PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE
VO VEKU 50+
Print: Bratislava, 12/2013
Created by: teams of Slovak Development Institute, n. o. , Bohemia EU Planners s.r.o. ,
HUMANEO, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Gemini Group s. r. o. with external
experts, Ján Hámorník, Vendula Raymová, Tomasz Droń.
Only for free propagation.
All Rights Reserved.
2
SLOVENSKÁ VERZIA
Úvod
4
Poďakovanie
6
I. KAPITOLA – MOTIVÁCIA A VÔĽA NIEČO ZMENIŤ
7
II. KAPITOLA – AKO SI NÁJSŤ DOBRÚ PRÁCU
9
2.1. Najdôležitejšie spôsoby ako nájsť poriadnu prácu
9
2.2. Ako správne identifikovať názvy pracovných miest pre hľadanie zamestnania 14
2.3. Ako nájsť skryté pracovné ponuky
15
2.4.Alternatívne neštandardné metódy pre nájdenie zamestnania pre odvážnych
uchádzačov (niekedy musíme spraviť viac)
16
III. KAPITOLA – SPRÁVNY ŽIVOTOPIS A OSTATNÁ DOKUMENTÁCIA PRI
HĽADANÍ PRÁCE
18
3.1.Životopis (CV)
18
3.2. Motivačný list
28
3.3. Najbežnejšie chyby v životopise, ktorým sa treba vyhnúť
29
IV. KAPITOLA – PRACOVNÉ INTERVIEW
30
4.1.Ako byť úspešný na pohovore
30
4.2. Ako sa nesprávať na pohovore
36
4.3.Neverbálna komunikácia počas pohovoru
37
4.4. Po pohovore
39
Záver
40
Zdroje informácií
41
Úvod
Drahý čitateľ, ďakujeme, že ste sa rozhodli prečítať si našu príručku, ktorej cieľom je pomôcť
uchádzačom o prácu vo veku 50+. Aj napriek jej zameraniu na vyššiu vekovú kategóriou bude
určite prínosom pre všetkých ľudí, ktorí si prácu hľadajú, plánujú hľadať alebo sa
o problematiku trhu práce zaujímajú.
Možno sa pýtate, prečo práve ľudia vo veku 50+. Je to preto, lebo táto skupina ľudí často z
dôvodu veku príde o prácu a je evidovaná na úradoch práce. Táto skupina je často
znevýhodnená na trhu práce, rovnako tak diskriminovaná z dôvodu schopnosti učiť sa nové
zručnosti. Z dôvodu mnohých predsudkov, nie celkom fungujúceho trhu práce a systému
štátnej podpory je práve táto kategória pracovníkov viac ohrozená na trhu práce ako ostatné.
Samozrejme netvrdíme, že nájsť si vhodnú prácu je v aktuálnych podmienkach na Slovensku,
Poľsku, Českej republike alebo Maďarsku jednoduché pre mladých ľudí alebo ľudí v strednom
veku, ale v prípade uchádzačov vo vyššom veku je negatívna situácia na trhu práce asi
najvypuklejšia v celom regióne V4. Títo uchádzači azda najviac trpia mnohými predsudkami,
ktoré im bránia dostať pracovné miesto, o ktoré sa uchádzajú. V súčasnosti aj mladí ľudia,
najmä absolventi škôl (vrátane vysokých) majú problém na pracovnom trhu sa uplatniť.
Zamestnávatelia im spravidla vyčítajú nedostatok pracovných skúseností. Táto skutočnosť
predstavuje problém, avšak v tomto prípade je vysoký predpoklad, že mladí ľudia tieto
pracovné skúsenosti postupom času získajú a svoj problém odstránia. Naopak, v prípade
starších ľudí čas prinesie ešte väčšie bariéry, nakoľko ich vek ako prekážka už bude len rásť. Aj
z toho dôvodu sme sa zamerali práve na uchádzačov vo vyššom veku, nakoľko tento problém
musíme riešiť okamžite a spoločne. Spoločne znamená vytvoriť partnerstvo s uchádzačmi
o pracovné miesta, aktuálnymi a potenciálnymi zamestnávateľmi, relevantnými štátnymi
inštitúciami, komerčnými odborníkmi, ako i s tretím neziskovým sektorom pomáhajúcim
v tomto smere. Táto príručka vznikla práve vďaka tejto forme vyváženého partnerstva. Ak by
chýbal niektorý z týchto partnerov, táto príručka by v praxi nemala svoju pridanú hodnotu
a zaradila by sa medzi nespočetné množstvo všeobecných publikácií v tejto oblasti.
Cieľom príručky je poskytnúť uchádzačovi o prácu najmä vo veku 50+ praktický návod ako
uspieť na pracovnom trhu a získať vhodnú prácu a tým lepší a spokojnejší život. Viackrát bol
použitý termín vhodná práca, ktorý je potrebné vnímať ako kľúčový v celej príručke. Našim
cieľom je nielen pomôcť uchádzačovi získať akúkoľvek prácu, ako sa snažia mnohé verejné
inštitúcie, ale prácu, ktorá je adekvátna uchádzačovým skúsenostiam, vzdelaniu, očakávaniam,
finančným preferenciám. Ide o prácu, kde sa k zamestnancovi budú správať s úctou, prácu,
ktorá zamestnanca napĺňa a robí jeho život spokojným. Pri čítaní tejto časti budú čitatelia
najmä z radov dlhodobo nezamestnaných oponovať, že niečo také je v súčasnosti na našich
pracovných trhoch V4 utópiou a celkom nereálne. Áno, uznávame, cesta k tomuto cieľu bude
náročná, ale pri správnej dávke motivácie, odhodlania, pevnej vôli a znalosti základných
krokov, osvedčených postupov je to viac ako reálne. Toto všetko by mala poskytnúť táto
praktická príručka. Jej štruktúru, obsahovú náplň a príspevky odborníkov sme podriadili
výlučne tomuto cieľu.
Ako je evidentné, príručka sa snaží riešiť vysokú nezamestnanosť ľudí vo veku 50+ na
Slovensku, Poľsku, Čechách, Maďarsku na strane uchádzača, t.j. ich priamym aktivizovaním
a zvýšením jeho odborných znalostí zameraných na hľadanie si novej práce (aktívne riešenie
svoje situácie). Pre dlhodobé riešenie tejto problematiky je však nevyhnutné mať vhodné
inštitucionálne a legislatívne prostredie na národnej a regionálnej úrovni. Odporúčania pre jeho
vytvorenie za pomoci detailnej analýzy všetkých 4 krajín V4 je predmetom medzinárodnej
4
analýzy, ktorá vznikla súbežne s touto príručkou. Čitateľ, ktorý by rád šiel do hĺbky tak má
možnosť preštudovať si aj riešenia zamerané na korekciu trhu a podporných mechanizmov, tzv.
pasívne riešenia. Medzinárodná analýza je bezplatne k dispozícii na webovej stránke:
http://workingaltogether.eu
Príručka, ktorú práve držíte v rukách je dôležitou súčasťou medzinárodného projektu s názvom
„V4 Working Simply Altogether“ financovaného International Visegrad Fund (IVF Standard
Grant). Hlavným cieľom tohto projektu je prostredníctvom medzinárodnej spolupráce krajín
Slovenska, Maďarska, Česka a Poľska riešiť, čo možno najkomplexnejšie problém vysokej
nezamestnanosti ľudí vo veku 50+.
Veríme, že v príručke nájdete zaujímavé podnety, myšlienky, návody a odporúčania, ktoré
pomôžu zmeniť Váš pracovný a osobný život.
Poďakovanie
V prvom rade by sme sa radi poďakovali podpore International Visegrad Fund /
http://visegradfund.org./ Bez tejto finančnej pomoci by sme nemali možnosť zrealizovať náš
projekt, ktorého dôležitou súčasťou je práve táto príručka.
Taktiež by sme sa radi poďakovali medzinárodným partnerom za ich skvelú prácu a podporu:
Slovak Development Institute, n.o. (Slovensko), Bohemia EU Planners, s.r.o.(Česká rep.),
Humaneo regional Academy (Poľsko), Obchodná komora Pécs-Baranya (Maďarsko).
V neposlednom rade patrí vďaka všetkým ľudom, ktorí sa zúčastnili na konferenciách,
besedách, stretnutiach. Vaše podnety a názory do značnej miery sformovali túto príručku.
6
1. KAPITOLA – MOTIVÁCIA A VÔĽA NIEČO ZMENIŤ
Rozhodli sme sa pre tento typ príručky neštandardne začať otázkou motivácie a postoja.
Najmä v prípade uchádzačov o prácu vo vyššom veku personálni manažéri uvádzajú, že častú
prekážku zamestnania vidia v nízkej sebadôvere uchádzačov, negatívnom postoji a pesimizme
vo výberovom procese. Dodávajú, že mnohokrát majú výborné skúsenosti, akceptovateľné
finančné očakávania, ale často už pred stretnutím dávajú (otvorene alebo skryto) najavo svoj
názor, že aj tak vedia, že pracovnú pozíciu dostane ich mladší konkurent. Len málo
personálnych manažérov sa dokáže odosobniť, nedať na prvý dojem a prehliadnuť tento postoj.
Naopak v praxi sa často stáva, že práve tento postoj zaváži, keď sa personálny manažér
rozhoduje medzi viacerými kandidátmi v porovnateľnej profesnej kvalite a s porovnateľnými
finančnými očakávaniami. Spravidla každý sa rozhodne pre kandidáta s pozitívnym prístupom
a zdravým sebavedomím.
Pozitívna správa pre všetkých je, že k pozitívnemu postoju a sebadôvere je možné sa
systematicky dopracovať. Myšlienka robí zázraky. Myšlienka nabitá emóciou sa začína
premieňať na hmotný ekvivalent.
Sebadôvera je stav mysle, ktorá sa dá vytvoriť autosugesciou. Predstavím si sám seba, ako
vykonávam žiadanú pracovnú pozíciu veľmi detailne a živo (predstavím si pracovné prostredie,
kolektív, konkrétne pracovné situácie, ktoré by mohli nastať).
Keď si budem myslieť, že vo výberovom procese neuspejem, tak naozaj neuspejem.
Ak budem sám seba vnímať ako vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu, o ktorú sa
uchádzam, rovnako ma bude vnímať aj personálny manažér, ktorý o pozícii rozhoduje.
To že je niekto mladší, neznamená, že je vhodnejší na pracovnú pozíciu. Ak sa však naozaj
stretnete s predsudkom spojeným s Vašim vekom využite tento podľa nich „nedostatok“ vo Váš
prospech. Buďte vždy pripravený vymenovať aspoň 3 výhody spojené s Vašim vekom
(dlhodobé praktické skúsenosti, životné skúsenosti, lojalita, zodpovedný prístup k práci napr. v
kontraste s mladými kandidátmi – česť výnimkám). Dobre si zvážte, čo môžete potenciálnemu
zamestnávateľovi ponúknuť a stojte si za tým. Poznajte svoju pridanú hodnotu, každý
zamestnávateľ sa rozhoduje podľa prínosu, ktorý v danom uchádzačovi vidí a nákladom s ním
spojených. Ak Váš pomer prínos verzus náklad bude pre zamestnávateľa výhodný, máte takmer
vyhraté.
Ak zlyháte, nevadí, zistite, ak je to možné, v čom ste spravili chybu, odstráňte ju, poučte sa z
nej a skúšajte ďalej. Dočasná porážka neznamená trvalý neúspech.
Medzi základné príčiny neúspechu vo výberovom procese spojené s nízkou motiváciou patria:
1. Nejasnosť ohľadom žiadanej pracovnej pozície. Kandidát nemá jasnú predstavu, čo
by chcel robiť. Strieľa svojim životopisom na rôzne pracovné pozície, pôsobí však
nevyprofilovane, nikde presne nezapadne. Pamätajte, niekedy je menej viac. Vo
všeobecnosti platí, že človek by mal robiť „to v čom je dobrý“ , „to čo ho aspoň trochu
baví“ a „to z čoho má finančný príjem“. Môžem teda mať zaujímavý koníček, ktorý
robím rád a som v ňom dobrý, ale ak mi zaň nikto nie je ochotný zaplatiť, nemôžem si
na ňom vybudovať kariéru. Takto by sme mohli pokračovať o každej zo spomenutých 3
oblastí. Veľký náskok teda majú uchádzači o prácu, ktorí poznajú tieto 3 oblasti, ide
teda o akési sebapoznanie, na ktorom by som mal postaviť svoje hľadanie práce.
2. Nedostatok ctižiadosti. Ten kto je ľahostajný, nie je ochotný napredovať, nemá šancu
na trhu práce uspieť.
3. Otáľanie. Zvyk neustále niečo odkladať marí šance na úspech. Stále čakáme na ten
správny čas. Zajtra si spravím životopis, zajtra sa pozriem po nových pracovných
príležitostiach, zajtra sa pustím do štúdia anglického jazyka. Treba začať hneď.
4. Nedostatok vytrvalosti. Mnoho ľudí sa s nadšením pustí do hľadania práce, ale po
prvých neúspechoch sa rýchlo vzdá. Pozitívna správa je, že vytrvalosti sa dá naučiť.
5. Negatívna osobnosť. Negatívna osobnosť odpudzuje druhých a pracovné príležitosti
rovnako.
