НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ
ПОЗИВ
Позивају се чланови Наставно-научног већа Факултета да присуствују 14. редовној
СЕДНИЦИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
коју на основу члана 38. Статута факултета заказујем за:
ЧЕТВРТАК 30. ЈАНУАР 2014. ГОДИНЕ У 12 ЧАСОВА У МАЛОМ АМФИТЕАТРУ
За заказану седницу НН већа Факултета предвиђа се следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА одржане 26. 12. 2013. год.
2.НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић
2.1. Списак дипломираних студената у периоду од 16. 12. 2013. год. до 22. 1. 2014. год.
2.2. Списак студената који су одбранили завршни рад од 16. 12. 2013. год. до 22. 1. 2014. год.
2.3. Пријављени завршни радови
2.3.1. Образложења тема завршних радова
2. 4. Приjављени завршни мастер радови
2. 4.1. Образложења тема завршних мастер радова
2.5. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ
2.6. ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Известилац: Проф. др Петар Ускоковић
2.6.1. Продужење рока за завршетак докторских студија
2.6.2.Признавање испита
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александар Орловић
3.1.Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачка звања
3.2. Давање сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на другим факултетима
4. Утврђивање предлога за измену и допуну Статута факултета
5. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
6.ТЕКУЋА ПИТАЊА
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТ
Проф. др Ђорђе Јанаћковић с.р.
2
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
ЗАПИСНИК
са 13. редовне седнице Наставно- научног већа, одржане 26. 12. 2013. год. у 12 часова у
Свечаној сали.
Седници је присуствовало 33 чланова Већа.
Одсутни: Славиша Путић, Славица Стевановић, Драган Митраковић, Рајко Шашић, Ендре
Ромхањи, Невенка Рајић, Мирјана Ристић и Борис Лончар.
Осим чланова Већа седници су присуствовали: Владимир Аранђеловић, правник и Миља
Дачић, референт службе за наставно- студентске послове.
На предлог декана проф. др Ђорђа Јанаћковића, за ову седницу је прихваћен следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 12. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА
ФАКУЛТЕТА одржане 21. 11. 2013. год.
2.НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александра Перић-Грујић
2.1. Списак дипломираних студената у периоду од 12. 11. 2013. год. до 16. 12. 2013. год.
2.2. Пријављени дипломски радови
2.2.1 Образложења тема дипломских радова
2.3. Пријављени дипломски радови (студенти уписани шк. 2005/06)
2.4. Пријављени завршни радови
2.4.1. Образложења тема завршних радова
2.5.Списак студената који су одбранили завршни мастер рад у периоду од 12. 11. 2013. год. до
16. 12. 2013. год.
2. 6. Приjављени завршни мастер радови
2. 6.1. Образложења тема завршних мастер радова
2.7. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ
2.8. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Известилац: Проф. др Петар Ускоковић
2. 9.Именовање Комисија за завршни испит студената докторских студија
2.10. Признавање испита
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александар Орловић
3.1.Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачка звања
3.2. Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка
звања
3.3. Давање сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на другим факултетима
3.4. Захтеви за ангажовање наставника ТМФ на Војној Академији
3.5. Именовање рецензената за техничко-технолошка решења
4. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
5.ТЕКУЋА ПИТАЊА
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
3
Тачка 1.
Записник са 12. редовне седнице НН већа одржане 26. 12. 2013. усвојен је једногласно (као
у материјалу).
Тачка 2.
Известилац по наставним питањима била је проф. др Александра Перић-Грујић, продекан за
наставу.
2.1. НН веће је прихватило списак дипломираних студената у периоду од 12. 11. 2013. год. до
16. 12. 2013. год.(као у материјалу).
2.2. НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова кандидата (као у
материјалу).
2.3. НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова (студенти уписани шк.
2005/06).
2.4. НН веће је прихватило списак пријављених завршних радова кандидата (као у материјалу).
2.5. НН веће је прихватило списак студената који су одбранили завршни мастер рад од 12. 11.
2013. год. до 16. 12. 2013. год. ( као у материјалу).
2.6. НН веће је прихватило списак пријављених завршних мастер радова кандидатa (као у
материјалу).
2.7. НН веће је донело одлуку о прихватању:
II. Извештаја Комисије о оцени научне заснованости теме магистарске тезе (као у материјалу)
Известилац је био проф. др Петар Ускоковић, продекан за науку
2.8. НН веће је донело одлуку о прихватању:
I. Састава Комисије за оцену научне заснованости теме (као у материјалу)
II. Извештаја Комисија о оцени научне заснованости теме (као у материјалу) уз следећу
корекцију:
Под редним бројем 2. потребно је кориговати име кандидата: mr Ramadan Al-Mukhtar Dukali,
као и назив теме , тако да гласи: „Синтеза и карактеризација сцинтилационих композитних
материјала са полимерном матрицом“
III. Састава Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације (као у материјалу) уз следећу
корекцију:
Код кандидата под редним бројем 1. Mr Hatim Abdalla Sai Issa 5. члан Комисије је др Мирјана
Филиповић, ван. проф. ТМФ
IV. Извештаја Комисија о оцени докторских дисератција (као у материјалу).
2.9. НН веће је донело одлуку о именовању Комисија за завршни испит студената докторских
студија (као у материјалу) уз следећу корекцију:
Кандидат под редним бројем 2. је Анита Лазић, дипл. инж. бр. индекса 4036/12
4
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
2.10. НН веће је донело одлуку о признавању испита положених на магистарским студијама на
ТМФ за кандидата Ану Поповић, дипл.инж. ( као у материјалу)
Тачка 3.
Известилац по кадровским питањима је био проф. др Александар Орловић, продекан за
кадрове
3.1. НН веће је донело одлуку о прихватању Извештаја Комисије референата за избор у
научно-истраживачко звање и то:
1.
2.
Светолик Максимовић, мастер дипл. инж., избор у звање истраживач
сарадник
Тања Ж. Крунић, дипл. инж. избор у звање истраживач сарадник
3.2. НН веће је донело одлуку о именовању Комисије референата за писање Извештаја за
избор у научно-истраживачко звање и то:
1.
На предлог Катедре за физичку хемију именује се Комисија референата за
писање Извештаја о испуњености услова за избор др Сање Ераковић, у звање
научни сарадник у саставу:
1. Др Весна Мишковић-Станковић, ред. проф. ТМФ
2. Др Ђорђе Јанаћковић, ред. проф.ТМФ
3. Др Ана Јанковић, научни сарадник, Иновациони центар ТМФ
2.
На предлог Катедре за органску хемијску технологију именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Марије Бабић,
дипл. инж. , у звање истраживач сарадник у саставу:
1. Др Симонида Томић, ван. проф. ТМФ
2. Др Мелина Калагасисис Крушић, ван. проф.ТМФ
3. Др Гордана Ушћумлић, ред. проф. ТМФ
3.
На предлог Катедре за органску хемијску технологију именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Катарине
Антић, дипл. инж. , у звање научни сарадник у саставу:
1. Др Симонида Томић, ван. проф. ТМФ
2. Др Мелина Калагасисис Крушић, ван. проф.ТМФ
3. Др Гордана Ушћумлић, ред. проф. ТМФ
4.
На предлог Катедре за органску хемијску технологију именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Марије ЛучићШкорић, дипл. инж. , у звање истраживач сарадник у саставу:
a.
b.
c.
Др Мелина Крушић-Калагсидис, ван. проф. ТМФ
Др Иванка Поповић, ред. проф. ТМФ
Др Катарина Јеремић, ред.проф. ТМФ
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
5.
На предлог Катедре за физичку хемију и електрохемију именује се Комисија
референата за писање Извештаја о испуњености услова за избор Тијане С.
Радоман, дипл. инж. , у звање истраживач сарадник у саставу:
a.
b.
c.
6.
5
Др Енис Џунузовић, доцент ТМФ
Др Катарина Јеремић, ред. проф. ТМФ
Др Јасна Џунузовић, виши научни сарадник ИХТМ
На предлог Катедре за аналитичку хемију именује се Комисија референата за
писање Извештаја о испуњености услова за избор Иване Матић, дипл. инж. , у
звање истраживач приправник у саставу:
a.
b.
c.
Др Светална Грујић, доцент ТМФ
Др Мила Лаушевић, ред. проф. ТМФ
Др Татјана Васиљевић,ван. проф. ТМФ
3.4. НН веће је донело одлуку о давању сагалсности наставницима ТМФ за ангажовање на
другим факултетима (као у материјалу) уз следеће корекције и допуне:
- под редним бројем 4. треба да се коригује звање: др Ненад Радовић, ванредни професор ТМФ
- под редним бројем 9. треба да се коригује назив предмета: „Економика предузећа“
-под редним бројем 13. треба да се коригује назив предмета: „Одрживи развој и животна
средина“
-под редним бројем 16. др Саши Кочинцу, редовном професору даје се сагласност за извођење
наставе на Факултету техничких наука у Чачку, Универзитет у Крагујевцу на докотрским
студијама, из предмета „Математичко физичке методе у телекомуникацијама“ у шк. 2013/14.
години.
3.5. НН веће је донело одлуку о именовању чланова Комисија за рецензију техничкотехнолошких решења и то:
1. др Срђана Марковића, ред. проф. ТМФ и др Карла Раића, ред. проф. ТМФ за рецензенте
за техничко-технолошко решење под називом:
„Битно побољшан технолошки поступак синтезе монолитних пена на бази Аl203 као носача
каталитичких компоненти и филтера за истопљене метале“
2. др Љиљане Брајовић, доц. Грађевински факултет и др Игора Балаћа, ван. проф.
Машинског факултета за рецензенте за техничко-технолошко решење под називом:
„Наномодификвани премази оптичких влакана за примене у условима високих температура
и великих механичких напрезања“
3. др Игора Балаћа, ван. проф. Машинског факултета и др Зорана Миљковића, ред. проф.
Машинског факултета за рецензенте за техничко-технолошко решење под називом:
„Балистички хибридни термопластични композити ојачани угљеничним наноцевима“
4. др Игора Балаћа, ван. проф. Машинског факултета и др Зорана Миљковића, ред. проф.
Машинског факултета за рецензенте за техничко-технолошко решење под називом:
„Балистички хибридни термопластични композити ојачани наночестицама силике“
5.др Александра Седмака, ред. проф. Машинског факултета и др Жељка Камберовића, ред.
проф. ТМФ за рецензенте за техничко-технолошко решење под називом:
6
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
„Технологија заваривања плоча дебљине 3,0 мм алуминијумска легуре 2024 поступка
заваривања трењем алатом“.
Тачка 5.
1.Проф. др Ђорђе Јанаћковић, декан факултета је обавестио чланове НН већа о броју страних
студената на мастер и докторским студијама, из Либије и Ирака, тренутно их је укупно 39.
2. Проф. др Ђорђе Јанаћковић је је обавестио чланове НН већа о уклањању отпадних
хемикалија са факултета.
3.Др Ђорђе Јанаћковић је упутио апел шефовима катедара да код набавке материјала за
вежбе, воде рачуна о реалним количинама за два семестра.
4. Др Ђорђе Јанћковић је обавестио чланове НН већа да ће се материјл за нови циклус
акредитације предати КАПК-у у понедељак 30. 12. 2013. године.
5. Др Алeксандра Перић-Грујић је обавестила чланове НН већа о лекарским прегледима за
запослене који ће се обавити у Дому здравља „Милутин Ивковић“. Поред основног пакета,
од ове године је у понуди и проширени пакет, а запослени ће добити обавештење о начину
организаовања систематских прегледа.
Седница је завршена у 13.25 часова
Записничар,
Зорана Маринковић, с.р.
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Ђорђе Јанаћковић, с.р
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
7
Prilog uz tačku 2.1.
2.1. SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA U PERIODU
od 16.12.2013. do 22.01.2014. god.
Kandidat
Br.
indeksa
Odsek
Mentor
1. Lazić S. Dragana
2. Vitošević J. Jelena
3. Jagodić M. Jelena
4. Marković B. Jelena
22/04
303/05
138/97
84/01
NHT
FI
GI
BIB
Dr Đ. Janaćković
Dr G. Kokeza
Dr M. Zrilić
Dr V. Mišković-Stanković
Ocena
Pros.
Dipl.
rad
8,15
10
7,84
10
7,36
10
7,11
10
Dat.
odbr.
25.12.
26.12.
26.12.
30.12.
Prilog uz tačku 2.2.
2.2. SPISAK STUDENATA KOJI SU ODBRANILI ZAVRŠNI RAD
od 16.12.2013. do 22.01.2014. god.
Kandidat
Br.
indeksa
Studijski
program
1. Milić Z. Stefan
2. Vasić R. Vesna
74/07
307/09
OHT
FI
Mentor
Dr J. Nikolić
Dr A. Marinković
Ocena
Pros.
Dipl.
rad
7,55
10
7,31
10
Dat.
odbr.
24.12.
27.12.
Prilog uz tačku 2.3.
2.3. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI RADOVI
Kandidat
Br. indeksa
1. Dina Ćemalović
119/09
Mentor,
Koreferent
Dr Dejan Bezbradica
(1)
Dr Maja Vukašinović-Sekulić
2. Maja Kostić
100/07
Dr Snežana Stanković
(1)
Dr Koviljka Astanović
3. Kristina Jevtić
73/08
Dr Ljubica Milović
(1)
Dr Milorad Zrilić
Tema
Imobilizacija β-galaktozidaza
iz Aspergillus oryzae i
Lactobacillus acidophilus
Propustljivost vazduha
pletenina izrađenih od
prirodnih i regenerisanih
celuloznih vlakana
Kontrola tačnosti izrade
zupčanika
S.program
BI
TT
KK
8
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
2.3.1. OBRAZLOŽENJA TEMA ZAVRŠNIH RADOVA
1. Dina Ćemalović
Tema:
Imobilizacija β-galaktozidaza iz Aspergillus oryzae i Lactobacillus
acidophilus
Mentor: Dr Dejan Bezbradica
β-Galaktozidaza je vrlo vredan industrijski enzim koji se primenjuje u prehrambenoj
industriji, prvenstveno za proizvodnju mleka bez laktoze. U novije vreme je ustanovljeno da
pojedine β-galaktozidaze imaju i transgalaktozilacionu aktivnost koja ih čini vrlo efikasnim
biokatalizatorima sinteze galaktooligosaharida, jedinjenja koja imaju prebiotsku aktivnost. Šira i
ekonomičnija primena ovih enzima je ograničena nedostatkom efikasnih metoda njihove
imobilizacije koje treba da omoguće veću stabilnost β-galaktozidaza.
U ovom završnom radu biće ispitana mogućnost imobilizacije dva enzima,komercijalne βgalaktozidaze iz plesni Aspergillus oryzae i β-galaktozidaze iz Lactobacillus acidophilus dobijene
u mikrobiološkoj laboratoriji Katedre za BIB, na komercijalni nosač Purolite® A-109. Biće
upoređene imobilizacije na nemodifikovani nosač i nosač modifikovan epihlorhidrinom radi
uvođenja epoksidne grupe i omogućavanja kovalentne imobilizacije enzima. Uticaj pH i jonske
jačine rastvora na imobilizaciju enzima biće ispitan, kao i mogućnost istovremenog prečišćavanja i
imobilizacije β-galaktozidaze iz fermentacione tečnosti Lactobacillus acidophilus.
2. Maja Kostić
Tema: Propustljivost vazduha pletenina izrađenih od prirodnih i regenerisanih
celuloznih vlakana
Mentor: Dr Snežana Stanković
Sposobnost tekstilnih materijala da propuštaju vazduh predstavlja jedno od osnovnih
parametara odgovornih za proces razmene vazduha između mikroklime (uzani sloj vazduha koji
nastaje u kontaktu kože i odeće) i okruženja. S obzirom da konvencionalna tekstilna vlakna
nemaju sposobnost propuštanja vazduha, smatra se da geometrija tekstilnog materijala u najvećoj
meri određuje njegovu sposobnost da propušta vazduh, pri čemu su ključni parametri debljina i
poroznost. Relacija između propustljivosti vazduha i poroznosti tekstilnog materijala nije
jednostavna imajući u vidu karakter i distribuciju pora u materijalu. Eksperimentalni materijal koji
će biti upotrebljen u ovom radu omogućio bi ocenu uticaja gustine pakovanja vlakana odnosno,
geometrije pređe na distribuciju pora u pleteninama, a time i na njihovu sposobnost propuštanja
vazduha. Propustljivost vazduha pletenina će biti ispitivana pomoću digitalnog uređaja NBFY
(Ningbo Textile Instrument Factory) (China), model YG461E prema standardnoj proceduri
(ASTM D737) prema kojoj se meri protok vazduha kroz tekstilni materijal pri konstantnom
gradijentu pritiska. Dobijeni rezultati će se porediti sa rezultatima dobijenim upotrebom uređaja
TexTest (Switzerland) prema standardu ISO 9237.
3. Kristina Jevtić
Tema: Kontrola tačnosti izrade zupčanika
Mentor: Dr Ljubica Milović
Zupčasti prenosnici su mehanički prenosnici pomoću kojih se kretanje, odnosno obrtni
moment, prenosi sa jednog vratila na drugo. Sprege zubaca prenose, ili transformišu, kretanje uz
promene ugaonih brzina i obrtnih momenata. Zupčanici spadaju u grupu mašinskih elemenata koji
se primenjuju u svim granama industrije.
Odstupanja mera i oblika zupčanika i njihovih međusobnih položaja utiču na kinematiku, dinamiku
i čvrstoću zupčastih parova. Odstupanja debljine zubaca, odnosno mera preko zubaca i osnih
rastojanja stvaraju bočne zazore i imaju izvestan efekat na veličinu stepena sprezanja. Odstupanja
koraka, evolvente i ekscentričnosti ozubljenja u odnosu na osu obrtanja izazivaju unutrašnje
dinamičke sile i remete raspodelu opterećenja na parove zubaca. Odstupanja nagiba bočnih linija i
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
9
paralelnosti osa spregnutih zupčanika neposredno utiču na ravnomernost raspodele opterećenja i
napona duž dodirnih linija bokova zubaca, a time i veću nosivost i bolju ravnomernost obrtanja
gonjenog zupčanika, manje unutrašnje dinamičke sile, odnosno manje vibracije i šum, koji naročito
dolaze do izražaja pri većim obimnim brzinama.
U ovom završnom radu su prikazani i analizirani metodi merenja i sredstva za merenje
karakterističnih parametara cilindričnih zupčanika.
Prilog uz tačku 2.4.
2.4. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI MASTER RADOVI
Kandidat-tema
1. Marčić Nikola, dipl. inž.
3115/12
Izbor opreme za sistem otprašivanja u
visokoj peći
2. Petrović Tijana, dipl. inž.
3132/12
Određivanje selektivnosti nekih
aminokiselina u procesu separacije
olova i kadmijuma mikrofiltracijom
3. Živković Ana, dipl. inž.
3133/12
Separacija jona teških metala
kombinovanom kompleksirajućemikrofiltracionom metodom u
prisustvu aminokiselina
4. Kalaba Jovan, dipl. inž.
3086/12
Određivanje uticajnih faktora
proizvodnje bakterijskih amilaza
Komisija
1. Dr Marko Rakin, van. prof. TMF
(1)
2. Dr Viktor Pocajt, docent TMF
3. Dr Željko Kamberović, red. prof. TMF
1. Dr Katarina Trivunac, docent TMF
(1)
2. Dr Slavica Stevanović, red. prof. TMF
3. Dr Ljubinka Rajaković, red. prof. TMF
1. Dr Katarina Trivunac, docent TMF
(2)
2. Dr Slavica Stevanović, red. prof. TMF
3. Dr Ljubinka Rajaković, red. prof. TMF
1. Dr Suzana Dimitrijević, van. prof. TMF
(1)
2. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
3. Dr Slavica Šiler-Marinković
S.prog.
IZŽS
IZŽS
HI
BIB
2.4.1. OBRAZLOŽENJA TEMA ZAVRŠNIH MASTER RADOVA
1. Marčić Nikola
Tema: Izbor opreme za sistem otprašivanja u visokoj peći
Mentor: Dr Marko Rakin
Zagađivanje vazduha je jedan od osnovnih ekoloških problema današnjice. Industrija
proizvodnje i prerade metala predstavlja ozbiljan izvor zagađenja. Na primeru tipičnog
predstavnika ove industrije - livnice gvožđa, daće se pregled rešenja za otprašivanje korišćenjem
vrećastih filtera.
Prvi deo rada će obuhvatiti pregled uređaja koji se uobičajeno koriste u postrojenjima za
prečišćavanje otpadnih gasova, opise procesa i principe rada ovih postrojenja. Biće uporedno
analizirani otpadni gasovi različitih temperatura i sastava, i njihov uticaj na izbor opreme i
postupak prečišćavanja.
U drugom delu rada će biti detaljno analiziran postupak otprašivanja dimnih gasova koji
se oslobađaju tokom livenja sirovog gvožđa u visokoj peći. Cilj je da se na osnovu poznatih radnih
uslova i definisanog postupka otprašivanja, uradi izbor i specifikacija tehničkih karakteristika
opreme.
10
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
2. Petrović Tijana
Tema: Određivanje selektivnosti nekih aminokiselina u procesu separacije olova i
kadmijuma mikrofiltracijom
Mentor: Dr Katarina Trivunac
Otpadne vode predstavljaju značajan izvor zagađenja životne sredine teškim metalima.
Zbog toga se intezivno radi na usavršavanju metoda za prečišćavanje otpadnih voda, koje bi bile i
ekonomski i ekološki prihvatljive, a i uspešne u svođenju koncentracije teških metala na
prihvatljiv nivo. Jedna od metoda kojom se uspešno mogu ukloniti teški metali iz vode jeste
mikrofiltracija. Kombinacijom kompleksiranja i mikrofiltracije dobija se efikasan, uspešan i
ekonomičan postupak za prečišćavanje vode, kao i metoda za selektivno razdvajanje više jonskih
vrsta, koncentrisanje metala za analitičke ili druge svrhe i drugo. Zbog prisustva amino,
karboksilnih i hidroksilnih grupa koje mogu učestvovati u procesu vezivanja i građenja kompleksa
sa teškim metalima, aminokiseline cistin, DL-triptofan, histidin kao i protein albumin su izabrana
kao kompleksirajući agensi u ovom radu.
Cilj ovog master rada je da se odredi selektivnost izabranih kompleksirajućih agenasa
prema jonima olova i kadmijuma prisutnih zajedno u rastvoru. Takođe, određivaće se optimalni
radni parametri za selektivnu separaciju jona olova i kadmijuma. Ispitaće se uticaj pH,
koncentracije jona metala i odnosa metala i aminokiselina. Za praćenje reakcije između jona teških
metala i aminokiselina koristiće se ultraljubičasta (UV) spektrometrija. Koncentracija jona metala
određivaće se metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije (AAS). Ispitivanja će se raditi u
laboratorijskoj ćeliji sa transferzalnim tokom. Efikasnost procesa će se pratiti preko separacionog
faktora i fluksa prečišćene vode.
3. Živković Ana
Tema:
Separacija jona teških metala kombinovanom kompleksirajućemikrofiltracionom metodom u prisustvu aminokiselina
Mentor: Dr Katarina Trivunac
Teški metali su najvažnije zagađujuće materije životne sredine i jedan od najozbiljnijih
ekoloških problema danas. Uklanjanje teških metala je od posebnog značaja zbog njihove biološke
nerazgradivosti. Razvoj novih i poboljšanje postojećih metoda za prečišćavanje vode je u tesnoj
vezi sa industrijskim i tehnološkim razvojem. Tehnologija membranske filtracije se pokazala
veoma uspešna za uklanjanje širokog opsega zagađujućih materija, veoma pogodna u procesima
pripreme vode za piće i procesima obrade industrijskih otpadnih voda. Velika prednost
kombinovane kompleksirajuće-mikrofiltracione metode je visoka selektivnost separacije jona koja
se može postići primenom selektivnog kompleksirajućeg sredstva. Veliki broj istraživanja se
sprovodi u cilju iznalaženja novih kompleksirajućih agenasa, sintetisanja novih kompleksa,
korišćenja prirodnog otpada kao adsorptivnog sredstva i slično. Izbor selektivnog i osetljivog
agensa ostaje i dalje jedan od najvažnijih koraka u razvoju primenljive metode za uklanjanje teških
metala iz vode.
Cilj ovog master rada je da se ispita efikasnost kombinovano kompleksirajuće –
mikrofiltracione metode za uklanjanje jona teških metala iz vode u prisustvu aminokiselina.
Jedinjenja sa amino, imino, hidroksi, tio grupama su veoma pogodna za kompleksiranje teških
metala. Efikasnost procesa će se pratiti preko koeficijenta zadržavanja i fluksa prečišćene vode, a u
zavisnosti od pH, pritiska, odnosa metala i aminokiselina. Ispitivanja će se raditi u laboratorijskoj
ćeliji sa polivinilidenhloridnom membranom. Ultraljubičasta (UV) spektrometrija će se koristiti za
praćenje reakcije između jona teških metala i aminokiselina.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
11
4. Kalaba Jovan
Tema: Određivanje uticajnih faktora proizvodnje bakterijskih amilaza
Mentor: Dr Suzana Dimitrijević
Amilaze pripadaju grupi enzima za razgradnju polisaharidnih kompleksa kao što je skrob.
Imaju široku primenu u različitim granama prehrambene i farmaceutske industrije. Producenti
amilaza su mikroorganizmi iz različitih grupa bakterija, kvasaca i plesni.
U radu će se izvršiti ispitivanje uticajnih faktora na proizvodnju amilaza kod prirodnih
izolata bakterija Bacillus amyloliquefaciens i Paenibacillus chitinolyticus. Nakon definisanja
uticajnih faktora, izvršiće se optimizacija proizvodnje amilaze, primenom central kompozitnog
statističkog dizajna. Aktivnost amilaza na odgovarajućem supstratu će se pratiti standardnom
metodom određivanja sadržaja redukujućih šećera (DNS), a mikrobiološkim tehnikama će se
pratiti rast i promena biomase samih bakterija.
Prilog uz tačku 2.5.
2.5. MAGISTARSKE TEZE
II. Ocena naučne zasnovanosti teme (Izveštaj u prilogu)
Kandidat-tema
1. GORDANA ILIĆ-SEVIĆ, dipl. inž.
INKAPSULACIJA AROMA U
MIKROČESTICE PRIRODNIH
VOSKOVA
Komisija
1. Dr Branko Bugarski, red. prof. TMF
2. Dr Zorica Knežević-Jugović, van. prof. TMF
3. Dr Verica Đorđević, naučni saradnik TMF
Kated.
HI
Prilog uz tačku 2.6.
2.6. DOKTORSKE DISERTACIJE
Prilog uz tačku 2.6.1.
2.6.1. PRODUŽENJE ROKA ZA ZAVRŠETAK DOKTORSKIH STUDIJA
1. Sonja Milićević, dipl. inž., student doktorskih studija, br. indeksa 4021/2007, podnela
je zahtev za produženje roka za završetak doktorskih studija do kraja šk. 2013/2014. godine.
U zahtevu navodi da je šk. 2007/2008. prešla sa magistarskih na doktorske studije, kada
joj je rečeno da je rok za završetak studija do kraja 2015. godine. Kako ispunjava sve uslove za
prijavu teme jer je položila sve ispite i ima objavljena dva rada iz kategorije M21 i M22 na kojima
je prvi autor, moli Nastavno-naučno veće da joj naknadno odobri produženje roka za završetak
studija. Smatra da će do kraja šk. 2013/2014. godine odbraniti disertaciju.
Sonja Milićević je šk. 2007/2008. godine prešla sa magistarskih na I godinu doktorskih
studija.
S obzirom da je doktorske studije upisala šk. 2007/2008. godine, rok za završetak sudija
bio je do kraja šk. 2012/2013. godine.
Položila je sve ispite predviđene Nastavnim planom i programom doktorskih studija,
zaključno sa završnim ispitom.
Sa zahtevom je saglasan mentor, dr Dragan Povrenović, docent TMF.
12
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
2. Mirjana Čolović, dipl. inž., student doktorskih studija, br. indeksa 4032/2007, podnela je
zahtev za produženje roka za završetak doktorskih studija do kraja šk. 2013/2014. godine.
U zahtevu navodi da je studijski boravak u inostranstvu razlog što nije na vreme podnela
zahtev.
Veće naučnih oblasti prirodnih nauka Univerziteta u Beogradu donelo je Odluku o davanju
saglasnosti na predlog teme doktorske disertacije Mirjane Čolović na sednici od 12.09.2013.
godine.
Referat o urađenoj doktorskoj disertaciji je u materijalu za ovu sednicu Nastavno-naučnog
veća.
Sa zahtevom su saglasni mentori: dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF i dr Vesna Vasić,
naučni savetnik INN Vinča.
Članom 94. stav 1. tač. 4. Zakona o visokom obrazovanju propisano je da status studenta
prestaje „kad ne završi studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina
potrebnih za realizaciju studijskog programa“.
Odlukom Senata Univerziteta u Beogradu od 15. maja 2012. godine, propisano je da NN veće
Fakulteta može produžiti rok za završetak studija za još dva semestra, pod uslovima utvrđenim
opštim aktom fakulteta, na lični zahtev kandidata.
Članom 24. stav 1. Pravilnika o doktorskim studijama Fakulteta, propisano je da NN veće
Fakulteta može, u izuzetnim uslovima, produžiti rok za završetak studija za još dva semestra, na
lični zahtev kandidata.
I. Komisija za ocenu naučne zasnovanosti teme
Kandidat-tema
1. MILUTIN SMILJANIĆ, dipl. inž.
ELEKTROHEMIJSKA KATALIZA
REAKCIJE IZDVAJANJA VODONIKA NA
MODIFIKOVANIM POVRŠINAMA
ZLATA, PLATINE I PALADIJUMA
2. Mr IMHIMMAD ALSADIK ALI ABOOD
UNIPOLARNI TRANZISTORI NA BAZI
SILICIJUM-KARBIDA U ELEKTRONSKIM
KOLIMA SNAGE
3. ANA KRAMAR, dipl. inž.
FUNKCIONALIZACIJA CELULOZNIH
VLAKANA PRIMENOM
DIELEKTRIČNOG BARIJERNOG
PRAŽNJENJA
4. STOJA MILOVANOVIĆ, dipl. inž.
IMPREGNACIJA TIMOLA NA ČVRSTE
NOSAČE NATKRITIČNIM UGLJENIK(IV)OKSIDOM
Komisija
1. Dr Branimir Grgur, red. prof. TMF
2. Dr Milica Gvozdenović, van. prof. TMF
3. Dr Svetlana Štrbac, naučni savetnik IHTM
1. Dr Rajko Šašić, red. prof. TMF
2. Dr Boris Lončar, red. prof. TMF
3. Dr Stanko Ostojić, docent TMF
4. Dr Petar Lukić, van. prof. Mašinskog fakulteta
5. Dr Svetlana Pelemiš, docent Tehnološkog
fakulteta u Zvorniku, Univerziet u Istočnom
Sarajevu
1. Dr Mirjana Kostić, van. prof. TMF
2. Dr Bratislav Obradović, van. prof. Fizičkog
fakulteta, Beograd
3. Dr Koviljka Asanović, van. prof. TMF
4. Dr Suzana Dimitrijević, van. prof. TMF
1. Dr Irena Žižović, van. prof. TMF
2. Dr Melina Kalagasidis Krušić, van. prof. TMF
3. Dr Maja Radetić, van. prof. TMF
4. Dr Slobodan Petrović, red. prof. TMF
5. Dr Vanja Tadić, naučni savetnik Instituta za
proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“
SP/ods.
Hemija
HHT
TI
HI
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
5. JELENA MARKOVIĆ, dipl. inž.
PROUČAVANJE STRUKTURE I
SVOJSTAVA TEČNIH KRISTALA
OBLIKA BANANE SA PIRIDINOM KAO
CENTRALNIM PRSTENOM
13
1. Dr Aleksandar Marinković, docent TMF
2. Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
3. Dr Nemanja Trišović, naučni saradnik TMF
4. Dr Miloš Milčić, docent Hemijskog fakulteta
U Beogradu
Hemija
II. Ocena naučne zasnovanosti teme (Izveštaj u prilogu)
Kandidat-tema
Komisija
1. IVANA JEVREMOVIĆ, dipl. inž.
PRIMENA ORGANSKIH INHIBITORA
ZA SPREČAVANJE POJAVE KOROZIJE
NISKOUGLJENIČNOG ČELIKA U
PRISUSTVU CO2
SP/ods
ek
1. Dr Vesna Mišković-Stanković, red. prof. TMF
2. Dr Srđan Nešić, red. prof. Ohajo Univerzitet,
Atina, Ohajo, SAD
3. Dr Nedeljko Krstajić, red. prof. TMF
4. Dr Jelena Bajat, van. prof. TMF
HI
IV. Ocena doktorske disertacije (Referat u prilogu)
Kandidat-tema
Komisija
1. Mr SLEEM FARG ASHWEN HMUDA
SINTEZA, STRUKTURA I
SOLVATOHROMIZAM POTENCIJALNO
FARMAKOLOŠKI AKTIVNIH 3-(4SUPSTITUISANIH BENZIL)-5-ALKIL-5FENILHIDANTOINA
2. DRAGANA STAMENIĆ, dipl. inž.
SINTEZA, STRUKTURA I SVOJSTVA
BIODEGRADABILNIH ALIFATSKIH
POLI(ESTAR ETARA)
3. SLAVICA TOMIĆ, dipl. inž.
PRIMENA PRIRODNIH ZEOLITA U
DISPERZNIM SISTEMIMA ZA PRIPREMU
VODE ZA PIĆE
4. MIRJANA ČOLOVIĆ, dipl. inž.
BIOANALITIČKE METODE ZA
DETEKCIJU I EVALUACIJU
TOKSIČNOSTI ORGANO-TIOFOSFATNIH
INSEKTRICIDA I PROIZVODA NJIHOVE
DEGRADACIJE
1. Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
2. Dr Biljana Božić, van. prof. Biološkog
fakulteta, Beograd
3. Dr Nataša Valentić, docent TMF
1. Dr Jasna Đonlagić, red. prof. TMF
2. Dr Katarina Jeremić, red. prof. TMF
3. Dr Marija Nikolić, docent TMF
4. Dr Branka Pilić, van. prof.
Tehnološkog fakulteta Univerzitet u Novom Sadu
5. Dr Branko Dunjić, viši naučni saradnik TMF
1. Dr Dragan Povrenović, van. prof. TMF
2. Dr Nevenka Rajić, red. prof. TMF
3. Dr Tibor Sabo, red. prof. Hemijskog fakulteta
u Beogradu
1. Dr Gordana Ušćumlić, red. prof. TMF
2. Dr Vesna Vasić, naučni savetnik INN Vinča
3. Dr Dušan Mijin, red. prof. TMF
4. Dr Saša Drmanić, van. prof. TMF
5. Dr Danijela Krstić, van. prof. Medicinskog
fakulteta, Beograd
Prilog uz tačku 2.6.2.
2.6.2. Predlog za priznavanje ispita
Anđelka Petković, dipl. inž. tehnol., br. indeksa 4034/2013, šk. 2013/14. godine upisala je
doktorske studije i podnela zahtev za priznavanje ispita položenih na Magistarskim studijama na
TMF.
SP/od
sek
HHT
HHT
IZŽS
HHT
14
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
Položeno na Magistarskim
studijama na TMF
Matematička obrada
eksperimentalnih rezultata
Hemijska kinetika
Odabrana poglavlja
instrumentalne analize
Ekvivalent na Doktorskim studijama
Ocena
ECTS
10
5
Hemijska kinetika
9
5
Odabrana poglavlja instrumentalne analize
10
7
Matematička
podataka
obrada
eksperimentalnih
Prilog uz tačku 3.
3. KADROVSKA PITANJA
3.1. Izveštaj komisije referenata za izbor u naučno istraživačko zvanje
1.
2.
3.
Dr sc. Sofija Đorđević, naučni saradnik izbor u zvanje viši naučni saradnik
Dr Veljko Đokić, istraživač saradnik izbor u zvanje naučni saradnik
Milena Knežević, istraživač pripravnik izbor u zvanje istraživač saradnik
3.2. Davanje saglasnosti nastavnicima TMF za angažovanje na drugim fakultetima
1. Dr Petru Đukiću, redovnom profesoru TMF-a daje se saglasnost za izvođenje nastave
na studijama drugog stepena una Univerzitetu u Beogradu-Fakultetu političkih nauka iz predmeta
Ekologija i ekonomija na master akademskim studijama politikologije – ekološka politika sa
fondom od 3 časa nedeljno u zimskom semestru šk.2013/2014 godinu.
Prilog uz tačku 4.
4. Utvrđivanje predloga za izmenu i dopunu Statuta fakulteta
Na osnovu čl.40. Statuta fakulteta Nastavno-naučno veće održano dana 30.01.2014. godine donelo
je
ODLUKU
o utvrđivanju predloga za izmenu i dopunu Statuta fakulteta
Član 1.
U Statutu fakulteta br.1231/1 od 29.05.2012. godine u čl. 16. stav 1. alineja 7. reči: „Služba za
akreditaciju“ se brišu, a dodaju se reči: „Služba za obezbeđenje kvaliteta zaštite i bezbednosti“.
Član 2.
Ostale odredbe Statuta fakulteta ostaju nepromenjene.
PREDSEDNIK NN VEĆA
DEKAN
Prof. dr Đorđe Janaćković
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
15
NASTAVNO – NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici katedre za Hemijsko inženjerstvo, održanoj 3.septembra 2013.god., imenovani
smo za članove komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme magistarske teze, pod naslovom:
INKAPSULACIJA AROMA U MIKROČESTICE PRIRODNIH VOSKOVA
koju je predložila Gordana Ilić-Sević, dipl.ing. tehnologije.
Komisija je pregledala prijavu i predlog teme i o njenoj naučnoj zasnovanosti podnosi
sledeći
IZVEŠTAJ
1. Podaci o kandidatu
Kandidat Gordana Ilić-Sević, diplomirani inženjer tehnologije, rođena je 06.02.1969.god.
u Ljuboviji. Diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995.
god., smer Hemijsko inženjerstvo. Postdiplomske studije upisala je 1996/97 god. i položila ispite
do 2003.god. Radila je u A.D.“Soko Štark“ u Pogonu Ljubovija, do 2012.god. a od tada radi u
MUP-u, Sektoru za vanredne situacije u Ljuboviji.
2. Predmet i cilj istraživanja
Predmet predložene magistarske teze je inkapsulacija aroma u mikročestice prirodnih
voskova u cilju stabilizacije aromatičnih jedinjenja i njihovog kontrolisanog otpuštanja na visokim
temperaturama.
Inkapsulacija ima najveću primenu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. S obzirom
na to da su aditivi koji se koriste u industriji hrane osetljivi na određene temperaturne i rN uslove,
to se uglavnom primenjuju u obliku mikrokapsula. Inkapsulacija takođe obezbeđuje zaštitu
aktivnih komponenata od isparavanja, zaštitu od oksidacije i svetlosti, interakcije sa drugim
sastojcima ili povećanje rastvorljivosti, što zavisi od namene inkapsuliranog aditiva.
Cilj rada je ispitivanje osnovnih fenomena inkapsulacije nekih aroma (etil-vanilin i
limonen kao model arome) u mikročestice na bazi smeše karnauba i pčelinjeg voska. Biće ispitan
uticaj sastava nosača (variranjem udela navedenih voskova) na mehanizam nastajanja
mikročestica, interakcije aroma-nosač, međučestične interakcije, prenos mase arome kroz matricu
nosača i drugi.
Kao rezultat planiranih aktivnosti očekuje se formulisanje optimalnog sistema za
inkapsulaciju arome u mikročestice na bazi prirodnih voskova.
Specifični ciljevi ovog magistarskog rada su sledeći:
- optimizacija postupka emulzifikacije rastopa voskova, odnosno određivanje
odgovarajućih procesnih parametara: odnos različitih prirodnih voskova u smeši, odnos
emulgator/vosak, odnos disperzione i kontinualne faze, brzine mešanja i vremena mešanja
za dobijanje mikročestica voskova najboljih karakteristika;
- karakterizacija čestica u pogledu veličine čestica i raspodele veličine čestica;
- ispitivanje uticaja emulgatora na dobijanje mikročestica, pre svega na oblik, veličinu i
raspodelu veličine čestica;
- inkapsulacija aroma u prirodne voskove primenom optimizovane metode dobijanja
mikročestica;
- ispitivanje termičkog ponašanja inkapsuliranih čestica simultanom DSC/TGA metodom
sa ciljem da se simulacijom procesa na povišenim temperaturama utvrde moguće
promene ili transformacije strukture ili sastava čestica, kao i da se utvrdi razlika u
16
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
-
isparavanju i degradaciji aromatičnih supstanci u inkapsuliranom i neinkapsuliranom
stanju;
utvrđivanje efikasnosti inkapsulacije, određivanjem koncentracije inkapsuliranog aroma u
mikročesticama;
snimanje čestica elektronskim mikroskopom radi ispitivanja morfoloških karakteristika i
utvrđivanja mogućih uticaja procesnih uslova na morfološka svojstva čestica;
ispitivanje mehaničkih svojstava nosača arome sa različitim odnosima pčelinjeg i
karnauba voska.
3. Polazne hipoteze istraživanja
Pregledom aktuelne naučne literature ustanovljeno je da se još uvek traga za adekvatnim
formulacijama koje će omogućiti zaštitu aroma od spoljašnjih i drugih uticaja u toku
skladištenja i proizvodnje hrane. Naime, arome uglavnom sadrže isparljive supstance, pa su
kao takve podložne prebrzom oslobađanju iz hrane i isparavanju, a idealna aroma treba da
ostane u proizvodu tokom termičke obrade i da se oslobodi tek pri konzumaciji hrane. Arome
i boje su proizvodi sa visokom cenom, pa je zbog ekonomičnosti, kao i čuvanja, od praktičnog
značaja razviti tehnologije za njihovu inkapsulaciju. Pored toga, mnoge arome su tečne, pa
prevođenjem tečnih aroma u čvrste praškaste forme, olakšava se primena i korišćenje istih.
Međutim, sprej-sušenje kao tehnologija koja se danas najviše primenjuje u prehrambenoj
industriji za inkapsulaciju aroma, podrazumeva proces na visokim temperaturama, u
najboljem slučaju 100 ºC pod uslovom da su sve mere preduzete tako da ne dođe do
pregrevanja. Zbog toga se javljaju neželjeni gubici osetljivih aroma tokom procesa, te
smanjuje efikasnost inkapsulacije. Tipični inkapsulati proizvedeni sprej-sušenjem otpuštaju
aktivne komponente gotovo trenutno u prisustvu vode, jer su materijali koji se koriste za
sprej-sušenje hidrofilne prirode. Mikročestice dobijene sprej-sušenjem su izuzetno male, u
opsegu 10-150 μm pa nisu pogodne za neke specifične potrebe kada su poželjni veći
inkapsulati (npr. za stvaranje tzv. “crunchy” efekta tokom konzumiranja hrane ili posebnih
vizuelnih efekata). Osim toga, uređaji za sprej-sušenje su skupi, a izvođenje procesa često
komplikovano i povezano sa problemima kontrole temperature tokom čitavog procesa. Zbog
toga se javila potreba za drugim tehnološkim rešenjima.
Kao jedno od alternativnih rešenja koje će biti razmatrano u ovoj magistarskoj tezi je
proces koji se zasniva na dispergovanju rastopa nekog materijala koji treba da ima nisku tačku
topljenja (32-85 ºC). Dispergovane kapi rastopa se skupljaju u vodi gde očvršćavaju dajući
čestice čija veličina zavisi od operativnih parametara, kao što su vrsta nosača, temperatura
rastopa, vrsta i koncentracija emulgatora, brzina mešanja, temperatura hlađenja i geometrija
sistema u kome se izvodi proces. Opisani proces se u literaturi još naziva i emulgovanje
rastopa ili homogenizacija rastopa.
Kao nosači će biti korišćeni prirodni voskovi, kao što su pčelinji i karnaubin vosak, kao i
njihove smeše. Prirodni voskovi se u farmaceutskoj industriji koriste kao nosači lekova, da bi
se obezbedila hemijska inertnost sa drugim materijalima, ili usporilo oslobađanje leka u
želudačno-crevnom sistemu. Osim toga, prirodni voskovi su biodegradabilni i jestivi, stabilni
pri različitim vrednostima rN i vlage i imaju minimalan uticaj na hranu pri varenju zbog
nerastvorljivosti i nehigroskopnosti. Zbog toga ih smatramo pogodnim materijalima za
omotače kapsula koji mogu da zadovolje specifične zahteve u industriji hrane, lekova kao i
stočne hrane.
4. Naučne metode istraživanja
- za dobijanje mikročestica na bazi prirodnih voskova – koristiće se metoda očvršavanja
disperzije rastopa;
- karakterizacija čestica po veličini i raspodeli veličine čestica – vršiće se metodom
difrakcije laserske svetlosti;
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
-
-
-
-
17
za inkapsulaciju aroma – primeniće se metoda očvršćavanja disperzije rastopa;
za određivanje stepena inkapsulacije, odn. kocentracije arome u mikročesticama biće
korišćena metoda tečne hromatografije visokih performansi (HPLC);
ispitivanje termičkog ponašanja inkapsuliranih čestica – vršiće se simultanom
diferencijalno skenirajućom kalorimetrijom i termogravimetrijskom analizom
(DSC/TGA);
ispitivanja morfoloških karakteristika i utvrđivanje mogućih uticaja procesnih uslova na
morfološka svojstva čestica – vršiće se snimanjem čestica metodom skenirajuće
elektronske mikroskopije (SEM);
ispitivanje mehaničkih svojstava nosača i inkapsulata će podrazumevati ispitivanje
njihove otpornosti pri kompresiji i istezanju na univerzalnom uređaju visoke preciznosti
za testiranje mehaničkih karakteristika materijala;
ispitivanje interakcija vosak-aroma će biti ispitivana korišćenjem infracrvene
spektroskopije sa Furijeovom transformacijom (FTIR).
5. Očekivani naučni doprinos
Ovim istraživanjima očekuje se naučni doprinos na polju razvoja tehnologija inkapsulacije
aroma koji se ogleda u sledećem:
-
-
-
Optimizacija procesnih parametara tehnikom emulgovanja rastopa nosača za dobijanje
aromatičnih inkapsulata na bazi prirodnih voskova i rasvetljavanje uticaja svakog od ovih
parametara na mehanizam formiranja čestica.
Razjašnjavanje uticaja različitih udela pčelinjeg i karnauba voska u smeši na mehanizam
formiranja mikročestica i to sa aspekta brzine kristalizacije voskova, hidrofilnosti smeše i
površinskih karakteristika lipidnih kristala.
Utvrđivanje uticaja površinski aktivnih materija (emulgatora) na stabilnost i veličinu
čestica i uloge ovih jedinjenja na mehanizam formiranja čestica.
Utvrđivanje međusobnih uticaja nosač-aroma na njihove fizičko-hemijske i mehaničke
karakteristike.
Utvrđivanje uticaja različitog sastava smeše voskova kao nosača na isparavanje i
degradaciju aromatičnih supstanci.
Utvrđivanje mehanizma otpuštanja arome iz inkapsulata na povišenim temperaturama i
kinetike otpuštanja.
Razvoj metoda za karakterizaciju nosača/inkapsulata.
6. Plan istraživanja i struktura rada
Predviđeno je da u magistarskoj tezi budu obrađena sledeća poglavlja: Uvod, Teorijski
deo, Eksperimentalni deo, Rezultati i diskusija, Zaključak i Literatura.
U poglavlju Uvod biće definisani osnovni ciljevi i predmet istraživanja, kao i naučni
doprinos rada.
Teorijski deo obuhvatiće pregled i analizu dostupne literature koja se odnosi na sledeće:
a) tehnike koje se koriste za inkapsulaciju aktivnih komponenata, pre svega aroma, sa
posebnim osvrtom na tehniku dispergovanja rastopa,
b) nosače koji se koriste pri inkapsulaciji aroma, sa posebnim osvrtom na prirodne
voskove,
v) fizičke i hemijske karakteristike odabranih aroma (etil-vanilina i limonena) koje će se
koristiti za inkapsulaciju, sa posebnim osvrtom na one karakteristike zbog kojih se javila potreba
za inkapsulacijom (stabilnost, isparavanje na povišenim temeperaturama).
U Eksperimentalnom delu biće navedeni materijali i metode primenjene u
eksperimentalnom radu:
a) hemikalije i materijali upotrebljeni u radu,
18
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
b) opis eksperimentalnih tehnika,
v) procesni uslovi za dobijanje mikročestica voskova i mikročestica voskova sa
inkapulisanom aromom,
g) opis postupka i metoda za karakterizaciju inkapsulata.
U poglavlju Rezultati i diskusija biće predstavljeni i diskutovani rezultati eksperimenata:
a) uticaj svakog od ispitivanih procesnih parametara na mehanizam formiranja
mikročestica,
b) izbor optimizovanog procesa za dobijanje mikročestica voskova sa inkapsulisanom
aromom,
v) karakteristike mikročestica voskova sa inkapsulisanom aromom sa posebnim osvrtom
na interakcije nosač-aroma i njihove međusobne uticaje na fizičko-hemijske i mehaničke
karakteristike inkapsulata,
g) kinetika otpuštanja pri uslovima koji simuliraju procese proizvodnje i termičke obrade
hrane,
d) kritički osvrt na ostvarene prednosti i eventualne nedostatke/probleme inkapsulisane
arome u odnosu na slobodnu formu iste sa posebnim osvrtom na ekonomski aspekt i primenljivost
dobijenih rezultata u prehrambenoj industriji.
U Zaključku će rezultati dobijeni u toku istraživanja biti sumirani uz stavljanje akcenta na
njihove osnovne doprinose.
Literatura će sadržati navode citirane u radu i publikacije proistekle iz istraživačkog rada
ove magistarske teze.
7. Zaključak i predlog
Na osnovu izloženog Komisija smatra da je tema „Inkapsulacija aroma u mikročestice
prirodnih voskova“, koju je za svoju magistarsku tezu predložila Gordana Ilić-Sević, diplomirani
inženjer tehnologije, naučno zasnovana i da prestavlja doprinos naučnoj oblasti Hemijsko
inženjerstvo, za koju je Tehnološko-metlurški fakultet Univerziteta u Beogradu matična ustanova.
Pored toga, predložena tema ima i praktični značaj, posebno za prehrambenu i farmaceutsku
industriju, jer nudi jednostavna i jeftinija rešenja za primenu inkapsulacije u praksi.
Predložena tema odgovara zahtevima za izradu magistarske teze i predlažemo Nastavnonaučnom veću TMF-a da je prihvati. Za mentora magistarske teze Komisija predlaže prof. dr
Branka Bugarskog.
U Beogradu, 17.01.2014. godine
Članovi komisije:
Dr Branko Bugarski, red. prof. TMF-a
________________________________
Dr Zorica Knežević-Jugović, van. prof.TMF-a
________________________________
Dr Verica Đorđević, naučni saradnik TMF-a
________________________________
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
19
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu održanoj 26.12.2013. imenovani smo za članove Komisije za ocenu naučne
zasnovanosti teme doktorske disertacije Ivane Jevremović, dipl. inž. tehnologije, pod naslovom:
PRIMENA ORGANSKIH INHIBITORA ZA SPREČAVANJE POJAVE KOROZIJE
NISKOUGLJENIČNOG ČELIKA U PRISUSTVU CO2
O predloženoj temi i njenoj naučnoj zasnovanosti podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
1. PODACI O KANDIDATU
1.1. Biografski podaci
Ivana Jevremović je rođena 01.07.1985. godine, u Smederevu. Završila je gimnaziju u
Smederevu, prirodno-matematički smer, sa prosekom ocena 5,00 i Vukovom diplomom. Na
Tehnološko-metalurški fakultet upisala se školske 2004/2005. godine, na odsek za Biohemijsko
inzenjerstvo i biotehnologiju. Diplomirala je septembra 2010. godine na Katedri za fizičku hemiju
i elektrohemiju sa radom na temu „Elektrohemijsko dobijanje Ag/PVP i Ag/alginat
nanokompozita“, sa ocenom 10. Srednja ocena tokom studija je 9,78.
Ivana Jevremović je dobila dve diplome Pante Tutundzića za postignute izvanredne
rezultate u toku studiranja (za školsku 2004/2005. i 2005/2006. godinu). Dobitnik је i Specijalnog
priznanja Srpskog hemijskog društva za izuzetan uspeh tokom studija (2011. godine).
Školske 2010/11. se upisala na doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu,
studijski program Hemijsko inženjerstvo (Elektrohemija i elektrohemijsko inženjerstvo), pod
rukovodstvom mentora prof. dr Vesne Mišković-Stanković, redovnog profesora TMF. U okviru
doktorskih studija položila je 11/11 ispita predviđenih studijskim programom sa prosečnom
ocenom 10 (spisak je u prilogu), i 10. oktobra 2012. godine odbranila Završni ispit pod nazivom
„Primena organskih inhibitora za sprečavanje pojave korozije niskougljeničnog čelika u CO2
sredini“ sa ocenom 10, pred komisijom u sastavu prof. dr Vesna Mišković-Stanković, prof. dr
Nedeljko Krstajić i prof. dr Jelena Bajat.
Pohađala je i položila sa ocenom 10 međunarodne letnje škole: “Biopolymers as
constituents of novel biocomposites”, u periodu od 28. juna do 16. jula 2010. god., Prof. dr Tatjana
Stevanović (Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval, Québec, Canada),
“Corrosion of Mild Steel in Weak Acids”, u periodu od 21. juna do 10. jula 2010. god. Prof. dr
Srđan Nešić (Institute for Corrosion and Multiphase Flow Technology, Ohio University, Athens,
OH, USA).
U toku 2011, 2012 i 2013. godine boravila je u periodima od po tri meseca na Institute for
Corrosion and Multiphase Technology, Ohio University u cilju izrade eksperimentalnog dela
doktorske teze.
Dobitnik je treće nagrade u kategoriji Harvey Herro za primenjenu korozionu tehnologiju
u okviru NACE studentske poster sekcije (Harvey Herro Category for the field of the applied
corrosion technology, NACE Student Poster Session) za poster pod nazivom ’’Top-of-the-Line
Corrosion (TLC) Mitigation of Mild Steel in CO2 Environment Using Corrosion Inhibitor Injected
within a Foam Carrier’’ na konferenciji CORROSION/2012, Salt Lake City, Utah, SAD, 2012.
godine. Dobitnik je nagrade za najbolju prezentaciju pod nazivom “Use of Quartz Crystal
Microbalance (QCM) Measurements to Investigate Novel Top-of-the-Line Corrosion (TLC)
20
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
Mitigation Method“ na međunarodnoj konferenciji 12th Young Researchers' Conference Materials
Science and Engineering, Beograd, 2013. godine.
Ivana Jevremović je član Srpskog hemijskog društva, Međunarodnog društva za
elektrohemiju (International Society of Electrochemistry, ISE) i Američkog udruženja inženjera
korozije (National Association of Corrosion Engineers, NACE).
Tečno govori engleski jezik. Služi se francuskim jezikom.
1.2. Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
Ivana Jevremović je od 1. oktobra 2010. zaposlena u Inovacionom centru TMF, prvo u
okviru projekta ОN142061, pod nazivom „Elektrohemijske karakteristike oksidnih i polimernih
prevlaka na modifikovanim površinama metala“, čiji je rukovodilac bila prof. dr Vesna MiškovićStanković, a potom u okviru projekta III45019, „Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena
nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava“, čiji je rukovodilac prof. dr
Đorđe Janaćković (podprojekat 2, rukovodilac prof. dr Vesna Mišković-Stanković). U zvanje
istraživač-pripravnik izabrana je 27. januara 2011, a u zvanje istraživač saradnik 31. decembra
2012.
Ivana Jevremović je koautor četri rada u naučnim časopisima, od čega 3 rada u
časopisima međunarodnog značaja (oznaka grupe M20: vrsta rezultata M21–2 rada, M23–1 rad) i
1 rad u časopisu nacionalnog značaja (oznaka grupe M50: vrsta rezultata M51–1 rad), kao i 17
naučnih saopštenja u zbornicima međunarodnih i nacionalnih skupova (oznaka grupe M30: vrsta
rezultata M33–2 rada, M34–13 radova, oznaka grupe M60: vrsta rezultata M64–2 rada). Spisak
referenci je u prilogu.
Učestvovala je u izvođenju eksperimentalnih vežbi na Katedri za fizičku hemiju i
elektrohemiju TMF-a iz predmeta: Nemetalne prevlake (školske 2011/12, kao i 2013/14), Fizička
hemija I (školske 2012/13), Fizička hemija II (školske 2012/13 i 2013/14), Nemetalne prevlake
master studije (školske 2012/13 i 2013/14).
Položeni ispiti i ostvareni bodovi u okviru doktorskih studija
1.
Elektrohemijska kinetika i metode merenja
2.
Viši kurs elektrohemijskog inženjerstva
3.
Odabrana poglavlja matematičke analize
4.
Hemijska termodinamika
5.
Hemijska kinetika
6.
Nemetalne prevlake
7.
Analogije fenomena prenosa
9.
Elektrohemijska zaštita metala od korozije
10.
Korozija
11.
Polimerni biomaterijali
12.
Završni ispit – pristupni rad za izradu doktorske disertacije
Ukupno
Ocena
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
ESPB
6
6
5
5
5
5
5
5
5
4
30
81
Objavljeni naučni radovi i saopštenja
1. RADOVI OBJAVLJENI U NAUČNIM ČASOPISIMA MEĐUNARODNOG ZNAČAJA –
M20
1.1. Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu – M21
1. Ivana Jevremović, Vesna Mišković-Stanković, Mohsen Achour, David Blumer, Thomas
Baugh, Marc Singer, Srdjan Nešić, “ A novel method to mitigate the Top of the Line
Corrosion in wet gas pipelines by corrosion inhibitor within a foam matrix”, Corrosion 69 (2)
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
21
(2013) pp. 186-192. (Metallurgy & Metallurgical Engineering, 9/76, IF (2012) = 1,772), ISSN
0010-9312.
2. Ivana Jevremović, Marc Singer, Srdjan Nešić, Vesna Mišković-Stanković“ Inhibition
properties of self-assembled corrosion inhibitor talloil diethylenetriamine imidazoline for mild
steel corrosion in chloride solution saturated with carbon dioxide”, Corros. Sci.77(2013) pp.
265-272. (Materials Science, Multidisciplinary, 37/241, IF (2012) = 3,615), ISSN 0010-938X.
1.2. Rad u međunarodnom časopisu – M23
1. Ivana Jevremović, Aleksandra Debeljković, Marc Singer, Mohsen Achour, Srdjan
Nešić, Vesna Mišković-Stanković, “ The mixture of dicyclohexilamine and oleylamine as
corrosion inhibitor for mild steel in NaCl solution saturated with CO2 under both continual
immersion and top of the line corrosion”, J. Serb. Chem. Soc. 77(8) (2012) 1047-1061,
(Chemistry, Multidisciplinary, 100/152, IF (2012) = 0,912), ISSN 0352-5139.
2. ZBORNICI MEĐUNARODNIH NAUČNIH SKUPOVA – M30
2.1. Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini – M33
1. Ivana Jevremović, Vesna Mišković-Stanković, Mohsen Achour, David Blumer, Thomas
Baugh, Marc Singer, Srdjan Nešić, “ A novel method to mitigate the Top of the Line
Corrosion in wet gas pipelines by corrosion inhibitor within a foam matrix”, NACE
International Conference, CORROSION/2012, Salt Lake City, Utah, USA, 2012, paper no.
C2012-0001403 (p.1-15).
2. Ivana Jevremović, V. Mišković-Stanković, M. Achour, M. Singer, S. Nešić "Evaluation of
a Novel Top-of-the-Line Corrosion (TLC) Mitigation Method in a Large Scale Flow Loop",
NACE International Conference, CORROSION/2013, Orlando, Florida, USA, paper no.
C2013-0002321(p.1-15).
2.2. Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu – M34
1. Ivana Jevremović, Željka Jovanović, Jasmina Stojkovska, Bojana Obradović, Maja
Vukašinović-Sekulić, Aleksandra Perić-Grujić, Mirjana Ristić, Vesna Mišković-Stanković,
”Electrochemically synthesized Ag/PVP nanocomposites for Medical Applications“,
International Workshop on Processing of Nanostructured Ceramics, Polymers, and
Composites, Faculty of Technology and Metallurgy, University of Belgrade - Nanotechnology
and Functional Materials Centre, Belgrade, 2010, Serbia, Book of abstracts, P7, p. 51.
2. Jasmina Stojkovska, Željka Jovanović, Jovana Zvicer, Ivana Jevremović, Vesna
Mišković-Stanković, Bojana Obradović, ”Studies of alginate solutions and hydrogels
containing silver nanoparticles“, International Workshop on Processing of Nanostructured
Ceramics, Polymers, and Composites, Faculty of Technology and Metallurgy, University of
Belgrade - Nanotechnology and Functional Materials Centre, Belgrade, 2010, Serbia, Book of
abstracts, P24, p. 67.
3. Aleksandra Debeljković, Ivana Jevremović, Vesna Mišković-Stanković, Srđan Nešić,
”Corrosion Behavior of mild steel in CO2 atmosphere“, 9th Young Researchers’ Conference –
Materials Science and Engineering, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, 2010,
Serbia, Book of abstracts, I/6, p. 4.
4. Ivana Jevremović, Željka Jovanović, Jasmina Stojkovska, Bojana Obradović, Maja
Vukašinović-Sekulić, Aleksandra Perić-Grujić, Mirjana Ristić, Vesna Mišković-Stanković,
”Investigation of electrochemically synthesized Ag/PVP nanocomposites: Biomimmetic
approach“, 9th Young Researchers’ Conference – Materials Science and Engineering, Serbian
Academy of Sciences and Arts, Belgrade, 2010, Serbia, Book of abstracts, III/8, p. 14.
5. Jasmina Stojkovska, Željka Jovanović, Danijela Kostić, Jovana Zvicer,
Ivana
Jevremović, Maja Vukašinović-Sekulić, Vesna Mišković-Stanković, Bojana Obradović ,
”Evaluation of novel alginate nanocomposites for biomedical applications“, 9th Young
Researchers’ Conference – Materials Science and Engineering, Serbian Academy of Sciences
and Arts, Belgrade, 2010, Serbia, Book of abstracts, III/6, p. 13.
22
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
6. Ivana Jevremović, “The Investigation of the Effectivness of Ethanolamine as Corrosion
Inhibitor for Mild Steel in CO2 Atmosphere”, NACE International Conference,
CORROSION/2011, Houston, Texas, 2011, Book of abstracts, p. 38.
7. Ivana Jevremović, “Top-of-the-line Corrosion (TLC) Mitigation of Mild Steel in CO2
Environment Using Corrosion Inhibitor Injected Within a Foam Carrier”, NACE International
Conference, CORROSION/2012, Salt Lake City, Utah, USA, 2012, Book of abstracts, p. 50.
8. Ivana Jevremović, Vesna Mišković-Stanković, Srđan Nešić, ”The electrochemical and
surface characteristics of ethanolamine as nanostructured corrosion inhibitor“, Second
International Workshop on Characterization, properties and applications of Nanostructured
Ceramics, Polymers, and Composites, Faculty of Technology and Metallurgy, University of
Belgrade, 2011, Serbia, Book of abstracts, P10, p. 40.
9. Ivana Jevremović, Vesna Misković-Stanković, Mohsen Achour, David Blumer, Thomas
Baugh, Marc Singer, Srdjan Nešić,''Evaluation of TOFA/DETA imidazoline as corrosion
inhibitor for top of the line corrosion (TLC) of mild steel in CO2 environment'', 10th Young
Researchers’ Conference – Materials Science and Engineering, Serbian Academy of Sciences
and Arts, Belgrade, 2011, Serbia, Book of abstracts, V/I, p. 19.
10. Ivana Jevremović, Vesna Mišković-Stanković, Aleksandra Debeljković, Mohsen Achour,
Marc Singer, Srđan Nešić, ''The Efficiency of Dicyclohexilamine and Oleylamine as Inhibitor
for Carbon Dioxide Corrosion'', Research in Progress (RIP), NACE International Conference,
CORROSION/2012, Salt Lake City, Utah, USA, 2012, Book of abstracts, p. 58.
11. Ivana Jevremović, Marc Singer, Srđan Nešić, Vesna Mišković-Stanković
“Characterization of organic inhibitor for corrosion of mild steel in 3 wt. % NaCl solution
saturated with CO2“, 11th Young Researchers' Conference Materials Science and Engineering,
Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, 2012, Serbia, Book of abstracts, TM13, p.
55.
12. Ivana Jevremović, Marc Singer, Srđan Nešić, Vesna Mišković-Stanković, „Evalution of
the performance of corrosion inhibitor for mild steel in CO2 containing NaCl solution“, Fourth
Regional Symposium on Electrochemistry of South-East Europe (RSE-SEE), Student
Symposium RSE-SEE, Ljubljana, Slovenia, 2013, Book of abstracts, p. 125.
13. Ivana Jevremović, Fernando Farelas, Marc Singer, Srđan Nešić, Vesna MiškovićStanković, “ Use of Quartz Crystal Microbalance (QCM) Measurements
to Investigate Novel Top-of-the-Line Corrosion (TLC) Mitigation Method“, 12th Young
Researchers' Conference Materials Science and Engineering, Serbian Academy of Sciences
and Arts, Belgrade, 2013, Serbia, Book of abstracts, VII/6, p. 29.
3. NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA NACIONALNOG ZNAČAJA – M50
3.1. Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja – M51
1. Ivana Jevremović, Vesna Misković-Stanković, “The Inhibitive effect of ethanolamine on
corrrosion behavior of aluminium in NaCl solution saturated with CO2“, Metall. Mater. Eng.
18 (4) (2012) p. 241-257, ISSN 0354-6306.
4. ZBORNICI SKUPOVA NACIONALNOG ZNAČAJA – M60
4.1. Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu – M64
1. Ivana Jevremović, Željka Jovanović, Aleksandra Krklješ, Jasmina Stojkovska, Bojana
Obradović, Maja Vukašinović-Sekulić, Zorica Kačarević-Popović, Vesna MiškovićStanković, „Srebro/poli(N-vinil-2-pirolidon) nanokompozitni biomaterijal: poređenje
elektrohemijskog i radijaciono-hemijskog postupka sinteze“, Biotehnologija za održivi razvoj,
ТМF, Beograd, 2010, Knjiga izvoda radova, str. 94-95.
2. Ivana Jevremović, Marc Singer, Mohsen Achour, David Blumer, Thomas Baugh, Vesna
Mišković-Stanković, Srđan Nešić, „Nova metoda nanošenja inhibitora za sprečavanje pojave
korozije niskougljeničnog čelika u uslovima kondenzacije u CO2 sredini”, L Savetovanje
Srpskog hemijskog društva, Beograd, 2012, Knjiga apstrakta, str. 29.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
23
1.3. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg rada i pokazanih rezultata tokom doktorskih studija i u okviru
naučno-istraživačkog rada na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, odnosno
Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, O142061 (2006-2010) i
III45019 (2011-2014), Ivana Jevremović, dipl. inž. tehnologije, je pokazala izrazitu sklonost i
sposobnost za bavljenje naučno-istraživačkim radom. Takođe, iz oblasti doktorske disertacije je
objavila 4 rada u štampanim naučnim časopisima, od čega 3 rada u časopisima međunarodnog
značaja i 1 rad u časopisu nacionalnog značaja, kao i 17 saopštenja na međunarodnim i domaćim
skupovima, što ukazuje na njen veoma kvalitetan rad, pa tako ispunjava sve potrebne uslove za rad
na predloženoj temi doktorske disertacije.
2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA
Korozija niskougljeničnog čelika pod dejstvom CO2, predstavlja značajan problem u
naftnoj i gasnoj industriji zbog velike brzine korozije i prisustva lokalizovane korozije. CO2 je
prisutan kao rastvoren gas u sistemu voda/morska voda koji prati naftne i gasne produkte u
sredinama gde se radi pod visokim pritiskom [1-2]. Metal se može zaštititi od procesa korozije
različitim metodama. Delovanje agenasa korozije smanjuje se primenom inhibitora korozije, pri
čemu se formira zaštitni sloj, koji sprečava razgradnju metala u rastvoru. Efikasnost inhibitora u
sprečavanju korozije zavisi od mnogih faktora. Na makroskopskom nivou, ona zavisi od toka,
hemijskog sastava rastvora, temperature, pritiska u sistemu i koncentracije inhibitora. Na
molekulskom nivou, ona zavisi od broja adsorpcionih mesta, gustine naelektrisanja inhibitora,
veličine molekula, načina interakcije sa površinom metala i elektronske strukture molekula [3-7].
Napredak u istraživanju korozije u uslovima kondenzacije doveo je do identifikacije
nekoliko ključnih faktora koji utiču na ovaj fenomen: temperatura gasa, spoljašnja temperatura,
ukupni pritisak, parcijalni pritisak CO2, brzina gasa, brzina kondenzacije i hemijski sastav
kondenzata. Konvencionalne metode inhibicije, poput ubrizgavanja inhibitora korozije nisu
efikasne jer uslovi toka fluida onemogućavaju inhibitor da formira zaštitni sloj u delovima cevi
gde dolazi do kondenzacije. U cilju sprečavanja korozije neophodno je razviti nove metode
nanošenja inhibitora na unutrašnju površinu cevi.
U ovoj disertaciji biće ispitivana nova metoda inhibicije korozije, koja se zasniva na
ubrizgavanju inhibitora korozije u penu kao nosač sa ciljem da se obezbedi ravnomerno nanošenje
inhibitora u uslovima kondenzacije. Verifikacija metode inhibicije biće vršena u staklenoj ćeliji,
kao i u sistemu sa višefaznim tokom fluida, posebno namenjenom za proučavanje korozije čelika u
uslovima kondenzacije.
Očekuje se da će neko hemijsko jedinjenje imati dobra inhibiciona svojstva ako u svojoj
molekulskoj strukturi sadrži polarnu grupu, odnosno hetero atome (npr. azot, kiseonik ili sumpor)
sa jednim ili više slobodnih elektronskih parova, tj. inhibicione centre za interakciju sa metalnom
površinom, kao i dugi ugljovodonični lanac (C14 - C18), koji ima ulogu da spreči transport
agenasa korozije do površine metala.
Najčešće korišćeni inhibitori su oni na osnovi alifatskih imidazolina, amina i kvaternernih
amonijum soli [8-10]. Kako anjonska sredstva za razvijanje pene (soli sulfonata) imaju najbolja
svojstva i najveću otpornost na tendenciju inhibitora korozije da destabilizuju i dezintegrišu penu,
u našim istraživanjima biće korišćena površinski aktivna supstanca natrijum C14-16 olefin –
sulfonat kao model za optimizaciju i verifikaciju nove metode. Optimizovaće se faktori koji utiču
na stabilnost pene i njenu jačinu (koncentracija površinski aktivne supstance i način formiranja
pene) u cilju postizanja maksimalne efikasnosti inhibitora, kao i formiranja pene odgovarajuće
stabilnosti.
Cilj ovog istraživanja je zaštita niskougljeničnog čelika API X65 od korozije pod
dejstvom CO2 primenom organskog inhibitora korozije, imidazolinskog derivata smeše viših
24
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
masnih kiselina i dietilentriamina TOFA/DETA imidazolina u tečnoj, kao i u gasovitoj fazi u
uslovima kondenzacije uz primenu pene (natrijum C14-16 olefin - sulfonat) kao nosača inhibitora.
Predloženi sistem za zaštitu niskougljeničnog čelika od CO2 korozije biće analiziran različitim
tehnikama karakterizacije.
Literatura
1. C. de Waard, D.E. Milliams, Carbonic-acid corrosion of steel, Corrosion 31 (1975) 177181.
2. S. Nešić. J. Postlethwaite, S. Olsen, An Electrochemical Model for Prediction of
Corrosion of Mild Steel in Aqueous Carbon Dioxide Solutions, Corrosion 52 (2003) 280286.
3. H. H. Uhlig, R. W. Revie, Corrosion and Corrosion Control, John Wiley & Sons, New
York, 1985.
4. P. Morales-Gil, G. Negron-Silva, M. Romero-Romo, C. Angeles-Chavez, M. PalomarPardave, Corrosion inhibition of pipeline steel grade API 5L X52 immersed in a 1 M
H2SO4 aqueous solution using heterocyclic organic molecules, Electrochim. Acta 49
(2004) 4733-4741.
5. I. L. Rozenfeld, Corrosion Inhibitors, McGraw-Hill Inc. USA, 1981.
6. R. De Marco, W. Durnie, A. Jefferson, B. Kinsella, A. Crawford, Persistence of carbon
dioxide corrosion inhibitors, Corrosion 58 (2002) 354-363.
7. Y. J. Tan, S. Bailey, B. Kinsella, An investigation of the formation and destruction of
corrosion inhibitor films using electrochemical impedance spectroscopy (EIS), Corr. Sci.
38 (1996) 1545-1561.
8. J. Zhang, X.L. Gong, H.H. Yu, M. Du, The inhibition mechanism of imidazoline
phosphate inhibitor for Q235 steel in hydrochloric acid medium, Corros. Sci. 53 (2011)
3324–3330.
9. Lj. M. Vracar, D.M. Drazic, Adsorption and corrosion inhibitive properties of some
organic molecules on iron electrode in sulphuric acid, Corros. Sci. 44 (2002) 1669–1680.
10. V. Jovancicevic, S. Ramachandran, P. Prince, Inhibition of carbon dioxide corrosion of
mild steel by imidazolines and their precursors, Corrosion 55 (5) (1999) 449-455.
3. POLAZNE HIPOTEZE
Ispitivanje inhibitora korozije obuhvata širok spektar istraživačke aktivnosti i
podrazumeva proučavanje mehanizma delovanja inhibitora, neprekidnu potragu za novim
jedinjenjima, kao i procenu efikasnosti ispitivanih inhibitora u realnim industrijskim sistemima.
Primena inhibitora za zaštitu metala nameće potrebu pronalaženja novih inhibitora
korozije visoke efikasnosti kao i zamenu toksičnih inhibitora ekološki prihvatljivim. Imidazolinski
derivati pripadaju grupi katjonskih površinski aktivnih supstanci, relativno niske toksičnosti, koji
se dobro adsorbuju na negativno naelektrisanim površinama metala, što ih čini pogodnim
inhibitorima korozije. Kako efikasnost inhibitora zavisi od molekulske strukture i načina
interakcije sa površinom metala, ključni faktori su prisutnost polarne grupe i dugog
ugljovodoničnog lanca, koji predstavlja barijeru za prodiranje molekula vode i hloridnih jona iz
rastvora elektrolita.
U ovoj doktorskoj disertaciji biće ispitana inhibitorska svojstva imidazolinskog derivata
smeše viših masnih kiselina i dietilentriamina, TOFA/DETA imidazolina, za zaštitu
niskougljeničnog čelika u prisustvu CO2. Biće detaljno ispitan proces korozije, kao i debljina i
trajnost formiranog zaštitnog filma TOFA/DETA imidazolina, što će omogućiti određivanje
mehanizma inhibicije, kao i tipa adsorpcije.
U cilju sprečavanja korozije u uslovim kondenzacije neophodno je razviti nove metode
nanošenja inhibitora na unutrašnju površinu cevi. Nova metoda inhibicije korozije se zasniva na
ubrizgavanju inhibitora korozije u penu kao nosač sa ciljem da se obezbedi ravnomerno nanošenje
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
25
inhibitora u uslovima kondenzacije. Detaljan pregled literature potvrđuje činjenicu da se
ubrizgavanje inhibitora korozije u penu kao nosač može smatrati novom metodom, pri čemu se
mora izvršiti optimizacija ove metode i njena verifikacija u cilju njene primene u realnim
uslovima.
4. NAUČNE METODE ISTRAŽIVANJA
Predloženi sistem za zaštitu niskougljeničnog čelika od CO2 korozije biće analiziran
različitim tehnikama karakterizacije.
Spektroskopija elektrohemijske impedancije koristiće se za ispitivanje procesa korozije,
pri čemu će biti određena otpornost i kapacitivnost filma inhibitora, kapacitivnosti dvojnog sloja,
otpornost prenosu naelektrisanja na graničnoj površini metal-elektrolit, kao i stepen pokrivenosti
elektrode. Metoda potencijal-vreme biće primenjena za dobijanje kvalitativnih informacija o
trajnosti zaštitnog filma inhibitora. Metoda polarizacione krive, kao i metoda linearne
polarizacione otpornosti omogućiće određivanje korozionog potencijala, gustine struje korozije i
brzine korozije. Ciklična voltametrija biće korišćena za određivanje mehanizma reakcije, kao i tipa
adsorpcije.
Gravimetrijska metoda određivanja gubitka mase kao i određivanje brzine korozije na
osnovu električne otpornosti biće primenjeni za praćenje brzine korozije i ukupnog gubitka mase
metala u tečnoj i gasovitoj fazi. Kvarcna mikro vaga će biti korišćena za praćenje procesa
adsorpcije inhibitora i pene, kao i određivanje brzine kondenzacije i brzine korozije u tečnoj i
gasovitoj fazi. Ispitivanje morfologije i sastava površine metala sa i bez inhibitora vršiće se
primenom skenirajuće elektronske mikroskopije, energetske disperzione spektroskopije, optičke
mikroskopije i metodom mikroskopije atomskih sila.
Termodinamički parametri (entalpija adsorpcije, slobodna Gibsova energija adsorpcije,
entropija adsorpcije, kao i konstanta ravnoteže adsorpcije) biće određeni u cilju utvrđivanja
modela adsorpcione izoterme i definisanja tipa adsorpcije. Mehanizam adsorpcije biće ispitan na
inertnom zlatnom supstratu, kao i na realnom metalnom supstratu podložnom koroziji.
5. OČEKIVANI NAUČNI DOPRINOS
Očekuje se da će rezultati istraživanja u okviru ove doktorske disertacije omogućiti:

