POVEZIVANJE TABELA
RELACIJE IZMEDJU TABELA , TABELA I UPITA ...
Najva`niji smisao rada sa bazama podataka je povezivanje tabela i drugih objekata i
kreiranje razli~itih relacija , upita i izve{taja. Povezivanje je mogu}e samo ako tabele
sadr`e zajedni~ka polja na kojima su unapred definisani primarni klju~evi. Tehnike za
povezivanje mogu biti : 1;1. 1:N, N:M.
Relacije se kreiraju kori{}enjem menija TOOLS  RELATIONSHIPS.. opcije ili pomo}nom
ikonicom
.
Pri aktiviranju relacije, postavlja se automatski i meni RELATIONSHIP sa posebnim
menijima. Potrebno je izabrati opciju SHOW TABLE i odabrane tabele ili upite dodavati
opcijom ADD. Kada su potrebni objekti preneti u RELATIONSHIP , zatvoriti sa CLOSE
dijalo{ki prozor.
Povezivanje polja iz razli~itih objekata se vr{i mi{em prevla~enjem polja od jednog do
drugog objekta. Na kraju iz prozora EDIT RELATIONSHIP treba potvrditi kreiranje relacije
opcijom CREATE ili OK.
Postoje}e relacije se mogu menjati , ako se mi{em kline na liniju veze izmedju tabela ,
tako da se desnim tasterom mi{a koristi EDIT RELATIONSHIP ili DELETE za brisanje
postoje}e veze.
Dva polja koja u~estvuju u relaciji moraju biti istog tipa. Za za{titu podataka podataka od
brisanja ili izmena , koristi se posebna opcija ENFORCE RESIDENTIAL INTEGRITY , OK.
Tada su dostupne i opcije CASCADE UPDATE I CASCADE DELETE, za a`uriranje
podataka. Automatski se prave promene u povezanim tabelama.
ACCESS ZADATAK 1.
Kreirati bazu podataka PRAKSA.
1) Kreirati tabelu DJACI u kojoj se ~uvaju imena u~enika iz odeljenja , njihove adrese ,
brojevi telefona, I nazivi firme u kojoj obavljaju profesionalnu praksu.
2) Kreirati tabelu FIRME u kojoj djaci obavljaju praksu sa slede}im poljima: naziv firme,
adresa, telefonski broj, I imena odgovornih lica za obavljanje prakse.
3) Povezati tabele relacijom 1:N preko polja PREDUZE]E.
ACCESS ZADATAK 2.
Kreirati bazu podataka KADROVI u kojoj su tabele :
1) RADNICI1 ( sa poljima [IFRA, PREZIME, IME, KOEFICIJENT, STA@, STRU^NA SPREMA)
2) RADNICI2 ( sa poljima SIFRA, ADRESA ,TELEFON)
3) DECA_RADNIKA ( sa poljima PREZIME, IME, GODINA, SIFRA).
Uspostaviti vi{e razli~itih relacija izmedju tabela .
Na kraju pregledati izgled povezanih tabela preko opcije DATASHEET TABLE.
+
UPITI
Upiti se koriste za izdvajanje potrebnih informacija iz baze podataka. Putem njih se
jednostavno i brzo vr{i pretra`ivanje slogova baze, a to su obi~no podaci koji
zadovoljavaju postavljene uslove. . Upiti se koriste za biranje slogova, a`uriranje tabela i
dodavanje novih slogova u tabelu. Za pretra`ivanje i pronala`enje podataka , mogu}a su
jednostavnija re{enja , ako se koristi naredba FIND, a takodje i zamena istih je
omogu}ena kori{}enjem naredbe REPLACE (ALL).
Takodje, za prikaz pojedinih podataka mo`e se korisiti i kombinacija komandi ;
HIDE COLUMNS ( Unhide columns) iz menija FORMAT ili
FILTER iz menija RECORDS.