6. Strach. Strach niekoho osloviť, prezentovať sa na pracovnom pohovore a pod.
7. Predsudky. Sú formou strachu ale i nevedomosti. Súvisí to napr. s presvedčením, že
zamestnávateľ dá aj tak šancu mladému uchádzačovi o prácu.
8. Neustále výhovorky. Neustále sa na niekoho vyhovárať, namiesto ochoty veci riešiť.
9. Neschopnosť znášať kritiku. Kritika je niečo čím každý rad poslúži. Kto nie je
schopný znášať kritiku, nemôže na trhu práce uspieť resp. s ťažkosťami. Strach z kritiky
je často silnejší ako túžba uspieť. Nelámte si hlavu nad tým, čo si o Vás myslia druhí.
Ak chceme uspieť na trhu práce, musíme systematicky tieto bariéry odstraňovať. Veľa
kandidátov si myslí, že aby vo výberom procese uspeli musia mať šťastie. Mnohí však
prehliadajú dôležitú vec a to, že šťastie sa dá aj privolať! Privolá ho odhodlanie, jasný zámer a
vytrvalosť.
Vedci dlhoročným výskumom dokázali, že priemerný človek dosahuje obdobie najväčšej
tvorivej kapacity medzi 40 a 60 rokom života. Tieto roky sú najplodnejšie. Človek by mal
teda v týchto rokoch vystupovať s nádejou a nie so strachom a pesimizmom. Ak teda
vychádzame z tejto analýzy ste v ideálnom veku ako pokračovať dokonca naštartovať svoju
novú kariéru. Je len potrebné v seba veriť, byť vytrvalý a urobiť viac ako ostatní.
Odporúčame teda zbaviť sa prenikaniu negatívnych podnetov a myšlienok (strach,
úzkostlivosť, poverčivosť, nenávisť, zloba) do svojho vedomia, nakoľko silne ovplyvnia naše
správanie a vystupovanie. V dnešnom svete je stále ťažšie mať nad niečím kontrolu. Nad čím
však dokážeme mať plnú kontrolu je naše vedomie a myšlienky. Práve tento poznatok je
dôležité vedieť a využiť vo svoj prospech pri hľadaní si práce. Buď svoju myseľ ovládnete Vy
alebo ovládne ona Vás, nie je nič medzi tým. V nasledujúcich kapitolách sa naučíme, ako a kde
hľadať prácu, ako si vypracovať životopis, ako sa pripraviť a zvládnuť interview, čomu sa
vyvarovať. Tieto poznatky sú dozaista kľúčové pri získaní vhodnej práce avšak bez správneho,
zdravého a pozitívneho prístupu kombinovaného s cieľavedomosťou, vytrvalosťou to budú iba
teoretické a nepoužiteľné princípy a postupy, prostredníctvom ktorých svoju vysnívanú prácu
získate len ťažko. Naopak ak si ich osvojíte, budete ich priebežne vylepšovať, systematicky
meniť svoje vedomie a postoje smerom k pozitivizmu, šance na úspech budú 100%-né. Vaša
námaha sa oplatí.
8
2. KAPITOLA – AKO SI NÁJSŤ DOBRÚ PRÁCU
Mnoho uchádzačov o prácu má problém nájsť si vhodné zamestnanie, nakoľko presne nevie,
kde novú prácu hľadať. Mladí uchádzači by určite tvrdili, že všetko je na internete a teda ak
mám podchytené kľúčové pracovné portály, som 100% informovaný.
V praxi sa však stáva, že mnoho pracovných pozícií je obsadených mimo moderných
(internetových) výberových nástrojov, dokonca sú obsadené mimo všetkých formálnych metód.
2.1. Najdôležitejšie spôsoby ako nájsť poriadnu prácu
1. Použite svoju osobnú sieť kontaktov. Každý niekoho pozná. V rámci Vašej existujúcej
siete sú možno 3 práce, ktoré by boli pre Vás vhodné, ale ľudia, ktorí by Vám mohli pomôcť
otvoriť dvere do týchto miest, si jednoducho na Vás nespomenú. Urobte si zoznam všetkých
ľudí, ktorých poznáte. Stanovte si za cieľ, stretnúť sa s troma podstatnými ľudmi, s ktorými ste
sa nerozprávali rok alebo viac. Stretnite sa s jedným na káve alebo na obede. Identifikujte 25
najvplyvnejších ľudí vo Vašej osobnej sieti kontaktov a preberte si spôsoby, ako s každým
z nich posilniť svoje vzťahy.
2. Zúčastnite sa udalostí. Medzi ne patria aj udalosti organizované charitatívnymi
a profesijnými organizáciami. Na každej udalosti sa porozprávajte aspoň s jednou osobou
s ktorou ste sa doteraz ešte nestretli. Ak máte možnosť získať zoznam účastníkov vopred, určte
si aspoň jedného človeka, s ktorým by ste sa chceli stretnúť a urobte opatrenia, aby ste sa s ním
stretli osobne.
3. Kontaktujte personálnych manažérov a headhunterov. Skúsení odborníci sú prijímaní
takmer výhradne cez odporúčania alebo headhuntermi. Vedia o pracovných miestach, ktoré
nikdy nebudú inzerované a musíme si k nim nájsť cestu.
4. Skontrolujte internetové pracovné portály. Mnoho firiem a recruterov ich využíva
k nájdeniu správneho kandidáta. Definujte najvhodnejšie pracovné pozície podľa vašich
schopností a zručností a zašlite tam svoj životopis. Vyberte si chytľavý, stručný titulok, ktorý
povzbudzuje čitateľa k otvoreniu prílohy. Svoj životopis pravidelne aktualizujte.
Výhodou hľadania práce na internete je ľahké triedenie inzerátov podľa lokality, pracovnej
pozície, požadovaného vzdelania a ďalších kritérií. Internetová inzercia je naviac dostupná 24
hodín denne a je často aktualizovaná. Pre prípad, že nechcete, aby Vám unikli niektoré inzercie,
môžete si aktivovať službu, ktorá Vás upozorní na nové inzercie.
Nevýhodou je, že na internete sa môžu objaviť inzeráty, ktoré sú veľmi zaujímavo napísane, ale
nezodpovedajú realite. Príkladom môžu byť ponuky tohto typu:
Zarobte si peniaze ľahko a rýchlo! Zaregistrujte sa a nechajte si zasielať e-maily, ktoré budú
zarábať za Vás!
Ponuka znie veľmi lákavo, ale jediným výsledkom bude Vaša plná e-mailová schránka a
stratený čas.
Odporúčame identifikovať max. 4 kľúčové pracovné portály (všeobecné alebo špecializované)
a tam umiestniť svoje CV resp. vyhľadávať pracovné ponuky. Kritériom je počet inzerovaných
pracovných ponúk a návštevnosť zo strany potencionálnych zamestnávateľov (personálnych
manažérov). Mnoho uchádzačov robí bežnú chybu, že svoj profil umiestni na veľký počet
pracovných portálov, čo má za následok stratu času, môže to tiež budiť dojem zúfalstva a v
konečnom dôsledku to môže mať kontraproduktívny účinok.
Pochopiteľne v každej krajine V4 sú iné pracovné portály.
V SR patria medzi najdôležitejšie pracovné portály nasledovné:
www.profesia.sk – je v súčasnosti najvýznamnejší všeobecný pracovný portál, kde sú
inzerované všetky typy pracovných pozícií. Uchádzači o prácu si zároveň môžu vytvoriť svoj
profil, aby mohli byť zo strany zamestnávateľov kontaktovaní.
www.topjobs.sk– charakterovo podobný ako profesia.sk avšak s nižším počtom pracovných
ponúk.
www.kariera.zoznam.sk – opäť komplexný pracovný portál. Má nižšie ceny za inzerovanie
pracovných pozícií, čiže sa na ňom môžu objaviť pracovné pozície, ktoré nie sú uvedené na
vyššie uvedených.
www.brigada.sk – je orientovaný na brigádnické pozície, nie pracovné pozície na plný
pracovný úväzok. Je vhodný pre uchádzačov, ktorí hľadajú tento typ úväzku.
www.eures.sk - Európske služby zamestnanosti (European Employment Services) predstavujú
sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v
rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a
Švajčiarska. Jeho vykonávateľom je Úrad práce. Je vhodný pre uchádzačov, ktorí hľadajú
pracovné ponuky v zahraničí.
V ČR patria medzi najdôležitejšie pracovné portály nasledovné:
www.prace.cz
www.joblist.cz
prace.bazos.cz/
www.inzerceprace.cz/
www.annonce.cz/
Najvýznamnejšie poľské webové portály sú:
www.pracuj.pl/
www.infopraca.pl/
10
www.praca.pl/
www.jobpilot.pl/
www.job.org.pl/
www.tablica.pl/
www.pl.jobrapido.com/
www.poradnik-kariery.monsterpolska.pl
www.infopraca.pl/
www.listymotywacyjne.pl/
www.praca.money.pl
www.pracuj.pl/
Najvýznamnejšie maďarské webové portály sú:
www.oneletrajzmintak.hu
www.profession.hu
www.job-center.hu
www.cvonline.hu
www.monster.hu
www.workania.hu
www.jobline.hu
www.hrportal.hu
www.europass.hu
5. Použite LinkedIn (http://www.linkedin.com) pre maximálny efekt. Tento nástroj stojí za
špecifickú pozornosť v prípade, že máte záujem o manažérsku alebo špecializovanú pracovnú
pozíciu. Predpokladom na jeho využitie je vytvoriť si osobný profil a budovať si profesnú sieť.
Tento nástroj je nenútený a pri správnom prístupe veľmi účinný. Na internete je mnoho
podobných konkurenčných portálov, tento je však najúčinnejší.
LinkedIn je mocný nástroj, ktorý vás ľahko spojí s tými správnymi ľuďmi. Vyhľadajte si svoj
cieľový trh založený na priemysle, kvalifikácii, univerzite a záujmoch, a spojte sa s ľuďmi,
ktorí vás zaujímajú. Napríklad, ak pracujete v oblasti poisťovníctva, mohli by ste sa spojiť so
všetkými potenciálnymi šéfmi a oddeleniami ľudských zdrojov v tomto odvetví a vo Vašom
trhu.
Menej účinné spôsoby ako si nájsť vhodnú prácu:
1. Úrady práce – v každej krajine V4 funguje inštitúcia Úradu práce. Jedným z prvých krokov
pri strate zamestnania alebo absolvovaní školy je zaevidovanie sa práve na Úrade práce. Okrem
hmotných výhod ako napr.: platené sociálne a zdravotné poistenie, alebo podpora v
nezamestnanosti Vám Úrad práce hľadá vhodné zamestnanie. Môžete tiež využiť zadarmo
poradenské služby a v niektorých prípadoch aj ponuky rekvalifikačných kurzov.
Analýza Úradov práce na Slovensku, Českej rep., Maďarsku a Poľsku poukázala na
skutočnosť, že služby a formy pomoci týchto úradov sú v jednotlivých krajinách veľmi
podobné. Líšia ja len parametrami a podmienkami získania pomoci.
Medzi základné formy pomoci patrí:
Primárnou aktivitou služieb zamestnanosti je sprostredkovanie vhodného zamestnania pre
uchádzačov o zamestnanie, ktorý sa týka:
•
•
•
Evidencia uchádzačov a záujemcov o zamestnanie.
Záznam o voľných pracovných miestach a zamestnávateľoch na ich území a v regióne.
Rozhodovanie o (ne)začlenení občanov do evidencie uchádzačov o zamestnanie a ich
následné vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie v ideálnom prípade k práci
alebo z dôvodu vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.
Dôležitou súčasťou aktivít je poskytovať informácie pre zamestnávateľov o možnostiach, ktoré
ponúka zákon o službách zamestnanosti, ich práva a povinnosti a dohľad nad dodržiavaním
týchto povinností. Zásadná aktivita spočíva v poskytovaní informácií a poradenstva a odborné
poradenské služby a realizáciu projektov a programov zameraných na zlepšenie situácie na trhu
práce v regióne.
Iné služby:
• vypracovať individuálny akčný plán - písomný dokument, ktorým sa stanovuje postup a
časový harmonogram pre realizáciu opatrení na zvýšenie pôsobnosti klientov na trhu práce, na
základe ich individuálnych potrieb,
• bilančná diagnostika – je proces spolupráce technického poradcu (psychológa) s klientom,
ktorý umožňuje zmapovať a zhodnotiť celkových potenciál úspechov klienta na trhu práce,
jeho/jej profesijné zručnosti pre prácu na základe analýzy tých schopností.
Príspevok pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie – napr. príspevok na
začatie samostatnej zárobkovej činnosti
Oprávnená položka pre zamestnávateľa – napr. príspevok na podporu zamestnávania
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie alebo príspevok na
podporu zachovania pracovných miest.
12
2. Tlačené denníky, inzertné noviny a špecializované časopisy
Klasické denníky, inzertné noviny a špecializované časopisy nemusia byť vždy aktuálne, ale aj
napriek tomu v nich možno nájsť dobré ponuky zamestnania.
3. Personálne agentúry
Personálne agentúry sú prostredníkom medzi firmou a záujemcom o zamestnanie. Služby
personálnej agentúry sú pre uchádzača zadarmo. Firmy však očakávajú, že im agentúra
ponúkne vhodného uchádzača a preto prvý pohovor prebieha medzi uchádzačom o zamestnanie
a konzultantom agentúry. Pokiaľ Vás konzultant vyhodnotí ako vhodného kandidáta na danú
pracovnú pozíciu, budete sa môcť zúčastniť pohovoru priamo u zamestnávateľa.