efikasniju zaštitu niskougljeničnog čelika API X65 od korozije u prisustvu CO2
primenom organskog inhibitora korozije, imidazolinskog derivata smeše viših
masnih kiselina i dietilentriamina TOFA/DETA imidazolina u tečnoj fazi.

razvijanje i verifikaciju nove metode nanošenja inhibitora na unutrašnju
površinu cevi u uslovima kondenzacije uz primenu pene (natrijum C14-16 olefin
- sulfonat) kao nosača inhibitora.

optimizaciju faktora koji utiču na stabilnost pene i njenu jačinu u cilju postizanja
maksimalne efikasnosti inhibitora u sistemu posebno konstruisanom za
proučavanje efekata operativnih parametara na koroziju, kao i eventualnu
primenu nove metode inhibicije u industriji.
6. PLAN ISTRAŽIVANJA I STRUKTURA RADA
Cilj ovog istraživanja je zaštita niskougljeničnog čelika API X65 od korozije u prisustvu
CO2 primenom organskog inhibitora korozije u tečnoj fazi, kao i ispitivanje nove metode inhibicije
korozije niskougljeničnog čelika u prisustvu CO2 u uslovima kondenzacije primenom pene kao
nosača inhibitora. Verifikacija nove metode će biti vršena u staklenoj ćeliji i u sistemu sa
višefaznim tokom fluida, posebno namenjenom za proučavanje korozije čelika u uslovima
kondenzacije.
26
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
U prvom delu doktorske disertacije ispitivaće se uticaj hemijske strukture inhibitora na
brzinu korozije, mehanizam interakcije inhibitora sa površinom čelika, kao i vrste veza koje se
uspostavljaju izmedju supstrata i inhibitora. Biće određena efikasnost inhibitora za usporavanje
procesa korozije pod dejstvom CO2. Ispitivaće se kompatibilnost inhibitora korozije i sredstva za
razvijanje pene, kao i dejstvo različitih faktora na stabilnost pene.
U drugom delu doktorske disertacije verifikacija nove metode će biti vršena u sistemu sa
višefaznim tokom fluida, posebno namenjenom za proučavanje korozije čelika u uslovima
kondenzacije. Simulacija uslova koji se sreću u praksi od velikog je značaja za procenu validnosti
nove metode inhibicije korozije čelika u uslovima kondenzacije. Sistem sa višefaznim tokom
fluida pruža realne uslove poput temperature gasa, brzine toka, parcijalnog pritiska CO2, brzine
kondenzacije. Optimizovaće se faktori koji utiču na stabilnost pene i njenu jačinu (koncentracija
površinski aktivne supstance i način formiranja pene) u cilju postizanja maksimalne efikasnosti
inhibitora, kao i formiranja pene odgovarajuće stabilnosti.
Predviđa se da će u doktorskoj disertaciji biti obrađena sledeća poglavlja: Uvod, Teorijski
deo, Eksperimentalni deo, Rezultati i diskusija, Zaključak, Literatura.
U poglavlju Uvod biće reči o procesu korozije, kao i o različitim metodama zaštite metala
od korozije sa akcenatom na sprečavanju pojave korozije primenom organskih inhibitora.
Teorijski deo doktorske disertacije obuhvatiće analizu prethodnih istraživanja koja se
odnose na:

mehanizme korozije niskougljeničnog čelika u prisustvu CO2 .

koroziju u prisustvu CO2 u uslovima kondenzacije, kao i identifikaciju nekoliko
ključnih faktora koji utiču na ovaj fenomen (temperatura gasa, spoljašnja
temperatura, ukupni pritisak, parcijalni pritisak CO2, brzina gasa, brzina
kondenzacije i hemijski sastav kondenzata).

metode kontrole i sprečavanja korozije u uslovima kondenzacije, kao i detaljan
opis nove metode inhibicije zasnovane na ubrizgavanju inhibitora korozije u
penu kao nosač.

primenu organskih inhibitora korozije za sprečavanje delovanja agenasa
korozije, teorije i pretpostavke o mehanizmu delovanja inhibitora, podele
inhibitora korozije, sa akcentom na primeni supstituisanih imidazolinskih
derivata kao inhibitora korozije. Određivanje efikasnosti inhibitora, definisanje
mehanizma procesa adsorpcije, adsorpcionih izotermi i termodinamičkih
parametara.

primenu pene kao nosača inhibitora korozije, hidrodinamiku pena, strukture i
faktore koji utiču na stabilnost pene i njenu jačinu, kao i kompatibilnost
inhibitora i sredstva za formiranje pene.
Teorijski deo će takođe sadržati i kratak opis metoda karakterizacije za proučavanja
procesa korozije.
U Eksperimentalnom delu će biti navedeni:

materijali korišćeni za izučavanje zaštite niskougljeničnog čelika od korozije u
prisustvu CO2 primenom organskih inhibitora.

uslovi merenja vršenih u elektrohemijskoj ćeliji za ispitivanje inhibitorskih
svojstava TOFA/DETA imidazolina, kao i metode ispitivanja inhibitora u tečnoj
i gasovitoj fazi

testovi u hidrodinamičkim uslovima, u sistemu posebno konstruisanom za
proučavanje efekata operativnih parametara na koroziju ugljeničnog čelika u
uslovima kondenzacije; uslovi ispitivanja stabilnosti pene (natrijum C14-16
olefin sulfonat) kao funkcije različitih brzina toka gasa i različitih koncentracija
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
27
sredstva za razvijanje pene; merenje brzina korozije u uslovima kondenzacije
primenom sonde.
U poglavlju Rezultati i diskusija biće prikazani i diskutovani eksperimentalni rezultati
dobijeni različitim metodama u cilju ispitivanja efikasnosti inhibitora u tečnoj i gasovitoj fazi.

spektroskopija elektrohemijske impedancije (SEI), za proučavanja procesa
korozije

metoda polarizacione krive, za određivanje korozionog potencijala, brzine
korozije i gustine struje korozije

ciklična voltametrija, za određivanje mehanizma reakcije, redosleda hemijskih
stupnjeva, kao i tipa adsorpcije

gravimetrijska metoda određivanja gubitka mase

određivanje brzine korozije na osnovu električne otpornosti, za praćenje brzine
korozije i ukupnog gubitka mase metala u tečnoj i gasovitoj fazi

kvarcna mikro vaga (QCM), za praćenje procesa adsorpcije inhibitora i pene,
kao i određivanje brzine kondenzacije i brzine korozije u tečnoj i gasovitoj fazi.

