S tav by a b u d ov y : S p e c i á l n í
Bastion u Božích muk
Na pražském Albertově se část novoměstských hradeb nedávno otevřela veřejnosti.
Architekti Pavla Melková a Miroslav Cikán tu obnovili parter s výhledem na Vyšehrad
a restaurací, která bude kromě fyzické potravy poskytovat i tu duševní, neboť záměrem
městské části bylo vybudovat prostor i pro pořádání komorních kulturních akcí, výstav
či svateb.
Barokní bastion, označovaný římskou
číslicí XXXI, vznikl navázáním barokních
hradeb na původní gotické a je součástí
středověkého opevnění Nového Města
pražského, založeného v roce 1348 císařem Karlem IV. Nedobytnost místa byla
posílena přítomností kostela Panny Marie
a svatého Karla Velikého, který je součástí
areálu bývalého kláštera augustiniánů kanovníků v Praze na Karlově. Spolu s pevností Vyšehrad, významnou památkou
fortifikace města, tvoří hradby obranný
komplex, skrytý v nových vrstvách soudobé Prahy, památky UNESCO.
2
S_bastion.indd 2
Oblast zahrad před hradbami byla ve 14.
století ponechána jako územní rezerva
a zůstala nezastavěná i v době pozdějšího
rozšiřování města. Zachovaná linie hradeb
dosud jasně odděluje funkční územní
celky – Nové Město s kampusem Karlovy
univerzity a park Folimanka s částí města
pod Vyšehradem. Díky neprostupnosti
území vznikla uvnitř centra města periferní, nepřístupná a nevyužitá zeleň. Postupná ztráta významu historických cest a cílů
v území sice zakonzervovala místo, ale
způsobila i lokální pauperizaci s ní související ohrožení historických památek.
V této neutěšené podobě pustlo místo
barokního bastionu XXXI až donedávna,
kdy městská část Praha 2 vypsala veřejnou
architektonickou soutěž na jeho obnovu.
Málokdo měl tušení, jaké působivé místo se
zde ukrývá za rozpadlou ohradou – nepřístupné, neviditelné. Periferie uprostřed historického centra, ale také oáza uprostřed
města, vyklenutá nad údolí. Prostor specifického světla, větru, obrazů horizontu.
Místo k odpočinku i setkání
Bastion u Božích muk se nachází téměř
proti vstupu do zahrady Ztracenka, jejíž přeASB 4/2012
4. 9. 2012 14:40:00
S tav by a b u d ov y : S p e c i á l n í
Revitalizace bastionu je dílčí součástí sanace v minulosti dlouho zanedbávaného území.
Revitalizace Bastionu u Božích muk
Místo: Praha – Nové Město
Architekt: MCA atelier – Miroslav Cikán,
Pavla Melková
Spolupráce: Peter Buš, Pavel Košťálek
Generální dodavatel: Swietelsky stavební
Investor: Městská část Praha 2
Náklady: 35 mil. Kč
Projekt: 2007–2010
Realizace: 2011
www.asb-portal.cz
S_bastion.indd 3
stavba byla dokončena vloni. Stavba je tak
součástí širší plánované koncepce propojení zelených částí a veřejných prostranství
oblasti univerzitního kampusu Albertova,
navazujících území Nového Města pražského a Vinohrad. Součástí je také zpřístupnění doposud nevyužívaných a zanedbaných
lokalit a vybudování nových veřejných venkovních prostorů s odpovídajícím kulturním
a užitným zázemím souvisejících objektů.
Cílem byla úprava veřejného prostranství,
dostavba objektu zahradní kavárny a galerie na místě zříceného domu z 19. století,
propojení prostoru před a za středověkou
hradební linií, oddělující území zahrad
a univerzitního kampusu od dalších částí
města. Hlavní myšlenkou projektu tak bylo
vytvořit atraktivní veřejný prostor pro obyvatele před hradbami i za nimi a obnovit
základní vlastnosti ostrožny, místa s širokou viditelnosti (vidícího i viděného), místa spojení obou stran města, místa k přemýšlení, místa odpočinku, místa akropole
přístupné cestami ze všech stran. Místa cíle, místa setkání, místa schůzek, místa
k zapamatování, místa koncentrace lidského umění, místa pikniku na trávě, posezení na lavici pod stromem, místa bezpečí.
Skrytá akropole
Revitalizace byla realizována na základě
vítězného návrhu z roku 2007. Nový objekt zázemí byl navržen jako podzemní
stavba, skrytá akropole, která láká svým
obsahem a zpracováním, nikoli viditelností. Je koncipován jako samostatná pevná
schránka lastury, vložená do souvrství archeologicky definovaných stratigrafických
rovin barokního a nového terénu, bez narušení charakteru fortifikace a pohledové
linie hradeb.
Objekt nabízí variabilní využití: univerzální sál pro výstavy, společenské akce
či kavárnu, zázemí veřejnosti a provozu.
