a 27
u ljetnom periodu. rebeni ra ličitih boja i ra nolik morski
svijet čine ovaj grad najpopularnijom svjetskom ronilačkom
destinacijom. urghada je grad koraljskih grebena turis
tičkih centara sa više od 200 hotela grad mnoštva abavnih
i sportskih sadr aj kao i nevjerovatnih shopping centara
diljem grada.
LUKSOR
SHOPPING
olijevka civili acije i ula u A riku. a doblje araona počelo je oko 3100. godine prije nove
ere kada su se u dolini ila gradile piramide grobnice hramovi kapele i obelisci. jihovo
superiorno po navanje tehnologije i danas apanjuje čitav svijet ali ostaje misterija.
KAIRO
rad vladara Mentuhotepa osnovan u 22. stolje u prije nove ere. rci su ovaj grad na vali
Teba dok su ga Sicilijanci na ivali Gradom stotinu kapija. Veliko oduševljenje Arapa ovim
gradom ogleda se i u na ivu Alkessour ili rad palača. a iv grada je vremenom skra en u
Luksor. uksor je grad doline kraljeva i kraljica grad u kojem se nala e hramovi Karnak i Luksor kao i impresivni Hram kraljice Hatšepsut.
ASWAN
edno od najljepših imskih odmarališta u giptu i unutrašnja vrata A rike. revni gip ani
na vali su ga Swan tr nica . a log nastanka ovog na iva je geogra ski polo aj grada koji
le i na glavnoj tr išnoj liniji i me u gipta i ju nih krajeva na kojoj se trgovalo latom
robljem i slonovačom. sim toga grad je bio glavni i vor granita i kvarcita korištenih u
i gradnji spomenika diljem gipta. Aswan je dom po nate Asuanske visoke brane dom hrama
ile odnosno hrama kraljice ide te mjesto nedovršenog obeliska visokog 35 m. vaj grad
trgovine idealno je mjesto a vaše shopping dane naročito ukoliko tra ite ačine jer ovdje
mo ete na i najbolje i najsvje ije ačine svih okusa.
KOM-OMBO
Sjeverni dio grada Aswana i mjesto u kojem se nala e ostaci hrama boga krokodila – Sobeka,
i ere tolomeja.
ABU SIMBEL
ram Abu Sinbel je jedan od najinteresantnijih araonskih hram
ova. ociran na sjevernoj granici sa Sudanom grad je 280 km
udaljen od Aswana i sastoji se od dva kamena hrama
koji datiraju i vremena am esa . ako bi se
i bjegao visok nivo je era asser ovi hramovi
su rekonstruisani na lokaciji koja je na visini
višoj od prvobitne a oko 65 m i oko 200
metara povučena u unutrašnjost.
Khan el-Khalili bazar u airu shopping centri u urghadi i
tr nice u Aswanu pru aju odličnu priliku a kupovinu. a
jčeš i su ručno ra eni proi vodi. Tu mo ete prona i i po nate
umjetnine od papirusa i alabastera te bakra i bron e. akit par emi i ačini se tako er mogu
na i u ovim centrima. gipat je po nat i po prvoklasnim pamučnim proi vodima koji se ovdje
mogu kupiti po mnogo povljnijim cijenama nego bilo gdje u svijetu. Savjetujemo vas da kada
kupujete u giptu pla ate samo u gotovini.
TELEFONSKI POZIVI I WI-FI
svim ponu enim hotelima mogu e je uspostaviti direktne po ive u osnu i ercegovinu
i vaše hotelske sobe. Me utim cijene po iva su previsoke i be ična internet konekcija se
napla uje po cijeni od 2 eura po satu. tog ra loga svjesni da se u današnjem svijetu ve ina
komunikacija odvija preko intereneta mi u Mondobello Travel smo obratili pa nju na gore
navedene uslove i došli do rješenja. Molimo vas da pri re ervaciji pitate naše osoblje a
repaid Sim karticu pomo u koje ete imati 3
interneta br ine od 3 Mbps.
repaid Sim
karticu dobit ete lokalni broj tako da mo ete ostati u kontaktu sa porodicom tokom cijelog
vremena. ijena Sim kartice je samo 20 eura.
NOVAC I VALUTA
Slu bena valuta dr ave gipat je Egipatska funta
. ure i američke dolare mo ete ra mi
jeniti na jednostavan način. ursna lista na datum objave ovog kataloga a 1
je 8 50
a a 1 S je 7 50
. ored gotovine kreditne kartice su tako er prihva ene. Me utim
mi vas savjetujemo da kupovine pla ate gotovinom. onvertibilne marke mo ete ra mijeniti
kod voditelja puta.
VRIJEME
Juni
Juli
August
Septembar
38
38
40
35
28
25
35
37
38
35
31
30
Luksor
38
40
40
32
32
30
Aswan
38
40
40
34
33
31
Kairo
urgada
4
ktobar
ovembar
STRUJA
MI
220 volta standardni evropski konektor utičnica .
AMBASADA BOSNE I HERCEGOVINE U EGIPTU
42 l Thawra Al
Tele on:
aks:
mail:
adno vrijeme:
Ambasador:
okki
airo gipat
+20.2.374 . 1 1
+20.2.3337.67 0
+20.2.374 . 1 0
ambbih link.net
ponedjeljak utorak i četvrtak: 11:00 – 13:00
Slobodan oja
ZDRAVSTVENA SITUACIJA
giptu ne postoje ara ne bolesti pa
vakcinacija prije putovanja nije potrebna.
reporučuje se korištenje aštitnih krema a
sunčanje i sprejeva a aštitu od komaraca
tokom no i. koliko do e do ne eljenih
komplikacija molimo vas da odmah stu
pite u kontakt sa vo om puta koji e vam
obezbijediti potrebnu medicinsku njegu.
rije putovanja preporučujemo vam da se
konsultujete sa porodičnim ljekarom.
CHARTER PAKET
urghada je jedna od najatraktivnijih desti
nacija na svijetu. Stoga, Mondobello Travel
s ponosom predstavlja direktni charter let
is Sarajeva a urghadu. utovati ete u ugodnom avionu A320 koji nudi hladna i topla jela
kao i veliki i bor pi a. etovi e biti organi ovani svaki ponedjeljak poslijepodne u 15:45h.
Tačnu satnicu letova mo ete dobiti po i vršenoj re ervaciji vašeg putovanja jer je raspored
letova podlo an promjenama.
o dolasku u urghadu dočekati e vas voditelj putovanja koji e vam obe bijediti trans er
do hotela i udovoljiti ostalim eventualnim zahtjevima.
harter paket smo na vali AT
prema egipatskom bogu Sunca. našem programu mo ete
i abrati jedan od 8 ponu enih hotela. Mi vam nudimo ra ličite tipove hotela od polupansio
na do hotela sa 5 vje dica sa all inclusive opcijama koji uključuju alkoholna pi a abavu i
sportske aktivnosti.