Za kreiranje upita se koristi objekat
na~ina za kreiranje upita i to su;
1)dizajniranje u DISAGN VIEW pogledu
2) kori{}enje ~arobnjaka QUERY WIZARD.
QUERIES , pri ~emu se mogu korisiti dva
CREATE QUERY IN DESIGN VIEW
CREATE QUERY BY USING WIZARD
Upit se mo`e kreirati kori{}enjem jedne ili vi{e tabela u zavisnosti od zahteva
korisnika.
Procedura za kreiranje upita se mo`e da sastoji od :
 Pozivanja novog upita za kreiranje : NEW QUERY i opcija za kreiranje :
DESIGN VIEW , SIMPLY QUERY WIZARD, CROSSTAB QUERY WIZARD,..
ADD
>
>
 Izbora tabele ili vi{e njih izdvajanje podataka i kreiranje upita ( SHOW TABLE)
 Izbor tabela potvrditi sa ADD , a na kraju zatvoriti prozor sa CLOSE.
 Polja ( FIELD) koja se sme{aju u upit prenose se prevla~enjem ili dvostrukim
klikom mi{a i to u pogodnom redosledu koje odredi korisnik. Sva odabrana polja
su potvrdjena sa opcijom SHOW , za neka polja se mogu i isklju~iti;
 Izdvojena polja se mogu sortirati u rastu}i i opadaju}i redosled opcijom SORT.
 Nad poljima se mo`e primeniti i uslov ili CRITERIA ( za tekstualne i numeri~ke
podatke mogu se primeniti i operatori )
 Mogu se kreirati i nova polja i njima definisati izra~unavanja nad numeri~kim
poljima npr. [vrednost]: kolicina*cena
Vrednost - je naziv novog polja koji je dobijen izra~unavanjem dva polja iz tabele
Posle postavljanja svih potrebnih parametara , vr{i se snimanje upita i dodeljivanje
naziva , koji treba da odgovara nameni i izdvojenim poljima.
File: SAVE < IME> , a pri snimanju UPIT }e dobiti posebno oble`je ( prikaz) kom
objektu pripada u bazi.
Šta je upit?
Čemu
služe?
Upiti (Queries)
U Access-u Query označava upit odnosno pitanje koje se
postavlja bazi podataka radi izdvajanja i prikazivanja samo zapisa
koje tražimo.
Izdvojeni zapisi najčešće služe radi prikazivanja u raznim
izveštajima ili obrascima. Upitom se izvrši odabir i prikaz
odredenih zapisa koji se prikazuju u tabelarnom prikazu kao i zapisi
tabele
Medutim, podaci u upitu nisu podaci tabele, to je samo dinamički
(virtuelni) skup zapisa koji se ne čuva u bazi podataka. U bazi se
čuva samo struktura upita, a upit se izvršava svaki put kada se
pozove. Tada se iz najsvežije verzije svih zapisa izdvoje zapisi kako
je zadato u upitu. Zatvaranjem upita, dinamicki skup nestaje i ne
zauzima prostor na disku
Znaci, rezultati upita su uvek u tabelarnom prikazu, ali oni
Kako ih
nisu
stvarno
upisani na disk kao tabela, traju samo dok je pokrenut
vidimo?
upit, kao dinamicki skup zapisa, a podaci u njemu oslikavaju
vrednost podataka u tabelama iz kojih upit crpi podatke. U većini
upita se ova vrednost može menjati, čime se ustvari menja vrednost podataka u izvornoj tabeli.
Postoji više vrsta upita, koji se mogu izabrati iz padajućeg menija Query
Kako
deliju na
tabelu?
Upitom za izdvajanje podataka (Select query) se mogu izdvojiti podaci iz jedne ili više tabela, pri čemu se
odabir podataka vrši po zadatom kriterijumu, bira se način sortiranja, a mogu se prikazati i neka nova
izračunata polja (Složeni upiti).