skenirajuća elektronska mikroskopija (SEM) i energetska disperziona
spektroskopija (EDS), za ispitivanje morfologije i sastava površine metala pre i
nakon tretiranja sa inhibitorom

optička mikroskopija (IFM), za optička merenja

metoda mikroskopije atomskih sila (AFM), za detaljniju analizu morfologije
površine čelika, 3D merenja i merenja hrapavosti površine čelika pre i nakon
tretiranja sa inhibitorom

termodinamički parametri (entalpija adsorpcije, slobodna Gibsova energija
adsorpcije, entropija adsorpcije, kao i konstanta ravnoteže adsorpcije) biće
određeni u cilju utvrđivanja modela adsorpcione izoterme i definisanja tipa
adsorpcije

merenja u gasovitoj fazi sa ciljem dokazivanja da inhibitor korozije nošen
penom, može obezbediti zaštitu niskougljeničnog čelika od korozije u uslovima
kondenzacije.
Drugi deo rezultata će se odnositi na ispitivanje i verifikaciju nove metode inhibicije u
hidrodinamičkim uslovima, u sistemu posebno konstruisanom za proučavanje efekata operativnih
parametara na koroziju niskougljeničnog čelika u uslovima kondenzacije.

optimizacija tehnike i uslova za formiranje stabilne pene

ispitivanja stabilnosti pene kao funkcije različitih brzina toka gasa i različitih
koncentracija sredstva za razvijanje pene.

verifikacija nove metode u uslovima višefaznog toka fluida određivanjem brzine
korozije na osnovu električne otpornosti.
U Zaključku sumiraće se dobijeni rezultati, uz osvrt na njihovu inovativnost, važnost,
potencijalnu primenu, kao i plan daljeg rada.
Literatura će sadržati navode citirane u disertaciji, kao i radove proistekle istraživanjem u
okviru ove doktorske disertacije.
28
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
7. ZAKLJUČAK I PREDLOG
Na osnovu iznetih podataka Komisija smatra da je tema predložene doktorske disertacije
Ivane Jevremović, dipl. inž. tehnologije, Primena organskih inhibitora za sprečavanje pojave
korozije niskougljeničnog čelika u prisustvu CO2 naučno zasnovana i predlaže Nastavnonaučnom veću da je prihvati. Za mentora se predlaže Dr Vesna Mišković-Stanković, redovni
profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Istraživanja u okviru ove
doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Tehnološko inženjerstvo za koju je Tehnološkometalurški fakultet Univerziteta u Beogradu matična ustanova.
U Beogradu, 21. januara 2014.
ČLANOVI KOMISIJE
Dr Vesna Mišković-Stanković, red. prof
Univerziteta u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Dr Srđan Nešić, red. prof.
Univerziteta u Ohaju, Atina, Ohajo, SAD
Dr Nedeljko Krstajić, red. prof.
Univerziteta u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
Dr Jelena Bajat,van. prof.
Univerziteta u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
29
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u
Beogradu, održanoj 21.11.2013. određeni smo za članove Komisije za ocenu i odbranu doktorske
disertacije mr Sleem Farg Ashwen Hmuda, dipl. ing. sa temom:
"Sinteza, struktura i solvatohromizam potencijalno farmakološki aktivnih 3-(4supstituisanih benzil)-5-alkil-5-fenilhidantoina".
Posle pregleda doktorske disertacije Komisija podnosi Nastavno-naučnom veću sledeći
IZVEŠTAJ
A. PRIKAZ SADRŽAJA DISERTACIJE
Doktorska disertacija mr Sleem Farg Ashwen Hmuda napisana je na engleskom jeziku na
104 strane i sadrži Izvod (na engleskom i srpskom jeziku), Uvod u kom je definisan cilj doktorske
disertacije, Teorijski deo sa pregledom literature o oblastima koje su u vezi sa temom disertacije
(36 strana), Esperimentalni deo (10 strana), Rezultate i diskusiju (42 strane), Zaključak (2 strane),
Literaturu (10 strana) i Prilog (4 strane). Tekst disertacije sadrži 77 slika, 2 šeme, 13 tabela i 207
literaturnih navoda.
U Uvodnom delu je istaknut cilj disertacije: sinteza izabranih serija 3-(4-supstituisanih
benzil)-5-alkil-5-fenilhidantoina i utvrđivanje odnosa njihove strukture i biološke aktivnosti.
Predviđeno je da se metodom linearne korelacije energije solvatacije (LSER) odredi priroda
interakcija proučavanih jedinjenja u izabranom setu rastvarača. Na osnovu poređenja faktora koji
utiču na njihovo hemijsko ponašanje u različitim rastvaračima i na vezivanje za receptore objasnilo
bi se kako molekulska struktura utiče na ove interakcije i kako one doprinose njihovoj
farmakološkoj aktivnosti. Poseban cilj istraživanja u ovoj disertaciji odnosi se na proučavanje
uticaja 4-supstituisanih benzil grupa u položaju 3 hidantoinskog prstena, na aktivnost sintetisanih
molekula i mogućnost njihove primene kao antiproliferativnih agenasa.
Teorijski deo obuhvata 4 celine: Sinteza, struktura i svojstva hidantoina; Biološki aktivni
derivati hidantoina i njihova primena: Uticaj rastvarača na apsorpcione spektre organskih
molekula; Višeparametarski pristup u proceni efekata solvatacije. Prikazani su najvažniji teorijski
aspekti kao i pregled relevantne literature za sve navedene oblasti koje su od interesa za
disertaciju.
Eksperimentalni deo obuhvata prikaz sinteza izabranih serija derivata hidantoina (31
jedinjenje od kojih su 26 nova, prvi put sintetisana u ovom radu), njihovu potpunu karakterizaciju,
određivanje UV apsorpcionih maksimuma u izabranom setu od 15 rastvarača različitih
karakteristika, određivanje antiproliferativne aktivnosti prema različitim ćelijskim linijama
humanog karcijnoma za seriju od 15 odabranih derivata 3-(4-supstituisanih benzil)-5-alkil-5fenilhidantoina, rendgeno-strukturnu analizu tri molekula i kompletnu optimizaciju geometrije
hidantoina upotrebom programskog paketa Gausian 09, korišćenjem DFT B3LYP/6-311G(d,p)
metode.
U poglavlju Rezultati i diskusija prikazani su rezultati teze grupisani u sledeće podoblasti:
Uticaj rastvarača na korelaciju strukture i aktivnosti 3-(4-supstituisanih benzil)-5-alkil-5fenilhidantoina; Biološka studija koja sadrži rezultate antiproliferativne aktivnosti proučavanih
hidantoina; Kvantno-hemijska izračunavanja karakteristika navedenih molekula; Rendgenskosturkturna analiza nekoliko derivata hidantoina.
Rezultati ostvareni u ovoj disertaciji, pored sinteze velikog broja novih derivata
hidantoina doprinose proširenju fundamentalnih znaja iz oblasti strukture i aktivnosti proučavanih
molekula, potpunijem definisanju opšteg farmakofornog modela antikancerogenih lekova i boljem
razumevanju mehanizma njihovog dejstva.
30
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
Dobijeni rezultati su pokazali da su proučavani derivati hidantoina ispunili
farmakokinetičke uslove da budu kandidati za lekove i kvalifikovali se za farmakodinamičku fazu
ispitivanja.
Zaključak sadrži sumirane zaključne komentare rezultata dobijenih u ovoj disertaciji uz
naglašavanje njenog naučnog doprinosa.
Prilog sadrži biografiju kandidata, izjavu o autorstvu i izjavu o istovetnosti štampane i
elektronske verzije rada.
B. OPIS REZULTATA TEZE
U cilju proučavanja korelacije između strukture i aktivnosti potencijalno farmakološki
aktivnih derivata hidantoina, u ovoj tezi su sintetisane dve serije jedinjenja:
a) 5-alkil-5-fenilhidantoini, koji čine 3 jedinjenja sa različtim alkil grupama (metil, etil, izopropil)
u položaju 5 hidantoinskog prstena;
b) 3-(4-supstituisani benzil)-5-supstituisani-5-fenilhidantoini koji uključuju 28 jedinjenja, (26 su
nova jedinjenja) sa razlitičitim 4-supstituisanim benzil grupama, u položaju 3 i različitim
supstituentima (alkil i fenil) u položaju 5 hidantoinskog prstena.
Sva jedinjenja su sintetisana modifikovanjem postupaka navedenih u literaturi i
okarakterisana određivanjem tačke topljenja, kao i FTIR, 1H i 13C NMR spektroskopijom.
U okviru proučavanja sposobnosti da ostvare vodonične interakcija za dve serije novo
sintetisanih derivata nirvanola (5-etil-5-fenilhidantoina) i fenitoina (5,5-difenilhidantoina)
određeni su apsorpcioni maksimumi u 15 rastvarača različite polarnosti u opsegu talasnih dužina
od 200-400 nm. Efekti dipolarnosti/polarizabilnosti, kao i efekti vodoničnih veza sa rastvaračima
su analizirani metodom linearne korelacije energija solvatacije (LSER) prema konceptu KamletTafta. Diskutovana je kvantitativna korelacija između sposobnosti molekula da gradi vodonične
veze, lipofilnosti i sposobnosti prodiranja kroz krvno-moždanu barijeru proučavanih hidantoina.
Antiproliferativna aktivnost 3-(4-supstituisanih benzil)-5-alkil-5-fenilhidantoina i 3-(4supstituisanih benzil)-5,5-difenilhidantoina je proučavana prema ćelijskoj liniji humanog
karcinoma kolona HCT-116 i ćelijskoj liniji humanog karcinoma dojke MDA-231. Obe serije
jedinjenja su pokazale značajnu antiproliferativnu aktivnost. Derivati fenitoina ispoljavaju bolji
antiproliferativni efekat od derivata nirvanola. Istovremeno obe serije jedinjenja ne ispoljavaju
toksičan efekat prema normalnim ćelijama. Kao posebno interesantni, sa značajnom aktivnošću,
pokazali su se derivati fenitoina sa metil grupom i hlorom i bromom kao supstituentima u benzil
grupi prisutnoj u položaju 3 hindantoinskog pristena. Ova jedinjenja će predstavljati polaznu
osnovu za dalja istraživanja novih molekula sa antikancerogenim svojstvima.
Rendgenska strukturna analiza tri derivata nirvanola je pokazala da postoji kvantitativna
korelacija između međumolekulskih interakcija u kristalnom stanju, interakcija sa biološkim
receptorom i konformacijom pručavanih molekula. Iako proučavanje konformacionih svojstava
jedinjenja u nebiološkim uslovima ne odražava nužno in vitro situacije, kristalografski podaci
mogu ukazati na njihove verovatne konformacije. Pošto između susednih molekula hidantoina
postoje vodonične veze i lipofilne interakcije, okruženje u kristalnom pakovanju može
aproksimirati ciljno mesto njihovog delovanja.
C. UPOREDNA ANALIZA REZULTATA SA REZULTATIMA IZ LITERATURE
Odnos strukture molekula i njihove biološke aktivnosti je značajna oblast koja se
intenzivno proučava u organskoj hemiji. Pored in vitro aktivnosti, potencijalno novi lek mora
posedovati i određena fizičko-hemijska svojstva da bi bio primenjiv u organizmu. U poslednjoj
deceniji postavljeno je više QSAR medela koji, osim biološke aktivnosti, relativno uspešno
predviđaju apsorpciju, distribuciju, metabolizam, eliminaciju i toksične efekte lekova (tzv.
ADMET svojstva).
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
31
Prema Abrahamovom konceptru (M. H. Abraham et al. Drug Discov. Today 7 (2002)
1056-1063), prenošenje leka između dve faze se može objasniti na osnovu razlike u solvataciji
leka u tim fazama. Oslanjajući se na Abrahamov pristup u proceni efekata solvatacije u ovoj tezi je
prikazana i diskutovana veza između farmakološki relevantnih svojstava i različitih tipova
interakcija između molekula rastvarača i rastvorene supstance. Solvatohromna svojstva 3-(4supstituisanih benzil)-5-supstituisanih-5-fenilhidantoina su po prvi put opsežno proučavana u ovoj
disertaciji. Ostvareni rezultati su značajni za potpunije definisanje opšteg farmakofornog modela
molekula sa antikancerogenim svojstvima. Modeli proistekli iz ovog rada će doprineti boljem
sagledavanju aktivnosti derivata hidantoina i boljem razumevanju mehanizma njihovog delovanja.
Rezultati proučavanja antiproliferativne aktivnosti nove grupe derivata hidantoina
ostvarenih u ovom radu su u saglasnosti sa zaključcima navedenim u literaturi, da uvođenje
supstituenata benzilnog tipa u položaj 3 hidantoinskog prstena dovodi do povećanja biološke
aktivnosti ovih molekula u odnosnu na matično jedinjenje fenitoin.
D. OBJAVLJENI I SAOPŠTENI REZULTATI KOJI ČINE DEO DISERTACIJE
Iz disertacije su do sada publikovana tri rada od kojih je jedan objavljen u istaknutom
međunarodnom časopisu (M22), a dva u međunarodnim časopisima (M23). Pored toga, tri rada su
saopštena na skupovima nacionalnog značaja. U toku je priprema još dva rada za publikovanje u
istaknutim međunarodnim časopisima, koja se odnose na proučavanje antibakterijske i
antikonvulzivne aktivnosti jedinjenja sintetisanih u okviru ove disertacije.
Radovi publikovani u istaknutim međunarodnim časopisima (M22)
1. S. Hmuda, N. Trišović, J. Rogan, D. Poleti, Ž. Vitnik, V. Vitnik, N. Valentić, B. Božić, G.
Ušćumlić, "New derivatives of hydantoin as potential antiproliferative agents: biological and
structural characterization in combination with quantum chemical calculations" Monatsh. Chem.
doi: 10.1007/s00706-013-1149-6, ISSN: 0026-9247 (IF=1,63)
Radovi publikovani u međunarodnim časopisima (M23)
1. S. Hmuda, N. Trišović, N. Valentić, G. Ušćumlić, „Solvent effects on the structure-property
relationship of some potentially pharmacologically active 3-(4-substituted benzyl)-5-ethyl-5phenyl- and 3-(4-substituted benzyl)-5,5-diphenylhydantoins“, J. Solution Chem. 40(2) (2011)
307-319, ISSN: 0095-9782 (IF=1,34)
2. S. Hmuda, N. Banjac, N. Trišović, B. Božić, N. Valentić, G. Ušćumlić, „Solvent effects on the
absorption spectra of potentially pharmacologically active 5-alkyl-5-arylhydantoines: a structureproperty relationship study“, J. Serb. Chem. Soc. 78(5) (2013) 627-637, ISSN: 0352-5139
(IF=0,912)
Radovi saopšteni na nacionalnim konferencijama
1. S. Hmuda, N. Trišović, N. Valentić, G. Ušćumlić, „Solvatochromic study on the lipophilicity
and the blood-brain permeability of some 3-(4-substituted benzyl)-5-ethyl-5-phenyl- and 3-(4substituted benzyl)-5,5-diphenylhzdantoins“, 48. Savetovanje Srpskog hemijskog društva,
Beograd, Srbija, 2010, Kratki izvodi radova, str. 166.
2. S. Hmuda, N. Trišović, B. Božić, A. Obradović, J. Rogan, D. Poleti, B. Božić, G. S. Ušćumlić,
„Synthesis, structural and biological characterization of 3-benzyl-5-ethyl-5-phenylhydantoines as
potential antiproliferative agents“, 50. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, Srbija,
2012, Kratki izvodi radova, str. 156.
3. S. Hmuda, N. Trišović, B. Božić, A. Obradović, B. Božić, G. Ušćumlić, „Structure-activity
relationship of 3-(4-substituted benzyl)-5,5-diphenyl- and 3-(4-substituted benzyl)-5-alkyl-5phenylhydantoines as potential antiproliferative agents“, 50. Savetovanje Srpskog hemijskog
društva, Beograd, Srbija, 2012, Kratki izvodi radova, str. 157.
32
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
E. ZAKLJUČAK KOMISIJE
Doktorska disertacija mr Sleem F. Hmuda, dipl. ing. predstavlja originalni naučni i
stručni doprinos proučavanju odnosa strukture i biološke aktivnosti novih derivata hidantoina.
Sinteza, struktura i svojstva 26 novih 3-(4-supstituisanih benzil)-5-supstituisanih-5-fenilhidantoina
su po prvi put prikazana i diskutovana u ovom radu. Ostvareni rezultati doprinose proširenju
fundamentalnih znanja iz oblasti sinteze, strukture i biološke aktivnosti derivata hidantoina i
boljem razumevanju mehanizma njihovog dejstva. Dobijeni rezultati su pokazali da su proučavana
jedinjenja ispunila farmakokinetičke uslove da budu kandidati za lekove i kvalifikovali se za
farmakodinamičku fazu ispitivanja.
Rezultati koji čine deo disertacije do sada su publikovani u jednom istaknutom
međunarodnom časopisu i u dva međunarodna časopisa, kao i saopšteni na tri skupa nacionalnog
značaja.
Na osnovu svega iznetog, Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološkometalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu da prihvati doktorsku disertaciju mr Sleem Farg
Ashwen Hmuda, dipl. ing. pod nazivom: "Sinteza, struktura i solvatohromizam potencijalno
farmakološki aktivnih 3-(4-supstituisanih benzil)-5-alkil-5-fenilhidantoina" i odobri njenu
odbranu pred komisijom u istom sastavu.
Beograd, 20.01.2014.
Članovi Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:
1. Dr Gordana Ušćumlić, red. prof., Tehnološko-metalurški
fakultet, Beograd
2. Dr Biljana Božić, van. prof., Biološki fakultet, Beograd
3. Dr Nataša Valentić, docent, Tehnološko-metalurški fakultet,
Beograd.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
33
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Referat o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Dragane Stamenić
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu održanoj 26.
09. 2013. godine i Odlukom br. 35/315, imenovani smo za članove Komisije za pregled, ocenu i
odbranu doktorske disertacije kandidata Dragane Stamenić pod naslovom „Sinteza, struktura i
svojstva biodegradabilnih alifatskih poli(estar etara)“.
Posle pregleda dostavljene disertacije i drugih pratećih materijala i razgovora sa Kandidatom
Komisija je sačinila sledeći
REFERAT
1. UVOD
1.1. Hronologija odobravanja i izrade disertacije

16.05.2011. godine - Kandidat Dragana Stamenić prijavljuje izradu doktorske disertacije pod
pod naslovom „Sinteza, struktura i svojstva biodegradabilnih alifatskih poli(estar etara)“.

23.06.2011. godine - Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
doneta je odluka o prihvatanju predloga teme doktorske disertacije Dragane Stamenić, pod
nazivom „Sinteza, struktura i svojstva biodegradabilnih alifatskih poli(estar etara)“ i za
mentora ove doktorske disertacije imenovana je dr Jasna Đonlagić, redovni profesor TMF
(Odluka br. 35/200).

29.09.2011. Na sednici Veća naučnih oblasti prirodnih nauka Univerziteta u Beogradu data je
saglasnost na predlog teme doktorske disertacije Dragane Stamenić, pod nazivom „Sinteza,
struktura i svojstva biodegradabilnih alifatskih poli(estar etara)“ (Odluka br. 06-7303/46 MC
od 29.09.2011.)

26.09.2013. godine NN veće Tehnološko-metaturškog fakulteta odobrava Dragani Stamenić
produženje roka završetka doktorskih studija (zbog porodiljskog bolovanja i promene posla)
za još dva semestra (Odluka br. 35/279).

26.09.2013. godine Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta
doneta je odluka o imenovanju članova Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije
Dragane Stamenić, pod nazivom „Sinteza, struktura i svojstva biodegradabilnih alifatskih
poli(estar etara)“ (Odluka br. 35/315).
1.2. Naučna oblast disertacije
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Hemija i hemijska
tehnologija i užoj naučnoj oblasti Hemija makromolekula za koju je matičan Tehnološkometalurški fakultet Univerziteta u Beogradu. Mentor je dr Jasna Đonlagić, redovni profesor TMF,
koja je na osnovu dosadašnjih objavljenih radova i iskustava kompetentna da rukovodi izradom
ove doktorske disertacije.
1.3. Biografski podaci o kandidatu
Dragana Stamenić je rođena 28. februara 1977. godine u Bihaću gde je završila osnovnu
školu. U Beogradu je završila V beogradsku gimnaziju, prirodno-matematički smer. Školske
34
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
1995/96 se upisala na Tehnološko-metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu, smer Organska
hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo. Diplomirala je 2002. godine na Katedri za organsku
hemiju. Poslediplomske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu je upisala školske 2002/03.
godine kod mentora prof. dr Jasne Đonlagić. 2007. godine prelazi sa magistarskih na doktorske
studije, studijski program Hemija i hemijska tehnologija. Položila je sve ispite sa prosečnom
ocenom 9,9 i Završni ispit pod nazivom „Sinteza, struktura i svojstva biodegradabilnih alifatskih
segmentiranih kopoliestara na bazi poli(butilen sukcinata)" sa ocenom 10.
Od maja 2003. godine Dragana Stamenić je bila zaposlena na Tehnološko-metalurškom
fakultetu kao istraživač saradnik i učestvovala je u realizaciji dva fundamentalna naučno-istraživačka projekta finansiranih od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike
Srbije. Od 2004. do 2006. učestvovala je na projektu bilateralne saradnje sa Republikom
Slovenijom, kada je i kraći period boravila na Kemijskom institutu u Ljubljani. Tokom 2004.
godine je bila angažovana na inovacionom projektu „Razvoj kazeinskih lepkova za etikete na
staklenu i PET ambalažu”, u okviru Programa tehnološkog razvoja finansiranog od strane
Ministrastva nauke i tehnologije Republike Srbije.
Od školske 2002/03. do 2010/11. je bila angažovana na izvođenju eksperimentalnih vežbi na
predmetima „Hemija makromolekula“ i „Osnovi reologije“ na dodiplomskim studijama. Oblast
naučno-istraživačkog rada Dragane Stamenić obuhvata sintezu i karakterizaciju biodegradabilnih
alifatskih poliestara, kao i razvoj postupaka izrade mikrosfera na bazi biodegradabilnih poliestara
za kontrolisano otpuštanje lekova. U toku dosadašnjeg rada, Dragana Stamenić je objavila sedam
naučnih radova od čega je jedan rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21), dva rada u
časopisu istaknutog međunarodnog značaja (M22), dva rada u časopisu međunarodnog značaja
(M23) i dva rada u časopisu nacionalnog značaja (M52), kao i jedno poglavlje u knjizi (M44).
Imala je pet naučnih saopštenja na skupovima od međunarodnog značaja (M34) i šest naučnih
saopštenja od nacionalnog značaja (M64), od toga jedno štampano u celini (M63).
Dragana Stamenić je član Srpskog hemijskog društva. Govori i piše engleski jezik.
2. OPIS DISERTACIJE
2.1. Sadržaj disertacije
Doktorska disertacija Dragane Stamenić je napisana na 195 strana. Disertacija je organizovana
po sledećim poglavljima: Izvod (na srpskom i engleskom jeziku po 3 strane ), Uvod (3 strane),
Teorijski deo (60 strane), Eksperimentalni deo (17 strana), Rezultati i diskusija (62 strane),
Zaključak (4 strane), Literatura (10 strana, 215 citata), Prilog (25 strana) i Biografija autora (1
strana). Tekst disertacije sadrži 67 slika i 18 tabela.
2.2. Kratak prikaz pojedinačnih poglavlja
U Uvodu je prikazan predmet, sadržaj i cilj ove doktorske disertacije. Predmet ovog
doktorskog rada je sinteza i karakterizacija biodegradabilnih alifatskih poli(estar etara), sa ciljem
da se razviju novi biodegradabilni polimerni materijali koji istovremeno poseduju elastomerna i
termoplastična svojstva, koji se na povišenim temperaturama tope i mogu se prerađivati i
oblikovati uobičajenim postupcima prerade.
Drugi veoma značajan aspekt doktorske disertacije je ispitivanje uticaja strukture alifatskih
poli(estar etara) na njihovu biorazgradivost u prisustvu enzima. Biodegradabilnost alifatskih
poli(estar etara) potiče od prisustva estarskih veza podložnih hidrolizi. Proizvodi biodegradacije
ovih polimera su vodorastvorni i netoksični za životnu sredinu i ulaze u metaboličke procese
mikroorganizama. Uvođenje hidrofilnih i fleksibilnih polietarskih segmenata u poliestarske lance
utiče na poboljšanje biodegradacionih svojstava ovih polimernih materijala.
U okviru ovog rada su sintetisane dve serije alifatskih poli(estar etara) na bazi tvrdih
poliestarskih segmenata tj. poli(butilen sukcinata) i različitog udela mekih polietarskih segmenata:
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
35
poli(tetrametilen oksida) (PTMO) i poli(etilen oksida) (PEO). Polietri, PTMO i PEO, su izabrani
zbog fleksibilnosti lanaca, netoksičnosti i velike hidrofilnosti koja doprinosi biokompatibilnosti
sintetisanih polimera. Kopolimeri su sintetisani reakcijom dvostepene polikondenzacije u rastopu,
a zatim su sintetisani poli(estar etri) detaljno okarakterisani u pogledu strukture, sastava i veličine
makromolekula. Dobijeni rezultati su poslužili za izučavanje uticaja vrste i masenog udela mekih
polietarskih segmenata na fiziča, termička i mehanička svojstava i pre svega na njihovu
hidrolitičku razgradivost kao i na in vitro enzimsku degradaciju.
U Teorijskom delu najpre je dat pregled dosadašnjih saznanja o strukturi i svojstvima
biodegradabilnih polimernih materijala. Prikazana je klasifikacija biodegradabilnih polimera. Date
su osnovne definicije i pojmovi biodegradabilnosti, zatim su prikazani uzročnici
biodegradabilnosti, načini merenja i predloženi mehanizmi. Poseban osvrt je dat u prikazu radova
koji se bave biodegradabilnim poliestar elastomerima, kao što su poli(estar etri) počev od njihove
sinteze, strukture do izučavanja uticaja udela i vrste tvrdih i mekih segmenata na njihovu
biorazgradnju. Zatim je dat pregled radova o načinima poboljšanja termičkih i mehaničkih
svojstava alifatskih biodegradabilnih poliestarskih elastomera. Takođe, velika pažnja je posvećena
primeni biodegradabilnih elastomera kao biomaterijala za različite namene u biomedicini i
farmaciji.
U Eksperimentalom delu dat je detaljan opis korišćenih reaktanata, postupka sinteze i
metoda karakterizacije alifatskih poli(estar etara). Kopoliestri su sintetisani polikondenzacijom u
rastopu, polazeći od dimetil-sukcinata, 1,4-butandiola i polietara: PEO ili PTMO (Mn = 1000
g/mol), uz prisustvo katalizatora titan-tetrabutoksida, Ti(OC4H9)4. Zatim su prikazane metode
karakterizacije sintetisanih kopolimera uz detaljan opis eksperimentalnih uslova. Na kraju su
prikazani testovi i metode kojima je ispitivana hidrolitička i enzimska degradacija sintetisanih
polimera.
U poglavlju Rezultati i diskusija su prikazani rezultati sinteze i karakterizacije dve serije
alifatskih poli(estar etara) na bazi PBS i mekih polietarski segmenata (PTMO i PEO). Navedeno je
da su po prvi put sintetisani novi poliestarski elastomeri na bazi polietra, PTMO (1000 g/mol),
makromolekulskih dimenzija. Detaljno je prikazana analiza strukture i sastava sintetisanih
poli(estar etara), određivanje prosečne dužine tvrdih PBS segmenata, kao i veličine polimernih
molekula. Zatim je prikazan i uticaj strukture i sastava kopolimera na neka njihova svojstva, kao
što su: termička svojstva, stepen kristaliničnosti, termička stabilnost, reološka svojstva i
hidrofilnost polimernih uzoraka. Takođe, posebno su diskutovani rezultati hidrolitičke i in vitro
enzimske degradacije kopolimera sa različitim PTMO i PEO mekim segmentima. Na osnovu
rezultata promene mase i molarne mase nakon degradacije kao i morfoloških promena polimernih
filmova, predloženi su mehanizmi degradacije sintetisanih polimera.
U Zaključaku su ukratko sumirani svi dobijeni rezultati u ovoj doktorskoj disertaciji i iznet je
njihov značaj i naučni doprinos.
Poglavlje Literatura obuhvata 215 referenci iz oblasti istraživanja i pokriva sve delove
disertacije.
U poglavlju Prilozi su dati 1H NMR spektri, DSC termogrami, WAXS difraktogrami, TG
krive, prikazi DMA analize, kao i grafički prikazi hidrolitičke i enzimske degradacije polimernih
uzoraka. Prilozi sadrže još i biografiju autora, izjavu o autorstvu, izjavu o istovetnosti štampane i
elektronske verzije rada i izjavu o korišćenju.
36
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
3. OCENA DISERTACIJE
3.1. Savremenost i originalnost
Poslednjih trideset godina intenzivno se izvode istraživanja u oblasti biodegradabilnih
polimera. Jedan od načina zaštite životne sredine, kroz smanjenje polimernog otpada je zamena
bioinertnih sintetskih polimernih materijala biodegradabilnim polimerima. Naročito je značajna
primena biodegradabilnih polimernih materijala za izradu predmeta za jednokratnu upotrebu, koji
bi se pod dejstvom mikroorganizama razložili u prirodi. Dodatno je sve značajnija njihova primena
u medicini, gde se ovi biodegradabilni polimeri mogu koristiti kao implanti ili nosači za
kontrolisano otpuštanje lekova, a nakon obavljanja svoje funkcije izlučuju se iz organizma.
Od svih sintetski polimera najlakše se razgrađuju alifatski poliestri zbog postojanja estarskih
funkcionalnih grupa koje su podložne hidrolizi. Uvođenjem hidrofilnih segmenata u polimerne
lance može se dodatno uticati na povećanje biodegradabilnosti. Pored hemijske strukture, na
biorazgradivost utiče i nadmolekulska struktura polimera, kao što su stepen kristaliničnosti i
struktura kristalita. Kao proizvodi razlaganja alifatskih poliestara dobijaju se netoksične materije
koje ulaze u metaboličke procese mikroorganizama ili drugih organizama. Zahvaljući ovakvim
svojstvima biodegradabilni polimeri su našli primenu u medicini i poljoprivredi.
U ovoj doktorskoj disertaciji po prvi put su sintetisani novi poliestarski elastomeri na bazi
polietra, PTMO (1000 g/mol), kao i polietra PEO (1000 g/mol), i u potpunosti okarakterisani u
pogledu strukture i svojstva sa posebnim akcentom na degradaciona svojstva. Rezultati ove
doktorske disertacije su pokazali da se uvođenjem hidrofilnih polietarskih segmenata (PTMO i
PEO) povećava biodegradabilnost modifikovanih kopolimera u poređenju sa PBS. Pokazano je da
se na kristaliničnost i kinetiku degradacije može uticati vrstom i udelom polietra. Rezultati su
takođe pokazali da biodegradacija zavisi od stepena kristaliničnosti, ali i od fleksibilnosti
polimernog lanca i hidrofilnosti polimernih uzoraka. Kao što je i očekivano, poli(estar etri)
modifikovani PEO su podložniji enzimskoj i hidrolitičkoj degradaciji za razliku od kopolimera sa
PTMO mekim segmentima. Praćenje promena na polimernim filmovima, pre i posle izvođenja
hidrolitičke i enzimske degradacije, su pokazala da se razlikuje mehanizam degradacije u
zavisnosti od vrste ugrađenog polietra. U seriji kopolimera sa PTMO mekim segmentima
enzimska i hidrolitička degradacija su posledica površinske erozije, dok je kod poli(estar etara) sa
PEO mekim segmentima degradacija u masi dominantana. Ovi rezultati potvrđuju i činjenicu da
hidrolitička degradacija segmentiranih kopolimera zavisi od koncentracije degradabilnih estarskih
veza između tvrdih i mekih segmenata. Takođe, rezultati optičke mikroskopije su potvrdili da se
degradacija prvenstveno odvija u amorfnim domenima polimera. S obzirom da su segmentirani
poliestri najčešće biokompatibilni, a krajnji produkti biodegradacije netoksični, ovi kopolimeri
mogu naći primenu u biomedicini, u inženjerstvu tkiva i kao nosači za kontrolisano otpuštanje
lekova.
3.2. Osvrt na referentnu i korišćenu literaturu
U doktorskoj disertacije je citirano 213 literaturnih navoda koja se odnose na istaživanja
vezana za problematiku biodegradabilnih polimera u koja se ubrajanju i biodegradabilni
termoplastični elastomeri. Pravoj ekspanziji u istraživanju novih biodegradabilnih termoplastičnih
elastomera doprinela je mogućnost kreiranja njihovih fizičkih i hemijskih svojstava za specifične
namene, zahvaljujući poznavanju uticaja strukture polimera na njihova svojstva. Prednost
poli(estar etara) je u tome što se mehanička, fizička i biodegradaciona svojstva mogu modifikovati
promenom molarne mase, odnosa mekih i tvrdih segmenata i njihove dužine, vrste i molarne mase
mekih segmenata. Za sintezu poli(estar etara) koriste se efikasni i ekonomični postupci dvostepene
polikondenzacije u rastopu. Poli(estar etri) u svom sastavu mogu imati različite alifatske i
aromatske komponente, kao i polietre različitog hemijskog sastava i molarne mase. Poli(estar etre)
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
37
na bazi aromatskih kiselina karakterišu dobra mehanička svojstva, ali lošija biodegradabilnost. U
cilju poboljšanja biorazgradivosti, u takve kopolimere ugrađivan je određeni udeo alifatskih
jedinica, koje su podložnije degradaciji od aromatskih. Takođe, kod poli(estar etara) sa alifatskom
estarskom komponentom, koji pokazuju odličnu biodegradabilnost, loša mehanička svojstva se
mogu poboljšati uvođenjem malog udela aromatskih jedinica. Ugradnja određenog udela polietara
u poliestarske lance povećava fleksibilnost i hidrofilnost, a time se poboljšava i biodegradabilnost
polimera, a da pri tome termičke i mehaničke karateristike nisu ugrožene. U malobrojnim
radovima posvećenim alifatskim poli(estar etrima) izučavan je uticaj vrste i molarne mase
polietarskih mekih segmenata na hidrofilnost, čijim povećanjem se može postići bolja
biorazgradivost. Međutim, u ovoj doktorskoj disertaciji su po prvi put prikazana sinteza i
karakterizacija alifatskih poli(estar etara) na bazi PTMO (1000 g/mol) i predložen je mehanizam
hidrolitičke i enzimske degradacije.
3.3. Opis i adekvatnost primenjenih naučnih metoda
Poli(estar etri) su sintetisani dvostepenom polikondenzacijom u rastopu, polazeći od dimetilsukcinata, 1,4-butandiola i polietara: PEO ili PTMO iste molarne mase (Mn = 1000 g/mol), uz
prisustvo katalizatora titan-tetrabutoksida. Navedeni postupak sinteze je veoma efikasan za
ugradnju polietarskih pretpolimera u poliestarske lance i dobijanje polimera makromolekulskih
dimenzija.
U istraživanjima u okviru ove doktorske disertacije korišće su savremene tehnike
karakterizacije polimera. U pogledu strukture i sastava sintetisani poli(estar etri) su okarakterisani
1
H NMR spektroskopijom. Za određivanje veličine makromolekula korišćena je viskozimetrija
razblaženih rastvora i gel propusna hromatografija, GPC. Termička svojstva poliestara su
ispitivana diferencijalnom skenirajućom kalorimetrijom, DSC. Stepeni kristaliničnosti dobijenih
kopolimera
su
određivani
DSC
analizom
i
metodom
rasipanja
X zraka pri velikim uglovima, WAXS. U cilju ispitivanja termičke stabilnosti sintetisanih
kopoliestara korišćena je termogravimetrijska analiza. Reološka svojstava čvrstih uzoraka i u
stanju rastopa su analizirana pomoću dinamičko-mehaničke spektroskopije. Ispitivanja apsorpcije
vode i vlage su izvođena na filmovima kopoliestara u posebnim uslovima vlažnosti i na određenoj
temperaturi. Testovi biodegradabilnosti su izvođeni u fosfatnom puferu, sa i bez prisustva enzima
Candida rugosa. Biodegradabilnost ovih polimera je procenjivana na osnovu gubitka mase i
promene morfologije na površini polimernih filmova pomoću optičke mikroskopije, kao i promena
molarne mase uzoraka GPC analizom.
3.4. Primenljivost ostvarenih rezultata
Rezultati dobijeni u ovoj doktorskoj disertaciji daju značajan doprinos razumevanju uticaja
primarne i nadmolekulske strukture na proces hidrolitičke i enzimske razgradnje alifatskih
termoplastičnih elastomera. Variranjem sastava i sadržaja tvrdih alifatskih PBS segmenata kao i
izborom hidrofilnih mekih polietarskih segmenata mogu se kreirati kako mehanička tako i
biodegradaciona svojstva poli(estar etara).
Takođe, biodegradabilni alifatski poli(estar etri) zbog njihove specifične hemijske strukture,
dobrih mehaničkih svojstava i netoksičnosti proizvoda njihove razgradnje, predstavljaju
potencijalne biomaterijale koji mogu naći veliku primenu u medicini, u inženjerstvu tkiva ili kao
matrice u kontrolisanom otpuštanju lekova. Buduća istraživanja ovih kopolimera treba usmeriti na
dalju optimizaciju oksidativne stabilnosti alifatskih poli(estar etri) kao i na sistematsko ispitivanje
njihove biokompatibilnosti.
38
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
3.5. Ocena dostignutih sposobnosti kandidata za samostalni naučni rad
U toku izrade doktorske disertacije, Dragana Stamenić je pokazala samostalnost i izuzetnu
stručnost u odabiru i pregledu relevantne literature, pripremi i realizaciji eksperimenta, kao i u
analizi dobijenih rezultata. Tokom izrade doktorske disertacije Dragana Stamenić je ovladala
brojnim tehnikama koje se koriste za karakterizaciju polimernih materijala. Kandidat poseduje sve
kvalitete neophodne za samostalan naučni rad, veliku zainteresovanost za praćenje literature,
pisanje radova kao i sposobnost za timski rad.
4. OSTVARENI NAUČNI DOPRINOS
4.1. Prikaz ostvarenih naučnih rezultata
U okviru ove doktorske disertacije je ostvaren značajan doprinos optimizaciji uslova sinteze
novih alifatskih poli(estar etara) na bazi tvrdih PBS segmenata i poli(etilen oksida) ili
poli(tetrametilen oksida), kao mekih segmenata, kao i izučavanju uticaja njihove strukture i
sastava na termička, morfološka i reološka svojstva. Po prvi put su sintetisani novi poliestarski
elastomeri na bazi polietra, PTMO. Rezultati doktorske disertacije daju značajan doprinos
razmevanju uticaja osnovnih elementa kako primarne tako i nadmolekulske strukture ovih
segmentiranih kopoliestara na mehanizam hidrolitičke i enzimske razgradnje. Sintetisani
kopolimeri pokazuju povećanje termičke stabilnosti sa povećanjem sadržaja mekih polietarskih
segmenata, što ukazuje da se mogu prerađivati iz rastopa. Na osnovu dobijenih rezultata pokazano
je da pojedini kopolimeri tačno definisanog sastava iz obe serije alifatskih poli(estar etara)
poseduju istovremeno dobra mehanička svojstva, kao i odgovarajuću hidrolitičku i enzimsku
razgradivost, što ih kvalifikuje za primenu kao biomaterijala u medicini: kao matrice za
kontrolisano otpuštanje lekova ili za nosače u inženjerstvu tkiva.
4.2. Kritička analiza rezultata istraživanja
Kao što je i očekivano, poli(estar etri) modifikovani PEO su podložniji enzimskoj i
hidrolitičkoj degradaciji za razliku od kopolimera sa PTMO mekim segmentima. Praćenje
promene veličine makromolekula na polimernim filmovima, pre i posle hidrolitičke i enzimske
degradacije, je pokazalo da se mehanizam degradacije razlikuje u zavisnosti od vrste ugrađenog
polietra. Kod kopolimera iz serije sa PTMO mekim segmentima enzimska i hidrolitička
degradacija su posledica površinske degradacije. U seriji kopolimera sa PEO mekim segmentima
degradacija u masi je dominantan mehanizam. Ovi rezultati potvrđuju i činjenicu da hidrolitička
degradacija segmentiranih kopolimera zavisi od koncentracije degradabilnih estarskih veza između
PBS tvrdih i mekih segmenata. Takođe, rezultati optičke mikroskopije su potvrdili da se
degradacija prvenstveno odvija u amorfnim domenima polimera.
S obzirom da su segmentirani poliestri najčešće biokompatibilni, a krajnji produkti
biodegradacije netoksični, ovi kopolimeri mogu naći primenu u biomedicini, u inženjerstvu tkiva i
kao nosači za kontrolisano otpuštanje lekova. Zbog toga buduća istraživanja treba usmeriti ka
sistematskom ispitivanju biokompatibilnosti ovih kopolimera i na dalju optimizaciju oksidativne
stabilnosti ovih alifatskih poli(estar etara).
4.3. Verifikacija naučnih doprinosa
Iz doktorske disertacije su publikovana dva naučna rada, jedan u vrhunskom međunarodnom
časopisu M21 i jedan u istaknutom međunarodnom časopisu M22. Deo rezultata istraživanja u
okviru ove doktorske disertacije je saopšten na četiri skupa međunarodnog značaja i dva skupa
nacionlanog značaja.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
39
Kategorija М21 (Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima):
1.
D. Pepić, E. Zagar, M. Zigon, A. Krzan, M. Kunaver, J. Djonlagic, "Synthesis and
Characterization of Biodegradable Aliphatic Copolyesters with Poly(ethylene oxide) Soft
Segments", Eur. Polym. J., vol. 44, no. 3, pp. 904-917, 2008 (IF 2,514) (ISSN 0014-3057).
Кategorija М22 (Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima):
1.
D. Pepić, M. S. Nikolic, J. Djonlagic, "Synthesis and characterization of biodegradable
aliphatic copolyesters with poly(tetramethylene oxide) soft segments", J. Appl. Polym. Sci.,
vol. 106, no. 3, pp. 1777-1786, 2007 (IF 1,334) (ISSN 0021-8995).
Kategorija М34 (Radovi saopšteni na skupovima međunarodnog značaja):
1.
2.
3.
4.
D. Pepić, M. S. Nikolic, J. Djonlagic „Biodegradable aliphatic polyesters with hydrophilic
soft segments“, Fifth Yugoslav Materials Research Society Conference - Yucomat 2003”,
Herceg-Novi, Montenegro, September, 2003.
D. Pepić, M. S. Nikolic, J. Djonlagic „Biodegradable poly(ether-ester) copolymers with
different hydrophilic soft segments’’, 4th International Conference of the Chemical Societies
of the South-East European Countries - ICOSECS 4”, Belgrade, Serbia, July 18-21, 2004.
D. Pepić, M.S. Nikolić, M. Žigon, A. Kržan, M. Kunaver, J. Đonlagić, „Hydrolitic and
Enzymatic Degradation of Biodegradable Poly(ether-ester) Copolymers”, The Sixth European
Meeting on Environmental Chemistry, Serbia, Belgrade, 6-10. December, 2005
J. Djonlagic, D Pepić, M. Nikolic, M. Zigon, A. Krzan, „Synthesis and Characterisation of
Biodegradable Aliphatic Poly(ether-ester)s“, European Polymer Congress, Slovenija, Portorož
, 2-6. July 2007.
Кategorija М64 (Radovi saopšteni na skupovima nacionalnog značaja):
5.
6.
D. Pepić, J. Djonlagic, „Synthesis and Characterization of Biodegradable Polyesters Modified
with Poly(ethylene oxide)“, XLIII Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Srbija, Beograd,
24-25. februar 2005.
D. Pepić, M. Zigon, A. Krzan, M. Kunaver, J. Djonlagic „Influence of Hydrolytic Soft
Segments on Biodegradation of Aliphatic Copolyesters“, Makro 2006, Vršac, Srbija, 4-6.
oktobar 2006.
5. ZAKLJUČAK
Krakat osvrt na disertaciju u celini
Na osnovu svega izloženog može se zaključiti da doktorska disertacija kandidata Dragane
Stamenić predstavlja originalni naučni doprinos sintezi biodegradabilnih alifatskih termoplastičnih
elastomera na bazi poli(butilen sukcinata) i polietara (PTMO i PEO). Sintetisani poli(estar etri) su
okarakterisani u potpunosti u pogledu strukture, sastava i veličine. Takođe je ostvaren dragocen
doprinos u izučavanju uticaja strukture, odnosno sadržaja i vrste mekih polietarskih segmenata na
fizičko-hemijska, mehanička svojstva kao i na njihova biodegradaciona svojstva. Zahvaljujući
netoksičnosti, biokompatibilnosti i biodegradabilnosti alifatski poli(estar etri) su interesantni za
dalji razvoj i potencijalnu primenu u medicini i farmaciji. Iz doktorske disertacije do sada je
objavljen jedan rad u vrhunskom međunarodnom časopisu i jedan rad u istaknutom
međunarodnom časopisu, kao i šest saopštenja na međunarodnim i domaćim skupovima.
40
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
Predlog Komisije Nastavno-naučnom veću
Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću TMF-a da prihvati ovaj Referat i da se doktorska
disertacija Dragane Stamenić, dipl. inž. tehnologije pod naslovom „Sinteza, struktura i svojstva
biodegradabilnih alifatskih poli(estar etara)“ prihvati, izloži na uvid javnosti i uputi na konačno
usvajanje Veću naučnih oblasti prirodnih nauka Univerziteta u Beogradu, te nakon završetka
procedure, pozove kandidata na usmenu odbranu doktorske disertacije pred Komisijom u istom
sastavu.
U Beogradu, 26. 12. 2013.
ČLANOVI KOMISIJE
_______________________________________
Prof. dr. Jasna Đonlagić, red. prof. (mentor)
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
________________________________________
Prof. dr. Katarina Jeremić, red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
_________________________________________
Prof. dr. Marija S. Nikolić, docent
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
__________________________________________
Prof. dr. Branka Pilić, vanr. prof.
Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu
___________________________________________
Dr Branko Dunjić, viši naučni saradnik
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beograd
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
41
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKI FAKULTET
UNIVERZITET U BEOGRADU
Predmet: Referat o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Slavice Tomić, master inženjer
tehnologije - master inženjer zaštite životne sredine.
Odlukom br. 35/364 od 21.11.2013 godine, imenovani smo za članove Komisije za pregled,
ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Slavice Tomić pod naslovom
Primena prirodnih zeolita u disperzinim sistemima za pripremu vode za piće
Posle pregleda dostavljene Disertacije i drugih pratećih materijala i razgovora sa kandidatom,
Komisija je sačinila sledeći
REFERAT
1. UVOD
1.1. Hronologija odobravanja i izrade disertacije
2007/2008. Kandidat Slavica Tomić, upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom
fakultetu u Beogradu, smer Inženjerstvo zaštite životne sredine.
28.06.2012 Kandidat Slavica Tomić prijavila je temu doktorske disertacije pod naslovom Primena
prirodnih zeolita u disperzinim sistemima za pripremu vode za piće
10.07.2012. Nastavno naučno veće je donelo odluku br 35/204 o imenovanju članova Komisije za
ocenu naučne zasnovanosti teme doktorske disertacije Slavice Tomić pod naslovom Primena
prirodnih zeolita u disperzinim sistemima za pripremu vode za piće
28.02.2013. Nastavno naučno veće je prihvatilo ocenu Komisije o naučnoj zasnovanosti teme
doktorske disertacije Slavice Tomić pod naslovom Primena prirodnih zeolita u disperzinim
sistemima za pripremu vode za piće, kandidata Slavice Tomić, po odluci br 35/43, a za mentora je
imenovan dr Dragan Povrenović, docent TMF-a.
15.04.2013. Na sednici Veća naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu data je
saglasnost na predlog teme doktorske disertacije Slavice Tomić pod naslovom Primena prirodnih
zeolita u disperzinim sistemima za pripremu vode za piće br 02 61206-1415/2-13
26.09.2013. Nastavno naučno veće je donelo odluku br 35/281 o produženju roka za odbranu
doktorske disertacije Slavice Tomić pod naslovom Primena prirodnih zeolita u disperzinim
sistemima za pripremu vode za piće do kraja školske 2013/2014 godine.
21.11.2013. Nastavno naučno veće je donelo odluku br 35/364 o imenovanju članova Komisije za
ocenu i odbranu doktorske disertacije Slavice Tomić pod naslovom Primena prirodnih zeolita u
disperzinim sistemima za pripremu vode za piće
1.2. Naučna oblast disertacije
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Inženjerstvo zaštite
životne sredine, za koju je Tehnološko-metalurški fakultet matična ustanova. Mentor disertacije je
dr Dragan Povrenović, dipl.inž., vanredni profesor, koji je biran za oblast inženjerstvo zaštite
42
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
životne sredine, a na Tehnološko-metalurškom fakultetu drži kurseve iz tehnologije pripreme vode
i prečišćavanja otpadnih voda.
1.3. Biografski podaci o kandidatu
Kandidat Slavica Tomić, dipl. inž. master, rođena je 16.05.1968. godine u Raški. U Medincinskoj
školi-Zvezdara u Beogradu, stekla je zvanje farmaceutskog tehničara 1987. godine i iste godine je
upisala osnovne studije Hemije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koje je završila
1993. godine sa prosečnom ocenom 8.32 i ocenom 10 na diplomskom radu i stekla zvanje
diplomirani hemičar. Master studije je upisala na Tehnološko-metalurškom fakultetu, gde je
master rad pod naslovom „Uticaj komunalnih otpadnih voda grada Raške na kvalitet vode u reci
Ibar i predlog tehnološkog rešenja sistema za prečišćavanje ovih voda“ odbranila 2007.godine.
Doktorske studije je upisala školske 2007/2008 godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u
Beogradu, na smeru Inženjerstvo zaštite životne sredine. Sve predviđene ispite je položila sa
prosečnom ocenom 9,9. Stručni ispit u Inženjerskoj komori Srbije, za projektovanje tehnoloških
procesa je položila 2011.g. Tokom svoje profesionalne karijere radila je od 1994-1997. god. u
RMHK „Trepča“ kao šef pripreme sirovina, od 1997-2000. god. kao šef laboratorije u okviru
flotacije u OC »Suva Ruda«, Raška. Paralelno sa tim, honorarno je od 1996-2000. u Mašinskoj
školi u Raški radila kao profesor hemije. Od 2000-2012. god. radila je kao Upravnik PPV u JKP
» Raška«, a od 2012. god. radi na poslovima tehničkog direktora JKP »Raška«. Tokom 2012. god.
radila je honorarno kao grant-menadžer Opštine Raška za projekte donirane od strane EU, gde je i
danas koordinator Opštine Raška na poslovima pripreme projektne dokumentacije za apliciranje za
donatorska sredstva iz oblasti komunalne infrastrukture. U periodu 2012-2013 god. bila je
angažovana na Inovacionom projektu Ministarastva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj pod
nazivom ''Uklanjanje amonijaka iz podzemnih voda i omekšavanje sirove vode bogate
magnezijumom pomoću prirodnog zeolita“. Aktivni je učesnik brojnih međunarodnih savetovanja
i seminara o zaštiti životne sredine, posebno iz sektora voda i čvrstog otpada.
2. OPIS DISERTACIJE
2.1. Sadržaj disertacije
Doktorska disertacija kandidata Slavica Tomić, master inž.teh., napisana je na 120 strana, u okviru
kojih se nalazi 21 slika, 31 grafikon, 18 tabela, 21 jednačina i 120 literaturnih navoda. Strukturu
disertacije sačinjavaju sledeća poglavlja: Uvod, Teorijske osnove, Cilj istraživanja, Materijal i
metode, Rezultati i diskusija, Zaključak i Literatura. Na početku disertacije dat je Rezime na
srpskom i engleskom jeziku, dok su nakon Zaključaka prikazani Literaturni navodi, Prilog, i na
samom kraju Biografija autora.
2.2. Kratak prikaz pojedinačnih poglavlja
Naslov doktorske disertacije je jasno formulisan i ukazuje na sadržaj obavljenih ispitivanja, dok je
u rezimeu prikazan kratak pregled samog rada, kao i naučni doprinos sprovedenih istraživanja.
Uvod jasno ukazuje na cilj rada i aspekte realizovanih istraživanja.
U okviru Teorijskih osnova dato je 6 poglavlja: 1) Voda kao prirodni resurs, 2) Zeoliti, 3)
Kvalitet vode izvorišta „Potkop“ u Raški, 4) Magnezijum u vodi, 5) Metode omekšavanja vode i
6) Opšte karakteristike sistema „fluid-čvrsta faza“.
Kandidat je na početku teze obradio temu vode kao prirodnog resursa, dao kratak prikaz stanja u
ovoj oblasti kao i podatke o zahtevanom kvalitetu vode za piće, i prikazao očekivane trendove.
Ovde je ukazano na značaj vode u prirodi kao i na činjenicu da sve manje količine vode
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
43
zadovoljavaju zahtevane kriterijume kvaliteta što opravdava istraživanja u oblasti prerade vode
kao i traženje efikasnih rešanja za korigovanje parametara koji pokazuju odstupanja od
predviđenih standarda kvaliteta.
Nakon toga, dat je prikaz strukture prirodnih zeolita kao jeftinih i dostupnih adsorbenasa, uz
detaljno razmatranje dosadašnjih istraživanja i saznanja u ovoj oblasti. Navedene su najvažnije
vrste ovih materijala, strukturne specifičnosti i mogućnosti različite primene. S obzirom da su
zeoliti našli široku primenu kao jonoizmenjivači njihova primena u postupku uklanjanja jona
magnezijuma iz vode potpuno je opravdana. Iz ovog razloga detaljno je razmatrena primena
zeolita u uklanjanju različitih jona iz vodenih rastvora, kao i faktori koji utiču na procese vezivanja
jona za zeolit.
Potom su detanjno analizirani mehanizmi vezivanja jona iz vodenih rastvora za zeolit koji
uključuju jonsku razmenu, adsorpciju i površinsko taloženje. Na efikasnost zeolita kao adsorbenta
utiče veliki broj faktora među kojima su najvažniji prethodna priprema zeolita, veličina zrna kao i
hemijski sastav zeolitnog tufa. Kako svaki tuf ima različit hemijski sastav, istraživanja u ovoj tezi
obuhvatila su i detaljno ispitivanje tufa iz basena „Igroš Vidojević“ kod Brusa, koji je korišten u
istraživanjima. Takođe, u ovom poglavlju prikazane su teorijske osnove za ispitivanje
adsorpcionih izotermi.
Okusnicu istraživanja u ovoj disertaciji predstavljala je izvorska voda izvorišta „Potkop“ u Raški,
pa su u sklopu teorijskih osnova, prikazani i rezultati predhodnih istraživanja vezani za kvalitet
vode u ovom izvorištu, podaci o dosadašnjem načinu obrade vode kao i osvrt na probleme koji se
najčešće javljaju u procesu obrade izvorske vode. Ovo je posebno važno sa aspekta opravdanosti
samih istraživanja i njihove praktične primene u preradi vode.
Kako su preliminarna istraživanja pokazala da je jedini problem u ovoj izvorskoj vodi povećan
sadržaj magnezijuma, detaljno je prikazan uticaj magnezijuma na zdravlje ljudi, zakonski
normativi u vezi sa koncentracijom magnezijuma u vodi za piće, kao i metode koje se danas
najčešće koriste za smanjenje koncentracije magnezijuma u vodi.
Na kraju teorijskog dela analizirane su opšte karakteristike sistema fluid - čvrste čestice, kao i
ponašanje fluidizovanih, fontanskih i fontansko-fluidizovanih slojeva. Razmatran je uticaj
karakteristika i granulometrijskog sastava punjenja na fluido-mehaničke karakteristike koje
određuju primenu ovih sistema u procesima tretmana vode.
U okviru poglavlja koje se odnosi na Cilj istraživanja jasno su prikazani opšti i pojedinačni ciljevi
koji treba da budu rezultat obavljenih istraživanja i na osnovu kojih se može dati ocena uspešnosti
samog rada.
Eksperimentalni deo disertacije prikazan je u poglavlju Materijali i metode. Jasno su opisani
korišćeni materijali, uslovi pod kojim su izvođeni pojedini eksperimenti, primenjene metode i
oprema, uz precizne šeme aparatura i detaljan prikaz načina izvođenja eksperimenata.
Dobijeni rezultati su prikazani u poglavlju Rezultati i diskusija. U ovom poglavlju najpre su
izloženi podaci o strukturnim karakteristikama upotrebljenog zeolita iz nalazišta “Igroš
Vidojević”. Nakon toga su proučavane fluido-mehaničke karakteristike zeolita uz utvrđene
minimalne brzine fluidizacije kao i stepena ekspanzije sloja zeolita usled povećanja brzine vode,
što je značajno za dalju analizu fluido-mehaničkih karakteristika samog sistema.
44
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
Istraživanja jonoizmenjivačkog kapaciteta zeolita u odnosu na magnezijum, vršena su u šaržnom
sistemu. Upotrebljeni su uzorci zeolitnog tufa različitih granulacija. Ispitane su frakcije sa
granulacijom od 1, 4, 5 i 6 mm od kojih se pokazala kao najefikasnija frakcija sa granulacijom 1
mm. Pored toga, ispitivan je uticaj vrednosti pH, vremena kontakta i početne koncentracije na
efikasnost prirodnog zeolita kao adsorbenta za uklanjanje magnezijuma.
Na osnovu dobijenih rezultata iz eksperimenata u šaržnom sistemu, ispitana je kinetika jonske
izmene koja je potom i i detaljno obrazložena.
Posebna pažnja u ovom radu bila je posvećena ispitivanju sorpcije magnezijuma u protočnom
sistemu, sa cinjom da se dobijeni rezultati primene rezultata u realnim sistemima. Ispitivanja u
protočnom sistemu su vršena primenom iste filterske ispune: zeolita koji je korišćen u obliku
kakav je dobijen (nemodifikovan zeolit) i zeolita koji je prethodno tretirana natrijum-hloridom
(modifikovan zeolit). Prikazan je uticaj brzine proticanja tečne faze kroz filter primenom tri
različite brzine. Nakon toga, detaljno su razmatrane mogućnosti regeneracije ispune primenom
rastvora NaCl u istom protočnom sistemu.
Osim mogućnosti regeneracije, prikazana je i mogućnost iskorišćenja zeolita koji je zasićen
magnezijumom. Zeolit obogaćen magnezijumom ispitan je kao podloga za razvoj specifičnih
bakterijskih vrsta koje vezuju fosfate pa bi kao takav mogao da se koristi u postupku obrade
otpadne vode bogate fosfatima. Rezultati ukazuju da se zeolitni tuf obogaćen magnezijumom iz
izvorske vode može koristiti kao podloga su za razvoj bakterijske vrste A. junii, koja vezujue
fosfate.
Na osnovu dobijenih eksperimentalnih rezultata dat je predlog tehnološkog rešenja za primenu
prirodnog zeolita u pripremi vode ze piće, na nivou pilot postrojenja koje je i realizovano.
Analizom rada ovog pilot postrojenja u okviru vodovodnog sistema u Raški, potvrđena je
svrsishodnost istraživanja i postignut je osnovni cilj, a to je i praktična primena dobijenih rezultata.
U poglavlju Zaključak, koncizno su izneti postignuti rezultati koji su u potpunosti saglasni sa
postavljenim ciljevima disertacije.
Na kraju rada dat je spisak korišćene literature, kao i biografija kandidata, izjave o autorstvu i
istovetnosti štampane i elektronske verzije rada.
3. OCENA DISERTACIJE
3.1. Savremenost i originalnost
Problematika disertacije se odnosi na savremene procese primene prirodnih i sintetičkih zeolita u
procesima jonske izmene koji se koriste u tehnologiji vode. Kako je problem povećane
koncentracije magnezijuma u pijaćoj vodi relativno retka pojava, u literaturi nije objavljen veći
broj istraživanja na ovu temu te disertacija daje originalan doprinos primeni zeolita u postizanju
kvaliteta pijaće vode. Istraživanja koja su obuhvaćena disertacijom takođe definišu optimalne
uslove za izvođenje samog procesa. Srbija je zemlja sa kvalitetnim nalazištima zeolita, ali ovaj
prirodni resurs još uvek nije u dovoljnoj meri iskorišćen. Razlog se može tražiti ne samo u
nedovoljnom poznavanju mineralnih resursa, već i nepoznavanju hemijskih karakteristika
zeolitskih tufova, kao i mogućnosti njihove primene u visokoefikasnim sistemima poput
disperznih sistema obrađenih u ovoj tezi. Prikazani rezultati istraživanja s toga daju značajan i
originalan doprinos širem korišćenju prirodnog zeolita u bliskijoj budućnosti.
Mogućnost jednostavne regeneracije iskorišćenog zeolita čini ovaj materijal veoma efikasnim, a
njegovu primenu ekonomski opravdanom.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
45
Dobijeni rezultati predstavljaju i osnov za dalja istraživanja na temu primene prirodnih zeolita u
disperznim sistemima u cilju delimičnog omekšavanja vode, pripreme vode za piće, ili prerade
otpadnih voda.
3.2. Osvrt na referentnu i korišćenu literaturu
Prilikom izrade disertacije korišćena je relevantna literatura koja broji 120 bibliografskih referenci.
U pitanju su kako najnovije naučni radovi, tako i doktorske disertacije, publikacije i patenti.
Navedeni radovi su korišćeni prilikom planiranja eksperimentalnog rada, kao i tokom tumačenja i
analize eksperimentalnih rezultata, diskusiji dobijenih rezultata i izvođenju zaključaka. Broj
navedenih referenci ukazuje na širinu i temeljitost kandidata u pristupu i obradi same disertacije. Iz
obrazloženja predložene teme doktorske disertacije i objavljenih radova u prijavi koju je kandidat
Slavica Tomić, podnela, kao i iz navoda literature koju je koristila u istraživanju, uočava se visoko
poznavanje predmetne oblasti istraživanja.
3.3. Opis i adekvatnost primenjenih naučnih metoda
U izradi ove disertacije izvršeni su određeni tretmani i primenjene su određene eksperimentalne
metode i to:

Za karakterizaciju uzoraka skenirajućom elektronskom mikroskopijom korišćen je elektronski
mikroskop JEOL JSM–6610LV sa modulom za elementnu analizu
(„INCA energydispersion X-ray analysisĆ, EDS). U cilju dobijanja što preciznijih rezultata, zrna zeolita su
zatapana u epoksidnu smolu i uzorci dalje pripremani za detaljnu minerološku analizu.
 Termička analiza je urađena korišćenjem Instrumenta SDT Q-600 (TA Instruments). Uzorak
je zagrevan u standardnoj posudi zapremine 60 l od aluminijum-oksida, u prisustvu
vazduha, uz protok 0,1 dm3/min, pri brzini zagrevanja od 10ºC/min.
 Za rendgensku analizu korišćen je difraktometar Ital Structure APD 2000 (talasna dužina
rendgenskog zračenja iznosila je 1,5408 Å) u opsegu 2Ө od 5 do 60o, sa korakom merenja
0,04 s-1 .
 Za određivanje fluido-mehaničkih parametara korišćena je kolona prečnika 60 mm i visine 2
m. Ova kolona je omogućavala režime rada od nasutog i fluidizovanog sloja do uslova
hidrauličkog transporta. Kroz kolonu sa nasutim slojem zeolita kroz distributor na dnu
dovođena je voda iz rezervoara pomoću centrifugalne dozir pumpe. Merenje protoka je vršeno
elektromagnetnim meračem protoka, a protok je regulisan pomoću ventila sa finom
regulacijom. Vrednosti padova pritisaka na dnu kolone i na visini od 1 m, merene su pomoću
piezometarskih cevi. Voda je iz kolone izvođena preko prelivnika koji je imao funkciju i
sakupljanja čestica u režimu rada sa hidrauličkim transportom, a nakon toga ponovo vraćana u
rezervoar.
 Kod ispitivanja uticaja vrednosti pH na vezivanje Mg-jona za zeolit pH rastvora je variran
od 5 do 9 podešavanjem pomoću rastvora HCl i NaOH koncentracija 0,1 mol dm-3. Za
merenje pH korišćen je pehametar WTW 330. Suspenzije su mućkane 3 h na 298 K.
 Za ispitivanje uticaja početne koncentracije rastvora na sorpciju napravljena je serija rastvora
sa koncentracijom Mg-jona u opsegu 20-100 mg dm-3, dok je koncentracija Ca-jona
podešavana uvek na oko 10 mg dm-3, što odgovara sadržaju kalcijuma u izvorskoj vodi koja
je tretirana. Vreme kontakta iznosilo je od 20 min do 24 h, uzorkovanje je vršeno na 20, 40,
60, 120, 180 min i 24 h. Suspenzija je mućkana u termostatiranom vodenom kupatilu, a
čvrsta faza odvajana filtracijom.
 Ispitivanje kinetike sprovedeno tako što je 1 g zeolita suspendovan u 100 cm3 rastvora koji
sadrži jone magnezijuma u različitim koncentracijama: 20, 40, 60, 80 i 100 mg Mg dm-3, a
uzorci su analizirani svakih 20, 40, 60, 120, 180 min kao i nakon 24 h. U svakom uzorku
određivan je sadržaj Mg i Ca nakon odvajanja zeolita filtracijom.
46
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.

Adsorpcione izoterm određene su u pojedinačnim eksperimentima na 298 K, 313 K i 323
K u vodenom kupatilu sa termostatom. U eksperimentima je 1 g zeolita suspendovan u 100,0
cm3 rastvora koji je dobijen rastvaranjem MgCl2.
Koncentracije Mg-jona u rastvoru su proveravane pomoću AAS-Perkin Elmer AAnalyst 200,
(E-70, C:C-0,0045, CF.C-0,99996) i kompleksometrijskom titracijom koristeći EDTA i
indikatora eriohromcrno T i mureksida. Urađena su po najmanje četiri merenja za svako
određivanje.
Mogućnost regeneracije istrošenog zeolita ispitivana je pomoću rastvora NaCl koncentracije
2 mol dm-3. Upotrebljen je odnos rastvor/čvrsta faza 10/1. U eksperimentima višestruke
regeneracije regeneracija je uzastopno ponavljana više puta radi provere efikasnosti. Opisani
testovi su dokazali da se efikasnost zeolita ne menja nakon višestruke regeneracije.
Ispitivanje u protočnom sistemu je vršeno pomoću kolone sa ispunom mase 1000 g.
Primenjena kolona je cilindričnog oblika prečnika R=11 cm, h=13,8 cm, zapremina ispune
iznosila je 1310 cm3; protok vode odvijao se odozdo na gore radi regulacije brzine protoka
kroz ispunu. Efekat filtriranja je ispitivan za tri brzine protoka: 0,05; 0,08 odnosno 0,14 mm
s-1
Reagensi - U eksperimentima su korišćene hemikalije za pripremu rastvora: NaCl, MgCl2 i
CaCl2 2H2O (p.a. Aldrich); za titraciju EDTA, mureksid i eriohromcrno T (p.a. Aldrich); za
korekciju pH rastvori NaOH i HCl (p.a. Aldrich).
Kvalitet vode iz izvorišta „Potkop“, koja je ispitivana tokom istraživanja, praćen je u periodu
od pet godina kako bi se utvrdio hemijski sastav i eventualno odstupanje pojedinih
parametara od maksimalno dozvoljenih koncentracija propisanih za vodu za piće. Merenja su
vršena svakog dana za 13 parametara, dok su teški metali kontrolisani po četri puta godišnje.
Za utvrđivanje mogućnosti iskorišćenja zeolitskog materijala zasićenog magnezijumom
korišćene su bakterijske kulture A. junii soj DSM 1532 dobijen iz Deutsche Sammlung von
und Microorganismen Zellkulturen GmbH koji je održavan na hranjivoj podlozi (Biolife). A.
junii je prehodno zasejan na hranjivim agar pločama i ostavljen da raste tokom 24 sata na 30
± 0,1°C. Rast biomase je obustavljen u sterilnom rastvoru 0,3% NaCl i suspenzija je zatim
premeštena u bocu koja sadrži 50 cm3 sterilne sintetičke otpadne vode. U jednu bocu dodato
je 0,5 g zeolita, dok je druga boca bila bez zeolita i služila je kao kontrola. Boce su bile
zapečaćene sterilnim gumenim poklopcem sa središnjim otvorom kroz koji je vršena aeracija
s filtriranim vazduhom. Inkubacija je vršena na 30,0 ± 0,5°C u vodenom kupatilu (Memmert
WNB22) uz mešanje (70 o/min) tokom 24 sata.
Koncentracija P (P-PO43-) u vodi merena je spektrofotometrijski na spektrofotometru
DR/2500 HACH po molibdovanadatnoj metodi (metoda HACH 8114). Koncentracije Mg
određene su metodom atomske apsorpcione spektrometrije (AA-6800, Shimadzu). Broj živih
bakterijskih ćelija određen je kao jedinice koje grade kolonije (CFU) gajene na hranjivom
agaru nakon inkubacije pri 30 ± 0,1 ° C u trajanju od 24 h.
Planktonske ćelije određene su serijskim razblaživanjem (10-1 do 10-8) jednog uzorka od 1
cm3 supernanta i ubrizgavanjem u hranjivi agar. Nakon inkubacije, bakterijske kolonije su
brojane i navedene kao CFU-s po jednom gramu suvog nosača. Direktnim mikroskopskim
pregledom (Axiovert 200 MAT; Carl Zeiss MicroImaging, Inc) imobilizacija ćelija na
nosaču.
Statistička analiza sprovedena je pomoću Statistica Software 8.0. Broj bakterija CFU je
logaritamski transformisan unapred radi normalizacije distribucije i ujednačavanja razlike u
merenim parametrima. Među-grupna upoređivanja uzoraka obavljena su pomoću
jednosmerne analize varijanse (ANOVA) i nakon toga post-hoc Duncan test je bio korišćen
za izračunavanje. Korelacija između varijabli procenjena je preko Spearman korelacione
analize. Statističke odluke su donesene na nivou značaja <0,05.









НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
47
3.4. Primenljivost ostvarenih rezultata
Primena dobijenih rezultata izgradnjom pilot-postrojenja koje je instalisano u sistem za
vodosnabdevanje dela stanovništva u Raški, potvrdila je opravdanost ovih istraživanja i njihovu
primenjivost u cilju jednostavnije i efikasnijee obrade izvorske vode sa visokim sadržajem
magnezijuma. Dobijeni rezultati predstavljaju odličnu osnovu za dalja istraživanja u cilju
optimizacije samog procesa kao dela postrojenja za dobijanju pijaće vode za veća naselja.
3.5. Ocena dostignutih sposobnosti kandidata za samostalni naučni rad
Kandidat Slavica Tomić, je tokom izrade ove doktorske disertacije pokazala samostalnost u
kreiranju i realizaciji eksperimenta, kao i analizi i tumačenju rezultata. Uspešno vladanje
savremenim naučnim saznanjima i metodama, kao i zahtevna naučna zrelost koju kandidat
poseduje, ukazuju da je kandidat sposoban za dalji samostalan naučnoistraživački rad.
4. OSTVARENI NAUČNI DOPRINOS
4.1. Prikaz ostvarenih naučnih doprinosa
Dosadašnja istraživanja u svetu pokazala su da osobine zeolite zavise od njegovih strukturnih
katrakteristika i hemijskog sastava što je specifično za svako nalazište. Zeolitni tuf iz nalazišta
Igroš Vidojević kod Brusa do sada nije bio detaljno istražen te je ova disertacija pokazala da
zeolitni tuf iz nalazišta Igroš Vidojević ima karakteristike koje zaslužuju dalja ispitivanja i
primenu.
Rezultati su pokazali da promena pH vrednosti vode nema značajnijeg uticaja na stepen vezivanja
Mg za zeolit, i da se kapacitivnost zeolita povećava sa povećanjem koncentracije Mg jona u vodi.
Posebno je uočeno da je kod ovog prirodnog zeolita količina magnezijuma koja se iz rastvora veže
za zeolit, proporcionalna količini Ca koju oslobodi sam zeolit.
Proučavanje kinetike vezivanja magnezijuma iz vode za zeolit utvrđeno je da dolazi do reakcije
jonske izmene koja prati Lagregrenov model pseudo-drugog reda, uz značajan uticaj intračestične
difuzije, posebno na višim temperaturama. Utvrđeno je da to nije najsporiji stupanj u odvijanju
procesa jonske izmene.
Ispitivanjem uticaja pH, temperature i početne koncentracije rastvora zaključeno je da promena
ovih parametara utiče na stepen vezivanja magnezijuma za zeolit. Najznačajniji uticaj ima početna
koncentracija sa čijim se povećanjem povećava i brzina reakcije, a ravnotežna koncentracija
uklonjenog magnezijuma iz vodenog rastvora iznosi 2,5 mg magnezijuma po gramu zeolita.
Primena zeolita u postupku tretmana vode za piče u svetu je vrlo malo ispitivana, a o smanjenju
koncentracije magnezijuma u vodi za piće upotrebom prirodnog zeolita gotovo da nema podataka.
Kako je u nekim krajevima kao što je Raška sadržaj magnezijuma u izvorskoj vodi vrlo često
iznad dozvoljenih koncentracija, to se kroz izradu ove disertacije došlo do jednostavnog i
ekonomičnog rešenja koje omogućava snižavanje koncentracije magnezijuma u vodi za piće na
preporučenu koncentraciju.
Rezultati istraživanja takođe ukazuju na to da se primenjeni zeolit može jednostavno regenerisati
što pojednostavljuje potencijalnu primenu u industrijskim uslovima. U tezi su ipak prikazani samo
neki od uslova primene i projektovanja sistema filtracije kroz filtera sa ispunom od zeolita. Može
se očekivati da dalja istraživanja u ovoj oblasti dovedu do još optimalnijih uslova za širu primenu
u konkretnim uslovima. Dokazano je i da se ispuna može potpuno regenerisati u velikom broju
ciklusa i da se time njena efikasnost ne menja.
48
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
Kao kruna istraživanja, ostvareni rezultati su primenjeni u praksi, čime je dokazano da se zeolit
može uspešno primenjivati u realnim procesima prerade vode, pri čemu su ispunjeni svi ekološki
uslovi, uz minimalan utrošak energije i minimalno zagađenje životne sredine.
4.2. Kritička analiza rezultata istraživanja
Sagledavanjem ciljeva i postavljenih hipoteza, u odnosu na dobijene rezultate, sprovedena
istraživanja u potpunosti zadovoljavaju kriterijume jedne doktorske disertacije. Uvidom u
dostupnu literaturu iz ove oblasti, kao i u dobijene rezultate može se konstatovati da su u ovoj
disrtaciji korišćene metode u skladu sa savremenom metodologijom istraživanja te da je kandidat
došao do vrlo vrednih zaključaka.
Pokazana primena zeolitskog tufa u kontinualnim sistemima, uz naizmeničnu regeneraciju ispune,
kao i korišćenje istrošenog i zasićenog tufa u tretmanu otpadnih voda, opravdava spovedena
istraživanja i omogućava praktičnu primenu dobijenih rezultata.
Primena zeolita u protočnim sistemima za tretman vode pružaju značajan naučni i stručni
doprinos, kako u rešavanju određenog problema koji postoji u jednom delu naše zemlje, tako i u
boljem iskorišćenju mineralnih sirovina kojima zemlja raspolaže.
Pokazano je da zeolitski tuf iz nalazišta „Igroš Vidojević“ kod Brusa može da ima značajan
ekonomski potencijal kao prirodni jonoizmenjivač i adsorbent.
4.3. Verifikacija naučnih doprinosa
Kandidat Slavica Tomić, master inž. teh., je rezultate proizašle iz doktorske disertacije samostalno
i u saradnji sa drugim autorima publikovala (ili saopštila) u sledećim časopisima:
Kategorija M22:
1.
S. Tomic, N. Rajic, J. Hrenovic and D. Povrenovic, Removal of Mg from spring water using
natural clinoptilolite, Clay Minerals 47 (2012) 81–92. ISSN 0009-8558; IF(2012): 1.069
Kategorija M23:
1.
Slavica Tomić, Milena Knežević, Nevenka Rajić, Dragan Povrenović, Removal of
magnesium in spring water using the natural zeolite in a continuous flow system,
Hemijska industrija, DOI:10.2298/HEMIND130709073T
Kategorija M33:
1.
S. Tomić, D. Povrenović i N. Rajić, Use of Natural Zeolitic Tuff from Igroš Vidojević
Deposit for Ground Water Softening Process, 5th Serbian-Croatian-Slovenian Symposium on
Zeolites, May 30 – June, 2, 2013 Zlatibor, Srbija, N. Rajić, J. Bronić i N. Zabukovec-Logar
(editori), Zeolitsko društvo Srbije, Beograd, 2013, str. 40-43. (ISBN 978-86-82139-41-6).
Kategorija M63
1.
Milena Knežević, Slavica Tomić i Dragan Povrenović, „Primena prirodnog klinoptiolita
u cilju smanjenja sadržaja Mg u vodi za piće i mogućnost njegove dalje upotrebe kao
nosača fosfat-akumulirajućih bakterija“, 11. Medjunarodna konferencija „Vodovodni i
kanalizacioni sistemi, 25-27 maj, Jahorina 2011., 170-175.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
49
5. ZAKLJUČAK I PREDLOG
Predmetna doktorska disertacija predstavlja značajan i originalan naučni doprinos što je
potvrđeno i publikovanjem rezultata proizašlih iz disertacije u vidu jednog rada u istaknutom
međunarodnom časopisu, jednog rada u međunarodnom časopisu, i kroz saopštenja na domaćim i
međunarodnim skupovima, štampanim u celini. Dobijeni rezultati su verifikovani i u praksi, kroz
izradu postrojenja za pripremu vode koje je instalirano u JKP „Raška“ što ovoj disertaciji daje
poseban kvalitet. Kandidat Slavica Tomić pokazala je samostalnost i potrebne veštine u izradi
doktorske disertacije kao i da poseduje sve neophodne sposobnosti za bavljenje
naučnoistraživačkim radom. Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću da se doktorska
disertacija pod nazivom Primena prirodnih zeolita u disperzinim sistemima za pripremu vode
za piće kandidata Slavice Tomić prihvati, izloži na uvid javnosti i uputi na konačno usvajanje
Veću naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu.
ČLANOVI KOMISIJE
.....................................................
Prof. dr Dragan Povrenović
Univerzitet u Beogradu,
Tehnološko-metalurški fakultet
...................................................
Prof. dr Nevenka Rajić
Univerzitet u Beogradu,
Tehnološko-metalurški fakultet
.................................................
Prof. dr Tibor Sabo
Univerzitet u Beogradu,
Hemijski fakultet
50
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
51
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu, održanoj 21.11.2013. godine, imenovani smo za članove Komisije za pregled, ocenu i
odbranu doktorske disertacije kandidata Čolović B. Mirjane, dipl. inženjera tehnologije,
istraživača saradnika Instituta za nuklearne nauke „Vinča“, pod nazivom: „Bioanalitičke metode
za detekciju i evaluaciju toksičnosti organo-tiofosfatnih insekticida i proizvoda njihove
degradacije“. Komisija je pregledala doktorsku disertaciju i podnosi Nastavno-naučnom veću
sledeći
IZVEŠTAJ
A. PRIKAZ SADRŽAJA DOKTORSKE DISERTACIJE
Doktorska disertacija Mirjane B. Čolović sadrži 171 stranu teksta sa 51 slikom, 23 tabele i 6
reakcionih shema i čine je: Uvod (2 strane), Opšti deo (33), Materijal i metode (15), Rezultati (78),
Diskusija (13), Zaključak (2), Literatura (20) sa 222 navoda i Prilozi (8). Disertacija ima Rezime
na srpskom i engleskom jeziku, Listu skraćenica, Sadržaj i Biografiju autora.
U Uvodu kandidat navodi značaj i široku upotrebu organofosfatnih insekticida, njihove
toksične efekte, uslove pod kojim se degradiraju i metode za njihovu detekciju. Kao ciljevi
doktorske disertacije navedeno je ispitivanje toksičnih efekata diazinona, hlorpirifosa, malationa i
proizvoda njihove degradacije merenjem promene različitih biomarkera toksičnosti. Kao glavni
cilj kandidat postavlja ispitivanje mogućnosti primene testiranih bioeseja za detekciju i procenu
toksičnosti organofosfatnih insekticida i proizvoda njihove transformacije.
U Opštem delu prikazane su opšte osobine insekticida iz grupe organofosfatnih jedinjenja.
Zatim je data struktura i opisana katalitička funkcija enzima acetilholinesteraze, kao i mehanizam
inhibicije i reaktivacije enzima u prisustvu organofosfata. Dat je pregled nespecifičnih toksičnih
efekata organofosfata i metoda za praćenje lipidne peroksidacije kao parametra toksičnog dejstva,
antioksidacionog sistema zaštite, enzima Na,K-ATPaze i genotoksičnih efekata. Opisani su procesi
degradacije organo-tiofosfatnih insekticida u životnoj sredini, kao i primena unapređenih procesa
oksidacije za prečišćavanje otpadnih voda od organskih zagađivača. Prikazane su bioanalitičke
metode koje se koriste za detekciju i evaluaciju toksičnosti organo-tiofosfata i proizvoda njihove
transformacije, koji nastaju tokom unapređenih procesa oksidacije. Na kraju su dati biosenzori na
bazi acetilholinesteraze i njihova primena za praćenje efikasnosti degradacije i detoksikacije
organo-tiofosfata tokom procesa za njihovo uklanjanje iz otpadnih voda.
Materijal i metode sadrže detaljan opis eksperimentalnih procedura korišćenih u okviru
doktorske disertacije.
U delu Rezultati kandidat daje pregled dobijenih rezultata u pet celina. U prvom delu
prikazani su rezultati modifikacije i unapređivanja bioanalitičkih metoda za detekciju
organofosfatnih insekticida, koje koriste enzim acetilholinesterazu u nativnom i imobilizovanom
obliku. U drugom delu ispitan je mehanizam uticaja tri grupe organo-tiofosfata i proizvoda njihove
transformacije, koji se mogu naći u životnoj sredini i formirati tokom procesa za uklanjanje
insekticida, na aktivnost acetilholinesteraze izolovane iz dva model sistema: električne jegulje i
goveđih eritrocita. Ispitani su i simultani uticaji testiranih organo-tiofosfata i proizvoda njihove
degradacije na acetilholinesterazu u nativnom obliku. Odabrani organo-tiofosfatni insekticidi su
malation, diazinon i hlorpirifos, kao i proizvodi njihove oksidacije, hidrolize i izomerizacije. Treći
deo bavi se primenom konstruisanog protočnog sistema sa imobilizovanom acetilholinesterazom
52
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
kao bioanalitičkom komponentom za detekciju i procenu neurotoksičnog potencijala ispitivanih
insekticida i njihovih degradacionih proizvoda. U četvrtom delu prikazani su rezultati ispitivanja
toksičnih efekata fotohemijski degradiranog diazinona i proizvoda njegove degradacije. Uradjena
je kvalitativna i kvantitativna analiza dobijenih proizvoda, i ispitani uticaji ozračenih rastvora na
aktivnost enzima acetilholinesteraze i Na,K-ATPaze, odredjeni su genotoksični i citotoksični
efekti diazinona i proizvoda njegove degradacije, kao i njihov uticaj na sadržaj malondialdehida.
Kao model sistemi su korišćene kulture humanih limfocita, eritrocita i fibroblasta, kao i prečišćeni
preparati enzima. U petom delu su ispitani toksični efekti diazinona i proizvoda njegove
degradacije u sinaptozomima mozga pacova, praćenjem njihovih prooksidativnih osobina, uticaja
na lipidnu peroksidaciju i aktivnost Na,K-ATPaze i acetilholinesteraze u ovom model sistemu.
U Diskusiji kandidat analizira dobijene rezultate, objašnjava ih i upoređuje sa rezultatima iz
literature.
U Zaključku kandidat sumira dobijene rezultate i njihovu diskusiju.
U poglavlju Literatura (222 citata) navedeni su radovi iz oblasti istraživanja koji iscrpno
pokrivaju sve delove disertacije.
B. KRATKI OPIS POSTIGNUTIH REZULTATA
U prvom delu ove teze rađeno je na modifikaciji i unapređenju bioanalitičkih testova na bazi
enzima acetilholinesteraze za detekciju niskih koncentracija organofosfata. Uvedeno je
zaustavljanje enzimske reakcije dodatkom natrijum dodecil sulfata, što omogućava simultano
praćenje većeg broja uzoraka. Detekcioni limit za odredjivanje organofosfata Ellmanovom
procedurom snižen je za oko 10–100 puta povećanjem vremena preinkubacije, kao i prethodnom
oksidacijom organotiofosfata u njihove okso oblike, koristeći N-bromo sukcinimid kao
oksidaciono sredstvo. Konstruisan je protočni sistem, prototip biosenzora, koji se sastoji od
pumpe, injektora, bioanalitičke kolone punjene acetilholinesterazom imobilizovanom
na
staklenim perlama, protočne kivete i spektrofotometra za detekciju optičkog signala. Ispitana je
efikasnost imobilizacije enzima i određeni radni parametri protočnog sistema u primeni za
detekciju niskih koncentracija i procenu toksičnosti organofosfatnih jedinjenja. Utvrdjeno je da
uvodjenjem postupka oksidacije uzorka dolazi do sniženja detekcionog limita organofosfata i do
200 puta.
U daljem radu ispitan je in vitro uticaj tri grupe organo-tiofosfata (malationa, diazinona
hlorpirifosa) i njihovih degradacionih proizvoda na aktivnost acetilholinesteraze izolovane iz dva
model sistema (električne jegulje i goveđih eritrocita), kao i korišćenjem protočnog sistema. Za
svako polazno jedinjenje i proizvode njegove transformacije detaljno su određeni parametri
inhibicije. Nađeno je da se inhibitorne moći organo-tiofosfatnih insekticida malationa, hlorpirifosa
i diazinona razlikuju, dok su oksoni nekoliko stotina, odnosno hiljada puta jači inhibitori
acetilholinesteraze. Nasuprot, proizvodi degradacije manje složene strukture, kao što su proizvodi
raskidanja kovalentne veze u molekulu insekticida ne inhibiraju acetilholinesterazu. Uradjena je i
detaljna kinetička analiza sa ciljem odredjivanja kinetičkih parametara enzimske reakcije. Dobijeni
rezultati pokazuju da inhibicija aktivnosti acetilholinesteraze ispitivanim jedinjenjima raste kao
funkcija vremena izlaganja u ispitivanom vremenskom intervalu ukazujući na ireverzibilan tip
inhibicije.
S obzirom da degradacijom organo-tiofosfatnih insekticida, u životnoj sredini ili tokom
unapređenih procesa oksidacije za njihovo uklanjanje, nastaje smeša jedinjenja različitog
toksičnog delovanja, ispitano je simultano dejstvo malationa, diazinona, hlorpirifosa i proizvoda
njihove degradacije na inhibiciju acetilholnesteraze, pripremanjem sintetičkih smeša različitog
sastava kojima je izlagan enzim. Inhibitroni efekat koji izazivaju ispitivane smeše jedinjenja je
upoređivan sa inhibitornim kapacitetima pojedinačnih komponenata. Aditivan inhibicioni efekat je
dobijen simultanim izlaganjem enzima nižim koncentracijama ispitivanih kombinacija
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
53
organofosfata, dok je antagonistički efekat primećen u prisustvu smeša inhibitora u višim
koncentracijama
Kako je jedan od načina za uklanjanje insekticida i drugih organskih zagađivača tokom
prečišćavanja voda njihova fotolitička razgradnja delovanjem UV zračenja, ispitani su toksični
efekti nastalih transformacionih proizvoda diazinona kao model sistema, nakon fotohemijskog
tretmana rastvora. Kvalitativna i kvantitativna analiza diazinona i proizvoda njegove
transformacije tokom fotolitičkog tretmana praćena je primenom hromatografskih metoda i
modifikovanim bioanalitičkim metodama na bazi acetilholinesteraze. Ispitan je uticaj ozračenih
rastvora diazinona, samog diazinona i proizvoda njegove degradacije, 2-izopropil-6-metil-4pirimidinola, na aktivnost acetilholinesteraze, Na,K-ATPaze, sadržaj malondialdehida, učestalost
mikronukleusa i indeks ćelijske proliferacije. Sistemi u kojima su parametri toksičnosti ispitivani
su: kultivisane ćelije humane krvi-limfociti i eritrociti, humane fibroblasti, kao i prečišćeni,
komercijalno dostupni enzimski preparati acetilholinesteraze i Na,K-ATPaze. Nađeno je da
ozračivanje diazinona smanjuje aktivnost acetilholinesteraze, što je objašnjeno stvaranjem
diazoksona. S druge strane, dobijena postepena reaktivacija aktivnosti acetilholinesteraze je
posledica degradacije diazinona i diazoksona i nastajanja 2-izopropil-6-metil-4-pirimidinola kao
rezultat raskidanja P-O veze. Prooksidativni potencijal diazinona, diazoksona i 2-izopropil-6metil-4-pirimidinola ispitan je merenjem aktivnosti antioksidantnih enzima (katalaze, glutation
peroksidaze i superoksid dismutaze) i sadržaja malondialdehida u sinaptozomima izolovanim iz
mozga pacova.
Na kraju, zaključeno je da se testirani model sistemi, u kojima dolazi do promene aktivnosti
enzima ili biomarkera u prisustvu toksičnog jedinjenja, mogu primeniti kao bioeseji za detekciju i
evaluaciju toksičnosti organo-tiofosfatnih insekticida i njihovih degradacionih proizvoda.
C. UPOREDNA ANALIZA REZULTATA KANDIDATA SA REZULTATIMA IZ
LITERATURE
Organofosfatna jedinjenja predstavljaju najviše primenjivanu grupu insekticida u svetu. U
toku poslednjih dvadesetak godina sve više se radi na razvoju bioeseja za detekciju i određivanje
toksičnosti pesticida i proizvoda njihove transformacije u životnoj sredini, koji daju indukovane
biološke odgovore. U ovom radu su poboljšane karakteristike acetilholinesteraznog bioeseja,
uvođenjem novog sredstva za zaustavljanje bojene reakcije, i urađena i dalje veoma aktuelna
ispitivanja koja se odnose na snižavanje granice detekcije ciljanih analita oksidacijom sa
neorganskim oksidacionim sredstvima. Savremena istraživanja su usmerena na razvoj brzih,
jednostavnih, osetljivih i reproduktivnih acetilholinesteraznih biosenzora koji bi bili pogodni za
rad na terenu, pa je u tom cilju u ovom radu konstruisan protočni sistem sa imobilizovanim
enzimom kao bioanalitičkom komponentom.
U ovom radu su po prvi put u literaturi upoređene tri grupe organofosfata – polazno
jedinjenje i proizvodi njegove hemijske/fotohemijske transformacije (familije diazinona, malationa
i hlorpirifosa), kao potencijalni zagadjivači koji se mogu naći u životnoj sredini. Pored rezultata
koji se odnose na mehanizam njihovog neurotoksičnog dejstva na enzim acetilholinesterazu, koji
nisu postojali u literaturi, primenjeni su i nespecifični testovi za evaluaciju toksičnosti ovih
jedinjenja. Za procenu genotoksičnog potencijala ispitivanih jedinjenja je merena učestalost
mikronukleusa u binukleusnim ćelijama, indikatora genomskih ozleda u kulturama humanih
limfocita i fibroblasta. Kao pokazatelj citotoksičnog delovanja korišćen je indeks ćelijske
proliferacije, čija vrednost ukazuje na sposobnost ćelijske deobe, kao i aktivnost laktat
dehidrogenaze kao indikatora oštećenja tkiva. Za evaluaciju prooksidativnih osobina ogranotiofosfatnih insekticida i degradacionih proizvoda, ispitivana je aktivnost antioksidantnih enzima
(katalaze, glutation peroksidaze i superoksid dismutaze) koji ukazuju na indukovanu produkciju
slobodnih radikala, kao i sadržaj malondialdehida, parametra lipidne peroksidacije i indikatora
54
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
oštećenja lipidnog sloja membrane izazvanog slobodnim radikalima Kao mera nespecifičnog
toksičnog delovanja organofosfata određivana je i aktivnost Na,K-ATPaze, prečišćenog
enzimskog preparata i enzima prisutnog u kulturama ćelija humane krvi i sinaptozomima pacova.
D. OBJAVLJENI RADOVI I SAOPŠTENJA KOJA ČINE DEO DISERTACIJE
Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21)
1.
M. Čolović, D. Krstić, S. Petrović, A. Leskovac, G. Joksić, J. Savić, M. Franko, P. Trebše,
V. Vasić, Toxic effects of diazinon and its photodegradation products. Toxicology Letters
2010, 193 (1), 9–18. (IF (2010) = 3,581, Toxicology 17/83) (ISSN 0378-4274)
2.
M. Čolović, D. Krstić, G. Ušćumlić, V. Vasić, Single and simultaneous exposure of
acetylcholinesterase to diazinon, chlorpyrifos and their photodegradation products. Pesticide
Biochemistry and Physiology 2011, 100(1), 16–22. (IF (2011) = 1,713 Entomology 18/86)
(ISSN 0048-3575)
3.
M. Čolović, D. Krstić, T. Lazarević-Pašti, A. Bondžić, V. Vasić, Acetylcholinesterase
Inhibitors: Pharmacology and Toxicology. Current Neuropharmacology 2013, 11(3), 315–
335. (IF5 god. (2011) = 3,424 Pharmacology & Pharmacy 62/261) (ISSN 1570-159X)
Rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M22)
1.
D. Krstić, M.Čolović, M.Bavcon-Kralj, M. Franko, K. Krinulović, P. Trebše, V. Vasić,
Inhibition of AChE by malathion and some structurally similar compounds. Journal of
Enzyme Inhibition & Medicinal Chemistry 2008, 23(4), 562–573. (IF5 god. (2007) = 1,622
Chemistry, Medicinal 20/41) (ISSN 1475-6366)
Rad u međunarodnom časopisu (M23)
1.
2.
3.
D. Krstić, M. Čolović, K. Krinulović, D. Djurić, V. Vasić, Inhibition of AChE by single and
simultaneous exposure to malathion and its degradation products. General Physiology and
Biophysics 2007, 26(4), 247–253. (IF (2007) = 1,286 Biochemistry & Molecural Biology
215/263) (ISSN 0231-5882)
D. Krstić, M. Čolović, M. Bavcon-Kralj, P. Trebše, K. Krinulović, V. Vasić, The Influence
of Malathion and Its Decomposition Products on Free and Immobilized Acetylcholinesterase.
Russian Journal of Physical Chemistry A 2008, 82(4), 663–668. (IF (2008) = 0,475
Chemistry, Physical 106/113) (ISSN 0036-0244)
M. Čolović, D. Krstić, V. Vasić, A. Bondžić, G. Ušćumlić, S. Petrović, Organophosphorus
insecticides: toxic effects and bioanalytical tests for evaluating toxicity during degradation
processes. Hemijska industrija 2013, 67(2), 217–230. (IF (2012) = 0,463 Engineering,
Chemical 104/133) (ISSN 0367-598X)
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33)
1.
D. Krstić, M. Bavcon-Kralj, P. Trebše, M. Čolović, K. Krinulović, V. Vasić, Inhibition of
AChE by malathion and some structuraly similar compounds. Proceedings of the 8th
Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry "Physical Chemistry
2006" Sept. 26-29, 2006, Belgrade, Serbia, F–21–P, p. 401–403.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
2.
3.
4.
55
M. Čolović and D. Krstić, Time-dependent inhibition of electric eel AChE induced by
chlorpyrifos. Proceedings of the 9th International Conference on Fundamental and Applied
Aspects of Physical Chemistry "Physical Chemistry 2008" Sept. 24-26, 2008, Belgrade,
Serbia, F–33–P, p. 448–450.
V. Vasić, M. Čolović, D. Krstić, J. Savić, M. Franko, P. Trebše, M. Bavcon Kralj, Biosensor
for monitoring organophosphate and carbamate pesticides in water and fruit juice.
Proceedings of workshop: specific methods for food safety and quality, Physical Chemistry
2008, 9th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical
Chemistry September 23, 2008, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Serbia, OP
B8, p. 101–109.
M. Čolović, T. Lazarević-Pašti, V. Vasić, AChE Based Biosensor for Monitoring
Organophosphate and Carbamate Pesticides. Proceedings of the 6th International Symposium
on Biocides in Public Health and Environmental Protection 6-7 October 2009., Belgrade,
165–166.
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
M. Čolović, D. Krstić, M. Bavcon Kralj, P. Trebše, K. Krinulović, V. Vasić, Screening of
Malathion and its Degradation Products by AChE Bioassay. Book of abstracts, 2nd EMCO
workshop on emerging contaminants in wastewaters: monitoring tools and treatment
technologies 26-27 April 2007, Belgrade, Serbia, p.117.
M. Čolović, D. Krstić, A. Vujačić, K. Krinulović, V. Vasić, Chlorpyryfos induced inhibition
of acetylcholinesterase and Na,K-ATPase and reactivation of enzymes activities. Book of
abstracts, International conference: on "Quality of life and environment in the frame of E.U.
sustainability" 15-17 November 2007, Amphitheater of Rakovica Municipality Belgrade,
Serbia, p.111. (oral presentation)
D. Krstić, M. Čolović, A. Leskovac, N. Avramovic, V. Vasic, The influence of diazinon on
Na+/K+ -ATPase activity. Abstract book, Second congress of physiological sciences of Serbia
with international participation „Current trends in physiological sciences“ September 1720, 2009., Kragujevac, p. 92.
M. Čolović, D. Krstić, S. Petrovic, G. Joksic, V. Vasić, Inhibition of AChE by diazinon and
its photoinduced by-products. Abstract book, Second congress of physiological sciences of
Serbia with international participation „Current trends in physiological sciences“
September 17-20, 2009., Kragujevac, p. 117.
M. Čolović, D. Krstić, S. Petrović, A. Leskovac, J. Savić, G. Joksić, V. Vasić, Toxic effects
of diazinon and its photodegradation products. REP LECOTOX 2nd workshop, Programme
and Abstracts, Trends in ecological risk assessment 21-23 Septembar 2009., N. Sad, p. 36.
D. Krstić, M. Čolović, A. Leskovac, V. Vasić, The effect of diazinon on Na+/K+-ATPase
activity. Abstracts of the XII International Congress of Toxicology Barcelona-Spain 19–23
July 2010, Volume 196S (2010), P308-040, p. S324, doi:10.1016/j.toxlet.2010.03.1025.
M. Čolović, D. Krstić, S. Petrović, V. Vasić, The influence of diazinon and its photoinduced
by-products on AChE activity. Abstracts of the XII International Congress of Toxicology
Barcelona-Spain 19–23 July 2010, Volume 196S (2010), P308-043, p. S325,
doi:10.1016/j.toxlet.2010.03.1028.
56
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
E. ZAKLJUČAK
Na osnovu svega izloženog može se zaključiti da je u podnetoj disertaciji pod naslovom
„Bioanalitičke metode za detekciju i evaluaciju toksičnosti organo-tiofosfatnih insekticida i
proizvoda njihove degradacije“ kandidat, Mirjana B. Čolović, uspešno rešila postavljene zadatke
koji se odnose na toksične efekte i detekciju organo-tiofosfatnih insekticida i njihovih
degradacionih proizvoda. Komisija smatra da rezultati objavljeni iz ove doktorske disertacije
predstavljaju značajan i originalni naučni doprinos unapređenju bioanalitičkih metoda za detekciju
i evaluciju toksičnosti organofosfatnih insekticida, i da imaju fundamentalni biohemijski, ali i
biotehnološki značaj.
Rezultati istraživanja proistekli iz ove doktorske disertacije objavljeni su u okviru sedam
radova štampanih u međunarodnim naučnim časopisima (tri u vrhunskim međunarodnim
časopisima kategorije M21, jedan u časopisu kategorije M22 i tri u časopisu kategorije M23), četiri
saopštenja na skupovima međunarodnog značaja štampana u celini i sedam naučnih saopštenja na
skupovima međunarodnog značaja štampana u izvodu.
Na osnovu svega izloženog Komisija sa zadovoljstvom predlaže Nastavno-naučnom veću
Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, da podnetu doktorsku disertaciju
Mirjane B. Čolović pod naslovom „Bioanalitičke metode za detekciju i evaluaciju toksičnosti
organo-tiofosfatnih insekticida i proizvoda njihove degradacije“ prihvati i odobri njenu
odbranu pred komisijom u istom sastavu.
U Beogradu,
21.01.2014.
Komisija:
Dr Gordana Ušćumlić, redovni profesor
Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Dr Vesna Vasić, naučni savetnik
Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ Univerziteta u Beogradu
Dr Dušan Mijin, redovni profesor
Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Dr Saša Drmanić, docent
Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Dr Danijela Krstić, vanredni profesor
Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
57
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITET U BEOGRADU
Odlukom Nastavno-naučnog veća Tehnološko-Metalurškog fakulteta, Univerzitet u Beogradu,
koja je doneta na XII redovnoj sednici održanoj 21.11.2013. godine, imenovani smo u Komisiju za
ocenu naučnoistraživačkog rada i utvrđivanje ispunjenosti uslova za izbor dr sc. Sofije Đorđević u
zvanje viši naučni saradnik u sastavu:
1. Prof. dr Slobodan D. Petrović, redovni profesor, Tehnološko-Metalurški fakultet,
Univerzitet u Beogradu
2. Prof. dr Zorica Knežević-Jugović, vanredni profesor, Tehnološko-Metalurški fakultet,
Univerzitet u Beogradu
3. Prof. dr Irena Žižović, vanredni profesor, Tehnološko-Metalurški fakultet, Univerzitet u
Beogradu
4. Prof. dr Ida Leskošek-Čukalović, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u
Beogradu
5. Dr sc. Katarina Šavikin, naučni savetnik, Institut za proučavanje lekovitog bilja ''Dr Josif
Pančić'', Beograd
Na osnovu dostavljene dokumentacije o naučnom i stručnom radu, saglasno Pravilniku o
postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača
(“Sl. glasnik RS”, br. 38/2008), a u skladu sa članovima 70, 72 i 76. Zakona o naučnoistraživačkoj
delatnosti ("Službeni glasnik RS", br. 110/05 i 50/06 - ispravka), Komisija podnosi Nastavnonaučnom veću Tehnološko-Metalurškog fakulteta, sledeći:
IZVEŠTAJ
A. Biografija
Sofija M. Đorđević, doktor farmaceutskih nauka, naučni saradnik, rođena je 9. oktobra
1959. godine u Smederevu.
Srednju školu za farmaceutske tehničare pri Medicinskom obrazovnom centru u
Beogradu, završila je kao đak generacije.
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je školske 1978/79. godine, a
diplomirala januara meseca 1983. godine.
Poslediplomske studije za magisterijum iz Farmakognozije upisala je školske 1983/84.
godine. Magistarsku tezu pod naslovom "Proučavanje japanskog bagrema (Sophora japonica L.),
kao izvora za dobijanje rutina", odbranila je 1989. godine, pod mentorstvom Prof. dr Momčila
Gorunovića, na Farmaceutskom fakultetu.
Doktorsku disertaciju pod naslovom "Farmakognozijsko proučavanje Carlina acaulis ssp.
caulescens i Carlina acanthifolia ssp. utzka (Asteraceae), odbranila je aprila meseca 2008. godine,
pod mentorstvom Prof. dr Silvane Petrović, na Farmaceutskom fakultetu.
U periodu od 1983-1987. godine radila je u Apotekarskoj radnoj organizaciji Beograd kao
diplomirani farmaceut. Tri godine je bila upravnik apoteke pri Domu zdravlja u Grockoj.
Na Poljoprivrednom fakultetu u Zeminu, na predmetu Analitička hemija (Institut za
prehrambenu tehnologiju i biohemiju) radila je od 1987-1990. godine, najpre kao asistent
pripravnik, a zatim kao asistenta na istom predmetu.
Od 2000. godine zaposlena je u Institutu za proučavanje lekovitog bilja “Dr Josif Pančić“
u Beogradu, kao rukovodilac laboratorije za farmaceutsku kontrolu, a od 2002. godine radi u
Odseku za farmaceutska istraživanja i razvoj.
58
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
U zvanje istraživač saradnik izabrana je 5. jula 2006. godine.
U zvanje naučni saradnik izabrana je 8. aprila 2009. godine.
B. Bibliografija
Rezultati naučnoistraživačkog rada do izbora u zvanje naučni saradnik
Dr sc. Sofija Đorđević je rezultate svojih istraživanja do izbora u prvo naučno zvanje naučni saradnik, objavila u 85 publikacija, osmislila i u proizvodnju uvela tri nova proizvodafitopreparata:
3 rada iz kategorije M21(8)
4 rada iz kategorije M23(3)
7 radova iz kategorije M33(1)
19 radova iz kategorije M34(0,5)
1 rad iz kategorije M45(1,5)
10 radova iz kategorije M52(1,5)
1 rad iz kategorije M62(1)
6 radova iz kategorije M63(0,5)
32 rada iz kategorije M64(0,2)
Doktorska disertacija M71(6)
Magistarska teza M72(3)
3 nova proizvoda M81(8)
3 x 8 = 24,0
4 x 3 = 12,0
7 x 1 = 7,0
19 x 0,5 = 9,5
1 x 1,5 = 1,5
10 x 1,5 = 15,0
1x1 = 1,0
6 x 0,5 = 3,0
32 x 0,2 = 6,4
1 x 6 = 6,0
1 x 3 = 3,0
(3 x 8 = 24,0)
Ukupno 112,4
Za prirodno-matematičke i medicinske nauke:
Prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom
iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (“Sl. glasnik RS”, br.
38/2008)
Ukupno
Naučni
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42≥
saradnik
M11+M12+M21+M22+M23+M24≥
M34+M45+M52+M62+M63+M64+M71+M72+M81
Mostalo:
Traži
se
Kandidat
ima
16
10
5
112,4
43,0
36,0
69,4
Prilog 1: Spisak objavljenih radova do izbora u prvo naučno zvanje - naučni saradnik.
Rezultati naučnoistraživačkog rada od zvanja naučni saradnik
Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja M20
Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu M21(8)
1. Đorđević S., Tadić V., Petrović S., Kukić J., Dobrić S., Milenković M., Hadžifejzović N.,
Bioactivity Assays on Carlina acaulis and C. acanthifolia Root and Herb Extracts, Digest
Journal of Nanomaterials and Biostructures, 2012, 7(3), 1213-1222.
IF (2010): 2,079; Kategorija: Materials Science, Multidiciplinary, 56/225; Broj citata: 2. Žižović I., Ivanović J., Mišić D., Stamenić M., Đorđević S., Kukić-Marković J., Petrović
D.S., SFE as a superior technique for isolation of extracts with strong antibacterial
activities from lichen Usnea barbata L., Journal of Supercritical fluids, 2012, 72, 7-14.
IF (2012): 2,732; Kategorija: Engineering, Chemical, 19/133; Broj citata: 2
3. Žugić A., Đorđević S., Arsić I., Marković G., Živković J., Jovanović S., Tadić V.,
Antioxidant activity and phenolic compounds in 10 selected herbs from Vrujci Spa,
Serbia, Industrial Crops and Products, 2014, 52, 519-527.
IF (2012): 2,468; Kategorija: Agronomy, 12/78; Broj citata: -
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
59
Rad u istaknutom međunarodnom časopisu M22(5)
4. Tadić V., Bojović D., Arsić I., Đorđević S., Aksentijević K., Stamenić M., Janković S.,
Chemical and Antimicrobial Evaluation of Supercritical and Conventional Sideritis
scardica Griseb., Lamiaceae Extracts, Molecules, 2012, 17, 2683-2703.
IF (2012): 2,428; Kategorija: Chemistry, Organic, 23/55; Broj citata: 5
5. Đorđević S., Stanisavljević D., Ristić M., Milenković M., Veličković D., Stojičević S.,
Zlatković B., Chemical, Antioxidant and Antimicrobial analysis of the Essential oil and
Extract of Artemisia alba Tura", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures,
2013, 8(4), 1377-1388.
IF (2011): 1,200; Kategorija: Materials Science, Multidisciplinary, 110/232; Broj citata: 6. Stanisavljević D., Đorđević S., Milenković M., Lazić M., Veličković D., Ranđelović N.,
Zlatković B., Antimicrobial and Antioxidant Activity of the Essential Oils Obtained
from Mentha longifolia L. Hudson, Dryed by Three Different Techniques, Records of
Natural products, 2014, 8(1), 61-65.
IF (2012): 1,560; Kategorija: Plant Sciences, 84/197; Broj citata: Rad u međunarodnom časopisu M23(3)
7. Cupara S., Šobajić S., Tadić V., Arsić I., Đorđević S., Runjaić-Antić D., Đorđević B.,
Dry sea buckthorn berries (Hippophae rhamnoides L.) - fatty acid and carotene content in
pericarp and seed oil, HealthMED, 2010, 4(4), 788-791.
IF(2010): 0,331; Kategorija: Medicine, General&Internal, 124/153; Broj citata: 2
8. Tadić V., Đorđević S., Arsić I., Herbal drugs in the treatment of nervous and
cardiovascular disorders, HealthMED, 2011, 5(5), 1206-1210.
IF (2011): 0,435; Kategorija: Medicine, General&Internal, 117/155; Broj citata: 1
9. Stanisavljević D., Stojičević S., Đorđević S., Zlatković B., Veličković D., Karabegović
I., Lazić M., Antioxidant activity, the content of total phenols and flavonoids in the
ethanol extracts of Mentha longifolia (L.) Hudson, dried by the use of different
techniques, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly (CICEQ), 2012, 18(3),
411-420.
IF (2012): 0,533; Kategorija: Chemistry, Applied (60/71); Broj citata: 10. Arsić I., Tadić V., Đorđević S., Žugić A., Vujić Z., Petrović D.S., Optimization of
extraction of antioxidant components from Yarrow herb, Hemijska industrija, 2013
OnLine-First (00):76-76, DOI:10.2298/HEMIND130910076A.
IF (2012): 0,463; Kategorija: Engineering, Chemical, 104/133; Broj citata: Zbornici međunarodnih naučnih skupova M30
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini M33(1)
11. Cupara S., Arsic I., Homšek I., Tadić V., Janković S., Đorđević S., Moisturizing effect of
o/w oleosom structure creams containing sea buckthorn fatty oil and olive oil, 6th World
Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Phramaceutical Technology,
Barcelona, 7-10.04.2008., Abstract P.35, 2008.
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu M34(0,5)
12. Đorđević S., Arsić I., Isailović G., Adamović A., Tadić V., Carline thistle essential oil
U/V cream as a topical therapy for onychomycoses, 4th Congress of
dermatovenerologists of Macedonia with international participation, 23-26.09.2009,
Ohrid, Macedonia, Book of abstracts, P-47, p.131, 2009.
13. Tadić V., Marković G., Jeremić I., Isaković A., Marković I., Bumbasirević V., Đorđević
S., Arsić I., Antiglioma action of Sideritis scardica extracts, 57th International Congress
60
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
and Annual Meeting of the GA, Geneva, Switzerland, 16-20.08.2009, Planta Medica, 75PE 67, p.985, 2009. Citiranost - 1.
Tadić V., Runjaić-Antić D., Arsić I., Đorđević S., Jovanović S., Marković G., Žugić A.,
Živković J., Plant extracts implementation in mineral mud orginated from spa Vrujci, 6th
Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, Antalya,
Turkey, 18-22.04.2010; Abstract book of 6th CMAPSEEC, PP-230, Pharmacognosy
magazine, 6(22) (Suppl.), p.S119, 2010.
Arsić I., Tadić V., Runjaić-Antić D., Đorđević S., Homšek I., Liposomal PEG-free
creams with herbal extracts: stability study, 8th Central European Symposium on
Pharmaceutical Technology, Graz, Austria, 16-18.09.2010., Scientia Pharmaceutica, 78PNM01, p.671, 2010.
Đorđević S., Ivanović J., Kukić-Marković J., Petrović S., Žižović I., Tadić V., Marković
G., HPLC determination of usnic acid content in different extracts of Usnea barbata L.,
The 58th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant
and Natural Product Research, GA, 29.08-02.09. 2010., Berlin, Germany, Planta Medica,
76(12), 2010, DOI: 10.1055/s-0030-1268213.
Marković G., Tadić V., Arsić I., Đorđević S., Žugić A., HPLC determination of
quercetine-type flavonoids, vitexin and chlorogenic acid in hawthorn raw material and
pharmaceutical preparations, The 58th International Congress and Annual Meeting of the
Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, GA, 29.08-02.09.2010.,
Berlin, Germany, Planta Medica, 76(12), 2010; DOI: 10.1055/s-0030-1268219.
Arsić I., Tadić V., Đorđević S., Runjaić-Antić D., Cupara S., Characterization and testing
of o/w cream with olive and sea buckthorn oil, First Congress of Pharmacists of
Montenegro with International Participation, 13-17.05.2011., Bečići, Crna Gora, Zbornik
radova, PsP1, p.45, 2011.
Stanisavljević D., Stojičević S., Karabegović I., Veličković D., Đorđević S., Lazić M.,
Antioxidant activity of the essential oils of five species of the family Lamiaceae, GA
2011 - 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant
and Natural Product Research, Antalya, Turkey, 4-9.09.2011, Planta Medica, 77-PE34,
p.1301, 2011.
Stanisavljević D., Ristić M., Đorđević S., Veličković D., Ranđelović N., Composition of
the essential oils of Artemisia alba Turra, 5-th Congress on Pharmacy of Macedonia with
International Participation, 21-25.09.2011., Ohrid, Macedonia, Macedonian
Pharmaceutical Bulletin, 57(suppl)-PP-101, p.195, 2011.
Arsić I., Žugić A., Tadić V., Đorđević S., Runjaić-Antić D., Application of design of
experiments in the improvement of Achillea millefolium solvent extraction using micro
Timatic extractor, 5-th International Congress on Pharmaceutical Engineering (ICPE), 2930.09.2011., Graz, Austria, Book of Abstracts, E_31, p.75, 2011.
Leskošek-Čukalović I., Despotović S., Veljović M., Đorđević R., Nikšić M., Nedović V.,
Đorđević S., Tešević V., Beer for the coming era - Beers with new taste, flavor, and
functional properties, 33rd International Congress of the European Brewery Convention,
Glasgow, Scotland, 22-26.05.2011., Poster Abstracts, P83, 2011.
Nikolić R., Kaličanin B., Velimirović D., Krstić N., Arsić I., Tadić V., Đorđević S.,
Medicinal plants as a source of iron in functional foods, CEFood 2012, 6th Central
European Congress on Food, 23-26.05.2012., Novi Sad, Serbia, Abstract book, p.39,
2012.
Arsić I., Žugić A., Tadić V., Đorđević S., Application of solvent-enhanced extraction for
obtaining Achillea millefolium extract with potential usage in food industry, CEFood
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
61
2012, 6th Central European Congress on Food, 23-26.05.2012., Novi Sad, Serbia, Abstract
book, p.127, 2012.
Stanisavljević D., Stojičević S., Đorđević S., Zlatković B., Veličković D., Karabegović
I., Lazić M., The antioxidant activity of the extract of Satureja kitaibelii Wierzb. ex
Heuff. and its use in the formulation of the ice tea, CEFood 2012., 6th Central European
Congress on Food, 23-26.05.2012., Novi Sad, Serbia, Abstract book, p.154, 2012.
Stanisavljević D., Ristić M., Veličković D., Đorđević S., Ranđelović N., Zlatković B.,
GC/MS analysis of ethanolic extract of Artemisia alba Turra, 7th CMAPSEEC,
Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, 2731.05.2012., Subotica, Serbia, Book of Abstracts, p.42, 2012.
Žugić A., Tadić V., Bojović D., Arsić I., Đorđević S., Stamenić M., Impact of extraction
method on chemical composition of Sideritis scardica Griseb., Lamiacae extracts, 7th
CMAPSEEC, Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European
Countries, 27-31.05.2012., Subotica, Serbia, Book of Abstracts, p.59, 2012.
Žugić A., Tadić V., Bojović D., Arsić I., Đorđević S., Aksentijević K., Stamenić M.,
Antimicrobial activity of supercritical and conventional extracts of Sideritis scardica
Griseb., Lamiacae, 7th CMAPSEEC, Conference on Medicinal and Aromatic Plants of
Southeast European Countries, 27-31.05.2012., Subotica, Serbia, Book of Abstracts, p.93,
2012.
Arsić I., Tadić V., Đorđević S., Žugić A., Pavkov S., Antioxidant properties of Aronia
juice, First International Congress on Hygiene and Preventive Medicine, Serbian Medical
Society, 22-24.05.2013., Belgrade, Serbia, Abstracts, P25, p.123-125, 2013.
Tadić V., Arsić I., Dekanski D., Tošić J., Isaković A., Đorđevic S., Žugić A.,
Investigation of Aronia melanocarpa fruit juice application as gastroprotective agent, The
17th International Congress Phytopharm, Vienna, Austria, 8-10.07.2013., Abstracts.
Phytopharm 2013, p.93. 2013.
Tadić V., Đorđević S., Žugić A., Arsić I., Bogdanović A., Homšek I., Sensitive HPLC
Method for the Determination of Usnic Acid in Tablets, 5th International BBBB
Conference, 26-28.09.2013., Athens, Greece, European Journal of Pharmaceutical
Sciences, 50, Supplement 1, PP142, p.117, 2013.
Nacionalne monografije, tematski zbornici M40
Monografija nacionalnog značajaM42(5)
32. Mišan A., Arsić I., Đorđević S., Tadić V., Psodorov Đ., Funkcionalna hrana i lekovito
bilje, Izdavač: Naučni institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad, strana 300, Novi
Sad, 2013; Urednik: Mišan A.; Recezenti: Prof. dr Silva Dobrić, Prof. dr Neda Mimica-Dukić,
Dr Marijana Sakač; Štampa: Futura Petrovaradin; CIP-Katalogizacija u publikaciji Biblioteka
Matice srpske, Novi Sad, 664 633.88; ISBN: 978-86-7994-037-7; COBISS.SR-ID
281837575.
Monografska bibliografska publikacija M43(3)
33. Đorđević S., Farmakognozijsko proučavanje dva taksona roda Carlina L., Monografija
Zadužbine Andrejević, Biblioteka Posebno izdanje, strana 80, Beograd, 2010; Ocena naučnog
dela: Prof. dr Slobodan D. Petrović; Recezenti: Prof. dr Nada Kovačević i Prof. dr Silva Dobrić;
CIP-Katalogizacija
u
publikaciji
Narodna
biblioteka
Srbije,
Beograd,
615.322:582.998.16;
ISSN: 1450-801X; 235; ISBN: 978-86-7244-843-6;
COBISS.SR-ID 174047244.
62
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
Časopisi nacionalnog značaja M50
Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja M51(2)
34. Đorđević S., Dickov A., Pavkov S., Tadić V., Arsić I., Žugić I., Proces izrade kvalitetnog
fitopreparata na primeru biljnog sedativa, Medicinski pregled, 2012, 3-4, 170-176.
Rad u časopisu nacionalnog značaja M52(1,5)
35. Stanisavljević D., Zlatković B., Ristić M., Veličković D., Đorđević S., Lazić M.,
Hemijski sastav etarskog ulja Thymus serpyllum L., sa područja Kopaonika, Savremene
tehnologije, 2012, 1(1), 24-28.
36. Žugić A., Đorđević S., Tadić V., Arsić I., Mišić D., Antimikrobna aktivnost izolata
korena omana, Savremene tehnologije, 2013, 2(2), 54-58.
Rad u naučnom časopisu M53(1,0)
37. Đorđević S., Tadić V., Arsić I., Marković G., Runjaić-Antić D., Stabilnost seskviterpenskih
kiselina u standardizovanom suvom ekstraktu korena valerijane, Lekovite sirovine, 2008,
28, 41-47.
38. Arsić I., Tadić V., Đorđević S., Runjaić-Antić D., Marković G., Oksidacija i hidrolitička
stabilnost liposoma obogaćenih ekstraktima lekovitog bilja, Lekovite sirovine, 2008, 28,
49-55.
39. Arsić I., Đorđević S., Tadić V., Runjaić-Antić D., Marković G., Pavkov S., Žugić A.,
Uporedna kakrakterizacija ekstrakata lista kupine, Lekovite sirovine, 29, 51-59, 2009.
40. Stanisavljević D., Đorđević S., Ristić M., Veličković D., Ranđelović N., Effects of
different drying methods on the yield and the composition of essential oil from herb
Mentha longifolia (L.) Hudson, Biologica Nyssana, 2010, 1(1-2), 89-93.