ATON
. dan Sastanak putnika na me unarodnom aerodromu Sarajevo. ola ak na me unarodni
aerodrom u urghadi. oček od strane našeg predstavnika koji e vam pomo i pri kontroli
pasoša. ri i la u i aerodroma dočekati e vas voditelj puta koji
e vam
dati sve potrebne informacije o nastavku vašeg putovanja i
transferu do izabranog hotela.
. dan sluga prema programu i abranog hotela u mo
gu nost odabira ra nih aktivnosti i i leta koje nudimo u našem
katalogu.
. dan djava i hotela trans er do me unarodnog aerodroma
Hurghada i polijetanje za Sarajevo.
K
JU N I
SK
JU LI
S S
M
A U GU S T
S E P TE MB A R
OK TOB A R
DATUM
SEZONA
1
8
15 22 29
6
13 20 27
3
10 17 24 31
7
14 21 28
5
12 19 26
A
A
A
B
C
C
C
C
B
B
A
B
B
C
C
C
C
C
B
B
A
C
HURGHADA – FAKULTATIVNI IZLETI
Fakultativni izleti su organizovani od strane Mondobello Travel predstavništva u urghadi. p
cija akultativnih i leta tako er podra umijeva 100 povrat novca a i lete koji su re ervisani
preko Mondobello Travel predstavništva u Sarajevu ili Hurghadi. Fakultativni izleti garantuju
kvalitet i sigurnost. jeca u rasta od 2 do 12 godina imaju 50 popusta na navedene cijene.
leti su besplatni a djecu do 2 godine. nastavku predstavljamo samo neke od mogu ih
i leta dok e kompletna ponuda i leta biti predstavljena u vašem paketu dobrodošlice. ijene
su po osobi.
SAFARI NA QUAD MOTORIMA:
100KM
PUTOVANJE BRODOM DO GIFTUN OTOKA:
100KM
PUTOVANJE AUTOBUSOM DO LUKSORA:
150KM
jelodnevna pustinjska avantura koja uključuje vo nju na uad motorima ručak posjetu beduinskom
selu u večeru švedski sto u pi e i abavu u trbušne plesačice. onuda tako er uključuje posmatranje
zalaska sunca u Sahari i zvijezda sa digitalnim teleskopom.
tkrijte jedinstveni otok i tun u rvenom moru. jelodnevni i let uključuje vo nju privatnom jahtom
do prelijepih tirki nih voda ovog otoka. udesne pješčane pla e kolibe na pla i ronjenje lagunama e
upotpuniti vaš u itak. ledajte ra igrane del ne dok u ivate u suncu rvenog mora. a jahti se opustite u
italijansku kuhinju i plodove mora.
Posjetite Hram u Luksoru, Karnak hram, Dolinu kraljeva i kraljica, te Hram kraljice Hatšepsut. osjeta ukl
jučuje ručak u hotelu sa 5 vje dica. avedena cijena uključuje
ulaznice i usluge licenciranog egiptologa.
DVODNEVNO PUTOVANJE AUTOBUSOM
DO KAIRA:
220KM
edinstveno putovanje a one koji ele i prve ruke svjedočiti jed
nom od sedam svjetskih čuda. a putovanje su obe bije eni novi
autobusi specijali ovani a ovakve posjete. utovanje uključuje
posjetu piramidama u i i s ngama egipatskom mu eju trgov
ačkom centru rand a aar han el halili i starom gradu u airu.
smo vam obezbijedili smještaj u hotelu
Tokom posjete
na ba i polupansiona doručak i večera .
sa 4 vje dice
avedena
cijena uključuje sve ula nice i usluge
licencira
nog egiptologa.
5
Beirut Hurghada Hotel
M M
7 noći / 8 dana Dodatna sedmica
Cijena za dodatak
jednokrevetne sobe
A
900KM
300KM
200KM
B
1.000KM
340KM
220KM
C
1.100KM
370KM
250KM
Za djecu od 2 do 14 godina starosti
rvo dijete pla a samo
55% cijene
rugo dijete pla a samo
65% cijene
Tre e dijete pla a samo
75% cijene
Lijep, ugodan i priuštiv hotel udaljen jednu
* Cijene su po osobi u dvokrevetnoj sobi
šetnju od centra Hurghade.
Hotelski Sadržaj
Veoma kom orne prostrane svijetle i klimati irane sobe sa satelitskom TV mini ri iderom i privatnim balkonom.
lavni restoran sa enomenalnim panoramskim pogledom na more i ba ene nudi doručak ručak a all inclusive opciju i večeru na principu švedskog stola.
* Pergola restoran vam nudi specijalitete sa roštilja kao i italijansku kuhinju i grickalice.
* Bar u predvorju, Bilijar bar, Pergola bar i Beach bar.
rivatna pla a i dva ba ena.
* Zabavni tim i aktivnosti.
Polupansion i doplata za All inclusive
ska ane cijene se odsnose na polupansion doručak i večera što ne uključuje pi a. Me utim u doplatu od 100 M po osobi mo emo vam pru iti all inclusive opciju u koju dodatno dobijete
ručak me uobroke kao što su sendviči i grickalice na pla i i pored ba ena tople napitke ga irana pi a lokalno pivo vino i druge lokalne alkoholne napitke.
6
Elysees Boutique Hotel
M M M M
7 noći / 8 dana Dodatna sedmica
Cijena za dodatak
jednokrevetne sobe
A
1.050KM
320KM
250KM
B
1.100KM
370KM
270KM
Za djecu od 2 do 12 godina starosti
rvo dijete pla a samo
55% cijene
rugo dijete pla a samo
65% cijene
Tre e dijete pla a samo
75% cijene
legantan i šik Boutique Hotel udaljen je samo jednu šetnju od novog centra urghade
u kojoj se nala e hoteli restorani barovi ka i mjesta a no ni provod i shopping.
420KM
300KM
C 1.200KM
otel ima jednu od naljepših pla a u urghadi pla u Dream Beach la a i snova .
* Cijene su po osobi u dvokrevetnoj sobi
apomena: Elysees Boutique Hotel je jedan od najboljih hotela u našoj ponudi.
