2010 година
ФИЗИЧКА ЛИЦА
БРОЈ И ДАТУМ ОДОБРЕЊА
АДРЕСА ОБЈЕКТА
350-308-101/2009-08 од
Београдски пут бб
04.01.2010.
Осипаоница
350-308-134/2009-08 од
Београдски пут бб
04.01.2010.
Осипаоница
350-433-6778/2003-02 од
Смедеревска бб
29.01.2010.
Петријево
Издате накнадне употребне и грађевинске дозволе
Р. бр.
ИНВЕСТИТОР
1.
Митровић Саша
2.
Митровић Саша
3.
Селамовић Сузана
4.
Илић Мирослав
5.
Мајкић Дубравка
6.
Миловановић Ђорђе
7.
Ивковић Миодраг
8.
Ивковић Миодраг
9.
Објекат у улици 17 октобар бр.
8-10
10.
Станисављевић Владан
11.
Берак Неђељко и Зоран
12.
Стевановић Радосав
13.
Јовановић Жељко
14.
Јовановић Слободан
15.
Јовановић Слободан
16.
17.
350-308-35/2009-08 од
22.02.2010.
Проте Матеје 56
Смедерево
БР. ПАРЦЕЛЕ
5421/3 5421/3
К.О. Осипаоница
5421/3 5421/3
К.О. Осипаоница
337/2
К.О. Петријево
СП 1829 и 1830
НП 3009
К.О. Смедерево
НАМЕНА ОБЈЕКТА
стамбено-пословни
објекат
стамбени објекат
350-308-15/2009-08 од
15.03.2010.
350-1-155/2010-08 од
15.03.2010.
350-1-33/2010-08 од
19.03.2010.
350-1-34/2010-08 од
19.03.2010.
Сеоне
283/2 К.О. Сеоне
Петријевска 100
Смедерево
Радета Лазића 155
Мала Крсна
Радета Лазића 155
Мала Крсна
СП 2773/5 НП 5824/4
К.О. Смедерево
1415
К.О. Мала Крсна
1415
К.О. Мала Крсна
350-1-39/2010-08 од
01.04.2010.
17 октобар бр. 8-10
Смедерево
СП 1373/1 НП 1547
К.О. Смедерево
350-5-354/2006-06 од
01.04.2010.
350-433-5173/2003-02
350-308-3/2009-08 од
13.04.2010.
350-308-110/09-08 од
15.04.2010.
350-1-271/2010-08 од
16.04.2010.
350-1-272/2010-08 од
16.04.2010.
Живојина Петровића 11
1459/3 К.О. Мала Крсна
Мала Крсна
Водањ
2079/3 К.О. Водањ
Јовановић Слободан
Рајић Зоран
стамбени објекат
стамбени објекат
стамбено-пословни
објекат
догр. стамбеног објекта
стамбени објекат
стамбено-пословни
објекат
доградња надоградња
стамбено-пословног
објекта
стамбено-пословни
објекат
стамбени објекат
Удовице
1125/2 К.О. Удовице
стамбени објекат
Коларска бб Смедерево
137/10 К.О. Колари
пословни објекат
Драгутина Обрадовића
бб Осипаоница
Драгутина Обрадовића
бб Осипаоница
4933/49 К.О.
Осипаоница
4933/49 К.О.
Осипаоница
помоћни објекат
(надстрешница)
350-1-273/2010-08 од
16.04.2010.
Драгутина Обрадовића
бб Осипаоница
4933/49 К.О.
Осипаоница
помоћни објекат
(надстрешница за вагу
и вагорску кућицу)
350-433-18/2003-02 од
30.04.2010.
Карађорђева 20 Вучак
136/2 К.О. Вучак
стамбени објекат
пословни објекат (хала)
Станковић Милан
350-1-121/2010-08 од
05.05.2010.
19.
Радојевић Радиша
350-1-44/2010-08 од
06.05.2010.
20.
Тројић Срђа
21.
Петровић Душан
22.
Костић Љубиша
23.
Васиљевић Ранко
24.
Станојевић Маја и Пауновић
Драган
25.
Костић Небојша
26.
Јовановић Цвета
27.
Милојевић Станоје
28.
Ракић Зорица
29.
Николић Миљан
30.
Ристић Радиша
31.
Лукић Миодраг
32.
Ристић Радиша
33.
Никoлић Срђан
34.
Стојадиновић Момчило
35.
Дејановић Габријела
36.
Јанковић Новица
18.
350-308-10/2009-08 од
07.05.2010.
350-308-128/2009-08 од
07.05.2010.
350-308-18/2009-08 од
07.05.2010.
350-308-41/2009-08 од
07.05.2010.
350-5-269/2006-06 од
07.05.2010.
350-433-8731/2003-02 од
10.05.2010.
350-433-9609/2003-02 од
10.05.2010.
350-433-3151/2003-02 од
10.05.2010.
350-1-30/2010-08 од
10.05.2010.
350-1-15/2010-08 од
19.05.2010.
350-1-359/2010-08 од
24.05.2010.
350-1-269/2010-08 од
24.05.2010.
350-1-358/2010-08 од
24.05.2010.
350-1-270/2010-08 од
25.05.2010.
350-433-1055/2003-02 од
26.05.2010.
350-308-43/2009-08 од
28.05.2010.
350-1-283/2010-08 од
24.05.2010.
Вучачка 69 Смедерево
СП 3693/1 НП 12212/3
К.О. Смедерево
стамбени објекат
Фочанска 27 Смедерево
СП 1813/2 НП 2971/2
К.О. Смедерево
вишепородични
стамбено-пословни
објекат
9 нова бб Радинац
1991 К.О. Радинац
стамбени објекат
Коларски пут бб
Смедерево
Фочанска 176
Смедерево
СП 2666/1 НП 9867/1
К.О. Смедерево
СП 3913/4 НП 13201/1
К.О. Смедерево
СП 2702/4 НП 13201/1
К.О. Смедерево
Ландол
249 К.О. Ландол
стамбени објекат
Ландол
139/2 К.О. Ландол
стамбени објекат
Вучачка 67 Смедерево
СП 3693/3 НП 12212/2
К.О. Смедерево
стамбени објекат
408/1 К.О. Ландол
стамбени објекат
5456/1 К.О.
Осипаоница
стамбени објекат
925/8 К.О. Вучак
пословни објекат
1435/11 К.О. Мала
Крсна
помоћни објекат
3523 К.О. Михајловац
стамбени објекат
1435/11 К.О. Мала
Крсна
стамбени објекат
4611/2 К.О. Липе 1
стамбени објекат
Скобаљ
2518/4 К.О. Скобаљ
стамбени објекат
Коларски пут бб
Смедерево
948/3 К.О. Вучак
надстрешница са
гаражом
Таковска 7 Скобаљ
3383 К.О. Скобаљ
стамбени објекат
Горичка бб Смедерево
Ландолски пут бб
Смедерево
Миће Јанковог 35
Осипаоница
Коларски пу бб
Смедерево
Милоша Обилића 3
Мала Крсна
Смедеревска бб
Михајловац
Милоша Обилића 3
Мала Крсна
Иве Лоле Рибара 17
Липе
стамбени објекат
стамбени објекат
стамбени објекат
37.
Јанковић Веља
38.
Трбојевић Стево
39.
Рајковић Зоран
40.
Манић Верица
41.
Симић Добрица и Живковић
Бранка
42.
Попара Жарко
43.
Романдић Добрисав
44.
Миливојевић Предраг
45.
Васић Барнић Јелена
46.
Матић Дејан
47.
Којић Живорад
48.
Маринковић Милош
49.
Љубеновић Срећко
50.
Ивановић Велибор
51.
Ивановић Велибор
52.
Ивановић Велибор
53.
Радосављевић Драган
54.
Пешић Слободанка
55.
Милошевић Младен
350-433-3123/2003-08 од
01.06.2010.
350-433-4632/2003-02 од
01.06.2010.
350-308-28/2009-08 од
01.06.2010.
350-1-120/2010-08 од
01.06.2010.
350-1-324/2010-08 од
11.06.2010.
350-433-5550/2003-02 од
17.06.2010.
350-308-26/2009-08 од
17.06.2010.
350-308-141/2009-08 од
17.06.2010.
350-1-364/2010-08 од
17.06.2010.
350-1-482/2010-08 од
17.06.2010.
350-1-583/2010-08 од
17.06.2010.
350-308-33/2009-08 од
28.06.2010.