Posebna vrsta upita za izdvajanje podataka predstavljaju takozvani zbirni upiti (Totals), kojima se mogu
dobiti zbirovi i međuzbirovi nad nekim podacima, izračunavaju proseci, prebrojavaju podaci po nekom
kriterijumu...
Akcionim upitima (Make-Table, Update, Append i Delete) se mogu praviti nove tabele, menjati vrednosti
u tabelama, dodavati grupe zapisa u tabelu ili brisati grupe zapisa.
Unakrsni upiti (Cosstab Query) grupišu podatke po kategorijama i prikazuju vrednosti u tabelarnom
formatu. Najčešće se u praksi koriste za prikazivanje izvoda za mesečnu, kvartalnu i godišnju prodaju kao i
npr. za odgovore na pitanja ko je naručio koliko čega i sl. Ovi upiti mogu da služe kao osnova za izveštaje i
grafikone
Upiti za izdvajanje podataka (Select query)
(podrazumeva se da je baza napravljena, otvorena i iz liste objekata izabran Queries)
* Za kreiranje upita može da se koristi pomoc čarobnjaka (wizard), vrlo je zgodno, pa to probajte sami.
Takode možete da kreirate upit prema svojoj želji, znači u prikazu za dizajniranje Design View, kao
kad ste kreirali tabele. Jednom kreirani upit se koristi isto kao tabela, to znaci da se njegovi podaci vide u
tabelarnom prikazu, odnosno u Datasheet View. Osim toga, jednom kreirani upit, se uvek može naknadno
modifikovati, opet u prikazu za dizajniranje
Упити (Queries)
Упити (Queries) су информације које смо извукли из више повезаних табела (одговори на
постављена питања). Креирање упита у Design приказу садржи у горњем прозору табеле које су у
вези а у доњем делу прозора се налази 6 редова и то су:
Field – назив поља која бирамо (двокликом на жељено поље, преношењем жељеног поља или кликом
на падајућу листу поља па онда на одабир жељеног поља )
Table – назив табеле из које узимамо поље (попуњава се сама)
Sort – подешавамо да ли желимо да сортирамо податке по жељеном пољу
Show – је поље које ако је штиклирано оно се приказује или ако није оно је невидљиво
Criteria – служи за постављање конкретних услова испод оних поља на која се односе
Or – служи са писање додатних услова (питања)
Сва питања која могу бити постављена а која се односе на текстуалне податке:
1. Да прикажете податке који почињу одређеним карактером: карактер* (нпр. да почиње на слово
А – А*)
2. Да прикажете податке који завршавају одређеним карактером: *карактер (нпр. да завршава на
слово А – *а)
3. Да прикажете податке који садрже одређени карактер: *карактер* (нпр. да садржи слово А –
*а*)
4. Да прикажете тачно наведени податак: наводите податак испод поља на који се односи (нпр.
приказати све особе које се зову Иван)
Сва питања која могу бити постављена а која се односе на нумеричке или новчане податке:
Примењују се знаци за поређење података: <, >, <=, >=, = и . (нпр. приказати све уплате које су
мање од 5000 динара - < 5000)
Сва питања која могу бити постављена а која се односе на датумске податке:
1. Да прикажете датуме који су пре датог датума: <датум (нпр. пре 15.8.2005 - < 15/8/2005)
2. Да прикажете датуме који су после датог датума: >датум (нпр. после 15.8.2005 - > 15/8/2005)
3. Да прикажете датуме који су између два датума: Between датум1 and датум2 (нпр. приказати
датуме у првој половини 2005. године - Between 1/1/2005 and 30/6/2005)
4. Да прикажете тачно наведени датум: наводите датум испод поља на који се односи (нпр.
приказати све исплате које су биле 15.8.2005 - =15/8/2005)
. Kreiranje upita korišćenjem Simple Query Wizard-a
• Na Design prozoru selektujte tab Query.
• Kliknite na ikonu New:
Na ekranu će se prikazati prvi dialog box na kojem treba da selektujete opciju Simple Query Wizard:
• a zatim kliknite na dugme OK.