41. Đorđević S., Taksonomska klasifikacija vrsta roda Carlina L., sa osvrtom na vrste
zastupljene u Flori Srbije, Lekovite sirovine, 2011, 31, 3-16.
42. Šavikin K., Menković N., Ristić M., Arsić I., Zdunić G., Đorđević S., Ćujić N.,
Pljevljakušić D., Ispitivanje kvaliteta etarskog ulja kamilice Chamomilla recutita (L.)
Rausch., sorta banatska i poređenje sa zahtevima Evropske farmakopeje i ISO standarda,
Lekovite sirovine, 2011, 31, 55-65.
Zbornici skupova nacionalnog značaja M60
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini M63(0,5)
43. Grubišić M., Đorđević S., Jevđović R., Ristić M., Adamović M., Oplemenjeni zeolit u
funkciji proizvodnje lekovitog bilja i zdravstveno bezbednih proizvoda, XV Savetovanje
o biotehnologiji, Čačak, 26-27.03.2010. Zbornik radova, 15(16), str. 89-94, 2010.
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu M64(0,2)
44. Arsić I., Tadić V., Đorđević S., Marković G., Runjaić-Antić D., Biljna ulja kao sredstva
za povećanje vlažnosti kože: in vivo ispitivanja, XVIII Kongres udruženja
dermatovenerologa Srbije sa internacionalnim učešćem, 4-6.06.2009., Beograd, Srbija,
Zbornik rezimea / Abstract book, P-14, str.38, 2009.
45. Arsić I., Tadić V., Tasić-Kostov M., Savić V., Blažević-Kamenov N., Đorđević S.,
Runjaić-Antić D., Ispitivanje antiiritantnog i vlažećeg efekta krema sa biljnim
ekstraktima na veštački iritiranu kožu, V Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim
učešćem, 13-17.10.2010., Beograd, Srbija, Arhiv za farmaciju, 60: 5, PP-28, 786-787,
2010.
46. Stanisavljević D., Đorđević S., Ristić M., Veličković D., Ranđelović N., Efekat različitih
metoda sušenja na hemijski sastav i prinos etarskog ulja Mentha longifolia L., 10.
Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona, 17-20.06.2010., Vlasinsko
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
63
jezero, Srbija, Odsek za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet
u Nišu, Apstrakti, str. 105, 2010.
Stanisavljević D., Stojičević S., Đorđević S., Zlatković B., Veličković D., Karabegović
I., Lazić M., The influence of the different methods of drying on the antioxidant activity
of Mentha longifolia L. herbal extracts, IX Simpozijum “Savremene tehnologije i
privredni razvoj” sa međunarodnim učešćem, 21-22.10.2011., Tehnološki fakultet,
Leskovac, Srbija, Zbornik izvoda radova, HI-9, str. 131, 2011.
Stanisavljević D., Ristić M., Đorđević S., Veličković D., Ranđelović N., Zlatković B.,
The influence of the way of drying on the chemical composition of Mentha longifolia (L.)
Hudson herbal extracts, 11. Simpozijum o flori jugoistočne Srbije i susednih regiona, 1316.06.2013., Vlasinsko jezero, Srbija, Odsek za biologiju i ekologiju, Prirodnomatematički fakultet, Univerzitet u Nišu, Apstrakti, str. 90, 2013.
Stanisavljević D., Veličković D., Stojičević S., Karabegović I., Lazić M., Đorđević S.,
The influence of the different methods of drying on the antioxidant activity of Mentha
longifolia L. essential oil, INOPTEP 2013 i PTEP 2013, 21-26.04.2013, Vrnjačka banja,
Srbija, Zbornik, str. 352-353, 2013.
Stanisavljević D., Ristić M., Đorđević S., Veličković D., Ranđelović N., Zlatković B.,
Analiza etarskog ulja herbe Hyssopus officinalis L., X Simpozijum “Savremene
tehnologije i privredni razvoj” sa međunarodnim učešćem, Tehnološki fakultet,
Leskovac, 22-23.10.2013., BPT4, Zbornik izvoda radova, str. 54, 2013.
Stanisavljević D., Stojičević S., Đorđević S., Karabegović I., Veličković D., Lazić M.,
Zlatković B., Antioksidantna aktivnost ekstrakta herbe Artemisia alba Turra, X
Simpozijum “Savremene tehnologije i privredni razvoj” sa međunarodnim učešćem,
Tehnološki fakultet, Leskovac, 22-23.10.2013., BPT5, Zbornik izvoda radova, str. 55,
2013.
Žugić A., Đorđević S., Tadić V., Arsić I., Mišić D., Antimikrobna aktivnost izolata
omana, X Simpozijum “Savremene tehnologije i privredni razvoj” sa međunarodnim
učešćem, Tehnološki fakultet, Leskovac, 22-23.10.2013., BPT29, Zbornik izvoda radova,
str. 79, 2013.
Arsić I., Tadić V., Đorđević S., Žugić A., Mišić D., Mikrobiološka aktivnost ekstrakata
kleke (Juniperus comunis L.) i sremuša (Allium ursinum L.), X Simpozijum “Savremene
tehnologije i privredni razvoj” sa međunarodnim učešćem, Tehnološki fakultet,
Leskovac, 22-23.10.2013., BPT30, Zbornik izvoda radova, str. 80, 2013.
Tehnička i razvojna rešenja M80
Novi proizvod uveden u proizvodnju M81(8)
54. Naziv: Reuma ulje sa etarskim uljem ruzmarina i zimzelena
Autori: Šavikin K., Arsić I., Menković N., Đorđević S., Ristić M., Zdunić G.
Verifikacija rezultata - recenzenti:
- Prof. dr Zoran Maksimović, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u
Beogradu
- Prof.dr Marija Toskić-Radojičić, Medinski fakultet, Univerzitet u
Nišu
Tehničko rešenje Reuma ulje sa etarskim uljem ruzmarina i zimzelena, na
predlog recenzenata, prihvaćeno je od strane Naučnog veća Instituta za
proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, 28.06.2010. godine.
Realizatori rezultata - Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“.
Korisnik rezultata - Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“.
64
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip M82(6)
55. Naziv: Reuma kupka sa etarskim uljem ruzmarina i zimzelena
Autori: Šavikin K., Arsić I., Menković N., Đorđević S., Ristić M., Zdunić G.
Verifikacija rezultata - Recenzenti:
- Prof. dr Zoran Maksimović, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u
Beogradu
- Prof. dr Marija Toskić-Radojičić, Medinski fakultet, Univerzitet u
Nišu
Tehničko rešenje Reuma kupka sa etarskim uljem ruzmarina i zimzelena, na
predlog recenzenata, prihvaćeno je od strane Naučnog veća Instituta za
proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, 28.06.2010. godine.
Realizatori rezultata - Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“.
Korisnik rezultata - Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“.
56. Naziv: Razvoj novog dijetetskog proizvoda/komprimovane lozenge na bazi
ekstrakata lekovitog bilja sa antibakterijskim delovanjem
Autori: Žižović I., Arsić I., Tadić V., Đorđević S., Runjaić-Antić D., Žugić A.,
Mišić D., Ašanin J., Aksentijević K., Petrović S., Ivanović J., Stamenić M.,
Milovanović S.
Verifikacija rezultata- Recenzenati:
- Prof. dr Jela Milić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
- Prof. dr Vlada Veljković, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Nišu
Tehničko rešenje, Industrijski prototip „Razvoj novog dijetetskog proizvoda
/komprimovane lozenge na bazi ekstrakata lekovitog bilja sa antibakterijskim
delovanjem“, na predlog recenzenata, prihvaćeno je od strane Nastavno-naučnog
veća Tehnološko-Metalurškog fakulteta, 31.01.2012. godine.
57. Naziv: Razvoj novog proizvoda - biljni krem sa antimikrobnim delovanjem
Autori: Žižović I., Tadić V., Arsić I., Mišić D., Đorđević S., Žugić A., TasićKostov M., Savić S., Petrović S., Jovanović S., Ašanin J., Ivanović J., RunjaićAntić D.
Verifikacija rezultata- recenzenati:
- Prof. dr Dušanka Kitić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu
- Prof. dr Mihajlo Stanković, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Nišu
Tehničko rešenje, Industrijski prototip „Razvoj novog proizvoda - biljni krem sa
antimikrobnim delovanjem“, na predlog recenzenata, prihvaćeno je od strane
Nastavno-naučnog veća Tehnološko-Metalurškog fakulteta, Beograd,
28.12.2012. godine.
Patenti M90
Realizovan patent M92(8)
58. Patent P-2008/0024, od 17.01.2008.godine
Naziv pronalaska: Fitopreparati sa izolatima korena vilinog sita Carlina acanthifolia L.,
Rešenje o priznatom patentu: 990 broj 2013/3826-P-2008/0024
Patent upisan u Registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu broj 52749.
Podaci o priznatom pravu i prvi patentni zahtev objavljeni u „Glasniku intelektualne
svojine“ broj 4/2013.
Nosilac patenta: Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ Beograd
Pronalazači: Đorđević S., Arsić I., Petrović S., Milenković M., Dobrić S.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
65
Prilog 2: Separati i potvrde.
C. Analiza radova
U časopisima sa međunarodnom recenzijom dr sc. Sofija Đorđević objavila je 10 radova
od kojih su 3 u vodećim-vrhunskim međunarodnim časopisima, 3 u istaknutim međunarodnim
časopisima i 4 u međunarodnim časopisima. U časopisima nacionalnog značaja kandidat je objavio
9 radova. Imala je 2 saopštenja na međunarodnim i nacionalnim skupovima koja su štampana u
celini. Takođe, na međunarodnim i nacionalnim skupovima prezentovala je 30 saopštenja
(štampana u izvodu). Koautor je monografije nacionalnog značaja Funkcionalna hrana i lekovito
bilje, a u okviru Zadužbine Andrejević objavljena joj je monografija u sekciji Posebna izdanja pod
nazivom Farmakognozijsko proučavanje dva taksona roda Carlina L. Takođe, koautor je 4 tehnička
rešenja i priznatog patenta - Fitopreparati sa izolatima korena vilinog sita Carlina acanthifolia L.
Objavljeni radovi, monografije i tehnička rešenja proistekli su kao rezultat rada na
projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji su realizovani u periodu 20082013 (Razvoj novih prehrambenih i dijetetskih proizvoda sa medicinskim gljivama i lekovitim
biljem, TR-02.2049; Savremeni koncept korišćenja lekovitih prirodnih činilaca lekovita voda,
lekovito blato, lekovito bilje Banje Vrujci, TR-02.2137; Prehrambeni proizvodi za grupe potrošača
sa specijalnim zahtevima i potrebama, TR-02.2068; Funkcionalni fiziološki aktivni biljni
materijali sa dodatom vrednošću za primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji, III-45017 i
Razvoj i primena novih tradicionalnih tehnologija u proizvodnji konkurentnih prehrambenih
proizvoda sa dodatnom vrednošću, za domaće i svetsko tržište III-46001).
Naučnoistraživački rad dr Sofije Đorđević odvijao se pretežno u oblasti farmakognozije,
od odabira i identifikacije lekovitog i aromatičnog bilja, kontrole kvaliteta biljnih sirovina, preko
optimizacije procesa dobijanja biljnih ekstraktivnih izolata, hemijske karakterizacije etarskih ulja i
ekstrakata (dobijenih različitim tehnološkim postupcima), ispitivanja farmakoloških svojstava
ekstraktivnih izolata (antioksidantna, antimikrobna, antiinflamantorna, gastroprotektivna,
citotoksična), do formulacije novih fitopreparata u obliku komprimovanih tableta i kapsula za
unutrašnju upotrebu i kremova i rastvora za spoljašnju upotrebu. Značajan deo istraživačkog rada,
odnosi se na ispitivanje mogućnosti primene lekovitih i aromatičnih biljaka u proizvodnji
funkcionalne hrane i njihovo optimalno inkorporiranje u nove prehrambene proizvode.
U velikom broju objavljenih radova prikazani su rezultati ispitivanja hemijskog sastava i
farmakoloških aktivnosti biljnih izolata, na osnovu kojih je vršen njihov odabir (najveći sadržaj
aktivnih materija i najače farmakološke aktivnosti) u cilju inkorporiranja kako u nove
fitopreparate, tako i u prehrambene proizvode.
U radu (Đorđević et al., 2012), Bioactivity Assays on Carlina acaulis and C. acanthifolia
Root and Herb Extracts, (1*), najpre je HPLC analizom utvđena hemijska kompozicija ekstrakata
nadzemnog dela u cvetu i korena dve Carlina vrste, a potom je procenjena njihova antioksidantna,
antimikrobna, antiinflamatorna i gastroprotektivna aktivnost. Ovi rezultati, zajedno sa rezultatima
iz rada (Đorđević et al., 2007), Antimicrobial, antiinflammatory, antiulcer and antioxidant
activities of Carlina acanthifolia root essential oil (koji je citiran u 31. radu) poslužili su za odabir
farmakološki najaktivnijeg ekstrakta, njegovu formulaciju u odgovarajući fitopreparat, a inovacija
je rezultirala priznatim patentom od strane Zavoda za Intelektualnu svojinu. Rezultati ovih
istraživanja su prikazani i u saopštenjima (12, 41) i monografiji (33).
Veći broj publikovanih radova se bavi problematikom optimizacije procesa ekstrakcije
biljnog materijala. Ispitivan je uticaj načina ekstrakcije na hemijski sastav ekstrakata i na njihov
antimikrobni i antioksidantni potencijal. Rezultati ispitivanja ekstrakata pripremljenih klasičnim
farmakopejskim postupcima, kao i ekstrakata dobijenih ekstrakcijom ugljen-dioksidom (SFE),
prikazani u su radovi (2, 4, 10, 16, 21, 24, 27, 28). Klasične metode su varirane promenom
koncentracije etanola u ekstragensu, a SFE izborom optimalanih uslova (temperatura i pritisak).
66
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
Primena SFE se pokazala kao superiornija sa aspekta sadržaja aktivnih komponenata u ekstraktu,
ali ne i po prinosu ekstrakta.
Hemijska karakterizacija velikog broja odabranih ekstrakata, sprovedena je različitim
instrumentalnim tehnikama. Najčešće je primenjivana HPLC analiza. Ovom metodom određivani
su: flavonoidi i fenolne kiseline u ekstraktima vilinog sita Carlina acanthifolia (1); usninska
kiselina u (različitim tehnikama pripremljenim) ekstraktima lišaja Usnea barbata (2, 16), kao i u
novom formulisanom fitopreparatu - oribletama (31); polifenoli u etanolnim ekstraktima 10
odabranih lekovitih biljnih vrsta sa područja Banje Vrujci (3), rudinskog pelena Artemisia alba
(5), dugolisne nane Mentha longifolia (9), flavonoidi kvercetinskog tipa u različitim biljnim
organima gloga (17), valerenska kiseline u ekstraktu korena valerijane Valeriana officinalis (37).
Gasnom hromatografijom i masenom spektrometrijom (GC/FID i GC/MS) analiziran je
kvalitativan i kvantitativan sastav etarskog ulja i isparljive frakcije ekstrakta rudinskog pelena (20,
26), etarskog ulja majkine dušice (35), etarskog ulja dugolisne nane (40, 46), etarskog ulja
kamilice (42), i ulja izopa (50). Gasnom hromatografijom determinisan je sastav masnih kiselina u
plodu pasjeg trna Hippophae rhamnoides (7, 11).
Metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije (AAS) određivan je mineralni sastav
lekovitog bilja, sa posebnim osvrtom na sadržaj gvožđa (23).
U radovima (6, 47, 48, 49) pokazano je kako različiti načini sušenja biljnog materijala
utiču ne samo na hemijski sastav ekstraktivnih izolata, već i na njihove farmakološke aktivnosti.
Posebnu grupu radova čine publikacije koje se odnose na analizu odabranih lekovitih
biljaka - biljnih izolata, njihovu hemijsku i farmakološku aktivnost, sa ciljem da se odaberu
biološki vredni, ali i senzorno prihvatljivi ekstraktivni izolati, za inkorporiranje u prehrambene
proizvode. Takve namirnice i pića mogu da se svrstaju u kategoriju funkcionalna hrana. U ovim
proučavanja, koleginica je aktivno učestvovala kao član komisija za izradu i odbranu radova:
- magistarski rad pod nazivom „Antioksidativnost voćnih nektara na bazi jagodičastog
voća“
- specijalistički rad pod nazivom „Ekstrakti lekovitog i aromatičnog bilja kao potencijalne
sirovine za dobijanje piva sa povećanim antioksidativnim kapacitetom“
- urađena i ukoričena disertacija pod nazivom „Mogućnost primene biljnih ekstrakata u
proizvodnji bezalkoholnih pića“
- a u toku je izrada disertacije pod nazivom „Formulacija i izrada bezalkoholnih pića
visoke antioksidativne vrednosti od voćnih sokova i ekstrakata lekovitog bilja“.
Rezultati specijalističkog rada, magistarske teze i dve doktorske disertacije (koji su u delu
lekovitog bilja vođeni od strane koleginice Đorđević), publikovani su u radovima (5, 6, 19, 20, 25,
26, 46-51).
Ovoj grupi radova svakako treba dodati i monografiju nacionalnog značaja (32), koja
predstavlja sintezu dugogodišnjeg rada, vezanu za proučavanje i analizu najprihvatljivijih biljnih
mešavina i njihovih izolata u proizvodnji pekarskih proizvoda. Pojedini proizvodi su patentno
zaštićeni, a i našli su svoj put do tržišta.
Kao doktor farmaceutskih nauka iz oblasti lekovitog bilja, koleginica Đorđević je jedan
broj publikacija posvetila formulaciji različitih fitopreparata (tehnička rešenja 54-57, patent 58 i
radovi 11, 14, 18, 38, 44, 45).
Koleginica je koautor i dva pregledna rada koja pojašnjavaju proces izrade kvalitetnog
fitopreparata (34) na primeru biljnog sedativa (fitopreparat Odoval S, čiji je autor Dr Đorđević) i
upotrebu biljnih lekova u lečenju nervnih i kardiovaskularnih poremećaja (8).
* Redni broj rada iz dela B. Bibliografija
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
67
D. Citiranost radova
U Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“ u Beogradu urađena je citiranost
radova za Sofiju Đorđević iz baze podataka Science Citation Index 1991-1995 i Web of Science
od 1996. do novembra 2013. godine.
Pronađeno je 110 citata.
Od toga heterocitata je 93, a autocitata 17.
Prilog 3: Spisak citiranosti radova i potvrda o broju citata.
E. Elementi za kvalitativnu ocenu naučnog doprinosa kandidata
1. Pokazatelji uspeha u naučnom radu
1.1. Nagrade i priznanja za naučni rad
Za paletu fitopreparata koji su proistekli iz projekta TR-20137 „Savremeni koncept
korišćenja lekovitih prirodnih činilaca (lekovita voda, lekovito blato i lekovito bilje Banje Vrujci”
autora: Tadić V., Arsić I., Đorđević S., Runjaić-Antić D., Čutović M., dobijene su sledeće nagrade
i diplome:
 Zlatna medalju sa likom Nikole Tesle na izložbi „Pronalazaštvo-Beograd 2010”
(30. međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna,
28.05.2010. Beograd)
 Zlatna medalja i diploma Saveza pronalazača Vojvodine na međunarodnom
festivalu inovacija, znanja i stvaralaštva ”TESLA FEST”, 12-15.10.2010., Novi
Sad
 Zlatna medalja i diploma za najbolju inovaciju Svetske organizacije za
intelektualnu svojinu WIPO (World Intellectual Property Organization) na
međunarodnom festivalu inovacija, znanja i stvaralaštva ”TESLA FEST”, 1215.10.2010. Novi Sad
 Zlatna medalja na 30. međunarodnoj izložbi MAKINOVA 2010 (izložba
pronalazaka, tehničkih unapređenja, novih proizvoda i stvaralaštva mladih) i
Međunarodna izložba tehničkih unapređenja i inovacija iz oblasti životne sredine
EKONOVA 2010, 09-13.11.2010., Skoplje, Makedonija
 Zlatna medalja i specijalna nagrada na Svetskom sajmu pronalazaka u Seulu,
SIIF 2010 (Seoul, International Invention Fair 2010), 2-10.12.2010, Seul, Koreja
Prilog 4: Kopirane diplome.
1.2. Uvodna predavanja na konferencijama i druga predavanja po pozivu: 1.3. Članstva u odborima međunarodnih naučnih konferencija i odborima naučnih društava:
Članstva u odborima naučnih društava:
Član predsedništva Sekcije za lekovito bilje Farmaceutskog društva Srbije.
Član međunarodnog društva GA (Society for Medicinal Plant Research, Gesellschaft für
Arzneipflanzenforschung)
1.4 Članstva u uređivačkim odborima časopisa, uređivanje monografija, recenzije naučnih
radova i projekata:
Članstva u uređivačkim odborima časopisa:
Član Uređivaćkog odbora časopisa Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif
Pančić“ LEKOVITE SIROVINE
68
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
Prilog 5: Kopija naslovne strane (korice) časopisa.
Recenzije naučnih radova i projekata:
Dr Sofija Đorđević izabrana je da recenzira sledeće radove u međunarodnim i domaćim
časopisima:
1. Natural Product Communications, 2010; IF (2010): 0,894, M23.
2. Hemijska industrija, 2011; IF (2011): 0,205, M23.
3. Agro FOOD Industry High-tech, 2012; IF (2012): 0,234, M23.
4. Records of Natural Products, 2012; IF (2012): 0,560, M22.
5. Journal of Medicinal Plants Research, 2012; IF (2010): 0,879, M23.
6. Scientific Research and Essays, 2012; IF (2010): 0,445, M23.
7. Lekovite sirovine, 2012; Institutski nacionalni časopis
Prilog 6: Kopije dokumenata o recenzijama.
2. Angažovanost u razvoju uslova za naučni rad, obrazovanje i formiranje naučnih kadrova
2.1. Doprinos razvoju nauke u zemlji:
Koleginica Đorđević objavila je ukupno 146 publikacija (naučni radovi, monografije,
saopštenja, teza, disertacija, tehnička rešenja i priznat patent). U naučnim časopisima
međunarodnog značaja publikovala je 17 radova i to: 6 u vrhunskim međunarodnim časopisima, 3
u istaknutim međunarodnim časopisima i 8 u međunarodnim časopisima.
Na skupovima međunarodnog značaja prezentovala je 47 saopštenja i to 8 koja su
štampana u celini i 39 štampana izvodu. Koautor i autor je tri monografije nacionalnog značaja. U
časopisima nacionalnog značaja publikovala je 19 radova. Na skupovima nacionalnog značaja
prezentovala je 50 saopštenja. Koautor je 7 tehničkih rešenja i prvi autor priznatog patenta.
Ukupni koeficijent naučnoistraživačkog rada je: M=229,9.
Sa velikim iskustvom u poznavanja lekovitog bilja, njihove hemijske analize i formulacije
novih preparata, koleginica Đorđević svoja znanja uspešno prenosi mlađim kolegama iz Instituta,
kao i kolegama sa Poljoprivrednog fakulteta, gde je birana u komisije za izradu specijalističkog
rada, magistarske teze i dve doktorske disertacije, koje se bave tematikom vezanom za lekovito
bilje i njihovu primenu u funkcionalnoj hrani.
2.2. Mentorstvo pri izradi magistarskih i doktorskih radova, rukovođenje specijalističkim
radovima:
 član je komisije za izradu i odbranu doktorskih disertacija koleginicama
Dragani Stanisavljević iz Niša (Poljoprivredni fakultet u Zemunu) i
Jasmini Rajić iz Beograda (Poljoprivredni fakultet u Zemunu)
 bila je član komisije za izradu i odbranu magistarske teze koleginici
Valeriji Madžgalj iz Beograda (Poljoprivredni fakultet u Zemunu)
 bila je član komisije za izradu i odbranu specijalističkog rada koleginici
Danijeli Popović iz Beograda (Poljoprivredni fakultet u Zemunu)
Prilog 7: Kopirane odluke i prve dve strane radova.
2.3. Pedagoški rad:
Na Poljoprivrednom fakultetu u Zeminu, na predmetu Analitička hemija (Institut za
prehrambenu tehnologiju i biohemiju) radila je od 1987-1990. godine, najpre kao asistent
pripravnik, a zatim kao asistenta na istom predmetu.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
69
2.4. Međunarodna saradnja: 2.5. Organizacija naučnih skupova: 3. Organizacija naučnog rada
3.1. Rukovođenje naučnim projektima, potprojektima i zadacima:
Dr sc. Sofija Đorđević je bila rukovodilac teme "Analiza lekovitog bilja" u okviru
projekta "Razvoj novih prehrambenih i dijetetskih proizvoda sa medicinskim gljivama i
lekovitim biljem" (TR-02.2049, 2008-2010. godine), Ministarstvo za nauku i tehnološki
razvoj Republike Srbije.
Prilog 8: Potvrda i kopija izveštaja projekta.
3.2. Tehnološki projekti, patenti, inovacije i rezultati primenjeni u praksi:
Tehnološki projekti
Koleginica Đorđević, do sada je bila angažovana na sledećim Projektima Ministarstva za
nauku i tehnološki razvoj:
1. Proučavanje fiziološki aktivnih i hranljivih sastojaka lekovitog, aromatičnog i
jestivog bilja, (13141), rukovodilac Prof. dr Momčilo Gorunović, u periodu 19931995. godine.
2. Biofarmaceutska i hemijsko-tehnološka istraživanja lekovitih supstanci i lekovitog
bilja, 13M02, rukovodilac Prof. dr Momčilo Gorunović, 1996-2000. godine.
3. Razvoj novih funkcionalnih prehrambenih proizvoda sa lekovitim i aromatičnim
biljem za potrebe pekarske industrije (BTR.5.02.0530.B), rukovodilac Dr sc. Đorđe
Psodorov, u periodu 2002-2004. godine.
4. Poboljšanje kvaliteta i proširenje asortimana pekarskih i konditorskih proizvoda
primenom lekovitog i aromatičnog bilja i njihovih izolata (TR-6854 B), rukovodilac
Dr sc. Đorđe Psodorov, u periodu 2005-2007. godine.
5. Lekovite biljke Srbije, potencijalne sirovine za proizvodnju standardizovanih
fitopreparata i dijetetskih proizvoda (TR-6846 B), rukovodilac Dr sc. Katarina
Šavikin, u periodu 2005-2007. godine.
6. Razrada tehnologija dobijanja standardizovanih ekstrakata gloga, drena, borovnice i
aronije za potrebe industrije bezalkoholnih napitaka (TR-6937 A), rukovodilac Dr sc.
Nebojša Menković, u periodu 2005-2007. godine.
7. Proizvodnja standardizovanih etarskih ulja za izradu medicinsko-kozmetičkih
preparata, inovacioni projekat (IP 06-8134 B), rukovodilac Dr sc. Katarina Šavikin, u
periodu 2006. godine.
U periodu od 2008. godine (od izbora u prvo naučno zvanje) učestvovala je u realizaciji sledećih
projekata:Potvrda
8. Razvoj novih prehrambenih i dijetetskih proizvoda sa medicinskim gljivama i
lekovitim biljem (TR-02.2049), rukovodilac Prof. dr Miomir Nikšić, u periodu 20082010. godine.
9. Savremeni koncept korišćenja lekovitih prirodnih činilaca (lekovita voda, lekovito
blato, lekovito bilje) Banje Vrujci (TR-02.2137), rukovodilac Dr sc. Vanja Tadić, u
periodu 2008-2010. godine.
10. Prehrambeni proizvodi za grupe potrošača sa specijalnim zahtevima i potrebama
(TR-02.2068), rukovodilac Dr sc. Marijana Sakač, u periodu 2008-2010. godine.
Trenutno je angažovana na dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja:
70
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
11. Funkcionalni fiziološki aktivni biljni materijali sa dodatom vrednošću za primenu u
farmaceutskoj i prehrambenoj industriji (III-45017), rukovodilac Prof. dr Irena
Žižović, period 2010-2014. godine.
12. Razvoj i primena novih tradicionalnih tehnologija u proizvodnji konkurentnih
prehrambenih proizvoda sa dodatnom vrednošću, za domaće i svetsko tržište (III46001), rukovodilac Prof. dr Jasna Mastilović, period 2010-2014. godine
Patenti
Iz doktorske disertacije Dr Đorđević proistekao je patent:
Patent P-2008/0024, od 17.01.2008.godine
Naziv pronalaska: Fitopreparati sa izolatima korena vilinog sita Carlina acanthifolia
Rešenje o priznatom patentu: 990 broj 2013/3826-P-2008/0024
Patent upisan u Registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu broj 52749.
Podaci o priznatom pravu i prvi patentni zahtev objavljeni u „Glasniku intelektualne
svojine“ broj 4/2013.
Nosilac patenta: Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ Beograd
Pronalazači: Đorđević S., Arsić I., Petrović S., Milenković M., Dobrić S.
Inovacije i rezultati primenjeni u praksi
Tokom svog dugogodišnjeg rada u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif
Pančić“, koleginica Đorđević je bila rukovodilac Internih projekata koji su rezultirali novim
proizvodima-fitopreparatima koji se prodaju na domaćem i inostranom tržištu: Odoval S kapsule,
Kapi za mršavljenje, Filter čaj za mršavljenje, a koautor je sledećih preparata: dnevni krem, noćni
krem i krem za ruke na bazi biljnih ekstrakata.
Novi proizvod uveden u proizvodnju:
Reuma ulje sa etarskim uljem ruzmarina i zimzelena
Autori: Šavikin K., Arsić I., Menković N., Đorđević S., Ristić M., Zdunić G.
Korisnici rezultata Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“
Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip:
Reuma kupka sa etarskim uljem ruzmarina i zimzelena
Autori: Šavikin K., Arsić I., Menković N., Đorđević S., Ristić M., Zdunić G.
Korisnici rezultata Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“
Razvoj novog dijetetskog proizvoda/komprimovana lozenga na bazi ekstrakata
lekovitog bilja sa antibakterijskim delovanjem
Autori: Žižović I., Arsić I., Tadić V., Đorđević S., Runjaić-Antić D., Žugić A., Mišić D.,
Ašanin J., Aksentijević K., Petrović S., Ivanović J., Stamenić M., Milovanović S.
Razvoj novog proizvoda - biljni krem sa antimikrobnim delovanjem
Autori: Žižović I., Tadić V., Arsić I., Mišić D., Đorđević S., Žugić A., Tasić-Kostov M.,
Savić S., Petrović S., Jovanović S., Ašanin J., Ivanović J., Runjaić-Antić D.
3.3. Rukovođenje naučnim i stručnim društvima: 3.4. Značajne aktivnosti u komisijama i telima Ministarstva nauke i telima drugih
ministarstava vezanih za naučnu delatnost: 3.5. Rukovođenje naučnim institucijama: -
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
71
4. Kvalitet naučnih rezultata
4.1. Uticajnost kandidatovih naučnih radova:
Od ukupnog broja publikovanih radova (19), 10 je objavljeno u naučnim časopisima
međunarodnog značaja, od kojih 3 rada u vrhunskim međunarodnim časopisima i 9 radova u
časopisima nacionalnog značaja. Objavljene su i dve monografije nacionalnog značaja. Na
naučnim skupovima saopšteno je 32 rada (21 na međunarodnim i 11 na domaćim skupovima). Iz
rezultata doktorske disertacije proistekao je priznati patent od strane Zavoda za intelektualnu
svojinu Republike Srbije. Koleginica je koautor četiri tehnička rešenja.
Ukupna citiranost publikacija Dr Sofije Đorđević (Institut za lekovito bilje „ Dr Josif
Pančić“, Beograd) iz baza podataka Web of Science, 1991-2013. godine, na dan 13. novembar
2013 je 110.
Prilog 2: Citiranost radov.
4.2. Parametri kvaliteta časopisa i pozitivna citiranost kandidatovih radova:
Svi citirani radovi objavljeni su u časopisima koji se bave tematikom proučavanja biljnih
izolata sa različitih aspekata. Impakt faktor (IF) i pozicija časopisa u kojima su objavljeni radovi i
kvalitet časopisa u kojima su radovi citirani su dati u Prilogu 9.
Prilog 9: Pozitivna citiranost (pozicija citiranih radova i kvalitet časopisa u kojima su ti radovi
citirani).
Od 110 citiranih radova iz kategorije:
-
M21 je 45, što čini (40,91 %)
M22 je 15 ili (13,63 %)
M23 je 47, što je (42,73 %)
3 ostalo (kongresi, knjige) (2,73%)
4.3. Efektivni broj radova i broj radova normiran na osnovu broja koautora
Od ukupnog broja objavljenih radova zajedno sa monografijama (21), kandidat je na 6 publikacija
prvi od autora. Autor je monografije Zadužbine Andrejević, čiji je doktorat preuređen objavljen u
predviđenoj Biblioteci Dissertacio, već u Biblioteci Posebna izdanja.
S obzirom da je Dr Đorđević bila u komisijama za izradu i odbranu specijalističkih, magistarskih i
doktorskih radova, u radovima koji su proistekli iz tih istraživanja koleginica je koautor. Kako jе
reč o disciplini koja potencira multidisciplinarni pristup tematici proučavanja biljnih droga koje se
koriste u tradicionalnoj i zvaničnoj medicini, svi radovi kandidata dr sc. Sofije Đorđević su
urađeni u saradnji sa istraživačima koji se bave sličnom problematikom pri čemu je svaki od
koautora dao doprinos na određeni način u oblasti koja je njegova matična oblast proučavanja.
Od ukupnog broja objavljenih radova, sa punom težinom je 11 radova.
Na Kobsonu (naši na kobsonu) ima ukupno 19 radova.
Prilog 10: Članci naših autora u servisu Web of Science od 2000. godine.
Od 32 saopštenja koja su prezentovana na međunarodnim i nacionalnim skupovima, a
koja su štampana u celini i izvodu, 21 saopštenje je prezentovano na međunarodnim skupovima i
11 na domaćim.
72
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
4.4 Stepen samostalnosti u naučnoistraživačkom radu i uloga u realizaciji radova u
naučnim centrima u zemlji i inostranstvu:
Dr sc. Sofija Đorđević kao deo tima prethodnih i tekućih projekata koje finansira
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja aktivno je učestvovala u realizaciji svih
predviđenih aktivnosti, od formulacije fitopreparata, analitike biljnih izolata, izrade preparata do
pisanja tehničkih rešenja i patentnih prijava. U celosti je rukovodila izradi specijalističkog rada,
magistarske teze i dve doktorske disertacije, u delu koji se ticao analize biljnih izolata.
4.5. Značaj radova
Dr sc. Sofija Đorđević je rezultate istraživanja objavila je 10 radova (od kojih 3 u vrhunskim
međunarodnim časopisima, 3 u istaknutim mađunarodnim časopisima i 4 u međunarodnim
časopisima), kao i 9 radova u časopisima nacionalnog značaja i 2 monografije nacionalnog
značaja. Prikazala je 32 saopštenja (21 na međunarodnim i 11 na nacionalnim skupovima) koja su
štampana u celini i u izvodu. Prvi autor je priznatog patenta i koautor četiri tehnička rešenja.
Poseban značaj radovima daje citiranost (110) u međunarodnim časopisima. Svojim radovima
dala je doprinos boljem poznavanju lekovitog bilja i i ukazala na nove mogućnosti njihove
primene.
4.6. Doprinos kandidata realizaciji koautorskih radova
I u radovima u kojima nije prvi od autora, dr sc. Sofija Đorđević je dala pun doprinos u
fomiranju celovitih naučnih saznanja i razjašenju aktualnih ispitivanja.
F. Tabela
Dr sc. Sofija Đorđević je rezultate svojih istraživanja u periodu posle izbora u zvanje naučni
saradnik publikovala u 58 jedinica (radovi, saopštenja, monografije, tehnička rešenja i priznat
patent):
3 rada iz kategorije M21(8)
3 rad iz kategorije M22(5)
4 rada iz kategorije M23(3)
1 rad iz kategorije M33(1)
20 radova iz kateg M34(0,5)
1 rad iz kategorije M42(5)
1 rad iz kategorije M43(3)
1 rad iz kategorije M51(2)
2 rada iz kategorije M52(1,5)
6 radova iz kategorije M53(1)
1 rad iz kategorije M63(0,5)
10 radova iz kateg.M64(0,2)
1 TR iz kategorije M81(8)
3 TR iz kategorije M82(6)
Priznat patent M92(8)
3 x 8 = 24,0
3 x 5 = 15,0
4 x 3 = 12,0
1 x 1 = 1,0
20 x 0,5 = 10,0
1 x 5 = 5,0
1 x 3 = 3,0
1 x 2 = 2,0
2 x 1,5 = 3,0
6 x 1 = 6,0
1 x 0,5 = 0,5
10 x 0,2 = 2,0
1 x 8 = 8,0
3 x 6 = 18,0
1 x 8 = 8,0
Ukupno = 117,5
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
73
Za tehničko-tehnološke i biotehničke nauke
Prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom
iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (“Sl. glasnik RS”,
br. 38/2008) za Tehničko/tehnološke i biotehničke nauke
Naučni
saradnik
Mostalo:
Traži se
bodova
Kandidat
ima
Ukupno
48
117,5
M10+M20(51)+M31+M32 M33(1)+M41+M42(5)
+M51(2)+M80 (26)+M90(8)≥
38
93,0
M21(24) + M22(15) + M23(12) + M24+M31+M32 ≥
15
51,0
M34(10)+M43(3)+M52(3)+M53(6)+M63(0,5)+M64(2)
ΣMtražene kategorije + Mostalo= 93,0 +24,5 = 117,5
Od 18. do 33. strane priložena su skenirana dokumenta i to:
Prilog 2: Tehnička rešenja (54, 55, 56 i 57) i Patent (58)
Prilog 3: Potvrda o broju citata (Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“)
Prilog 4: Kopije diploma i priznanja
Prilog 5: Dokaz o članstvu u uređivačkom odboru časopisa
Prilog 7: Dokazi o članstvu u komisijama za prijavu i ocenu specijalističkog rada,
magistarske teze i doktorskih disertacija
Prilog 8: Potvrda o rukovođenju teme na projektu
24,5
74
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
75
76
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
77
78
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
79
80
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
81
82
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
83
84
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
85
86
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
87
88
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
89
G. Zaključak sa predlogom
Na osnovu svega izloženog može se zaključiti da se kandidat dr sc. Sofija Đorđević duži
niz godina bavi istraživanjima iz oblasti lekovitog bilja, fitohemije i mogućnosti primene biljnih
izolata u formulaciji novih fitopreparata i prehrambenih proizvoda.
Ukupni M faktor naučnoistraživačkog rada od izbora u zvanje naučni saradnik je 109,5. U
časopisima sa međunarodnom recenzijom dr sc. Sofija Đorđević, objavila je 10 radova (od kojih 3
u vrhunskim međunarodnim časopisima, 3 u istaknutim mađunarodnim časopisima i 4 u
međunarodnim časopisima), 9 radova u časopisima nacionalnog značaja, kao i dve monografije
nacionalnog značaja. Prikazala je 32 saopštenja (21 na međunarodnim i 11 na nacionalnim
skupovima) koja su štampana u celini i u izvodu. Prvi autor je priznatog patenta i koautor četiri
tehnička rešenja. Poseban značaj radovima daje citiranost (110) u međunarodnim časopisima od
kojih su 42% u kategoriji vrhunskih međunarodnih časopisa.
Izneti rezultati ukazuju da kandidat ispunjava sve uslove za izbor u zvanje za koje
konkuriše. Stoga članovi Komisije sa zadovoljstvom predlažu Nastavno-naučnom veću
Tehnološko-Metalurškog fakulteta u Beogradu da prihvati ovaj izveštaj i podrži izbor dr sc. Sofije
Đorđević u zvanje viši naučni saradnik.
Predsednik komisije:
1. _____________________
Prof. dr Slobodan D. Petrović, redovni profesor,
Tehnološko-Metalurški fakultet, Beograd
Članovi komisije:
2. ____________________
Prof. dr Zorica Knežević-Jugović, vanredni
profesor, Tehnološko-Metalurški fakulteta,
Beograd
3. ______________________
Prof. dr Irena Žižović, vanredni profesor,
Tehnološko-Metalurški fakultet, Beograd
4. ______________________
Prof. dr Ida Leskošek-Čukalović, redovni profesor,
Poljoprivredni fakultet, Beograd
5. _____________________
Dr sc. Katarina Šavikin, naučni savetnik,
Institut za proučavanje lekovitog bilja
''Dr Josif Pančić'', Beograd
U Beogradu,
12.12.2013. godine
90
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
REZIME IZVEШTAJA O KANDIDATU ZA STICAЊE NAUЧNOG ZVAЊA
I Opšti podaci o kandidatu
Ime i prezime: Sofija M. Đorđević
Godina rođenja: 1959.
JMBG:
0910959715145
Naziv institucije u kojoj je kandidat stalno zaposlen:
Institut za proučavanje lekovitog bilja “Dr Josif Pančić“
Diplomirala: 24. 01. godina: 1983. fakultet: Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Magistrirala: 27. 02. godina: 1989. fakultet: Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Doktorirala: 16. 04. godina: 2008. fakultet: Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Postojeće naučno zvanje: Haučni saradnik
Naučno zvanje koje se traži: Viši naučni saradnik
Oblast nauke u kojoj se traži zvanje: Biotehničke nauke
Grana nauke u kojoj se traži zvanje: Biotehnologija
Naučna disciplina u kojoj se traži zvanje: Industrijska biotehnologija
Uža naučna disciplina: Biljna biotehnologija
Naziv naučnog matičnog odbora kojem se zahtev upućuje: Matični naučni
odbor za biotehnologiju i poljoprivredu
II Datum izbora-reizbora u naučno zvanje:
Naučni saradnik: 08.04. 2009. godine
Viši naučni saradnik: III Naučno-istraživački rezultati (prilog 1 i 2 pravilnika):
1. Monografije, monografske studije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske
publikacije međunarodnog značaja (uz donošenje na uvid) (M10):
broj
vrednost ukupno
M11 =
M12 =
M13 =
M14 =
M15 =
M16 =
M17 =
M18 =
2. Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja (M20):
broj
vrednost ukupno
M21 =
3
8,0
24,0
M22 =
3
5,0
15,0
M23 =
4
3,0
12,0
M24 =
M25 =
M26 =
M27 =
M28 =
3.
Zbornici sa međunarodnih naučnih skupova (M30):
broj
M31 =
M32 =
M33 =
1
vrednost ukupno
1,0
1,0
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
91
M34 =
M35 =
M36 =
4.
20
0,5
10,0
Nacionalne monografije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije
nacionalnog značaja; naučni prevodi i kritička izdanja građe, bibliografske
publikacije (M40):
broj
vrednost ukupno
M41 =
M42 =
1
5,0
5,0
M43 =
1
3,0
3,0
M44 =
M45 =
M46 =
M47 =
M48 =
M49 =
5. Časopisi nacionalnog značaja (M50):
6.
M51 =
M52 =
M53 =
M54 =
M55 =
M56 =
Zbornici skupova nacionalnog značaja (M60):
M61 =
M62 =
M63 =
M64 =
M65 =
M66 =
7.
broj
1
2
6
vrednost ukupno
2
2
1,5
3,0
1,0
6,0
broj
vrednost ukupno
1
10
0,5
0,2
0,5
2,0
Magistarske i doktorske teze (M70):
broj
vrednost ukupno
broj
1
3
vrednost ukupno
8,0
8,0
6,0
18,0
M71 =
M72 =
8.
Tehnička i razvojna rešenja (M80)
M81 =
M82 =
M83 =
M84 =
M85 =
M86 =
92
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
9.
Patenti, autorske izložbe, testovi (M90):
broj
M91 =
M92 = 1
M93 =
vrednost ukupno
8,0
8,0
Tabela
Dr sc. Sofija Đorđević je rezultate svojih istraživanja u periodu posle izbora u zvanje naučni
saradnik publikovala u 58 jedinica (radovi, saopštenja, monografije, tehnička rešenja i priznat
patent):
3 rada iz kategorije M21(8)
3 rad iz kategorije M22(5)
4 rada iz kategorije M23(3)
1 rad iz kategorije M33(1)
20 radova iz kateg M34(0,5)
1 rad iz kategorije M42(5)
1 rad iz kategorije M43(3)
1 rad iz kategorije M51(2)
2 rada iz kategorije M52(1,5)
6 radova iz kategorije M53(1)
1 rad iz kategorije M63(0,5)
10 radova iz kateg.M64(0,2)
1 TR iz kategorije M81(8)
3 TR iz kategorije M82(6)
Priznat patent M92(8)
3 x 8 = 24,0
3 x 5 = 15,0
4 x 3 = 12,0
1 x 1 = 1,0
20 x 0,5 = 10,0
1 x 5 = 5,0
1 x 3 = 3,0
1 x 2 = 2,0
2 x 1,5 = 3,0
6 x 1 = 6,0
1 x 0,5 = 0,5
10 x 0,2 = 2,0
1 x 8 = 8,0
3 x 6 = 18,0
1 x 8 = 8,0
Ukupno=117,5
Za tehničko-tehnološke i biotehničke nauke
Prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju
naučnoistraživačkih rezultata istraživača (“Sl. glasnik RS”, br. 38/2008) za
Tehničko/tehnološke i biotehničke nauke
Naučni saradnik
Mostalo:
Traži se
bodova
Kandidat
ima
Ukupno
48
117,5
M10+M20(51)+M31+M32 M33(1)+M41+M42(5)
+M51(2)+M80 (26)+M90(8)≥
38
93,0
M21(24) + M22(15) + M23(12) + M24+M31+M32 ≥
15
51,0
M34(10)+M43(3)+M52(3)+M53(6)+M63(0,5)+M64(2)
24,5
ΣMtražene kategorije + Mostalo= 93,0 +24,5 = 117,5
IV Kvalitativna ocena naučnog doprinosa (prilog 1 pravilnika):
1. Pokazatelji uspeha u naučnom radu:
(Nagrade i priznanja za naučni rad dodeljene od strane relevantnih naučnih institucija i
društava; uvodna predavanja na naučnim konferencijama i druga predavanja po pozivu;
članstva u odborima međunarodnih naučnih konferencija; članstva u odborima naučnih
društava; članstva u uređivačkim odborima časopisa, uređivanje monografija, recenzije
naučnih radova i projekata)
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
93
1.1 Nagrade i priznanja za naučni rad:
Za paletu fitopreparata koji su proistekli iz projekta TR-20137 „Savremeni koncept
korišćenja lekovitih prirodnih činilaca (lekovita voda, lekovito blato i lekovito bilje Banje Vrujci”
autora: Tadić V., Arsić I., Đorđević S., Runjaić-Antić D., Čutović M., dobijene su sledeće nagrade
i diplome:
 Zlatna medalju sa likom Nikole Tesle na izložbi „Pronalazaštvo-Beograd 2010”
(30. međunarodna izložba pronalazaka, novih tehnologija i industrijskog dizajna,
28.05.2010. Beograd)
 Zlatna medalja i diploma Saveza pronalazača Vojvodine na međunarodnom
festivalu inovacija, znanja i stvaralaštva ”TESLA FEST”, 12-15.10.2010., Novi
Sad
 Zlatna medalja i diploma za najbolju inovaciju Svetske organizacije za
intelektualnu svojinu WIPO (World Intellectual Property Organization) na
međunarodnom festivalu inovacija, znanja i stvaralaštva ”TESLA FEST”, 1215.10.2010. Novi Sad
 Zlatna medalja na 30. međunarodnoj izložbi MAKINOVA 2010 (izložba
pronalazaka, tehničkih unapređenja, novih proizvoda i stvaralaštva mladih) i
Međunarodna izložba tehničkih unapređenja i inovacija iz oblasti životne sredine
EKONOVA 2010, 09-13.11.2010., Skoplje, Makedonija
 Zlatna medalja i specijalna nagrada na Svetskom sajmu pronalazaka u Seulu,
SIIF 2010 (Seoul, International Invention Fair 2010), 2-10.12.2010, Seul, Koreja
1.2 Uvodna predavanja na konferencijama i druga predavanja po pozivu: 1.3 Članstva u odborima međunarodnih naučnih konferencija i odborima naučnih društava:
Članstva u odborima naučnih društava:
Član predsedništva Sekcije za lekovito bilje Farmaceutskog društva Srbije.
Član međunarodnog društva GA (Society for Medicinal Plant Research, Gesellschaft für
Arzneipflanzenforschung)
1.4 Članstva u uređivačkim odborima časopisa, uređivanje monografija, recenzije naučnih
radova i projekata:
Članstva u uređivačkim odborima časopisa:
Član Uređivaćkog odbora časopisa Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif
Pančić“ LEKOVITE SIROVINE
Recenzije naučnih radova i projekata:
Dr Sofija Đorđević izabrana je da recenzira sledeće radove u međunarodnim i domaćim
časopisima:
- Natural Product Communications, 2010; IF (2010): 0,894, M23.
- Hemijska industrija, 2011; IF (2011): 0,205, M23.
- Agro FOOD Industry High-tech, 2012; IF (2012): 0,234, M23.
- Records of Natural Products, 2012; IF (2012): 0,560, M22.
- Journal of Medicinal Plants Research, 2012; IF (2010): 0,879, M23.
- Scientific Research and Essays, 2012; IF (2010): 0,445, M23.
- Lekovite sirovine, 2012; Institutski nacionalni časopis
2.
Angažovanost u razvoju uslova za naučni rad, obrazovanju i formiranju naučnih
kadrova:
(Doprinos razvoju nauke u zemlji; mentorstvo pri izradi master, magistarskih i doktorskih radova,
rukovođenje specijalističkim radovima; pedagoški rad; međunarodna saradnja; organizacija
naučnih skupova)
94
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
2.1 Doprinos razvoju nauke u zemlji:
Koleginica Đorđević objavila je ukupno 146 publikacija (naučni radovi, monografije, saopštenja,
teza, disertacija, tehnička rešenja i priznat patent). U naučnim časopisima međunarodnog značaja
publikovala je 17 radova i to: 6 u vrhunskim međunarodnim časopisima, 3 u istaknutim
međunarodnim časopisima i 8 u međunarodnim časopisima.
Na skupovima međunarodnog značaja prezentovala je 47 saopštenja i to 8 koja su štampana u
celini i 39 štampana izvodu. Koautor i autor je tri monografije nacionalnog značaja. U časopisima
nacionalnog značaja publikovala je 19 radova. Na skupovima nacionalnog značaja prezentovala je
50 saopštenja. Koautor je 7 tehničkih rešenja i prvi autor priznatog patenta.
Ukupni koeficijent naučnoistraživačkog rada je: M=229,9.
Sa velikim iskustvom u poznavanja lekovitog bilja, njihove hemijske analize i formulacije novih
preparata, koleginica Đorđević svoja znanja uspešno prenosi mlađim kolegama iz Instituta, kao i
kolegama sa Poljoprivrednog fakulteta, gde je birana u komisije za izradu specijalističkog rada,
magistarske teze i dve doktorske disertacije, koje se bave tematikom vezanom za lekovito bilje i
njihovu primenu u funkcionalnoj hrani.
Ukupni naučnoistraživački rad prikazan je u sledećoj tabeli:
Kategorije M
M 21(8)
M 22(5)
M 23(3)
M 33(1)
M 34(0,5)
M 42(5)
M 43(3)
M 45(1,5)
M 51(2)
M 52(1,5)
M 53(1)
M 62(1)
M 63(0,5)
M 64(0,2)
M 71(6)
M72(3)
M 81(8)
M 82(6)
M 92(8)
Do izbora u naučnog
saradnika
3 x 8 = 24,0
4 x 3 = 12,0
7 x 1 = 7,0
19 x 0,5 = 9,5
1 x 1,5 = 1,5
10 x 1,5 = 15,0
1x1 = 1,0
6 x 0,5 = 3,0
32 x 0,2 = 6,4
1 x 6 = 6,0
1 x 3 = 3,0
3 x 8 = 24,0
-
Od izbora u naučnog
saradnika
3 x 8 = 24,0
3 x 5 = 15,0
4 x 3 = 12,0
1 x 1 = 1,0
20 x 0,5 = 10,0
1 x 5 = 5,0
1 x 3 = 3,0
1 x 2 = 2,0
2 x 1,5 = 3,0
6 x 1 = 6,0
1 x 0,5 = 0,5
10 x 0,2 = 2,0
1 x 8 = 8,0
3 x 6 = 18,0
1 x 8 = 8,0
Ukupno 112,4
Ukupno=117,5
Ukupno 229,9
2.2 Mentorstvo pri izradi magistarskih i doktorskih radova, rukovođenje specijalističkim
radovima:
 član je komisije za izradu i odbranu doktorskih disertacija koleginicama
Dragani Stanisavljević iz Niša (Poljoprivredni fakultet u Zemunu) i
Jasmini Rajić iz Beograda (Poljoprivredni fakultet u Zemunu)
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.