350-1-3752/2010-08 од
01.07.2010.
350-1-2813/2010-08 од
05.07.2010.
350-1-2813/1/2010-08 од
05.07.2010.
350-1-2813/2/2010-08 од
05.07.2010.
350-1-1079/2010-08 од
06.07.2010.
350-5-121/2006-06 од
06.07.2010.
350-1-556/2010-08 од
06.07.2010.
Старца Вујадина бб
Смедерево
Венчачка 107,
Смедерево
Марушићева бб
Радинац
СП 3841/2 НП 12645/2
К.О. Смедерево
СП 2682/5 НП 10292
К.О. Смедерево
1616/2 К.О. Радинац
стамбени објекат
Водањ
971/2 К.О. Водањ
стамбени објекат
стамбени објекат
стамбени бојекат
Старине Новака 9/1
Смедерево
Ново Насеље бб
Петријево
Коларски пут бб
Смедерево
1327 К.О. Смедерево
вишепородични
стамбени објекат
152/164 К.О. Петријево
стамбени објекат
2/5 К.О. Колари
стамбени објекат
Водањ
253 К.О. Водањ
стамбени објекат
Проте Матеје 144
Смедерево
СП 2920/4 НП 5682
К.О. Смедерево
стамбени објекат
Удовице
514/5 К.О. Удовице
стамбени објекат
Милосава Илића бб
Радинац
414/3 К.О. Радинац
стамбени објекат
Водањ
1908/4 К.О. Водањ
стамбени објекат
Лугавчина
1208 К.О. Лугавчина
стамбени објекат
Враново
2733 К.О. Враново
производни објекат
Враново
2733 К.О. Враново
помоћни објекат
Враново
2733 К.О. Враново
бунар са шахтом са
хидрофором
1364/4 К.О. Липе 2
стамбени објекат
91/6 К.О. Удовице
стамбени објекат
СП 2779/24 НП 9551/1
К.О. Смедерево
гаража са оставама
Стризовска бб
Смедерево
Београдски пут бб
Смедерево
Петријевска 121/А
Смедерево
56.
Топаловић Милева
57.
Ристић Стојко
58.
Лукић Дејан
59.
Димић Јован
60.
Пајевић Радослав
61
Димитријевић Зоран
62.
Трајковић Драган
63.
Димић Југослав
64.
Митровић Светомир
65.
Марић Верица
66.
Марковић Срдан и Верица
67.
Радић Зоран
68.
Обућина Милош
69.
Срећковић Љубиша
70.
Зарић Алекса
71.
Ранчевић Савета
72.
Младеновић Негован
73.
Јовановић Живорад
74.
Пауновић Слађана
350-1-115/2010-08 од
07.07.2010.
350-433-5412/2003-02 од
07.07.2010.
350-1-1323/2010-08 од
08.07.2010.
350-308-54/2009-08 од
16.07.2010.
350-1-1923/2010-08 од
20.07.2010.
350-433-2695/2003-02 од
19.07.2010.
350-1-323/2010-08 од
20.07.2010.
350-308-53/2009-08 од
20.07.2010.
350-1-6/2010-08 од
26.07.2010.
350-1-4909/2010-08 од
26.07.2010.
350-433-1552/2003-02 од
02.08.2010.
350-308-55/2009-08 од
03.08.2010.
350-1-373/2010-08 од
03.08.2010.
350-1-26/2010-08 од
04.08.2010.
350-5-154/2006-06 од
05.08.2010.
350-433-1042/2003-02 од
17.08.2010.
350-1-13/2010-08 од
17.08.2010.
350-1-1296/2010-08 од
17.08.2010.
350-433-7121/2003-02
од 25.08.2010
Коларски пут бб
Смедерево
Петра Спасојевића 4
Смедерево
845/5 К.О. Вучак
стамбени објекат
СП 3486/13 НП
10493/4К.О. Смедерево
стамбени објекат
9 маја 15 Михајловац
3576/2 К.О. Михајловац
производни објекат пекара
Враново
1666/5 Враново
стамбени објекат
Водањ
227/5 К.О. Водањ
стамбени објекат
Удовички прокоп
Удовице
589/2 К.О. Удовице
стамбени објекат
Колари
245/1 К.О. Колари
стамбени објекат
Враново
1664/2 К.О. Враново
стамбени објекат
1693/1
стамбени објекат
512 К.О. Шалинац
стамбени објекат
902/2 К.О. Удовице
стамбени објекат
1378/6 К.О. Липе 2
стамбени објекат
883/15 К.О. Вучак
стамбени објекат
983 К.О. Липе 2
стамбени објекат
Сеонски пут бб Сеоне
181/7 К.О. сеоне
стамбени објекат
Тузланска 10
Смедерево
СП 2552/16 НП 5157/2
К.О. Смедерево
стамбени објекат
Ландол
616/9 К.О. Ландол
стамбени објекат
1913 К.О. Скобаљ
стамбени објекат
СП 537/7 НП 3728 К.О.
Смедерево
стамбени објекат
Саве Ковачевића бб
Враново
Маршала Тита 13
Шалинац
Удовички пут бб
Удовице
Стризовска бб
Смедерево
Коларски пут бб
Смедерево
Космајских партизана 1
Смедерево
МаршалаТита 50
Скобаљ
Излетничка 29
Смедерево
350-433-9306/2003-02
од 27.08.2010.
350-1-279/2010-08
од 30.08.2010.
350-1-3156/2010-08
од 30.08.2010.
350-1-3157/2010-08
од 30.08.2010.
350-1-2812/2010-08
од 02.09.2010.
350-433-7003/2003-02
од 02.09.2010.
350-433-8384/2003-02
од 14.09.2010.
350-433-8384/1/2003-02
од 14.09.2010.
75.
Костић Милан
76.
Благојевић Негован и Горан
77.
Пантић Горан
78.
Пантић Горан
79.
Раденковић Радосав
80.
Васић Ковиљка
81.
Илић Милан
82
Илић Милан
83.
Чолић Драган
350-1-227/2010-08
84.
Чолић Драган
350-1-228/2010-08
85.
Трајковић Крста
350-308-48/2009-08
86.
Сретеновић Милорад
87.
Сретеновић Милорад
88.
Сретеновић Милорад
89.
Павићевић Периша
90.
Надашкић Ранислав
91.
Бубало Душан
92.
Кукаљ Раде
93.
Арсић Бобан
350-1-7522/2010-08
од 15.09.2010.
350-1-7522/1/2010-08
од 15.09.2010.
350-1-7522/2/2010-08
од 15.09.2010
350-308-23/2009-08
од 16.09.2010.
350-1-3377/2010-08
од 17.09.2010.
350-433-4191/2003-02
од 17.09.2010.
350-308-11/2009-08
од 17.09.2010.
350-308-89/2009-08
од 17.09.2010.
Ђуре Даничића 80/1
Смедерево
Саве Ковачевића бб
Враново
СП 2141/3 НП 7109
К.О. Смедерево
1625/10 К.О. Враново
стамбео-пословни
објекат
стамбени објекат са
више станова
Карађорђева 16 Скобаљ
3170 К.О. Скобаљ
стамбени објекат
Карађорђева 16 Скобаљ
3170 К.О. Скобаљ
стамбени објекат
302 К.О. Липе 2
стамбени објекат
155/14 К.О. Петријево
стамбени објекат
2907 К.О. Смедерево
стамбени објекат
2907 К.О. Смедерево
стамбени објекат
4928/1 К.О. Михајловац
стамбени објекат
4928/1 К.О. Михајловац
помоћни објекат
1666/3 К.О. Враново
стамбени објекат
Михајловац
3353/3 К.О. Михајловац
стамбени објекат
Михајловац
3353/3 К.О. Михајловац
помоћни објекат
Михајловац
3353/3 К.О. Михајловац
економски објекат
Вељка Дугошевића 22
Смедерево
Петријевска бб,
Петријево
Кнез Михајлова 70
Смедерево
Кнез Михајлова 70
Смедерево
Смедеревска 179
Михајловац
Смедеревска 179
Михајловац
Доситеја Обрадовића
бб Враново
Невесињска 15
Смедерево
СП 2647/4 НП 10001/2
К.О. Смедерево
СП 2641/1 НП 10001/2
К.О. Смедерево
Ландол
565/1 К.О. Ландол
стамбени објекат
Животе Лукића бб
Смедерево
СП 3399/3 НП 11923/74
К.О. Смедерево
стамбени објекат
Тихомира Ђорђевића 8
Смедерево
1010 К.О. Липе 2
стамбени објекат
Горичка бб Смедерево
стамбени објекат
стамбени објекат
94.
