Izborni predmet za studijski program Hemijska tehnologija – odsek Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo
Katedra za organsku hemijsku tehnologiju
Predmet: Tehnologija gume
Fond: 2+1
Semestar VIII
Literatura
1.M. Plavšić, R. S. Pović, R. G. Popović, Elastomerni materijali, Naučna knjiga, Beograd
(1995),odabrana poglavlja
2.R. S. Popović, M. Plavšić, R. G. Popović, Tehnologija prerade polimera, VTTŠ i TMF,
Beograd (1995).
3.M. Plavšić, Zbirka zadataka iz tehnologije gume, OHT (interno izdanje), TMF,
Beograd (1985).
4.M. Plavšić, Praktikum iz tehnologije gume OHT(interno izdanje ),TMF, Beograd 1985.
Referentna litetatura:
1.M. Morton, Introduction to Rubber Tecnologz, Van Norstend, New Zork 1975
2. C.M. Blow Rubber Tecnology and Manufacture, Butterwords. London 1982
3. J. E. Mark, B. Erman, F. R. Eirich, Science and Tecnologz of Rubber, Academic PressElsevire, Amsterdam 2005
Kratak opis kursa:
Upoznavanje sa osnovama Tehnologije proizvodnje gume. Polazeci od glavnih
karakteristika sastava i strukture gume student se upoznaje sa sastavam i različitim
namenama gumarskih sirovina, principima sastavljanja gumarskih receptura i režima rada
u proizvodnji, osnovama hemije i tehnologije umrežavanja i kontrole strukture i kvaliteta
gumenih proizvoda. Ukazuje se na specifičnosti tehnologija istovremenog formiranja
materijala i oblikovanja proivoda i gumarstvu i odgovarajućim kasnije nastalim
polimernim tehnologijama
Sadržaj kursa
a) Predavanja (2 časa nedeljno)
Razvoj i značaj tehnologije gume
Struktura i svostva gume Recepture
Proizvodi od gume
Kaučuci
Gumarske hemikalije
Punila
Plastifikatori
Armirajuća sredstva i gumitanje metala
Industrijske operacije i postupci u prizvodnji gume
Prpjektovanje gumarskih materijala i proizvoda.
b) Eksperimentalne i računske vežbe (2 časa nedeljno)
Upoznavanje sa gumarskim sirovinama, masticiranje kaučuka, proračuni receptura,
umešavanje receptura, proračuni sila i temperaturnih režima umešavanja, oblikovanje
Izborni predmet za studijski program Hemijska tehnologija – odsek Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo
smeša u kalupima, proračuni oblikovanja, vulkanizacija. Osnovne provera kvaliteta
proizvoda.
Cilj kursa
Ovladavanje teorijski i praktično, osnovnim postupcima proizvodnje gume u cilju
vodjenja proizvodnje u industrijskim pogonima, razvoja i karakterisanja kaučukovih
smesa u laboratorijama, provere kvaliteta i projektovanja gumenih proizvoda.
Način provere znanja
1. Domaći zadaci i priprema vežbi
2. Pismeni testovi
3. Zavrsni ispit
Način formiranja završne ocene
završna ocena se formira na osnovu pokazanog znanja na završnom ispitu (ZI),
testovima(T), eksperimentalnim vežbama (EV) i domaćim zadacima (DZ).
Konačna ocena će biti formirana prema formuli:
OCENA= ZI*0.4 +T*0.3+EV*0,2+DZ*0.1
Semestralni termin plan
Nedelja u
semestru
1
2
3
4
5
Aktivnost nastavnika
Uvod Razvoj i značaj tehnologije gume.
Pojam smese, mešanje kaučukovih smesa,
blendovanje, formiranje kompozita i proivoda.
Projektovanje u gumarstvu
Struktura gume
7
8
Svojstva gumenih materijala
Proizvodi od gume
Osnovna šema proivodnje gumene robe. Principi
umrežavanja.Hemija vulkanizacija
Projektovanje gumarskih materijala i proivoda .
Recepture. Režimi rada
Gumarske sirovine
Test. Kaučuci
9
10
Gumarske hemikalije. Tehnologija vulkanizacije
Punila. Plastifikatori
11
12
13
14
15
Armirajuća sredstva i gumiranje metala
Industrijske operacije i postupsi proivnje gume
Operacije i procesi -nastavak
Problemi rojektovanja u gumarskoj industriji
Sumiranje gradiva. Priprema za ispit
6
Aktivnost studenta
Dommaći zadatak (DZ).
Povezivanje sa već postojećim
znanjima o polimerima
Vežbe –ispitivanje gumenih
materijala
DZ
Vežbe-ispitivanje poizvoda
DZ. Uzimanje manjih pojektnih
primera
Vežbe-sastavljanje recepture
DZ-sastavljanje recepture
Test. Vežbe-propisivanje režima
izrade smese
DZ- proračuni režima rada
DZ-proračuni za punila i
plastifikatore
DZ –proračuni armiranja
Vežbe- umešavanja smesa
Vežbe-ispitivanje smesa
Predaja projektnih zadatataka
Diskusija o proj. zadacikma
Download

Tehnologija gume.pdf