95
bila je član komisije za izradu i odbranu magistarske teze koleginici
Valeriji Madžgalj iz Beograda (Poljoprivredni fakultet u Zemunu)
bila je član komisije za izradu i odbranu specijalističkog rada koleginici
Danijeli Popović iz Beograda (Poljoprivredni fakultet u Zemunu)
2.3 Pedagoški rad: 2.4 Međunarodna saradnja: 2.5 Organizacija naučnih skupova: 3. Organizacija naučnog rada:
(Rukovođenje projektima, potprojektima i zadacima; tehnološki projekti, patenti, inovacije i
rezultati primenjeni u praksi; rukovođenje naučnim i stručnim društvima; značajne aktivnosti u
komisijama i telima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i telima drugih ministarstava
vezanih za naučnu delatnost; rukovođenje naučnim institutcijama)
3.1 Rukovođenje naučnim projektima, potprojektima i zadacima:
Dr sc. Sofija Đorđević je bila rukovodilac teme "Analiza lekovitog bilja" u okviru projekta
"Razvoj novih prehrambenih i dijetetskih proizvoda sa medicinskim gljivama i lekovitim biljem"
(TR-02.2049, 2008-2010. godine), Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
3.2 Tehnološki projekti, patenti, inovacije i rezultati primenjeni u praksi:
Tehnološki projekti
Koleginica Đorđević, bila je angažovana na 12 projektima Ministarstva za nauku i tehnološki
razvoj, od toga je u periodu od 2008. godine (od izbora u prvo naučno zvanje) učestvovala je u
realizaciji sledećih projekata:
13. Razvoj novih prehrambenih i dijetetskih proizvoda sa medicinskim gljivama i
lekovitim biljem (TR-02.2049), rukovodilac Prof. dr Miomir Nikšić, u periodu 20082010. godine.
14. Savremeni koncept korišćenja lekovitih prirodnih činilaca (lekovita voda, lekovito
blato, lekovito bilje) Banje Vrujci (TR-02.2137), rukovodilac Dr sc. Vanja Tadić, u
periodu 2008-2010. godine.
15. Prehrambeni proizvodi za grupe potrošača sa specijalnim zahtevima i potrebama
(TR-02.2068), rukovodilac Dr sc. Marijana Sakač, u periodu 2008-2010. godine.
Trenutno je angažovana na dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja:
16. Funkcionalni fiziološki aktivni biljni materijali sa dodatom vrednošću za primenu u
farmaceutskoj i prehrambenoj industriji (III-45017), rukovodilac Prof. dr Irena
Žižović, period 2010-2014. godine.
17. Razvoj i primena novih tradicionalnih tehnologija u proizvodnji konkurentnih
prehrambenih proizvoda sa dodatnom vrednošću, za domaće i svetsko tržište (III46001), rukovodilac Prof. dr Jasna Mastilović, period 2010-2014. godine
Patenti
Iz doktorske disertacije Dr Đorđević proistekao je patent:
Patent P-2008/0024, od 17.01.2008.godine
Naziv pronalaska: Fitopreparati sa izolatima korena vilinog sita Carlina acanthifolia
Rešenje o priznatom patentu: 990 broj 2013/3826-P-2008/0024
Patent upisan u Registar patenata Zavoda za intelektualnu svojinu broj 52749.
Podaci o priznatom pravu i prvi patentni zahtev objavljeni u „Glasniku intelektualne
svojine“ broj 4/2013.
Nosilac patenta: Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“
Pronalazači: Đorđević S., Arsić I., Petrović S., Milenković M., Dobrić S.
96
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
Inovacije i rezultati primenjeni u praksi
Tokom svog dugogodišnjeg rada u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“,
koleginica Đorđević je bila rukovodilac Internih projekata koji su rezultirali novim proizvodimafitopreparatima koji se prodaju na domaćem i inostranom tržištu: Odoval S kapsule, Kapi za
mršavljenje, Filter čaj za mršavljenje, a koautor je sledećih preparata: dnevni krem, noćni krem i
krem za ruke na bazi biljnih ekstrakata.
Novi proizvod uveden u proizvodnju:
Reuma ulje sa etarskim uljem ruzmarina i zimzelena
Autori: Šavikin K., Arsić I., Menković N., Đorđević S., Ristić M., Zdunić G. Korisnici
rezultata Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“
Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip:
Reuma kupka sa etarskim uljem ruzmarina i zimzelena
Autori: Šavikin K., Arsić I., Menković N., Đorđević S., Ristić M., Zdunić G.
Korisnici rezultata Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“
Razvoj novog dijetetskog proizvoda/komprimovana lozenga na bazi ekstrakata
lekovitog bilja sa antibakterijskim delovanjem
Autori: Žižović I., Arsić I., Tadić V., Đorđević S., Runjaić-Antić D., Žugić A.,
Mišić D., Ašanin J., Aksentijević K., Petrović S., Ivanović J., Stamenić M.,
Milovanović S.
Razvoj novog proizvoda - biljni krem sa antimikrobnim delovanjem
Autori: Žižović I., Tadić V., Arsić I., Mišić D., Đorđević S., Žugić A., Tasić
Kostov M., Savić S., Petrović S., Jovanović S., Ašanin J., Ivanović J., Runjaić
Antić D.
3.3 Rukovođenje naučnim i stručnim društvima: 3.4 Značajne aktivnosti u komisijama i telima Ministarstva nauke i telima
drugih ministarstava vezanih za naučnu delatnost: 3.5 Rukovođenje naučnim institucijama: 4. Kvalitet naučnih rezultata:
(Uticajnost; parametri kvaliteta časopisa i pozitivna citiranost kandidatovih radova; efektivni broj
radova i broj radova normiran na osnovu broja koautora; stepen samostalnosti i stepen učešća u
realizaciji radova u naučnim centrima u zemlji i inostranstvu; doprinos kandidata realizaciji
koautorskih radova; značaj radova)
4.1 Uticajnost kandidatovih naučnih radova:
Od ukupnog broja publikovanih radova (19), 10 je objavljeno u naučnim časopisima
međunarodnog značaja, od kojih 3 rada u vrhunskim međunarodnim časopisima i 9 radova u
časopisima nacionalnog značaja. Objavljene su i dve monografije nacionalnog značaja. Na
naučnim skupovima saopšteno je 32 rada (21 na međunarodnim i 11 na domaćim skupovima). Iz
rezultata doktorske disertacije proistekao je priznati patent od strane Zavoda za intelektualnu
svojinu Republike Srbije. Koleginica je koautor četiri tehnička rešenja.
Ukupna citiranost publikacija Dr Sofije Đorđević iz baza podataka Web of Science, 1991-2013.
godine, na dan 13. novembar 2013 je 110.
Od toga heterocitata je 93, a autocitata 17.
4.2 Parametri kvaliteta časopisa i pozitivna citiranost kandidatovih radova:
Svi citirani radovi objavljeni su u časopisima koji se bave tematikom proučavanja biljnih izolata sa
različitih aspekata. Impakt faktor (IF) i pozicija časopisa u kojima su objavljeni radovi i kvalitet
časopisa u kojima su radovi citirani su dati u Prilogu 9. Od 110 citiranih radova iz kategorije: M21
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
97
je 45, što čini (40,91 %), M22 je 15 ili (13,63 %), M23 je 47, što je (42,73 %), 3 ostalo (kongresi,
knjige) (2,73%).
6
4.4. Efektivni broj radova i broj radova normiran na osnovu broja koautora
Od ukupnog broja objavljenih radova zajedno sa monografijama (21), kandidat je na 6 publikacija
prvi od autora. Autor je monografije Zadužbine Andrejević, čiji je doktorat preuređen objavljen u
predviđenoj Biblioteci Dissertacio, već u Biblioteci Posebna izdanja.
S obzirom da je Dr Đorđević bila u komisijama za izradu i odbranu specijalističkih, magistarskih i
doktorskih radova, u radovima koji su proistekli iz tih istraživanja koleginica je koautor. Kako je
reč o disciplini koja potencira multidisciplinarni pristup tematici proučavanja biljnih droga koje se
koriste u tradicionalnoj i zvaničnoj medicini, svi radovi kandidata dr sc. Sofije Đorđević su
urađeni u saradnji sa istraživačima koji se bave sličnom problematikom pri čemu je svaki od
koautora dao doprinos na određeni način u oblasti koja je njegova matična oblast proučavanja.
Od ukupnog broja objavljenih radova, sa punom težinom je 11 radova.
Na Kobsonu (naši na kobsonu) ima ukupno 19 radova.
Od 32 saopštenja koja su prezentovana na međunarodnim i nacionalnim skupovima, a koja su
štampana u celini i izvodu, 21 saopštenje je prezentovano na međunarodnim skupovima i 11 na
domaćim.
4.4 Stepen samostalnosti u naučnoistraživačkom radu i uloga u realizaciji radova u
naučnim centrima u zemlji i inostranstvu:
Dr sc. Sofija Đorđević kao deo tima prethodnih i tekućih projekata koje finansira Ministarstvo
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja aktivno je učestvovala u realizaciji svih predviđenih
aktivnosti, od formulacije fitopreparata, analitike biljnih izolata, izrade preparata do pisanja
tehničkih rešenja i patentnih prijava. U celosti je rukovodila izradi specijalističkog rada,
magistarske teze i dve doktorske disertacije, u delu koji se ticao analize biljnih izolata.
4.5. Značaj radova
Dr sc. Sofija Đorđević je rezultate istraživanja objavila je 10 radova (od kojih 3 u vrhunskim
međunarodnim časopisima, 3 u istaknutim mađunarodnim časopisima i 4 u međunarodnim
časopisima), kao i 9 radova u časopisima nacionalnog značaja i 2 monografije nacionalnog
značaja. Prikazala je 32 saopštenja (21 na međunarodnim i 11 na nacionalnim skupovima) koja su
štampana u celini i u izvodu. Prvi autor je priznatog patenta i koautor četiri tehnička rešenja.
Poseban značaj radovima daje citiranost (110) u međunarodnim časopisima. Svojim radovima dala
je doprinos boljem poznavanju lekovitog bilja i i ukazala na nove mogućnosti njihove primene.
4.6. Doprinos kandidata realizaciji koautorskih radova
I u radovima u kojima nije prvi od autora, dr sc. Sofija Đorđević je dala pun doprinos u
fomiranju celovitih naučnih saznanja i razjašenju aktualnih ispitivanja.
V Ocena komisije o naučnom doprinosu kandidata sa obrazloženjem:
Na osnovu svega izloženog može se zaključiti da se kandidat dr sc. Sofija Đorđević duži niz
godina bavi istraživanjima iz oblasti lekovitog bilja, fitohemije i mogućnosti primene biljnih
izolata u formulaciji novih fitopreparata i prehrambenih proizvoda.
Ukupni M faktor naučnoistraživačkog rada od izbora u zvanje naučni saradnik je 109,5. U
časopisima sa međunarodnom recenzijom dr sc. Sofija Đorđević, objavila je 10 radova (od kojih 3
u vrhunskim međunarodnim časopisima, 3 u istaknutim mađunarodnim časopisima i 4 u
međunarodnim časopisima), 9 radova u časopisima nacionalnog značaja, kao i dve monografije
nacionalnog značaja. Prikazala je 32 saopštenja (21 na međunarodnim i 11 na nacionalnim
skupovima) koja su štampana u celini i u izvodu. Prvi autor je priznatog patenta i koautor četiri
tehnička rešenja. Poseban značaj radovima daje citiranost (110) u međunarodnim časopisima od
kojih su 42% u kategoriji vrhunskih međunarodnih časopisa.
98
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
Izneti rezultati ukazuju da kandidat ispunjava sve uslove za izbor u zvanje za koje konkuriše.
Stoga članovi Komisije sa zadovoljstvom predlažu Nastavno-naučnom veću TehnološkoMetalurškog fakulteta u Beogradu da prihvati ovaj izveštaj i podrži izbor dr sc. Sofije Đorđević u
zvanje viši naučni saradnik.
U Beogradu
12.12.2013. godine
PREDSEDNIK KOMISIJE
__________________________
Prof. dr Slobodan D. Petrović, redovni profesor,
Tehnološko-Metalurški fakultet, Beograd
Za tehničko-tehnološke i biotehničke nauke
Diferencijalni uslovOd prvog izbora u prethodno zvanje do
izbora u zvanje..........
Naučni saradnik
Viši naučni saradnik
potrebno je da kandidat ima najmanje HH poena,
koji treba da pripadaju sledećim kategorijama:
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33
M41+M42+M51 ≥
4
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33
M41+M42+M51+M80+M90 ≥
48
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33
M41+M42+M51+M80+M90 ≥
M21+M22+M23+M24+M31+M32≥
Ostvareno
9
M21+M22+M23+M24 ≥
M21+M22+M23+M24+M31+M32
≥
Naučni savetnik
Neophodno
XX=
16
38
15
70
54
26
Za izbor u naučnog savetnika je potrebno da je publikovan jedan rad kategorija M41-45 M5152 na srpskom jeziku ili jezicima nacionalnih manjina.
Za izbor u naučnog savetnika je potrebno da je publikovan jedan rad kategorija M41-45 M5152 na srpskom jeziku ili jezicima nacionalnih manjina.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
99
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu održanoj
21.11.2013. godine imenovani smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti
uslova za sticanje naučno-istraživačkog zvanja NAUČNI SARADNIK dr Veljka Đokića, dipl. inž.
tehnologije. O navedenom kandidatu Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1.1.
BIOGRAFSKI PODACI
Veljko Đokić je rođen 1979. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu i srednju školu.
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu je upisao školske 1998/99. godine.
Diplomirao je na istom fakultetu na Katedri za neorgansku hemijsku tehnologiju 2004. godine, sa
prosečnom ocenom 9,03 i ocenom 10 na diplomskom radu. Dobitnik je nagrade Srpskog
hemijskog društva za ukupan uspeh postignut tokom osnovnih studija.
Školske 2004/05. godine upisao je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu
Univerziteta u Beogradu na smeru Hemija i hemijska tehnologija, pod mentorstvom prof. dr Đorđa
Janaćkovića. U okviru doktorskih studija položio je sve ispite predviđene planom i programom
doktorskih studija sa prosečnom ocenom 10,00. Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Sinteza,
karakterizacija i primena nedopiranih i dopiranih nanostrukturnih fotokatalizatora na bazi
titan(IV)-oksida” je odbranio 20.11.2013. godine i time stekao zvanje doktora tehničkih nauka, za
oblast hemija i hemijska tehnologija.
Od 01.04.2008. godine do 2009. radio je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu
kao istraživač pripravnik, a od 2009. godine radi na Tehnološko-metalurškom fakultetu u svojstvu
istraživača saradnika.
Veljko Đokić je učestvovao ili učestvuje u istraživanjima u okviru dva domaća i tri
međunarodna naučno-istraživačka projekta. Autor je ili koautor ukupno 22 naučna rada i saopštenja
na međunarodnom nivou i 2 naučna rada i saopštenja na nacionalnom nivou. Učestvovao je u izradi
više diplomskih i master radova iz oblasti neorganske hemijske tehnologije i inženjerstva materijala.
Član je Srpskog hemijskog društva. Pored navedenog, radio je recenzije za vrhunske međunarodne
časopise Materials Letters i Ceramics International i za istaknuti međunarodni časopis Functional
Materials Letters.
1.2.
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
Veljko Đokić je u svojstvu istraživača pripravnika i istraživača saradnika, učestvovao u realizaciji
jednog projekta osnovnih istraživanja koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
Republike Srbije i to: “Sinteza, struktura, svojstva i primena funkcionalnih nanostrukturnih
keramičkih i biokeramičkih materijala”, evidencioni broj 142070B (2006-2010). Trenutno je
angažovan na projektu “Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih,
multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava”, evidencioni broj III 45019. Takođe je
učestvovao u realizaciji tri međunarodna naučno-istraživačka projekta: EUREKA “E!3303 BIONANOCOMPOSIT - Hydroxyapatite Nanocomposite Ceramics-New Implant Material for
Bone Substitutes”, EUREKA “E!4141- ECOSAFETY- Measures for providing a quality and
safety in food chain” i FP7-REGPOT-2009-1, NANOTECH FTM - Reinforcing of
Nanotechnology and Functional Materials Centre (Grant Agreement 245916, 2009-2012).
100
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
Veljko Đokić se u proteklom periodu posebno istakao u istraživanjima sinteze, modifikacije i
karakterizacije nedopiranih i dopiranih, kao i nanokompozitnih poluprovodničkih fotokatalizatora i
njihove primene u razgradnji različitih organskih i neorganskih zagađujućih jedinjenja i
fotonaponskim sistemima. U svom dosadašnjem radu pokazao je samostalnost u kreiranju i
realizaciji eksperimenata, kao i u obradi eksperimentalnih rezultata. Rezultati koji su prikazani u
okviru doktorske disertacije značajno su doprineli realizaciji više naučno-istraživačkih projekata i
potvrdili istraživačku kompetentnost kandidata.
Veljko Đokić do sada je objavio šest radova u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21), tri rada u
istaknutim međunarodnim časopisima (M22), dva rada u časopisima međunarodnog značaja (M23),
dva rada saopštena na skupu međunarodnog značaja štampana u celini (M33), devet radova
saopštenih na skupu međunarodnog značaja štampanih u izvodu (M34) i dva rada saopštena na skupu
nacionalnog značaja štampana u izvodu (M64).
2. NAUČNA KOMPETENTNOST
2.1. OBJAVLJENI I SAOPŠTENI NAUČNI RADOVI I DRUGI VIDOVI
ANGAŽOVANJA U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOM I STRUČNOM RADU
1. Naučni radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja (M20)
1.1. Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21)
1.1.1. G. Socol, Yu. Gnatyuk, N. Stefan, N. Smirnova, V. Djokić, C. Sutan, V. Malinovschi, A.
Stanculescu, O. Korduban, I.N. Mihailescu, “Photocatalytic activity of pulsed laser
deposited TiO2 thin films in N2, O2 and CH4”, Thin Solid Films, 518 (2010) 4648-4653
(ISSN: 0040-6090, IF (2010) = 1,935)
1.1.2. S. Lazarević, I. Janković-Častvan, V. Djokić, Ž. Radovanović, Dj. Janaćković, R.
Petrović, “Iron-Modified Sepiolite for Ni2+ Sorption from Aqueous Solution: An
Equilibrium, Kinetic, and Thermodynamic Study”, J. Chem. Eng. Data., 55 (2010) 5681–
5689 (ISSN 0021-9568, IF (2010) = 2,089)
1.1.3. R. Petrović, N. Tanasković, V. Djokić, Ž. Radovanović, I. Janković-Častvan, I.
Stamenković, Dj. Janaćković, “Influence of the Gelation and Calcination Temperatures
on Physical Parameters and Photocatalytic Activity of Mesoporous Titania Powders
Synthesized by the Nonhydrolytic Sol–gel Process”, Powder Technology, 219 (2012)
239-243 (ISSN: 0032-5910, IF (2012) = 2,024)
1.1.4. Veljko R. Djokić, Aleksandar D. Marinković, Miodrag Mitrić, Petar S. Uskoković, Rada
D. Petrović, Velimir R. Radmilović, Djordje T. Janaćković, “Preparation of TiO2/carbon
nanotubes photocatalysts: The influence of the method of oxidation of the carbon
nanotubes on the photocatalytic activity of the nanocomposites”, Ceramics International,
38 (2012) 6123-6129 (ISSN: 0272-8842, IF (2012) = 1,789)
1.1.5. Oksana Linnik, Irina Petrik, Natalia Smirnova, Viktor Kandyba, Oleksandr Korduban,
Anna Eremenko, Gabriel Socol, Nicolaie Stefan, Carmen Ristoscu, Ion N. Mihailescu,
Claudiu Sutan, Viorel Malinovschi, Veljko Djokic, Djordje Janackovic, “TiO2/ZrO2 thin
films synthesized by PLD in low pressure N-, C- and/or O-containing gases: structural,
optical and photocatalytic properties”, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures,
7 (3) (2012) 1343 – 1352 (ISSN 1842 – 3582, IF (2010) = 2,079)
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
1.1.6.
101
Veljko R. Djokić, Aleksandar D. Marinković, Ovidiu Ersen, Petar S. Uskoković, Rada
D. Petrović, Velimir R. Radmilović, Djordje T. Janaćković, “The dependence of the
photocatalytic activity of TiO2/carbon nanotubes nanocomposites on the modification of
the carbon nanotubes”, Ceramics International, prihvaćen za štampu (DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.08.052) (2013) (ISSN: 0272-8842, IF (2012) =
1,789)
1.2. Rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M22):
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
Zoran J. Bajić, Veljko R. Djokić, Zlate S. Veličković, Mladen M. Vuruna, Mirjana Đ.
Ristić, Nurredin Ben Issa, Aleksandar D. Marinković, “Equilibrium, kinetic and
thermodynamic studies on removal of Cd(II), Pb(II) and As(V) from wastewater using
carp (cyprinus carpio) scales” Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, 8 (4)
(2013) 1581 - 1590 (ISSN 1842 – 3582, IF (2011) = 1,200)
Zlate S. Veličković, Zoran J. Bajić, Mirjana Đ. Ristić, Veljko R. Djokić, Aleksandar D.
Marinković, Petar S. Uskoković, Mladen M. Vuruna. “Modification of multi-wall carbon
nanotubes for the removal of cadmium, lead and arsenic from wastewater”, Digest
Journal of Nanomaterials and Biostructures, 8 (2) (2013) 501-511 (ISSN 1842 – 3582, IF
(2011) = 1,200)
N. Tanasković, Ž. Radovanović, V. Ðokić, J. Krstić, S. Drmanić, Dj. Janaćković, R.
Petrović, “Synthesis of mesoporous nanocrystalline titania powders by nonhydrolitic solgel method”, Superlattices and Microstructures, 46 (2009) 217-222 (ISSN: 0749-6036, IF
(2007) = 1,344)
1.3. Rad u časopisu međunarodnog značaja (M23):
1.3.1.
1.3.2.
Veljko Djokić, Jelena Vujović, Aleksandar Marinković, Rada Petrović, Djordje
Janaćković, Antonije Onjia, Dušan Mijin, “A study of the photocatalytic degradation of
the textile dye CI Basic Yellow 28 in water using a P160 TiO2-based catalyst”, Journal of
the Serbian Chemical Society, 77 (12) (2012) 1747–1757 (ISSN: 0352-5139, IF (2012) =
0,912)
Dragan D. Milenković, Milutin M. Milosavljević, Aleksandar D. Marinković, Veljko R.
Đokić, Jelena Z. Mitrović, Aleksandar Lj. Bojić, “Removal of copper(II) ion from
aqueous solution by high-porosity activated carbon”, Water SA, 39 (4) (2013) 515-522
(ISSN: 0378-4738, IF (2012) = 0,876)
2. Zbornici međunarodnih naučnih skupova (M30)
2.1. Saopštenja na međunarodnim skupovima štampana u celini (M33)
2.1.1.
2.1.2.
Jasmina S. Markovski, Veljko R. Djokić, Dragoslav S. Budimirović, Jelena D.
Rusmirović, Aleksandar D. Marinković, Milutin M. Milosavljević, “Determination of
thioncarbamates and dixanthogenates residues in waste water obtained from the waste
after xanthates treatment”, 13th International Conference “Research and Development in
Mechanical Industry” RaDMI 2013 12 - 15. September 2013, Kopaonik, Serbia
Aleksandra Vojvodić-Ostojić, Jelena D. Rusmirović, Veljko R. Djokić, Enis S.
Džunuzović, Pavle M. Spasojević, Svetlana D. Pešić, Aleksandar D. Marinković,
“Synthesis of flexible polyurethane foams based on polyols obtained by alcoholysis of pet
102
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
waste”, 13th International Conference “Research and Development in Mechanical
Industry” RaDMI 2013 12 - 15. September 2013, Kopaonik, Serbia
2.2. Saopštenja na međunarodnim skupovima štampana u izvodu (M34)
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
G. Socol, N. Stefan, I. N. Mihailescu, V. Djokic, Dj. Janackovic, C. Sutan, V.
Malinovski, A. Moldovan, „Effect of doping with carbon and nitrogen on photocatalytic
activity of TiO2 thin films synthesized by pulsed laser deposition”, International School
and Conference on Photonics - PHOTONICA 09, Book of Abstracts, p.86, Belgrade,
Serbia, 2009.
V. Djokic, Ž. Radovanovic, I. Jankovic-Castvan, Dj. Janackovic, I. Stamenkovic, R.
Petrovic, „Influence of Solvothermal Treatment and Calcination Temperatures on
Physical Parameters and Photocatalytic Activity of Nanocrystalline, Mesoporous Titania
Powders Synthesized by the Non-hydrolytic Sol-Gel Process”, 1st International workshop:
Processing of Nanostructured Ceramics, Polymers, and Composites, Book of Abstracts,
p.78, Belgrade, Serbia, 2010.
V. Djokić, A. D. Marinković, M. Mitrić, V. Radmilović, P. Uskoković, R. Petrović, Dj.
Janaćković, „Highly active rutile TiO2 nanocrystalline photocatalysts with synergistic
exposed crystal faces”, 2nd International workshop: Characterization, properties and
applications of nanostructured ceramics, polymers and composites, Book of Abstracts,
p.49, Belgrade, Serbia, 2011.
V. Djokić, A. Marinković, M. Mitrić, V. Radmilović, P. Uskoković, R. Petrović, Dj.
Janaćković, „Preparation of TiO2/MWCNT photocatalysts: the influence of the MWCNT
oxidation method on the photocatalytic activity”, 2nd International workshop:
Characterization, properties and applications of nanostructured ceramics, polymers and
composites, Book of Abstracts, p.50, Belgrade, Serbia, 2011.
Veljko R. Djokić, Aleksandar D. Marinković, Miodrag Mitrić, Igor Balać, Petar S.
Uskoković, Rada D. Petrović, Djordje T. Janaćković, „Preparation of TiO2/MWCNT
nanocomposite photocatalysts: the influence of the MWCNT functionalization method on
the photocatalytic activity”, 7th International Conference on Nanostructured Polymers and
Nanocomposites, Prague, Czech Republic, April 24 - 27, 2012.
V. Djokić, J. Vujović, D. Mijin, A. Marinković, R. Petrović, Dj. Janaćković,
„Photocatalytic degradation of the textile dye in the presence of titanium dioxide:
Parametric and kinetic studies”, First International Conference on Processing,
characterisation
and
application
of
nanostructured
materials
and
nanotechnology-(NanoBelgrade 2012), Book of Abstracts, p.118, Belgrade, Serbia,
September 26-28, 2012
Bojana Simović, Ivana Veljković, Aleksander Rečnik, Veljko Đokić, Dejan Poleti, Rada
Petrović, „Adsorption and photocatalytic degradation of Reactive Orange 16 dye with
hydrothermally modified anatase”, First International Conference on Processing,
characterisation
and
application
of
nanostructured
materials
and
nanotechnology-(NanoBelgrade 2012), Book of Abstracts, p.116, Belgrade, Serbia,
September 26-28, 2012
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
2.2.8.
2.2.9.
103
Slavica Lazarević, Ivona Janković-Častvan, Tijana Kerić, Veljko Djokić, Rada Petrović,
Djordje Janaćković, “Adsorption of Reactive Orange 16 from aqueous solutions onto
functionalized sepiolites”, 8th International Conference of the Chemical Societies of the
South-East European Countries, Belgrade, Serbia, June 27-29, 2013
Zlate S. Veličković, Zoran J. Bajić, Aleksandar D. Marinković, Vladimir Pavićević, Saša
Ž. Drmanić, Veljko Đokić, Petar Uskoković, Djordje Janaćković, “Energetically efficient
adsorption of arsenate on hydrous ferric oxide coated PEG-6-arm functionalized
multiwall carbon nanotubes”, 6th International Conference on Sustainable Energy &
Environmental Protection, Maribor, Slovenia, August 20-23, 2013
3. Zbornici nacionalnih naučnih skupova (M60)
3.1. Saopštenja na nacionalnim skupovima štampana u izvodu (M64)
3.1.1.
3.1.2.
Ž. Radovanović, V. Đokić, N. Tanasković, J. Krstić, S. Drmanić, Dj. Janaćković, R.
Petrović, “Sinteza titan-dioksida fotokatalizatora nehidrolitičkim sol-gel postupkom”,
Sedma konferencija mladih istraživača, SANU, Beograd, 2008.
Zoran J. Bajić, Aleksandar D. Marinković, Zlate S. Veličković, Jovica Đ. Bogdanov,
Veljko R. Đokić, Aleksandra A. Perić-Grujić, Ljubomir J. Gigović, “Adsorpcija As(III) i
As(V) u koloni pomoću bakrom modifikovanog bigra: Bohart-Adams model - Column
adsorption of As(III) and As(V) using copper coated tufa: Bohart-Adams model”, 6.
simpozijum Hemija i zaštita životne sredine EnviroChem 2013, sa međunarodnim
učešćem "Hemija, zaštita životne sredine" (6; Vršac; 2013)
4. Magistraske i doktorske teze (M70)
4.1. Odbranjena doktorska disertacija (M71)
4.1.1.
Veljko Đokić, “Sinteza, karakterizacija i primena nedopiranih i dopiranih
nanostrukturnih fotokatalizatora na bazi titan(IV)-oksida” Tehnološko-metalurški fakultet
Univerziteta u Beogradu, Oblast: Hemija i hemijska tehnologija. 20.11.2013.
5. Naučna saradnja i saradnja sa privredom
5.1. Učešće u međunarodnim naučnim projektima
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.
EUREKA Project E!3303 - BIONANOCOMPOSIT - Hydroxyapatite Nanocomposite
Ceramics-New Implant Material for Bone Substitutes (evidencioni broj kod MNZŽ R
Srbije 401-00-67/2005-01/02).
EUREKA Project E!4141- ECOSAFETY- Measures for providing a quality and safety in
food chain (evidencioni broj kod MNTR R Srbije 404-02-00003/2008-01/01).
FP7-REGPOT-2009-1, NANOTECH FTM - Reinforcing of Nanotechnology and
Functional Materials Centre -Grant Agreement 245916, 2009-2012
Učešće u projektima, studijama, elaboratima i sl. sa privredom; učešće u projektima
finansiranim od strane nadležnog Ministarstva
104
5.2.1.
5.2.2.
3.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
“Sinteza, struktura, svojstva i primena funkcionalnih nanostrukturnih keramičkih i
biokeramičkih materijala”, evidencioni broj 142070, 2006-2010.
“Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih multifunkcionalnih
materijala definisanih svojstava“, evidencioni broj III 45019, 2011-2014.
ANALIZA PUBLIKOVANIH RADOVA
U radovima 1.1.3., 1.1.4., 1.1.6., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.7. i 3.1.1. prikazani su rezultati
sinteze fotokatalizatora na bazi TiO2 i ispitivanje njihove efikasnosti u procesu razgradnje tekstilne
boje CI Reactive Orange 16 u vodenom rastvoru kao modela za rastvorene organske supstance u
vodi.
U cilju dobijanja visokoefikasnih fotokatalizatora u radovima 1.1.4., 1.1.6., 2.2.4. i 2.2.5. prikazani
su rezultati sinteze nanokompozita na bazi TiO2 i ugljeničnih nanocevi (Carbon Nanotubes-CNT).
CNT poseduju odlična mehanička, hemijska i elektronska svojstva i relativno veliku specifičnu
površinu (>150 m2g-1). Njih karakteriše izuzetna električna provodljivost i veliki kapacitet za
skladištenje elektrona. Ugljenične nanocevi takođe omogućavaju hemijske modifikacije površine
sa ciljem kontrolisanja tipa veza koje se mogu formirati sa TiO2, bilo da su to hemijske ili Van der
Waals-ove veze.
Nanostrukturni fotokatalizatori na bazi TiO2/modifikovane višeslojne ugljenične nanocevi dobijeni
su hidrolizom Ti(iso-OC3H7)4, čime je obezbeđeno hemijsko vezivanje anatas TiO2 nanočestica na
oksidovanim- ili amino-funkcionalizovanim višeslojnim ugljeničnim nanocevima (multi-wall
carbon nanotubes-MWCNT) (radovi 1.1.6. i 2.2.5.). Utvrđeno je da proces funkcionalizacije
MWCNT i depozicije TiO2 utiče na fotokatalitičku aktivnost sintetisanih nanokompozita. Fazni
sastav, veličina kristalita i strukturna i površinska svojstva dobijenih TiO2/modifikovane-MWCNT
nanokompozita analizirani su iz XRD, FEG-SEM, TEM/HRTEM i FTIR podataka, kao i
adsorpcijom azota na temperaturi tečnog azota. U fotokatalitičkom ispitivanju, katalizator
TiO2/oksidovane MWCNT je pokazao najveću, a TiO2/amino-funkcionalizovane MWCNT nešto
manju brzinu degradacije, što ukazuje da je povećanje fotokatalize podržano efikasnijim elektrontransfer svojstvima kiseoničnih- u odnosu na amino-funkcionalne grupe, koje podstiču efikasan
prenos naelektrisanja i razdvajanje fotogenerisanih parova elektron-šupljina.
Zatim, na osnovu rezultata fotokatalitičke aktivnosti nanokompozitnih fotokatalizatora
TiO2/modifikovane MWCNT, u radovima 1.1.4. i 2.2.4. je prikazana sinteza nanokompozita
primenom reaktivnijeg Ti-prekursora (TiBr4) i ugljeničnih nanocevi oksidisanih različitim
postupcima oksidacije. In situ hidrolizom titan(IV)-bromida došlo je do taloženja anatas-TiO2
nanočestica na površini oksidisanih ugljeničnih nanocevi. Utvrđeno je da tip oksidativnog
tretmana ugljeničnih nanocevi utiče na vrstu, količinu i raspodelu kiseoničnih funkcionalnih grupa,
koje imaju bitan uticaj na elektron-transfer svojstva, t.j. fotokatalitičku aktivnost sintetisanih
nanokompozita. Rezultati fotodegradacije boje C.I. Reactive Orange 16 u prisustvu svih
sintetisanih nanokompozita pokazali su njihovu bolju fotokatalitičku aktivnost u poređenju sa
komercijalnim fotokatalizatorom Degussa (Evonik) P25.
Najnovija istraživanja u ovoj oblasti su bazirana na inženjeringu kristalnih faceta TiO2 kojim se
kontrolišu fizičko-hemijska svojstva i optimizuje reaktivnost i selektivnost fotokatalizatora.
Shodno tome u radu 2.2.3. je predstavljen niskotemperaturni postupak za dobijanje visokoaktivnog
nano-štapićastog rutil TiO2 fotokatalizatora polazeći od perokso-titanskog kompleksa. Utvrđeno je
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
105
da molarni odnos Ti/H2O2 kontroliše veličinu i oblik rutil TiO2 nano-štapićastih kristala. Takođe,
ovi nano-štapići imaju veliku tendenciju za aglomeraciju orijentaciono zavisnim povezivanjem duž
{110} faceta, povećavajući na taj način odnos oksidacionih {111}/redukcionih {110} površina.
Kvantitativnom simulacijom faznog kontrasta visokorezulucionih slika dobijenih korišćenjem
aberaciono korigovanog transmisionog elektronskog mikroskopa utvrđeno je prisustvo
deficitarnosti kiseonika (kiseonikovih vakansija) u iznosu od oko 10 at.%. Dobijeni rutil TiO2
nanoštapići aglomerišu sa velikim odnosom {111}/{110} površina i pokazuju veliku
fotokatalitičku aktivnost.
U radovima 1.1.3., 1.2.3., 2.2.2. i 3.1.1. prikazani su rezultati sinteze mezoporoznog TiO2
nehidrolitičkim sol-gel postupkom u kombinaciji sa solvotermalnim tretmanom. Ispitan je uticaj
temperature i dužine trajanja geliranja solvotermalnim tretmanom, kao i temperature kalcinacije
gela na teksturalne karakteristike i fotokatalitičku aktivnost dobijenih prahova TiO2. Pokazano je
da je fotokatalitička aktivnost prahova koji su dobijeni kalcinacijom gelova na 500 °C i koji sadrže
čist anatas uporediva ili nešto bolja od aktivnosti komercijalnog TiO2, Degussa (Evonik) P25, koji
se smatra standardom u fotokatalizi.
U radovima 1.3.1. i 2.2.6. je proučavana fotokatalitička degradacija sintetske tekstilne boje CI
Basic Yellow 28 u vodi, koristeći nedavno sintetisani katalizator P160 na bazi TiO2, i Osram ultravitalux lampu (300 W). Proučavan je uticaj različitih parametara na reakciju, kao što su: početna
koncentracija katalizatora, početna koncentracija boje, prisustvo soli (NaCl, Na2CO3, Na2SO4 i
NaNO3) i pH. Utvrđeno je da je optimalna koncentracija katalizatora 2,0 g L-1. Koristeći
Langmuir–Hinshelwood mehanizam određene su ravnotežna adsorpciona konstanta i konstanta
brzine površinske reakcije (KBY = 6,126 L mg-1 i kC = 0,272 mg L-1 min-1). Brzina reakcije je veća
u slabo kiseloj sredini u poređenju sa jako kiselom ili baznom sredinom. Prisustvo CO32- povećava
brzinu reakcije fotodegradacije dok je Cl-, SO42- i NO3- smanjuju.
U cilju povećanja fotokatalitičke aktivnosti TiO2 u vidljivoj oblasti, u radovima 1.1.1., 1.1.5. i
2.2.1. predstavljeno je dobijanje TiO2 filmova pulsnom laserskom depozicijom na staklenim
supstratima u atmosferi kiseonika, metana, azota i mešavini kiseonika i azota. Inkorporacija azota
u rešetku TiO2 je uspešno ostvarena, što je pokazano merenjem optičke apsorpcije i
fotoelektronske spektroskopije X-zracima (XPS). Apsorpciona granica N-dopiranih TiO2 filmova
pokazuje crveni pomeraj do ~480 nm od 360 nm, u slučaju nedopiranih filmova. Fotokatalitička
aktivnost TiO2 filmova ispitivana je u reakciji fotoredukcije toksičnih Cr(VI) u Cr(III) jone u
vodenoj sredini uz ozračivanje vidljivom i UV svetlošću. Najveću fotokatalitičku aktivnost u
prisustvu vidljive svetlosti pokazuju TiO2 filmovi deponovani u atmosferi azota, dok su u
prisustvu UV svetlosti najbolji rezultati dobijeni za TiO2 filmove deponovane u atmosferi čistog
metana i kiseonika.
U radu 1.1.2. ispitane su mogućnosti primene prirodnog sepiolita za sorpciju jona Ni2+ iz vodenog
rastvora. U cilju povećanja afiniteta i selektivnosti prema jonima i molekulima, kao i poboljšanja
opštih fizičko-hemijskih svojstava sepiolit je modifikovan primenom gvožđe(III)-hlorida u baznim
uslovima. Sorpcioni kapacitet sepiolita modifikovanog gvožđe(III)-hloridom za Ni2+ jone je
povećan usled veće specifične sorpcije i veće jonske izmene (rezulatati prikazani u radu 1.1.2.).
Takođe je praćena kinetika sorpcije metala i ispitan uticaj pH vrednosti i temperature na sorpcioni
kapacitet. Proces sorpcije ispitanih jona na prirodnom, kao i na sepiolitu modifikovanom
gvožđe(III)-oksihidroksidima najbolje se opisuje Langmuir-ovom izotermom. Promena pH
vrednosti, u oblasti u kojoj ne dolazi do rastvaranja sorbenta i hidrolize jona, nije bitno uticala na
106
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
količinu sorbovanih jona na prirodnom sepiolitu, kao ni na uzorku modifikovanim gvožđe(III)oksihidroksidima. Sorpcija Ni2+ jona raste sa porastom temperature. Pozitivne vrednosti promene
entalpije sorpcije pokazuju da je sorpcija endoterman proces. Ispitivanje kinetike sorpcije, pri istoj
polaznoj koncentraciji jona metala pokazalo je da kinetički model pseudo-drugog reda najbolje
opisuje eksperimentalne rezultate.
U radu 1.3.2. je ispitivano uklanjanje bakra (II) jona iz vodenog rastvora granularnim aktivnim
ugljem, dobijenim od ljuski lešnika (ACHS) (Corylus avellana L. var. lunga istriana). ACHS je