Митић Илија
95.
Јовановић Томислав
96.
Јовановић Томислав
97.
Дејановић Бојан
98.
Јовановић Дејан
99.
Миладиновић Боривоје
100.
Митровић Радован
101.
Димковић Миладин
102.
Ђорђевић Радмила
103.
Тасић Љубомир
104.
Брадарић Славица
105.
Брадарић Славица
106.
Вукићевић Милорад
107.
Глигоријевић Мирослав
108.
Глигоријевић Мирослав
109.
Станојевић Здравко
110.
Илић Невена
111.
Зарић Светислав
112.
Зарић Светислав
350-308-107/2009-08
од 17.09.2010.
350-1-492/2010-08
од 17.09.2010.
350-1-493/2010-08
од 17.09.2010.
350-1-576/2010-08
од 17.09.2010.
350-1-2364/2010-08
од 17.09.2010.
350-1-435/2010-08
од 02.09.2010.
350-433-3207/2003-02
од 28.09.2010.
350-1-380/2010-08
од 28.09.2010.
350-433-3960/2003-02
од 28.09.2010.
350-1-1860/2010-08
од 28.09.2010.
350-1-67/2010-08
од 28.09.2010.
350-1-68/2010-08
од 28.09.2010.
350-1-5101/2010-08
од 28.09.2010.
350-308-112/2009-08
од 28.09.2010.
350-308-113/2009-08
од 28.09.2010.
350-433-686/2003-02
од 28.09.2010.
350-1-3393/2010-08
350-1-1126/2010-08
од 28.09.2010.
350-1-423/2010-08
од 28.09.2010.
Удовице
607/2 К.О. Удовице
стамбени објекат
Славонска бб
Смедерево
Славонска бб
Смедерево
СП 3445/57 НП 11800/3
К.О. Смедерево
СП 3445/57 НП 11800/3
К.О. Смедерево
16. Октобар број 16
2658/2 К.О. Радинац
стамбени објекат
Враново
1666/1 К.О. Враново
стамбени објекат
стамбени објекат
стамбени објекат
Петријевска 78
Смедерево
Далматинска 1/1
Смедерево
СП 2755/66 НП 5799
стамбени објекат
СП 2599/8 НП 9984/2
К.О. Смедерево
стамбени објекат
Вашариште бб Колари
496/1 К.О. Колари
стамбени објекат
121/17 К.О. Удовице
стамбени објекат
3983 К.О. Радинац
стамбени објекат
213/33 К.О. Сеоне
стамбени објекат
213/33 К.О. Сеоне
помоћни објекат
Сеоне
164/3 К.О. Сеоне
стамбени објекат
Коче Капетана 49
Смедерево
Коче Капетана 49
Смедерево
СП 3184/28 НП 7771
К.О. Смедерево
СП 3184/28 НП 7771
К.О. Смедерево
Ландол
398/2 К.О. Ландол
стамбени објекат
Ослобођења 57
Смедерево
29. Новембра бб
Радинац
29. Новембра бб
Радинац
СП 3005 НП 8932/2
К.О. Смедерево
доградња
стамб.посл.објекта
3995/2 К.О. Радинац
стамбени објекат
3995/2 К.О. Радинац
стамбени објекат
Београдски пут бб
Смедерево
29. Новембар 7
Радинац
Пут за Сеоне бб
Смедерево
Пут за Сеоне бб
Смедерево
помоћни објекат
стамбени објекат
113.
Атанацковић Живомир
114.
Берић Милан и Милица
115.
Мартиновић Миладин
116.
Мартиновић Миладин
117.
Рајовић Дејан
118.
Марковић Светислав
119.
Марковић Мирослав
120.
Јовановић Јадранка
121.
Маричић Живко
122.
Маричић Живко
123.
Дабић Владислав
124.
Ивановић Вујадин
125.
Манић Слободан
126.
Гаљак Радомир
127.
Дуновић Нада
128.
Видовић Гордана и Љиљана
129.
Цветковић Љубомир
130.
Брејић Драгиша
131.
Антонијевић Костадин
350-433-532/03-02
од 13.10.2010.
350-5-341/2006-06
од 13.10.2010.
350-433-116/2003-02
од 13.10.2010.
350-433-116/1/2003-02
од 13.10.2010.
350-433-5755/2003-02
од 26.10.2010.
350-308-9/2009-08
од 26.10.2010.
350-1-596/2010-08
од 01.11.2010.
350-433-121/03-02
од 10.11.2010.
350-1-1165/10-08
од 16.11.2010.
350-1-1166/10-08
од 16.11.2010.
350-308-24/2009-08
од 19.11.2010.
350-1-4199/2010-08
од 19.11.2010.
350-433-2704/03-02
од 19.11.2010.
350-433-6836/03-02
од 24.10.2010.
350-308-13/09-08
од 18.11.2010.
350-433-5988/03-02
од 18.11.2010.
350-433-5497/03-02
од 18.11.2010.
350-433-4274/03-02
од 24.11.2010.
350-1-429/10-08
од 24.11.2010.
Староселска бб
Петријево
Мачванска бб
Петријево
Милоја Ђака 15
Смедерево
Милоја Ђака 15
Смедерево
Виноградска бб
Смедерево
Ковинска бб
Смедерево
Петријевска 248 II
Сокак Смедерево
Петријевска 122
Смедерево
Николе Тесле 8
Смедерево
Николе Тесле 8
Смедерево
Фочанска бб
Смедерево
Доситеја Обрадовића
38 Смедерево
Горичка бб Смедерево
340/3 К.О. Петријево
стамбени објекат
152/129 К.О. Петријево
стамбени објекат
6826 К.О. Смедерево
стамбени објекат
6826 К.О. Смедерево
помоћни објекат
(гаража)
СП2965/3 НП 6096/7
К.О. Смедерево
стамбени објекат
814/2 К.О. Липе 2
стамбени објекат
155/3 К.О. Петријево
стамбени обејкат
СП 2769/2 НП 9593/4
К.О. Смедерево
СП 1547/2 НП 2215
К.О. Смедерево
СП 1547/2 НП 2215
К.О. Смедерево
СП2691/13 НП10243/27
К.О. Смедерево
СП 3062/9 НП 11275
К.О. Смедерево
СП 2666/18 НП 9857/12
К.О. Смедерево
стамбени објекат
стамбени објекат
помоћни објекат
стамбени објекат
стамбени објекат
стамбени објекат
Милована Илића Чиче
6 Смедерево
1226 К.О. Липе 2
стамбени објекат
Сеоне
151/4 К.О. Сеоне
стамбени објекат
Горичка бб Смедерево
Јосипа Фајла 21
Смедерево
Ново насеље бб
Петријево
Коларчева 38 Колари
СП2696/2 НП9795
К.О. Смедерево
СП2888/28 НП10651/4
К.О. Смедерево
стамбени објекат
стамбени објекат
152/163 К.О. Петријево
стамбени објекат
778 К.О. Колари
стамбени објекат
132.
Микић Душко
133.
Антић Димитрије
134.
Нојкић Света
135.
Јовановић Велибор
136.
Јанковић Ната
137.
Марковић Крста
138.
Пејчић Јовица
139.
Симоновић Стојанка
140.
Jaнићијевић Мaрија
141.
Савић Милорад
142.
Станковић Љубомир
143.
Станић Славко и Нинић Станић
Драгана
144.
Јовановић Ивица
145.
146.
Јовановић Милица
Вукашиновић Владан
147.
Гаљак Радомир
148.
Милетић Миломирка, Љиљана и
Слободан
149.
Јанковић Ната
150.
Мартић Никола
151.
Ђукић Зора
350-433-730/2003-02
од 30.11.2010.
350-308-39/09-08
од 30.11.2010.
350-433-2789/03-02
од 01.12.2010.
350-433-1359/03-02
од 01.12.2010.
350-1-7907/10-08
од 02.12.2010.
350-1-257/10-08
од 03.12.2010.
350-1-265/10-08
од 03.12.2010.
350-1-2072/10-08
од 03.12.2010.
350-1-342/10-08
од 03.12.2010.
350-1-673/10-08 од 06.12.2010.
350-433-5089/03-02 од
06.12.2010.
350-433-108/03-02 од
07.12.2010.
350-433-8517/03-02 од
07.12.2010.
350-1-284/10-08 од 07.12.2010.
