PITANJA ZA PREDAVANJE 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Koje su osnovne podele memorija?
Koji su osnovni parametri memorija? Kako se definišu?
Kakva je podela memorija prema tipu memorijskih lokacija?
Podela poluprovodničkih memorija?
Objasniti hijerarhijski model memorija?
Princip rada SRAM memorija?
Princip rada DRAM memorija?
Šta su to sinhrone RAM memorije?
Princip rada DDR memorija?
Sličnosti i razlike DDR/DDR2/DDR3/DDR4 memorija
Tipovi kašnjenja (latencije) memorija?
Karakteristike višekanalnih memorija?
ROM memorije-podela?
PROM memorije-karakteristike?
EEPROM memorije-karakteristike?
Princip rada fleš memorija? Podele?
POST faza i detektovanje kvarova memorija?
Tipovi grešaka koji nastaju usled kvarova memorija?
Koji su postupci ispitivanja ispitivanja memorija?
Postupci izdvajanja kvara memorijskih modula?
Šta podrazumeva softverska dijagnostika kvarova memorijskih modula?
Download

PITANJA ZA PREDAVANJE 4