JOB GUIDE FOR JOB APPLICANTS AT THE AGE 50+
PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE VO VEKU 50+
JOB GUIDE PRO ŽADATELE O PRÁCI VE VĚKU 50 +
Poradnik dla osób szukających pracy w wieku 50+
ÁLLÁSKERESÉSI ÚTMUTATÓ 50 ÉVEN FELÜLIEK RÉSZÉRE
Print: Bratislava, 12/2013
Created by: teams of Slovak Development Institute, n. o. , Bohemia EU Planners s.r.o. ,
HUMANEO, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Gemini Group s. r. o. with external
experts, Ján Hámorník, Vendula Raymová, Tomasz Droń.
Only for free propagation.
All Rights Reserved.
2
SLOVENSKÁ VERZIA
OBSAH:
Úvod
4
Poďakovanie
6
I. KAPITOLA – MOTIVÁCIA A VÔĽA NIEČO ZMENIŤ
7
II. KAPITOLA – AKO SI NÁJSŤ DOBRÚ PRÁCU
9
2.1. Najdôležitejšie spôsoby ako nájsť poriadnu prácu
9
III. KAPITOLA – SPRÁVNY ŽIVOTOPIS
14
3.1.Životopis (CV)
14
3.2. Motivačný list
16
3.3. Najbežnejšie chyby v životopise, ktorým sa treba vyhnúť
18
IV. KAPITOLA – PRACOVNÉ INTERVIEW
20
4.1.Ako byť úspešný na pohovore
20
4.2. Ako sa nesprávať na pohovore
24
4.3.Neverbálna komunikácia počas pohovoru
24
Záver
28
Zdroje informácií
29
Úvod
Drahý čitateľ, ďakujeme, že ste sa rozhodli prečítať si našu príručku, ktorej cieľom je pomôcť
uchádzačom o prácu vo veku 50+. Aj napriek jej zameraniu na vyššiu vekovú kategóriou bude
určite prínosom pre všetkých ľudí, ktorí si prácu hľadajú, plánujú hľadať alebo sa
o problematiku trhu práce zaujímajú.
Možno sa pýtate, prečo práve ľudia vo veku 50+. Je to preto, lebo táto skupina ľudí často z
dôvodu veku príde o prácu a je evidovaná na úradoch práce. Táto skupina je často
znevýhodnená na trhu práce, rovnako tak diskriminovaná z dôvodu schopnosti učiť sa nové
zručnosti. Z dôvodu mnohých predsudkov, nie celkom fungujúceho trhu práce a systému
štátnej podpory je práve táto kategória pracovníkov viac ohrozená na trhu práce ako ostatné.
Samozrejme netvrdíme, že nájsť si vhodnú prácu je v aktuálnych podmienkach na Slovensku,
Poľsku, Českej republike alebo Maďarsku jednoduché pre mladých ľudí alebo ľudí v strednom
veku, ale v prípade uchádzačov vo vyššom veku je negatívna situácia na trhu práce asi
najvypuklejšia v celom regióne V4. Títo uchádzači azda najviac trpia mnohými predsudkami,
ktoré im bránia dostať pracovné miesto, o ktoré sa uchádzajú. V súčasnosti aj mladí ľudia,
najmä absolventi škôl (vrátane vysokých) majú problém na pracovnom trhu sa uplatniť.
Zamestnávatelia im spravidla vyčítajú nedostatok pracovných skúseností. Táto skutočnosť
predstavuje problém, avšak v tomto prípade je vysoký predpoklad, že mladí ľudia tieto
pracovné skúsenosti postupom času získajú a svoj problém odstránia. Naopak, v prípade
starších ľudí čas prinesie ešte väčšie bariéry, nakoľko ich vek ako prekážka už bude len rásť. Aj
z toho dôvodu sme sa zamerali práve na uchádzačov vo vyššom veku, nakoľko tento problém
musíme riešiť okamžite a spoločne. Spoločne znamená vytvoriť partnerstvo s uchádzačmi
o pracovné miesta, aktuálnymi a potenciálnymi zamestnávateľmi, relevantnými štátnymi
inštitúciami, komerčnými odborníkmi, ako i s tretím neziskovým sektorom pomáhajúcim
v tomto smere. Táto príručka vznikla práve vďaka tejto forme vyváženého partnerstva. Ak by
chýbal niektorý z týchto partnerov, táto príručka by v praxi nemala svoju pridanú hodnotu
a zaradila by sa medzi nespočetné množstvo všeobecných publikácií v tejto oblasti.
Cieľom príručky je poskytnúť uchádzačovi o prácu najmä vo veku 50+ praktický návod ako
uspieť na pracovnom trhu a získať vhodnú prácu a tým lepší a spokojnejší život. Viackrát bol
použitý termín vhodná práca, ktorý je potrebné vnímať ako kľúčový v celej príručke. Našim
cieľom je nielen pomôcť uchádzačovi získať akúkoľvek prácu, ako sa snažia mnohé verejné
inštitúcie, ale prácu, ktorá je adekvátna uchádzačovým skúsenostiam, vzdelaniu, očakávaniam,
finančným preferenciám. Ide o prácu, kde sa k zamestnancovi budú správať s úctou, prácu,
ktorá zamestnanca napĺňa a robí jeho život spokojným. Pri čítaní tejto časti budú čitatelia
najmä z radov dlhodobo nezamestnaných oponovať, že niečo také je v súčasnosti na našich
pracovných trhoch V4 utópiou a celkom nereálne. Áno, uznávame, cesta k tomuto cieľu bude
náročná, ale pri správnej dávke motivácie, odhodlania, pevnej vôli a znalosti základných
krokov, osvedčených postupov je to viac ako reálne. Toto všetko by mala poskytnúť táto
praktická príručka. Jej štruktúru, obsahovú náplň a príspevky odborníkov sme podriadili
výlučne tomuto cieľu.
Ako je evidentné, príručka sa snaží riešiť vysokú nezamestnanosť ľudí vo veku 50+ na
Slovensku, Poľsku, Čechách, Maďarsku na strane uchádzača, t.j. ich priamym aktivizovaním
a zvýšením jeho odborných znalostí zameraných na hľadanie si novej práce (aktívne riešenie
svoje situácie). Pre dlhodobé riešenie tejto problematiky je však nevyhnutné mať vhodné
inštitucionálne a legislatívne prostredie na národnej a regionálnej úrovni. Odporúčania pre jeho
vytvorenie za pomoci detailnej analýzy všetkých 4 krajín V4 je predmetom medzinárodnej
4
analýzy, ktorá vznikla súbežne s touto príručkou. Čitateľ, ktorý by rád šiel do hĺbky tak má
možnosť preštudovať si aj riešenia zamerané na korekciu trhu a podporných mechanizmov, tzv.
pasívne riešenia. Medzinárodná analýza je bezplatne k dispozícii na webovej stránke:
http://workingaltogether.eu
Príručka, ktorú práve držíte v rukách je dôležitou súčasťou medzinárodného projektu s názvom
„V4 Working Simply Altogether“ financovaného International Visegrad Fund (IVF Standard
Grant). Hlavným cieľom tohto projektu je prostredníctvom medzinárodnej spolupráce krajín
Slovenska, Maďarska, Česka a Poľska riešiť, čo možno najkomplexnejšie problém vysokej
nezamestnanosti ľudí vo veku 50+.
Veríme, že v príručke nájdete zaujímavé podnety, myšlienky, návody a odporúčania, ktoré
pomôžu zmeniť Váš pracovný a osobný život.
Poďakovanie
V prvom rade by sme sa radi poďakovali podpore International Visegrad Fund /
http://visegradfund.org./ Bez tejto finančnej pomoci by sme nemali možnosť zrealizovať náš
projekt, ktorého dôležitou súčasťou je práve táto príručka.
Taktiež by sme sa radi poďakovali medzinárodným partnerom za ich skvelú prácu a podporu:
Slovak Development Institute, n.o. (Slovensko), Bohemia EU Planners, s.r.o.(Česká rep.),
Humaneo regional Academy (Poľsko), Obchodná komora Pécs-Baranya (Maďarsko).
V neposlednom rade patrí vďaka všetkým ľudom, ktorí sa zúčastnili na konferenciách,
besedách, stretnutiach. Vaše podnety a názory do značnej miery sformovali túto príručku.
6
1. KAPITOLA – MOTIVÁCIA A VÔĽA NIEČO ZMENIŤ
Rozhodli sme sa pre tento typ príručky neštandardne začať otázkou motivácie a postoja.
Najmä v prípade uchádzačov o prácu vo vyššom veku personálni manažéri uvádzajú, že častú
prekážku zamestnania vidia v nízkej sebadôvere uchádzačov, negatívnom postoji a pesimizme
vo výberovom procese. Dodávajú, že mnohokrát majú výborné skúsenosti, akceptovateľné
finančné očakávania, ale často už pred stretnutím dávajú (otvorene alebo skryto) najavo svoj
názor, že aj tak vedia, že pracovnú pozíciu dostane ich mladší konkurent. Len málo
personálnych manažérov sa dokáže odosobniť, nedať na prvý dojem a prehliadnuť tento postoj.
Naopak v praxi sa často stáva, že práve tento postoj zaváži, keď sa personálny manažér
rozhoduje medzi viacerými kandidátmi v porovnateľnej profesnej kvalite a s porovnateľnými
finančnými očakávaniami. Spravidla každý sa rozhodne pre kandidáta s pozitívnym prístupom
a zdravým sebavedomím.
Pozitívna správa pre všetkých je, že k pozitívnemu postoju a sebadôvere je možné sa
systematicky dopracovať. Myšlienka robí zázraky. Myšlienka nabitá emóciou sa začína
premieňať na hmotný ekvivalent.
Sebadôvera je stav mysle, ktorá sa dá vytvoriť autosugesciou. Predstavím si sám seba, ako
vykonávam žiadanú pracovnú pozíciu veľmi detailne a živo (predstavím si pracovné prostredie,
kolektív, konkrétne pracovné situácie, ktoré by mohli nastať).
Keď si budem myslieť, že vo výberovom procese neuspejem, tak naozaj neuspejem.
Ak budem sám seba vnímať ako vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu, o ktorú sa
uchádzam, rovnako ma bude vnímať aj personálny manažér, ktorý o pozícii rozhoduje.
To že je niekto mladší, neznamená, že je vhodnejší na pracovnú pozíciu. Ak sa však naozaj
stretnete s predsudkom spojeným s Vašim vekom využite tento podľa nich „nedostatok“ vo Váš
prospech. Buďte vždy pripravený vymenovať aspoň 3 výhody spojené s Vašim vekom
(dlhodobé praktické skúsenosti, životné skúsenosti, lojalita, zodpovedný prístup k práci napr. v
kontraste s mladými kandidátmi – česť výnimkám). Dobre si zvážte, čo môžete potenciálnemu
zamestnávateľovi ponúknuť a stojte si za tým. Poznajte svoju pridanú hodnotu, každý
zamestnávateľ sa rozhoduje podľa prínosu, ktorý v danom uchádzačovi vidí a nákladom s ním
spojených. Ak Váš pomer prínos verzus náklad bude pre zamestnávateľa výhodný, máte takmer
vyhraté.
Ak zlyháte, nevadí, zistite, ak je to možné, v čom ste spravili chybu, odstráňte ju, poučte sa z
nej a skúšajte ďalej. Dočasná porážka neznamená trvalý neúspech.
Medzi základné príčiny neúspechu vo výberovom procese spojené s nízkou motiváciou patria:
1. Nejasnosť ohľadom žiadanej pracovnej pozície. Kandidát nemá jasnú predstavu, čo
by chcel robiť. Strieľa svojim životopisom na rôzne pracovné pozície, pôsobí však
nevyprofilovane, nikde presne nezapadne. Pamätajte, niekedy je menej viac. Vo
všeobecnosti platí, že človek by mal robiť „to v čom je dobrý“ , „to čo ho aspoň trochu
baví“ a „to z čoho má finančný príjem“. Môžem teda mať zaujímavý koníček, ktorý
robím rád a som v ňom dobrý, ale ak mi zaň nikto nie je ochotný zaplatiť, nemôžem si
na ňom vybudovať kariéru. Takto by sme mohli pokračovať o každej zo spomenutých 3
oblastí. Veľký náskok teda majú uchádzači o prácu, ktorí poznajú tieto 3 oblasti, ide
teda o akési sebapoznanie, na ktorom by som mal postaviť svoje hľadanie práce.
2. Nedostatok ctižiadosti. Ten kto je ľahostajný, nie je ochotný napredovať, nemá šancu
na trhu práce uspieť.
3. Otáľanie. Zvyk neustále niečo odkladať marí šance na úspech. Stále čakáme na ten
správny čas. Zajtra si spravím životopis, zajtra sa pozriem po nových pracovných
príležitostiach, zajtra sa pustím do štúdia anglického jazyka. Treba začať hneď.
4. Nedostatok vytrvalosti. Mnoho ľudí sa s nadšením pustí do hľadania práce, ale po
prvých neúspechoch sa rýchlo vzdá. Pozitívna správa je, že vytrvalosti sa dá naučiť.
5. Negatívna osobnosť. Negatívna osobnosť odpudzuje druhých a pracovné príležitosti
rovnako.
6. Strach. Strach niekoho osloviť, prezentovať sa na pracovnom pohovore a pod.
7. Predsudky. Sú formou strachu ale i nevedomosti. Súvisí to napr. s presvedčením, že
zamestnávateľ dá aj tak šancu mladému uchádzačovi o prácu.
8. Neustále výhovorky. Neustále sa na niekoho vyhovárať, namiesto ochoty veci riešiť.
9. Neschopnosť znášať kritiku. Kritika je niečo čím každý rad poslúži. Kto nie je
schopný znášať kritiku, nemôže na trhu práce uspieť resp. s ťažkosťami. Strach z kritiky
je často silnejší ako túžba uspieť. Nelámte si hlavu nad tým, čo si o Vás myslia druhí.
Ak chceme uspieť na trhu práce, musíme systematicky tieto bariéry odstraňovať. Veľa
kandidátov si myslí, že aby vo výberom procese uspeli musia mať šťastie. Mnohí však
prehliadajú dôležitú vec a to, že šťastie sa dá aj privolať! Privolá ho odhodlanie, jasný zámer a
vytrvalosť.
Vedci dlhoročným výskumom dokázali, že priemerný človek dosahuje obdobie najväčšej
tvorivej kapacity medzi 40 a 60 rokom života. Tieto roky sú najplodnejšie. Človek by mal
teda v týchto rokoch vystupovať s nádejou a nie so strachom a pesimizmom. Ak teda
vychádzame z tejto analýzy ste v ideálnom veku ako pokračovať dokonca naštartovať svoju
novú kariéru. Je len potrebné v seba veriť, byť vytrvalý a urobiť viac ako ostatní.
Odporúčame teda zbaviť sa prenikaniu negatívnych podnetov a myšlienok (strach,
úzkostlivosť, poverčivosť, nenávisť, zloba) do svojho vedomia, nakoľko silne ovplyvnia naše
správanie a vystupovanie. V dnešnom svete je stále ťažšie mať nad niečím kontrolu. Nad čím
však dokážeme mať plnú kontrolu je naše vedomie a myšlienky. Práve tento poznatok je
dôležité vedieť a využiť vo svoj prospech pri hľadaní si práce. Buď svoju myseľ ovládnete Vy
alebo ovládne ona Vás, nie je nič medzi tým. V nasledujúcich kapitolách sa naučíme, ako a kde
hľadať prácu, ako si vypracovať životopis, ako sa pripraviť a zvládnuť interview, čomu sa
vyvarovať. Tieto poznatky sú dozaista kľúčové pri získaní vhodnej práce avšak bez správneho,
zdravého a pozitívneho prístupu kombinovaného s cieľavedomosťou, vytrvalosťou to budú iba
teoretické a nepoužiteľné princípy a postupy, prostredníctvom ktorých svoju vysnívanú prácu
získate len ťažko. Naopak ak si ich osvojíte, budete ich priebežne vylepšovať, systematicky
meniť svoje vedomie a postoje smerom k pozitivizmu, šance na úspech budú 100%-né. Vaša
námaha sa oplatí.
8
2. KAPITOLA – AKO SI NÁJSŤ DOBRÚ PRÁCU
Mnoho uchádzačov o prácu má problém nájsť si vhodné zamestnanie, nakoľko presne nevie,
kde novú prácu hľadať. Mladí uchádzači by určite tvrdili, že všetko je na internete a teda ak
mám podchytené kľúčové pracovné portály, som 100% informovaný.
V praxi sa však stáva, že mnoho pracovných pozícií je obsadených mimo moderných
(internetových) výberových nástrojov, dokonca sú obsadené mimo všetkých formálnych metód.
2.1. Najdôležitejšie spôsoby ako nájsť poriadnu prácu
1. Použite svoju osobnú sieť kontaktov. Každý niekoho pozná. V rámci Vašej existujúcej
siete sú možno 3 práce, ktoré by boli pre Vás vhodné, ale ľudia, ktorí by Vám mohli pomôcť
otvoriť dvere do týchto miest, si jednoducho na Vás nespomenú. Urobte si zoznam všetkých
ľudí, ktorých poznáte. Stanovte si za cieľ, stretnúť sa s troma podstatnými ľudmi, s ktorými ste
sa nerozprávali rok alebo viac. Stretnite sa s jedným na káve alebo na obede. Identifikujte 25
najvplyvnejších ľudí vo Vašej osobnej sieti kontaktov a preberte si spôsoby, ako s každým
z nich posilniť svoje vzťahy.
2. Zúčastnite sa udalostí. Medzi ne patria aj udalosti organizované charitatívnymi
a profesijnými organizáciami. Na každej udalosti sa porozprávajte aspoň s jednou osobou
s ktorou ste sa doteraz ešte nestretli. Ak máte možnosť získať zoznam účastníkov vopred, určte
si aspoň jedného človeka, s ktorým by ste sa chceli stretnúť a urobte opatrenia, aby ste sa s ním
stretli osobne.
3. Kontaktujte personálnych manažérov a headhunterov. Skúsení odborníci sú prijímaní
takmer výhradne cez odporúčania alebo headhuntermi. Vedia o pracovných miestach, ktoré
nikdy nebudú inzerované a musíme si k nim nájsť cestu.
4. Skontrolujte internetové pracovné portály. Mnoho firiem a recruterov ich využíva
k nájdeniu správneho kandidáta. Definujte najvhodnejšie pracovné pozície podľa vašich
schopností a zručností a zašlite tam svoj životopis. Vyberte si chytľavý, stručný titulok, ktorý
povzbudzuje čitateľa k otvoreniu prílohy. Svoj životopis pravidelne aktualizujte.
Výhodou hľadania práce na internete je ľahké triedenie inzerátov podľa lokality, pracovnej
pozície, požadovaného vzdelania a ďalších kritérií. Internetová inzercia je naviac dostupná 24
hodín denne a je často aktualizovaná. Pre prípad, že nechcete, aby Vám unikli niektoré inzercie,
môžete si aktivovať službu, ktorá Vás upozorní na nové inzercie.
Nevýhodou je, že na internete sa môžu objaviť inzeráty, ktoré sú veľmi zaujímavo napísane, ale
nezodpovedajú realite. Príkladom môžu byť ponuky tohto typu:
Zarobte si peniaze ľahko a rýchlo! Zaregistrujte sa a nechajte si zasielať e-maily, ktoré budú
zarábať za Vás!
Ponuka znie veľmi lákavo, ale jediným výsledkom bude Vaša plná e-mailová schránka a
stratený čas.
Odporúčame identifikovať max. 4 kľúčové pracovné portály (všeobecné alebo špecializované)
a tam umiestniť svoje CV resp. vyhľadávať pracovné ponuky. Kritériom je počet inzerovaných
pracovných ponúk a návštevnosť zo strany potencionálnych zamestnávateľov (personálnych
manažérov). Mnoho uchádzačov robí bežnú chybu, že svoj profil umiestni na veľký počet
pracovných portálov, čo má za následok stratu času, môže to tiež budiť dojem zúfalstva a v
konečnom dôsledku to môže mať kontraproduktívny účinok.
Pochopiteľne v každej krajine V4 sú iné pracovné portály.
V SR patria medzi najdôležitejšie pracovné portály nasledovné:
www.profesia.sk – je v súčasnosti najvýznamnejší všeobecný pracovný portál, kde sú
inzerované všetky typy pracovných pozícií. Uchádzači o prácu si zároveň môžu vytvoriť svoj
profil, aby mohli byť zo strany zamestnávateľov kontaktovaní.
www.topjobs.sk– charakterovo podobný ako profesia.sk avšak s nižším počtom pracovných
ponúk.
www.kariera.zoznam.sk – opäť komplexný pracovný portál. Má nižšie ceny za inzerovanie
pracovných pozícií, čiže sa na ňom môžu objaviť pracovné pozície, ktoré nie sú uvedené na
vyššie uvedených.
www.brigada.sk – je orientovaný na brigádnické pozície, nie pracovné pozície na plný
pracovný úväzok. Je vhodný pre uchádzačov, ktorí hľadajú tento typ úväzku.
www.eures.sk - Európske služby zamestnanosti (European Employment Services) predstavujú
sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v
rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a
Švajčiarska. Jeho vykonávateľom je Úrad práce. Je vhodný pre uchádzačov, ktorí hľadajú
pracovné ponuky v zahraničí.
V ČR patria medzi najdôležitejšie pracovné portály nasledovné:
www.prace.cz
www.joblist.cz
prace.bazos.cz/
www.inzerceprace.cz/
www.annonce.cz/
Najvýznamnejšie poľské webové portály sú:
www.pracuj.pl/
www.infopraca.pl/
10
www.praca.pl/
www.jobpilot.pl/
www.job.org.pl/
www.tablica.pl/
www.pl.jobrapido.com/
www.poradnik-kariery.monsterpolska.pl
www.infopraca.pl/
www.listymotywacyjne.pl/
www.praca.money.pl
www.pracuj.pl/
Najvýznamnejšie maďarské webové portály sú:
www.oneletrajzmintak.hu
www.profession.hu
www.job-center.hu
www.cvonline.hu
www.monster.hu
www.workania.hu
www.jobline.hu
www.hrportal.hu
www.europass.hu
5. Použite LinkedIn (http://www.linkedin.com) pre maximálny efekt. Tento nástroj stojí za
špecifickú pozornosť v prípade, že máte záujem o manažérsku alebo špecializovanú pracovnú
pozíciu. Predpokladom na jeho využitie je vytvoriť si osobný profil a budovať si profesnú sieť.
Tento nástroj je nenútený a pri správnom prístupe veľmi účinný. Na internete je mnoho
podobných konkurenčných portálov, tento je však najúčinnejší.
LinkedIn je mocný nástroj, ktorý vás ľahko spojí s tými správnymi ľuďmi. Vyhľadajte si svoj
cieľový trh založený na priemysle, kvalifikácii, univerzite a záujmoch, a spojte sa s ľuďmi,
ktorí vás zaujímajú. Napríklad, ak pracujete v oblasti poisťovníctva, mohli by ste sa spojiť so
všetkými potenciálnymi šéfmi a oddeleniami ľudských zdrojov v tomto odvetví a vo Vašom
trhu.
Menej účinné spôsoby ako si nájsť vhodnú prácu:
1. Úrady práce – v každej krajine V4 funguje inštitúcia Úradu práce. Jedným z prvých krokov
pri strate zamestnania alebo absolvovaní školy je zaevidovanie sa práve na Úrade práce. Okrem
hmotných výhod ako napr.: platené sociálne a zdravotné poistenie, alebo podpora v
nezamestnanosti Vám Úrad práce hľadá vhodné zamestnanie. Môžete tiež využiť zadarmo
poradenské služby a v niektorých prípadoch aj ponuky rekvalifikačných kurzov.
Analýza Úradov práce na Slovensku, Českej rep., Maďarsku a Poľsku poukázala na
skutočnosť, že služby a formy pomoci týchto úradov sú v jednotlivých krajinách veľmi
podobné. Líšia ja len parametrami a podmienkami získania pomoci.
Medzi základné formy pomoci patrí:
Primárnou aktivitou služieb zamestnanosti je sprostredkovanie vhodného zamestnania pre
uchádzačov o zamestnanie, ktorý sa týka:
•
•
•
Evidencia uchádzačov a záujemcov o zamestnanie.
Záznam o voľných pracovných miestach a zamestnávateľoch na ich území a v regióne.
Rozhodovanie o (ne)začlenení občanov do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ich
následné vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie v ideálnom prípade k práci
alebo z dôvodu vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
Dôležitou súčasťou aktivít je poskytovať informácie pre zamestnávateľov o možnostiach, ktoré
ponúka zákon o službách zamestnanosti, ich práva a povinnosti a dohľad nad dodržiavaním
týchto povinností. Zásadná aktivita spočíva v poskytovaní informácií a poradenstva a odborné
poradenské služby a realizáciu projektov a programov zameraných na zlepšenie situácie na trhu
práce v regióne.
Iné služby:
• vypracovať individuálny akčný plán - písomný dokument, ktorým sa stanovuje postup a
časový harmonogram pre realizáciu opatrení na zvýšenie pôsobnosti klientov na trhu práce, na
základe ich individuálnych potrieb,
• bilančná diagnostika – je proces spolupráce technického poradcu (psychológa) s klientom,
ktorý umožňuje zmapovať a zhodnotiť celkových potenciál úspechov klienta na trhu práce,
jeho/jej profesijné zručnosti pre prácu na základe analýzy tých schopností.
Príspevok pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie – napr. príspevok na
začatie samostatnej zárobkovej činnosti
Oprávnená položka pre zamestnávateľa – napr. príspevok na podporu zamestnávania
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie alebo príspevok na
podporu zachovania pracovných miest.
12
2. Tlačené denníky, inzertné noviny a špecializované časopisy
Klasické denníky, inzertné noviny a špecializované časopisy nemusia byť vždy aktuálne, ale aj
napriek tomu v nich možno nájsť dobré ponuky zamestnania.
3. Personálne agentúry
Personálne agentúry sú prostredníkom medzi firmou a záujemcom o zamestnanie. Služby
personálnej agentúry sú pre uchádzača zadarmo. Firmy však očakávajú, že im agentúra
ponúkne vhodného uchádzača a preto prvý pohovor prebieha medzi uchádzačom o zamestnanie
a konzultantom agentúry. Pokiaľ Vás konzultant vyhodnotí ako vhodného kandidáta na danú
pracovnú pozíciu, budete sa môcť zúčastniť pohovoru priamo u zamestnávateľa.
Zoznam personálnych agentúr v SR je možné nájsť:
http://www.profesia.sk/personalne-agentury/?alphabet=1
Zoznam personálnych agentúr v ČR je možné nájsť:
http://www.personalniagentury.cz/
Zoznam personálnych agentúr v Poľsku je možné nájsť:
http://www.humaneo.pl/
http://www.saz.org.pl/
http://www.okap.org.pl/
Pri výbere personálnej agentúry odporúčame byť opatrný v prípade, že si personálna agentúra
žiada uhradiť finančný poplatok, najmä vopred.
4. Konkrétne firmy
Niektoré veľké firmy majú na svojich stránkach sekcie (napr. „kariéra“ alebo „voľné pracovné
miesta“), kde si môžete prezrieť ponuky voľných pracovných pozícií, spoločne s požiadavkami.
Na stránkach firmy tiež nájdete e-mailovú adresu, či iný kontakt, kam môžete poslať svoj
životopis a motivačný list. Táto forma je časovo náročná avšak konkurencia zo strany
uchádzačov o prácu nie je taká silná.
Firmu môžete navštíviť i osobne a dokumenty odovzdať na personálnom oddelení, v súčasnosti
sa však tento prístup príliš nepoužíva.
Ďalšie možnosti, kde možno nájsť ponuky na zamestnanie:
•
Rádio
•
Televízia
•
Hľadanie práce na sociálnych sieťach
•
Veľtrhy práce
3. KAPITOLA – SPRÁVNY ŽIVOTOPIS
DOKUMENTÁCIA PRI HĽADANÍ PRÁCE
A
OSTATNÁ
3.1.Životopis (CV)
Jedným z nevyhnutných materiálov pri hľadaní práce je bezpochyby životopis resp. CV
(curriculim vitae). V súčasnej dobe sa najčastejšie používa skratka CV. V prevažnej väčšine
prípadov je písaný pre nájdenie nového zamestnania. Životopis je primárne vnímaný ako
prostriedok komunikácie medzi uchádzačom o zamestnanie a potencionálnym
zamestnávateľom. Životopis je dokument, ktorého súčasťou musí byť prehľad vzdelania a
relevantných pracovných skúseností. Tieto poskytnuté informácie sú pre uchádzača zásadné a
môžu mať veľký vplyv už v počiatočnej fáze a to je pozvanie uchádzača na pracovný pohovor
alebo interview. Z týchto dôvodov je tak dôležité nepodceniť prípravu písania CV, tzn. Riadiť
sa aktuálnymi pokynmi, trendmi a formou aké by CV malo mať a ktoré od uchádzača
o zamestnanie očakávajú aj potencionálni zamestnávatelia. Zamestnávatelia ho vnímajú skôr
ako produkt uchádzača o prácu, ktorá bude v prípade pozvania na pracovný pohovor svoj
životopis obhajovať. Z tohto dôvodu má byť text krátky, ľahko čitateľný a heslovito písaný,
ponúkajúci presné informácie, ktoré môžu zamestnávateľa zaujímať. Aj preto zamestnávatelia
uprednostňujú prehľadný – štrukturovaný – životopis.
Je nepísaným pravidlom, že cez 50% žiadostí býva odmietnutých z dôvodu nízkej kvality, ktorá
pramení z neznalosti a nedostatočnej informovanosti uchádzača.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že pri písaní CV je dôležité venovať pozornosť daným normám,
orientovať sa v aktuálnych formách a trendoch a na základe týchto poznatkov sa vyvarovať
podceneniu prípravy jeho spísaniu.
Premeňte svoj životopis na propagačný materiál, buďte pozitívny, neuvádzajte žiadne
negatívne informácie. Pred písaním si v kľude sadnite a spíšte zoznam vašich znalostí – sami
tak získate o sebe mnoho informácií. Dobre napísaný životopis vám bude slúžiť nielen ako
príloha k žiadosti o zamestnanie, ale i ako podklad pri telefonickom hovore so
zamestnávateľom, pri pracovnom pohovore, pri vyplňovaní rôznych dotazníkov, atď.
Formy životopisu/CV:
Chronologické/štrukturované CV
Pri vypracovávaní chronologického CV nepostupujeme od začiatku svojej kariéry, ale naopak v
ňom uvádzame jedno zamestnanie za druhým v časovo obrátenom poradí. Takže nie
chronologicky, ale naopak od najaktuálnejšieho po najstaršie. Je to z dôvodu upozorniť na
najvyššie dosiahnutú pracovnú pozíciu, ktorá býva spravidla tá posledná.