Hotelski Sadržaj
dobne sobe ure ene u šik stilu sa satelitskom TV klimati irane elegantno kupatilo en a kosu mini bar elektronski se 24 satna posluga u sobu.
lavni restoran nudi doručak ručak a goste sa all inclusive re ervacijom i večeru na principu švedskog stola.
estoran sa ponudom morske hrane arapski restoran bar otvoren 24 sata pub i restoran Lucky Dolphin bar u ba enu beach bar nargila bar na pla i.
a en sa imskim grijanjem privatna pla a tness i health klub.
a i dječiji klub u konstantni nad or.
ol a sio i ll
l si e
dodat o la a je
rika ane cijene se odnose na smještaj u polupansion samo doručak i večera koji ne uključuje nikakve vrste pi a. Me utim u dodatnu doplatu od 120 M po osobi mo emo vašu re ervaciju
pretvoriti u all inclusive što bi podra umijevalo još i: ručak dnevne ponude sendviča i me uobroka u barovima u pla u i ba en be alkoholna pi a i tople napitke lokalno pivo vino i ostala
lokalna alkoholna pi a.
7
Magic Beach Hotel
M
7 noći / 8 dana Dodatna sedmica
Cijena za dodatak
jednokrevetne sobe
A
1.150KM
400KM
250KM
B
1.200KM
450KM
270KM
C
1.250KM
500KM
300KM
* Cijene su po osobi u dvokrevetnoj sobi
Magic Beach Hotel lociran je u predgra u urghade na prelijepom i veličanstvenom mjestu pa gosti mogu u ivati u panoramskom pogledu na rveno
more. ivne i duge pješčane pla e čine ovaj hotel pogodnim a porodice sa djecom. otel nudi popuste a djecu u rasta do 14 godina.
Hotelski Sadržaj
Sve sobe u Magic Beach Hotelu su u potpunosti klimati irane i imaju balkon sa pogledom na more at screen TV sa satelitskim programom mini bar
ormar a garderobu en a kosu elektronski se i kupatilo.
oručak ručak i večera se slu e u glavnom restoranu na principu švedskog stola sa i borom jela internacionalne kuhinje.
estoran Paradise i bar slu e osvje avaju a pi a i me uobroke.
Slobodno vrijeme mo ete provoditi u Beach baru Hookah baru ili u potpuno opremljenim tness i spa centrima.
a raspolaganju su vam još mjenjačnica i ra ne prodavnice suvenira.
entar grada urghade sa velikom ponudom ra novrsnih restorana i prodavnica je samo 10 minuta udaljen od hotela.
All Inclusive Polisa
okalni alkoholni napici ga irana i nega irana pi a ka a i čaj su na ponudi u periodu od 10:00 do 23:00h. okalna vina se nude u glavnom restoranu
tokom ručka i večere.
8
Za djecu od 2 do 14 godina starosti
rvo dijete pla a samo
55% cijene
rugo dijete pla a samo
65% cijene
Tre e dijete pla a samo
75% cijene
Nubia Aqua Beach Resort
M M M M M
7 noći / 8 dana Dodatna sedmica
A
1.300KM
500KM
Cijena za dodatak
jednokrevetne sobe
300KM
B
1.400KM
600KM
350KM
C
1.500KM
650KM
400KM
* Cijene su po osobi u dvokrevetnoj sobi
Za djecu od 2 do 12 godina starosti
rvo dijete pla a samo
cijene
rugo dijete pla a samo
65% cijene
Tre e dijete pla a samo
75% cijene
45
Nubia Aqua Beach Resort lociran je u sjevernom dijelu urghade. otel je po nat po prirodnom
alivu u kojem se nala i kao i po mirnim bijelim pješčanim pla ama. otel sadr i vodeni park sa
potpunim nad orom agrijanim ba enima potpuno opremljeni dječiji klub i igralište sa mnoštvom
abavnog sadr aja a djecu kako bi vaša djeca u ivala u ne aboravnim trenucima. otel e vam
pru iti mir i odmor koji aslu ujete.
Hotelski Sadržaj
Velike sobe od 52 m opremljene sa 32 inčnim TV om klimati irane i sa prostranim kupatilom
enom mini bar elektronski se vešeraj konsijer usluga i sobna usluga puna 24 sata.
etiri vanjska ba ena uključuju i i jedan agrijani ba en jacu i i vodeni park.
anorama restoran: doručak ručak i večera.
estoran sa roštiljem: vanjski me uobroci roštilj i pi a .
estoran na pla i: vanjski me uobroci.
* 5 A la Cart restorana: libanski ruski italijanski kineski i suši restoran čije se usluge u potpunosti
uključene u vaš all inclusive aran man.
arovi: dvorana terasa i tri bara na ba enima.
Teatro bar: argila bar u
a.
iskoteka i otvoreni am teatar sa dnevnim abavnim sadr ajem tness centar spa tretmani i
tursko kupatilo.
Shopping sa širokom ponudom prodavnica.
Apoteka.
revo autobusima do centra urghade dva puta dnevno.
nternacionalna animativna grupa a djecu i odrasle sa dnevnim i večernjim predstavama.
All Inclusive Polisa
Vaš all inclusive sadr aj uključuje sve restorane lokalna alkoholna i be alkoholna pi a i 2 aše
mineralne vode dnevno. Turska ka a svje e cije eni sokovi i nargile se dodatno napla uju.
9
Amwaj Blue Beach Resort
M M M M M
7 noći / 8 dana Dodatna sedmica
Cijena za dodatak
jednokrevetne sobe
A
1.600KM
800KM
550KM
B
1.750KM
900KM
650KM
C
1.900KM
1100KM
750KM
* Cijene su po osobi u dvokrevetnoj sobi
Za djecu od 2 do 12 godina starosti
rvo dijete pla a samo
45% cijene
rugo dijete pla a samo
65% cijene
Tre e dijete pla a samo
75% cijene
Amwaj Blue Beach je luksu ni resort hotel smješten na prelijepoj lokaciji u kristalno plavo rveno More udaljen 20 minuta od urghade. otel nudi sve što biste po eljeli a u itak u odmoru
koji se mo e opisati samo kao kraljevski.
Hotelski Sadržaj
limati irana luksu na soba sa privatnim balkonom satelitska TV potpuno opremljeno kupatilo en a kosu mini bar elektronski se 24 satna posluga u sobu.
lavni restoran The View nudi doručak ručak i večeru na principu švedskog stola u veoma luksu nom okru enju.
estoran Sun Set koji se nala i na pla i nudi doručak i ručak na principu švedskog stola u opuštaju i pogled na more.
*I Paparazzi Restoran je A a arte talijanski restoran na otvorenom koji se nala i direktno na pješčanoj pla i.
va ba ena sa svje om vodom od kojih je jedan sa toplom vodom.