pripremljen od samlevenih osušenih ljuski lešnika specifičnim metodom karbonizacije i aktivacije
vodenom parom na 950 oC u toku 2 h. Dobijeni granularni aktivni ugalj proizveden od ljuski
lešnika ima visoku specifičnu površinu (1452 m2 g-1) i visoko razvijenu mikroporoznu strukturu
(zapremina mikropora: 0,615 cm3 g-1) . U šaržnim uslovima je proučavan uticaj pH rastvora,
vremena kontakta, početne koncentracije metalnih jona i temperature na sorpciju bakra (II) jona.
Rezultati pokazuju da sorpcije bakra (II) jona na ACHS snažno zavisi od pH vrednosti.
Adsorpcioni podaci mogu se dobro opisati Langmuir-ovom izotermom i Redlich – Peterson-ovim
modelom. Adsorpcioni kapacitet monosloja ACHS - bakra (II) jona, izračunat iz Langmuir-ove
izoterme iznosio je 3,07 mmol g-1. Vremenski zavisna adsorpcija bakar (II) jona može biti opisana
kinetikom pseudo drugog reda i Elovich-a, ukazujući da bi korak koji određuje brzinu mogla biti
hemijska reakcija. Model unutar-čestične difuzije ukazuje da je adsorpcija bakra (II) jona na
ACHS difuziono kontrolisana.
U radu 1.2.2. su višeslojne ugljenične nanocevi (MWCNTs) funkcionalizovane sa 6-arm amino
polietilen glikolom (PEG), i sintetizovane PEG - MWCNTs su korišćene kao adsorbent u cilju
proučavanja adsorpcionih karakteristika u pogledu Cd (II), Pb (II) i As (V) jona. U šaržnim
uslovima je ispitan uticaj kontaktnog vremena, početne koncentracije jona metala i temperature na
jonsku adsorpciju na PEG – MWCNTs. Adsorpcija Cd (II), Pb (II) i As (V) na PEG - MWCNTs
snažno zavisi od pH. Vremenski zavisna adsorpcija se može opisati intra-čestičnim Weber-Morrisovim kinetičkim modelom dok je adsorpcioni proces modelovan Koble-Corrigan izotermom.
Maksimalni adsorpcioni kapaciteti za Cd (II) , Pb (II) i As (V) na PEG - MWCNTs, za početne
koncentracije 10 mg dm-3, pH = 4 i 25 ° C, su 77,6, 47,5 i 13 mg g-1, redom. Uporednim
ispitivanjem adsorpcije ustanovljeno je da je adsorpcioni afinitet jona prema PEG - MWCNTs
sledeći: najveća adsorpcija Cd (II) na pH 8, zatim Pb (II) na pH 6 i As (V) na pH 4.
Termodinamički parametri su pokazali da je adsorpcija Cd (II) , Pb (II) i As (V) jona spontan i
endoterman proces.
U radu 2.2.9. su višeslojne ugljenične nanocevi (MWCNTs) oksidovane (o-MWCNT) i
potom funkcionalizovane sa 6-arm amino polietilen glikolom (PEG-6-arm/MWCNT) u cilju
dobijanja novih adsorbenata za uklanjanje arsena. Osim toga, na PEG-6-arm/MWCNT je
deponovan i hidratisani gvožđe-oksid na dva načina: precipitacijom adsorbovanog Fe3+ i
oksidacijom Fe2+ bazom, na taj način su dobijeni goetit/ i binarni oksid Fe-Mn/peg-6arm/MWCNT adsorbenti, redom. U šaržnim uslovima je ispitan uticaj pH (3-10) i kontaktnog
vremena, početne koncentracije jona (0,1-10 mg L-1) i temperature (25, 35 i 45 oC) na adsorpciju
jona arsena. Različite adsorpcione izoterme i kinetički modeli su korišćeni za izračunavanje
kapaciteta adsorpcije za As (V) i da bi se razjasnio mehanizam adsorpcije, primenom linearne i
nelinearne metode fitovanja. Vremenski-zavisna adsorpcija As (V) se najbolje opisuje kinetičkim
modelom pseudo-drugog reda. Maksimalni adsorpcioni kapaciteti za As (V) na goetit/ i FeMn/peg-6-arm/MWCNT su 36,44 i 48,22 mg g-1 na 25 oC, redom. Termodinamički parametri su
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
107
pokazali da je adsorpcija spontan i endoterman proces dok energetska potrošnja tokom operativne
primene sintetisanih adsorbenata ukazuje na veliku mogućnost praktične primene. Uticaj pH,
količine gvožđe-oksida i ometajućih jona je modelovan primenom programa MINTEQ, pri čemu
su dobijena dobra slaganja između eksperimentalnih i modelovanih podataka.
U radu 1.2.1. je nemodifikovana krljušt uzgajanog šarana (cyprinus carpio) korišćena kao
biosorbent za uklanjanje Cd (II), Pb (II) i As (V) jona iz vodenih sistema. U šaržnim uslovima je
ispitan uticaj pH, kontaktnog vreme i temperature na adsorpciju jona metala. Najbolja adsorpcija
jona kadmijuma, olova i arsena dobijena je za pH između 6,0 i 8,0. Adsorpcioni podaci za jone
kadmijuma, olova i arsena na 20, 30 i 40 °C su fitovani prema sledećim modelima izotermi:
Langmuir-ovoj, Freundlich-ovoj, Sips-ovoj, Dubinin-Radushkevich-ovoj (D-R), Jovanović-ovoj,
Jovanović-Freundlich-ovoj (J-F), Temkin-ovoj, Toth-ovoj i Koble-Corrigan-ovoj (K-C).
Eksperimentalni podaci su korišćeni za modelovanje adsorpcione kinetike koristeći kinetičke
modele: pseudo-prvog reda, pseudo-drugog reda, Elovich-a i intra-čestične difuzije. Rezultati su
pokazali da adsorpcija Cd (II) , Pb (II) i As (V) jona na krljušti šarana prati kinetički model
pseudo-drugog reda. Termodinamički parametri, uključujući promenu Gibsove slobodne energije
(ΔG0), entalpije (ΔH0) i entropije (ΔS0), ukazuju da je predstavljeni proces adsorpcije izvodljiv,
spontan i endoterman u temperaturnom opsegu od 20-40 °C.
U radu 2.1.1. je izvedena sinteza N-alkil-o-izobutil tionkarbamata iz izobutil diksantogenata i
monoalkilamina. Primenom postupka opisanog u prethodnim studijama, diksantogenati su
odvojeni od otpadnih ksantana i korišćeni u ovoj sintezi. Dobijena jedinjenja su karakterisana
strukturnom i IR analizom, dok su 1H NMR i MS spektrofotometrijske metode korišćene za
analizu odgovarajućih intermedijera. Rezidualni ostatak diksantogenata i tionkarbamata u
otpadnim vodama je određen metodom gasne hromatografije. Potvrđeno je da proizvod reakcije
nije detektovan u vodi, dok su koncentracije diksantogenata bile ispod granice kontaminiranosti.
U radu 2.1.2. je ispitana mogućnost delimične i/ili potpune zamene komercijalnih poliola sa
poliolima dobijenim alkoholizom otpadnog poli(etilen tereftalata) (PET) u proizvodnji fleksibilne
poliuretanske (PU) pene. Za tu svrhu, sintetisano je dvanaest formulacija pene, sa različitim
sadržajem relevantnih komponenti. Ispitan je uticaj njihovog variranja na finalne osobine penastih
materijala. Utvrđeno je da se delimična zamena komercijalnih poliola odgovarajućim alkoholatima
otpadnog PET-a može primeniti u formulisanju određenih fleksibilnih PU pena. Osim toga,
količina poliola, glicerina i vode u formulacijama pene predstavlja najvažniji element za
odgovarajuću ekspanziju pene, veličine ćelija pene i raspodelu veličina ćelija pene.
U radu 3.1.2. je ispitana primenljivost Bohart-Adams modela za adsorpciju As (III) i As (V)
u koloni, iz vode, koristeći bakrom modifikovan bigra. Prirodni uzorci bigra korišćeni u ovom
radu su dobijeni od depozita, sakupljenih iz regiona Temska, Pirot, Srbija. Uzorci su zdrobljeni u
ahatnom avanu i isprani destilovanom vodom kako bi se uklonila površinska prašina. Posle
sušenja, drobljeni materijal je prosejan i frakcija sa veličinom zrna od 0,022 do 0,50 mm je
korišćena u daljem ispitivanju. Izabrana frakcija bigra je isprana dejonizovanom vodom i osušen
na 90 °C u vakuum sušnici. Kolona, prečnika 2,0 cm i dužine 40 cm, sa sinterovanim filterom i
ventilom je napunjena bigrom. Sadržaj kolone je ispiran sa 100 cm3 acetona. Nakon toga, 100 cm3
1 % rastvora CuCl2 je kontinualno recirkulisano kroz sistema u toku 24 sata. Redukcija bakra je
izvedena dodavanjem 60 cm3 smeše (1:1) 0,1 M NaBH4 i 1 M NaOH, neprekidno 24 sata,
protokom 2 cm3 min-1. Pripremljeni adsorbent je zatim sušen na 70 °C tokom 24 sata. Vakuum filtracija pripremljenih adsorbenta je izvedena korišćenjem politetrafluoroetilen (PTFE)
108
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
membranskog filtera (veličine pora 0,05 m). Rezultati linearnog i nelinearnog fitovanja
eksperimentalnih podataka dobijeni primenom Bohart-Adams sorpcionog modela su ukazali na
njegovu primenljivost u dinamičkim sistemima.
U radu 2.2.8. u šaržnim uslovima ispitana je adsorpcija boje CI Reactive Orange 16 iz vodenih
rastvora na prirodnim i kiselinski aktiviranim sepiolitima funkcionalizovanim [3-(2aminoetilamino)propil]trimetoksi-silanom. Adsorpcioni eksperimenti su izvedeni u funkciji
početne koncentracije boje, početne pH vrednosti i vremena uravnotežavanja. Adsorpcija boje
zavisi od početne pH rastvora i maksimum je postignut na pH 2. Ispitana je primenljivost
Langmuir-ovog, Freundlich-ovog i Dubinin-Kaganer-Radushkevich-ovog (DKR) modela izotermi
u fitovanju eksperimentalnih adsorpcionih podataka i određene su konstante izotermi.
Eksperimentalni ravnotežni podaci dobijeni na 298 K su u dobroj korelaciji sa Langmuir-ovom
adsorpcionom izotermom. Kinetički model pseudo-drugog reda pruža najbolju korelaciju
eksperimentalnih kinetičkih podataka. Na osnovu adsorpcionih izotermi zaključuje se da je
modifikacija sepiolita sa [3-(2-aminoetilamino)propil]trimetoksi-silanom rezultirala formiranjem
adsorbensa sa primetno većim adsorpcionim kapacitetom boje od prirodnih i kiselinski aktiviranih
sepiolita. Kiselinski aktivirani amino funkcionalizovani sepioliti su bili efikasniji od prirodnih
amino funkcionalizovanih sepiolita.
4.
CITIRANOST RADOVA KANDIDATA
Radovi dr Veljka Đokića su u proteklom periodu citirani ukupno 21 put bez autocitata (citiranost
je data prema bazi Scopus i ISI Web of Science, novembar 2013). Citirani su sledeći radovi:
1.1.1.
1.
2.
3.
4.
5.
G. Socol, Yu. Gnatyuk, N. Stefan, N. Smirnova, V. Djokić, C. Sutan, V. Malinovschi, A.
Stanculescu, O. Korduban, I.N. Mihailescu, “Photocatalytic activity of pulsed laser
deposited TiO2 thin films in N2, O2 and CH4”, Thin Solid Films, 518 (2010) 4648-4653
(ISSN: 0040-6090, IF (2010) = 1,935)
M. G. Krishna, M. Vinjanampati, D.D. Purkayastha, “Metal oxide thin films and
nanostructures for self-cleaning applications: current status and future prospects”,
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL-APPLIED PHYSICS 62 (3) (2013) DOI:
10.1051/epjap/2013130048
M.R. Bayati, Sh. Joshi, R. Molaei, R.J. Narayan, J. Narayan, “Structure–property correlation
in epitaxial (2 0 0) rutile films on sapphire substrates”, Journal of Solid State Chemistry 187
(2012) 231–237
J. Hu, H. Tang, X. Lin, Z. Luo, H. Cao, Q. Li, Y. Liu, J. Long and P. Wang, “Doped Titanium
Dioxide Films Prepared by Pulsed Laser Deposition Method”, International Journal of
Photoenergy 2012 (2012) 8 pages
Y.-P. Peng, E. Yassitepe, Y.-T. Yeh, I. Ruzybayev, S.I. Shah, C.P. Huang,
“Photoelectrochemical degradation of azo dye over pulsed laser deposited nitrogen-doped
TiO2 thin film”, Applied Catalysis B: Environmental 125 (2012) 465– 472
C. Ristoscu, C. Ghica, E.L. Papadopoulou, G. Socol, D. Gray, B. Mironov, I.N. Mihailescu,
C. Fotakis, “Modification of AlN thin films morphology and structure by temporally shaping
of fs laser pulses used for deposition”, Thin Solid Films 519 (2011) 6381–6387
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
6.
C. Ristoscu, M. Socol, G. Socol, I. N. Mihailescu, R. Jafer, Y. Al-Hadeethi, D. Batani,
“Synthesis of ZnO thin films by 40 ps @ 532 nm laser pulses”, APPLIED PHYSICS AMATERIALS SCIENCE & PROCESSING 104 (3) (2011) 871-876
1.1.2.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
109
S. Lazarević, I. Janković-Častvan, V. Djokić, Ž. Radovanović, Dj. Janaćković, R.
Petrović, “Iron-Modified Sepiolite for Ni2+ Sorption from Aqueous Solution: An
Equilibrium, Kinetic, and Thermodynamic Study”, J. Chem. Eng. Data., 55 (2010) 5681–
5689 (ISSN 0021-9568, IF (2010) = 2,089)
A. Middeaa, T.L.A.P. Fernandes, R. Neumann, O. da F.M. Gomesb, L.S. Spinelli, “Evaluation
of Fe(III) adsorption onto palygorskite surfaces”, Applied Surface Science 282 (2013) 253–
258
A.M.B.M. Oliveira, L.F.O. Coelho, S.S.S. Gomes, I.F. Costa, M.G. Fonseca, K.S. de Sousa,
J.G.P. Espínola, E.C. da Silva Filho, “Brazilian Palygorskite as Adsorbent for Metal Ions from
Aqueous Solution—Kinetic and Equilibrium Studies”, Water Air Soil Pollut. 224:1687 (2013)
1-13
F. Ogata, K. Inoue, H. Tominaga, Y. Iwata, A. Ueda, Y. Tanaka and N. Kawasaki,
“Adsorption of Pt(IV) and Pd(II) from Aqueous Solution by Calcined Gibbsite (Aluminum
Hydroxide)”, e-J. Surf. Sci. Nanotech. 11 (2013) 40-46
O. Iglesias, M. A. Fernández de Dios, M. Pazos, M. A. Sanromán, “Using iron-loaded
sepiolite obtained by adsorption as a catalyst in the electro-Fenton oxidation of Reactive
Black 5”, Environ. Sci. Pollut. Res. 20 (2013) 5983–5993
L. Liu, S. Liu, Q. Zhang, C. Li, C. Bao, X. Liu and P. Xiao, “Adsorption of Au(III), Pd(II),
and Pt(IV) from Aqueous Solution onto Graphene Oxide”, J. Chem. Eng. Data 58 (2) (2013)
209–216
C. Lu, J. Samper, J. Luis Cormenzana, H. Ma, L. Montenegro, M. Angel Cuñado, “Reactive
transport model and apparent K d of Ni in the near field of a HLW repository in granite”,
Computers and Geosciences 49 (2012) 256-266.
L. Zhou, Z. Jing, Y. Zhang, K. Wu, E.H. Ishida, “Stability, hardening and porosity evolution
during hydrothermal solidification of sepiolite clay”, Applied Clay Science 69 (2012) 30-36.
S. Lazarević, I. Janković-Častvan, B. Potkonjak, Dj. Janaćković, R. Petrović, “Removal of
Co2+ ions from aqueous solutions using iron-functionalized sepiolite”, Chemical Engineering
and Processing 55 (2012) 40– 47
M. Hua, S. Zhang, B. Pan, W. Zhang, L. Lv, Q. Zhang, “Heavy metal removal from
water/wastewater by nanosized metal oxides: A review”, Journal of Hazardous Materials 211212 (2012) 317-331.
S. Lazarević, I. Janković-Častvan, A. Onjia, J. Krstić, Dj. Janaćković and R. Petrović,
“Surface Characterization of Iron-Modified Sepiolite by Inverse Gas Chromatography”,
Industrial & Engineering Chemistry Research 50 (2011) 11467–11475
B. Kizilkaya, A. Adem Tekinay, “Comparative study and removal of Co and Ni (II) ions from
aqueous solutions using fish bones”, Science of Advanced Materials 3 (6) (2011) 949- 961.
Y.G. Ko, Y.J. Chun, C.H. Kim, U.S. Choi, “Removal of Cu(II) and Cr(VI) ions from aqueous
solution using chelating fiber packed column: Equilibrium and kinetic studies”, Journal of
Hazardous Materials 194 (2011) 92-99.
110
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
1.1.3.
R. Petrović, N. Tanasković, V. Djokić, Ž. Radovanović, I. Janković-Častvan, I.
Stamenković, Dj. Janaćković, “Influence of the Gelation and Calcination Temperatures
on Physical Parameters and Photocatalytic Activity of Mesoporous Titania Powders
Synthesized by the Nonhydrolytic Sol–gel Process”, Powder Technology, 219 (2012)
239-243 (ISSN: 0032-5910, IF (2012) = 2,024)
19. P. Wei, J. Liu, Z. Li, “Effect of Pt loading and calcination temperature on the photocatalytic
hydrogen production activity of TiO2 microspheres”, Ceramics International 39 (2013) 5387–
5391
1.1.4.
Veljko R. Djokić, Aleksandar D. Marinković, Miodrag Mitrić, Petar S. Uskoković, Rada
D. Petrović, Velimir R. Radmilović, Djordje T. Janaćković, “Preparation of TiO2/carbon
nanotubes photocatalysts: The influence of the method of oxidation of the carbon
nanotubes on the photocatalytic activity of the nanocomposites”, Ceramics International,
38 (2012) 6123-6129 (ISSN: 0272-8842, IF (2012) = 1,789)
20. C.S. Chen, X.D. Xie, S.Y. Cao, Q.C. Liu, J.C. Kuang, Y.P. Mei, G.J. Zhao, T.G. Liu, B. Zeng,
X.T. Ning, X.H. Chen, “Preparation and photocatalytic property of multi-walled carbon
nanotubes/TiO2 nanohybrids”, Functional Materials Letters 6(2) (2013) DOI:
10.1142/S1793604713500185
1.2.3.
N. Tanasković, Ž. Radovanović, V. Ðokić, J. Krstić, S. Drmanić, Dj. Janaćković, R.
Petrović, “Synthesis of mesoporous nanocrystalline titania powders by nonhydrolitic solgel method”, Superlattices and Microstructures, 46 (2009) 217-222 (ISSN: 0749-6036, IF
(2007) = 1,344)
21. K.H. Du, Y. Chang, J.F. Zou, Q.B. Zhu, S.J. Dong, “Preparation of Spherical Nanometer ZrO2
Reunion Powders via Single Emulsion Assisted with Homogeneous Precipitation”, Advanced
Materials Research 476-478 (2012) 21-28 DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.476-478.21
5. ELEMENTI ZA KVALITATIVNU OCENU NAUČNOG DOPRINOSA KANDIDATA I
MINIMALNI KVANTITATIVNI USLOVI ZA IZBOR
5.1. Pokazatelji uspeha u naučnom radu
- Kandidat je bio autor ili koautor ukupno 11 naučnih radova i 11 saopštenja na međunarodnom
nivou i 2 saopštenja na nacionalnom nivou.
- Veljko Đokić je učestvovao ili učestvuje na istraživanjima u okviru dva domaća i tri
međunarodna naučno-istraživačka projekta.
- Tokom izrade doktorske disertacije u više navrata je boravio na nacionalnom Institutu za laser,
plazmu i radijacionu fiziku u Bukureštu, o čemu govore prethodno navedeni zajednički radovi sa
kolegama iz Rumunije.
5.2. Razvoj uslova za naučni rad, obrazovanje i formiranje naučnih kadrova
- Tokom realizacije naučnih projekata kandidat je aktivno učestvovao u realizaciji naučne
saradanje Tehnološko-metalurškog fakulteta sa drugim institucijama.
- Veljko Đokić je učestvovao u realizaciji magistarskog rada Nenada Tanaskovića o čemu govore
navedene zajedničke publikacije.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
111
- Kandidat je učestvovao u izradi više diplomskih, završnih i master radova i pomagao u
izvodjenju vežbi gde je bila potrebna primena različitih instrumentalnih metoda karakterizacije iz
oblasti neorganske hemijske tehnologije i inženjerstva materijala.
5.3. Kvalitet naučnih rezultata
5.3.1. Uticajnost, pozitivna citiranost, ugled i uticajnost publikacija u kojima su kandidatovi
radovi objavljeni
U svom dosadašnjem naučno-istraživačkom radu dr Veljko Đokić je, kao autor ili koautor, do sada
objavio šest radova u međunarodnim časopisima ranga M21, tri rada u časopisu M22 i dva rada u
časopisu kategorije M23. Radovi kandidata su do sada citirani 21 put, najvećim delom u
vrhunskim međunarodnim časopisima. Pozitivna citiranost radova kandidata ukazuje na
aktuelnost, uticajnost i ugled objavljenih radova.
5.3.2. Efektivan broj radova i broj radova normiran na osnovu broja koautora, ukupan broj
kandidatovih radova, udeo samostalnih i koautorskih radova u njemu, kandidatov doprinos u
koautorskim radovima
Dr Veljko Đokić je u dosadašnjem naučno-istraživačkom radu publikovao 24 bibliografske
jedinice i to: 22 naučna rada i saopštenja na međunarodnom nivou i 2 naučna rada i saopštenja na
nacionalnom nivou. Prosečan broj autora po radu za ukupno navedenu bibliografiju iznosi 7,2. Na
tri rada i pet saopštenja bio je prvi autor.
5.3.3. Stepen samostalnosti u naučnoistraživačkom radu i uloga u realizaciji radova u naučnim
centrima u zemlji i inostranstvu
Veljko Đokić je tokom dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada pokazao visok stepen samostalnosti
u idejama, kreiranju i realizaciji eksperimenata, obradi rezultata i pisanju naučnih radova, koji se u
najvećem broju odnose na istraživanja vezana za sintezu, modifikacije i karakterizaciju
nedopiranih i dopiranih, kao i nanokompozitnih poluprovodničkih fotokatalizatora i njihove
primene u razgradnji različitih organskih i neorganskih zagađujućih jedinjenja.
Rezultate svojih istraživanja je sistematski analizirao, objasnio i publikovao u uticajnim
međunarodnim časopisima.
Sumarni prikaz dosadašnje naučno-istraživačke aktivnosti
Koeficijent
Broj radova
kategorije
u kategoriji
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima
(M21)
8
6
48
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima
(M22)
5
3
15
Radovi u časopisima međunarodnog značaja (M23)
3
2
6
Radovi saopšteni na skupovima međunarodnog
značaja štampani u celini (M33)
1
2
2
Zbir
Kategorija rada
112
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
Radovi saopšteni na skupovima međunarodnog
značaja štampani u izvodu (M34)
Naučni radovi objavljeni u vodećim časopisima
nacionalnog značaja (M51)
Radovi saopšteni na skupovima nacionalnog značaja
štampani u celini (M63)
Radovi saopšteni na skupovima nacionalnog značaja
štampani u izvodu (M64)
0,5
9
4,5
2
0
0
0,5
0
0
0,2
2
0,4
Odbranjena oktorska disertacija (M71)
6
1
6
Odbranjen magistarski rad (M72)
3
0
0
UKUPAN KOEFICIJENT
81,9
Uslov za izbor u zvanje naučni saradnik za tehničko-tehnološke i biotehničke nauke, koje
propisuje Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju
naučnoistraživačkih rezultata istraživača, je da kandidat ima najmanje 16 poena koji treba da
pripadaju kategorijama:
Minimalni kvantitativni zahtevi za sticanje zvanja
naučni saradnik
Minimalno
potrebno
Ostvareno
Ukupno
16
81,9
M10 + M20 + M31 + M32 + M33+M41+M42+M51
9
71
M21+M22+M23+M24
4
69
ZAKLJUČAK
Na osnovu detaljne analize dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada i ostvarenih rezultata dr Veljka
Đokića, Komisija smatra da kandidat ispunjava sve potrebne uslove za izbor u zvanje naučni
saradnik i predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu da ovaj izveštaj prihvati i isti prosledi odgovarajućoj komisiji Ministarstva prosvete,
nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije na konačno usvajanje.
Beograd, 25.11.2013. godine
ČLANOVI KOMISIJЕ
dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF-a, Beograd
dr Rada Petrović, red. prof. TMF-a, Beograd
dr Miroslav Dramićanin, naučni savetnik INN Vinča i
red. prof. Fizičkog fakulteta, Beograd
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
113
Prilog 5.
Tehnološko-metalurški fakultet
Univerzitet u Beogradu
Karnegijeva 4, Beograd
REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANJE NAUČNOG ZVANJA
I Opšti podaci o kandidatu
Ime i prezime: Veljko R. Đokić
Godina rođenja: 1979.
JMBG: 0603979710417
Naziv institucije u kojoj je kandidat stalno zaposlen: po ugovoru na određeno,
Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu (IC-TMF)
Diplomirao: 28.09.2004. godine Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu
Doktorirao: 20.11.2013. godine Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu
Naučno zvanje koje se traži: naučni saradnik
Oblast nauke u kojoj se traži zvanje: Tehničko-tehnološke nauke
Grana nauke u kojoj se traži zvanje: Hemijsko inženjerstvo
Naučna disciplina u kojoj se traži zvanje: Hemijsko inženjerstvo
Naziv naučnog matičnog odbora kojem se zahtev upućuje: Matični naučni odbor za materijale i
hemijske tehnologije
II Datum izbora-reizbora u naučno zvanje:
Naučni saradnik: III Naučno-istraživački rezultati (prilog 1 i 2 pravilnika):
1. Monografije, monografske studije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske
publikacije međunarodnog značaja (uz donošenje na uvid) (M10)
broj
vrednost
ukupno
M11=
M12=
M13=
M14=
M15=
M16=
M17=
M18=
2. Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja (M20):
broj
vrednost
M21=
6
8
M22=
3
5
M23=
2
3
M24=
M25=
M26=
M27=
M28=
ukupno
48
15
6
114
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
3. Zbornici sa međunarodnih naučnih skupova (M30):
broj
M31=
M32=
M33=
2
M34=
9
M35=
M36=
vrednost
ukupno
1
0,5
2
4,5
4. Nacionalne monografije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije
nacionalnog značaja; naučni prevodi i kritička izdanja građe, bibliografske publikacije
(M40):
broj
vrednost
ukupno
M41=
M42=
M43=
M44=
M45=
M46=
M47=
M48=
M49=
5. Časopisi nacionalnog značaja (M50):
broj
vrednost
ukupno
broj
vrednost
ukupno
2
0,2
0,4
broj
1
vrednost
6
ukupno
6
broj
vrednost
ukupno
M51=
M52=
M53=
M54=
M55=
6. Zbornici skupova nacionalnog značaja (M60):
M61=
M62=
M63=
M64=
M65=
M66=
7. Magistarske i doktorske teze, M70
M71=
M72=
8. Tehnička i razvojna rešenja, M80
M81=
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
115
M82=
M83=
M84=
M85=
M86=
9. Patenti, autorske izložbe, testovi (M90):
broj
vrednost
ukupno
M91=
M92=
M93=
IV Elementi za kvalitativnu ocenu naučnog doprinosa kandidata (Prilog 1).
1. Pokazatelji uspeha u naučnom radu:
(Nagrade i priznanja za naučni rad, uvodna predavanja na konferencijama i druga predavanja po
pozivu, članstva u odborima međunarodnih naučnih konferencija i odborima naučnih društava,
članstva u uređivačkim odborima časopisa, uređivanje monografija, recenzije naučnih radova i
projekata)
Veljko Đokić je bio autor ili koautor ukupno jedanaest naučnih radova i jedanaest saopštenja na
međunarodnom nivou i dva saopštenja na nacionalnom nivou. Recenzirao je radove za vrhunske
međunarodne časopise Materials Letters i Ceramics International i za istaknuti međunarodni
časopis Functional Materials Letters.
2. Angažovanost u razvoju uslova za naučni rad, obrazovanju i formiranju naučnih kadrova:
(Doprinos razvoju nauke u zemlji; mentorstvo pri izradi master, magistarskih i doktorskih radova,
rukovođenje specijalističkim radovima; pedagoški rad; međunarodna saradnja; organizacija
naučnih skupova)
Veljko Đokić je od 01.04.2008. god. zaposlen na Tehnološko-metalurškom fakultetu, a tokom
realizacije naučnih projekata je aktivno učestvovao u realizaciji naučne saradnje Tehnološkometalurškog fakulteta sa drugim institucijam. Kandidat je bio angažovan na projektu osnovnih
istraživanja koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i to:
“Sinteza, struktura, svojstva i primena funkcionalnih nanostrukturnih keramičkih i biokeramičkih
materijala”, evidencioni broj 142070B, (2006-2010).
Trenutno je angažovan na projektu “Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena
nanostrukturnih, multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava”, evidencioni broj III 45019.
Veljko Đokić je bio angažovana na tri međunarodna naučno-istraživačka projekta: EUREKA
“E!3303 - BIONANOCOMPOSIT - Hydroxyapatite Nanocomposite Ceramics-New Implant
Material for Bone Substitutes”, EUREKA “E!4141- ECOSAFETY- Measures for providing a
quality and safety in food chain” i FP7-REGPOT-2009-1, NANOTECH FTM - Reinforcing of
Nanotechnology and Functional Materials Centre (Grant Agreement 245916, 2009-2012).
Kandidat je učestvovao u realizaciji magistarskog rada Nenada Tanaskovića o čemu govore
navedene zajedničke publikacije, a učestvovao je i u izradi više diplomskih, završnih i master
radova i pomagao u izvodjenju vežbi gde je bila potrebna primena različitih instrumentalnih
metoda karakterizacije iz oblasti neorganske hemijske tehnologije i inženjerstva materijala.
116
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
3. Organizacija naučnog rada:
(Rukovođenje projektima, potprojektima i zadacima; tehnološki projekti, patenti, inovacije i
rezultati primenjeni u praksi; rukovođenje naučnim i stručnim društvima; značajne aktivnosti u
komisijama i telima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i telima drugih ministarstava
vezanih za naučnu delatnost; rukovođenje naučnim institutcijama)
4. Kvalitet naučnih rezultata:
(Uticajnost; parametri kvaliteta časopisa i pozitivna citiranost kandidatovih radova;efektivni broj
radova i broj radova normiran na osnovu broja koautora; stepen samostalnosti i stepen učešća u
realizaciji radova u naučnim centrima u zemlji i inhostranstvu; doprinos kandidata realizaciji
koautorskih radova; značaj radova)
Radovi dr Veljka Đokića objavljeni u međunarodnim časopisima ranga M21, M22 i M23 do sada
su citirani 21 put, najvećim delom u vrhunskim međunarodnim časopisima, kao što su: Thin Solid
Films, Applied Catalysis B: Environmental, Journal of Hazardous Materials, Applied Clay
Science, Ceramics International, itd. Pozitivna citiranost radova kandidata ukazuje na aktuelnost,
uticajnost i ugled objavljenih radova. Kandidat je u dosadašnjem naučno-istraživačkom radu
publikovao 24 bibliografske jedinice i to: 22 naučna rada i saopštenja na međunarodnom nivou i 2
naučna rada i saopštenja na nacionalnom nivou. Prosečan broj autora po radu za ukupno navedenu
bibliografiju iznosi 7,2.
U svom dosadašnjem radu dr Veljko Đokić je pokazao samostalnost u kreiranju, realizaciji
eksperimenata i u obradi rezultata. Pri tome je demonstrirao visok nivo znanja i sposobnosti.
Rezultati istraživanja koji su prikazani u okviru doktorske disertacije značajno su doprineli
realizaciji projekata i potvrdili istraživačku kompetentnost kandidata. Osim individualnih kvaliteta,
kandidat je pokazao sklonost ka timskom radu, o čemu govore zajedničke publikacije kako sa
kolegama sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, tako i sa kolegama iz drugih institucija iz zemlje i
inostranstva. Rezultate svojih istraživanja je sistematski analizirao, objasnio i publikovao u
uticajnim međunarodnim časopisima.
V Ocena komisije o naučnom doprinosu kandidata sa obrazloženjem
Na osnovu prethodno iznetih rezultata naučno-istraživačkog rada dr Veljka Đokića, mišljenja smo
da kandidat ispunjava sve uslove za izbor u prvo naučno zvanje. U toku svog dosadašnjeg rada
pokazao je da poseduje izuzetno interesovanje za oblast kojom se bavi, kreativnost, preciznost i
upornost u ostvarenju naučno-istraživačkih ciljeva i rešavanju naučno-istraživačkih problema. Na
osnovu uvida u rad i ostvarene rezultate, Komisija referenata predlaže da se dr Veljko Đokić,
dipl.inž. tehnologije izabere u zvanje naučni saradnik.
PREDSEDNIK KOMISIJE
Prof. dr Đorđe Janaćković, redovni profesor
Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
117
MINIMALNI KVANTITATIVNI ZAHTEVI ZA STICANJE POJEDINAČNIH NAUČNIH
ZVANJA Za tehničko-tehnološke i biotehničke nauke
Diferencijalni
Potrebno je da kandidat ima najmanje HH poena, koji treba da pripadaju
uslov-Od prvog
sledećim kategorijama:
izbora u prethodno
zvanje do izbora u
Neophodno
Ostvareno
zvanje…….
Ukupno
16
81,9
M10+M20+M31+M32+M33
9
71
Naučni saradnik M41+M42+M51 ≥
M21+M22+M23+M24 ≥
4
69
Viši naučni
saradnik
Naučni savetnik
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33
M41+M42+M51+M80+M90 ≥
M21+M22+M23+M24+M31+M3
2≥
48
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33
M41+M42+M51+M80+M90 ≥
M21+M22+M23+M24+M31+M3
2≥
70
38
15
54
26
Za izbor u naučnog savetnika je potrebno da je publikovan jedan rad kategorija M41-45 M51-52
na
srpskom jeziku ili jezicima nacionalnih manjina.
118
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
119
NASTAVNO – NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO – METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta, održanoj 21.
novembra 2013. godine, a shodno odluci br 35/348 od 21.11.2013., određeni smo za članove Komisije
za podnošenje izveštaja – referata o ispunjenosti uslova za izbor u naučno zvanje ISTRAŽIVAČ –
SARADNIK za kandidata Milenu Knežević, dipl. inž. tehnologije. O ispunjenosti uslova za izbor
kandidata Milene Knežević, dipl. inž. tehnologije, u naučno zvanje ISTRAŽIVAČ – SARADNIK,
podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
BIOGRAFSKI PODACI
Milena Knežević, dipl. inž. tehnologije, rođena je 14.09.1985. godine u Beogradu.
Osnovnu školu „Sava Kovačević (Jovan Miodragović)“ i XIV beogradsku gimnaziju, prirodnomatematičkog smera, završila je u Beogradu. Osnovne studije na Tehnološko-metalurškom
fakultetu je započela 2004/2005 školske godine, a diplomirala je 2010. godine na Katedri za
Inženjerstvo zaštite životne sredine, sa prosečnom ocenom 8,87. Diplomski rad pod nazivom
„Tretman otpadnih voda grada Kladova“ odbranila je sa ocenom 10.
U toku dosadašnjeg rada, kandidat Milena Knežević pokazala je savesnost, samostalnost i
sklonost ka naučno-istraživačkom radu, a od oktobra 2010. godine student je doktorskih studija na
Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Inženjerstvo
zaštite životne sredine.
Tokom svog istraživačkog rada, objavila je dva rada iz kategorije M23, jedan iz kategorije
M51 i 6 radova kategorije M63, a koautor je i udžbenika Osnove tehnologije prečišćavanja otpadnih
voda u izdanju TMF-a 2013. godine. Kao student doktorskih studija, od 2011. godine drži vežbe na
osnovnim akademskim studijama na predmetu Tehnologija prečišćavanja otpadnih voda.
Govori engleski jezik i potpuno vlada radom na računaru.
NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
Milena Knežević je od 1. februara 2011. godine zaposlena na Tehnološko-metalurškom
fakultetu Uiverziteta u Beogradu, u okviru projekta osnovnih istraživanja pod nazivom „Razvoj
efikasnijih hemijsko-inženjerskih procesa zasnovan na istraživanjima fenomena prenosa i
principima intenzifikacije procesa (broj projekta 172022). U zvanje istraživač-pripravnik izabrana
je 16. decembra 2010. godine.
М23 – Radovi u međunarodnim časopisima (М23=2х3=6)
1. Milena Knežević, Dragan Povrenović, Influence of fluid-mechanical characteristics of
the system on the volumetric mass transfer coefficient and gas dispersion in three-phase
system, Hemijska industrija, DOI:10.2298/HEMIND130629072K
2. Slavica Tomić, Milena Knežević, Nevenka Rajić, Dragan Povrenović, Removal of
magnesium in spring water using the natural zeolite in a continuous flow system,
Hemijska industrija, DOI:10.2298/HEMIND130709073T
М51 Radovi u vodećem časopisu nacionalnog značaja (М51=1x2=2)
1. Milena Knežević, Marija Kicošević, Milena Stojičić, Jana Vidaković, Dragan
Povrenović, Uticaj karakteristika čestica i fluida na prenos mase kiseonika iz gasne u
120
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 30.01.2014.
tečnu fazu i distribuciju mehurova u trofaznom sistemu, Voda i sanitarna tehnika, 45-56,
4-5/ 2013. ISSN 0350-5049, COBISS.SR-ID 4034818 UDK 66.021.3-936:546.21-72
М63. Saopštenje na skupu nacionalnog značaja štampano u celini, (М63=8x0,5=4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
M. Knežević, V. Pavićević, D. Povrenović, Uklanjanje azotnih jedinjenja iz industrijskih
otpadnih voda, Kvalitet vode u sistemima vodovoda i vode u industriji, Zbornik radova,
125-132. Jahorina, maj 2012.
V. Pavićević, S. Milićević, M. Knežević, D. Povrenović, Vrednovanje projekata
prečišćavanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda, Kvalitet vode u sistemima
vodovoda i vode u industriji, Zbornik radova, 115-124. Jahorina, maj 2012.
D. Povrenović, M. Knežević, V. Pavićević, Karakteristike i tretman idustrijskih otpadnih
voda, Kvalitet vode u sistemima vodovoda i vode u industriji, Zbornik radova, 109-113,
Jahorina, maj 2012.
M. Knežević, V. Pavićević, D. Povrenović, Uklanjanje azotnih jedinjenja iz industrijskih
otpadnih voda, Kvalitet vode u sistemima vodovoda i vode u industriji, Zbornik radova,
125-132. Beograd, 8-9 novembar 2012.
V. Pavićević, S. Milićević, M. Knežević, D. Povrenović, Vrednovanje projekata
prečišćavanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda, Kvalitet vode u sistemima
vodovoda i vode u industriji, Zbornik radova, 115-124. Beograd, 8-9 novembar 2012.
D. Povrenović, M. Knežević, V. Pavićević, Karakteristike i tretman idustrijskih otpadnih
voda, Kvalitet vode u sistemima vodovoda i vode u industriji, Zbornik radova, 109-113.
Beograd, 8-9 novembar 2012.
M. Knežević, D. Povrenović, Disperzija vazduha u trofaznom fluidizovanom sloju,
Vodovodni i kanalizacioni sistemi, Zbornik radova, 267-272. Jahorina, maj 2013.
D. Povrenović, M. Knežević, Analiza stanja i projektovanje postrojenja za tretman
otpadnih voda, Vodovodni i kanalizacioni sistemi, Zbornik radova, 322-327. Jahorina,
maj 2013.
MIŠLJENJE KOMISIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA
Na osnovu uspeha postignutog u toku studija i zalaganja u dosadašnjem radu, smatramo da
se radi o kandidatu koji pokazuje izrazitu sklonost ka naučno-istraživačkom radu. Kandidat Milena
Knežević, dipl. inž. tehnologije, ispunjava sve uslove propisane Zakonom o naučno-istraživačkoj
delatnosti za izbor u naučno zvanje istraživač-saradnik, pa članovi komisije za podnošenje izveštajareferata o ispunjenosti uslova, sa zadovoljstvom predlažu Nastavno-naučnom veću Tehnološkometalurškog fakulteta da kandidata izabere u naučno zvanje ISTRAŽIVAČ – SARADNIK i pruži joj
mogućnost da nastavi da se uspešno bavi naučno-istarživačkim radom.
Beograd, 18. decembar 2013. godine
ČLANOVI KOMISIJE
1. Dr Dragan Povrenović, van.prof. TMF-a
2. Dr Mirjana Ristić, red. prof. TMF-a
3. Dr Viktor Pocajt, van.prof. TMF-a
Download

pdf,10000KB - Tehnološko-metalurški fakultet