НАСТАВНО-НАУЧНО ВЕЋЕ
ПОЗИВ
Позивају се чланови Наставно-научног већа Факултета да присуствују 5. редовној
СЕДНИЦИ НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
коју на основу члана 38. Статута факултета заказујем за:
ЧЕТВРТАК 28. ФЕБРУАР 2013. ГОДИНЕ У 12 ЧАСОВА У СВЕЧАНОЈ САЛИ
За заказану седницу НН већа Факултета предвиђа се следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 4. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
одржане 31. 1. 2013. год.
2.НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Алкесандра Перић-Грујић
2.1. Списак дипломираних студената у периоду од 21. 1.2013.- 18. 2. 2013.
2.2. Списак студената који су одбранили завршни рад од 21.1.2013.- 18.2. 2013.
2.3. Пријављени дипломски радови
2.3.1 Образложења тема дипломских радова
2.4 Пријављени дипломски радови (студетни уписани шк. 2005/06)
2.4.1. Образложења тема дипломских радова
2.5. Пријављени завршни радови
2.5.1. Образложења тема завршних радова
2.6. Списак студената који су одбранили завршни мастер рад
2.7. Пријављени завршни мастер радови
2.7.1. Образложења тема завршних мастер радова
2.8. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ
Известилац: Проф. др Петар Ускоковић
2.9. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
2.10. Именовање Комисија за завршни испит студеанта докторских стдудија
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александар Орловић
3.1.Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачка звања
3.2. Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка
звања
3.3. Давање сагласности студентима докторских студија за извођење вежби
3.4. Именовање рецензената за техничко-технолошка решења
4. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
5.ТЕКУЋА ПИТАЊА
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Проф. др Ђорђе Јанаћковић с.р.
2
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
ЗАПИСНИК
са 4. редовне седнице Наставно- научног већа, одржане 31. јануара 2013. год. у 12 часова у
Свечаној сали.
Седници је присуствовало 37 чланова Већа.
Одсутни: Славиша Путић, Рајко Шашић, Бранко Бугарски
Осим чланова Већа седници су присуствовали: Миља Дачић, референт за наставностудентске послове и Велибор Миросављевић, секретар факултета,.
На предлог декана проф. др Ђорђа Јанаћковића, за ову седницу је прихваћен следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1.ОВЕРА И УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 3. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
одржане 27. 12. 2012. год.
2.НАСТАВНА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Алкесандра Перић-Грујић
2.1. Списак дипломираних студената у периоду од 17.12.2012.- 21. 1. 2013.
2.2. Пријављени дипломски радови
2.2.1 Образложења тема дипломских радова
2.3 Пријављени дипломски радови (студенти уписани шк. 2005/06)
2.3.1. Образложења тема дипломских радова
2.4. Пријављени завршни радови
2.4.1. Образложења тема завршних радова
2.5. Списак студената који су одбранили завршни рад
2.6. Пријављени завршни мастер радови
2.6.1. Образложења тема завршних мастер радова
2.7. Предлог за признавање испита положених на другој високошколској установи
2.8. МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ
2.9. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Известилац: Проф. др Петар Ускоковић
2.10. Именовање комисије за завршни испит студената докторских студија
2.11. Продужење рока за одбрану докторске дисертације
2.12. Образац за писање извештаја о подобности теме за израду докторске дисертације
Образац реферата о урађеној докторској дисертацији
3. КАДРОВСКА ПИТАЊА
Известилац: Проф. др Александар Орловић
3.1.Извештај Комисије референата за избор у научно-истраживачка звања
3.2. Именовање Комисије референата за писање Извештаја за избор у научно-истраживачка
звања
3.3. Давање сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на другим факултетима
3.4. Предлог одлуке о именовању Комисије за обезбеђење квалитета
3.5. Рецензије техничко-технолошких решења
4. ПИТАЊА, ПРЕДЛОЗИ И ИНИЦИЈАТИВЕ
5.ТЕКУЋА ПИТАЊА
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
3
Тачка 1.
Записник са 3. редовне седнице НН већа одржане 27. 12. 2012. је усвојен једногласно (као у
материјалу)
Тачка 2.
Известилац по наставним питањима била је проф. др Александра Перић-Грујић, продекан за
наставу.
2.1. НН веће је прихватило списак дипломираних студената у периоду од 17. 12. 2012. до 21. 1.
2013. год. (као у материјалу).
2.2. НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова кандидата (као у
материјалу).
2.3. НН веће је прихватило списак пријављених дипломских радова кандидата (студената
уписаних шк. 2005/06) (као у материјалу).
2.4. НН веће је прихватило списак пријављених завршних радова кандидата (као у материјалу).
2.5. НН веће је прихватило списак студената који су одбранили завршни мастер рад од 17. 12.
2012. до 21. 1. 2013. год. (као у материјалу).
2.6. НН веће је прихватило списак пријављених завршних мастер радова кандидатa (као у
материјалу).
Код кандидата под редним бројем 3. Наташе Поповић (бр. индекса 3091/11) 3. члан Комисије је
др Енис Џунузовић, доцент ТМФ, уместо др Бранимира Југовића, вишег научног сарадника
ИТН САНУ
2.7. НН веће је донело одлуку о признавању испита положених на другим високошколским
установама (као у материјалу)
2.8. НН веће је донело одлуку о прихватању:
III Састава Комисије за оцену и одбрану магистарске тезе (као у материјалу).
Известилац је био проф. др Петар Ускоковић
2. 9. НН веће је донело одлуку о прихватању:
I. Састава Комисија за оцену научне заснованости теме (као у материјалу)
Код кандидата под редним бројем 12. Ирме Дервишевић, дипл. инж. НН веће је сугерисало да
се промени назив теме.
II Извештаја Комисија о оцени научне заснованости докторске дисертације (као у материјалу)
III Састава Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације (као у материјалу)
IV Извештаја Комисија о оцени докторске дисертације (као у материјалу).
4
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
2.10. НН веће је донело одлуку о именовању Комисије за завршни испит студената докторских
студија (као у материјалу).
2.11. НН веће је једногласно донело одлуку о давању саглaсности за продужење рока за
одбрану докторске дисертације
кандидата мр Милене Ћосић, дипл. инж., под називом
„Корелација параметара rheocasting процеса структуре и својства надеутектичких алуминијумсилицијум легура “ до 9. 2. 2014. године (као у материјалу).
2.12. НН веће је размотрило:
- образац за писање извештаја о подобности теме за израду докторске дисертације
- образац реферата о урађеној докторској дисератцији
Отворена је дискусија у којој су учествовали: др Петар Ускоковић, др Борис Лончар, др
Славица Стевановић, др Ђорђе Јанаћковић, др Гордана Ушћумлић, др Невенка Рајић и др
Зорица Цвијовић. Након дискусије закључено је да чланови НН већа који су у Већу научних
области техничких наука обавесте НН веће о усвајању коначне верзије ових образаца.
Тачка 3.
3.1. НН веће је донело одлуку о прихватању Извештаја Комисије референата за избор у
научно-истраживачко звање и то:
1. Др Тамара Радетић, дипл. инж., избор у звање научни саветник
2. Др Весна С. Цветковић дипл. инж., избор у звање виши научни сарадник
3. Др Весна Панић, дипл. инж., избор у звање научни сарадник
4. Др Павле Спасојевић, дипл. инж., избор у звање научни сарадник
5. Др Соња Јаковетић, дипл. инж., избор у звање истраживач сарадник
6. Јелена Марковић, дипл. инж. избор у звање истраживач сарадник
7. Александра Богдановић, дипл. инж. избор у звање истраживач приправник
8. Сања Шешлија, дипл. инж. избор у звање истраживач приправник
3.2. НН веће је донело одлуку о именовању Комисије референата за писање Извештаја за
избор у научно-истраживачко звање и то:
1.
На предлог Катедре за опште техничке науке именује се Комисија референата
за писање Извештаја о испуњености услова за избор Бојана Међе, дипл.инж., у
звање научни сарадник у саставу:
2.
1. Др Марко Ракин, ван. проф. ТМФ
2. Др Славиша Путић, ред. проф. ТМФ
3. Др Александар Седмак, ред. проф. Машинског факултета, Београд
3.
На предлог Катедре за хемијско инжењерство именује се Комисија референата
за писање Извештаја о испуњености услова за избор Иване Димић дипл.инж., у
звање истраживач сарадник у саставу:
4.
a.
b.
c.
Др Бранко Бугарски, ред.. проф. ТМФ
Др Марко Ракин, ван. проф. ТМФ
Др Славиша Путић, ред. проф. ТМФ
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
5
3.3 . НН веће је донело одлуку о давању сагласности наставницима ТМФ за ангажовање на
другим факултетима:
1.
др Дарку Радосављевићу, доценту Технолошко-металуршког факултета у Београду,
даје се сагласност за извођење наставе на Високој школи струковних студијаБеоградска политехника у Београду, из предмета „Одрживи развој“, смер
Инжењерство заштите животне средине са фондом од 4 часа у зимском семестру
шк. 2012/13. године.
3.4 НН веће је донело одлуку о именовању Комисије за обезбеђење квалитета (као у
материјалу).
3.5. НН веће је донело одлуку о прихватању рецензије за техничко-технолошка решења
(као у
материјалу).
Тачка 4.
НН веће је информисано о следећем:
- Проф. др Александра Перић-Грујић је обавестила чланове НН већа о начину попуњавање
испитних пријава и о броју студената који студирају по старом Закону.
- Проф. др Ђорђе Јанаћковић је обавестио чланове НН већа о предстојећој акредитацији
факултета и тим поводом замолио наставнике и Катедре да погледају детаљно своје
предмете и изврше евентуалну рационализацију и оптимизацију предмета.
- Проф. др Ђорђе Јанаћковић је обавестио чланове НН већа о достављеним примедбама на
Правилнике о минималнм условима за избор у научна звања и звања наставника.
Отворена је дискусија у којој су учествоавли: др Зорица Кнежевић-Југовић, др Ђорђе
Јанаћковић, др Мирјана Ристић, др Недељко Крстајић и др Мирјана Костић. Након
дискусије договорено је да се евентуалне допуне и сугестије доставе у току сутрашњег дана.
- Проф. др Ђорђе Јанаћковић је обавестио чланове НН већа да у наредном периоду треба да
се именују координатори студијских програма за акредитацију, који ће координирати
пословима акредитације између катедара које учествују у реализацији одређеног студијског
програма
Седница је завршена у 13.10
Записничар,
ПРЕДСЕДНИК НН ВЕЋА ФАКУЛТЕТА
Зорана Маринковић, с.р.
Проф. др Ђорђе Јанаћковић, с.р
6
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Prilog uz tačku 2.1.
2.1. SPISAK DIPLOMIRANIH STUDENATA U PERIODU
od 21.01.2013. do 18.02.2013. god.
Br.
indeksa
305/04
238/03
Prezime i ime
1. Jović V. Predrag
2. Žujović G. Zorica
Odsek
Mentor
FI
IZŽS
Dr B. Lončar
Dr D. Povrenović
Ocena
Pros.
Dipl. rad
7,24
10
7,52
10
Dat.
odbr.
07.02.
13.02.
Prilog uz tačku 2.2.
2.2. SPISAK STUDENATA KOJI SU ODBRANILI ZAVRŠNI RAD
od 21.01.2013. do 18.02.2013. god.
Prezime i ime
Br.
indeksa
Studijski
program
1. Grujić S. Ivana
2. Čorbić B. Branka
3. Grba M. Milana
3/06
115/06
81/08
FI
BT
BI
Mentor
Dr Đ. Janaćković
Dr S. Šiler Marinković
Dr S. Dimitrijević
Ocena
Pros.
Dipl. rad
7,49
10
7,60
10
8,37
10
Dat.
odbr.
21.01.
06.02.
18.02.
Prilog uz tačku 2.3.
2.3. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI
Prezime i ime,
Br. Indeksa
1. Perić Gordana
309/04
2. Marković Vladimir
76/99
Mentor,
Koreferent
Dr Radoslav Aleksić
(1)
Dr Vesna Radojević
Dr Bajat Jelena
(1)
Dr Miodrag Maksimović
3. Radisavljević Anđela
06/04
Dr Petar Uskoković
(1)
Dr Radoslav Aleksić
4. Ljubenović Predrag
252/00
Dr Gordana Kokeza
(1)
Dr Branko Bugarski
5. Ilić Miloš
245/02
Dr Predrag Živković
(1)
Dr Milorad Zrilić
Tema
Mikrostruktura i mehanička svojstva
tankoslojnih laminatnih polimernih
kompozitnih materijala
Uloga supstituisanih aromatičnih
aldehida u elektrohemijskom
taloženju Zn-Mn legura
Nanomehanička svojstva
biopolimernih filmova na bazi
hitozana i glukomanana ojačanih
keratinom
Upravljanje procesom primene
standarda kvaliteta u proizvodnji
lekovitog bilja u cilju osvajanja novih
tržišta
Određivanje tehničko-tehnoloških
karakteristika kvaliteta termalne ofset
ploče kodak trilian SP
Odsek
GI
IZ
FI
HI
BIB
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
7
2.3.1. OBRAZLOŽENJA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA
1. Perić Gordana
Tema: Mikrostruktura i mehanička svojstva tankoslojnih laminatnih
polimernih kompozitnih materijala
Mentor: Dr Radoslav Aleksić
Laminatni polimerni kompoziti imaju široku primenu u industriji kao zaštitne barijerne
prevlake protiv oksidacije i UV zračenja jer poseduju dobra svojstva u pogledu toplotnog
zavarivanja i automatskog pakovanja. Takođe poseduju i odlična mehanička svojstva. Kao i kod
svih komozita, procesiranje i morfologija laminata su od ključnog značaja za postignuta svojstva
laminatnih polimernih kompozitnih materijala.
Predmet ovog diplomskog rada je ispitivanje zavisnosti mehaničkih svojstava od
morfologije višeslojnih polimernih kompozita dobijenih procesom koekstruzije. Materijali za
ispitivanje se sastoje od pet slojeva poliamida, polietilena niske gustine i etilvinilalkohol
kopolimera (PA/EVOH/PENG/EVOH/ PA). Predviđeno je prvo ispitivanje morfologije laminatnih
slojeva, a zatim mehaničkih svojstava polaznih komponenata i dobijenih kompozita. Mehanička
svojstva dobijenih kompozita biće utvrđena ispitivanjem na zatezanje na hidrauličkoj kidalici sa
računarskim sistemom za prikupljanje rezultata merenja.
2. Marković Vladimir
Tema: Uloga supstituisanih aromatičnih aldehida u elektrohemijskom taloženju
Zn-Mn legura
Mentor: Dr Bajat Jelena
U poslednjih deset godina, elektrohemijski taložene prevlake Zn–Mn legure dobijaju na
značaju u zaštiti čelične površine od korozije. Pokazano je da se koroziona postojanost Zn–Mn
legura povećava sa porastom procenta Mn u leguri. Najlakši način da se poveća sadržaj Mn u
leguri je povećanje gustine struje taloženja, što opet ima za posledicu ubrzanje paralelne reakcije
izdvajanja vodonika i pojavu dendrita.
U ovom radu će biti ispitivan uticaj specifičnih dodataka na usporavanje reakcije
izdvajanja vodonika i sprečavanje nastajanja dendrita prilikom elektrohemijskog taloženja Zn-Mn
legura visokim gustinama struje. Biće ispitivan uticaj dva aromatična aldehida, kao specifičnih
dodataka na taloženje legure, pomoću različitih elektrohemijskih metoda. Pored toga, vršiće se
analiza uticaja dodataka na sledeće osobine nastalih Zn-Mn prevlaka: izgled prevlaka (ispitivanje
elektronskim mikroskopom), hrapavost prevlaka, hemijski sastav i koroziona postojanost u 3%
NaCl (merenjem promene potencijala otvorenog kola u agensu korozije).
3. Radisavljević Anđela
Tema:
Nanomehanička svojstva biopolimernih filmova na bazi hitozana i
glukomanana ojačanih keratinom
Mentor: Dr Petar Uskoković
Poslednjih decenija biorazgradivi polimerni kompozitni materijali su predmet intenzivnih
istraživanja. Hitin i njegov derivat hitozan je jedan od najčešće korišćenih prirodnih polisaharida.
Zbog svoje rastvorljivosti u vodenim rastvorima sirćetne kiseline, a zatim i u većini baznih i
neutralnih rastvarača, hitozan je češće u upotrebi u odnosu na hitin iz kog nastaje. Glukomanan
predstavlja polisaharid koji se sastoji od glukoze i manoze koji su vezani u lance, i poput hitozana
već ima svoju upotrebnu vrednost u ishrani i njenom regulisanju. Ovi bioplimeri pružaju širok
spektar mogućih primena, od lečenja oboljenja, do proizvodnje antimikrobne ambalaže, ali njihova
ograničenja se javljaju u relativno slabim mehaničkim svojstvima.
8
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Cilj ovog rada je ispitivanje efekta ojačavanja biopolimernih filmova na bazi hitozana,
glukomanana i njihovih smeša sa keratinom koji je ekstrahovan iz perja. Nanomehanička
karakterizacija biopolimernih filmova biće ispitana metodom nanoindentacije u cilju proučavanja
nanomehaničkih svojstava (modula elestičnosti i tvrdoće) kao i površinske morfologije
hitozanskih, glukomananskih filmova i njihovih smeša sa razlicitim sadržajem keratina.
4. Ljubenović Predrag
Tema: Upravljanje procesom primene standarda kvaliteta u proizvodnji lekovitog
bilja u cilju osvajanja novih tržišta
Mentor: Dr Gordana Kokeza
Standardizacija kvaliteta procesa proizvodnje proizvoda različite vrste i namene
predstavlja jedan od preduslova njihovog plasmana na tržištu. Proizvodnja lekovitog bilja
predstavlja specifičnu vrstu proizvodnje kako zbog namene datih proizvoda, tako i zbog
dosadašnjeg iskustva u načinima proizvodnje i distribucije ovih proizvoda. Predmet ovog
diplomskog rada jeste proučavanje specifičnosti procesa primene standarda kvaliteta u proizvodnji
lekovitog bilja, a cilj rada jeste da ukaže na sve bitne aspekte datog procesa, čija primena bi
omogućila osvajanje novih tržišta, kako u zemljama regiona, tako i u visoko razvijenim zemljama.
U prvom delu rada obradiće se teoretski aspekti uvođenja standarda kvaliteta i njihov uticaj na
plasman proizvoda, dok će u drugom delu rada proces primene standarda kvaliteta biti proučen na
primeru konkretnog proizvođača lekovitog bilja. U radu će se primeniti metode analize, sinteze,
verifikaciona metoda i metoda studije slučaja.
5. Ilić Miloš
Tema: Određivanje tehničko-tehnoloških karakteristika kvaliteta termalne ofset
ploče kodak trilian SP
Mentor: Dr Predrag Živković
Za svakog proizvođača ofset ploča izuzetno je značajno da može objektivno pozicionirati
svoj proizvod u odnosu na konkurentske proizvode. Predmet ovog diplomskog rada jeste
određivanje nekih tehničko-tehnoloških karakteristika kvaliteta ofset ploče Kodak Trilian SP, koja
se razvija u razvijaču Kodak SP 200 – D, u cilju njenog poređenja sa sličnim proizvodima
kompanije Agfa - ofset pločom N93T.
U ovom radu koristiće se metodologija koja se primenjuje u kompaniji Agfa, u cilju
objektivne analize karakteristika kvaliteta ofset ploče Trilian SP.
Najpre će se uporedno analizirati boja kopirnog sloja ofset ploče i kontrast između
štampajućih i neštampajućih elemenata, zatim otpornost na različite uslove skladištenja da bi se na
kraju uporedno ispitala njihova eksploataciona svojstva u CtP (ComputerToPlate) proizvodnom
toku. U tom cilju će se, najpre, utvrditi optimalni uslovi osvetljavanja i razvijanja ispitivanih ofset
ploča na osvetljivaču Avalon N8-20, a zatim na njima osvetliti kontrolni elementi. Ploče će se
razviti i izvršiće se analiza kvaliteta reprodukcije reprodukovanih kontrolnih elemenata. Ova
analiza će se izvršiti i direktno na dobijenoj štamparskoj formi, i na otisku načinjenom na
štamparskoj mašini za ofset štampu sa dobijenih štamparskih formi. Ispitaće se i izdržljivost
štamparskih formi u realnim eksploatacionim uslovima, odnosno koliki se tiraž može dobiti bez
primetnog smanjenja nivoa kvaiteta otiska.
Analiza kvaliteta reprodukcije na štamparskoj formi obaviće se vizuelno i pomoću
mernog uređaja Spectroplate. Analiza kvaliteta otiska obaviće se instrumentom za
spektrodenzitometrijska merenja – Spectro Dens i vizuelno.
Eksperimentalni deo ovog rada biće obavljen u kompaniji Agfa Graphics, Plate system
application group, Mortsel, Belgija, pod rukovodstvom menadžera prodaje i lidera grupe Guido
Hauquier-a.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
9
Prilog uz tačku 2.4.
2.4. PRIJAVLJENI DIPLOMSKI RADOVI
(Studenti upisan šk. 2005/06)
Prezime i ime,
Br. indeksa
Mentor,
Koreferent
1. Ilić Marija
220/05
Dr Gordana Kokeza
(1)
Dr Aleksandra Perić-Grujić
Dr Dušan Mijin
(1)
Dr Gordana Ušćumlić
Dr Predrag Živković
(1)
Dr Milorad Zrilić
Dr Marko Rakin
(2)
Dr Slaviša Putić
2. Zlatković Marija
12/05
3. Jelisavac Bojan
18/05
4. Bojić Jelena
59/05
5. Andonov Jasmina
242/05
Dr Marica Rakin
(2)
Dr Maja Vukašinović Sekulić
6. Čolaković Nevena
141/05
Dr Simonida Tomić
(2)
Dr Melina Kalagasidis Krušić
7. Stefanović Branka
133/05
Dr Gordana Kokeza
(2)
Dr Aleksandar Marinković
Tema
Upravljanje kvalitetom
industrijskih proizvoda u
funkciji unapređenja poslovanja
preduzeća prehrambene
industrije
Ispitivanje solvatohromnih
svojstva nekih heteroarilazo
piridonskih boja
Ispitivanje otpornosti ofset
ploča na mehaničke uticaje
Dimenzionisanje i proračun
čvrstoće cilindrične vertikalne
posude pod pritiskom
Stabilnost i proteolitička
aktivnost komercijalne starter
kulture (ABY-6) u
fermentisanom napitku na bazi
surutke
Ispitivanje mehaničkih
svojstava poli(2-hidroksietil
(met)akrilat/itakonska kiselina)
hidrogelova
Tehno-ekonomska opravdanost
proizvodnje alkalnih smola
baziranih na sirovinama
dobijenim reciklažom PET-a
SP/Profil
TK
BT
GI
FI
BT
FI
FI
2.4.1. OBRAZLOŽENJA TEMA DIPLOMSKIH RADOVA
1. Ilić Marija
Tema: Upravljanje kvalitetom industrijskih proizvoda u funkciji unapređenja
poslovanja preduzeća prehrambene industrije
Mentor: Dr Gordana Kokeza
Kvalitet proizvoda predstavlja jedan od najznačajnijih faktora njegovog plasmana i
poslovnog uspeha preduzeća koji ga proizvodi. Sa stanovišta tehničkih i ekonomskih kriterijuma
kvalitet proizvoda je kompleksna kategorija, tako da njegovo ostvarenje podrazumeva niz
aktivnosti u fazi pripreme, proizvodnje i završnih operacija ciklusa reprodukcije. Date aktivnosti
podrazumevaju odgovarajući sistem upravljanja, kako bi se efikasno i efektivno realizovale.
Predmet ovog diplomskog rada jeste proučavanje procesa upravljanja kvalitetom proizvoda u
oblasti prehrambene industrije, a cilj rada jeste da ukaže na to koje metode upravljanja treba
primeniti kako bi se ostvario adekvatan kvalitet proizvoda i kako bi preduzeće ostvarilo bolji
poslovni uspeh. U radu će se primeniti analitička, sintetička, verifikaciona i metoda studije slučaja.
10
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
2. Zlatković Marija
Tema: Ispitivanje solvatohromnih svojstva nekih heteroarilazo piridonskih boja
Mentor: Dr Dušan Mijin
U okviru rada će se izvršiti sinteza arilazo boja iz 3-cijano-6-hidroksi-4-metil-2-piridona i
3-cijano-1-etil-6-hidroksi-4-metil-2-piridona, kao i heterocikličnih amina (2-aminobenzotiazol, 2aminotiazol i 2-amino-5-nitrotiazol). Dobijeni proizvodi bi se okarakterisali temperaturama
topljenja, UV, FTIR i NMR podacima. Snimanje UV-vis spektara će se vršiti u 20 rastvarača
različite polarnosti u opsegu 200 - 700 nm.
U nastavku rada proučavaće se uticaj rastvarača na UV-vis apsorpcione spektre
ispitivanih jedinjenja. Efekat polarnosti rastvarača, kao i proton-donorskih i proton-akceptorskih
interakcija rastvarača sa molekulima ispitivanih piridona, biće proučavan metodom linearne
korelacije slobodne energije solvatacije, odnosno Kamlet-Taftovom jednačinom. Na osnovu
rezultata korelacione analize i određivanja optimalne geometrije diskutovaće se uticaj
supstituenata i rastvarača na solvatohromna svojstva ispitivanih jedinjenja.
3. Jelisavac Bojan
Tema: Ispitivanje otpornosti ofset ploča na mehaničke uticaje
Mentor: Dr Predrag Živković
Ofset štampa je trenutno najzastupljenija tehnika štampe. Razvojem vodeće tehnike
pomeraju se granice u grafičkoj industriji. Sve veća zahtevnost korisnika kao i velika konkurencija
zahtevaju neprestana usavršavanja raznih svojstava ofset ploča, kao i njihovih mogućnosti. U cilju
postizanja i proveranja ovih usavršavanja obavljaju se brojna testiranja, analize i promene
formulacija sastava kopirnog sloja i drugačija tretiranja aluminijumske osnove.
Ovaj diplomski rad će se baviti ispitivanjem otpornosti ofset ploča na mehaničke uticaje.
Akcenat će biti stavljen na reagovanja kopirnog sloja na različite mehaničke testove. Vršiće se
analiza i komparacija rezultata ofset ploča sa različitom formulacijom kopirnog sloja. Za testiranje
će se koristiti termalne ploče kompanije Agfa Gevart. Ispitivanja će se vršiti na uređajima koji
simuliraju uslove transporta i rukovanja ploča prilikom čega može doći do mehaničkih oštećenja
površine ploča.
Diplomski rad će sadržati analizu samih uređaja za testiranje, načina na koji oni utiču na
ploče kao i šta svaki uređaj simulira. Takođe će biti obavljena analiza prirode i vrste oštećenja koja
se pojavljuju na površini kopirnog sloja. Ispitivane ofset ploče će biti skladištene na različitim
uslovima (temperatura i relativna vlažnost vazduha). Isto tako i sami testovi će se obavljati pod
različitim uslovima.
Eksperimentalni deo rada obaviće se u kompaniji Agfa Graphics, Mortsel, Belgija, GS/New
Product Introductions Team. Mentor diplomskog rada je dr Predrag Živković, a ko-referent dr
Milorad Zrilić.
4. Bojić Jelena
Tema: Dimenzionisanje i proračun čvrstoće cilindrične vertikalne posude pod
pritiskom
Mentor: Dr Marko Rakin
Usvajanjem zakonske regulative iz oblasti opreme pod pritiskom počinje primena serije
evropskih standarda SRPS EN 13445 (1-8) koji obuhvataju izbor konstrukcionih materijala,
dimenzionisanje, proračune čvrstoće, postupke izrade i kontrolu posuda pod pritiskom koje nisu
izložene plamenu. U prvom delu rada će biti dat pregled primene posuda pod pritiskom u
farmaceutskoj industriji. Na primeru cilindrične vertikalne posude pod pritiskom, u drugom delu
rada, biće urađeno dimenzionisanje i proračun čvrstoće posude prema standardu SRPS EN 13445 i
prethodne serije standarda SRPS ME2. Odrediće se debljine zidova cilindričnog omotača i debljine
zidova gornjeg i donjeg torisferičnog danca. Biće diskutovane razlike u postupku proračuna i
dobijenim rezultatima.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
11
5. Andonov Jasmina
Tema: Stabilnost i proteolitička aktivnost komercijalne starter kulture (ABY-6) u
fermentisanom napitku na bazi surutke
Mentor: Dr Marica Rakin
Surutka zbog svog nutritivno vrednog sastava predstavlja veoma dobar supstrat za
primenu u različitim biotehnološkim procesima. Njena visoka nutritivna vrednost čini je veoma
interesantnom za proizvodnju fermentisanih napitaka.
Proteine surutke čine različite termolabilne frakcije kao što su ß-laktoglobulin, αlaktalbumin, albumin krvnog seruma, imunoglobulin i termostabilna frakcija proteoza i peptona.
Oni spadaju u nutritivno najvrednije proteine zahvaljujući svom sastavu koji karakteriše veliki
udeo esencijalnih aminokiselina (najviše lizina, cisteina i metionina). Proizvodnja funkcionalnih
fermentisanih napitaka na bazi surutke pomoću proteolitičkih bakterija mlečne kiseline može da
predstavlja dobru alternativu za iskorišćenje visoko vrednih proteina surutke u cilju poboljšanja
nutritivnih karakteristika fermentisanog napitka. Tokom mlečno kisele fermentacije oslobađaju se
proteaze i peptidaze što dovodi do hidrolize proteina surutke, čiji proizvodi mogu imati određenu
fiziološku ulogu u organizmu.
Cilj rada bio je da se odredi doprinos ispitane komercijalne starter kulture procesu proteolize i
uporedi stabilnost napitka proizvedenog fermentacijom surutke i surutke obogaćene mlekom.
Proteolitička aktivnost u uzorcima na bazi surutke određivaće se metodom sa o-ftalaldehidom
(OPA), pre i nakon fermentacije uzoraka (0 i 4h) a stabilnost proizvedenog napitaka na bazi
surutke pratiće se određivanjem ukupnog broja živih ćelija, promenom pH vrednosti i titracijske
kiselosti tokom 25 dana čuvanja.
6. Čolaković Nevena
Tema: Ispitivanje mehaničkih svojstava poli(2-hidroksietil (met)akrilat/itakonska
kiselina) hidrogelova
Mentor: Dr Simonida Tomić
Hidrogelovi kao polimerni biomaterijali imaju značajnu primenu u medicini i farmaciji. Izbor
i sastav komponenata za sintezu hidrogelova je jedan od važnijih koraka koji određuje strukturu
polimerne mreže hidrogelova, a samim tim stepen bubrenja, difuziona i mehanička svojstva, kao i
dalju primenu.
U ovom radu će se izvesti sinteza niza kopolimernih hidrogelova na bazi 2-hidroksietil
(met)akrilata i itakonske kiseline, radikalnom polimerizacijom u vodenom rastvoru, pri čemu će se
varirati udeli itakonske kiseline. Karakterisanje kopolimernih hidrogelova će se izvesti praćenjem
bubrenja gelova u puferu pH 7.40 i na temperaturi 37 oC. Izračunaće se difuzioni parametri
bubrenja gelova i diskutovati uticaj sadržaja itakonske kiseline. Preko dinamičko-mehaničke
analize hidrogelova, izmeriće se moduli smicanja hidrogelova i utvrditi zavisnost od sadržaja
itakonske kiseline u hidrogelovima.
7. Stefanović Branka
Tema: Tehno-ekonomska opravdanost proizvodnje alkalnih smola baziranih na
sirovinama dobijenim reciklažom PET-a
Mentor: Dr Gordana Kokeza
Predmet ovog diplomskog rada jeste ispitivanje tehnološke i ekonomske opravdanosti
proizvodnje alkidnih smola koje se dobijaju sintezom iz komercijanih sirovina i poliolnih
kompnenata koje se dobijau iz otpadnog polietilentereftalata (PET). Rad je koncipiran tako da se
sastoji iz dva dela. U prvom delu rada daće se prikaz postupka proizvodnje alkidnih smola koji se
sastoji iz dve faze: katalitičke depolimerzacije PET-a u prisustvu dvo- i tro-funkcionalnih
alkohola, (postupak kojim se dobijaju hidroksi-funkcionalne komponente za sintezu alkidnih
smola (alkoholizati) i faze sinteze alkidnih smola baziranih na alkoholizatima iz prve faze. U
12
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
drugom delu rada izvršiće se analiza ekonomske opravdanosti datog postupka, pri čemu će se
računati potrebna ulaganja u proces, troškovi, cena koštanja proizvoda kao i komparativna analiza
sa konkurentskim proizvodima. U radu će takođe biti naznačen i značaj ekoloških aspekata
procesa i njegov doprinos zaštiti životne sredine. Cilj rada jeste da se na osnovu analize
tehnoloških i ekonomskih pokazatelja predmetne proizvodnje dođe do zaključka da li je proces
opravdan sa stanovišta ispunjenosti tehno-ekonomskih kriterijuma. U radu će se koristiti
analitička, sintetička i verifikaciona metoda.
Prilog uz tačku 2.5.
2.5. PRIJAVLJEN ZAVRŠNI RAD
Ime i prezime,
Br. indeksa
1. Uroš Popović
02/01
2. Ivana Vologaz
08/06
Mentor,
Koreferent
Dr Milorad Zrilić
(1)
Dr Radoslav Aleksić
Dr Sava Veličković
(2)
Dr Dušan Antonović
Tema
Metode i značaj ispitivanja bez razaranja
u kontroli ispravnosti posuda pod
pritiskom
Uticaj temperature na kapacitet
adsorpcije boje Basic Green 4 na
kopolimerima 2-akrilamido-2metilpropansulfonske kiseline i metilenbis-akrilamida
SP/Profil
IM
IZŽS
2.5.1. OBRAZLOŽENJE TEME ZAVRŠNOG RADA
1. Uroš Popović
Tema: Metode i značaj ispitivanja bez razaranja u kontroli ispravnosti posuda pod
pritiskom
Mentor: Dr Milorad Zrilić
Posude pod pritiskom su tokom eksploatacije u hemijskoj i procesnoj industriji
neprekidno izložene nepovoljnim radnim uslovima koji prouzrokuju velika opterećenja praćena
visokim vrednostima napona i deformacija u materijalu konstrukcije. Ovakvi nepovoljni radni
uslovi mogu dovesti do oštećenja na samoj konstrukciji koja je neophodno na vreme otkriti kako
ne bi došlo to otkaza ili havarije. U ovakvim slučajevima, ispitivanja bez razaranja (IBR)
predstavljaju nezamenljiv "alat" pri kontroli ispravnosti procesnih postrojenja. Ovakva ispitivanja
omogućavaju kontrolu kvaliteta izrade i eksploatacije posuda pod priiskom bez narušavanja
njihove konstrukcije, a vrlo često i bez zaustavljanja procesa koji se u njima odvija. Iz tog razloga
je veoma važno poznavati teorijske postavke u vezi ispitivanja bez razaranja, pregled postojećih
metoda, metodologiju ispitivanja, oblast primene i tačnost metoda, što i predstavlja temu i zadatak
ovog završnog rada
2. Ivana Vologaz
Tema: Uticaj temperature na kapacitet adsorpcije boje Basic Green 4 na
kopolimerima 2-akrilamido-2-metilpropansulfonske kiseline i metilen-bisakrilamida
Mentor: Dr Sava Veličković
Materijali na bazi 2-akrilamido-2-metilpropansulfonske kiseline pokazali su se kao
pogodni za različite biomedicinske primene, optičke senzore, selektivno vezivanje i uklanjanje
različitih jona. Modifikovanje metilen-bis-akrilamidom smanjuje hidrofilnost sistema što
omogućuje širu primenu, posebno u vodenim sredinama.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
13
U ovom radu izvršiće se sinteza kopolimera 2-akrilamido-2-metilpropansulfonske
kiseline i metilen-bis-akrilamida. Za sve uzorke odrediće se ravnotežni kapacitet adsorpcije boje
Basic Green 4 pri različitim temperaturama, na osnovu čega će se odrediti termodinamički
parametri adsorpcije ovog materijala.
Prilog uz tačku 2.6.
2.6. SPISAK STUDENATA KOJI SU ODBRANILI ZAVRŠNI MASTER RAD
od 21.01.2013. do 18.02.2013. god.
Prezime i ime
Br.
indeksa
Studijski
program
1. Nikola R. Zlatković
2. Igor M. Bogdanović
3114/11
3043/10
HI
IZ
3. Ivan R. Nikolić
3058/10
BI
4. Marijan V. Bajić
3060/11
BI
Mentor
Dr Emila Živković
Dr Dušan Antonović
Dr Slavica ŠilerMarinković
Dr Ljiljana Mojović
Ocena
Prosek
Završni
mas. rad
Dat.
odbr.
9,63
9,00
9,56
10
10
10
25.01.
31.01.
8,38
10
18.02.
14.02.
Prilog uz tačku 2.7.
2.7. PRIJAVLJENI ZAVRŠNI MASTER RAD
Kandidat-tema
1. MILIĆEVIĆ KSENIJA, dipl. inž.
3017/12
DOBIJANJE POROZNIH NOSAČA NA
BAZI ALFA-KALCIJUMFOSFATA/HIDROKSIAPATITA
DOPIRANIH SREBROM I
SILICIJUMOM
Komisija
1. Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
2. Dr Rada Petrović, red. prof. TMF
3. Dr Snežana Grujić, van. prof. TMF
Stud.
program
HI
2.7.1. OBRAZLOŽENJE TEME ZAVRŠNOG MASTER RADA
1. Milićević Ksenija
Tema: Dobijanje poroznih nosača na bazi alfa-kalcijum-fosfata/hidroksiapatita
dopiranih srebrom i silicijumom
Mentor: Dr Đorđe Janaćković
Bioaktivna keramika ima veliki potencijal za reparaciju ili zamenu oštećenih delova
koštanog tkiva. Klinička primena biomaterijala zavisi pre svega od fizičkih i hemijskih svojstava
materijala. Jedan od najvažnijih izazova predstavlja dizajniranje i procesiranje poroznih materijala
po strukturi sličnih koštanom tkivu koji bi omogućili vaskularizaciju i urastanje novoformiranog
koštanog tkiva.
Cilj ovog rada je dobijanje mikro-poroznih keramičkih materijala, tehnikom replike
sunđera, polazeći od srebrom i silicijumom dopiranog hidroksiapatita (HAP), koji će biti sintetisan
hidrotermalnim postupkom. Cementni prah na bazi alfa-kalcijum-fosfat (α-TCP) i HAP za
pripremu poroznih keramičkih nosača biće dobijen termičkim tretiranjem sintetisanog
hidroksiapatita dopiranog srebrom i silicijumom. Za dobijanje poroznog kalcijum-fosfatnog
materijala koristiće se disperzije sa različitim odnosom praha α-TCP/HAP, vode i polivinil
alkohola (PVA). Karakterizacija sitetisanih prahova korišćenih za pripremu poroznih nosača
14
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
izvršiće se rendgenskom difrakcionom analizom (XRD), skenirajućom elektronskom
mikroskopijom (SEM) sa energetskom disperzivnom spektroskop-ijom (EDS), infracrvenom
sprektroskopijom (FTIR). Pored navedenih metoda karakterizacije biće određene i vrednosti
pritisne čvrstoće poroznih nosača, kao i antimikrobna aktivnost u in vitro uslovima na kulturama
bakterija Staphylococcus aureus i Escherichia coli.
Prilog uz tačku 2.8.
2.8. MAGISTARSKE TEZE
III. Komisija za ocenu i odbranu magistarske teze
Kandidat-tema
1. ZORAN ĐUKANOVIĆ, dipl. inž.
MODELOVANJE I SIMULACIJA
PROCESA HIDROOBRADE SMEŠE
GASNOG ULJA I LAKOG CIKLIČNOG
ULJA
Komisija
1. Dr Aleksandar Orlović, van. prof. TMF
2. Dr Mirjana Kijevčanin, red. prof. TMF
3. Dr Sandra Glišić, naučni saradnik TMF
4. Dr Aleksandar Jovović, red. prof. MF
Kated.
OHT
IV. Ocena magistarske teze (Izveštaj u prilogu)
Kandidat-tema
1. ANA STANISAVLJEV, dipl. inž.
PROCENA I OPTIMIZACIJA
ODZIVNIH KARAKTERISTIKA
POTENCIOMETRIJSKIH SENZORA
ZA ANALIZU POVRŠINSKI
AKTIVNIH MATERIJA
Komisija
1. Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. TMF
2. Dr Ljubinka Rajaković, red. prof. TMF
3. Dr Vedrana Marinović, naučni savetnik
Instituta tehničkih nauka SANU
Kat.
AH i
KK
Prilog uz tačku 2.9.
2.9. DOKTORSKE DISERTACIJE
I. Komisija za ocenu naučne zasnovanosti teme
Kandidat-tema
1. MARIJA MIHAJLOVIĆ, dipl. inž.
SORPCIJA JONA OLOVA, KADMIJUMA I
CINKA IZ VODENIH RASTVORA NA
PRIRODNOM I MODIFIKOVANOM
ZEOLITU
2. JASMINA MARKOVSKI, dipl. inž.
UKLANJANJE ARSENA PRIMENOM
PRIRODNIH I SOLVOTERMALNO
SINTETISANIH STRUKTURA KALCIJUMKARBONATA MODIFIKOVANIH NANO
ČESTICAMA METALA
3. JELENA MILOJKOVIĆ, dipl. inž.
BIOSORPCIJA ODABRANIH TEŠKIH
METALA KOMPOSTOM
Komisija
1. Dr Rada Petrović, red. prof. TMF
2. Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
3. Dr Ljubinka Rajaković, red. prof. TMF
4. Dr Antonie Onjia, naučni savetnik INN Vinča
5. Dr Bojan Jokić, naučni saradnik TMF
1. Dr Aleksandar Marinković, docent TMF
2. Dr Ljubinka Rajaković, red. prof.
3. Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. TMF
4. Dr Dušan Antonović, red. prof. TMF
5. Dr Antonije Onjia, naučni savetnik INN Vinča
6. Dr Miodrag Mitrić, naučni savetnik INN Vinča
1. Dr Mirjana Ristić, red. prof. TMF
2. Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. TMF
3. Dr Mirjana Stojanović, naučni savetnik
Instituta ITNMS
Kat.
NHT
IZŽS
IZŽS
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
15
II. Ocena naučne zasnovanosti teme (Izveštaj u prilogu)
Kandidat-tema
1. Mr ZORANA BOLTIĆ, dipl. inž.
OBEZBEĐENJE KVALITETA I
UVOĐENJE ČISTIJE PROIZVODNJE U
GENERIČKOJ FARMACEUTSKOJ
INDUSTRIJI
2. ALEKSANDAR RADOJKOVIĆ,
dipl. inž.
SVOJSTVA KERAMIKE NA BAZI
BARIJUM-CERIJUM-ITRIJUM-OKSIDA
KAO ELEKTROLITA ZA ČVRSTE
GORIVNE ĆELIJE
3. ZVEZDANA BAŠČAREVIĆ, dipl. inž.
UTICAJ RASTVORA AMONIJUMNITRATA I NATRIJUM-SULFATA NA
MEHANIČKA SVOJSTVA I STRUKTURU
GEOPOLIMERA NA BAZI
ELEKTROFILTERSKOG PEPELA
TERMOELEKTRANA
4. IVAN DUGANDŽIĆ, dipl. inž.
STRUKTURNE, MORFOLOŠKE I
FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE
HIBRIDNIH NANO ČESTICA TITAN(IV)OKSIDA DOBIJENIH METODOM
NISKOTEMPERATURNE AEROSOL
SINTEZE
5. MILICA ARSENOVIĆ, dipl. inž.
OPTIMIZACIJA I PREDVIĐANJE
KVALITETA MATERIJALA, PROCESA I
KRAJNJIH OSOBINA OPEKARSKIH
PROIZVODA MATEMATIČKIM
MODELOVANJEM
KARAKTERISTIČNIH PARAMETARA
6. Mr OLIVERA PRODANOVIĆ, dipl. inž.
RAZVOJ IMOBILISANIH SISTEMA
PEROKSIDAZE IZ RENA (Armoracia
rusticana) ZA POLIMERIZACIONE
REAKCIJE I UKLANJANJE FENOLA IZ
OTPADNIH VODA
Komisija
1. Dr Mića Jovanović, van. prof. TMF
2. Dr Slobodan Petrović, red. prof. TMF
3. Dr Vojislav Božanić, van. prof. FON, Beograd
1. Dr Jelena Miladinović, van. prof. TMF
2. Dr Goran Branković, naučni savetnik
Institut za multidisciplinarna istraživanja
3. Dr Rada Petrović, red. prof. TMF
4. Dr Zorica Branković, naučni savetnik
Institut za multidisciplinarna istraživanja
5. Dr Snežana Grujić, van. prof. TMF
1. Dr Rada Petrović, red. prof. TMF
2. Dr Miroslav Komljenović, naučni savetnik
Institut za multidisciplinarna istraživanja
3. Dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF
4. Dr Ljiljana Petrašinović-Stojkanović, naučni
savetnik Institut za multidisciplinarna
istraživanja
5. Dr Zoran Miladinović, naučni saradnik
Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd
1. Dr Željko Grbavčić, red. prof. TMF
2. Dr Olivera Milošević, naučni savetnik
Institut tehničkih nauka SANU
3. Dr Karlo Raić, red. prof. TMF
4. Dr Jovan Nedeljković, naučni savetnik
INN Vinča
5. Dr Dragana Jovanović, naučni saradnik
INN Vinča
1. Dr Slavka Stanković, van. prof. TMF
2. Dr Zagorka Radojević, naučni savetnik
Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
3. Dr Radoslav Aleksić, red. prof. TMF
4. Dr Lato Pezo, naučni saradnik
Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd
1. Dr Zorica Knežević-Jugović, van. prof. TMF
2. Dr Ksenija Radotić Hadži-Manić, naučni
savetnik Instituta za multidisciplinarna
istraživanja, Univerziteta u Beogradu
3. Dr Dejan Bezbradica, docent TMF
4. Dr Dušan Mijin, red. prof. TMF
Kat.
OHT
NHT
NHT
HI
AH i
KK
BIB
16
7. MILENA KNEŽEVIĆ, dipl. inž.
UKLANJANJE AZOTNIH JEDINJENJA IZ
OTPADNIH VODA U DISPERZNIM
SISTEMIMA
8. IRMA DERVIŠEVIĆ, dipl. inž.
IZDVAJANJE METALA IZ
ELEKTRONSKOG OTPADA I ZAMENA
Au, As i Pb U ELEKTRONSKOJ OPREMI
TROKOMPONENTNIM LEGURAMA
9. DAVOR ANTANASIJEVIĆ, dipl. inž.
MODELOVANJE INDIKATORA
KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE
PRIMENOM VEŠTAČKIH NEURONSKIH
MREŽA
10. SLAVICA TOMIĆ, dipl. hemičar
PRIMENA PRIRODNIH ZEOLITA U
DISPERZNIM SISTEMIMA ZA
PRIPREMU VODE ZA PIĆE
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
1. Dr Dragan Povrenović, docent TMF
2. Dr Nevenka Rajić, red. prof. TMF
3. Dr Željko Grbavčić, red. prof. TMF
4. Dr Vlada Veljković, red. prof.
Tehnološki fakultet Leskovac, Univerzitet u
Nišu
1. Dr Mirjana Ristić, red. prof. TMF
2. Dr Željko Kamberović, red. prof. TMF
3. Dr Duško Minić, van. prof.
Fakultet tehničkih nauka Univerziteta
u Prištini
1. Dr Viktor Pocajt, docent TMF
2. Dr Mirjana Ristić, red. prof. TMF
3. Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. TMF
4. Dr Antonije Onjia, naučni savetnik INN Vinča
IZŽS
IZŽS
IZŽS
1. Dr Dragan Povrenović, docent TMF
2. Dr Nevenka Rajić, red. prof. TMF
3. Dr Tibor Sabo, red. prof.
Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
IZŽS
III. Komisija za ocenu i odbranu doktorske disertacije
Kandidat-tema
1. Mr DRAGOMIR GLIŠIĆ, dipl. inž.
STRUKTURA I LOM U
SREDNJEUGLJENIČNIM
MIKROLEGIRANIM ČELICIMA
2. Mr DRAGANA ŽIVOJINOVIĆ, dipl. inž.
RAZVOJ I PRIMENA HEMOMETRIJSKIH
METODA ZA KLASIFIKACIJU I PROCENU
KVALITETA VODE
Komisija
1. Dr Nenad Radović, van. prof. TMF
2. Dr Zorica Cvijović, red. prof. TMF
3. Dr Marko Rakin, van. prof. TMF
4. Dr Vencislav Grabulov, naučni savetnik
Institut IMS, Beograd
1. Dr Ljubinka Rajaković, red. prof. TMF
2. Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. TMF
3. Dr Boris Lončar, van. prof. TMF
4. Dr Antonije Onjia, naučni savetnik INN Vinča
Kated
MI
AH i
KK
IV. Ocena doktorske disertacije (Izveštaj u prilogu)
Kandidat-tema
1. Mr ABDUNNASER HAMZA FADEL, dipl. inž.
RAZLAGANJE AUSTENITA U
SREDNJEUGLJENIČNIM MIKROLEGIRANIM
ČELICIMA: MEHANIZAM, STRUKTURA I
SVOJSTVA
Komisija
1. Dr Nenad Radović, van. prof. TMF
2. Dr Zorica Cvijović, red. prof. TMF
3. Dr Branka Jordović, red. prof.
Fakultet tehničkih nauka, Čačak
Kat.
MI
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
17
Prilog uz tačku 2.10.
2.10.1. IMENOVANJE KOMISIJE ZA ZAVRŠNI ISPIT
STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA
Kandidat-br. indeksa
1. SANJA ŠEŠLIJA, dipl. inž.
4029/11
2. SANJA ZLATANOVIĆ, dipl. inž.
4057/10
Komisija
1. Dr Sava Veličković, docent TMF
2. Dr Enis Džunuzović, docent TMF
3. Dr Tatjana Volkov-Hosović, van. prof. TMF
1. Dr Dragan Povrenović, docent TMF
2. Dr Nevenka Rajić, red. prof. TMF
3. Dr Srđan Pejanović, van. prof. TMF
Kated
OHT
IZŽS
Prilog uz tačku 3.
3. KADROVSKA PITANJA
3.1. Izveštaj komisije referenata za izbor u naučno istraživačko zvanje
1. Dr Slavica Lazarević, dipl. inž. izbor u zvanje naučni saradnik
2. Marija Stojanović, dipl. inž. izbor u zvanje naučni saradnik
3. Milica Carević, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač saradnik
4. Dragana Ivšić-Bajčeta, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač saradnik
5. Vesna Nikolić, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač saradnik
6. Marija Dimitrijević, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač saradnik
7. Luka Živković, dipl. inž. izbor u zvanje istraživač pripravnik
3.2. Imenovanje Komisije referenata za pisanje Izveštaja za izbor u naučno istraživačka
zvanja
1.
2.
Katedra za metalurško inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja
o ispunjenosti uslova za izbor Stevana P. Dimitrijevića, dipl. inž. u zvanje
istraživač saradnik u sastavu:
1. Dr Željko Kamberović, red. prof. TMF
2. Dr Mirjana Filipović, van. prof. TMF
3. Dr Marija Korać, viši naučni saradnik TMF
Katedra za hemijsko inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja o
ispunjenosti uslova za izbor Gorice Ivaniš, dipl. inž. u zvanje istraživač saradnik
u sastavu:
1. Dr Mirjana Kijevčanin, red. prof. TMF
2. Dr Slobodan Šerbanović, red. prof. TMF
3. Dr Ivona Radović, docent TMF
4. Dr Emila Živković, docent
18
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
3.
4.
5.
6.
7.
Katedra za hemijsko inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja o
ispunjenosti uslova za izbor Divne Bajić, dipl. inž. u zvanje istraživač saradnik u
sastavu:
1. Dr Mirjana Kijevčanin, red. prof. TMF
2. Dr Slobodan Šerbanović, red. prof. TMF
3. Dr Emila Živković, docent
4. Dr Ivona Radović, docent TMF
Katedra za hemijsko inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja o
ispunjenosti uslova za izbor Nikole Grozdanića, dipl. inž. u zvanje istraživač
saradnik u sastavu:
1. Dr Mirjana Kijevčanin, red. prof. TMF
2. Dr Slobodan Šerbanović, red. prof. TMF
3. Dr Ivona Radović, docent TMF
4. Dr Emila Živković, docent
Katedra za hemijsko inženjerstvo predlaže Komisiju referenata za pisanje Izveštaja o
ispunjenosti uslova za izbor Jelene Vuksanović, dipl. inž. u zvanje istraživač
saradnik u sastavu:
1. Dr Mirjana Kijevčanin, red. prof. TMF
2. Dr Slobodan Šerbanović, red. prof. TMF
3. Dr Ivona Radović, docent TMF
4. Dr Emila Živković, docent
Katedra za opštu i neorgansku hemiju predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Jelene Milenković, dipl. inž. u zvanje
istraživač pripravnik u sastavu:
1. Dr Nevenka Rajić, red. prof. TMF
2. Dr Marija Nikolić, docent TMF
3. Dr Dragan Povrenović, docent TMF
Katedra za opštu i neorgansku hemiju predlaže Komisiju referenata za pisanje
Izveštaja o ispunjenosti uslova za izbor Jelene Pavlović, dipl. inž. u zvanje
istraživač pripravnik u sastavu:
1. Dr Nevenka Rajić, red. prof. TMF
2. Dr Marija Nikolić, docent TMF
3. Dr Dragan Povrenović, docent TMF
3.3. Davanje saglasnosti studentima doktorskih studija za izvođenje vežbi
1.
Daje se saglasnost Ivani Jevremović, istraživaču saradniku za izvođenje eksperimentalnh
vežbi na predmetu Fizička hemija I, sa fondom 2 časa nedeljno u zimskom semestru šk.
2012/13 godine, uz materijalnu nadoknadu.
3.4. Imenovanje recenzenata za tehničko-tehnološka rešenja
1. Imenuje se dr Slavica Šiler Marinković, redovni profesor TMF i dr Suzana
Dimitrijević Branković, vanredni profesor TMF za recenzente tehničko-tehnološkog rešenja
autora dr Marica Rakin, van. prof. pod nazivom:
1. Proizvodnja funkcionalnog fermentisanog napitka od surutke i mleka.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
19
NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
održanoj 31.01.2013. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu i odbranu magistarske
teze pod nazivom
Procena i optimizacija odzivnih karakteristika potenciometrijskih senzora
za analizu površinski aktivnih materija
koju je predložila kandidat Ana Stanisavljev, dipl. inž. tehnologije. Komisija je pregledala
magistarsku tezu i podnosi Nastavno-naučnom veću sledeći
IZVEŠTAJ
Magistarska teza Ane Stanisavljev, dipl. inž. tehnologije, pod nazivom „Procena i optimizacija
odzivnih karakteristika potenciometrijskih senzora za analizu površinski aktivnih materija”
napisana je na 110 strana, sadrži šest poglavlja (Uvod, Teorijski deo, Eksperimentalni deo,
Rezultati i diskusija, Zaključak, Literatura) i izvode na srpskom i engleskom jeziku. U radu ima
ukupno 46 slika, 11 tabela i 98 literaturnih navoda.
Površinski aktivne materije (PAM) su organska jedinjenja koja sadrže i hidrofilne i hidrofobne
funkcionalne grupe, tako da imaju tendenciju skupljanja na granici dve faze. Zbog ovog svojstva,
PAM imaju veoma široku primenu u industriji. Određivanje PAM primenom potenciometrijske
titracije i odgovarajućih potenciometrijskih senzora (jon-selektivnih elektroda) omogućava da se
koncentracija PAM prati na brz i ekonomičan način, a nedostaci, karakteristični za klasične
volumentrijske titracije (ograničena primena u obojenim ili zamućenim uzorcima, toksičnost
organskog rastvarača, stvaranje emulzije tokom titracije, uticaja matriksa), svedeni su na
minimum. U ovom magistarskom radu, predloženi su teorijski modeli potenciometrijskih
titracionih krivih dobijenih titracijom odabranih katjonskih i anjonskih PAM. Određivanje sadržaja
PAM u vodenim rastvorima vršeno je primenom tri senzora sa čvrstom i tečnom membranom.
Pokazano je kako se mogu proceniti i optimizovati najznačajniji parametri senzora, senzorske
membrane kao i ispitivanog uzorka. Senzori su korišćeni za generisanje potenciometrijskih
eksperimentalnih podataka, koji su zatim modelovani i obrađeni primenom odgovarajućih
softverskih paketa. Predloženi modeli optimizovani su primenom programskog paketa Solver za
optimizaciju i modelovanje, inkorporiranog u Microsoft Excel, pomoću koga se predloženi
teorijski model prilagođava eksperimentalnim podacima. Na ovaj način, procenjeni si i
optimizovani odzivni parametri elektrode (nagib i standardni elektrodni potencijal), senzorske
membrane (proizvod rastvorljivosti), kao i karakteristike ispitivanih uzoraka (aktivnost, odnosno
koncentracija).
U Uvodu je ukazano na značaj PAM u industriji, date su njihove definicije, kao i kratak pregled
oblasti primene katjonskih i anjonskih PAM. Takođe su predstavljene najčešće korišćene metode
za određivanje jonskih PAM, njihove prednosti i nedostaci.
U okviru Teorijskog dela najpre je dat kratak pregled istorijskog razvoja elektrohemije u domenu
hemijskih senzora i potenciometrijskih titracija. Zatim, je dat širi prikaz površinski aktivnih
materija (anjonskih, katjonskih i nejonskih) sa karakteristikama i oblastima primene, kao i metoda
određivanja površinski aktivnih materija. Takođe su opisane potenciometrijske tehnike,
potenciometrijske titracije, potenciometrijski senzori i njihova svojstva, kao i odabrane referentne i
jon-selektivne elektrode.
20
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
U Eksperimentalnom delu je detaljno predstavljen instrument za potenciometrijsko određivanje,
navedeni su svi korišćeni reagensi sa strukturnim formulama, opisana je priprema upotrebljenih
rastvora kao i sam postupak merenja. Takođe, detaljno je opisana primena programskog alata za
višeparametarsku analizu Solver.
U delu Rezultati i diskusija prikazani su eksperimentalni podaci dobijeni potenciometrijskom
titracijom odabranih katjonskih i anjonskih PAM, pri čemu su, za detekciju ekvivalentne tačke,
bila primenjena dva komercijalna senzora (CS-1 i CS-2) i jedan senzor sopstvene konstrukcije
(DMI-TPB). Analitički upotrebljive titracione krive dobijene su sa sva tri senzora, ali je titraciona
kriva sa izrazito najvišim skokom potencijala u ekvivalentnoj tački dobijena pomoću DMI-TPB
senzora, koji je i jedini ispoljio nernstovsko ponašanje pri odzivu na određivani analit. Na osnovu
dobijenih rezultata, izvršena je karakterizacija i optimizacija ispitanih senzora. Primenom
programskog paketa Solver (Excel) i metode najmanjih kvadrata predloženi su teorijski modeli
krivih potenciometrijskih titracija odabranih katjonskih i anjonskih PAM koristeći kompletan set
eksperimentalnih podataka. Za svaki senzor pojedinačno, dati su dijagrami koji prikazuju
poređenje eksperimentalne i teorijske (dobijene modelovanjem) krive potenciometrijske titracije.
Eksperimentalni podaci upoređeni su sa odgovarajućim teorijskim titracionim krivama pri čemu su
optimizovani parametri odziva senzora (nagib i standardni elektrodni potencijal), senzorske
membrane (proizvod rastvorljivosti) i analita (koncentracija/aktivnost).
Na osnovu dobijenih rezultata, zaključeno je da se teorijski modeli zadovoljavajuće prilagođavaju
eksperimentalnim vrednostima za DMI-TPB senzor i CS-1 senzor, dok je nešto veća odstupanja
pokazao CS-2 senzor. Modelovanje eksperimentalnih podataka dobijenih potenciometrijskom
titracijom i poređenje eksperimentalne i teorijske krive titracije je veoma značajno jer se, pored
procene i optimizovanja parametara odziva senzora, karakterisika membrane i određenih svojstava
analita, na ovaj način, dobija i uvid u stanje i prihvatljivost senzora za njegovu dalju analitičku
upotrebu.
Objavljeni i saopšteni naučni radovi
Rad u časopisu nacionalnog značaja M52
A. Stanisavljev, A. Perić-Grujić, Prikaz analize natrijum hipohlorita prema standardu EN
901, Zaštita materijala 4 (2013) 377-379; ISSN 0351-9465
Saopštenja sa međunarodnih skupova štampana u izvodu M34
1.
2.
M. Sarić, A. Stanisavljev, M. Tadić, Determination of cationic surfactants in hair
conditioners and laundry softeners, First Regional Symposium on Electrochemistry of
South-East Europe, Rovinj, Croatia, 2008, Book of abstracts, p. 290
A. Stanisavljev, A. Perić-Grujić, M. Sak-Bosnar, The use of Microsoft Excel Solver for
estimation and optimization of potentiometric sensor response parameters and analyte
properties, III International Congress "Engineering, Enviromental and Materials in
Processing Industry", Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 2013.
Saopštenja sa skupova nacionalnog značaja štampanih u izvodu M64
1.
A. Stanisavljev, M. Đorđević, Analiza zdravstvene ispravnosti čeličnih predmeta opšte
upotrebe, IV kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem, Beograd, 2006,
Arhiv za farmaciju 56, 556-557
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
2.
3.
4.
5.
6.
21
A. Stanisavljev, S. Nedeljković, Ispitivanje zdravstvene ispravnosti ukrasnog nakitabižuterije, Majski susreti zdravstvenih radnika, Zlatibor, 2007, Zbornik radova, str. 392
G. Vuković, M. Tadić, A. Stanisavljev, Potenciometrijsko određivanje ciklamata u
šumećim tabletama i veštačkim zaslađivačima, Prvi kongres o dijetetskim suplementima
sa međunarodnim učešćem, Beograd, 2007, Knjiga apstrakata, str. 81
A. Stanisavljev, S. Nedeljković, Metodologija provere zdravstvene ispravnosti metalne
ambalaže za pakovanje životnih namirnica, Oktobarski susreti zdravstvenih radnika,
Zlatibor, 2008, Zbornik radova, str. 253
A. Stanisavljev, M. Stanković, G. Vuković, M. Tadić, Određivanje ukupne
saponifikujuće materije u sapunima gravimetrijskom metodom i potenciometrijski
dvofaznom titracijom-poređenje metoda, V kongres farmaceuta, Beograd, 2010, Arhiv za
farmaciju 60, str. 1160-1161
A. Stanisavljev, M. Đorđević, Prikaz analize hlor-dioksida prema standardu EN
12671:2000, 12. kongres o ishrani (sa međunarodnim učešćem), Beograd, 2012, Knjiga
apstrakata, str. 300.
Zaključak
Na osnovu svega izloženog, Komisija je zaključila da magistarska teza Ane Stanisavljev, dipl. inž.
tehnologije, pod naslovom: „Procena i optimizacija odzivnih karakteristika potenciometrijskih
senzora za analizu površinski aktivnih materija”, predstavlja originalni rad, koji ima značajan
naučni i stručni doprinos u oblasti hemije i hemijske tehnologije. Komisija pozitivno ocenjuje
magistarsku tezu Ane Stanisavljev, dipl. inž. tehnol. i predlaže Nastavno-naučnom veću
Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu da prihvati ovaj Izveštaj i da pozove
kandidata na usmenu odbranu pred Komisijom u istom sastavu.
U Beogradu, 18.02.2013.
Članovi Komisije
________________________________
Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. TMF
________________________________
Dr Ljubinka Rajaković, red. prof. TMF
________________________________
Dr Vedrana Marinović, naučni savetnik
Instituta tehničkih nauka SANU
22
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
23
NASTAVNO NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Odlukom Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta, Beograd, Univerziteta u
Beogradu od 31.01.2013. godine određeni smo za članove Komisije za ocenu podobnosti teme i
kandidata mr Boltić Z. Zorane, dipl. ing. tehnologije, za izradu doktorske disertacije i naučne
zasnovanosti teme OBEZBEĐENJE KVALITETA I UVOĐENJE ČISTIJE PROIZVODNJE U
GENERIČKOJ FARMACEUTSKOJ INDUSTRIJI
Nakon pregleda prijave i predloga teme, Komisija podnosi Nastavno-naučnom veću TMF sledeći
IZVEŠTAJ
1. PODACI O KANDIDATU
1.1 Biografski podaci
Mr Zorana Boltić je rođena 12.01.1972. u Beogradu gde je završila srednju školu.
Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, smer hemijsko inženjerstvo upisala je 1990.
godine. Diplomirala je 04.10.1995. sa ocenom na diplomskom ispitu 10 (deset) i srednjom ocenom u
toku studiranja 9,38, a iste godine nagrađena je od strane Srpskog hemijskog društva kao student sa
najvišim prosekom na poslednjoj godini studija 1994/95. Tokom studija je u okviru stručnog
usavršavanja (1994) boravila na katedri za hemijsko inženjerstvo Univerziteta Ilinois u Čikagu (UIC),
SAD, kao jedan od te godine najboljih studenata Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu.
Postdiplomske studije je upisala 1995. godine. Magistarsku tezu pod naslovom “Ispitivanje kinetike
kontrolisanog otpuštanja antibiotika iz nanočestica u membranskim sistemima” odbranila je novembra
2002. Od novembra 1995. zaposlena je u Hemofarmu AD, farmaceutskoj kompaniji iz Vršca, koja je
od 2006. članica nemačke STADA grupacije. U periodu od 1995. do 2002. godine radila je kao stručni
saradnik u okviru Razvojno-istraživačkog centra Hemofarma, Odeljenje za razvoj novih
biotehnologija, a od 2002 – 2007. kao samostalni stručni saradnik u Institutu Hemofarm. Od 2007. do
2011. bila je angažovana na poslovima obezbeđenja kvaliteta, najpre kao samostalni stručni saradnik
za interne i eksterne provere (sertifikovani proverivač za ISO 9001 i 14001), a zatim kao šef Odeljenja