Zoznam personálnych agentúr v SR je možné nájsť:
http://www.profesia.sk/personalne-agentury/?alphabet=1
Zoznam personálnych agentúr v ČR je možné nájsť:
http://www.personalniagentury.cz/
Zoznam personálnych agentúr v Poľsku je možné nájsť:
http://www.humaneo.pl/
http://www.saz.org.pl/
http://www.okap.org.pl/
Pri výbere personálnej agentúry odporúčame byť opatrný v prípade, že si personálna agentúra
žiada uhradiť finančný poplatok, najmä vopred.
4. Konkrétne firmy
Niektoré veľké firmy majú na svojich stránkach sekcie (napr. „kariéra“ alebo „voľné pracovné
miesta“), kde si môžete prezrieť ponuky voľných pracovných pozícií, spoločne s požiadavkami.
Na stránkach firmy tiež nájdete e-mailovú adresu, či iný kontakt, kam môžete poslať svoj
životopis a motivačný list. Táto forma je časovo náročná avšak konkurencia zo strany
uchádzačov o prácu nie je taká silná.
Firmu môžete navštíviť i osobne a dokumenty odovzdať na personálnom oddelení, v súčasnosti
sa však tento prístup príliš nepoužíva. Personálni pracovníci založia Vaše dokumenty do
príslušnej zložky a Vy tak máte istotu, že až budú vypisovať nové pracovné miesto, ktoré by
pre Vás mohlo byť vhodné, budete o ňom informovaný.
Ďalšie možnosti, kde možno nájsť ponuky na zamestnanie:
•
Rádio
•
Televízia
•
Hľadanie práce na sociálnych sieťach
•
Veľtrhy práce
2.2. Ako správne identifikovať názvy pracovných miest pre hľadanie zamestnania
Táto časť je veľmi dôležitá, aj keď to tak nevyzerá. Mnoho uchádzačov o zamestnanie nie je
úspešných, pretože im nie je jasný správny názov zamestnania. Už sme Vám ukázali kde nájsť
prácu, ale bez toho aby ste vedeli čo hľadať bude Vaše úsilie len plytvaním času.
Keď sa uponáhľate s hľadaním zamestnania, bez toho aby ste vedeli kde hľadať, čo chcete
vlastne robiť, čo sa deje vo Vašom odbore, je to len ako vyliezť na horu bez znalosti cesty.
Predbežný prieskum Vám poskytne informácie, ktoré Vašu cestu zjednodušia a spresnia. To
Vám umožní prezentovať sa presvedčivejšie ako potenciálne riešenia .
Pracovné názvy nie sú konzistentné. Firmy nazývajú podobné pracovné funkcie odlišne. Môže
to byť frustrujúce, keď hľadáte nové zamestnanie, nehovoriac o obmedzeniach. Chcete byť
schopní zhodnotiť možnosti, ktoré sú blízko k tomu, čo hľadáte . Dokonca aj medzi rovnakými
názvami zamestnania, nájdete rôzne pracovné povinností.
Na začiatku Vám to môže pomôcť. Nenechajte si ujsť žiadne príležitosti, len preto lebo ste sa
ich nevideli. Nerobte si domnienky, ktoré môžu obmedziť Vaše možnosti. Namiesto toho,
urobte si vlastný investigatívny výskum, ktorý určí čo bude pre Vás najvhodnejšie.
Existujú dva spôsoby, ako môžete začať robiť nejaký výskum na pracovné zaradenie a oba sú
rovnako dôležité : on-line výskum a rozhodenie sietí.
Preskúmajte názvy zamestnaní on-line
Viete, akú funkciu ste u predchádzajúceho zamestnávateľa vykonávali. Môže to byť, ale aj
nemusí, rovnaké aj v inej organizácii.
Ak máte v pláne ostať v rovnakej brandži, alebo v podobnej oblasti, tu sú niektoré zdroje, ktoré
Vám pomôžu odhaliť názvy zamestnaní.
Zmysel použitia týchto nástrojov je zmapovať možnosti .
Ponuka práce
Na svojej obľúbenej pracovnej stránke, zadajte požadovaný názov funkcie (ak ju poznáte).
Nepridávajte hneď geografické preferencie. Potom uvidíte, čo príde (Tip : Pozrite sa na ďalšie
stránky vo vyhľadaných výsledkoch). Vidíte nejaké nové názvy? Našli ste niečo odlišné? Ak
áno, pozrite sa na to, čo hovorí popis .
Nájdite si variantu "pozriem si podobné pracovné miesta“ a skúmajte pozície, ktoré vyzerajú
zaujímavo. Znova si prezrite odlišné pracovné pozície a ich popis. Každá stránka je odlišná
v uvádzaní súvisiacich a podobných pracovných názvoch.
Neeliminujte možnosti v priebehu tohto procesu, buďte otvorený možnostiam. Pri svojom
rozhodovaní nerobte unáhlené závery.
Siete : To najlepšie nechajte nakoniec
Skompletizujte si všetky názvy zamestnaní na jedno miesto. Bude to pre Vás dobrý zoznam,
kde budú všetky podobné oblasti pohromade. Tiež sa pýtajte, aké ďalšie pozície ešte ponúkajú.
Ak zistíte, že niekto ponúka prácu, ktorú chcete, pretože to mali v popise, spýtajte sa aj na
ďalšie pracovné pozície, ktoré ponúkajú aj iní zamestnávatelia, ktorí ponúkajú rovnakú pozíciu.
14
Sumarizácia
Či už hľadáte odlišnú pracovnú pozíciu alebo chcete zostať v rovnakej oblasti, zosumarizujte
o aké pracovné pozície máte vlastne záujem. Tento výskum Vám pomôže pochopiť, aké ďalšie
informácie budete potrebovať pri ďalšom hľadaní. Budete mať lepší prehľad o tom, čo sa deje
na trhu práce. Nebudete strácať čas pátraním po alternatívnych pozíciách a budete efektívnejší
a zorganizovanejší, keď budete hľadať správne nové príležitosti.
2.3. Ako nájsť skryté pracovné ponuky
Veľa uchádzačov o prácu je prekvapených, ak sa po náročnom hľadaní práce dozvedia od
svojho známeho, že dostal dobrú prácu, pričom táto pozícia nebola vôbec inzerovaná. V
predchádzajúcej časti sme sa okrajovo dotkli vyhľadávania pracovných pozícií prostredníctvom
budovania vzťahov, avšak táto časť si zaslúži špecifickú pozornosť.
Percento skrytých pozícií na celom trhu práce môže byť až 60%.
Čo je to skrytý pracovný trh?
Na skrytom pracovnom trhu sú pozície, ktoré nie sú inzerované na pracovných portáloch alebo
v novinách. Dôvody sú rôzne. Napríklad spoločnosť potrebuje nahradiť zamestnanca bez jeho
vedomia. Rovnako ako pasívni uchádzači o zamestnanie, ktorí neuvádzajú svoje životopisy na
portáloch, existujú aj pasívni náborári, ktorí hľadajú zamestnancov cez ich siete (vrátane
sociálnych sietí). Ďalším dôvodom sú podniky s obmedzeným rozpočtom na reklamu,
spoločnosti sa snažia vyhnúť záplavu životopisov, prirodzene viac dôverujú osobným
odporúčaniam ako neznámym uchádzačom. Ale najzaujímavejším dôvodom skrytého trhu sú
pozície vytvorené kandidátmi. Rovnako ako konzultanti identifikujú klientov s problémami,
odhadujú nevyriešené problémy (náklady a veľkosť problému) a poskytnú riešenie – niektorí
uchádzači o zamestnanie využívajú skrytý pracovný trh na vytvorenie pracovných miest.
Väčšina z nás má priateľov, kontakty alebo rodinu, ktorí našli prácu tak, že našli problém
a ponúkli sa ako riešenie.
Skrytý trh práce sa teda skladá z:
1. Dôverného vyhľadávania zamestnancov
2. Pasívneho hľadanie práce
3. Pracovných pozícií, ktoré doteraz neboli inzerované (alebo ešte neschválené) … ale
budú
4. Spoločností, ktoré chcú znížiť svoje náklady na reklamu
5. Zamestnávateľov, ktorí nechcú byť zaplavení životopismi
6. Manažérov, ktorí chcú prijať ľudí, ktorí boli osobne odporučení
7. Nevyriešených problémov spoločností, ktoré čakajú na vyriešenie
Ako môžete nájsť skrytý pracovný trh:
Typická odpoveď na túto otázku je – databáza / sieť kontaktov (ďalej len sieť).
Ale je to široký pojem a pre uchádzača o zamestnanie nepoužiteľné. Nie všetky techniky sietí
pracujú dobre na odhalenie skrytého pracovného trhu.
Tieto sieťové techniky sú bežne odporúčané uchádzačom o prácu. Menej ako 3% uchádzačov
o zamestnanie využíva tieto techniky pri odhaľovaní skrytého trhu práce:
•
•
•
Posielajte svojim kontaktom životopis alebo e-mail, kde budete diskutovať o hľadaní
práce.
Oslovte svoju sieť a spýtajte sa, či vedia o skrytých voľných pracovných miestach.
Naplánujte si informačné pohovory alebo diskusie pri káve, kde podiskutujete o nových
pracovných miestach.
Tieto stratégie nie sú nepoužiteľné, sú vhodné pre obdobie, keď je dostatok kvalifikovaných
zamestnancov. Aktuálne, keď je na trhu práce 5-6 krát viac kandidátov ako voľných
pracovných miest, je šanca aby metódy „starej školy“ fungovali veľmi nízka.
Namiesto toho, skúste tieto nové techniky, aby ste si zvýšili šance na nájdenie skrytého
pracovného trhu:
1. Prestaňte hľadať prácu – hľadajte problémy, ktoré sú unikátne kvalifikované k riešeniu
problému.
2. Nepoužívajte pracovné portály len na hľadanie práce – používajte ich aj na hľadanie
signálov.
3. Uľahčite zamestnávateľom to, aby Vás našli.
4. Rozšírte svoju sieť okolo Vášho odboru, Vašej lokality a okolo Vašich cieľov.
5. Vybudujte si hodnotu, predtým ako požiadate o pomoc - vytvorte hnacie motory.
6. Nespamujte svoju sieť.
7. Naplánujte si informačné stretnutia, ale nespravte z nich „nastražené pohovory“
8. Vyhýbajte sa noseniu svojich životopisov na informačné stretnutia – nie je to pohovor.
Odovzdajte životopis pred identifikáciou neschválenej pozície alebo problém vyriešte
zaslaním svojho životopisu na personálne oddelenie - pretože to je miesto, kam sa
životopisy dostanú.
9. Buďte odlišný.
10. Počúvajte 5x viac, ako budete hovoriť
2.4. Alternatívne neštandardné metódy pre nájdenie zamestnania pre odvážnych
uchádzačov (niekedy musíme spraviť viac)
Ako získať zamestnanie v ťažkých časoch
V mnohých oblastiach je bežné, že na trhu práce je iba niekoľko serióznych pracovných pozícií
a veľa uchádzačov o zamestnanie, takže štandardné metódy nefungujú. Je to ťažké, ale stále je
tu možnosť získať vhodnú prácu. Len spravte preto viac.
Tu je návod ako získať prácu, keď ste už vyskúšali všetky obvyklé metódy a neboli úspešné.
Táto metóda je jednoduchá, ľahká a je o vykonaní okamžitej akcie, ako by ste mali čakať na
možnosti, ktoré k Vám prídu alebo na ekonomiku ktorá sa zlepšuje.
Zamestnávatelia – najmä šéfovia a skúsení ľudia – sú často veľmi ohromení touto metódou.
Táto metóda o Vás povie veľa – že ste aktívny, odhodlaný a dosť odvážny nato, aby ste boli
radšej iniciatívny, ako keby ste čakali nato čo sa stane alebo či Vám niekto pomôže.
Tento spôsob hľadania práce vám umožňuje byť oslobodený od frustrácií a prekážok, ktoré
stoja medzi hľadaním práce a pracovnými možnosťami.
16
Tento proces funguje, pretože drvivá väčšina ľudí, ktorí sú bez práce a snažia si ju nájsť sa
bude snažiť túto metódu využívať. Ak by všetci používali túto metódu, nefungovala by.
Ak začnete používať metódu, začnete pracovať na plný úväzok sami pre seba. Vašou prácou
je nájsť si prácu.
Tento druh hľadanie si práce je obzvlášť účinný pri:
• Vysokej nezamestnanosti a recesii.
• Ľudoch, ktorí nájdu voľné pracovné miesta a aplikačné procesy sú pre nich veľmi
ťažké.
• Ľudoch hľadajúcich prácu, ktorí súťažia s kvalifikovanejšími kandidátmi o voľné
pracovné miesta.
• Ľudoch hľadajúcich prácu, ktorí chcú prevziať kontrolu – namiesto počúvania
zbytočných rád od inštitúcií, ktoré netušia ako to v skutočnom svete chodí.
Tu je postup:
1. Prispôsobte svoj personálny leták (nie CV) k Vašej aktuálnej situácii pri hľadaní práce.
2. Spravte si iniciatívne okolo 30 letákov, lebo ich možno budete musieť potom
upravovať.
3. Osobne zaneste letáky do miestnych podnikov/organizácií – všade tam keď ste
pripravený pracovať.