Mo ete u ivati i u ostalim ponudama: privatna pla a beach barovi barovi na ba enu teniski teren stolovi a bilijar i stoni tenis pikado ronjenje jahanje konja mini gol prostor a vodene
sportove sauna tness spa i wellness centar masa a hidromasa na kada tursko kupatilo biblioteka dječije igralište karaoke bar osoblje adu eno a abavu no ni klub i .
a uslu i vam je: posluga u sobu rent a car prevo do urghade u dodatnu naplatu mjenjačnica bankomat konsijer vešeraj hemijska čistiona usluge peglanja i laštenja cipela salon
ljepote mnogobrojne suvenirnice.
Tako er nudimo: veliki broj ka a i barova bi nis centar licencirana igraonica a djecu u cjelodnevni nad or.
All Inclusive Polisa
ključuje 24 satnu ponudu me uobroka sendviča i bor lokalnog piva vina i drugih lokalnih alkoholnih kao i nealkoholnih pi a. on umacija svje ih sokova i nargile se dodatno napla uje.
10
11
7 noć
noći
no
ći / 8 dana Dodatna sedmica
Cijena za dodatak
jednokrevetne sobe
A
1.600KM
800KM
450KM
B
1.700KM
850KM
500KM
C
1.800KM
900KM
550KM
* Cijene su po osobi u dvokrevetnoj sobi
Za djecu od 2 do 12 godina starosti
Serenity Makadi Beach Resort
rvo dijete pla a samo
50% cijene
rugo dijete pla a samo
70% cijene
Tre e dijete pla a samo
75% cijene
vaj veliki resort sa pet vje dica sagra en u marokanskom stilu lociran je na tirki nim vodama Makadi
aljeva. esort se nala i samo 10 minuta vo nje od urghade. 7 ba ena mnoštvo ra novrsnih restorana
pristup a Serenit A ua it koji se nala i odmah pored ovog hotela su samo neke od aktivnosti koje nudi
Serenit Makadi each esort. Mondobello Travel vam nudi prevo do urghade dva puta u sedmici i to S AT .
Hotelski Sadržaj
limati irana luksu na soba sa privatnim balkonom satelitska TV potpuno opremljeno kupatilo en a kosu mini bar elektronski se 24 satna posluga u sobu.
7 ba ena uključuju i i jedan agrijani imski ba en laguna sa pli acima i dva slanovodna ba ena.
lavni restoran Monalisa nudi doručak ručak i večeru na principu švedskog stola.
talijanski restoran rijentalni restoran A ijska ku a Bay Watch restoran nude doručak i ručak dok Fish Market restoran nudi večeru.
4 bar restorana na ba enu bar u predvorju ka u predvorju Bedouin Café Tea Garden i diskoteka.
itness club salon ljepote teniski tereni mini gol dnevne i no ne abavne aktivnosti dječiji klub u cijelodnevni nad or.
Sobna usluga hotelski prevo do urghade u nadoplatu mjenjačnica bankomat kosijer vešeraj hemijska čistiona i shopping ona.
All Inclusive Polisa
d 10:00 do 23:00 slu e se me uobroci sendviči lokalno pivo vino i druga lokalna alkoholna pi a ga irana i nega irana pi a.
Svi restorani su uključeni u all inclusive opciju u napomenu da se mora i vršiti re ervacija na recepciji.
12
M M M M M
13
7 noć
noći
no
ći / 8 dana Dodatna sedmica
Cijena za dodatak
jednokrevetne sobe
A
1.700KM
900KM
500KM
B
1.800KM
1.000KM
550KM
C
1.900KM
1.100KM
600KM
* Cijene su po osobi u dvokrevetnoj sobi
Za djecu od 2 do 14 godina starosti
Serenity Makadi Fun City
rvo dijete pla a samo
50% cijene
rugo dijete pla a samo
70% cijene
Tre e dijete pla a samo
75% cijene
me govori sve. vrsno i ugodno abavno iskustvo kombinovano sa luksu nim ivotnim stilom.
un it ju susrest ete se sa rede nisanim
pojmom abave. ajunikatniji abavni program u oblasti rvenog Mora A ua ark sa mnoštvom ba ena i tobogana a sve u raste una ark sa
obiljem igara a naše najmla e isne id s lub dječija igrališta video igrice
kino i ba eni namijenjeni samo djeci. Animirani programi
orijentalni i me unarodni plesni programi. Mondobello Travel vam nudi prevo do urghade dva puta u sedmici i to S AT .
Hotelski Sadržaj
limati irana luksu na soba sa privatnim balkonom satelitska TV potpuno opremljeno kupatilo en a kosu mini bar elektronski se 24 satna
posluga u sobu.
Tri agrijana ba ena Luda Rijeka ba en sa umjetnim valovima Aqua Disco.
A ua ark sa 11 velikih tobogana i 11 dječijih tobogana una ark video igrice i
kino.
lavni restoran nudi doručak ručak i večeru na principu švedskog stola. a raspoloaganju vam još stoji i italijanski orijentalni i japanski restoran.
Mnoštvo barova na ba enima i obilje malih restorana na svakom koraku.
vrsni abavni tim sa svojim programom i aktivnostima tokom cijelog dana.
All Inclusive Polisa
d 07:00 do 23:00 slu e se me uobroci sendviči lokalno pivo vino i druga lokalna alkoholna pi a ga irana i nega irana pi a.
Svi restorani su uključeni u all inclusive opciju u napomenu da se mora i vršiti re ervacija na recepciji.
14
Steigenberger Al Dau Beach Resort
M M M
ajpresti niji hotel u urghadi lociran je
na samom kraju novog grada Hurghade na
prostoru od 25 hektara. Ovaj luksuzni
resort nudi hotelsku pla u privatnu
pla u velike ba ene vrtove mega a ua park i spcijalno di ajniran A ua la a
najmla e. osti mogu da u ivaju u gol u na gol terenima od rupa Thallaso spa
tretmanima i obilje restorana barova i no nih klubova.
Hotelski Sadržaj
uksu na klimati irana soba od 50m2 sa balkonom satelitskom TV elegantnim
kupatilom sa
odvojenom tuš kabinom odvojena soba a oblačenje en mini bar elektronski se i
24-satna
posluga u sobu.
lavni restoran Tamarind nudi me unarodnu kuhinju a doručak i ručak dok a večeru slu i
orijentalnu, italijansku ili azijsku kuhinju.