za GMP usaglašenost (februar 2008. do jula 2011). Od avgusta 2011. je na poziciji koordinatora za
unapređivanje procesa proizvodnje za region Jugoistočne Evrope (STADA SEE Region), a od juna
2012. poseduje sertifikat za Six Sigma Green Belt izdat od strane Američke asocijacije za kvalitet
(ASQ CSSGB).
Kandidat tečno govori engleski jezik, a takođe se služi i francuskim jezikom.
1.2 Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
U okviru istraživačkog angažovanja kao saradnik Odeljenja za razvoj novih biotehnologija
Hemofarma, radila je na strateškom projektu “Zamena za krv na bazi hemoglobina” u saradnji sa
Institutom za medicinska istraživanja i Katedrom za hemijsko inženjerstvo Tehnološko-metalurškog
fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ispitivanje različitih tehnika imobilizacije molekula hemoglobina
predstavljalo je polaznu osnovu za nove projekte kao što je razvoj kozmetičkih preparata na bazi
lipozoma, kao i formulacija antibiotika sa produženim dejstvom i poboljšanom efikasnošću u terapiji
akni, pa se, tokom rada na magistarskoj tezi u oblasti kontrolisanog otpuštanja, intenzivno bavila i
razvojem i karakterizacijom proizvoda na bazi lipozoma za tretman kožnih oboljenja. U istom periodu,
24
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
bila je angažovana i na ispitivanju analitičkih aspekata ispitivanja stabilnosti potencijalnih novih
preparata u okviru razvojnog projekta “Emulzije masti za parenteralnu ishranu”. Kandidat je odbranio
magistarski rad novembra 2002. godine iz oblasti hemijskog i biohemijskog inženjerstva na temi pod
naslovom Ispitivanje kinetike kontrolisanog otpuštanja antibiotika iz nanočestica u membranskim
sistemima na Tehnološko-Metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod rukovodstvom
mentora Dr Branka Bugarskog. Na polju obezbeđenja kvaliteta, a posebno nakon stručnog
usavršavanja na temu ključnih indikatora performansi za sisteme menadžmenta kvalitetom (David
Begg Associates, 2008, Mančester, Velika Britanija), bavila se u kontinuitetu istraživanjima
usmerenim ka unapređenju relevantnih procesa u farmaceutskoj industriji u skladu sa aktuelnim
zahtevima regulative u toj oblasti. U toku 2010. godine započela je rad na doktorskoj disertaciji u
oblasti obezbeđenja kvaliteta i uvođenja čistije proizvodnje u farmaceutskoj industriji, na
Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
U međuvremenu, kao rezultat stručnog usavršavanja na poziciji koordinatora za
unapređivanje procesa proizvodnje u Hemofarmu, od juna 2012. je i ASQ sertifikovani Six Sigma
Green Belt za oblast upravljanja projektima unapređenja, uključujući definisanje, merenje,
statističku obradu podataka, analizu i kontrolu performansi procesa. Navedeno zvanje u ovoj
oblasti podrazumeva značajno iskustvo u primeni različitih tehnika za definisanje problema,
analizu rizika, varijanse i sposobnosti procesa, dizajn eksperimenata i razvoj kontrolnih strategija.
Objavljeni naučni radovi i saopštenja
A. RADOVI OBJAVLJENI U NAUČNIM ČASOPISIMA MEĐUNARODNOG ZNAČAJA
(M20)
A.1. Radovi u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21)
1. Boltić Z, Ruzić N, Jovanović M, Savić M, Jovanović J, Petrović S. Cleaner Production
Aspects of Tablet Coating Process in Pharmaceutical Industry: Problem of VOCs
Emission. Journal of Cleaner Prodution. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.01.004
(ISSN 0959-6526, IF: 2,727)
A.2. Radovi u međunarodnim časopisima (M23)
2. Boltić Z, Petkovska M, Obradović B, Nedović V, Bugarski B. In Vitro Evaluation of the
Controlled Release of Antibiotics from Liposomes. CI&CEQ 9 (4) (2003) 589-595 (ISSN
0367-598X, IF: -)
3. Solomun Lj, Ibrić S, Boltić Z, Đurić Z, Stupar B. The Impact of Primary Packaging on
the Quality of Parenteral Products. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis
48 (2008) 744-748 (ISSN 0731-7085, IF: 2,629)
4. Boltić Z, Ružić N, Jovanović M, Petrović S. Measuring the performance of quality
assurance processes: pharmaceutical industry deviation management case study.
Accreditation and Quality Assurance 15 (2010) 629-636 (ISSN 0949-1775, IF: 0,797)
B. ZBORNICI MEĐUNARODNIH NAUČNIH SKUPOVA (M30)
B.1. Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34)
5. Boltić Z, Bugarski B, Petkovska M, Obradović B, Nikolić N, Pavkov R. Controlled
release of antibiotics from liposomes obtained with high-pressure homogenizer. 3rd
International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European
Countries, Bucharest, Romania, 22 – 26. 09. 2002. Book of abstracts, Volume II, ISBN
973-569-556-1, p.205
6. Boltić Z, Aćimović D, Solomun Lj, Ilić Cvetićanin S. Pharmaceutical Packaging –
Handling the Problem of Humidity. 1st South East European Congress of Chemical
Engineering, Belgrade, Serbia, September 2005. Book of abstracts, ISBN 86-905111-0-5,
p.181
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
25
C. NACIONALNE MONOGRAFIJE, TEMATSKI ZBORNICI, LEKSIKOGRAFSKE
PUBLIKACIJE NACIONALNOG ZNAČAJA (M40)
C.1. Leksikografska jedinica u naučnoj publikaciji nacionalnog značaja (M47)
7.
Boltić Z, »Lipozomi i kontrolisano otpuštanje lekova«, Edicija Academia, Izdavač:
»Zadužbina Andrejević«, Beograd, 2003. ISBN 86-7244-351-9
D. RADOVI U ČASOPISIMA NACIONALNOG ZNAČAJA (M50)
D.1. Radovi u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51)
8.
Boltić Z, Tomić T, Ružić N, Petrović S. Upravljanje rizikom u farmaceutskoj industriji –
koncept analize rizika i najčešće korišćene metode, Glasnik hemičara, tehnologa i
ekologa Republike Srpske (2010) 39-44 (ISSN -, IF: -)
E. ZBORNICI SKUPOVA NACIONALNOG ZNAČAJA M60
E.1. Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M61)
9.
Boltić Z, Tomić T, Ružić N, Petrović S. Upravljanje rizikom u farmaceutskoj industriji –
koncept analize rizika i najčešće korišćene metode, IX Savetovanje hemičara i tehnologa
Republike Srpske 12-13.11.2010. Štampano u Glasniku hemičara, tehnologa i ekologa
Republike Srpske (2010) 39-44.
E.2. Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu (M64)
10. Boltić Z, Bugarski B, Petkovska M, Obradović B. In vitro ispitivanje kinetike
kontrolisanog otpuštanja klindamicina iz liposoma. XLI Savetovanje Srpskog hemijskog
društva, Beograd 23-24.01.2003. Izvodi radova, ISBN 86-7132-014-6, p.47
11. Đorđević Filijović N, Solomun Lj, Stupar B, Boltić Z. Ispitivanje stabilnosti
metilprednizolon natrijum sukcinata za injekcije, dvokomorna bočića: Utićaj kontaktnog
pakovanja. IV Kongres farmaceuta Srbije, sa međunarodnim učešćem, Beograd, 28. 11 –
02. 12. 2006. Štampano u časopisu farmaceutskog društva srbije „Arhiv za farmaciju“ 4
(2006) 494-495 (ISSN 0004-1963, IF: -)
F. MAGISTARSKE I DOKTORSKE TEZE M70
F.1. Odbranjen magistarski rad M72
12. Z. Boltić, Ispitivanje kinetike kontrolisanog otpuštanja antibiotika iz nanočestica u
membranskim sistemima, TMF, Beograd, novembar 2002.
1.3 Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu biografskih podataka i na osnovu prethodnog prikaza rezultata dosadašnjeg
rada i ostvarenog iskustva, kao i objavljenih radova, Komisija ocenjuje da kandidat ispunjava sve
neophodne uslove za rad na predloženoj temi.
26
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA
Predmet istraživanja doktorske disertacije je postavljanje indikatora za merenje performansi
u oblasti obezbeđenja kvaliteta, kao važan parametar sveobuhvatnog koncepta stalnog poboljšavanja,
ali i primena takvog koncepta na uvođenje čistije proizvodnje u farmaceutskoj generičkoj industriji.
Predmet studije slučaja kao naučne metode koja će biti primenjena u ovom radu biće procesi
upravljanja odstupanjima kao deo sistema menadžmenta kvalitetom i upotreba organskih rastvarača u
proizvodnji, odnosno oblaganju tableta, vezano za oblast zaštite životne sredine.
U poslednje vreme savremena nauka sve više se bavi razvojem novih metodologija u cilju
usaglašavanja sa rastućim zahtevima relevantnih ISO standarda i farmaceutske regulative u oblasti
generičke proizvodnje. Ove metodologije u velikoj meri imaju za cilj uvođenje integrisanih sistema
menadžmenta koji uključuju elemente dinamičkog merenja performansi usmerenih ka implementaciji
stalnog poboljšavanja [1]. Brojni literaturni izvori bave se mogućnostima unapređenja i merenjem
performansi u različitim oblastima relevantnim za farmaceutsku industriju, kao što je razvoj novih
lekova [2], proizvodnja [3,4] i planiranje [5]. Razvijeni su i simulacioni modeli kako bi se ispitali i
unapredili odabrani procesi upotrebom mera performansi polazeći od koncepta totalnog menadžmenta
kvalitetom [6]. Mere performansi su identifikovane i kao jedan od kritičnih elemenata »Six Sigma«
programa zasnovanih na troškovima, kvalitetu i planiranju [7,8], a metodologija poznata kao »PlanDo-Check-Act« (PDCA) opisana u ISO 9001:2008, Procesni pristup [9] koristi se u sprezi sa
relevantnim tehnikama za rešavanje problema koje predstavljaju ključni element strukturisane »Six
Sigma« metodologije [10].
Pomenuti pristupi mogu se uspešno primeniti na sve procese, uključujući i oblast
obezbeđenja kvaliteta, ali i kada je u pitanju implementacija čistije proizvodnje u farmaceutskoj
industriji. Posebno značajan je koncept stalnog poboljšavanja koji se sa jedne strane bavi procesima
kvaliteta, a sa druge strane se može primeniti za postepeno uvođenje čistije proizvodnje u okvire
stvarnih proizvodnih procesa, kroz prelazak na nove tehnologije i istovremeno ostvarivanje ušteda u
resursima [11]. Iz perspektive upravljanja, poboljšanje performansi u ekonomskom smislu i u pogledu
zaštite životne sredine može se postići istovremeno u organizacijama koje koriste integrisane i
preventivne pristupe da smanje rizike i gubitke energije, materijala i reputacije [12]. Izvori za
implementaciju čistije proizvodnje su brojni, a naročito kao rezultat programa kontinuiranog
unapređenja, kao što su »Six Sigma« i proizvodnja u skladu sa »lean« principima [13], ali i iskustava
različitih organizacija koje primenjuju ovakav pristup da umanje uticaj na životnu sredinu i
istovremeno ostvare pozitivne finansijske efekte [14]. Istračivačku sigurnost da je u postupku
uvođenja čistije proizvodnje primenjen princip menadžmenta kvaliteta - odlučivanje na osnovu
činjenica [15], pružaju usluge akreditovanih laboratorija [16] čiji se rezultati mogu tretirati kao
činjenice upravo na osnovu kompetentnosti potvrđene akreditacijom.
Ciljevi istraživanja u okviru ove doktorske disertacije su:
- definisanje i primena mera performansi za upravljanje odstupanjima u oblasti kvaliteta;
- ispitivanje povezanosti performansi procesa upravljanja odstupanjima sa ključnim
indikatorima koji su pokazatelj ostvarenja utvrđenih ciljeva na nivou kompanije;
- evaluacija koncepta uvođenja čistije proizvodnje u generičkoj farmaceutskoj industriji
u sprezi sa programima kontinuiranog unapređenja;
- poređenje modifikacije procesa kroz eliminisanje isparljivih organskih rastvarača u fazi
oblaganja tableta i njihovog uklanjanja, odnosno smanjenja njihove koncentracije na
izlazu iz postrojenja za oblaganje.
U radu će se koristi naučni metod studije slučaja, imajući u vidu specifičnosti procesa u
generičkoj farmaceurskoj industriji. Za upravljanje odstupanjima u okviru sistema menadžmenta
kvalitetom biće identifikovane kritične oblasti korišćenjem industrijske baze podataka. U ovim
oblastima, biće definisane i sprovedene odgovarajuće korektivne akcije i njihovi efekti upoređeni sa
prethodno utvrđenim merama performansi u posmatranom procesu. Takođe podaci dostupni u
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
27
informacionom sistemu vezano za obim proizvodnje obloženih tableta i upotrebu organskih rastvarača
u tom procesu koristiće se za analizu unapređenja kako sa aspekta zaštite životne sredine, tako i u
tehno-ekonomskom smislu [17], na primeru proizvodnog procesa u kome se koriste etanol i metilenhlorid. Posebna pažnja u ovoj studiji slučaja biće posvećena toksikološkim karakteristikama i
potencijalnim opasnostima koje mogu biti posledica upotrebe određenih polaznih materijala u procesu
proizvodnje odabranog leka. Modifikacija procesa u slučaju koji će biti predmet analize odgovara
situaciji kada osnovni proizvodni princip ostaje nepromenjen, a analiza određenih procesnih koraka se
sprovodi da se omogući zamena resursa koji se ocenjuju kao štetni.
Literatura
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Chen, C.-C., 2008. An objective-oriented and product-line-based manufacturing performance
measurement. International Journal of Production Economics, 112, 380–390.
Andersson S., Armstrong A., Bjore A., Bowker S., Chapman S., Davies R., Donald C., Egner
B., Elebring T., Holmqvist S., Inghardt T., Johannesson P., Johansson M., Johnstone C.,
Kemmitt P., Kihlberg J., Korsgren P., Lemurell M., Moore J., Pettersson J. A., Pointon H.,
Ponten F., Schofield P., Selmi N., Whittamore P., 2009. Making medicinal chemistry more
effective – application of Lean Sigma to improve processes, speed and quality. Drug
Discovery Today, Article in press.
Ahmad M. M., Dhafr N., 2002. Establishing and improving manufacturing performance
measures. Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 18, 171–176.
Papavasileiou V., Koulouris A., Siletti C., Petrides D., 2007. Optimize manufacturing of
pharmaceutical products with process simulation and production scheduling tools. Chemical
Engineering Research and Design, 85 (A7) 1086–1097.
Arbiza M. J., Bonfill A., Guillen G., Mele D., Espuna A., Puigjaner L., 2008. Metaheuristic
multiobjective optimisation approach for the scheduling of multiproduct batch chemical
plants. Journal of Cleaner Production, 16, 233–244.
Reiner G., 2005. Customer-oriented improvement and evaluation of supply chain processes
supported by simulation models. International Journal of Production Economics, 96, 381–
395.
Kumar U. D., Nowicki D., Ramirez-Marquez J. E., Verma D., 2008. On the optimal
selection of process alternatives in a Six Sigma implementation. International Journal of
Production Economics, 111, 456–467.
Chakravorty S. S., 2009. Six Sigma programs: An implementation model. International
Journal of Production Economics, 119, 1–16.
Standard SRPS ISO 9001:2008. Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtevi.
McGurk T. L., Snee R. D., 2005. A systematic approach to deviation reduction through Six
Sigma. Pharmaceutical Technology Sourcing and Management 7 (1), 4–18.
Belis-Bergouignan, M-C., Oltra, V., Saint Jean, M., 2004. Trajectories towards clean
technology: example of volatile organic compound emission reductions. Ecol. Econom. 48,
201– 220.
Baas, L.W., 2005. Cleaner production and industrial ecology; Dynamic aspects of the
introduction and dissemination of new concepts in industrial practice. Thesis to obtain the
degree of Doctor from the Erasmus University Rotterdam.
Shah, J., 2012. Guidance notes on tools for pollution management – Cleaner production, in:
Ahmed, K., Getting to green: a sourcebook of pollution management policy tools for growth
and competitiveness. World Bank Group, pp. 173 – 183.
Environmental Protection Agency, 2007. Results from the cleaner greener production
programme, Summary phase 2. Envronmental RTDI Programme 2000 - 2006.
Standard SRPS ISO 9000:2007. Sistemi menadžmenta kvalitetom - Osnove i rečnik
28
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
16. Božanić, V., Pejović, G. Akreditovane laboratorije, udžbenik, FON, 2010
17. Standard SRPS ISO 10014:2008. Menadžment kvalitetom - Uputstva za ostvarivanje
finansijske i ekonomske koristi
3. POLAZNE HIPOTEZE
Polazne hipoteze u ovoj doktorskoj disertaciji proistekle su iz prethodnih istraživanja koja
nesumnjivo ukazuju na relevantnost merenja kao ključnog elementa kontrolisanja, upravljanja i
unapređenja procesa sa jedne strane i povezanost pojma stalnog poboljšavanja sa konceptom uvođenja
čistije proizvodnje u industriskom okruženju sa druge. Na osnovu ovih podataka, može se zaključiti da
merenje performansi kao jedan od ključnih elemenata „Six Sigma“ pristupa unapređenju procesa ima
kritičnu ulogu u oblasti kvaliteta, omogućavajući uvid u delove procesa koji zahtevaju promenu i
poboljšanje, a istovremeno pružajući povratne informacije za dalja unapređenja i dajući osnovu za
preispitivanje kritičnih performansi pojedinih procesa. Istovremeno, ovakva metodologija predstavlja
osnov većine programa stalnog poboljšavanja, omogućavajući kroz upotrebu odgovarajućih tehnika i
alata postepeno uvođenje čistije proizvodnje, posebno kada je u pitanju generička farmaceutska
industrija gde je u strogom regulatornom okruženju potrebno menjati tehnološke postupke nasuprot
različitim tehnikama za minimiziranje štetnih efekata proizvodnih procesa na izlazu iz postorojenja.
Zbog gore navedenih činjenica i na osnovu brojnih literaturnih opažanja u ovoj oblasti
istraživanja, ali i polazeći od praktičnih iskustava u upravljanju procesima obezbeđenja kvaliteta i
proizvodnji lekova, studije slučaja će se u ovom radu usmeriti na održivost programa stalnog
poboljšavanja kao zajedničkog imenitelja za uspostavljanje sistema merenja performansi procesa i
uvođenje čistije proizvodnje u farmaceutskoj industriji. Polazne hipoteze na kojima su zasnovana
istraživanja u okviru ove doktorske disertacije su:
- upotreba sistema merenja performansi predstavlja poređenje trenutnih vrednsti sa unapred
uspostavljenim ciljevima i obezbeđivanje povratnih informacija učesnicima u procesu, a
ovakav pristup treba da rezultuje unapređenjem sistema menadžmenta kvalitetom i
kontinuiranim podešavanjem definisanih mera performansi;
- implementacija programa stalnog poboljšavanja na osnovu merenja performansi
procesa dovodi do smanjenja troškova povezanih sa različitim oblicima gubitaka,
odnosno nepotrebnim angažovanjem resursa;
- substitucija organskih rastvarača u procesu oblaganja tableta ima prednost u odnosu
na njihovo uklanjanje, odnosno smanjenje koncentracije u izlaznoj struji vazduha iz
postrojenja za oblaganje, kako u pogledu zaštite životne sredine i bezbednosti u
radnom okruženju, tako i u tehnoekonomskom smislu;
- efikasno eliminisanje gubitaka iz procesa uz istovremeno ostvarivanje pozitivnih
efekata na kvalitet, životnu sredinu, radno okruženje i društvenu odgovornost može se
postići jedinstvenim pristupom u implementaciji programa stalnog poboljšavanja,
postepenim uvođenjem poboljšanja u pojedinim oblastima i procesima.
4. NAUČNE METODE ISTRAŽIVANJA
Predloženi modeli za definisanje i merenje performansi procesa u oblasti obezbeđenja
kvaliteta sa jedne strane, kao i uvođenje koncepta čistije proizvodnje u generičkoj farmaceutskoj
industriji sa druge, biće u ovom radu testirani kroz dve studije slučaja. Studija slučaja će se koristiti
kao istraživačka metoda, odnosno strategija istraživanja koja ispituje problem i njegovo rešenje u
kontekstu realnog industrijskog okruženja. U radu će biti kombinovani: detaljna analiza prethodno
objavljenih literaturnih podataka, teorijska analiza, opis sistema koji su predmet studija slučaja, analiza
definisanih procesa i poređenje sa ostvarenim rezultatima nakon primene modela poboljšanja,
uključujući i tehno-ekonomsku analizu.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
29
Kritične oblasti koje će biti predmet istraživanja u relevantnim procesima biće identifikovane
analizom realnih podataka dostupnih u informacionom sistemu koji se koristi za upravljanje
proizvodnjom i bazama podataka za praćenje procesa obezbeđenja kvaliteta. Za obradu i analizu
podataka u oblasti obezbeđenja kvaliteta koristiće se, pored tehnika iz standarda SRPS ISO/TR
10017:2008 Uputstvo o statističkim tehnikama za ISO 9001:2000 i »Six Sigma« tehnike: Pareto
analiza i Ishikawa dijagram riblje kosti, kao i »lean« alati za optimizaciju procesa.
Za analizu efekata predloženog pristupa za uvođenje čistije proizvodnje u farmaceutskoj
industriji koristiće se primer proizvodnje obloženih tableta upotrebom organskih rastvarača etanola i
metilen-hlorida. Podaci relevantni za ispitivanje uticaja ovih rastvarača na bezbednost i zdravlje ljudi –
tačka paljenja, napon pare, toksičnost, granice izlaganja i eksplozivni limiti, biće preuzeti iz literature.
Komparativni uticaj na životnu sredinu, u odnosu na standardne metode uklanjanja ostataka
isparljivih organskih rastvarača na izlazu iz postrojenja za oblaganje tableta biće ispitivan korišćenjem
WAR analize. U tu svrhu, toksikološke karakteristike i parametri relevantni za utvrđivanje
potencijalnih opasnosti za okolinu biće preuzeti iz literature za svaki od polaznih materijala koji se
koriste u proizvodnji leka čiji proces proizvodnje je predmet istraživanja.
5. OČEKIVANI NAUČNI DOPRINOS
Rezultatima istraživanja u okviru ove doktorske disertacije biće ostvareni sledeći naučni
doprinosi:
- formiranje naučne osnove za definisanje i primenu indikatora za merenje performansi za
oblast obezbeđenja kvaliteta;
- razvoj metodologije za unapređenje menadžmenta kvalitetom kroz kontinuirano praćenje i
upravljanje odgovarajućim merama performansi;
- uspostavljanje korelacije sa ključnim indikatorima performansi za ostvarenje ciljeva višeg
nivoa u farmaceutskoj industriji i usaglašavanje sa aktuelnim zahtevima regulative u ovoj
oblasti;
- formiranje naučne osnove za evaluaciju koncepta uvođenja čistije proizvodnje u
generičkoj farmaceurskoj industriji;
- uticaj na životnu sredinu upotrebe organskih rastvarača u procesu oblaganja tableta u
poređenju sa izmenom tehnologije metodom zamene rastvarača;
- kombinovanje implementacije procesa koji su orijentisani ka prevenciji zagađenja
korišćenjem proaktivnog pristupa u postepenom usvajanju čistije proizvodnje sa
konceptom stalnog pooljšavanja;
- širenje i diseminacija filozofije stalnog poboljšavanja u oblasti integracije upravljanja
zaštitom životne sredine, kvaliteta, bezbednosti na radu u skladu sa principima i ključnim
temama društvene odgovornosti;
- objašnjenje i analiza različitih aspekata analitičkih okvira u praksi, kroz prizmu realnog
industrijskog iskustva.
6. PLAN ISTRAŽIVANJA I STRUKTURA RADA
Predmet rada doktorske disertacije su procesi obezbeđenja kvaliteta i uvođenje koncepta
čistije proizvodnje u farmaceutskoj industriji kroz primenu principa stalnog poboljšavanja
implementacijom sistema merenja performansi sa jedne strane, ali i upotrebom odgovarajućih »Lean«
i »Six Sigma« tehnika za unapređenje procesa kroz obe studije slučaja koje se analiziraju. Plan
istraživanja je koncipiran tako da se nakon pregleda stanja u oblasti od interesa, sprovede analiza
odabranih studija slučaja koja će obezbediti formiranje naučne osnove za definisanje i primenu mera
performansi generalno, kao i evaluaciju postupka uvođenja čistije proizvodnje u oblasti generike.
30
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Imajući u vidu specifičnosti generičke farmaceutske industrije, kao i regulatorno okruženje u
ovoj oblasti, formiraće se odgovarajući modeli za utvrđivanje mera performansi i upravljanje
projektima unapređenja koji mogu biti primenljivi na sve procese, kako u okviru sistema
menadžmenta kvalitetom, tako i u farmaceutskoj proizvodnji uopšte.
Plan izrade doktorske disertacije će imati sledeću strukturu:
- Pregled literature
- Teoriska analiza
o Ključni indikatori i mere performansi u farmaceutskom sistemu kvaliteta
o Tehnike za unapređenje procesa proizvodnje
- Studije slučaja
o Procesi obezbeđenja kvaliteta
 Analiza upravljanja odstupanjima
o Proizvodni proces
 Proizvodnja obloženih tableta
 Izbor tehnika za minimizaciju emisija organskih isparljivih rastvarača
- Model stalnog poboljšavanja
o Poređenje mera performansi sa zadatim ciljevima
o Evaluacija koncepta za uvođenje čistije proizvodnje
 Reformulacija proizvoda
 Tehnoekonomska analiza
 WAR analiza
- Optimizacija procesa
o Implementacija sistema merenja i upravljanja performansama
o Postepeno uvođenje čistije proizvodnje kroz program kontinuiranog unpređenja
7. ZAKLJUČAK I PREDLOG
Na osnovu izloženog Komisija smatra da je predložena tema doktorske disertacije kandidata
mr Zorane Z. Boltić, dipl. ing. tehnologije., pod nazivom: "OBEZBEĐENJE KVALITETA I
UVOĐENJE ČISTIJE PROIZVODNJE U GENERIČKOJ FARMACEUTSKOJ
INDUSTRIJI" naučno zasnovana i predelaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog
fakulteta Univerziteta u Beogradu da je prihvati. Za mentora se predlaže Dr Mića Jovanović, vanredni
profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Istraživanja u okviru ove
doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Hemija i hemijska tehnologija za koju je Tehnološkometalurški fakultet Univerziteta u Beogradu matična ustanova.
U Beogradu, 14.02.2013.
ČLANOVI KOMISIJE:
1. Dr Mića Jovanović, vanredni profesor, TMF, Beograd, Univerziteta u Beogradu
2. Dr Slobodan Petrović, redovni profesor, TMF, Beograd, Univerziteta u Beogradu
3. Dr Vojislav Božanić, vanredni profesor, FON, Beograd, Univerziteta u Beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
31
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata Aleksandra Radojkovića, dipl. inž. tehnologije za izradu
doktorske disertacije
Odlukom Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu br. 35/332 od 26. 10. 2012. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu
podobnosti teme i kandidata Aleksandra Radojkovića, dipl. inž. tehnologije za izradu doktorske
disertacije i naučne zasnovanosti teme:
Svojstva keramike na bazi barijum-cerijum-itrijum-oksida kao elektrolita za čvrste gorivne
ćelije
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1.
PODACI O KANDIDATU
1.1. Biografski podaci
Kandidat Aleksandar Radojković je rođen 09. 09. 1976. godine u Beogradu. Osnovnu školu
i gimnaziju završio je u Vršcu. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je
1995. godine i diplomirao je 2003. godine sa prosečnom ocenom 8,63 pod mentorstvom dr Vesne
Radojević, vanrednog profesora na Katedri za konstrukcione i specijalne materijale. Filološki
fakultet Univerziteta u Beogradu je upisao 1999. godine i diplomirao 2006. godine na Katedri za
skandinavske jezike i književnosti. Doktorske studije na studijskom programu „Hemijsko
inženjerstvo“ Tehnološko-metalurškog fakulteta upisao je školske 2008/2009. godine, pod
mentorstvom dr Jelene Miladinović, vanrednog profesora na Katedri za neorgansku hemijsku
tehnologiju. Od novembra 2008. godine zaposlen je u Institutu za multidisciplinarna istraživanja,
na Odseku za materijale i konverziju energije, a 2010. godine je izabran u zvanje istraživačsaradnik. Trenutno je angažovan na projektu III45007 "0-3D nanostrukture za primenu u
elektronici i obnovljivim izvorima energije: sinteza, karakterizacija i procesiranje" pod
rukovodstvom dr Gorana Brankovića, naučnog savetnika i rukovodioca Odseka za materijale i
konverziju energije Instituta za multidisciplinarna istraživanja. Glavna oblast istraživanja
kandidata u okviru ovog projekta je ispitivanje keramike na bazi barijum-cerijum-itrijum-oksida
kao elektrolita za čvrste gorivne ćelije, dobijanje debeloslojnih anodnih filmova i ispitivanje
drugih oksidnih elektrolita primenom elektrohemijske impedansne spektroskopije. Član je Srpskog
keramičkog društva od 2010. godine. Do sada je objavio šest radova u vrhunskim časopisima
međunarodnog značaja (M21) i jedan rad u međunarodnom časopisu (M23), a dva rada su
saopštena na međunarodnim konferencijama i štampana u izvodu (M34).
32
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
1.2. Stečeno naučno-istraživačko iskustvo
U dosadašnjem radu u Institutu za multidisciplinarna istraživanja učestvovao je na sledećim
projektima pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja:
- TR 19001 „Geopolimeri – novi materijali na bazi elektrofilterskog pepela iz termoelektrana u
okviru koncepta održivog razvoja“ (2008.-2010.);
- ON 142040 „Savremena metal-oksidna keramika i tanki filmovi“ (2010.-2011.);
- III45007 "0-3D nanostrukture za primenu u elektronici i obnovljivim izvorima energije: sinteza,
karakterizacija i procesiranje"(2001.-).
Takođe, učestvovao je i na sledećim međunarodnim projektima:
- EUREKA E! 3688 „Održiva primena odabranog industrijskog otpada u industriji cementa i
betona“ (2009.);
- EUREKA E! 3824 „Od industrijskog otpada do komercijalnog proizvoda“ (2010.).
Kandidat je položio sve ispite predviđene planom i programom doktorskih studija,
uključujući i završni ispit:
Viši kurs analitičke hemije (5 ESPB)
Matematička obrada eksperimentalnih podataka (5 ESPB)
Odabrana poglavlja instrumentalne analize (7 ESPB)
Fenomeni prenosa u inženjerstvu materijala (5 ESPB)
Hemijska termodinamika (5 ESPB)
Fazne ravnoteže u višekomponentnim sistemima (4 ESPB)
Teorijski osnovi keramike i stakla (5 ESPB)
Odabrana poglavlja tehnologije građevinskih materijala (4 ESPB)
Struktura i svojstva kompozitnih materijala (5 ESPB)
Završni ispit (30 ESPB)
10 (deset)
8 (osam)
10 (deset)
10 (deset)
9 (devet)
10 (deset)
8 (osam)
10 (deset)
10 (deset)
10 (deset)
1.3. Spisak objavljenih radova koji opredeljuju afinitet kandidata na predloženoj temi
Naučni radovi objavljen u vrhunskim časopisima međunarodnog značaja (M21)
1.
Bučevac D., Radojković A., Miljković M., Babić B., Matović M.: Effect of preparation
route on the microstructure and electrical conductivity of co-doped ceria, - Ceramic
International, 2012, doi:10.1016/j.ceramint.2012.10.188 (ISSN: 0272–8842, IF: 1,751).
2.
Radojković A., Žunić M., Savić M.S., Branković G., Branković Z.: Enhanced stability in
CO2 of Ta doped BaCe0.9Y0.1O3–δ electrolyte for intermediate temperature SOFCs, Ceramics International Vol. 39, No 3, 2013, pp. 2631–2637 (ISSN: 0272–8842, IF: 1,751).
3.
Radojković A., Žunić M., Savić M.S., Branković G., Branković Z.: Chemical stability and
electrical properties of Nb doped BaCe0.9Y0.1O3–δ as a high temperature proton conducting
electrolyte for IT-SOFC, - Ceramics International, Vol. 39, No 1, 2013, pp. 307–313 (ISSN:
0272–8842, IF: 1,751).
4.
Vijatović Petrović M.M., Bobić J.D., Radojković A., Banys J., Stojanović B.D.:
Improvement of barium titanate properties induced by attrition milling, - Ceramics
International, Vol. 38, No 7, 2012, pp. 5347–5354 (ISSN: 0272–8842, IF: 1,751).
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
5.
6.
33
Zunic M., Chevallier L., Radojkovic A., Brankovic G, Brankovic Z., Di Bartolomeo E.:
Influence of the ratio between Ni and BaCe0.9Y0.1O3–δ on microstructural and electrical
properties of proton conducting Ni–BaCe0.9Y0.1O3–δ anodes, - Journal of Alloys and
Compounds, Vol. 509, No 4, 2011, pp. 1157–1162 (ISSN: 0925–8388, IF: 2,289).
Branković Z., Đuriš K., Radojković A., Bernik S., Jagličić Z., Jagodić M., Vojisavljević K,
Branković G.: Magnetic properties of doped LaMnO3 ceramics obtained by a polymerizable
complex method, - Journal of Sol-gel Science and Technology, Vol. 55, No 3, 2010, pp.
311–316 (ISSN: 0928–0707, IF:1,632).
Naučni rad objavljen u časopisu međunarodnog značaja (M23)
1.
Branković Z., Branković G., Tucić A., Radojković A., Longo E., Varela J.A.: Aerosol
Deposition of Ba0.8Sr0.2TiO3 Thin Films, Science of Sintering 41 (2009) 303–308 (ISSN:
0350–820X, IF: 0.274).
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34)
1.
Radojković A., Branković G., Branković Z., Žunić M., SavićS.M.: The influence of
synthesis method on properties of Nb doped BaCe0.9Y0.1O3-δ as a proton conducting
electrolyte for IT-SOFC, Book of abstracts of First International Conference on Processing,
characterization and application of nanostructured materials and nanotechnology
NanoBelgrade 2012, Belgrade 2012. , pp. 119 ( ISBN: 978-86-7401-285-7)
2.
Radojković A., Žunić M.: Chemical stability and electrical properties of Nb doped
BaCe0.9Y0.1O3-δ as an electrolyte for high temperature proton conducting SOFC, Program
and the book of abstracts of 1st Conference of the Serbian Ceramic Society, Belgrade 2011.,
pp. 58 (ISBN: 978-86-7306-107-8).
1.4. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg rada i pokazanih rezultata tokom doktorskih studija i naučnoistraživačkog rada, Aleksandar Radojković, dipl. inž. tehnologije, je pokazao veliku sposobnost za
bavljenje naučno-istraživačkim radom. Iz oblasti doktorske disertacije do sada je objavio dva rada
u vrhunskim naučnim časopisima međunarodnog značaja (M21), a dva rada su saopštena na
međunarodnim konferencijama i štampana u izvodu, što ukazuje na podobnost kandidata za rad na
predloženoj temi.
2. Predmet i cilj istraživanja
Tokom nekoliko proteklih decenija velika pažnja je posvećena razvoju tehnologija za
proizvodnju gorivnih ćelija. Njihov značaj je u tome što omogućuju pretvaranje hemijske energije
u električnu bez negativnih posledica po životnu sredinu [1]. Do sada je izrađeno nekoliko tipova
gorivnih ćelija, među kojima se zbog efikasnosti i drugih karakteristika izdvajaju gorivne ćelije na
bazi čvrstih oksida (SOFC). Glavna karakteristika i nedostatak ovog tipa je visoka operativna
temperatura (oko 800 °C) i dalji razvoj u ovoj oblasti je usmeren ka njenom snižavanju. Pored
ušteda u energiji i manjih troškova izrade zbog korišćenja jeftinijih materijala, postigao bi se i duži
vek trajanja gorivne ćelije u tom slučaju.
Dosadašnja istraživanja mogu ukazati na korisne smernice u pogledu izbora materijala za
SOFC, odnosno materijala za izradu anoda, katoda, elektrolita, međuspojeva i zaptivaka. Mnogi
oksidi perovskitne strukture su dobri jonski provodnici na povišenim temperaturama i zato se
34
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
mogu koristiti za izradu elektrolita za gorivne ćelije. Dobra provodljivost je posledica prisustva
strukturnih defekata koji omogućuju prenos naelektrisanih čestica, najčešće kiseoničnih jona i
protona. Koncentracija defekata se može povećati povišenjem temperature ili dodavanjem malih
količina oksida (dopanata) u kojima su katjoni metala različite valence od odgovarajućih katjona
koji ulaze u sastav perovskitne strukture [2–5]. Barijum-cerijum-itrijum-oksid, BaCe0.9Y0.1O3–δ,
perovskitne strukture je odličan protonski provodnik u srednjetemperaturnom opsegu (400 – 700
°C), tj. na temperaturama koje su znatno niže nego u slučaju elektrolita koji su danas u
komercijalnoj upotrebi, kao što je Zr1–xYxO2–δ.
Značaj izbora metode sinteze keramičkog praha u procesu dobijanja elektrolita ogleda se
u mogućnosti dobijanja praha definisanih veličina i raspodele veličina čestica, čime se utiče kako
na temperaturu i brzinu reakcije u čvrstoj fazi, tako i na režim sinterovanja kao završne faze u
izradi elektrolita. Elektrolit treba da se odlikuje izrazitom gustinom, bez ili sa minimalnim
sadržajem zatvorenih pora [6, 7]. Na taj način ne može doći do mešanja gasova iz anodnog i
katodnog prostora prilikom rada gorivne ćelije, što bi dovelo da pada potencijala, a time i do
smanjenja efikasnosti gorivne ćelije.
Uticaj dopanata na osobine elektrolita je višestruk. Prvo, koeficijenti difuzije dopanata
utiču na prenos mase između zrna u procesu sinterovanja, što uslovljava dinamiku rasta zrna i
konačno određuje kvalitet mikrostrukture sinterovanog elktrolita. Drugo, uvođenjem
elektronegativnijih elemenata na mestima za Ce i Y u perovskitnoj strukturi, može doći do
povećanja kiselosti kristalne rešetke što doprinosi postojanosti elektrolita na uticaj CO2 [4, 8, 9].
Treće, od valentnog stanja dopanata zavisi hemizam nastanka defekata i njihova koncentracija, a to
se neposredno odražava na provodljivost elektrolita [10, 11]. Na kraju, veličina katjona dopanata
koji popunjavaju oktaedarske šupljine u kristalnoj rešetki utiče na stepen deformacije oktaedara, tj.
na promenu zapremine jedinične kristalne ćelije, a od toga zavisi pokretljivost nosilaca
naelektrisanja [12, 13].
Atmosfera u kojoj se nalazi elektrolit na povišenim temperaturama utiče na pojavu
odgovarajućih defekata i dominantnu ulogu određene vrste naelektrisanih čestica u mehanizmu
provođenja [14, 15]. Ispitivanjem električne provodljivosti u različitim atmosferama mogu se
izvesti zaključci o osobinama elektrolita, tipu provodljivosti, efektima granice zrna i saglasnosti sa
pretpostavljenim hemizmom nastanka defekata.
Imajući sve to u vidu, cilj ove doktorske disertacije je da ustanovi uticaj koncentracije Nb
i Ta na provodljivost BaCe0.9Y0.1O3–δ u različitim atmosferama i hemijsku stabilnost na dejstvo
CO2 na povišenim temperaturama. Takođe, razmotriće se uticaj dva različita načina sinteze
keramičkih prahova dopiranih niobijumom na mikrostrukturna i električna svojstva elektrolita.
Literatura:
[1] Appleby A.J., Foulkes F.R.: Fuel Cell Handbook, Van Nostrand Reinhold, New York, NY,
1989.
[2] Iwahara H.: Proton conductiion in sintered oxides and its application to steam electrlysis for
hydrogen production, - Solid State Ionics, Vol. 3–4, 1981, pp. 359–363.
[3] Scherban T., Lee W.-K., Nowick A.S.: Bulk protonic conduction in Yb-doped SrCeO3 and
BaCeO3,-Solid State Ionics, Vol. 28, No 1, 1988, pp. 585–588.
[4] Ryu K.H., Haile S.M.: Chemical stability and proton conductivity of doped BaCeO3–BaZrO3
solid solutions, - Solid State Ionics, Vol. 125, No 1–4, 1999 pp. 355–367.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
35
[5] Amsif M., Marrero-López D., Ruiz-Morales J.C., Savvin S.N., Núnez P.: Effect of sintering
aids on the conductivity of BaCe0.9Ln0.1O3−δ, - Journal of Power Sources, Vol. 196, No 22, 2011,
pp. 9154–9163.
[6] Žunić M.: Anode supported IT-SOFCs based on proton conducting electrolyte films fabricated
by electrophoretic deposition, doktorska disertacija, Univerzitet u Rimu, 2010.
[7] Bonanos N., Knight K.S., Ellis B.: Perovskite solid electrolytes: Structure, transport properties
and fuel cell applications, - Solid State Ionics, Vol. 79, 1995, pp. 161–170.
[8] Bi L., Zhang S., Zhang L., Tao Z., Wang H., Liu W.: Indium as an ideal functional dopant for
a proton-conducting solid oxide fuel cell, - International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 34, No
5, 2009, pp. 2421–2425.
[9] Di Bartolomeo E., D’Epifanio A., Pugnalini C., Giannici F., Longo A., Martorana A., Licoccia
S.: Structural analysis, phase stability and electrochemical characterization of Nb doped
BaCe0.9Y0.1O3-χ electrolite for IT-SOFCs, - Journal of Power Sources, Vol. 199, 2012, pp. 201–206.
[10] Lv J., Wang L., Lei D., Guo H., Kumar R.V.: Sintering, chemical stability and electrical
conductivity of the perovskite proton conductors BaCe0.45Zr0.45M0.1O3-δ (M=In, Y, Gd, Sm), Journal of Alloys and Compounds, Vol. 467, No 1–2, 2009, pp. 376–382.
[11] Xiea K., Zhoua J., Meng G.: Pervoskite-type BaCo0.7Fe0.2Ta0.1O3–δ cathode for proton
conducting IT-SOFC, - Journal of Alloys and Compounds, Vol. 506, No 1, 2010, pp. L8–L11.
[12] Amsif M., Marrero-López D., Ruiz-Morales J.C., Savvin S.N., Gabás M., Núnez P.: Influence
of rare-earth doping on the microstructure and conductivity of BaCe0.9Ln0.1O3−δ proton
conductors, - Journal of Power Sources, Vol. 196, No 7, 2011, pp. 3461–3469.
[13] Kreuer K.D.: Mechanisms of proton conduction in perovskite-type oxides, iz: T. Ishihara,
Perovskite oxide for solid oxide fuel cells, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York,
2009, pp. 260–272.
[14] Iwahara H.: Ionic conduction in perovskite-type compounds, iz: T. Ishihara, Perovskite oxide
for solid oxide fuel cells, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 2009, pp. 45–63.
[15] Kjølseth C. et al: Space–charge theory applied to the grain boundary impedance of
protonconducting BaZr0.9Y0.1O3−δ, - Solid State Ionics, Vol. 181, No 5–7, 2010, pp. 268–275.
3.
Polazne hipoteze
Poslednjih nekoliko decenija poklanja se velika pažnja tehnologijama koje nemaju
negativan uticaj na životnu sredinu i koje omogućavaju dobijanje električne enrgije iz alternativnih
izvora. Gorivne ćelije na bazi perovskitnih oksida mogu biti jedno od mogućih rešenja, pri čemu
su sistemi koji koriste Zr1–xYxO2–δ kao elektrolit već u komercijalnoj upotrebi. Kao što je
pomenuto, glavna karakteristika ovih gorivnih ćelija je visoka operativna temperatura, a otkićem
protonske provodljivosti početkom osamdesetih godina prošlog veka nastao je novi talas
istraživanja sa ciljem da se pronađe elektrolit sa idealnim karakteristikama: visoke provodljivosti
na što nižim temperaturama, uz dobre mehaničke osobine i hemijsku stabilnost. BaCe0.9Y0.1O3–δ je
jedan od najboljih protonskih provodnika, ali mu je mana nestabilnost u atmosferi koja sadrži CO2
na povišenim temperaturama. To dovodi u pitanje njegovu primenu u gorivnim ćelijama koje
koriste goriva na bazi ugljovodonika, jer se u takvim sistemima CO2 izdvaja kao proizvod.
Uvođenjem u strukturu BaCe0.9Y0.1O3–δ elektronegativnijih elemenata, kao što je Nb,
može doći do poboljšanja stabilnosti, ali do sada nisu sprovedena detaljnija ispitivanja o tome na
koji način i u kojoj meri ovi dopanti utiču, pored stabilnosti, i na druga svojstva elektrolita.
Razumevanje mehanizma nastajanja defekata kao i promena u mikrostrukturi prilikom dopiranja je
veoma važno, jer se tako mogu predvideti trendovi promene električne provodljivosti elektrolita.
36
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Cilj ove doktorske disertacije biće da se ustanovi uticaj malih koncentracija
petovalentnog niobijuma i petovalentnog tantala i (do 5 molskih %) na stabilnost, mikrostrukturu i
električna svojstva elektrolita na bazi BaCe0.9Y0.1O3–δ i da li se na ovaj način može dobiti elektrolit
zadovoljavajućih karaketistika, kako u pogledu provodljivosti, tako i u pogledu stabilnosti na
uticaj CO2. Jedan deo istraživanja biće posvećen metodama sinteze prahova, kao polaznog
postupka u izradi elektrolita za gorivne ćelije. Finoća dobijenih prahova, raspodela veličina čestica
i stepen aglomeracije utiču na kvalitet mikrostrukture elektrolita, a samim tim i na provodljivost. U
doktorskoj disertaciji će se takođe razmotriti uticaj dva različita postupka sinteze prahova
dopiranih niobijumom na svojstva elektrolita.
4.
Naučne metode istraživanja
U okviru ove doktorske disertacije koristiće se dve različite metode za sintezu keramičkih
prahova:
- metoda reakcije u čvrstom stanju (uzorci dopirani niobijumom i tantalom);
- metoda reakcije samosagorevanja (uzorci dopirani niobijumom).
Cilj uporedne sinteze keramičkih prahova različitim metodama je utvrđivanje uticaja načina
sinteze na kvalitet dobijenih prahova, kao osnovnih komponenti u procesu izrade čvrstih
elektrolita. Za karakterizaciju prahova će biti primenjene sledeće eksperimentalne metode:
1)
2)
3)
4)
Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija i termogravimetrijska analiza za
određivanje optimalne temperature reakcije u čvrstom stanju. Istovremenim
praćenjem promene mase u sistemu i toplotnih efekata, moguće je utvrditi
temperaturni interval u kojem se može odigrati reakcija u čvrstom stanju.
Eksperimentalni podaci će biti dobijeni snimanjem spektara u temperaturnom
intervalu od sobne temperature do 1400 ºC, pri brzini zagrevanja od 10 ºC/min.
BET analiza za određivanje specifične površine prahova kao jedne od metoda za
ocenjivanje kvaliteta prahova dobijenih različitim postupcima sinteze.
Rendgenska difrakciona analiza za kvalitativnu analizu mineraloškog sastava
prahova i određivanje osnovnih kristalografskih parametara. Od veličine
zapremine jedinične kristalne ćelije i zavisi pokretljivost nosilaca naelektrisanja,
a samim tim i provodljivost elektrolita. Dopiranjem se u mikrostrukturu unose
katjoni koji imaju različito naelektrisanje i veličinu i na taj način utiču na
promenu zapremine jedinične ćelije i njenu deformacije. Na osnovu promene
osnovnih kristalografskih parametara može se pretpostaviti trend promene
provodljivosti elektrolita u zavisnosti od vrste i koncentracije dopanta. Osim
toga, na osnovu širine pikova na poluvisini moguće je odrediti srednju veličinu
kristalita, odnosno mikrostrukturnih domena sa istom orijentacijom
kristalografskih ravni.
Skenirajuća elektronska mikroskopija visoke rezolucije za prikazivanje i
poređenje morfologije keramičkih prahova. Takođe, poređenjem morfologije
prahova sa veličinom kristalita dobijenih na osnovu podataka rendegenske
difrakcione analize, moguće je proceniti stepen aglomeracije.
Za izradu elektrolita će biti primenjena metoda uniaksijalnog presovanja prahova u kalupu
za presovanje prečnika 8 mm primenom pritisaka od 200 MRa do 600 MRa, posle čega će
presovani uzorci biti sinterovani na 1550 ºC u toku 5 h. Sledeće metode će biti primenjene za
karakterizaciju sinterovanih uzoraka (elektrolita):
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
37
1)
Rendgenska difrakciona analiza za oderđivanje mineraloškog sastava
elektrolita nakon faze sinterovanja. U toku sinterovanja na temperaturama preko
1500 ºS može doći do razlaganja elektrolita, tako da je neophodno proveriti da li
je došlo do izdvajanja nepoželjnih faza u sistemu.
2)
Skenirajuća elektronska mikroskopija za prikazivanje morfologije
površine i preloma sinterovanih uzoraka, pri čemu će biti korišćen detektor
sekundarnih elektrona. Srednja veličina zrna sinterovanih uzoraka biće određena
metodom isečka korišćenjem najmanje tri mikrograma za dati uzorak. Pored
toga, za utvrđivanje čistoće uzoraka u pojedinim slučajevima će biti korišćen
detektor odbijenih elektrona.
3)
Elektrohemijska impedansna spektroskopija za određivanje
električnih karakteristika elektrolita biće izvedena u opadajućem režimu
frekvencija od 1 MHz do 42 Hz. Merenja će biti izvedena u temperaturnom
intervalu od 550-750 ºC jer je to opseg radnih temperatura za gorivne ćelije koje
koriste ovaj tip elektrolita. Takođe, merenja će biti izvedena u atmosferama
vlažnog vodonika, vlažnog argona i suvog argona, kako bi se razjasnio
mehanizam provođenja i odredio tip provodljivosti u zavisnosti od primenjene
atmosfere i prisustva mikrostrukturnih defekata.
Na kraju, biće ispitana stabilnosti uzoraka elektrolita u atmosferi SO2 na 700 ºC u toku 5
h primenom rendgenske difrakcione analize.
5. Očekivani naučni doprinos
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije treba da dovedu do:
-
-
Definisanja optimalnih parametara sinteze prahova barijum-cerijum-itrijum-oksida
dopiranih niobijumom i tantalom;
Poboljšanja stabilnosti elektrolita na bazi barijum-cerijum-itrijum-oksida u atmosferi
SO2 dopiranjem tantalom i niobijumom;
Određivanja koncentracije dopanata za koju elektrolit ispoljava optimalne
karakteristike: zadovoljavajuću provodljivost i dobru hemijsku stabilnost;
Utvrđivanja faktora koji utiču na provodljivost elektrolita u različitim atmosferama na
osnovu pretpostavljenog hemizma nastanka defekata, mikrostrukture, vrste dopanata i
kristalografskih parametara;
Utvrđivanja koja vrsta provodljivosti dominira u različitim atmosferama na osnovu
prisutnih strukturnih defekata;
Utvrđivanja uticaja vrste sinteze praha na mikrostrukturu i električna svojstva
elektrolita.
6. Plan istraživanja i struktura rada
1) Plan istraživanja je određen na osnovu literaturnog pregleda koji obuhvata sledeće tematske
celine:
- opšti teorijski principi rada gorivnih ćelija;
- karakteristike materijala za čvrste gorivne ćelije;
- protonska provodljivost u oksidima perovskitne strukture;
- hemizam defekata i mehanizam transporta naelektrisanja u dopiranom barijum-cerijumoksidu;
38
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
- metode sinteze keramičkih prahova.
2) Eksperimentalni deo prema planu istraživanja obuhvata sledeće celine:
- sinteza keramičkih prahova;
- karakterizacija keramičkih prahova;
- procesiranje keramičkih prahova;
- karakterizacija sinterovanih elektrolita;
- ispitivanje stabilnosti elektrolita na uticaj SO2;
3) Rezultati i diskusija.
4) Zaključak.
7. Zaključak i predlog
Na osnovu izloženog, Komisija smatra da je tema doktorske disertacije „Svojstva
keramike na bazi barijum-cerijum-itrijum-oksida kao elektrolita za čvrste gorivne ćelije“,
predložena od strane dipl. ing. Aleksandra Radojkovića, studenta doktorskih studija, naučno
zasnovana i da je kandidat podoban za rad na predloženoj temi, pa predlaže Nastavno-naučnom
veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu da odobri Aleksandru
Radojkoviću izradu predložene doktorske disertacije pod mentorstvom dr Jelene Miladinović,
vanrednog profesora Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Gorana
Brankovića, naučniog savetnika Instituta za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u
Beogradu. Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Tehnološko
inženjerstvo, za koju je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu matična ustanova.
U Beogradu, 18. 02. 2013.
ČLANOVI KOMISIJE
1. dr Jelena Miladinović, vanredni profesor, komentor
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
2. dr Goran Branković, naučni savetnik, komentor
Institut za multidisciplinarna istraživanja,
Univerzitet u Beogradu
3. dr Rada Petrović, redovni profesor, član komisije
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
4. dr Zorica Branković, naučni savetnik, član komisije
Institut za multidisciplinarna istraživanja,
Univerzitet u Beogradu
5. dr Snežana Grujić, vanredni profesor, član komisije
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
39
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata Zvezdane Baščarević, dipl. inž. tehnologije za izradu
doktorske disertacije
Odlukom Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu br. 35/15 od 31. 01. 2013. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu
podobnosti teme i kandidata Zvezdane Baščarević, dipl. inž. tehnologije za izradu doktorske
disertacije i naučne zasnovanosti teme:
UTICAJ RASTVORA AMONIJUM-NITRATA I NATRIJUM-SULFATA NA MEHANIČKA
SVOJSTVA I STRUKTURU GEOPOLIMERA NA BAZI ELEKTROFILTERSKOG PEPELA
TERMOELEKTRANA
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
2. PODACI O KANDIDATU
2.1. Biografski podaci
Zvezdana Baščarević rođena je 18. 04. 1977. godine u Kraljevu, gde je završila osnovnu i
srednju školu. Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsek za neorgansku
hemijsku tehnologiju, upisala je školske 1996/1997. godine. Diplomirala je 01. 10. 2002. godine sa
prosečnom ocenom tokom studija 8,29.
Magistarske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu
upisala je 2002. godine, a od marta 2009. godine upisana je na doktorske studije na istom
fakultetu, smer Hemijsko inženjerstvo, pod rukovodstvom mentora prof. dr Rade Petrović.
Položila je sve ispite predviđene nastavnim planom i programom doktorskih studija sa prosečnom
ocenom 9,75 i odbranila završni ispit pod nazivom "Sinteza i svojstva geopolimera na bazi
elektrofilterskog pepela termoelektrana" sa ocenom 10.
Od 01. 08. 2003. zaposlena je u Centru za multidisciplinarne studije Univerziteta u
Beogradu (sada Institut za multidisciplinarana istraživanja). Zvanje istraživač-pripravnik stekla je
14. 03. 2006. U zvanje istraživač-saradnik izabrana je 03. 07. 2009., a reizabrana 09. 05. 2012.
godine. U dosadašnjem radu učestvovala je u realizaciji tri nacionalna projekta u okviru programa
tehnološkog razvoja (MHT.2.06.0053.B/2, TR6720B i TR19001) i četiri međunarodna projekta:
jednog iz Petog okvirnog programa Evropske Unije (FP5, projekat "Reintro") i tri projekta iz
Eureka programa (E!2936, E!3688 i E!3824). Trenutno je angažovana na dva projekta
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: TR34026 i III45012.
Takođe, trenutno učestvuje i u realizaciji jednog međunarodnog projekta iz Eureka programa:
E!5415.
Oblast naučno-istraživačkog rada Zvezdane Baščarević je nauka o materijalima, a uža
oblast istraživanja je upotreba industrijskog mineralnog otpada za sintezu građevinskih materijala.
Aktulne aktivnosti Zvezdane Baščarević vezane su za sintezu i ispitivanje svojstava nove vrste
veziva na bazi elektrofilterskog pepela termoelektrana.
40
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Zvezdana Baščarević je autor i koautor ukupno 44 rada publikovana u naučnim
časopisima i saopštena na naučnim skupovima. Od toga, 6 radova publikovano je u vrhunskim
naučnim časopisima međunarodnog značaja (M21) i 1 u naučnom časopisu međunarodnog značaja
(M23). Iz oblasti istraživanja iz koje je predložena tema doktorske disertacije do sada su
objavljena 3 rada u vrhunskim naučnim časopisima međunarodnog značaja (M21), a 7 radova je
saopšteno na skupovima međunarodnog značaja (M33).
Na skupu "3rd Serbian Congress for Microscopy", održanom od 25. do 28. septembra
2007. godine u Beogradu, osvojila je nagradu za najbolji poster. Takođe, nagradu za najbolji
poster dobila je i na skupu "MC2009 Microscopy Conference" održanom od 30. 08. do 04. 09.
2009. godine u Gracu, Austrija.
U okviru rada na projektu iz Petog okvirnog programa Evropske Unije 2006. godine je
boravila 7 nedelja na Univerzitetu Fridrih Šiler u Jeni, Nemačka, radi istraživačkog rada i stručnog
usavršavanja.
Član je Srpskog društva za mikroskopiju, Društva za keramičke materijale Srbije i
Zeolitskog društva Srbije.
Govori tečno engleski, a služi se i nemačkim jezikom.
2.2. Stečeno naučno-istraživačko iskustvo
Pregled položenih ispita:
R.b. Naziv predmeta
ESPB Ocena
1. Odabrana poglavlja matematičke analize
5
10 (deset)*
2. Hemijska kinetika
5
10 (deset)*
3. Hemijska termodinamika
5
9 (devet)
4. Analogije fenomena prenosa
5
9 (devet)*
5. Fazna ravnoteža u višekomponentnim sistemima
4
9 (devet)*
6. Metode karakterizacije keramičkih i staklastih materijala
4
10 (deset)
7. Struktura i svojstva kompozitnih materijala
5
10 (deset)
8. Teorijski osnovi keramike i stakla
5
10 (deset)
9. Struktura stakla i staklastih materijala
4
10 (deset)
10. Niskotemperaturni keramički procesi
4
10 (deset)
11. Odabrana poglavlja tehnologije građevinskih materijala
4
10 (deset)*
12. Završni ispit
30
10 (deset)
* - ispit položen na magistarskim studijama i priznat kao ekvivalentan na doktorskim studijama
Rad na naučno-istraživačkim projektima:
Nacionalni projekti:
2003-2004: MNT.2.06.0053. "Istraživanja na području hidrauličnih materijala u cilju poboljšanja
njihovog kvaliteta i primene", koji je finansiralo Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj
Republike Srbije i tri fabrike cementa iz Republike Srbije
2005-2007: TR6720B "Razvoj novih vrsta hidrauličnih veziva na bazi elektrofilterskog pepela
termoelektrana", koji je finansiralo Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije i
JP "Elektroprivreda Srbije"
2008-2010: TR19001 "Geopolimeri – novi materijali na bazi elektrofilterskog pepela
termoelektrana u okviru koncepta odživog razvoja", koji je finansiralo Ministarstvo nauke i
tehnološkog razvoja Republike Srbije.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
41
2011-danas: III45012 "Sinteza, procesirenje i karakterizacija nanostrukturnih materijala za
primenu u oblasti energije, mehaničkog inžinjerstva, zaštite životne stredine i biomedicini", koji
finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
2011-danas: TR34026 "Geopolimeri - Razvoj tehnologije za konverziju industrijskog otpada u
funkcionalne materijale ", koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije.
Međunarodni projekti:
2003-2006: "Environmental Protection in the Balkan Countries: Reuse of Industrial Mineral Waste
for Waste Water Treatment and Improvement of Landfills", EU FP5 Project: ICA2-2001-10043,
EN A 1 FP5RTD, Acronym: REINTRO.
2004-2006: "Economical And Ecological Utilisation Of Selected Residual Materials For
Landscape Creation", EUREKA Project E!2936, Acronym: ECO-UTIRESMAT.
2006-2008: ''Sustainable application of selected industrial waste materials in cement and concrete
industry”, EUREKA Project E!3688, Acronym: SASIWAM.
2007-2009: ''From industrial waste to commercial products'', EUREKA Project E!3824, Acronym:
INWASCOMP.
2010-danas: "New generation of constructive materials based on industrial waste in the concept of
sustainable development", EUREKA Project E!5415, Acronym: NEWCOMAT.
Pregled objavljenih naučnih radovi i saopštenja:
Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja (M20):
Radovi objavljeni u vrhunskim naučnim časopisima međunarodnog značaja (M21):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lačnjevac U., Jović B.M., Baščarević Z., Maksimović V.M., Jović V.D., "Morphology and
phase composition of as-deposited and recrystallized Ni–Mo–O powders", Electrochimica
Acta, Vol 54, No 11, 2009, pp. 3115-3123 (ISSN: 0013-4686, IF (2009) = 3,562)
Komljenović M., Baščarević Z. and Bradić V., "Mechanical and microstructural properties of
alkali-activated fly ash geopolymers", Journal of Hazardous Materials, Vol 181, No 1-3, 2010,
pp. 35-42 (ISSN 0304-3894, IF (2010) = 3,997)