4. V každom mieste, sa na recepcii spýtajte na pomoc. Vysvetlite svoje úmysly (napríklad
že ste rozhodnutý nájsť si prácu) a že budete vďačný, ak posunie Váš leták zodpovednej
osobe: t.j. výkonnému riaditeľovi alebo výkonnému manažérovi organizácie, záleží od
typu organizácie.
5. V ideálnom prípade by mal byť leták vložený do obálky a adresát (výkonný riaditeľ
atď.) uvedený na prednej strane.
6. Snažte sa získať záväzok od recepčnej, že Váš leták doručí k šéfovi. Je to dôležité, inak
sa môže stať, že Váš leták sa stratí.
7. Poznačte si názov firmy / organizácie, meno šéfa, aby ste boli pripravený v prípade
telefonického hovoru .
8. Usilujte sa získať spätnú väzbu od ľudí, ktorých pritom stretnete. Nájdete u nich
podporu, pretože beriete veci do vlastných rúk a ste kreatívny pri hľadaní práce.
9. Vylepšujte svoj leták a vyskúšajte rôzne nápady.
10. Zostaňte pozitívny a otvorene premýšľajte.
11. Vyzerajte múdro a reprezentatívne. Vizuálne dojmy sa počítajú. V krátkom čase môžete
byť pozvaný na pohovor.
12. Naplánujte si, kde budete mať svoje letáky, aby ste maximalizovali svoju distribúciu.
Venujte sa tomu ako hlavnému pracovnému pomeru. Ak tak urobíte, dostanete
odpovede.
13. Ak budete distribuovať 50 letákov je pravdepodobné , že budete mať aspoň jednu
odpoveď. Mali by ste byť schopný distribuovať aspoň 20 letákov za pracovný deň . Ak
si viete zorganizovať oslovenia dobre, môžete mať veľa zamestnávateľov blízko seba
a môžete za deň rozdať aj viac letákov.
14. Mali by ste získať prácu ešte predtým ako rozdáte všetky svoje letáky. Ak nie,
skontrolujte si leták a vyžiadajte si spätnú väzbu. Začnite znova.
Príklad letáka:
Aktívny, spoľahlivý, pracovitý 55 ročný muž si hľadá prácu.
Rád by som pracoval ako……..(pracovná pozícia).
Zadarmo až na 2 týždne.
Potom som otvorený plnému alebo čiastočnému úväzku alebo práci na dohodu o pracovnej
činnosti za.......(suma) na hodinu.
Som skúsený (pomenujeme).
Mám tiež.........................(zoznam iných skúseností a kvalifikácií napr. vodičský preukaz)
Zatiaľ čo si hľadám prácu...............(ak je možné udajte dobrý dôvod, prečo teraz
nepracujete)....mám.......(zoznam Vašich záľub alebo koníčkov, ktoré sú zamerané na oblasti
kde ste dosiahli úspech, či poukazujú na vaše úsilia a zručnosti).
Ak potrebujete človeka s entuziazmom a schopného pracovníka, prosím zavolajte mi.
Vaše meno
Adresa
PSČ
E-mailová adresa (ktorú používate), (telefónne číslo)
3. KAPITOLA – SPRÁVNY ŽIVOTOPIS
DOKUMENTÁCIA PRI HĽADANÍ PRÁCE
A
OSTATNÁ
3.1.Životopis (CV)
Jedným z nevyhnutných materiálov pri hľadaní práce je bezpochyby životopis resp. CV
(curriculim vitae). V súčasnej dobe sa najčastejšie používa skratka CV. V prevažnej väčšine
prípadov je písaný pre nájdenie nového zamestnania. Životopis je primárne vnímaný ako
prostriedok komunikácie medzi uchádzačom o zamestnanie a potencionálnym
zamestnávateľom. Životopis je dokument, ktorého súčasťou musí byť prehľad vzdelania a
relevantných pracovných skúseností. Tieto poskytnuté informácie sú pre uchádzača zásadné a
môžu mať veľký vplyv už v počiatočnej fáze a to je pozvanie uchádzača na pracovný pohovor
alebo interview. Z týchto dôvodov je tak dôležité nepodceniť prípravu písania CV, tzn. Riadiť
sa aktuálnymi pokynmi, trendmi a formou aké by CV malo mať a ktoré od uchádzača
o zamestnanie očakávajú aj potencionálni zamestnávatelia. Zamestnávatelia ho vnímajú skôr
ako produkt uchádzača o prácu, ktorá bude v prípade pozvania na pracovný pohovor svoj
životopis obhajovať. Z tohto dôvodu má byť text krátky, ľahko čitateľný a heslovito písaný,
ponúkajúci presné informácie, ktoré môžu zamestnávateľa zaujímať. Aj preto zamestnávatelia
uprednostňujú prehľadný – štrukturovaný – životopis.
18
Je nepísaným pravidlom, že cez 50% žiadostí býva odmietnutých z dôvodu nízkej kvality, ktorá
pramení z neznalosti a nedostatočnej informovanosti uchádzača.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že pri písaní CV je dôležité venovať pozornosť daným normám,
orientovať sa v aktuálnych formách a trendoch a na základe týchto poznatkov sa vyvarovať
podceneniu prípravy jeho spísaniu.
Premeňte svoj životopis na propagačný materiál, buďte pozitívny, neuvádzajte žiadne
negatívne informácie. Pred písaním si v kľude sadnite a spíšte zoznam vašich znalostí – sami
tak získate o sebe mnoho informácií. Dobre napísaný životopis vám bude slúžiť nielen ako
príloha k žiadosti o zamestnanie, ale i ako podklad pri telefonickom hovore so
zamestnávateľom, pri pracovnom pohovore, pri vyplňovaní rôznych dotazníkov, atď.
Formy životopisu/CV:
Chronologické/štrukturované CV
Pri vypracovávaní chronologického CV nepostupujeme od začiatku svojej kariéry, ale naopak v
ňom uvádzame jedno zamestnanie za druhým v časovo obrátenom poradí. Takže nie
chronologicky, ale naopak od najaktuálnejšieho po najstaršie. Je to z dôvodu upozorniť na
najvyššie dosiahnutú pracovnú pozíciu, ktorá býva spravidla tá posledná.
Pracovné skúsenosti sú väčšinou opísané krátko a s dôrazom na úspechy a zručnosti.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že je vhodné použiť formu chronologického CV v prípade, pokiaľ
sa záujemca uchádza o zamestnanie v oblasti, ktorá je mu dobre známa. To znamená, že sa v
nej pohybuje dlhodobo a tomu odpovedá aj jeho kariérny postup a naposledy získaná pracovná
pozícia.
Naopak tým, ktorí chcú zmeniť svoju doterajšiu pracovnú náplň a hľadajú úplne odlišnú
pracovnú pozíciu, ako ktorú doteraz vykonávali, sa tento štýl CV neodporúča.
Ďalej nie je táto forma CV vhodná ani pre tých, ktorí v poslednej dobe veľmi často menili
povolanie a pracovná náplň bola vždy iná. V takomto prípade je vhodné využiť formu typu
skúsenostného CV, ktorého podrobnejší manuál je opísaný nižšie.
•
Osobné a kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresa bydliska (i prechodného), dátum
a miesto narodenia, občianstvo, rodinný stav – ten ale zvažujte, nie je to povinný údaj
(rovnako ako počet detí a rodinný stav), kontakt
•
Kontakty napíšte aj v prípade, že ste ich už uviedli v sprievodnom liste, môže sa stať,
že životopis a sprievodný list nezostanú pohromade.
•
Zdravotný stav patrí medzi nepovinné osobné údaje, ale ak máte zdravotné problémy,
poprípade zdravotné obmedzenia pre nejaký druh práce (nesúvisí ale s miestom, o ktoré
sa práva uchádzate), nepíšte aké. Obmedzte sa na formuláciu: „Zdravotný stav mi
dovoľuje riadny výkon profesie, o ktorú sa uchádzam“, poprípade ju úplne vynechajte.
•
Doterajšie vzdelanie, príp. kurzy, semináre – názov a adresa jednotlivých škôl (ZŠ sa
neuvádzajú) + rok začiatku a ukončenia štúdia, typ záverečnej skúšky a kvalifikácia,
ktorú ste získali.
•
Predchádzajúce zamestnanie, prax - píšte chronologicky do minulosti, tzn. od
posledného, uvádzajte presne meno zamestnávateľa, Vaše pracovné zaradenie, funkciu
a stručne pracovnú náplň.
•
Ak ešte študujete, uveďte predpokladaný čas ukončenia štúdia. Ak ste práve
nezamestnaný / á, snažte sa zamestnávateľa uistiť, že aj túto dobu aktívne využívate
(napr. štúdium jazykov , rekvalifikácie , ... ).
•
Jazykové znalosti - ktoré jazyky ovládate, na akej úrovni (aktívna a pasívna znalosť) a
dosiahnuté skúšky.
•
Práce na PC - uveďte stupeň svojej znalosti práce na PC, programy, ktoré ovládate,
možné skúšky a certifikáty.
•
Ďalšie znalosti a zručnosti - napríklad vodičský preukaz , pracovné úspechy, ocenenia.
•
Nebojte sa uviesť ďalšie svoje vedomosti, ktoré by ste v danom zamestnaní mohli
akokoľvek využiť a nemusí byť nutne zakončené diplomami alebo certifikátmi, tiež
údaje, ktoré o sebe chcete oznámiť a sú významné z hľadiska uplatniteľnosti v
zamestnaní .
•
Záujmy - Pozor ! Dlhý zoznam koníčkov môže vyvolať dojem, že ste príliš
zaneprázdnený a nebudete mať čas sa pracovnej činnosti venovať. Preto uveďte len
najdôležitejšie koníčky alebo tie, ktoré akokoľvek vylepšujú vašu kvalifikáciu.
•
Doplňujúce informácie - uveďte všetky zodpovedajúce informácie - referencie,
kontaktné osoby (spolupracovníci, nadriadení... ) - nie je ale povinné .
•
Referencie uvádzajte len vtedy, ak ste si istí , že o Vás títo ľudia budú hovoriť kladne.
Najprv požiadajte kontaktnú osobu o súhlas. Neodvolávajte sa na príbuzných!
•
Ďalšie informácie - tu môžete uviesť informácie, ktoré sú pre vás dôležité, napríklad
informácie týkajúce sa možného nástupu, možnosti potreby ubytovanie a pod.
•
Záver - dátum vytvorenia a vlastnoručný podpis - meno aj priezvisko .
Vzor:
Osobné informácie
·
Pohlavie:
·
Meno a priezvisko:
·
Dátum narodenia:
·
Rodinný stav:
·
Národnosť:
Adresa a kontaktné údaje
20
·
Adresa:
·
Telefónne číslo:
·
Email:
·
Webová stránka:
___________________________________________________________________
Dosiahnuté vzdelanie
·
2003-2007 - Gymnázium TGM Libáň – Stredná škola
Obor/zameranie: Všeobecné gymnázium
·
2007-2012 - Univerzita Karlova – Vysoká škola
Obor/zameranie: Právnická fakulta - trestní právo
Jazykové znalosti
·
Anglický jazyk – čítanie, písanie, verbálny prejav
Dosiahnutá úroveň: mierne pokročilý
·
Nemecký jazyk – čítanie, písanie, verbálny prejav
Dosiahnutá úroveň: mierne pokročilý
·
Francúzsky jazyk – čítanie, písanie
Dosiahnutá úroveň: začiatočník
___________________________________________________________________
Pracovní skúsenosti
·
1/2009 – 12/2010 - České Dráhy – Pozícia: Administratívny pracovník
Popis: (popis pracovnej činnosti)
·
1/2010 – 12/2011 - Ministerstvo zahraničí ČR – Pozícia: Tajomník ministra
Popis: (popis pracovnej činnosti)
·
1/2011 – 12/2011 - Polícia ČR – Pozícia: Vyšetrovateľ
Popis: (popis pracovnej činnosti)
Vodičské preukazy
Vlastním vodičský preukaz:
B, C1
Skúsenosti a zručnosti
Microsoft Office, Open Office, OS Windows, PC grafika, Starostlivý, Pracovitý, Svedomitý,
Samostatný, Zodpovedný, Flexibilný, Prispôsobivý
Skúsenosti/funkčné CV
Tento typ životopisu je vhodnou voľbou pre tých, ktorí doteraz nedisponujú dostatočným
množstvom odborných skúseností. Primárne je určený absolventom škôl, alebo záujemcom,
ktorí nemali veľa možností kariérneho rastu z mnohých dôvodov (krátka profesijné kariéra,
dlhodobá pracovná odmlka). Pre túto charakteristiku je presným opakom životopisu
štrukturovaného. Z tohto dôvodu je vhodným variantom pre tých záujemcov, ktorí sa do
pracovného procesu vracajú po dlhšej prestávke, vystriedali rad pracovných pozícií, ale ani
jedna nezodpovedala dosiahnutému vzdelaniu či zručnostiam.
Z praxe je zrejmé, že zamestnávatelia túto formu CV vnímajú skôr ako doplnok k motivačnému
listu a na prijatie uchádzača uprednostňujú prevažne štruktúrované CV.
Ukážka skúsenostného CV:
Meno: …........................................
Adresa: …......................................
Telefón: ….....................................
E-mail: …......................................