• Na sledećem dialog box-u selektujte tabelu nad kojom želite da kreirate upit:
a zatim, slično kao prilikom kreiranja forme, selektujte polja koja želite da sadrži upit:
• Kliknite na taster Next, na ekranu će se pojaviti sledeći dialog box:
Ponovo kliknite na taster Next, na ekranu će se pojaviti sledeći dialog box:
• Zadajte ime upita i kliknite na dugme Finish. Na ekranu će biti prikazan rezultat Vašeg upita:
QUERY ili UPIT
VRSTE UPITA:
1. Simple query
– Najjednostavniji i najčešće korišten tip upita . On vrača podatke
iz jedne ili više tablica i prikazuje ih u Datasheet View-u gdje te podatke moţemo i
po potrebi promijeniti. Koristimo ju za grupiranje, traženje i sumiranje podataka
2. Parameter query – Tip upita u kojem moţemo namjestiti da se kada pokrenemo
upit automatski otvara prozorčić u koji moramo unijeti podatak koji će sluţiti
kao kriterija za pretraţivanje tablica. Zgodne su kao podloga za forme i izvještaje
zbog svoje fleksibilnosti
3. Crosstab query – Prikazuje sumirane vrijednosti (sume, prosjeci i brojanja) i
prikazuje ih u obliku spreadsheet tablice(kao u Excelu)
4. Action query – Ima ih više vrsta, a svim im je zajedničko da vrše promjene
mnogim rekordima u samo jednoj operaciji
o
o
o
o
Update query
– Radi globalne promjene grupi redaka u jednoj ili više tablica(npr.
koristimo ju kada ţelimo podignuti sve cijene za 10%)
Append query – Uzima grupu rekorda iz jedne ili više tablica i stavlja ih na kraj
jedne ili više tablica
Make-table query – Stvara novu tablicu iz dijela ili svih podataka iz jedne ili više
tablica(npr. ako ţelimo imati tablicu Narudţbe95 tj. sve narudţbe iz 95. godine)
Delete query
– Briše grupu rekorda iz jedne ili više tablica(npr. ako ţelimo obrisati
jednog ili više zaposlenika koji su dobili otkaz)
KREIRANJE UPITA:
Isto kao i kod tablica da bismo kreirali upit moramo otvoriti upit grupu i odabrati New
Tu imamo takoĎer više izbora:





Design View – Otvara prazan upit u koji sami moramo postavljati polja koja ţelimo u njemu.
Simple query wizard – Čarobnjak koji ubrzava i pojednostavljuje proces odabira polja u upitu
(preporučam korištenje)
Crosstab query wizard –Čarobnjak koji kreira crosstab upite
Find Duplicates query wizard – Čarobnjak koji stvara upit iz jedne tablice ili queri-a, a
prikazuje rekorde koji imaju istu vrijednost u nekom polju.
Find Unmached query wizard – Čarobnjak koji traţi redke iz jedne tablice koji nisu povezani
niti sa jednim retkom u drugoj tablici.
Radi jednostavnosti ćemo odabrati Simple query wizard:
-
Tu iz Table/Query kućice odabiremo tablicu ili upit iz kojeg ţelimo vidjeti polja
- A iz Avaliable fields liste odabiremo polja iz te tablice koja će se nalaziti u upitu tako da
označimo polje i stisnemo gumb za prebacivanje
. Ova dva koraka moţemo ponavljati
dok nismo odabrali sva polja iz svi tablica koje ţelimo. Kliknemo na gumb Next
- U kućicu na vrhu prozora upisujemo ime upita, i pri dnu ekrana biramo ţelimo li
vidjeti rezultate upita ili ţelimo još dotjerati dizajn upita.
