Instalace systému ABRA Gx (ABRA G1, ABRA G2, ABRA G3) a databázového
serveru Firebird na Windows
Instalační program ABRA G1 a ABRA G2 najdete na webu výrobce www.abra.eu v sekci Ke stažení. U
ABRA G3 kontaktujte obchodní oddělení dodavatele.
Spuštění instalace ABRA Gx:
Po spuštění instalačního programu systému ABRA Gx se nejdříve provede kontrola
nastavení středoevropského národního prostředí:
Není-li aktivní požadovaný formát čeština, slovenština či jiný s kódovou stránkou
Win1250, program to oznámí:
Není-li nastaveným jazykem pro programy nepodporující Unicode čeština, slovenština či
jiný s kódovou stránkou Win1250, program to rovněž oznámí:
V instalaci nelze pokračovat, dokud není národní prostředí nastaveno požadovaným
způsobem. Jak na to, viz kap. Co dělat, když …, na konci tohoto dokumentu (zde jsou
uvedeny obdobné informace jako v souboru readme.txt, na který se odkazují hlášení z obrázků výše).
Po kontrole nár. prostředí zkontroluje, zda je nainstalován databázový SQL server
Firebird požadované verze (nezbytný pro chod ABRA Gx).
Pokud je nalezen Firebird, ale jiné verze, systém to oznámí:
Pokud stisknete Ano, zobrazí se soubor readme.txt, kde si můžete přečíst více. Pokud
stisknete Ne, instalační program ABRA Gx se ukončí (ABRA Gx nemůže pracovat bez
příslušného SQL serveru, nevhodný Firebird je nutno nejdříve odinstalovat). Toto lze
provést v Ovládacích panelech->Programy a funkce. Na starších operačních systémech
Windows (Vista, XP) toto nastavení naleznete v Ovládacích panelech->Přidat nebo
odebrat programy.
Pokud není žádný server Firebird nalezen (tj. žádný Firebird jste neměli nainstalován
nebo jste měli jiný, který jste odinstalovali, jak žádal předchozí krok), systém to oznámí
a nabídne jeho instalaci:
Po stisku ANO zahájí jeho instalaci. Pokud stisknete Ne, instalační program ABRA Gx se
ukončí (ABRA Gx nemůže pracovat bez příslušného SQL serveru).
Instalace serveru Firebird:
(Následující popis se vztahuje k FB v.2.5.):
Vyberte jazyk instalace:
Po stisku OK se zobrazí informace o verzi FB:
Dále potvrďte souhlas s licenčním ujednáním:
Zobrazení dalších informací o instalovaném FB serveru:
Zadání cesty, kam se má FB nainstalovat. Stačí potvrdit předvyplněnou:
Volba varianty serveru a instalovaných komponent. Ponechte předvyplněné –
SuperServer (optimální zejména pro jednouživatelské instalace ABRAGx):
Zadání názvu, pod kterým se vytvoří složka ve Start menu:
Možnost dalších nastavení. Ponechte předvyplněné:
Kontrolní zobrazení nastavení z předchozích kroků. Potvrďte. Pokud jste se v něčem
spletli, pomocí Back se můžete vrátit zpět a nastavení ještě změnit. Je-li vše OK,
stiskněte Install:
Zobrazí se průběh instalace:
Po nainstalování si můžete přečíst další informace o nainstalovaném FB. Poté stiskněte
Next:
Závěrečná obrazovka instalace FB. Ponechte zatrženo Start Firebird (aby se FB rovnou
spustil). What next (zobrazení dalších informací k FB na www) můžete odtrhnout.
Stiskem Finish jste úspěšně dokončili instalaci Firebird:
Pokračuje instalace ABRA Gx zobrazením uvítací obrazovky:
•
Pozn: Zde popíšeme instalaci ABRA G2, postup pro ostatní produkty ABRA Gx je obdobný.
Dále potvrďte souhlas s podmínkami používání:
V dalším kroku je důležité, v jaké podobě chcete ABRA Gx nainstalovat. Pokud si chcete
jen ABRA Gx vyzkoušet na demonstračních datech, zvolte „Demoverze“. Pokud si ji
chcete vyzkoušet v ostrém provozu (zadávat data vlastní firmy a zkusit, zda vám práce
s ní bude v praxi vyhovovat), zvolte „Start verze“:
•
Pozn.: Volba Aktualizace je určena pro instalaci update pro uživatele, kteří již ABAR Gx
provozují a nyní chtějí přejít na novou verzi. Volba „Nová ostrá“ je určena pro uživatele,
kteří již zakoupili licenci a mají aktivační klíč. Popis těchto voleb není předmětem tohoto
návodu. Více se o nich dozvíte v uživatelském helpu ABRAGx.chm, který je součástí
instalace nebo k dispozici ke stažení na webu výrobce ABRA Gx.
•
Pozn.: U systému ABRA G3 není k dispozici volba Start verze.
Dále se volí cesta, kam se má ABRA Gx nainstalovat. Stačí potvrdit předvyplněnou:
Pokud jste zvolili instalaci Demoverze, zobrazí se v dalším kroku volba pro nahrání
demodat. Pokud vás zajímá výroba, zvolte data pro modul Výroba, jinak ponechte
předvyplněné:
•
Pozn.: Pro ABRA G1 není výroba k dispozici.
•
Pozn.2: Pokud jste zvolili instalaci Start verze, tento krok se nezobrazí, přičemž příslušná
startovací data budou nahrána automaticky.