Cieľ :
Využiť svojho vzdelania a zručností v oblasti riadenia v zdravotníctve u rastúcej a dynamickej
spoločnosti a prispievať k dosiahnutiu jej vízie .
Vzdelanie :
•
Univerzita Karlova - hlavný odbor : Medicína, vedľajší obor : Manažment, Praha , 2003
•
Relevantné absolvované skúšky :
•
Manažment starostlivosti o zdravie
•
Zdravotná politika
•
Riadenie ľudských zdrojov
Riadiace skúsenosti v zdravotníctve :
•
22
pracoval ako asistent riaditeľa Nadácie pre výskum rakoviny pľúc,
•
pôsobil ako reprezentant Organizácie pre podporu verejného zdravia,
•
koordinoval aktivity Inštitútu verejného zdravia pri Fakultnej nemocnici UK.
Komunikačné zručnosti :
•
pracoval ako telefonista pri rôznych príležitostiach organizovaných Nadáciou pre
výskum rakoviny pľúc,
•
bol dobrovoľníkom pri realizácii podporných propagačných kampaní.
Riadiace zručnosti:
•
koordinácia aktivít personálu pri realizácii zákazníckych požiadaviek,
•
riadenie zákazníckych projektov
Schopnosť viesť tím :
•
účasť na intenzívnom tréningu rozvoja vedúcich schopností v Inštitúte riadenia v Prahe,
•
koordinátor najrôznejších akcií u Nadácia pre výskum rakoviny pľúc.
IT znalosti :
•
Microsoft Office
•
HTML / web prezentácie
Podpis :
Poznámky a tipy:
Ako vidíte , z tohto typu CV sa personalista nedozvie, kde, ako dlho a na akej pozícii uchádzač
pracoval. Má však k dispozícii prehľad toho, čo môže uchádzač ponúknuť a aké skúsenosti
využiť. To nie je málo - nie každý uchádzač dokáže svoj potenciál takto prezentovať. Na druhú
stranu je potrebné upozorniť, že pomerne značná časť personalistov sa s takto pojatým CV
neuspokojí a často si vyžiada ešte doplňujúce informácie k pracovnej histórii. Aj tak je ale
možné povedať, že CV splnilo svoj účel - zaujalo natoľko, že nasleduje nejaká ďalšia akcia.
Tento typ CV sa používa v prípadoch, ktoré si vyžadujú zvláštny prístup - u ľudí, ktorí nemajú
široký záber praxe a skúseností a chcú zdôrazniť svoj odborný a kvalifikačný profil alebo
naopak u ľudí, ktorí majú už veľmi dlhú prax a musia presvedčiť personalistov, že nie sú
zrekvalifikovaní; alebo u ľudí , ktorí sa chystajú vydať úplne novým profesijným smerom.
Niekedy však môže tento typ CV vzbudiť u personalistov nevôľu. Môže sa domnievať, že máte
čo skrývať. Uvážte preto, či nie je vhodnejšie použiť napríklad kombinovaný typ CV
doplneného vysvetľovacím sprievodným listom.
Kombinované CV
Kombinované CV je posledný z bežne používaných foriem pri písaní životopisu. Z názvu je
zrejmé, že sa jedná o kombináciu chronologického a funkčného CV a ide o pracnejšiu a
starostlivejšie prípravu. Skladá sa z dvoch častí, kedy v jednej sú popísané skúsenosti a
pracovné pozície a v druhej časti sa uvádza chronologické poradie súhrnu týchto
nadobudnutých znalostí. V praxi to pre uchádzača predstavuje uviesť svoju kvalifikáciu,
dosiahnuté výsledky a pohľad na postupné nadobúdanie skúseností.
Uchádzači, ktorí sa rozhodnú zvoliť tento typ CV by mali patriť do jednej z nasledujúcich
kategórií: snaha zmeniť svoje povolanie a zdôrazniť svoju odbornú prípravu a kvalifikáciu, ale
zároveň neuvádzať žiadne konkrétne profesijné zodpovednosti.
Ani jeden z predchádzajúcich typov životopisov uchádzačovi nevyhovuje, a preto sa ponúka
možnosť využiť výhody oboch z nich.
Ukážka:
Meno:
Adresa:
Tel.:
E-mail:
Cieľ :
Prispievať k úspechu vašej spoločnosti využitím svojich rozsiahlych manažérskych zručností v
oblasti zákazníckeho servisu a riadenia.
Kvalifikácia :
• manažérske a organizačné skúsenosti,
• mimoriadna adaptabilita a všestrannosť,
• vynikajúce komunikačné zručnosti a schopnosť budovať tím.
Tímová práca :
• skúsenosti s prácou s ľuďmi, koordinácia tímu, riešenie kolíznych situácií, realizácia zmien,
• schopnosť vychádzať s rozdielnymi povahovými typmi.
Zákaznícky servis a obchodné zručnosti :
• skúsenosti s jednaním s klientmi, vedenie obchodných prezentácií,
• organizačné zručnosti, riadenie procesov,
• poskytovanie zákazníckych služieb.
Manažérske zručnosti :
• skúsenosti s riadením veľkých tímov zložených z rôznorodých profesijných skupín,
24
• podieľal sa tiež na riadení vedúcich subtímov.
Finančné aspekty riadenia :
• kompletný dohľad nad procesom fakturácie,
• reporting finančného hospodárenia,
• skúsenosť s manipuláciou s veľkými objemami peňazí.
Počítačové znalosti :
• skúsený používateľ bežného kancelárskeho SW,
• znalosť špeciálnych IS.
Pracovná história :
Administratívny obchodný asistent Modrá ryba technológie, sro, Praha 4 / 2002 - doteraz
Čašník Krčmička na stanici, Tábor 8 / 2001 - 2 / 2002
Office Manager Zábavný Centrum, Tábor 1 / 2000 - 7 / 2001
Predavač Bufet, Hodkovice 6 / 1999 - 11 / 1999
Asistent manažéra Nočný klub, Tábor 9 / 1997 - 3 / 1999
Vzdelanie :
• Vyššia odborná škola - Management, Praha, 2002
• Obchodná akadémia, Tábor, 1997
Poznámky a tipy :
Tento typ CV "maskuje" krátku prax, medzery medzi jednotlivými pracovnými pozíciami, dlhú
prestávku od posledného zamestnania alebo napríklad príliš dlhú prax.
Ako vidno, pracovná história uchádzača nie je nijako oslnivá, predbieha ju však výpočet jeho
schopností a silných stránok, žiadateľ sa javí ako človek, ktorý stojí za pozvanie na interview.
Aby tento typ CV naozaj zapôsobil, je potrebné venovať dosť času na prípravu. Spíšte si všetky
skúsenosti a vedomosti zo všetkých svojich doterajších prác, brigád a činností, a tiež svoje silné
osobnostné stránky. Potom si svoje poznámky roztrieďte do tematických blokov a dajte im
spoločný názov.
Europass - životopis
Europass je súbor dokumentov, ktorý vytvoril Európsky parlament v roku 2005, aby existoval
jednotný formát pre dokumenty pri hľadaní práce používaný v štátoch Európskej únie a
Európskeho hospodárskeho priestoru . Celý Europass pozostáva z piatich častí : životopis (
CV), jazykové portfólio, mobilita, dodatok k certifikátu, dodatok k diplomu .
Uchádzač o prácu (najmä človek hľadajúci prácu v zahraničí) sa stretne najčastejšie s časťou
Europass životopis. Ide o štandardizovaný formát, do ktorého uchádzač vyplní svoje údaje o
dosiahnutom vzdelaní, doterajšej praxi, jazykových alebo iných zručnostiach.
Možno si ho stiahnuť z internetu alebo vyplniť priamo on-line. V českom, slovenskom,
poľskom a maďarskom jazyku má rovnaký formát ako v ostatných cudzích jazykoch .
Europass využívajú okrem ľudí hľadajúcich prácu aj študenti, dobrovoľníci a často čerství
absolventi škôl alebo kurzov, aby mohli zamestnávateľom v zahraničí deklarovať svoje
schopnosti a zručnosti.
K Europass životopisu môžu, nemusia, byť priložené aj ostatné časti Europass, ako sú doplnok
k osvedčeniu alebo dodatok k diplomu. Doplnok k osvedčeniu alebo dodatok k diplomu
neslúžia ako doklady, ktoré by nahradili diplom alebo iný certifikát .
Ak si budete hľadať v zahraničí prácu u viacerých zamestnávateľov, Europass slúži skôr ako
pomoc pri prvom kontakte, kde môžete vďaka rovnakému formátu v každom štáte
jednoduchšie zdokumentovať svoje kompetencie .
Nie je náhradou originálu ani overená kópie diplomu. Pred cestou do zahraničia si preto k
takému životopisu vezmite tiež overené kópie všetkých diplomov, ktoré Vám môžu pomôcť pri
hľadaní zamestnania.
Európsky životopis je uznávaný vo všetkých krajinách EÚ a tiež v krajinách takzvaného
Európskeho hospodárskeho priestoru, kam patrí Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island a Nórsko .
5 dokumentov Europass :
Životopis - hlavný dokument Europass. Vypĺňa sa do vopred definovaných šablón v jazyku, v
ktorom uchádzač potrebuje.
Jazykový pas - sumarizuje sa v ňom prehľad o úrovni ovládania jednotlivých cudzích jazykov.
Uchádzač ho vypĺňa sám podľa vlastného uváženia a nejde o testovaný overený jazykový pas.
Mobilita - je vhodný najmä pre uchádzačov, ktorí majú za sebou zahraničné študijné stáže,
napríklad programy Erasmus a pod.
Doplnok k osvedčeniu - dokument vypovedá o tom, akú kvalifikáciu získal uchádzač o prácu
v jednotlivých krajinách. Doplnok k osvedčeniu je rovnaký pre všetkých ľudí s rovnakým
vzdelaním.
Dodatok k diplomu - uchádzač ho prikladá k životopisu a diplomu , aby bolo pre zahraničného
zamestnávateľa jednoduchšie pochopiť, o aký typ dosiahnutého vzdelania ide.
26
Naše odporučenie na základe personálnych manažérov je, aby ste v prípade, že to nie je
povinné nepoužili tento typ životopisu ale radšej zvolili štruktúrovaný typ.
Ukážku Europassu v krajiných V4 nájdete na:
http://www.europass.cz/
http://www.profesia.cz/cms/kariera-v-kostce/hledam-praci/zivotopis/europass-zivotopis/43967
http://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae
http://europass.frse.org.pl/
3.2. Motivačný list
Motivačný list, niekedy tiež označovaný ako sprievodný list, slúži k predstaveniu uchádzača
budúcemu zamestnávateľovi. Zdôrazňuje konkrétne špecifické vlastnosti uchádzača, ktoré sa
zhodujú s pracovnou ponukou, alebo prevyšujú požiadavky. Správne napísaný motivačný list
má zaujať personalistu natoľko, aby v ňom zanechal dojem výnimočnosti uchádzača, a preto si
žiada osobitnú pozornosť.
Motivačný list je vhodné priložiť ku každému zaslanému životopisu (CV), vďaka nemu
preukážete svoj ozajstný záujem o danú pracovnú pozíciu . Rovnako ako i životopis, si
vyžaduje motivačný list určitú štruktúru a nie je vhodné mať iba jeden motivačný list a ten
rozosielať všetkým. Každá pracovná pozícia má svoje špecifiká a preto aj Vy by ste mali tzv.
vypichnúť Vaše najlepšie zručnosti , ktoré sa hodia pre danú pozíciu.
Motivačný list je Vašou prvou vizitkou. Je to písomný prejav, ktorým musíte zaujať, buďte teda
originálny a vyzdvihnite svoje silné stránky, ktoré sú pre danú pozíciu vhodné.
Zo skúsenosti personálnych manažérov vyplýva, že ak majú pred sebou dva takmer identické
životopisy, pozrú sa na motivačný list a dajú prednosť tomu uchádzačovi, ktorý sa lepšie a
originálne prezentoval pomocou motivačného listu.
Z prieskumov vyplynulo, že títo personálni manažéri strávia nad životopisom a motivačným
listom v priemere 50 sekúnd. Ak však Váš motivačný list dokáže zaujať, prečítajú si ho celý.
Nie je však vhodné písať motivačný list dlhší než je jedna strana A4 .
Nezabúdajte tiež na to, čo je hlavným cieľom motivačného listu: pozvanie na pohovor.
Vyvarujte sa teda preháňaniu, neúmernému propagovanie Vášho životopisu a rozhodne si nič
nevymýšľajte.
Štruktúra motivačného listu:
•
•
o Hlavička
Vaše meno, adresa, telefón, e-mail
Názov a adresa spoločnosti
o Oslovenie
o Text listu
o
o
Zakončenie
Dátum, miesto, podpis
Oslovenie
Ak viete, kto bude Vás motivačný list čítať, napíšte meno:
Vážená pani XYZ, Vážený pán XYZ,
Zvýšite tak Vašu šancu, že bude Vášmu motivačnému listu venovaná pozornosť.
Často však neviete, kto bude Váš motivačný list čítať, vyvarujte sa ale oslovení: Vážená
pracovníčka personálneho oddelenia. V týchto prípadoch je najlepšie použiť iba: Dobrý deň.
Teda neoslovovať.
Text listu
Napíšte na akú pozíciu sa hlásite, prečo sa na ňu hlásite (Vaša motivácia), odkážte na svoj
životopis, vyzdvihnite, prečo ste práve Vy vhodným kandidátom / kandidátkou na voľnú
pracovnú pozíciu a vyjadrite, že budete radi, keď Vás pozvú na pohovor.