350-1-63/10-08 од 07.12.2010.
350-433-6836/1/03-02 од
13.12.2010.
350-433-592/03-02 од
13.12.2010.
350-1-7908/10-08 од
23.12.2010.
350-433-4105/03-02 од
22.12.2010.
350-433-6455/03-02 од
22.12.2010.
Старца Вујадина 22
Смедерево
Горичка бб Смедерево
СП2849/37 НП5757
К.О. Смедерево
СП2645/2 НП9877/2
К.О. Смедерево
стамбени објекат
стамбени објекат
Јордана Јовановића бб
Радинац
1423 К.О. Радинац
стамбени објекат
Удовице
496/3 К.О. Удовице
стамбени објекат
Сеоне
183/5 К.О. Сеоне
стамбени објекат
Ковинска бб Смедерево
814/6 К.О. Липе 2
стамбени објекат
388/4 К.О. Ландол
стамбени објекат
2087 К.О. смедерево
стамбено објекат
684 К.О. Липе 2
стамбени објекат
440/3 К.О. Липе 2
стамбени објекат
466 К.О. Липе 2
стамбени објекат
7. Јула бр. 38 Радинац
374/2 К.О. Радинац
стамбени објекат
Шалинац
997 К.О. Шалинац
стамбени објекат
Ландолски пут бб
Удовице
Милована Илића Чиче
бр. 6/1 Смедерево
8. марта бр. 20
Смедерево
165/1 К.О. Ландол
447/20 К.О. Удовице
стамбени објекат
стамбени објекат
1226 К.О. Липе 2
стамбени објекат
СП 2304/49 НП4487
К.О. Смедерево
стамбени објекат викенд кућа
Сеоне
183/5 К.О. Сеоне
помоћни обј. - гаража
Корнелија Станковића
бр.22 Смедерево
3 К.О. Липе 2
стамбени објекат
Горичка бб Смедерево
сп. 2666/13 нп. 9867/13
К.О.Смедерево
стамбени објекат
Годино сокаче бб
Ландол
Добојска бр. 14
Смедерево
Црвене Армије 232/1
Смедерево
Подгоричка бр. 15
Смедерево
Наде Димић бр. 1
Смедерево
152.
Живковић Драгослав
153.
Јовановић Ружица
154.
Ђекић Борислав
155.
Јелић Милован
156.
Пешић Слободан
157.
Ђорђевић Веско
158.
Миловановић - Стелкер Драгица
159.
Кораћ Ђура и Ружица
160.
Живковић Слободан
161.
Маринковић Драган
162.
Неговановић Димитрије
163.
Гајић Радомир
164.
Гајић Радомир
165.
Митровић Саша
350-1-838/10-08 од 22.12.2010.
350-1-1017/10-08 од
22.12.2010.
350-1-1043/10-08 од
22.12.2010.
350-1-1998/10-08 од
22.12.2010.
350-1-2925/10-08 од
22.12.2010.
350-308-14/09-08 од
22.12.2010.
350-308-38/09-08 од
22.12.2010.
350-308-93/2009-08 од
22.12.2010.
350-1-644/10-08 од 24.12.2010.
350-1-1100/10-08 од
24.12.2010.
350-433-7231/03-02 од
24.12.2010.
350-308-137/09-08 од
29.12.2010.
350-308-138/09-08 од
29.12.2010.
350-1-1497/10-08 од
29.12.2010.
Маршала Тита 41 Липе
4829 К.О. Липе 1
стамбени објекат
Шалинац
880/1 К.О. Шалинац
стамбени објекат
Ландолски пут бб
Смедерево
562/2 К.О. Ландол
стамбени објекат
22. Јула бб Вучак
865/8 К.О. Вучак
стамбени објекат
2099 К.О. Смедерево
стамбени објекат
СП3868/31 НП12542/27
стамбени обејкат
34/2 К.О. Ландол
стамбени обејкат
Стеријина бр. 2
Смедерево
Босе Цветић бб
Смедерево
Коларски пут бб
Смедерево
Балканска бр. 108
Смедерево
Удовице
СП2792/10 НП10408/10
К.О. Смедерево
1845 К.О. Удовице
Грчића Миленка 179
896/2 К.О. Липе 2
стамбени обејкат
846/3 К.О. Вучак
стамбени обејкат
926/24 К.О. Вучак
стамбени објекат
926/24 К.О. Вучак
стамбени објекат
СП2877/21 НП9518/2
К.О. Смедерево
стамбено-пословни
Коларски пут бб
Смедерево
Коларски пут бб
Смедерево
Коларски пут бб
Смедерево
Македонска бб
Смедерево
стамбени обејкат
стамбени обејкат
2011
Р. бр.
ИНВЕСТИТОР
БРОЈ И ДАТУМ ОДОБРЕЊА
350-433-2297/2003-02 од
11.01.2011.
350-1-125/2010-08 од
19.01.2011
350-1-209/2010-08 од
19.01.2011.
350-1-1669/2010-08 од
17.01.2011.
350-1-414/2010-08 од
18.01.2010.
350-1-414/1/2010-08 од
18.01.2010.
350-433-1345/2003-02 од
25.01.2011.
АДРЕСА ОБЈЕКТА
Смедеревска бб
Петријево
Ивана Горана Ковачића
бр 1 Смедерево
Војводе Степе бб
Удовице
1.
Крстић Милутин
2.
Столић Новица
3.
Бељић Бојан
4.
Митровић Миодраг
5.
Џунић Надица
6.
Џунић Надица
7.
Мартић Живадин
8.
Ђорђевић Драган
350-433-2722/2003-02 од
25.01.2011.
Балканска бб
Смедерево
9.
Ђорђевић Драган
350-433-2722/1/2003-02 од
25.01.2011.
Балканска бб
Смедерево
10.
Филиповић Љубиша
11.
Јанковић Верољуб
12.
Ујкановић Бешир
13.
Јанковић Радосав
14.
Панић Славица и
Добошаревић Татјана
15.
Лончар Милан
16.
Петронијевић Лепосава
350-433-2851/2003-02 од
25.01.2011.
350-1-5706/2010-08 од
25.01.2011.
350-308-86/2009-08 од
01.02.2011.
350-1-1611/2009-08 од
01.02.2011.
350-308-44/2009-08 од
07.02.2011.
350-1-1153/10-08 од
04.02.2011.
350-1-3372/10-08 од
07.02.2011.
БР. ПАРЦЕЛЕ
НАМЕНА ОБЈЕКТА
1086/1 К.О. Петриејво
стамбени - викенд кућа
1911/2 К.О. Липе 2
стамбени објекат
1840 К.О. Удовице
стамбени објекат
Осипаоница
4933/96 К.О.
Осипаоница
стамбени објекат
Коларска бб Смедерево
48/1 К.О. Ландол
стамбени објекат
Коларска бб Смедерево
48/1 К.О. Ландол
помоћни објекат остава
Милентија Поповића
бр. 11 Смедерево
197 К.О. Липе 2
стамбени објекат
Вардарска бр.20
8 Март бр.10-сокак
лево
Коларски пут - сокак бб
Смедерево
Краља Александра
16/А Сараорци
Петријевска 53
Смедерево
Шалиначки пут бб
Шалинац
Јована Цвијића 16
Смедерево
СП 3470/13 НП
10500/10 К.О.
Смедерево
СП 3470/13 НП
10500/10 К.О.
Смедерево
СП 2892/7 НП 9508/10
К.О. Смедерево
стамбени објекат
помоћни објекат
стамбени објекат
488/3 К.О. Удовице
стамбени објекат
2/4 К.О. Колари
стамбени објекат
1970 К.О. Сараорци
стамбени објекат
СП2848/11 НП5788
К.О. Смедерево
стамбени објекат
807/1 К.О. Шалинац
стамбени објекат
2925 К.О. Смедерево
стамбени објекат
17.
Стоичков Љиљана
18.
Ђорђевић Дамњан
19.
Станковић Миле
20.
Живковић Драгослав
21.
Јанковић Мирољуб
22.
Матејић Петар
23.
Тасић Негован
24.
Шoпић Јулка
25
Костић Милан
26
Илић Саша
27.
Младеновић Драган и Милица
28.
Спасојевић Сузана
29.
Чупић Бранислав
30.
Сурла Дејан
31.
Илић Татјана
32.
Поповић Новица
33.
Лазаревић Јелена
34.
Мреновић Ана
35.
Обрадовић Саша
350-1-3434/2010-08 од
07.02.2011.