Dále se nabídne možnost vytvoření složky pro spouštění ABRA Gx ve Start menu a na
ploše ( doporučujeme nechat předvyplněné):
Po stisky Další je zahájena vlastní instalace ABRA Gx, přičemž se zobrazuje průběh
instalace:
Poté se již zobrazí přihlašovací dialog do ABRA Gx pro výběr spojení na databázi. Po
instalaci dle předchozího postupu je spojení jediné připravené k vytvoření nové databáze,
stačí tedy potvrdit stiskem OK:
Pokud jste
Zobrazí se průběh vytváření databáze:
Poté se již zobrazí přihlašovací dialog do ABRA Gx pro výběr uživatele:
Pokud jste si nainstalovali demonstrační verzi, vyberte jednoho z nabízených uživatelů
(doporučujeme předvyplněného uživatele ředitel, který má plná přístupová práva) a
stiskněte OK (heslo nezadávejte žádné, v demoverzi hesla nejsou).
Poté se mohou zobrazit nějaké servisní informace a následně okno pro spuštění agend
ABRA Gx, odkud si můžete spouštět jednotlivé agendy a začít se systémem pracovat.
*******************************
Podrobné informace jak k postupu instalace, tak dalšímu použití ABRA Gx viz
uživatelský help ABRAGx.chm (tj. ABRAG1.chm, ABRAG2.chm atd.), který je součástí
instalace. Help je průběžně doplňován a jeho aktuální znění je rovněž k dispozici ke
stažení na webu www.abra.eu.
Tip: Pokud jste začínající uživatel, doporučujeme pro prvotní seznámení s ABRA Gx
příručku QuickStart (tj. ABRAG1QS.chm, ABRAG2QS.chm atd.)
Co dělat, když….
Co dělat, když instalační program úvodu hlásí problém s chybně nastavenou kódovou
stránkou v národním prostředí počítače:
Zkontrolujte, zda máte na počítači, na němž spouštíte ABRA Gx, nastaven v národním
prostředí požadovaný formát čeština, slovenština či jiný s kódovou stránkou Win1250.
Toto lze provést v Ovládacích panelech->Oblast a jazyk->záložka Formát:
•
Pozn.: Na starších operačních systémech Windows (Vista, XP) toto nastavení
naleznete v Ovládacích panelech->Místní a jazykové nastavení.
Co dělat, když instalační program hlásí problém s chybně nastaveným jazykem pro
programy nepodporující Unicode v národním prostředí počítače:
Zkontrolujte, zda máte na počítači, na němž spouštíte ABRA Gx, nastaven v národním
prostředí požadovaný jazyk pro programy nepodporující Unicode na čeština, slovenština
či na jiný s kódovou stránkou Win1250. Toto lze provést v Ovládacích panelech->Oblast
a jazyk -> záložka Správa -> položka Změnit místní nastavení
systému:
•
Pozn.: Na starších operačních systémech Windows (Vista, XP) toto nastavení
naleznete v Ovládacích panelech - Místní a jazykové nastavení - záložka Upřesnit.
Pozor! Občas se mohou vyskytnout problémy s uložením tohoto nastavení na úrovni operačního
systému, kdy se operační systém tváří, že je vše nastaveno správně, ale systém ABRA Gx stále není
možné spustit. V tomto případě vyzkoušejte postup uvedený v popisu řešení.
Windows XP/Windows Server 2003
1. Otevřete ovládací panel "Místní a jazykové nastavení" a nastavte na záložce "Místní nastavení"
položku "Standardy a formáty" na "Angličtina (Spojené státy)".
2. Stejně tak nastavte na záložce "Upřesnit" položku "Jazyk pro programy nepodporující kód Unicode"
na "Angličtina (Spojené státy)". Uložte změny.
3. Restartuje počítač.
4. Po restartování počítače výše zmiňované dvě položky změňte zpět na "Čeština", uložte změny a
restartuje počítač.
5. Nyní opět ve stejném ovládacím panelu na záložce "Upřesnit" zaškrtněte položku "Použít nastavení
pro účet tohoto uživatele a profil výchozího uživatelského účtu".
6. Změny uložte a proveďte poslední restart PC.
Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008
1. Otevřete ovládací panel "Oblast a jazyk" a nastavte na záložce "Formáty" položku "Formát" na
"Angličtina (Spojené státy)".
2. Stejně tak nastavte na záložce "Správa" pod tlačítkem "Změnit místní nastavení systému" položku
"Aktuální místní nastavení" na "Angličtina (Spojené státy)". Uložte změny.
3. Restartuje počítač.
4. Po restartování počítače výše zmiňované dvě položky změňte zpět na "Čeština (Česká republika)",
změny uložte a restartuje počítač.
5. Nyní opět ve stejném ovládacím panelu na záložce "Správa" stiskněte tlačítko "Kopírování
nastavení" a zaškrtněte obě položky "Úvodní obrazovka a systémové účty" a "Nové uživatelské účty".
6. Změny uložte a proveďte poslední restart PC.
Upozornění:
1. Toto nastavení nezmění nastavení národního prostředí pro již existujícího uživatele. Ten si musí
nastavit správné prostředí ve svém profilu (po přihlášení) sám.
2. Pro nastavení "Úvodní obrazovka a systémové účty" ve Windows 2008 a 7 musí být uživatel
Administrator nebo ve skupině Administrators.
3. Řeší se tím také problém, že nemůže Application Server jako služba (AppServerS.exe), nastartovat,
pokud se spouští pod uživatelem LOCAL SYSTEM. Pokud se spouští pod nějakým běžným
uživatelem, je nutné se s ním na daném stroji přihlásit a nastavit správně prostředí.
Download

Instalace systému ABRA Gx