Zakončenie
Neprezraďte na seba všetko, nechajte v čitateľovi pocit, že by sa o Vás chcel dozvedieť viac.
Prejavte záujem a ochotu stretnúť sa. Vyberte kontakt (telefón, e-mail), na ktorom budete
očakávať reakciu na svoj motivačný list.
Ako vhodne vyjadriť svoju motiváciu:
Chcem pre Vás pracovať,...
•
•
•
•
•
... pretože programujete algoritmy, ktoré ma zaujímajú. (programátor)
... pretože sa chcem zúčastniť projektu samočistiacich brúsok. (technik)
... pretože Vám dokážem zvýšiť obrat. (obchodník)
... pretože rád pracujem s ľuďmi. (personalista)
Atď.
Nižšie nájdete niekoľko typov motivačných listov, ktoré budú mať komentár od personálneho
manažéra:
Motivační list personálnej agentúre
Môže sa stať, že neviete, do akej firmy sa hlásite, pretože pracovný inzerát túto informáciu
neobsahuje, pretože ho inzeruje personálna agentúra. V takom prípade musíte vynechať časť
listu, ktorá obsahuje Vašu motiváciu smerom k spoločnosti. Týmto sa z motivačného listu stane
sprievodný list, ktorý má rovnakú štruktúru, ako list motivačný.
o
28
Hlavička
•
•
Vaše meno, adresa, telefón, e-mail
Názov a adresa spoločnosti
o Oslovenie
o Text listu
o Zakončenie
o Dátum, miesto, podpis
V časti text listu však nepopíšeme svoju motiváciu. Uvediete, na akú pozíciu sa hlásite, odkážte
na svoj životopis, vyzdvihnite, prečo ste práve Vy vhodným kandidátom / kandidátkou na
voľnú pracovnú pozíciu a vyjadrite, že budete radi, keď vás pozvú na pohovor.
Forma motivačného listu
Motivačný list vložte do textu e-mailu a ako prílohu pridávajte životopis. Ak totiž vložíte
motivačný list do prílohy, riskujete tým, že si ho personalista neprečíta.
Ak máte možnosť zaslať životopis a motivačný list v papierovej forme, použite rovnaký papier
a rovnaké písacie potreby, aby bolo jasné, že tieto dva dokumenty patria k sebe.
Vzory motivačných listov v SR
http://www.profesia.sk/cms/kariera-v-kocke/hladam-pracu/motivacny-list/vzor-motivacneholistu/4915
Vzory motivačných listov v ČR
http://www.havlikstejskal.cz/pro-kandidaty/motivacni-dopis-vzory
Vzory motivačných listov v Poľsku
http://www.listymotywacyjne.pl/
3.3. Najbežnejšie chyby v životopise, ktorým sa treba vyhnúť
1. CIELE: Sú zastarané. Sú zvyčajne príliš krátke a príliš zamerané na "ja" formu. Lepšou
voľbou je "Profil", ktorý by mal byť viac ako 7 riadkov dlhý (odseky nie príliš nahusto), mali
by poukazovať na Vaše zručnosti a mali by Vás opísať. Premyslite si, v čom ste jedinečný.
2. PEVNÁ FORMA: veľkou chybou je používať vždy rovnaký tvar CV. Mali by ste zmeniť
svoj životopis v závislosti od pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate. Nemyslíme tým, aby ste
klamali, len zmeňte niektoré informácie (napr. odstráňte nerelevantné alebo pridajte niečo
špecifické - relevantné).
3. INÁ PRÁCA, INÝ PARAGRAF: Nepridávajte do svojho životopisu prácu po práci, rok po
roku. Ako máte napr. 55 rokov, je nutné aby ste vynechali svoje predchádzajúce, nesúvisiace,
pracovné pozície, s tou, o ktorú máte záujem. Nechajte len zoznam, názov firmy a pozíciu.
4. REFERENCIE: Neuvádzajte ich vo svojom CV alebo nepíšte „Referencie na požiadanie“.
Prezentujte ich samostatne, keď to od Vás požadujú. Jedná sa aj o ochranu Vašich referencií,
spoločnosť ich neoslovuje, pokým o Vás nemá vážny záujem.
5. NIE JE TO PRÍBEH: Nepíšte svoj životopis v tretej osobe, čo aj zahŕňa použitie Vášho
mena alebo zámena "ja".
6. PRESKOČTE OSOBNÉ INFORMÁCIE: Možno to, že ste dobrý futbalový tréner alebo
pôsobíte v kostolnom zbore o Vás ukáže, že ste všestranný človek, ale v tomto prípade je to
irelevantné. Človek, ktorý s Vami robí pohovor chce vedieť, aké máte kvalifikácie vo vzťahu
na predmetnú pracovnú pozíciu.
7. DÁTUMY: Nezáleží na tom, koľko máte rokov, nevynechávajte zo svojho životopisu, kedy
ste ukončili štúdiá. Vyzeralo by to tak, že niečo tajíte (čo, nie je pravda), a napokon každý vie
počítať a nakoniec aj tak prídu nato, koľko máte rokov. Ak sa snažíte skryť svoj vek tým, že
neuvediete dátum, môže sa to nakoniec obrátiť vo Váš neprospech.
8. SÚČASNÝ ZAMESTNÁVATEĽ: Keďže väčšina ľudí si hľadá novú prácu aj keď sú stále
zamestnaní (a uchádzači chcú utajiť, že si niečo hľadajú), nikdy neuvádzajte aktuálne pracovné
telefónne číslo alebo e-mail do Vášho životopisu. Váš súčasný zamestnávateľ môže ľahko
zistiť, že si hľadáte novú prácu, ak budete prijímať hovory alebo e-maily od potencionálnych
zamestnávateľov, zatiaľ čo ste v práci. Ak Vás však degradovali alebo Váš zamestnávateľ
ukončil podnikanie, je to prijateľnejšie a nemusíte sa tajiť hľadaním si nového zamestnania.
9. ODMEŇOVANIE: Zdržte sa akýchkoľvek pripomienok na Vaše predchádzajúce zárobky
(platy) alebo koľko by ste chceli zarábať. Odmeňovanie môže byť predmetom diskusie na
pohovore akonáhle vám ponúknu prácu alebo zamestnávateľ má záujem Vás zamestnať.
10. VZORY CV: Nikdy striktne nenapodobnite vzory životopisu. Vzorové životopisy sú
navrhnuté tak, aby Vám poskytli pokyny pre správnu formu CV a rady o tom, ako spropagovať
Vaše úspechy vo Vašom životopise.
11. FOTO: Nikdy nepoužívajte nevhodné fotografie na CV (napr. z prázdnin). Vždy používajte
profesionálne fotografie aká je napr. na občianskom preukaze.
12. ADRESA: Snažte sa posielať svoj životopis konkrétnej osobe, aby ste zaistili, že životopis
dostane resp. prečíta Váš potencionálny zamestnávateľ. Uistite sa, že CV odosielate
kompetentnej osobe v rámci spoločnosti. Uistite sa, že meno adresáta je úplné a správne a že
ste právne identifikovali jeho pracovnú pozíciu. Tak na obálke ako aj v sprievodnom liste.
Šanca, že si Váš životopis niekto prečíta, je oveľa nižšia, ak ho pošlete „naslepo“.
13. ÚSPECHY: Ak ste skúsený profesionál, uistite sa, že najdôležitejšie úspechy sa vo Vašom
životopise nestratia. Vyberte niekoľko svojich najväčších úspechov a uistite sa, že sú
dostatočne zvýraznené a všimne si ich každý, kto sa na Váš životopis pozrie na 10-15 sekúnd.
14. GRAMATIKA: Vizuálna kontrola pravopisu Vami a niekým iným menej ako trikrát
nestačí. A nezabudnite skontrolovať interpunkciu.
15. VIZUÁL: Váš životopis je profesionálny dokument, nie nejaká školská kniha alebo
umelecký projekt. Je dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi tým aby ste boli odlišný ale na
30
druhej strane aby ste zachovali profesionálny tvar CV. Vzhľad vytlačeného životopisu je
rovnako dôležitý ako jeho obsah. Vyberte si ľahko čitateľné písmo (veľkosť 12), napr. Times
New Roman, New Century Schoolbook, alebo Garamond. Nepoužívajte kombináciu
viacerých písiem. Tiež upustite od nadmerného užívania tučného textu, podčiarkovania,
kurzívy alebo miešania veľkosti písmen. Dobrý životopis je ten, ktorý je ľahko čitateľný
a príjemný na pohľad. Príliš veľa ľudí sa snaží používať viac ako jedno alebo dve písma, v
kombinácii s tučným písmom, kurzívou a podčiarkovaním v rámci celého životopisu.
4. KAPITOLA – PRACOVNÉ INTERVIEW
4.1.Ako byť úspešný na pohovore
Ak ste na pohovore, ktorý vedie vyškolený náborár, nestačí, ak máte nablýskaný životopis a
všetky informácie o spoločnosti. Budete tiež potrebovať vedieť ako sa správne správať, aby ste
spravili dobrý dojem. V tomto bode sa musíte uistiť, že ste vyzdvihli všetky zručnosti, ktoré sú
dôležité preto, aby ste tú prácu získali.
Pohovory sú nervy drásajúce a môžu vytvoriť veľký stres a nespavosť. Potrebuje to čas
a skúsenosti aby pohovory prebiehali ľahšie a boli menej náročné. Tu je niekoľko bodov, ktoré
Vám pomôžu.
Takže, ako sa najlepšie pripraviť, aké sú najlepšie spôsoby správania sa na pohovore a ako
využiť doterajšie nadobudnuté skúsenosti z pohovorov?
Naučte sa niekoľko metód ako efektívne komunikovať, aby ste spravili dobrý dojem na svojich
potencionálnych zamestnávateľov.
Tu sú základné tipy, ako si zvýšiť šancu na úspech:
Príprava
Existuje niekoľko faktorov, ktoré sú potrebné, pokiaľ ide o prípravu na pohovor. Čím viac ste
pripravený a čím viac vedomostí budete mať, tým menej budete nervózny. Výskum
spoločnosti, jej postavenie na trhu, svoju silu, slabé stránky, príležitosti a hrozby. Mali by ste
vedieť, kto je ich konkurencia, aká je to veľká spoločnosť, aká je ich reputácia, poslanie a ciele.
Prečítajte si aktuálne správy ohľadom spoločnosti.
Pripravte sa na niektoré bežné otázky na pohovor, ktoré Vám položia, napr. prečo ste opustili
svoje súčasné zamestnanie a akým prínosom môžete byť pre spoločnosť. Keď máte
vypracované otázky, skúste použiť praktické príklady, ktoré sa vzťahujú na Vaše zručnosti
spojené s danou pozíciou.
Neučte sa odpovede na prípadné otázky naspamäť – musíte byť schopný prispôsobiť svoje
odpovede kladeným otázkam aj v prípade ak budú položené iným spôsobom.
Pripravte si zoznam otázok (nie veľmi veľa), ktoré sa ich na konci pohovoru chcete opýtať.
Prečítajte si svoje CV a sprievodný list, aby ste boli oboznámený, čo o Vás už vedia a prípadne
aké otázky Vám ešte môžu položiť. Pamätajte si – je to obojstranný proces, ako aj
rozhodovanie o tom, či je pozícia a spoločnosť to čo hľadáte a či Vy ste ten, koho hľadajú oni.
Pokúste sa zistiť, či je to ten typ kultúry, v ktorej chcete pracovať a či zamestnanci spoločnosti
sú, takí, s ktorými chcete byť obklopený deň čo deň. Overte si či máte presný dátum, čas
a miesto stretnutia a či sa tam viete dostaviť včas. Je lepšie počkať v neďalekej kaviarni, ako
keby ste mali dobehnúť v spotený poslednej chvíli. Overte si dopravné a autobusové spojenie,
a keď si nie ste istý kde sa pohovor koná, spravte si tade cestu deň vopred, aby ste vedeli koľko
to bude trvať.
Mobilný telefón
Uistite sa, že ste si vypli svoj mobilný telefón ešte pred vstupom do budovy – môže to byť
vážny problém. Väčší však je, keď telefón zdvihnete, aj to sa v praxi stáva.
Vhodné oblečenie
Oblečenie, ktoré si vyberiete, bude mať značný vplyv na tom, ako zapôsobíte na náborára a na
výsledok pohovoru. Ľudia si vytvárajú dojmy o iných behom niekoľkých sekúnd, takže
význam toho čo máte na sebe je obrovský.
Mali by ste zistiť, či je na pohovor nutný oblek či šaty. Ak ide o pozíciu, kde sa obleky bežne
nenosia, napríklad, IT, PR alebo médiá, potom sa môžete obliekať viac uvoľnene, s výnimkou
džínsov. Dokonca aj keď sa uchádzate o manuálnu prácu je lepšie mať formálne oblečenie.
Opasok by mal ladiť s farbou topánok, a ak ste v obleku, mal by byť čierny, hnedý oblek je na
bežné nosenie. Vaše topánky by mali byť čisté, vyleštené a v dobrom stave.
Spravte si úhľadný účes
Čo robiť s vlasmi, je problémom mužov aj žien, pretože ako si ich upravíte môže povedať veľa
o Vašej osobnosti. S nadmerným množstvom gélu alebo vosku môžete vyzerať
neprofesionálne. Vyhýbajte sa gélom s „mokrým efektom“. Ženy by mali byť učesané a vlasy
zviazané.