Mnogobrojni agrijani ba eni dječiji ba eni veliki A ua park dječiji klubovi sa cjelodnevnim nad orom
barovi ka i barovi na ba enima i restorani na ba enima luksu ni shopping centar gol teren centar a
sportove na vodi i još mnogo više sadr aja koji mo ete na i na web stranici hotela:
www.steigenbergeraldauresort.com
All Inclusive Polisa
ključuje 24 satnu ponudu me uobroka sendviča i bor lokalnog piva vina i drugih lokalnih alkoholnih
kao i nealkoholnih pi a. on umacija svje ih sokova i nargile se dodatno napla uje.
7 noći / 8 dana Dodatna sedmica
Cijena za dodatak
jednokrevetne sobe
A
1.800KM
1.100KM
700KM
B
2.000KM
1.300KM
850KM
C
2.300KM
1.500KM
1.000KM
* Cijene su po osobi u dvokrevetnoj sobi
Za djecu od 2 do 12 godina starosti
rvo dijete pla a samo
55% cijene
rugo dijete pla a samo
75% cijene
Tre e dijete pla a samo
80 cijene
15
RONJENJE U HURGHADI
CRVENO MORE
Jedno od najljepših poklona
prirode. Kristalno čisto more, raznobojni grebeni, rijetke vrste riba
i druge vrste morskog svijeta i najpopularnije mjesto za ronjenje u
svijetu. Mnogi hoteli sa zabavnim
i sportskim sadržajima nalaze
se u blizini koraljnih grebena.
kruženo pustinjom, rveno More
se proteže ,
km od kapskog
zaljeva na sjeveru do tjesnaca pod
imenom ab-el-Mandeb na jugu.
užinom obale prostiru se prelijepi koraljni grebeni koji ovu oblast
čine posebnom. okom godine,
temperatura vode je relativno
konstantna. ljetnim mjesecima temperatura vode može doseći temperature i do
stepeni, dok tokom zimskih mjeseci temperatura vode ne pada ispod
stepena. ijetke
oluje i kiše, te umjerene struje osiguravaju idealne uslove za razvoj koralja i prelijepe
poglede kao i dom za više od .
rijetkih morskih vrsta. isoke temperature vode čine
rveno More jedno od najslanijih mora na svijetu. Slanost mora je do ,
što omogućava
razvoj lokalnih morskih vrsta. Kao rezultat, rveno More ima bogatu i gustu koncentraciju
različitih morskih vrsta.
LOKACIJE ZA RONJENJE
Careless Reef
Careless Reef je poznat kao jedna od najboljih lokacija za ronjenje u Hurghadi, kako za
morski svijet tako i a koraljne grebene. obotnice ra e kornjače i del ni su redovno vi e
ni na ovoj lokaciji. usta populacija riba uključuju i tunu barakude i morski pse čeki are
čine ovu lokaciju popularnom a ra gledanje morskog svijeta. vu oblast rvenog Mora
mnogi nazivaju najraznobojnijom lokacijom za ronjenje na svijetu. Grebeni se sastoje od
dva koraljna vrha koji dose u ivicu ra ine mora. olina i me u ova dva koraljna vrha nala i
se na dubini od 16 metara i nudi sadr aj a istra ivanje a manje iskusne ronioce. a ovoj
ronilačkoj lokaciji iskusni ronioci mogu roniti i do 40 metara dubine. reben je posebno
poznat po populaciji jegulja
murinki. rosječna vidljivost
ispod vode je 20 metara.
Giftun Seghir
Spektakularna ronilačka
stijena smještena je na
jugoistočnoj strani manjeg
od dva i tun otoka. stočna
stijena pada do velikih
dubina. Krševit oblik stijene
16
sadr i veoma interesantne pe ine. eke od
ovih pe ina se nala e ne velikim dubinama.
edna od njih je oblikovana na način da se kro
nju mo e plivati ali s ob irom da se nala i na
dubini od 45 metara ova impresivna pe ina je
preduboka a ve inu ronilaca. rebeni u ju nu
obalu su manje zahtjevniji, sa dubinama do 18
metara. reben je prekriven kako sa čvrstim
tako i sa mekim koraljima. rebenski pli aci su
posebno bogati manjim ribama a pelagičke ribe
su svakodnevni prolaznici u ovim vodama.
Erg Abu Ramada
vo mala lokacija koju čini grupa koraljnih vrhova u bli ini obale Abu amada predstavl
ja impresivnu kolekciju koralja i grebenskih riba. Vrhovi su prekriveni slojevima koralja sa
dominacijom mekanih koralja i širokim spektrom ra nih vrsta stijena. Stijene i idovi pe ina i
pe inskih šupljina su prekrivene mekanim koraljima i porodice endronepht a. iblji svijet
na ovoj lokaciji je veoma ra vijen s ob irom da ovo malo mjesto pru a idealne uslove a
njihov ivot.
The Aquarium
rostor dubok 15 metara sadr i najbogatiji
riblji svijet u oblasti. Male ribe kao i ra e
morski psi leopardi barakude i male tune
se mogu vidjeti na ovom području i uvijek
postoji mogu nost da sivi ili bijeli morski pas
posjete ovaj dio.
Shaab Umm Qamar
vo je jedna od najljepših lokacija u oblas
ti Hurghade u kojoj se na relativno malom
prostoru dešava dosta interesantnih aktiv
nosti. a dubini od 25 metara nala i se mala
ruševina sa gustom populacijom grebenskih
i palegičnih riba. reben ima i gled opada
ju eg ida sa mnoštvom pe ina i šupljina.
iblji svijet je ono što čini ovaj greben. ibe
su veoma pitome što i do voljava direktno hranjenje riba. Mogu e je vidjeti i morske pse
naročito bog pomenute guste riblje populacije.
Sve što smo naveli je samo dio ljepote ronilačkih
lokacija. Postoji na stotine lokacija poput ovih koje
smo opisali, ali za to bi nam bilo potrebno još mnogo
stranica da opišemo njihove ljepote.
Sljede a stranica opisuje naš program a ronjenje.
Me utim više programa biti e dostupno a vrijeme
vašeg boravka u urghadi. Molimo vas da nas kon
taktirate a sve druge programe koje biste eljeli da
napravimo samo za vas.
PROGRAM RONJENJA U CRVENOM MORU
PROGRAM UKLJUČUJE:
Povratne avionske karte, prevoz u Hurghadi, naknade za prtljag, All inclusive hotel u Hurghadi, profesionalni vodič i egiptolog tokom cijelog putovanja, petodnevni program ronjenja
dva ronjenja u jednom danu koji uključuje svu potrebnu ronilačku opremu, viza za gipat i
takes svih vrsta.