Pracovné skúsenosti sú väčšinou opísané krátko a s dôrazom na úspechy a zručnosti.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že je vhodné použiť formu chronologického CV v prípade, pokiaľ
sa záujemca uchádza o zamestnanie v oblasti, ktorá je mu dobre známa. To znamená, že sa v
nej pohybuje dlhodobo a tomu odpovedá aj jeho kariérny postup a naposledy získaná pracovná
pozícia.
14
Naopak tým, ktorí chcú zmeniť svoju doterajšiu pracovnú náplň a hľadajú úplne odlišnú
pracovnú pozíciu, ako ktorú doteraz vykonávali, sa tento štýl CV neodporúča.
Ďalej nie je táto forma CV vhodná ani pre tých, ktorí v poslednej dobe veľmi často menili
povolanie a pracovná náplň bola vždy iná. V takomto prípade je vhodné využiť formu typu
skúsenostného CV, ktorého podrobnejší manuál je opísaný nižšie.
•
Osobné a kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresa bydliska (i prechodného), dátum
a miesto narodenia, občianstvo, rodinný stav – ten ale zvažujte, nie je to povinný údaj
(rovnako ako počet detí a rodinný stav), kontakt
•
Kontakty napíšte aj v prípade, že ste ich už uviedli v sprievodnom liste, môže sa stať,
že životopis a sprievodný list nezostanú pohromade.
•
Zdravotný stav patrí medzi nepovinné osobné údaje, ale ak máte zdravotné problémy,
poprípade zdravotné obmedzenia pre nejaký druh práce (nesúvisí ale s miestom, o ktoré
sa práva uchádzate), nepíšte aké. Obmedzte sa na formuláciu: „Zdravotný stav mi
dovoľuje riadny výkon profesie, o ktorú sa uchádzam“, poprípade ju úplne vynechajte.
•
Doterajšie vzdelanie, príp. kurzy, semináre – názov a adresa jednotlivých škôl (ZŠ sa
neuvádzajú) + rok začiatku a ukončenia štúdia, typ záverečnej skúšky a kvalifikácia,
ktorú ste získali.
•
Predchádzajúce zamestnanie, prax - píšte chronologicky do minulosti, tzn. od
posledného, uvádzajte presne meno zamestnávateľa, Vaše pracovné zaradenie, funkciu
a stručne pracovnú náplň.
•
Ak ešte študujete, uveďte predpokladaný čas ukončenia štúdia. Ak ste práve
nezamestnaný / á, snažte sa zamestnávateľa uistiť, že aj túto dobu aktívne využívate
(napr. štúdium jazykov , rekvalifikácie , ... ).
•
Jazykové znalosti - ktoré jazyky ovládate, na akej úrovni (aktívna a pasívna znalosť) a
dosiahnuté skúšky.
•
Práce na PC - uveďte stupeň svojej znalosti práce na PC, programy, ktoré ovládate,
možné skúšky a certifikáty.
•
Ďalšie znalosti a zručnosti - napríklad vodičský preukaz , pracovné úspechy, ocenenia.
•
Nebojte sa uviesť ďalšie svoje vedomosti, ktoré by ste v danom zamestnaní mohli
akokoľvek využiť a nemusí byť nutne zakončené diplomami alebo certifikátmi, tiež
údaje, ktoré o sebe chcete oznámiť a sú významné z hľadiska uplatniteľnosti v
zamestnaní .
•
Záujmy - Pozor ! Dlhý zoznam koníčkov môže vyvolať dojem, že ste príliš
zaneprázdnený a nebudete mať čas sa pracovnej činnosti venovať. Preto uveďte len
najdôležitejšie koníčky alebo tie, ktoré akokoľvek vylepšujú vašu kvalifikáciu.
•
Doplňujúce informácie - uveďte všetky zodpovedajúce informácie - referencie,
kontaktné osoby (spolupracovníci, nadriadení... ) - nie je ale povinné .
•
Referencie uvádzajte len vtedy, ak ste si istí , že o Vás títo ľudia budú hovoriť kladne.
Najprv požiadajte kontaktnú osobu o súhlas. Neodvolávajte sa na príbuzných!
•
Ďalšie informácie - tu môžete uviesť informácie, ktoré sú pre vás dôležité, napríklad
informácie týkajúce sa možného nástupu, možnosti potreby ubytovanie a pod.
•
Záver - dátum vytvorenia a vlastnoručný podpis - meno aj priezvisko .
Skúsenosti/funkčné CV
Tento typ životopisu je vhodnou voľbou pre tých, ktorí doteraz nedisponujú dostatočným
množstvom odborných skúseností. Primárne je určený absolventom škôl, alebo záujemcom,
ktorí nemali veľa možností kariérneho rastu z mnohých dôvodov (krátka profesijné kariéra,
dlhodobá pracovná odmlka). Pre túto charakteristiku je presným opakom životopisu
štrukturovaného. Z tohto dôvodu je vhodným variantom pre tých záujemcov, ktorí sa do
pracovného procesu vracajú po dlhšej prestávke, vystriedali rad pracovných pozícií, ale ani
jedna nezodpovedala dosiahnutému vzdelaniu či zručnostiam.
Z praxe je zrejmé, že zamestnávatelia túto formu CV vnímajú skôr ako doplnok k motivačnému
listu a na prijatie uchádzača uprednostňujú prevažne štruktúrované CV.
Kombinované CV
Kombinované CV je posledný z bežne používaných foriem pri písaní životopisu. Z názvu je
zrejmé, že sa jedná o kombináciu chronologického a funkčného CV a ide o pracnejšiu a
starostlivejšie prípravu. Skladá sa z dvoch častí, kedy v jednej sú popísané skúsenosti a
pracovné pozície a v druhej časti sa uvádza chronologické poradie súhrnu týchto
nadobudnutých znalostí. V praxi to pre uchádzača predstavuje uviesť svoju kvalifikáciu,
dosiahnuté výsledky a pohľad na postupné nadobúdanie skúseností.
Uchádzači, ktorí sa rozhodnú zvoliť tento typ CV by mali patriť do jednej z nasledujúcich
kategórií: snaha zmeniť svoje povolanie a zdôrazniť svoju odbornú prípravu a kvalifikáciu, ale
zároveň neuvádzať žiadne konkrétne profesijné zodpovednosti.
Ani jeden z predchádzajúcich typov životopisov uchádzačovi nevyhovuje, a preto sa ponúka
možnosť využiť výhody oboch z nich.
3.2. Motivačný list
Motivačný list, niekedy tiež označovaný ako sprievodný list, slúži k predstaveniu uchádzača
budúcemu zamestnávateľovi. Zdôrazňuje konkrétne špecifické vlastnosti uchádzača, ktoré sa
zhodujú s pracovnou ponukou, alebo prevyšujú požiadavky. Správne napísaný motivačný list
má zaujať personalistu natoľko, aby v ňom zanechal dojem výnimočnosti uchádzača, a preto si
žiada osobitnú pozornosť.
Motivačný list je vhodné priložiť ku každému zaslanému životopisu (CV), vďaka nemu
preukážete svoj ozajstný záujem o danú pracovnú pozíciu . Rovnako ako i životopis, si
vyžaduje motivačný list určitú štruktúru a nie je vhodné mať iba jeden motivačný list a ten
rozosielať všetkým. Každá pracovná pozícia má svoje špecifiká a preto aj Vy by ste mali tzv.
vypichnúť Vaše najlepšie zručnosti , ktoré sa hodia pre danú pozíciu.
Motivačný list je Vašou prvou vizitkou. Je to písomný prejav, ktorým musíte zaujať, buďte teda
originálny a vyzdvihnite svoje silné stránky, ktoré sú pre danú pozíciu vhodné.
Zo skúsenosti personálnych manažérov vyplýva, že ak majú pred sebou dva takmer identické
životopisy, pozrú sa na motivačný list a dajú prednosť tomu uchádzačovi, ktorý sa lepšie a
originálne prezentoval pomocou motivačného listu.
16
Z prieskumov vyplynulo, že títo personálni manažéri strávia nad životopisom a motivačným
listom v priemere 50 sekúnd. Ak však Váš motivačný list dokáže zaujať, prečítajú si ho celý.
Nie je však vhodné písať motivačný list dlhší než je jedna strana A4 .
Nezabúdajte tiež na to, čo je hlavným cieľom motivačného listu: pozvanie na pohovor.
Vyvarujte sa teda preháňaniu, neúmernému propagovanie Vášho životopisu a rozhodne si nič
nevymýšľajte.
Vzory motivačných listov v SR
http://www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/hladam-pracu/motivacny-list/vzor-motivacneholistu/4915
Vzory motivačných listov v ČR
http://www.havlikstejskal.cz/pro-kandidaty/motivacni-dopis-vzory
Vzory motivačných listov v Poľsku
http://www.listymotywacyjne.pl/
3.3. Najbežnejšie chyby v životopise, ktorým sa treba vyhnúť
1. CIELE: Sú zastarané. Sú zvyčajne príliš krátke a príliš zamerané na "ja" formu. Lepšou
voľbou je "Profil", ktorý by mal byť viac ako 7 riadkov dlhý (odseky nie príliš nahusto), mali
by poukazovať na Vaše zručnosti a mali by Vás opísať. Premyslite si, v čom ste jedinečný.
2. PEVNÁ FORMA: veľkou chybou je používať vždy rovnaký tvar CV. Mali by ste zmeniť
svoj životopis v závislosti od pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate. Nemyslíme tým, aby ste
klamali, len zmeňte niektoré informácie (napr. odstráňte nerelevantné alebo pridajte niečo
špecifické - relevantné).
3. INÁ PRÁCA, INÝ PARAGRAF: Nepridávajte do svojho životopisu prácu po práci, rok po
roku. Ako máte napr. 55 rokov, je nutné aby ste vynechali svoje predchádzajúce, nesúvisiace,
pracovné pozície, s tou, o ktorú máte záujem. Nechajte len zoznam, názov firmy a pozíciu.
4. REFERENCIE: Neuvádzajte ich vo svojom CV alebo nepíšte „Referencie na požiadanie“.
Prezentujte ich samostatne, keď to od Vás požadujú. Jedná sa aj o ochranu Vašich referencií,
spoločnosť ich neoslovuje, pokým o Vás nemá vážny záujem.
5. NIE JE TO PRÍBEH: Nepíšte svoj životopis v tretej osobe, čo aj zahŕňa použitie Vášho
mena alebo zámena "ja".
6. PRESKOČTE OSOBNÉ INFORMÁCIE: Možno to, že ste dobrý futbalový tréner alebo
pôsobíte v kostolnom zbore o Vás ukáže, že ste všestranný človek, ale v tomto prípade je to
irelevantné. Človek, ktorý s Vami robí pohovor chce vedieť, aké máte kvalifikácie vo vzťahu
na predmetnú pracovnú pozíciu.
7. DÁTUMY: Nezáleží na tom, koľko máte rokov, nevynechávajte zo svojho životopisu, kedy
ste ukončili štúdiá. Vyzeralo by to tak, že niečo tajíte (čo, nie je pravda), a napokon každý vie
počítať a nakoniec aj tak prídu nato, koľko máte rokov. Ak sa snažíte skryť svoj vek tým, že
neuvediete dátum, môže sa to nakoniec obrátiť vo Váš neprospech.
8. SÚČASNÝ ZAMESTNÁVATEĽ: Keďže väčšina ľudí si hľadá novú prácu aj keď sú stále
zamestnaní (a uchádzači chcú utajiť, že si niečo hľadajú), nikdy neuvádzajte aktuálne pracovné
telefónne číslo alebo e-mail do Vášho životopisu. Váš súčasný zamestnávateľ môže ľahko
zistiť, že si hľadáte novú prácu, ak budete prijímať hovory alebo e-maily od potencionálnych
zamestnávateľov, zatiaľ čo ste v práci. Ak Vás však degradovali alebo Váš zamestnávateľ
ukončil podnikanie, je to prijateľnejšie a nemusíte sa tajiť hľadaním si nového zamestnania.
9. ODMEŇOVANIE: Zdržte sa akýchkoľvek pripomienok na Vaše predchádzajúce zárobky
(platy) alebo koľko by ste chceli zarábať. Odmeňovanie môže byť predmetom diskusie na
pohovore akonáhle vám ponúknu prácu alebo zamestnávateľ má záujem Vás zamestnať.
10. VZORY CV: Nikdy striktne nenapodobnite vzory životopisu. Vzorové životopisy sú
navrhnuté tak, aby Vám poskytli pokyny pre správnu formu CV a rady o tom, ako spropagovať
Vaše úspechy vo Vašom životopise.
11. FOTO: Nikdy nepoužívajte nevhodné fotografie na CV (napr. z prázdnin). Vždy používajte
profesionálne fotografie aká je napr. na občianskom preukaze.
12. ADRESA: Snažte sa posielať svoj životopis konkrétnej osobe, aby ste zaistili, že životopis
dostane resp. prečíta Váš potencionálny zamestnávateľ. Uistite sa, že CV odosielate
kompetentnej osobe v rámci spoločnosti. Uistite sa, že meno adresáta je úplné a správne a že
ste právne identifikovali jeho pracovnú pozíciu. Tak na obálke ako aj v sprievodnom liste.
Šanca, že si Váš životopis niekto prečíta, je oveľa nižšia, ak ho pošlete „naslepo“.
13. ÚSPECHY: Ak ste skúsený profesionál, uistite sa, že najdôležitejšie úspechy sa vo Vašom
životopise nestratia. Vyberte niekoľko svojich najväčších úspechov a uistite sa, že sú
dostatočne zvýraznené a všimne si ich každý, kto sa na Váš životopis pozrie na 10-15 sekúnd.
14. GRAMATIKA: Vizuálna kontrola pravopisu Vami a niekým iným menej ako trikrát
nestačí. A nezabudnite skontrolovať interpunkciu.
15. VIZUÁL: Váš životopis je profesionálny dokument, nie nejaká školská kniha alebo
umelecký projekt. Je dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi tým aby ste boli odlišný ale na
druhej strane aby ste zachovali profesionálny tvar CV. Vzhľad vytlačeného životopisu je
rovnako dôležitý ako jeho obsah. Vyberte si ľahko čitateľné písmo (veľkosť 12), napr. Times
New Roman, New Century Schoolbook, alebo Garamond. Nepoužívajte kombináciu
viacerých písiem. Tiež upustite od nadmerného užívania tučného textu, podčiarkovania,
kurzívy alebo miešania veľkosti písmen. Dobrý životopis je ten, ktorý je ľahko čitateľný
a príjemný na pohľad. Príliš veľa ľudí sa snaží používať viac ako jedno alebo dve písma, v
kombinácii s tučným písmom, kurzívou a podčiarkovaním v rámci celého životopisu.
18
4. KAPITOLA – PRACOVNÉ INTERVIEW
4.1.Ako byť úspešný na pohovore
Ak ste na pohovore, ktorý vedie vyškolený náborár, nestačí, ak máte nablýskaný životopis a
všetky informácie o spoločnosti. Budete tiež potrebovať vedieť ako sa správne správať, aby ste
spravili dobrý dojem. V tomto bode sa musíte uistiť, že ste vyzdvihli všetky zručnosti, ktoré sú
dôležité preto, aby ste tú prácu získali.
Pohovory sú nervy drásajúce a môžu vytvoriť veľký stres a nespavosť. Potrebuje to čas
a skúsenosti aby pohovory prebiehali ľahšie a boli menej náročné. Tu je niekoľko bodov, ktoré
Vám pomôžu.
Takže, ako sa najlepšie pripraviť, aké sú najlepšie spôsoby správania sa na pohovore a ako
využiť doterajšie nadobudnuté skúsenosti z pohovorov?
Naučte sa niekoľko metód ako efektívne komunikovať, aby ste spravili dobrý dojem na svojich
potencionálnych zamestnávateľov.
Tu sú základné tipy, ako si zvýšiť šancu na úspech:
Príprava
Existuje niekoľko faktorov, ktoré sú potrebné, pokiaľ ide o prípravu na pohovor. Čím viac ste
pripravený a čím viac vedomostí budete mať, tým menej budete nervózny. Výskum
spoločnosti, jej postavenie na trhu, svoju silu, slabé stránky, príležitosti a hrozby. Mali by ste
vedieť, kto je ich konkurencia, aká je to veľká spoločnosť, aká je ich reputácia, poslanie a ciele.
Prečítajte si aktuálne správy ohľadom spoločnosti.
Pripravte sa na niektoré bežné otázky na pohovor, ktoré Vám položia, napr. prečo ste opustili
svoje súčasné zamestnanie a akým prínosom môžete byť pre spoločnosť. Keď máte
vypracované otázky, skúste použiť praktické príklady, ktoré sa vzťahujú na Vaše zručnosti
spojené s danou pozíciou.
Neučte sa odpovede na prípadné otázky naspamäť – musíte byť schopný prispôsobiť svoje
odpovede kladeným otázkam aj v prípade ak budú položené iným spôsobom.
Pripravte si zoznam otázok (nie veľmi veľa), ktoré sa ich na konci pohovoru chcete opýtať.
Prečítajte si svoje CV a sprievodný list, aby ste boli oboznámený, čo o Vás už vedia a prípadne
aké otázky Vám ešte môžu položiť. Pamätajte si – je to obojstranný proces, ako aj
rozhodovanie o tom, či je pozícia a spoločnosť to čo hľadáte a či Vy ste ten, koho hľadajú oni.
Pokúste sa zistiť, či je to ten typ kultúry, v ktorej chcete pracovať a či zamestnanci spoločnosti
sú, takí, s ktorými chcete byť obklopený deň čo deň. Overte si či máte presný dátum, čas
a miesto stretnutia a či sa tam viete dostaviť včas. Je lepšie počkať v neďalekej kaviarni, ako
keby ste mali dobehnúť v spotený poslednej chvíli. Overte si dopravné a autobusové spojenie,
a keď si nie ste istý kde sa pohovor koná, spravte si tade cestu deň vopred, aby ste vedeli koľko
to bude trvať.
Mobilný telefón
Uistite sa, že ste si vypli svoj mobilný telefón ešte pred vstupom do budovy – môže to byť
vážny problém. Väčší však je, keď telefón zdvihnete, aj to sa v praxi stáva.
Vhodné oblečenie
Oblečenie, ktoré si vyberiete, bude mať značný vplyv na tom, ako zapôsobíte na náborára a na
výsledok pohovoru. Ľudia si vytvárajú dojmy o iných behom niekoľkých sekúnd, takže
význam toho čo máte na sebe je obrovský.
Mali by ste zistiť, či je na pohovor nutný oblek či šaty. Ak ide o pozíciu, kde sa obleky bežne
nenosia, napríklad, IT, PR alebo médiá, potom sa môžete obliekať viac uvoľnene, s výnimkou
džínsov. Dokonca aj keď sa uchádzate o manuálnu prácu je lepšie mať formálne oblečenie.
Opasok by mal ladiť s farbou topánok, a ak ste v obleku, mal by byť čierny, hnedý oblek je na
bežné nosenie. Vaše topánky by mali byť čisté, vyleštené a v dobrom stave.
Spravte si úhľadný účes
Čo robiť s vlasmi, je problémom mužov aj žien, pretože ako si ich upravíte môže povedať veľa
o Vašej osobnosti. S nadmerným množstvom gélu alebo vosku môžete vyzerať
neprofesionálne. Vyhýbajte sa gélom s „mokrým efektom“. Ženy by mali byť učesané a vlasy
zviazané.
Pozdravte sa správne
Je pravdepodobné, že Váš prvý kontakt s personalistom bude pri pozdrave, preto je dôležité aby
ste to spravili správne. Mali by ste sa zamerať nato aby Váš stisk nebol príliš slabý ale rovnako
ani nie príliš pevný. Mali by ste pri podaní ruky používať len pravú, pričom ľavá ruka ostáva
pri vašom boku. Očný kontakt je počas pozdravu zásadný, preto sa nezabudnite pozerať
náborárovi do očí aj pri potrasení rukou. Pri predstavení svoje meno vyslovte jasne.
Usmievajte sa
Usmievajte sa, je to potrebné a má to silný účinok na zanechanie dobrého dojmu. Nikto nechce
v tíme zamračených a mrzutých ľudí.
Porozprávajte sa (prelomte ľady)
Otázky v prvej časti pohovoru sú zamerané nato, aby sa o Vás dozvedeli niečo nové, okrem
toho čo máte uvedené v životopise a v sprievodnom liste. Rozviňte to, aby ste si vytvorili puto
s personalistom. Príliš formálna atmosféra nie je žiadúca.
Príklad:
Náborár:
Odkiaľ pochádzate?
Kandidát:
Zo Svidníka
Náborár:
Ešte som tam nebol
Kandidát:
Je to na východe Slovenska. Odkiaľ pochádzate vy?
Náborár:
Ja som z Nitry. Ale žijem už 10 rokov v Bratislave.
20
Kandidát:
Moja manželka je z tiež Nitry. Jazdíme tam často.
A tak ďalej. Je to pomôcka pre vzťah medzi účastníkmi pohovoru, v ktorom sa môže vytvoriť
empatia na oboch stranách. Môže si vás zaradiť medzi ľudí, s ktorými mal niečo spoločné. Tiež
to pôsobí na ľudí dobre, ak aj náborár povie niečo o sebe.
Seďte správne
Na väčšine pohovoroch takmer určite budete sedieť na stoličke oproti personalistovi. Seďte
v pohodlnej pozícii. Odporúčame vám posadiť sa na hranu stoličky. Častou chybou je sedieť
v strede stoličky, čo pôsobí, že sedíte zhrbene a úplne to zničí váš pozitívny obraz, ktorý ste
chceli vytvoriť.
Nechajte hovoriť personalistu
Vždy nechajte hovoriť náborára a on by mali potom nechať hovoriť Vás. Vcíťte sa do úlohy
náborára a uvedomte si, že prerušiť niekoho v strede vety je nezdvorilé a nepríjemné, najmä
keď sa chystá povedať niečo dôležité. Vaše prerušenie môže byť zbytočné, pretože by ste sa
opýtali to čo sa chystal spomenúť. Buďte trpezlivý, počúvajte svedomito, čo náborár hovorí
a zapamätajte si otázky, ktoré nakoniec chcete náborárovi položiť. Tiež si pamätajte, že vždy
môžete požiadať o odpoveď na nezodpovedané otázky na konci pohovoru, kedy by sa náborár
mal spýtať, či máte nejaké otázky. Rešpektujte náborára a získate si vzájomný rešpekt, ktorý je
kľúčový.
Odpovede na otázky
Uchádzačov o zamestnanie zvyčajne zaujíma, ako odpovedať na najvšeobecnejšie otázky na
pohovore.
Dôležité je, odpovedať na všetky otázky potom ako ste si starostlivo premysleli odpoveďneponáhľajte sa vyhŕknuť odpoveď. Je to oveľa lepšie, pozastaviť sa alebo overiť, čo tou
otázkou mysleli ako zhurta odpovedať. Každú odpoveď vysvetlite na praktických príkladoch,
čím zvýrazníte svoje zručnosti a schopnosti. Objasnite svoje odpovede.
Medzi tradičné otázky patrí:
1. Aké sú Vaše silné stránky? Nehovorte všeobecné veci, bude to klišé. Skúste niečo v
zmysle, moji kolegovia si na mne cenili pozitívny prístup, ochotu pomôcť, rýchle
riešenia problémov a pod.
2. Aké sú Vaše slabiny? S týmto majú spravidla kandidáti najväčší problém. Nech je
pravda akákoľvek, pravdepodobne nezapôsobí veľmi dobre, keď poviete, že občas
zaspíte do práce, nestíhate termíny, alebo že Vaša firma kvôli Vašej chybe prišla o
zákazku za tisíce. Vyberte si slabinu, ktorá sa, dá ľahko napraviť (trochu by som
potreboval oprášiť angličtinu). Zakladá sa na pravde a môžete ju nejako dokázať. Na jej
náprave už pracujem. Akútne neovplyvňuje Vašu pracovnú výkonnosť a
dôveryhodnosť.
3. Aký si predstavujete plat? Snažte sa odpovedať, ale zároveň si nechajte priestor na
vyjednávanie. Ak poznáte rozpočet na pozíciu, tak ostaňte v jeho rozmedzí, ak nie
zohľadnite svoje skúsenosti a realisticky sa ohodnoťte. Podľa odvetvia, regiónu a Vašej
pracovnej pozície sa dá priemerný plat určiť pomerne presne.
4. Kde sa vidíte za 7 rokov? Nebuďte prehnaný karierista (chcem byť riaditeľom
spoločnosti alebo podnikateľom). Vždy odpovedajte v nadväznosti na danú pozíciu
(chcel by som byť jedným z najlepších predajcov a pod.).
5. Aký bol dôvod Vášho odchodu z predchádzajúceho zamestnania? Samozrejme
hovorte pravdu, ale pokúste sa vynúť odpovediam, ktoré sú negatívne. Pokiaľ šlo o
peniaze, oveľa lepšie vyznie: "Hľadám prácu, ktorá bude ponúkať lepšie platové
podmienky výmenou za väčšiu zodpovednosť a širšiu pracovnú náplň." Určite
nepovedzte: "Nechceli mi dať vyšší plat."
6. Prečo by sme mali prijať práve Vás? V krátkosti zhrňte čo ste v predošlej kariére
dosiahli, zdôraznite najväčšie úspechy a svoju zásluhu na nich. V niekoľkých vetách
zhrňte základné fakty o spoločnosti a spomeňte, čím je Vám sympatická. Opatrný buďte
aj pri hodnotení práce, ktorá sa od Vás očakáva – nemusí sa vždy dokonale zhodovať s
tým, aké máte o danom mieste predstavy alebo čomu zodpovedajú Vaše predchádzajúce
skúsenosti.
Buďte profesionálny
Náborár sa k Vám môže správať milo a priateľsky a pokúsi sa vytvoriť pocit pohodlia, ale to
neznamená, že sa s ním budete rozprávať ako s priateľom. Pamätajte si, že ste na pohovore
v obchodnom prostredí a podľa toho sa musíte aj správať.
Preskočte slang
Vyjadrujte sa odborne počas celého pohovoru a ucelenými vetami bez slangu a hovorových
výrazov. To neznamená, aby ste používali veľké slová bez bežnej slovnej zásoby. Vyjadrujte sa
profesionálne a vyhýbajte sa frázam typu: „uuum“, „ako“ a pod. (každý človek má nejaké) vo
vetách alebo na vyplnenie medzery počas pohovoru. Týmto zlozvykom môžete vyznieť
nezdvorilo a neprofesionálne. Precvičujte si priebeh pohovoru s kamarátom a pokúste sa
eliminovať tieto slová zo svojho prejavu, ak máte tendenciu ich používať, ak ste nervózny
alebo hovoríte pred obecenstvom.
Dýchajte
Niekoľkokrát sa poriadne nadýchnite aby ste sa upokojili ak sa cítite nervózne počas pohovoru.
Táto prestávka Vám pomôže sústrediť sa a udržať si svoju úroveň dôveryhodnosti.
Zanechajte dobrý dojem
Najväčšou chybou, ktorú môžete urobiť je, že spravíte prvý krok k odchodu v domnienke, že sa
pohovor skončil. Mali by ste počať na signál – ak je pohovor pri konci, konzultant Vám to dá
najavo. Potom sa mu môžete poďakovať za jeho čas, podať mu ruku a odísť, ale bez náhlenia
a zakopnutia. Môžete sa spýtať, kedy sa rozhodnú a kedy môžete očakávať ich odpoveď.
Zdôrazňujeme, že koniec pohovoru je rovnako dôležitý ako ostatné časti a možno aj o niečo
viac, pretože ak sa vryjete do pamäte náborárov a budú si Vás pamätať – môžete si byť istý, že
ste zanechali dobrý dojem.
Dôležitou časťou v tomto prípade je, nechať si najlepšie otázky na koniec pohovoru
Povedali sme si, že je dôležité klásť otázky. Vyzerajte tak, že sa zaujímate o spoločnosť
a získajte dôležité informácie nato, aby ste sa mohli rozhodnúť. Nanešťastie Vám nevieme
poskytnúť kompletný zoznam dostupných otázok, na ktoré sa zamerať. Najlepšie otázky
nepochádzajú zo zoznamu a nie sú univerzálne vo všetkých odvetviach, spoločnostiach
a zamestnaniach.
Najlepšie otázky, ktoré položíte náborárovi by mali byť premyslené, prispôsobené a založené
na výskume, aby ste dokázali, že ste počúvali personalistu. Najlepšie otázky sú tiež tie, na ktoré
22
sa hľadá ťažko odpoveď. Ak ste si premysleli, na čo sa spýtate na konci pohovoru, zvážte
otázky z nižšie uvedených kategórií.
Opýtajte sa na veci, ktoré sú pre Vás skutočne dôležité:
Ak uvažujete o vstupe do novej spoločnosti, kde budete tráviť väčšinu svojho času, mali by ste
vedieť pár vecí o ich dennom režime.
Niekoľko príkladných otázok v tejto kategórii:
•
•
•
Čo je jedinečné vo Vašej podnikovej kultúre?
Ako by ste opísali každodenné povinnosti na tejto pozícii?
Čo si vážite na práci v tejto spoločnosti?
Ďalšia vec, ktorá záleží na Vás je, ako môžete najlepšie uspieť a rásť v rámci danej spoločnosti
(tiež sa nato nehľadá odpoveď ľahko).
Niektoré príklady otázok v tejto kategórii:
•
•
Aké typy ľudí tu pracujú?
Ako vyzerá rast a mobilita v spoločnosti/na pracovnej pozícii/v tíme?
Táto časť pohovoru je vlastne ďalšia príležitosť pre Vás, aby ste ukázali, že ste si spravili
prieskum. Veľa otázok môžete začať tým „Počas môjho prieskumu som čítal o tom (vložte to,
čo ste sa tu naučili). Zaujímalo by ma (vložte zaujímavú otázku)“.
Ukážete, že ste si spravili prieskum o spoločnosti a že ste zvedavý. Môže to na nich zapôsobiť.
Niektoré príklady otázok tohto typu:
•
Čítal som, že Vaša spoločnosť plánuje otvoriť tri nové pobočky v tomto roku. Ako to
ovplyvní túto funkciu a spôsob, akým organizácia bude komunikovať? (to je len
ukážková otázka, Vašu otázku si budete musieť prispôsobiť Vášmu prieskumu).