Pozdravte sa správne
Je pravdepodobné, že Váš prvý kontakt s personalistom bude pri pozdrave, preto je dôležité aby
ste to spravili správne. Mali by ste sa zamerať nato aby Váš stisk nebol príliš slabý ale rovnako
ani nie príliš pevný. Mali by ste pri podaní ruky používať len pravú, pričom ľavá ruka ostáva
pri vašom boku. Očný kontakt je počas pozdravu zásadný, preto sa nezabudnite pozerať
náborárovi do očí aj pri potrasení rukou. Pri predstavení svoje meno vyslovte jasne.
Usmievajte sa
Usmievajte sa, je to potrebné a má to silný účinok na zanechanie dobrého dojmu. Nikto nechce
v tíme zamračených a mrzutých ľudí.
Porozprávajte sa (prelomte ľady)
Otázky v prvej časti pohovoru sú zamerané nato, aby sa o Vás dozvedeli niečo nové, okrem
toho čo máte uvedené v životopise a v sprievodnom liste. Rozviňte to, aby ste si vytvorili puto
s personalistom. Príliš formálna atmosféra nie je žiadúca.
Príklad:
32
Náborár:
Odkiaľ pochádzate?
Kandidát:
Zo Svidníka
Náborár:
Ešte som tam nebol
Kandidát:
Je to na východe Slovenska. Odkiaľ pochádzate vy?
Náborár:
Ja som z Nitry. Ale žijem už 10 rokov v Bratislave.
Kandidát:
Moja manželka je z tiež Nitry. Jazdíme tam často.
A tak ďalej. Je to pomôcka pre vzťah medzi účastníkmi pohovoru, v ktorom sa môže vytvoriť
empatia na oboch stranách. Môže si vás zaradiť medzi ľudí, s ktorými mal niečo spoločné. Tiež
to pôsobí na ľudí dobre, ak aj náborár povie niečo o sebe.
Seďte správne
Na väčšine pohovoroch takmer určite budete sedieť na stoličke oproti personalistovi. Seďte
v pohodlnej pozícii. Odporúčame vám posadiť sa na hranu stoličky. Častou chybou je sedieť
v strede stoličky, čo pôsobí, že sedíte zhrbene a úplne to zničí váš pozitívny obraz, ktorý ste
chceli vytvoriť.
Nechajte hovoriť personalistu
Vždy nechajte hovoriť náborára a on by mali potom nechať hovoriť Vás. Vcíťte sa do úlohy
náborára a uvedomte si, že prerušiť niekoho v strede vety je nezdvorilé a nepríjemné, najmä
keď sa chystá povedať niečo dôležité. Vaše prerušenie môže byť zbytočné, pretože by ste sa
opýtali to čo sa chystal spomenúť. Buďte trpezlivý, počúvajte svedomito, čo náborár hovorí
a zapamätajte si otázky, ktoré nakoniec chcete náborárovi položiť. Tiež si pamätajte, že vždy
môžete požiadať o odpoveď na nezodpovedané otázky na konci pohovoru, kedy by sa náborár
mal spýtať, či máte nejaké otázky. Rešpektujte náborára a získate si vzájomný rešpekt, ktorý je
kľúčový.
Odpovede na otázky
Uchádzačov o zamestnanie zvyčajne zaujíma, ako odpovedať na najvšeobecnejšie otázky na
pohovore.
Dôležité je, odpovedať na všetky otázky potom ako ste si starostlivo premysleli odpoveďneponáhľajte sa vyhŕknuť odpoveď. Je to oveľa lepšie, pozastaviť sa alebo overiť, čo tou
otázkou mysleli ako zhurta odpovedať. Každú odpoveď vysvetlite na praktických príkladoch,
čím zvýrazníte svoje zručnosti a schopnosti. Objasnite svoje odpovede.
Medzi tradičné otázky patrí:
1. Aké sú Vaše silné stránky? Nehovorte všeobecné veci, bude to klišé. Skúste niečo v
zmysle, moji kolegovia si na mne cenili pozitívny prístup, ochotu pomôcť, rýchle
riešenia problémov a pod.
2. Aké sú Vaše slabiny? S týmto majú spravidla kandidáti najväčší problém. Nech je
pravda akákoľvek, pravdepodobne nezapôsobí veľmi dobre, keď poviete, že občas
zaspíte do práce, nestíhate termíny, alebo že Vaša firma kvôli Vašej chybe prišla o
zákazku za tisíce. Vyberte si slabinu, ktorá sa, dá ľahko napraviť (trochu by som
potreboval oprášiť angličtinu). Zakladá sa na pravde a môžete ju nejako dokázať. Na jej
náprave už pracujem. Akútne neovplyvňuje Vašu pracovnú výkonnosť a
dôveryhodnosť.
3. Aký si predstavujete plat? Snažte sa odpovedať, ale zároveň si nechajte priestor na
vyjednávanie. Ak poznáte rozpočet na pozíciu, tak ostaňte v jeho rozmedzí, ak nie
zohľadnite svoje skúsenosti a realisticky sa ohodnoťte. Podľa odvetvia, regiónu a Vašej
pracovnej pozície sa dá priemerný plat určiť pomerne presne.
4. Kde sa vidíte za 7 rokov? Nebuďte prehnaný karierista (chcem byť riaditeľom
spoločnosti alebo podnikateľom). Vždy odpovedajte v nadväznosti na danú pozíciu
(chcel by som byť jedným z najlepších predajcov a pod.).
5. Aký bol dôvod Vášho odchodu z predchádzajúceho zamestnania? Samozrejme
hovorte pravdu, ale pokúste sa vynúť odpovediam, ktoré sú negatívne. Pokiaľ šlo o
peniaze, oveľa lepšie vyznie: "Hľadám prácu, ktorá bude ponúkať lepšie platové
podmienky výmenou za väčšiu zodpovednosť a širšiu pracovnú náplň." Určite
nepovedzte: "Nechceli mi dať vyšší plat."
6. Prečo by sme mali prijať práve Vás? V krátkosti zhrňte čo ste v predošlej kariére
dosiahli, zdôraznite najväčšie úspechy a svoju zásluhu na nich. V niekoľkých vetách
zhrňte základné fakty o spoločnosti a spomeňte, čím je Vám sympatická. Opatrný buďte
aj pri hodnotení práce, ktorá sa od Vás očakáva – nemusí sa vždy dokonale zhodovať s
tým, aké máte o danom mieste predstavy alebo čomu zodpovedajú Vaše predchádzajúce
skúsenosti.
Buďte profesionálny
Náborár sa k Vám môže správať milo a priateľsky a pokúsi sa vytvoriť pocit pohodlia, ale to
neznamená, že sa s ním budete rozprávať ako s priateľom. Pamätajte si, že ste na pohovore
v obchodnom prostredí a podľa toho sa musíte aj správať.
Preskočte slang
Vyjadrujte sa odborne počas celého pohovoru a ucelenými vetami bez slangu a hovorových
výrazov. To neznamená, aby ste používali veľké slová bez bežnej slovnej zásoby. Vyjadrujte sa
profesionálne a vyhýbajte sa frázam typu: „uuum“, „ako“ a pod. (každý človek má nejaké) vo
vetách alebo na vyplnenie medzery počas pohovoru. Týmto zlozvykom môžete vyznieť
nezdvorilo a neprofesionálne. Precvičujte si priebeh pohovoru s kamarátom a pokúste sa
eliminovať tieto slová zo svojho prejavu, ak máte tendenciu ich používať, ak ste nervózny
alebo hovoríte pred obecenstvom.
Dýchajte
Niekoľkokrát sa poriadne nadýchnite aby ste sa upokojili ak sa cítite nervózne počas pohovoru.
Táto prestávka Vám pomôže sústrediť sa a udržať si svoju úroveň dôveryhodnosti.
Zanechajte dobrý dojem
34
Najväčšou chybou, ktorú môžete urobiť je, že spravíte prvý krok k odchodu v domnienke, že sa
pohovor skončil. Mali by ste počať na signál – ak je pohovor pri konci, konzultant Vám to dá
najavo. Potom sa mu môžete poďakovať za jeho čas, podať mu ruku a odísť, ale bez náhlenia
a zakopnutia. Môžete sa spýtať, kedy sa rozhodnú a kedy môžete očakávať ich odpoveď.
Zdôrazňujeme, že koniec pohovoru je rovnako dôležitý ako ostatné časti a možno aj o niečo
viac, pretože ak sa vryjete do pamäte náborárov a budú si Vás pamätať – môžete si byť istý, že
ste zanechali dobrý dojem.
Dôležitou časťou v tomto prípade je, nechať si najlepšie otázky na koniec pohovoru
Povedali sme si, že je dôležité klásť otázky. Vyzerajte tak, že sa zaujímate o spoločnosť
a získajte dôležité informácie nato, aby ste sa mohli rozhodnúť. Nanešťastie Vám nevieme
poskytnúť kompletný zoznam dostupných otázok, na ktoré sa zamerať. Najlepšie otázky
nepochádzajú zo zoznamu a nie sú univerzálne vo všetkých odvetviach, spoločnostiach
a zamestnaniach.
Najlepšie otázky, ktoré položíte náborárovi by mali byť premyslené, prispôsobené a založené
na výskume, aby ste dokázali, že ste počúvali personalistu. Najlepšie otázky sú tiež tie, na ktoré
sa hľadá ťažko odpoveď. Ak ste si premysleli, na čo sa spýtate na konci pohovoru, zvážte
otázky z nižšie uvedených kategórií.
Opýtajte sa na veci, ktoré sú pre Vás skutočne dôležité:
Ak uvažujete o vstupe do novej spoločnosti, kde budete tráviť väčšinu svojho času, mali by ste
vedieť pár vecí o ich dennom režime.
Niekoľko príkladných otázok v tejto kategórii:
• Čo je jedinečné vo Vašej podnikovej kultúre?
• Ako by ste opísali každodenné povinnosti na tejto pozícii?
• Čo si vážite na práci v tejto spoločnosti?
Ďalšia vec, ktorá záleží na Vás je, ako môžete najlepšie uspieť a rásť v rámci danej spoločnosti
(tiež sa nato nehľadá odpoveď ľahko).
Niektoré príklady otázok v tejto kategórii:
• Aké typy ľudí tu pracujú?
• Ako vyzerá rast a mobilita v spoločnosti/na pracovnej pozícii/v tíme?
Táto časť pohovoru je vlastne ďalšia príležitosť pre Vás, aby ste ukázali, že ste si spravili
prieskum. Veľa otázok môžete začať tým „Počas môjho prieskumu som čítal o tom (vložte to,
čo ste sa tu naučili). Zaujímalo by ma (vložte zaujímavú otázku)“.
Ukážete, že ste si spravili prieskum o spoločnosti a že ste zvedavý. Môže to na nich zapôsobiť.
Niektoré príklady otázok tohto typu:
• Čítal som, že Vaša spoločnosť plánuje otvoriť tri nové pobočky v tomto roku. Ako to
ovplyvní túto funkciu a spôsob, akým organizácia bude komunikovať? (to je len
ukážková otázka, Vašu otázku si budete musieť prispôsobiť Vášmu prieskumu).
Použite tému, o ktorej sa na pohovore diskutovalo a skúšajte ďalej:
Väčšina pohovorov vyznieva skôr ako konverzácia. V tejto konverzácii zistíte, načo sa náborár
zameriaval. Ak existuje niečo, do čoho by ste sa radi zapojili a je možnosť diskusie, skúste sa
o tom dozvedieť viac. Zistiť o čom náborár rád konverzuje vám pomôže vytvoriť ďalší pútavý
rozhovor v tejto časti pohovoru. Samozrejme je nespočetne veľa otázok, ktoré na konci
pohovoru môžete položiť, toto je len ukážka. Preukážte, že Vám záleží na tom, ako bude
vyzerať Vaša budúcnosť v spoločnosti.
Tu je pár vecí, ktorým by ste sa ale mali vyhnúť:
• Vyhnite sa otázkam „čo to prinesie mne“. To znamená nič čo sa týka platu, dovolenky
alebo benefitov. Tieto otázky eventuálne môžete položiť, ale je lepšie sa ich spýtať už
keď je ponuka práce na stole.
• Nebuďte príliš osobný voči náborárovi. Môže to vyzerať neprofesionálne, keďže ste sa
stretli približne pred 30 minútami.
• Nepýtajte sa náborárov, či dostanete tú prácu. Môže to byť pre nich nepríjemné.
• Nepýtajte sa na citlivé témy z tlače, ako sú súdne spory, prepúšťanie a podobné
problémy. Náborár sa zameriava skôr na pozitívne aspekty spoločnosti a nemali by ste
ho stavať do nepríjemnej pozície.
4.2. Ako sa nesprávať na pohovore
Možno ešte dôležitejšie ako vedieť správne sa správať je vedieť, ako sa vyhnúť nesprávnemu
správaniu sa na pohovore.
Nemeškajte: Ľudia, ktorí robia pohovory sú zaneprázdnení ľudia, ktorí si spravia čas na
stretnutie s Vami, takže je bezohľadné ich zdržovať. Svoje myšlienky si zrovnajte ešte pred
vstupom do budovy a nie v návale stresu na pohovore. Ak sa stane niečo neočakávané, kvôli
čomu sa oneskoríte, zavolajte svojich potenciálnych zamestnávateľov čo najskôr, aby vedeli, čo
sa deje .