350-308-45/2009-08 од
11.02.2011.
350-1-788/2010-08 од
14.02.2011.
350-1-837/2010-08 од
11.02.2011.
350-433-4252/2003-02
350-1-1177/2010-08 од
14.02.2011.
350-308-130/2009-08 од
14.02.2011.
350-1-942/2010-08 од
17.02.2011.
350-1-3378/2010-08 од
16.02.2011.
350-1-6241/2010-08 од
18.02.2011.
350-1-3258/2010-08 од
23.02.2011.
350-308-133/2009-08 од
24.02.2011.
350-1-2134/2010-08 од
24.02.2011.
350-1-2135/10-08 од
24.02.2011.
350-1-2136/10-08 од
24.02.2011.
350-1-2137/2010-08 од
24.02.2011.
350-1-2138/2010-08 од
24.02.2011.
350-1-2139/2010-08 од
24.02.2011.
350-1-2140/2010-08 од
24.02.2011.
сокак у Ћириловцу
Смедерево
СП3863/13 НП13229
К.О. Смедерево
стамбени објекат
9.Нова бб Радинац
1988/1 К.О. Радинац
стамбени објекат
Изворска бб Смедерево
1717 К.О. Липе 2
стамбени објекат
Маршала Тита 41 Липе
4829 К.О. Липе 1
пословни простор
1157 К.О. Смедерево
стамбени објекат
129 К.О. Удовице
стамбени објекат
СП 3561/15 НП 13145/7
К.О. Смедерево
стамбени објекат
7/10 К.О. Колари
помоћни објекат
СП 2772/4 НП 5824/1
К.О. Смедерево
стамбени објекат
3925 К.О. Радинац
стамбени објекат
406/1 К.О. Колари
доградња стамбеног
објекта
1547 К.О. Смедерево
стан у стамбеној згради
1547 К.О. Смедерево
стан у стамбеној згради
1547 К.О. Смедерево
стан у стамбеној згради
1547 К.О. Смедерево
стан у стамбеној згради
1547 К.О. Смедерево
стан у стамбеној згради
1547 К.О. Смедерево
стан у стамбеној згради
1547 К.О. Смедерево
стан у стамбеној згради
1547 К.О. Смедерево
стан у стамбеној згради
Анте Протића 23/1
Смедерево
Београдски пут 102
Смедерево
Рашки сокак бб
Смедерево
Коларски пут бб
Смедерево
Венчачка број 5
Смедерево
Милосава Вељковића
4/1 Смедерево
Коларски пут бб,
Колари
17. Октобар 8
Смедерево
17. Октобар 8
Смедерево
17. Октобар 8
Смедерево
17. Октобар 8
Смедерево
17. Октобар 8
Смедерево
17. Октобар 8
Смедерево
17. Октобар 8
Смедерево
17. Октобар 8
Смедерево
350-1-2141/2010-08 од
24.02.2011.
350-1-2142/2010-08 од
24.02.2011.
350-1-2143/2010-08 од
24.02.2011.
350-1-79/2010-08 од
01.03.2011.
350-1-140/2010-08 од
01.03.2011.
350-1-193/2010-08 од
01.03.2011.
350-1-194/2010-08 од
01.03.2011.
350-1-356/2010-08 од
01.03.2011.
350-1-980/2010-08 од
01.03.2011.
Станојевић Првослав
36.
Станковић Радослав
37.
Петковић Иван
38.
Максимов Маријана
39.
Станојевић Радиша
40.
Симић Негован
41.
Симић Бранко
42.
Митић Витко
43.
Васић Златан
44.
Радовановић Првослав
45.
17. Октобар 8
Смедерево
17. Октобар 8
Смедерево
17. Октобар 8
Смедерево
Краља Александра 42
Сараорци
1547 К.О. Смедерево
стан у стамбеној згради
1547 К.О. Смедерево
стан у стамбеној згради
1547 К.О. Смедерево
стан у стамбеној згради
2143 К.О. Сараорци
стамбени објекат
Коларчева бб Колари
629/2 К.О. Колари
стамбени објекат
Коларчева бб Колари
629/5 К.О. Колари
стамбени обејкат
Коларчева бб Колари
630/1 К.О. Колари
стамбени објекат
Михајловац
5980 К.О. Михајловац
пословни објекат
(ресторан)
Космајских партизана
35 Смедерево
1297/1 К.О. Липе 2
стамбени објекат
350-433-7080/2003-02 од
01.03.2011.
Коларски пут бб
Смедерево
17/2 К.О. Ландол
пословни објекат са 2
радионице и
канцеларијом
Недељковић Душица
Вукосављевић Љиљана
Engelhardt Landschultz Christian
Hans
Engelhardt Landschultz Christian
Hans
350-1-7706/2010-08 од
03.03.2011.
350-1-2070/10-08 од
03.03.2011.
350-1-2071/2010-08 од
03.03.2011.
Цвијићева бр 4
Смедерево
Горанска бр. 38
Смедерево
Горанска бр.38
Смедерево
2566 К.О. Смедерево
стамбени објекат
49.
Марковић Драган
350-433-2764/2003-02 од
08.03.2011.
Фочанска бб
50.
Вучковић Десимир
51.
Ђокић Предраг
52.
Живојиновић Љубиша
53.
Кандић Ратко
46.
47.
48.
350-5-215/2006-06 од
07.03.2011.
350-1-1615/2010-08 од
07.03.2011.
350-1-1704/2010-08 од
09.03.2011.
350-1-4353/2010-08 од
10.03.2011.
Братства јединства бр.4
Смедерево
СП 2359/3 НП 4378
К.О. Смедерево
СП 2359/3 НП 4378
К.О. Смедерево
СП 2661/26 НП
10240/17 К.О.
Смедерево
СП 2473/8 НП 4139/1
К.О. Смедерево
Удовички пут бб
904 К.О. Удовице
стамбени објекат
Шалиначко језеро бб.
816/5 К.О. Шалинац
економски објекат
Бранка Радичевића
бр.18 Михајловац
4677/2 К.О. Михајловац
стамбени објекат
помоћни ојекат-гаража
стамбени објекат
стамбени објекат
стамбени објекат
54.
Јовановић Ненад
55.
Петровић Саша
56.
Глишић Милорад
57.
Васић Радиша
58.
Крстић Борко
59.
Ујкановић Хадија
60.
Јовановић Радомир
61.
Чолић Љубодраг
62.
Чолић Љубодраг
63.
Ђорђевић Ђорђе
64.
Ђорђевић Филип
65.
Николић Драгутин
66.
Николић Драгутин
67.
Николић Радомир
68.
Павловић Милан
69.
Живојиновић Љубиша
70.
Миладиновић Коста
71.
Радовић Војислава, Ралевић
Росанда и Ралевић Бранислава
72.
Секулић Јован
350-1-652/2010-08 од
14.03.2011.
350-1-1520/2010-08 од
14.03.2011.
350-1-223/2010-08 од
14.03.2011.
350-1-338/2010-08 од
21.03.2011.
350-433-6419/2003-02 од
21.03.2011.
350-433-6984/2003-02 од
21.03.2011.
350-1-792/2010-08 од
18.03.2011.
350-1-3136/2010-08 од
18.03.2011.
350-1-3137/2010-08 од
18.03.2011.
350-433-1976/2003-02 од
30.03.2011.
350-433-417/2003-02 од
04.04.2011.
350-433-503/2003-02 од
04.04.2011.
350-433-503/1/2003-02 од
04.04.2011.
350-1-564/2010-08 од
04.04.2011.
350-1-3097/2010-08 од
04.04.2011.
350-1-1703/2010-08 од
07.04.2011.
350-1-1469/2010-08 од
12.04.2011.
350-1-7576/2010-08 од
14.04.2010.
350-433-3251/2003-02 од
14.04.2011.