Použite tému, o ktorej sa na pohovore diskutovalo a skúšajte ďalej:
Väčšina pohovorov vyznieva skôr ako konverzácia. V tejto konverzácii zistíte, načo sa náborár
zameriaval. Ak existuje niečo, do čoho by ste sa radi zapojili a je možnosť diskusie, skúste sa
o tom dozvedieť viac. Zistiť o čom náborár rád konverzuje vám pomôže vytvoriť ďalší pútavý
rozhovor v tejto časti pohovoru. Samozrejme je nespočetne veľa otázok, ktoré na konci
pohovoru môžete položiť, toto je len ukážka. Preukážte, že Vám záleží na tom, ako bude
vyzerať Vaša budúcnosť v spoločnosti.
Tu je pár vecí, ktorým by ste sa ale mali vyhnúť:
•
•
•
Vyhnite sa otázkam „čo to prinesie mne“. To znamená nič čo sa týka platu, dovolenky
alebo benefitov. Tieto otázky eventuálne môžete položiť, ale je lepšie sa ich spýtať už
keď je ponuka práce na stole.
Nebuďte príliš osobný voči náborárovi. Môže to vyzerať neprofesionálne, keďže ste sa
stretli približne pred 30 minútami.
Nepýtajte sa náborárov, či dostanete tú prácu. Môže to byť pre nich nepríjemné.
•
Nepýtajte sa na citlivé témy z tlače, ako sú súdne spory, prepúšťanie a podobné
problémy. Náborár sa zameriava skôr na pozitívne aspekty spoločnosti a nemali by ste
ho stavať do nepríjemnej pozície.
4.2. Ako sa nesprávať na pohovore
Možno ešte dôležitejšie ako vedieť správne sa správať je vedieť, ako sa vyhnúť nesprávnemu
správaniu sa na pohovore.
Nemeškajte: Ľudia, ktorí robia pohovory sú zaneprázdnení ľudia, ktorí si spravia čas na
stretnutie s Vami, takže je bezohľadné ich zdržovať. Svoje myšlienky si zrovnajte ešte pred
vstupom do budovy a nie v návale stresu na pohovore. Ak sa stane niečo neočakávané, kvôli
čomu sa oneskoríte, zavolajte svojich potenciálnych zamestnávateľov čo najskôr, aby vedeli, čo
sa deje .
Nebuďte hrubý: Dávajte pozor, aby ste neboli nadmerne sebavedomý - nechcete pôsobiť
predsa arogantne. Táto zásada platí nielen pre človeka na pohovore, ale pre každého, koho
stretnete v ten deň, vrátane vrátnika, recepčnej, osoby, ktorá Vám ukáže smer, junior
zamestnanca alebo iných kandidátov. Sme si istí , že si to nezaslúžia, a Vy neviete, kto na Vás
môže niečo spätne povedať.
Nezabudnite mená: Nezabudnite mená ľudí, ktorí s Vami vedú pohovor – robte si poznámky
o nich v duchu a v prípade potreby ich použite. Ak ste pozvaní na druhý pohovor, uistite sa, že
viete, s kým ste hovorili v prvom kole.
Nebuďte konfrontačný: Ten kto robí pohovor sa Vás bude pýtať niekoľko ťažkých otázok
a vyzve Vás k odpovedi. Nie je to osobný útok, takže zostaňte v pokoji po celú dobu, v prípade
potreby buďte odmeraný - budete musieť preukázať, že viete ostať v pohode aj v prípade ak ste
pod tlakom.
Neklamte: Toto je najdôležitejšie. Nikdy neklamte vo svojom CV ani na pohovore o Vašich
skúsenostiach. Je priehľadné, keď niekto klame a to skrz reč tela .
Nebuďte negatívny: Nikto nechce pracovať s negatívnymi ľuďmi. Tiež nehovorte negatívne
o svojich predchádzajúcich zamestnávateľoch alebo o ľuďoch, s ktorými ste v minulosti
pracovali, pretože to nebude vyzerať dobre. Snažte sa byť pozitívny vo všetkých smeroch .
4.3.Neverbálna komunikácia počas pohovoru
Myslíme si, že táto časť komunikácie by mala byť vysvetlená oddelene, pretože mnohí
uchádzači o zamestnanie nato často nemyslia a to môže byť dôvodom ich neúspechu.
Neverbálna komunikácia je taký proces komunikácie, kde sa vymieňajú vizuálne vnemy napríklad: gestá, reč tela, očný kontakt, výraz tváre , atď.
Či už ste na spoločenskom stretnutí či pohovore, kombinácia verbálnej a neverbálnej
komunikácie je nesmierne dôležitá . Na niektorých prípadoch , máme tendenciu prehliadať
nutnosť vysielať správne neverbálne signály a vyšleme zlé správy. To platí rovnako aj počas
24
pohovoru. Kvalifikovaný personalista vždy pozerá na súlad uchádzača medzi neverbálnou a
verbálnou komunikáciou pri vedení pohovoru. Niektoré neverbálne signály, ako je očný
kontakt a celková reči tela sú veľmi dôležité v náborovom procese. Ak náborár spozoruje, že
kandidát neustále pretáča očami alebo je nervózny, môže predpokladať, že klame. Preto
existujú aj iné podnety, ktoré signalizujú, či je kandidát je sebaistý alebo nie.
Základné neverbálne aspekty sú :
Nástroje prvého dojmu neverbálnej komunikácie: spôsob, akým môžete zmeniť situáciu:
trasenie ruky a očný kontakt – všetko vplýva hneď v prvých sekundách na človeka, ktorý
s Vami vedie pohovor. Tiež dávajte pozor na Vaše oblečenie a doplnky, ktoré vedia tiež rýchlo
poslať neverbálne signály.
Držanie tela: Hoci náš sedavý životný štýl a konštantné používanie technologických
vymožeností viedli k hrbeniu sa dlhé hodiny, seďte vo vzpriamenej polohe počas pohovoru.
Signály: " Som presvedčený“ a " som motivovaný ", signalizujú záujem .
Vrtenie sa: Podupkávanie nohami, klopkanie prstami, čmáranie, dotýkanie sa svojich
vlasov/tváre – to všetko vyjadruje rovnakú správu „Radšej by som chcel byť niekde inde“.
Miesto toho minimalizujte Vašu reč tela a gestikuláciu tak, aby človek, ktorý s Vami robí
pohovor sledoval Vaše slová a nezaoberal sa Vašimi neverbálnymi signálmi.
Škriabanie a dotýkanie tváre ukazuje neistotu, zakryté ústa znamenajú nesúhlas s tým,
o čom sa diskutuje. Pokiaľ si priložíte ruky ku hlave, značí to záujem, ale ak mierite
ukazovákom smerom ku spánku, môžete to byť interpretované ako Vaše pochyby a kritika.
Podoprená hlava je jednoznačným signálom nudy a nezáujmu. Odkrytá dlaň sa spája s
pravdivosťou, úprimnosťou. Prekrížené ruky na hrudi jasne naznačujú obranný až zamietavý,
neprípustný postoj. Negatívum sa len podčiarkne, ak uchádzač o zamestnanie sedí aj
s prekríženými nohami v členkoch. Personalistovi je hneď jasné, že ide o uzavretého človeka.
Používajte preto otvorené gestá, priamy pohľad do očí, jasnú gestikuláciu rúk. To všetko sú
signály istoty a dôvery. Vystupujte sebavedome, no nie arogantne!
Ak chcete vyslať pozitívny signál, nakloňte hlavu, čím prejavujete záujem a usmejte sa. Skúste
tiež nakloniť celé telo smerom k vášmu partnerovi v diskusii. Úsmev je signál priateľstva
a otvorenosti, ale pokiaľ neodhaľuje zuby, môže znamenať skrývanú nervozitu. V každom
prípade buďte prirodzení, nesnažte sa pasovať do nejakej pózy. Takéto chovanie sa dá totiž
veľmi ľahko rozpoznať.
Výraz tváre: Pri samotnom pohovore si uvedomujte vlastnú mimiku, aj keď mimické prejavy
sa dajú len veľmi ťažko ovplyvňovať. Zamerajte sa na živosť vlastnej mimiky a pozornosť
venujte najmä pohybom očí, pier a brady. Napríklad nervozitu môže prezradiť zvýšená
frekvencia žmurkania, tu sa však zamerajte radšej na odstraňovanie nervozity, s ktorou
odstránite aj iné nežiadúce prejavy, ktoré Vašu nervozitu prezradia. Všeličo prezradí tiež
pohľad očí a udržanie očného kontaktu. Ten sa hodnotí v troch základných kategóriách – pri
slovnom prejave, pri počúvaní a vo vzťahu k nehovoriacim osobám.
Hlas a melódia reči: Kým niektoré neverbálne prejavy je možné nacvičiť len obmedzene,
nejazykové charakteristiky reči je možné vylepšiť takmer k dokonalosti. Medzi ľahko
ovplyvniteľné patrí hlasitosť reči a rýchlosť reči, výška hlasu, plynulosť prejavu, výslovnosť
a spisovnosť. Môžete sa pripraviť na hodnotenie v oblasti skákania do reči, kladenia
a zodpovedania otázok alebo na to, či je Váš prejav takmer neprerušiteľný, alebo či pracujete
s pauzami a tichom.
Dbajte na to, aby Váš hlas pôsobil umiernene, seriózne, sebaisto, pokojne i energicky. Nemáte
sa čoho obávať. Vyvaruje sa príliš rýchlemu tempu, arogantnosti a koketérie. Tu skutočne
nemá miesto.
„Dobrý personalista dokáže za pomoci správnych signálov odhadnúť kedy uchádzač hovorí
pravdu a kedy klame.“
Najlepšie signály sú oči a pohyby tela. Nemci robili výskum s politikmi, ktorí nehovorili
pravdu a zistili, že vtedy oveľa častejšie žmurkajú a ich zrenice sa vplyvom emocionálneho
napätia, ktoré klamstvo prináša, rozširujú. Klamstvo šteklí, takže muži sa pri klamaní
škrabkajú, šúchajú si nos, prechádzajú si pod ním jedným prstom. Ženy si prikladajú ruku k
ústam a tiež dávajú prst pod nos. Z polohy tela možno určiť aj to, kto s nami vnútorne
nesúhlasí, hoci verbálne dáva najavo súhlas. Takýto človek napríklad nebude mať rovinu
svojho tela rovnobežnú s našou a celkovo zaujme nezhodnú polohu.
Signály
Všeobecne negatívne vnímané signály:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zvraštenie čela - rozhorčenie
dvíhanie obočia - nedôverčivosť, arogancia
neudržiavanie očného kontaktu - ústupčivosť, neúprimnosť
výrazné odklonenie sa od partnera - nezáujem, nesúhlas
manipulácia s predmetmi - nervozita, strach, kŕčovitosť
klopkanie prstami - nervozita, netrpezlivosť
zaťaté päste - agresivita
stavanie striešky z prstov spolu s vysunutou bradou dohora - námietky, povýšenosť
dvíhanie ukazováka - agresivita
kríženie rúk a nôh - nezáujem, neistota, skrývanie sa
rozťahovanie sa - povýšenosť, dominancia
dotyky po tvári - neistota, nervozita
nevhodné akustické náplne prestávok
Všeobecne pozitívne vnímané signály:
•
•
•
•
•
26
srdečné podanie ruky
uvoľnený postoj
primeraná sila hlasu
striedanie pomalšieho a rýchlejšieho tempa reči
vhodné využitie úsmevu
•
•
ústretové gestá
otvorené dlane
Záver
Veríme, že Vám táto príručka pomôže zorientovať sa na trhu práce, prinúti Vás uvažovať nad
výberom novej práce pod trochu iným uhlom pohľadu. Podporí Vašu motiváciu, odhodlanosť a
vytrvalosť. Nepodceňujte pozitívny prístup pri hľadaní prácu. Bez ohľadu na to, či budete mať
dokonalý životopis, 100% sa pripravíte na pracovný pohovor, ak si nebudete veriť, nebudete
pôsobiť sebaisto, môže sa stať, že ostanete len malý krôčik pre vytúženým cieľom. Keď po
niečom budete veľmi túžiť, splní sa Vám to, lebo to tak má byť. Ak sa Vám teda pritrafí
zaujímavá pracovná ponuka, urobte všetko preto, aby ste ju získali. Neustále na to myslite pri
hľadaní novej práce. Na druhej strane nepodceňujte prípravu a osvedčené postupy. Investujte
čas to tejto práce. Áno, hľadanie práce je taktiež práca. Je preto nevyhnutné poznať ako ju
vykonaváť. V príručke sme sa pokúsili v kocke zosumarizovať základné princípy a postupy pri
hľadaní práce. Samozrejme je to značne obsiahla oblasť, o ktorej by dalo ešte mnoho písať.
Každým dňom vznikajú dokonca nové teórie a metódy ako na trhu práce uspieť. Je preto
nevyhnutné nebrať túto príručku ako nekonečnú pravdu. Odporúčame sledovať nové trendy na
internete, doštudovať si príbuznú literatúru, v prípade, že niektorá z kapitol príručky nebola
dostatočne popísaná.
Oceníme zároveň ak navštívite našu webovú stránku http://workingaltogether.eu, kde sa
budeme snažiť pridávať neustále nové informácie o hľadaní práce. Taktiež budeme radi, ak
nám dáte spätnú väzbu a napíšete nám na e-mailový kontakt [email protected], či Vám
príručka pomohla, čo sa Vám na nej páčilo, naopak čo Vám v nej chýbalo. Budeme sa snažiť aj
naďalej pomáhať všetkým z Vás, ktorí cítia, že potrebujú pomôcť s nájdením si novej práce.
Ďakujem,
Pracovný tím „V4 Working Simply Altogether“
28
Zdroje informácií:
Internetové zdroje:
http://www.forbes.com
http://www.job-hunt.org
http://www.examiner.com
http://www.businessballs.com
http://www.kc.ef.jcu.cz
http://careerrocketeer.com
www.williamhanson.co.uk
http://www.tiptopjob.com
http://www.wikihow.com
http://articles.economictimes.com
http://www.smrov.cz
http://www.jobs.cz
http://www.profesia.sk
http://www.havlikstejskal.cz
http://www.listymotywacyjne.pl
Knižné zdroje:
Think and grow Rich , Napoleon Hill, 1937
ČESKÁ VERZE
ÚVOD
31
PODĚKOVÁNÍ
33
I. KAPITOLA - MOTIVACE A VŮLE NĚCO ZMĚNIT
34
II. KAPITOLA - JAK NAJÍT DOBROU PRÁCI
37
2.1. Nejdůležitější způsoby, jak nalézt vhodnou práci
37
III. KAPITOLA - DOBRÝ ŽIVOTOPIS
39
3.1. Curriculum Vitae (CV)
39
3.2. Průvodní dopis
42
3.3. Nejběžnější chyby, kterých je třeba se vyvarovat
42
IV. KAPITOLA - OSOBNÍ ROZHOVOR
44
4.1. Jak uspět na pohovoru
44
4.2. Jak se chovat během pohovoru
50
4.3. Non - verbální komunikace během pohovoru
53
ZÁVĚR
53
PRAMENY
54
30
ÚVOD
Vážený čtenáři,
děkujeme, že jste se rozhodl přečíst našeho průvodce zaměstnání, který je navržen tak, aby
uchazečům ve věku 50 + pomohl nalézt zaměstnání. I přes své zaměření na vyšší věkové
kategorie, bude tento průvodce jistě přínosem pro všechny zájemce, kteří hledají práci, nebo
mají v úmyslu hledat práci nebo se o problematiku na pracovním trhu zajímají. Možná se ptáte,
proč právě lidé ve věku 50 +. Je to proto, že tato skupina lidí, často z důvodu věku ztratí práci a
jsou odkázáni registrovat se na úřadu práce. Tato skupina je často na trhu práce
znevýhodňována a diskriminována z důvodu schopnosti učit se novým dovednostem.
Vzhledem k mnoha předsudkům o nedostatečném fungování trhu práce a system státní
podpory, je tato skupina pracovníků ohrožena na trhu práce vice, než ostatní skupiny.
Samozřejmě, nemůžeme prohlásit, že nalezení vhodného zaměstnání v současných podmínkách
na Slovensku, v Polsku, v České republice nebo v Maďarsku je pro mladé nebo lidi středního
věku jednoduché, ale v případě kandidátů ve starším věku je negativní situace na trhu práce
pravděpodobně nejvíce patrná v celém regionu Visegrádské čtyřky (V4). Převážně tito
kandidáti nejvíce trpí mnoha předsudky, které jim brání získat zaměstnání, o něž se uchází. V
dnešní době, mladí lidé, zejména absolventi (včetně vysokých škol) mají problémy se uplatnit
na trhu práce. Zaměstnavatelé si stěžují, že obecně nemají pracovní zkušenosti. To představuje
problém, ale v jejich případě se naskýtá velká šance, že z důvodu svého mládí získají pracovní
zkušenosti a nedostatky se jim podaří postupem času eliminovat. Naopak je tomu u skupiny
starších osob, pro něž je čas překážkou a s nárustem jejich věku se vytváří prostor pro vice a
více bariér. A proto jsme se zaměřili pouze na kandidáty v pozdějším věku, protože tento
problém musí být řešen okamžitě a poslečně. Slovo společně v tomto kontextu znamená
vytvořit partnerství s uchazeči o zaměstnání, současným a potenciálním zaměstnavatelem,
příslušnými státními
institucemi, obchodními
experty, stejně jako třetím neziskovým
sektorem, jež všichni mohou v tomto ohledu pomoci. Tato příručka byla vytvořena na základě
formy vyváženého partnerství. Pokud chybí spolupráce něktrého z výše uvedených partnerů,
tato příručka práce není praktikovatelná a ztrácí svou přidanou hodnotu a měla by být proto
zařazena mezi bezpočet publikací zabývajícíh se touto problematikou.
Cílem této příručky práce je poskytnout uchazečům o zaměstnání, a to zejména ve věku 50 +
praktický návod, jak uspět na trhu práce a získat vhodné zaměstnání a lepší a šťastnější život.
Několikrát byl použit termín vhodného zaměstnání, které by mělo být vnímáno jako klíčové
spojení v rámci této příručky. Naším cílem je nejen pomoci získat jakoukoliv práci, o což se
snaží mnoho veřejných institucí, ale nalézt takovou práci, která odpovídá žadatelově praxi,
vzdělání a očekávanému finančnímu ohodnocení. V takové to práci zachází se s uchazečem
zachází s úctou, což ho pracovně motivuje a přináší mu uspokojení.. Pokud čtete tuto část, tak
především čtenáři z dlouhodobě nezaměstnaných rozpoznají, že současný stav na trhu práce je
V4 prezentován jako neraálný a utopický. Jsme si vědomi, že cesta k tomuto cíli bude náročná,
ale se správnou dávkou motivace, odhodláním, pevnou vůlí, znalostí základních kroků a
osvědčených postupů, je reálné dosáhnout vytouženého cíle.Vše výše uvedeno by mělo být
uvedeno této praktické příruččce o zaměstnání.. Její struktura, obsah a příspěvky odborníků
jsou podřízeny výlučně k dosažení tohoto cíle.Jak je patrné, průvodce zaměstnáním se snaží
řešit vysokou míru nezaměstnanosti osob ve věku 50 +
na Slovensku, v Polsku, České
republice, Maďarsku a to ze strany uchazeče. což znamená pomoci jim zmobilizovat se a zvýšit
jejich odborné znalosti za účelem usnadnit proces hledání nového zaměstnání (aktivní řešení
jejich situace). Pro dlouhodobé řešení tohoto problému, je nutné mít odpovídající
institucionální a legislativní prostředí na národní a regionální úrovni. Doporučení pro správnou
implementaci s podrobnou analýzou všech zemí V4, je předmětem mezinárodní analýzy, která
vznikla souběžně s tímto průvodcem zaměstnání. Čtenář, který by chtěl jít do hloubky má
možnost studovat naše řešení, jenž je zaměřené na nápravu trhu práce a podpůrných
mechanismů (pasivní řešení). Mezinárodní analýza je volně k dispozici na adrese:
http://workingaltogether.eu. Pracovní příručka, kterou držíte v ruce, je důležitou součástí
mezinárodního projektu " V4 Společně se pracuje lépe " financován z Mezinárodního
visegrádského fondu (IVF Standardní grant). Hlavním cílem tohoto projektu je prostřednictvím
mezinárodní spolupráce zemí Slovenska, Maďarska, České republiky a Polska pomoci vyřešit
problém s vysokou mírou nezaměstnanosti u osob ve věku 50 +.Věříme, že tato příručka práce
obsahuje zajímavé návrhy, nápady, pokyny a doporučení, která vám pomohou změnit svou
práci a osobní život.
32
PODĚKOVÁNÍ
V první řadě bychom chtěli poděkovat za podporu Mezinárodního visegrádského fondu /
http://visegradfund.org. Bez této finanční podpory bychom nebyli schopni realizovat náš
projekt, jehož významnou součástí je tato příručka práce.Rádi bychom také poděkovali
mezinárodním partnerům pro jejich vynikající spolupráci a podporu: Slovenská Development
Institute, ne (Slovensko), Bohemia EU Planners, sro (Česká republika) Humaneo Regionální
akademie (Polsko), komora Pécs - Baranya (Maďarsko).V neposlední řadě děkujeme všem
lidem, kteří se zúčastnili konference, jednání, diskuse. Vaše náměty a připomínky z velké části
tvoří tuto příručku zaměstnání.
I.
KAPITOLA - MOTIVACE A VŮLE NĚCO ZMĚNIT
Na začátku psaní tohoto průvodce jsme si položili otázku přístupu a motivace, což není
standartní přístup.
Ale jak již bylo řečeno, nechceme vytvořit další příručku jak nalézt
zaměstnání. Zejména v případě uchazečů o zaměstnání ve vyšším věku, personální manažeři
uvádějí, že velkou překážku vidí v nízkém sebevědomí kandidátů, negativních postojích a
pesimismu v procesu náboru. Dodávají, že starší uchazeči často mají vynikající zkušenosti,
přijatelná finanční očekávání, ale i přesto neopomenout před pohovorem zmínit, že i tak vím,
že pro tuto pracovní pozici dajípřednost mladším konkurentům. Jen málo personálních
manažerů je schopno depersonalizace, nedat na první dojem při obsazovaní nabízené pozice.
Naopak, v praxi se často stává, že tento konkrétní přístup způsobí, že se personální manažeři
rozhodují mezi 2 kandidáty ve stejné profesionální kvalitě a srovnatelným finančním
očekáváním.
Každý
obvykle
volí
kandidáta
s
pozitivním
přístupem
a
zdravé
sebevědomí.Dobrou zprávou pro všechny je, že pozitivního přístupu a zdravého sebevědomí
lze systematicky dosáhnout. Už jen myšlenka něco na sobě změnit, způsobuje zázraky.
Sebevědomí je stav mysli, který může být vytvořen pomocí autosugesce. Obraz sebe sama, jak
temperamentně a detailně vykonat požadovanou práci a co nejlépe reagovat na konkrétní
situace, které mohou nastat. Když si budu myslet, že při výběrovém řízení selžu, selžu,
skutečně se tak s největší pravděpodobností stane. Pokud vnímám sebe jako vhodného
kandidáta na požadovanou pracovní pozici, vnímá mne tak i personální manažer. Jen proto, že
je někdo mladší, ještě neznamená, že je vhodnější pro nabízenou práci. Nicméně, pokud jste se
opravdu setkali s předsudky spojenými s věkem, snažte se je zvýhodnit ve svůj prospěch.
Buďte vždy připraveni jmenovat alespoň tři výhody spojené s věkem (dlouhodobé praktické
zkušenosti, životní zkušenosti, loajalita, odpovědný přístup k práci, např. v kontrastu s mladými
kandidáty). Zvažte správně to, co můžete nabídnout potenciálnímu zaměstnavateli a zdůrazněte
to. Poznejte své přednosti, které bude každý zaměstnavatel při výběru kandidátů vnímat jako
přidanou hodnotu.V případě, že vaše hodnota bude v souladu s náklady, jež musí zaměstnavatel
za vás vydat, mate téměř vyhráno.Pokud se vám to nepodaří, nevadí. Zjistit, kde jste udělali
chybu, odstraňte ji, poučte se z ní a nepřestávejte se dál snažit. Dočasná porážka neznamená
trvalé selhání.Do základních příčin neúspěchu v náboru procesu spojeného s nízkou motivací
patří:
34
1. Nejistota o zadané úlohy. Kandidát nemá jasnou představu, co on / ona chce dělat.
Přizpůsobování jeho / její životopis (CV) pro různé typy zaměstnání ve finální podobě působí
nevěryhodně. Pamatujte si, že méně je někdy více. Obecným pravidlem je, že člověk by měl
dělat, " to, v čem je dobrý ", ", co ho baví dělat " a " z toho mít finanční přínosy ". Mohu mít
zajímavý koníček, který mám rád/a, a jsem v tom dobrý/á, ale nikdo mi nezaručí, že mě za něj
někdo bude ochoten finaně odměnit a proto na tom nelze postavit svou kariéru. Proto se
zaměřujeme na výše zmiňované tři oblasti. Uchazeč, jež je s nimi seznámen, má velký náskok
před ostatními kandidáty o zaměstnání.
2. Nedostatek ambicí. Nepřizpůsobivé osoby, neochotny podnikat nové kroky, nemají šanci na
trhu práce uspět.
3. Otálení. Neustále odkládání důležitých věcí a povinností, maří šanci úspěchu. Stále čekáme
na “vhodnou chvíli”. Zítra budu psát životopis, hledat nové pracovní příležitosti, zítra můžu
začít studovat angličtinu. Pokud jsem opravdu odhodláni je uskutečnit, začněme hned.
4. Nedostatek vytrvalosti. Mnoho lidí se s nadšením pustí do hledání práce, ale s prvními
neúspěchy to rychle vzdají.. Pozitivní zprávou je, že vytrvalosti se lze naučit.
5. Negativní osobnost. Negativní osobnost odpuzuje ostatní a práci stejně.
6. Strach. Strach zeptat se někoho na práci, sám sebe prezentovat při pracovním pohovoru, atd..
7. Předsudky. Předsudky jsou formou strachu, ale také nevědomostí. Například starší uchazeč o
zaměstnání je přesvědčen, že zaměstnavatel bude i nadále upřednosňovat mladší uchazeče před
ním samotným.
8. Stálé výmluvy. Neustále se na někoho/něco vymlouvat, než ochota začít veěci řešit.
9. Neschopnost snášet kritiku. Kdo není schopen unést kritiku, nemůže se na trhu práce
uplatnit, případně jen s obtížemi.Strach z kritiky je často silnější než touha uspět. Nezatěžujte
hlavu tím, co si ostatní o vás myslí.
Chceme-li uspět na trhu práce, musíme systematicky odstraněnit tyto uvedené překážky.
Mnoho uchazečů si myslí, že pro úspěch ve výběrovém řízení, musí mít štěstí. Ale mnoho z
nich si neuvědomuje, že štěstí lze jít naproti! Jděte vstříc svému odhodlání, jasnému zaměření a
vytrvalosti.
Z mnoha letých výzkumů vědců vyplývá, že průměrný člověk své top tvůrčí kapacity dosáhne
od 40 do 60 let. Tyto roky jsou nejplodnější. Dotyční by proto měli v následujících letech
jednat s nadějí, a ne se strachem doprovázým dávkou pesimismu. Pokud budeme vycházet z
této analýzy, tak se nacházíte v nejlepším věku pro odstartování nové pracovní kariéry. Musíte
jen věřit v sami v sebe, být vytrvalí a pracovat na sobě víc než ostatní. Takže doporučujeme
zbavit se všech negativních myšlenek a pocitů (starch, úzkost, zloba, pověra, nenávist), jelikož
tyto negativní aspekty mohou silně ovlivnit vaše chování. V dnešním světě je stále obtížnější
mít něco 100% pod kontrolou. Nicméně, své myšlenky a vědomí můžeme řídit sami. Toto
poznání je velmi důležité a je potřeba ho mít na paměti při hledání zaměstnání. Buď budete
svou mysl ovládat vy sami a nebo mysl ovládne vás, ale nic mezitím. V následujících
kapitolách se budeme učit, jak a kde hledat práci, jak vypracovat životopis, jak se připravit a
zvládnout přijímací pohovor, čeho se vyvarovat. Tato zjištění jsou jistě velmi důležitá při
získávání vhodného pracovního místa, ale bez zdravého a pozitivního přístupu v kombinaci se
sebekázní a vytrvalostí, to bude jen teoretie postupů a rad, na jejichž základě jen velmi těžko
dokážete získat vytouženou pracovní pozici. Ale pokud jste se v praxi opravdu dokázali zlepšit
a neustále na sobě pracujete, systematicky měníte své vědomí a dáváte přednost positivnímu
myšlení před pesimistickým, jsou vaše šance na úspěch 100 %. pokud jste je zvládli, se
neustále zlepšovat, systematicky změnit své vědomí a postoje k positivismu, bude šance na
úspěch je100 %. A to pak stojí za to.
36
II. KAPITOLA - JAK NAJÍT DOBROU PRÁCI
Mnoho uchazečů o zaměstnání má problém najít vhodné zaměstnání, protože neví, kde přesně
novou práci hledat. Mladí kandidáti by jistě argumentovali tím, že vše lze nalézt na internetu.
Takže pokud budeme vycházet ze zaručených pracovních portal, jsme 100% informováni o
dění na pracovním trhu. Nicméně z praxe je paterné, že né všichni při hledání pracovního místa
dávají přednost internetu a proto je důležité znát způsoby, jak práci hledat i bez počítačové
technologie.
2.1. Nejdůležitější způsoby, jak nalézt vhodnou práci
1. Použijte svou síť známých (kontakty). Většinou každý někoho zná, stačí se jen zeptat.. V
rámci těchto kontaktů není zaručeno, že vám někdo z nich bude umět pomocí, ale právě ti vaši
známý mohou mít další známé, jež by pro vás v procesu hledání práce mohli být přínosem.
proto si udělejte seznam všech lidí, které znáte. Vaším cílem bude vybrat alespoň tři známé, s
nimiž nejste již přes rok v kontaktu a pozvěte je postupně na oběd či kávu. Poté identifikujte 25
nejvlivnějších lidí ve vašem okolí a promyslete vhodné způsoby a metody, jak s nimi posílit své
vztahy.
2. Zúčastněte se událostí. Myšleno akce, jež jsou organizovány buď charitativními, nebo
profesními organizacemi. Na každé akci si promluvte alespoň s jedním ze zúčastněných. Pokud
můžete získat seznam účastníků předem, určete si vyberte alespoň jednoho člověka, s kterým
byste se chtěli setkat a učinit takové kroky, aby vaše osobní setkání vyšlo.