H
H
H
M
I
Cijena za dodatak
jednokrevetne sobe
A
1.450KM
250KM
B
1.550KM
270KM
C
1.650KM
300KM
* Cijene su po osobi u dvokrevetnoj sobi
HH
Za djecu od 2 do 14 godina starosti
rvo dijete pla a samo
cijene
rugo dijete pla a samo
70 cijene
Tre e dijete pla a samo
80 cijene
60
koliko ne posjedujete licencu za ronjenje, program će uključiti petodnevni kurs za početnike i međunarodnu P I licencu za ronjenje.
Posebni popusti za grupe od
i više ljudi.
an
Polazak iz Sarajeva, dolazak na međunarodni aerodrom u Hurghadi, doček od strane Mondobello predstavnika koji će vam pomoći pri kontroli pasoša i carini. Ispred aerodroma će
vas dočekati vođa puta koji će vam pružiti informacije o vašem putovanju i osigurati vaš
dolazak do hotela.
an živajte u ronjenju u sklopu našeg ronilačkog centra.
an
živajte u hotelu. okom boravka u hotelu bit će vam ponuđeni fakultativni izleti koji su
de nisani u ovoj brošuri.
an
heck out, prevoz do aerodroma u Hurghadi, povratak u Sarajevo.
17
RAMZES PROGRAM
14 NOĆI/15 DANA: HURGHADA, LUKSOR,
EDFU, KOM OMBO, ASWAN, KAIRO I 5 DANA
KRSTARENJA NA NILU
PROGRAM UKLJUČUJE:
Povratne avionske karte, prevoz u Hurghadi, naknade za prtljag, All inclusive hotel sa 5
zvjezdica u Hurghadi, puni pansion na brodu sa 5 zvjezdica na krstarenju Nilom, polupansion u hotelu sa 5 zvjezdica u Kairu, profesionalni vodič i egiptolog tokom cijelog
putovanja, naknade za posjete svim znamenitostima, viza za Egipat i takes svih vrsta.
MAJ 28, JULI 2, AUGUST 6, SEPTEMBAR 3, OKTOBAR 8
Cijena za dodatak
jednokrevetne sobe
2.400KM
900KM
* Cijene su po osobi u dvokrevetnoj sobi
Za djecu od 2 do 12 godina starosti
rvo dijete pla a samo
60% cijene
rugo dijete pla a samo
70% cijene
Tre e dijete pla a samo
80% cijene
Dan 1:
Polazak iz Sarajeva, dolazak na međunarodni aerodrom u Hurghadi, doček od strane
Mondobello predstavnika koji će vam pomoći pri kontroli pasoša i carini. Ispred aerodromea će vas dočekati vođa puta koji će vam pružiti informacije o vašem putovanju i
osigurati vaš dolazak do hotela.
Dan 2:
akon dvosatne vo nje autobusom dola ite u grad uksor gdje e se putnici ukrcati na
brod sa 5 vje dica a krstarenje ilom. va divna plovidba počinje sa posjetom hramov
ima arnak i uksor nakon čega e biti poslu ena večera na brodu. akon večere orga
ni ovana je koktel abava sa interesantnim sadr ajem.
Dan 3:
akon doručka posjeta gradu mrtvih olini raljeva olini raljica i posjeta hramu
kraljice atšepsut. Tokom povratka na brod posjetit ete Memnon koloseumu. akon
toga se vra ate na brod i slijedi cijelono na plovidba a d u.
Dan 4:
akon doručka posjeta hra
mu boga orusa u d u. akon
posjete vra ate se na brod i
nastavljate ploviti do om mba
gdje se nala i hram boga Sobeka.
rije plovidbe do Aswana bit e
organi ovana gala večera i abava
na brodu.
18
Dan 5:
akon doručka pos
jeta hramu kraljice
sis nedovršenom
obelisku i velikoj egi
patskoj brani. otom
slijedi iskrcavanje
sa broda i prevo do
elje ničke stanice u
Aswanu odakle ete
do ivjeti ne abora
vno putovanje do
aira. vo u e biti
poslu eni večera i
doručak.
Dan 6:
ola ak u airo i
check in u hotelu
nakon čega slobodno
mo ete iskoristiti dan
u airu.
Dan 7:
akon doručka slijedi posjeta piramidama u i i
starom airu i eg otičnom han el halili ba
aru. otom slijedi povratak u hotel gdje e vas
dočekati večera na principu švedskog stola.
Dan 8:
akon doručka počinjemo dan sa posjetom
egipatskom mu eju antikviteta gdje ete vidjeti
blago kralja Tuta latne maske i mumije. Tako e
ete posjetiti apirus nstitut i mu ej. otom
slijedi povratak u hotel gdje vas čeka večera.
Dan 9:
akon doručka na principu švedskog stola slijedi autobusna
vo nja kro predivnu i eg otičnu Saharu do urghade. ala ak
u urghadu je predvi en u ranim posli
jepodnevnim satima gdje se poslije pri
jave u hotel mo ete opustiti na pla ama.
Dan 10-14:
ivajte u vašem boravku u hotelu.
Dan 15:
Check out, prevoz do aerodroma u Hurghadi, povratak u Sarajevo.
USLOVI I OBAVEZE
UVODNE NAPOMENE:
slovi i obave e čine integralni dio govora o putovanju re ervaciji i ili kupovini
usluga od strane Mondobello utnička agencija d.o.o. Sarajevo be ob ira da li je
kupovina i vršena od strane klijenta ili tre eg lica npr. putnički agent .
. Mondobello utnička agencija d.o.o. Sarajevo u daljem tekstu Mondobello je putnička
kompanija registrovana u Sarajevu osna i ercegovina i po
nalogu suda broj: 065 0 eg 15 000064.
Sve usluge i aktivnosti Mondobella u skladu su sa akonima i propisima bosanskohercegovačkog
akonodavstva bilo da se radi o trgovini turi mu opore ivanju aštiti kupaca ili bilo kojem
akonu koji je primjenljiv u procesu prodaje i me u Mondobella i njegovih kupaca.
Mondobello Travel podaci:
Mondobello putnička agencija d.o.o. Sarajevo
lavni ured: Tešanjska broj 3 Sarajevo i
roj sudskog registra: 065 0 eg 15 000064.
roj tele ona: +387 33 835 627
mail adresa: in o mondobellotravel.com
broj: 4202055550006
. govor o putovanju re ervaciji i me u Mondobello i klijenta sklapa se kada klijent i vrši
re ervaciju bilo lično ili putem prihvatljive metode komunikacije npr. tele ona aksa e maila
pošte. To va i u slučaju kada se re ervacija i vrši lično posredstvom astupnika ili tre eg lica
putne agencije .