Kurko S., Rašković Ž., Novaković N., Paskaš-Mamula B., Jovanović Z., Baščarević Z.,
Grbović-Novaković J., Matovic Lj., "Hydrogen storage properties of MgH2 mechanically
milled with alpha and beta SiC", International Journal of Hydrogen Energy, Vol 36, No 1,
2011, pp. 549-554 (ISSN 0360-3199, IF (2011) = 4,402)
Komljenović M., Baščarević Z., Marjanović N., Nikolić V., "Decalcification resistance of
alkali-activated slag", Journal of Hazardous Materials, Vol 233-234, 2012, pp. 112-121 (ISSN
0304-3894, IF (2011) = 4,553)
Pantić J., Kremenović A., Došen A., Prekajski M., Stanković N., Baščarević Z., Matović B.,
"Influence of mechanical activation on sphene based ceramic material synthesis", Ceramics
International Vol 39, 2013, pp. 483-488 (ISSN 0272-8842, IF (2011) = 1,896)
Baščarević Z., Komljenović M., Miladinović Z., Nikolić V., Marjanović N., Žujović Z.,
Petrović R., "Effects of the concentrated NH4NO3 solution on mechanical properties and
structure of the fly ash based geopolymers", Construction and Building Materials, Vol 41,
2013, pp. 570-579 (ISSN 0950-0618, IF (2011) = 2,134)
42
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja (M23):
7.
Komljenović M., Petrašinović-Stojkanović Lj., Baščarević Z., Jovanović N., Rosić A., "Fly
Ash as the Potential Raw Mixture Component for Portland Cement Clinker Synthesis",
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Vol 96, No 2, 2009, pp. 363-368 (ISSN: 13886150, IF (2009) = 1,445)
Zbornici međunarodnih skupova (M30):
Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja štampani u celini (M33):
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Petrašinović-Stojkanović Lj., Komljenović M., Baščarević Z., Kungulovski Dž., Kungulovski
I., "Ispitivanje mogućnosti formiranja biofilma i biokorozije keramike na bazi
elektrofilterskog pepela kao sirovine", XIX simpozijum o koroziji i zaštiti materijala, Tara
30.11-03.12.2004. Knjiga radova, ISBN: 86-82343-05-3, str. 93-97 (2004).
Komljenović M., Jovanović N., Petrašinović-Stojkanović Lj., Baščarević Z., Rosić A., "Fly
Ash as an Alternative Raw Material for Portland Cement Clinker Synthesis", 12th International
Congress on the on the Chemistry of Cement (ICCC 2007), Montreal, Canada, 8-13. July
2007, Papers and Poster Abstracts on CD, M3-03.3 (str. 1-10), (2007).
Jovanović N., Komljenović M., Petrašinović-Stojkanović Lj., Baščarević Z., Bradić V.,
"Elektrofilterski pepeo – sirovina za dobijanje ekocementa", Drugi internacionalni
naučnostručni skup Građevinarstvo – nauka i praksa, GNP 2008, Žabljak, 03-07. marta 2008.,
Zbornik radova, ISBN: 978-86-82707-15-8, str 847-852, (2008).
Bradić V., Komljenović M., Petrašinović-Stojkanović Lj., Baščarević Z., Jovanović N.,
Ršumović M., "Alkalno aktivirani pepeo u okviru koncepta održivog razvoja", Drugi
internacionalni naučno-stručni skup Građevinarstvo – nauka i praksa, GNP 2008, Žabljak, 0307. marta 2008., ., Zbornik radova, ISBN: 978-86-82707-14-1, str. 1363-1368, (2008).
Bradić V., Komljenović M., Baščarević Z., Jovanović N., Ršumović M., "Influence of
Different Activators Upon Alkali Activation of Fly Ash", 3rd International Symposium
NONTRADITIONAL CEMENT & CONCRETE, Brno, Czech Republic, June 10-12, 2008,
Proceedings, ISBN: 978-80-214-3642-8, str. 111-118, (2008).
Baščarević Z., Petrašinović-Stojkanović Lj., Komljenović M.,Jovanović N., Bradić V.,
"Utilization of fly ash from thermal power plants in ceramic industry", XIII International
conference of research institute of building materials: Ecology and new building materials and
products, Telc, Czech Republic 2009, ISBN: 978-80-254-4447-4, str. 24-28, (2009).
Komljenović M., Bradić V., Baščarević Z., Jovanović N., Petrašinović-Stojkanović Lj., Rosić
A., "The influence of water glass upon fly ash geopolymer properties", 17. Internationale
Baustofftagung (IBAUSIL), Weimar, Deutschland 2009, Tagungsbericht – Band 1. ISBN:
978-3-00-027265-3, str. 481-486, (2009).
Komljenović M., Bradić V., Baščarević Z., Jovanović N., Rosić A., "The nature of industrial
by-products and process of alkali-activation", Tenth ACI International Conference on Recent
Advances in Concrete Technology and Sustainability Issues, Seville, Spain 2009,
Supplementary Papers ISBN: 978-0-9731507-9-7, str. 647-659, (2009).
Komljenović M., Baščarević Z., Nikolić V,. "Development of fly ash-based geopolymer
microstructure at room temperature", Non-Traditional Cement & Concrete IV / 4th
International Symposium Non-Traditional Cement and Concrete, Brno, Czech Republic, June
27–30, 2011, Proceedings, ISBN: 978-80-214-4301-3, str. 300-309 (2011)
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
43
17. Komljenović M., Baščarević Z., Nikolić V., Marjanović N., Ršumović M., Rosić A.,
"Mechanical and Microstructural Changes of Alkali-Activated Binder Due to the Leaching
Process", XIII ICCC International Congress on the Chemistry of Cement, Madrid, 3-8 July,
2011, Proceedings CD ISBN: 978-84-7292-400-0, pdf dokument br. 272 (str. 1-7), (2011)
18. Baščarević Z., Komljenović M., Nikolić V., Marjanović N., Petrašinović-Stojkanović Lj.,
Ršumović M.,. "Microscopy and microanalysis of alkali activated fly ash binder", 18
Internationale Baustofftagung, IBAUSIL, 12-15. September 2012. Weimar, Germany,
Tagungsbericht Band 1, ISBN: 978-3-00-034075, str. 1-0490 – 1-0496 (2012)
Radovi saopšteni na skupu međunarodnog značaja štampani u izvodu (M34):
19. Baščarević Z., Petrašinović-Stojkanović Lj., Komljenović M., Živanović B., Bossert J.,
"Synthesis od Dense Ceramic Composites from Waste Materials", The 5th Students' Meeting,
School of Ceramics, December 4-5. 2003. Novi Sad, Book of Extended Abstracts, ISBN: 8680995-46-0, str. 10-11, (2003).
20. Baščarević Z., Petrašinović-Stojkanović Lj., Komljenović M., Bossert J., "Utillization of Fly
Ash in Dense Ceramic Composites: Ecotechnological nad Economical Benefits", The Seventh
Yugoslav Materials Research Society Conference, YUCOMAT 2005, 12-16th September,
2005, Herceg Novi, Programme and the Book of Abstracts, ISBN: 86-80321-08-7, str. 132,
(2005).
21. Baščarević Z., Petrašinović-Stojkanović Lj., Jovanović N., Bradić V., "Characterization of
Fly Ash from Serbian Power Plants: Morphology of the fly ash particles", 3rd Serbian
Congress for Microscopy, Belgrade, Serbia, 25-28. September 2007, Proceedings
Proceedings, ISBN: 978-86-7306-088-0 (VINS), str. 49-50, (2007).
22. Komljenović M., Petrašinović-Stojkanović Lj., Bradić V., Baščarević Z., Ršumović M.,
"Microstructural Characterization of Alkali Activated Fly Ash", 3rd Serbian Congress for
Microscopy, Belgrade, Serbia, 25-28. September 2007, Proceedings, ISBN: 978-86-7306-0880 (VINS), str. 55-56 (2007).
23. Jović V.D., Lačnjevac U., Baščarević Z., Jović B.M., Maksimović V.M., "Determination of
MoO3 and NiMoO4 phases in electrodeposited Ni-Mo-O alloy powders", EAST FORUM
2008, October 23-24, 2008, Trento, Italy, Scientific program & Abstract Book, str. 12 (2008).
24. Baščarević Z., Komljenović M., Bradić V., Petrašinović-Stojkanović Lj., Jovanović N.,
Ršumović M., "SEM/EDS characterization of fly ash based geopolymers", Microscopy
Conference, Graz, Austria 2009, MC 2009 Volume 3, ISBN: 978-3-85125-062-6, str. 289-90,
(2009)
25. Baščarević Z., Komljenović M., Rosić A., Ršumović M., "Microscopy and Microanalysis of
Alkali Activated Fly Ash – Unreacted Fly Ash Particles", 4th Serbian Congress for
Microscopy, Belgrade, Serbia, 11-12. October 2010, Program and Proceedings, ISBN: 97886-7306-104-7 (VINS), str. 29-30 (2010)
Nacionalne monografije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije
nacionalnog značaja; naučni prevodi i kritička izdanja građe, bibliografske publikacije
(M40):
Poglavlje u knjizi (M45):
26. Rajković M.B., Stojanović M.D., Pantelić G.K., "Indirektna metoda određivanja elemenata
(metala i nemetala) u vodi za piće ispitivanjem kamenca", Poglavlje 7 "Određivanje kristalne
strukture kalcijum-karbonata dobijenog iz vode za piće", Ko-autori: Zvezdana Baščarević,
44
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Uroš Lačnjevac, Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, 2009, str. 163-198 (ISBN: 97886-80067-23-0)
Časopisi nacionalnog značaja (M50):
Radovi objavljeni u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51):
27. Baščarević Z., Komljenović M., Petrašinović-Stojkanović LJ., Jovanović N., Rosić A.,
Ršumović M., "Ispitivanje svojstava elektrofilterskog pepela termoelektrana u cilju njegove
upotrebe kao sekundarne sirovine za proizvodnju portland-cementnog klinkera", Hemijska
industrija (2006), vol. 60, no. 9-10, str. 245-252 (ISSN: 0367-598X).
28. Jovanović N., Komljenović M., Petrašinović-Stojkanović LJ., Baščarević Z., Bradić V., Rosić
A., "Supstitucija glinovite mineralne komponente lignitskim elektrofilterskim pepelom pri
sintezi portland-cementnog klinkera", Hemijska industrija (2006), vol. 60, no. 9-10, str. 253258 (ISSN: 0367-598X).
Radovi objavljeni u naučnom časopisu (M52):
29. Kljajević Lj., Matović B., Nenadović S., Baščarević Z., Cvetićanin N., Devečerski A.,
"Fabrication of ZrC/SiC, ZrO2/SiC and ZrO2 powders by carbothermal reduction of ZrSiO4",
Processing and Application of Ceramics (2011) 5, 2: 103–112 (ISSN: 1820-6131)
Radovi objavljeni u naučnom časopisu (M53):
30. Lačnjevac U., Jović V.D., Jović B.M., Baščarević Z., Pavlović M.G., "Morfologija prahova
Ni-Mo-O legura istaloženih elektrohemijskim postupkom iz rastvora amonijum sulfata",
Zaštita materijala (2008) 49, 1: 41-46 (UDC: 669.245'28'787.419-492.2:620.18=861)
31. Rajković M.B., Lačnjevac U.Č., Baščarević Z., Rajković T.M., Tošković D.V., Dušan. D.
Stanojević, "Određivanje kristalne strukture kalcijum-karbonata dobijenog iz vode za piće",
Zaštita materijala (2008) 49, 2: 43-49 (UDC: 546.264-41:620.183=861)
Zbornici skupova nacionalnog značaja (M60):
Radovi objavljeni na skupu nacionalnog značaja štampani u celini (M63)
32. Komljenović M., Petrašinović-Stojkanović LJ., Baščarević Z., Jovanović N., Rosić A.,
Ršumović M., "Ispitivanje svojstava elektrofilterskog pepela termoelektrana iz Srbije u cilju
njegove upotrebe kao sekundarne sirovine za proizvodnju portland cementa", Četvrta
regionalna konferencija o uzajamnosti zaštite životne sredine i efikasnosti energetskih
sistema, ELECTRA IV, Tara, 11-15. septembar, Zbornik radova, ISBN: 86-85013-02-X, str.
391-396, (2006)
33. Bradić V., Komljenović M., Petrašinović-Stojkanović LJ., Baščarević Z., Jovanović N.,
Ršumović M., "Alkalno aktivirani pepeo-vezivni materijal budućnosti", Prva regionalna
naučnostručna konferencija o upravljanju industrijskim otpadom, Kopaonik, 22-25. oktobar,
Zbornik radova na CD (str. 1-6), ISBN: 85013-04-1, (2007)
34. Jovanović N., Komljenović M., Petrašinović-Stojkanović LJ., Baščarević Z., Bradić V., Rosić
A., "Nove mogućnosti korišćenja elektrofilterskog pepela u industriji cementa", Prva
regionalna naučno-stručna konferencija o upravljanju industrijskim otpadom, Kopaonik, 2225. oktobar, Zbornik radova na CD (str. 1-8), ISBN: 85013-04-1, (2007)
35. Lačnjevac U., Jović V.D., Jović B.M., Baščarević Z., Pavlović M.G., "Morfologija prahova
Ni-Mo-O legura istaloženih elektrohemijskim postupkom iz rastvora amonijum sulfata",
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
45
naučno stručni simpozijum X YUCORR, 19-22. maj 2008, Tara, Srbija, Knjiga radova, ISBN:
978-86-82343-10-3, str. 85-91 (2008)
Jović V.D., Jović B.M., Lačnjevac U., Baščarević Z., "Semiconducting properties of the
Nb2O5 in 5M NaOH", X YUCORR, May 19-22, 2008, Tara, Serbia, Proceedings, ISBN: 97886-82343-10-3, str. 162-168 (2008)
Baščarević Z., Petrašinović-Stojkanović Lj., Komljenović M., Kungulovski Dž., Kungulovski
I., Jovanović N., Bradić V., Investigation of resistance of fly ash based ceramic to
microorganism effects", X YUCORR, May 19-22, 2008, Tara, Serbia, Proceedings, ISBN:
978-86-82343-10-3, str. 185-190 (2008)
Komljenović M., Jovanović N., Petrašinović-Stojkanović Lj., Baščarević Z., Rosić A., "Fly
Ash as an Alternative Raw Material for Portland Cement Clinker Synthesis", Savetovanje:
Korišćenje pepela iz termoelektrana «Kostolac A i B», Zbornik radova, ISBN: 978-86911159-0-6, Požarevac, str. 52-60 (2008)
Bradić V., Komljenović M., Petrašinović-Stojkanović LJ., Baščarević Z., Jovanović N., Rosić
A., Ršumović M., "Sinteza geopolimera na bazi elektrofilterskog pepela termoelektrana", Peta
regionalna naučno-stručna konferencija o sistemu upravljanja zaštitom životne sredine u
elektroprivredi, ELECTRA V, Divčibare, 10-14. novembar 2008., Zbornik radova, ISBN:
978-86-85013-06-5, str. 237-242 (2008)
Baščarević Z., Petrašinović-Stojkanović Lj., Komljenović M., Jovanović N., Bradić V.,
"Mogućnosti upotrebe elektrofilterskog pepela za proizvodnju građevinskih materijala", XI
YUCORR, May 17-20, 2009, Tara, Serbia, Proceedings, ISBN: 978-86-82343-11-0, str. 319323 (2009)
Lačnjevac U., Jović V.D., Jović B.M., Baščarević Z., Maksimović V.M., Pavlović M.G.,
"Morfologija prahova Fe-Ni legura elektrohemijski istaloženih iz citratno-sulfatnih rastvora",
XI YUCORR, May 17-20, 2009, Tara, Serbia, Proceedings, ISBN: 978-86-82343-11-0, str.
330-337 (2009)
Nikolić V., Komljenović M., Petrašinović-Stojkanović LJ., Baščarević Z., Marjanović N.,
"Mogućnosti primene geopolimera u solidifikaciji toksičnog otpada", Šesta regionalna
naučno-stručna konferencija o zaštiti životne sredine u elektroprivredi i međusobno zavisnim
kompanijama ELECTRA VI, Zlatibor, 06-10. decembar, 2010, Zbornik radova na CD, str
346-354.
Radovi saopšteni na skupu nacionalnog značaja štampani u izvodu (M64):
43. Baščarević Z., Komljenović M., Petrašinović-Stojkanović Lj., Marjanović N., Nikolić V.,
Miladinović Z., M. Ršumović., "Fly ash utilization – converting waste material into useful
products", 1st Conference of the Serbian Ceramic Society – 1CSCS-2011, March 17-18, 2011,
Belgrade, Serbia, Program and the book of Abstracts, ISBN: 978-86-7306-107-8, str. 24
44. Baščarević Z., Petrašinović-Stojkanović Lj., Komljenović M., Marjanović N., Nikolić V.,
"Application of Fly Ash as a secondary Raw Material for Building Materials Production", 1st
Conference of the Serbian Ceramic Society – 1CSCS-2011, March 17-18, 2011, Belgrade,
Serbia, Program and the book of Abstracts, ISBN: 978-86-7306-107-8, str. 54
Citiranost (Scopus): Radovi u kojima je Zvezdana Baščarević koautor, do sada su citirani 23
puta, ne računajuću autocitate, a od toga rad pod rednim brojem 1 tri puta, broj 2 trinaest puta, broj
3 dva puta i rad pod rednim brojem 7 pet puta.
46
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
2.3. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg rada i pokazanih rezultata tokom doktorskih studija i u okviru
naučno-istraživačkog rada Zvezdana Baščarević, dipl. inž. tehnologije, pokazala je izuzetnu
sklonost i sposobnost za bavljenje naučno-istraživačkim radom. Iz oblasti predložene doktorske
disertacije do sada je objavila 3 rada u vrhunskim naučnim časopisima međunarodnog značaja
(M21), a 7 radova je saopšteno na skupovima međunarodnog značaja (M33), što ukazuje na
podobnost kandidata za rad na predloženoj temi.
3. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA
Geopolimeri su sintetički alkalni alumosilikatni materijali koji nastaju kao produkti
reakcije čvrstog amorfnog alumosilikatnog materijala i koncentrovanog rastvora alkalnog
hidroksida i / ili rastvora alkalnog silikata. Mogu se dobiti na sobnoj ili povišenim temperaturama
alkalnom aktivacijom alumosilikata dobijenih iz prirodnih minerala, industrijskog otpada
(elektrofilterski pepeo, zgura), kalcinisane gline ili mešavine dva ili više ovih materijala.
Umrežavanjem i kondenzacijom aluminatnih i silikatnih monomera i oligomera oslobođenih
reakcijom alkalne aktivacije formira se trodimenzionalni alumosilikatni polimer – gel
geopolimera, izgrađen od međusobno povezanih tetraedara SiO4 i AlO4. Ovi materijali, opštije
nazvani i "neorganski polimeri", pokazuju odlična vezivna svojstva.
Geopolimeri su dobijeni kao rezultat intenzivne naučne potrage za novim vezivnim
materijalom, koji bi, u poređenju sa tradicionalno korišćenim portland-cementom, imao dobra
vezivna svojstva i bio ekološki pogodan. Zavisno od polaznog materijala i uslova sinteze,
geopolimeri pokazuju različita poboljšana svojstva, u poređenju sa tradicionalno korišćenim
vezivima, kao što su veoma dobra mehanička svojstva, otpornost na dejstvo različitih agresivnih
sredina i relativno dobra termička svojstva [1-6]. Dodatnu vrednost ovih materijala predstavlja
način njihove sinteze, koji u poređenju sa načinom proizvodnje portland-cementa, značajno
smanjuje emisiju gasova koji izazivaju efekat staklene bašte [7-9]. Procenjuje se da bi se
upotrebom geopolimera umesto portland-cementa emisija gasova odgovornih za efekat staklene
bašte smanjila za oko 50% [10].
Iako su građevinski elementi od geopolimera već našli primenu u manjim projektima,
smatra se da širu primenu ovih materijala usporava nedostatak podataka o trajnosti, pre svega o
svojstvima i ponašanju materijala pri dužoj eksploataciji i u agresivnim uslovima [1,11].
Dosadašnja ispitivanja pokazala su različit nivo otpornosti ovih materijala na dejstvo rastvora
natrijum- i magnezijum-sulfata i morske vode, kao i na dejstvo rastvora različitih kiselina i baza
[2,3,12-20].
Predmet istraživanja ove doktorske disertacije je ispitivanje uticaja agresivnih medijuma
(koncentrovanog rastvora amonijum-nitrata i rastvora natrijum-sulfata) na mehanička svojstva i
strukturu sintetisanih geopolimera na bazi elektrofilterskog pepela iz tri termoelektrane u Srbiji, u
toku dužeg vremenskog perioda (do 18 meseci).
Naučni ciljevi ove doktorske disertacije su definisanje mehanizama dejstva
koncentrovanog rastvora amonijum-nitrata i rastvora natrijum-sulfata na strukturu geopolimera na
bazi elektrofilterskog pepela.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
47
Literatura:
[1] Duxson P, Fernandez-Jimenez A, Provis JL, Lukey GC, Palomo A, van Deventer JSJ:
Geopolymer technology: the current state of the art, Journal of Material Science,Vol 42,
2007, pp. 2917–2933
[2] Fernandez-Jimenez A, Garcıa-Lodeiro I, Palomo A: Durability of alkali-activated fly ash
cementitious materials, Journal of Material Science, Vol 42, 2007, pp. 3055–3065
[3] Fernandez-Jimenez A: Durability of alkali activated aluminosilicate binders in: Precongress specialisation courses, Course: 5. Alkali activated aluminosilicate binders, ICCC
XIII Madrid, Spain, 2011
[4] Fernandez-Jimenez A, Pastor JY, Martın A, Palomo A: High-Temperature Resistance in
Alkali-Activated Cement, Journal of American Ceramic Society, Vol 93, No 10, 2010,
pp. 3411–3417
[5] Fernandez-Jimenez A, Palomo A, Pastor JY, Martın A: New Cementitious Materials
Based on Alkali-Activated Fly Ash: Performance at High Temperatures, Journal of
American Ceramic Society, Vol 91, No 10, 2008, pp. 3308–3314
[6] Rickard WDA, van Riessen A, Walls P: Thermal Character of Geopolymers Synthesized
from Class F Fly Ash Containing High Concentrations of Iron and α-Quartz, International
Journal of Applied Ceramic Technology, Vol 7, No 1, 2010, pp. 81–88
[7] Scrivener KL, Kirkpatrick RJ: Innovation in use and research on cementitious material,
Cement and Concrete Research, Vol 38, 2008, pp. 128–136
[8] Damtoft JS, Lukasik J, Herfort D, Sorrentino D, Gartner EM: Sustainable development
and climate change initiatives, Cement and Concrete Research, Vol 38, 2008, pp. 115–
127
[9] Shi C, Fernández Jiménez A, Palomo A: New cements for the 21st century: The pursuit
of an alternative to Portland cement, Cement and Concrete Research, Vol 41, 2011, pp.
750–763
[10] McLellan BC, Williams RP, Lay J, van Riessen A, Corder GD: Costs and carbon
emissions for geopolymer pastes in comparison to ordinary portland cement, Journal of
Cleaner Production, Vol 19, 2011, pp. 1080-1090
[11] van Deventer JSJ, Provis JL, Duxson P, Brice DG: Chemical research and climate change
as drivers in the commercial adoption of alkali activated materials, Waste and Biomass
Valorization, Vol 1, No 1, 2010, pp. 145–155
[12] Pacheco-Torgal F, Abdollahnejad Z, Camões AF, Jamshidi M, Ding Y: Durability of
alkali-activated binders: A clear advantage over Portland cement or an unproven issue?
Construction and Building Materials, Vol 30, 2012, pp. 400–405
[13] Bakharev T: Durability of geopolymer materials in sodium and magnesium sulfate
solutions, Cement and Concrete Research, Vol 35, 2005, pp. 1233-1246
[14] Sata V, Sathonsaowaphak A, Chindaprasirt P: Resistance of lignite bottom ash
geopolymer mortar to sulfate and sulfuric acid attack, Cement and Concrete Composites,
Vol 34, 2012, pp. 700–708
[15] Allahverdi A, Skvara F: Nitric acid attack on hardened paste of geopolymeric cements.
Part 2. Ceramics-silikaty, Vol 45, No 4, 2001, pp. 143-149
[16] Rostami H, Brendley W: Alkali Ash Material: A Novel Fly Ash-Based Cement,
Environmental Science and Technology, Vol 37, 2003, pp. 3454-3457
48
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
[17] Bakharev T: Resistance of geopolymer materials to acid attack, Cement and Concrete
Research, Vol 35, 2005, pp.658-670
[18] Lloyd RR, Provis JL, van Deventer JSJ: Acid resistance of inorganic polymer binders. 1.
Corrosion rate. Materials and Structures, Vol 45, 2012, pp. 1–144
[19] Temuujin J, Minjigmaa A, Lee M, Chen-Tan N, van Riessen A: Characterisation of class
F fly ash geopolymer pastes immersed in acid and alkaline solutions, Cement and
Concrete Composites, Vol 33, 2011, pp. 1086–1091
[20] Sindhunata, Provis JL, Lukey GC, Xu H, van Deventer JSJ: Structural Evolution of Fly
Ash Based Geopolymers in Alkaline Environments, Industrial and Engineering
Chemistry Research, Vol 47, 2008, pp. 2991-2999
4. POLAZNE HIPOTEZE
Građevinski materijali ugrađeni u različite građevinske elemente u procesu eksploatacije
trpe ne samo opterećenja već i razorno delovanje raznih činilaca hemijske i fizičke prirode.
Hemijsku koroziju građevinskih materijala mogu izazvati voda i vodeni rastvori raznih supstanci,
organske supstance u tečnom i čvrstom stanju i gasovi. Ove vrste korozije mogu nastati pri
delovanju prirodnih, industrijskih i komunalnih otpadnih voda.
Rastvori amonijum-soli su među najagresivnijim agensima za beton na bazi portlandcementa. Koncentrovani rastvor amonijum-nitrata koristi se za ubrzani test uticaja procesa
dekalcifikacije na strukturu i svojstva portland-cementa. Dekalcifikacija je proces pri kome dolazi
do razlaganja portlandita (kalcijum-hidroksida) i kalcijum-silikohidrata iz strukture hidratisanog
portland-cementa, što je praćeno značajnim promenama fizičko-mehaničkih karakteristika. Do
sada je u ispitivanjima vezanim za geopolimere rastvor amonijum-nitrata korišćen uglavnom za
reakcije jonske izmene. Pokazano je da struktura geopolimera lako stupa u interakciju sa
spoljašnjom sredinom i da se katjoni, koji neutrališu negativno naelektrisanje usled zamene
silicijuma aluminijumom u alumosilikatnom gelu, mogu lako izmeniti drugim katjonima.
Koncentrovani rastvor amonijum-nitrata koji će biti korišćen u ovom istraživanju ima pH vrednost
oko 4, koja je približna pH vrednosti kiselih kiša. Ranija ispitivanja uticaja jako kiselih rastvora na
strukturu geopolimera pokazala su da u kiseloj sredini dolazi do dealuminacije alumosilikatnog
gela geopolimera. Međutim, do sada nije ispitivan uticaj koncentrovanog rastvora amonijumnitrata na svojstva i strukturu alumosilikatnog gela geopolimera na bazi elektrofilterskog pepela.
Pri delovanju rastvora sulfata na hidratisani portland-cement sulfatni joni reaguju sa
kalcijum-hidroaluminatom gradeći novo jedinjenje, kalcijum-hidrosulfoaluminat, koji ima manju
gustinu, što uzrokuje povećanje zapremine čvrste faze i pojavu naprezanja (napona) i mogućeg
loma cementnog proizvoda. Smatra se da su alkalno aktivirani materijali generalno otporniji na
dejstvo rastvora natrijum-sulfata, nego hidratisani portland-cement. Međutim, sva dosadašnja
ispitivanja uticaja rastvora natrijum-sulfata na geopolimere bavila su se isključivo praćenjem
promena mehaničkih svojstava, pre svega čvrstoće geopolimera, dok istraživanja vezana za
moguće promene u sastavu i strukturi alumosiliktnog gela geopolimera nedostaju. U okviru ove
doktorske disertacije izvršiće se detaljna strukturna karakterizacija alumosilikatnog gela
geopolimera tokom 18 meseci izlaganja dejstvu rastvora natrijum-sulfata i definisati mehanizam
dejstva ovog agresivnog medijuma na strukturu geopolimera na bazi elektrofilterskog pepela.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
49
5. NAUČNE METODE ISTRAŽIVANJA
Hemijski sastav polaznih uzoraka elektrofilterskog pepela će biti određen metodom
energetsko disperzivne rendgensko fluorescentne spektrofotometrije (XRF).
Ispitivanje čvrstoće maltera geopolimera vršiće se skladu sa standardom SRPS EN 196-1,
koji se odnosi na portland-cement, uređajem za određivanje čvrstoće maltera na bazi portlandcementa.
Promene sastava rastvora amonijum-nitrata i natrijum-sulfata tokom ispitivanja biće
praćene optičkim emisionim spektrometrom sa indukovanom spregnutom plazmom (ICP-OES).
Promene rN vrednosti rastvora amonijum-nitrata i natrijum-sulfata usled interakcije sa ispitivanim
geopolimerima pratiće se rN-metrom.
Mineraloški sastav polaznih uzoraka elektrofilterskog pepela i uzoraka geopolimera biće
određivan rendgenskim difraktometrom za prah (XRD). Za detaljno ispitivanje strukture
geopolimera koristiće se skenirajuća elektronska mikroskopija (SEM), energetska disperzivna
analiza (EDS), infracrvena spektrometrijska analiza sa Furijeovom transformacijom (FTIR-ATR) i
nuklearno magnetno rezonantna spektroskopija (29Si NMR i 27Al NMR spektroskopija čvrstog
stanja). Uporednom analizom rezultata nabrojanih metoda strukturne karakterizacije utvrdiće se
uticaj agresivnih medijuma na strukturu geopolimera, kao i strukturne promene tokom dužeg
vremenskog perioda geopolimera negovanih u kontrolnim uslovima.
6. OČEKIVANI NAUČNI DOPRINOS
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije treba da dovedu do:
 utvrđivanja uslova sinteze geopolimera na bazi elektrofilterskog pepela iz tri
termoelektrane u Srbiji,
 utvrđivanje strukturnih promena i svojstava sintetisanih geopolimera u agresivnim
uslovima u dužem vremenskom periodu,
 utvrđivanje strukturnih promena i svojstava sintetisanih geopolimera u kontrolnim
uslovima u dužem vremenskom periodu,
 definisanja mehanizma dejstva koncentrovanog rastvora amonijum-nitrata na strukturu
sintetisanih geopolimera,
 definisanja mehanizma dejstva rastvora natrijum-sulfata na strukturu sintetisanih
geopolimera.
7. PLAN ISTRAŽIVANJA I STRUKTURA RADA
1.
Literaturni pregled prethodnih istraživanja
1.1. Sinteza i svojstva veziva na bazi alkalno aktiviranih materijala
1.2. Hemijska korozija vezivnih materijala
1.3. Hemijska korozija geopolimera
2.
Eksperimentalni deo
2.1. Sinteza geopolimera na bazi elektrofilterskog pepela iz tri termoelektrane u Srbiji
2.2. Karakterizacija sintetisanih geopolimera u različitim vremenskim periodima tokom 18
meseci
2.3. Ispitivanje uticaja koncentrovanog rastvora amonijum-nitrata na mehanička svojstva i
strukturu geopolimera tokom 18 meseci
50
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
2.4. Ispitivanje uticaja rastvora natrijum-sulfata na mehanička svojstva i strukturu
geopolimera tokom 18 meseci.
3.
Rezultati i diskusija
4.
Zaključci
8. ZAKLJUČAK I PREDLOG
Na osnovu iznetih podataka, Komisija smatra da je tema doktorske disertacije Uticaj
rastvora amonijum-nitrata i natrijum-sulfata na mehanička svojstva i strukturu geopolimera na bazi
elektrofilterskog pepela termoelektrana, koju je predložila Zvezdana Baščarević, naučno
zasnovana i pruža mogućnost za ostvarivanje značajnih naučnih i praktičnih rezultata. Komisija
takođe smatra da je Zvezdana Baščarević podoban kandidat za rad na predloženoj temi i stoga
predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta da prihvati predloženu temu i
odobri Zvezdana Baščarević njenu izradu pod mentorstvom dr Rade Petrović, redovnog profesora
Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Miroslava Komljenovića,
naučniog savetnika Instituta za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu.
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Tehnološko inženjerstvo,
za koju je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu matična ustanova.
U Beogradu, 15. 02. 2013.
ČLANOVI KOMISIJE
1. dr Rada Petrović, red. prof., Tehnološko-metalurški
fakultet, Univerzitet u Beogradu, komentor
2. dr Miroslav Komljenović, naučni savetnik,
Institut za multidisciplinarna istraživanja,
Univerzitet u Beogradu, komentor
3. dr Đorđe Janaćković, red. prof., Tehnološkometalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, član komisije
4. dr Ljiljana Petrašinović-Stojkanović, naučni savetnik,
Institut za multidisciplinarna istraživanja,
Univerzitet u Beogradu, član komisije
5. dr Zoran Miladinović, naučni saradnik,
Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd, član komisije
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
51
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata Ivana M. Dugandžića za izradu doktorske disertacije
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
održanoj 29.11.2012. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu naučne zasnovanosti
teme doktorske disertacije Ivana M. Dugandžića, dipl. inž. tehnologije, pod naslovom:
„STRUKTURNE, MORFOLOŠKE I FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE HIBRIDNIH
NANO ČESTICA TITAN(IV)-OKSIDA DOBIJENIH METODOM NISKOTEMPERATURNE
AEROSOL SINTEZE”.
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1.
Podaci o kandidatu
1.1.
Biografski podaci
Ivan M. Dugandžić rođen je 16.08.1981. godine u Beogradu, Republika Srbija.
Diplomirao je 2009. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu,
Odsek Hemijsko inženjerstvo, sa prosečnom ocenom 8,14 i 10 na diplomskom radu sa temom
„Eksperimentalno određivanje i modelovanje viskoznosti binarnih sistema alkohola sa alkanima,
acetonom i n-butil acetatom“. U periodu od juna 2006. do januara 2007. boravio je na studijskoj
praksi u Antverpenu, Belgija (AGFA-Gevaert Group). Član je Srpskog hemijskog društva i
Srpskog keramičkog društva.
1.2.
Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
Doktorske studije upisao je 2009. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu,
Univerziteta u Beogradu, na odseku Hemijsko inženjerstvo, pod rukovodstvom mentora prof. dr
Željka Grbavčića. U okviru doktorskih studija položio je sve predmete predviđene studijskim
programom sa prosečnom ocenom 10.00, a završni ispit pod nazivom „Proučavanje parametara
sinteze nanostrukturnih čestica titan(IV)-oksida metodom aerosol sinteze“ odbranio je 20.10.2012.
godine sa ocenom 10, pred komisijom prof. dr Željko Grbavčić, prof. dr Srđan Pejanović i van.
prof. dr Rada Pjanović. U Institutu tehničkih nauka SANU zaposlen je od 2009. godine kao
istraživač pripravnik. Angažovan je 12 meseci na projektima Ministarstva prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja Republike Srbije i to na projektu osnovnih istraživanja OI 172035
„Racionalni dizajn i sinteza biološki aktivnih i koordinacionih jedinjenja i funkcionalnih
materijala, relevantnih u (bio) nanotehnologiji“ i na projektu multidisciplinarnih istraživanja III
45020 „Materijali redukovane dimenzionalnosti za efikasnu apsorpciju svetlosti i konverziju
energije”. Takođe, angažovan je i na istraživačko razvojnom projektu koji se realizuje između
Instituta tehničkih nauka SANU i Narodne banke Srbije – Zavoda za izradu novčanica i kovanog
novca, Topčider. U zvanje istraživač saradnik izabran je 02.11.2012. Izradu doktorske teze
realizuje u Institutu tehničkih nauka SANU pod neposrednim rukovodstvom dr Olivere Milošević,
naučnog savetnika, a u saradnji sa Institutom „Vinča”, kao i univerzitetima: Karlos III-Madrid,
Španija i Osaka, Japan.
52
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Do sada je publikovao kao prvi autor jedan rad u časopisu od vrhunskog međunarodnog
značaja i osam radova saopštenih na naučnim skupovima od međunarodnog značaja štampanih u
izvodu, dok su dva rada u postupku evaluacije i objavljivanja u časopisima od vrhunskog
međunarodnog značaja.
Položeni ispiti i ostvareni bodovi u toku doktorskih studija
ESPB
1.
Analogije fenomena prenosa
5
2.
Hemijska kinetika
5
3.
Odabrana poglavlja matematičke analize
5
4.
Specijalna poglavlja prenosa mase
4
5.
Viši kurs termodinamike
5
6.
7.
5
4
8.
Višefazni sistemi
Metode karakterizacije keramičkih i staklastih
materijala
Hemija fiziološki aktivnih jedinjenja
9.
Fizika čvrstog stanja
4
10.
11.
Elektrodni materijali
Elektrohemijski i alternativni izvori električne
energije
Završni ispit
5
12.
Ʃ
4
5
30
81
Spisak objavljenih radova i saopštenja sa konferencija:
Rad obljavljen u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21)
1. Dugandžić I.M., Jovanović D.J., Mančić L.T., Zheng N., Ahrenkiel S.P., Milošević O.B.,
Šaponjić Z.V. & Nedeljković J.M., 2012, Surface modification of submicronic TiO2 particles
prepared by ultrasonic spray pyrolysis for visible light absorption Journal of Nanoparticle
Research 14 (10) 1157 (DOI: 10.1007/s11051-012-1157-1), IF (2011)=3.287
2. Dugandžić I.M., Lojpur V., Mančić L., Dramićanin M.D., Rabanal M.E., Hashishin T., Tan
Z., Ohara S. & Milošević O.B., 2013, Aerosol-route as a feasible bottom-up chemical
approach for up-converting phosphor particles processing, Advanced Powder Technology, 24
(5), under revision, IF(2011)=1.612
3. Dugandžić I.M., Jovanović D.J., Mančić L.T., Milošević O.B., Ahrenkiel S.P., Šaponjić Z.V.
& Nedeljković J.M., 2013, Ultrasonic Spray Pyrolysis of Surface Modified TiO2
Nanoparticles with Dopamine, Nanotechnology, under revision IF(2011)=3.979
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampanog u izvodu (M34)
1. Dugandžić I.M., Lojpur V.M., Mančić L.T., Rabanal M.E. & Milošević O.B., Dense spherical
rare earth oxide particles synthesis via spray pyrolysis of polymeric precursor solution,
YUCOMAT 2010, The Twelth Annual Conference, Herceg Novi, Montenegro, September 610, 2010, The Book of Abstracts, p. 92
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
53
2. Dugandžić I.M., Lojpur V.M., Mančić L.T., Rabanal M.E. & Milošević O.B., Nanophosphors
synthesis through solvothermal route, ModTech 2011, International Conference in Modern
Manufacturing Technologies, Chisinau, Republic of Moldavia, May 25-27, 2010, The Book of
Abstracts, p. 369
3. Mančić L.T., Marinković K.R., Dugandžić I.M., Lojpur V.M. & Milošević O.B., Soft
chemistry routes for synthesis of 3D and 1D nanostructures, 1st Conference of the Serbian
Ceramic Society, Belgrade, Serbia, March 17-18, 2011, Program and the Book of Abstracts,
p. 45
4. Dugandžić I.M., Jovanović D.J., Mančić L.T., Šaponjić Z.V., Nedeljković J.M. & Milošević
O.B., Assembling and spheroidization of colloidal TiO2 nanoparticles via aerosol route, SM2011, The Ninth Students’ Meeting, Novi Sad, Serbia, November 16-18, 2011, Programme
and the Book of Abstracts, p. 29
5. Dugandžić I.M., Jovanović D.J., Mančić L.T., Šaponjić Z.V., Nedeljković J.M. & Milošević
O.B., Aerosol-assisted low-temperature processing of colloidal TiO2 nanoparticles: Two
different manners for improving the optical properties, Tenth young researchers’ conference
materials science and engineering, Belgrade, Serbia, December 21-23, 2011, Program and the
Book of Abstracts, p. 29
6. Dugandžić I.M., Jovanović D.J., Mančić L.T., Šaponjić Z.V., Nedeljković J.M. & Milošević
O.B., Aerosol-assisted processing of dopamine-TiO2 colloidal solution, The First Serbian
Ceramic Society Conference: Advanced Ceramic and Application I, Belgrade, Serbia, May
10-11, 2012, Program and the Book of Abstracts, p27
7. Mančić L.T., Dugandžić I.M., Jovanović D.J., Šaponjić Z.V., Nedeljković J.M. & Milošević
O.B., Surface modified TiO2 particles obtained through aerosol processing of colloid, NANO
2012, XI International Conference on Nanostructured Materials, August 26-31, 2012,
Program and the Book of Abstracts CD, P-116
8. Dugandžić I.M., Jovanović D.J., Mančić L.T., Šaponjić Z.V., Nedeljković J.M. & Milošević
O.B., The optical properties of dopamine-TiO2 submicronic sized particles, ICOM 2012, The
3rd International conference of the Physics of Optical Materials and Devices, September 3-6,
2012, Program and the Book of Abstracts, p. 23
1.3. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg rada i pokazanih rezultata tokom doktorskih studija, kao i u
okviru istraživačkog rada na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, odnosno
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, kao i učešća na razvojnom
projektu, Komisija smatra da kandidat Ivan M. Dugandžić pokazuje veliku zainteresovanost i
sposobnost za bavljenje naučnoistraživačkim i razvojnim radom. Neposredno u vezi sa
istraživanjima predloženim u okviru ove doktorske disertacije kandidat ima jedan rad objavljen u
vrhunskom međunarodnom časopisu (M21), osam radova saopštenih na skupovima od
međunarodnog značaja štampanih u izvodu (M34), a dva rada se nalaze u postupku evaluacije i
objavljivanja u vrhunskim međunarodnim časopisima kategorije (M21).
Na osnovu kratke izložene aktivnosti kandidata, Komisija smatra da kandidat Ivan M.
Dugandžić poseduje potrebnu zrelost, kreativnost i kompeticiju koja je neophodna za izrazito
pozitivnu ocenu njegove podobnosti, te može sa uspehom da realizuje sva predviđena istraživanja i
pruži konkretne odgovore i objašnjenja u okviru predložene doktorske disertacije.
2.
Predmet i cilj istraživanja
Istraživanja predviđena u okviru ove doktorske disertacije imaju za cilj in situ sintezu
hibridnih nanočestica titanijum(IV)-oksida, sa unapred definisanim strukturnim, morfološkim i
funkcionalnim karakteristikama primenom metode niskotemperaturne aerosol sinteze, sa
mogućnošću primene u savremenim fotokatalitičkim procesima.
54
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
U sklopu predmeta istraživanja, očekuje se da je kontrolu strukturnih i morfoloških
karakteristika čestica moguće ostvariti primenom inovativne metode sinteze reakcijama u
disperznom sistemu-aerosolu izvođenjem sinteze iz koloidnog prekursorskog rastvora nanočestica
i uz odgovarajuću optimizaciju relevantnih parametara procesa, pre svega temperature i vremena
zadržavanja, a sa ciljem dobijanja monodisperznih sferičnih čestica na bazi titanijum(IV)-oksida,
koje imaju jasno izdiferenciranu strukturnu hijerarhiju, veliki odnos površine prema zapremini, da
su u neaglomerisanom stanju i sa razvijenom funkcionalnom površinom.
Jedan od ciljeva doktorske disertacije je funkcionalizacija površine modifikacijom
čestica donorskim organskim ligandima, što će imati za posledicu formiranje hibridnih čestica, tj.
kompleksa oksid-ligand, promenu strukturne koordinacije površinskih atoma titanijum(IV)-oksida,
promenu elektronske strukture titanijum(IV)-oksida, odnosno, pomeranje praga apsorpcije u
vidljivi deo spektra.
Predložena istraživanja, takođe imaju za cilj definisanje i objašnjenje mehanizama
nastajanja čestica u disperznom sistemu - aerosolu u procesu nukleacije, rasta i agregacije
primarnih nanočestica, a koji se odigravaju na granici faza tečno/gas, kao i uspostavljanje
korelacije između karakteristika finalnih čestica i uslova sinteze primenom savremenih metoda
karakterizacije, kao što su skenirajuća elektronska mikroskopija (FE-SEM), analitička i
visokorezoluciona transmisiona elektronska mikroskopija (TEM/HR-TEM) u kombinaciji sa
nanotomografijom, elektronskom difrakcijom selektovane površine (SEAD) i energetskom
disperzionom analizom x-zraka (EDAX), skenirajućom tunelskom elektronskom mikroskopijom
(STEM), rentgenostrukturnom analizom (XRD) itd.
Do sada je pokazano da su osnovni parametri koji utiču na formiranje čestice fizičkohemijske karakteristike prekursora, tehnika formiranja aerosola i procesno promenljive veličine
(temperatura, vreme zadržavanja, atmosfera itd.), odnosno, transportne karakteristike aerosola u
reakcionoj zoni, a koji determinišu mehanizme formiranja kapi aerosola, precipitaciju čvrste
komponente, nukleaciju, rast i agregaciju primarnih nano čestica u tzv. sekundarnu sferičnu česticu
i njihov uticaj na formiranje određene morfologije finalnih čestica. S tim u vezi, a sa ciljem
predviđanja veličine i morfologije čestice, biće posebno analizirane transportne karakteristike
aerosola i razvijan model isparavanja kapi pod pretpostavkom da se određena morfologija čestica
formira u fazi isparavanja/sušenja, u odsustvu koalescencije kapi kroz mehanizam jedna kap jedna čestica.
Metoda aerosol sinteze ima izuzetnu primenu u istraživanjima iz oblasti nanotehnologija i
nanostrukturnih materijala, pre svega, kao metoda sinteze kojom je moguće ostvariti kontrolu nad
strukturnim i morfološkim karakteristikama čestica.[1] Pokazano je da, se u osnovi, metoda bazira
na sledećim fazama procesa: formiranju diskretnih kapi aerosola na bazi polaznih rastvora
prekursora željene stehiometrije, konverziji kapi u čestice tokom transporta u kontinualnoj fazi
gasa kroz sukcesivne faze tokom procesa isparavanja, sušenja i precipitacije, alternativno,
hemijske reakcije, koji se odigravaju na nivou kapi veličine nekoliko mikrometara i u disperznom
sistemu.[2] Ustanovljeno je da ključne faktore u kontroli morfologije, veličine i raspodele čestica
predstavljaju izbor prekursorskog rastvora, koji može biti u vidu pravih ili koloidnih rastvora,
emulzija itd., način atomizacije (dvo-fluidna, ultrazvučna itd.), transportne karakteristike aerosola,
temperatura i vreme zadržavanja, reakciona atmosfera i pritisak,[3-8] te s tim u vezi nameće se
potreba za uspostavljanjem jasne korelacije između procesnih parametara i morfoloških i
strukturnih svojstava rezultujućih čestica, što nameće potrebu za uspostavljanjem određenih
matematičkih modela koji će uzeti u razmatranje sve relevantne parametre procesa.[9-12] U
trenutnom stadijumu razvoja metode, proces sinteze se posmatra sa stanovišta racionalnog dizajna
čestica sa unapred definisanom veličinom i raspodelom čestica, strukturnom hijerarhijom i
funkcionalnim karakteristikama, koje, kao takve, imaju značajnu ulogu u savremenim
fotokatalitičkim materijalima,[13] sa mogućnošću primene u solarnim ćelijama.[14]
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
55
Jedan od materijala, koji se najčešće proučava u oblasti savremenih fotokatalitičkih
materijala je titanijum(IV)-oksid (TiO2), zbog svoje hemijske i biološke inertnosti, termičke
stabilnosti, netoksičnosti i široke rasprostranjenosti u prirodi.[15,16] Sa ciljem proučavanja uticaja
faznog sastava na fotokataltička svojstva ovog materijala, do sada su u naučnoj literaturi najviše
proučavane tri osnovne kristalografske faze TiO2: niskotemperaturna faza, anatas, i
visokotemperaturna stabilna faza, rutil, koje se mogu opisati tetragonalnom strukturom, i brukit, sa
romboedarskom strukturom. Pored navedenih svojstava, TiO2 je poluprovodni materijal sa širokim
energetskim procepom (3.2 eV i 3.0 eV za kristalne modifikacije anatasa, odnosno, rutila), što
predstavlja značajnu prepreku fotokatalitičkim procesima, jer se samo mali deo svetlosti apsorbuje
zbog širokog energetskog procepa, i nameće potrebu pomeranja praga apsorpcije ka vidljivom delu
spektra.[17] U dosadašnjim istraživanjima vezanim za rešavanje ove problematike zapaža se
nekoliko pristupa, kao što su: modifikacija strukture dopiranjem jonima metala i nemetala (C, N,
S...), nanočesticama poluprovodnika prelaznih metala, kao i organometalnim kompleksima.[18]
Poseban pravac u navedenim istraživanjima predstavlja modifikacija strukture koloidnih
nanokristalita TiO2 bidentatnim ligandima.[19] Pokazano je da u opsegu veličine čestica
nanokristalita ≤20 nm, usled velike zakrivljenosti površine sferičnih čestica, atomi titana menjaju
svoje strukturno okruženje postajući veoma reaktivni centri.[20] Naime, u okviru dosadašnjih
istraživanja površinske modifikacije koloidnih čestica titan dioksida, metodama analize strukture
površinskih atoma titana (XANES, X-ray Absorption Near Edge Structure i XAFS, X-ray
Absorption of Fine Structure), pokazano je da površinski atomi titana menjaju koordinaciju iz
oktaedarske (šest koordinata) u skver-piramidalnu (pet koordinata). U prisustvu jednostavnih
organskih molekula, koji poseduju barem jednu hidroksilnu grupu, dolazi do formiranja hemijske
veze na ovim reaktivnim centrima, pri čemu se atomi titana, koji su promenili svoje strukturno
okruženje, vraćaju u svoje prvobitno strukturno (koordinaciono) uređenje. To ima za posledicu
prenos naelektrisanja usled apsorpcije svetlosti, pa se elektron iz liganda prenosi direktno u
provodnu zonu titan(IV)-oksida. Formiranje ovakvog kompleksa dovodi do pomeranja
fundamentalnog praga apsorpcije titanijum(IV)-oksida (~3.2 eV) duboko ka vidljivom delu
spektra, odnosno, promenu elektronske strukture.[19-21] Detaljnim pregledom literature
ustanovljeno je da je modifikacija strukture bidentatnim ligandima ostvarena samo na koloidnim
česticama, te je od interesa istraživanje modifikacije submikronskih čestica sa strukturnom
hijerarhijom, nastalih u procesu nukleacije, rasta i kolizije, u odsustvu koalescencije primarnih
nano čestica, tokom procesa niskotemperaturne aerosol sinteze.
Reference:
[1]
(a) Kodas T.T. and Hampend-Smith M.: Aerosol processing of materials, Wiley-VCH, New
York, 1999; (b) Messing, Gary L., Zhang, Shi-Chang, Jayanthi, Gopal V. Ceramic powder
synthesis by spray pyrolysis (1993) Journal of the American Ceramic Society, 76 (11), pp. 27072726 (c) Okuyama, K., Lenggoro, I.W. Preparation of nanoparticles via spray route (2003)
Chemical Engineering Science, 58 (3-6), pp. 537-547
[2]
Milosevic, O., Mancic, L., Rabanal, M.E., Gomez, L.S., Marinkovic, K. Aerosol route in
processing of nanostructured functional materials (2009) Kona Powder and Particle Journal, 27,
pp. 84-106
[3]
(a) Rajan, R., Pandit, A.B. Correlations to predict droplet size in ultrasonic atomisation (2001)
Ultrasonics, 39 (4), pp. 235-255 (b) Bang, J.H., Suslick, K.S. Applications of ultrasound to the
synthesis of nanostructured materials (2010) Advanced Materials, 22 (10), pp. 1039-1059
[4]
Song, S.A., Jung, K.Y., Park, S.B. Preparation of Y2O3 particles by flame spray pyrolysis with
emulsion (2009) Langmuir, 25 (6), pp. 3402-3406
56
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
[5]
Mancic, L., Lojpur, V., Barosso, I., Rabanal, M.E., Milosevic, O. Synthesis of cerium-activated
yttrium aluminate based fine phosphors by an aerosol route (2012) European Journal of Inorganic
Chemistry, (16), pp. 2716-2724
[6]
Xia, B., Lenggoro, I.W., Okuyama, K. Novel route to nanoparticle synthesis by salt-assisted
aerosol decomposition (2001) Advanced Materials, 13 (20), pp. 1579-1582
[7]
Suh, W.H., Jang, A.R., Suh, Y.-H., Suslick, K.S. Porous, hollow, and ball-in-ball metal oxide
microspheres: preparation, endocytosis, and cytotoxicity (2006) Advanced Materials, 18 (14), pp.
1832-1837
[8]
Widiyastuti, W., Balgis, R., Iskandar, F., Okuyama, K. Nanoparticle formation in spray
pyrolysis under low-pressure conditions (2010) Chemical Engineering Science, 65 (5), pp. 18461854
[9]
Milošević, O., Gagić, V., Vodnik, J., Mitrović, A., Karanović, L., Stojanović, B., Živković, L.
Synthesis and deposition of ZnO based particles by aerosol spray pyrolysis (1997) Thin Solid
Films, 296 (1-2), pp. 44-48
[10]
Stopić, S., Friedrich, B., Volkov-Husovic, T., Raić, K. Mechanism and kinetics of nanosilver
formation by ultrasonic spray pyrolysis progress report after successful up-scaling (Part 2) (2011)
Metall, 65 (4), pp. 147-150
[11]
Grbavčić, Ž.B., Garić, R.V., Vuković, D.V., Hadžismajlović, D.E., Littman, H., Morgan III,
M.H., Jovanović, S.Dj. Hydrodynamic modeling of vertical liquid-solids flow (1992) Powder
Technology, 72 (2), pp. 183-191
[12]
(a) Lenggoro, I.W., Hata, T., Iskandar, F., Lunden, M.M., Okuyama, K. An experimental and
modeling investigation of particle production by spray pyrolysis using a laminar flow aerosol
reactor (2000) Journal of Materials Research, 15 (3), pp. 733-743 (b) Wang, W.-N., Purwanto, A.,
Lenggoro, I.W., Okuyama, K., Chang, H., Jang, H.D. Investigation on the correlations between
droplet and particle size distribution in ultrasonic spray pyrolysis (2008) Industrial and
Engineering Chemistry Research, 47 (5), pp. 1650-1659
[13]
Liu, B., Nakata, K., Sakai, M., Saito, H., Ochiai, T., Murakami, T., Takagi, K., Fujishima, A.
Hierarchical TiO2 spherical nanostructures with tunable pore size, pore volume, and specific
surface area: Facile preparation and high-photocatalytic performance (2012) Catalysis Science and
Technology, 2 (9), pp. 1933-1939
[14]
(a) Grätzel, M. Recent advances in sensitized mesoscopic solar cells (2009) Accounts of
Chemical Research, 42 (11), pp. 1788-1798 (b) Zhang, Q., Myers, D., Lan, J., Jenekhe, S.A., Cao,
G. Applications of light scattering in dye-sensitized solar cells (2012) Physical Chemistry
Chemical Physics, 14 (43), pp. 14982-14998
[15]
Fujishima, A., Zhang, X., Tryk, D.A. TiO2 photocatalysis and related surface phenomena
(2008) Surface Science Reports, 63 (12), pp. 515-582
[16]
Diebold, U. The surface science of titanium dioxide (2003) Surface Science Reports, 48 (5-8),
pp. 53-229
[17]
Linsebigler, A.L., Lu, G., Yates Jr., J.T. Photocatalysis on TiO2 surfaces: Principles,
mechanisms, and selected results (1995) Chemical Reviews, 95 (3), pp. 735-758
[18]
Chen, X., Mao, S.S. Titanium dioxide nanomaterials: Synthesis, properties, modifications and
applications (2007) Chemical Reviews, 107 (7), pp. 2891-2959
[19]
Janković, I.A., Šaponjić, Z.V., Čomor, M.I., Nedeljkovic, J.M. Surface modification of
colloidal TiO2 nanoparticles with bidentate benzene derivatives (2009) Journal of Physical
Chemistry C, 113 (29), pp. 12645-12652
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
57
[20]
Rajh, T., Nedeljkovic, J.M., Chen, L.X., Poluektov, O., Thurnauer, M.C. Improving optical and
charge separation properties of nanocrystalline TiO2 by surface modification with vitamin C
(1999) Journal of Physical Chemistry B, 103 (18), pp. 3515-3519
[21]
Rajh, T., Chen, L.X., Lukas, K., Liu, T., Thurnauer, M.C., Tiede, D.M. Surface restructuring of
nanoparticles: An efficient route for ligand-metal oxide crosstalk (2002) Journal of Physical
Chemistry B, 106 (41), pp. 10543-10552
3.
Polazne hipoteze
Jedna od polaznih hipoteza u izradi ove doktorske disertacije oslanja se na rezultate
dosadašnjih istraživanja vezanih za formiranje određene strukturne hijerarhije u velikom broju
ispitivanih sistema dobijenih metodom aerosol sinteze, odnosno, na pretpostavku da se u uslovima
nisko temperaturne aerosol sinteze, na kojima su kapi aerosola podvrgnute samo procesima
isparavanja - sušenja tokom konverzije kapi u čestice, čestice formiraju u procesu nukleacije, rasta
i kolizije primarnih nano čestica, pri čemu ne dolazi do njihove koalescencije, odnosno,
ukrupnjavanja. Upravljanje procesom na ovaj način, polazeći iz koloidnog rastvora nanočestica, uz
odgovarajuću kontrolu parametara sinteze, pre svih temperature i vremena zadržavanja, imaće za
rezultat formiranje tzv. sekundarnih submikronskih čestica, čija veličina i raspodela veličina
direktno zavisi od parametara rastvora i uslova atomizacije, a koje će predstavljati meke agregate asemble primarnih nanočestica u odsustvu sinterovanja. Očekuje se da ovako formirane
hijerarhijski organizovane sekundarne čestice, sastavljene od agregata primarnih nanočestica,
imaju veliku specifičnu površinu, odnosno, veliki odnos površine prema zapremini. Takođe,
pretpostavlja se da su u ovako formiranoj hijerarhijskoj strukturi, zadržana strukturna svojstva i
funkcionalnost primarnih nanočestica koloida. Sa porastom temperature procesa, očekuje se rast
primarnih nanočestica i njihova koalescencija, uz odgovarajuću promenu faznog sastava, što će
takođe biti praćeno u okviru ove doktorske disertacije izvođenjem procesa u širokom opsegu
temperatura. Druga pretpostavka, koja će takodje biti proveravana tokom izrade ove teze jeste da
se u uslovima sinteze na niskim temperatura u sistemu zadržava faza anatasa, čija se
transformacija u rutil očekuje na temperaturama preko 600 oC.
Kontrola nad strukturnim i morfološkim karakteristikama čestica i posebno definisanje
egzaktne korelacije veličine kapi/čestice sa parametrima procesa, zahteva uspostavljanje i
korišćenje matematičkih modela, odnosno, postavljanje seta diferencijalnih jednačina koje opisuju
simultani prenos toplote i mase pri laminarnom režimu opstrujavanja sfere. Pri tome se polazi od
pretpostavke da do formiranja čestica dolazi u procesu koji se odigrava u toku dve faze: prve faze,
u kojoj dolazi do isparavanja sa površine kapi uz značajan pad vrednosti prečnika kapi, i druge
faze, sušenja i formiranja čvrste čestice krajnjeg prečnika dispergovane u struji nosećeg gasa.
Bitna pretpostavka, koja determiniše istraživanja predviđena u ovoj doktorskoj disertaciji,
bazira se na činjenici da kod nanočestica dimenzija ≤20 nm, usled velike zakrivljenosti površine,
površinski atomi titana menjaju koordinaciju iz oktaedarske (šest koordinata) u skver-piramidalnu
(pet koordinata), što utiče na povećanu reaktivnost nanočestica. Vezivanjem jednostavnih
organskih molekula, dolazi do formiranja hemijske veze na ovim reaktivnim centrima, prenosa
naelektrisanja i pomeranja praga apsorpcije titanijum(IV)-oksida ka vidljivom delu spektra,
odnosno, promene elektronske strukture. Uz prethodno obrazloženu pretpostavku o formiranju
strukturno-hijerarhijskih čestica, sastavljenih od primarnih nano čestica, od posebnog interesa je
istraživanje mogućnosti površinske modifikacije sekundarnih submikronskih čestica, posebno sa
aspekta njihove potencijalne primene u fotokatalitičkim procesima i solarnim ćelijama, te će ova
pretpostavka biti proverena adsorpcijom različitim organskih liganada, uz praćenje apsorpcije
svetlosti, formiranja hibridnih oksid-organski ligand struktura, praćenja prenosa naelektrisanja i
elektronske strukture Ti(IV)-oksida. Očekuje se da će ovako formirani hibridni prahovi TiO2 sa
58
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
modifikovanom strukturom bidentatnim organskim ligandima, sintetizovani metodom aerosol
sinteze, dovesti do pomeranja praga apsorpcije duboko u vidljivu oblast u poređenju sa
nemodifikovanim prahovima.
Sinteza hibridnih čestica sa ovakvom strukturnom hijerarhijom može imati praktičnu
primenu u savremenim uređajima za konverziju solarne energije u električnu, poznatijim kao
fotonaponski uređajim. Za postizanje visoke efikasnosti ovakve vrste uređaja neophodno je
postojanje čestica odredjene strukture, morfologije i veličine , tzv.„optimalnih čestica“ koje treba
da omoguće što veći broj mesta za adsorpciju i što veće rasejanje upadne svetlosti. Ukoliko su
čestice male, moguće je adsorbovati veliki broj molekula modifikatora, ali nije moguće postići
efikasno rasejanje. Sa druge strane, velike čestice, čije su dimenzije uporedive sa talasnom
dužinom upadne svetlosti, ostvaruju efikasno rasejanje svetlosti, ali se ne može omogućiti veliki
broj mesta za adsorpciju modifikatora. Pretpostavlja se da između ove dve krajnosti upravo čestice
submikronske veličine sa definisanom „strukturnom hijerarhijom“ omogućavaju postojanje
maksimalnog mogućeg broja aktivnih mesta za adsorpciju i efikasno rasejanje upadne svetlosti, i
to baš zbog svojih submikronskih dimenzija. Navedene činjenice da su pomoću metode aerosol
sinteze do sada ostvareni značajni rezultatu u pravcu kontrole nad strukturnim i morfološkim
karakteristikama čestica, kao i da se modifikacijom površine koloidnih nano-čestica titanijum(IV)oksida može postići efikasnija apsorpcija, predstavljaju osnov za sintezu hibridnih čestica
sferičnog oblika, submikronske veličine, sa uskom raspodelom veličine čestica kao i jedinstvenim
svojstvima koja su do sada zapažena samo kod nanočestica veličine ≤20 nm. Dobijene čestice
svojim svojstvima pripadale bi najsavremenim klasi fotokatalitičkih materijala sa mogućnošću
primene u solarnim ćelijama.
4. Naučne metode istraživanja
Da bi se ostvarili gornji ciljevi i naučna predviđanja, metodologija sinteze hibridnih
nanočestica na bazi titanijum(IV) oksida, sa hijerarhijskom strukturom i kontrolisanom
funkcionalnom površinom, koncipirana je na sledeći način:

Sinteza i karakterizacija koloidnog prekursorskog titanijum(IV)-oksida;

Određivanje fizičko-hemijskih karakteristika prekursorskih rastvora (koncentracija,
viskozitet, gustina itd.);

Kontrolisana sinteza i karakterizacija hibridnih nanočestica na bazi titanijum(IV) oksida,
sa hijerarhijskom strukturom u procesu niskotemperaturne aerosol sinteze;

Uspostavljanje egzaktne korelacije veličine kapi/čestice sa parametrima procesa;

Funkcionalizacija površine, odnosno, formiranje hibridnih čestica na bazi titanijum(IV)oksida adsorpcijom organskim ligandima i određivanje funkcionalnih karakteristika.
S tim u vezi, u okviru ove doktorske disertacije planirana je primena savremenih metoda
za sintezu i karakterizaciju nemodifikovanih i modifikovanih prekursorskih rastvora, savremenih
metoda za karakterizaciju rezultujućih prahova, kao i savremenih spektroskopskih metoda za
praćenje funkcionalnih karakteristika hibridnih čestica.
Metode sinteze, primenjene u okviru ove teze, pripadaju grupi hemijskih sinteza
i,posebno, inovativnih nanotehnologija. Metoda koja će biti korišćena za dobijanje prekursorskih
nemodifikovanih ili modifikovanih rastvora bazira se na principima koloidne hemije i
kontrolisanoj hidrolizi soli titana, dok će sinteza hibridnih nanočestica na bazi titanijum(IV)
oksida, sa hijerarhijskom strukturom biti realizovana u procesu niskotemperaturne aerosol sinteze.
Za određivanje fizičko-hemijskih karakteristika prekursorskih rastvora koloidnih
nanočestica, kao što su površinski napon, viskozitet i gustina, koristiće se metoda prstena i
modifikovana Cuetteova metoda, respektivno. Planirano je da morfologija i stepen kristaliničnosti
koloidnih nanočestica u prekursorskom rastvoru, budu ispitani metodama rendgenske difrakcije
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
59
(XRD) i transmisione elektronske mikroskopije (TEM). Optičke karakteristike prekursorskih
rastvora biće analizirane metodom ultra-violetne vidljive spektrofotometrije (UV-Vis).
Stehiometrijski sastav i odnos molekula odabranog modifikatora i površinskih atoma titana biće
određeni primenom Jobove metode (metoda kontinualnih varijacija).
Strukturna i morfološka karakterizacija prahova dobijenih metodom aerosol sinteze iz
prekursorskih rastvora nemodifikovanih i modifikovanih nanočestica, planirana je primenom
metoda rendgenske difrakcije (XRD), konvencionalne/visokorezolucione skenirajuće mikroskopije
(SEM/FESEM), kao i analitičke i visoko rezolucione transmisione elektronske mikroskopije
(TEM/HRTEM), u kombinaciji sa nanotomografijom, elektronskom difrakcijom selektovane
površine (SEAD) i energetskom disperzionom analizom x-zraka (EDAX). Mikrostrukturna analiza
ispitivanih uzoraka praha biće izvedena utačnjavanjem strukturnog modela primenom Ritveldove
metode pomoću kompjuterskog programa Topas. Raspodela veličine čestica dobijenih prahova
biće određena primenom uređaja za određivanje raspodele veličine česica difrakcijom laserskog
snopa (LPS). Rezultati će biti prikazani histogramima frakcione i kumulativne raspodele. Dobijeni
rezultati biće analizirani sa stanovišta srednjeg prečnika čestica i različitih statističkih kriterijuma
uniformnosti raspodele (centralna tendencija, odstupanje i asimetrija). Takođe, planirana je
provera saglasnosti sa raspodelom veličine čestica dobijenih analizom mikrografija skenirajuće
elektronske mikroskopije softverskim paketom Image J. Optičke karakteristike prahova biće
ispitane primenom metode difuziono refleksione spektroskopije (DRS), a vrednosti širine
energetske zabranjene zone biće procenjene primenom Kubelka-Munk metode. Priroda veze,
optimalna struktura između površinskih atoma titana i površinskih modifikatora, neophodna za
formiranje kompleksa transfera naelektrisanja (CT), biće ispitana primenom metode infracrvene
spektroskopije sa Furijeovom transformacijom (FT-IR).
Kontrola nad strukturnim i morfološkim karakteristikama čestica i, posebno, definisanje
egzaktne korelacije veličine kapi/čestice sa parametrima procesa, baziraće se na materijalnim
bilansima za prenos kolicine toplote i mase, odnosno, postavljanju seta diferencijalnih jednačina
koje opisuju simultani prenos toplote i mase pri laminarnom režimu opstrujavanja sfere.
5. Očekivani naučni doprinos
 Očekuje se da će rezultati predložene doktorske disertacije i primenjena metodologija
izrade, doprineti razvoju inovativnih metoda sinteze nanostrukturnih materijala, čime se
značajno unapređuje naučna oblast nanotehnologije i nanomaterijala.
 Takođe, očekuje se da će rezultati ove doktorske teze doprineti boljem razumevanju
složenog mehanizma konverzije kapi u čestice, koja se odigrava u disperznom sistemu
simultanim fenomenima prenosa mase, toplote i količine kretanja, čime se ostvaruje
značajan doprinos u oblasti hemijskog inženjerstva. Zahvaljujući činjenici da se postupak
sinteze izvodi u toku kontinualnog procesa, u odsustvu visoke temperature, pritisaka, i uz
mogućnost kontrole velikog broja parametara procesa, očekuje se da je moguće sintezu
preneti na proces uvećanih razmera, koji bi pritom ispunjavao sve uslove principa žaštite
životne sredine.
 Pored navedenih doprinosa, od rezultata predloženih istraživanja u okviru ove disertacije
očekuje se da daju originalni i fundamentalani doprinos u istraživanjima iz oblasti
površinske modifikacije titanijum(IV)-oksida bidentatnim ligandima.
 Od dobijenih rezultata očekuje se poseban doprinos, kako u oblasti fundamentalnih
istraživanja, tako i sa aspekta praktične primene hibridnih čestica hijerarhijske strukture
titanijum(IV)-oksida u fotonaponskim uređajima, pre svih solarnim ćelijama, što će
takođe biti značajan doprinos u oblasti zaštite životne sredine.
 Činjenica da se primenom ove metode dobija prah visokog procenta čistoće i velike
specifične površine, daje dobru polaznu osnovu za dalji nastavak istraživanja u oblasti
60
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
katalitičkih materijala, posebno u slučaju sinteze prahova metalnih oksida sa
modifikovanim hemijskim i elektrohemijskim karakteristikama.
 Od dobijenih rezultata očekuje se da budu vrednovani u međunarodnim časopisima koji
su relevantni za oblast istraživanja i saopštavani na skupovima od nacionalnog i
međunarodnog značaja.
6. Plan istraživanja i struktura rada
U prvoj fazi izrade doktorske disertacije u okviru predviđenih istraživanja planirana je
sinteza prekursorskog rastvora koloidnih nanočestica TiO2 dispergovanih u vodi, kao i
hijerarhijsko organizovanih čestica prahova na bazi ovih prekursora metodom niskotemperaturne
aerosol sinteze. Sinteza prekursorskih rastvora biće izvođena metodom kontrolisane hidrolize soli
titana u skladu sa ranije uspostavljenom procedurom. Sinteza prahova na bazi Ti(IV) oksida biće
izvedena na laboratorijskom postrojenju za ultrazvučnu sprej pirolizu. Atomizacija prekurskorskog
rastvora koloidnih TiO2 nanočestica, predviđena je primenom ultrazvučnog atomizera sa tri
piezoelektrična pretvarača, radne frekvence 1.3 MHz. Primenom tehnike ultrazvučne atomizacije
očekuju se kapi aerosola srednje veličine ~3 μm, koje će potom biti transportovane strujom
inertnog nosećeg gasa, kao kontinualne faze disperznog sistema, u visokotemperaturni protočni
cevni reaktor. Parametri procesa, tokom konverzije kapi u česticu-zapreminski protok i
temperatura, biće definisani na osnovu planiranog vremena zadržavanja kapi u zoni sa odredjenim
temperaturnim gradijentom uspostavljenim u reaktoru, kao i geometrije samog reaktora.
Temperaturni profil u reaktoru biće unapred definisan u okviru tri nezavisno kontrolisane
temperaturne zone. U cilju pronalaženja optimalnih uslova sinteze, temperature i vremena
zadržavanja, planirane su sinteze prahova na različitim temperaturama od 150, 300, 500 i 800 oC.
Za izdvajanje čestica iz gasnog toka koristiće se elektrostatički precipitator.
U cilju uspostavljanja korelacije između metode sinteze i rezultujućih karakteristika
prahova, odnosno, proučavanju optimalnih parametara procesa za dobijanje zahtevane strukture i
morfologije čestica, u ovom segmentu rada planirana je fizičko-hemijska, kao i strukturna i
morfološka karakterizacija dobijenih prekurskorskih rastvora i rezultujućih prahova.
Za određivanje fizičko-hemijskih karakteristika prekursorskih rastvora koloidnih
nanočestica, kao što su površinski napon, viskozitet i gustina, koristiće se metoda prstena i
modifikovana Cuetteova metoda, respektivno. Planirano je da morfologija i stepen kristaliničnosti
koloidnog prekursorskog rastvora, budu ispitani metodama rendgenske difrakcije (XRD) i
transmisione elektronske mikroskopije (TEM). Optičke karakteristike prekursorskih rastvora biće
analizirane metodom ultra-violetne vidljive spektrofotometrije (UV-Vis). Stehiometrijski sastav i
odnos molekula odabranog modifikatora i površinskih atoma titana biće određeni primenom
Jobove metode (metoda kontinulanih varijacija).
Strukturna i morfološka karakterizacija prahova, dobijenih metodom aerosol sinteze iz
prekursorskih rastvora nemodifikovanih i modifikovanih nanočestica, planirana je primenom
metoda rendgenske difrakcije (XRD), konvencionalne/visokorezolucione skenirajuće mikroskopije
(SEM/FESEM), kao i analitičke i visokorezolucione transmisione elektronske mikroskopije
(TEM/HRTEM), u kombinaciji sa nanotomografijom, elektronskom difrakcijom selektovane
površine (SEAD) i energetskom disperzionom analizom x-zraka (EDAX). Mikrostrukturna analiza
ispitivanih uzoraka praha biće izvedena utačnjavanjem strukturnog modela primenom Ritveldove
metode pomoću kompjuterskog programa Topas. Raspodela veličine čestica dobijenih prahova
biće određena primenom uređaja za određivanje raspodele veličine česica difrakcijom laserskog
snopa (LPS). Rezultati će biti prikazani histogramima frakcione i kumulativne raspodele. Dobijeni
rezultati biće analizirani sa stanovišta srednjeg prečnika čestica i različitih statističkih kriterijuma
uniformnosti raspodele (centralna tendencija, odstupanje i asimetrija). Takođe, planirana je
provera saglasnosti sa raspodelom veličine čestica dobijenih analizom mikrografija skenirajuće
elektronske mikroskopije softverskim paketom Image J. U okviru ove faze, planirano je ispitivanje
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
61
zavisnosti uticaja temperature i vremena zadržavanja na strukturne, mikrostrukturne i morfološke
karateristike dobijenih prahova. U zavisnosti od rezultata analize, planirana je optička
karakterizacija praha sa najoptimalnijim karakteristikama sa aspekta mogućnosti funkcionalizacije
površine. U nastavku ovog dela istraživanja planirano je da prah najoptimalnih karakteristika, sa
aspekta mogućnosti funkcionalizacije površine dobijen metodom aerosol sinteze iz prekursorskog
rastvora nanočestica strukture TiO2, bude modifikovan sledećim ligandima: vitaminom C (Laskorbinska kiselina), kateholom (benzen-1,2 diol), dopaminom (4-(2-etilamin)-benzen diol), 2,3dihidroksi naftalenom (naftalen-2,3 diol) i antrarobinom (antracen 1,2,10-triol), nakon čega će biti
izvođena optička karakterizacija modifikovanih prahova. Osim toga, planirano je i ispitivanje
strukture hibridnih čestica ostvarenih između različitih bidentatnih liganada i površinskih atoma
titana. Dobijeni rezultati optičke i strukturne karakterizacije biće upoređeni sa podacima o
površinskoj modifikaciji strukture nanočestica TiO2 dostupnim u naučnoj literaturi.
U narednoj fazi istraživanja sprovedenih u okviru ove disertacije, planirana je sinteza i
karakterizacija prahova polazeći od prekursorskog rastvora koloidnih nanočestica TiO2 prethodno
površinski modifikovanih. Set od više različitih prekursorskih rastvora moguće je pripremiti
površinskom modifikacijom koloidnog sistema nanokristalita TiO2 sintentisanih u okvriu prvog
dela ovih istraživanja, pri različitim koncentracijama liganda (dopamina) u odnosu na ukupnu
koncentraciju aktivnih mesta za adsorpciju. U okviru ovog segmenta istraživanja, izvršiće se i
strukturna, optička karakterizacija, kao i određivanje stehiometrijskog sastava kompleksa između
dopamina i površinskih atoma titana. Sinteza prahova polazeći od prethodno modifikovanih
prekursorskih rastvora TiO2, biće izvedena na već opisanom laboratorijskom postrojenju za sprej
pirolizu. Očekuje se da izbor temperaturnog profila i vremena zadržavanja, odnosno, optimalni
uslovi sinteze, budu ustanovljeni na osnovu prvog dela ovog istraživanja i u skladu sa
temperaturom dekompozicije modifikatora. Uticaj različite koncentracije modifikatora na finalne
strukturne, morfološke i funkcionalne karakteristike prahova biće ispitivan opisanim metodama
strukturne, morfološke i optičke karakterizacije dobijenih prahova.
U trećoj fazi istraživanja planiranoj u okviru ovog rada, proučavaće se složeni mehanizam
konverzije kapi u česticu u procesima nukleacije, rasta i kolizije primarnih nanočestica u sferični
asembl - sekundarnu česticu. Kontrola nad strukturnim i morfološkim karakteristikama čestica i
posebno definisanje egzaktne korelacije veličine kapi/čestice sa parametrima procesa, baziraće se
na konceptima termičke i masene ravnoteže, odnosno, postavljanju seta diferencijalnih jednačina
koje opisuju simultani prenos toplote i mase pri laminarnom rezimu obstrujavanja sfere. Pri tome
će se poći od pretpostavke da do formiranja čestica dolazi u procesu koji se odigrava u toku dve
faze: prve faze, u kojoj dolazi do isparavanja sa površine kapi uz značajan pad vrednosti prečnika
kapi, sa početne vrednostri poluprečnika r0 do r1 i druge faze, u kojoj posle isparavanja, dolazi do
sušenja i formiranja čvrste čestice krajnjeg prečnika r2 dispergovane u struji nosećeg gasa.
Planirano je da dobijeni rezultati budu upoređeni sa modelima koji predskazuju veličinu čestice,
brzinu isparavanja kontinualne tečne faze kapi kao i kriterijumima koji predskazuju finalnu
morfologiju čestica, tj. predviđaju dobijanje punih ili šupljih čestica.
U skladu sa prethodno obrazloženim razmatranjima, predviđena doktorska disertacija će
obuhvatati sledeća poglavlja: UVOD, TEORIJSKI DEO, EKSPERIMENTALNI DEO,
REZULTATI, DISKUSIJA, ZAKLJUČCI, LITERATURA, i PRILOG.
U poglavlju UVOD biće istaknuta važnost izraživanja u oblasti nanotehnologija i
nanostrukturnih materijala. U ovom poglavlju biće razmotrene postojeće metode sinteze
nanostrukturnih materijala sa posebnim osvrtom na prednosti metoda sinteze u disperznom
sistemu i u okviru toga, na metodu aerosol sinteze. Pored navedenog, biće opisan i značaj
fotokatalitičkih procesa i uspostavljena korelacija sa strukturnim, morfološkim i funkcionalnim
karakteristikama inovatinih fotokatalitičkih materijala. Posebno će biti akcentovan značaj
titanijum(IV)-oksida sa stanovišta fotokatalitičkih procesa. Predviđeno je da u ovom delu budu sa
više detalja opisan predmet istraživanja, naučni značaj problema koji se istražuje, koncepcija rada i
62
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
polazne hipoteze. U poglavlju TEORIJSKI DEO, planirana je obrada sledećih celina: Metoda
aerosol sinteze, Modelovanje procesa aerosol sinteze, Heterogena kataliza i Površinska
modifikacija. U sklopu celine Metoda aerosol sinteze biće dat pregled razvoja metode, biće
objašneni osnovni principi sinteze, sa posebnim osvrtom na uticajne parametre u procesu
formiranja čestica željenih strukturnih i morfoloških karakteristika. U celini Modelovanje procesa
aerosol sinteze planirano je da budu teorijski opisani do sada razvijeni modeli kojima će se
objasniti stadijumi tokom konverzije kapi u česticu, kao i uticajni parametri procesa na
karateristike dobijenih čestica. U celini Heterogena kataliza biće objašnen osnovni mehanizam
fotokatalitičkih reakcija i posebno će biti prikazani uloga i značaj titanijum dioksida u
fotokatalitičkim procesima. U okviru ove celine biće razmotrene najvažnije strukturne
karakteristike kompaktnog i nanometarskog titanijum(IV)-oksida, u sklopu kojih će biti posebno
objašnene karakteristike koje su od važnosoti u fotokataltičkim procesima. U poslednjoj celini
ovog poglavlja biće dat prikaz problematike površinske modifikacije titanijum(IV)-oksida, u
sklopu koje će biti razmotreni mogući pravci u oblasti istraživanja, kao i fenomeni koji rezultuju
promenom optičkih i elektronskih karakteristika u odnosu na nemodifikovane čestice. Uz
kontekstu obrade svake od predvidjenih celina, planirana je detaljna analiza pregleda istraživanja u
oblasti. U EKSPERIMENTALNOM DELU biće detaljno prikazana metodologija
eksperimentalnog rada u okviru svih predviđenih faza sinteze i karakterizacije, sa detaljnim
opisom materijala i metoda korišćenih tokom predloženih istraživanja. U kontekstu toga, sa više
detalja će biti opisan postupak pripreme koloidnih prekursorskih rastvora, sinteza prahova
dobijenih metodom aerosol sinteze, kao i metodologija površinske modifikacije prekursorskih
rastvora, odnosno, rezultujućih prahova. Pored navedenog, biće opisani i svi uslovi prilikom
karakterizacije, metode karakterizacije, kao i metode korišćene za obradu dobijenih
eksperimentalnih rezultata i postavljanje matematičkog mehanizma za predvidjanje veličine
čestice. U poglavlju REZULTATI biće izloženi svi najvažniji rezultati dobijeni tokom
predloženih istraživanja. Planirano je da u prvom potpoglavlju budu izloženi rezultati
karakterizacije koloidnog rastvora nanočestica TiO2, kao i rezultati karakterizacije sintetizovanih
prahova primenom metode aerosol sinteze polazeći od nemodifikovanog prekursora, odnosno,
rezultati površinske modifikacije ovih prahova. U drugom delu ovog poglavlja planirano je da se
prikažu rezultati karakterizacije površinski modifikovanog koloidnog rastvora nano-čestica, kao i
rezultati karakterizacije prahova dobijenih na bazi ovih prekursora metodom niskotemperaturne
aerosol sinteze. Takodje, u ovom delu će biti prikazani rezultati analize kriterijalnih jednačina za
prenos količine kretanja i prenos mase, tokom transporta aerosola u disperznom sistemu, kao i
rešenja postavljenih diferencijalnih jednačina koje definišu simultani prenos toplote i mase pri
laminarnom režimu opstrujavanja sfere. U poglavlju DISKUSIJA ove disertacije planirano je da
svi eksperimentalni rezultati ostvareni tokom izrade doktorske teze budu diskutovani u kontekstu
dosadašnjih naučnih saznanja u oblasti i upoređeni sa literaturnim podacima. U okviru toga,
posebno će biti analizirane strukturne i morfološke karakteristike dobijenih prahova sa aspekta
dobijanja kontrolisane hijerarhijske strukture Ti(IV) oksida, kao i definisanje egzaktne korelacije
veličine kapi/čestice sa parametrima procesa. Posebna težina biće data rezultatima koji se odnose
na funkcionalizaciju površine čestica Ti(IV) oksida i dirigovano dobijanje hibridnih struktura u
sistemu oksid-ligand, kao i njihov uticaj na poluprovodne i optičke karakteristike rezultujućeg
sistema. U ZAKLJUČKU je planirano sumiranje svih postignutih rezultata tokom izvršenih
istraživanja, na osnovu kojih će biti izvedeni koncizni zaključci koji će odgovarati postavljenim
ciljevima ove disertacije. Poglavlje LITERATURA će sadržati spisak korišćene literature citirane
u ovoj disertaciji, kao i radove proistekle iz istraživanja u okviru ove doktorske disertacije. Na
kraju rada, u poglavlju PRILOG biće data lista simbola, suplementnih rezultata, kao i biografija
kandidata, bibliografija kandidata i štampane elektronske verzije publikovanih radova.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
63
7. Zaključak i predlog
Na osnovu izložene analize, Komisija smatra da je predložena tema kandidata Ivana M.
Dugandžića, dipl. inž. tehnologije „STRUKTURNE, MORFOLOŠKE I FUNKCIONALNE
KARAKTERISTIKE HIBRIDNIH NANO ČESTICA TITAN(IV)-OKSIDA DOBIJENIH
METODOM NISKOTEMPERATURNE AEROSOL SINTEZE” naučno zasnovana i predlaže
Nastavno-naučnom veću da je prihvati. Komisija ocenjuje na osnovu dosadašnjeg rada da je
kandidat izrazito podoban za realizaciju pomenutih istraživanja. Za mentora se predlaže dr Željko
Grbavčić, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Tehnološko inženjerstvo
za koju je Tehnološko-metalurški fakultet, matična ustanova.
Beograd, 18. februar 2013.
ČLANOVI KOMISIJE:
dr Željko Grbavčić, redovni profesor
Tehnološko-metalurški fakultet, Univezitet u Beogradu
dr. Olivera Milošević, naučni savetnik
Institut tehničkih nauka SANU
dr. Karlo Raić, redovni profesor
Tehnološko-metalurški fakultet, Univezitet u Beogradu
dr. Jovan Nedeljković, naučni savetnik
Institut za nukelarne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu
dr. Dragana Jovanović, naučni saradnik
Institut za nukelarne nauke Vinča, Univerzitet u Beogradu
64
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
65
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata Milice Arsenović za izradu doktorske disertacije
Odlukom br. 35/18 od 01.02.2013. godine na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološkometalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 31.01.2013. godine imenovani smo za članove
Komisije za ocenu podobnosti teme i kandidata Arsenović Milice, dipl. inženjeratehnologije, za
izradu doktorske disertacije i naučne zasnovanosti predložene teme: „Optimizacija i predviđanje
kvaliteta materijala, procesa i krajnjih osobina opekarskih proizvoda matematičkom
analizom karakterističnih parametara”.
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija o naučnoj zasnovanosti
predložene teme podnosi sledeći
I Z V E Š T A J
1.
PODACI O KANDIDATU
1.1. Biografski podaci
Arsenović Milica je rođena 17.10.1981. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je
u Beogradu odličnim uspehom. Studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u
Beogradu započela je školske 2000/01. godine. Diplomirala je 2006. godine sa prosečnom ocenom
8,33 i ocenom 10 odbranila diplomski rad. Školske 2006/07. upisala je doktorske studije na
Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u oblasti Hemija i hemijska
tehnologija.
Arsenović Milica radi u Institutu za ispitivanje materijala Srbije u Beogradu od maja 2006. godine,
na istraživanju upotrebljivosti novootvorenih ležišta opekarskih sirovina. Angažovana je i na
ispitivanju keramičkih pločica i sanitarne opreme prema evropskim standardima. U zvanje
istraživač – saradnik izabrana je oktobra 2010. godine.
1.2. Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
U periodu od 2008. do 2010. godine kandidat je bila član istraživačkog tima na dva domaća
projekta (19020 i 19017) prema programu tehnološkog razvoja finasiranih od strane Ministarstva
za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Trenutno je angažovana na multidisciplinarnom
projektu Razvoj i primena multifunkcionalnih materijala na bazi domaćih sirovina
modernizacijom tradicinalnih tehnologija (III 450080).
U okviru doktorskih studija položila je sve ispite predviđene planom i programom, uključujući i
završni ispit, postigavši sledeće ocene:
Predmet
Ocena
Nauka o materijalima i inženjerstvo materijala
10
Teorijski osnovi keramike i stakla
8
Niskotemperaturni keramički procesi
9
66
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Termodinamika procesa u čvrstoj fazi
8
Karakterizacija keramičkih i staklastih materijala
10
Hemijska kinetika
9
Visokotemperaturni keramički procesi
10
Odabrana poglavlja matematičke analize
9
Teorija i osnovi projektovanja peći
10
Završni ispit na doktorskim studijama
10
Prosek
9,30
Spisak objavljenih naučnih radova u periodu 2006-2013:
Radovi u vrhunskom međunarodnom časopisu (M21)
1.
2.
3.
Arsenović M., Pezo L., Stanković S., Radojević Z.: Sensitivity analysis of mathematical
models for final product properties: Link to DTG curve, Ceramics International,
http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.01.049 (ISSN: 0390-5519, IF: 1.751, 3/25)
Arsenović M., Stanković S., Pezo L., Lidija Mančić, Radojević Z.: Optimization of the
production process through response surface method: Bricks made of loess, Ceramics
International, Vol 39, No 3, 2013, pp. 3065-3075. (ISSN: 0390-5519, IF: 1.751, 3/25)
Arsenović M., Stanković S., Radojević Z., Pezo L.: Prediction and fuzzy synthetic
optimization of process parameters in heavy clay brick production, Ceramics
International, Vol 39, No 2, 2013, pp. 2013-2022. (ISSN: 0390-5519, IF: 1.751, 3/25)
4.
Arsenović M., Radojević Z., Stanković S., Lalić Ž., Pezo L.: What to expect from heavy
clay?, Ceramics International, Vol 39, No 2, 2013, pp. 1667-1675. (ISSN: 0390-5519, IF:
1.751, 3/25)
5.
Arsenović M., Radojević Z., Stanković S.: Removal of toxic metals from industrial sludge by
fixing in brick structure, Construction and Building Materials, Vol 37, 2012, pp. 7-14. (ISSN:
0950-0618, IF: 1.834, 8/56)
Radovi u međunarodnom časopisu (M23)
1.
Arsenović M., Pezo L. , Radojević Z., Stanković S.: Serbian heavy clays behavior:
application
in
rouch
ceramics,
Hemijska
industrija
(2013),
DOI:10.2298/HEMIND121123006A (ISSN: 0367-598X, IF: 0.205, 120/133)
2.
Vasić M., Radojević Z., Arsenović M., Grbavčić Ž.: Determination of the effective diffusion
coefficient, Revisita Romana de materiale-Romanian Journal of Materials Vol 41, No 2, 2011,
pp. 169-175. (ISSN: 0253-0201, IF: 0.378, 40/56)
3.
Lalić Ž., Arsenović M., Janaćković Đ., Vasić M., Radojević Z.: Influence of increased
temperature on clay fast drying process, Romanian Journal of Materials, Vol 39, No 3, 2009,
pp. 175 – 179. (ISSN: 0253-0201, IF: 0.378, 40/56)
Radovi u međunarodnom časopisu (M24)
1.
Dević S., Arsenović M., Živančević B.: Characterization of serbian raw clay materials based
on >0.063 mm sieve residues, Interceram - International Ceramic Review, Vol 04, 2009, pp.
216 -218. (ISSN: 0020-5214)
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
67
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini (M33)
1.
Arsenović M., Radojević Z., Terzić A., Mijatović N., Miličić Lj., Sintering of products based
on fly ash, Proceedings of the 4th International Conference on Civil Engineering – Science
and Practice (GNP), Žabljak 2012., pp.1655-1662. (ISBN: 978-86-82707-21-9)
2.
Terzić A., Radojević Z., Miličić Lj., Arsenović M., Pavlović Lj.: Utilization potential of
Serbian fly ash, Proceedings of the 4th International Conference on Civil Engineering –
Science and Practice (GNP), Žabljak 2012., pp.1735-1742. (ISBN: 978-86-82707-21-9)
3.
Spasojević-Šantić T., Arsenović M., Terzić A., Radojević Z.: Comparative analysis of fly ash
management in Europe and Serbia: aspects and regulations, , Proceedings of the 4th
International Congress on Legal-Economic and Ecological Aspects of the Environment
Management in the Chemical, Petrochemical and Oil Industry, CHYMICUS IV, Tara 2012.,
pp. 156-161. (ISBN: 978-86-85013-10-2)
4.
Arsenović M., Miličić Lj., Radojević Z.: The influence of waste material addition on brick
products technological properties, Proceedings of the 3rd Conference on Industrial Waste
Management, Kopaonik 2011., pp. 157 – 164. (ISBN: 978-86-85013-09-6)
5.
Arsenović M., Radojević Z.: Usage possibility of sunflower oil production residues in heavy
clay industry, Proceedings of the 3rd International Conference on Civil Engineering – Science
and Practice (GNP), Žabljak 2010., pp. 681-686. (ISBN: 978-86-85013-09-6)
6.
Vasić M., Radojević Z., Arsenović M.: The influence of mechanical activation on raw
material properties for heavy clay production, Proceedings of the 21st International Serbian
symposium on mineral processing, Bor 2008., pp. 114-120. (ISBN: 978-86-80987-63-7)
7.
Arsenović M., Vasić M., Radojević Z.: The influence of supplements on the quality of the
products in brick industry, Proceedings of the 2nd International Conference on Civil
Engineering – Science and Practice (GNP), Žabljak 2008., pp. 789-794. (ISBN: 978-8682707-15-8)
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu (M34)
1.
Arsenović M., Pezo L., Radojević Z.: Clay brick compressive strength and water absorption
prediction using non-linear regression and ANN, Proceedings of the Serbian Ceramic Society
Conference - Advanced Ceramic and Application, Belgrade 2012., pp. 13. (ISBN: 978-86915627-0-8)
2.
Arsenović M., Radojević Z.: Encapsulating sludges in brick structure, Proceedings of the 9th
Students’ Meeting - Processing and Application of Ceramics, Novi Sad 2011., pp. 102.
(ISBN: 978-86-80995-97-7)
3.
Arsenović M., Terzić A., Radojević Z.: Building products based on fly ash, Proceedings of
the 10th Young Researchers' Conference - Materials Science And Engineering, Belgrade
2011., pp. 33. (ISBN: 978-86-80321-27-1)
4.
Vasić M., Radojević Z., Arsenović M., Grbavčić Ž., Determination of the effective diffusion
coefficiente, Proceedings of the 12th Annual Conference YUCOMAT, Herceg Novi 2010., pp.
139. (ISBN: 978-86-80321-25-7)
5.
Arsenović M., Radojević Z., Lalić Ž.: Development of corrected method for clay drying
susceptibility determination in fast-drying process, Proceedings of the 11th Annual
Conference YUCOMAT, Herceg Novi 2009., pp. 111. (ISBN: 978-86-80321-18-9)
68
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
6.
Lalić Ž., Arsenović M., Radojević Z.: Correction of criteria for clay drying sensitivity on the
basis Bigot’s curve, Proceedings of the 14th International Clay Conference, Vol 2,
Castellaneta M., Italy 2009., pp. 120. (ISBN: 978-88-7522-097-6)
7.
Radojević Z., Arsenović M., Vasić M.: Research of hydrotalcite as activator in ceramic
systems, Proceedings of the 11th international Conference and Exhibition of the European
Ceramic Society ECERS, Krakow 2009., pp. 199. (ISBN: 978-83-60958-45-2)
8.
Lalić Ž., Arsenović M., Janaćković Đ., Vasić M., Radojević Z.: Influence of increased
temperature on clay fast drying process, Proceedings of the 10th conference on science and
engineering of oxide materials – CONSILOX, Temišvar 2008, p. 98.
9.
Dević S., Arsenović M., Živančević B.: Characterization of raw clay materials in Serbia:
0.063 mm sieve residues, Proceedings of the 32nd International Conference & Exposition on
Advanced Ceramics & Composites, Florida 2008. (ISBN: 978-0-470-34492-7)
10. Arsenović M., Vasić M., Radojević Z.: Additives in clay brick industry: Porosity improving,
Proceedings of the 7th Students’ Meeting - Processing and Application of Ceramics, Novi Sad
2007, pp. 71. (ISBN: 978-86-80995-62-5)
11. Arsenović M., Marković J., Stanković S.: Microelements determination in water and mussels
(Mytilus Galloprovincialis) in Montenegro, Proceedings of the workshop - European Youth
Academic Spring (EYAS), Sofia 2006., pp. 33-34.
Radovi u vodećem časopisu nacionalnog značaja (M51)
1.
Arsenović M., Pezo L., Radojević Z.: Response surface method as a tool for heavy clay firing
process optimization: Roofing tiles, Processing and Application of Ceramics Vol 6, No 4,
2012, str. 209-214. (ISSN: 1820-6131)
Radovi u časopisu nacionalnog značaja (M52)
1.
Arsenović M., Miličić Lj., Radojević Z., Savić M., Mijatović N.: Istraživanje sadržaja teških
metala u opekarskim proizvodima na bazi glina i sekundarnih sirovina, Izgradnja, Br 9-10,
2011, str. 587 -590. (ISSN: 0350-5421)
2.
Radojević Z., Arsenović M.: Primena postupaka poroziranja opekarskih proizvoda
sekundarnim sirovinama, Izgradnja, Br 9-10, 2011, str. 540-544. (ISSN: 0350-5421)
3.
Milošević V., Maričić M., Arsenović M., Stanković D., Određivanje preciznosti metoda
ispitivanja mehaničkih karakteristika opekarskih proizvoda i crepova od gline uporednim
ispitivanjem, Izgradnja, Br 9-10, 2011, str. 584-586. (ISSN: 0350-5421)
4.
Arsenović M., Lalić Ž., Radojević Z.: Clay brick walls thermal properties, International
Journal of Modern Manufacturing Technologies, Vol 2, 2010, pp. 15-18. (ISSN: 2067-3604)
5.
Radojević Z., Arsenović M., Vasić M.: Ocena kvaliteta opekarskih sirovina sa juga Srbije,
Izgradnja, Br 5-7, 2008, str. 5-7. (ISSN: 0350-5421)
Saopštenje sa nacionalnog skupa štampano u celini (M63)
1.
Radojević Z., Arsenović M., Terzić A., Vuković N.: Proučavanje prirode i uzroka defekata
na vidnoj površini keramičkih pločica, Zbornik radova sa konferencije indis - planiranje,
projektovanje, građenje i obnova graditeljstva, novi sad 2012., str. 292-297. (ISBN: 978-867892-452-1)
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
69
2.
Vasić M., Arsenović M., Radojević Z.: Uspostavljanje režima brzog sušenja u
laboratorijskim uslovima, Zbornik radova sa konferencije Četvrti internacionalni naučnostručni skup Građevinarstvo – nauka i praksa, Žabljak 2012., str. 397-403. (ISBN: 978-8682707-21-9)
3.
Arsenović M., Radojević Z.: Pregled korišćenih sekundarnih sirovina u ciglarskoj industriji i
kako izabrati, Zbornik radova sa konferencije Šeste regionalne naučno-stručne konferencija o
sistemu upravljanja zaštitom životne sredine u elektroprivredi, ELEKTRA VI, Beograd 2011.,
str. 355-359.
4. Arsenović M., Živančević B., Radojević Z.: Istraživanje sadržaja teških metala u opekarskim
proizvodima, Zbornik radova sa konferencije IV simpozijum Reciklažne tehnologije i održivi
razvoj sa međunarodnim učešćem, Kladovo 2009., str. 320 -324. (ISBN: 978-86-80987-73-6)
5.
Radojević Z., Petrović B., Arsenović M.: Neki aspekti primene otpadnih materijala u
proizvodnji opekarskih proizvoda, Zbornik radova sa konferencije IV simpozijum Reciklažne
tehnologije i održivi razvoj sa međunarodnim učešćem, Kladovo 2009., str. 325 -330. (ISBN:
978-86-80987-73-6)
6.
Radojević Z., Petrović B., Arsenović M., Delić-Nikolić I.: Novi pristupi u građevinskoj
industriji i održivi razvoj, Zbornik radova sa naučno-stručnog skupa Ekološka istina
(EKOIST), Kladovo 2009., str. 179 – 182. (ISBN: 978-86-8097-69-9)
7.
Vasić M., Arsenović M., Vasić R.: Ispitne metode za proveru kvaliteta crepova od betona EN
491:2004, Zbornik radova sa XXIV simpozijuma o istraživanjima i primeni savremenih
dostignuća u našem građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija, Divčibare 2008., str.
507-514. (ISBN: 978-86-87615-00-7)
8.
Radojević Z., Arsenović M., Vasić M., Terzić A.: Održivi razvoj u industriji građevinske
keramike, Zbornik radova sa XIV simpozijuma o istraživanjima i primeni savremenih
dostignuća u našem građevinarstvu u oblasti materijala i konstrukcija, Divčibare 2008., str.
117-124. (ISBN: 978-86-87615-00-7)
9.
Vasić R., Radojević Z., Vasić M., Arsenović M.: Nove ispitne metode za proveru kvaliteta
opekarskih proizvoda prema EN 772-1, EN 772-3 i EN 772-19, Zbornik radova sa Kongresa
meterologa , Zlatibor 2007., str. 587-596. (ISBN: 978-86-7401-248-2)
10. Vasić R., Radojević Z., Vasić M., Arsenović M.: Nova ispitna metoda za određivanje
čvrstoće veze maltera sa opekama u zidu pri smicanju prema standardu EN 1052-3, Zbornik
radova sa Kongresa metrologa, Zlatibor 2007., str. 597-604. (ISBN: 978-86-7401-248-2)
11. Radojević Z., Vasić R., Vasić M., Arsenović M.: Primena glinaca u proizvodnji opekarskih
proizvoda, Zbornik radova sa VIII Međunarodne konferencije o površinskoj eksploataciji
OMC, Banja Vrujci 2007., str. 226-233. (ISBN: 978-86-7352-157-2)
12. Radojević Z., Vasić R., Arsenović M., Vasić M.: Primena lesnih sedimenata u proizvodnji
opekarskih proizvoda, Zbornik radova sa VIII Međunarodne konferencije o površinskoj
eksploataciji OMC, Banja Vrujci 2007., str. 220-225. (ISBN: 978-86-7352-157-2)
13. Vasić R., Radojević Z., Arsenović M., Stanković D.: Metode ispitivanja elemenata za zidanje
prema seriji standarda EN 772, Zbornik radova sa Savetovanja o primeni 89/106/EEC
direktive za građevinske proizvode i standarda EN 771-1+A1:2005 u ciglarskoj industriji
Srbije, Beograd 2007., str. 28-55. (ISBN: 978-86-82081-15-9)
14. Radojević Z., Arsenović M., Stanković D.: Specifikacija kalcijum-silikatnih materijala u
skladu sa direktivom 89/106/EEC i standardom EN 771-2, Zbornik radova sa Savetovanja o
70
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
primeni 89/106/EEC direktive za građevinske proizvode i standarda EN 771-1+A1:2005 u
ciglarskoj industriji Srbije, Beograd 2007., str. 56-72. (ISBN: 978-86-82081-15-9)
15. Vasić M., Arsenović M., Stanković D., Vasić R.: Analiza i procena dostignutog nivoa
ciglarskih proizvoda u Srbiji u 2005. i 2006. godini prema JUS standardima i prema EN 7711+A1:2005, Zbornik radova sa Savetovanja o primeni direktive 89/106/EEZ za građevinske
proizvode i standarda EN771-1+A1:2005 u ciglarskoj industriji Srbije, Beograd 2007., str. 8591. (ISBN: 978-86-82081-15-9)
16. Arsenović M., Vušović O., Radojević Z., Delić-Nikolić I.: Ispitivanje uzoraka gline: ostaci
na situ (Clay samples examination: remains on the sieve), Zbornik radova sa VII
međunarodne konferencije - Nemetali 2006, Banja Vrujci 2006., str. 16 -20. (ISBN: 978-867352-172-2)
Tehnička rešenja (M84)
1.
Radojević Z., Petrović B., Arsenović M., Rešavanje mulja iz otpadnih voda iz pogona toplog
cinkovanja kao sirovinskog dodatka u proizvodnji opekarskih proizvoda i projektovanje
modifikovanog tehnološkog procesa proizvodnje, 2010.
2.
Radojević Z., Vasić M., Arsenović M., Budimlić I., Optimizacija procesa sušenja opekarskih
proizvoda, 2010.
Učešće u projektima finansiranim od strane nadležnog Ministarstva (M105)
1.
Projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije (III 450080): Razvoj i primena
multifunkcionalnih materijala na bazi domaćih sirovina modernizacijom tradicinalnih
tehnologija, Institut za ispitivanje materijala Srbije, Beograd (Rukovodilac potprojekta br. 3
Dr. Radojević Z.), 2011-2014.
Angažovanje: 12 istraživač-meseci
2.
Projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije (19020): Istraživanje i razvoj
savremenih tehnoloških procesa kao polazne osnove za povećanje energetske efikasnosti
industrijskih postrojenja za proizvodnju opekarskih proizvoda, Institut za ispitivanje
materijala Srbije, Beograd (Rukovodilac projekta Dr. Radojević Z.), 2008-2010.
Angažovanje: 12 istraživač-meseci
3.
Projekat Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije (19017): Istraživanje, razvoj i
primena metoda i postupaka ispitivanja, kontrolisanja i sertifikacije proizvoda i procesa u
skladu sa zahtevima međunarodnih standarda i propisa (Rukovodilac projekta Dr. Vasić R.),
2008-2010.
Angažovanje: 3 istraživač-meseca
U okviru istraživačkog rada nakon upisivanja doktorskih studija objavila je radove, saopštenja i
tehnička rešenja, što je zbirno prikazano u sledećoj tabeli:
Kategorija
Broj radova
Poeni
Ukupno
M21
5
5x8
40
M23
3
3x3
9
M24
1
1x3
3
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
71
M33
7
7x1
7
M34
11
11x0.5
5.5
M51
1
1x2
2
M52
5
5x1.5
7.5
M63
16
16x0.5
8
M84
2
2x3
6
Ukupno
88
Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg angažovanja i pokazanih rezultata tokom doktorskih studija, kao i u okviru
rada na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Arsenović Milica,
dipl. inženjer tehnologije, pokazala je sklonost i izrazitu sposobnost za bavljenje naučnoistraživačkim radom. Tema doktorske disertacije pripada oblasti iz koje je kao prvi autor objavila 5
naučnih radova u vrhunskim međunarodnim časopisima kategorije M21 i jedan rad kategorije
M23. Takođe je objavila i dva M23 rada, dva tehnička rešenja (M84) i 6 radova u časopisima
nacionalnog značaja, kao i brojna saopštenja na nacionalnim i međunarodnim skupovima, velikim
delom kao prvi autor, što ukazuje na to da je i više nego ispunila potrebne uslove za rad na
predloženoj temi doktorske disertacije.
2. PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA
Rastući zahtevi vezani za održivost materijala, energetsku efikasnost i potrošnju prirodnih resursa
nameću potrebu za novim saznanjima u opekarskoj industriji. Neophodno je što potpunije poznavanje
kompleksne međusobne veze hemijskog i mineraloškog sastava polaznih sirovina; procesa
proizvodnje (oblikovanja, sušenja, pečenja); kao i osobina, sastava i mikrostrukture finalnih proizvoda.
Brojni faktori utiču na osobine opekarskih proizvoda, s obzirom na to da su materijali koji se
koriste kao polazne sirovine visoko heterogenog sastava. Kompleksna priroda opekarskih glina je
dokazana intenzivnim istraživanjima u ovoj oblasti koja su sprovedena radi što boljeg razumevanja
samih sirovina, kao i njihove moguće upotrebe. Transformacije minerala tokom procesa pečenja
zavise od hemijskog i mineraloškog sastava, raspodele veličine čestica, režima i temperature
pečenja, kao i vremena zadržavanja na krajnjoj temperaturi pečenja. Određivanje uzročnoposledičnih veza između karakteristika sirovina i proizvoda bilo je godinama pokretač istraživanja
[1-5]. Međutim, matematičko modelovanje mehaničkih osobina grube keramike još uvek nije
razvijeno. Nedostatak ove vrste istraživanja može biti objašnjen heterogenošću sirovina, kao
donekle i uverenjem da se tradicionalna keramika može proizvesti na osnovu prihvaćenih
empirijskih pravila, bez potrebe za daljim razvojem. U novije vreme pojedini radovi opisuju
korišćenje matematičkog modelovanja i statističke analize [6-13] kao neophodnih alata za bolje
razumevanje prirode sirovina i procesa proizvodnje.
Predmet i naučni cilj ove doktorske disertacije bio bi određivanje parametara koji karakterišu
opekarske sirovine u Srbiji, proces proizvodnje i finalne proizvode, kao i njihovo međusobno
povezivanje i određivanje nivoa uticaja na sasvim nov, sada kvantifikovan, način. Planirano je da
se razviju adekvatni matematički modeli, na osnovu kojih će se kasnije vršiti predviđanje kvaliteta
opekarskih proizvoda na osnovu hemijskog ili mineraloškog sastava gline, kao i krajnje
temperature pečenja. Takođe će biti moguće i obrnuto: prema željenoj vrsti i kvalitetu proizvoda
može se optimizovati potreban sastav sirovine. Proces pečenja i promene do kojih dolazi biće
72
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
praćene i termalnom analizom, a rezultati će se povezati sa osobinama proizvoda pečenim na
određenim temperaturama.
Literatura:
[1] Meseguer S., Sanfeliu T., Jordan M.M.: Classification and statistical analysis of mine spoils
chemical composition from Oliete basin (Teruel, NE Spain), Environmental Geology, Vol 56,
2009, pp. 1461-1466.
[2] Awadh S.M., Abudllah H.H.: Mineralogical, geochemical, and geotechnical evaluation of AlSowera soil for the building brick industry in Iraq, Arabian Journal of Geosciences, Vol 4, 2011,
413-419.
[3] Koukouzas N., Ketikidis C., Itskos G., Spiliotis X., Karayannis V., Papapolymerou G.:
Synthesis of CFB-Coal Fly Ash clay bricks and their characterization, Waste Biomass
Valorization, Vol 2, 2011, 87-94.
[4] Arsenović M., Pezo L. , Radojević Z., Stanković S.: Serbian heavy clays behavior: application
in rouch ceramics, Hemijska industrija (2013), DOI:10.2298/HEMIND121123006A
[5] Arsenović M., Radojević Z., Stanković S.: Removal of toxic metals from industrial sludge by
fixing in brick structure, Construction and Building Materials, Vol 37, 2012, pp. 7-14.
[6] Manoharan, C., Sutharsan, P., Dhanapandian, S., Venkatachalapathy, R., and Asanulla, R.M.
(2011) Analysis of temperature effect on ceramic brick production from alluvial deposits,
Tamilnadu, India, Applied Clay Science 54 (2011) 20-25.
[7] Gualtieri M.L., Gualtieri A.F., Gagliardi S., Ruffini P., Ferrari R., Hanuskova M.: Thermal
conductivity of fired clays: Effects of mineralogical and physical properties of the raw materials,
Applied Clay Science, Vol 49, 2010, pp. 569-275.
[8] Sidjanin L., Ranogajec J., Rajnovic D., Molnar E.: Influence of firing temperature on
mechanical properties of roofing tiles, Materials and Design, Vol 28, 2007, pp. 941-947.
[9] Ducman V., Škapin A.S., Radeka M., Ranogajec J.: Frost resistance of clay roofing tiles: Case
study, Ceramics International, Vol 37, 2011, pp. 85-91.
[10] Arsenović M., Radojević Z., Stanković S., Lalić Ž., Pezo L., What to expect from heavy
clay?, Ceramics International, Vol 39, No 2, 2013, pp. 1667-1675.
[11] Arsenović M., Stanković S., Radojević Z., Pezo L.: Prediction and fuzzy synthetic
optimization of process parameters in heavy clay brick production, Ceramics International,
Vol 39, No 2, 2013, pp. 2013-2022.
[12] Arsenović M., Stanković S., Pezo L., Mančić L., Radojević Z.: Optimization of the production
process through response surface method: Bricks made of loess, Ceramics International, Vol 39,
No 3, 2013, pp. 3065-3075.
[13] Arsenović M., Pezo L., Stanković S., Radojević Z.: Sensitivity analysis of mathematical
models for final product properties: Link to DTG curve, Ceramics International,
http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2013.01.049
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
3.
73
POLAZNE HIPOTEZE
Kvalitet opekarskih sirovina u Srbiji i svetu varira u širokom opsegu u pogledu hemijskih,
mineraloških, granulometrijskih i fizičko-mehaničkih karakteristika. Na osnovu brojnih
istraživanja decenijama unazad, poznato je da su svi parametri koji karakterišu sirovine i
proizvode u manjoj ili većoj meri međusobno povezani. Da bi se unapredio kvalitet, smanjila
količina otpada (škarta) u fabrikama i dobio evropskim normama definisan kvalitet proizvoda,
potrebno je primeniti naučnu metodologiju koja bi kvantifikovala nivo uticaja osobina polazne
sirovine na finalni proizvod, i kojom bi se mogao predvideti način za dobijanje najkvalitetnijeg
mogućeg proizvoda od određene sirovine.
Osnovni elementi ove metodologije bi se sastojali u odabiru uzoraka opekarskih sirovina različitih
svojstava, koji se mogu upotrebiti u proizvodnji, i o njima sakupiti što je više moguće podataka.
Koristiće se uobičajene metode za karakterizaciju opekarskih sirovina, međuproizvoda i finalnih
proizvoda. Istraživanje će biti obogaćeno matematičkim alatima koji će po prvi put na ovakav
način biti upotrebljeni u ovoj oblasti.
U toku rada, detaljna istraživanja biće posvećena otkrivanju najpouzdanijih matematičkih metoda
za povezivanje osobina sirovina i proizvoda u ciglarskoj industriji. S obzirom na značaj procesa
proizvodnje, biće istraživan uticaj krajnje temperature pečenja na kvalitet finalnih proizvoda u
cilju optimizacije potrošnje energije i prirodnih resursa, uz dobijanje proizvoda zadovoljavajućih
karakteristika. Takođe će se utvrditi matematički modeli koji bi davali reproduktivne rezultate na
relaciji sirovina-proces-proizvod. Očekuje se da će navedena istraživanja dati značajan doprinos
razvoju i održivosti ciglarske industrije.
4.
NAUČNE METODE ISTRAŽIVANJA
Planiranim istraživanjima biće obihvaćeno 139 uzoraka opekarskih sirovina sa različitih lokaliteta
u Srbiji. Karakterizacija polaznih materijala će obuhvatiti sledeće analize:

Hemijski sastav, odnosno sadžaj makro oksida, biće određen silikatnom analizom,

Mineraloški sastav će se utvrditi rendgenskom difrakcijom,

Ukupni sadržaj karbonata biće analiziran pomoću Šajblerovog (Scheibler) kalcimetra,

Sadržaj čestica krupnijih od 63 μm biće metodom prosejavanja,

Raspodela veličine čestica, odnosno sadržaj frakcija peska, alevrita i gline, odrediće se
kombinacijom sitovne i pipet metode.
Svojstva međuproizvoda biće okarakterisana na sledeći način:
 Vlaga potrebna za oblikovanje biće određena na osnovu razlike u masama oblikovanih i
osušenih probnih tela,

Plastičnost testa pripremljenog za oblikovanje ekstruzijom biće određena metodom po
Feferkornu (Pfefferkorn),

Osetljivost na sušenje oblikovanog uzorka odrediće se na osnovu Bigo (Bigot) krive,

Skupljanje u sušenju oblikovanog probnog tela utvrdiće se na osnovu promene dimenzija
probnih tela u obliku pločica, i

Čvrstoća pri pritisku utvrdiće se pomoću hidraulične prese.
74
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Krajnje osobine opekarskih proizvoda pečenih na 800, 830, 850, 870, 900, 930, 950, 1000, 1050 i
1100 °C će biti praćene preko:

Gubitka mase žarenjem,

Skupljanja u pečenju,

Čvrstoće pri pritisku,

Upijanja vode, i

Zapreminske mase.
Od instrumentalnih metoda biće korišćene termičke metode analize radi praćenja ponašanja
opekarskih sirovina tokom procesa pečenja.
Ključni parametri koji karakterišu polazne sirovine i dobijene laboratorijske proizvode biće
obrađivani primenom sledećih statističkih metoda:
 Višeparametarska analiza podataka:
- Analiza (osnovne) glavne komponente - PCA (principal component analysis),
- Faktorska analiza - FA (factor analysis),
- Diskriminantna analiza – DA (discriminant analysis), kao i
 Analiza varijanse – ANOVA (analysis of variance) i post-hoc testovi.
Za razvijanje matematičkih modela, njihovu validaciju i naknadnu optimizaciju koristiće se
nelinearna regresija, a predviđene metode obuhvataju:

Polinom drugog reda - SOP (second order polynomial) modeli,

Modeli odzivne površine - RSM (response surface) modeli,

Neuronske mreže – NN,

Sensitivity analiza i

Optimizacija (korišćenjem fuzzy logike i score analize).
Matematičkom analizom rezultata termogravimetrijskih (TGA) analiza (sa DTG-om) biće praćena
promena osobina pečenih proizvoda na određenim temperaturama.
5.
OČEKIVANI NAUČNI DOPRINOS
Ovaj rad će kao osnovu prikazati poređenje opekarskih sirovina u Srbiji, a koristiće se
proučavanjem mogućnosti smanjenja potrebnog broja analiza i eksperimenata za utvrđivanje
njihove primenljivosti. Biće ukazano na matematičke metode pogodne za karakterizaciju
opekarskih sirovina i predviđanje osobina finalnih proizvoda. Rezultati modelovanja i
matematičke analize mogu biti primenljivi na sve opekarske sirovine u Srbiji, kao i u svetu, uz
odgovarajuće eksperimentalne podatke, a sama metodologija može biti upotrebljena na isti način i
za druge materijale.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
75
Rezultati i realizacija ove doktorske disertacije bi dali sledeće doprinose:

Upotpunjavanje baze podataka vezano za za sastav i osobine opekarskih sirovina u Srbiji;

Utvrđivanje razlika sirovina i proizvoda prema regionima u Srbiji;

Matematičkom obradom velikog broja podataka došlo bi se do konačnog modela koji bi
kvantifikovao uticaj osobina polaznih sirovina na kvalitet finalnih proizvoda. Takođe se može
očekivati i adekvatno tumačenje razloga za nelinearno variranje osobina proizvoda u
zavisnosti od temperature pečenja, što nije prikazano u literaturi a primećeno je kod
laboratorijskih uzoraka;

Određivanje vrste proizvoda optimalnih karakteristika (puna cigla, šuplji blok, crep) koji se
mogu dobiti od tačno određene i definisne sirovine;

Definisanje brzih analiza za utvrđivanje upotrebljivosti opekarskih sirovina u fabrikama i
laboratorijama;

Utvrđivanje uticaja hemijskog i mineraloškog sastava, raspodele veličine čestica, plastičnosti,
osetljivosti u sušenju, ukupnog sadržaja karbonata, sadržaja čestica krupnijih od 63 μm, kao i
temperature pečenja na osobine finalnih proizvoda, uz isticanje najuticajnijih parametara i
diskusiju;

Rezultati ovog istraživanja će poslužiti kao osnova za proširenje baze podataka, a samim tim i
moguće dalje usavršavanje dobijenih matematičkih modela.
6.
PLAN ISTRAŽIVANJA I STRUKTURA RADA
Predmet rada ove doktorske disertacije je utvrđivanje mogućnosti primene opekarskih sirovina u
proizvodnji određene vrste opekarskih proizvoda, kao i kvantitativno prikazivanje međusobnog
uticaja karakterističnih osobina. Uzorkovaće se 139 uzoraka gline širom Srbije. Metodom
četvrtanja će se izdvojiti reprezentativni uzorci, koji će zatim biti osušeni na 60 °C. Ovako
pripremljeni uzorci koristiće se za određivanje hemijskog i mineraloškog sastava, raspodele
veličine čestica, sadržaja čestica krupnijih od 63 μm i ukupnog sadržaja karbonata.
Potrebna količina pripremljenih uzoraka biće samlevena na kolnom mlinu, navlažena do dobijanja
plastičnog testa pogodnog za oblikovanje (oko 20 – 24 % vlage) i zatim i oblikovana na
laboratorijskoj ekstruder presi. Od svakog uzorka biće pripremljeno 11 grupa probnih tela koje će
se sastojati iz: pet pločica dimenzija 120 mm x 50 mm x 14 mm, 5 blokčića sa vertikalnim
šupljinama dimenzija 55,3 mm x 36 mm x 36 mm i 5 punih kockica dimenzija 30 mm x 30 mm x
30 mm. Nakon oblikovanja, vlažne pločice će se koristiti za određivanje plastičnosti (prema
Feferkornu) i osetljivosti u sušenju pomoću Bigo krive.
Oblikovani uzorci će biti sušeni na vazduhu, a zatim u sušnici na 105±5 °C do konstantne mase.
Na osnovu razlika kod vlažnih i osušenih probnih tela odrediće se vlaga potrebna za oblikovanje i
skupljanje u sušenju. Osušena probna tela oblika šupljih blokčića i kockica biće ispitana na
čvrstoću pri pritisku.
Pečenje će biti izvedeno u oksidacionoj atmosferi u laboratorijskoj peći sa mogućnošću zadavanja
režima pečenja. Prosečna brzina zagrevanja će biti 1,4 °C/min do dostizanja temperature od 610
°C, a zatim će biti povećana na 2,5 °C/min do krajnje zadate temperature, na kojoj će uzorci biti
tretirani u trajanju od 2 h. Izabran je širok ospeg temperatura pečenja radi akdekvatnog praćenja
promena krajnjih osobina uzoraka: 800, 830, 850, 870, 900, 930, 950, 1000, 1050 i 1100 °C. Na
pečenim probnim telima će biti određivano skupljanje, gubitak mase žarenjem, čvrstoća pri
pritisku, upijanje vode i zapreminska masa.
76
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Svi dobijeni podaci biće obrađeni različitim matematičkim metodama. Prvo će se posebno
analizirati eksperimentalni rezultati koji karakterišu sirovinu i proizvode (višeparametarska
analiza), a zatim i njihov međusobni uticaj (nelinearna regresija).
S obzirom na to da su opekarske gline intenzivno istraživane, te da je sama tematika poznata od
davnina, u disertaciji se ne planira detaljno teorijsko opisivanje ispitivanih sistema. U planu je da
se uz diskusiju rezultata eksperimentalnih istraživanja i matematičkog modelovanja prikaže i
odgovarajuća potpora u literaturi. Eksperimenalne metode će iz istih razloga biti samo ukratko
opisane, uz komentar razloga njihovog korišćenja u istraživanju. Zbog neophodne obrade velikog
broja podataka, tabele će biti prikazane u prilogu. U posebnom odeljku nalaziće se i radovi koje je
kandidat kao prvi autor objavio u međunarodnim časopisima.
7.
ZAKLJUČAK I PREDLOG
Na osnovu podataka iznetih u ovom materijalu članovi Komisije smatraju da je tema doktorske
disertacije koju je predložila Arsenović Milica dobro utemeljena i naučno zasnovana. Pri tom
Komisija smatra da tema doktorske disertacije treba da glasi: “ Optimizacija i predviđanje
kvaliteta materijala, procesa i krajnjih osobina opekarskih proizvoda matematičkim
modelovanjem karakterističnih parametara“. Stoga predlažemo Nastavno-naučnom veću
Tehnološko-metalurškog fakulteta da Arsenović Milici, dipl. inž. tehnologije, odobri izradu
doktorske disertacije pod navedenim nazivom i da za mentora imenuje dr Slavku Stanković, van.
prof. Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.i komentora dr Dr Zagorka
Radojević, naučnog savetnika Instituta za ispitivanje materijala u Beogradu.
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Hemija i
hemijska tehnologija za koju je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu matična
ustanova.
Beograd, 14. februar 2013.
ČLANOVI KOMISIJE
_________________________________
Dr Slavka Stanković, van. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
_________________________________
Dr Zagorka Radojević, naučni savetnik
Institut za ispitivanje materijala a.d., Beograd
_________________________________
Dr Radoslav Aleksić, red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
____________________________
Dr Lato Pezo, naučni saradnik
Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
77
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO–METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme kandidata Mr. Olivere Prodanović za izradu doktorske disertacije
Na sednici Nastavno–naučnog veća Tehnološko–metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu
održanoj 27.12.2012. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu naučne zasnovanosti teme
doktorske disertacije pod naslovom:
“RAZVOJ IMOBILISANIH SISTEMA PEROKSIDAZE IZ RENA (Armoracia rusticana) ZA
POLIMERIZACIONE REAKCIJE I UKLANJANJE FENOLA IZ OTPADNIH VODA”
koju je predložila Mr. Olivera Prodanović. Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata,
Komisija Nastavno–naučnom veću podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1. Podaci o kandidatu
1.1. Biografski podaci
Olivera Prodanović, magistar multidisciplinarnih nauka Univerziteta u Beogradu, rođena je
13. novembra 1973. godine u Čačku. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Lučanima 1992. godine.
Studije na Biološkom fakultetu u Beogradu (smer Zaštita, obnova i unapređivanje životne sredine)
upisala je iste godine i diplomirala 18.07.2000. godine na Katedri za Ekologiju i geografiju životinja,
Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu sa ocenom na diplomskom radu 10 (deset) i prosečnom
ocenom u toku studija 8,26.
Magistarske studije nа Institutu za multidisciplinarna istraživanja, Univerziteta u Beogradu,
odsek Biofizika, upisala je školske 2003/04. godine. Treba imati u vidu da je tokom rada na
magistarskoj tezi boravila dve godine na porodiljskom i dve godine na neplaćenom odsustvu u
Nemačkoj. Položila je sve ispite predviđene planom i programom magistarskih studija sa prosečnom
ocenom 9,28 i odbranila magistarsku tezu 27.04.2010. godine pod nazivom „ANTIOKSIDATIVNI
ENZIMI TOKOM KLIJANJA SEMENA PANČIĆEVE OMORIKE (Picea omorika (Panč)
Purkinye) U FIZIOLOŠKIM I USLOVIMA STRESA IZAZVANOG VISOKIM
KONCENTRACIJAMA KADMIJUMA“.
Od 16.04.2004. godine zaposlena je kao istraživač pripravnik na Institutu za
multidisciplinarna istraživanja, Univerziteta u Beogradu. U zvanje istraživač- saradnik izabrana je
24. aprila 2009. godine. Tokom dosadašnjeg istraživačkog rada na Institutu za multidisciplinarna
istraživanja, učestvovala je na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike
Srbije, broj 1911 - „Ćelijski odgovor na stres kod drveća izazvan zagađenjem: Mogućnost primene
u biomonitoringu životne sredine“ (2004.-2005.), i na projektu broj 143043 - „Ispitivanja novih
biosenzora za monitoring i dijagnostiku biljaka“ (2006.-2010.), a u novom projektnom ciklusu
Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije angažovana je na projektu 173017 – „Ispitivanje
odnosa struktura-funkcija u ćelijskom zidu biljaka i izmene strukture zida enzimskim
inženjeringom“ (2011.2014.).
Čita, piše i govori engleski i nemački jezik.
1.2. Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
Olivera Prodanović je odbranila Magistarsku tezu 27.04.2010. godine pod nazivom
“ANTIOKSIDATIVNI ENZIMI TOKOM KLIJANJA SEMENA PANČIĆEVE OMORIKE (Picea
omorika (Panč) Purkinye) U FIZIOLOŠKIM I USLOVIMA STRESA IZAZVANOG VISOKIM
KONCENTRACIJAMA KADMIJUMA“ pod mentorstvom prof. Dr Mihajla Spasić i Dr Ksenije
78
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Radotić Hadži-Manić iz multidisciplinarnih naučnih oblasti (Upravljanje životnom sredinom). Iz
navedene teze direktno su proizašla 2 rada štampana u međunarodnim časopisima kategorizacije M23
i jedan rad u nacionalnom časopisu (M52). U toku izrade teze, kandidat je stekla iskustvo u radu sa
antioksidativnim enzimima (peroksidaza, katalaza i superoksid-dizmutaza) i to njihovoj izolaciji iz
prirodnih materijala, prečišćavanju i karakterizaciji. Ove tehnike, posebno vezane za enzim
peroksidazu, bi bile od velikog značaja za izradu predložene doktorske disertacije kandidata čiji je
predmet rada izolacija i karakterizacija oksido-redukcionog enzima (peroksidaze), njena imobilizacija
i primena u reakcijama polimerizacije i uklanjanju fenola iz otpadnih voda.
Spisak objavljenih i saopštenih naučnih i stručnih radova
Naučni radovi objavljeni u vodećim časopisima međunarodnog značaja (M22)
1. Prodanović O., Prokopijević M., Spasojević D., Stojanović Ž., Radotić K., KneževićJugović Z., Prodanović R: Improved covalent immobilization of horseradish peroxidase on
macroporous glycidyl methacrylate-based copolymers, Applied Biochemistry and
Biotechnology, Vol 168, No 5, 2012, pp. 1288-1301. Paper ISSN: 0273-2289, IF(2011)
1,943.
Naučni radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja (M23)
1. Prodanovic O., Prodanovic R., Bogdanovic Pristov J., Mitrovic A., Radotic K.: Effect of
cadmium stress on antioxidative enzymes during germination of Serbian spruce [Picea
omorika (Panč.) Purkyně], African Journal of Biotechnology, Vol 11, No 52, 2012, pp.
11377-11385. Paper ISSN: 1684-5315, IF(2010) 0,573.
2. Prodanović O., Prodanović R., Bogdanović J., Mitrović A., Milosavić N., Radotić K.:
Antioxidative enzymes during germination of two lines of Serbian spruce [Picea omorika
(Panč.) Purkyně], Archives of Biological Sciences, Vol 59, No 3, 2007, pp. 209-216. Paper
ISSN: 0354-4664, IF(2009) 0,238.
3. Prodanovic R., Milosavic N., Jovanovic S., Prodanovic O., Cirkovic Velickovic T., Vujcic
Z., Jankov M.J.: Activity and stability of soluble and immobilized α-glucosidase from baker's
yeast in cosolvent systems, Biocatalysis and Biotransformation, Vol 24, No 3, 2006, pp. 195200. Paper ISSN: 1024-2422, IF(2006) 1,437.
4. Moftah Omar A.S., Grbavčić, S.Ž., Moftah Walid A.S., Luković N.D., Prodanović O.L.,
Jakovetić S.M., Knežević-Jugović Z.D.: Lipase production by Yarrowia lipolytica using
olive oil processing wastes as substrates, Journal of the Serbian Chemical Society, in press,
2013, doi:10.2298/JSC120905005M. Paper ISSN IF(2011) 0,879.
Naučni rad objavljen u časopisima nacionalnog značaja (M52)
1. Prodanovic R., Gavrovic-Jankulovic M., Kovačevic G., Blazic M., Prodanovic O., Ostafe R.
Nanobiocatalysts for biofuel cells and biosensor systems, Vojnotehnički glasnik, Vol 59, No
4, 2011, pp. 79-92. ISSN 0042-8469, UDK 623+355/359
2. Bogdanovic J., Prodanović R., Milosavić N., Prodanović O., Radotić K.: Multiple forms of
superoxide dismutase in the apoplast and whole-needle extract of Serbian spruce [Picea
omorika (Panč.) Purkyně], Archives of Biological Sciences, Vol 58, No 4, 2006, pp. 211214. ISSN 0354-4664.
Naučni rad saopšten na skupu međunarodnog značaja, štampan u celini (M33)
1. Prodanović, O., Prokopijević, M., Spasojević, D., Prodanović, R., Stojanović, Ž., Radotić
Hadži-Manić, K.: "Immobilization of horse radish peroxidase on different macroporous
glycydil methacrylates for wastewater treatment", Zbornik referata, rezimea referata i poster
prezentacija sa Naučnog kogresa: Zaštita prirode u XXI vijeku, Žabljak 2011, Crna Gora,
Knjiga BR2, str. 709-711.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
2.
3.
79
Spasojević, D., Prokopijević, M., Prodanović, O., Radotić Hadži-Manić, K., Prodanović, R.:
"Poređenje dve metode za imobilizaciju HRP u alginatu za prečišćavanje otpadnih voda“,
Zbornik referata, rezimea referata i poster prezentacija sa Naučnog kogresa: Zaštita prirode u
XXI vijeku, Žabljak 2011, Crna Gora, Knjiga BR2, str. 653-656.
Prokopijević, M., Prodanović, O., Spasojević, D., Prodanović, R., Stojanović,Ž., Radotić
Hadži-Manić, K.: "Optimizacija uslova za glutaraldehidnu imobilizaciju peroksidaze iz soje",
Zbornik referata, rezimea referata i poster prezentacija sa Naučnog kogresa: Zaštita prirode u
XXI vijeku, Žabljak 2011, Crna Gora, Knjiga BR2, str. 697-700.
Naučni rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampani u celini (M63)
1. Prodanović, O., Prokopijević, M., Spasojević, D., Stojanović, Ž. , Radotić, K., KneževićJugović, Z., Prodanović, R.: "Covalent immobilization of horseradish peroxidase on
macroporous glycidyl methacrylate based copolymer", Knjiga radova sa 50. Jubilarnog
Savetovanja Srpskog Hemijskog Društva, Beograd 2012, ISBN: 978-86-7132-049-8, str.
195-198.
2. Prokopijević, M., Prodanović, O., Spasojević, D., Stojanović, Ž., Radotić Hadži-Manić, K.,
Prodanović, R.: "Poređenje imobilizacije peroksidaze soje na različite glicidil metakrilat
polimere", Knjiga radova sa 50. Jubilarnog Savetovanja Srpskog Hemijskog Društva,
Beograd 2012, ISBN: 978-86-7132-049-8, str. 191-194.
3. Spasojević, D., Prokopijević, M., Prodanović, O., Radotić Hadži-Manić, K., Prodanović, R:
"Poređenje četiri metode za imobilizaciju HRP u alginatu radi potencijalne primene u
prečišćavanju otpadnih voda", Knjiga radova sa 50. Jubilarnog Savetovanja Srpskog
Hemijskog Društva, Beograd 2012, ISBN: 978-86-7132-049-8, str. 199-202.
1.3. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg rada i pokazanih rezultata tokom magistarskih studija Mr. Olivera
Prodanović je pokazala smisao i sposobnost za bavljenje naučno-istraživačkim radom. To se ogleda,
pre svega, u potpuno samostalnom kreiranju i realizaciji istraživanja, kako vezanih za temu doktorske
disertacije, tako i mnogo šire. Iz oblasti istraživanja, iz koje se predlaže tema doktorske disertacije, već
je odbranila magistarski rad i objavila 5 radova u međunarodnim časopisima, dva rada u nacionalnim
časopisima i saopštila 6 radova na međunarodnim i nacionalnim skupovima koji su štampani u celini.
Na osnovu iznetih podataka može se zaključiti da Mr. Olivera Prodanović ispunjava sve
potrebne uslove za rad na predloženoj temi doktorske disertacije.
2.
Predmet i cilj istraživanja
Interes za efikasnim enzimskim procesima u cilju uklanjanja fenola iz otpadnih voda, koji su
zasnovani na principima zaštite energije i životne okoline je u stalnom porastu (Alemzadeh i Nejati,
2009). Pažnja je naročito usmerena na oksido-reduktaze, npr. peroksidaze, koje imaju veliki potencijal
kao katalizatori u bioremedijaciji i prečišćavanju otpadnih voda. U toku prethodne tri decenije
objavljen je veliki broj naučnih radova i patenata iz ove oblasti. Međutim, iako je postalo jasno da se
radi o veoma perspektivnoj oblasti istraživanja, još uvek nisu postignuti odgovarajući kapaciteti
proizvodnje zbog malih prostorno-vremenskih prinosa reaktora i male stabilnosti peroksidaze u
prisustvu agresivnih hemikalija i samog supstrata (vodonik-peroksida). U cilju prevazilaženja ovih
problema nastavljaju se istraživanja u pravcu stabilizacije peroksidaze imobilizacijom na različite
nosače i drugim postupcima kao i u pravcu optimizacije procesnih uslova i konstrukcije bioreaktora.
Predmet rada ove doktorske disertacije je razvoj efikasnog imobilisanog sistema sa
peroksidazom iz rena (EC 1.11.1.7; HRP) za reakcije polimerizacije i oksidacije fenola koje se mogu
koristiti pri sintezi polimera i uklanjanju fenola iz otpadnih vode. Na osnovu uvida u literaturu uočava
se da se kovalentnom imobilizacijom enzima na sintetske polimerne nosače sa epoksidnim grupama
mogu dobiti veoma stabilni imobilisani sistemi sa velikim brojem enzima (Torres i Batista-Viera,
80
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
2012; Grazu i saradnici, 2012; Knežević i saradnici, 2006; Prlainović i saradnici, 2012). Međutim,
objavljeno je svega nekoliko radova koji se odnose na kovalentnu imobilizaciju peroksidaze na
polimernim nosačima sa epoksidnim grupama (Pramparo i saradnici, 2009). U ovom malu broju
radova nije ispitan uticaj veličine čestica i morfologije nosača na aktivnost i stabilnost imobilisane
peroksidaze, već je imobilizacija vršena na komercijalnom nosaču (Eupergit) sa jednom definisanom
veličinom čestica i pora. U ovoj tezi razvijaće se dva tipa sistema sa imobilisanom peroksidazom,
jedan zasnovan na kovalentnom vezivanju HRP-a za makroporozni sintetski polimer, i drugi,
zasnovan na inkapsulaciji HRP unutar alginatnih mikročestica. Za prvi tip imobilisane peroksidaze
ispitivaće se dve serije makroporoznog kopolimera etilenglikoldimetakrilata i glicidilmetakrilata,
jedna sa prečnikom mikročestica kopolimera od 150 do 300 μm, i druga serija, sa prečnikom od 2 do 3
μm. U okviru svake od serija koristiće se mikročestice kopolimera sa različitim prečnikom pora (od 50
do 200 nm) i različitim karakteristikama (morfologijom) površine. Takođe će biti ispitane i različite
metode kovalentne imobilizacije peroksidaze za kopolimer, kao što su imobilizacija preko epoksidne
grupe i glutaraldehida, kao i perjodatna metoda, koja se zasniva na prethodnoj oksidaciji ugljenohidratne frakcije enzima i imobilizaciji preko karbonilnih grupa. Kao drugi sistem imobilisane
peroksidaze ispitaće se inkapsulirana HRP u mikročesticama alginata. U cilju poboljšanja efikasnosti
imobilizacije biće ispitane različite hemijske modifikacije peroksidaze i polisaharidnih lanaca alginata
aminima i fenolima.
Svi imobilisani sistemi biće upoređeni sa aspekta specifične aktivnosti imobilizata, procenta
vezivanja i prinosa imobilizacije. Dobijeni imobilizati će takođe biti okarakaterisani u pogledu na
kinetičke konstante, pH optimum, termostabilnost i stabilnost u nepolarnim i polarnim organskim
rastvaračima. Najbolji imobilizati će biti testirani u šaržnom i protočnom reaktoru u reakcijama
oksidacije, tj. uklanjanja fenola tokom koje će im biti određena operativna stabilnost.
Osnovni cilj ove doktorske disertacije je razvoj imobilisanih sistema sa peroksidazom iz rena
u cilju dobijanja visoko aktivnog i stabilnog preparata imobilisane peroksidaze u reakciji oksidacije
fenola. Ciljevi istraživanja obuhvaćeni ovom doktorskom disertacijom mogu se podeliti u nekoliko
celina:
1) Izolacija i karakterizacija nativne peroksidaze iz rena kao i ispitivanje njenih katalitičkih
svojstava u reakciji oksidacije fenola kao referentnom sistemu;
Ovo je potrebno da bi se utvrdile razlike u delovanju nativnog i imobilisanog enzima. U tom cilju
utvrdiće se sadržaj proteina u enzimskom preparatu, specifična aktivnost, pH i temperaturni profil,
termalna stabilnost kao i vrednosti kinetičkih konstanti i to Mihaelisove konstante, maksimalne brzine
reakcije i konstante specifičnosti (kcat/Km).
2) Izbor nosača i optimizacija metode za imobilizaciju peroksidaze iz rena u cilju dobijanja
efikasnog biokatalizatora za izvođenje reakcije oksidacije fenola;
Ispitaće se nekoliko postupaka imobilizacije enzima na različitim prirodnim i sintetskim polimerima
(alginat, novosintetisani i komercijalni polimeri na bazi polimetakrilata).
3) Utvrđivanje optimalnih procesnih parametara enzimskih reakcija i odgovarajućih kinetičkih
parametara u realnim sistemima sa imobilisanim enzimom;
4) Izbor konfiguracije i operativnog režima rada bioreaktora, kao i načina izvođenja procesa
(postepeno dodavanje vodonik-peroksida) za izvođenje reakcije oksidacije fenola;
5) Ispitivanje mogućnosti primene koimobilizacije dva enzima, glukozo-oksidaze i
peroksidaze, na prethodno odabranom sistemu u cilju povećanja stabilnosti imobilisanog
sistema;
Na ovaj način se želi postići kontrolisano oslobađanje vodonik-peroksida kao proizvoda prve
enzimske reakcije katalizovane glukozo-oksidazom i kao supstrata u drugom enzimskom sistemu, tj.
imobilisane peroksidaze.
6) Ispitivanje efikasnosti nekoliko odabranih imobilisanih enzimskih sistema na realnim
supstratima kao što su industrijske otpadne vode.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
81
Literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Pramparo L., Stueber F., Font J., Fortuny A., Fabregat A., Bengoa C.: Immobilisation of
horseradish peroxidase on Eupergit C for the enzymatic elimination of phenol, Journal of
Hazardous Materials, Vol 177, 2009, pp. 990-1000.
Azevedo, A.M., Vojinovic V., Cabral J.M.S., Gibson T.D., Fonseca L.P.: Operational
stability of immobilised horseradish peroxidase in mini-packed bed bioreactors, Journal
of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Vol 28, 2004, pp. 121-128.
Monier M., Ayad D.M., Wei Y., Sarhan A.A.: Immobilization of horseradish peroxidase
on modified chitosan beads, International Journal of Biological Macromolecules, Vol 46,
2010, pp. 324-330.
Alemzadeh I., Nejati S.: Phenols removal by immobilized horseradish peroxidase, Journal of
Hazardous Materials, Vol 166, 2009, pp. 1082-1086.
Velde F., Nidia D.L., Bakker M., Rantwijk F., Sheldon R.A.: Improved operational stability
of peroxidases by coimmobilization with glucose oxidase, Vol 69, No 3, 2000, pp. 286-291.
Le-Tien C., Millette M., Lacroix M., Mateescu M.A.: Modified alginate matrice for the
immobilization of bioactive agents, Vol 38, 2004, pp. 1-10.
Dunand C., Tognolli M., Overney S., Tobel L., Meyer M., Simon P., Penel C.: Identification
and characterisation of Ca2+ - pectate binding peroxidases in Arabidopsis thaliana, Journal of
Plant Physiology, Vol 159, 2002, pp. 1165-1171.
Shukla P.S., Modi K., Ghosh P.K., Devi S.: Immobilization of Horseradish Peroxidase by
Entrapment in Natural Polysaccharide, Journal of Applied Polymers Science, Vol. 91, 2004,
pp. 2063-2071.
Isobe N., Lee D.S., Kwon Y.J., Kimura S., Kuga S., Wada M., Kim U.J.: Immobilization of
protein on cellulose hydrogel, Cellulose, Vol 18, 2011, pp. 1251-1256.
Naves A.F., Carmona-Ribeiro A.M., Petri F.S.D.: Immobilized Horseradish Peroxidase as a
reusable Catalyst for Emulsion Polymerization, Langmuir, Vol 23, 2007, pp. 1981-1987.
Gholami-Borujeni, F., Mahvi, A.H., Naseri, S., Faramarzi, M.A., Nabizadeh, R.,
Alimohammadi, M.: Application of immobilized horseradish peroxidase for removal and
detoxification of azo dye from aqueous solution, Research Journal of Chemistry and
Environment, Vol 15, No 2, 2011, pp. 217-222.
Knežević, Z., Milosavić, N., Bezbradica, D., Jakovljević, Z., Prodanović, R.: Immobilization
of lipase from Candida rugosa on Eupergit ® C supports by covalent attachment,
Biochemical Engineering Journal, Vol 30, No 3, pp. 269-278.
Prlainović, N.Ž., Knežević-Jugović, Z.D., Mijin, D.Ž., Bezbradica, D.I.: Immobilization of
lipase from Candida rugosa on Sepabeads®: The effect of lipase oxidation by periodates,
Bioprocess and Biosystems Engineering, Vol 34, No 7, 2011, pp. 803-810.
Grazu, V., Lopez-Gallego, F., Guisan, J.M.: Tailor-made design of penicillin G acylase
surface enables its site-directed immobilization and stabilization onto commercial monofunctional epoxy supports, Process Biochemistry,Vol 47, No 12, 2012, pp. 2538-2541.
Mohan, S. V., Prasad, K. K., Rao, N. C., Sarma, P. N.: Acid azo dye degradation by free and
immobilized horseradish peroxidase (HRP) catalyzed process. Chemosphere, Vol 5, No 8,
2005, pp. 1097-1105.
Hong, Y. J., Lee, M. S., Kim, J. C.: pH-dependent release of alginate beads coated with
polylysine. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, Vol 17, No 3, 2011, pp. 410414.
Torres, P., Batista-Viera, F.: Improved biocatalysts based on Bacillus circulans βgalactosidase immobilized onto epoxy-activated acrylic supports: Applications in whey
processing, Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Vol 83, 2012, pp. 57-64.
82
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
3. Polazne hipoteze
Sve veća primena enzima u hemijskoj industriji i zaštiti životne sredine i razvoj novih
komercijalnih enzimskih procesa u svetu nedvosmisleno pokazuje da su enzimi biokatalizatori
izuzetnih osobina i da u svetlu razvijanja novih tehnoloških postupaka baziranih na strogim principima
vezanim za očuvanje životne sredine oni postaju nezamenljivi. Za ove procese su u razvijenim
zemljama razvijeni različiti sistemi i postrojenja, veliki broj i do komercijalne primene. Na osnovu
pregleda velikog broja radova i patenata u ovoj oblasti može se zaključiti da se enzimi, naročito
oksido-reduktaze, danas uspešno koriste kao katalizatori u bioremedijaciji i prečišćavanju otpadnih
voda.
Peroksidaza iz rena (EC 1.11.1.7) katalizuje oksidaciju različitih organskih jedinjenja
uključujući fenole, alifatične i aromatične amine, leuko boje, askorbinsku kiselinu, neke
aminokiseline, nitrite i veliki broj drugih jedinjenja, pa može da ima veliki praktični značaj u
razgradnji aromatičnih jedinjenja prisutnih u nafti, uklanjanju fenola iz otpadnih voda, razgradnji
lepkova i drugih adheziva. Osnovni problem za primenu ovih enzimskih procesa u prečišćavanju
sintetičkih otpadnih voda je mala operativna stabilnost peroksidaza u prisustvu sopstvenih supstrata i
na povišenim temperaturama, zbog čega se velika pažnja posvećuje imobilizaciji ovog enzima na
različite nosače u cilju stabilizacije i recikliranja.
Osnovna hipoteza sa kojom se ulazi u istraživanja je da peroksidaza iz rena može u
izvesnoj meri da polimerizuje fenole i druga aromatična jedinjenja i tako smanji njihovu
koncentraciju u otpadnim vodama. Da bi se ovo postiglo, enzim mora biti dovoljno aktivan i
stabilan u prisustvu velikog broja agresivnih hemijskih supstanci što će se nastojati postići u radu
njegovom imobilizacijom na različite nosače. Kako je u radovima sa lipazama pokazano da se one
mogu značajno stabilizovati kovalentnom imobilizacijom na različitim polimernim nosačima sa
epoksidnim grupama (Grazu i saradnici, 2012; Knežević i saradnici, 2006), u ovom radu će se
prvo ispitati mogućnost primene mikročestica kopolimera na bazi etilenglikoldimetakrilata i
glicidilmetakrilata kao nosača za efikasnu imobilizaciju peroksidaze iz rena. Sledeća hipoteza je da
će stabilnost biokatalizatora značajno zavisiti od načina vezivanja, ali i od veličine čestica i
poroznosti nosača, tako da će se istraživanjima obuhvatiti ispitivanja stabilnosti imobilisane
peroksidaze na dve serije polimernih mikročestica različite veličine (serija mikročestica kopolimera
od 150 do 300 μm i druga serija sa prečnikom od 2 do 3 μm). U okviru svake od serija koristiće se
kopolimeri sa različitim prečnikom pora (od 50 do 200 nm) i različitim karakteristikama
(morfologijom) površine mikročestica. Takođe će biti ispitane i različite metode kovalentne
imobilizacije peroksidaze za kopolimer.
U literaturi je pokazano na primeru drugih enzima da se inkapsulacijom enzima u polimerne
matrice, koje su propustljive za supstrat i proizvode reakcije i ne propustljive za enzim, može postići
njihova značajna stabilizacija od negativnih uticaja iz spoljašnje sredine. Za ove namene su naročito
interesantni prirodni polisaharidi kao što su alginat, hitozan, pektin i drugi jer su netoksični i geliraju
pod blagim uslovima. Na osnovu literaturnog pregleda može se zaključiti da su istraživanja vezana
za inkapsulaciju peroksidaza u polimerne matrice nedovoljno zastupljena. Objavljeno je tek
nekoliko radova baziranih na ispitivanju uslova imobilizacije na količinu i aktivnost inkapsulirane
peroksidaze u alginatnim česticama. Međutim, pri tome je korišćena sad već standardna tehnika
inkapsulacije, koja se zasniva na geliranju alginata u prisustvu enzima, kada se enzim mehanički
inkorporira u gel (Gholami-Borujeni i saradnici, 2011). Zbog toga je imobilisani enzim pokazao
malu stabilnost u realnom sistemu prilikom uklanjanja boje iz otpadnih voda tekstilne industrije jer
je dolazilo do spiranja enzima iz alginatnih čestica. Jedna od važnih hipoteza u ovom radu je da će
se inkapsulacijom peroksidaze iz rena u hemijski modifikovane alginatne mikročestice dobijene
emulgacionim postupkom postići njihova dodatna stabilizacija, ali uz očuvanje aktivnosti enzima.
Peroksidaza imobilisana unutar alginatnih mikročestica bila bi dodatno stabilizovana hemijskim
vezivanjem za polimer što se može postići prethodnom hemijskom modifikacijom alginata
aminima i fenolima. Kako se u ovim sistemima velika pažnja posvećuje problemu reašavanja
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
83
difuzionih limitacija, pažnja će se posvetiti i ispitivanju različitih postupaka za dobijanje
uniformnih alginatnih mikročestica sa malom raspodelom veličina kao što su emulgacioni
postupak i elektrostatička ekstruzija. U literaturi se uglavnom koristi jednostavan postupak
ukapavanja suspenzije alginata i enzima u rastvor kalcijum-hlorida pod uticajem samo
gravitacionih sila, pa su dobijene čestice bile veće od 2-3 mm. Hipoteza sa kojom se ulazi u ova
istraživanja je da će emulgacioni postupak i elektrostatička ekstruzija omogućiti dobijanje
alginatnih čestica malih dimenzija i sa malom raspodelom veličine, čime bi se povećala kontaktna
površina za vezivanje enzima i unapredio prenos mase u ovim složenim heterogenim sistemima.
Poređenjem najvažnijih parametara imobilizacije testiranih metoda i uzimajući u obzir njihove
praktične prednosti i nedostatke, jedna od njih bi bila izabrana za dalji rad.
4. Naučne metode istraživanja
Za izolovanje, prečišćavanje i karakterizaciju peroksidaze iz rena koristiće se savremene
biohemijske i instrumentalne metode, kao što su taloženje amonijum-sulfatom, frakciono
ultracentrifugovanje i SDS-PAGE elektroforeza. Aktivnost peroksidaze će se određivati
spektrofotometrijskom metodom na osnovu merenja količine nastalog proizvoda oksidacije pirogalola.
Sadržaj proteina će se određivati standardnom spektrofotometrijskom metodom po Loriju (Lowry).
Svi postupci hemijske modifikacije enzima i polimera će se izvoditi prema originalnim i
modifikovanim metodama iz literature. U slučaju imobilizacije peroksidaze unutar alginatnih čestica
primeniće se dve tehnike za dobijanje mikročestica i to emulgacioni postupak i elektrostatička
ekstruzija. Dobijeni imobilisani enzimi biće okarakterisani prema standardnim metodama za
određivanje termostabilnosti i operativne stabilnosti, pH i temperaturnog profila, dok će se
obrazovanje hemijskih veza tokom modifikacije enzima i nosača utvrditi FT-IR spektroskopijom, UVspektrofotometrijskim metodama i kiselo baznom titracijom. Kinetika reakcije će biti ispitana u
početnim uslovima (kada proreaguje manje od 10% početne količine supstrata), pri čemu će se za
obradu rezultata koristiti klasični kinetički modeli jednosupstratnih i bisupstratnih enzimskih reakcija
(Mihaelis-Mentenov model, ping-pong Bi Bi model).
5.
Očekivani naučni doprinos
Očekuje se da će navedena istraživanja dati značajan naučni doprinos u razvoju novih
metoda i novih materijala za imobilizaciju enzima kao i sagledavanju mogućnosti primene imobilisane
peroksidaze u oksidaciji i polimerizaciji fenola i njihovom uklanjanju iz otpadnih voda.
Po završetku predloženih istraživanja mogu se očekivati sledeći naučni doprinosi:
 Izabraće se najefikasniji nosač i metoda za imobilizaciju peroksidaze i optimizovaće se
postupak imobilizacije sa aspekta aktivnosti i stabilnosti imobilisanog enzima;
 Doprinos razumevanju uticaja veličine čestica i morfologije nosača na aktivnost i
stabilnost imobilisane peroksidaze;
 Doprinos razumevanju difuzionih efekata u sistemima sa imobilisanom peroksidazom;
 Razvoj originalnog postupka za dobijanje hemijski modifikovanih alginatnih
mikročestica uniformne veličine i raspodele veličine pora sa inkapsuliranom i hemijski
vezanom peroksidazom;
 Razvoj efikasnog imobilisanog sistema sa peroksidazom za uklanjanje fenola iz
otpadnih voda (izbor konfiguracije i operativnog režima rada bioreaktora, način dodavanja
vodonik-peroksida u sistem);
 Utvrdiće se optimalni procesni parametri enzimskog procesa i odgovarajući kinetički
parametri pri uklanjanju fenola iz realnih sistema (industrijske otpadne vode).
Pored ovog osnovnog naučnog doprinosa, rezultati koji će proisteći iz ove disertacije doprineće
razvoju novih tehnika imobilizacije i imobilisanih sistema kao i dobijanja mikročestica, što može da
bude od značaja i za razvoj imobilisanih sistema sa drugim enzimima.
84
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
6. Plan istraživanja i struktura rada
U toku rada na disertaciji predviđene su sledeće faze i aktivnosti u istraživanju:
1) Izolacija peroksidaze iz rena, njeno prećišćavanje i karakterizacija. Da bi se utvrdile
razlike u delovanju nativnog i imobilisanog enzima i kvantitativno odredila efikasnost imobilisanih
sistema, potrebno je u prvim fazama istraživanja izvršiti karakterizaciju nativne peroksidaze iz rena i
ispitati njena katalitička svojstva u reakciji oksidacije fenola kao referentnom sistemu. U tom cilju
početne aktivnosti se odnose na izolaciju i prečišćavanje enzima standardnim postupcima, utvrđivanje
sadržaja proteina u prećišćenom enzimskom preparatu, određivanje specifične aktivnosti, pH i
temperaturnog profila, termalne stabilnosti kao i vrednosti kinetičkih konstanti i to Mihaelisove
konstante, maksimalne brzine reakcije i konstante specifičnosti (kcat/Km).
2) Izbor sintetskog polimernog nosača za kovalentnu imobilizaciju peroksidaze iz rena i
optimizacija uslova imobilizacije. U radu će biti ispitana dva polimera na bazi polimetakrilata koji
sadrže epoksidne funkcionalne grupe i to kopolimer glicidilmetakrilata i etilenglikoldimetakrilata (dve
serije, jedna sa intervalom veličina čestica od 150 do 300 μm i druga serija, sa prečnikom od 2 do 3
μm) i komercijalni nosač, Eupergit C (veličina čestica  100 m). U cilju poboljšanja metode
imobilizacije ispitaće se nekoliko postupaka imobilizacije enzima koji bi se zasnivali na direktnom
hemijskom vezivanju enzima preko epoksidnih grupa nosača ili na prethodnoj modifikaciji nosača i/ili
enzima. U tom smislu kopolimer će se prethodno tretirati etilendiaminom i glutaraldehidom čime bi se
omogućilo uvođenje karbonilne grupe na nosač i na taj način vezivanje enzima preko amino grupa.
Isto tako, imajući u vidu da je peroksidaza glikoprotein, u radu će se ispitati i mogućnost vezivanja
prethodno oksidovanog enzima natrijum-perjodatom na amino-funkcionalizovan nosač u cilju
dobijanja preparata velike aktivnosti jer bi ova metoda omogućila vezivanje enzima preko
neproteinske, ugljenohidratne komponente, koja ne učestvuje u katalizi. Ovako dobijeni glikozilovani
enzim sada može da se veže za amino-nosače preko uvedenih karbonilnih grupa koje nisu od
esencijalnog značaja za njegovu aktivnost. Očekuje se, takođe, da će ova metoda značajno doprineti
stabilizaciji enzima jer su i u prirodi najstabilniji enzimi glikoproteini i enzimi se obično produkuju u
glikozilovanom obliku u slučaju kada ih ćelija produkuje u spoljašnju sredinu, gde su nepovoljniji
uslovi. Navedena metoda se pokazala kao veoma efikasna u slučaju imobilizacije lipaze na epoksidne
nosače (Knežević i saradnici, 2006; Prlainović i saradnici, 2011).
3) Unapređenje metode imobilizacije peroksidaze iz rena u alginatne čestice. Na osnovu
uvida u literaturu osnovni problem koji se javlja pri imobilizaciji malog molekula enzima, kao što je
peroksidaza, u alginatni gel je spiranje enzima iz polimerne matrice i difuzione limitacije pri izvođenju
reakcije sa imobilisanim enzimom (Mohan i saradnici, 2005). U literaturi je opisano nekoliko načina
da se poveća stabilnost imobilisane peroksidaze u alginatne čestice kao što su oblaganje alginatnih
čestica polikatjonskom membranom od poli L-lizina i/ili hitozana (Hong i saradnici, 2011). Aktivnosti
u toku rada na ovoj disertaciji će se usmeriti na ispitivanje mogućnosti modifikacije polisaharidnih
lanaca alginata fenolnim i amino jedinjenjima u cilju dobijanja novih reaktivnih grupa u molekulu
alginata, koje bi obezbedile kovalentno vezivanje peroksidaze tokom njene inkapsulacije unutar
čestica alginata i time poboljšali stabilnost imobilizovanog enzima i prinos imobilizacije. Aktivnosti će
se usmeriti i na optimizaciju postupka za dobijanje alginatnih mikročestica jer se time može unaprediti
prenos mase i povećati efikasnost procesa sa imobilisanim enzimom.
4) Karakterizacija i poređenje dobijenih imobilisanih peroksidaza u reakciji oksidacije
fenola kao referentnom sistemu. Svi imobilisani sistemi biće upoređeni sa aspekta specifične
aktivnosti imobilizata, procenta vezivanja i prinosa imobilizacije. Dobijeni imobilizati će takođe biti
okarakaterisani u pogledu na kinetičke konstante, pH optimum, termostabilnost i stabilnost u
nepolarnim i polarnim organskim rastvaračima. Najbolji imobilizati će biti testirani u šaržnom
reaktoru u reakcijama oksidacije, tj. uklanjanja fenola tokom koje će im biti određena i operativna
stabilnost.
5) Optimizacija procesnih parametara sa nekoliko odabranih imobilisanih peroksidaza u
realnom sistemu. Ova faza podrazumeva aktivnosti usmerene na izbor temperature, pH, količine
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
85
imobilisanog enzima, konfiguracije i operativnog režima rada reaktora, načina i dinamike uvođenja
vodonik-peroksida u reaktor (postepeno dodavanje).
Predviđa se da će u doktorskoj disertaciji biti obrađena sledeće oblasti poglavlja: Uvod, Teorijski
deo, Eksperimentalni deo, Rezultati i diskusija, Zaključak, Literatura. Struktura rada je sledeća:
U poglavlju Uvod biće prikazan kratak osvrt na oblast istraživanja i definisani glavni ciljevi
disertacije i predmet istraživanja.
Poglavlje Teorijski deo obuhvatiće pregled dosadašnjih istraživanja koji se odnose na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Strukturu i kinetičke osobine biljnih peroksidaza sa osvrtom na peroksidazu iz rena
Primenu peroksidaza u biotehnologiji i zaštiti životne sredine za sinteze i ukljanjanje
aromatičnih jedinjenja i fenola iz otpadnih voda
Imobilizacija peroksidaze na makroporoznim kopolimerima
Kovalentna imobilizacija enzima
Imobilizacija peroksidaze inkapsulacijom u alginatu
Hemijske modifikacije peroksidaze
Hemijske modifikacije alginata
U Eksperimentalnom delu biće navedene metode korišćene u eksperimentalnom radu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Izolovanje i prečišćavanje peroksidaze iz rena
Određivanje čistoće peroksidaze metodom SDS-PAGE-elektroforeze
Karakterizacija peroksidaze iz rena i određivanje biohemijskih i kinetičkih svojstava
Kovalentna imobilizacija peroksidaze na makroporoznom kopolimeru
Hemijska modifikacija peroksidaze
Hemijska modifikacija alginata
Imobilizacija peroksidaze inkapsulacijom u alginatu
Merenje aktivnosti slobodne i imobilizovane peroksidaze
Određivanje pH optimuma slobodne i imobilizovane peroksidaze
Određivanje termostabilnosti slobodne i imobilizovane peroksidaze
Određivanje stabilnosti u organskom rastvaraču slobodne i imobilizovane
peroksidaze
12. Određivanje kinetičkih parametara: Mihaelisove konstante, Km i maksimalne brzine
reakcije, vm slobodne i imobilisanih peroksidaza
13. Izvođenje reakcije oksidacije fenola u šaržnom reaktoru sa imobilisanim
peroksidazama i određivanje operativne stabilnosti
14. Izvođenje reakcije oksidacije fenola u protočnim reaktorima sa odabranom
imobilisanom peroksidazom i optimizacija procesa.
U poglavlju Rezultati i diskusija biće prikazani i diskutovani dobijeni rezultati. Ovo poglavlje
sadržaće prikaz i diskusiju sledećih eksperimenata:
1.
2.
3.
4.
Svojstva makroporoznog kopolimera etilenglikoldimetakrilata i glicidilmetakrilata
Uticaj veličine pora kopolimera na parametre imobilizacije peroksidaze (aktivnost,
stabilnost i prinos imobilizacije)
Uticaj veličine čestica kopolimera na parametre imobilizacije peroksidaze (aktivnost,
stabilnost i prinos imobilizacije)
Uticaj metode kovalentne imobilizacije na parametre imobilizacije peroksidaze
86
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
5.
6.
7.
8.
9.
Uticaj količine nanetog enzima na aktivnost imobilizata i prinos imobilizacije
Uticaj metode hemijske modifikacije peroksidaze na aktivnost, stabilnost i prinos
inkapsulacije peroksidaze u alginatnim mikročesticama
Uticaj hemijske modifikacije alginata na aktivnost, stabilnost i prinos inkapsulacije
peroksidaze u alginatne mikročestice
Operativna stabilnost različitih imobilizata peroksidaze u šaržnom i protočnom
reaktoru u reakciji polimerizacije fenola
Optimizacija načina dodavanja i količine vodonik-peroksida i procesnih parametara u
šaržnom i protočnom reaktoru u reakciji polimerizacije fenola imobilisanom
peroksidazom
U Zaključku će biti sumirani dobijeni rezultati i izvedeni zaključci na osnovu upoređivanja sa
literaturnim podacima.
U delu Literatura biće navedene reference citirane u disertaciji, uključujući i naučne publikacije
proistekle iz istraživanja u okviru ovde disertacije.
7. Zaključak i predlog
Na osnovu svega izloženog, Komisija smatra da je predložena tema doktorske disertacije Mr.
Olivere Prodanović pod naslovom “RAZVOJ IMOBILISANIH SISTEMA PEROKSIDAZE IZ
RENA (Armoracia rusticana) ZA POLIMERIZACIONE REAKCIJE I UKLANJANJE
FENOLA IZ OTPADNIH VODA” naučno zasnovana, pa predlaže Nastavno-naučnom veću
Tehnološko–metalurškog fakulteta da je prihvati. Za mentora se predlaže dr Zorica Knežević-Jugović,
vanredni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Istraživanja u okviru
ove disertacije pripadaju naučnoj oblasti Hemija i hemijska tehnologija za koju je Tehnološkometalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu, matična ustanova.
U Beogradu, 18.02.2013. godine
ČLANOVI KOMISIJE
dr Zorica Knežević-Jugović, van. prof TMF Univerziteta u Beogradu
dr Ksenija Radotić Hadži-Manić, naučni savetnik, Institut za
multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu
dr Dejan Bezbradica, docent TMF Univerziteta u Beogradu
dr Dušan Mijin, redovni prof. TMF Univerziteta u Beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
87
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata Milene Knežević dipl. inženjera tehnologije, za
izradu doktorske disertacije
Odlukom Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu, br. 35/13 od 31.01.2013. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu
podobnosti teme i kandidata Milene Knežević dipl. inženjer tehnologije, za izradu doktorske
disertacije i naučne zasnovanosti teme „UKLANJANJE AZOTNIH JEDINJENJA IZ OTPADNIH
VODA U DISPERZNIM SISTEMIMA”.
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi sledeći:
IZVEŠTAJ
1.
Podaci o kandidatu
1.1. Biografski podaci
Milenа Knežević, dipl. inž. tehnologije, rođenа je 14.09.1985. godine u Beogrаdu. Osnovnu školu
„Sаvа Kovаčević (Jovаn Miodrаgović)“ i XIV beogrаdsku gimnаziju, prirodno-mаtemаtičkog
smerа, zаvršilа je u Beogrаdu. Osnovne studije nа Tehnološko-metаlurškom fаkultetu je zаpočelа
2004/2005 školske godine, а diplomirаlа je 2010. godine nа Kаtedri zа Inženjerstvo zаštite životne
sredine, sа prosečnom ocenom 8,87. Diplomski rаd pod nаzivom „Tretmаn otpаdnih vodа grаdа
Klаdovа“ odbrаnilа je sа ocenom 10. Od septembrа 2010. godine, je upisаnа nа doktorske studije
nа Tehnološko-metаlurškom fаkultetu u Beogrаdu, nа kojimа je položilа sve progrаmom
predviđene ispite, sа prosečnom ocenom 9,58.
1.2. Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
U okviru doktorskih studija položila je sve ispite predviđene planom i programom, uključujući i
završni ispit, postigavši sledeće ocene:
Predmet
Viši kurs pripreme vode za piće
Industrijske vode
Sanitarna mikrobiologija
Inženjerstvo ćelije
Odabrani mikrobiološki procesi u zaštiti životne sredine
Prečišćavanje otpadnih voda
Princip bioprocesnog inženjerstva u prečišćavanju otpadnih voda
Hemijska kinetika
Matematička obrada eksperimentalnih podataka
Industrijska ekologija
Ekonomija životne sredine i održivi razvoj
Završni ispit
ESPB
4
4
4
5
4
5
6
5
5
5
4
30
Ocena
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
8
10
U oviru doktorskih studija kandidat je položio završni ispit sa ocenom 10, koji se bavio tematikom
uklanjanja azotnih jedinjenja iz otpadnih voda.
88
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Od školske 2011/2012, angаžovаnа je u nаstаvi na Tehnološko-metalurškom fakultetu
Univerziteta u Beogradu, u okviru rаčunskih vežbi nа predmetimа Tehnologija pripreme vode i
Tehnologija prečišćavanja otpadnih voda na osnovnim akademskim studijama nа Kаtedri zа
inženjerstvo zаštite životne sredine.
Do sаdа je objаvilа četiri nаučnа rаdа kаtegorije M63. Od 2011. godine radi na projektu
Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, pod nazivom „Razvoj efikasnijih hemijskoinženjerskih procesa zasnovan na istraživanjima fenomena prenosa i principima intezifikacije
procesa“ (172022).
Spisak objavljenih naučnih radova
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (М63)
Milena Knežević, Slavica Tomić i Dragan Povrenović, „Primena prirodnog klinoptiolita u cilju
smanjenja sadržaja Mg u vodi za piće i mogućnost njegove dalje upotrebe kao nosača fosfatakumulirajućih bakterija“, 11. Medjunarodna konferencija „Vodovodni i kanalizacioni sistemi, 2527 maj, Jahorina 2011., 170-175 ISBN 978-86-82931-41-6
Milena Knežević, Vladimir Pavićević, Dragan Povrenović,Uklanjanje azotnih jedinjenja iz
industrijskih otpadnih voda, Kvalitet vode u sistemima vodovoda i vode u industriji, 2012.,125132, ISBN 978-86-882931-54-6
Vladimir Pavićević, Sonja Milićević, Milena Knežević, Dragan Povrenović, Vrednovanje
projekata prečišćavanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda, Kvalitet vode u sistemima
vodovoda i vode u industriji, 2012., 115-124,ISBN 978-86-882931-54-6
Dragan Povrenović, Milena Knežević, Vladimir Pavićević, Karakteristike i tretman idustrijskih
otpadnih voda, Kvalitet vode u sistemima vodovoda i vode u industriji, 2012., 109-113,ISBN 97886-882931-54-6
1.3. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg rada i pokazanih rezultata tokom doktorskih studija kao i u okviru naučnoistraživačkog rada, Milena Knežević, dipl. inženjer tehnologije, pokazala je sklonost i izrazitu
sposobnost za bavljenje naučno-istraživačkim radom, što ukazuje da je ispunila potrebne uslove za
rad na predloženoj temi doktorske disertacije.
2. Predmet i cilj istraživanja
Ranijih godina se uklanjanje azotnih jedinjenja iz otpadnih voda vršilo samo u specijalnim
slučajevima, gde je posebno uočen njihov veliki uticaj na kvalitet vode, dok se danas, sa
podizanjem zahtevanog kvaliteta efluenta, njihovo uklanjanje uključuje u standardne postupke
prečišćavanja otpadnih voda. Tehnološka rešenja koja se u tu svrhu primenjuju su relativno nova
pošto su intenzivna istraživanja i primena novih, inovativnih rešenja, počela da se realizuju tek u
poslednjoj dekadi prošlog veka. Ovo se posebno odnosi na razvoj bioloških postupaka za
uklanjanje azotnih jedinjenja, zasnovanih na sistemima sa imobilisanim mikroorganizmima na
inertnim nosačima, koji, sa razvojem novih materijala i tehnika, omogućavaju njihovu primenu.
Sam postupak biološkog uklanjanja azotnih jedinjenja iz vode je poznat, javlja se u prirodi, a u
postupku pripreme vode za piće, ukoliko se azotna jedinjenja nalaze u vodi, process se sam od
sebe odvija na peščanim filterskim ispunama. Međutim, u slučaju otpadnih voda, koncentracije
azotnih jedinjenja mogu biti daleko veće, pa je samim tim potrebno imati i dovoljno efikasne
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
89
sisteme za njihovo uklanjanje. Upravo istraživanje i razvijanje efikasnih postupaka za uklanjanje
azotnih jedinjenja iz otpadnih voda i jeste cilj mnogih istraživanja koja su vršena u ovoj oblasti.
Istovremeno ranovrsnost kvaliteta otpadnih voda onemogućava da se uspostavi jedan univerzalni
postupak, tako da se pruža mogućnost za ispitivanje različitih sistema koji do sada nisu
istraživani. Ovo se posebno odnosi na korišćenje disperznih sistema sa pokretnim slojem i njihove
primene u biološkom tretmanu otpadnih voda, koji predstavljaju predmet ovog rada, a što je i na
osnovu dostupne literature i uvida u primenjena tehnološka rešenja, relativno mlada naučna
disciplina i u teorijskom i u praktičnom smislu.
Biološko uklanjanje azotnih jedinjenja se zasniva procesu oksidacije, u otpadnim vodama
najčešće prisutnog amonijum jona, preko nitrita do nitrata uz pomoć autotrofnih bakterija,
poznatom kao proces nitrifikacije, a potom, u drugim uslovima, redukcijom nitrata do gasovitog
azota, u procesu denitrifikacije. Uspostavljanje uslova za rast i metaboličku aktivnost autotrofnih
bakterija na inertnim nosačima u pokretnom sloju čestica predstavlja osnovni predmet ovog rada.
Cilj koji želi da se postigne je da se, na osnovu istraživanja, razvije sistem za prečišćavanje
otpadnih voda u fontansko-fluidizovanom sloju sa centralnom cevi.
Rast mikroorganizama imobilisanih na nosačima, koji su odgovorni za konverziju organske
materije i nutrijenata u otpadnim vodama se odvija na površini inertnih nosača, u vidu biofilmova.
Kinetika uklanjanja zagađujućih materija iz otpadne vode zavisi od vremena zadržavanja i
fenomena prenosa na granicama faza vazduh-voda-biofilm. Primenom disperznih sistema
obezbeđuju se uslovi za međufazni kontakt i intenziviranje svih procesa u sistemu, zahvaljujući
velikoj specifičnoj površini, pa je procese moguće obaviti u manjim zapreminama uređaja.
Disperzni sistemi predstavljaju široki kompleks različitih tipova reaktora i načina dovođenja u kontakt
čestica i fluida, bilo gasovitih ili tečnih. Oni mogu biti nasuti, fluidizovani, fontanski ili fontanskofluidizovani slojevi, različitih geometrija, koji imaju različite fluido-mehaničke karakteristike, koje
direktno utiču na njihovu primenu u procesima sa mikrobiološkim rastom. Obimna istraživanja su
rađena na uspostavljanju efikasnih i fluido-mehanički stabilnih disperznih sistema, pri čemu su se na
Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, posebno istraživali fluidizovani, fontanski i
fontansko-fluidizovani sistemi.
Na osnovu dosadašnjih istraživanja u ovoj oblast, predmet ove doktorske disertacije biće reaktor sa
fontansko-fluidizovanim slojem i centralnom cevi, sa imobilisanim mikroorganizmima na pogodnim
nosačima za uklanjanje azotnih jedinjenja iz otpadnih voda procesima nitrifikacije i denitrifikacije.
Pregledom dostupne literature, utvrđeno je da se u novije veme vrše intenzivna istraživanja na što
efikasnijem korišćenju disperznih sistema, pre svega u procesima uklanjanja azotnih jedinjenja iz
otpadnih voda, procesima nitrifikacije i denitrifikacije. Istovremeno, utvrđeno je da sistemi
zasnovani na karakteristikama fontansko-fluidizovanih slojeva nisu ispitivana i nema podataka o
njihovoj primeni. U analiziranim radovima, koji se bave sličnom tematikom, većina je bila vezana
za laboratorijska istraživanja, čiji rezultati ispitivanja još uvek nisu našla primenu za realne
sisteme. Dobijeni rezultati ukazuju na veoma efikasno uklanjanje azota iz vode, stim što su
prisutna sva ograničenja pri prevazilaženju problema prelaska sa laboratorijskih na industrijske
razmere uređaja, što bi trebalo da bude predmet daljih istrživanja.
Eksperimentalna istraživanja su obavljana u različitim sistemima, od klasičnih sa dispergovanom
biomasom [1], preko jednostepenog šaržnog bioreaktora sa autotrofnom biomasom za nitrifikaciju
amonijaka [2], pa do rekatora sa pakovanim slojem u kojima je menjan salinitet vode,
koncentracije amonijaka i koncentracije nitrita [3]. Ispitivan je i uticaj pH vrednosti na odvijanje
procesa nitrifikacije [4], kao i određivanje kinetičkih parametara mikrobiološkog rasta u procesu sa
kombinovanim uklanjanjem ugljenika i azota u aerisanom četvorostepenom reaktoru sa
nepokretnim slojem [5]. Takođe, usled korišćenja lakih plastičnih ispuna kao inertnih nosača,
ispitivana je primena inverznog reaktora za proces nitrifikacije sintetičke otpadne vode sa visokim
opterećenjem od 200 do 2000
[6]. Uklanjanje amonijum jona je proučavano u
90
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
različitim sistemima pomoću slobodnih i imobilisanih bakterija [7], kao i upotreba reaktora sa
pokretnim slojem za uklanjanje amonijaka iz sintetičke i industrijske otpadne vode pri visokim
temperaturama (35-45 ) i različitim fenotipovima amonijak i nitrit oksidujućih bakterija [8].
Testirano je i analizirano uklanjanje azota uključujući oba procesa, nitrifikaciju i denitrifikaciju u
sistemu sa mešanom kulturom imobilisanih ćelija [9],a kao najbliži sistemi predviđenim
istraživanjima u ovoj disertaciji, rađeni su eksperimenti u sistemu sa dva redno povezana
cirkulaciona reaktora sa pokretnim slojem čestica [10], kao i u klasičnom fluidizovanom sloju [11]
i kombinacijama različitih sistema i ispitivanih parametarau reaktorima sa imobilisanim
mikroorganizmima na inertnim nosačima [12]-[15].
Iz svega navedenog jasno je da predviđena istraživanja u okviru ove doktorske disertacije imaju
veoma aktuelnu problematiku i da mogu pružiti osnov za naučni ali praktični doprinos razvoju
sistema za tretman otpadne vode u našoj zemlji.
Literatura:
1. J. L. Campos, J. M. Garrido-Fernandez, R. Mendez, J. M. Lema, Nitrification at high ammonia
loading rates in an activated sludge unit, Bioresource Technology 68 (1999) 141-148
2. A. Olav Sliekers, N. Derwort, J. L. Campos Gomez, M. Strous, J. G. Kuenen, M. S. M. Jetten,
Completely autotrophic nitrogen removal over nitrite in one single reactor , Water Research 36
(2002) 2475-2482
3. U. Sudarno, J. Winter, C. Gallert, Effect of varying salinity, temperature, ammonia, nitrous acid
concentrations on nitrification of saline wastewater in fixed-bed reactors, Bioresource Technology
102 (2011) 5665-5673
4. S. Villaverde, P. A. Garcia-Encina, F. Fdz-Polanco, Influence of pH over nitrifying biofilm
activity in submerged biofilters, Water Research S0043-1354(96)00376-4
5. M. F. Hamoda, M. O. Zeidan, A. A. Al-Haddad, Biological nitrification kinetics in a fixed-film
reactor, Bioresource Technology 58 (1996) 41-48
6. D. Bougard, N. Bernet, D. Cheneby, J. P. Delgenes, Nitrification of a high-strength wastewater
in an inverse turbulent bed reactor: Effect of temperature on nitrite accumulatio, Process
Biochemistry 41 (2006) 106–113
7. Uwe J. Strotmann, Gunther Windecker, Kinetics of ammonium removal with suspended and
immobilized nitrifying bacteria in different reactor systems, Chemosphere S0045-6535(97)00341X
8. Shore, J.L., M’Coy, W.S., Gunsch, C.K., Deshusses, M.A., Application of a moving bed
biofilm reactor for tertiary ammonia treatment in high temperature industrial wastewater,
Bioresource Technology S0960-8524(12)00296-9
9. B. Tartakovsky, E. Kotlar, M. Sheintuch, Coupled nitrification-denitrification processes in a
mixed culture of coimmobilized cells: analysis and experiment, Chemical Engineering Science,
S0009-2509(96)00089-9
10. Mehran Andalib, George Nakhla, Dipankar Sen, Jesse Zhu, Evaluation of biological nutrient
removal from wastewater by Twin CirculatingFluidized Bed Bioreactor (TCFBBR) using a
predictive fluidization model and AQUIFAS APP, Bioresource Technology 102 (2011) 2400–
2410
11. Lars J. Hem, Bjorn Rusten, Hallvard Odergaard, Nitrification in a moving bed biofilm reactor,
Water Research 1425-1433(1994)
12. Yamei Dong, Zhenjia Zhang, Yongwei Jin, Zhirong Li, Jian Lu, Nitrification performance of
nitrifying bacteria immobilized in waterborne polyurethane at low ammonia nitrogen
concentrations, Journal of Environmental Sciences 2011, 23(3) 366–371
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
91
13. Regina Nogueira, Luis F. Melo, Ulrike Purkhold, Stefan Wuertz, Michael Wagner, Nitrifying
and heterotrophic population dynamics in biofilm reactors: effects of hydraulic retention time and
the presence of organic carbon, Water Research 36 (2002) 469–481
14. Sukru Aslan, Mohamed Dahab, Nitritation and denitritation of ammonium-rich wastewater
using fluidized-bed biofilm reactors, Journal of Hazardous Materials 156 (2008) 56–63
15. Bing Wang, Wei Wang, Hongjun Han, Hangbo Hu, Haifeng Zhuang, Nitrogen removal and
simultaneous nitrification and denitrification in a fluidized bed step-feed process, Journal of
Environmental Sciences 2012, 24(2) 303–308
3. Polazne hipoteze
Na osnovu dosadašnjih saznanja, postavljeni su ciljevi ovog rada polazeći od sledećih
pretpostavki:







Fluido-mehaničke karakteristike fontanskog i fontansko-fluidizovanog sloja mogu obezbediti
intenzivan međufazni kontakt u trofaznom sistemu. Osnovna karakteristika fontanskih
slojeva je u suprotnostrujnom kretanju čestica koje obrazuju sloj u anulusu i fluida kojim se
obrazuje sloj. Neprekidna cirkulacija čestica u sloju obezbeđuje intenzivno mešanje čestica u
sloju, čime se izbegava pojava mrtvih zona u reaktoru i podjednaki kontakt svih čestica i
fluida.
Geometrijske karakteristike sistema mogu obezbediti stabilan rad i dovoljan kapacitet uređaja
koji bi radio u realnim uslovima prečišćavanja otpadnih voda od azotnih jedinjenja.
Karakteristike punjenja utiču na fluido-mehaničke karakteristike sistema i kroz istraživanja je
moguće odrediti stepen primenljivosti pojedinih vrsta punjenja poput prirodnih materijala peska, kamena, različitih minerala kao i sintetičkih materijala -aktivni ugljevi, polimeri.
Stabilnost rada sistema sa fontanskim i fontansko-fluidizovanim slojem je u direktnoj vezi sa
odnosom ulaznih protoka koji obrazuju sloj. Određena ograničenja koja postoje u primeni
fontanskog sloja se mogu prevazići primenom fontansko-fluidizovanih slojeva i fontanskofluidizovanih sistema sa centralnom cevi, posebno intenzitet cirkulacije i fenomena prenosa
mase u sloju.
Optimalni prenos mase kiseonika u trofaznim sistemima čestice-voda-vazduh moguće je
ostvariti kombinovanjem vremena boravka, protoka i izborom materijala inertnog punjenja u
sistemu. Način uvođenja vazduha u sistem direktno utiče na zapreminski koeficijent prenosa
mase kiseonika u pokretnom sloju. Kroz ispitivanja prenosa mase kiseonika u nasutom,
fluidizovanom i fontansko-fluidizovanom sloju može se odrediti efikasnost prenosa mase i
njegova zavisnost od fluidno-mehaničkih parametara. Način uvođenja vazduha u anulusu sloja
trofaznog sistema utiče na brzinu prenosa kisonika potrebnog za rast aerobnih
mikroorganizama u procesima nitrifikacije.
Podešavanjem optimalnih fluidno-mehaničkih karakteristika disperznih sistema mogu se
obezbediti uslovi za zadržavanje biofilma na česticama inertnog punjenja i tokom njihove
cirkulacije. Regulacija stepena otiranja biofilma i obnavljanja površine direktno utiče na
stepen uklanjanja azota iz otpadnih voda, odnosno utiče na starost ćelija u sistemu. Različiti
inertni nosači će imati različiti nivo otiranja biofilma i kroz eksperimentalna istraživanja je
moguće odrediti njihov međusobni uticaj.
Kinetika trošenja rastvorenog kiseonika direktno utiču na kinetičke parametre
mikrobiološkog rasta u disperznom sistemu sa biofilmom i u zavisnosti od uticaja fluidomehaničkih parametara, izbora punjenja, moguće je odrediti maksimalne brzine trošenja
92
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
subsrtata i mikrobiološkog rasta u ispitivanom sistemu. Svaki mikrobiološki proces se odvija
određenom kinetikom, koja je određena vrednostima četiri kinetička parametra: maksimalna
specifična brzina mikrobiološkog rasta,


, konstanta zasićenja supstratom, Ks, prinos
. Vrednosti
biomase po utrošenom supstratu, Y i brzina odumiranja mikroorganizama,
kinetičkih parametara direktno utiču na brzinu korišćenja supstrata i rasta biomase i u
funkciji su od karakteristika otpadne vode i vrste mikrobiološke populacije, u zavisnosti od
željenog procesa.
Na čitav proces i njegovu kinetiku direktno utiču i temperatura, pH, koncentracija različitih
(inhibitornih) elemenata koji su prisutni u sistemu. Procesi nitrifikacije i denitrifikacije se
odigravaju pod različitim uslovima i uz pomoć različitih mikroorganizmima, pa efikasnost
oba procesa pri istim uslovima neće biti jednaka, što se može kompenzovati različitim
geometrijskim i fluidomehaničkim odnosima u ispitivanom sistemu.
Rezultati istraživanja omogućiće dobijanje parametara za projektovanje realnih sistema za
prečišćavanje otpadnih voda od jedinjenja azota.
Polazeći od iznetih pretpostavki, istraživanja imaju za cilj ispitivanje mogućnosti odvijanja
procesa nitrifikacije i denitrifikacije u fontansko-fluidizovanom sistemu sa centralnom cevi, koji je
podeljen u dve zone, gornju nitrifikacionu i donju denitrifikacionu, uz obezbeđenje recirkulacionih
tokova za cirkulaciju čestica i dovođenja vode nakon nitrifikacije u denitrifikacionu zonu.
Rezultati će doprineti proširivanju inženjerskih znanja vezanih za mikrobiološko uklanjanje azota i
potpunijem razumevanju fenomena koji utiču na odvijanje ovih procesa u fontanskofluidizovanom sloju sa centralnom cevi.
4. Naučne metode istraživanja
Da bi se realizovali postavljeni ciljevi ove disertacije izvršiće se sledeća eksperimentalna
ispitivanja:
 Određivanje uticaja geometrije dvostepene kolone na fluidomehaniku sistema, sa različitim
odnosom prečnika svakog segmenta kolone i prečnika centralne cevi za transport inertnog
punjenja,
 Definisanje uticaja karakteristika punjenja pri određenim geometrijskim odnosima sistema na
stabilnost rada i fluks čestica u sistemu,
 Određivanje najpovoljnijeg načina uvođenja vazduha u aerobnu zonu reaktora,
 Određivanje vrednosti zapreminskog koeficijenta prenosa mase kiseonika u trofaznom
fontansko-fluidizovanom sloju
 Određivanje stepena otiranja čestica inertnog punjenja u dvo- i trofaznom fontanskofluidizovanom sloju sa centralnom cevi.
 Određivanje optimalnih uslova za rast autotrofnih i heterotrofnih denitrifikujućih bakterija u
sistemu sa sintetičkom otpadnom vodom.
 Određivanje uticaja koncentracije rastvorenog kiseonika na kinetiku procesa.
 Određivanje strukture i koncentracije imobilisanih mikroorganizama na inertnim nosačima
(“FISH metoda”).
 Određivanje uticaja različite koncentracije organske materije i amonijaka na proces
nitrifikacije i denitrifikacije.
 Određivanje brzine nitrifikacije u funkciji od fluidomehaničkih parametara.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.


93
Određivanje brzine denitrifikacije u funkciji od fluidomehaničkih parametara.
Određivanje uticaja radnih parametra okoline (temperature, pH, napojnih tokova) na kinetiku
celokupnog procesa uklanjanja jedinjenja azota iz otpadne vode.
Svi eksperimenti biće izvedeni na laboratorijskoj aparaturi koja omogućava promenu
geometrijskih i fluido-mehaničkih parametra. Eksperimenti će se obaviti u laboratorijama
Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu.
Eksperimenti će biti izvedeni u biorektorima prečnika od 50 do 500 mm i visine do 3 m.
Bioreaktor će biti podeljen na dve zone aerobnu gde će se vršiti proces nitrifikacije i anoksi gde će
se vršiti proces denitrifikacije. Mikroorganizmi, heterotrofi i autotrofi, biće imobilisani na
nosačima koji će pomoću centralne cevi u reaktoru cirkulisati između zona. U eksperimentu biće
korišćeni različiti tipovi nosača mikroorganizama poput kvarca, zeolita, PP, PET, plastični nosači,
GAK i drugi. Prečnici nosača će se kretati od 0.5 do 10 mm. Brzine cirkulacije nosača kroz sistem
biće merene na zidu reaktora.
Eksperimenti će se obavljati na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
5. Očekivani naučni doprinos
Problemi stabilnosti rada, sa aspekta promene fluido-mehaničkih parametara peredstavljaju osnov
ispitivanja i odgovori na pitanja ponašanja dvosegmentnog fontansko-fluidizovanog sloja, koji će
biti predmet ovog rada, nisu analizirani u dostupnoj literaturi. Iskustva koja su stečena radom na
dvofaznim kolonama (vazduh-čestice) prečnika 0,95m, predstavljaju osnov za analizu ponašanja
trofaznog sistema voda-vazduh-čestice i njegove statičke stabilnosti.
Ponašanje sistema pri obrazovanju trofaznog fontansko-fluidizovanog sloja sa dovođenjem
vazduha u anulusu sloja nije do sada analizirano u dostupnoj literaturi, tako da će podaci dobijeni u
ovom radu biti iskorišćeni za postavljanje novog modela, koji će opisati ovakav sistem.
Fluidomehanička istraživanja će omogućiti definisanje graničnih vrednosti odnosa prečnika kolone
u dvofaznom i trofaznom segmentu u odnosu na cirkulaciju čestica u sistemu i srednje vreme
zadržavanja ćelija.
Segment kolone u kome će se odvijati proces nitrifikacije, predstavlja inovativno rešenje i do sada
nema podataka o fluidomehaničkom ponašanju takvih sistema, koji se odnose na protoke vode i
vazduha i cirkulacije čestica i padove pritisaka i njihove veze sa geometrijom samog sistema.
Prenos mase kisonika u trofaznom sistemu sa pokretnim česticama i uticaj parametara sistema na
brzinu prenosa pruža osnov za analizu razvoja mogućih bioloških procesa sa različitom primenom
u tehnologiji pripreme vode i prečišćavanja otpadnih voda.
Rast biomase na inertnim česticama pri njihovom kretanju u fontanskom sloju nije do sada
dovoljno razmatran u literaturi, tako da će ispitivanja kinetike i uticaja parametara sistema sa
fontanskim slojem na kinetičke parametre sistema predstavljati originalne naučne rezultate.
Ispitivanje kinetike procesa nitrifikacije u fontansko-fluidizovanom sloju sa aerisanim anulusom je
novo rešenje i dobijeni rezultati mogu poslužiti za razvoj originalnog tehničkog rešenja u ovoj
oblasti.
Postavljanjem granica odnosa koncentracija ulaznog zagađenja i protoka u odnosu na brzinu
nitrifikacije i denitrifikacije u sistemu će omogućiti da se odrede ukupni kapaciteti i jedinični
kapciteti procesa prečišćavanja otpadnih voda u fontansko-fluidizovanom sistemu sa centralnom
cevi, kao jednom od mogućih disperznih sistema.
Pored naučnog doprinosa, istraživanja u okviru ove teze mogu imati i praktični doprinos u razvoju
novog tipa reaktora za uklanjanje amonijaka iz vode za piće, kao i razvoj novog uređaja za tretman
industrijskih otpadnih voda sa povećanom koncentracijom nutrijenata.
94
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
6. Plan istraživanja i struktura rada
Reaktor je dvosegmentni, sa promenljivim prečnikom svakog od pojedinačnih segmenata i sa
cetralnom cevi koja prolazi kroz čitav reaktor od dna do vrha sloja.
Istraživanja će biti podeljena u tri dela.
U prvom delu će se ispitivati fluido-mehanički paramteri sistema, protoci, padovi pritisaka,
cirkulacija čestica, stabilnost rada sistema u funkciji od korišćene geometrije sistema, pri čemu će
se koristiti različita inertna punjenja, poput kvarcnog peska, zeolita, granulisanog aktivnog uglja,
plastičnih ispuna, različitog oblika i ekvivalentnog prečnika. Eksperimenti će se obavljati prvo u
dvofaznom, voda-čestice, a potom i u trofaznom, voda-vazduh-čestice sistemu.
U drugom delu eksperimentalnih istraživanja će se ispitivati fenomeni prenosa mase kiseonika u
trofaznom sistemu bez rasta biomase i uticaj fluido-mehaničkih parametara na brzinu prenosa.
Treći deo istraživanja će se obaviti u sistemu sa razvijenom biomasom na inertnim nosačima i
istraživaće se uticaji parametara sistema na kinetiku rasta biomase u pokretnom sloju. U okviru
ovog segmenta istraživanja posebno će se raditi proces nitrifikacije i denitrifikacije sintetičkih
otpadnih voda u sistemu
Predviđa se da će u doktorskoj disertaciji biti obrađena sledeća poglavlja: Uvod, Teorijski deo,
Eksperimentalni deo, Rezultati i diskusija, Zaključak i Literatura.
U poglavlju Uvod biće prikazan kratak osvrt na područje ispitivanja, važnost jednog
ovakog istraživanja za širu primenu u tretmanu otpadnih voda.
Poglavlje Teorijski deo razmotriće dostupne literaturne podatke relevantnih istraživanja koji se
odnose na stabilnost rada disperznih sistema, sa aspekta njihovih fluido-mehaničkih karakteristika,
uticaja geometrije sistema, čestica koje obrazuju disperzni sistem i protoka fluida. Analiziraće se
se dvofazni sistemi vazduh-čvrsto, voda-čvrsto kao i trofazni sistem voda-vazduh-čvrsto. Posebno
će biti analiziran prenos mase kiseonika u trofaznim sistemima i dosadašnji rezultati prenosa mase
kiseonika kroz biofilm na inertnim nosačima, kao i procesa nitrifikacije i denitrifikacije.
U poglavlju Eksperimentalni deo očekuje se da budu predstavljene metode korišćene u
eksperimentalnom radu, prema redosledu eksperimentalnog istraživačkog rada:
 Materijal i metode rada;
 Opis eksperimentalne aparature;
 Prenos mase kiseonika u otpadnu vodu;
 Kinetika mikrobnog rasta;
 Primenjene matematičke i statističke metode;
U poglavlju Rezultati i diskusija biće prikazani i diskutovani rezultati. Predstaviće se rezultati koji
se odnose na ispitivanje fluido-mehaničkih karakteristika, fenomena prenosa mase kiseonika
između faza i brzina potrošnje kiseonika u sistemu, kinetika rasta mikroorganizama u pokretnim
slojevima i uticaj parametara sistema na proces nitrifikacije i denitrifikacije u fontanskofluidizovanom sistemu sa centralnom cevi.
U Zaključku će biti sumirani dobijeni rezultati i relevatni zaključci, izvedeni na osnovu izvršenih
ispitivanja.
U odeljku Literatura biće navedene reference citirane u disertaciji, uključujući naučne publikacije
proistekle iz eksperimentalnog rada u okviru predložene teme.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
95
7. Zaključak i predlog
Na osnovu iznetih podataka Komisija smatra da je tema predložene doktorske disertacije Milene
Knežević “Uklanjanje azotnih jedinjenja iz otpadnih voda u disperznim sistemima” naučno
zasnovana i predlaže Nastavno-naučnom veću da je prihvati. Za mentora se predlaže dr Dragan
Povrenović, docent Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Istraživanja u
okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Inženejerstvo zaštite životne sredine za
koju je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu matična ustanova.
U Beogradu, 18.02. 2013.
ČLANOVI
KOMISIJE
Dr Dragan Povrenović,
docent
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u
Beogradu
Dr Nevenka Rajić, red.
prof.
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u
Beogradu
Dr Željko Grbavčić, red.
prof.
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u
Beogradu
Dr Vlada Veljković, red.
prof.
Tehnološki fakultet Leskovac, Univerzitet u Nišu
96
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
97
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata Irme Dervišević za izradu doktorske disertacije
Odlukom Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu br.
35/22 od 01.02.2013. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu podobnosti teme i
kandidata Irme Dervišević za izradu doktorske disertacije i naučne zasnovanosti teme
,,Karakterizacija procesnih štampanih ploča i LCD-a računara i mobilnih telefona i primena
novorazvijenih materijala u supstituciji zlata, olova i arsena.“
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1.
Podaci o kandididatu
1.1. Biografski podaci
Dervišević (Šerif) Irma rođena je 01.11.1964. godine u Novom Pazaru. Osnovnu i srednju školu
(Srednje usmereno obrazovanje) završila je u Gnjilanu, kao đak generacije. Rudarsko-metalurški
fakultet u Kosovskoj Mitrovici upisala je školske 1983/84 godine, na odseku metalurgija.
Diplomski rad, Proizvodnja i raspodela kadmijuma u elektrometalurgiji cinka ,,Trepča”, odbranila
je 1990. godine, sa ocenom 10. Od 1992. do 1998. godine radila je u ,,D.D. Fe-Ni'' iz Glogovca. U
oktobru 1998. godine počela je da radi kao asistent pripravnik na Rudarsko-metalurškom fakultetu
u Kosovskoj Mitrovici, sada Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Prištini. Trenutno radi kao
asistent na Katedrama: Inženjerstvo zaštite životne sredine i Tehnološko inženjerstvo.
Doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je
školske 2008/09 godine na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine.
Kandidat se u svom radu koristi osnovnim i naprednim softverskim programima. Tečno čita, piše i
vodi konverzaciju na ruskom jeziku; poznavanje engleskog jezika je na srednjem nivou.
Inicijativna je, uporna, ambiciozna, komunikativna, voli timski rad. Njen hobi su slikarstvo i
dizajn. Udata je i majka dvoje dece.
1.2. Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
Kandidat Irma Dervišević, student doktorskih studija na Tehnološko-metalurškom fakultetu
Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine, položila je
sve ispite (12) sa prosečnom ocenom 9,92. Završni ispit-pristupni rad, pod nazivom ,,Definisanje
stanja trojnih dijagrama, čiji su konstitutivni elementi metalni delovi mobilnih telefona“, je
odbranila u maju 2010. godine sa ocenom 10, pred komisijom u sastavu: dr Mirjana Ristić, van.
prof., dr Viktor Pocajt, docent i dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof.
Položeni ispiti i ostvareni bodovi u okviru doktorskih studija
R. br.
Naziv predmeta
1.
Ekonomija životne sredine i održivi razvoj
2.
Matematička obrada eksperimentalnih podataka
3.
Industrijska ekologija
ESPB
4
5
5
Ocena
10
9
10
98
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Hemijska kinetika
Separacione metode u tehnološkoj kontroli
Industrijske vode
Prečišćavanje otpadnih voda
Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom
Strukturna analiza organskih molekula
Organske zagađujuće supstance
Mehaničko ponašanje materijala
Završni ispit – pristupni rad za izradu doktorske disertacije
Ukupno/srednja ocena položenih ispita
5
5
4
5
5
6
4
4
30
82
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9,92
Kandidat Irma Dervišević je od 2002. godine do 2011. godine bila angažovana na sledećim
projektima, finansiranim od strane nadležnog ministarstva Republike Srbije:
1. Razvoj tehnološkog postupka prerade bazaltita u visokokvalitetne proizvode s postupcima
sinterovanja ili topljenja – Tehnički razvoj br. 0232. Rukovodilac projekta: dr Dejan Čikara,
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, Univerzitet u Beogradu; Učesnik na projektu: Irma
Dervišević, Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, Univerzitet u Prištini (2002 – 2003).
2. Razvoj tehnologije i proizvoda ekoloških lemova – Tehnološki razvoj materijala – Hemijska
tehnologija 19011. Rukovodilac projekta: dr Ana Kostov, Tehnički fakultet Bor, Univerzitet u
Beogradu; Učesnik na projektu: Irma Dervišević, Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica,
Univerzitet u Prištini (2008 – 2011).
Trenutno je, angažovana na dva projekta, jedan iz oblasti klimatskih promena, odnosno zaštite
životne sredine, i drugi, vezan za uticaj industrijske proizvodnje na životnu sredinu i zdravlje ljudi:
1. Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu, praćenje uticaja,
adaptacija i ublažavanje. No III 43007. Rukovodilac projekta: Blagoje Nedeljković, Univerzitet
u Prištini, Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica; Učesnik na projektu: Irma Dervišević,
Fakultet tehničkih nauka Kosovska Mitrovica, Univerzitet u Prištini (2011-2014).
2. Industrijska proizvodnja olova i cinka, posledice po stanovništvo i okolinu i preuređenje
ekosistema – Preventivna medicina 37016. Rukovodilac projekta: Aleksandar Ćorac, Institut za
higijenu i humanu ekologiju, Katedra za preventivnu medicinu, Medicinski fakultet u Prištini sa
sedištem u Kosovskoj Mitrovici; Učesnik na projektu: Irma Dervišević, Fakultet tehničkih
nauka Kosovska Mitrovica, Univerzitet u Prištini (2011-2014).
Od oktobra 1998. godine kandidat Irma Dervišević je bila angažovana na držanju nastave,
eksperimentalnih i računskih vežbi iz nekoliko predmeta na Rudarsko-metalurškom fakultetu u
Kosovskoj Mitrovici, na Katedri za Opštu tehnologiju. Od školske 2008/09 godine kandidat je
angažovan na predmetima: Tehnologija upravljanja čvrstim otpadom, Industrijski izvori
zagađenja, Tehnološki procesi i životna sredina, Tehnički sistemi zaštite, Monitorig životne
sredine.
Naučnoistraživački rad Irme Dervišević vezan je za ispitivanje i karakterizaciju otpada od
električnih i elektronskih proizvoda, a posebno otpada koji je, prema zakonskoj regulativi
Republike Srbije i Evropske unije, označen kao razred 3., u koji spada oprema za IT (informacione
tehnologije) i telekomunikacije. Istraživanje obuhvata i mogućnosti izdvajanja i iskorišćenja
odabranih metala iz ove vrste otpada, kao i razvoj novih, po životnu sredinu neškodljivih
materijala, čiji su konstitutivni elementi produkti reciklaže elektronskog otpada.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
99
Irma Dervišević je koautor pet radova objavljenih u časopisima međunarodnog značaja (oznaka
grupe M20: vrsta rezultata M21 – 4 rada; M22 – 1 rad) i šest naučnih saopštenja u zbornicima
radova sa međunarodnih i nacionalnih skupova (oznaka grupe M30: vrsta rezultata M33 – 4 rada;
oznaka grupe M60: vrsta rezultata M63 – 2 rada).
Iz oblasti istraživanja kojoj pripada predložena tema doktorske disertacije, kandidat je koautor dva
naučna rada, koja su objavljena u vrhunskim međunarodnim časopisima, kao i 3 saopštenja koja su
prikazana na domaćim i međunarodnim skupovima.
SPISAK OBJAVLJENIH RADOVA I SAOPŠTENJA
Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja – M20
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima – M21
1. Minić D., Djokić J., Ćosović V., Stajić-Trošić J., Živković D., Dervišević I.: Experimental
investigation and thermodynamic prediction of the Bi−Sb−Zn phase diagram, Materials
chemistry and physics, Vol 122, No 1, 2010, pp. 108−113.
2. Dervišević I., Todorović A., Talijan N., Djokić J.: Experimental investigation and
thermodynamic calculation of the Ga−Sb−Zn phase diagram, Journal of materials science, Vol
45, No 10, 2010, pp. 2725−2731.
3. Dervišević I., Minić D., Talijan N., Ristić M.: Experimental investigation and thermodynamic
prediction of the Au−Cu−Sb phase diagram, Materials chemistry and physics, Vol 129, No 1−2,
2011, pp. 451−456.
4. Dervišević I., Minić D., Kamberović Ž., Ćosović V., Ristić M.: Sharacterization of PCBs
computers and mobile phones, and the proposal of newly developed materials in substitution of
gold, lead and arsenic, Environmental science and pollution research, u štampi, DOI
10.1007/s11356-012-1448-1.
Rad u istaknutom međunarodnom časopisu – M22
1. Minić D., Manasijević D., Ćosović V., Todorović A., Dervišević I., Živković D., Djokić J.:
Experimental investigation and thermodynamic prediction of the Ni−Pb−Sb phase diagram,
Calphad-Computer coupling phase diagrams and thermochemistry, Vol 35, No 3, 2011, pp.
308−313.
Zbornici međunarodnih naučnih skupova – M30
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini – M33
1. Dervišević I., Todorović A., Minić D., Manasijević D., Talijan N., Živković D.: Thermal
analysis and calculation of the Ga-Sb-Zn ternary system, Proceedings of the 3th International
symposium light metals and composite materials, Beograd 2008, рр. 132−139.
2. Dervišević I., Minić D., Talijan N., Ristić M.: Еxperimental investigation and thermodynamic
prediction of the Аu−Cu−Sb phase diagram, Proceedings of the 42nd International october
conference on mining and metallurgy, Кладово 2010, рр. 123−131.
3. Aljilji А., Dervišević I., Đokić J., Minić D., Manasijević D.: Еxperimental investigation and
thermodynamic calculation of the Bi-Sb-Zn ternary system, Proceedings of the 7th
Scientific/Research Symposium with International Participation ,,Мetallic and nonmetallic
materials“ production-properties-application, Зеница 2008, pp. 147–152.
4. Minić D., Aljilji А., Dervišević I.: Еxperimental investigation and thermodynamic calculation
of the Pb–In–Sb ternary system, Proceedings of the 7th Scientific/Research Symposium with
100
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
International Participation, Мetallic and nonmetallic materials“ production-propertiesapplication, Зеница 2008, рр. 141–146.
Zbornici skupova nacionalnog značaja sa međunarodnim učešćem – M60:
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini – M63
1. Dervišević I., Babincev LJ., Žorić A.: Deponija šljake izvor degradacije životne sredine,
Zbornik radova, I okrugli sto – Zaštita životne sredine, Kosovska Mitrovica 2007, str. 210–214.
2. Petković D., Dervišević I., Todorović A.: Uporedna analiza uticaja procesa reciklaže i odlaganja
otpadnih olovnih akumulatora na životnu sredinu, Zbornik radova, Zaštita životne sredine u
industrijskim područjima, Kosovska Mitrovica 2009, str. 592−597.
1.3. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Tokom doktorskih studija, kandidat Irma Dervišević je pokazala izrazitu sklonost i sposobnost za
bavljenje naučnoistraživačkim radom. Do sada je objavila pet radova u međunarodnim časopisima,
tri na kojima je prvi i dva na kojima pripada grupi ostalih koautora, kao i šest saopštenja na
međunarodnim i domaćim skupovima. Na osnovu aktivnosti i postignutih rezultata kandidata na
projektima i nastavnim predmetima, kao i na osnovu dosadašnjeg naučnoistraživačkog rada i
objavljenih radova, Komisija smatra da kandidat u potpunosti ispunjava uslove za rad na
predloženoj temi doktorske disertacije.
2. Predmet i cilj istraživanja
Otpad od električnih i elektronskih proizvoda na globalnom nivou predstavlja sve veći problem,
zbog toga što količina izdvojenog otpada raste: procenjeno je da se u svetu godišnje odbaci 20 do
25 miliona tona. Maseni udeo pojedinih odbačenih električnih i elektronskih proizvoda u otpadu
zavisi od njihove mase, ali i od veka trajanja. Dok je prosečan vek trajanja velikih kućnih aparata
10-12 godina, kompjuteri se u proseku koriste 3 godine, pa su zbog toga sa većim udelom
zastupljeni u takozvanom E-otpadu. Iako se termin E-otpad često vezuje za stare kompjutere i IT
otpad, prema zakonskoj regulativi Republike Srbije i Evropske unije, E-otpad uključuje 10
razreda, a Oprema za informacione tehnologije (IT) i telekomunikacije, koju čine, između ostalog
mali računari, veliki računari, štamparske jedinice, bežični telefoni, mobilni telefoni, je razred 3.
Neophodno je istaći da E-otpad sadrži i opasne i korisne materijale, tako da zahteva specijalan
tretman i reciklažu.
Hemijski sastav E-otpada zavisi od tipa i starosti odbačenog proizvoda/uređaja. U najvećoj meri
zastupljene su legure Cu, Al i Fe. Do emisije zagađujućih materija, kada je u pitanju ova vrsta
otpada, dolazi na deponijama, usled izluživanja teških metala iz proizvoda koji ih sadrže, ali
takođe i tokom njihovog tretmana, na primer spaljivanjem na nižim temperaturama (emisija
policikličnih aromatičnih ugljovodonika). Danas se sve veća pažnja posvećuje reciklaži otpada od
električnih i elektronskih proizvoda, a na osnovu prosečnog sadržaja pojedinih metala (cink, kalaj,
bakar, nikl, živa, kadmijum, hrom, antimon) i ukupne količine odbačenog E-otpada, procenjeno je
da se čak 820.000 tona bakra, 206.000 tona žive, 198.000 tona kadmijuma nalazi u odbačenim
električnim i elektronskim proizvodima. Očigledno je zašto se danas stavlja akcenat na recikliranje
i iskorišćenja E-otpada: ne samo sa aspekta pravilnog upravljanja otpadom, već sa aspekta
izdvajanja i iskorišćenja korisnih materijala i očuvanja ograničenih, prirodnih resursa.
Evropska unija, kao i Republika Srbija, su odgovarajućim zakonskim regulativama zabranile
upotrebu određenih opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi. Prema propisima
Evropske unije, države članice se obavezuju da od 1. jula 2006. godine nova električna i
elektronska oprema koja se plasira na tržište ne sadrži olovo, živu, kadmijum, hrom(VI),
polibromovane bifenile (PBB) ili polibromovane difenile (PBDE). U Republici Srbiji, električna i
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
101
elektronska oprema, razvrstana u razrede: 1 do 7. i razred 10., koja se iznese na tržište Republike
Srbije, od 01. jula 2011. godine, ne može sadržati navedene elemente i jedinjenja.
Osnovni cilj doktorskog rada bi bio izdvajanje odabranih metala iz elektronskog otpada, pre svega
iz otpadnih štampanih ploča (ŠP) računara i mobilnih telefona i supstitucija vrednih i opasnih
komponenti novorazvijenim materijalima. Predloženi novorazvijeni materijali, čiji su elementi,
konstitutivni metalni delovi računara, mobilnih telefona, TV–a, DVD–a i drugog, sličnog E–
otpada, bili bi kompletno fazno definisani i karakterisani, kako bi se na osnovu rezultata
istraživanja moglo sagledati da predstavljaju pogodne materijale za supstituciju vrednih metala
poput zlata i opasnih i štetnih materija, kao što su olovo i arsen.
Koncentracija metala u odbačenom E-otpadu, ili materijalima za reciklažu, je veća od minimalne
koncentracije ovih metala u rudama [1]. Štampane ploče električne i elektronske opreme čine oko
3 % njihove ukupne količine [2]. Zbog razvoja novih generacija štampanih ploča i konstantnog
rasta njihove proizvodnje, električni i elektronski proizvodi brzo zastarevaju. Otpad od električne i
elektronske opreme, koji sadrži opasne komponente, je okarakterisan kao opasan otpad. S obzirom
da štampane ploče sadrže olovo, živu, hrom i kadmijum, svrstavaju se u opasan otpad. Sadrže i
neorganske i organske supstance (metali, plastični materijali, staklo), tako da je proces recikliranja
i iskorištenja materijala veoma složen [3], a često je praćen emisijom štetnih materija u životnu i
radnu sredinu. Veliki broj istraživača bavio se karakterizacijom otpadnih štampanih ploča
kompjutera, mobilnih telefona i drugih vrsta E-otpada i ispitivanjem mogućnosti izdvajanja metala
[4-6]. Poseban problem predstavljaju kadmijum, olovo i arsen. Nova električna i elektronska
oprema ne sme da sadrži kadmijum i olovo, ali se ovi opasni metali nalaze u opremi koja je ranije
plasirana na tržište i koja će se naći u otpadnoj struji.
Udeo komponenata u štampanim pločama je različit i zavisi od vrste i modela uređaja. Mešani
uzorak E-otpada sadrži oko 30 % metala (Cu, Fe, Ag, Au) i oko 70 % nemetalnih komponenti [7].
Koncentracija zlata u rudama je u proseku 0,5 do 15 g/toni rude, a u štampanim pločama je
njegova koncentracija oko 10 puta veća [8].
Na osnovu iznetog, očigledno je da istraživanja u ovoj oblasti uključuju: a) izdvajanje i
iskorišćenje korisnih komponenata iz otpadnih štampanih ploča i b) izbacivanje štetnih
komponenti. Sa aspekta zaštite životne sredine i održivog razvoja, u prvom slučaju se smanjuje
količina deponovanog otpada i iskorišćenje prirodnih sirovina, a u drugom se smanjuje štetan
uticaj otpada na zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Da bi proces reciklaže štampanih ploča bio efikasan, preporučuje se usitnjavanje, elektrostatička,
magnetna i separacija vrtložnim strujama [9]. S obzirom da je udeo pojedinih elemenata u
štampanim pločama različit, na primer u štampanim pločama računara ima 34,49 % bakra, a u
onima iz mobilnih telefona 20,19 % [10], preporučuje se sortiranje pojedinih delova otpadne
opreme, pre samog procesa reciklaže.
Predmet interesovanja i ispitivanja mnogih istraživača je definisanje i karakterizacija
višekomponentnih legura dobijenih u procesu reciklaže. Dobijeni rezultati predstavljaju polazna,
fundametalna saznanja o novim materijalima. Poznavanje ponašanja i karakteristika novih
materijala pruža mogućnost da se iz upotrebe izbace toksični, opasni i štetni materijali i isti
zamene adekvatnim netoksičnim ili manje opasnim, što je u skladu sa propisima i standardima
Evropske unije i Republike Srbije.
Značajno mesto u ovim istraživanjima pripada ekološkim, bezolovnim lemnim materijalima [1113], materijalima za izradu termo-fototalasnih ćelija u solarnim panelima [14], kao i materijalima
za razvoj keramičkih poluprovodnika [15]. U nastojanju da se primene odgovarajuće evaluacione
metode u procesima reciklaže metala, neophodna je optimizacija procesa ekstrakcije [16], kao i
poznavanje termodinamičkih karakteristika sistema, nastalih kombinovanjem konstitutivnih
elemenata reciklabilnih materijala [17].
102
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Poslednjih godina objavljen je veliki broj radova vezan za E-otpad, u kojima je analizirana
efikasnost iskorišćenja i upravljanja istim [18], praćen životni ciklus mobilnih telefona [19],
odnosno, bavili su se separacionim procesima za izdvajanje korisnih materijala iz otpadnih
mobilnih telefona [20, 21] i E-otpada u celini [22], i štetnosti pojedinih komponenata sadržanih u
mobilnim telefonima [23] i E-otpadu. Da bi se smanjio uticaj opasnog otpada, kako na zdravlje
ljudi, tako i na biljni i životinjski svet i životnu sredinu u celini, još pre 20 godina je kao
potencijalno rešenje predložena minimizacija, odnosno smanjenje količine [24]. Međutim, masa
pojedinih vrsta otpada se povećava i još uvek se ispituju i razvijaju metode postupanja sa njima
[25]. Na primer, smanjenjem i isključivanjem iz upotrebe štetnih i toksičnih komponenti, kao što
su: kadmijum, olovo, arsen i drugi metali, može se značajno poboljšati proces reciklaže, i životna
sredina zaštititi od štetnih uticaja.
Literatura
[1] Johnson J, Harper EM, Lifset R, Graedel T.E.: Dining at the periodic table: Metals
concentrations as they relate to recycling, Environmental Science and Technology Vol 41,
No 5, 2007, pp. 1759–1765.
[2] Long L., Sun S., Zhong S., Dai W., Liu J., Song W.: Using vacuum pyrolysis and mechanical
processing for recycling waste printed circuit boards, Journal of Hazardous Materials, Vol
177, No (1-3), 2010, pp. 626–632.
[3] Barbieri L., Giovanardi R., Lancellotti I, Michelazzi M.: A new environmentally friendly
process for the recovery of gold from electronic waste, Environmental Chemistry Letters
Vol 8, No 2, 2010, pp. 171–178.
[4] Kim E.-Y., Kim M.-S., Lee J.-C., Pandey B.D.: Selective recovery of gold from waste mobile
phone PCBs by hydrometallurgical process, Journal of Hazardous Materials, Vol 198, 2011,
pp. 206–215.
[5] Moltó J., Egea S., Conesa J. A., Font R.: Thermal decomposition of electronic wastes: Mobile
phone case and other parts, Waste Management, Vol 31, No 12, 2011, pp. 2546-2552.
[6] Jing-ying L., Xiu-li X., Wen-quan L.: Thiourea leaching gold and silver from the printed
circuit boards of waste mobile phones, Waste Management, Vol 32, No 6, 2012, pp. 1209–
1212.
[7] Eswaraiah C., Kavitha T., Vidyasagar S., Narayanan S.S.: Classification of metals and
plastics from printed circuitboards (PCB) using air classifier, Chemical Engineering and
Processing: Process Intensification, Vol 47, No 4, 2008, pp. 565–576.
[8] Jiuyong G., Jie G., Zhenming X.: Recycling of non-metallic fractions from waste printed
circuit boards: A review, Journal of Hazardous Materials, Vol 168, No (2-3), 2009, pp.
567–590.
[9] Chao G., Hui W., Wei L., Jiangang F., Xin Y.: Liberation characteristic and physical
separation of printed circuit board (PCB), Waste Management, Vol 31, No (9-10), 2011, pp.
2161–2166.
[10] Yamane L. H., de Moraes V. T., Espinosa D. C. R., Tenório J. A. S.: Recycling of WEEE:
Characterization of spent printed circuit boards from mobile phones and computers, Waste
Management, Vol 31, No 12, 2011, pp. 2553–2558.
[11] Bakhishev T, Subramanian V.: Investigation of Gold Nanoparticle Inks for LowTemperature Lead-Free Packaging Technology, Journal of Electronic Materials, Vol 38, No
12, 2009, pp. 2720–2725.
[12] Gnecco F., Ricci E., Amore S., Giuranno D., Borzone G., Zanicchi G., Novakovic R.:
Wetting behaviour and reactivity of lead free Au-In-Sn and Bi-In-Sn alloys on copper
substrates, International Journal of Adhesion and Adhesives, Vol 27, No 5, 2007, pp. 409–
416.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
103
[13] Zhang R., Zhao R., Guo F.: Effects of electroless nickel immersion gold protective finish of
Cu on the reliability of the lead-free solder joint, Cailiao Yanjiu Xuebao/Chinese Journal of
Materials Research, Vol 24, No 2, 2010, pp. 137–143.
[14] Luca S., Santailler J.L., Rothman J., Belle J.P., Calvat C., Basset G., Passero A., Khvostikov
V. P., Potapovich N. S, Levin R. V.: GaSb crystals and wafers for photovoltaic devices,
Journal of Solar Energy Engineering, Transactions of the ASME, Vol 129, No 3, 2007, pp.
304–311.
[15] Adjadj F., Belbacha E., Bouharkat M., Kerboub A.: Crystallographic study of the
intermediate compounds SbZn, Sb3Zn4 and Sb2Zn3, Journal of Alloys and Compounds,
Vol 419, No (1-2), 2006, pp. 267–270.
[16] Kasper A.C., Berselli G. B. T., Freitas B. D., Tenório J. A. S,, Bernardes A. M., Veit H. M.:
Printed wiring boards for mobile phones: characterization and recycling of copper, Waste
Management Vol 31, No 12, 2011, pp. 2536–2545.
[17] Nakajima K., Takeda O., Miki T., Nagasaka T.: Evaluation method of metal resource
recoverability of based on thermodynamic analysis, Nippon Kinzoku Gakkaishi/Journal of
the Japan Institute of Metals, Vol 73, No 10, 2009, pp. 794–801.
[18] Nnorom I. C., Osibanjo O.: Overview of electronic waste (e-waste) management practices
and legislations, and their poor applications in the developing countries, Resources
Conservation and Recycling, Vol 52, No 6, 2008, pp 843-858.
[19] Andrae A. S. G., Andersen O.: Life cycle assessments of consumer electronics - Are they
consistent?, International Journal of Life Cycle Assessment, Vol 15, No 8, 2010, pp. 827836.
[20] Kamberović Ž., Korać M., Ivšić D., Nikolić V., Ranitović M.: Hydrometallurgical process
for extraction of metals from electronic waste-part I: material characterization and process
option selection, Metallurgija, Vol 15, No 4, 2009, pp. 231-243.
[21] Hall W. J., Williams P. T.: Separation and recovery of materials from scrap printed circuit
boards, Resources, Conservation and Recycling Vol 51, No 3, 2007, pp. 691-709.
[22] Babu B. R., Parande A. K., Basha C. A.: Electrical and electronic waste: A global
environmental problem, Waste Management and Research, Vol 25, No 4, 2007, pp. 307318.
[23] Nnorom I. C., Osibanjo O.: Toxicity characterization of waste mobile phone plastic, Journal
of Hazardous Materials, Vol 161, No 1, 2009, pp. 183-188.
[24] Freeman H.: Hazardous waste Minimization, McGraw-Hill Publishing Company, New
York, 1993.
[25] Kaya I.: Evaluation of outsourcing alternatives under fuzzy environment for waste
management, Resources, Conservation and Recycling, Vol 60, 2012, pp. 107-118.
3. Polazne hipoteze
Rad na ovoj doktorskoj tezi je osmišljen pod pretpostavkom da se modifikacijom procesa reciklaže
otpada, klasifikovanog kao Oprema za IT i telekomunikacije, mogu dobiti legure/višekomponentni
sistemi odgovarajućih karakteristika, a ne čisti metali. Karakterizacija odabranih vrsta otpada iz
ove kategorije i poznavanje sadržaja metala u njima predstavljaće osnovu za dalja ispitivanja. Biće
analizirana dva trokomponentna sistema, Au–Cu–Sb i Ga–Sb–Zn, uz pretpostavku da bi neki od
njih mogli imati široku primenu u različitim oblastima. Karakteristike značajne sa aspekta
potencijalne primene, kao što su: termičke, strukturne, mehaničke i električne osobine, pouzdanost
i postojanost, će biti ispitane za različite udele komponenata. U nekim otpadnim električnim i
elektronskim proizvodima mogu se naći dragoceni metali, kao zlato, ali i sastojci štetni po životnu
sredinu (olovo i arsen). Pretpostavlja se da bi ovi elementi mogli biti zamenjeni odgovarajućim
legurama, dobijenim procesom reciklaže. Na taj način bi se obezbedilo znatno veće iskorišćenje
104
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
otpadnih materijala, a takođe i očuvanje prirodnih resursa, odnosno zaštita životne sredine, u
skladu sa osnovnim principima održivog razvoja.
4. Naučne metode istraživanja
Opšte i posebne naučne metode istraživanja biće korišćene u postupku realizacije naučnih rezultata
(doprinosa), odnosno predmeta i cilja istraživanja, kao i da bi se potvrdile postavljene hipoteze.
Neke od opštih metoda koje će biti primenjene su analiza i sinteza, komparacija, induktivno i
deduktivno zaključivanje. Planirano je da se u okviru eksperimentalnog dela rada vrši
karakterizacija odabranih vrsta otpada, primenom odgovarajućih metoda, i ispitivanje
legura/višekomponentnih sistema čije su komponente sastojci otpada, a koje se mogu izdvojiti
odgovarajućim procesom reciklaže. Proračuni i predviđanja karakteristika trojnih sistema biće
urađeni na osnovu optimizovanih termodinamičkih parametara za konstitutivne binarne sisteme,
CALPHAD (Calculation of Phase Diagram) metodom. Eksperimentalno dobijene vrednosti biće
upoređene sa analitički određenim vrednostima, dobijenim upotrebom softverskog paketa
PANDAT 8.1, u okviru kojeg će biti korišćene dve termodinamičke baze podataka (COST531 i
COST MP0602). Skenirajuće elektronska mikroskopija (SEM), energetska disperziona
mikroskopija (EDS), rendgenska difrakciona analiza (XRD), diferencijalna termalna analiza
(DTA), induktivno spregnuta plazma sa masenom spektrometrijom su neke od tehnika koje će biti
korišćene u okviru istraživanja tokom izrade ove doktorske teze.
5. Očekivani naučni doprinos
Očekuje se da će rezultati istraživanja, dobijeni u okviru izrade ove doktorske disertacije, doprineti
razvoju, po životnu sredinu, neškodljivih materijala, zasnovanih na elementima, sastojcima
elektronskog otpada (Au, Cu, Zn, Sb i Ga). Potencijalna primena novorazvijenih materijala biće
određena na osnovu rezultata ispitivanja i karakteristika ovih višekomponentnih sistema. Takođe
se očekuje da će ovi materijali, zbog svojih svojstava i ponašanja, moći da se primene kao:
 tehnološki prihvatljiv materijal u elektronskoj industriji, umesto zlata i legura zlata, u
elektronici za izradu kontakata, provodnika i otpornika;
 adekvatna zamena za opasne i štetne komponente električnih i elektronskih proizvoda,
kao što su olovo i arsen, koji mogu predstavljati veliki problem u životnoj sredini, jer
može doći do njihovog izluživanja iz otpada.
U radu će biti predložen proces reciklaže otpadnih proizvoda iz kategorije Oprema za
informacione tehnologije, koji treba da omogućiti efikasan i pristupačniji metod reciklaže
odbačenih štampanih ploča, primenom modifikovanih tehnoloških postupaka i odgovarajućih mera
zaštite životne sredine i zdravlja zaposlenih.
6. Plan istraživanja i struktura rada
Predmet rada ove doktorske disertacije je razvoj procesa reciklaže elektronskog otpada,
modifikacijom određenih tehnoloških postupaka. Takođe, jedan deo istraživanja je vezan za razvoj
materijala koji bi se mogli koristiti kao zamena za vredne i dragocene metale (zlato), kao i za
opasne i štetne sastojke (olovo i arsen).
Planirano je da se u doktorskoj disertaciji obrade sledeća poglavlja: Uvod, Teorijski deo,
Eksperimentalni deo, Rezultati i diskusija, Zaključak i Literatura.
U poglavlju Uvod biće opisana problematika vezana za električni i elektronski otpad, potencijal
mogućeg iskorišćenja različitih metala koji se nalaze u ovom odbačenom materijalu, kao i njegov
uticaj na životni sredinu.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
105
U okviru teorijskog dela doktorske disertacije biće dat literaturni pregled relevantnih istraživanja
vezanih za:
 Karakteristike opasnog otpada,
 Izvore opasnog otpada,
 Zakonski i institucijalni okvir,
 Ulogu i značaj reciklaže E–otpada,
 Posledice neadekvatnog odlaganja E–otpada,
 Opasne i štetne materije iz E–otpada,
 Razvoj novih materijala povoljnih sa aspekta reciklaže i zaštite životne sredine.
U Eksperimentalnom delu biće opisano:
 Materijali koji su korišćeni za ispitivanje,
 Karakterizacija otpadnih štampanih ploča i LCD ekrana računara i mobilnih
telefona,
 Načini pripreme uzoraka,
 Metode korišćene u karakterizaciji ispitivanih uzoraka i
 Analitičke metode i odgovarajuće baze podataka korišćene u definisanju
temperatura faznih transformacija, odnosno definisanju trojnih dijagrama stanja.
U poglavlju Rezultati i diskusija biće prikazani i analizirani rezultati dobijeni karakterizacijom
elektronskog otpada i ispitivanjem novorazvijenih materijala predloženih za zamenu opasnih i
štetnih komponenata elektronske opreme, kao što su Pb i As, i vrednih i dragocenih kao što je Au:
 Modifikovani, efikasniji, postupak reciklaže ŠP–a mobilnih telefona, računara i
drugog E–otpada,
 Valorizacija metala iz štampanih ploča (ŠP) mobilnih telefona, računara i drugog
E–otpada,
 Trojni sistemi Au–Cu–Sb i Ga–Sb–Zn, čiji su konstitutivni elementi produkti
reciklaže ŠP–a, kao novorazvijeni materijali,
 Ispitivanje temperatura faznih ravnoteža novorazvijenih materijala,
 Termodinamičko ispitivanje konstitutivnih binarnih dijagrama novorazvijenih
materijala,
 Karakterizacija novorazvijenih materijala,
 Novodefinisani trojni sistemi kao ekološki materijali,
 Isključivanje olova i arsena iz konstrukcijskog rešenja mobilnih telefona i drugih
sličnih elektronskih uređaja,
 Trojni sistemi kao zamena za zlato i legure zlata u elektronskim uređajima.
U Zaključku će biti sumirani dobijeni rezultati i relevantni zaključci, izvedeni na osnovu
ispitivanja karakteristika E-otpada i novorazvijenih materijala, za zamenu olova, arsena i zlata u
elektronskoj opremi.
Literatura će sadržati literaturne navode koji su citirani u disertaciji, kao i radove proistekle tokom
istraživanja u okviru izrade ove doktorske disertacije.
7. Zaključak i predlog
Na osnovu iznetih podataka o dosadašnjem radu i postignutim rezultatima, Komisija smatra da
106
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
kandidat Irma Dervišević ispunjava sve potrebne uslove za rad na predloženoj temi doktorske
disertacije. Komisija takođe smatra da je predložena tema doktorske disertacije Irme Dervišević,
pod naslovom ,,Karakterizacija procesnih štampanih ploča i LCD-a računara i mobilnih telefona i
primena novorazvijenih materijala u supstituciji zlata, olova i arsena“ naučno zasnovana i predlaže
Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu da je prihvati
sa izmenjenim naslovom ,, Izdvajanje metala iz elektronskog otpada i zamena Au, As i Pb u
elektronskoj opremi trokomponentnim legurama“. Uža naučna oblast kojoj pripada predložena
tema doktorske disertacije je Inženjerstvo zaštite životne sredine, za koju je matičan Tehnološkometalurški fakultet Univerziteta u Beogradu. Za mentora se predlaže dr Mirjana Ristić, redovni
profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Beograd, 21.02.2013. godine
ČLANOVI KOMISIJE
1. Dr Mirjana Ristić, red. prof. TMF
2. Dr Željko Kamberović, red. prof. TMF
3. Dr Duško Minić, van. prof. Fakultet
tehničkih nauka Univerziteta u Prištini
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
107
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Podobnost teme i kandidata Davora Antanasijevića za izradu doktorske disertacije
Odlukom Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu br.
35/430 od 27.12.2012. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu podobnosti teme i
kandidata Davora Antanasijevića za izradu doktorske disertacije i naučne zasnovanosti teme
„Modelovanje parametara kvaliteta životne sredine primenom veštačkih neuronskih mreža“.
Na osnovu materijala priloženog uz Zahtev kandidata, Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1. Podaci o kandidatu
1.1. Biografski podaci
Antanasijević (Zoran) Davor rođen je 26.03.1986. godine u Pirotu, gde je 2005. godine završio
gimnaziju na prirodno-matematičkom smeru. Iste godine upisao je Tehnološko-metalurški fakultet
u Beogradu, smer Inženjerstvo zaštite životne sredine, koji je završio 2009. godine sa prosečnom
ocenom 8,89. Završni rad „Određivanje izotopa olova masenom spektrometrijom sa indukovano
spregnutom plazmom“ odbranio je sa ocenom 10. Nagrađen je za visok prosek u trećoj i završnoj
godini studija nagradom fonda „Panta S. Tutundžić“.
Školske 2009/2010. godine upisao je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu
Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine. Rešenjem
Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu br. 20/10 od
09.02.2010. godine, Davor Antanasijević je izabran u zvanje istraživač pripravnik. Rešenjem
Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu br. 20/7 od
04.02.2011. godine, Davor Antanasijević je izabran u zvanje istraživač saradnik.
Kao član Organizacionog odbora učestvovao je u organizaciji „Prve konferencije mladih hemičara
Srbije“ koja je održana 19. i 20. oktobra 2012. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u
Beogradu. Takođe je angažovan na izradi projekta „Lokalni registar izvora zagađivanja životne
sredine na teritoriji Beograda“ koji realizuju Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada
Beograda i Tehnološko- metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu.
Kandidat se u svom radu koristi osnovnim i naprednim softverskim paketima. Govori engleski
jezik. Član je Srpskog hemijskog društva.
108
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
1.2. Stečeno naučnoistraživačko iskustvo
Davor Antanasijević je u okviru doktorskih studija položio sve ispite (12) predviđene studijskim
programom, sa prosečnom ocenom 9,58. Završni ispit (pristupni rad za izradu doktorske
disertacije) pod nazivom „Razvoj modela neuronskih mreža za modelovanje indikatora održivog
razvoja“ je odbranio u septembru 2011. godine sa ocenom 10 pred komisijom u sastavu: dr
Mirjana Ristić, van. prof., dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. i dr Viktor Pocajt, docent.
Položeni ispiti i ostvareni bodovi u okviru doktorskih studija
R. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Naziv predmeta
Ekonomija životne sredine i održivi razvoj
Matematička obrada eksperimentalnih podataka
Industrijska ekologija
Hemijska kinetika
Viši kurs termodinamike
Modelovanje atmosferske disperzije
Viši kurs pripreme vode za piće
Tečna hromatografija-masena spektrometrija
Organske zagađujuće supstance
Prečišćavanje otpadnih voda
Hemija pesticida
Završni ispit – pristupni rad za izradu doktorske disertacije
Ukupno
ESPB
4
5
5
5
5
5
4
4
4
5
4
30
80
Davor Antanasijević, dipl. inž. tehnologije, od septembra 2009. godine bio je uključen u rad
Laboratorije za masenu spektrometriju sa indukovano spregnutom plazmom (ICP-MS) na TMF-u,
a od novembra 2009. do kraja 2010. godine angažovan je na Projektu 142002, „Razvoj metoda za
separaciju, predkoncentrisanje, određivanje i uklanjanje zagađivača okoline“. Od januara 2011.
godine do danas angažovan je na projektu osnovnih istraživanja iz hemije: „Razvoj i primena
metoda i materijala za monitoring novih zagađujućih i toksičnih organskih materija i teških
metala“, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (broj projekta
172007).
Oblast naučnoistraživačkog rada Davora Antanasijevića obuhvata primenu neuronskih mreža za
predviđanje indikatora održivog razvoja i kvaliteta životne sredine, kao i biomonitoring olova,
izotopa olova i platinske grupe elemenata.
Davor Antanasijević je koautor 7 radova objavljenih u časopisima međunarodnog značaja (M21 –
3 rada, M23 – 4 rada) i 9 naučnih saopštenja u zbornicima radova sa međunarodnih (2) i
nacionalnih skupova (7). Iz oblasti istraživanja kojoj pripada predložena tema doktorske
disertacije, kandidat je koautor 2 naučna rada objavljena u časopisima međunarodnog značaja
(oznaka grupe M20: vrsta rezultata M21 - 1 rad, M23 - 1 rad), 4 saopštenja prikazanih na
domaćim skupovima (oznaka grupe M60: vrsta rezultata M64 - 4 saopštenja).
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
109
Spisak objavljenih radova i saopštenja
Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja - M20
 Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu – M21
1. Antanasijević D., Pocajt V., Povrenović D., Perić-Grujić A., Ristić M.: PM10
Emission Forecasting Using Artificial Neural Networks and Genetic Algorithm Input
Variables Optimization, Science of The Total Environment, Vol 443, 2013, pp. 511519.
2. Tomašević M., Antanasijević D., Aničić M., Deljanin I., Perić-Grujić A., Ristić M.:
Lead concentrations and isotope ratios in urban tree leaves, Ecological Indicators,
Vol 24, 2013, pp. 504–509.
3. Rajaković L. V., Marković D. D., Rajaković-Ognjanović V. N., Antanasijević D. Z.:
Review: The approaches for estimation of limit of detection for ICP-MS trace
analysis of arsenic, Talanta, Vol 102, 2012, pp. 79–87.
 Rad u međunarodnom časopisu – M23
1. Antanasijević D., Pocajt V., Popović I., Redžić N., Ristić M.: The Forecasting of
Municipal Waste Generation Using Artificial Neural Networks and Sustainability
Indicators, Sustainability Science, Vol 8, No 1, 2013, pp. 37-46.
2. Šućur K. M., Aničić M. P., Tomašević M. N., Antanasijević D. Z., Perić-Grujić A.
A., Ristić M. Dj.: Urban decidious tree leaves as biomonitors of trace element (As,
V, and Cd) atmospheric pollution in Belgrade, Serbia, Journal of the Serbian
Chemical Society, Vol 75, No 10, 2010, pp. 1453-1461.
3. Ristić M., Popović I., Pocajt V., Antanasijević D., Perić-Grujić A.: Concentrations
of Selected Trace Elements in Mineral and Spring Bottled Waters on the Serbian
Market, Food Additives and Contaminants: Part B, Vol 4, No 1, 2011, pp. 6–14.
4. Antanasijević D. Z., Lukić N. A., Pocajt V. V., Perić-Grujić A. A., Ristić M. Đ.:
Analysis of selected elements in water in the drinking water preparation plants in
Belgrade, Serbia, Hemijska industrija, Vol 65, No 2, 2011, pp. 187-196.
Zbornici međunarodnih naučnih skupova – M30
 Saopštenje sa međunarodnog naučnog skupa štampano u izvodu – M34
1.
2.
Antanasijević D., Aničić M., Perić-Grujuć A., Tomašević M., Ristić M.: Lead
isotope ratios analysis by inductively coupled plasma mass spectrometry in trees
leaves of Belgrade, Serbia, 16th European Conference on Analytical Chemistry,
September 2011, Belgrade, Serbia, Compendium of All Abstracts, EN05, p. 352.
Veličković Z., Antanasijević D., Marinković A., Vuković G., Perić-Grujić A.,
Uskoković P., Ristić M.: Adsorption of arsenate by iron(iii) oxide coated
ethylenediamine functionalized multi-walled carbon nanotubes, 16th European
Conference on Analytical Chemistry, September 2011, Belgrade, Serbia,
Compendium of All Abstracts, SC01, p. 599.
Zbornici skupova nacionalnog značaja – M60
 Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u izvodu – M64
1. Antanasijević D. Z., Perić-Grujić A. A., Ristić M. Đ., Pocajt V. V.: PM10 country
level concentration modelling using Artificial Neural Networks, 50th Meeting of the
110
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Serbian Chemical Society, Belgrade, Serbia, June 14th-15th 2012., Book of Abstracts,
p. 81.
2. Antanasijević D. Z., Minović T. Z., Perić-Grujić A. A., Ristić M. Đ., Pocajt V. V.:
ANN emission modelling of some sustainable development parameters, 49th Meeting
of the Serbian Chemical Society, Kragujevac, Serbia, May 13th-14th 2011., Book of
Abstracts, p.70.
3. Radojević D. M., Antanasijević D. Z., Perić-Grujić A. A., Ristić M. Đ., Pocajt V.
V.: Research on sustainable development of Serbia based on neural networks, 48th
Meeting of the Serbian Chemical Society, Novi Sad, Serbia, April 17th-18th 2010.,
Book of Abstracts, p. 90.
4. Krainović B. V., Antanasijević D. Z., Pocajt V. V., Perić-Grujić A. A., Ristić M. Đ.:
Modelovanje emisija amonijaka, metana i nemetanskih isparljivih organskih
jedinjenja neuronskim mrežama, Prva Konferencija mladih hemičara Srbije,
Beograd, Srbija, 19. i 20 oktobar 2012., Program i Kratki izvodi radova, str. 112.
5. Šućur K. M., Aničić M. P., Tomašević M. N., Antanasijević D. Z., Perić-Grujić A.
A., Ristić M. Đ.: Biomonitoring of selected trace elements (As, V, Cd) with leaves of
deciduous tress(Aesculus hippocastanum and Tillia spp.), 48th Meeting of the Serbian
Chemical Society, Novi Sad, Serbia, April 17th-18th 2010., Book of Abstracts, p. 92.
6. Deljanin I. V., Aničić M. P., Antanasijević D. Z., Tomašević M. N.,. Perić-Grujić A.
A, Ristić M. Đ.: Lead isotope ratio analysis in tree leaves from Belgrade, 50th
Meeting od the Serbian Chemical Society, Belgrade, Serbia, June 14th-15th 2012.,
Book of Abstracts, p. 82.
7. Deljanin I. V., Antanasijević D. Z., Aničić Urošević M. P., Tomašević M. N., PerićGrujić A. A., Ristić M. Đ., Određivanje koncentracije platine u listovima
listopadnog drveća sa područja Beograda, Prva Konferencija mladih hemičara
Srbije, Beograd, Srbija, 19. i 20 oktobar 2012., Program i Kratki izvodi radova, str.
19.
1.3. Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg rada i ostvarenih rezultata tokom doktorskih studija, Davor Antanasijević
je pokazao izuzetnu sklonost i sposobnost za bavljenje naučnoistraživačkim radom. To se ogleda,
kako u samostalnom kreiranju i realizaciji istraživanja vezanih za temu doktorske disertacije, tako
i kroz rad na ostalim istraživanjima koja se izvode u okviru projekata na kojima je bio angažovan.
Do sada je objavio 7 radova u međunarodnim časopisima, kao i 9 saopštenja na međunarodnim i
domaćim skupovima. Iz oblasti istraživanja kojoj pripada predložena tema doktorske disertacije,
kandidat je koautor 2 naučna rada objavljena u časopisima međunarodnog značaja i 4 saopštenja
prikazanih na domaćim skupovima. Shodno navedenom, Komisija smatra da kandidat ispunjava
uslove za rad na predloženoj temi doktorske disertacije.
2. Predmet i cilj istraživanja
- Prikaz predmeta i cilja istraživanja
Indikatori kvaliteta životne sredine se, prema Ujedinjenim Nacijama [1], definišu kao parametri, ili
vrednosti izvedene od vrednosti parametara, koji daju informaciju i/ili opis stanja u životnoj
sredini. Samim tim indikatori kvaliteta životne sredine imaju značajnu ulogu u okviru zaštite
životne sredine, jer su:
 osnova za donošenje mera i strategija vezanih za poboljšanje stanja u životnoj sredini,
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.