3. Kontaktujte osobní manažery a profesionální headhuntery (personalista specializované
personální agentury). Zájemci zřad senior jsou na pracovní pozice přijímáni z pravidla na
doporučení někoho, nebo právě díky profesionálním zkušenostem personalistů/headhunters.
Právě personslisté vědí o volných pracovních pozicích, které nejsou nikde veřejně publikovány
a mohou vám je nabídnout.
4. Zkontrolujte internetové pracovní portály. Mnoho firem je používá k nalezení správného
kandidáta. Definujte své největší pracovní úspěchy a své dovednosti a pošlete jim životopis.
Vyberte si chytlavý, stručné titulek, který čtenáře povzbudí k tomu, aby jej otevřel Důležité je,
aby jste svůj životopis neustále aktualizovali. Aby jste zabránili tomu, že budete jen další
založený kandidát mezi ostatními, aktualizujte své CV každý týden.
Doporučujeme vám si určit maximálně 4 klíčové pracovní portály (všeobecné nebo
specializované) a tam poslat svůj životopis nebo hledat v pracovních nabídkách. Kritériem je
počet inzerovaných pracovních míst a účast ze strany potenciálních zaměstnavatelů
(personalistů). Mnoho kandidátů se dopouští omylu, když svůj profil umístí na velký počet
portalů. Tento nesprávný krok je jen plýtváním času a může mít spíše kontraproduktivní
účinek.
5. Použití LinkedIn pro maximální účinek. Tento nástroj stojí za zvláštní pozornost, pokud
máte zájem o manažerskou nebo odbornou pracovní pozici. Předpokladem pro jeho použití je
vytvořit osobní profil a vybudovat profesionální sítě. Tento nástroj je velmi efektivní. Na
internetu existuje mnoho podobných portal se stejným zaměřením, ale pouze ten to je
efektivní.LinkedIn je mocný nástroj, který se snadno dokáže spojit s těmi správnými lidmi.
Nalezněte svůj pracovní cíl založený na vaší píli, kvalifikaci, studiu a zájmech a přidejte si lidi,
kteří jsou na tom podobně jako vy. Například, pokud pracujete v oblasti pojišťovnictví, mohl
by jste se snažit spojit se všemi potenciálními šéfy a oddělením lidských zdrojů v tomto odvětví
a ve vašem trhu.
38
III. KAPITOLA - DOBRÝ ŽIVOTOPIS A JINÉ DOKUMENTY
PRO HLEDÁNÍ PRÁCE
3.1. Životopis (CV – Curriculum Vitae)
Jedním z nezbytných material, bez kterého se při hledání nového místa neobejdete, je
nepochybně váš životopis CV (Curriculum Vitae). V současné době je pro životopis nejčastěji
používaná zkratka CV. Ve většině případů je CV psáno pro hledání nového zaměstnání. CV je
primárně vnímáno jako prostředek komunikace mezi uchazečem o zaměstnání a potenciálním
zaměstnavatelem. Životopis jed okument, který musí být nedílnou součástí přehledu o vašem
vzdělání a odpovídající praxi. Tyto informace jsou poskytovány uchazeči o pracovní pozici a
právě tyto informace mají většinou velký vliv při procesu rozhodování, zda budou přijmuti. Z
těchto důvodů je proto důležité nepodceňovat přípravu psaní životopisu, tj. dodržovat stávající
hlavní směry, trendy a formy, jelikož jsou od nich očekávány ze strany potencionálních
zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé vnímají CV jako produkt uchazeče o zaměstnání, a pokud
bude uchazeč vybrán k pracovnímu pohovoru, očekávají, že z něj bude vycházet a bude si ho
umět obhájit. Z tohoto důvodu by text měl být krátký, snadno čitelný a obsahovat několik
klíčových slov nabízejích přesné informace, které vzbudí u potenciálního zaměstnavatele
zájem. To je důvod, proč zaměstnavatelé dávají přednost chronologickému/strukturovanému
životopisu.
Je nepsaným pravidlem, že více než 50 % žádostí je často odmítnuto z důvodu nízké kvality,
která pramení z neznalosti a nedostatečné informovanosti o kandidátovi.Z toho vyplývá, že při
psaní životopisu je důležité věnovat pozornost daným normám, zaměřit se na současné trendy
a formy, a nepodcenit přípravu jeho psaní.Proměňte svůj životopis na propagační materiál,
buďte pozitivní, nepodávejte o sobě žádné negativní informace. Před psaním životopisu si v
klidu sedněte a napište seznam svých schopností - tak o sobě získátwe spoustu informací.
Dobře napsaný životopis bude sloužit nejen jako příloha k žádosti o zaměstnání, ale také jako
průvodce při pracovních pohovorech, při vyplňování pracovních dotazníků, atd.
Formy CV:
Chronologický / strukturovaný životopis:
Při sestavování chronologického životopisu nemusíte začínat od začátku své kariéry, ale píšete
jednu práci po druhé, v časově obráceném pořadí. To znamená, že se v něm uvádí pracovní
pozice od té poskední k té úplněb první. Je to z důvodu zaměřit se na nejvýše dosažený
pracovní post. Pracovní zkušenosti jsou obvykle stručně popsány s důrazem na úspěchy a
dovednosti. Z výše uvedených výsledků, je vhodné použít chronologicky formulář CV v
případě, kdy kandidát hledá zaměstnání, ve kterém naposledy pracoval a tudíž zná dobře jeho
náplň. Tato skutečnost se pak odráží v jeho propagaci.Naopak ti, kteří chtějí změnit svou
stávající pracovní náplň a hledají zcela odlišnou pracovní pozici, než doposud vykonávali, tento
styl CV se nedoporučuje. Navíc tato forma životopisu není doporučována ani těm, kteří v
poslední době často měnili své povolání a pracovní pozice. V tomto případě je vhodné použít
formu funkčního typu životopisu, jehož podrobný návod je popsán níže.
- Osobní a kontaktní údaje - jméno, adresa bydliště (trvalé I přechodné), datum a místo
narození, státní občanství, rodinný stav - ale zvažte,zda ho uvést, není to povinné (stejně jako
počet dětí a váš zdravotní stav), kontakt
- Vaše kontatkní údaje napište jak na CV, tak na motivační dopis, protože se může stát, že
budou nedopatřením odděleny, nezůstat pohromadě.
- Zdravotní stav se uvádí v souvislosti s vašimi osobními údaji, ale tato informace není
povinná a pokud mate nějaká zdravotní omezení, jež ale nebrání vykonávat práci o kterou se
aktuálně ucházíte, neuvádějte je a formulujte to takto: "zdravotní stav mi umožňuje řádný
výkon povolání, o než se ucházím. Nebo vynechejte úplně.
- Dokončené vzdělání, případně kurzy, semináře -název a adresa jednotlivých škol (základní
škola není napsáno) + rok začátku a konce studia, typ závěrečné zkoušky a kvalifikace, které
jste získaly.
- Předchozí pracovní zkušenosti - psát chronologicky od minulosti, tj. od posledního okamžiku,
uveďte prosím přesný název zaměstnavatele, název pracovní pozice, funkce, a stručný popis
práce.
- Pokud stále studujete, napsat rok dokončení studia. Pokud jste v současné době nezaměstnaný
pokuste se ujistit zaměstnavatele, že tento čas aktivně využíváte (např. stadium jazyků,
rekvalifikačními kurzy, atd.)§ jazyky - jazyky, které ovládáte na komukativní úrovni, na jaké
jste úrovni (aktivní a pasivní znalost) a formální testy
- Práce na PC - uveďte úroveň vašich počítačových dovedností a programy, jež ovládáte,
popřípadě příslušné certifikáty§ Další znalosti a dovednosti - např. řidičský průkaz, pracovní
úspěchy, ocenění.
40
- Neváhejte a zmiňte všechny své znalosti, které I při práci nebudete muset nutně využívat a
které ani nejsou zakončeny nějakým ohodnocením.
- Zájmy- Pozor ! Dlouhý seznam koníčků, může budit dojem, že jste příliš zaneprázdněni a
nemáte čas pro svou práci, školení, atd., proto uvádějte pouze takové koníčky, které mate
nejraději, nebo které mohou zlepšit vaši kvalifikaci.
- Dostatečné informace - uveďte všechny relevantní informace - odkazy, kontaktní osoby
(kolegové, nadřízení,...) – opět není povinné.
- Reference připojit jen tehdy, pokud jste si jisti, že jsou psány s pozitivním kontextem. O
reference zažádejte kompetentní osobu. Neoslovujte rodinné příslušníky.
- Více informací - zde můžete zadat informace, které jsou pro vás důležité, např. informace o
možném nástupu, možnosti ubytování.§ Uzavření - datum a podpis - jméno a příjmení
Zkušenostní / funkční CV
Tento typ životopisu je dobrou volbou pro ty, kteří ještě nemají dostatek odborných zkušeností.
Je určen především pro absolventy škol a uchazeče, kteří neměli mnoho příležitostí pro kariérní
růst z mnoha důvodů (krátká profesionální kariéra, pracovně dlouhá pauza...). Z této
charakteristiky vyplývá přesný opak životopisu strukturovaného. Z tohoto důvodu, je vhodnou
volbou pro ty kandidáty, kteří se vracejí do pracovního procesu po dlouhé přestávce, vystřídali
mnoho
pracovních
míst,
které
ale
neodpovídají
jejich
dosaženému
vzdělání
a
dovednostem.Praxe ukazuje, že zaměstnavatelé vnímají tuto formu životopisu spíše jako
doplněk k průvodnímu dopisu a přijmou primárně kandidáty se strukturovaným životopisem.
Kombinované CV
Kombinované CV je posledním z běžně používaných forem. Z názvu je zřejmé, že je to
kombinace chronologického a funkčního životopisu, a při jeho psaní se vyžaduje důkladnější
příprava. Skládá se ze dvou částí. První popisuje zkušenosti a pracovní pozici, a ve druhé části
se uvádí v chronologickém pořadí přehled získaných poznatků. V praxi to znamená, že
kandidát uvádí svou dosaženou kvalifikaci, úspěchy a výhled na postupné získávání
zkušeností.Uchazeči, kteří se rozhodnou zvolit tento typ životopisu by měli patřit do jedné z
následujících kategorií: touha změnit své povolání a zdůraznit jejich kvalifikace, ale neudávat
žádné konkrétní profesionální funkce.
3.2. Průvodní dopis
Průvodní dopis slouží k představení
kandidáta před potenciálním zaměstnavatelem.
Zdůrazňuje specifické vlastnosti kandidátů, jež Klade důraz na zvláštní charakteristiky
kandidátů, které odpovídají pracovní nabídce. Správně napsaný motivační dopis by měl
zaujmout personalisty, zanechat dojem výjimečnosti uchazeče, a proto vyžaduje zvláštní
pozornost.Průvodní dopis by měl být připojen ke každému odeslanému životopisu (CV). Díky
tomu můžete ukázat svůj skutečný zájem o danou pracovní pozici. Stejně jako životopis i
motivační dopis vyžaduje strukturu a není vhodné mít pouze jeden průvodní dopis a ten
distribuovat všem. Každá práce má svá specifika, a proto je třeba zdůraznit své nejlepší
schopnosti a silné stránky, které jsou vhodné pro danou pozici. Průvodní dopis je vaše
počáteční reklama. Musí být napsaný tak, aby okamžitě zaujal. Proto buďte originální a
upozorňutje na své silné stránky, které jsou vhodné pro pracovní pozici.Zkušenosti personalistů
ukazují, že pokud mají dva téměř identické životopisy, podívají se na průvodní dopis, a raději
odpoví žadateli, jež měl vhodnější a zajímavější průvodní dopis. Průzkumy ukazují, že tyto
personální manažeři tráví nad životopisi a motivačními dopisy v průměru 50 sekund. Takže
vytvořte motivační dopis takový, který přitáhne k jeho přečtení. Není vhodné napsat
průvodní/motivační dopis delší než na jednu stranu A4. Nezapomeňte také, co je hlavním
cílem dopisu: pozvánka na pohovor. Proto se vyvarujte přehánění, nepřiměřené propagaci
vašeho životopisu a rozhodně nelžete.
Forma průvodního/motivačního dopisu
Vložte Průvodní dopis do těla e-mailu a CV dejte do přílohy. Vložíte-li průvodní dopis jako
přílohu, vystavujete se riziku, že nebude přečten.Pokud můžete poslat životopis a průvodní
dopis v listinné podobě, použijte stejný papír a stejnou šablonu, aby bylo jasné, že tyto dva
dokumenty patří k sobě.
3.3. Nejběžnější chyby, kterým je nutné se vyvarovat
1.OBJECTIVE: Jsou zastaralý. Jsou to obvykle příliš krátké a zaměřené jen na sebe. Lepší
volbou je" Profil ", který by měl být více než 7 řádků dlouhý (jinak působí odstavec moc
hustě), měl by spojit vaše dovednosti s vaší osobnosti, a měl by vás stručne charakterisovat.
Přemýšlejte o tom v čem jste jedineční a včem vynikáte.
42
2. PEVNÁ FORMA: velkou chybou je používat vždy stejný tvar CV. Měli byste změnit svůj
životopis v závislosti na pracovní pozici o níž se ucházíte. Není tím míněno lhát, jen změnit
některé informace (např.: Odstranit neaktuální a doplnit aktuálním)
3. Jiná práce, další odstavec: Nepřidávejte do svého životopisu práci po práci, rok po roce.
Pokud jste přesáhli padesátku, je nutné vyplnit vašev dřívější pracovní zkušenosti spolu se
seznamem firem, kde jste doposovad působyli.
4. REFERENCE: Neměly by být uváděny v životopise a ani na ně být odkazováno.Pokud
budou po vás požadovány, dodejte je je samostatně. Nemělz by být podmínkou vašeho přijetí.
5. ŽÁDNÝ PŘÍBĚH: Nepište svůj životopis ve třetí osobě.
6.. PŘESKOČTE OSOBNÍ INFORMACE: Možná jste dobrý fotbalový trenér, nebo zpíváte ve
sboru, ale na to se vás nikdo ptát nebude. Zaměstnavatele zajímají vaše profesní schopnosti.
7. DATUM: Nezáleží na tom, kolik vám je let, do životopisu neuvádějte, kdy jste absolvoval.
Vypadá to, že něco skrývate (není to tak?) a každý pak bude chtít přijít na to, kolik vám je
skutečřně let. Pokud se bude snažit skrýt svůj věk tím, že neuvedete datum, co si o vás asi
ostatní pomyslí?
8.SOUČASNÝ ZAMĚSTNAVATEL: Protože většina lidí hledá nové zaměstnání, zatímco jsou
ještě zaměstnáni (a uchazeči o zaměstnání chtějí, aby jejich hledání zůstalo), nikdy dopisu
neuvádějte jako telefonní číslo či email své pracovně aktuální.. Snadno by totiž váš dosavadní
zaměstnavatel mohl zjistit, že hledáte nové místo a byly by z toho pouze nepříjemnosti.
9.VÝPLATA: Neuvádějte, jaký plat byl ve vaší předchozí práci a kolik očekáváte.
10.PLAGIÁTY: Nikdy nesmíte udělat to, aby jste si zkopírovali něčí CV a změnili jen osobní
údaje a vydávali ho za své. I když existují knihy, které jsou přímo určené k psaní CV. Slouží
pouze ale jako záchytný bod, návod, neslouží ke kopírování opisování.
11. FOTO: Nikdy nepoužívejte nevhodné fotografie na CV (např.: z prázdnin). Vždy
používejte profesionální fotografie jako na občanský průkaz.
12. ADRESA: Snažte se poslat životopis na konkrétní osobu. Aby bylo zajištěno, že vámi
odeslaný životopis bude skutečně číst potenciální zaměstnavatel. Ujistěte se, že jste celé jméno
kompetentní osoby zadali správně, jak na obálce dopisu, tak i v jeho obsahu. Šance na přečtení
vašeho životpopisu se znásobí.
13. ÚSPĚCHY: Pokud jste zkušený profesionál, ujistěte se, že jste své úspěchy nezapomněly
zmínit v CV. Vyberte několik svých největších úspěchů, a ujistěte se, že jsou zvýrazněny a
nemůže se stát, že by byly přehlídnuty.
14. PRAVOPIS: nechte zkontrolovat gramatiku ve svém CV někým jiným, nebo si minálně po
sobě vše přečtěte a nezapomentě zkontrolovat interpunkci.
15. VIZE: Váš životopis je profesionální dokument, nejedná se o učebnici, nebo umělecký
projekt. Je důležité najít správnou rovnováhu pro profesionální formu. Vzhled vašeho
uživotopis je stejně důležitý jako jeho obsah. Vyberte si jeden snadno čitelný styl písma, 12 bod písmo, například Times Roman, New Century Schoolbook, nebo Garamond. Nekombinujte
více stylů písma dohromady. Také se vyhněte zbytečnému zvýrazňování pro vás důležitých
bodů. Dobrý životopis je ten, který je snadno čitelný a příjemný na pohled. Příliš mnoho lidí se
snaží používat více než jeden styl písma, v kombinaci s tučným písmem, kurzívou, a
podtrženími.
Jste" produkt ", a Váš životopis je návod, jak na vás. Pokud chcete najít perfektní práci, a
odlišit se od ostatních, kteří jsou vaši soupeři. Váš životopis vypráví váš příběh o tom, kdo jste
a jak dobře děláte to, co děláte.Váš životopis musí být konkrétní, individuální, snadno čitelný, a
zaměřený na úspěchy, kterých jste dosáhli u předchozího zaměstnavatele.
44
IV. KAPITOLA - OSOBNÍ POHOVOR
4.1. Jak uspět při pohovoru
Pokud máte sami pohohovor s osobou, jež bude rozhodovat o vašem přijetí, nestačí mít
perfektně připravené CV. Budete také potřebovat vědět, jak se správně chovat, aby jste udělal
dobrý dojem. Přijímací pohovory jsou pro mnohé stresovým polem. Chce to jen čas a praxi si
navyknout, jak při nich správně postupovat a jak se chovat. Poté se každý přijímcí pohovor
bude zdát snažší a snažší. Takže, jak se můžete nejlépe připravit, jaké jsou nejlepší způsoby,
jak se chovat při pohovoru, a co můžete udělat pro jeho úsoěšný průběh.. Přečtěte si několik
způsobů, jak efektivně komunikovat při pohovoru, aby jste před potencionálním zaměstnavatel
udělali dobrý dojem.
Zde jsou základní tipy, jak zvýšit šanci svého vítězství:
PŘÍPRAVA
Existuje několik faktorů, které je třeba před pohovorem nezapomenout. Čím více jste
připraveni a čím více znalostí budete mít, tím méně budete nervózní. Znát gro firmy, kde se o
místo ucházíte (silné, ale I slabé stránky, počet zaměstnanců, její činnost, náplň, vize,…).
Vědět, kdo je jejich konkurence, jejich poslání a cíle. Přečtěte si o ní aktuální zprávy jen v
případě, že jste o to společností požádáni.
Připravte se na některé běžné otázky pohovoru, které jsou zpravidla pokládány, např. proč
chcete opustit svou současnou pozici a co můžete společnosti přinést. Při odpovědích se
snažtep oužít praktické příklady, ať jwe odpověď více srozumytelnější. Nepoužívejte nazpaměť
naučené odpovědi, protože otázka může být jinak formulovaná a vás to může v daný okamžik
zaskočit. Připravte si seznam (i když ne příliš mnoho) otázek, na které se chcete zeptat vy a své
otázky položte na konci pohovoru. Budeto působit, že mate o nabízenou pozici skutečný zájem.
Přečtěte si podrobně svůj životopis a průvodní dopis, protože z nich budou zaměstnavatelé při
kladení otázek vycházet.
Pamatujte si - U přijímajícího pohovoru se jedná o oboustranný proces. Což znamená, že to, co
vyhovuje jedné straně, nemusí vyhovovat straně druhé a naopak. Proto se sami rozhodněte, zda
je pro vás společnost, kde by jste se mohli ucházet o práci, zajímavá a zda splňuje vaše
očekávání. A stejně tak bude daná firma pohlížet na vás. Stejně tak je pro vás důležité, aby jste
si dopředu zjistili, s jakým týmem zaměstnanců by jste každodenně pracoval a byl s nimi v
kontaktu.
Ujistěte se, že znáte správné datum, čas a místo konání pohovoru a rozhodně počítejte s
časovou rezervou, aby jste přišli včas. Rozhodně je lepší počkat v nedaleké kavárně, než se na
pohovor přiřítit s jazykem na vestě. Pro jistotu počítejte s dopravní zácpou a určitě si ještě
jednou zkontrolujte jízdní řády daného dopravního prostředku. Pokud si nejste jisti, kde se
nachází místo konání pohovoru, podnikněte zkušební jízdu, ať máte v daný den jistotu.
Mobilní telefon
Ujistěte se, že jste svůj mobilní telefon vypnuli ještě před příchodem do budovy. Během
pohovoru se nesmí stát, aby vám telefon zvonil a vy jste ho třeba i vzali. To je chyba, která se
stává poměrně často, ale rozhodně se neodpouští.
Vhodné šaty
Oblečení, které si na pohovor vyberete, bude mít značný vliv na zaměstnavatelův první dojem o
vás a může velmi ovlivnit výsledek pohovoru. Lidé si totiž první dojem dokážou vytvořit
během pár sekund, takže je velmi důležité, jak se oblékáte. Měli byste brát jako pravidlo, že na
pracovní pohovor je nutné si obléct pracovní oděv. Ženy kostým, nebo sukni pod kolena,
business šaty, či společenské kalhoty a muži by měli zvolit oblek, nebo aspoň košili doplněnou
kravatou a společenské kalhotami. Jste-li pozván na pohovor do společnosti, kde není dress
code nutností (například PR společnosti, nebo reklamky), můžete se obléci volněji, ale " nikdy
nenosit džíny ". Dokonce i když se ucházíte o manuální pozici, je vhodné zvolit slušné
oblečení. Pásek by měl odpovídat barvě bot, a pokud jste zvolili oblek, tak rozhodně v černé
barvě " hnědá barva je spíše ke každodenímu nošení. " Vaše boty by měly být dobře vyleštěné a
v dobrém stavu.
Úhledně upravené vlasy
Jak správně upravit vlasy, aby finální podoba vypadala přívětivě a vkusně, je problém pro muže
I ženy. Muži by se měli omezit přehnané používání gelových přípravků, protože finální účes
působí velmi uměle. Nadměrné používání gelu nebo vosku může působit nejen
neprofesionálně, ale také budí dojem, že mate mokré vlasy. Ženám doporučujeme, aby jejich
vlasy byly vždy učesané a pod kontrolou (culík, drdol, čelenka,…).
46
Vhodně pozdravte svého tazatele
Váš pozdrav bude s největší pravděpodobností první možnost, jak se s potencionálním
zaměstnavatelem setkat tváří v tvář. Proto je důležité, nic nepodcenit a představit se správně.
Potřesení rukou nesmí na tazatele působit, jako by držel v ruce “leklou rybu”, ale zároveň mu
nesmíte ruku umačkat přehnaně pevným stiskem. Na tento druh pozdravu by jste měli používat
pouze pravou rukou, přičemž levou ruku nechat volně podél těla. Oční kontakt je při pohovoru
velmi, takže se nezapomeňte tazateli dívat do očí, když si potřásáte rukama. Při představování
by jste měli své jméno říct zřetelně a dostatečně nahlas, aby se tazatel nemusel podruhé ptát.
Úsměv
Pokud je to možné, úsmějte se. Úsměv má velkou sílu, jak zabůsobit mile, ale zároveň nesmí
být přehnaně křečovitý.
Správně sedět
Při většině pohovrů bude s největší pravděpodobností sedět na židli naproti svému tazateli.
Usadtě se tak, aby jste seděl vzpřímeně, nehrbte se, ale nezapomentě, že tak musíte vydržet
celou dobu pohovoru. Dobrou radou je, aby jste si sedli buď na okraj židle, nebo úplně dozadu
(donutí vás to napřímit záda). Častou chybou je sedět ve středu židle, což způsobí, že se začnete
hrbit a tím ztrácíte body.
Nechte mluvit tazatele
Vždy nechte tazatele mluvit první, a oni by vám měli později dát take slovo. Vžijte se do role
tazatele a uvědomte si, že skákání uprotřed věty je nepříjemné a působí velmi nezdvořilé,
zvláště v případě, pokud se dotyčný chystá říct něco důležitého. Buďte trpěliví, pozorně
poslouchejte, co vám tazatel říká a snažte si zapomatovat co nejvíce z vašeho rozhovoru.
Připravte si otázky, na které by jste chtěl znát odpověď. Nezapomeňte, že na konci pohovoru
můžete požádat o zodpovězení svých dotazů, na něž by vám tazatel měl odpovědět. Respektujte
tazatele a on bude respektovat vás.
Otázky a odpovědi
Uchazeči o zaměstnání obvykle zajímá, jaké jsou nejčastější otázky v rámci pohovoru. Při
odpovědi na otázky tazatele je důležité, aby vaše odpověď byla promyšlená, nespěchejte,
nevyhrkněte ze sebe nesmysly a snažte se odpovědět na všechny kladené dotazy. Je mnohem
lepší si odpověď promyslet. Každou odpověď se snažte (pokud to bude možné) vysvětlit na
konkrétních případech a tím i zvýrazníte své schopnosti a případné úspěchy.
Příklady tradičních otázek:
1. Jaké jsou vaše silné stránky ? Neříkej obecné věci, působí to jako klišé. Zkuste říct něco ve
smyslu " moji kolegové na mě oceňují můj pozitivní přístup, ochota pomoci, rychlé řešení
problémů, atd. ".
2. Jaké jsou vaše slabé stránky? Uchazeči mají největší problém s touto otázkou. Ať už je to
pravda, nepůsobí dobrým dojmem, pokud na sebe prozradíte, že jste v práci usnul, zmeškal
termín odevzdání projektu, nebo jste zapříčinil společnosti ztrátu v podobě odchodu hlavních
partner. Vaši slabost podejte takto: Mé nedostatky budou odtraněny (musím trochu zapracovat
na své angličtině), pracuji na nápravě a rozhodně mé nedostatky neohrozí můj pracovní výkon.
Tato odpověď se zakládá na pravdě a působí věrohodně.
3. Jaká jsou vaše finanční očekávání ?
Pokuste
se
odpovědět,
ale
zároveň
ponechat
prostor
pro
vyjednávání.
Finanční
ohodnocenínabízené pozice buď můžete znát, nebo nikoli, ale můžete vycházet ze svých
dosavadních zkušeností a znát svou cenu a být realističtí. Plat se odvíjí podle odvětví, záví,
regionu, atd.
4. Kde vidíte sám sebe za sedm let ?
Nebuďte přehnaně ambiciózní (chci být ředitel společnosti nebo podnikatel). Vždy odpovídejte
s ohledem k nabízené pozici (chtěl bych být jedním z nejlepších prodejců atd...).
5. Jaký byl váš důvod pro opuštění předchozí zaměstnání ?
Samozřejmě odpovězte popravdu, ale snažte se vyhnout negativním odpovědím: “Odešel
jsem, protože jsem dostával málo peněz.” Lépe zní tato odpověď: “Hledám práci, kde bude
možnost většího platového ohodnocení spojeného s větším pracovním výkonem a možností
kariérního růstu”. Rozhodně neříkejte: " Nechtěli mi dát vyšší plat. "
6. Proč bychom vás měli přijmout?
Stručně shrňte, čeho jste dosáhli v předchozí kariéře, zdůrazněte největší úspěchy a svou
zásluhu na nich. V několika větách shrňte základní fakta o společnosti a zmiňte skutečnosti,
které se vám na ní líbí. Nezapomínejte na to, co od této práce očekáváte, protože realita nemusí
48
vždy shodná s tím, co máte na daném místě (funkci) vykonávat a zda odpovídá vašim
zkušenostem.
Buďte profesionální.
Tazatelé budou pravděpodobně působit přátelsky, což u vás vyvolá pocit pohodlí a navnadí
přátelskou atmosféru, ale rozhodně to nemá působit, jako sraz dvou kamarádu na kafi.
Pamatujte si, že jste v obchodním prostředí, proto se podle toho chovejte, aby pohovor působil
profesionálně.¨
Nepoužívejte slangových výrazů
Během pohovoru mluvte odborně a vždy v celých větách a bez slangových výrazů. To ovšem
neznamená, že budete používat slova a výrazy, které běžně neužíváte a neznáte jejich skutečný
význam. Mluvte pomalu a snažte se působit jako profesionál.
Vyhněte se " UUM. "
Vyhněte se použití výplňových (vycpávek) slov jako " um " nebo "jako" ve větách nebo k
vyplnění mezery v rozhovoru. Tento zvyk totiž působí neprofesionálně a neuhlazeně. Zkuste si
celý průběh pohovoru nacvičit dopředu a požádejte o spolupráci třeba svého přítele, nebo
někoho blízkého, aby vám řekl názor a popřípadě upozornil na chyby, kterých se musíte
vyvarovat. Zároveň vám tato zkouška na nečisto může pomoci postupně si zvykat na prezentaci
sebe sama před veřejností.
Dýchejte.
Pokud se během pohovoru bude cítit jako v křeči, zhluboka se několikrát nadechněte a
vydechněte, aby jste se uklidnili a dokázali se zkoncentrovat. Tato pauza vám pomůže se znovu
zaměřit na průběh pohovoru a udrží vaši osobní úroveň vystupování.
Zanechat dobrý dojem
Největší chybu můžete udělat, pokud sami vydedukujete, že je pohovor u konce a jako první
se zvednete za účelem odchodu. Měli byste počkat na povel, který musí přijít ze strany tazatele.
Jen on totiž má právo pohovor prohlásit za skončený. Po tomto gestu by jste měli poděkovat za
čas, který s vámi tazatel strávil, podat ruku a odejít klidnou chůzí.
4.2. Jak se chovat během pohovoru
Možná ještě důležitější než vědět, jak se správně chovat, je vědět. čemu se během pohovoru
vyvarovat.
Nechoďte pozdě: Vaši respondenti jsou zaneprázdnění lidé a udělali si čas na setkání s vámi,
tak by bylo z vaší strany bezohledné nedržet plan schůzky. Nechte si pro sebe pár minut, ať se
můžete v klidu zkoncentrovat a připravit se správně na průběh pohovoru. Pokud se stane, že
budete mít zpoždění, zavolejte potencionálnímu zaměstnavateli včas, aby věděl, co se děje.