Доситеја Обрадовића
бб, Враново
Кумановска бб,
Осипаоница
Гробљанска бб,
Лугавчина
Николе Тесле бр. 11
Смедерево
Александра Маравића
Аце бр.2 Смедерево
Кајмакчаланска бр. 8
Смедерево
Солунских ратника
бр.8 у Вучаку
Коларски пут бр. 134
Коларски пут бр. 134
1666/4 К.О. Враново
стамбени објекат
4974 К.О. Осипаоница
стамбени објекат
1689 К.О. Лугавчина
стамбени објекат
1862 К.О. Смедерево
помоћни објекаткотларница и остава
287/3 К.О. Липе 2
стамбени објекат
СП 3484/9 НП 10634/1
К.О. Смедерево
стамбени објекат
250/5 К.О. Вучак
стамбени објекат
СП 3506/11 НП 10903
К.О. Смедерево
СП 3506/11 НП 10903
К.О. Смедерево
стамбени објекат
помоћни објекат
Партизанска бб,
Удовице
676/2 К.О. Удовице
стамбени објекат
Сеоне
296/3 К.О. Сеоне
стамбени објекат
878/5 К.О. Вучак
стамбени објекат
878/5 К.О. Вучак
помоћни објекат
593 К.О. Липе 2
стамбени објекат
СП 571/1 НП 3848 К.О.
Смедерево
породични објекат за
одмор и рекреацију
816/5 К.О. Шалинац
стамбени објекат
Коларски пут бб,
Смедерево
Коларски пут бб,
Смедерево
Дечанска бр.5,
Смедерево
Три бреста бб,
Смедерево
Шалиначко језеро бб,
Шалинац
Барухова бр.6
Смедерево
Излетничка бр.67
Смедерево
Ландолски пут бб,
Ландол
СП 2019/4 НП 7223
К.О. Смедерево
СП 2496 НП 3902 К.О.
Смедерево
567/14 К.О. Ландол
стамбени објекат
стамбени објекат
стамбени објекатвикенд кућа
73.
Секулић Јован
74.
Кандић Ратко
75.
Петровић Јовица
76.
Гајић Србијанка
77.
Симић Живорад
78.
Станковић Младен
79.
Станковић Живан
80.
Андријевић Милош
81.
Милојевић Цветко
82.
Младеновић Мирјана
83.
Перић Вукосава
84.
Тодоровић Милан
85.
Тодоровић Милан
86.
Тасић Небојша
87.
Живковић Новица
88.
Вучковић Лазар
89.
90.
91.
Благојевић Драгослав и Грујић
Благојевић Гордана
Панић Саша и Нинковић
Славица
Мићовић Душанка, Петровић
Снежана, Станисављевић
Ружица и остали
350-433-3251/1/2003-02 од
14.04.2011.
350-1-4353/1/2010-08 од
18.04.2011.
350-1-406/2010-08 од
20.04.2011.
350-433-6779/2003-02 од
29.04.2011.
350-1-1452/2010-08 од
29.04.2011.
350-433-389/2003-02 од
29.04.2011.
350-433-1997/2003-02 од
29.04.2011.
350-1-6747/2010-08 од
06.05.2011.
350-1-3385/20100-08 од
06.05.2011.
350-1-446/2010-08 од
06.05.2011.
350-1-2520/2010-08 од
06.05.2011.
350-433-8531/2003-02 од
06.05.2011.
350-308-94/2009-08 од
06.05.2011.
350-5-82/2006-06 од
09.05.2011.
350-1-1525/2010-08 од
09.05.2011.
350-1-1564/2010-08 од
09.05.2011.
350-433-2346/2003-02 од
09.05.2011.
350-1-7619/2010-08 од
09.05.2011.
350-433-8799/2003-02 од
10.05.2011.
Ландолски пут бб,
Ландол
Михајловац
Миодрага Киринејца
бр.5, Смедерево
Смедеревска бб,
Петријево
Бранка Ж.Јевремовића ,
Смедерево
Ослобођења 109,
Смедерево
Осипаоница
помоћни објекатгаража
економско-помоћни
4677/2 К.О. Михајловац
објекат
567/14 К.О. Ландол
1732 К.О. Смедерево
стамбени објекат
337/1 К.О. Петријево
стамбени објекат
СП 3488/29 НП 12578/9
К.О. Смедерево
СП 3021/9 НП 10709/3
К.О. Смедерево
6090/1 К.О.
Осипаоница
помоћни објекатгаража
стамбени објекат
пословни објекатмагацин
пословни објекатмагацин
Ковински пут бб,
Смедерево
493/37 К.О. Смедерево
9. Нова бр. 11, Радинац
2092/6 К.О. Радинац
стамбени објекат
Људевита Гаја бр. 33/1,
Смедерево
Краља Петра I бр. 14
Раља
Београдска бб,
Осипаоница
Београдска бб,
Осипаоница
Фочанска бр. 246,
Смедерево
СП 2116/14 НП 7170
К.О. Смедерево
стамбени објекат
863/2 К.О. Раља
стамбени објекат
4933/82
К.О. Осипаоница
4933/82
К.О. Осипаоница
СП 2661 НП 10241/10
К.О. Смедерево
Водањ
2059 К.О. Водањ
стамбени објекат
Београдски пут бб
451/1 К.О. Удовице
стамбени објекат
Колари
304/15 К.О. Колари
стамбени објекатвикенд кућа
Петријево
440/6 К.О. Петријево
стамбени објекат
Раља
750/23 К.О. Раља
стамбени објекат
стамбени објекат
помоћни објекат
стамбени објекат
350-433-2852/2003-02 од
10.05.2011.
350-308-135/2009-08 од
10.05.2011.
350-308-108/2009-08 од
10.05.2011.
350-308-95/2009-08 од
10.05.2011.
350-433-7094/2003-02 од
18.05.2011.
350-433-2782/2003-02 од
18.05.2011.
350-1-2540/2010-08 од
09.06.2011.
92.
Филиповић Јовица
93.
Павловић Драгослав
94.
Стојковић Дракче
95.
Тодоровић Драган
96.
Бабић Александра
97.
Марковић Миливоје
98.
Eрцег Глишо
99.
Тодоровић Драган
350-433-42169/2003-02
100.
Стевановић Мерима
350-1-7411/2010-08
101.
Веселиновић Драган
350-308-127/2009-08 од
16.06.2011.
102.
Мартић Бојан
350-433-4641/2003-02
103.
Алексић Драгана
104.
Цветковић Градимир
105.
Васиљевић Љубомир
106.
Пантовић Здравко
107.
Пантовић Здравко
108.
Остојић Борислав
109.
Перић Живојин и Перић Ранко
110.
Анђелковић Павле
350-1-385/2010-08 од
16.06.2011.
350-5-39/2006-06 од
16.06.2011.
350-433-5158/2003-02
од 16.06.2011.
350-1-1661/2010-08
од 17.06.2011.
350-1-1662/2010-08
од 20.06.2011.
350-1-3129/2010-08
од 21.06.2011.
350-433-7030/2003-02
од 21.06.2011.
350-433-872/2003-02
од 21.06.2011.
Вардарска бр. 20,
Смедерево
Виноградарска бб,
Смедерево
Космајских партизана
бр.37, Смедерево
Београдска бб,
Осипаоница
Вуковарска бр.5,
Смедерево
СП 2892/2 НП 9506/1
К.О. Смедерево
стамбени објекат
185/1 К.О. Петријево
стамбени објекат
1184/6 К.О. Липе 2
стамбени објекат
4933/66 К.О.
Осипаоница
СП 2321/22 НП 4607
КО Смедерево
пословни објекатмагацин сек.сировина
Јелендол бб, Радинац
2330/2 К.О. Радинац
Мало Орашје
Подунавска бр.9
Осипаоница
Смедеревски пут бб,
Колари
192/5 К.О. Мало
Орашје
4933/6 К.О.
Осипаоница
стамбени објекат
стамбено-пословни
објекат
стамбени објекат
пословни обј. - магацин
173 К.О. Колари
стамбени објекат
Михајла Аврамовића
бб Враново
1801/4 К.О. Враново
пословни објекат продавница мешовите
робе
Корнелија Станковића
20 Смедерево
5 К.О. Липе 2
стамбени објекат
10. нова бб Радинац
1990/2 К.О. Радинац
стамбени објекат
Ново Насеље бб
152/175 К.О. Петријево
стамбени објекат
299/6 К.О. Вучак
стамбени објекат
664 Липе 2
стамбени објекат
664 Липе 2
помоћни објекат гаража и остава
3022 К.О. Михајловац
стамбени објекат
1263/6 К.О. Липе 2
стамбени објекат
1730/3 К.О. Липе 2
стамбени објекат
Револуције бб
Смедерево
Лазаричка бр. 4
Смедерево
Лазаричка бр. 4
Смедерево
Михајловац
Милована Илића Чиче
25 Смедерево
Цара Душана бб
Смедерево
111.
Ђорђевић Светислав
112.
Радојевић-Иваниш Зорица
113.
Петровић-Карапанџа Радмила
114.
Пољарац Анђелија
115.