Nakon ovog čarobnjaka upit bi prikazao sva odabrana polja i podatke iz svih rekorda za
odabrana polja. Da bi gledali odreĎene rekorde moramo još postaviti kriterije po kojima
će rekordi biti prikazani stoga odabiremo drugu opciju( Modify Query design) i otvara se
Design View upita sa već odabranim poljima
KAKO ODABRATI ŢELJENE RECORDE U UPITU?
Rekorde odabiremo korištenjem kriterije. Kriterija je uvjet koji postavljamo
u Criteria kućicu na dnu Design površine(prozora). Nakon postavljanja kriterije u
rezultatima upita će biti prikazani smo oni rekordi koji zadovoljavaju taj uvjet. Ona se
piše u obliku izraza pomoću Exspression buildera ili ju sami unosimo sa tipkovnice.
Kriterije moţemo kombinirati u poljima Criteria i Or (ako koristimo dvije kriterije
u Criteria polju operator izmeĎu njih je And (i) ili ako kriteriju unosimo u Or polje ondje
je operator Or(ili), kombiniramo po potrebi)
KORIŠTENJE EXPRESSION BUILDERA:
Expression builder pozivamo tako da kliknemo desni gumb miša na Criteria polje i
odaberemo
Build opciju
. Nakon toga nam se otvori Expression builder prozor koji je sačinjen od
tri dijela.
1. Gornji dio se zove Expression box i u njemu gradimo izraz
2. Srednji dio je lista operatora koje ubacujemo u izraz tako da kliknemo na njega
kada se nalazimo na mjestu u izrazu gdje ga ţelimo ubaciti
3. Donji dio se sastoji takoĎer od tri dijela
o Lijevi dio u kojem se nalaze objekti baze podataka, funkcije, konstante, operatori i
uobičajeni izrazi
o Srednji dio je lista specifičnih elemenata za odabrani direktorij u lijevom dijelu
o Desni dio je lista vrijednosti za element koji je izabran u srednjem dijelu
Izraz izgraĎujemo kombiniranjem operatora, elemenata, funkcija i vrijednosti ovisno o
potrebi.(Lista izraza se nalazi u helpu. Pozivamo ju tako da se pozicioniramo na Criteria
polje i pritisnemo tipku F1. Tamo su operatori sloţeni po svojoj domeni rada- za rad sa
brojevima, tekstom ,datumima itd.)
KAKO STVORITI AKCIJSKI UPIT?
Ponovno pokrenemo Simple query wizard i odaberemo polja koja ţelimo i
odaberemo Design View. Sada na alatnoj traci kliknemo na Query Type gumb
biramo koji tip upita ţelimo.




i odavde
Make-table query – nakon odabira nam se javlja prozor u koji u kućicu upisujemo
ime tablice koju ćemo stvoriti i ţelimo li ju spremiti u ovu ili neku drugu bazu.
Postavimo kriterije i pokrenemo upit stiskom na Run Query gumb
na alatnoj
traci.
Update query – kod nje nam se javlja novo polje Update To. U njega upisujemo
izraz na mjesto polja koje ţelimo promijeniti. Mijenjaju se vrijednosti za sve
obuhvaćene rekorde. Postavimo kriterije i pokrenemo upit da bi se promjene
izvršile.
Append query – nakon odabira nam se javlja prozor gdje u kućicu upisujemo(ili
odabiremo spuštanjem liste ) ime već postojeće tablice gdje će se rekordi dodati na
kraj tablice. Postavimo kriterije i pokrenemo upit da bi se promjene izvršile.
Delete query – pokretanjem se brišu svi obuhvaćeni rekordi iz izabranih tablica.
Parametarske upite stvaramo tako da Criteria polje u uglatim zagradama upišemo tekst
koji pobliţe opisuje ono što korisnik mora upisati da bi se onda po tome što je korisnik
upisao izvukli rekordi koji sadrţe taj upisani tekst.(npr. [Prezime zaposlenika] u
polje Prezime iz tablice Djelatnici )
Download

Sve o upitima