Nebuďte hrubí: Dávejte pozor, aby jste nepůsobyli příliš sebevědomě - nechcete působit
arogantně ! Tato zásada platí nejen na chování před tazatelem, ale před každým, koho v ten den
potkáte, včetně vrátného, recepční, nebo osoby, která vám ukáže místnost, kde se bude pohovor
odehrávat. Nikdy nevíte, kdo neznámá osoba je a jakou roli by v budoucnu ve spojitosti s vámi
mohla sehrát!
Nezapomeňte jména: Nezapomeňte jména vašich respondentů a vhodně je použijte v případě
potřeby. Pokud jste pozváni na druhý pohovor, ujistěte se, že víte, ským jste mluvil poprvé, v
prvním kole.
Nebuďte konfrontační: Vaši tazatelé by se vás mohli ptát I na otázky, které vám nejsou
zrovna příjemné. Není to osobní útok, takže zůstaňte v klidu a snažte se vhodně odpovědět.
Tato skutečnost vás posílí v tom, že budete umět zvládat nepříjemné a stresové situace a
odpovídat I pod tlakem
Nelžete:To je velmi důležité dodržet. Nikdy nelžete ve vašem životopise, jelikož by sjte během
pohovoru mohli vyhořet, pokud by se vás tazatel na nepravdivě uvedenou skutečnost zeptal a
vy neuměli odpovědět. Je také patrné, že když někdo lže, lze to vyčíst z řeči jeho těla
Nebuďte negativní
Obecně nebuďte negativní, protože nikdo nechce pracovat s protivnými lidmi. Také nemluvte
hanlivě o předchozích kolegách a šéfech. Nijak vám to nepomůže, spíše naopak. Snažte se být
pozitivní ve všech směrech.
50
4.3.Non - verbální komunikace během pohovoru
Myslíme si, že tato část komunikace by měla být vysvětlena odděleně, protože si mnozí
uchazeči o zaměstnání často nemyslí, že právě špatně zvolená non-verbální komunikace, může
být důvodem k neúspěchu. Non - verbální komunikace je souhrn mimoslovních sdělení, která
jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem k jiné osobě nebo lidem.například: gesta, řeč
těla, oční kontakt, výraz obličeje, atd. Ať už jste na společenském setkání či
pohovoru,kombinace verbální a non - verbální komunikace je nesmírně důležitá. Někdy máme
tendenci přehlížet nutnost vysílat správné neverbální signál. To platí i během pohovoru.
Kvalifikovaný náborář se vždy podívá, jaká je uchazečova řeč těla. Některé neverbální signály,
jako je oční kontakt a celkové řeči těla jsou velmi důležité v náborovém procesu. Pokud se
zjistí, že kandidát neustále nervózně protáčel oči, okamžitě je patrné, že lže. Proto existují i
jiné podněty, které signalizují, zda je kandidát přesvědčiví či nikoli."
Dobrý HR ředitel dokáže ze signalů poznat, kdy žadatel mluví pravdu a kdy lže.
"Nejlepší signály jsou oči a pohyby těla. Němci dělali výzkum s politiky, kteří nemluvili
pravdu, a zjistili, že pokud častěji mrkali a jejich zorničky se rozšiřovali a zase zužovali, tak
lhali. Pokud dotyčný lže, může o tom napovědět fakt, že se škrábe na nose. Ženy přikládají
ruku k ústům. Z pozice těla může být take čitelné, pokud s name někdo slovně souhlásí, ale
jeho tělo říká pravý opak.
Signály:
Obecně vnímané negativní signály:
• mračení – rozhořčení
• zvedání obočí - plachost, arrogance
• neudržuje oční kontakt - poddajnost, neupřímnost
•
významný odklon od partnera - nezájem, nesouhlas
• manipulace s předměty, nervozita, úzkost, křeče
• klapání prsty - nervozita, netrpělivost
• zaťaté pěsti - agrese
• spojovat prsty do tvaru střechy a bradu při tom dávat nahoru - opozice, povýšenosti
• zvedat ukazováček – agrees
• zkřížené ruce a nohy - lhostejnost, nejistota, skrytí
•
zabírat příliš mnoho místa (rozvalovat se) - arogance, dominance
•
dotýkání se obličeje - nejistota, nervozita
•
nevhodné vydávání zvuků
Obecně vnímáné pozitivní signály:
•
jistý stisk ruky
•
uvolněný postoj
•
odpovídající intenzita hlasu
•
střídání pomalejšího a rychlejšího tempa řeči
• vhodné použití úsměvu
52
•
přátelské gesta
•
otevřené dlaně
Závěr
Doufáme, že tato příručka vám pomůže orientovat se na trhu práce. Bude vás nutit přemýšlet o
volbě nového zaměstnání z trochu jiné perspektivy. Podpoří vaši motivaci, odhodlání a
vytrvalost. Nepodceňujte pozitivní postoj při hledání pracovní pozice. Bez ohledu na to, zda
máte perfektní životopis, připravte se důkladně na pracovní pohovor, pokud nechcete vypadat
nedůvěrohodně, tak si věřte, budete vypdat jistěji a působit dobrým dojmem, což pro vás
znamená už jen krůček k tomu, aby jste vysněnou pracovní pozici získali.. Pokud si něco
opravdu přejete, dostanete to. Pokud najdete zajímavou pracovní nabídku, udělejte pro její
získání vše. Toto mějte při hledání nového zaměstnání neustále na paměti. Na druhou stranu
nepodceňujte přípravu, teoretické znalosti a osvědčené postupy. Investujte do toho svůj čas.
Ano, hledání práce je take práce.. Proto je nutné vědět, jak tento process správně provést. V
této příručce jsme se pokusili shrnout základní principy a postupy pro hledání nového
zaměstnání. Samozřejmě je to velmi široká škála povinností a úkolů o kterých by se dalo psát
donekonečna. Každý den vznikají i nové teorie a metody, jak dosáhnout úspěchu na trhu práce.
Je proto nezbytné nevnímat tuto příručku jako přesný návod, ale pouze jako užitečného
průvodce při hledání pracovní pozice. Doporučujeme sledovat nové trendy na internetu,
adekvátní publikace, pro případ, že některé z kapitol nebyly dostatečně popsány.
Budeme také rádi, když navštívíte naše webové stránky http://workingaltogether.eu, kde se
snažíme neustále přidávat nové a zajímavé novinky o procesu hledání zaměstnání. Také vám
doporučujeme, abyste využili možnosti zpětné vazby a kontaktovali nás skrze email:
[email protected], zda-li vám průvodce pomohl, co se Vám na něm líbilo a co jste naopak
postrádali. Budeme se snažit, aby i nadále pomáhal všem z Vás, kteří cítí, že potřebují pomoc
při hledání nového zaměstnání.
PRAMENY
Internetové zdroje
http://www.forbes.com http://www.job-hunt.org
http://www.examiner.com http://www.businessballs.com http://www.kc.ef.jcu.cz
http://careerrocketeer.com
www.williamhanson.co.uk http://www.tiptopjob.com
http://www.wikihow.com
http://articles.economictimes.com http://www.smrov.cz
http://www.jobs.cz
http://www.profesia.sk http://www.havlikstejskal.cz http://www.listymotywacyjne.pl
Knihy
Think and grow Rich, Napoleon Hill, 1937
54
Polska wersja
WROWADZENIE
56
PODZIĘKOWANIE
57
I. ROZDZIAŁ – MOTYWACJA I WOLA DO ZMIAN
II. ROZDZIAŁ – JAK ZNALEŹĆ DOBRĄ PRACĘ
58
62
2.1.
Najważniejsze sposoby na znalezienie odpowiedniej pracy
III. ROZDZIAŁ – DOBRE CURRICULUM VITAE
3.1.
Curriculum Vitae (CV)
3.2.
List motywacyjny
3.3.
Błędy najczęściej popełniane w CV
IV. ROZDZIAŁ – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
4.1.
Jak odnieść sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej
4.2.
Jak nie zachowywać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej
4.3.
Komunikacja niewerbalna podczas rozmowy kwalifikacyjnej
62
64
64
66
66
67
67
72
72
WNISEK
74
Źródła informacji
75
WPROWADZENIE
Drogi Czytelniku,
dziękujemy za podjęcie decyzji o przeczytaniu naszego poradnika pracy, który ma na celu
pomóc osobom poszukującym pracy, głównie w wieku 50+, w jej efektywnym znalezieniu.
Jesteśmy jednak pewni, że pomimo naszej koncentracji na osobach w wyżej wymienionym
przedziale wiekowym, skorzystają ze zgromadzonych tutaj porad wszystkie osoby poszukujące
zatrudnienia.
Naszą grupą docelową są osoby powyżej 50 roku życia, ponieważ często właśnie ta grupa, traci
pracę z powodu swojego wieku, znajdując się tym samym w niekorzystnej sytuacji na rynku
pracy. Osoby te narażone są na zjawisko dyskryminacji wiekowej, co wynika ze stereotypów i
uprzedzeń funkcjonujących na rynku pracy. Znalezienie zatrudnienia jest problematyczne we
wszystkich krajach, będących partnerami w projekcie „Working Simply Altogether” (Słowacja,
Polska, Republika Czeska, Węgry) zarówno wśród ludzi młodych, jak i starszych. Pracodawcy
skarżą się na brak doświadczenia wśród młodych osób, w tym absolwentów szkół wyższych.
Mimo tego rynek jest otwarty na realizowane przez nich praktyki i staże. Starsi spotykają się
jednak z największą barierą – dyskryminacją wiekową. Celem poradnika jest wskazanie,
wspólnie wypracowanych, rozwiązań mających na celu podniesienie szans osób w wieku 50+
na rynku pracy. Metody te zostały skonsultowane z pracodawcami, doradcami zawodowymi,
przedstawicielami samorządów, a sam poradnik jest wynikiem zrównoważonego partnerstwa.
Misją niniejszego przewodnika jest dostarczenie osobom poszukującym pracy, zwłaszcza w
wieku 50+, praktycznych wskazówek, w jaki sposób osiągnąć sukces na rynku pracy, zdobyć
pracę oraz lepsze i szczęśliwsze życie. Stwierdzeniem kluczowym, wielokrotnie użytym na
łamach tego poradnika jest „odpowiednia praca”. Ważne jest bowiem dążenie do zatrudnienia
na stanowisku, które jest zgodne z naszymi kompetencjami i realizuje nasze zawodowe i
finansowe aspiracje. Podjęciem jakiejkolwiek pracy może być frustracja, czy zbyt szybkie
wypalenie. Tylko satysfakcjonująca praca, może przynieść życiowe spełnienie. Teza ta może
budzić kontrowersje, szczególnie wśród długotrwale bezrobotnych czytelników, borykających
się z problemami codzienności. Poradnik wskazuje drogę rozwoju, a nie ścieżkę pójścia na
„łatwiznę”, uczy motywacji oraz prezentuje konkretne narzędzia pomocne w poszukiwaniu
zatrudnienia.
Przedstawiciele Słowacji, Polski, Republiki Czech i Węgier podjęli wyzwanie dążące do
obniżenia stopy bezrobocia u osób w wieku 50+. Aby to osiągnąć konieczna jest współpraca z
publicznymi placówkami krajowymi i regionalnymi. W poradniku zawarte są wyniki analizy
będące efektem międzynarodowej wymiany doświadczeń. Czytelnik może jednocześnie
wyciągnąć wnioski, a następnie ulepszać mechanizmy wsparcia dostępne na rynku pracy.
Poradnik pracy, który trzymasz w swoich rękach jest ważną częścią międzynarodowego
projektu „Working Simply Altogether”, finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki, którego kluczowym celem była pomoc w rozwiązywaniu problemu bezrobocia
osób w wieku 50+ w wyżej wymienionych krajach partnerskich.
56
Wierzymy, że przewodnik pracy dostarczy ciekawych sugestii, pomysłów, wskazówek i
porad, które pomogą zmienić pracę i życie osobiste.
Podziękowania
Na początku chcielibyśmy podziękować za wsparcie Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego http://visegradfund.org. Bez wsparcia finansowego, nie bylibyśmy w stanie
zrealizować naszego projektu oraz rzetelnie opracować poradnika pracy skierowanego do
grupy docelowej.
Chcielibyśmy również podziękować naszym międzynarodowym partnerom za ich
zaangażowanie
i pomoc: Słowackiemu Instytutowi Rozwoju (Słowacja), Bohema UE Planners Ltd (Republika
Czeska), Humaneo (Polska), Chamber of Commerce Pecs – Baranya (Węgry).
Na koniec chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy uczestniczą w konferencjach,
spotkaniach
i dyskusjach. Wasze sugestie i uwagi w dużej mierze utworzyły ten poradnik pracy.
58
I. ROZDZIAŁ – MOTYWACJA I WOLA DO ZMIAN
Nie bez kozery zdecydowaliśmy się rozpocząć ten rozdział przewodnika zagadnieniami
dotyczącymi postaw i motywacji. Menedżerowie, pracodawcy, pracownicy działów
personalnych zauważają wśród osób w wieku 50+ ubiegających się o pracę niskie poczucie
własnej wartości oraz pesymistyczne nastawienia do procesów rekrutacji, w których
uczestniczą.
Osoby rekrutujące dodają, że starsi kandydaci często mają doskonałe
doświadczenie i niewygórowane oczekiwania finansowe, ale podczas rozmowy kwalifikacyjnej
swoim nastawieniem i postawą wyrażają przekonanie, że i tak pracę zdobędą ich młodsi
konkurenci. Poprzez swoje negatywne nastawienie są odbierani, jako zdemotywowani i
niechętni do podjęcia pracy, o którą się ubiegają. To pierwsze wrażenie może zaważyć na
powodzeniu,
a
raczej
porażce
całego
procesu
rekrutacji.
Wygrywaj
ci o zdrowej pewności siebie i pozytywnej energii w stosunku do ludzi, świata, nowych
wyzwań i obowiązków.
Dobrą wiadomością dla wszystkich jest to, że pozytywnego nastawienie i pewności siebie
można się nauczyć. Dobre myśli wpływają na nasze decyzje i zachowania.
Pewność siebie to stan umysłu, który może być tworzony poprzez autosugestię. Pozytywne
nastawienie do wykonywanej pracy jednocześnie zwiększa jej efektywność. Negatywne myśli,
przekonanie o poniesionej klęsce paradoksalnie zwiększają szansę na fiasko. Jeżeli widzę
siebie jako odpowiedniego kandydata na stanowisko pracy, to również spojrzę na daną prace,
jako odpowiednią dla mnie. Ważne, aby pamiętać, że młodszy pracownik nie oznacza lepszego
pracownika. Barierę wiekową, ograniczającą poszukiwanie, i w efekcie znalezienie pracy,
trzeba pokonać, a z tego, co wydaje się być wadą – uczynić zaletę. Korzyści niejako rosnące w
siłę w miarę upływu lat to: wieloletnie doświadczenie zawodowe, doświadczenie życiowe,
lojalne i odpowiedzialne podejście do pracy. Na ich podstawie starszy pracownik zawsze
będzie górą w konfrontacji z młodym kandydatem. Istotne jest także nastawienie do
pracodawcy. Pracownik znający swoją wartość może liczyć na szacunek szefa. Już na etapie
rekrutacji niezbędna jest świadomość swoich mocnych stron – co ja, moje kompetencje,
doświadczenie mogą wnieść do firmy. Pracodawca zyskuje wtedy możliwość szybkiej analizy
dostarczającej informacji na temat wartości wynikającej z zatrudnienia danego kandydata. Jeśli
ów bilans przedstawi cię w pozytywnym świetle – osiągnąłeś sukces. Nie przejmuj się,
początkowymi niepowodzeniami, one pozwolą ci odkryć popełniane przez ciebie błędy, które
będziesz mógł skorygować i podjąć kolejną próbę. Przegrana bitwa nie oznacza przegranej
wojny.
Podstawowe przyczyny niepowodzeń w procesie rekrutacji związane z niską motywacją to
m.in.:
1. Brak ukierunkowanych oczekiwań zawodowych. Kandydaci nie mają wyraźnego
pomysłu
co chcą robić. Wysyłanie CV do różnych miejsc pracy, bez sprecyzowanych oczekiwań,
bez zaangażowania i przekonania do któregokolwiek z możliwych stanowiska pracy,
nie gwarantuje sukcesu, a już na pewno niesie za sobą wątpliwą satysfakcję. Pamiętaj,
czasem mniej znaczy więcej – nie liczy się ilość wysłanych dokumentów aplikacyjnych,
a pewność, że ja będę idealnym pracownikiem na danym stanowisku.
2. Wiem, co lubię, w czym jestem dobry i ile chcę zarabiać. Najważniejsze zasady przy
poszukiwaniu zatrudnienia, to „szukam tego, w czym jestem dobry, co lubię robić
i co usatysfakcjonuje mnie finansowo. Możesz mieć ciekawe hobby, które lubisz
wykonywać i jesteś w tym dobry, ale jeśli nikt nie jest ci w stanie za to zapłacić, to
kariery na tym nie zbudujesz. Dlatego warto wziąć pod uwagę każdy z tych trzech
wymienionych obszarów.
3. Brak ambicji. Osoba, która jest obojętna, nienastawiona na rozwój zawodowy
i osobowościowy, nie ma szans na odniesienie sukcesu na rynku pracy.
4. Punktatorstwo – opieszałość w pracy i odkładanie realizacji spraw „na potem”. Zwyczaj
odkładania wszystkiego na później, niweczy szanse na sukces. Czekanie na odpowiedni
moment spowalnia nasze działania i jest silnie ograniczające. Trzeba działać już teraz.
Zacząć realizować cele w chwili, kiedy pojawią się w naszej głowie – dziś napiszę CV,
dziś je wyślę, dziś zacznę uczyć się języka angielskiego.
5. Brak wytrwałości w poszukiwaniu zatrudnienia. Wiele osób z entuzjazmem poszukuje
pracy, ale tylko u początku tej, często żmudnej drogi, poddając się po pierwszym
niepowodzeniu.
Na szczęście wytrwałości można się nauczyć.
6. Negatywne nastawienie do pracy i otoczenia. Rozprzestrzenianie wokół siebie
negatywnej energii połączone z pewnością nie zainteresuje pracodawcy. Osoby
pesymistyczne, z góry źle nastawione do powierzanych im zadań i ról nie wzbudzają
zaufania i sympatii.
7. Strach paraliżujący podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Obawa, że źle wypadnę, poczucie
wyższości wobec osoby rekrutującej, brak pewności siebie, obniżona samocena,
powodują blokady komunikacyjne podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dlatego tuż przed
rozmową trzeba się zrelaksować, pomyśleć o czymś przyjemnym, a przede wszystkim
być pewnym swoich kompetencji.
8. Uprzedzenia, przyczyniające się do czarnowidztwa. Są one formą strachu, ale także
ignorancji. Przykładem jest osoba w wieku 50+, która poszukuje pracy, ale jednocześnie
jest przekonana, że pracodawca da szansę młodemu kandydatowi.
9. Ciągłe wymówki, unikanie odpowiedzialności, życie życiem innych ludzi. Tłumaczenie
samego siebie z lenistwa i wygodnictwa, zamiast podjęcie swoistego rodzaju wyzwania,
jakim jest szukanie zatrudnienia.
10. Nieumiejętność przyjmowania krytyki. Wielu lubi się posługiwać krytyką, a raczej
uprawiać „krytykanctwo”, nie wszyscy potrafią przyjmować jednak tę jej konstruktywną
odmianę.
Ten, kto nie jest w stanie przyjąć krytyki nie może odnieść sukcesu na rynku pracy albo
ten przychodzi mu niebywale ciężko, a jeśli tak, to z trudnościami. Obawa przed krytyką
jest czasami silniejsza niż chęć triumfowania. Nie przejmuj się tym, co inni o tobie
myślą.
60
Jeśli chcemy odnieść sukces na rynku pracy musimy systematycznie eliminować powyższe
bariery. Przyjęcie do pracy to nie tylko łut szczęścia, jak uważają niektórzy. Jednak jest on
bardzo potrzebne, co więcej poprzez swoje nastawienie, motywację, można go do siebie
przyciągnąć. Ważne jest, aby wykazać się zaangażowaniem i wytrwałością oraz ukierunkować
swoje zawodowe oczekiwania.
Przez wiele lat badań naukowcom udało się wykazać, że przeciętny człowiek osiąga swój
szczyt okresu twórczego między 40 a 60 rokiem życia. Człowiek w tych latach powinien
działać kierowany nadzieją, a nie strachem i pesymizmem. Jeśli więc zaczniesz od analizy
swojej sytuacji, bycie w twórczym wieku może stać się przyczynkiem do rozpoczęcia nowej
kariery. Musisz tylko uwierzyć w siebie, być wytrwałym i wymagać od siebie więcej, niż inni
od ciebie wymagają. Dlatego zalecamy, aby pozbyć się negatywnych myśli i impulsów
(niepokój, przesądy, nienawiść, złość) ze swej świadomości, które destrukcyjnie wpływają na
nasze zachowanie i postawę. W dzisiejszym świecie coraz trudniej jest posiadać kontrolę nad
czymkolwiek. Jednak naszą świadomość i myśli możemy samoistnie kontrolować.
Zrozumienie tego jest kluczowe na początku i w trakcie poszukiwania pracy – albo ty
kontrolujesz swój umysł, albo umysł dominuje nad tobą.
W kolejnych rozdziałach dowiemy się, jak i gdzie szukać pracy, jak napisać dobre CV, jak
przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jakich błędów unikać. Rady, a co więcej
zastosowanie się do nich, pomogą szukającym w znalezieniu odpowiedniej pracy. Należy
pamiętać, że bez dobrego, zdrowego i pozytywnego nastawienia w połączeniu z
samodyscypliną i wytrwałością, powyższe wskazówki zostaną tylko suchą teorią, której
przyswojenie nie jest wystarczające do znalezienia wymarzonej pracy. Połączenie
profesjonalnych porad z właściwą postawą, możliwe dzięki systematycznej pracy nad swoją
świadomością i pozytywnym odbiorem rzeczywistości, zwiększą szansę na sukces o 100%. To
jest warte wysiłku.
II. ROZDZIAŁ - JAK ZNALEZĆ DOBRĄ PRACĘ
Wiele osób bezrobotnych ma problemy ze znalezieniem odpowiedniej pracy, ponieważ nie
wiedzą dokładnie gdzie jej szukać. Młodzi ludzie z pewnością stwierdziliby, że wszystko
można znaleźć w Internecie. Twierdzą, że zapoznanie się z ofertami dostępnymi na
kluczowych portalach pracy daje im 100% wiedzę na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy,
co w rzeczywistości nie jest prawdą.
2.1 Najskuteczniejsze sposoby na znalezienie odpowiedniej pracy
1. Korzystaj z sieci kontaktów. Każdy kogoś zna. W istniejącej sieci kontaktów
prawdopodobnie znajdują się trzy stanowiska, które byłyby odpowiednie dla Ciebie, ale ludzie,
którzy mogą pomóc w ich znalezieniu, po prostu o tobie nie pomyśleli. Zrób listę wszystkich
osób, które znasz. Spotkaj się z tymi, którzy uprawiali bądź uprawiają zawody budzące twoje
zainteresowanie. Być może ich doświadczenia podpowiedzą ci jak ubiegać się o pracę na
poszczególnych stanowiskach, jakie kompetencje powinieneś uzupełnić.
2. Uczestnicz w imprezach. Nie tylko w targach, ale także w imprezach rozrywkowych
i kulturalnych organizowanych przez organizacje okołobiznesowe. Podczas wydarzeń
porozmawiaj z co najmniej jedną nieznaną ci wcześniej osobą. Zapoznaj się wcześniej z listą
obecności, zweryfikuj, jakie instytucje/firmy reprezentują zaproszeni goście. Być może uda ci
się porozmawiać z jakimś pracodawcą.
3. Skontaktuj się z HRowcmi . Specjaliści wyższego szczebla są rekrutowani niemal
wyłącznie przez polecenie, bądź przez łowców głów (headhunters), którzy mają informację o
ofertach pracy, które nigdy nie będą publikowane na portalach czy w gazetach i mają
doświadczenie w pomocy przy rozpoczynaniu pracy.
4. Sprawdź internetowe ogłoszenia o pracę. Wiele firm w celu znalezienia odpowiedniego
kandydata zamieszcza oferty pracy na portalach do tego przeznaczonych. Zawęź branże, które
cię interesują, określ stanowiska, na których wymagania odpowiadają twoim kwalifikacją.
Wybierz kilka i świadomie złóż CV. Wymyśl chwytliwy tytuł e-maila, niech zachęci
pracodawcę do otworzenia tej wiadomości.
Zaletą poszukiwania pracy przez Internet jest łatwe sortowanie ogłoszeń według lokalizacji,
stanowiska, wykształcenia oraz innych wymaganych kryteriów. Internetowa oferta jest ponadto
dostępna 24 godziny na dobę, podlega częstej aktualizacji. Jeśli chcesz otrzymywać informacje
o nowych, zgodnych z twoimi preferencjami ofertach na bieżąco, aktywuj usługę, wysyłającą
ci taką informację drogą e-mailową.
Niekorzystną sytuacją jest fakt, że w Internecie mogą pojawiać się oferty pracy napisane w
bardzo interesujący sposób, jednak w rzeczywistości to, co oferują jest niezgodne z prawdą.
Szczególną rozwagę należy zastosować wobec ofert typu „zarabiaj szybko i łatwo, zaloguj się,
a pieniądze same zaczną spływać na twoje konto”. Mimo ich atrakcyjności nie przynoszą
wymiernego zysku.
62
Zalecamy, aby regularnie przeglądać maksymalnie 4 kluczowe portale pracy (ogólne i
specjalistyczne), a następnie aplikować tylko na wybrane, zawarte na nich oferty. Kryterium
wyboru powinna być ilość ofert oraz obecność potencjalnych dla ciebie pracodawców. Wielu
kandydatów popełnia powszechny błąd logowania się na zbyt dużej ilości portali pracy.
Poszukujący zatrudnienia nie są w stanie rzetelnie weryfikować tak mnogiej ilości ofert, w
efekcie skutkuje to stratą czasu i nieosiągnięciem zamierzonego celu.
III. ROZDZIAŁ – DOBRE CURRICULUM VITAE I INNE
DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZNALEZIENIA PRACY
3.1. Curriculum Vitae (CV)
CV, to niewątpliwie jeden z najważniejszych dokumentów potrzebnych w poszukiwaniu pracy.
Jest postrzegane przede wszystkim, jako środek komunikacji pomiędzy osobom poszukującą
pracy, a potencjalnym pracodawcą. Dokument ten jest integralną częścią przeglądu edukacji i
doświadczeń zawodowych kandydata. Zawarte w nim informacje są istotne i mogą mieć duży
wpływ podczas wstępnej weryfikacji na początku procesu rekrutacji. Dobrze sporządzone CV
(formalnie i merytorycznie) może zaowocować zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną.
Ważne jest, aby CV było napisane przejrzyście, zawierało kluczowe informacje, było zgodne z
aktualnymi wytycznymi i trendami. Zatrudniający postrzegają CV bardziej, jako produkt,
będący świadectwem dokonań kandydata, dlatego też preferuje zwięzłą strukturę CV.
Niepisaną zasadą jest, że 50% aplikacji jest odrzucanych z powodu niskiej jakości, co wynika
z niewiedzy i braku świadomości kandydata.
CV jest twoim materiałem promocyjnym. Zanim zaczniesz je przygotowywać utwórz listę
swoich umiejętności, podsumuj dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie zawodowe
Formy CV:
Chronologiczne/ strukturalne CV:
Podczas chronologicznego sporządzania CV pamiętaj, że o zastosowaniu odwrotnej kolejności.
Pierwsza informacją związana z wykształceniem czy doświadczeniem zawodowym dotyczy
nieodległej przeszłości (wyłączając dłuższe przerwy w życiu zawodowym, spowodowane np.
sytuacją rodzinną). Dzięki temu pracodawca rozpoczyna analizę, w odniesieniu do potencjalnie
najwyższego stanowiska pracy.
Doświadczenie zawodowe powinno być opisane krótko, z uwzględnieniem osiągnięć i
umiejętności. Strukturalnej formy sporządzania CV nie powinny stosować osoby ubiegające się
o stanowisko niemające związku z ich wcześniejszą karierą zawodową. W takich przypadkach
zaleca się empiryczną odmianę CV, o czy będzie mowa w dalszej części poradnika.
Kluczowe informacje:
1. Dane osobowe i kontakt – imię i nazwisko, adres zamieszkania (także tymczasowego),
data i miejsce urodzenia, narodowość, stan cywilny - ale pamiętaj, nie jest to obowiązkiem (tak
samo jak liczba dzieci i stan zdrowia), kontakt (e- mil, nr telefonu). Dane kontaktowe powiel
także w liście motywacyjnym.
64
2. Zdobyte wykształcenie formalne, ewentualne kursy i szkolenia, seminaria, konferencje,
warsztaty – podaj nazwę placówki lub kursu, rok rozpoczęcia i zakończenia nauki, osiągnięte
kwalifikacje, uzyskane zaświadczenia i certyfikaty. Jeżeli nadal studiujesz, uwzględnij rok, w
którym ukończysz studia.
3. Doświadczenie zawodowe – zapisuj chronologicznie od końca. Uwzględnij dokładną nazwę
firmy, wykonywane stanowisko pracy, pełnione funkcje i krótki opis pracy.
4. Jeśli jesteś obecnie bezrobotny, postaraj się przekonać pracodawcę, że wykorzystujesz
ten czas aktywnie (np. uczysz się języków, uczęszczasz na szkolenia).
5. Języki – w jakich językach potrafisz mówić i pisać, na jakim poziomie zaawansowania.
6. Kompetencje komputerowe – wykaż swój poziom umiejętności komputerowych:
znajomość programów, pochwal się certyfikatami w tym obszarze.
7. Dodatkowa wiedza i umiejętności - np. prawo jazdy, osiągnięcia zawodowe, wyróżnienia.
8. Zainteresowania – prezentując je zachowaj rozwagę. Posiadając zbyt długą listę
zainteresowań możesz sprawiać wrażenie zbyt zajętego i niemającego czasu na pracę,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Wskaż tylko najważniejsze hobby, jeśli posiadasz, to
wybierz, które można sensownie połączyć z profilem stanowiska, o które się ubiegasz.
9. Dołącz referencje.
10. Więcej informacji – tutaj możesz wpisać informacje, które są dla ciebie ważne, np.
informacje na temat terminu rozpoczęcia pracy, potrzeby zakwaterowania.