Стевановић Страхиња
116.
Стевановић Страхиња
117.
Петровић Верица
118.
Нешић Предраг
119.
Савић Дејан
120.
Рашић Живомир
121.
Јовановић Љубиша
122.
Сташић Ненад
123.
Станковић Властимир
124.
Веселиновић Драгослав
125.
Гигић Драган
126.
Гигић Драган
127.
Марковић Веселин и Добрила
128.
Станковић Драгослав
129.
Станковић Драгослав
350-433-244/03-02
од 08.07.2011
350-433-4090/2003-02
од 08.07.2011.
350-1-6337/2010-08
од 07.07.2011.
350-433-1869/2003-02
од 07.07.2011.
350-1-1917/2010-08
од 07.07.2011.
350-1-1919/2010-08
од 07.07.2011.
350-1-1364/2010-08
од 07.07.2011.
350-1-246/2010-08
од 07.07.2011.
350-1-368/2010-08
од 07.07.2011.
350-1-571/2010-08
од 05.07.2011.
350-1-5173/2010-08
од 07.07.2011.
350-433-141/2003-02
од 17.06.2011.
350-433-1405/2003-02
од 07.07.2011.
350-1-3230/2010-08
од 08.07.2011.
350-1-829/2010-08
од 21.07.2011
350-1-1004/2010-08
од 21.07.2011.
350-1-199/10-08
од 21.07.2011.
350-1-825/2010-08
од 03.08.2011.
350-1-826/2010-08
од 03.08.2011.
Венчачка 88 Смедерево
10353/12 К.О.
Смедерево
стамбени објекат
Смедерево
1516 К.О. Ландол
стамбени објекат
Авалска бб Петријево
440/1 К.О. Петријево
стамбени објекат
Вучак
308-16 К.О. Вучак
стамбени објекат
1. Мај 11 Колари
780/1 К.О. Колари
стамбени објекат
1. Мај 11 Колари
781 К.О. Колари
стамбени објекат
Аласка бб, Петријево
440/5 К.О. Петријево
стамбени објекат
Друговац
1955/2 К.О. Друговац
стамбени објекат
Редутска 4 Смедерево
2707 К.О. Смедерево
стамбени објекат
29. Новембра 1 Радинац
3980 К.О. Радинац
стамбени објекат
526/2 К.О. Удовице
стамбени објекат
10624 К.О. Смедерево
стамбени објекат
2728СП 10367НП К.О.
Смедерево
стамбени објекат
1506/8 К.О. Враново
стамбени објекат
368/1 К.О. Петријево
стамбени објекат
368/1 К.О. Петријево
стамбени објекат
570 К.О. Радинац
стамбени објекат
Удовички прокоп бб
Смедерево
Старца Вујадина бб
Смедерево
Петријевска 194
Смедерево
Николе Тесле бб
Враново
Космајска бб
Петријево
Космајска бб
Петријево
Благоја Коцића 47
Радинац
Карађорђева 52,
Осипаоница
Карађорђева 52,
Осипаоница
5842/1 К.О.
Осипаоница
5842/1 К.О.
Осипаоница
стамбени објекат
стамбени објекат
130.
Симић Кристина
131.
Стојковић Димитрије
132.
Ранковић Славка
133.
Арсић Чедомир
134.
Младеновић Душка
135.
Китић Јовица и Дивна
136.
Додић Слободан
137.
Петровић Радиша
138.
Пешић Дејан
139.
Ивковић Миодраг
140.
Дебељковић Зоран
141.
Дебељковић Зоран
142.
Јовановић Александар
143.
Ђорђевић Милан
144.
Ђорђевић Стојадин
145.
Ђорђевић Јасмин и Васко
146.
Котаранин Владимир
147.
Јоцић Славомир и Панић Владан
148.
Станојевић Крстоније
350-1-1486/2010-08
од 23.08.2011.
350-433-7585/2003-02
од 23.08.2011.
350-1-1007/2010-08
од 23.08.2011.
350-433-5344/2003-02
од 23.08.2011.
350-1-572/2010-08
од 23.08.2011.
350-308-102/2009-08
од 23.08.2011.
350-1-603/2010-08
од 23.08.2011.
350-1-1775/2010-08
од 23.08.2011.
350-1-6304/2010-08
од 23.08.2011.
350-433-5901/2003-02
од 23.08.2011.
350-308-114/2009-09
од 23.08.2011.
350-308-115/2009-09
од 23.08.2011.
350-433-8552/2003-02
од 31.08.2011.
350-308-124/2009-08
од 05.09.2011.
350-308-7/2009-08
од 03.09.2011
350-433-2332/2003-02
од 06.09.2011.
350-433-2456/2003-02
од 05.09.2011.
350-1-6907/2010-08 од
07.09.2011.
350-433-506/2003-02 од
14.09.2011.
Петријевска 76а
Смедерево
Жарка Зрењанина 13
Смедерево
Бадљевица
5798 К.О. Смедерево
стамбени објекат
504/2 К.О. Липе 2
стамбени објекат
731 К.О. Бадљевица
стамбени објекат викендица
1178/3 К.О. Липе 2
стамбени објекат
Космајских партизана
34 Смедерево
Старца Вујадина 86
Смедерево
Старца Вујадина 99,
Смедерево
СП:3863 НП:13228 К.О.
Смедерево
СП:2877/14 НП:9513
К.О. Смедерево
Смедерево
СП:3851/15 НП:12784/2
стамбени објекат
Краља Петра I бб Раља
591/2 К.О .Раља
стамбени објекат
Равни Гај 8 Смедерево
1095 К.О. Смедерево
стамбени објекат
765/1 К.О. Удовице
магацин
стамбени објекат
помоћни објекат
Удовички пут бб
Удовице
Годоминско поље бб,
Смедерево
Годоминско поље бб,
Смедерево
493/18 К.О. Смедерево
Коларчева 95 Колари
763/3 К.О. Колари
стамбени објекат
Косовска 22 Смедерево
3099/2 К.О. Смедерево
стамбени објекат са два
стана
Раља
825/5 К.О. Раља
стамбени објекат
493/18 К.О. Смедерево
Вардарска 4, Смедерево СП:2883/20 НП:10556/4
Колари
Ослобођења 12,
Смедерево
Копаоничка 4,
Смедерево
304/12 К.О. Колари
8962 К.О. Смедерево
7810 К.О. Смедерево
пословни објекат магацин
пословни објекат магацин
стамбени објекат
стамбени објекат викендица
породични стамбени
објекат
стамбени објекат
149.
Стевановић Првослав
150.
Стевановић Првослав
151.
Пантић Мирослав
152.
Матић Горан
153.
Матић Драгољуб
154.
Војиновић Горица и Живорад
155.
Савић Бранислав
156.
Ристић Миланка и Драгослав
157.
Калаитзакис Нела
158.
Калаитзакис Нела
159.
Joвановић Драган
160.
Joвановић Драган
161.
Стевановић Бранка
162.
Деспотовић Гојко
163.
Симић Слободан
164.
Гашпаровић Ђура
165.
Савић Олга
166.
Булевски Драган и Слободанка
167.
Тодоровић Драган
350-1-1368/2010-08 од
14.09.2011.
350-1-1369/2010-08 од
14.09.2011.
350-1-1786/2010-08 од
16.09.2011.
350-1-1065/2010-08 од
16.09.2011.
350-1-1066/2010-08 од
16.09.2011.
350-1-993/2010-08 од
20.09.2011.
350-433-6221/2003-02 од
21.09.2011.
350-1-318/2010-08 од
26.09.2011.
350-1-3096/2010-08
од 16.09.2011.
350-1-3095/2010-08
од 16.09.2011.
350-1-1048/2010-08
од 04.10.2011.
350-1-1049/2010-08
од 04.10.2011.
350-433-8135/2003-02
од 17.10.2011.
350-433-3311/2003-02
од 18.10.2011.
350-1-775/2010-08
од 18.10.2011.
350-1-2968/2010-08
од 19.10.2011.
350-1-3248/2010-08
од 18.10.2011.
350-1-149/2010-08
од 18.10.2011.
350-433-8509/2003-02
од 17.10.2011.
Карађорђева 5,
Михајловац
Карађорђева 5,
Михајловац
Михајла Аврамовића
бр. 14, Враново
Маршала Тита бр. 48,
Сараорци
Данила Јоновића бр.