111
mera ostvarenja zadatih ciljeva u zaštiti životne sredine,
kao nosioci informacija, sredstvo za uključivanje javnosti u donošenju odluka vezanih za
pitanja zaštite životne sredine.
Zbog svog značaja, indikatori kvaliteta životne sredine su predmet istraživanja u mnogim
studijama, a sve češće se za predviđanje njihovih vrednosti koristi modelovanje, uz primenu
veštačkih neuronskih mreža (Artificial neural network - ANN). ANN koncept je razvijen pre
gotovo 70 godina, ali se tek u poslednjih 20 godina, sa razvojem odgovarajućeg softvera, praktično
primenjuje za rešavanje širokog spektra problema u praksi. Ovaj vid nelinearnog modelovanja je
jako pogodan za predviđanje indikatora kvaliteta životne sredine, jer su oni često, na kompleksan
način, povezani sa dostupnim parametrima, na osnovu čijih vrednosti se indikatori određuju.
Cilj predložene doktorske teze je:
 da se na osnovu veze između ekonomskog razvoja i emisije zagađujućih materija primene
ekonomski/industrijski indikatori i indikatori održivog razvoja, kao ulazne veličine, kod
razvoja modela neuronskih mreža za predviđanje indikatora kvaliteta životne sredine;
 da se izvrši predviđanje specifičnih indikatora kvaliteta voda ANN modelima, samo na
osnovu poznavanja nespecifičnih indikatora kvaliteta voda,
 da se razvije ANN metodologija za modelovanje indikatora kvaliteta životne sredine na
nacionalnom nivou: emisija PM10 čestica u vazduh, koncentracija PM10 čestica u
vazduhu, količina generisanog komunalnog otpada, i na lokalnom nivou: količina
rastvorenog kiseonika u rečnim vodama.
- Osvrt na relevantne bibliografske izvore i ostvarene rezultate na koje se nadovezuju
predviđena istraživanja u predloženoj disertaciji
U mnogim studijama ANN modeli su korišćeni za prediviđanje emisije različitih zagađujućih
materija: PM10 čestica u saobraćaju [2], amonijaka sa poljoprivrednog zemljišta [3] i metana iz
rudnika [4]. Takođe, ANN modeli su korišćeni u velikom broju studija za predviđanje PM10
koncentracija [5-9]. Nekoliko studija je pokazalo da se primenom neuronskih mreža, uz korišćenje
ekonomskih indikatora i indikatora održivog razvoja može vršiti predviđanje emisije gasova
staklene bašte na nacionalnom nivou [10, 11]. Poređenje ANN modela i odgovarajućih
konvencionalnih (linearnih) modela pokazuje da se kod ANN modela koristi znatno manji broj
ulaznih veličina (najčešće do 10), pa samim tim mogu se primeniti u slučajevima kada
konvencionalni modeli ne bi mogli da se koriste, zbog nedostatka podataka. Na primer, emisije
PM10 čestica se dostavljaju na nivou Evropske Unije u okviru različitih programa i direktiva, a
ukoliko neka od zemalja ne dostavi tražene podatke o emisiji, predviđanje PM10 čestica se vrši
RAINS modelom (Regional Air Pollution Information and Simulation) [12], odnosno od 2007.
godine GAINS modelom (Greenhouse Gas and Air Pollution Interactions and Synergies). Kako se
čestice emituju u vazduh iz velikog broja različitih izvora, RAINS metodologija razlikuje 392
kategorije mobilnih i stacionarnih izvora iz sektora sagorevanja, industrije, poloprivrede. Za
primenu RAINS modela potrebno je oko 800 ulaznih parametara, kako bi se izvršilo predviđanje
emitovanih količina PM10 čestica. Takođe, kod određivanja izloženosti stanovništva PM10
česticama koristi se GMAPS model (The Global Model of Ambient Particulates) razvijen od strane
Svetske Banke. GMAPS model kao ulazne parametre koristi podatke o broju stanovnika, gustini
naseljenosti, ekonomskom razvoju, nacionalnom dohotku, 6 različitih parametara potrošnje
energije, kao i 22 meteorološka i geografska parametra [13].
112
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Predviđanje količine generisanog komunalnog otpada je krucijalan parametar kod planiranja
sistema za upravljanje komunalnim otpadom, pa je samim tim razvoj pouzdanih modela značajan
za unapređenje sistema za upravljanje komunalnim otpadom [14]. Pregled literature pokazuje da je
do sada ANN pristup u ovoj oblasti bio primenjen za predviđanje nedeljnih količina nastalog
otpada [14], kao i za predviđanje brzine nastajanja medicinskog otpada [15].
Koncentracija rastvorenog kiseonika je jedan od najznačajnijih indikatora kvaliteta rečnih voda, pa
se kao takav redovno određuje u sklopu njihovog monitoringa [16]. Kako na koncentraciju
rastvorenog kiseonika utiče veliki broj parametara i procesa u vodama: temperatura, sedimentacija,
reaeracija, nitrifikacija, fotosinteza i slično, može se očekivati nelinearni odnos između
koncentracije rastvorenog kiseonika i odgovarajućih ulaznih parametara. Do sada su za
predviđanje sadržaja rastvorenog kiseonika u vodama, kao ulazni parametri ANN modela,
korišćeni različiti specifični i nespecifični parametri kvaliteta voda i njihove kombinacije:
 temperatura, pH vrednost, NO2–N, NO3–N, protok, biološka potrošnja kiseonika (BPK)
[16],
 temperatura, pH vrednost, mesec u godini, hlorofil a, NH4–N, NO3–N [17],
 temperatura, pH vrednost, ukupni alkalitet, ukupna tvrdoća, ukupni sadržaj čvrstih
materija, hemijska potrošnja kiseonika (HPK), NH4–N, NO3–N, koncentracija hlorida,
fosfata, K, Na [18,19],
 temperatura, pH vrednost, alkalitet, tvrdoća, mutnoća vode, sadržaj hlorida, NH4–N,
NO2–N [20],
 temperatura, pH vrednost, konduktivitet, sadržaj hlorida, Ca, NH4–N, NO3–N, ukupni
alkalitet, ukupna tvrdoća [21].
Literatura
[1] United Nations: Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods, Series F, No. 67,
United Nations, New York, 1997.
[2] Kassomenos P., Karakitsios S., Papaloukas C.: Estimation of daily traffic emissions in a
South-European urban agglomeration during a workday. Evaluation of several “what if”
scenarios, Science of the Total Environment, Vol 370, 2006, pp. 480–90.
[3] Lim Y., Moon Y. S., Kim T. W.: Artificial neural network approach for prediction of
ammonia emission from field-applied manure and relative significance assessment of
ammonia emission factors, European Journal of Agronomy, Vol 26, 2007, pp. 425–34.
[4] Karacan C. Ö.: Modeling and prediction of ventilation methane emissions of U.S. longwall
mines using supervised artificial neural networks, International Journal of Coal Geology, Vol
73, 2008, pp. 371–87.
[5] Perez P., Reyes J.: Prediction of maximum of 24-h average of PM10 concentrations 30 h in
advance in Santiago, Chile, Atmospheric Environment, Vol 36, 2002, pp. 4555–4561.
[6] Kukkonen J., Partanen L., Karppinen A., Ruuskanen J., Junninen H., Kolehmainen M., Niska
H., Dorling S., Chatterton T., Foxall R., Cawley G.: Extensive evaluation of neural network
models for the prediction of NO2 and PM10 concentrations, compared with a deterministic
modelling system and measurements in central Helsinki, Atmospheric Environment, Vol 37,
2002, pp. 4539–4550.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
113
[7] Hooyberghsa J., Mensink C., Dumont G., Fierens F., Brasseur O.: A neural network forecast
for daily average PM10 concentrations in Belgium, Atmospheric Environment, Vol 39, 2005,
pp. 3279–3289.
[8] Voukantsis D., Karatzas K., Kukkonen J., Räsänen T., Karppinen A., Kolehmainen M.:
Intercomparison of air quality data using principal component analysis, and forecasting of
PM10 and PM2.5 concentrations using artificial neural networks, in Thessaloniki and
Helsinki, Science of the Total Environment, Vol 409, 2011, pp. 1266–1276.
[9] Paschalidou A. K., Karakitsios S., Kleanthous S., Kassomenos P. A.: Forecasting hourly
PM10 concentration in Cyprus through artificial neural networks and multiple regression
models: implications to local environmental management, Environmental Science and
Pollution Research, Vol 18, No 2, 2011, pp. 316–327.
[10] Sözen A., Gülseven Z., Arcaklioğlu E.: Estimation of GHG emissions in Turkey using energy
and economic indicators, Energy Source Part A, Vol 31, No 13, 2009, pp. 1141–1159.
[11] Radojević D.M., Pocajt V.V., Popović I.G., Perić-Grujić A.A., Ristić M.DJ.: Forecasting of
greenhouse gas emissions in Serbia using Artificial neural networks, Energy Source Part A,
in press. DOI 10.1080/15567036.2010.514597.
[12] Schöpp W., Amann M., Cofala J., Heyes C., Klimont Z.: Integrated assessment of European
air pollution emission control strategies, Environmental Modelling and Software, Vol 14,
1999, pp. 1–9.
[13] World Health Organization (WHO): Comparative quantification of health risks: global and
regional burden of disease attributable to selected major risk factors, vol. 2. In: Ezzati M,
Lopez AD, Rodgers A, Murray CJL, Geneva, Switzerland, 2004.
[14] Noori R., Abdoli M. A., Farokhnia A., Abbasi M.: Results uncertainty of solid waste
generation forecasting by hybrid of wavelet transform-ANFIS and wavelet transform-neural
network, Expert Systems with Applications, Vol 36, No 6, 2009, pp. 9991–9999.
[15] Jahandideh S., Jahandideh S., Asadabadi E. B., Askarian M., Movahedi M. M., Hosseini S.,
Jahandideh M.: The use of artificial neural networks and multiple linear regression to
predict rate of medical waste generation, Waste Management, Vol 29, No 11, 2009, pp.
2874–2879.
[16] Şengorur B., Dogan E., Koklu R., Samandar A.: Dissolved oxygen estimation using artificial
neural network for water quality control, Fresenius Environmental Bulletin, Vol 15, No 9a,
2006, pp. 1064-1067.
[17] Kuo J-T., Hsieh M-H., Lung W-S., She N.: Using artificial neural network for reservoir
eutrophication prediction, Ecological Modelling, Vol 200, 2007, pp. 171–177.
[18] Singh KP, Basant A, Malik A, Jain G. Artificial neural network modeling of the river water
quality—A case study, Ecological Modelling, Vol 220, 2009, pp. 888-895.
[19] Basant N., Gupta S., Malik A., Singh K. P.: Linear and nonlinear modeling for simultaneous
prediction of dissolved oxygen and biochemical oxygen demand of the surface water — A
case study, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, Vol 104, 2010, pp. 172–180.
[20] Ranković V., Radulović J., Radojević I., Ostojić A., Čomić L.: Neural network modeling of
dissolved oxygen in the Gruža reservoir, Serbia, Ecological Modelling, Vol 221, 2010, pp.
1239–1244.
114
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
[21] Wen X., Fang J., Diao M., Zhang C.: Artificial neural network modeling of dissolved oxygen
in the Heihe River, Northwestern China, Environmental Monitoring and Assessment, in
press. DOI 10.1007/s10661-012-2874-8.
3. Polazne hipoteze
Osnovne hipoteze na kojima se bazira izrada predložene disetacije su:
 matematička povezanost indikatora kvaliteta životne sredine (kao zavisnih promenljivih) i
ekonomskih indikatora i indikatora održivog razvoja (kao nezavisnih promenljivih) je
nelinearna;
 matematička povezanost specifičnih parametara kvaliteta voda (kao zavisnih
promenljivih) i nespecifičnih parametara kvaliteta voda (kao nezavisnih promenljivih) je
nelinearna;
 neuronskim mrežama je moguće vršiti predviđanje indikatora kvaliteta životne sredine, uz
odgovarajući odabir ekonomskih indikatora i indikatora održivog razvoja kao nezavisnih
promenjivih;
 neuronskim mrežama je moguće vršiti predviđanje parametara kvaliteta voda, uz
odgovarajući odabir nespecifičnih parametara kvaliteta voda kao nezavisnih promenjivih;
 kako su veze između predloženih zavisnih i nezavisnih promenljivih nelinearne,
primenom neuronskih mreža moguće je dobiti bolje rezultate u poređenju sa
konvencionalnim (linearnim) modelima;
 modelovanjem emisije i/ili koncentracije određene zagađujuće materije, može se razviti
ANN metodologija koja bi mogla da se primeni i kod modelovanja emisije i/ili
koncentracije ostalih zagađujućih materija, koje se koriste kao indikatori kvaliteta životne
sredine ili voda.
4. Naučne metode istraživanja
Kako bi se potvrdile postavljene hipoteze, biće korišćene opšte i posebne naučne metode
istraživanja. Od opštih naučnih metoda istraživanja biće primenjene: induktivno i deduktivno
zaključivanje, komparacija, analiza i sinteza, apstrakcija i konkretizacija, generalizacija i
specijalizacija. Na osnovu eksperimentalnih podataka dobijenih različitim instrumentalnim
tehnikama (atomskom apsorpcionom spektroskopijom - AAS, atomskom emisionom
spektroskopijom - AES, jonskom hromatografijom - IC, ultra-ljubičastom i vidljivom
spektrofotometrijom - UV-VIS, indukovano spregnutom plazmom sa atomskom emisionom
spektroskopijom - ICP-OES, indukovano spregnutom plazmom sa masenom spektroskopijom ICP-MS), kao i klasičnim tehnikama (volumetrija - Morov postupak, gasne analize –Vinklerov
postupak) vršiće se modelovanje emisija i koncentracija zagađujućih materija koje se koriste kao
indikatori kvaliteta životne sredine, uz odabir ulaznih promenljivih korišćenjem odgovarajućih
hemometrijskih metoda (korelaciona analiza, genetički algoritmi).
Performanse modela biće ispitane testiranjem razvijenih modela kroz:
1) poređenje modelovanih i izmerenih vrednosti emisija i koncentracija indikatora kvaliteta
životne sredine,
2) poređenje rezultata ANN i konvencionalnih modela, korišćenjem statističkih indikatora
performansi modela.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
115
Za ispitivanje performansi modela biće primenjeni sledeći statistički indikatori: indeks slaganja
(IA), procenat rezultata u okviru faktora 1,25 i 1,1 (FA1.25 i FA1.1)), srednja apsolutna greška
(MAE), koren srednje kvadratne greške (RMSE) i srednja apsolutna greška u procentima (MAPE).
5. Očekivani naučni doprinos
Očekuje se da će rezultati istraživanja u okviru ove doktorske disertacije:
 omogućiti tačnije, brže i jednostavnije predviđanje emisija i koncentracija zagađujućih
materija koje se koriste kao indikatori kvaliteta životne sredine, naročito u slučajevima
kada ne postoje uslovi za primenu konvencionalnih matematičkih modela,
 doprineti saznanjima o međusobnom uticaju i povezanosti pojedinih indikatora kvaliteta
životne sredine,
 doprineti saznanjima o primeni neuronskih mreža u oblasti zaštite životne sredine i
održivog razvoja.
Takođe se očekuje da bi razvijena ANN metodologija omogućila proaktivno i efikasno vođenje
politike zaštite životne sredine kroz analizu učinka strategija i mera koje se donose na
nacionalnom nivou u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine.
6. Plan istraživanja i struktura rada
Predmet rada ove doktorske disertacije je modelovanje indikatora kvaliteta životne sredine
veštačkim neuronskim mrežama. Kao ulazni podaci biće korišćeni podaci o ekonomskom,
industrijskom i održivom razvoju za odabrane evropske zemlje i Republiku Srbiju, kao i podaci
dobijeni monitoringom odabranih parametara kvaliteta vode reke Dunav. Planirano je da se razvije
ANN metodologija za modelovanje emisije i koncentracije PM10 čestica, količine nastalog otpada
i koncentracije rastvorenog kiseonika u rečnoj vodi. Takođe je planirano da se primene različite
arhitekture neuronskih mreža: Neuronska mreža sa propagacijom greške unazad (Backpropagation
Neural Network - BPNN), Rekurentna neuronska mreža (Recurrent Neural Network - RNN),
Neuronska mreža sa opštom regresijom (General Regression Neural Network - GRNN). Planirano
je da se odabir odgovarajućih ulaznih promenljivih vrši korišćenjem neke od hemometrijskih
metoda: korelaciona analiza, generički algoritam, analiza glavnih komponenti.
Analiza performansi modela vršiće se testiranjem razvijenih modela poređenjem modelovanih i
izmerenih vrednosti emisija i koncentracija indikatora kvaliteta životne sredine. ANN modeli koji
budu dali najbolje rezultate takođe će biti upoređeni sa konvencionalnim modelima korišćenjem
statističkih indikatora performansi modela. Biće korišćeni sledeći statistički indikatori: indeks
slaganja (IA), procenat rezultata u okviru faktora 1,25 i 1,1 (FA1.25 i FA1.1), srednja apsolutna
greška (MAE), koren srednje kvadratne greške (RMSE) i srednja apsolutna greška u procentima
(MAPE).
Predviđa se da će u doktorskoj disertaciji biti prikazana sledeća poglavlja: Uvod, Teorijski deo,
Eksperimentalni deo, Rezultati i diskusija, Zaključak, Literatura.
U poglavlju Uvod biće opisana problematika vezana za modelovanje indikatora kvaliteta životne
sredine sa pregledom konvencionalnih modela koji se koriste za predviđanje emisije i
koncentracije zagađujućih materija u vazduhu i vodama.
U okviru teorijskog dela doktorske disertacije biće dat pregled, u literaturi prikazanih relevantnih
istraživanja, vezanih za:
 indikatore kvaliteta životne sredine i održivog razvoja;
116
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.

klasične matematičke modele koji se koriste kod predviđanja emisija i koncentracija
zagađujućih materija;
 prikaz nekih od klasičnih modela;
 teorijske osnove neuronskih mreža;
 dosadašnju primenu neuronskih mreža kod predviđanja indikatora i parametara kvaliteta
životne sredine;
 statističku verifikaciju modela.
U Eksperimentalni deo će obuhvatiti
 analizu odabranih indikatora odgovarajućim metodama,
 odabir ulaznih i izlaznih promenljivih na osnovu hemometrijskih metoda,
 formiranje skupova podataka,
 pretprocesiranje ulaznih i izlaznih podataka,
 arhitekture korišćenih neuronskih mreža,
 parametri treninga (kalibracije) modela,
 statistička analiza performansi modela.
U poglavlju Rezultati i diskusija biće prikazani i analizirani podaci dobijeni ispitivanjima i
rezultati dobijeni razvijenim ANN modelima kod modelovanja odabranih indikatora kvaliteta
životne sredine:
 emisije PM10 čestica na nacionalnom nivou,
 koncentracija PM10 čestica na nacionalnom nivou,
 količine generisanog komunalnog otpada na nacionalnom nivou i
 koncentracije rastvorenog kiseonika u rekama.
Poseban deo diskusije odnosiće se na primenu razvijene ANN metodologije kod modelovanja
emisije i/ili koncentracije ostalih zagađujućih materija, a čije se vrednosti koriste kao indikatori
kvaliteta životne sredine.
U Zaključku će biti sumirani rezultati dobijeni primenom razvijene ANN metodologije kao i
relevatni zaključci dobijeni analizom performansi kreiranih modela, uz osvrt na potencijalnu
primenu.
Literatura će sadržati literaturne navode koji su citirani u disertaciji, kao i radove proistekle tokom
istraživanja u okviru izrade ove doktorske disertacije.
7. Zaključak i predlog
Na osnovu iznetih podataka o dosadašnjem radu i postignutim rezultatima može se zaključiti da
kandidat Davor Antanasijević ispunjava sve potrebne uslove za rad na predloženoj temi doktorske
disertacije. Takođe na osnovu iznetih podataka, Komisija smatra da je tema predložene doktorske
disertacije Davora Antanasijevića pod naslovom „Modelovanje parametara kvaliteta životne
sredine primenom veštačkih neuronskih mreža“, naučno zasnovana, i predlaže Nastavno-naučnom
veću Tehnološko-metalurškog fakulteta da je prihvati sa izmenjenim naslovom: „Modelovanje
indikatora kvaliteta životne sredine primenom veštačkih neuronskih mreža“. Istraživanja u okviru
ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Inženjerstvo zaštite životne sredine, za koju je
matičan Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu. Za mentora se predlaže dr
Viktor Pocajt, docent Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Beograd, 14.02.2013. godine
ČLANOVI KOMISIJE:
1.
Dr Viktor Pocajt, docent TMF
2.
Dr Mirjana Ristić, red. prof. TMF
3.
Dr Aleksandra Perić-Grujić, van. prof. TMF
4.
Dr Antonije Onjia, naučni savetnik INN Vinča
117
118
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
119
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu, održanoj 10.07.2012. godine, imenovani smo za članove Komisije za ocenu naučne
zasnovanosti teme doktorske disertacije, koju je pod nazivom: „PRIMENA PRIRODNIH
ZEOLITA U DISPERZINIM SISTEMIMA ZA PRIPREMU VODE ZA PIĆE”, predložila Slavica
Tomić, dipl. hemičar i master inženjer tehnologije.
Na osnovu pregleda dokumentacije koju je dostavio kandidat Komisija o naučnoj
zasnovanosti predložene teme podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1. PODACI O KANDIDATU
Opšti biografski podaci
Slavica Tomić (devojačko Arsović) rođena je 16.05.1968. godine u Beogradu. Osnovnu
školu završila je sa odličnim uspehom u Raški, a srednju medicinsku školu sa odličnijm uspšehom
u Beogradu. Studije na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu započela je školske
1987/88. godine. Diplomirala je 1993. godine sa prosečnom ocenom 8,23 i ocenom 10 (deset) na
diplomskom ispitu. Stručni ispit iz oblasti nastavnog rada položila je 2000.g. Školske 2006/07.
upisala je master studije na Tehnološko–metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer
Inženjerstvo za zaštitu životne sredine (Hemijska tehnologija), pod mentorstvom dr Dragana
Povrenovića, docenta. Diplomirala je 27.11.2007. godine sa prosečnom ocenom 10 i ocenom 10
(deset) na završnom ispitu, čime je stekla zvanje master inženjer tehnologije. Školske 2007/08.
upisala je doktorske studije na Tehnološko – metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer
Inženjerstvo za zaštitu životne sredine, pod mentorstvom dr Dragana Povrenovića. Stručni ispit iz
oblasti projektovanja položila je u oktobru 2012.g. i stekla zvanje odgovorni projektant
tehnoloških procesa. U okviru doktorskih studija položila je sve ispite predviđene planom i
programom, uključujući i završni ispit, postigavši sledeće ocene:
Predmet
Ekonomija životne sredine i održivi razvoj
Matematička obrada eksperimentalnih podataka
Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom
Hemijska kinetika
Industrijska ekologija
Organske zagadjujuće supstance
Prečišćavanje otpadnih voda
Industrijske vode
Viši kurs analitičke hemije
Viši kurs pripreme vode za piće
Principi bioprocesnog inženjerstva u prečišćavanju otopadnih
voda
Završni ispit na doktorskim studijama
ESPB
4
5
5
5
5
4
5
4
5
4
Ocena
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
6
10
30
10
Slavica Tomić je nakon završenih osnovnih studija na Hemijskom fakultetu Univerziteta
u Beogradu, u septembru 1994. godine, zaposlena u RMHK Trepča, OC Laboratorija-Zvečan gde
120
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
je radila kao šef pripreme do 1997. godine. Aprila 1997.g. počinje da radi kao šef laboratorije u
OC Suva Ruda –Raška, gde je radila do 2000. U istom periodu honorarno je zaposlena u
Mašinskoj školi kao profesor hemije, a 2000.g. dobija stručno zvanje profesora. Od 3.aprila
2000.g. zaposlena je u JKP „Raška“ kao Upravnik PPV Beoci. U periodu od 2009-2012.
honorarno radi kao koordinator lokalne samouprave na realizaciji projekata komunalne
infrastrukture, a tokom 2012.g. dodatno je angažovana i kao Grant-menadžer Opštine Raška za
realizaciju projekata iz EU programa. U junu 2012.g. imenovana je na mesto tehničkog direktora
JKP „Raška“ gde radi i danas.
Od 2012. godine angažovana je kao saradnik na inovacionom projektu Ministarstva za
nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, pod nazivom „Uklanjanje amonijaka iz podzemnih
voda i omekšavanje sirove vode bogate magnezijumom pomoću prirodnog zeolita“ , Tehnološkometalurški fakultet Univerziteta u Beogradu (rukovodilac prof. dr Nevenka Rajić), 2012-2013.
Spisak objavljenih naučnih radova:
Radovi u vrhunskom međunarodnom časopisu (M22)
1. S. Tomić , N. Rajić, J. Hrenović , D. Povrenović - Removal of Mg from spring water
using natural clinoptilolite, Clay Minerals, (2012) 47, 81–9
Radovi u časopisu nacionalnog značaja (N52)
1. S. Tomić, G.Grandović - Upravljanje kvalitetom vode u bazenima za kupanje na primeru
gradskog bazena u Raški – Voda i sanitarna tehnika godina XXXVII, mart-april 2007
broj 2, YU ISSN 0350-5049 UDK 628+624+626, UDK628.1:614.777]:005, str.57-661.
Saopštenja sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini (M63)
1. S. Tomić, G. Grandović - Higijenska ispravnost vode za piće u vodovodu Raška, sa
posebnim osvrtom na tretman sirove vode u cilju korekcije kvaliteta, uz ograničavanje
količine Al u finalnoj vodi – Zbornik radova 34.konferencije o problemima korišćenja i
zaštite voda, Jugoslovensko društvo za zaštitu voda, Kopaonik, 2005.g., ISBN 86904241-2-1,UDK 614.777(497.11), 628.1.033(497.11), str.505-510
2. S. Tomić, G. Grandović - Termomineralna voda Jošaničke Banje i mogućnosti njene
primene u privredi - Zbornik radova 36.konferencije o problemima korišćenje i
zaštite voda, Jugoslovensko društvo za zaštitu voda, Tara, 2007.g., ISBN 978-86904241-4-6, UDK 553.78(497.11), 615.838(497.11), str.225-230
3. S. Tomić - Uticaj otpadnih voda iz glavnog kolektora grada Raške na kvalitet vode reke
Ibar - Zbornik radova međunarodne konferencije: Otpadne vode, komunalni čvrst otpad i
opasan otpad, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo, Niška banja,
2011.g., ISBN 978-86-82931-38-6, str.69-73
4. M.Knežević, S.Tomić, D.Povrenović - Uklanjanje fosfata iz otpadnih voda
mikrobiološkim postupcima - Zbornik radova jedanaeste međunarodne konferencije:
Vodovodni i kanalizacioni sistemi, Jahorina – Pale, 2011. god.
5. N.Živić, S.Tomić, N.Labus, - Dinamika mikrobioliških i fizičko-hemijskih odlika
izvorišnog dela reke Brvenice – Zbornik radova 40. konferencije o problemima
korišćenja i zaštite voda Zlatibor 2011., 63-71
Učešće u projektima finansiranim od strane nadležnog Ministarstva (M105)
1. Inovacioni projekat ''Uklanjanje amonijaka iz podzemnih voda i omekšavanje sirove
vode bogate magnezijumom pomoću prirodnog zeolita“ , Tehnološko-metalurški fakultet
Univerziteta u Beogradu (rukovodilac prof. dr Nevenka Rajić), 2012-2013.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
121
Ocena podobnosti kandidata za rad na predloženoj temi
Na osnovu dosadašnjeg rada i pokazanih rezultata tokom poslediplomskih studija i u
okviru naučno-istraživačkog rada, Slavica Tomić, dipl. hemičar i master inženjer tehnologije,
pokazala je sklonost i izrazitu sposobnost za bavljenje naučno-istraživačkim radom, što ukazuje da
je ispunila potrebne uslove za rad na predloženoj temi doktorske disertacije.
2.
PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA
Predmet ovog istraživanja je potencijalna primena prirodnog minerala zeolita iz nalazišta
Igroš Vidojević kod Brusa u cilju poboljšanja kvaliteta izvorske vode sa područja Raške. Zeolitni
tuf iz nalazišta Igroš Vidojević sadrži oko 90% klinoptilolita i nije do sada proučavan u ove svrhe.
Predmet istraživanja biće pre svega sirova voda koja kao nezagađena prolazi preko
dolomitskih stena i na svom putu apsorbuje jone magnezijuma i kalcijuma, koji se u zavisnosti od
dužine kontakta i samog sastava stena mogu naći i u koncentracijama koje premasuju zakonom
dozvoljene MDK vrednosti. U Srbiji postoje regioni bogati dolomitskim stenama, pa se taj
problem javlja u vodosnabdevanju stanovništva, posebno na rurarlnim područijima gde nema
centralizovanog vodosnabdevanja. Maksimalno dozvoljene koncentracije magnezijuma su 90
mg/l., a koncentracije koje se mogu javiti u sirovoj vodi se mogu kretati i preko 200 mg/l, u nekim
slučajevima, pa i rešenje uklanjanja, pre svega magnezijuma, može biti korisno za stanovništvo tih
regiona.
Jedan od novijih pristupa u rešavanju problema prečišćavanja voda je korišćenje
„reakcionih“ filtera na bazi prirodnih mineralnih adsorbenata. Široku primenu u ove svrhe mogu
imati prirodni zeoliti, bentoniti, sepioliti i druge gline, kao katjonski izmenjivači i molekulska sita,
zahvaljujući negativnom naelektrisanju rešetke i porozne strukture. Ovi minerali se bez predhodne
modifikacije koriste za uklanjanje metala, amonijaka i drugih katjonskih zagađivača iz vode,
vazduha i zemljišta. Negativno naelektrisanje alumosilikatne rešetke minerala takođe omogućava
površinsku modifikaciju katjonskim površinski aktivnim supstancama u cilju povećanja i
proširivanja adsorpcione efikasnosti.
Prirodni zeoliti, zahvaljujući kristalnoj prirodi - uređenom sistemu kanala i šupljina
predstavljaju jeftin i pogodan materijal za različitu upotrebu. Tako, zeoliti u prirodnom obliku
predstavljaju dobre katjonske izmenjivače i molekulska sita. Takođe, moguće ih je modifikovati
tako da njihova, inače hidrofilna površina, postane pogodna za adsorpciju nepolarnih i slabo
polarnih organskih zagađivača i različitih anjona.
Zeolitski tufovi mogu sadržati različite prateće minerale, od koji su najčešće prisutni
feldspati, kvarc, liskuni i karbonati. Kvalitet zeolitskog tufa zavisi od lokacije ležišta, a može
značajno da varira i u samom ležištu. Jedan od najrasprostanjenijih prirodnih zeolita, koji se
poslednjih godina intenzivno ispituje je klinoptilolit. Kako je u našoj zemlji ovo
najrasprostranjeniji zeolit, cilj ove teze je da se u potpunosti okarakteriše i ispita kao prirodni
materijal koji bi mogao da se upotrebi za postizanje kvaliteta izvorske vode u skladu sa važećim
standardima.
Klinoptilolit u kontaktu sa vodenim medijumom vezuje prisutne katjone po principu
jonske zamene. Kapacitet jonske izmene klinoptilolita zavisi kako od njegovog sastava, tako i od
vrste jona u vodenoj sredini. Prethodna ispitivanja ukazula su da je klinoptilolit sa područja Igroš
bogat kalcijumom za koji se očekuje da u vodenoj sredini može biti zamenjen magnezijumom iz
rastvora. S obzirom da je za projektovanje postrojenja za pripremu pijaće vode neophodno
poznavati kinetiku jonske izmene, u ovoj tezi će ona detaljno biti ispitana uzimajući u obzir
različitu veličinu zrna, temperaturu, različit odnos čvrste i tečne faze, obogaćivanje klinoptilolita
natrijumom. Očekuje se da će rezultati istraživanje doprineti unapređenju tehnoloških procesa
tretmana vode u smislu novih konstrukcijskih rešenja.
122
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Osim toga predmet ovog istraživanja biće i mogućnost primene klinoptilolita u svojstvu
ispune u disperznim sistemima, uz sagledavanje specifičnosti karakteristika ovakvih sistema i
utvrđivanje optimalnih parametara za njihovo konstruisanje.
LITERATURA
1. A.Hakan Ören, A. Kaya - Factors affecting adsorption characteristics of Zn2+ on two
natural zeolites , Journal of Hazardous Materials B131 (2006) 59–65
2. A. Kaya, S. Durukan, Utilization of bentonite-embedded zeolite as clay liner, Appl. Clay
Sci. 25 (2004) 83–91.
3. K. Kayabalı - Engineering aspects of a novel landfill liner material: bentonite-amended
natural zeolite, Eng. Geol. 46 (1997) 105–114.
4. A. Al-Haj Ali & R. El-Bishtawi - Removal of Lead and Nickel Ions Using Zeolite Tuff ,
Journal of Chemical Technology and Biotechnology 69: 27-34, 1997,
5. J. S. Kim and M. A Keane - The removal of iron and cobalt from aqueous solutions by
ion exchange with Na-Y zeolite: batch, semi-batch and continuous operation, Journal of
Chemical Technology and Biotechnology 77: 633-640, 2002
6. M. K. Doula - Simultaneous removal of Cu, Mn and Zn from drinking water with the use
of clinoptilolite and its Fe-modified form, Water research 43: 3659 – 3672( 2009 )
7. N. Vukojević Medvidović , J. Perić, M. Trgo - Column performance in lead removal from
aqueous solutions by fixed bed of natural zeolite–clinoptilolite, Separation and
Purification Technology 49 (2006) 237–244
8. M. Šljivić, I. Smičiklas , S. Pejanović, I. Plećaš - Comparative study of Cu2+ adsorption
on a zeolite, a clay and a diatomite from Serbia, Applied Clay Science 43 (2009) 33–40
9. Lj.T. Markovska, V.D. Meshko, M. S. Marinkovski - Modeling of the adsorption kinetics
of zinc onto granular activated carbon and natural zeolite, J. Serb. Chem. Soc. 71 (8–9)
957–967 (2006)
10. S. Cerjan Stefanović, N. Zabukovec Logar, K. Margeta, N. Novak Tusar, I. Arcon, K.
Maver, J. Kovač, V. Kauči - Structural investigation of Zn2+ sorption on clinoptilolite tuff
from the Vranjska Banja deposit in Serbia, Micropor. Mesopor. Mater. 105 (2007) 251–
259.
11. N. Rajic, Dj.Stojakovic, S. Jevtic , N. Zabukovec Logar, J. Kovac, V. Kaucic - Removal
of aqueous manganese using the natural zeolitic tuff from the Vranjska Banja deposit in
Serbia, Journal of Hazardous Materials 172 (2009) 1450–1457
12. Vitamin and mineral requirements in human nutrition : report of a joint FAO/WHO
expert consultation, Bangkok, Thailand, 21–30 September 1998.
13. I. Arrigo, P. Catalfamo, L. Cavallari, S. Di Pasquale - Use of zeolitized pumice waste as
a water softening agent, Journal of Hazardous Materials 147 (2007) 513–517
14. R. Le VanMao, N. Thanh Vu, S. Xiao, A. Ramsaran - Modified zeolites for the removal
of calcium and magnesium from HardWater, J. Mater. Chem. 4 (7) (1994) 1143–1147.
15. R. Harjula, J. A. Dyer and S. D. Pearson - Ion Exchange in Zeolites Part 1.-Prediction of
Ca2+-Na+ Equilibria in Zeolites X and Y , J. CHEM. SOC. FARADAY TRANS., 1992,
88(11), 1591-1597
16. R. Leyva-Ramos, G. Aguilar-Armenta, L.V. Gonzalez-Gutierrez, R. M. GuerreroCoronado and J. Mendoza-Barron - Ammonia exchange on clinoptilolite from mineral
deposits located in Mexico, Journal of Chemical Technology and Biotechnology 79:651–
657
17. M. Loizidou, R. P. Townsend - Exchange of Cadmium into the Sodium and Ammonium
Forms of the Natural Zeolites Clinoptilolite, Mordenite, and Ferrierite, J. CHEM. SOC.
DALTON TRANS. 1987 191 1
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
123
18. S. Maria Dal Bosco, R. Sarti Jimenez, W. Alves Carvalho - Removal of toxic metals from
wastewater by Brazilian natural scolecite, Journal of Colloid and Interface Science 281
(2005) 424–431
19. S. Kocaobaa, Y. Orhanb, T. Akyüzc - Kinetics and equilibrium studies of heavy metal
ions removal by use of natural zeolite, Desalination 214 (2007) 1–10
3.
POLAZNE HIPOTEZE
Postupci pripreme vode za piće su još uvek dosta skupi i ograničeni u smislu primene
određenih vrsta koagulanata i flokulanata, kao i vrste filterske ispune za većinu zemalja koje su u
postupku ekonomske tranzicije poput naše. Kako je voda osnovna životna namirnica čiji kvalitete
direktno utiče na zdravlje populacije važno je maksimalno smanjiti sve moguće negativne uticaje
na njen kvalitet u toku procesa pripreme. Pored toga, cena vode u zemljama poput naše ne prati
troškove proizvodnje, pa je neophodno pronaći nove jeftinije načine za njenu pripremu. S tim u
vezi prirodni zeolit je materijal koji je poželjno upotrebiti u cilju postizanja kvaliteta koji je
propisan za vodu za piće.
Na osnovu dosadašnjih saznanja, postavljeni su ciljevi ovog rada polazeći od sledećih
pretpostavki:
Zeoliti su kristalni alumosilikati u kojima (Si,Al)O4 tetraedri izgrađuju kristalnu rešetku

koju karakteriše sistem uređenih šupljina i kanala u kojima se nalaze hidratisani katjoni i
molekuli vode. Katjoni su pokretljivi pa je zeolit uglavnom dobar katjonski izmenjivač.
Dosadašnja istraživanja su pokazala da zeoliti imaju značajan kapacitet sorpcije
različitih jona iz rastvora i da su kao takvi primenljivi za smanjenje koncentracije različitih
katjona iz vodene sredine. Zeolitski tuf iz nalazišta Igroš Vidojević kod Brusa je u pogledu
svojstava sorpcije gotovo neistražen. U njegovom sastavu je oko 90 % klinoptilolita zbog
čega se očekuje da će ovaj tuf pokazati dobru efikasnost u uklanjanju različitih katjona. U
ovom radu ispitaćemo sposobnost vezivanja jona Mg .
 Proces uklanjanja Mg iz vode za piće nije do sada ispitivan. Uklanjanje kalcijuma i
magnezijuma iz prirodnih voda pomoću prirodnih zeolita sa ciljem smanjenja tvrdoće
vode ispitivana su u slučaju primene plavca sa ostrva Lipari u Italiji. Utvrđen je veliki
afinitet ovog zeolitiziranog materijala prema Ca i Mg. Ispitivanja su takođe ukazala da je
uklanjanje Ca iz vode nešto efikasnije od uklanjanja Mg.
 Pri ispitivanjima nekih zeolita pokazano je da se efikasnost zeolita može povećati
njegovom modifikacijom. U radu će se zato detaljno ispitati uticaj sastava zeolita na
efikasnost uklanjanja magnezijuma iz vode.
 Proces filtracije predstavlja završni korak u obradi vode za piće. Tokom klasične pripreme
vode troše se značajne količine hemikalija tako da se postavlja pitanje njihovog negativnog
uticaja na kvalitet pijaće vode. U tom smislu, svaki postupak koji će doprineti smanjenju
potrošnje hemikalija ili njihovom potpunom uklanjanju ima veliki praktični značaj. Kod
vode koja je stabilnog kvaliteta bez značajnog povećanja mutnoće ili sadržaja organskih
materija, kod koje je jedino povećana tvrdoća, tj. koncentracija Mg, optimalno rešenje je
filtriranje kroz odgovarajuću ispunu sa visokom sposobnošću sorpcije Mg bez ikakvog
predtretmana. Kako se filtriranja odvija na bazi fizičkih i hemijskih procesa kroz
adsorpciju i ceđenje, čestiće nečistoća često dovode do zapušavanja filterske ispune. U tom
smislu, disperzni sistem obezbeđuje intenzivniji međufazni kontakt čime se postiđe i
zadovoljavajuća efekasnost sorpcije Mg na zeolitskoj ispuni.
 Kako zeoliti imaju sposobnost regeneracije, očekuje se da će ovo značajno sniziti cenu
postupka. Očekuje se da će projektovani protočni sistem u kome je ostvarena mogućnost
regeneracija ispune ostvariti optimalni rezultat. Kako je vreme regeneracije relativno
kratko, moguće je višestruko iskorišćenje rastvora za regeneraciju što takođe pojeftinjuje
124
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
cenu postupka. U ovakvom postupku filtriranja nema velikih utrošaka energije, a
tehnološko rešenje je relativno jednostavno, i moglo bi se ugrađivati i u već postojeće
sisteme.
Polazeći od iznetih pretpostavki, istraživanja imaju za cilj utvrđivanje efikasnosti
vezivanja Mg za zeolitski tuf iz nalazišta „Igroš Vidojević“, upotrebu ovog prirodnog materijala u
filterskim ispunama, i ispitivanje svojstava filtera na bazi prirodnog zeolita u realnim sistemima,
uticaj procesnih parametara (brzina protoka, vreme kontakta, pH) na efikasnost procesa, kao i
mogućnosti regeneracije zeolitske ispune nakon zasićenja.
Očekivani rezultati doprineće unapređenju procesa prerade vode za piće i proširiće
postojeća saznanja kada je u pitanju primena prirodnog zeolita u ovim procesima.
4.
NAUČNE METODE ISTRAŽIVANJA
Da bi se realizovali postavljeni ciljevi izvršiće se sledeća ispitivanja:

Zeolitski tuf biće potpuno okarakterisan sledećim instrumentalnim metodama:
elektronskom mikroskopijom biće ispitana morfologija zrna a metodom EDS utvrdiće se sastav
svake mineralne faze u zeolitskom tufu; rendgenskom difrakcionom analizom ispitaće se
kristaliničnost uzoraka; termičkom analizom ispitaće se sadržaj vode; BET analizom ispitaće se
specifična površina.