11. Nie zapomnij o dacie utworzenia dokumentu oraz podpisie.
Empiryczne/ Funkcjonalne CV
Ten rodzaj CV jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy nie mają wystarczającego
doświadczenia zawodowego. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla absolwentów szkół,
którzy z wielu powodów nie mieli możliwości rozwoju kariery zawodowej. Z tego powodu
CV w tej formule jest odpowiedniejsze dla kandydatów, którzy powracają do pracy po długiej
przerwie, przekwalifikowali się. Praktyka pokazuje, że pracodawcy postrzegają tę formę CV
raczej, jako dodatek do listu motywacyjnego. Formuła strukturalna jest znacznie bardziej
popularna.
Łączne CV
Łączne CV jest ostatnim z powszechnie stosowanych form.
Jest to połączenie
chronologicznego i funkcjonalnego CV. Przygotowanie takiego CV jest dwuetapowe. Najpierw
należy zgromadzić informacje na temat doświadczenia zawodowego, zajmowanych stanowisk
pracy, a następnie przedstawić w kolejności chronologicznej informacje związane z
wykształceniem. W praktyce owa łączona formuła jest odpowiednie dla kandydatów, którzy
pragną wykazać stopniowość nabywania doświadczenia i zawodowych osiągnięć. Osoby, które
decydują się na niniejszą autoprezentację mogą wykazywać chęć do przekwalifikowania się,
zaakcentowania przebytych kursów i szkoleń, odciągnięcia uwagi od konkretnych funkcji
zawodowych.
3.2. List motywacyjny
List motywacyjny ma na celu wprowadzenie kandydata do potencjalnego pracodawcy.
Podkreśla szczególne cechy kandydata, pasujące do oferty pracy, lub nawet przekraczające
wymagania. Prawidłowo napisany list motywacyjny powinien przyciągać uwagę pracodawcy,
pozostawiając wrażenie wyjątkowości kandydata, dlatego też wymagana jest szczególna uwaga
przy pisaniu listu motywacyjnego.
List motywacyjny powinien być dołączony do każdego CV, dzięki niemu możesz ujawnić
swoje prawdziwe zainteresowania danym stanowiskiem pracy. Tak jak CV, list motywacyjny
wymaga zachowania odpowiedniej struktury. Nie jest właściwe, aby posiadać tylko jeden list
motywacyjny. List motywacyjny powinien być zindywidualizowany, skrupulatnie dopasowany
do danej oferty pracy. List motywacyjny jest twoją pierwszą reklamą. Musi przyciągać uwagę,
poprzez swoją oryginalność oraz zaakcentowanie mocnych stron, szczególnie pożądanych na
danym stanowisku pracy. Doświadczenia specjalistów ds. HR pokazują, że jeśli otrzymują dwa
niemal identyczne CV, to skrupulatnie weryfikują list motywacyjny. Następnie wybierają tego
kandydata, który za pośrednictwem listu intencyjnego ciekawiej zaprezentował swoją wiedzę,
umiejętności i potencjał. Badania wskazują, że menedżerowie poświęcają na zapoznanie się z
CV i listem motywacyjnym średnio ok. 50 sekund. Jednak, jeżeli list motywacyjny przyciągnie
ich uwagę, to przeczytają go do końca. Stosowaną praktyką jest przygotowanie listu
motywacyjnego nie dłuższego niż jedna strona A4.
Pamiętaj też, co jest głównym celem listu motywacyjnego: zaproszeniem na rozmowę
kwalifikacyjną. W związku z tym, należy unikać przesady, nieproporcjonalnej promocji
swojego CV i kłamstwa.
Forma Listu motywacyjnego
Wstaw list motywacyjny w treści wiadomości e-mail, natomiast CV jako załącznik. Jeżeli
wstawisz list motywacyjny jako załącznik, ryzykujesz, że Specjalista ds. HR nie przeczyta
twojego dokumentu.
Gdybyś mógł wysłać CV oraz list motywacyjny w formie papierowej, użyj takiej samej
papeterii, przedstaw jasno, że oba dokumenty stanowią całość.
3.3. Błędy najczęściej popełniane w CV
1. CEL: Jego prezentacja nie może być zbyt krótka, mogą być zbyt krótkie i nadmierne
nakierowane na autora listu motywacyjnego. Lepiej określić tę kategorię mianem: „ Profil” –
nie powinien być dłuższy niż 7 linii (w przeciwnym razie paragraf jest zbyt gęsty), powinien
łączyć umiejętności z twoją osobowością. Co cię wyróżnia.
66
2. STAŁA FORMA: Dużym błędem jest stosowanie zawsze takiego samego kształtu CV.
Powinieneś modyfikować swoje CV w zależności od stanowiska pracy, o które się starasz
(usuń wiadomości bez znaczenia, dodaj coś znaczącego, specjalnego).
3. KOLEJNA PRACA, KOLEJNY AKAPIT: Nie dodawaj do swojego CV kolejnych prac z
roku na rok. Do czasu kiedy będziesz w wieku 50 lat, musisz wyeliminować wszystkie
wcześniejsze stanowiska, które w żaden sposób nie są powiązane z resztą stanowisk. Zamiast
tego, po prostu wymień nazwę firmy oraz zajmowane w niej stanowisko.
4. Referencje: Nie powinny być wymieniane w CV nie powinny też sugerować ich
zapotrzebowania, dlatego nie dopisuj zwrotu „Referencje dostępne na życzenie”. Zaprezentuj je
oddzielnie, gdy są one wymagane.
5. TO NIE JEST OPOWIADANIE!: Nie pisz swojego CV w trzeciej osobie.
6. POMIŃ INFORMACJE OSOBISTE: Może myślisz, że bycie trenerem piłki nożnej lub
przynależność do chóru kościelnego dowodzi, że jesteś człowiekiem ciekawym. Są to jednak
informacje bez znaczenia. Osoba przeprowadzająca z tobą rozmowę kwalifikacyjną zapyta o
twoje kwalifikacje, a nie szczegóły dotyczące spędzania czasu wolnego.
7. DATA UKOŃCZENIA STUDIÓW: Nie ważne w jakim jesteś wieku, nie opuszczaj daty
ukończenia studiów. Nie ukrywaj informacji o twoim wieku. Zatajenie takiej informacji budzi
wątpliwość co do twojej prawdomówności.
8. OBECNY PRACODAWCA: Większość ludzi szuka nowego zatrudnienia podczas gdy są
wciąż zatrudnieni (oraz bezrobotni, którzy swoje poszukiwania pracy utrzymują w sekrecie),
nigdy nie używaj w CV służbowego e-maili czy służbowego nr telefonu. Twój obecny
pracodawca z łatwością zauważy, że otrzymujesz telefony bądź e-maile od innych
potencjalnych pracodawców. Jednak, jeśli jesteś pewien, że firma twojego obecnego szefa
powoli bankrutuje, to oczywiście poszukiwanie nowej pracy, nie musi być tematem
dyskretnym.
9. WYNAGRODZENIE FINANSOWE: Powstrzymaj się od wszelakich odniesień
dotyczących wysokości twojego wynagrodzenia na ostatnim, pełnionym stanowisku. Kwestie
zarobkowe są poruszane dopiero podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a rozmowa na ten temat
jest inicjowana przez potencjalnego pracodawcę.
10. GOTOWE WZORY: Nigdy nie używaj gotowego CV dostępnego w poradnikach i w
Internecie. Gotowe przykłady CV powinny służyć jako dostarczenie wytycznych formatu oraz
doradztwo w jaki sposób można promować swoje osiągnięcia w CV.
11. ZDJĘCIE: Nigdy nie używaj nie właściwego zdjęcia do swojego CV (np. z wakacji).
Posługuj się profesjonalnie zrobionym zdjęciem.
12. ADRESOWANIE: Staraj się adresować CV do konkretnej osoby, zwiększa to szansę
na przeczytanie go przez potencjalnego pracodawcę. Upewnij się, że wymienione przez ciebie
imię i nazwisko wraz zajmowanym stanowiskiem są poprawne.
13. OSIĄGNIĘCIA: Jeżeli posiadasz zasługujące na uwagę osiągnięcia, wyszczególnij je w
tekście CV.
14. POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA: Sprawdź poprawność językową dokumentu, poproś
kogoś o korektę. Błędy ortograficzne, stylistyczne i interpunkcyjne są niedopuszczalne.
15. STRONA WIZUANA: Twoje CV jest profesjonalnym dokumentem, a nie szkolnym
raportem, czy artystycznym projektem. Ważne jest, aby znaleźć równowagę pomiędzy
oryginalnym stylem, a profesjonalną formę. Efekt wizualny CV jest tak samo ważny jak jego
zawartość. Wybierz łatwą do czytania, czcionkę np. Times Roman, New Century Schoolbook,
czy Garamond. Nie mieszaj stylów i rozmiarów czcionek. Nie nadużywaj pogrubień,
podkreśleń, kursywy. CV powinno być estetyczne i czytelne.
Twoje CV broszurą, w której reklamujesz samego siebie, dlatego powinno być szczególne,
czytelne, skupione na dokonanych osiągnięciach. Dzięki niemu dostarczasz informacji firmie
zatrudniającej, dlaczego to właśnie ty jesteś najodpowiedniejszym kandydatem.
68
IV. ROZDZIAŁ – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
4.1. Jak odnieść sukces podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Jeżeli twoje profesjonalnie przygotowane dokumenty rekrutacyjne zapewniły ci zaproszenie
na rozmowę kwalifikacyjną, przygotuj się do niej rzetelnie. Nie wystarcza przyswojenie
wszystkich kluczowych faktów na temat firmy oraz informacji o pożądanym stanowisku.
Niezwykle istotne jest tzw. pierwsze wrażenie – twoja autoprezentacja, mowa ciała, strój.
Podczas rozmowy zwracaj szczególną uwagę na posiadane umiejętności, korespondujące z
ofertą pracy. Niezaprzeczalnie rozmowa kwalifikacyjna wiąże się z stresem, u niektórych
powoduje nawet problemy ze snem. Każda kolejna dystansuje nas od zbędnego lęku i sprawia,
że jesteśmy spokojniejsi.
Poniżej prezentujemy kilka wskazówek, które pomogą odnieść ci sukces podczas rozmowy
kwalifikacyjnej.
Przygotowanie
Zapoznaj się ze stroną internetową firmy, do której udajesz się na rozmowę kwalifikacyjną. Im
więcej informacji przyswoisz, tym będziesz czuć się pewniej. Dowiedz się jaką zajmuje
pozycję na rynku, w czym tkwi jej potencjał, jakie są jej mocne i słabe strony, misja oraz cele.
Prześledź aktualności z życia firmy.
Przygotuj odpowiedzi na kilka popularnych, często zadawanych pytań pyta, np. dlaczego
odchodzisz z obecnej pracy i co możesz wnieść do firmy. Zastanawiając się nad
odpowiedziami, spróbuj użyć praktycznych przykładów, odnosząc swoje umiejętności do tych,
które są wymagane na stanowisku, o które się ubiegasz. Nie ucz się na pamięć odpowiedzi,
ponieważ pytanie może być zadane w inny, niż oczekiwany sposób – musisz być w stanie
dostosować swoją odpowiedz do zadanego pytania.
Przygotuj niezbyt długą listę pytań, które chciałbyś zadać pod koniec rozmowy. Zadając
pytania wyglądasz na zainteresowanego i chętnego do podjęcia pracy w danej firmie.
Pamiętaj, że rozmowa kwalifikacyjna, jest procesem dwukierunkowy. Pracodawca testuje
czy pasujesz do firmy, ty sprawdzasz czy firma spełnia twoje oczekiwania. Postaraj się ustalić,
czy jest to środowisko ludzi, w którym chciałbyś pracować.
Upewnij się czy pamiętasz dokładną datę, czas i miejsce spotkania oraz przybądź na nie przed
planowanym czasem. Lepiej jest poczekać w pobliskiej kawiarence, niż spóźnić się. Sprawdź
rozkłady jazdy komunikacji miejskiej jeśli zamierzasz z niej skorzystać w dotarciu na miejsce
rozmowy. Jeśli odbywa się ona w nieznanej ci okolicy, spróbuj ja poznać, poszukać siedziby
firmy, robiąc sobie wycieczkę w dniu poprzedzającym spotkanie.
Telefon komórkowy
Zanim wejdziesz na rozmowę kwalifikacyjną upewnij się, że wyłączyłeś telefon komórkowy.
Dzwoniący podczas spotkania telefon to punkty ujemne dla twojej kandydatury, jego
odebranie, to całkowite fiasko.
Odpowiednie ubranie
Twój strój będzie miał znaczący wpływ na efekt rozmowy kwalifikacyjnej. Pierwsze wrażenie
kształtuje się w pierwszych sekundach spotkania. Przysłowie „jak cię widzą tak cię piszą” w
tym wypadku jest idealną pointą. Rozmowę kwalifikacyjną należy potraktować jak spotkanie
biznesowe. Oczywiście ubiór należy dopasować do specyfiki firmy i stanowiska, na które
aplikujesz. Grunt żebyś wyglądał czysto, schludnie i z klasą. Wszelkie przejawy ekstrawagancji
nie są mile widziane.
Starannie ułóż włosy
Mężczyzna wybierający się na rozmowę kwalifikacyjną powinien zrezygnować ze zbyt obfitej
ilości żelu do włosów. Kobiety powinny upiąć włosy lub delikatnie podpiąć. Ważne żeby
fryzura nie przypominała sylwestrowego koka.
Poprawnie przywitaj osobę przeprowadzającą rozmowę kwalifikacyjną
Przywitanie, z osobą rekrutującą jest bardzo ważne. Do pomieszczenia wejdź pewnie i z
uśmiechem. Jeśli przedstawiciel firmy nie wita cię uściskiem dłoni, nie przejmuj inicjatywy.
Jeśli jednak poda ci rękę odwzajemnij stanowczym – nie za mocnym, nie za słabym uściskiem.
Spójrz w oczy podczas przywitania. Przedstaw się spokojnie i wyraźnie.
Uśmiech
Niweluje stres, kruszy pierwsze lody. Dzięki niemu wysyłasz pozytywną energię.
Usiądź poprawnie
Siedząc naprzeciwko potencjalnego szefa zachowaj kulturalną postawę. Nie siadaj w
środkowej części krzesła, po kilu minutach przyjmiesz nieatrakcyjną, zgarbioną postawę, która
może zostać odebrana jako znak niepewności.
Pozwól wypowiedzieć się osobie przeprowadzającej rozmowę
Pozwól mówić rekrutującemu, nie przerywaj mu w połowie zdania. Wtrącony przez ciebie
wątek za kilka chwil mógłby zostać samoistnie przez niego poruszony. Bądź cierpliwy, słuchaj
uważnie, zostaw wszelkie pytania na koniec rozmowy. Okaż rekrutującemu szacunek.
Odpowiedzi na pytania
Osoby poszukujące pracy zazwyczaj zastanawiają się jak odpowiedzieć na większość
zadawanych pytań. Nie spiesz się, nie rzucaj szybkich, bezmyślnych odpowiedzi. Do każdej
70
odpowiedzi przygotuj praktyczny przykład, odwołujący się do twoich doświadczeń lub
wskazujący na twoją kreatywność.
Najczęściej zadawane pytania:
1. Jakie są twoje zalety? Nie mów ogólnikami, to frazes. Zamiast powiedzieć „szybko
rozwiązuję problemy”, użyj „poprzedni współpracownicy cenili mnie za szybkość
w rozwiązywania problemów”. Nie rób sobie autoreklamy, postaw na dobry PR.
2. Jakie są twoje słabości? Kandydaci mają największy problem z odpowiedzą na to
pytanie. Nie przesadzaj ze szczerością. Z pewnością nie zaimponujesz pracodawcy,
jeśli powiesz, że często zasypiasz do pracy, zapominasz o ważnych terminach,
często popełniasz błędy w relacjach biznesowych. Najlepiej przyznać się do
słabości, którą łatwo wyeliminować. Powiedź, że nie władasz biegle językiem
angielskim, ale zawsze możesz odświeżyć jego znajomość, zapisać się na kurs.
3. Jakie są twoje oczekiwania finansowe? Postaraj się odpowiedzieć, ale pozostaw temat
do negocjacji . W wycenie swoich kompetencji odwołaj się do zawodowego
doświadczenia i realiów danej branży, rynku pracy.
4. Gdzie widzisz się za 7 lat? Nie snuj świetlanej wizji o dyrektorskim stanowisku,
odwołaj się do stanowiska na, na które aplikujesz, np. chciałbym być jednym z
najlepszych sprzedawców.
5. Co było powodem twojego odejścia z poprzedniej pracy? Oczywiście mów prawdę, ale
staraj się unikać negatywnych odpowiedzi. Jeśli powodem było zbyt niskie
wynagrodzenie, odpowiednio sformułuj komunikat, lepiej powiedz „Szukam pracy,
która zaoferuje lepsze warunki płacowe w zamian za większą odpowiedzialność”,
niż „Nie chcieli płacić mi większej pensji” .
6. Dlaczego powinniśmy cię zatrudnić? Krótko podsumuj to, co osiągnąłeś w poprzedniej
pracy, zaakcentuj największe osiągnięcia i zasługi dla poprzedniej firmy.
Bądź profesjonalny
Rekrutujący będzie prawdopodobnie sympatyczny i stworzy komfortową atmosferę rozmowy,
ale to nie znaczy, że możesz traktować go jak przyjaciela. Pamiętaj, że jesteś w otoczeniu
biznesowym.
Pomiń slang
Rozmawiaj profesjonalnie, wypowiadaj się pełnymi zdaniami. Nie używaj terminów
zaczerpniętych ze slangu lub z języka potocznego. Nie przesadzaj jednak z nadmierną
elokwencją. Rozmowa ma być profesjonalna i językowo poprawna.
Unikaj tzw. wypełniaczy
Unikaj używania wypełniaczy typu „umm”, „ehm”. Ten językowy nawyk sprawi, że będziesz
nieprofesjonalny. Przeprowadź próbną rozmowy o pracę ze swoim kolegą i skup się
na eliminowaniu niepotrzebnych wypełniaczy ze swojej wypowiedzi , które często są objawem
zdenerwowania.
Oddychaj
Jeśli zaczynasz stresować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, weź kilka relaksujących,
głębokich wdechów. Taka przerwa pomoże ci odzyskać i utrzymać poziom pewności siebie.
Pozostaw dobre wrażenie
Największą pomyłkę możesz popełnić pod koniec rozmowy kwalifikacyjnej, podczas
kierowania się do wyjścia. Powinieneś cierpliwie zaczekać na zakończenie spotkania,
zasygnalizowane, z reguły w czytelny sposób przez rekrutującego. Wtedy powinieneś
podziękować za poświęcony czas i pewnym, spokojnym krokiem opuścić pomieszczenie .
4.2. Jak nie zachowywać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Być może ważniejsze niż wiedza o prawidłowym zachowaniu jest unikanie niewłaściwego
zachowania podczas rozmowy o pracę.
Nie spóźnij się: Pracownicy działu HR są ludźmi zabieganymi, szanuj ich czas. Swoim
spóźnieniem burzysz ich harmonogram pracy. Jeżeli wydarzy się coś, co może zakłócić
terminowe dotarcie na spotkanie, poinformuj o tym swojego potencjalnego pracodawcę.
Nie bądź wulgarny: Nie bądź zbyt pewny siebie – nie chcesz chyba być postrzegany jako
osoba arogancka i niekulturalna. Nie przeklinaj, dbaj o kulturę języka.
Nie zapomnij imion: Nie zapomnij imienia osoby, która będzie przeprowadzała z tobą
rozmowę. Jeżeli zostałeś ponownie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, nie zapomnij z
kim rozmawiałeś podczas pierwszego spotkania.
Nie bądź konfliktowy: Możliwe, że twój rozmówca zada ci kłopotliwe pytanie, zatem
podejmij się wyzwania i przygotuj dobrą odpowiedz. Nie odbieraj tego jako atak na twoją
osobę, bądź zrelaksowany i jednocześnie kontroluj przebieg rozmowy, broń swojego punktu
widzenia
w odpowiednich momentach – musisz udowodnić, że potrafisz opanować napiętą sytuację.
Nie kłam: Nigdy nie kłam, ani w swoim CV, ani podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kłamstwo
można łatwo zauważyć.
Nie bądź negatywnie nastawiony: Na ogół nikt nie chce pracować z negatywnymi ludźmi.
Ponadto nie okazuj swojego złego nastawienia do poprzedniego pracodawcy lub do ludzi, z
którymi wcześniej pracowałeś. Bądź pozytywny, optymistyczny, uśmiechnięty.
4.3. Komunikacja niewerbalna podczas rozmowy kwalifikacyjnej
Uważamy, że ta część poradnika, poświęcona komunikacji niewerbalnej powinna być
wyszczególniona, ponieważ wiele osób poszukujących pracy nie przywiązuje do niej wagi,
co jest zasadniczym błędem. Komunikacja niewerbalna, to proces komunikacji, w której ludzie
wymieniają się wizualnymi znakami, na przykład: poprzez gesty, mowę ciała, kontakt
wzrokowy, wyraz twarzy, itd. Ten rodzaj komunikacji uzupełnia i wspomaga komunikację
werbalną. Nie dotyczy to tylko relacji zawodowych. Ważne jest zachowanie równowagi
72
pomiędzy jednym, a drugim przekazem. Sygnał niewerbalny musi iść w parze z tym co
mówimy. Sygnały niewerbalne takie, jak np. kontakt wzrokowy, są bardzo ważne podczas
procesu rekrutacji. Jeżeli przeprowadzający rozmowę zauważy u kandydata ciągle unikanie
kontaktu wzrokowego, może wnioskować, że nie mówimy całej prawdy, coś ukrywamy.
Skuteczny HRowiec za pośrednictwem sygnałów wysyłanych przez aplikanta potrafi
ocenić kiedy ten mówi prawdę, a kiedy kłamie.
Nasze myśli zdradzają ruchy oczu i ciała. Niemcy przeprowadzili badania z politykami, którzy
nie mówili prawdy. Na ich podstawie stwierdzono, że częste miganie powiekami, powoduje
powiększenie źrenic, a tym samym rosnące napięcie emocjonalne. Oznaką oszustwa
(szczególnie u mężczyzn) może być także drapanie i pocieranie nosa. Kłamiące kobiety często
zakrywają usta, również pocierają okolice nosa.
Negatywne sygnały komunikacji niewerbalnej:
1. Zmarszczone czoło – skandal
2. Podniesione brwi – nieśmiałość, arogancja
3. Nie utrzymywanie kontaktu wzrokowego – uległość, nieszczerość
4. Znaczące odsunięcie się od partnera – brak zainteresowania, dezaprobata
5. Bawienie się przedmiotami – nerwowość, niepokój
6. Stukanie palcami – nerwowość, niecierpliwość
7. Zaciśnięta pięść – agresja
8. Zakładanie dłoni oraz wyciągnięty podbródek – opozycja, wyniosłość
9. Podnoszenie palca wskazującego – agresja
10. Krzyżowanie nóg, rąk – obojętność, brak bezpieczeństwa, ukrywanie czegoś
11. Zajmowanie zbyt dużo miejsca – arogancja, dominacja
12. Dotykanie twarzy – niepewność, zdenerwowanie
Do sygnałów pozytywnych zaliczamy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Serdeczny uścisk dłoni
Spokojna postawa
Odpowiednie natężenie głosu
Przemienne szybkie i wolne tempo mowy
Delikatny uśmiech
Otwarte dłonie
Wniosek
Mamy wielką nadzieję, że ten podręcznik pomoże ci w znalezieniu własnej drogi na rynku
pracy, nakłoni do refleksji związanej z poszukiwanie odpowiedniego zatrudnienia, będzie
wspierać twoją motywację, determinację i wytrwałość. Nie trać wiary w siebie i pozytywnego
nastawienia do odniesienia sukcesu. Może jest tak, że dzieli cię tylko mały krok przed
upragnionym celem – stanowiskiem pracy. Jeśli czegoś naprawdę pragniesz, otrzymasz to. Jeśli
znajdziesz ciekawą ofertę pracy, zrób wszystko co możliwe, by przekonać pracodawcę do
swojej kandydatury. Zainwestuj w siebie, podnoś swoje kwalifikacje. Ucz się przez całe życie.
W tym poradniku pracy staraliśmy się przedstawić rady ułatwiające znalezienie pracy. Owszem
metod jest wiele, dlatego konieczne jest, aby nie traktować tego przewodnika jako całkowite
kompendium wiedzy. Zachęcamy jednocześnie do śledzenia nowych trendów obowiązujących
na rynku pracy za pośrednictwem Internetu i fachowej literatury, która z pewnością zgłębia
poruszone w poradniku zagadnienia.
Bylibyśmy również wdzięczni za odwiedzenie strony internetowej projektu „Working Simply
Altogether”: http://workingaltogether.eu , gdzie staramy się ciągle dodawać nowe i ciekawe
informacje ułatwiające skuteczne znalezienie pracy. Zachęcamy także do pozostawienie swojej
opinii na temat niniejszego poradnika: [email protected] Deklarujemy pomoc wszystkim
tym, którzy potrzebują jej na drodze poszukiwania pracy.
Dziękujemy,
Zespół projektu „ V4 Working Simply Altogether”
74
Źródła informacji:
Strony internetowe :
http://www.forbes.com
http://www.job-hunt.org
http://www.examiner.com
http://www.businessballs.com
http://www.kc.ef.jcu.cz
http://careerrocketeer.com
http://www.williamhanson.co.uk
http://www.tiptopjob.com
http://www.wikihow.com
http://articles.economictimes.com
http://www.smrov.cz
http://www.jobs.cz
http://www.profesia.sk
http://www.havlikstejskal.cz
http://www.listymotywacyjne.pl
Literatura:
Think and grow Rich , Napoleon Hill, 1937
Magyar nyelvű változa
BEVEZETÉS
75
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
79
1. MOTIVÁCIÓ ÉS A VÁLTOZÁS AKARÁSA
80
2. HOGYAN TALÁLJUNK JÓ ÁLLÁST?
2.1. A legjobb módszerek az álláskeresésre
83
83
3. A JÓ ÖNÉLETRAJZ ÉS EGYÉB DOKUMENTUMOK
85
3.1. Önéletrajz (CV)
85
3.2. Kísérőlevél
88
3.3. A leggyakoribb hibák
88
4. SZEMÉLYES INTERJÚ
91
4.1. Hogyan járjunk sikerrel egy állásinterjún?
91
4.2. Hogyan NE viselkedjünk egy állásinterjún?
95
4.3. Non-verbális kommunikáció az interjú alatt
96
KONKLÚZIÓ
98
FORRÁSOK
99
76
BEVEZETÉS
Tisztelt olvasó!
Köszönjük, hogy álláskeresési útmutatónkat választotta, amely kifejezetten az 50 éven felüli
munkakeresők és állásra jelentkezők számára íródott. Bár e tájékoztató főként az
előrehaladottabb korúak elhelyezkedését hivatott segíteni, bízunk benne, hogy valamennyi
álláskereső hasznosnak találja majd, amikor megpróbál eligazodni a munkaerőpiacon.
Felmerülhet a kérdés, hogy miért épp az 50 év felettiekkel foglalkozunk. Ennek oka, hogy az
ebbe a csoportba tartozó emberek gyakran életkoruk miatt veszítik el állásaikat, ugyanakkor
rendszerint be vannak jelentve a Munkaügyi Hivatalnál. A korcsoport tagjait sok esetben
hátrányos megkülönböztetés éri a munkaerőpiacon, ami azon a hiten alapszik, hogy ők már
nem képesek elsajátítani új készségeket. Az előítéletek, a munkaerőpiac tökéletlen működése és
az állami támogatások rendszere miatt ez a korosztály a fokozottan veszélyeztetett kategóriába
tartozik, sokkal inkább, mint bárki más a munkaerőpiacon. Természetesen nem azt állítjuk,
hogy a jelen körülmények között egy fiatal vagy középkorú munkaerő könnyebben találhat
megfelelő munkát Szlovákiában, Lengyelországban, Csehországban vagy Magyarországon, de
az idősebb jelentkezők hátrányos helyzete kirívó probléma a munkaerőpiacon, ami talán a V4es országok területén vehető észre a leginkább. Ezt a réteget veszi körül a legtöbb előítélet, ami
megakadályozza őket abban, hogy el tudjanak helyezkedni az általuk kiválasztott területen.
Napjainkban a fiatalok – beleértve a diplomás, egyetemi végzettséggel rendelkezőket is –
szintén nehéz helyzetből indulnak a munkaerőpiacon, ugyanis a munkáltatók arra
panaszkodnak, hogy a jelentkezőknek nincs elegendő munkatapasztalatuk. Ez kétségkívül
problémát jelent, ugyanakkor jó esély van rá, hogy a fiatalok idővel tapasztalatot szereznek, és
így ezen hiányosságuk megszűnik. Az idősebb munkavállalók esetében fordított a helyzet, az
idő ellenük dolgozik, hiszen az esélyeik koruk előrehaladtával arányosan csökkennek. Ezért
döntöttünk úgy, hogy elsősorban az idősebb álláskeresőkre összpontosítunk, mert az ő
problémájuk azonnali és közös válaszlépéseket kíván. Közös válaszlépések alatt azt értjük,
hogy együttműködést kell kialakítani a munkakeresőkkel, a jelenlegi és lehetséges jövőbeni
munkáltatókkal, a fontosabb állami intézményekkel és a gazdasági szakértőkkel. Ez az
útmutató is a velük való kiegyensúlyozott társulás jegyében íródott. Ha valamelyik fél kimaradt
volna belőle, az útmutató nem szolgálná a kitűzött célt, és a megszámlálhatatlan általános
jellegű publikáció között lenne a helye.
Tájékoztatónk célja az, hogy gyakorlati jótanácsokkal lássa el az álláskeresőket, köztük is főleg
az 50 éven felülieket, és segítse őket abban, hogy nagyobb sikerrel járjanak a munkaerőpiacon,
megtalálják a nekik való állást, és boldogabb életet élhessenek. Számos alkalommal használtuk
a „nekik való állás” kifejezést, ami kulcsfontosságú szerepet tölt be útmutatónkban. Nem
csupán az a célunk, hogy munkához segítsük a jelentkezőket, vagy arra biztassuk őket, hogy
próbáljanak ki minél több mindent, hanem az, hogy olyan munkalehetőséghez juthassanak, ami
a végzettségüknek, a tapasztalatuknak, elvárásaiknak és anyagi elképzeléseiknek egyaránt
megfelelő. Olyan álláshoz akarjuk segíteni őket, ami megegyezik a várakozásaikkal, ahol
megbecsülést kapnak, és ami elégedetté tenné őket. Hosszú ideje állástalan olvasóink bizonyára
azzal érvelnének, hogy a V4-es országok munkaerőpiacain ez csak utópia és teljességgel
valószerűtlen. Tisztában vagyunk vele, hogy ez az út rendkívüli kihívásokkal jár, de hisszük,
hogy a megfelelő motiváció, elszántság és akaraterő birtokában, valamint az alapvető
tudnivalók ismeretében nagyon is megvalósíthatóvá válik majd.