132, Сараорци
Ландолски пут - Сокак
бр. 1/3, Смедерево
Милоша Обилића 5А,
Смедерево
Равни Гај 4/2,
Смедерево
Коларска бб,
Смедерево
Коларска бб,
Смедерево
Ново насеље бб,
Лугавчина
Ново насеље бб,
Лугавчина
Горанска - Сокак III бб,
Смедерево
Коларски пут бб
Смедерево
Вука Караџића бр. 52,
Радинац
Београдски пут бб,
Смедерево
25. Мај. бр. 12,
Смедерево
Коче Капетана бр. 44,
Смедерево
Београдска бб
Осипаоница
3516 К.О. Михаловац
3516 К.О. Михаловац
1770/3 Враново
2263 К.О. Сараорци
2674 К.О. Сараорци
364/3 К.О. Ландол
6569 К.О. Смедерево
1088 К.О. Смедерево
926/6 К.О. Вучак
926/6 К.О. Вучак
1583 К.О. Лугавчина
1583 К.О. Лугавчина
2329/4СП 4676НП
К.О.Смедерево
883/9 К.О. Вучак
434/2 К.О. Радинац
446/4 К.О. Удовице
2304/22СП 4462НП
К.О. Смедерево
3172/3СП 7782НП
К.О.Смедерево
4933/66 К.О. Смедерево
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
стамбено-пословни
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
168.
Костевски Срећко
169.
Јовановић Гордана
170.
Тривунић Милош
171.
Ивковић Душанка
172.
Јеремић Мијат
173.
Јеремић Мијат
174.
Петровић Миодраг
175.
Стојић Душанка
176.
Јовановић Јовица
177.
Станковић Станиша
Р. бр.
1.
2.
3.
ИНВЕСТИТОР
ДУ ИНТЕГРАЛ д.о.о.
Смедерево
Д.О.О. Б.М.Б. ПОБЕДА
Смедерево
Д.О.О. Б.М.Б. ПОБЕДА
Смедерево
4.
ЦОКА увоз-извоз д.о.о. Вучак
5.
ЦОКА увоз-извоз д.о.о. Вучак
6.
ФРУВИТА д.о.о. Београд
7.
ФРУВИТА д.о.о. Београд
350-1-1320/2010-08
од 17.10.2011.
350-1-1032/2010-08
од 17.10.2011.
350-1-1196/2010-08
од 17.10.2011.
350-433-2687/2003-02
од 18.10.2011.
350-433-1319/2003-02
од 18.10.2011.
350-433-1320/2003-02
од 18.10.2011.
350-433-304/2003-02
од 24.10.2011.
350-1-2921/2010-08
од 04.10.2011.
350-308-83/2009-08
31.10.2011. године
350-1-1561/2010-08
од 31.10.2011. године
Анте Протића бр. 7,
Смедерево
Наталије Цветковић 9,
Смедерево
Коларска бб,
Смедерево
Партизанска бб
Лугавчина
Савска бр. 6,
Смедерево
Савска бр. 6,
Смедерево
Ландол
Светог Саве бр. 48,
Михајловац
Кнез Михајловој бр. 31
Смедерево
Партизанска бр. 22
Смедерево
П Р А В Н А Л И Ц А- 2010 ГОДИНА
БРОЈ И ДАТУМ ОДОБРЕЊА
АДРЕСА ОБЈЕКТА
350-433-6981/2003-02
Шалиначка бб
од 23.02.2010.
Смедерево
350-433-1887/2003-02
Петријевска 240
од 20.04.2010.
Смедерево
350-433-1887/1/2003-02
Петријевска 240
од 20.04.2010.
Смедерево
350-433-130/1/2003-02
Карађорђева 20 Вучак
од 30.04.2010.
350-433-130/1/2003-02
Карађорђева 20 Вучак
од 30.04.2010.
350-1-6706/2010-08
Колари
од 30.06.2010.
350-1-6707/2010-08
Колари
1180 К.О. Смедерево
1143 К.О. Смедерево
932/37 К.О. Вучак
1628 К.О. Лугавчина
519/36СП 718НП
К.О.Смедерево
519/36СП 718НП
К.О.Смедерево
349/11 К.О. Ландол
2177/1 К.О. Михајловац
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
породични стамбени
објекат
2615 К.О. Смедерево
пословни објекат
2161/2 К.О. Смедерево
породични стамбени
објекат
БР. ПАРЦЕЛЕ
НАМЕНА ОБЈЕКТА
464/3 К.О. Смедерево
магацин
СП 3793/8 НП 12694/3
К.О. Смедерево
СП 3793/8 НП 12694/3
К.О. Смедерево
пословни објекат
магацин
247/2 К.О. Вучак
управна зграда
247/2 К.О. Вучак
складиште - магацин
926/1 К.О. Колари
926/1 К.О. Колари
пословно-производни
објекат
пословни објекат
од 30.06.2010.
350-1-6708/2010-08
од 30.06.2010.
350-1-6709/2010-08
од 30.06.2010.
8.
ФРУВИТА д.о.о. Београд
9.
ФРУВИТА д.о.о. Београд
10.
Г.П. Т.А.С.С.- Јанковић Ненад
350-1-2484/2010-08
од 13.09.2010.
11.
ФРУВИТА д.о.о. Београд
350-1-3139/10-08
од 26.11.2010.
Проте Матеје и
Петријевски поток
Смедерево
Омладинска бб
Луњевац
12.
ФРУВИТА д.о.о. Београд
350-1-3140/10-08
од 26.11.2010.
Омладинска бб
Луњевац
961 К.О. Луњевац
13.
ФРУВИТА д.о.о. Београд
350-1-3142/10-08
од 26.11.2010.
Омладинска бб
Луњевац
961 К.О. Луњевац
14.
ФРУВИТА д.о.о. Београд
350-1-3142/1/10-08
од 26.11.2010.
Омладинска бб
Луњевац
961 К.О. Луњевац
Министарство правде-Окружни
затвор Смедерево
Министарство правде-Окружни
затвор Смедерево
350-433-876/03-02 од
07.12.2010.
350-433-876/1/03-02 од
07.12.2010.
Ковински пут бб
Смедерево
Ковински пут бб
Смедерево
15.
16.
Колари
926/1 К.О. Колари
Колари
926/1 К.О. Колари
3035/1 К.О. Смедерево
961 К.О. Луњевац
224/2 К.О. Смедерево
управна зграда са
лабараторијом
пословно-проиводни
објекат
вишепородични стамб.посл. обј. и вишепород.
стамб. обј.
пословни обј. управна
зграда
пословни обј. за
прирпему воде са ком.
станицом
пословни обј. магацин
готових производа
пословни обј.
вишенаменски магацин
са котларницом
објекат за смештај
осуђених лица
224/2 К.О. Смедерево
пословни-радионица
464/8 К.О. Смедерево
производни објекат
СП 3365/1 НП 11791/1
К.О. Смедерево
пословни објекат
ПРАВНА ЛИЦА 2011.
1.
2.
3.
Металопром
Воћар ескаргот-Воћар пуж
д.о.о.
„ОРИОН“ д.о.о. Смедерево
4.
Воћар ескаргот-Воћар пуж д.о.о.
Смедерево
5.
ЛБР ''Трша'' Смедерево
6
ВОЋАР ЕСКАРГОТ ВОЋАРПУЖ, Смедерево
7
''ИТГ-СИМ'' д.о.о. Смедерево
350-1-6955/10-08
од 03.02.2011.
350-433-9435/2003-02 од
11.02.2011.
350-1-336/2010-08 од
23.03.2011.
350-433-9435/2003-02 од
09.05.2011.
350-1-3431/2010-08 од
09.05.2011.
350-1-500/2010-08 од
08.06.2011.
Шалиначка бб
Смедерево
Црвене Армије 67
Смедерево
Кнез Михајлова бр.48
Смедерево
Црвене Армије бр. 67,
Смедерево
Шалиначка бр. 5,
Смедерево
Црвене Армије бр. 67
Смедерево
350-1-337/2010-08 од
27.07.2011.
Кнез Михајлова бр. 6/3
Смедерево
2661 К.О. Смедерево
СП 3365/1 НП 11791/1
К.О. Смедерево
464/24 К.О. Смедерево
СП 3365/1 НП 11791/1
К.О. Смедерево
3558 К.О. Смедерево
стамбено-пословни
објекат
пословни објекатпортирница
пословни објекат магацин
пословни објекат колска вага
вишепородични
стамбено-пословни
објекат
Download

Spisak naknadnih upotrebnih i građevinskih