Koncentracija jona u tečnoj fazi biće određena metodama AAS i ICP.
Eksperimentalni deo rada će biti obavljen u dve grupe eksperimenata: u statičnom i
disperznom sistemu.
Eksperimenti u statičnom sistemu biće izvedeni na laboratorijskoj aparaturi neophodnoj
za takvu vrstu ispitivanja koja obezbeđuje visok stepen pouzdanosti. Eksperimenti će se obaviti u
laboratorijama TMF i RGF u Beogradu.
Eksperimenti u disperznom sistemu biće izvedeni na aparaturi pripremljenoj na TMF, a
eksperimenti koji će biti izvođeni korišćenjem realne vode biće izvedeni u laboratorijama PPV
Raška.
U radu će se ispitati uticaj veličine zrna kako na efikasnost uklanjanja Mg, tako i na
manipulaciju tokom procesa filtriranja i regeneracije filterske ispune. Ispitivanje će se vršiti sa
prirodnim i modifikovanim zeolitskim tufom. Za modifikaciju će se koristiti rastvor NaCl. Ovaj
rastvor biće upotrebljen i za regeneraciju zeolitske ispune.
Za ispitivanja u disperznom sistemu biće korišćene kolone sa prirodnim i modifikovanim
zeolitom kao ispunama.
Stepen vezivanja Mg za zeolit u disperznom sistemu odrediće se merenjem koncentracije
Mg u vodi pre i nakon prolaska sirove vode kroz kolonu, uzimanjem jednakih alikvota filtrata u
vremenskim periodima od 60 min. Koncentracije Mg u sirovoj vodi i filtratu odrediće se
kompleksometrijskom titracijom koristeći EDTA i indikatore eriohromcrnoT i mureksid uz
najmanje tri merenja za svako određivanje.
5.
OČEKIVANI NAUČNI DOPRINOS
Upotreba prirodnih materijala koji su jeftini i lako dostupni u različitim tehnološkim
procesima ima višestruki značaj. U Srbiji postoje značajna nalazišta prirodnog zeolita koja nisu u
potpunosti iskorišćena. U ovoj doktorskoj disertaciji biće detaljno ispitan zeolitski tuf iz nalazišta
Igroš Vidojević kod Brusa koji je istražen u maloj meri. Utvrdiće se mehanizam i kinetika
vezivanja Mg za ovaj zeolitski tuf što je preduslov za njegovu potencijalnu komercijalizaciju kao
minerala koji se može koristiti za omekšavanje izvorske vode.
Ovaj zeolitski tuf biće detaljno ispitan kao filterska ispuna za filtere različitih
konstrukcija sa posebnim osvrtom na mogućnost njegove regeneracije.
Rad će doprineti i unapređenju konstrukcijskih karakteristika disperznih sistema za
filtriranje u tretmanu vode za piće. Očekuje se optimalno rešenje za konstruisanje filtera sa
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
125
kontrolisanim protokom i mogućnošću regeneracije ispune bez velikih zastoja u procesima
filtriranja, kao i sa značajnom uštedom energije i pomoćnih sredstava.
6.
PLAN ISTRAŽIVANJA I STRUKTURA RADA
Predloženi plan istraživanja sastoji se iz nekoliko etapa. U prvoj će biti ispitivana fizičkohemijska svojstva zeolitskog tufa. Zatim će se ispitati kinetika vezivanja Mg za zeolit u
pojedinačnim eksperimentima kao i ispitivanje uticaja radnih parametara na kinetiku. Nakon toga,
ispitiaće se uticaj radnih uslova na proces vezivanja Mg u disperznom sistemu i konačno,
mogućnosti regeneracije zeolita i stepen njene efikasnosti.
Predviđa se da će u doktorskoj disertaciji biti obrađena sledeća poglavlja: Uvod, Teorijski
deo, Eksperimentalni deo, Rezultati i diskusija, Zaključak i Literatura.
U poglavlju Uvod biće prikazan kratak osvrt na područje ispitivanja, važnost jednog
ovakog istraživanja za širu primenu zeolita u tretmanu vode za piće.
Poglavlje Teorijski deo razmotriće podatke objavljenih relevantnih istraživanja koji se
odnose na:
 prirodne karakteristike zeolita
 metode za povećanje stepena jonske izmene
 primenu zeolita u procesima jonske izmene

kvalitet vode za piće

pripremu vode za piće i metode za uklanjanje Mg

uticaj različitih parametara na efikasnost uklanjanja Mg

regeneraciju zeolita
U poglavlju Eksperimentalni deo očekuje se da budu predstavljene metode koje će se
koristiti u eksperimentalnom radu, prema redosledu eksperimentalnog istraživačkog rada:

Materijal i metode rada;

Opis eksperimentalne aparature za protočni sistem

Kinetika jonske izmene

Određivanje koncentracije Mg;

Primenjene matematičke i statističke metode;
U poglavlju Rezultati i diskusija biće prikazani i diskutovani rezultati. Ovo poglavlje
sadržaće prikaz rezultata dobijenih pri određivanju radnih dijagrama pri različitim temperaturama,
vremenu kontakta, sadržaju Mg. Biće predstavljeni i diskutovani rezultati koji se odnose na
ispitivanje uticaja brzine protoka prirodne vode kroz ispunu i uticaj regeneracije ispune sa
povratnim ispiranjem rastvorom za regeneraciju.
U Zaključku će biti sumirani dobijeni rezultati i izvedeni relevatni zaključci na osnovu
izvršenih ispitivanja.
U odeljku Literatura biće navedena literatura korišćena za izradu disertacije, uključujući i
naučne publikacije proistekle iz eksperimentalnog rada u okviru predložene teme.
7. ZAKLJUČAK I PREDLOG
Na osnovu iznetog Komisija smatra da je tema predložene doktorske disertacije Slavice Tomić
“PRIMENA PRIRODNIH ZEOLITA U DISPERZINIM SISTEMIMA ZA PRIPREMU VODE
ZA PIĆE” naučno zasnovana i predlaže Nastavno-naučnom veću da je prihvati. Za mentora se
predlaže dr Dragan Povrenović, docent Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu. Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Inženejerstvo
zaštite životne sredine za koju je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu matična
ustanova.
126
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
U Beogradu, 18.02. 2013.
ČLANOVI KOMISIJE
_________________________________
Dr Dragan Povrenović, docent
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
_________________________________
Dr Nevenka Rajić,red. prof.
Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu
_________________________________
Dr Tibor Sabo, red.prof.
Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
127
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Predmet: Referat o urađenoj doktorskoj disertaciji kandidata Abdunnaser Hamza Fadel, dipl. inž.
za materijale.
Odlukom br. 35/448 od 28. decembra 2012 godine, imenovani smo za članove Komisije za
pregled, ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr Abdunnaser Hamza Fadel, dipl. inž. za
materijale pod naslovom "Razlaganje austenita u srednjeugljeničnim mikrolegiranim čelicima:
mehanizam, struktura i svojstva".
Posle pregleda dostavljene Disertacije i drugih pratećih materijala i razgovora sa Kandidatom,
Komisija je sačinila sledeći
REFERAT
1. UVOD
1.1. Hronologija odobravanja i izrade disertacije
• 23.09.2010. – Kandidat mr Abdunnaser Hamza Fadel dipl.inž. za materijale prijavio je temu za
doktorsku disertaciju pod nazivom: "Razlaganje austenita u srednjeugljeničnim mikrolegiranim
čelicima: mehanizam, struktura i svojstva", a Nastavno naučno veće Tehnološko metalurškog
fakulteta u Beogradu usvojilo sastav Komisije za ocenu naučne zasnovanosti predložene teme.
Napomena: Kandidat je uslov za prijavu teme ispunio jer je 2003 godine odbranio magistarski rad
na Tehnološko metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu
• 07.10.2010 – Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta doneta je
Odluka o odobravanju predloga teme doktorske disertacije mr Abdunnaser Hamza Fadel, dipl. inž.
za materijale pod nazivom: "Razlaganje austenita u srednjeugljeničnim mikrolegiranim čelicima:
mehanizam, struktura i svojstva", a za mentora ove doktorske disertacije imenovan je dr Nenad
Radović, vanredni profesor TMF-a.
• 29.10.2010 – Na sednici Veća naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu data je
saglasnost na predlog teme doktorske disertacije mr Abdunnaser Hamza Fadel, dipl. inž. za
materijale, pod nazivom: "Razlaganje austenita u srednjeugljeničnim mikrolegiranim čelicima:
mehanizam, struktura i svojstva".
• 27.12.2012. – Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta doneta je
Odluka o imenovanju članova Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije mr Abdunnaser
Hamza Fadel-a, dipl. inž. za materijale, pod nazivom: "Razlaganje austenita u srednjeugljeničnim
mikrolegiranim čelicima: mehanizam, struktura i svojstva"
1.2. Naučna oblast disertacije
Istraživanja u okviru ove doktorske disertacije pripadaju naučnoj oblasti Metalurško inženjerstvo
za koju je matičan Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu. Mentor dr Nenad
Radović, van.prof. TMF-a je do sada iz ove oblasti publikovao više od 10 radova u časopisima
koji su na SCI listi, rukovodio izradom šest magistarskih teza i bio član i bio član tri komisije
odbranjenih doktorskih disertacija. Na osnovu dosadašnjeg iskustva, smatramo da je mentor
kompetentan da rukovodi izradom ove disertacije.
128
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
1.3. Podaci o kandididatu
Abdunnaser Hamza Fadel je rođen 1964 godine u mestu Agelat, Libija. Dodiplomske studije
iz oblasti nauke o materijalima je završio na Univerzitetu AlFatah (danas Univerzitet u Tripoliju) u
Tripoliju, Libija. Na Katedri za Metalurško inženjerstvo Tehnološko metalurškog fakulteta
Univerzoiteta u Beogradu je 2003 godine odbranio magistarsku tezu pod naslovom „Some Aspects
of Recrystallization in Microalloyed Steels on High Temperatures” i stekao titulu magistra
tehničkih nauka.
U periodu 1990-2006 je bio zaposlen u Centru za istraživanje u oblasti inženjerstva u
Tipoliju, a od 2006 je zaposlen je na Univerzitetu „Sedmi April“ (danas Univerzitet Zavija), u
mestu Zawia, Libija gde radi kao saradnik u nastavi na Katedri za metalurgiju i geologiju. U
dosadašnjoj karijeri je obavio više specijalizacija i to (1990 Kurs iz rentgenskih ispitivanja; 1995
Kurs iz ispitivanja materijala i Inspekcijski kurs za ispitivanje rentgenom; 1997 Kurs iz
metalografije; 1999 Kurs iz Analize vibracija i 2005 Kurs iz savremenih metoda ispitivanja
materijala. Do sada je objavio više naučnih radova. Oženjen je i otac petoro dece.
2. OPIS DISERTACIJE
2.1 Struktura i sadržaj disertacije
Doktorska disertacija mr Abdunnaser Hamza Fadel-a napisana je na 239 strana, u okviru kojih se
nalazi 7 poglavlja, sa ukupno 129 slika, 25 tabela i 263 literaturna navoda. Doktorska disertacija
sadrži: Uvod, Prethodna istraživanja, Eksperimentalni deo, Rezultati, Diskusija Zaključak i
Literaturu, kao i izvode na srpskom i engleskom jeziku.
2.2. Kratak prikaz pojedinačnih poglavlja
U uvodu je u opštim crtama istaknut značaj srednjeugljeničnih mikrolegiranih čelika koji se
razvijaju sa ciljem da se smanje troškovi proizvodnje tradicionalnih kaljenih i otpuštenih čelika
povišene čvrstoće koji se koriste u auto industriji, mašinogradnji, naftnoj industriji itd.
U prethodnim istraživanjima su veoma detaljno opisana problematika proizvodnje, faznih
transformacija, strukture i svojstava čelika koji se koriste u auto industriji, mašinogradnji, naftnoj
industriji itd. Poznato je da struktura acikularnog ferita dovodi do povećanja žilavosti.
Pretpostavlja se da je razlog tome velika gustina granica pod velikim uglom, koje predstavljaju
efikasne prepreke napredovanju prskotine. Kako se acikularni ferit sastoji od velikog broja
pločica/iglica malih dimenzija (mikrometarske i submikrometarske veličine), koje nemaju
kristalografsku podudarnost, to je kretanje mikroprskotine nastale na nekoj od krupnih čestica
otežano, jer zahteva dodatnu energiju za promenu ravni cepanja na granicama pod velikim uglom.
Postoje eksperimentalni dokazi da je napredovanje prskotine zaustavljeno u osnovi acikularnog
ferita gde se lom dalje odvija duktilnim mehanizmom.
U eksperimentalnom delu je dat detaljan opis materijala, metoda i plana eksperimenta. U radu su
ispitana dva srednjeugljenična čelika mikrolegirana vanadijumom, koji se međusobno razlikuju po
sadržaju titana, azota i ugljenika, V-N i Ti-V-N čelici. Čelici su isporučeni kao toplovaljane šipke
sa kovanim krajevima. U prvoj fazi je urađena serija uzoraka u cilju određivanja veličine polaznog
austenitnog zrna, u opsegu 950-1250S. U cilju dobijanja dijagrama izotermalnog razlaganja
urađena je serija uzoraka koji su izotermalno tretirani na temperaturama između 350 i 600S. Svi
uzorci su prvo progrevani na 1100S. Nakon izotermalnog tretmana, uzorci su kaljeni u vodi, a
zatim sečeni na polovine, brušeni, polirani i nagriženi po standardnoj proceduri. Nakon detaljnog
posmatranja na optičkom mikroskopu, izabrani uzorci su posmatrani na skening elektronskom
mikroskopu. Uzorci koji su korišćeni za metalografska ispitivanja su iskorišćeni za merenje
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
129
tvrdoće (jedna polovina) i za izradu uzoraka za određivanje granice tečenja testom pritiskivanjem
na uređaju za ispitivanje jednoosnim zatezanjem.
U poglavlju rezultati su prvo dati preliminarni rezultati koji su imali za cilj da se odabere
temperatura progrevanja – austenitizacije i da se utvrdi da li u toku prenošenja uzoraka iz peći u
sono kupatilo dolazi do promena u strukturi koje mogu uticati na rezultate. Utvrđeno je da je
optimalna temperatura progrevanja 1100S, kao i da se nakon kaljenja sa 1100S dobija potpuno
martenzitna struktura. U dugom delu poglavlja su dati rezultati kojima su opisane različite
morfologije dobijene u toku izotermalnog razlaganja. Mikrostrukture su prikazane na
mikrofotografijama. Rezultati dobijeni u ovoj disertaciji ukazuju da u celom temperaturnom
području 350-600S razlaganje austenita započinje izdvajanjem ferita po granicama polaznih
austenitnih zrna. U visokotemperaturnom području granični feriti u potpunosti dekorišu granice
zrna, dok se u niskotemperaturnom području pored graničnih ferita javnjaju i beinitni snopovi
nukleirani na granicama zrna. Sa produženjem vremena izotermalnog razlaganja, ovi procesi se
završavaju i počinje izdvajanje intragranularno nukleiranog ferita. U pitanju je acikularni ferit čija
se morfologija razlikuje u zavisnosti od toga u kom temperaturnom području se javlja: na višim
temperaturama feritna zrna su igličasta i potpuno proizvoljno orijentisana, dok su u
niskotemperaturnom području iglice paralelne i čine snopove. Završetkom izdvajanja acikularnog
ferita, počinje izdvajanje perlita u oba čelika. Količina perlita je veoma mala, pa je posle 20 minuta
razlaganje austenita završeno i formirane su finalne mikrostrukture. Na nižim temperaturama
struktura se sastojala iz Vidmanštetenovog ferita, beinitnih snopova i acikularnog ferita u obliku
snopova, dok su na višim temperaturama prisutni granični alotriomorfi, igličasti acikularni ferit i
perlit, uz prisustvo zaostalog austenita. Ovako poznavanje promena na svakoj od temperatura je
omogućilo konstruisanje dijagrama izotermalnog razlaganja. Na dijagramima oba čelika se
zapažaju identične oblasti, uz napomenu da su krive na dijagramu čelika sa ttitanom pomerene ka
dužim vremenima i na nešto više temperature. Nos krive za čelik bez titana je na ispod 2 sekunde
na temperaturi između 400 i 450S, odnosno na 2 sekunde na 450S u čeliku sa titanom. Rezultati
merenja tvrdoće, granice tečenja su dati u tabelama i prikazani na dijagramima. Ispitivanje tvrdoće
svih uzoraka i granice tečenja uzoraka sa finalnom strukturom ukazuje da su najveće tvrdoće
izmerene za testove sa najkraćim vremenima, dok se granica tečenja snižava od maksimalne
vrednosti do minimalne, a zatim ponovo raste.
Poglavlje diskusija po svojoj organizaciji tematski prati izložene rezultate. Nagli porast veličine
zrna u čeliku bez titana je posledica odsustva čestica TiN koji blokiraju granice zrna. Zato je za
temperaturu progrevanja odabrana 1100S jer obezbeđuje veličinu zrna od oko 50μm koja
promoviše acikularni ferit. Takođe, u okviru preliminarnih rezultata, određena je temperatura
početka martenzitne transformacije na 330 i 320S, za čelik sa vanadijumom, odnosno čelik sa
dodatkom titana. Granični feriti u visokotemperaturnom području koji u potpunosti dekorišu
granice zrna su granični alotriomorfi koji nastaju difuzionim mehanizmom, pošto su temperature
na kojima se javljaju dovoljno visoke da omoguće difuziju. Njihova je karakteristika da rastu duž
granica austenitnog zrna. Sa druge strane, granični feriti niskotemperaturnom području su
identifikovani kao Vidmanštetenov ferit, koga usled niskih temperatura na kojima je otežana
difuzija karakteriše smicajni mehanizam i karakterističani oblik (oblik pločice, iglice ili truoglasti
oblik) i koje rastu sa granice ka unutrašnjosti zrna) i mogu se nukleirati i sa već prethodno nastalog
feritnog zrna. Uporedo sa Vidmaštetenovim feritom se po granicama polaznog austenitnog zrna
izdvajaju beinitni snopovi stvarapored graničnih ferita javnjaju i beinitni snopovi nukleirani na
granicama zrna. Klice acikularnog ferita se stvaraju unutar austenitnih zrna, u temperaturnom
intervalu koji je niži u odnosu na područje izdvajanja perlita ili proeutektoidnih ferita i koji
odgovara beinitnom području. Smatra se da je za stvaranje acikularnog ferita neophodno sprečiti
izdvajanje ferita po granicama zrna, te se tako stvara dovoljno veliko pothlađenje koje će
omogućiti stvaranje acikularnog ferita unutar samog zrna. Ovo implicira da se kontrolom veličine
130
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
austenitnog zrna može očekivati uticaj na sadržaj acikularnog ferita u strukturi. Nukleacija unutar
zrna se odigrava na prisutnim česticama koje dodatno smanjuju energetsku barijeru za razlaganje
austenita.
U poglavlju Zaključci su taksativno navedeni i objašnjeni najvažnija nova saznanja dobijena
radom na ovoj disertaciji. Na kraju disertacije navedena je Literatura, koja sadrži sve korišćene
reference.
3. OCENA DISERTACIJE
3.1. Savremenost, originalnost i značaj
Tema ove disertacije je proistekla iz konstantnih zahteva industrijskog sektora za proizvodnjom
čelika namenjenih naftnoj industriji, autoindustriji i teškoj mašinogradnji koji će imati zahtevane
osobine i znatno niže troškove proizvodnje, poboljšanu energetsku efikasnost i niže troškove
održavanja u toku eksplaotacije. Ovaj savremeni pristup zato ima veliki značaj jer je jedan od
ciljeva rada bio i da se osvoji tehnologija termičke obbrade koja obezbeđuje dominantno prisustvo
acikularnog ferita u strukturi.
3.2. Osvrt na referentnu i korišćenu literaturu
U toku izrade kandidat je koristio literaturu koja je referentna i uobičajena za istraživanja u oblasti
razlaganja austenita u srednjeugljeničnim čelicima. Pored klasičnih stručno-udžbeničkih knjiga,
kandidat je koristio najnovije naučne radove publikovane velikim delom nakon 2010 godine,
uključujući i 2013 godinu. Korišćenje novije literature je omogućilo da se usvoje savremena
tumačenja pojedinih pojava i procesa objašnjenih u disertaciji.
3.3. Opis i adekvatnost primenjenih naučnih metoda
Razlaganje austenita je rađeno u uslovima izotermalnog razlaganja. Uzorci su iz peći sa
kontrolisanom zaštitnom atmosferom Ar prebacivani u sono kupatilo. Nakon završenog termičkog
tretmana, izvršena su metalografska mikrostrukturna ispitivanja upotrebom svetlosne mikroskopije
i skening elektronske mikroskopije (SEM). U slučajevima kada je ispitivana nukleacija novih faza
na česticama, njihova identifikacija je vršena pomoću mikroanalizatora (EDAX). Poseban kvalitet
ovog rada je da su nakon potpunog sagledavanja mikrostrukture uzorci sečeni na dimenzije koje su
bile potrebne za ispitivanje granice tečenja uuslovima testa pritiskivanjem na uređaju za ispitivanje
jednoosnim zatezanjem. Na ovaj način se dobija direktna i nedvosmislena veza između
registrovane mikrostrukture i mehaničkih osobina. Ovaj algoritam ispitivanja predstavlja
najsavremeniji pristup ispitivanjima.
3.4. Primenjivost ostvarenih rezultata
Rezultati urađeni u okviru ove disertacije imaju veliki značaj kako sa aspekta boljeg razumevanja
faznih transformacija, tako i sa praktičnog aspekta. Poznavanje dijagrama izotermalnog razlaganja
se može direktno koristiti za projektovanje termičke ili termomehaničke obrade oba čelika.
Veliki praktičan značaj ima utvrđena zavisnost veličine polaznog austenitnog zrna na visokim
temperaturama. Ova zavisnost omogućuje određivanje temperature toplog kovanja.
Na osnovu rezultata ispitivanja u okviru ove doktorske disertacije može se očekivati primena u
oblasti termičke obrade srednjeugljeničnih čelika namenjenih autoindustriji, naftnoj industriji,
teškoj mašinogradnji itd.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
131
3.5. Ocena dostignutih sposobnosti kandidata za samostalni naučni rad
Kandidat mr Abdunnaser Hamza Fadel, dipl. inž. je tokom izrade doktorske disertacije ispoljio
izuzetnu stručnost u pripremi i realizaciji eksperimenata, korišćenju različitih tehnika
karakterizacije materijala i analizi rezultata. Kandidat je osposobljen za sveobuhvatni pristup
svakom segmentu istraživanja i poseduje sve kvalitete koji su neophodni za samostalni naučni rad.
4. Ostvareni naučni doprinos
4.1. Prikaz ostvarenih naučnih doprinosa
Naučni doprinos priložene doktorske disertacije se mogu sistematizovati na sledeći način