E gyakorlati tájékoztató mindezen tudnivalókkal ellátja Önöket. Felépítését, tartalmát és a
megkérdezett szakértők tanácsait is ennek a célnak rendeltük alá.
Amint az nyilvánvaló, útmutatónk az álláskeresők szemszögéből vizsgálja az 50 év felettiek
magas munkanélküliségi rátáját Szlovákiában, Lengyelországban, Csehországban és
Magyarországon, valamint az ő közvetlen mozgósításukat és hozzáértésük fejlesztését tűzi ki
célul, hogy önerőből szerezhessenek új munkahelyet maguknak (ez a helyzet aktív megoldása).
A probléma hosszú távú megoldásához mindenképpen szükséges, hogy mind országos, mind
regionális szinten megteremtődjön a szükséges intézményrendszeri és törvényhozói háttér. Az
ennek létrehozására szolgáló javaslatok, kiegészülve a V4-es országok részletes elemzésével,
egy nemzetközi tanulmány témáját képezik, amelyet ezen útmutatóval párhuzamosan alkottunk
meg. Azon olvasóinknak, akik szeretnének jobban belemélyedni a témába, lehetősége van
tanulmányozni a munkaerőpiac kiigazítására és a támogató mechanizmusokra vonatkozó
javaslatainkat (ezek az ún. passzív megoldások). A nemzetközi elemzés ingyenesen elérhető a
http://workingaltogether.eu címen.
Az álláskeresési útmutató, amit Ön a kezében tart, egy nemzetközi projekt része, mely a „V4 –
Working Simply Altogether” címet viseli, és a Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF Standard
Grant) finanszírozza. A projekt fő célja, hogy nemzetközi együttműködés révén segítsen
csökkenteni az 50 éven felüli munkanélküliek számát Szlovákiában, Magyarországon,
Csehországban és Lengyelországban.
Hiszünk benne, hogy e tájékoztató olyan tanácsokat, ötleteket, instrukciókat és
javaslatokat tartalmaz, melyek segítségével az Ön szakmai- és a magánélete is jobbra
fordulhat.
78
Köszönetnyilvánítás
Mindenekfelett szeretnénk megköszönni a Nemzetközi Visegrádi Alap támogatását.
(http://visegradfund.org) Az ő anyagi hozzájárulásuk nélkül nem valósíthattuk volna meg
projektünket, melynek ez az útmutató is fontos részét képezi.
Köszönjük továbbá nemzetközi partnereink kiemelkedő munkáját és támogatását, beleértve a
Szlovák Fejlesztési Hivatalt (Szlovákia), a Bohemian EU Planners kft.-t (Csehország), a
Humaneo Regional Acedemy-t (Lengyelország) és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi- és
Iparkamarát (Magyarország).
Végezetül köszönet mindazoknak, akik részt vettek konferenciáinkon, értekezleteinken és
megbeszéléseinken. Ez a tájékoztató nagyrészt az ő javaslataik és meglátásaik alapján állt
össze.
I. FEJEZET – MOTIVÁCIÓ ÉS A VÁLTOZÁS AKARÁSA
Úgy döntöttünk, hogy elsőként a motiváció és a hozzáállás kérdését vesszük górcső alá. Ez
talán nem túl szokványos választás, de ahogy már korábban is kifejeztük: nem egy hétköznapi
tájékoztató megírása volt a célunk. A legtöbb személyzeti vezető amondó, hogy az
előrehaladottabb korú álláskeresők körében az önbizalomhiány, a negatív hozzáállás és a
pesszimizmus jelenti a legnagyobb akadályt. Azt is hozzáteszik, hogy az idősebb jelentkezők
sokszor kiváló munkatapasztalattal rendelkeznek, és az anyagi elvárásaik is elfogadhatóak, de
gyakran még az interjú előtt kifejezésre juttatják azon nézetüket (akár nyíltan vagy titokban),
hogy bármit tesznek, úgyis a fiatalabb jelöltek kapják meg az állást A személyzeti vezetők
túlnyomó része nem tud elvonatkoztatni ettől az első benyomástól, és személytelenül kezelni a
helyzetet. Ellenkezőleg: sok esetben éppen a hozzáállásbeli különbség számít, amikor két olyan
jelölt között kell dönteniük, akiknek a szakmai színvonala és anyagi elvárásai egy szinten
vannak. Ilyenkor általánosan a pozitív hozzáállású és egészséges önbizalommal rendelkező
jelölt mellett teszik le a voksukat.
A jó hír, hogy a pozitív hozzáállás és az önbizalom tudatosan elsajátítható dolgok. A helyes
gondolkodás csodákra képes. A felfokozott érzelmek hatása valós eredményekben is
megmutatkozik.
Az önbizalom olyan tudatállapot, ami önszuggeszció által is megteremthető. Képzeljék el,
hogyan végeznék áhított munkájukat, lehetőleg minél élénkebben és minél nagyobb
részletességgel (a munkakörnyezetet és a munkavégzés során esetlegesen felmerülő
problémákat is beleértve)! Ha azt képzeljük, hogy már a kiválasztási folyamat során el fogunk
bukni, akkor ez a valóságban is így lesz. Ám ha úgy tekintünk magunkra, hogy megfelelő és
alkalmas jelöltek vagyunk az adott pozícióra, a sorsunkról határozó személyzeti vezető is
hasonlóan fog látni bennünket. Csak mert valaki fiatalabb, még nem feltétlenül alkalmasabb
egy adott állás betöltésére. Ugyanakkor, ha valóban azt tapasztaljuk, hogy előítéletesen bánnak
velünk a korunk miatt, próbáljuk meg a javunkra fordítani „hátrányos helyzetünket”. Álljunk
mindig készen arra, hogy ki tudjunk emelni legalább három, a korunkhoz köthető előnyt
(hosszabb idejű szakmai tapasztalat, élettapasztalat, lojalitás, felelősségteljes hozzáállás;
mindaz, amivel a fiatalabb jelöltek nem rendelkeznek). Gondoljuk át alaposan, hogy mit
kínálhatunk mi a lehetséges munkaadónak, és álljunk ki az értékeink mellett! Legyünk
tisztában az értékeinkkel, mert a munkáltatók a hozzáadott értékek és az alkalmazotthoz fűződő
költségek alapján hozzák meg személyi döntéseiket. Ha arányaiban több hasznot hozunk a
munkáltatónak, mint amennyi kiadással járunk számára, szinte biztosra vehető a siker.
80
Akkor se essünk kétségbe, ha netán kudarcot vallunk. Mindig próbáljunk rájönni, hogy miben
hibáztunk; azt javítsuk ki, tanuljunk belőle, aztán próbálkozzunk tovább! Egyetlen vereség még
nem a világ vége.
Az alacsony motivációs szinthez köthető kudarc okai – többek között – a következőek
lehetnek:
1. Bizonytalanság a kívánt munkával szemben. A jelentkezőnek nincs egyértelmű elképzelése
arról, hogy mit is akar csinálni. Ha oly módon készíti el az önéletrajzát, hogy több különböző
szakmának is megfeleljen, az úgy tűnhet, mintha nem lenne igazi arculata, és semmi mellett
sem kötelezné el magát. Ne feledjük: a kevesebb néha több. Az általános szabály, hogy az
embernek olyan munkát kell végeznie, „amiben jó”, „amit szeret”, és ami „megfelelően fizet”.
Lehet, hogy van egy érdekes hobbija, amivel szívesen foglalkozik, de ha senki sem hajlandó
fizetni érte, nem építheti rá a karrierjét. Ugyanígy bármelyik pont hiánya problémákhoz vezet.
Az álláskeresés során azok kerülnek előnybe, akik mindhárom kérdésre kész válasszal
rendelkeznek. Ez a folyamat mindig egyfajta önismeretre épül.
2. Az ambíció hiánya. Aki közönyös, és nem törekszik az előrelépésre, annak esélye sincs
boldogulni a munkaerőpiacon.
3. Prokasztrináció. Az állandó halogatás is rontja a boldogulás esélyeit. Az ilyen ember mindig
a megfelelő időre vár. „Majd holnap megírom az önéletrajzomat, holnap elkezdek munkát
keresni, holnap elkezdek angolul tanulni.” A legbölcsebb, ha már ma elkezdi.
4. A kitartás hiánya. Sokan vannak, akik nagy lelkesedéssel vetik bele magukat az
álláskeresésbe, ám a kezdeti kudarcok után könnyen és gyorsan feladják. Ezzel kapcsolatban jó
hír, hogy a kitartás tanulható tulajdonság.
5. Negatív hozzáállás. Ez a tulajdonság taszítja az embereket, és velük együtt a
munkalehetőségeket
is.
6. Félelem. Az ember nem mer munkát kérni valakitől, nem tudja eladni magát egy
állásinterjún,
stb.
7. Előítéletek. Ez a félelem egyik formája, de egyben a tudatlanságé is. Olyan álláskeresőkhöz
köthető, akik pl. meg vannak győződve róla, hogy a munkáltatók csak fiatal munkaerőt
hajlandóak
alkalmazni.
8. Állandó kifogások. Mindig a kibúvót keresik a problémák alól, ahelyett, hogy megoldanák
őket.
9. Képtelenség a kritika elviselésére. A kritika olyan dolog, amivel többnyire mi szeretünk
illetni másokat. Aki nem képes elviselni, ha kritizálják, nem járhat sikerrel a munkaerőpiacon,
vagy csak komoly nehézségek árán. A kritikától való félelem sokszor erősebb, mint a sikerre
való törekvés. Ne emésszük magunkat amiatt, hogy vajon mit gondolhatnak rólunk mások!
Ha sikerrel akarunk járni a munkaerőpiacon, szisztematikusan le kell számolnunk ezekkel a
korlátokkal. Számos jelentkező úgy gondolja, hogy a kiválasztási folyamat során a szerencse
játssza a legnagyobb szerepet. Azonban azt valamennyien figyelmen kívül hagyják, hogy a
szerencséért tenni lehet, elhivatottsággal, kellő összpontosítással és kitartással.
A tudósok évekig tartó kutatásai kimutatták, hogy egy átlagos ember számára a 40 és 60 éves
kora közötti időszak jelenti kreatív kapacitásának csúcspontját. Az ember ezekben az években a
legtermékenyebb. Épp ezért lenne fontos, hogy reménnyel telve közelítsük meg ezt a korszakot,
s ne félelemmel és borúlátással. Ha ezen elemzés eredményeiből indulunk ki, ez éppen
tökéletes kor arra, hogy útnak indítsuk új karrierünket! Ám ehhez az kell, hogy higgyünk
magukban, legyünk kitartóak, és tegyünk érte többet, mint mások! Ezért mindenképpen azt
javasoljuk, hogy szabadítsuk meg magunkat a negatív gondolatoktól és impulzusoktól (félelem,
aggódás, babona, utálkozás, rosszindulat), mert ezek komolyan befolyásolják mindenkori
hozzáállásunkat és viselkedésünket. A mai világban egyre nehezebb biztosan kézben tartani
bármit is, de a tudatunkat és a gondolatainkat igenis képesek vagyunk irányítani. Nagyon
fontos, hogy még időben felismerjük ezt a tényt, és a hasznunkra fordítsuk munkakeresés
közben. Vagy te irányítod a tudatodat, vagy a tudatod irányít téged – más lehetőség nincs. A
következő fejezetekben bemutatjuk, hol és hogyan érdemes állásokat keresni, hogyan állítsuk
össze önéletrajzunkat, és hogyan készüljünk fel az állásinterjúkra, illetve hogy mi az, amit jobb
elkerülni. Mindezen információk létfontosságúak ahhoz, hogy jó állást találjunk magunknak, de
ha ezek ismerete nem párosul egészséges, pozitív hozzáállással, valamint önfegyelemmel és
kitartással, akkor nem többek elméleti jellegű, a gyakorlatban nehezen alkalmazható
módszereknél és irányelveknél. Ugyanakkor, ha szisztematikusan hangoljuk a tudatunkat a
pozitív hozzáállás felé, a siker esélye 100 százalékra ugrik. Megéri az erőfeszítést!
82
II. FEJEZET – HOGYAN TALÁLJUNK JÓ ÁLLÁST
Számos álláskereső küzd azzal a problémával, hogy nem talál neki való munkát, mert azt sem
tudja, hogy hol keresse. A fiatalabb jelentkezők bizonyára azt mondanák, hogy minden
megtalálható az interneten, ezért ha végiglátogatták a legnépszerűbb álláskereső portálokat, ők
már mindent megtettek az ügy érdekében. A valóság ezzel szemben az, hogy rengeteg állás
létezik, amit a modern hirdetési csatornák (internet) és más formális módszerek figyelmen
kívül hagyásával töltenek be.
2.1 A legjobb módszerek az álláskeresésre
1. Használjuk ki a kapcsolati hálónkat: Mindenki ismer valakit. Könnyen lehet, hogy már a
meglévő kapcsolati hálónkon belül is megtalálható lenne három állás, ami épp megfelelne
nekünk, de az emberek, akik kinyithatnák nekünk az ajtókat, nem gondoltak még ránk.
Készítsünk egy listát mindenkiről, akit ismerünk. Lépjünk kapcsolatba három emberrel, akikkel
már egy vagy több éve nem beszéltünk, hívjuk meg őket egy kávéra, vagy ebédelni.
Azonosítsuk a 25 legbefolyásosabb személyt a kapcsolati hálónkban, és dolgozzunk ki olyan
ötleteket, amelyek révén megerősíthetjük velük a kapcsolatunkat.
2. Járjunk el rendezvényekre: A jótékonysági alapítványok eseményeire ugyanúgy, mint a
szakmai szervezetek által tartottakra. Ilyenkor mindig elegyedjünk szóba legalább egy újonnan
megismert személlyel. Ha már előzetesen is hozzáférhetünk a résztvevők listájához, válasszunk
ki valakit, akivel mindenképpen találkozni szeretnénk, és tegyünk lépéseket annak érdekében,
hogy biztosan kapcsolatba kerüljünk vele.
3. Lépjünk kapcsolatba személyi vezetőkkel és fejvadászcégekkel: A rangidős
szakembereket szinte kizárólagosan fejvadászcégek közvetítik ki. Ezek olyan
álláslehetőségekről is tudomást szereznek, amelyeket sosem hirdetnek meg nyilvánosan,
ráadásul a lehetőségek felderítésében is széleskörű tapasztalatokkal bírnak.
4. Figyeljük az internetes álláshirdetéseket: Számos cég és személyzetis ezeken keresztül
bukkan rá a megfelelő jelöltekre. Tapasztaljuk ki, hogy mely weboldalak felelnek meg
leginkább a mi képességeinknek, és tegyük közzé rajtuk az önéletrajzunkat. Válasszunk egy
rövid, de hangzatos főcímet, hogy a mellékletek megnyitására ösztönözzük az olvasót.
Legalább heti rendszerességgel frissítsük a profilunkat, hogy nevünk ne tűnjön el az új
jelentkezők között.
Lehetőség szerint válasszunk ki legfeljebb 4 darab álláskereső portált (akár általánosat, vagy
specializáltat), és tegyük ki mindegyikre a CV-nket, valamint olvassuk el a beküldött
álláshirdetéseket is. A kiválasztás fő kritériuma az oldalon megtalálható álláshirdetések száma,
illetve a lehetséges munkáltatók (személyzeti menedzserek) fokozott jelenléte legyen. Számos
jelentkező elköveti azt a hibát, hogy túl sok portálon megjeleníti a profilját, ami időpocsékolás,
a kétségbeesés látszatát kelti, és hosszú távon kontraproduktívnak bizonyulhat.
5. Használjuk ki a LinkedIn-ben rejlő lehetőségeket: Ez az eszköz kiemelt figyelemmel
kezelendő, amennyiben valaki vezetői, vagy speciális szaktudást igénylő állásra pályázik. A
használatához mindössze egy személyes profil és egy szakmai háló létrehozására van szükség.
Kevés ráfordítást igényel, azonban a megfelelő megközelítéssel igen hatékonynak bizonyulhat.
Az interneten számos ehhez hasonló üzleti közösségi portál létezik, de mind közül ez a
leghatékonyabb.
A LinkedIn egy sokoldalú eszköz, ami lehetővé teszi a kapcsolatteremtést a megfelelő
emberekkel. Célirányosan kutathatjuk rajta a piacot, választott iparágunk, képzettségünk,
egyetemünk és érdeklődési körünk alapján, s kapcsolatba kerülhetünk a minket érdeklő
emberekkel. Példának okáért, ha valaki a biztosítási szektorban dolgozik, itt felveheti a
kapcsolatot az adott piacon aktív vezetőkkel és HR-munkatársakkal.
84
III. FEJEZET – A
DOKUMENTUMOK
JÓ
ÖNÉLETRAJZ
ÉS
EGYÉB
3.1. Önéletrajz (CV)
A munkakeresés egyik létfontosságú eszköze minden kétséget kizáróan az önéletrajz, más
néven CV (Curriculum Vitae). Napjainkban főként a CV rövidítés használatos. Ez a
dokumentum a legtöbb esetben álláskeresés céljából íródik. A CV egyfajta kommunikációs
eszközként funkcionál az álláskereső és a lehetséges munkáltató között. Az önéletrajz olyan
dokumentum, ami nélkülözhetetlen áttekintést ad a jelentkező iskolai végzettségéről, és
számottevő munkatapasztalatáról. Ez az információ kiemelt jelentőségű, és a kiválasztás korai
szakaszában óriási szerepet játszik abban, hogy egyáltalán kit hívnak be állásinterjúra. Ezen
okokból kifolyólag rendkívül fontos, hogy ne bagatellizáljuk el a CV megírására fordított
felkészülést; és tartsuk be a formai követelményekre vonatkozó irányelveket, trendeket, hogy
mindenképpen olyan önéletrajzot adjunk ki a kezünkből, amilyent egy komoly jelentkezőtől
elvárnak. A munkáltatók mint egy, a jelöltek által előállított termékként tekintenek a CV-re,
aminek a tartalmát később, a személyes interjú folyamán ellenőrzik. Fontos, hogy a szövege
legyen rövid, könnyen olvasható, és tartalmazzon olyan kulcsszavakat, amik felkelthetik a
lehetséges munkaadók érdeklődését. Valamennyi munkáltató a letisztult és jól strukturált CVket részesíti előnyben.
Íratlan szabály, hogy a jelentkezések 50 százalékát a gyenge színvonalú önéletrajz miatt
utasítják el, amely a jelöltek tudatlanságából és felkészületlenségéből fakad.
Amikor CV-t írunk, lényeges tisztában lenni az uralkodó szabványokkal és formai
elvárásokkal, ezért sem szabad alábecsülni az alapos felkészülés jelentőségét.
A jó CV promóciós anyag is egyben, ezért legyünk mindig pozitívak, ne tüntessünk fel benne
negatív információkat. Mielőtt hozzákezdenénk a megírásához, üljünk le nyugodtan, és írjunk
egy listát tulajdon képességeinkről – hogy pontosabb képet kapjunk saját magunkról. A jól
megírt önéletrajz nem csupán egy melléklet, amit pályázatainkhoz csatolunk, hanem alapvető
kiindulópont a lehetséges munkáltatókkal folytatott telefonbeszélgetések és állásinterjúk során,
de még kérdőívek kitöltésénél is.
A CV–k formái:
Kronologikusan strukturált CV
Amikor kronológiai önéletrajzot írunk, fontos, hogy ne a legkorábbi munkahelyünkkel kezdjük,
hanem fordított sorrendben haladjunk. Vagyis a legkésőbbi munkahelyünket tesszük legfelülre,
és sorban alá a többit. Ez azért van, mert az eddigi legmagasabb beosztásunk vonja magára a
legtöbb figyelmet, és ez általában a legutolsó szokott lenni. Röviden írjuk le eddigi
munkatapasztalatainkat, és fektessünk különös hangsúlyt eredményeinkre és képességeinkre.
Az időrend szerinti CV abban az esetben lehet indokolt, ha az álláskereső olyan területen keres
munkát, amelyet jól ismer. A kronológiai önéletrajz remekül ábrázolja a szakmában eltöltött
hosszú időt és az egyes előléptetéseket. Azok számára, akik az eddigitől eltérő, esetleg kisebb
terheléssel járó munkára vágynak, ez a stílus nem javallott. Továbbá azon álláskeresőknek sem
javasoljuk a kronológiai CV-k használatát, akik a közelmúltban sokszor váltottak munkahelyet,
és a különböző munkakörök nagyban eltértek egymástól. Az ő számukra egyfajta kísérleti CV
lehet a legmegfelelőbb, amelyhez a legszükségesebb tudnivalókat az alábbiakban közöljük:
Személyi adatok és elérhetőség – név, lakcím (akár ideiglenes is), születés helye és ideje,
állampolgárság, családi állapot (ez nem kötelező, ahogy a gyermekek számának megadása és az
egészségi állapotunkról való beszámolás sem az), kapcsolati információ.
Akkor is adja meg elérhetőségét, ha a mellékelt kísérőlevélben is megtette. Előfordulhat, hogy
különválasztják a dokumentumokat.
Az egészségi állapot megadása a választható személyi adatok közé tartozik, ám ha valaki
egészségügyi problémákkal küzd, vagy esetleg munkahelyi megkötésekkel rendelkezik állapota
miatt (amelyek nem érintik az éppen megpályázott állást), inkább ne tegyen említést róluk.
Helyette ezt javasoljuk: „Az egészségügyi állapotom lehetővé teszi számomra a kívánt
munkakör megfelelő elvégzését.”, vagy hagyja ki teljesen ezt a pontot.
Befejezett iskolák, azoktól függetlenül elvégzett kurzusok, szemináriumok – az egyes iskolák
nevével és címével együtt (az általános iskola nem számít) + a tanulmányok megkezdésének és
befejezésének dátuma, a záróvizsgák típusa és a megszerzett végzettség pontos megnevezése.
Korábbi munkatapasztalat – kronológiailag a legrégebbi állással kezdődően. Adja meg a
munkáltató cégek nevét, az ön beosztását, és adjon rövid leírást a munkaköréről.
Ha még mindig tanul, azt is foglalja bele, hogy mikor fog végezni tanulmányaival.
Amennyiben állástalan, mutassa meg lehetséges állásadójának, hogy nem töltötte hasztalanul az
idejét (pl. nyelvet tanult, átképzésen vett részt).
Nyelvek – mely nyelveket tudja beszélni, és milyen szinten (aktív és passzív nyelvtudásra
egyaránt vonatkozik), és milyen nyelvvizsgákkal rendelkezik.
Számítógépes ismeretek – utaljon arra, hogy mennyire tud bánni a számítógépekkel, milyen
programok használatában jártas, illetve rendelkezik-e vizsgaeredménnyel vagy képesítéssel a
témában.
További eredmények, készségek – úgy mint jogosítvány, munkahelyi díj elnyerése, stb.
Az eddigieket kiegészítheti mindazon információkkal, amelyekről úgy gondolja, hogy hasznára
lehetnek a munkakeresés során. Ezek nem feltétlenül képesítések vagy diplomák, hanem olyan
adatok, amikről fontosnak tart említést tenni, és jelentőségük van az Ön alkalmazhatósága
szempontjából.
Érdeklődési kör.
86
Figyelem! Amennyiben a hobbik listája túl hosszúra nyúlik, azt a látszatot kelti vele, hogy Ön
túl elfoglalt, nem fordít elég időt a munkájára és az önképzésre, ezért csak a legfontosabb
hobbijait nevezze meg, vagy azokat, amelyek a képesítéséhez köthetőek.
További információ – megoszthat minden lényeges adatot, referenciát, kapcsolatokat
(kollégákat vagy feletteseket), de ez nem kötelező.
Csak akkor csatoljon referenciát, ha meg van győződve róla, hogy új munkáltatói pozitív
visszajelzést kapnának a referálóktól. Előzetesen mindig kérje ki a kapcsolati személy
beleegyezését. Családtagot ne jelöljön meg referenciaként.
Egyéb – ehhez a ponthoz az Ön számára fontos információk tartoznak, pl. a munkakezdés
lehetséges időpontja, vagy a lakhatási lehetőségek.
Befejezés – az önéletrajz keltezése és aláírás (vezetéknév, keresztnév)
Szakmai tapasztalati/funkcionális önéletrajz
Ez a fajta önéletrajz azok számára lehet jó választás, akik még nem rendelkeznek elegendő
szakmai tapasztalattal. Főleg az iskolából frissen kikerülő álláskeresők alkalmazzák, továbbá
azok, akiknek valami oknál fogva nem nyílt lehetőségük a karrierépítésre (szokatlanul rövid
pályafutást mondhatnak magukénak, esetleg hosszú időn át nem dolgoztak). Ez a forma a
kronológiai CV szöges ellentéte, így megfelelő választás azok számára, akik hosszas szünet
után térnek vissza a munka világába, vagy számos munkakörben kipróbálták magukat, de egyik
sem felelt meg a képzettségi szintjüknek, vagy képességeiknek.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a munkáltatók inkább a kísérőlevél kiegészítőjeként tekintenek
erre a típusra, és az időrendi CV-ket beadó jelentkezőket részesítik előnyben.
Kombinált CV
A kombinált CV az önéletrajzok utolsó általánosan használt formája. Már a nevéből is kitűnik,
hogy a kronológiai és a funkcionális önéletrajz kombinációjáról van szó, ami állásorientáltabb
és alaposabb felkészülést kíván. Alapvetően két részből áll: az első a munkatapasztalatról és az
ellátott munkakörökről szól; a második pedig időrendi áttekintést nyújt a megszerzett tudásról.
A gyakorlatban ez arra szolgál, hogy a jelöltek felsorolhassák képesítéseiket, addig elért
eredményeiket, és képet adjanak a fokozatos tapasztalatszerzés folyamatáról.
Akkor érdemes ezt a típust választanunk, ha pl. szakmát akarunk váltani, amihez
kihangsúlyoznánk ugyan más irányú képzettségünket, de nem akarunk beszámolni legutolsó
munkakörünk konkrét szakmai részleteiről.
A fentiekben bemutatott CV-típusok egyike sem vet rossz fényt a jelentkezőre, mindegyik
alkalmas arra, hogy előnyt kovácsoljunk belőle.
3.2. A kísérőlevél
A kísérőlevél arra szolgál, hogy bemutassa a jelöltet lehetséges munkaadójának. Kiemeli a
jelöltek azon tulajdonságait, amelyek összhangban állnak az állásajánlattal, vagy meg is
haladják annak követelményeit. A jól megírt kísérőlevél felkelti az állást meghirdetők
figyelmét, és kivételes színben tünteti fel a jelentkezőt.
Mindig mellékeljünk kísérőlevelet az önéletrajzunk mellé, mert ez mutatja meg, hogy
valójában mennyire érdeklődünk az adott állás iránt. Az önéletrajzhoz hasonlóan a
kísérőlevélnek is megvannak a maga formai követelményei, és nem ajánlott egyetlen verziót
küldeni mindenhová. Minden állás önálló sajátosságokkal bír, ezért fel kell sorolnunk azon
képességeinket, erősségeinket, amelyek alkalmassá tesznek minket arra az egy bizonyos
beosztásra. A kísérőlevélben magunkat reklámozzuk, mint terméket. Írásos formájú, aminek
figyelemfelkeltőnek kell lennie, ezért legyünk eredetiek, és hangsúlyozzuk ki, miért érdemes
minket választani.
A tapasztalat azt mutatja, hogy ha a személyzeti vezetőknek két, közel azonos szintű önéletrajz
közül kell választaniuk, azt a jelentkezőt részesítik előnyben, aki jobban megírt és eredetibb
kísérőlevelet mellékelt a CV-jéhez. A felmérések szerint egy HR-es átlagosan 50 másodpercet
tölt egy önéletrajz és a hozzá tartozó kísérőlevél böngészésével. Azonban ha a kísérőlevél
felkelti a figyelmüket, rendszerint az egészet elolvassák. Ügyeljünk rá, hogy a levél ne legyen
egy oldalnál hosszabb. Arra is emlékeztessük magunkat, hogy a fő célunk vele az, hogy
meghívassuk magunkat egy állásinterjúra. Épp ezért kerüljük el a túlzásokat, az önéletrajzunk
aránytalan fényezését, és mindenekfelett ne hazudjunk!
A kísérőlevél formája
Amennyiben elektronikus formában küldjük el, az e-mail törzsébe szúrjuk be a kísérőlevelet, és
mellékelten csatoljuk a CV-t. Ha a kísérőlevél is mellékletként érkezik, fennáll a veszélye
annak, hogy a HR-munkatárs nem fogja elolvasni.
Amennyiben papíron, levél formájában adjuk postára dokumentumainkat, ügyeljünk rá, hogy
ugyanolyan papírt és írószert használjunk fel mindkettőhöz, egyértelműen jelezve ezzel, hogy a
két dokumentum összetartozik.
3.3 A leggyakoribb hibák, amiket el kell kerülni
1. CÉLKITŰZÉS. Ez idejétmúlt téma, általában rövid és túlságosan énközpontú. Az ún.
„profil” rész sokkal jobb választás. Ez ne legyen hosszabb 7 sornál (máskülönben túlságosan is
tömény lesz a bekezdés), és arra irányuljon, hogy hitelesen leírjon bennünket, a képességeinket
épp úgy, mint a személyiségünket. Gondolkodjunk el azon, hogy mi tesz egyedivé minket.
2. ÁLLANDÓ FORMA: Nagy hiba, ha rendre ugyanúgy formázzuk a CV-nket. Mindig annak
megfelelően módosítsuk, hogy éppen milyen állásra jelentkezünk. Természetesen nem
hazugságokról van szó, csupán egyes információk megváltoztatásáról (jelentéktelen dolgok
törlése, specifikus adatok hozzáadása).
88
3. MINDEN ÁLLÁS ÚJ BEKEZDÉS: Nincs értelme annak, hogy évről-évre felsoroljuk az
összes valahavolt munkánkat. Mire az 50-es éveinkbe érünk, már megéri kigyomlálni a
régebbi, jelentéktelen állásokat a listáról; elegendő feltüntetni az adott cég nevét és a
beosztásunkat.
4. REFERENCIÁK: Ezeket ne mellékeljük önéletrajzunkhoz, és azt sem kell hozzáfűzni, hogy
kérésre rendelkezésre bocsátjuk őket. Csak akkor hozakodjunk elő velük, amikor már kérik. Ez
nem protokoll kérdése, hanem a referenciák védelmében történik; addig nem kérik ki őket,
amíg nem bizonyosodnak meg arról, hogy a cég és a munkavállaló is komolyan gondolják a
közeledést.