. o de niciji govor o putovanju re ervaciji je uplata učinjena od strane klijenta Mondobellu
u amjenu a putne usluge koje su navedene u ovoj brošuri i koje uključuju sve popratne usluge:
smještaj prevo obroke i lete abavu kulturne programe te sve omogu ene usluge koje su
speci čno istaknute u dijelu brošure o hotelima koji su i abrani i re ervisani od strane klijenta.
. govor o putovanju re ervaciji stupa na snagu i postaje pravno obve uju i samo kada je
popra en uplatom i ili depo itom potpisanim od strane klijenta ili njegovog njenog pravnog
astupnika ili tre eg lica kojim se potvr uju i prihvataju ovi slove i obave e a koji sadr i
potvrdu od strane Mondobella.
5. Sve re ervacije moraju biti popra ene punom uplatom ili prihvatljivim minimalnim de
po itom u i nosu od 25
dvadeset pet posto ukupne ugovorene vrijednosti cijene u obave u
uplate ostatka i nosa ne kasnije od 15 petnaest dana prije datuma putovanja. nos a sve
re ervacije i vršene u periodu i me u 15 petnaest i 0 nula dana prije datuma putovanja mora
biti u potpunosti upla en. Sve uplate moraju se i vršiti na odgovaraju i način: gotovina ček
bankovni trans er kreditna kartica Mondobello prihvata samo odre ene .
. slučaju da klijent ili njegov njen pravni zastupnik treće lice ne izvrše potpunu uplatu kao
što je precizirano u stavci 5 pet , Mondobello zadržava pravo otkazivanja rezervacije i primjene slova otkazivanja i naplate štete, koji su precizirani u stavci sedam , te zadržava pravo
naplate bilo kakve štete troškova nastalih zbog otkazivanja.
. lijent ima pravo da 30 trideset dana prije datuma putovanja otka e njegovu njenu
re ervaciju be naplate štete a Mondobello e klijentu re undirati i nos njegove njene uplate
umanjen a 100 M stotinu konvertibilnih maraka bespovratne takse a re ervaciju. koliko se
otka ivanje klijenta desi unutar 30 trideset dana prije datuma putovanja Mondobello adr ava
pravo naplate sljede ih i nosa a otka ivanje:
o 30 trideset dana prije datuma putovanja 100 M stotinu konvertibilnih maraka po
osobi bespovratne takse a re ervaciju.
2 22 dvadeset devet dvadeset dva dana prije datuma putovanja biti e napla eno 40
četrdeset posto ukupne cijene.
21 15 dvadeset i jedan petnaest dana prije datuma putovanja biti e napla eno 50
pedeset posto ukupne cijene.
14 8 četrnaest osam dana prije datuma putovanja biti e napla eno 75
sedamdeset
pet posto ukupne cijene.
7 0 sedam – nula dana prije datuma putovanja biti e napla eno 100
sto posto ukupne
cijene.
slučaju da se klijent ne pojavi biti e napla eno 100
sto posto ukupne cijene be
mogu nosti re undacije.
slučaju da klijent koji otka e putovanje prona e novog klijenta koji adovoljava iste uslove
re ervacije i datume putovanja Mondobello e naplatiti samo 100 M stotinu konvertibilnih
maraka po osobi a troškove takse a i mjenu dokumentacije.
. bavijest o otkazivanju mora biti sročena na prihvatljiv i odobren način komunikacije, tj.
samo putem preporučene pošte i ili e-maila. tkazivanje putem telefona neće biti priznato.
slučaju refundacije, Mondobello će je izvršiti unutar
dvadeset i jednog radnog dana na
način istovjetan načinu na koji je klijent izvršio uplatu, tj. gotovina, ček, bankovni transfer i
odgovarajuća bankovna kartica.
. Mondobello odre uje cijene svojih paketa kao stopostotne jedinstvene cijene koje uključuju:
avio karte hotelski smještaj prevo na kopnu i me u urghada aerodroma hotela aerodroma ili
ukoliko je drugačije navedeno u speci čnom paketu dnevne obroke kao što je navedeno u dijelu
o hotelima u brošuri usluge pro esionalnog vodiča i i usluge lokalnog egiptologa ula nice u
hramove i mu eje ukoliko i kao što je navedeno u brošuri troškove egipatske turističke vi e sve
aerodromske takse i troškove pore a na promet.
ijena ne uključuje osim ako nije drugačije preci irano :
oslugu u sobi ili bilo koje dodatke koji su naručeni od strane klijenta a vrijeme njegovog
njenog boravka u hotelu.
onu ene i lete putovanja i posjete.
onu ena osiguranja bilo koje vrste bilo da su dravstvena putna ili osiguranja od otka
ivanja.
Sve vrste posebnih usluga poput: jednokrevetne sobe posebne ishrane itd. klijent pla a te ih je
obave an naručiti prilikom vršenja re ervacije.
. n ormacije i cijene koje su objavljene u ovoj brošuri asnivaju se na spora umnim ugovo
rima i me u Mondobella i pru alaca usluga poput: avio kompanija hotela autoprevo nika itd.
nosi u spora umnim ugovorima asnovani su na stranoj valuti. slučaju da do e do ve ih i m
jena u kursnoj listi ili i mjena u cijenama prevo a ili cijenama goriva ili cijenama aerodromskih
taksi ili poskupljenja takse a egipatsku vi u ili drugih nepredvi enih okolnosti Mondobello
adr ava pravo na i mjenu cijena paketa s ciljem akomodacije tih promjena te adr ava pravo
da tra i od klijenta dodatnu naplatu. bavijest o pove anom i nosu biti e dostavljena klijentu
u pismenoj ormi poput: pisma ili e maila. slučaju pove anja cijene ukoliko je cijena ve a od
ukupnog dogovorenog i nosa a 10
kupac adr ava pravo otka ivanja ugovora sa Mondo
bellom besplatno be ikakve naplate štete te e mu biti re undiran stopostotni i nos njegove
njene uplate be ikakve dodatne kompen acije. lijentova obavijest o otka ivanju mora biti u
skladu sa smjernicama navedenim u stavci 8 osam . slučaju da je kupac aprimio obavijest o
pove anju cijene a nije reagovao niti otka ao u roku od 48 četrdeset osam sati od aprimanja
obavijesti Mondobello e smatrati da je klijent prihvatio navedeno pove anje.
. slučaju nepredvi enih okolnosti poput: promjene u redu letenja avio prevo nika atva
ranja hotela po hitnom postupku ili od strane vlade bog ratnih dejstava ili više sile Mondo
bello adr ava pravo da otka e ili promijeni ugovorenu re ervaciju poput ali ne samo: i mjene
reda letenja i mjene hotelskog smještaja i mjene datuma putovanja itd. slučaju i mjena u
hotelskom smještaju Mondobello e smjestiti klijenta u hotel slične ili više kategorije be do
plate klijenta. slučaju da Mondobello otka e re ervaciju klijent e imati pravo na stopostotnu
re undaciju njegove njene uplate be naplate štete ili bilo kakve dodatne kompen acije.