konstruisan je dijagram izotermalnog razlaganja V-N čelika

konstruisan je dijagram izotermalnog razlaganja Ti-V-N čelika

određen je mehanizam nukleacije faza na granicama zrna

određen je mehanizam nukleacije intragranularnih faza

utvrđena je pojava fenomena nekompletne transformacije

određena je veličina austenitnog zrna na visokim temperaturama

algoritam ispitivanja je modifikovan sa ciljem povećanja pouzdanosti
4.2 Kritička analiza rezultata istraživanja
Konstruisanje dijagrama izotermalnog razlaganja Ti-V-N i V-N čelika je bilo moguće na osnovu
rezultata veoma obimnih eksperimentalnih istraživanja. Kandidat je zato bio u mogućnosti da
jasno i nedvosmisleno zaključi pri kojim uslovima (vreme izotermalnog zadržavanja) pojedine
transformacije u toku razlaganja austenita započinju, kada se završavaju i kada započinje
izdvajanje narednih faza.
Poseban doprinos ove disertacije je određivanje nukleacije faza na granicama zrna. Utvrđeno je da
proces razlaganja austenita uvek započinje izdvajanjem faza na granicama zrna. Na visokim
temperaturama, prva faza koja nastaje je prouetektoidni ferit, dok se na nižim temperaturama prvo
stvaraju pločice Vidmanštetenovog ferita, primarni na granicama austenitnih zrna ili sekundarni na
kontaktu primarnih pločica i austenita. Kandidat je dokazao postojanje graničnih ferita nakon
veoma kratkog vremena izotermaalnog razlaganja (2 sekunde). Ovi rezultati posebno dobijaju na
značaju jer se u literaturi praktično ne komentarišu promene u toku izotermalnog razlaganja za
vremena kraća od 10 sekundi. Rezultati dobijeni u ovoj tezi, za vremena od 10 sekundi i duža su u
saglanosti sa prethodno objavljljenim rezultatima.
Značajna istraživanja u disertaciji su posvećena rasvetljavanju uslova nastanka acikularnog ferita –
intragranularno nukleirane faze koja obezbeđuje poboljšanje žilavosti. Utvrđeno je da se acikularni
ferit stvara nakon što se granice austenitnih zrna gotovo potpuno dekorišu feritima. Utvrđeno je
prisustvo dve vrste acikularnog ferita (a) acikularni ferit u bliku snopova i (b) igličasti acikularni
ferit. Igličasti acikularni ferit se karakteriše stvaranjem velikog broja pojedinačnih iglica na
česticama vanadijum nitrida, što mu daje veliki stepen dezorganizovanosti i veliki broj granica pod
velikim uglom koje povećavaju žilavost. Sa druge strane, acikularni ferit u obliku snopova takođe
nastaje inatragranularno, ali se umesto pojedinačnih zrna formiraju snopovi. Ova vrsta acikularnog
ferita se javlja na nižim temperaturama.
Nakon izotermalnog tretmana, uzorci su kaljeni u vodi, a zatim sečeni na polovine, brušeni,
polirani i nagriženi po standardnoj proceduri. Nakon detaljnog posmatranja na optičkom
132
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
mikroskopu, izabrani uzorci su posmatrani na skening elektronskom mikroskopu. Uzorci koji su
korišćeni za metalografska ispitivanja su iskorišćeni za merenje tvrdoće (jedna polovina) i za
izradu uzoraka za određivanje granice tečenja testom pritiskivanjem na uređaju za ispitivanje
jednoosnim zatezanjem.
Značajan doprinos ima i utvrđena zavisnost veličine polaznog austenitnog zrna na visokim
temperaturama. Ova zavisnost je direktno povezana sa stabilnošću pojedinih čestica koje su
inhibitori rasta zrna. Poznavanje ove zavisnosti je osnova za propisivanje tehnologije plastične
prerade na povišenim temperaturama (temperature toplog kovanja).
U radu je korišćen algoritam ispitivanja zasnovan na stavu da se sva ispitivanja moraju vršiti na
jednom uzorku. Tako je posle sečenja uzorka jedan deo korišćen za metalografska ispitivanja, a
drugi za merenje tvrdoće i mikrotvrdoće. Nakon detaljnog posmatranja na optičkom mikroskopu,
izabrani uzorci su posmatrani na skening elektronskom mikroskopu. Uzorci koji su korišćeni za
metalografska ispitivanja su iskorišćeni za merenje tvrdoće (jedna polovina) i za izradu uzoraka za
određivanje granice tečenja testom pritiskivanjem na uređaju za ispitivanje jednoosnim
zatezanjem. Na ovaj način je ostvarena najveća mogućnost da se reprezentativno povežu dobijena
svojstva sa mikrostrukturom.
4.3. Verifikacija rezultata u časopisima i saopštenjima na konferencijama
Iz rada na tezi "Razlaganje austenita u srednjeugljeničnim mikrolegiranim čelicima: mehanizam,
struktura i svojstva" koju je uradio mr Abdunnaser Hamza Fadel, dipl. inž. objavljeni su sledeći
radovi: Napomena:prvonavedeni autor je uvek autor koji je dao najveći doprinos pisanju rada:
Radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja, M21
21.1.
D.Glišić, N.Radović, A.Koprivica, A.Fadel, Dj.Drobnjak, Influence of Reheating
Temperature and Vanadium Content on Transformation Behavior and Mechanical
Properties of Medium Carbon Forging Steels, ISIJ International 50 (2010) 601-606
ISSN: 0915-1559 (IF=0.895)
21.2.
Abdunnaser Fadel, Nenad Radovic, Dragomir Glišić, Djordje Drobnjak, Intragranular
Ferrite Morphologies In Medium Carbon Vanadium-Microalloyed Steel, Journal of
Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy, ISSN: 1005-0302 DOI:
10.2298/JMMB120820001F, (IF=1.317)
Rad objavljen u istaknutom međunarodnom časopisu, M22
22.1.
Abdunnaser Fadel, Dragomir Gliŝić, Nenad Radović, Djordje Drobnjak, Influence of Cr,
Mn and Mo Addition on Structure and Properties of V Microalloyed Medium Carbon Steels,
Journal of Materials Science & Technology 28 (2012) 1053-1058 ISSN: 1005-0302
(IF=0.738)
Rad objavljen u istaknutom međunarodnom časopisu, M23
23.1.
Dragomir M. Glišić, Abdunnaser H. Fadel, Nenad A. Radović, Djordje V. Drobnjak,
Milorad M. Zrilić, Deformation Behaviour Of Two Continuously Cooled Vanadium
Microalloyed Steels At Liquid Nitrogen Temperature, Hemijska Industrija, DOI:
10.2298/HEMIND121214015G
(http://www.doiserbia.nb.rs/issue.aspx?issueid=1868)
(IF=0.208), ISSN: 0367-598X
Rad objavljen u časopisima nacionalnog značaja, kategorija M52,
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
133
52.1.
N.Radović, A.Koprivica, D.Glišić, A.Fadel, Dj.Drobnjak, Influence of Cr, Mn and Mo
on structure and properties of V microalloyed medium carbon forging steels, Metalurgija 16
(2010) 1-10 ISSN: 0354-6306
Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u celini, M33
33.1.
A.Fadel, N.Radović. D.Drobnjak, Static Recrystallization in Nb/Ti Low Carbon
Microalloyed Steel, 4th International Conference on Processing and Structure of Materials
Conf.Proc., Eds: E.Romhanji, M.T.Jovanović, N.Radović, May 2010, Palić, 13-18
ISBN: 86-87183-17-9
33.2.
N.Radovic, A.Koprivica, D.Glisic, A.Fadel, Dj.Drobnjak, Influence of V and N on
Transformation Behavior and Mechanical Properties of Medium Carbon Forging Steels,
Int.Conference on Thermomechanical Processing of Advanced Materials (THERMEC
2009), Eds. T.Chandra et al., August 25-29 2009, Berlin, Germany, ISBN 978-0-87849294-7
5. ZAKLJUČAK
Kratak osvrt na disertaciju u celini
Na osnovu svega napred iznetog, Komisija smatra da je doktorska disertacija mr Abdunnaser
Fadel-a, dipl. inž. za materijale, pod nazivom: "Razlaganje austenita u srednjeugljeničnim
mikrolegiranim čelicima: mehanizam, struktura i svojstva", ispunila ciljeve istraživanja i da
predstavlja značajan i originalni naučni doprinos u oblasti Metalurškog inženjerstva, što je
potvrđeno objavljivanjem radova u časopisima međunarodnog značaja i saopštenja na
međunarodnim i nacionalnim konferencijama.
Predlog Komisije Nastavno-naučnom veću
Komisija predlaže Nastavno-naučnom veću TMF-a da prihvati ovaj REFERAT i da ga zajedno sa
podnetom disertacijom mr Abdunnaser Fadel-a, dostavi na uvid javnosti u zakonski predviđenom
roku, i uputi na konačno usvajanje Veću naučnih oblasti tehničkih nauka Univerziteta u Beogradu,
te da nakon završetka ove procedure, pozove kandidata na usmenu odbranu disertacije, pred
Komisijom u istom sastavu
U Beogradu, 18.02.2013
ČLANOVI KOMISIJE:
1. Dr Nenad Radović, van. prof., mentor
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
2. Dr Zorica Cvijović, red. prof.,
Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
3. Dr Branka Jordović, red. prof,
Fakultet tehničkih nauka, Čačak
134
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
135
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu
održanoj 27.12.2012. godine imenovani smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o
ispunjenosti uslova za sticanje naučno-istraživačkog zvanja NAUČNI SARADNIK dr Slavice
Lazarević, dipl. inž. tehnologije. O navedenom kandidatu Komisija podnosi sledeći
IZVEŠTAJ
1.1. BIOGRAFSKI PODACI
Slavica Lazarević je rođena 1977. godine u Aranđelovcu, gde je završila osnovnu i
srednju školu. Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu je upisala 1996. godine. Diplomirala je na
ovom fakultetu 2003. godine.
Školske 2003/04. godine upisala je poslediplomske studije na Tehnološko-metalurškom
fakultetu u Beogradu na smeru Neorganska hemijska tehnologija. Magistarsku tezu pod nazivom
“Proučavanje sorpcionih svojstava sepiolita” pod mentorstvom dr Rada Petrović uspešno je
odbranila 2007. godine.
Izradu doktorske disertacije pod nazivom “Proučavanje uticaja različitih postupaka
modifikacije na fizičko-hemijske karakteristike i sorpciona svojstva sepiolita” pod
mentorstvom dr Rada Petrović, prijavila je 2010. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u
Beogradu, na Katedri za neorgansku hemijsku tehnologiju. Doktorsku disertaciju je odbranila
05.12.2012. godine i time stekla zvanje doktora tehničkih nauka, za oblast hemija i hemijska
tehnologija.
Od 2004. godine do 2008. radila je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu kao
istraživač pripravnik, a od 2008. godine radi na Tehnološko-metalurškom fakultetu u svojstvu
istraživača saradnika. Školske 2011/2012. godine, Slavica Lazarević je učestvovala u izvođenju
vežbi iz predmeta “Kvalitet voda” na Katedri za hidrotehniku i vodno-ekološko inženjerstvo na
Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Slavica Lazarević je učestvovala na istraživanjima u okviru šest domaćih i dva
međunarodna naučno-istraživačka projekta. Autor je ili koautor ukupno 21 naučnog rada i
saopštenja na međunarodnom nivou i 10 naučnih radova i saopštenja na nacionalnom nivou.
Učestvovala je u realizaciji osam elaborata i studija, u izradi više diplomskih radova i u izvodjenju
vežbi gde je bila potrebna primena instrumentalnih metoda iz predmeta iz oblasti neorganske
hemijske tehnologije. Pored navedenog, recenzirala je radove za vrhunske međunarodne časopise
Journal of Chromatography A, Journal of Chemical & Engineering Data, za istaknuti međunarodni
časopis Chemical Engineering and Processing: Process Intensification i međunarodne časopise
Chemical Engineering Communications i Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly.
Član je Srpskog hemijskog društva.
1.2. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD
Slavica Lazarević je u svojstvu istraživača pripravnika i istraživača saradnika,
učestvovala u realizaciji dva projekta osnovnih istraživanja koje je finansiralo Ministarstvo za
nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i to: “Molekularno dizajniranje monolitnih i
kompozitnih materijala”, evidencioni broj 1431 (2002-2005) i “Sinteza, struktura, svojstva i
primena funkcionalnih nanostrukturnih keramičkih i biokeramičkih materijala”, evidencioni broj
142070B (2006-2010). Trenutno je angažovana na projektu “Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i
primena nanostrukturnih, multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava”, evidencioni broj III
136
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
45019. Od 2005. godine do 2007. godine bila je angažovana na projektu tehnološkog razvoja pod
evidencionim brojem 7057B. Tokom 2004. godine bila je angažovana na realizaciji inovacionog
projekta pod evidencionim brojem 2082, a tokom 2007. godine na realizaciji inovacionog projekta
pod evidencionim brojem 401-00-218/2007-01/10-IP (Tip 1)/10. Takođe je učestvovala u
realizaciji dva međunarodna EUREKA projekta i to: “E!3303 - BIONANOCOMPOSIT Hydroxyapatite Nanocomposite Ceramics-New Implant Material for Bone Substitutes” i “E!4141ECOSAFETY- Measures for providing a quality and safety in food chain”.
Slavica Lazarević se u proteklom periodu posebno bavila istraživanjima u oblasti
pripreme, modifikacije i karakterizacije glinenih minerala i u oblasti primene dobijenih materijala,
sa naglaskom na primeni u oblasti sorpcije zagađujućih supstanci iz tečne i gasovite faze. U svom
dosadašnjem radu pokazala je samostalnost u kreiranju i realizaciji eksperimenata, kao i u obradi
eksperimentalnih rezultata. Rezultati koji su prikazani u okviru magistarske teze i doktorske
disertacije značajno su doprineli realizaciji više naučno-istraživačkih projekata i potvrdili
istraživačku kompetentnost kandidata.
Slavica Lazarević do sada je objavila osam radova u vrhunskim međunarodnim
časopisima (M21), jedan rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M22), jedan rad u časopisu
međunarodnog značaja (M23), jedan rad u časopisu nacionalnog značaja (M51), tri rada saopštena
na skupu međunarodnog značaja štampan u celini (M33), dva rada saopštena na skupu
nacionalnog značaja štampana u celini (M63), osam radova saopštenih na skupovima
međunarodnog značaja štampanih u izvodu (M34), sedam radova saopštenih na skupovima
nacionalnog značaja štampanih u izvodu (M64).
2. NAUČNA KOMPETENTNOST
2.1. OBJAVLJENI I SAOPŠTENI NAUČNI RADOVI I DRUGI VIDOVI ANGAŽOVANJA
U NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOM I STRUČNOM RADU
1.
Naučni radovi objavljeni u časopisima međunarodnog značaja (M20)
1.1 Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21)
1.1.1. S.Lazarević, I.Janković-Častvan, D.Jovanović, S.Milonjić, Dj.Janaćković, R.Petrović,
Adsorption of Pb2+, Cd2+ and Sr2+ ions onto natural and acid-activated sepiolites, Appl.
Clay Sci., 37 (2007) 47-57 (ISSN 0169-1317, IF 1,861).
1.1.2. I.Janković-Častvan, S.Lazarević, D.Tanasković, A.Orlović, R.Petrović, Đ.Janaćković,
Phase transformation in cordierite gel obtained by non-hydrolytic sol-gel route, Ceram. Int.,
33 (2007) 1263-1268 (ISSN 0272-8842, IF 1,360).
1.1.3. I.Janković-Častvan, S. Lazarević, B. Jordović, R. Petrović, D. Tanasković, Dj. Janaćković,
Electrical properties of cordierite obtained by non-hydrolytic sol-gel method, J. Eur. Ceram.
Soc., 27 (2007) 3659-3661 (ISSN 0955-2219, IF 1,562).
1.1.4. S. Lazarević, Ž. Radovanović, Dj. Veljović, A. Onjia, Dj. Janaćković, R. Petrović,
Characterization of sepiolite by inverse gas chromatography at infinite and finite surface
coverage, Appl. Clay Sci., 43 (2009) 41-48 (ISSN 0169-1317, IF 2,005).
1.1.5. Slavica Lazarević, Ivona Janković-Častvan, Veljko Djokić, Željko Radovanović, Djordje
Janaćković, Rada Petrović, Iron-Modified Sepiolite for Ni2+ Sorption from Aqueous
Solution: An Equilibrium, Kinetic, and Thermodynamic Study, J. Chem. Eng. Data, 55
(2010) 5681–5689 (ISSN 0021-9568, IF 2,784).
1.1.6. V. Marjanović, S. Lazarević, I. Janković- Častvan, B. Potkonjak, Ð. Janaćković, R.
Petrović, Chromium (VI) removal from aqueous solutions using mercaptosilane
functionalized sepiolites, Chem. Eng. J., 166 (2011) 198–206 (ISSN 1385-8947, IF 3,074).
1.1.7. Slavica Lazarević, Ivona Janković-Častvan, Antonije Onjia, Jugoslav Krstić, Djordje
Janaćković, Rada Petrović, Surface Characterization of Iron-Modified Sepiolite by Inverse
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
137
Gas Chromatography, Ind. Eng. Chem. Res., 50 (2011) 11467–11475. (ISSN 0888-5885, IF
2,072)
1.1.8. Slavica Lazarević, Ivona Janković-Častvan, Branislav Potkonjak, Djordje Janaćković,
Rada Petrović, Removal of Co2+ ions from aqueous solutions using iron-functionalized
sepiolite, Chem. Eng. Process., 55 (2012) 40–47 (ISSN 0255-2701, IF (2010) = 1,729).
1.2. Radovi u istaknutom međunarodnom časopisu (M22)
1.2.1. S. Lazarevic, I. Jankovic-Castvan, D. Tanaskovic, V. Pavicevic, Dj. Janackovic, R. Petrovic,
Sorption of Pb2+, Cd2+, and Sr2+ Ions on Calcium Hydroxyapatite Powder Obtained by the
Hydrothermal Method, J. Environ. Eng., 134 (2008) 683-688 (ISSN 0733-9372, IF (2007) =
1,174).
1.3. Radovi u časopisima međunarodnog značaja (M23)
1.3.1. Slavica Lazarević, Ivona Janković-Častvan, Željko Radovanović, Branislav Potkonjak,
Đorđe Janaćković, Rada Petrović, Sorption of Cu2+ and Co2+ from aqueous solutions onto
sepiolite: an equilibrium, kinetic and thermodynamic study, J. Serb. Chem. Soc., 76 (1)
(2011) 101–112 (ISSN 0352-5139, IF 0,725).
2. Zbornici međunarodnih naučnih skupova (M30)
2.1. Saopštenja na međunarodnim skupovima štampana u celini (M33)
2.1.1. Slavica Lazarević, Violeta Arsovski, Bojan Jokić, Ivona Janković-Častvan, Đorđe
Janaćković, Rada Petrović, Adsorption of nickel ions from aqueous solutions by manganese
oxide-coated sepiolite, 43th International October Conference on Mining and Metallurgy,
Kladovo, 2011, 473-477.
2.1.2. Vеsna Marjanović, Slavica Lazarević, Đorđe Janaćković, Rada Petrović, Adsorption
mechanisms of Cr (VI) on the organosilane functionalized materials, 44th International
October Conference on Mining and Metallurgy, Bor, Serbia, 2012, 637-642.
2.1.3. Marija Mihajlović, Slavica Lazarević, Ivona Janković-Častvan, Bojan Jokić, Đorđe
Janaćković, Rada Petrović, Adsorption of zinc ions from aqueous solutions by natural and
iron-oxide coated zeolite, 44th International October Conference on Mining and Metallurgy,
Bor, Serbia, 2012, 339-342.
2.2. Saopštenja na međunarodnim skupovima štampana u izvodu (M34)
2.2.1. D. Stojanović, Z. Stojanović, Z. Dubajić, I. Janković-Častvan, S. Lazarević, R. Petrović,Đ.
Janaćković, Formation of bioactive glass-apatite coatings for titanium implant, 9th Congres
of the Bakcan Stomatological Society, Abstract Book, Ohrid, Macedonia, 2004,p.269.
2.2.2. I.Janković-Častvan, S.Lazarević, S.Orlović, R.Petrović, B.Jokić, Đ.Janaćković,
Characterization of Cordierite Catalyst Support Synthesized by the Non-Hydrolytic Sol-Gel
Process, International Symposium Catalytic processes an advanced micro- and mesoporous
material, Book of Abstracts, p.108, Nessebar, Bulgaria, 2005, p.108.
2.2.3. S.Lazarević, D.Tanasković, I.Janković-Častvan, V.Pavićević, Đ.Janaćković, R. Petrović,
Adsorption of Pb2+, Cd2+ and Sr2+ ions on HAP powder obtained by hydrothermal
decoposition of urea and calcium-EDTA chelates, 6th European Meeting of Environmental
Chemistry, Belgrade, 2005, p.120.
2.2.4. S. Lazarević, B. Jokić, Đ. Veljović, D. Tanasković, R. Petrović, A. Orlović, Đ. Janaćković,
Micro–and mesoporous spherical carbon particles obtained by ultrasonic spray pyrolysis,
International Symposium Catalitic processes on advanced micro-and mesoporous material,
Book of Abstracts, p.109, Nessebar, Bulgaria, 2005, p.109.
2.2.5. Dj.Veljović, B.Jokić, D.Tanasković, I.Janković-Častvan, S.Lazarević, R.Petrović,
Dj.Janaćković, Characterization of HAP Ceramics Obtained by Sintering and Hot Pressing,
5th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European
Countries, Ohrid, Macedonia, 2006.
138
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
2.2.6. Slavica Lazarević, Ivona Janković-Častvan, Bojan Jokić, Rada Petrović, Djordje
Janaćković, Preparation, Characterization and Sorption Properties of Sepiolite-Iron Oxide
System, Second International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials,
Strasbourg, France, 2011.
2.2.7. I. Jankovic-Castvan, S. Lazarevic, V. Djokic, R. Petrovic, Dj. Janackovic, Novel
Nanocomposites Based on Sepiolite and Carbon, Second International Conference on
Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, Strasbourg, France, 2011.
2.2.8. Vеsna Marjanović, Slavica Lazarević, Đorđe Janaćković, Rada Petrović, Adsorption of Cr
(VI) onto from aqueous solution onto organofunctionalized fully-acid activated sepiolite,
Electra VII, Sedma međunarodna naučno-stručna konferencija o sistemu upravljanja
zaštitom životne sredine u elektroprivredi i međusobno zavisnim kompanijama,
Kopaonik,13 - 16.novembra 2012.
3.
Naučni radovi objavljeni u časopisima nacionalnog značaja (M50)
3.1. Vodeći časopisi nacionalnog značaja (M51)
3.1.1. S. Lazarević, I.Janković-Častvan, M.Ilić, Đ.Janaćković, R.Petrović, “Sorpcija jona olova,
kadmijuma i stroncijuma iz vodenih rastvora na sepiolitu”, Hemijska industrija, 60 (2006)
15-22.
4.
Zbornici nacionalnih naučnih skupova (M60)
4.1. Saopštenja na nacionalnim skupovima štampana u celini (M63)
4.1.1. S.Lazarević, I.Janković-Častvan, B.Jokić, M.Ilic, R.Petrović, Đ.Janaćković, “Ispitivanje
sorpcije Pb2+-jona na sepiolitu”, XLIII savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd,
2005, str. 267-270.
4.1.2. S. Lazarević, I. Janković-Častvan, D. Tanasković, S. Drmanić, Đ. Janaćković, R. Petrović
“Primena sepiolita za dekolorizaciju sojinog ulja”, Izvod radova XLV savetovanja Srpskog
hemijskog društva, Novi Sad, 2007, str.178-181.
4.2.
Saopštenja na nacionalnim skupovima štampana u izvodu (M64)
4.2.1. D.Stojanović, R.Petrović, Đ.Janaćković I. Janković-Častvan, B.Jokić, Đ.Veljović,
S.Lazarević, “Sinteza i karakterizacija kalcijum-hidroksiapatita katalitičkom razgradnjom
uree ureazom”, Drugi seminar mladih istraživača, Program i zbornik abstrakata,str. 12,
SANU, Beograd, 2003.
4.2.2. S.Lazarević, R.Petrović, I. Janković-Častvan, B.Jokić, Đ.Veljović, Đ.Janaćković,
“Ispitivanje površinskih svojstava sapiolita”, Izvod radova XLII savetovanja Srpskog
hemijskog društva, str. 114, Novi Sad, 2004.
4.2.3. D.Stojanović, R.Petrović, Đ.Janaćković I.Častvan-Janković, B.Jokić, Đ.Veljović,
S.Lazarević, “Sinteza kalcijum-hidroksiapatita razlaganjem uree ureazom”,Izvod radova
XLII savetovanja Srpskog hemijskog društva, str. 108, Novi Sad, 2004.
4.2.4. I.Janković-Častvan, S.Lazarević, A.Orlović, R.Petrović, B. Jokić, Đ.Janaćković, “Sinteza
kordijerita nehidrolitičkim sol-gel postupkom”, Četvrti seminar mladih istraživača,
Program i zbornik abstrakata, str. IV/1, SANU, Beograd, 2005.
4.2.5. S.Lazarević, B.Jokić, I.Janković-Častvan, J.Krstić, R.Petrović, A.Orlović, Đ.Janaćković,
“Sinteza nanostrukturnih sfernih čestica ugljenika metodom ultrasonične sprej pirolize”
Četvrti seminar mladih istraživača, Program i zbornik abstrakata, str. IV/2, SANU,
Beograd, 2005.
4.2.6. S. Lazarević, I. Janković-Častvan, B. Jokić, Dj. Veljović, Ž. Radovanović, R. Petrović, Đ.
Janaćković, “Karakterizacija površine sepiolita primenom inverzne gasne hromatografije”
Šesta konferencija mladih istraživača, SANU, Beograd, 2007.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
139
4.2.7. S. Lazarević, I. Janković-Častvan, B. Jokić, Đ. Veljović, Ž. Radovanović, R. Petrović, Đ.
Janaćković, Ispitivanje sorpcionih svojstava aktivnih ugljeva “Trayal” i “Norit”, Program i
zbornik abstrakata, str. 200, 5 Simpozijum-Hemija i zaštita životne sredine, Tara, 2008.
5.
Magistraske i doktorske teze (M70)
5.1. Odbranjena doktorska disertacija (M71)
5.1.1. Slavica Lazarević, “Proučavanje uticaja različitih postupaka modifikacije na fizičkohemijske karakteristike i sorpciona svojstva sepiolita” TMF, Univerzitet u Beogradu,
Beograd 2012.
5.2. Odbranjena magistarska teza (M72)
5.2.1. Slavica Lazarević, “Proučavanje sorpcionih svojstava sepiolita”, TMF, Univerzitet u
Beogradu, Beograd 2007.
6.
Naučna saradnja i saradnja sa privredom
6.1. Učešće u međunarodnim naučnim projektima
6.1.1. EUREKA Project E!3303 - BIONANOCOMPOSIT - Hydroxyapatite Nanocomposite
Ceramics-New Implant Material for Bone Substitutes (evidencioni broj kod MNZŽ R
Srbije 401-00-67/2005-01/02).
6.1.2. EUREKA Project E!4141- ECOSAFETY- Measures for providing a quality and safety in
food chain (evidencioni broj kod MNTR R Srbije 404-02-00003/2008-01/01).
6.2.
Učešće u projektima, studijama, elaboratima i sl. sa privredom; učešće u
projektima finansiranim od strane nadležnog Ministarstva
6.2.1. “Molekularno dizajniranje monolitnih i kompozitnih materijala”, evidencioni broj: 1431,
2002-2005.
6.2.2.“Razvoj tehnologije proizvodnje savremenih materijala na bazi sepiolita”, evidencioni broj:
2082, 2004. (inovacioni projekat).
6.2.3. “Razvoj mineralnih sorbenata na bazi bentonita i sepiolita za potrebe prehrambene
industrije, evidencioni broj: 7057B, 2005-2007.
6.2.4. “Sinteza, struktura, svojstva i primena funkcionalnih nanostrukturnih keramičkih i
biokeramičkih materijala”, evidencioni broj 142070B, 2006-2010.
6.2.5. “Izrada prototipa uređaja za regeneraciju iskorišćenih mineralnih elektroizolacionih ulja
metodom sorpcije na mineralnom sorbentu”, ev.br. 401-00-218/2007-01/10-IP (Tip 1)/10,
2007. (inovacioni projekat).
6.2.6. “Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena nanostrukturnih, multifunkcionalnih
materijala definisanih svojstava”, evidencioni broj: III 45019, 2011-2014.
Elaborati i studije:
6.2.7. Đ.Janaćković, R.Petrović, I. Janković-Častvan, B.Jokić, Đ.Veljović, S.Lazarević,
V.Rajaković, “Ispitivanje fizičko-hemijskih svojstava I mogućnosti primene sepiolita sa
lokaliteta Slovići”, TMF, januar 2004.
6.2.8. Đ.Janaćković, R.Petrović, I. Janković-Častvan, B.Jokić, Đ.Veljović, S.Lazarević, “Fizičkohemijska i tehnološka ispitivanja sepiolita sa lokaliteta Tolića kosa-reka Smrduša”, TMF,
januar 2004.
6.2.9. Đ.Janaćković, R.Petrović, I. Janković-Častvan, B.Jokić, Đ.Veljović, S.Lazarević,
“Kvalitatina i kvantitativna određivanja hemijskih elemenata odnosno jedinjenja”, TMF,
januar 2004.
6.2.10. Đ.Janaćković, R.Petrović, I. Janković-Častvan, B.Jokić, Đ.Veljović, S.Lazarević, “Fizičkohemijska i tehnološka ispitivanja bentonita sa lokaliteta Suvi do, Ćirkovska kosa,Potočić,
Sibnica, Beloljin i Petrovac na Mlavi , TMF, januar 2004.
140
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
6.2.11. Dj. Janaćković, R. Petrović, I. Janković-Častvan, B. Jokić, Dj. Veljović, S. Lazarević,
“Određivanje kvaliteta rezervi opekarskih glina sa lokaliteta Okanj-Melenci”, TMF, 2004.
6.2.12. Dj. Janaćković, R. Petrović, I. Janković-Častvan, B. Jokić, Dj. Veljović, S. Lazarević,
“Određivanje kvaliteta rezervi opekarskih glina sa lokaliteta Morjan-Čalma”, TMF, 2004.
6.2.13. Dj. Janaćković, R. Petrović, I. Janković-Častvan, B. Jokić, S. Lazarević, “Fizičko-hemijska i
tehnološka ispitivanja bentonita sa lokaliteta Zvezdan-Đula, Šarbanovac-Velika Padina,
Tijovac-Svrljig, Izvor-Svrljig i Bogovina”, TMF, Beograd, 2005.
6.2.14. Dj. Janaćković, R. Petrović, I. Janković-Častvan, B. Jokić, S. Drmanić, S. Lazarević,
“Fizičko-hemijska i tehnološka ispitivanja sepiolita sa lokaliteta Tolića Kosa i Reka Smrduša”,
TMF, Beograd, 2005.
3. ANALIZA PUBLIKOVANIH RADOVA
Rezultati proučavanja sorpcije jona olova, kadmijuma i stroncijuma, iz vode na prirodnim
sepiolitima iz različitih nalazišta, kao i uticaj postupka modifikacije sepiolita kiselinskom
aktivacijom na sorpcioni kapacitet, prikazani su u radovima 1.1.1., 3.1.1. i 4.1.1. Sorpcija
navedenih jona iz vodenog rastvora rezultat je istovremenog odigravanja procesa jonske izmene sa
Mg2+ jonima iz sepiolitske strukture i specifične sorpcije. Poređenjem maksimalnih sorpcionih
kapaciteta utvrđeno je da je i pored povećanja specifične površine i zapremine pora sepiolita,
sorpcioni kapacitet kiselinski aktiviranog sepiolita smanjen, jer se kiselinskom aktivacijom
smanjuje broj Mg-OH grupa kao centara za specifičnu sorpciju i jonsku izmenu. U cilju
objašnjenja mehanizama sorpcije, u radovima 1.1.1. i 4.1.1. dati su rezultati određivanja
površinskih svojstava sepiolita i kiselinski aktiviranog sepiolita: tačka nultog naelektrisanja,
konstante jonizacije i relativna kiselost površinskih funkcionalnih grupa.
U radovima 1.3.1. i 1.1.5. ispitane su mogućnosti primene prirodnog sepiolita za sorpciju
jona Cu2+, Co2+ i Ni2+ iz vodenog rastvora. U cilju povećanja afiniteta i selektivnosti prema jonima
i molekulima, kao i poboljšanja opštih fizičko-hemijskih svojstava sepiolit je modifikovan
primenom gvožđe(III)-hlorida u baznim uslovima i mangan(IV)-oksidom. Sorpcioni kapacitet
sepiolita modifikovanog gvožđe(III)-hloridom za Co2+ i Ni2+ jone je povećan usled veće
specifične sorpcije i veće jonske izmene (rezulatati prikazani u radovima 1.1.5. i 2.2.6.), dok je u
slučaju modifikacije mangan(IV)-oksidom sorpcioni kapacitet za Ni2+ bio približno isti kao
kapacitet prirodnog sepiolite (rad 2.1.1.). Takođe je praćena kinetika sorpcije metala i ispitan uticaj
pH vrednosti i temperature na sorpcioni kapacitet. Proces sorpcije ispitanih jona na prirodnom, kao
i na sepiolitu modifikovanom gvožđe(III)-oksihidroksidima najbolje se opisuje Langmuir-ovom
izotermom.
Promena pH vrednosti, u oblasti u kojoj ne dolazi do rastvaranja sorbenta i hidrolize jona,
nije bitno uticala na količinu sorbovanih jona na prirodnom sepiolitu, kao ni na uzorku
modifikovanim gvožđe(III)-oksihidroksidima (radovi 1.1.5 i 1.1.8.) Sorpcija Cu2+, Co2+ i Ni2+ jona
raste sa porastom temperature. Pozitivne vrednosti promene entalpije sorpcije pokazuju da je
sorpcija endoterman proces. Ispitivanje kinetike sorpcije, pri istoj polaznoj koncentraciji jona
metala pokazalo je da kinetički model pseudo-drugog reda najbolje opisuje eksperimentalne
rezultate.
U radovima 1.2.1. i 2.2.3. prikazana je karakterizacija praha kalcijum-hidroksiapatita koji
je sintetizovan hidrotermalnom metodom. Ispitana su površinska svojstva dobijenog sorbenta,
ispitana je sorpcija Pb2+, Cd2+ i Sr2+ jona i određen je dominatan mehanizam sorpcije. Na osnovu
sorpcionih izotermi utvrđeno je da efikasnost sorpcije opada u nizu: Pb2+> Cd2+ > Sr2+.
U radovima 1.1.6., 2.1.2. i 2.2.8. prikazani su rezultati proučavanja uticaja
funkcionalizacije prirodnih i kiselinski aktiviranih sepiolita primenom organosilana na fizičkohemijska svojstva, kao i na kapacitet sorpcije šestovalentnog hroma iz vodenih rastvora. Sorpcija
je ispitana pri različitim pH vrednostima, utvrđeni su dominantni mehanizmi sorpcije i određeni
termodinamički parametri sorpcije. Kapacitet sorpcije funkcionalizovanog kiselinski aktiviranog
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
141
sepiolita je veći od kapaciteta sorpcije funkcionalizovanog prirodnog sepiolita. Sorpcija Cr(VI) na
merkapto-silaniziranom sorbentu se zasniva na elektrostatičkim interakcijama između Cr(VI)
anjona i protonovanih merkapto grupa, kao i na elektrostatičkom privlačenju između Cr3+ jona
nastalih redukcijom Cr(VI) i sulfonatnih grupa dobijenih oksidacijom merkapto grupa.
Adsorpcija organskih molekula u gasovitoj sredini na prirodnom sepiolitu i sepiolitu
modifikovanom primenom gvožđe(III)-hlorida u baznim uslovima određena su primenom inverzne
gasne hromatografije, a rezultati su prikazani u radovima 1.1.4, 4.2.6. i 1.1.7. Primenom inverzne
gasne hromatografije u uslovima nulte prekrivenosti u temperaturnom opsegu 483-513 K
izračunate su vrednosti osnovnih termodinamičkih parametara adsorpcije (slobodne površinske
energije, standardne promene entalpije i entropije adsorpcije) kao i specifična i disperzivna
komponenta slobodne energije adsorpcije. Rezultati ispitivanja interakcija uzoraka sepiolita
(prirodnog i modifikovanog primenom gvožđe(III)-hlorida u baznim uslovima) i kiselih, baznih i
amfoternih organskih molekula pokazali su da je površina ispitanih uzoraka baznog karaktera.
Na osnovu dobijenih adsorpcionih izotermi za n-heksan, benzen, hloroform i
tetrahidrofuran na uzorcima sepiolita primenom inverzne gasne hromatografije u uslovima
konačne prekrivenosti u temperaturnom opsegu 483-513 K i B.E.T. jednačine izračunate su
vrednosti specifične površine, izosterične toplote adsorpcije, kao i raspodela adsorpcione energije.
Površina sepiolita pokazuje povećani afinitet prema hloroformu usled uspostavljanja jakih kiselobaznih interakcija.
Sinteza kordijerita nehidrolitičkim sol-gel postupkom prikazana je u radovima 1.1.2.,
2.2.2. i 4.2.4., a električna svojstva tako dobijenog kordijerita prikazana su u radu 1.1.3. Kinetički
parametri kristalizacije μ-kordijerita su određeni diferencijalno-termijskom analizom u
neizotermskim uslovima. Vrednost dielektrične konstante sinterovanih kordijeritnih materijala
opada sa sniženjem temperature sinterovanja, usled većeg udela vazduha u porama uzoraka koji su
u manjem stepenu sinterovani na nižim temperaturama. Vrednosti dielektričnih gubitaka i
dielektrične konstante pokazuju da je ovako dobijen kordijeritni materijal pogodan za primenu u
visokofrekventnoj elektronici.
4. CITIRANOST RADOVA KANDIDATA
Radovi dr Slavice Lazarević su u proteklom periodu citirani ukupno 79 puta bez
autocitata (citiranost je data prema bazi SCOPUS). Citirani su sledeći radovi:
1.1.1.
1.
2.
3.
4.
5.
S.Lazarević, I.Janković-Častvan, D.Jovanović, S.Milonjić, Dj.Janaćković, R.Petrović,
Adsorption of Pb2+, Cd2+ and Sr2+ ions onto natural and acid-activated sepiolites, Appl.
Clay Sci., 37 (2007) 47-57 (ISSN 0169-1317, IF 1,861).
Daković, A., Kragović, M., Rottinghaus, G.E., Ledoux, D.R., Butkeraitis, P.,
Vojislavljević, D.Z., Zarić, S.D., Stamenić, L., Preparation and characterization of zincexchanged montmorillonite and its effectiveness as aflatoxin B 1 adsorbent, Materials
Chemistry and Physics 137 (1) (2012) 213-220.
Benli, B., Du, H., Celik, M.S., The anisotropic characteristics of natural fibrous sepiolite as
revealed by contact angle, surface free energy, AFM and molecular dynamics simulation,
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 408 (2012) 22-31.
Rodrigues, L.A., Campos, T.M.B., Alvarez-Mendes, M.O., Coutinho, A.D.R., Sakane,
K.K., Thim, G.P., Phenol removal from aqueous solution by carbon xerogel, Journal of SolGel Science and Technology 63 (2) (2012) 202-210.
Alver, B.E., Sakizci, M., Ethylene adsorption on acid-treated clay minerals, Adsorption
Science and Technology 30 (3) (2012) 265-273.
Ansanay-Alex, S., Lomenech, C., Hurel, C., Marmier, N., Adsorption of nickel and arsenic
from aqueous solution on natural sepiolite, International Journal of Nanotechnology 9 (3-7)
(2012) 204-215.
142
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Ou, Q., Zhou, L., Zhao, S., Geng, H., Hao, J., Xu, Y., Chen, H., Chen, X., Self-templated
synthesis of bifunctional [email protected] magnetic sub-microspheres for toxic metal ions
removal, Chemical Engineering Journal 180 (2012) 121-127.
Coruh, S., Geyikci, F., Elevli, S., Adsorption of neutral red dye from an aqueous solution
onto natural sepiolite using full factorial design, Clays and Clay Minerals 59 (6) (2011)
617-625.
He, M., Zhu, Y., Yang, Y., Han, B., Zhang, Y., Adsorption of cobalt(II) ions from aqueous
solutions by palygorskite, Applied Clay Science 54 (3-4) (2011) 292-296.
Rodrigues, L.A., da Silva, M.L.C.P., Alvarez-Mendes, M.O., Coutinho, A.D.R., Thim,
G.P., Phenol removal from aqueous solution by activated carbon produced from avocado
kernel seeds, Chemical Engineering Journal 174 (1) (2011) 49-57.
Liang, X., Xu, Y., Sun, G., Wang, L., Sun, Y., Sun, Y., Qin, X., Preparation and
characterization of mercapto functionalized sepiolite and their application for sorption of
lead and cadmium, Chemical Engineering Journal 174 (1) (2011) 436-444.
Huang, Y., Feng, Q., Wang, W, Sepiolite/CuFe2O4 composite: A magnetic absorbent for
removal of contaminants from water, Advanced Materials Research 284-286 (2011) 114119.
Ren, R.-S., Jiang, D.-H., Shi, F.-E., Chen, Y.-N., Sorption equilibrium and kinetic studies
of Cu(II) from wastewater with modified sepiolites, 5th International Conference on
Bioinformatics and Biomedical Engineering, iCBBE 2011, art. no. 5781111.
Eren, E., Gumus, H., Characterization of the structural properties and Pb(II) adsorption
behavior of iron oxide coated sepiolite, Desalination 273 (2-3) (2011) 276-284.
Padilla-Ortega, E., Leyva-Ramos, R., Mendoza-Barron, J., Guerrero-Coronado, R.M.,
Jacobo-Azuara, A., Aragon-Piña, A., Adsorption of heavy metal ions from aqueous
solution onto sepiolite Adsorption Science and Technology 29 (6) (2011) 569-584.
Liang, X., Xu, Y., Wang, L., Sun, G., Qin, X., Sun, Y., In-situ immobilization of cadmium
and lead in a contaminated agricultural field by adding natural clays combined with
phosphate fertilizer, Huanjing Kexue Xuebao/Acta Scientiae Circumstantiae 31 (5) (2011)
1011-1018.
Huang, Y., Feng, Q.-M., Dong, F.-Q., Wang, W.-Q., Preparation and properties of
CuFe2O4/sepiolite magnetic adsorbent, Gongneng Cailiao/Journal of Functional Materials
42 (4) (2011) 760-762.
Tagliaferro, G.V., Pereira, P.H.F., Rodrigues, L.A., Pinto Da Silva, M.L.C., Cadmium, lead
and silver adsorptio in hydrous niobium oxide prepared by homogeneous solution method,
Quimica Nova 34 (1) (2011) 101-105.
Li, J., Li, Y., Zhou, C., Wang, C., Hong, S., Adsorption kinetics and thermodynamics of
methyl orange onto surfactant-modified sepiolite Advanced Materials Research 178 (2011)
17-23.
Ali, I.M., Kotp, Y.H., El-Naggar, I.M., Thermal stability, structural modifications and ion
exchange properties of magnesium silicate, Desalination 259 (1-3) (2010) 228-234.
Xu, Y.-M., Liang, X.-F., Sun, G.-H., Sun, Y., Qin, X., Wang, L., Dai, X.-H., Effects of acid
and heating treatments on the structure of sepiolite and its adsorption of lead and cadmium,
Huanjing Kexue/Environmental Science 31 (6) (2010) 1560-1567.
Eloussaief, M., Benzina, M., Efficiency of natural and acid-activated clays in the removal
of Pb(II) from aqueous solutions, Journal of Hazardous Materials 178 (1-3) (2010) 753757.
Isik, I., Uz, V., Austin, G.S., Işik, C.E., Characterization and utilization of nodular sepiolite
(meerschaum) from Eskisehir (Turkey) Applied Clay Science 49 (1-2) (2010) 29-32.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
143
Rodrigues, L.A., Maschio, L.J., da Silva, R.E., da Silva, M.L.C.P., Adsorption of Cr(VI)
from aqueous solution by hydrous zirconium oxide, Journal of Hazardous Materials 173 (13) (2010) 630-636.
Kuncek, I., Sener, S., Adsorption of methylene blue onto sonicated sepiolite from aqueous
solutions, Ultrasonics Sonochemistry 17 (1) (2010) 250-257.
Vega, F.A., Covelo, E.F., Andrade, M.L., The role of cation exchange in the sorption of
cadmium, copper and lead by soils saturated with magnesium, Journal of Hazardous
Materials 171 (1-3) (2009) 262-267.
Shi, T., Jia, S., Chen, Y., Wen, Y., Du, C., Guo, H., Wang, Z., Adsorption of Pb(II), Cr(III),
Cu(II), Cd(II) and Ni(II) onto a vanadium mine tailing from aqueous solution, Journal of
Hazardous Materials 169 (1-3) (2009) 838-846.
Ijagbemi, C.O., Baek, M.-H., Kim, D.-S., Montmorillonite surface properties and sorption
characteristics for heavy metal removal from aqueous solutions, Journal of Hazardous
Materials 166 (1) (2009) 538-546.
Donat, R., The removal of uranium (VI) from aqueous solutions onto natural sepiolite,
Journal of Chemical Thermodynamics 41 (7) (2009) 829-835.
Shao, D.D., Fan, Q.H., Li, J.X., Niu, Z.W., Wu, W.S., Chen, Y.X., Wang, X.K., Removal
of Eu(III) from aqueous solution using ZSM-5 zeolite, Microporous and Mesoporous
Materials 123 (1-3) (2009) 1-9.
Ugurlu, M., Adsorption of a textile dye onto activated sepiolite, Microporous and
Mesoporous Materials 119 (1-3) (2009) 276-283.
Li, Z., Tang, X., Chen, Y., Wang, Y., Sorption behavior and mechanism of Pb(II) on
chinese loess, Journal of Environmental Engineering 135 (1) (2009) 58-67.
Cinar, M., Can, M.F., Sabah, E., Karagüzel, C., Celik, M.S., Rheological properties of
sepiolite ground in acid and alkaline media, Applied Clay Science 42 (3-4) (2009) 422-426.
Šljivić, M., Smičiklas, I., Pejanović, S., Plećaš, I., Comparative study of Cu2+ adsorption on
a zeolite, a clay and a diatomite from Serbia, Applied Clay Science 43 (1) (2009) 33-40.
Barrera, A., Muramatsu, K., Viveros, T., Gomez, S., Montoya, J.A., del Angel, P., Perez,
G., Campa-Molina, J., Influence of the type of sepiolite on the modification of the poresize distribution in γ-Al2O3 supports, Applied Clay Science 42 (3-4) (2009) 415-421.
1.1.2. I.Janković-Častvan, S.Lazarević, D.Tanasković, A.Orlović, R.Petrović, Đ.Janaćković,
Phase transformation in cordierite gel obtained by non-hydrolytic sol-gel route, Ceram. Int.,
33 (2007) 1263-1268 (ISSN 0272-8842, IF 1,360).
35.
Wang, S., Lu, H., Hou, Z., Niu, C., Xue, Z., Wang, H., Wang, C., Effects of technique
parameters on gelating process of cordierite ceramics derived from sol-microemulsion-gel
method, Key Engineering Materials 512-515 (2012) 1119-1123.
36.
Tang, F.-H., Zhuang, J.-D., Fei, F., Liu, Q.,Combinatorial optimization of Ba/Fe-cordierite
solid solution (Ba0.05Fe0.1Mg)2Al4Si5O18 for high infrared radiance materials, Chinese
Journal of Chemical Physics 25 (3) (2012) 345-351.
37.
Banjuraizah, J., Mohamad, H., Ahmad, Z.A., Synthesis and characterization of xMgO1.5Al2O3-5SiO 2 (x = 2.6-3.0) system using mainly talc and kaolin through the glass route,
Materials Chemistry and Physics 129 (3) (2011) 910-918.
38.
Banjuraizah, J., Mohamad, H., Ahmad, Z.A., Effect of excess mgo mole ratio in a
stoichiometric cordierite (2MgO·2Al2O3·5SiO2) composition on the phase
transformation and crystallization behavior of magnesium aluminum silicate phases,
International Journal of Applied Ceramic Technology 8 (3) (2011) 637-645.
39.
Banjuraizah, J., Mohamad, H., Ahmad, Z.A., Effect of melting temperatures on the
crystallization and densification of 2.8MgO·1.5Al2O3·5SiO2 glass-ceramic synthesized
from mainly talc and kaolin, Journal of Alloys and Compounds 509 (5) (2011) 1874-1879.
144
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
40.
Banjuraizah, J., Mohamad, H., Ahmad, Z.A., Thermal expansion coefficient and dielectric
properties of non-stoichiometric cordierite compositions with excess MgO mole ratio
synthesized from mainly kaolin and talc by the glass crystallization method, Journal of
Alloys and Compounds 494 (1-2) (2010) 256-260.
41.
Banjuraizah, J., Mohamad, H., Ahmad, Z.A., Crystal structure of single phase and low
sintering temperature of α-cordierite synthesized from talc and kaolin, Journal of Alloys
and Compounds 482 (1-2) (2009) 429-436.
42.
Valaskova, M., Martynkova, G.S., Preparation and characterization of porous cordierite for
potential use in cellular ceramics, Chemical Papers 63 (4) (2009) 445-449.
43.
Ianos, R., Lazsu, I., Pacurariu, C., Solution combustion synthesis of α-cordierite, Journal of
Alloys and Compounds 480 (2) (2009) 702-705.
44.
Zhang, P., Zhu, C., Zhang, D., Qiu, Q., Ren, X., Liu, J., Molecular dynamic studies on
MgO-Al2O3-SiO2 glass-ceramics, Journal of Materials Research 23 (11) (2008) 2897-2908.
45.
Dimitrijević, R., Dondur, V., Thermally induced conversion of Mg 2+ cation exchanged
LTA, FAU, GIS and SOD zeolites: Syntheses and characterization of γ-cordierite, a new
Mg2Al4Si5O18 polymorph, Journal of the Serbian Chemical Society 72 (12) (2007) 13511362.
1.1.3. I.Janković-Častvan, S. Lazarević, B. Jordović, R. Petrović, D. Tanasković, Dj. Janaćković,
Electrical properties of cordierite obtained by non-hydrolytic sol-gel method, J. Eur. Ceram.
Soc., 27 (2007) 3659-3661 (ISSN 0955-2219, IF 1,562).
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Banjuraizah, J., Mohamad, H., Ahmad, Z.A., Synthesis and characterization of xMgO1.5Al2O3-5SiO 2 (x = 2.6-3.0) system using mainly talc and kaolin through the glass route,
Materials Chemistry and Physics 129 (3) (2011) 910-918.
Ogiwara, T., Noda, Y., Shoji, K., Kimura, O., Low temperature sintering of α-cordierite
ceramics with low thermal expansion using Li2O-Bi2O3 as a sintering additive, Nippon
Seramikkusu Kyokai Gakujutsu Ronbunshi/Journal of the Ceramic Society of Japan 119
(1393) (2011) 706-709.
Banjuraizah, J., Mohamad, H., Ahmad, Z.A., Effect of excess mgo mole ratio in a
stoichiometric cordierite (2MgO·2Al2O3·5SiO2) composition on the phase
transformation and crystallization behavior of magnesium aluminum silicate phases,
International Journal of Applied Ceramic Technology 8 (3) (2011) 637-645.
Banjuraizah, J., Mohamad, H., Ahmad, Z.A., Effect of melting temperatures on the
crystallization and densification of 2.8MgO·1.5Al2O3·5SiO2 glass-ceramic synthesized
from mainly talc and kaolin, Journal of Alloys and Compounds 509 (5) (2011) 1874-1879.
Lu, H.-R., Wang, S.-H., Hou, Z.-X., Wang, H., Niu, C.-L., Xue, Z.-L., Wang, C., Hu, X.D., Sol-emulsion-gel synthesis of cordierite ceramic nanopowder, Rengong Jingti
Xuebao/Journal of Synthetic Crystals 40 (1) (2011)155-160.
Johar, B., Mohamad, H., Ahmad, Z.A., Rietveld quantitative phase analysis of nonstoichiometric cordierite synthesised from mainly talc and kaolin: Effect of sintering
temperature, Advanced Materials Research 173 (2011) 190-195.
Banjuraizah, J., Mohamad, H., Ahmad, Z.A., Thermal expansion coefficient and dielectric
properties of non-stoichiometric cordierite compositions with excess MgO mole ratio
synthesized from mainly kaolin and talc by the glass crystallization method, Journal of
Alloys and Compounds 494 (1-2) (2010) 256-260.
Zhu, H., Zhou, H., Xie, Y., Liu, M., Study on properties of forsterite/cordierite ceramic
composites, Journal of Materials Science: Materials in Electronics 21 (3) (2010) 231-235.
Ogiwara, T., Noda, Y., Shoji, K., Kimura, O., Solid state synthesis and its characterization
of high density cordierite ceramics using fine oxide powders, Nippon Seramikkusu Kyokai
Gakujutsu Ronbunshi/Journal of the Ceramic Society of Japan 118 (1375) (2010) 246-249.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
55.
145
Banjuraizah, J., Mohamad, H., Ahmad, Z.A., Crystal structure of single phase and low
sintering temperature of α-cordierite synthesized from talc and kaolin, Journal of Alloys
and Compounds 482 (1-2) (2009) 429-436.
1.1.4. S. Lazarević, Ž. Radovanović, Dj. Veljović, A. Onjia, Dj. Janaćković, R. Petrović,
Characterization of sepiolite by inverse gas chromatography at infinite and finite surface
coverage, Appl. Clay Sci. 43 (2009) 41-48 (ISSN 0169-1317, IF 2,784).
56.
Erdem, A., Kuralay, F., Evren Çubukçu, H., Congur, G., Karadeniz, H., Canavar, E.,
Sensitive sepiolite-carbon nanotubes based disposable electrodes for direct detection of
DNA and anticancer drug-DNA interactions, Analyst 137 (17) (2012) 4001-4004.
57.
Panayiotou, C.G., Inverse gas chromatography and partial solvation parameters, Journal of
Chromatography A 1251 (2012) 194-207.
58.
Oztop, H.N., Hepokur, C., Saraydin, D., Acrylamide-sepiolite based composite hydrogels
for immobilization of invertase, Journal of Food Science 74 (7) (2009) N45-N49.
1.1.5. Slavica Lazarević, Ivona Janković-Častvan, Veljko Djokić, Željko Radovanović, Djordje
Janaćković, Rada Petrović, Iron-Modified Sepiolite for Ni2+ Sorption from Aqueous
Solution: An Equilibrium, Kinetic, and Thermodynamic Study, J. Chem. Eng. Data 55
(2010) 5681–5689 (ISSN 0021-9568, IF 2,089).
59.
Lu, C., Samper, J., Luis Cormenzana, J., Ma, H., Montenegro, L., Angel Cuñado, M.,
Reactive transport model and apparent K d of Ni in the near field of a HLW repository in
granite, Computers and Geosciences 49 (2012) 256-266.
60.
Zhou, L., Jing, Z., Zhang, Y., Wu, K., Ishida, E.H., Stability, hardening and porosity
evolution during hydrothermal solidification of sepiolite clay, Applied Clay Science 69
(2012) 30-36.
61.
Hua, M., Zhang, S., Pan, B., Zhang, W., Lv, L., Zhang, Q., Heavy metal removal from
water/wastewater by nanosized metal oxides: A review, Journal of Hazardous Materials
211-212 (2012) 317-331.
62.
Kizilkaya, B., Adem Tekinay, A., Comparative study and removal of Co and Ni (II) ions
from aqueous solutions using fish bones, Science of Advanced Materials 3 (6) (2011) 949961.
63.
Ko, Y.G., Chun, Y.J., Kim, C.H., Choi, U.S., Removal of Cu(II) and Cr(VI) ions from
aqueous solution using chelating fiber packed column: Equilibrium and kinetic studies,
Journal of Hazardous Materials 194 (2011) 92-99.
1.1.6. V. Marjanović, S. Lazarević, I. Janković- Častvan, B. Potkonjak, Ð. Janaćković, R.
Petrović, Chromium (VI) removal from aqueous solutions using mercaptosilane
functionalized specialties, Chem. Eng. J. 166 (2011) 198–206 (ISSN 1385-8947, IF 3,074).
64.
Liang, X., Xu, Y., Wang, L., Sun, Y., Lin, D., Sun, Y., Qin, X., Wan, Q., Sorption of Pb2+
on mercapto functionalized sepiolite, Chemosphere 90 (2) (2013) 548-555.
65.
Parida, K., Mishra, K.G., Dash, S.K., Adsorption of toxic metal ion Cr(VI) from aqueous
state by TiO2-MCM-41: Equilibrium and kinetic studies, Journal of Hazardous Materials
241-242 (2012) 395-403.
66.
Li, W., Tang, Y., Zeng, Y., Tong, Z., Liang, D., Cui, W.,Adsorption behavior of Cr(VI)
ions on tannin-immobilized activated clay, Chemical Engineering Journal 193-194 (2012)
88-95.
67.
Maksin, D.D., Nastasović, A.B., Milutinović-Nikolić, A.D., Suručić, L.T., Sandić, Z.P.,
Hercigonja, R.V., Onjia, A.E.Equilibrium and kinetics study on hexavalent chromium
adsorption onto diethylene triamine grafted glycidyl methacrylate based copolymers
Journal of Hazardous Materials 209-210 (2012) 99-110.
146
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
68.
Parida, K., Mishra, K.G., Dash, S.K., Adsorption of copper(II) on NH 2-MCM-41 and its
application for epoxidation of styrene, Industrial and Engineering Chemistry Research 51
(5) (2012) 2235-2246.
Albadarin, A.B., Mangwandi, C., Al-Muhtaseb, A.H., Walker, G.M., Allen, S.J., Ahmad,
M.N.M., Kinetic and thermodynamics of chromium ions adsorption onto low-cost dolomite
adsorbent, Chemical Engineering Journal 179 (2012) 193-202.
Liang, X., Xu, Y., Sun, G., Wang, L., Sun, Y., Sun, Y., Qin, X., Preparation and
characterization of mercapto functionalized sepiolite and their application for sorption of
lead and cadmium, Chemical Engineering Journal 174 (1) (2011) 436-444.
Li, Q., Qian, Y., Cui, H., Zhang, Q., Tang, R., Zhai, J., Preparation of poly(aniline-1,8diaminonaphthalene) and its application as adsorbent for selective removal of Cr(VI) ions,
Chemical Engineering Journal 173 (3) (2011) 715-721.
69.
70.
71.
1.2.1. S. Lazarevic, I. Jankovic-Castvan, D. Tanaskovic, V. Pavicevic, Dj. Janackovic, R. Petrovic,
Sorption of Pb2+, Cd2+, and Sr2+ Ions on Calcium Hydroxyapatite Powder Obtained by the
Hydrothermal Method, J. Environ. Eng. 134 (2008) 683-688 (ISSN 0733-9372, IF (2007) =
1,174).
72.
Mariussen, E., Ljønes, M., Strømseng, A.E., Use of sorbents for purification of lead, copper
and antimony in runoff water from small arms shooting ranges, Journal of Hazardous
Materials 243 (2012) 95-104.
73.
Sasaki, K., Tsuruyama, S., Moriyama, S., Handley-Sidhu, S., Renshaw, J.C., Macaskie,
L.E., Ion exchange capacity of Sr2+ onto calcined biological hydroxyapatite and
implications for use in permeable reactive barriers, Materials Transactions 53 (7) (2012)
1267-1272.
74.
Shohoji, N., Statistical thermodynamic analysis for hydrogen absorption behaviour in a
Four Monolayers (4 ML) Thick bcc vanadium (110) superlattice being in contact with
molybdenum layer, Materials Transactions 53 (7) (2012) 1273-1277.
75.
Jeon, B.J., Jeong, Y.G., Min, B.G., Lyoo, W.S., Lee, S.C., Lead ion removal characteristics
of poly(lactic acid)/hydroxyapatite composite foams prepared by supercritical CO2 process,
Polymer Composites 32 (9) (2011) 1408-1415.
76.
Watanabe, Y., Ikoma, T., Yamada, H., Stevens, G.W., Moriyoshi, Y., Tanaka, J., Komatsu,
Y.Formation of hydroxyapatite nanocrystals on the surface of Ca-Al-layered double
hydroxide, Journal of the American Ceramic Society 93 (4) (2010) 1195-1200.
1.3.1. Slavica Lazarević, Ivona Janković-Častvan, Željko Radovanović, Branislav Potkonjak,
Đorđe Janaćković, Rada Petrović, Sorption of Cu2+ and Co2+ from aqueous solutions onto
sepiolite: an equilibrium, kinetic and thermodynamic study, J. Serb. Chem. Soc. 76 (1)
(2011) 101–112 (ISSN 0352-5139, IF 0,725).
77.
Mousavi, H.Z., Hosseinifar, A., Jahed, V., Studies of the adsorption thermodynamics and
kinetics of Cr(III) and Ni(II) removal by polyacrylamide, Journal of the Serbian Chemical
Society 77 (3) (2012) 393-405.
78.
Amalinei, R.L.M., Miron, A., Volf, I., Paduraru, C., Tofan, L.Investigations on the
feasibility of Romanian pine bark wastes conversion into a value-added sorbent for CU(II)
and ZN(II) ions BioResources 7 (1) (2012) 148-160.
79.
Milosavljević, N.B., Ristić, M.T., Perić-Grujić, A.A., Filipović, J.M., Štrbac, S.B.,
Rakočević, Z.L.J., Kalagasidis Krušić, M.T., Sorption of zinc by novel pH-sensitive
hydrogels based on chitosan, itaconic acid and methacrylic acid, Journal of Hazardous
Materials 192 (2) (2011) 846-854.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
147
5. ELEMENTI ZA KVALITATIVNU OCENU NAUČNOG DOPRINOSA KANDIDATA I
MINIMALNI KVANTITATIVNI USLOVI ZA IZBOR
5.1. Pokazatelji uspeha u naučnom radu
- Kandidat je bio autor ili koautor ukupno 10 naučnih radova i 11 saopštenja na
međunarodnom nivou i 1 naučnog rada i 9 saopštenja na nacionalnom nivou.
- Slavica Lazarević je učestvovala ili učestvuje na istraživanjima u okviru šest domaćih i
dva međunarodna naučno-istraživačka projekta.
5.2. Razvoj uslova za naučni rad, obrazovanje i formiranje naučnih kadrova
- Tokom realizacije naučnih projekata kandidat je aktivno učestvovao u realizaciji naučne
saradanje Tehnološko-metalurškog fakulteta sa drugim institucijama.
- Slavica Lazarević učestvuje i u realizaciji doktorske disertacije Vesne Marjanović o
čemu govore navedene zajedničke publikacije.
- Kandidat je učestvovao u izradi više diplomskih radova i u izvodjenju vežbi gde je bila
potrebna primena instrumentalnih metoda iz više predmeta iz oblasti neorganske hemijske
tehnologije.
- Slavica Lazarević je učestvovala školske 2011/2012 u izvođenju vežbi iz predmeta
“Kvalitet voda” na Katedri za hidrotehniku i vodno-ekološko inženjerstvo na Građevinskom
fakultetu Univerziteta u Beogradu.
5.3. Kvalitet naučnih rezultata
5.3.1. Uticajnost, pozitivna citiranost, ugled i uticajnost publikacija u kojima su kandidatovi
radovi objavljeni
U svom dosadašnjem naučno-istraživačkom radu dr Slavica Lazarević je, kao autor ili
koautor, do sada objavila osam radova u međunarodnim časopisima ranga M21, jedan rad u
časopisu M22 i jedan rad u časopisu kategorije M23. Radovi kandidata su do sada citirani 79 puta,
najvećim delom u vrhunskim međunarodnim časopisima. Pozitivna citiranost radova kandidata
ukazuje na aktuelnost, uticajnost i ugled objavljenih radova.
5.3.2. Efektivan broj radova i broj radova normiran na osnovu broja koautora, ukupan broj
kandidatovih radova, udeo samostalnih i koautorskih radova u njemu, kandidatov doprinos u
koautorskim radovima
Dr Slavica Lazarević je u dosadašnjem naučnoistraživačkom radu publikovala 31
bibliografskih jedinica i to: 21 naučnih radova i saopštenja na međunarodnom nivou i 10 naučnih
radova i saopštenja na nacionalnom nivou. Prosečan broj autora po radu za ukupno navedenu
bibliografiju iznosi 6,16. Na osam radova i deset saopštenja bila je prvi autor.
5.3.3. Stepen samostalnosti u naučnoistraživačkom radu i uloga u realizaciji radova u naučnim
centrima u zemlji i inostranstvu
Slavica Lazarević je tokom dosadašnjeg naučnoistraživačkog rada pokazala visok stepen
samostalnosti u idejama, kreiranju i realizaciji eksperimenata, obradi rezultata i pisanju naučnih
radova, koji se u najvećem broju odnose na istraživanja pripreme, modifikacije i karakterizacije
glinenih minerala i u oblasti primene dobijenih materijala kao sorbenata zagađujućih supstanci iz
tečne i gasovite faze.
Rezultate svojih istraživanja je sistematski analizirala, objasnila i publikovala u uticajnim
međunarodnim časopisima.
148
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Sumarni prikaz dosadašnje naučno-istraživačke aktivnosti
Koeficijent
kategorije
Broj radova
u kategoriji
Zbir
Radovi u vrhunskim međunarodnim časopisima (M21)
8
8
64
Radovi u istaknutim međunarodnim časopisima (M22)
5
1
5
Radovi u časopisima međunarodnog značaja (M23)
Radovi saopšteni na skupovima međunarodnog značaja
štampani u celini (M33)
Radovi saopšteni na skupovima međunarodnog značaja
štampani u izvodu (M34)
Naučni radovi objavljeni u vodećim časopisima nacionalnog
značaja (M51)
Radovi saopšteni na skupovima nacionalnog značaja
štampani u celini (M63)
Radovi saopšteni na skupovima nacionalnog značaja
štampani u izvodu (M64)
Odbranjena oktorska disertacija (M71)
3
1
3
1
3
3
0,5
8
4
2
1
2
0,5
2
1
0,2
7
1,4
6
1
6
3
1
3
Kategorija rada
Odbranjen magistarski rad (M72)
UKUPAN KOEFICIJENT
92,4
Uslov za izbor u zvanje naučni saradnik za tehničko-tehnološke i biotehničke nauke, koje
propisuje Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju
naučnoistraživačkih rezultata istraživača, je da kandidat ima ukupno najmanje 16 poena koji treba
da pripadaju sledećim kategorijama:
Minimalni kvantitativni zahtevi za sticanje zvanja
naučni saradnik
Minimalno
potrebno
Ostvareno
Ukupno
16
92,4
M10 + M20 + M31 + M32 + M33+M41+M42+M51
9
77
M21+M22+M23+M24
4
72
ZAKLJUČAK
Na osnovu detaljne analize dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada i ostvarenih rezultata
dr Slavice Lazarević, Komisija smatra da kandidat ispunjava sve potrebne uslove za izbor u zvanje
naučni saradnik i predlaže Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu da ovaj izveštaj prihvati i isti prosledi odgovarajućoj komisiji
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije na konačno usvajanje.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
149
Beograd, 28. 12 .2012. godine
ČLANOVI KOMISIJE
dr Rada Petrović, red. prof. TMF-a, Beograd
dr Đorđe Janaćković, red. prof. TMF-a, Beograd
dr Antonije Onjia, naučni savetnik, INN Vinča
Prilog 5.
Tehnološko-metalurški fakultet
Univerzitet u Beogradu
Karnegijeva 4, Beograd
REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANJE NAUČNOG ZVANJA
I Opšti podaci o kandidatu
Ime i prezime: Slavica S. Lazarević
Godina rođenja: 1977.
JMBG: 130597726823
Naziv institucije u kojoj je kandidat stalno zaposlen: po ugovoru na određeno,
Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu (TMF)
Diplomirao: 30.09.2003. godine Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu
Magistrirao: 23.11.2007. godine Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu
Doktorirao: 05.12.2012. godine Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu
Naučno zvanje koje se traži: naučni saradnik
Oblast nauke u kojoj se traži zvanje: Tehničko-tehnološke nauke
Grana nauke u kojoj se traži zvanje: hemijsko inženjerstvo
Naučna disciplina u kojoj se traži zvanje: hemijsko inženjerstvo
Naziv naučnog matičnog odbora kojem se zahtev upućuje: Matični naučni odbor za materijale i
hemijske tehnologije
II Datum izbora-reizbora u naučno zvanje:
Naučni saradnik: III Naučno-istraživački rezultati (prilog 1 i 2 pravilnika):
1. Monografije, monografske studije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske
publikacije međunarodnog značaja (uz donošenje na uvid) (M10)
broj
vrednost
ukupno
M11 =
M12 =
M13 =
M14 =
M15 =
M16 =
M17 =
M18 =
150
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
2. Radovi objavljeni u naučnim časopisima međunarodnog značaja (M20):
broj
vrednost
ukupno
M21 =
8
8
64
M22 =
1
5
5
M23 =
1
3
3
M24 =
M25 =
M26 =
M27 =
M28 =
3. Zbornici sa međunarodnih naučnih skupova (M30):
broj
vrednost
ukupno
M31 =
M32 =
M33 =
3
1
3
M34 =
8
0,5
4
M35 =
M36 =
4. Nacionalne monografije, tematski zbornici, leksikografske i kartografske publikacije
nacionalnog značaja; naučni prevodi i kritička izdanja građe, bibliografske publikacije
(M40):
broj
vrednost
ukupno
M41 =
M42 =
M43 =
M44 =
M45 =
M46 =
M47 =
M48 =
M49 =
5. Časopisi nacionalnog značaja (M50):
broj
vrednost
ukupno
M51 = 1
2
2
M52 =
M53 =
M54 =
M55 =
6. Zbornici skupova nacionalnog značaja (M60):
broj
vrednost
ukupno
M61 =
M62 =
M63 =
2
0,5
1
M64 =
7
0,2
1,4
M65 =
M66 =
1
7. Magistarske i doktorske teze, M70
broj
vrednost
ukupno
M71 =
1
6
6
M72 =
1
3
3
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
151
8. Tehnička i razvojna rešenja, M80
broj
M81 =
M82 =
M83 =
M84 =
M85 =
M86 =
9. Patenti, autorske izložbe, testovi (M90):
broj
M91 =
M92 =
M93 =
vrednost
ukupno
vrednost
ukupno
IV Elementi za kvalitativnu ocenu naučnog doprinosa kandidata (Prilog 1).
1. Pokazatelji uspeha u naučnom radu:
(Nagrade i priznanja za naučni rad, uvodna predavanja na konferencijama i druga predavanja po
pozivu, članstva u odborima međunarodnih naučnih konferencija i odborima naučnih društava,
članstva u uređivačkim odborima časopisa, uređivanje monografija, recenzije naučnih radova i
projekata)
Slavica Lazarević je bila autor ili koautor ukupno deset naučnih radova i jedanaest
saopštenja na međunarodnom nivou i jednog naučnog rada i devet saopštenja na nacionalnom
nivou. Recenzirala je radove za vrhunske međunarodne časopise Journal of Chromatography A i
Journal of Chemical & Engineering Data, za istaknuti međunarodni časopis Chemical Engineering
and Processing: Process Intensification i međunarodne časopise Chemical Engineering
Communications i Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly.
2. Angažovanost u razvoju uslova za naučni rad, obrazovanju i formiranju naučnih kadrova:
(Doprinos razvoju nauke u zemlji; mentorstvo pri izradi master, magistarskih i doktorskih radova,
rukovođenje specijalističkim radovima; pedagoški rad; međunarodna saradnja; organizacija
naučnih skupova)
Slavica Lazarević je od 01.01.2004. god. zaposlena na Tehnološko-metalurškom
fakultetu, a tokom realizacije naučnih projekata je aktivno učestvovala u realizaciji naučne
saradnje Tehnološko-metalurškog fakulteta sa drugim institucijam. Kandidat je bio angažovan na
dva projekta osnovnih istraživanja koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
Republike Srbije i to: “Molekularno dizajniranje monolitnih i kompozitnih materijala”,
evidencioni broj 1431, (2002-2005) i “Sinteza, struktura, svojstva i primena funkcionalnih
nanostrukturnih keramičkih i biokeramičkih materijala”, evidencioni broj 142070B, (2006-2010).
Od 2005. godine do 2007. godine bila je angažovana na projektu iz tehnološkog razvoja: “Razvoj
mineralnih sorbenata na bazi bentonita i sepiolita za potrebe prehrambene industrije”, evidencioni
broj 7057B. Trenutno je angažovana na projektu “Sinteza, razvoj tehnologija dobijanja i primena
nanostrukturnih, multifunkcionalnih materijala definisanih svojstava”, evidencioni broj III 45019.
Tokom 2004. godine učestvovala je u realizaciji inovacionog projekta “Razvoj tehnologije
proizvodnje savremenih materijala na bazi sepiolita”, evidencioni broj 2082, a tokom 2007. godine
u realizaciji inovacionog projekta “Izrada prototipa uređaja za regeneraciju iskorišćenih mineralnih
elektroizolacionih ulja metodom sorpcije na mineralnom sorbentu”, evidencioni broj 401-00218/2007-01/10-IP (Tip 1)/10.
Slavica Lazarević je bila angažovana na dva međunarodna EUREKA projekta i to:
“E!3303 - BIONANOCOMPOSIT - Hydroxyapatite Nanocomposite Ceramics-New Implant
152
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Material for Bone Substitutes“ i “E!4141- ECOSAFETY- Measures for providing a quality and
safety in food chain“.
Kandidat učestvuje i u realizaciji doktorske disertacija Vesne Marjanović o čemu govore
navedene zajedničke publikacije, a učestvovala je i u izradi više diplomskih radova i u izvodjenju
vežbi gde je bila potrebna primena instrumentalnih metoda iz više predmeta iz oblasti neorganske
hemijske tehnologije.
3. Organizacija naučnog rada:
(Rukovođenje projektima, potprojektima i zadacima; tehnološki projekti, patenti, inovacije i
rezultati primenjeni u praksi; rukovođenje naučnim i stručnim društvima; značajne aktivnosti u
komisijama i telima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj i telima drugih ministarstava
vezanih za naučnu delatnost; rukovođenje naučnim institutcijama)
4. Kvalitet naučnih rezultata:
(Uticajnost; parametri kvaliteta časopisa i pozitivna citiranost kandidatovih radova;efektivni broj
radova i broj radova normiran na osnovu broja koautora; stepen samostalnosti i stepen učešća u
realizaciji radova u naučnim centrima u zemlji i inhostranstvu; doprinos kandidata realizaciji
koautorskih radova; značaj radova)
Radovi dr Slavice Lazarević objavljeni u međunarodnim časopisima ranga M21, M22 i
M23 do sada su citirani 79 puta, najvećim delom u vrhunskim međunarodnim časopisima, kao što
su: Journal of Hazardous Materials, Microporous and Mesoporous Materials, Chemical
Engineering Journal, Applied Clay Science, Desalination itd. Pozitivna citiranost radova kandidata
ukazuje na aktuelnost, uticajnost i ugled objavljenih radova. Kandidat je u dosadašnjem
naučnoistraživačkom radu publikovao 31 bibliografskih jedinica i to: 21 naučnih radova i
saopštenja na međunarodnom nivou i 10 naučnih radova i saopštenja na nacionalnom nivou.
Prosečan broj autora po radu za ukupno navedenu bibliografiju iznosi 6,16.
U svom dosadašnjem radu dr Slavice Lazarević je pokazala samostalnost u kreiranju,
realizaciji eksperimenata i u obradi rezultata. Pri tome je demonstrirala visok nivo znanja i
sposobnosti. Rezultati istraživanja koji su prikazani u okviru doktorske disertacije značajno su
doprineli realizaciji projekata i potvrdili istraživačku kompetentnost kandidata. Osim individualnih
kvaliteta, kandidat je pokazao sklonost ka timskom radu, o čemu govore zajedničke publikacije
kako sa kolegama sa Tehnološko-metalurškog fakulteta, tako i sa kolegama iz drugih institucija.
Rezultate svojih istraživanja je sistematski analizirala, objasnila i publikovala u uticajnim
međunarodnim časopisima.
V Ocena komisije o naučnom doprinosu kandidata sa obrazloženjem
Na osnovu prethodno iznetih rezultata naučno-istraživačkog rada dr Slavice Lazarević,
mišljenja smo da kandidat ispunjava sve uslove za izbor u prvo naučno zvanje. U toku svog
dosadašnjeg rada pokazao je da poseduje izuzetno interesovanje za oblast kojom se bavi,
kreativnost, preciznost i upornost u ostvarenju naučno-istraživačkih ciljeva i rešavanju naučnoistraživačkih problema. Na osnovu uvida u rad i ostvarene rezultate, Komisija referenata predlaže
da se dr Slavica Lazarević, dipl.inž. tehnologije izabere u zvanje naučni saradnik.
PREDSEDNIK KOMISIJE
Prof. dr Rada Petrović, redovni profesor
Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
153
MINIMALNI KVANTITATIVNI ZAHTEVI ZA STICANJE POJEDINAČNIH NAUČNIH
ZVANJA Za tehničko-tehnološke i biotehničke nauke
Diferencijalni uslov-Od prvog
izbora u prethodno zvanje do
izbora u zvanje..........
Naučni saradnik
potrebno je da kandidat ima najmanje HH poena, koji treba da
pripadaju sledećim kategorijama:
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33
M41+M42+M51 ≥
M21+M22+M23+M24 ≥
Viši naučni saradnik
Naučni savetnik
Neophodno
Ostvareno
16
92,4
9
77
4
72
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33
M41+M42+M51+M80+M90 ≥
M21+M22+M23+M24+M31+M3
2≥
48
Ukupno
M10+M20+M31+M32+M33
M41+M42+M51+M80+M90 ≥
M21+M22+M23+M24+M31+M3
2≥
70
38
15
54
26
Za izbor u naučnog savetnika je potrebno da je publikovan jedan rad kategorija M41-45 M51-52 na
srpskom jeziku ili jezicima nacionalnih manjina.
154
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
155
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta održanoj
27.12.2012. godine određeni smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti
uslova za izbor u naučno zvanje istraživač-saradnik za kandidata Mariju Stojanović, dipl.
inženjera tehnologije. O ispunjenosti uslova za izbor kandidata Marije Stojanović, dipl. inženjera
tehnologije u naučno zvanje istraživač-saradnik, podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
BIOGRAFSKI PODACI
Marija M. Stojanović, dipl. inženjer tehnologije, rođena je 16. maja 1985. godine u Kruševcu.
Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Kruševcu. Studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu
(na odseku Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija) Univerziteta u Beogradu upisala je 2004.
godine. Diplomirala je na istom fakultetu 2010. godine sa ocenom 10 (deset) i prosečnom ocenom
u toku studija 9,69. Tokom studija postizala je odlične rezultate zbog kojih je nagrađivana
nagradom „Panta Tutundžić“ za postignut izuzetan uspeh, 2005. i 2006. godine. U periodu od 1.
jula do 31. avgusta 2008. godine pohađala je IAESTE praksu u Nemačkoj. Školske godine
2010/11. upisala je doktorske studije na studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i
biotehnologija Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od februara 2011.
godine zaposlena je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u zvanju istraživač-pripravnik. U
okviru eksperimentalnog rada na svojoj doktorskoj disertaciji u oblasti biohemijskog inženjerstva i
biotehnologije bavi se sintezom askorbil-estara pomoću enzima lipaza radi. Značajan deo
eksperimentalnog rada je posvetila modifikaciji nosača za imobilizaciju radi povećanja stabilnosti i
katalitičke aktivnosti imobilisanih enzima, u okviru kojeg se bavila imobilizacijom lipaza i
galaktozidaza, i njihovom primenom sintezi fiziološki aktivnih jedinjenja. Savladala je nekoliko
instrumentalnih tehnika neophodnih za određivanje koncentracije proizvoda i njegovu separaciju,
identifikaciju i karakterizaciju, kao što su analitička i preparativna hromatografija na obrnutim
fazama i NMR spektroskopija. Pokazala je visok stepen samostalnosti, kreativnosti i posvećenosti
naučno-istraživačkom radu. Koautor je dva rada u časopisima međunarodnog značaja, tri
saopštenja na međunarodnim skupovima i pet saopštenja na nacionalnim skupovima.
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI
Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu, M21
1. D. Bezbradica, M. Stojanović, D. Veličković, A. Dimitrijević, M. Carević, M.
Mihailović, N. Milosavić „Kinetic model of lipase-catalyzed conversion of ascorbic acid
and oleic acid to liposoluble vitamin C ester“, Biochemical Engineering Journal 71
(2013) 89-96. (IF za 2011: 2,645; ISSN: 1369-703X)
Rad u međunarodnom časopisu, M23
1. M. Stojanović, M. Carević, M. Mihailović, Z. Knežević-Jugović, S. Petrović, D.
Bezbradica „Enzimska sinteza i primena askorbil-estara masnih kiselina“, Hemijska
Industrija (u štampi, DOI:10.2298/HEMIND120522079S).
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celosti, M33
1. M. Stojanović, D. Veličković, A. Dimitrijević, N. Milosavić, Z. Knežević-Jugović, D.
Bezbradica „Study of lipase-catalyzed synthesis of ascorbyl oleate using response surface
156
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
methodology“, 6th Central European Congress on Food - CEFood2012, 23-26. maj 2012,
Novi Sad, Proceedings of 6ths Central European Congress on Food, ISBN: 978-86-7994027-8, str. 807-813.
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu, M34
1. M. Stojanović, D. Veličković, A. Dimitrijević, N. Milosavić, Z. Knežević-Jugović, D.
Bezbradica „The optimization of enzymatic synthesis of ascorbyl oleate in organic
solvents“, 1st FCUB ERA Workshop Food Safety and Health Effects of Food, 31. januar
– 1. februar 2011, Beograd, P.1.
2. M. Carević, M. Stojanović, M. Mihailović, A. Stefanović, S. Grbavčić, Z. KneževićJugović, D. Bezbradica, „The immobilization of β-galactosidase on chemically modified
immobilization supports“, 2nd FCUB Workshop Food Technology and Biotechnology,
18-19. oktobar 2011, Beograd, P-26.
Saopštenje sa nacionalnog skupa štampano u celosti, M63
1. M. Stojanović, D. Veličković, A. Dimitrijević, N. Milosavić, Z. Knežević-Jugović, D.
Bezbradica „Sinteza askorbil-oleata katalizovana imobilisanom lipazom iz C. antarctica“,
Biotehnologija za održivi razvoj, 24-26. novembar 2010, Beograd, CD radova u celosti,
ISBN: 978-86-7401-269-7, str. 21-24.
2. M. Stojanović, M. Carević, S. Jakovetić, A. Dimitrijević, J. Trbojević, M. Mihailović, D.
Veličković, "Enzymatic synthesis of L-ascorbyl linoleate", Prva konferencija mladih
hemičara Srbije, Beograd, 19-20. oktobar 2012, CD Knjiga radova, ISBN: 978-86-7132051-1, str. 64-67.
3. S. Jakovetić, M. Carević, S. Grbavčić, M. Stojanović, N. Luković, M. Žuža, M.
Mihailović, "Esterification of phenolic acids catalyzed by lipase B from Candida
antarctica", Prva konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd, 19-20. oktobar 2012,
CD Knjiga radova, ISBN: 978-86-7132-051-1, str. 54-57.
4. M. Mihailović, K. Banjanac, M. Stojanović, N. Prlainović, S. Jakovetić, M. Carević,
"Stabilizacija imobilisane lipaze iz Candida rugosa tretmanom imobilizata
aminokiselinama", Prva konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd, 19-20. oktobar
2012, CD Knjiga radova, ISBN: 978-86-7132-051-1, str. 82-85.
Saopštenje sa nacionalnog skupa štampano u izvodu, M64
1. M. Carević, M. Stojanović, S. Jakovetić, M. Mihailović, A. Dimitrijević, J. Trbojević, D.
Veličković „Proizvodnja sirovog ćelijskog ekstrakta β-galaktozidaze pomoću bakterija
mlečne kiseline“, Prva konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd, 19-20. oktobar
2012, CD Kratki izvodi radova, ISBN: 978-86-7132-051-1, str. 74.
MIŠLJENJE KOMISIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA
Na osnovu priložene biografije, pregleda postignutih rezultata i zalaganja u dosadašnjem
istraživačkom radu, može se zaključiti da kandidat Marija Stojanović zadovoljava sve uslove
propisane zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti i uslove Pravilnika o sticanju naučnih i
istraživačkih zvanja Ministarstva nauke Republike Srbije. Komisija predlaže Naučno-nastavnom
veću Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu da donese odluku o izboru
Marija Stojanović u zvanje istraživač-saradnik i omogući da nastavi da se bavi naučnoistraživačkim radom u okviru projekata Ministarstva prosvete i nauke.
Beograd, 16.01.2013.god.
ČLANOVI KOMISIJE:
dr Dejan Bezbradica, docent TMF-a
dr Dušan Mijin, red. prof. TMF-a
dr Zorica Knežević-Jugović, van.prof. TMF-a
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
157
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta održanoj
27.12.2012. godine određeni smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti
uslova za izbor u naučno zvanje istraživač-saradnik za kandidata Milicu Carević, dipl. inženjera
tehnologije. O ispunjenosti uslova za izbor kandidata Milice Carević, dipl. inženjera tehnologije u
naučno zvanje istraživač-saradnik, podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
BIOGRAFSKI PODACI
Milica B. Carević, dipl. inženjer tehnologije, rođena je 25. novembra 1986. godine u
Gornjem Milanovcu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Gornjem Milanovcu. Za postignute
rezultate tokom školovanja nagrađena je Vukovom diplomom. Studije na Tehnološkometalurškom fakultetu (na odseku Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija) Univerziteta u
Beogradu upisala je 2005. godine. Diplomirala je na istom fakultetu 2009. godine sa ocenom 10
(deset) i prosečnom ocenom u toku studija 9,44. Tokom studija postizala je odlične rezultate zbog
kojih je nagrađivana nagradom „Panta Tutundžić“ za postignut izuzetan uspeh, 2005., 2006., 2007.
i 2008. godine. U periodu od 14. avgusta do 17. novembra 2009. godine pohađala je IAESTE
praksu u Institutu za industrijsko mlekarstvo, Santa Fe, Argentina. Doktorske studije, na
studijskom programu Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu, upisala je 2009. godine. Od februara 2011. godine zaposlena je na
Tehnološko-metalurškom fakultetu u zvanju istraživač-pripravnik. U okviru eksperimentalnog
rada na svojoj doktorskoj disertaciji bavila se proizvodnjom, prečišćavanjem i imobilizacijom βgalaktozidaze, kao i primenom biokatalitičke aktivnosti ovog enzima u sintezi fiziološki aktivnih
galaktozida. Pored toga, bavila se i imobilizacijom enzima lipaza i njihovom primenom u sintezi
liposolubilnih antioksidanata. Tokom dosadašnjeg eksperimentalnog rada ovladala je nizom
značajnih analitičkih i preparativnih instrumentalnih tehnika. Za karakterizaciju i identifikaciju
proizvedenih enzima koristila je gel elektroforezu, dok je za identifikaciju, izolovanje i
karakterizaciju fiziološki aktivnih galaktozida koristila reverzno-faznu hromatografiju, NMR
spektroskopiju i masenu spektroskopiju. Pokazala je visok stepen samostalnosti, kreativnosti i
posvećenosti naučno-istraživačkom radu. Koautor je dva rada u časopisima međunarodnog
značaja, jednog saopštenja na međunarodnom skupu i pet saopštenja na nacionalnim skupovima.
OBJAVLJENI NAUČNI RADOVI
Rad u vrhunskom međunarodnom časopisu, M21
2. D. Bezbradica, M. Stojanović, D. Veličković, A. Dimitrijević, M. Carević, M.
Mihailović, N. Milosavić „Kinetic model of lipase-catalyzed conversion of ascorbic acid
and oleic acid to liposoluble vitamin C ester“, Biochemical Engineering Journal 71
(2013) 89-96. (IF za 2011: 2,645; ISSN: 1369-703X)
Rad u međunarodnom časopisu, M23
1. M. Stojanović, M. Carević, M. Mihailović, Z. Knežević-Jugović, S. Petrović, D.
Bezbradica „Enzimska sinteza i primena askorbil-estara masnih kiselina“, Hemijska
Industrija (u štampi, DOI:10.2298/HEMIND120522079S)
158
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu, M34
1. M. Carević, M. Stojanović, M. Mihailović, A. Stefanović, S. Grbavčić, Z. KneževićJugović, D. Bezbradica, „The immobilization of β-galactosidase on chemically modified
immobilization supports“, 2nd FCUB Workshop Food Technology and Biotechnology,
18-19. oktobar 2011, Beograd, P-26.
Saopštenje sa nacionalnog skupa štampano u celosti, M63
1. M. Carević, M. Kasalagidis-Krušić, M. Zrilić, Z. Knežević-Jugović, D. Bezbradica
„Dobijanje biodegradabilnih polimera iz krompirovog skroba“, Biotehnologija za održivi
razvoj, 24-26. novembar 2010, Beograd, CD radova u celosti, ISBN: 978-86-7401-269-7,
str. 81-85.
2. M. Stojanović, M. Carević, S. Jakovetić, A. Dimitrijević, J. Trbojević, M. Mihailović, D.
Veličković, "Enzymatic synthesis of L-ascorbyl linoleate", Prva konferencija mladih
hemičara Srbije, Beograd, 19-20. oktobar 2012, CD Knjiga radova, ISBN: 978-86-7132051-1, str. 64-67.
3. S. Jakovetić, M. Carević, S. Grbavčić, M. Stojanović, N. Luković, M. Žuža, M.
Mihailović, "Esterification of phenolic acids catalyzed by lipase B from Candida
antarctica", Prva konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd, 19-20. oktobar 2012,
CD Knjiga radova, ISBN: 978-86-7132-051-1, str. 54-57.
4. M. Mihailović, K. Banjanac, M. Stojanović, N. Prlainović, S. Jakovetić, M. Carević,
"Stabilizacija imobilisane lipaze iz Candida rugosa tretmanom imobilizata
aminokiselinama", Prva konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd, 19-20. oktobar
2012, CD Knjiga radova, ISBN: 978-86-7132-051-1, str. 82-85.
Saopštenje sa nacionalnog skupa štampano u izvodu, M64
1. M. Carević, M. Stojanović, S. Jakovetić, M. Mihailović, A. Dimitrijević, J. Trbojević, D.
Veličković „Proizvodnja sirovog ćelijskog ekstrakta β-galaktozidaze pomoću bakterija
mlečne kiseline“, Prva konferencija mladih hemičara Srbije, Beograd, 19-20. oktobar
2012, CD Kratki izvodi radova, ISBN: 978-86-7132-051-1, str. 74.
MIŠLJENJE KOMISIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA
Na osnovu priložene biografije, pregleda postignutih rezultata i zalaganja u dosadašnjem
istraživačkom radu, može se zaključiti da kandidat Milica Carević zadovoljava sve uslove
propisane zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti i uslove Pravilnika o sticanju naučnih i
istraživačkih zvanja Ministarstva nauke Republike Srbije. Komisija predlaže Naučno-nastavnom
veću Tehnološko-metalurškog fakulteta, Univerziteta u Beogradu da donese odluku o izboru
Milice Carević u zvanje istraživač-saradnik i omogući da nastavi da se bavi naučnoistraživačkim radom u okviru projekata Ministarstva prosvete i nauke.
Beograd, 16.01.2013.god.
ČLANOVI KOMISIJE:
dr Dejan Bezbradica, docent TMF-a
dr Zorica Knežević-Jugović, van.prof. TMF-a
dr Maja Vukašinović-Sekulić, docent TMF-a
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
159
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu,
održanoj 27.12.2012. godine, prema ODLUCI broj 35/458, imenovani smo za članove Komisije za
podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova za sticanje naučno-istraživačkog zvanja ISTRAŽIVAČSARADNIK kandidata Dragane Ivšić-Bajčeta, dipl. inž. tehnologije.
O ispunjenosti uslova za izbor kandidata Dragane Ivšić-Bajčeta, dipl. inž. tehnologije u
naučno zvanje ISTRAŽIVAČ-SARADNIK podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
Biografski podaci
Dragana Ivšić-Bjačeta, dipl. inž. tehnologije, rođena je 1985. godine u Beogradu. Završila je XII
beogradsku gimnaziju „Dimitrije Tucović”. Školske 2003/2004 godine upisala je Tehnološkometalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu. Studije je završila 2008. godine na smeru Hemijsko
inženjerstvo, sa prosečnom ocenom studija 8,94. Diplomski rad pod nazivom „Određivanje
volumetrijskih veličina binarnih smeša alkohola sa dicikloheksilaminom” odbranila je sa ocenom
10. Dobitnik je nagrade fonda „Panta S. Tutundžić“ za izuzetan uspeh na studijama.
Školske 2008/09 godine upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu,
Univerziteta u Beogradu, smer Metalurško inženjerstvo. Položila je sve ispite na doktorskim
studijama sa prosečnom ocenom 10,0. Završni ispit „Optimizacija procesa luženja
hidrometalurškog postupka prerade štampanih ploča iz elektronskog otpada” odbranila je 2010.
godine sa ocenom 10.
Od 2008. godine zaposlena je na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, a
od 2009. godine u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu, kao
istraživač pripravnik. Angažovana je na sledećim projektima Ministarstva prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja Republike Srbije: od 2008. godine na 19032 - „Dobijanje nanostrukturnih
prahova u cilju proizvodnje novih disperzno ojačanih sinterovanih materijala u sistemu Cu-Al2O3“,
a od 2011. godine na 34033 - „Inovativna sinergija nus-produkata, minimizacije otpada i čistije
proizvodnje u metalurgiji“.
Poseduje aktivno znanje engleskog jezika i osnovno znanje francuskog jezika.
Spisak radova
Rad u međunarodnom časopisu (M23)
1.
D. Ivšić-Bajčeta, Ž. Kamberović, M. Korać, M. Gavrilovski, Solidification/stabilization
process of wastewater treatment sludge from primary copper smelter, Journal of the Serbian
Chemical Society, 2012, doi: 10.2298/JSC120716125I, ISSN 0352-5139
Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja, štampan u celini (M63)
1.
N. Dimitrijević, M. Ranitović, D. Ivšić-Bajčeta, Ispitivanje mogućnosti dobijanja staklokeramičkih materijala postupkom brzog sinterovanja EAFD i LCD, 7th Symposium & 1st
Student Symposium “Recycling technologies and sustainable development” with
International Participation, Soko Banja, Srbija, 5. - 7. septembar 2012., Zbornik radova 5-9,
urednik: Jovica M. Sokolović, Grozdanka D. Bogdanović, izdavač: Univerzitet u Beogradu,
Tehnički fakultet u Boru, ISBN 978-86-6305-000-6
2.
D. Ivšić-Bajčeta, Ž. Kamberović, M. Korać, V. Nikolić, Z. Milijić, N. Majinski,
Implementacija procesa stabilizacije/solidifikacije otpadnog mulja u Topionici bakra RTB
160
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Bor, III Simpozijum sa međunarodnim učešćem “Rudarstvo 2012”, Zlatibor, Srbija, 7.-10.
maj 2012., Zbornik radova 387-392, urednik Miroslav R. Ignjatović, izdavač: Privredna
komora Srbije, ISBN 978-86-80809-69–4
Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja, štampan u celini (M33)
1.
D. Ivšić-Bajčeta, Ž. Kamberović, M. Korać, B. Anđelić, V. Trujić, Possibilities of
solidification/stabilization of sludge from wastewater treatment plant in TIR Bor with fly
ash, XIX International Scientific and Professional Meeting EcoIst ’11, Bor, Serbia, 1.-4.
June 2011., Proceedings 420-426, Еditor Zoran S. Marković, Publisher University of
Belgrade, Technical Faculty in Bor, ISBN 978-86-80987-84-2
2.
Ž. Kamberović, M. Korać, D. Ivšić, V. Nikolić, M. Ranitović, Process selection for
hydrometallurgical WPCBs recycling, 4th International Conference – Processing and
Structure of Materials, Palić, Serbia, 27.-29. May 2010., Proceedings 67-72, Editors: Endre
Romhanji, Milan T. Jovanović, Nenad Radović, Publisher: Association of Metallurgical
Engineers of Serbia, ISBN 978-86-87183-17-9
Rad u časopisu nacionalnog značaja (M52)
1.
Ž. Kamberović, M. Korać, D. Ivšić, V. Nikolić, M. Ranitović, Hydrometallurgical process
for extraction of metals from electronic waste-Part I: Material characterization and process
option selection, Metalurgija - Journal of Metallurgy, 15 (4), 2009, 231-245 ISSN: 03546306
Novi tehnološki postupak (M83)
1.
Željko Kamberović, Marija Korać, Zoran Anđić, Milorad Gavrilovski, Dragana IvšićBajčeta, Novi tehnološki postupak stabilizacije/solidifikacije opasnog mulja obrazovanog
nakon tretmana otpadne vode u Topionici bakra RTB Bor, 2012.
MIŠLJENJE KOMISIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA
Na osnovu prikazanih rezultata koje je ostvarila naučno-istraživačkim radom tokom
doktorskih studija i angažovanjem na navedenim projektima Ministarstva prosvete, nauke i
tehnološkog razvoja Republike Srbije, članovi Komisije smatraju da kandidat Dragana IvšićBajčeta, dipl. inž. tehnologije, ispunjava sve zakonske uslove za izbor u zvanje istraživačsaradnik, navedene u Pravilniku o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa
nastavnika, saradnika i istraživača Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu:
Zvanje istraživača-saradnika može steći lice koje je upisalo doktorske, odnosno doktorske
akademske studije, koji je predhodne nivoe studije završilo sa ukupno prosečnom ocenom 8
(osam) bavi se naučno-istraživačkim radom i ima objavljena najmanje dva recenzirana naučna
rada od kojih je najmanje jedan iz kategorije M21, M22 i M23.
Predlažemo Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta da Draganu IvšićBajčeta izabere u to zvanje i pruži joj mogućnost da uspešno napreduje u započetom naučnoistraživačkom radu.
Članovi Komisije:
1. Dr Željko Kamberović, van. prof., TMF
2. Dr Miljana Popović, van. prof., TMF
3. Dr Mirjana Filipović, van. prof., TMF
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
161
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu, održanoj 28.12.2012. godine i prema ODLUCI br. 35/457, imenovani smo za članove
Komisije
za
podnošenje
izveštaja
o
ispunjenosti
uslova
za
sticanje
naučno-istraživačkog zvanja ISTRAŽIVAČ SARADNIK kandidata Vesne Nikolić,
dipl. inž. - master zaštite životne sredine i zaštite na radu.
O ispunjenosti uslova za izbor kandidata Vesne Nikolić, dipl. inž. - master, u naučno
zvanje ISTRAŽIVAČ SARADNIK podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
Biografski podaci
Vesna Nikolić, dipl. inž. master zaštite životne sredine i zaštite na radu, rođena je 1984. godine u
Užicu. Osnovnu školu „Slobodan Sekulić“ završila je u Užicu, a „V beogradsku gimnaziju” u
Beogradu. Školske 2003/2004 godine upisala je studije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta
u Novom Sadu. Studije je završila 2008. godine na smeru Inženjerstvo zaštite životne sredine, sa
prosečnom ocenom studija 9,06. Diplomski - master rad pod nazivom: „Metode upravljanja
otpadom iz procesa livenja obojenih metala“ odbranila je sa ocenom 10,00. Školske 2008/09
godine upisala je doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u
Beogradu, smer metalurško inženjerstvo.
Položila je sve ispite na doktorskim studijama sa prosečnom ocenom 9,92 i odbranila završni ispit
2010. godine pod nazivom „Reciklaža bakra i plemenitih metala iz otpadnih štampanih ploča“ sa
ocenom 10,00.
Angažovana je na sledećim projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije: od 2008. godine na 19032 - „Dobijanje nanostrukturnih prahova u cilju
proizvodnje novih disperzno ojačanih sinterovanih materijala u sistemu Cu-Al2O3“, a od 2011.
godine na projektu 34033 - „Inovativna sinergija nus-produkata, minimizacije otpada i čistije
proizvodnje u metalurgiji“.
U toku osnovnih studija bila je stipendista Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, a
od 2009. godine bila je stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, za
doktorske studije. Zaposlena je u Inovacionom centru Tehnološko-metalurškog fakulteta u
Beogradu d.o.o. od 2010. godine.
Poseduje aktivno znanje engleskog jezika i osnovno znanje ruskog jezika.
Spisak radova
Rad u istaknutom međunarodnom časopisu (M23)
1. Ž. Kamberović, M. Sokić, V. Matković, Z. Anđić, M. Korać, V. Nikolić, Effects of additives
on nickel (II)-chloride hydrogen reduction for production of nanocomposite catalysts,
Materials Science – Metalurgia International, 17 (5), 2012, 37 – 41
Saopštenje sa skupa međunarodnog značaja, štampano u celini (M33)
1.
Ž. Kamberović, M. Korać, D. Ivšić, V. Nikolić, M. Ranitović, Process selection for
hydrometallurgical WPCBs recycling, Proceedings: The 4th International Conference –
Processing and Structure of Materials, Palić, Serbia, 2010, 67-72
162
2.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
V. Nikolić, Ž. Kamberović, Z.Anđić, M. Korać, A. Vujović, M. Sokić, Alumina based
catalytically active components carriers with improved properties, Proceedings: The 44th
International October Conference on Mining and Metallurgy, Bor, Serbia, 2012, 395-400
Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja, štampano u celini (M63)
1.
D. Ivšić-Bajčeta, Ž. Kamberović, M. Korać, V. Nikolić, Z.Milijić, N. Majinski,
Implementacija procesa stabilizacije/solidifikacije otpadnog mulja u Topionici bakra RTB
Bor, Zbornik radova: III Simpozijum sa međunarodnim učešćem „Rudarstvo 2012“, Zlatibor,
Srbija, 2012, 387-392
2.
M. Ranitović, V. Nikolić, T. Kovačević, Delimično topljenje i centrifugiranje kao nova
metoda pred-tretmana metaličnog granulata e-otpada: preliminarni laboratorijski test,
Zbornik radova: 7. Simpozijum i 1. studentski simpozijum „Reciklažne tehnologije i održivi
razvoj“, Soko Banja, Srbija, 2012, 14-18
Rad u časopisu nacionalnog značaja (M52)
1. Ž. Kamberović, M. Korać, D. Ivšić, V. Nikolić, M. Ranitović, Hydrometallurgical process for
extraction of metals from electronic waste - Part I: Material characterization and process
option selection, Metalurgija - Journal of Metallurgy, 15 (4), 2009, 231-245
MIŠLJENJE KOMISIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA
Na osnovu prikazanih rezultata koje je ostvarila naučno-istraživačkim radom tokom doktorskih
studija i angažovanjem na navedenim projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja Republike Srbije, članovi Komisije smatraju da kandidat Vesna Nikolić, dipl. inž. - master
zaštite životne sredine i zaštite na radu, ispunjava sve potrebne zakonske uslove za izbor u zvanje
istraživač saradnik, navedene u Pravilniku o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja
radnog odnosa nastavnika, saradnika i istraživačaTehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu.
Shodno tome, predlažemo Nastavno-naučnom veću Tehnološko-metalurškog fakulteta
Univerziteta u Beogradu da Vesnu Nikolić izabere u navedeno zvanje i time joj pruži mogućnost
da uspešno nastavi započeti naučno-istraživački rad.
Članovi Komisije:
1. Dr Željko Kamberović, van. prof., TMF
2. Dr Miljana Popović, van. prof., TMF
3. Dr Mirjana Filipović, van. prof., TMF
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
163
NASTAVNO-NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO-METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno-naučnog veća Tehnološko-metalurškog fakulteta održanoj 29.11.2012.
određeni smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova za reizbor u
naučno zvanje ISTRAŽIVAČ-SARADNIK za kandidatkinju Mr Mariju Dimitrijević, dipl.inž.
tehnologije. O ispunjenosti uslova za izbor kandidatkinje Marije Dimitrijević u naučno zvanje
istraživač-saradnik podnosimo sledeći:
IZVEŠTAJ
A. Biografski podaci
Kandidatkinja Mr Marija Dimitrijević, dipl. inž rođena je 1979. godine u Užicu. Osnovnu školu i
gimnaziju završila je u Užicu. Na Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu upisala se školske
1998/99 godine i završila ga je 2005. godine sa prosečnom ocenom studija 8.89. Poslediplomske
studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, smer inženjerstvo materijala upisala je
2005. godine i položila je sve predmete predviđene planom i programom. Od 2007 do 2010 bila je
angažovana na projektu Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, u okviru projekata tehnološkog
razvoja, pod brojem TR34011, rukovodilac projekta dr Radmila Jančić Hajneman, vanr.prof.
Trenutno je angažovana na projektu tehnološkog razvoja TR 34011 pod rukovodstvom prof. dr
Radoslava Aleksića.
Kandidatkinja Marija Dimitrijević govori engleski jezik, i obučena je za rad na
računarima (Word, Excel, Image Pro Plus Program, Adobe Photoshop ).
Koleginica je položila sve ispite predviđene planom i programom poslediplomskih studija
Tehnološko-metalurškog fakulteta. Koleginica Marija Dimitrijević je odobranila magistarski rad sa
temom ''MOGUĆNOSTI ZA POBOLJŠAVANJE TERMOMEHANIČKIH SVOJSTAVA
VATROSTALNIH MATERIJALA NA BAZI ALUMINIJUM − OKSIDA DODATKOM
KERAMIČKIH VLAKANA'', 13.10.2008. mentor dr Radmila Jančić Hajneman, vanr.prof.
B. Naučni i stručni radovi kandidatkinje:
Objavljeni radovi iskorišćeni za izbor u zvanje istraživač saradnik
Naučni radovi u vrhunskim časopisima međunarodnog značaja, M21=8
1. Posarac
Milica, Dimitrijevic
Marija, Volkov-Husovic
Tatjana, Devecerski
Aleksandar, Matovic Branko, Determination of thermal shock resistance of silicon
carbide/cordierite composite material using nondestructive test methods, Journal of the
Europian Ceramic Society, (2008), ISSN 0955-2219 vol.28 br.6 str. 1275-1278. IF = 1.580
2. S.Marenović, M.Dimitrijević, T.Volkov Husović, B.Matović, Thermal Shock Damage
Characterization of Refractory Composites, Ceramics International 34 (2008), ISSN 02728842, pp. 1925-1929. IF = 1.369
1.
Naučni radovi u vodećim časopisima međunarodnog značaja, M22= 5
Dimitrijevic
Marija,
Posarac
Milica, Majstorovic
Jelena, Volkov-Husovic
Tatjana, Devecerski Aleksandar, Matovic Branko, Thermal shock damage characterization of
high temperature ceramics by non destructive test methods, Ceramics Silikaty, (2008), ISSN
0862-5468, vol.52 br.2 str. 115-119. IF = 0.644
164
2.
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
Posarac Milica, Dimitrijevic Marija, Volkov-Husovic Tatjana, Egelja Adela, Devecerski
Aleksandar, Matovic Branko, Thermal stability of cordierite/silicon carbide composites after
cyclic thermal shock, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, (2008), ISSN
1454-4164, vol.10 br.4 str. 883-886. IF = 1.106
Rad u međunarodnom časopisu, M23 = 3
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
M. Dimitrijevic, J. Dostanic, T. Volkov Husovic, An Improved Thermal Stability
Characterization Method for Refractory Specimen, (Sposob opredelenia termostoikosti
ogneupornih obraszov), Refractories and Industrial Ceramics (Novie Ogneupory), ISSN
1683-4518, No 4, April 2008, 55-59.
M. Dimitrijevic, J. Dostanic, T. Volkov-Husovic, Method for determining refractory
specimen heat resistance, Refractories and Industrial Ceramics, ISSN 1083-4877, (2008)
vol.49 br.3 str. 197-200
Objavljeni radovi u časopisima međunarodnog značaja R52 = 3
M. Dimitrijević, J.Dostanić, T.Volkov Husović, An Improved Thermal Stablity
Characterization Method for Refractory Specimen, Refractories and Industrial Ceramics,
ISSN 1083-4877, 2007, (IF=0.066).
Naučna saopštenja
Na međunarodnim skupovima štampana u knjigama radova, u celini ili u obliku
proširenog izvoda M54 = 1
J.Dostanić, M.Dimitrijević, R.Jančić Heinemann, T.Volkov Husović, „Implementation of
Image Analysis for Characterization of Refractories and Ceramic Fibres“ , 4th Balkan
Conference on Metallurgy, Zlatibor 2006, Proceedings,589-595
T. Volkov Husović, J. Dostanić, M. Dimitrijevic, D. Mitraković, an Improved Thermal
Stability characterization method for Refractory Specimen, ICOSEC 5, International
conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries, 2006. Ohrid,
Proceedings,
Stanisava Marenovic , Marija Dimitrijevic ,Jelena Majstorovic , Tatjana Volkov Husovic and
Branko Matovic, AN IMPROVED THERMAL SHOCK TESTING OF COMPOSITE
MATERIALS FROM DOLOMITE AND BAUXITE , Nemetali 2006, Zbornik radova,
pp.235-241
M. Posarac, M. Dimitrijevic, J.Majstorovic, T.Volkov -Husovic, A. Devecerski and B.
Matovic, Thermal Shock Behavior of Silicon Carbide / Cordierite Composite Material using
Nondestructive Techniques, DPSM Proceedings, 2007.
M. Posarac, M. Dimitrijevic, T.Volkov -Husovic, A.Egelja, A. Devecerski and B. Matovic,
Thermal Stability Behavior of Cordierite/ Silicon Carbide Composite Material After Cyclic
Thermal Shock, NEW RESEARCH TRENDS IN MATERIAL SCIENCE" Sibiu Romania, 57.9.2007.
Naučni radovi objavljeni u časopisima nacionalnog značaja M62 =1.5
M. Posarac, M. Dimitrijevic, J.Majstorovic, T.Volkov -Husovic, A. Devecerski and B.
Matovic, An Improved Method for Thermal Stability behavior characterization of Silicon
Carbide / Cordierite Composite Material , Metalurgija/Journal of Metallurgy, Vol 13. No 3.
2007, pp
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
1.
165
Grupa radova kategorije M40
Monografija nacionalnog značaja M42 = 7
J.Dostanić, M.Dimitrijević, R. Jančić Hajenman i T. Volkov Husović, Primena analize slike u
karakterizaciji materijala, SIM, Beograd, 2008.
Objavljeni radovi potrebni za reizbor u zvanje istaživač saradnik
Naučni radovi u vodećim časopisima međunarodnog značaja, M21= 8
Dimitrijevic M., Posarac M., Majstorovic J.,Volkov-Husovic T., Matovic B., Behavior of
silicon carbide/cordierite composite material after cyclic thermal shock, Ceramics
International, ISSN 0272-8842 , (2009) vol.35 br.3 str. 1077-1081
Bajat Jelena, B Milosev I Jovanovic Zeljka, Jancic-Heinemann Radmila, M Dimitrijevic
M., Miskovic-Stankovic Vesna B, Corrosion protection of aluminium pretreated by
vinyltriethoxysilane in sodium chloride solution (Article), Corrosion Science, (2010), ISSN
0010-938X, vol. 52 br. 3, str. 1060-1069, IF = 2.293
Z. Jovanovic, J.B. Bajat, R.M. Jancic-Heinemann, M. Dimitrijevic, V.B. MiskovicStankovic, Methacryloxypropyltrimethoxysilane films on aluminium: Electrochemical
characteristics, adhesion and morphology, Progress in Organic Coatings, ISSN 0300-9440,
Volume 66, Issue 4, December (2009), Pages 393-399 IF = 1.375
Martinovic, S.; Dojcinovic, M., Dimitrijevic, M.; Devecerski, A.; Matovic, B.; Husovic, T.
Volkov, Implementation of image analysis on thermal shock and cavitation resistance testing
of refractory concrete,
Journal of the European Ceramic Society, ISSN 0955-2219,
(2010) 30 (16):3303-3309
Predrag Milanović, Marija Dimitrijević, Radmila Jančić Heinemann, Jelena Rogan, Dušica
B. Stojanović, Aleksandar Kojović, Radoslav Aleksić, Preparation of low cost alumina
nanofibers via electrospinning of aluminium chloride hydroxide/poly (vinyl alcohol) solution,
Ceramics International ISSN 0272-8842, Available online 24 July (2012).
Naučni radovi u vodećim časopisima međunarodnog značaja, M22= 5
M. Posarac, M. Dimitrijevic, J. Majstorovic, T. Volkov - Husovic, B.
Matovic, Nondestructive Testing of Thermal Shock Resistance of Cordierite/Silicon Carbide
Composite Materials after Cyclic Thermal Shock, Research in Nondestructive Evaluation,
ISSN 0934-9847 1432-2110,Volume 21, Issue 1, (2010), p.p.48 – 59
Posarac Milica, Dimitrijevic Marija, Volkov-Husovic Tatjana, , Majstorovic Jelena, Matovic
Branko, The ultrasonic and image analysis method for non destructive quantification of the
thermal shock damage in refractory specimens, Materials & Design, ISSN 0261-3069, (2009)
vol.30 br.8 str. 3338-3343
Naučni radovi u vodećim časopisima međunarodnog značaja, M23= 3
Marija M. Dimitrijević, Djordje Veljović, Milica Posarac-Marković, Radmila JančićHeinemann, Tatjana Volkov-Husović, Milorad Zrilić, “Mechanical Properties Correlation to
Processing Parameters for Advanced Alumina Based Refractories”, Science of Sintering,
ISSN 0350-820X , 44 (2012) 25-33
Devečerski, M. Pošarac, M. Dimitrijević, M. Rosić, T. Volkov-Husović, G. Branković, “SiC
Synthesis Using Natural Mg-Silicates”, Science of Sintering, ISSN 0350-820X ,44 (2012) 8194
Naučni radovi objavljeni u časopisima van liste ministarstva
Marija M. Dimitrijevic, Radmila Jancic Heinemann, Tatjana Volkov Husovic, Milica
Posarac, Jelena Majstorovic, Morphological analysis of surface degradation of advanced
166
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
alumina based refactories subjected to thermal shock, Procedia Engineering ISSN 1877-7058,
10 (2011) 2153–2157
Na međunarodnim skupovima štampana u knjigama radova, u celini ili u
obliku
proširenog izvoda M54 = 1
1. Zeljka Jovanovic, Jelena Bajat, Ingrid Milosev, Radmila Jancic Heinemann, Marija M.
Dimitrijevic, Vesna Miskovic Stankovic, The influence of Porosity on the Corrosion
Protection of Aluminum by Vinyltriethoxysilane, International workshop: Processing of
Nanostructured Ceramics, Polymers, and Composites, University of Belgrade, Faculty of
Technology and Metallurgy, November 29-30, 2010
2. M. Gajić-Kvaščev, V. Svoboda, R. Jančić-Heinemann, M. Dimitrijević, D. Milovanović, S.
Polić-Radovanović, „ Classification of Neolithic Ceramics and Clays According to Their
Morphological Characteristics“, CMA4CH 2012, Mediterraneum Meeting Use of Multivariate
Analysis and Chemometrics in Cultural Heritage and Environment 4th ed., Rome, Italy,
Europe, 27-30 May 2012
V. Prikaz radova
Kandidatkinja je u dosadašnjem radu objavila 10 radova. Radovi su prihvaćeni za objavljivanje u
vrhunskim časopisima međunarodnog značaja. Radovi se odnose na ispitivanja termostabilnosti
grupe kompozitnih materijala na bazi silicijum karbida i kordijerita. Poseban aspekt ovih radova
pretstavlja analiza stepena destrukcije materijala tokom ispitivanja termostabilnosti, i povezivanje
tih rezultata sa mehaničkim svojstvima. Predstavljeni su rezultati primene analize slike na različite
vrste materijala, u cilju praćenja stepena oštećenja tokom ispitivanja termostabilnosti kao i
primena nedestruktivnih metoda ispitivanja za definisanje i praćenje termostabilnosti keramičkih i
kompozitnih materijala.
Radovi objavljeni posle prethodnog izbora u zvanje proširili su oblast interesovanja kandidata na
primenu analize slike na ispitivanje promena na površinama materijala izloženih razaranjima u
uslovima izloženosti koroziji.
G. Mišljenje Komisije o ispunjenosti uslova
Na osnovu dosadašnjeg rada u toku studija i zalaganja u dosadašnjem radu na projektu na kojem je
angažovana, uočoli smo da se radi o kandidatkinji koja pokazuje izrazitu skolnost na naučnoistraživačkom radu. Kandidatkinja Marija Dimitrijević, dipl inž. tehnologije ispunjava sve uslove
propisane Zakonom o Univerzitetu i Statutom TMF o izboru u naučno zvanje ISTRAŽIVAČSARADNIK. Zbog toga, članovi Komisije sa zadovoljstvom predlažu Nastavno-naučnom veću
Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu da kandidatkinju Mariju Dimitrijević, dipl. inž.
izabere u naučno zvanje ISTRAŽIVAČ-SARADNIK i pruži joj mogućnost da uspešno završi
doktorsku tezu i započeti rad na naučno-istraživačkom projektu.
Beograd, 17.12.2012.
Članovi Komisije
1.
dr Radmila Jančić-Hajneman, vanr.prof. TMF
2.
dr Tatjana Volkov-Husović, red. prof. TMF
3.
dr Radloslav Aleksić, red.prof. TMF
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ, 28.02.2013.
167
NASTAVNO - NAUČNOM VEĆU
TEHNOLOŠKO - METALURŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU
Na sednici Nastavno - naučnog veća Tehnološko - metalurškog fakulteta, održanoj
29.11.2012. godine, određeni smo za članove Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti
uslova za izbor u naučno zvanje ISTRAŽIVAČ - PRIPRAVNIK za kandidata Luku Živković, dipl.
inž. tehnologije. O ispunjenosti uslova za izbor kandidata Luke Živković, dipl.inž., u naučno
zvanje ISTRAŽIVAČ - PRIPRAVNIK, podnosimo sledeći
IZVEŠTAJ
BIOGRAFSKI PODACI
Kandidat Luka Živković, dipl.inž. tehnologije, rođen je 21.03.1984. godine u Beogradu.
Osnovnu školu je završio u Beogradu. Diplomu završene gimnazije „Mercer Area Jr/Sr High
School“ dobio je u SAD. Odmah po završetku gimnazije, 2003. godine, upisao je studije na
Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je 9.9.2011. godine, sa
prosečnom ocenom 9,64. Diplomski rad na temu „Primena nelinearne frekventne metode na
ispitivanje kinetike elektrohemijske vodonične reakcije - Teorijska analiza“ pod rukovodstvom
mentora prof. dr Menke Petkovske odbranio je sa ocenom 10. Doktorske studije upisao je kao
budžetski student školske 2011/2012. godine na istom fakultetu - smer Hemijsko inženjerstvo. Od
11 ispita na doktorskim studijama do sada je položio 8 sa prosečnom ocenom 9,88. Od marta
2011. godine angažovan je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Republike Srbije ON172022: Razvoj ekikasnijih hemijsko-inženjerskih procesa zasnovan na
istraživanjima fenomena prenosa i principima intenzifikacije procesa.
U toku dosadašnjeg rada, kandidat Luka Živković, pokazao je savesnost, samostalnost i
sklonost ka naučno-istraživačkom radu. Obučen je za rad na specifičnim softverskim paketima za
modelovanje, simulaciju i optimizaciju procesa.
Luka Živković tečno govori engleski jezik, ima osnovno znanje nemačkog jezika.
MIŠLJENJE KOMISIJE O ISPUNJENOSTI USLOVA
Na osnovu uspeha postignutog u toku studija i zalaganja u dosadašnjem radu, uočili samo
da se radi o kandidatu koji pokazuje izrazitu sklonost ka naučno -istraživačkom radu. Kandidat
Luka Živković, dipl. inž. tehnologije, ispunjava sve uslove propisane Zakonom o Univerzitetu i
Statutom Tehnološko - metalurškog fakulteta za izbor u naučno nastavno zvanje istraživač pripravnik. Otuda, članovi Komisije za podnošenje izveštaja o ispunjenosti uslova, sa
zadovoljstvom predlažu NASTAVNO – NAUČNOM VEĆU Tehnološko - metalurškog fakulteta
da kandidata izabere u naučno zvanje ISTRAŽIVAČ - PRIPRAVNIK i pruži mu mogućnost da
uspešno završi započeti istraživački rad.
Beograd, 28.12.2012. godine
ČLANOVI KOMISIJE
1. dr Nikola Nikačević, docent TMF
2. dr Menka Petkovska, red.prof. TMF
3. dr Željko Grbavčić, red.prof. TMF
Download

pdf,1305KB - Tehnološko-metalurški fakultet