5. EZ NEM REGÉNY!: Ne fogalmazzunk egyes szám harmadik személyben, és tartózkodjunk
a nevünk vagy az „én” személyes névmás használatától.
6. HAGYJUK KI A SZEMÉLYES DOLGOKAT: Talán azt hihetjük, hogy a labdarúgóedzések levezénylése vagy a templomi kórusban való részvétel azt bizonyítja, hogy
kiegyensúlyozott emberek vagyunk, valójában viszont jelentéktelen információk. Ha az
interjúvoló arra kíváncsi, hogy milyenek vagyunk, amikor nem dolgozunk, külön fel fogja tenni
a kérdést.
7. DIPLOMASZERZÉS IDEJE: Bármilyen idősek vagyunk, mindig pontosan tüntessük fel,
hogy mely évben diplomáztunk le. Ellenkező esetben úgy tűnik, mintha rejtegetnénk valamit
(alapvetően így is van), és mindenki le fogja vonni a maga következtetéseit a valós
életkorunkról. Ha a dátum kihagyásával megpróbáljuk eltitkolni a korunkat, felmerülhet a
gyanú, hogy más dolgokról sem teszünk említést.
8. JELENLEGI MUNKAHELY: A legtöbben már aközben hozzálátunk az álláskereséshez,
hogy továbbra is dolgozunk a régi helyünkön (és titokban akarjuk tartani, hogy új állás után
nézünk), ezért soha ne tüntessük fel munkahelyi telefonszámunkat vagy e-mail címünket az
önéletrajzunkon. A jelenlegi munkaadónk könnyen észreveheti, hogy másik állást keresünk, ha
rendszeresen telefonhívásokat vagy e-maileket kapunk lehetséges jövőbeni munkaadóinktól a
munkahelyünkön. Ugyanakkor, ha egy cégnél leépítések zajlanak, vagy a csőd szélén állnak,
rendszerint elfogadottabb, ha az alkalmazottak nyíltan keresnek maguknak új munkahelyet.
9. BÉREZÉS: Ne tegyünk utalásokat korábbi bérünk mértékére, mint ahogy arra sem, hogy
ezentúl mennyit szándékozunk keresni. A jövedelem/bér kérdése csak a személyes interjú
végeztével kerülhet elő, ha a cég már megtette ajánlatát, vagy legalábbis erőteljes érdeklődést
tanúsított irántunk.
10. MINTÁK: Ne plagizáljunk könyvekben látott önéletrajz mintákat, amihez csak a nevünket
és elérhetőségeinket adtuk hozzá. Bár ehelyütt nem kínáljuk sablonok széles választékát,
számos könyv található a piacon, amelyek viszont igen. Az önéletrajz minták arra szolgálnak,
hogy bemutassák az éppen aktuális formai irányelveket, és tanácsot adjanak arra vonatkozóan,
hogyan hangsúlyozhatjuk ki elért eredményeinket az önéletrajz keretein belül.
11. FÉNYKÉP: Semmiképp se mellékeljünk nem helyénvaló (pl. nyaraláson készített)
fényképet. Használjunk igazolványképet, akárcsak a személyes iratainkban tennénk.
12. CÍMZÉS: Ne küldjünk önéletrajzot személyi címzés nélkül. Ha biztosra akarjuk venni,
hogy az önéletrajzunkat elolvassa és felülvizsgálja valaki a lehetséges munkáltató részéről,
mindenképpen válasszunk ki egy konkrét személyt az adott cégen belül. Ellenőrizzük, hogy
pontosan írtuk-e le az illető nevét, és hogy a borítékon és a kísérőlevélben is odaírtuk-e a
beosztását. Amennyiben vakon küldjük el önéletrajzunkat, sokkal kisebb esély van rá, hogy
végül elolvassák.
13. EREDMÉNYEK: Amennyiben már tapasztalt szakemberek vagyunk, gondoskodjunk róla,
hogy legfontosabb eredményeink ne vesszenek el a többi között. Válasszunk ki néhányat a főbb
eredményeink közül, és emeljük ki őket oly módon, hogy senki figyelmét ne kerülhessék el,
akkor sem, ha az illető csak tíz-tizenöt másodpercig pillant rá önéletrajzunkra.
14. HELYESÍRÁS: Ha háromnál kevesebbszer olvassuk vagy olvastatjuk át a dokumentumot
helyesírási hibák után kutatva, az még mindig nem elég. És fokozottan ügyeljünk a
központozásra is.
15. KÜLALAK: Az önéletrajzunk egy hivatalos dokumentum, nem pedig házi dolgozat, vagy
művészeti projekt. Fontos, bár nem egyszerű olyan kinézetet találni, amelyik eltér a
megszokottól, s mégis professzionális marad. A hagyományos, nyomtatott önéletrajzok
külalakja legalább annyira fontos, mint a tartalmuk. Válasszunk egy könnyen olvasható, 12-es
betűméretű betűtípust, például Times New Romant, New Century Schoolbookot vagy
Garamondot. Soha ne keverjük a betűtípusokat. Tartózkodjunk a félkövér, aláhúzott vagy dőlt
betűs stílus túlzott használatától, és ne variáljuk a különböző betűméreteket. A jó önéletrajz
könnyen olvasható és kellemes a szemnek. Sokan követik el azt a hibát, hogy kettőnél is több
betűtípust alkalmaznak, és az önéletrajzuk elszórtan tele van félkövér vagy dőlt betűkkel és
aláhúzásokkal.
Ön maga a „termék”, az önéletrajz pedig az „ajánlólevele”. Ha meg akarja találni a tökéletes
állást, meg kell különböztetnie magát azoktól, akik ugyanúgy fel szeretnék hívni magukra a
figyelmet. Az önéletrajz mutatja be, hogy kik vagyunk, hogyan hozunk döntéseket, és mennyire
végeztük jól a munkánkat.
A jó önéletrajz specifikus és személyre szabott, könnyen áttekinthető, hogy további olvasásra
ösztönözze a lehetséges munkáltatókat, továbbá kiemeli mindazon eredményeinket, amelyeket
korábbi munkaadóinknál értünk el. Ez alapján az érdeklődő cég megtudja, hogy mire számíthat
tőlünk – és ezen a ponton az ő érdekük fontosabb a miénknél.
90
IV. FEJEZET – A SZEMÉLYES INTERJÚ
4.1. Hogyan járjunk sikerrel egy állásinterjún?
Ha személyes interjúra hívnak minket, amit egy gyakorlott HR-es folytat le velünk, nem elég,
ha makulátlan az önéletrajzunk, ismerjük a cég hátterét, és a kisujjunkban vannak az
elvégzendő munka fortélyai. Azt is tudnunk kell, hogyan viselkedjünk egy ilyen helyzetben, és
hogyan tegyünk jó benyomást lehetséges munkaadóinkra. Ezen a ponton nagyon fontos, hogy
minden információt alá tudjunk támasztani azok közül, amiket már tudnak rólunk, és hogy
kiemeljük azon képességeinket, amelyek a leginkább alkalmassá tesznek bennünket a kívánt
állás betöltésére.
Egy állásinterjúra való felkészülés mindig idegőrlő folyamat, ami komoly stresszt és
álmatlanságot okozhat. Csak az idő és a tapasztalat segíthetnek abban, hogy könnyebbé váljon,
és kevésbé legyen nyomasztó, de néhány javaslat megfogadása átlendíthet bennünket a kezdeti
nehézségeken.
Most ismerjük meg, hogyan készülhetünk fel a leghatékonyabban, hogyan illik viselkedni egy
állásinterjún, és mit tegyünk utána, ha tanulni akarunk a tapasztalatból. Ismerjünk meg új
módszereket a hatékony kommunikációra, hogy jó benyomást tehessünk lehetséges
munkaadóinkra.
Az alábbiakban adunk néhány általányos érvényű tippet, amelyek betartása növeli a jelentkezők
esélyeit:
Felkészülés:
Számos tényező akad, amit kötelezően figyelembe kell vennünk az interjúra való felkészülés
során. Minél felkészültebbek vagyunk, és minél több dologgal vagyunk tisztában, annál
kevésbé leszünk idegesek. Nézzünk utána az adott cégnek, a piacon elfoglalt pozíciójának,
erősségeinek, gyengéinek, a felmerülő lehetőségeknek és fenyegetéseknek. Tudjuk meg, hogy
kik a versenytársaik, hogy mekkora cégről van szó, milyen hírük van, és milyen célkitűzésekkel
rendelkeznek. Olvassuk el a róluk szóló legfrissebb híreket, arra az esetre, ha netán kérdéseket
tennének fel magáról a cégről.
Készüljünk fel azoknak a kérdéseknek a megválaszolására, amelyek rendszeresen felmerülnek
egy interjú során (pl. miért akarjuk elhagyni a jelenlegi munkahelyünket, és milyen hasznot
tudnánk hozni a cég számára). Amikor kidolgozzuk a válaszainkat, próbáljunk gyakorlati
példákat hozni az alátámasztásukra, s ezáltal emeljük ki azon képességeinket, amelyeket az
adott munkakör megkíván. Ne tanuljuk meg kívülről a válaszainkat, hiszen a kérdéseket más
formában is feltehetik, és fontos, hogy alkalmazkodni tudjunk hozzájuk – időnként át kell
szabnunk válaszainkat, hogy azok illeszkedjenek a feltett kérdésekhez.
Készítsünk egy listát mindazon kérdésekről, amiket fel akarunk tenni az interjú végén
(mindazonáltal ügyeljünk rá, hogy ne legyen belőlük túl sok). Ez lelkesedésre utal, és arra,
hogy a jelölt őszintén érdeklődik a cég iránt. Olvassuk át az önéletrajzunkat és a kísérőlevelet,
hogy felmérjük, mit tudhatnak rólunk eddig, és milyen kérdések merülhetnek fel ezekkel
kapcsolatban.
Ne feledjük, hogy ez kétirányú folyamat, és nekünk is el kell döntenünk, hogy az adott cég aze, amit keresünk, és valóban nekünk találták-e ki. Győződjünk meg róla, hogy ilyen
munkakörnyezetben szeretnénk-e dolgozni, és hogy a cég alkalmazottai olyan típusú embereke, akikkel szívesen töltenénk mindennapjainkat.
Bizonyosodjunk meg róla, hogy biztosan tudjuk az interjú dátumát, pontos idejét és helyszínét,
és érkezzünk korán! Jobb egy közeli kávézóban várakozni, mint az utolsó pillanatban, hajunkat
igazgatva beesni. Számoljunk az esetleges torlódásokkal, a tömegközlekedés késéseivel, és ha
nem tudjuk, pontosan hová kell mennünk, látogassunk el oda soron kívül, hogy már előre
lemérhessük, mennyi időt vesz igénybe az út.
Mobiltelefon.
Mindenképpen kapcsoljuk ki, mielőtt belépnénk az épületbe – ha megszólal, az szarvashibának
minősül. Ennél már csak az lehet rosszabb, ha fel is vesszük, ám ez mégis gyakori hiba, amit
mindenképpen érdemes elkerülni.
Alkalomhoz illő öltözködés.
A választott öltözet jelentősen befolyásolja, hogy milyen első benyomást teszünk magunkról –
és ez által az egész interjú kimenetelére is hatással van. Az emberek alig néhány másodperc
alatt kialakítják első benyomásaikat egymásról, ezért is rendkívül fontos, hogy mit veszünk fel.
Előzetesen azt kell feltételeznünk, hogy üzleti öltözéket várnak el tőlünk, ezért lehetőleg
húzzunk öltönyt/kosztümöt! Ha viszont olyan szakmába jelentkeztünk, mint a PR vagy a
média, ahol nem jellemző a hivatalos viselet, akkor öltözhetünk hétköznapibb ruhákba is, a
farmernadrágot azonban mindenképpen kerüljük! A hivatalos öltözék akkor is jobb választás,
ha kétkezi munkára jelentkezünk. A derékszíj színe egyezzen meg a cipőnk színével, és ha
öltönyt/kosztümöt veszünk fel, mindkettő legyen fekete, mert „a barna a hétköznapokra való”.
Tiszta és jó állapotban lévő cipőben jelenjünk meg!
Megfelelő hajviselet.
A legalkalmasabb frizura kiválasztása az urak és a hölgyek számára egyaránt gondot jelent,
ugyanis nagyon sokat elárul viselője személyiségéről. Az urak jobban teszik, ha kerülik a
hajápoló termékek túlzásba vitt használatát. A töménytelen mennyiségű hajzselé hozzá nem
értő, rosszabb esetben éretlen külsőt ad nekik, különösen azon zselétípusok esetében, amelyek
nedves látszatot keltenek. A hölgyek számára jól fésült, rendezett hajviseletet javasolunk.
Helyes üdvözlés.
Az üdvözlés során kerülünk először kapcsolatba az interjúvolóval, ezért létfontosságú, hogy ezt
ne rontsuk el! Ha kezet fogunk vele, szorításunk ne legyen túlságosan laza, ugyanakkor túl erős
sem. Mindig csak a jobb kezünket használjuk, a bal kéz maradjon nyugalmi állapotban a
92
testünk mellett. A szemkontaktus az egész interjú során fontos, ezért emlékeztessük magunkat,
hogy kézfogáskor nézzünk az interjúvoló szemébe! Bemutatkozáskor ügyeljünk arra, hogy
tisztán ejtsük ki a nevünket!
Mosoly!
Ha csak tehetjük, mosolyogjunk! Ez mindig nagyon hatásos.
Üljön megfelelően:
A legtöbb interjú esetében szinte bizonyos, hogy a kérdezővel szemben foglalunk majd helyet.
Olyan pozíciót érdemes választani, ami kényelmes, ugyanakkor odafigyelésről árulkodik, és
hosszabb időn át is fenntartható. Általában azt szokás javasolni, hogy vagy a szék szélére
üljünk, vagy pedig egészen hátra, a támla mellé. Gyakori hiba, hogy a jelöltek a szék közepén
foglalnak helyet, ami azzal jár, hogy a hát összegörnyed, és ez által teljesen elrontja azt a képet,
amit az illető láttatni kíván magáról.
Hagyjuk beszélni a kérdezőt:
Mindig hagyjuk, hogy a kérdező beszéljen, és cserébe azok is hagyni fognak minket. Ha a
másik fél helyébe képzeljük magunkat, könnyen beláthatjuk, hogy mennyire udvariatlan és
bosszantó, ha az ember szavába vágnak, különösen akkor, ha éppen valami fontosat készült
mondani. A közbevágás ráadásul sokszor teljesen feleslegesnek bizonyul, mert előfordul, hogy
olyan kérdést teszünk fel, amire maguktól is megadták volna a választ. Legyünk türelmesek,
figyeljünk oda az elhangzottakra, és csak akkor tegyük fel kérdéseinket, ha a kérdező már
elhallgatott. Ne felejtsük el, hogy valamennyi megválaszolatlanul maradt kérdésünket
feltehetjük az interjú végén, amikor az interjúvoló rendszerint megkérdezi, hogy vannak-e
további kérdések. Adjuk meg neki a tiszteletet, cserébe ő is meg fogja adni nekünk. Ez az
általános elv.
Kérdések megválaszolása:
Az álláskeresők sokat töprengenek rajta, hogyan is kellene megválaszolniuk azokat a
kérdéseket, amelyek a leggyakrabban merülnek fel egy interjú során. A legfontosabb az, hogy
minden kérdésre jól átgondolt válaszokat adjunk, és ne beszéljünk elhamarkodottan. Sokkal
jobb módszer rövid szüneteket tartani, vagy megbizonyosodni róla, hogy pontosan mire
kíváncsiak, mint hirtelen válasszal előállni. Igyekezzünk gyakorlati példákkal megtámogatni
válaszainkat, hogy valós tapasztalatainkon keresztül fessük le önmagunk tudását és képességeit.
Minden esetben fejtsük is ki válaszainkat!
A jellemző kérdések a következőek:
1. Mik az Ön erősségei? Erre a kérdésre ne általánosságokkal feleljünk, mert az közhelyesnek
tűnhet. Próbáljunk olyasmit mondani, hogy „A kollégáim értékelték a pozitív hozzáállásomat, a
segítőkészségemet, a gyors problémamegoldó készségemet, stb.”
2. Mik az Ön gyengéi? A jelölteknek általában ezzel a kérdéssel akad a legtöbb gondjuk. Bármi
is az igazság, aligha kelt túl jó benyomást, ha azt válaszoljuk, hogy időnként elalszunk munka
közben, nem tudjuk tartani a határidőket, vagy a munkahelyünk a mi hibánkból veszített el egy
megrendelést. Olyan tulajdonságot válasszunk, amitől könnyűszerrel meg lehet szabadulni (pl.
fejlesztenem kell az angol nyelvtudásomat), van valóságalapja, és alá is támasztható.
Dolgozzunk a megoldáson! Egy akut probléma még nem feltétlenül rontja le a
teljesítményünket és hitelességünket.
3. Milyen elvárásokkal rendelkezik a bérezés terén? Próbáljuk megválaszolni a kérdést,
ugyanakkor hagyjunk helyet az alkudozásnak! Amennyiben tudjuk, mekkora keretet szánnak
egy bizonyos munkakörre, maradjunk annak a határain belül! Ha nem, vegyük alapul a
tapasztalatunkat, és maradjunk mindig realisták! Az adott iparág, a régió és a konkrét állás
körülményeit figyelembe véve könnyen kiszámítható, mennyi lehet az átlagfizetés.
4. Hol látja magát 7 éven belül? Ne essünk túlzásokba (cégvezető akarok lenni, vagy önálló
vállalkozást vezetnék)! Mindig a kívánt állásnak megfelelő választ adjunk (pl. szeretném, ha én
lennék a legjobb eladó, stb.)
5. Miért hagyta ott az előző állását? Erre természetesen az igazat kell válaszolni, de
igyekezzünk elkerülni a negatív felhangokat! Ha anyagi jellegű ellentétekről volt szó, sokkal
jobban hangzik, ha így fogalmazunk: „Olyan állást keresek, amely komolyabb felelősséggel és
nagyobb kihívással jár, ám ezért cserébe jobb kereseti lehetőségeket kínál.” Semmiképp se
írjuk azt, hogy: „Nem voltak hajlandóak megemelni a fizetésemet.”
6. Miért kellene felvennünk Önt? Röviden foglaljuk össze, hogy mit értünk el eddigi
pályafutásunk során! Emeljük ki a legfontosabb eredményeinket és azok értékét! Pár
mondatban foglaljuk össze az általános tudnivalókat az eddigi munkahelyeinkről, illetve azokat
az egyéb információkat, amiket szeretnénk hozzáfűzni a tényekhez. Legyünk óvatosak annak a
munkának az értékelésével, amit megpályáztunk – lehet, hogy nem teljesen egyezik azzal, ami
az eredeti ajánlatban szerepelt, vagy más természetű, mint amilyenben már tapasztalatokat
gyűjtöttünk.
Viselkedjünk hivatalosan! Az interjúvoló valószínűleg barátságos lesz, és megpróbálja majd
oldani a feszültséget, de ez nem jelenti azt, hogy barátként kezelhetjük őt. Mindig emlékezzünk
rá, hogy üzleti környezetben vagyunk, egy szakmában szeretnénk elhelyezkedni, és
viselkedjünk ennek megfelelően!
Ne használjunk szlenget! Az interjú során beszéljünk hivatalosan, egész mondatokban, és ne
használjunk szlenget, vagy bizalmaskodó kifejezéseket. Nem szükséges olyan szavakat is
beleszőni, amik nem szerepelnek a hétköznapi szókincsünkben, ugyanakkor fogalmazzunk
szakszerűen és választékosan!
Kerüljük el az „ööö”-zést! Ne használjunk töltelékszavakat a mondatok között! Ez a szokás
azt a látszatot kelti, hogy nem tudunk választékosan és szakszerűen fogalmazni. Gyakoroljunk
egy barátunkkal, egy olyan beszélgetés során, amely legalább olyan hosszú, mint egy
94
állásinterjú. Ha ez a probléma rendre előjön, amikor idegesek vagyunk vagy nyilvánosan kell
megszólalnunk, tudatosan törekedjünk a töltelékszavak elhagyására!
Lélegezzünk! Vegyünk néhány mély levegőt, ha úgy érezzük, hogy túlságosan idegesek
vagyunk, vagy nyomaszt bennünket az interjú. Ez segít abban, hogy visszanyerjük az
összpontosítást, és továbbra is magabiztosak maradjunk.
Keltsünk jó benyomást! A legnagyobb hibát akkor követhetjük el, ha feltételezzük, hogy az
interjú már véget ért, és előkészületeket teszünk a távozásra. Mindig meg kell várnunk a jelet –
ha az interjúnak vége, azt a kérdezők egyértelműen jelezni fogják. Ilyenkor illik megköszönni
nekik, hogy időt szakítottak ránk, kezet fogni velük, és a lehető leggyorsabban távozni, anélkül,
hogy látványosan rohannánk, vagy felbuknánk a saját lábunkban. Azt is megkérdezhetjük
tőlük, hogy előreláthatólag mikorra várhatunk választ, mikor számíthatunk rá, hogy hallani
fogunk felőlük. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az interjú vége épp olyan fontos, mint bármi
más, sőt, talán még inkább, hiszen a távozásunk lesz az utolsó emlék, amit magunk után
hagyunk, ezért ilyenkor érdemes fokozottan ügyelni az illendő viselkedésre.
4.2 Hogyan NE viselkedjünk interjú közben
Talán még a megfelelő viselkedési minták ismereténél is fontosabb, hogy tartózkodjunk az
illetlen viselkedéstől.
Ne késsünk el! Az interjúvolók elfoglalt emberek, akik értékes időt áldoznak rá, hogy
találkozzanak velünk, ezért tapintatlanság feltartani őket. Sokkal előnyösebb, ha az embernek
van rá pár perce, hogy érkezés után még összeszedje a gondolatait, mintha kifulladva és
idegesen ülne be az interjúra. Ha rajtunk kívül álló események tartóztatnak minket, mielőbb
értesítsük erről lehetséges munkaadóinkat.
Ne legyünk gorombák! Ügyeljünk rá, hogy ne mutatkozzunk túlságosan is magabiztosnak –
az az arrogancia jele! Ez nem csak az interjúvolókkal szemben fontos, hanem mindenkivel,
akivel az épületben találkozhatunk, beleértve a portást, a recepcióst, az asszisztenst, aki az
irodához kísér, és a többi jelöltet is. Biztosan nem szolgáltak rá erre a bánásmódra, és sosem
tudhatjuk, ki súg majd rólunk a hátunk mögött.
Ne felejtsük el a neveket! Sose felejtsük el az interjúvolók neveit, és használjuk is őket,
amikor alkalmas rá az idő. Ha visszahívnak minket egy második interjúra, mindig emlékezzünk
rá, kivel beszéltünk az első alkalommal.
Ne keressük a konfrontációt! Előfordulhat, hogy az interjúvolók kényelmetlen kérdéseket
tesznek fel, vagy belekötnek a válaszainkba. Ezt ne vegyük személyes sértésnek, maradjunk
kimértek és nyugodtak, ugyanakkor álljunk ki a véleményünk mellett, amikor helyénvalónak
érezzünk – meg kell mutatnunk, hogy nyomás alatt is képesek vagyunk megőrizni a
hidegvérünket.
Ne hazudjunk! Ez nagyon fontos. Soha ne állítsunk valótlanságot, sem az önéletrajzunkban,
sem pedig akkor, ha a munkatapasztalatunk felől érdeklődnek az interjún. A testbeszéd alapján
könnyűszerrel megállapítható, ha valaki nem mond igazat.
Ne álljunk hozzá negatívan! Alapvetően senki sem akar negatív hozzáállású emberekkel
dolgozni. Az is rossz fényt vethet ránk, ha korábbi munkaadóinkat vagy munkatársainkat
tüntetjük fel negatívan. Törekedjünk arra, hogy minden tekintetben pozitív beállítottságúak
maradjunk!
4.3 Non-verbális kommunikáció az interjú alatt
Úgy ítéljük meg, hogy a kommunikáció ezen formája külön magyarázatot igényel, mert számos
álláskeresőnek eszébe sem jut, hogy akár ezen is múlhat a siker. Non-verbális
kommunikációnak azt nevezzük, amikor vizuális jelekkel kommunikálunk egymással, például
testbeszéddel, gesztusokkal, arcmimikával, szemkontaktus által, stb.
A szavakkal és a jelekkel történő kommunikáció egyvelege épp annyira fontos a szociális
életben, mint az állásinterjúkon. Számos esetben megfeledkezünk róla, hogy a megfelelő nonverbális jeleket sugározzuk partnerünk felé, és így nem azt az üzenetet adjuk át, amit valójában
szeretnénk. Ez az állásinterjúk folyamatára is igaz. A gyakorlott személyzetisek minden jelölt
esetében megfigyelik a verbális és a non-verbális kommunikáció közötti egyensúlyt az interjúk
során. Egyes non-verbális jelek, mint például a szemkontaktus és a testbeszéd rendkívül fontos
szerepet játszanak a kiválasztási folyamatban. Ha a jelölt egyfolytában a szemeit forgatja, vagy
fészkelődik, azonnal tudják róla, hogy hazudik. Más jelekből az is kideríthető, vajon
rendelkezik-e egészséges önbizalommal, avagy sem.
„Egy jó HR-munkatárs már a gesztusok alapján meg tudja ítélni, hogy a jelentkező mikor
mond igazat, és mikor hazudik.”
A legtisztábban értelmezhető jelek a szemek és a test mozgatásából fakadnak. Amikor német
kutatók politikusok testbeszédét vizsgálták, arra a következtetésre jutottak, hogy valamennyien
szaporábban pislogtak és kitágult a pupillájuk, amikor nem mondtak igazat. A hazugságot
fizikai ingerek kísérik; a férfiakat gyakran az árulja el, hogy vakaróznak, vagy az orrukat
dörgölik. A hölgyek jellemzően a szájuk elé teszik a kezüket, illetve ők is végigfuttatják egy
ujjukat az orruk alatt. A jelöltek által felvett testtartásból az is kiderül, ha valaki gondolatban
nem ért egyet a kérdezővel, noha szóban a beleegyezését adja. Ilyen jelzés például, ha az ember
karba teszi a kezét.
Gesztusok:
Negatívan értékelt gesztusok:
•
•
•
•
•
•
•
•
96
összeráncolt homlok – düh
felhúzott szemöldök – félénkség, arrogancia
szemkontaktus kerülése – megalázkodás, bizonytalanság
a beszélgetőpartnerrel szembeni távolságtartás – érdektelenség, rosszallás
tárgyak kézbevétele, matatása – idegesség, aggódás, görcs
ujjbeggyel dobolás – idegesség, türelmetlenség
ökölbe szorított kéz – agresszió
összekulcsolt ujjak, felszegett áll – ellenkezés, fennhéjazás
•
•
•
•
•
felemelt mutatóujj – agresszió
keresztbe tett láb vagy kar – közöny, bizonytalanság, valaminek a rejtegetése
túl sok hely elfoglalása – arrogancia, felsőbbrendűségérzet
arc megérintése – bizonytalanság, idegesség
illetlen hangok kiadása
Pozitívan értékelt gesztusok:
•
•
•
•
•
•
•
szívélyes kézfogás
nyugodt viselkedés
megfelelő hangerő használata
gyors és lassú beszédtempó variálása
az illendőségnek megfelelő mosolygás
barátságos gesztusok
nyitott tenyér
KONKLÚZIÓ
Bízunk benne, hogy ez az útmutató segít majd Önnek eligazodni a munkaerőpiacon; eléri, hogy
más szemmel tekintsen egy új állás kiválasztására; továbbá megerősíti az Ön motivációját,
elszántságát és kitartását is. Soha ne becsülje alá a pozitív hozzáállás szerepét a munkakeresés
folyamatában! Készüljön fel alaposan minden állásinterjúra, függetlenül attól, hogy mennyire
tökéletes az önéletrajza. Ha Ön nem hisz magában, és nem látszik magabiztosnak, könnyen
lehet, hogy a legutolsó lépés megtételekor ütközik majd falakba. Ha igazán akar valamit, akkor
azt el fogja érni. Amennyiben érdekes állásajánlatot kap, tegyen meg minden lehetségeset,
hogy Önt válasszák ki a feladatra. Ezt mindig tartsa észben, valahányszor új állást keres, de a
gyakorlati és elméleti tudás jelentőségét se becsülje alá. Fektessen kellő mennyiségű időt ebbe
a munkába. Mert az álláskeresés maga is munka. Épp ezért szükséges tudni, hogyan lehet jól
végezni. Ebben a tájékoztatóban megpróbáltuk összefoglalni az álláskeresés fő alapelveit és
módszereit, ugyanakkor fontos tudni, hogy ez a téma túlságosan is tág ahhoz, hogy minden
apró részletéről beható áttekintést tudjunk adni. Minden nap új módszerek és új elméletek
látnak napvilágot arról, hogyan járhatunk sikerrel a munkaerőpiacon. Épp ezért ezt az útmutatót
sem szabad szentírásként kezelni. Azt javasoljuk mindenkinek, hogy kövessék az aktuális
trendeket az interneten és a kapcsolódó irodalomban, és ugyanezen helyeken keressenek
útmutatást, ha valamelyik fejezetet nem találták volna kielégítőnek.
Örömmel vennénk, ha ellátogatna weblapunkra a http://workingaltogether.eu címen, ahol
további érdekes híreket jelenítünk meg az álláskeresés folyamatáról. Továbbá arra bátorítanánk
Önt, hogy írja meg nekünk észrevételeit az [email protected] e–mail címre! Mi az, ami
leginkább segítségére volt útmutatónkban, mi tetszett Önnek a legjobban, avagy mit hiányolt
belőle? Minden további segítséget készek vagyunk megadni azoknak, akik úgy érzik, hogy
szükségük lenne rá munkakeresés közben.
Köszönettel:
A „V4 – Working Simply Altogether” csapata.
98
Források:
Internetes források:
http://www.forbes.com
http://www.job-hunt.org
http://www.examiner.com
http://www.businessballs.com
http://www.kc.ef.jcu.cz
http://careerrocketeer.com
www.williamhanson.co.uk
http://www.tiptopjob.com
http://www.wikihow.com
http://articles.economictimes.com
http://www.smrov.cz
http://www.jobs.cz
http://www.profesia.sk
http://www.havlikstejskal.cz
http://www.listymotywacyjne.pl
Felhasznált irodalom:
Think and grow Rich, Napoleon Hill, 1937
Download

JOB GUIDE FOR JOB APPLICANTS AT THE AGE 50+