Nebuďte hrubý: Dávajte pozor, aby ste neboli nadmerne sebavedomý - nechcete pôsobiť
predsa arogantne. Táto zásada platí nielen pre človeka na pohovore, ale pre každého, koho
stretnete v ten deň, vrátane vrátnika, recepčnej, osoby, ktorá Vám ukáže smer, junior
zamestnanca alebo iných kandidátov. Sme si istí , že si to nezaslúžia, a Vy neviete, kto na Vás
môže niečo spätne povedať.
Nezabudnite mená: Nezabudnite mená ľudí, ktorí s Vami vedú pohovor – robte si poznámky
o nich v duchu a v prípade potreby ich použite. Ak ste pozvaní na druhý pohovor, uistite sa, že
viete, s kým ste hovorili v prvom kole.
Nebuďte konfrontačný: Ten kto robí pohovor sa Vás bude pýtať niekoľko ťažkých otázok
a vyzve Vás k odpovedi. Nie je to osobný útok, takže zostaňte v pokoji po celú dobu, v prípade
potreby buďte odmeraný - budete musieť preukázať, že viete ostať v pohode aj v prípade ak ste
pod tlakom.
Neklamte: Toto je najdôležitejšie. Nikdy neklamte vo svojom CV ani na pohovore o Vašich
skúsenostiach. Je priehľadné, keď niekto klame a to skrz reč tela .
36
Nebuďte negatívny: Nikto nechce pracovať s negatívnymi ľuďmi. Tiež nehovorte negatívne
o svojich predchádzajúcich zamestnávateľoch alebo o ľuďoch, s ktorými ste v minulosti
pracovali, pretože to nebude vyzerať dobre. Snažte sa byť pozitívny vo všetkých smeroch .
4.3.Neverbálna komunikácia počas pohovoru
Myslíme si, že táto časť komunikácie by mala byť vysvetlená oddelene, pretože mnohí
uchádzači o zamestnanie nato často nemyslia a to môže byť dôvodom ich neúspechu.
Neverbálna komunikácia je taký proces komunikácie, kde sa vymieňajú vizuálne vnemy napríklad: gestá, reč tela, očný kontakt, výraz tváre , atď.
Či už ste na spoločenskom stretnutí či pohovore, kombinácia verbálnej a neverbálnej
komunikácie je nesmierne dôležitá . Na niektorých prípadoch , máme tendenciu prehliadať
nutnosť vysielať správne neverbálne signály a vyšleme zlé správy. To platí rovnako aj počas
pohovoru. Kvalifikovaný personalista vždy pozerá na súlad uchádzača medzi neverbálnou a
verbálnou komunikáciou pri vedení pohovoru. Niektoré neverbálne signály, ako je očný
kontakt a celková reči tela sú veľmi dôležité v náborovom procese. Ak náborár spozoruje, že
kandidát neustále pretáča očami alebo je nervózny, môže predpokladať, že klame. Preto
existujú aj iné podnety, ktoré signalizujú, či je kandidát je sebaistý alebo nie.
Základné neverbálne aspekty sú :
Nástroje prvého dojmu neverbálnej komunikácie: spôsob, akým môžete zmeniť situáciu:
trasenie ruky a očný kontakt – všetko vplýva hneď v prvých sekundách na človeka, ktorý
s Vami vedie pohovor. Tiež dávajte pozor na Vaše oblečenie a doplnky, ktoré vedia tiež rýchlo
poslať neverbálne signály.
Držanie tela: Hoci náš sedavý životný štýl a konštantné používanie technologických
vymožeností viedli k hrbeniu sa dlhé hodiny, seďte vo vzpriamenej polohe počas pohovoru.
Signály: " Som presvedčený“ a " som motivovaný ", signalizujú záujem .
Vrtenie sa: Podupkávanie nohami, klopkanie prstami, čmáranie, dotýkanie sa svojich
vlasov/tváre – to všetko vyjadruje rovnakú správu „Radšej by som chcel byť niekde inde“.
Miesto toho minimalizujte Vašu reč tela a gestikuláciu tak, aby človek, ktorý s Vami robí
pohovor sledoval Vaše slová a nezaoberal sa Vašimi neverbálnymi signálmi.
Škriabanie a dotýkanie tváre ukazuje neistotu, zakryté ústa znamenajú nesúhlas s tým,
o čom sa diskutuje. Pokiaľ si priložíte ruky ku hlave, značí to záujem, ale ak mierite
ukazovákom smerom ku spánku, môžete to byť interpretované ako Vaše pochyby a kritika.
Podoprená hlava je jednoznačným signálom nudy a nezáujmu. Odkrytá dlaň sa spája s
pravdivosťou, úprimnosťou. Prekrížené ruky na hrudi jasne naznačujú obranný až zamietavý,
neprípustný postoj. Negatívum sa len podčiarkne, ak uchádzač o zamestnanie sedí aj
s prekríženými nohami v členkoch. Personalistovi je hneď jasné, že ide o uzavretého človeka.
Používajte preto otvorené gestá, priamy pohľad do očí, jasnú gestikuláciu rúk. To všetko sú
signály istoty a dôvery. Vystupujte sebavedome, no nie arogantne!
Ak chcete vyslať pozitívny signál, nakloňte hlavu, čím prejavujete záujem a usmejte sa. Skúste
tiež nakloniť celé telo smerom k vášmu partnerovi v diskusii. Úsmev je signál priateľstva
a otvorenosti, ale pokiaľ neodhaľuje zuby, môže znamenať skrývanú nervozitu. V každom
prípade buďte prirodzení, nesnažte sa pasovať do nejakej pózy. Takéto chovanie sa dá totiž
veľmi ľahko rozpoznať.
Výraz tváre: Pri samotnom pohovore si uvedomujte vlastnú mimiku, aj keď mimické prejavy
sa dajú len veľmi ťažko ovplyvňovať. Zamerajte sa na živosť vlastnej mimiky a pozornosť
venujte najmä pohybom očí, pier a brady. Napríklad nervozitu môže prezradiť zvýšená
frekvencia žmurkania, tu sa však zamerajte radšej na odstraňovanie nervozity, s ktorou
odstránite aj iné nežiadúce prejavy, ktoré Vašu nervozitu prezradia. Všeličo prezradí tiež
pohľad očí a udržanie očného kontaktu. Ten sa hodnotí v troch základných kategóriách – pri
slovnom prejave, pri počúvaní a vo vzťahu k nehovoriacim osobám.
Hlas a melódia reči: Kým niektoré neverbálne prejavy je možné nacvičiť len obmedzene,
nejazykové charakteristiky reči je možné vylepšiť takmer k dokonalosti. Medzi ľahko
ovplyvniteľné patrí hlasitosť reči a rýchlosť reči, výška hlasu, plynulosť prejavu, výslovnosť
a spisovnosť. Môžete sa pripraviť na hodnotenie v oblasti skákania do reči, kladenia
a zodpovedania otázok alebo na to, či je Váš prejav takmer neprerušiteľný, alebo či pracujete
s pauzami a tichom.
Dbajte na to, aby Váš hlas pôsobil umiernene, seriózne, sebaisto, pokojne i energicky. Nemáte
sa čoho obávať. Vyvaruje sa príliš rýchlemu tempu, arogantnosti a koketérie. Tu skutočne
nemá miesto.
„Dobrý personalista dokáže za pomoci správnych signálov odhadnúť kedy uchádzač hovorí
pravdu a kedy klame.“
Najlepšie signály sú oči a pohyby tela. Nemci robili výskum s politikmi, ktorí nehovorili
pravdu a zistili, že vtedy oveľa častejšie žmurkajú a ich zrenice sa vplyvom emocionálneho
napätia, ktoré klamstvo prináša, rozširujú. Klamstvo šteklí, takže muži sa pri klamaní
škrabkajú, šúchajú si nos, prechádzajú si pod ním jedným prstom. Ženy si prikladajú ruku k
ústam a tiež dávajú prst pod nos. Z polohy tela možno určiť aj to, kto s nami vnútorne
nesúhlasí, hoci verbálne dáva najavo súhlas. Takýto človek napríklad nebude mať rovinu
svojho tela rovnobežnú s našou a celkovo zaujme nezhodnú polohu.
Signály
Všeobecne negatívne vnímané signály:
• zvraštenie čela - rozhorčenie
• dvíhanie obočia - nedôverčivosť, arogancia
• neudržiavanie očného kontaktu - ústupčivosť, neúprimnosť
• výrazné odklonenie sa od partnera - nezáujem, nesúhlas
• manipulácia s predmetmi - nervozita, strach, kŕčovitosť
• klopkanie prstami - nervozita, netrpezlivosť
• zaťaté päste - agresivita
• stavanie striešky z prstov spolu s vysunutou bradou dohora - námietky, povýšenosť
• dvíhanie ukazováka - agresivita
• kríženie rúk a nôh - nezáujem, neistota, skrývanie sa
• rozťahovanie sa - povýšenosť, dominancia
38
•
•
dotyky po tvári - neistota, nervozita
nevhodné akustické náplne prestávok
Všeobecne pozitívne vnímané signály:
• srdečné podanie ruky
• uvoľnený postoj
• primeraná sila hlasu
• striedanie pomalšieho a rýchlejšieho tempa reči
• vhodné využitie úsmevu
• ústretové gestá
• otvorené dlane
4.4. Po pohovore
Ak ste neboli úspešní, väčšina spoločností, poskytuje spätnú väzbu o tom, čo by ste mali
zlepšiť. Avšak na našom trhu (slovenskom, českom, poľskom, maďarskom) to ešte nie je často
zavedené, čo nie je správne. Takže môžete zavolať a spýtať sa priamo, pretože Vám to pomôže
pripraviť sa na budúce pohovory.
Nevolajte im veľmi často pred uplynutím lehoty na konečné rozhodnutie. Môžete vyzerať
zúfalo.
V každom prípade, nechajte si svoje poznámky pre budúcnosť a zamyslite sa nad interview –
jeho dobré a zlé body. Pokúste sa identifikovať prípadné chyby, ak máte pocit, že ste nejaké
spravili a čo by ste mohli zlepšiť do budúcna.
Prax je najlepší spôsob ako sa zlepšiť, takže použite každé interview pre zlepšovanie sa a učte
sa od každého s kým sa stretnete.
Každý pohovor Vás priblíži k novej práci, takže žiadny pohovor nie je plytvaním času.
Záver
Veríme, že Vám táto príručka pomôže zorientovať sa na trhu práce, prinúti Vás uvažovať nad
výberom novej práce pod trochu iným uhlom pohľadu. Podporí Vašu motiváciu, odhodlanosť a
vytrvalosť. Nepodceňujte pozitívny prístup pri hľadaní prácu. Bez ohľadu na to, či budete mať
dokonalý životopis, 100% sa pripravíte na pracovný pohovor, ak si nebudete veriť, nebudete
pôsobiť sebaisto, môže sa stať, že ostanete len malý krôčik pre vytúženým cieľom. Keď po
niečom budete veľmi túžiť, splní sa Vám to, lebo to tak má byť. Ak sa Vám teda pritrafí
zaujímavá pracovná ponuka, urobte všetko preto, aby ste ju získali. Neustále na to myslite pri
hľadaní novej práce. Na druhej strane nepodceňujte prípravu a osvedčené postupy. Investujte
čas to tejto práce. Áno, hľadanie práce je taktiež práca. Je preto nevyhnutné poznať ako ju
vykonaváť. V príručke sme sa pokúsili v kocke zosumarizovať základné princípy a postupy pri
hľadaní práce. Samozrejme je to značne obsiahla oblasť, o ktorej by dalo ešte mnoho písať.
Každým dňom vznikajú dokonca nové teórie a metódy ako na trhu práce uspieť. Je preto
nevyhnutné nebrať túto príručku ako nekonečnú pravdu. Odporúčame sledovať nové trendy na
internete, doštudovať si príbuznú literatúru, v prípade, že niektorá z kapitol príručky nebola
dostatočne popísaná.
Oceníme zároveň ak navštívite našu webovú stránku http://workingaltogether.eu, kde sa
budeme snažiť pridávať neustále nové informácie o hľadaní práce. Taktiež budeme radi, ak
nám dáte spätnú väzbu a napíšete nám na e-mailový kontakt [email protected], či Vám
príručka pomohla, čo sa Vám na nej páčilo, naopak čo Vám v nej chýbalo. Budeme sa snažiť aj
naďalej pomáhať všetkým z Vás, ktorí cítia, že potrebujú pomôcť s nájdením si novej práce.
Ďakujem,
Pracovný tím „V4 Working Simply Altogether“
40
Zdroje informácií:
Internetové zdroje:
http://www.forbes.com
http://www.job-hunt.org
http://www.examiner.com
http://www.businessballs.com
http://www.kc.ef.jcu.cz
http://careerrocketeer.com
www.williamhanson.co.uk
http://www.tiptopjob.com
http://www.wikihow.com
http://articles.economictimes.com
http://www.smrov.cz
http://www.jobs.cz
http://www.profesia.sk
http://www.havlikstejskal.cz
http://www.listymotywacyjne.pl
Knižné zdroje:
Think and grow Rich , Napoleon Hill, 1937
Download

PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČA O ZAMESTNANIE VO VEKU 50+