. Smještajni kapaciteti ponu eni u ovoj brošuri opisani su na osnovu vanične kategori acije
Ministarstva turi ma gipta te su va e i na dan objavljivanja brošure. Mondobello ne prihvata
odgovornost a bilo kakvu usmenu ili pismenu in ormaciju drugačiju od navedene a dostavljenu
od strane tre eg lica.
dokumenta snosit e u potpunosti putnik. Mondobello nije odgovoran a odluke carine policije
niti drugih javnih organa o ulasku ili i lasku putnika u i odre ene emlje.
. lijentu je do voljen 1 jedan komad prtljage sa maksimalnom te inom od 20 kg dvadeset
kilograma . odatni prtljag te ina biti e napla en u skladu sa trenutnim cijenama avio kom
panija. lijent je obave an brinuti se o ličnim stvarima jer Mondobello nije odgovoran a kra u
gubitak niti ošte enje ličnog vlasništva koje je ostavljeno be nad ora.
. lijent je obave an da se pridr ava akona i propisa i kao i emlje u koju putuje te da
se pridr ava ku nog reda hotela i drugih objekata koje posje uje kao i da sara uje sa vodičem
i predstavnikom Mondobella. lijent je odgovoran a štetu koja je nastala kao re ultat kršenja
ugovora te ovih slova i obave a. teta koju je klijent učinio mora biti nadokna ena hotelu ili
bilo kojem drugom objektu a štetu e odrediti ičko ili pravno lice koje je pretrpjelo štetu.
. koliko bog nepredvi enih ra loga poput ali ne limitirano na bolesti kijent nije u mo
gu nosti učestvovati u dnevnim aktivnostima ili i letima Mondobello ne e re undirati i nose a
bilo koju neiskorištenu uslugu ili dio putovanja.
. Mondobello nije odgovoran i neće se teretiti za bilo koju situaciju mimo njegove kontrole,
poput događaja koji uključuju, ali nisu limitirani na
višu silu poput, ali ne samo požare, eksplozije, zemljotrese, suše, plimske udare i
poplave
rat, nemire bez obzira da li je rat objavljen ili ne , invazije, čin stranog neprijatelja,
rekvizicije ili embargo
pobune, revolucije, ustanke, upotrebu vojne ili uzurpatorske sile, ili građanski rat
kontaminaciju bilo kojim opasnim sredstvima
proteste, nemire, štrajkove, akte, ili prijetnje terorizmom.
Svi zahtjevi za kompenzaciju koji proizilaze iz štete nastale uslijed ovih okolnosti trebaju biti
upućeni direktno osiguravajućim kućama.
. ijene objavljene u ovoj brošuri ne uključuju nikakav vid osiguranja a Mondobello pre
poručuje svim klijentima da uplate odvojenu policu putno dravstvenog osiguranja i osiguranja
u slučaju otka ivanja. omenute police osiguranja mo ete kupiti u našim prostorijama pri
re ervaciji putovanja. Mondobello posjeduje ugovor sa osiguravaju om ku om koja obe bje uje
vašu aštitu a vrijeme odmora. Mondobello nije odgovoran i ne e prihvatiti odgovornost a
posljedice bilo kakvih nesre a.
. vi slovi i obave e su ključni dio govora o putovanju re ervaciji a potpisivanjem ugovo
ra klijent i javljuje da je pročitao i ra umio ove slove i obave e te da je sa istim saglasan.
.
slučaju spora nadle an je p inski sud u Sarajevu.
. ilo kakav posebni popust objavljen u ovoj brošuri potrebno je potvrditi te klijent mora
poka ati validan doka njegovog njenog statusa poput: potvrde o aposlenju ili doka a da je
rtva rata itd.
. Mondobello nudi stopostotnu garanciju na povrat novca a svoje usluge i turističke rute
objavljene u ovoj brošuri. ako bismo kontrolisali kvalitet usluga i odr ali ga u skladu sa našim
standardima i vrsnosti ova garancija je uslovljena postupanjem u skladu sa smjernicama i
uslovima:
Tokom čitavog putovanja klijent nikada ne e tra iti niti koristiti usluge tre e
strane ili pru alaca usluga. koliko kupac treba posebnu uslugu ili pomo bilo koje vrste on
ona trebaju direktno iskomunicirati svoju potrebu sa turističkim vodičem koji e takav ahtjev
akomodirati.
Takav ahtjev mo e a i ne mora biti jako mali poput re ervacije taksi prevo a a večeru.
orištenje bilo kakvih usluga od strane tre eg lica koje nisu dodijeljene ili odobrene od
strane Mondobella re ultirat e direktnim povlačenjem ove garancije.
koliko je klijent ne adovoljan bilo kojom uslugom ili proi vodom on ona svoju albu
moraju odmah iskomunicirati sa turističkim vodičem koji je obave an odmah riješiti tu
albu.
koliko je klijentu ponu ena a on prihvati kompen aciju re undaciju po pitanju svoje
albe alba e se smatrati riješenom a proces aključenim.
koliko turistički vodič nije u mogu nosti riješiti albu on ona e i dati potpisani i vještaj
u kojem se opisuju speci čnosti albe i incidenta te dati jednu kopiju klijentu.
lijent treba donijeti i vještaj i albu u Mondobello glavni ured u okviru 15 petnaest
radnih dana po povratku s putovanja.
Mondobello e re undirati troškove klijenta u skladu sa vremenskim okvirom i smjernicama
navedenim u stavci 8 osam .
va garancija primjenljiva je samo a smještaj i ili usluge obe bije ene od strane Mondo
bella i osoblja u normalnim okolnostima: nije primjenljiva u slučaju kašnjenja letova bg
vremenskih nepogoda ili kvarova na avionima ili sličnih nepredvi enih okolnosti.
5. d klijenta se ahtijeva da ima va e e putne isprave sa minimalnim rokom va enja od 6
šest mjeseci. tka ivanje puta koje je i a vano klijentovim neposjedovanjem adekvatnog i
va e eg putog dokumenta je odgovornost putnika te on ona nemaju pravo tra iti re undaciju
uplate. koliko klijent tokom putovanja i gubi putnu ispravu cijenu i davanja novog putnog
19
Vaša putnička agencija
Mondobello putnička agencija d.o.o. Sarajevo 2015 – Tel: +387 33 835 627; +387 33 840 156 All rights reserved www.mondobellotravel.com
Download

Crveno more