Masivní posuvné stěny umožňují naprosté
uzavření baru a ostatního zázemí kavárny
a přeměnu v otevřený kulturní prostor.
Otevřením prosklených stěn jak směrem
do atria, tak směrem do volného prostranství bastionu lze kompletně propojit
interiér s exteriérem a vytvořit jednotný
neomezený prostor pro pořádání divadelních představení nebo koncertů. Upravená
plocha bastionu umožňuje výstavu uměleckých děl v krajině.
Exteriér se otevřenou čelní prosklenou posuvnou stěnou, obrácenou k panoramatu
3
4. 9. 2012 14:40:01
S tav by a b u d ov y : S p e c i á l n í
Úpravy bastionu vyřešily přímé pěší propojení se zahradou Ztracenka, Albertovem a parkem Folimanka.
4
S_bastion.indd 4
ASB 4/2012
4. 9. 2012 14:40:03
S tav by a b u d ov y : S p e c i á l n í
Prostor bude využíván jako kavárna i místo pro pořádání komorních kulturních akcí, případně výstav nebo svateb.
www.asb-portal.cz
S_bastion.indd 5
5
4. 9. 2012 14:40:05
S tav by a b u d ov y : S p e c i á l n í
Prostor restaurace je v jakési dutině pevnosti za rezavým plechem, který je materiálem provázejícím celý bastion.
Exteriér se otevřenou čelní prosklenou posuvnou stěnou, obrácenou k panoramatu Vyšehradu, stává plnohodnotnou součástí interiéru.
6
S_bastion.indd 6
ASB 4/2012
4. 9. 2012 14:40:10
S tav by a b u d ov y : S p e c i á l n í
Obnoven byl parter s výhledem na Vyšehrad.
Vyšehradu, stává plnohodnotnou součástí
interiéru. Obnovená pohledová komunikace mezi fortifikacemi navazuje na strategickou vzájemnost obou staveb v prostoru města. Propojení území skrze hradby
je realizováno průchodem na rozhraní
mezi středověkou a barokní zdí fortifikace
v místě skrytých středověkých schodů. Nové točité schodiště spojuje bastion s parkem Horská a novou brankou v hradbách
dále s parkem Folimanka.
Součástí realizace je i rekonstrukce stěnové kaple z 18. století a doplnění soudobé
skulptury Božích muk.
Oživení Karlova
Revitalizace bastionu je první realizovanou
součástí rozsáhlého záměru, jejíž velký
význam spočívá v nastartování procesu
oživení širší oblasti, přivedení obyvatel do
lokality, upoutání pozornosti veřejnosti
umožňující realizovat pokračování dalších
etap revitalizace. Vložení nové pobytové
a kulturní funkce do struktury památkových objektů umožnilo jejich záchranu
nikoli jako neživých muzeálních objektů,
www.asb-portal.cz
S_bastion.indd 7
ale jako přirozené živoucí součásti města. Výsledná architektonická podoba je
důkazem možnosti spojení památkového
přístupu k obnově památkově cenných
konstrukcí a přiměřeně sebevědomého
současného výrazu nové kontextuální
architektury. Stává se tak příkladem možného způsobu práce v oblastech podobného charakteru. Vytvořením současné
skulptury Božích muk do obnovené kaple
a jejím vysvěcením byl posílen genius loci
a navrácen obsah jménu místa.
Kromě kontextuálního doplnění a vyzdvihnutí potenciálu stávajícího prostředí
přinášejí nové objekty také prožitek z architektury samotné. Tvarosloví novostavby
je elementární, minimalistické a vychází
z principů fortifikační architektury. Záměrem je elementárnost prvků a materiálů,
nepřidávání ničeho navíc. Mnohovrstevnatosti vjemů bylo dosaženo nikoli
kupením detailů, ale naopak ukládáním
vrstev vjemů do samotné hmoty a prostoru, které akcentují, iniciují anebo pouze
hostí jemné jevy prostředí – proměnlivou
barevnost odrazů slunce, temnou hloubku
stínů, šelest suchých listů, přechody světla
a stínu od nejjemnější struktury k ostrým
hranám kontrastu, pomalé stékání rzi po
kamenné zdi odměřující čas.
Pavla Melková a Miroslav Cikán
(redakčně doplněno)
Foto: Filip Šlapal
Autoři jsou architekti.
Bastion at the Wayside Cross
A section of the historic New Town
defensive walls have recently been
opened at Albertov in Prague. The
architects Pavla Melková and Miroslav
Cikán restored a parterre here
overlooking Vyšehrad and a restaurant,
which apart from food in its usual form
will also provide food for thought,
because the local council also succeeded
in their intention to create an area for
staging chamber cultural events,
exhibitions and weddings.
7
4. 9. 2012 14:40:12
Download

časopis ASB 04/2012