GROBLJE LEŠĆE
PARCELA 31
NESTABILNI NADGROBNI SPOMENICI
SAHRANJENO LICE
REDNI
BROJ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
PREZIME
IME
BROJ
GROBNOG
MESTA
NOSILAC PRAVA KORIŠĆENJA
BABOVIĆ
MARA
307
BABOVIĆ
ĐORĐE
307
BABOVIĆ SLOBODAN
ČUDIĆ
ST OJAN
62
ČUDIĆ DANICA
ĐORĐEVIĆ
DRAGINJA
363
ŽIT NIK LJILJANA
ĐULAKOVIĆ
BORISAV
370
ĐULAKOVIĆ BOŽIN
ĐULAKOVIĆ
MILKA
370
ĐURĐEVIĆ
LJILJANA
298
ĐURĐEVIĆ
LJUBISAV
298
ERCEG
RADE
107
ERCEG SLOBODANKA
GRBIĆ MAT IĆ
MIKA
10
MAT IĆ VLADANKA
GRUBLJEŠIĆ
NIKOLA
52
GRUBLJEŠIĆ MIROSLAV
GRUBLJEŠIĆ
RADOMIR
52
GRUBLJEŠIĆ
MILENA
52
HRNJAK
NADA
317
LAM DRAGANA, LAM MAJA I LAM ANA, ZAJD.ZAST . JE LAM DRAGANA
IŠIĆ
DUŠAN
269
IŠIĆ ZORAN
JANKOVIĆ
MIODRAG
243
JANKOVIĆ RUŽICA
JANKOVIĆ
RUŽICA
243
KONDIĆ
BRANISLAV
55
KONDIĆ VLADA
KONST ANT INOVIĆ
ST ANA
262
PEJOVIĆ SPOMENKA
KOSANOVIĆ
MILORAD
390
KOSANOVIĆ NENA
KOSANOVIĆ
VERA
390
KRST IĆ
BUDIMIR
302
ST OJKOVIĆ KRST IĆ MIRJANA
LISIĆ
ZORKA
126
OT O ZORICA
LUKOVIĆ
DRAGOLJUB
186
MILADINOVIĆ ANĐELIJA
LUNIĆ
ANĐA
117
LAZIĆ DANICA
LJUBENOVIĆ
ACA
104
LJUBENOVIĆ ANKA
MAJIĆ
MIOMIRA
206
MAJIĆ VERICA
MAKARIĆ
PERO
278
MAKARIĆ ĐURO
MARINKOVIĆ
ANA
83
JKP"POGREBNE USLUGE"
MAT IĆ
VLADAN
10
MEFAILOVA
GANIMET
287
MILADINOVIĆ
ANĐELIJA
186
MILADINOVIĆ
DRAGOLJUB
186
MIRKOVIĆ
DANICA
358
ĐURĐEVIĆ MIRJANA
MIRKOVIĆ DRAGAN
Strana 1 od 3
GROBLJE LEŠĆE
PARCELA 31
NESTABILNI NADGROBNI SPOMENICI
REDNI
BROJ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
SAHRANJENO LICE
PREZIME
IME
BROJ
GROBNOG
MESTA
NOSILAC PRAVA KORIŠĆENJA
MLADENOVSKI
DRAGAN
367
MLADENOVSKI
DRAGA
367
MLADENOVSKI KRST A
MUSLIMOVSKI
HALIDA
134
MUSLIMOVSKI
DŽEVDET
134
NIKOLIĆ
RUŽA
261
RŽEVSKI LJILJANA
OBRADOVIĆ
NIKOLA
167
OBRADOVIĆ MILAN
PEŠIĆ
BRANKO
42
RUŽIĆ JAGODA
PET ROVIĆ
MILUNKA
138
PET ROVIĆ BRANKO
PET ROVIĆ
VLADIMIR
138
POČUČA
NEVENKA
189
POČUČA
T OMISLAV
189
POČUČA
LEPOSAVA
189
POPOVIĆ
ZORAN
42
POPOVIĆ
RADULKA
209
POPOVIĆ
DRAGOLJUB
209
RADOŠEVIĆ
MILEVA
21
RADOVANOVIĆ
BRANISLAV
155
RADOVANOVIĆ
VIDOSAVA
155
RADOVANOVIĆ VERA
RAKONJAC
VASKA
316
SAVIĆ JOVICA
REMET IĆ
DRAGAN
292
REMET IĆ ZAGORKA
REMET IĆ
ZAGORKA
292
SIMOVIĆ
DŽEMILA
362
SIMOVIĆ SUZANA
SPASIĆ
ST AJA
301
SPASIĆ SPASA
SPASIĆ
KOSANA
301
SRET ENOVIĆ
PERIŠA
14
SRET ENOVIĆ ANA
ST EFANOVIĆ
ŽIVOT A
103
ST EFANOVIĆ ROSA
ST EFANOVIĆ
ROSA
103
ST EVANOVIĆ
NAT ALIJA
168
ST EVANOVIĆ
LJUBINKO
168
ST JEPANOVIĆ
MLADEN
300
ST JEPANOVIĆ JELENA
ŠEBEZ
SIMO
399
ŠEBEZ ZORAN
ŠEBEZ
MILICA
399
VAVIĆ
DRAGOSLAV
43
ODŽIĆ GORDANA
VUJIĆ
MILAN
116
VUJIĆ LJILJANA
MUSLIMOVSKI ZLAT KA
POČUČA T OMISLAV
POPOVIĆ SRET EN
JEVT IĆ SOFIJA, UPLAT ILAC NIKOLIĆ MILICA, BORSKA 90
ILIĆ JELENA
Strana 2 od 3
GROBLJE LEŠĆE
PARCELA 31
NESTABILNI NADGROBNI SPOMENICI
REDNI
BROJ
69
70
71
72
73
SAHRANJENO LICE
PREZIME
IME
BROJ
GROBNOG
MESTA
NOSILAC PRAVA KORIŠĆENJA
VUJIĆ
LJILJANA
116
VUJOVIĆ
MILAN
144
VUJOVIĆ ZORAN
ZEĆIRI
MARIJA
100
MARKOVIĆ DUŠAN
ŽIVANOVIĆ
NEVENKA
265
ŽIVANOVIĆ NEĐA
ŽIVANOVIĆ
MILORAD
265
Strana 3 od 3
Download

groblje lešće nestabilni nadgrobni spomenici