!!!POZOR!!!
přečtěte si pečlivě a uschovejte
Nepodceňujte instalaci větrné turbíny hlavně z hlediska bezpečnosti kotvení a
funkci brzděni. Při přetočení vrtulového rotoru hrozí poškození větrné turbíny,
majetku v okolí a zranění, popř. usmrcení osob. Pokud budete On-grid popřípadě
Off-grid invertor od větrné turbíny odpojovat např. z důvodů oprav, výměny nebo
umístění, VŽDY větrnou turbínu zabrzděte (mechanicky) proti otáčení vrtulového
rotoru a zkratujte proti sobě všechny 3.fáze AC výstupu větrné turbíny. Vrtulový
rotor i při nízké úrovni větru se dokáže bez připojeného nabíjecího regulátoru
(controlleru), invertoru roztočit na kritické otáčky !
Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, 288 02 Nymburk, IČ 27907716, DIČ CZ27907716
1
Rychlý návod k montáži hybrid nabíjecích regulátorů HY-Tx-WS-xx-xxxx-x
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Zkontrolujte opticky případné poškození dopravou, pokud je, vše v pořádku
postupujte v instalaci podle jednotlivých kroků
2. Regulátor umístěte na vhodné místo, tak aby bylo zajištěno chlazení regulátoru
3. Připojte vhodný akumulátor na svorky, POZOR na polaritu, nutné vhodné jištění
mezi akumulátory a nabíjecím regulátorem. Z hlediska bezpečnosti doporučujeme
jistit plus i mínus pól a to co nejblíže k akumulátoru.
4. Připojte zabrzděnou větrnou turbínu (pozice vodičů větrné turbíny je libovolné) a
připojte zkratovací vypínač, pokud jím regulátor není vybaven.
5. Připojte zakrytý fotovoltaický modul (POZOR na polaritu) pokud je budete
používat.
6. Uvolněte větrnou turbínu a odkryjte fotovoltaický modul
7. Otestujte funkci bezpečnostní brzdy BRAKE turbíny v modu ,,RUN,, LCD displeje
pomocí stisknutí tlačítka ,,Esc,, po dobu 3s a zpět.
8. Otestujte stavové okamžité hodnoty regulátoru pomocí tlačítek na předním panelu
regulátoru.
9. Zapojení musí být v souladu místními elektro normami, pokud si nebudete vědět
rady, obraťte se na Vašeho elektrikáře popřípadě Vašeho dodavatele
10.Dále postupujte podle podrobného manuálu.
Upozornění:
Nepodceňujte instalaci větrné turbíny hlavně z hlediska bezpečnosti kotvení a funkci
brzděni. Při přetočení vrtulového rotoru hrozí poškození větrné turbíny, majetku v
okolí a zranění, popř. usmrcení osob. Pokud budete nabíjecí regulátor od větrné
turbíny odpojovat např. z důvodů výměny nebo umístění, VŽDY větrnou turbínu
zabrzděte (mechanicky) proti otáčení vrtulového rotoru. Vrtulový rotor i při nízké
úrovni větru se dokáže bez připojeného regulátoru dostat na kritické otáčky!
Doporučené napěťové hodnoty fotovoltaických modulů pro regulátory
Systémové napětí:
Regulátor 400W 12V/24V, optimální napětí modulu 17V/34V, max.Voc 65V
Pegulátor 600W 24V/48V, optimální napětí modulu 34V/68V, max.Voc 130V
Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, 288 02 Nymburk, IČ 27907716, DIČ CZ27907716
2
Uživatelský manuál
super-inteligentního hybridního regulátoru 400W/600W 12V/24V/48V
Model: HY-T1-WSII-04-NNHN-2
HY-T2-WSII-04-NNHN-2
HY-T2-WSII-06-NNHN-2
HY-T4-WSII-06-NNHN-2
Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, 288 02 Nymburk, IČ 27907716, DIČ CZ27907716
3
1. Úvod
Základní informace
S up er - i nte li g e nt n í wi n d - so l ar h yb r id ní r e g ulá to r 2014 je zcela nový typ nabíjecího regulátoru.
Obsahuje mnoho let zkušeností s větrnými a solárními aplikacemi. Možné použití v širokém odvětví sektoru
obnovitelných zdrojů.
Charakteristika
Zvýšená ochrana proti vlhkosti
RS485 komunikace (lze použít počítač s USB rozhraním, SW není součástí základní dodávky
nabíjejícího hybridního regulátoru)
Bezpečné připojení, speciálně upravená svorkovnice
Alarm přepolování baterie
Alarm přepolování fotovoltaického modulu
Trvalá ochrana zkratu výstupu
Patentovaná rychlostní kontrola větrné turbíny
Patentovaný systém kontroly a regulace brždění a ochany větrné turbíny
Vstup větrné turbíny MPPT technologie (BOOST)
Široké možnosti nastavení
Široká volba režimů provozu
Statistiky získané energie, zbývající energie, rychlost, proud, teplota a další údaje, alarm chybného
umístění
Alarm chybné provozní polohy
2. Technická data
M odel
HY-T2 - WSII-0 4 -NNHN-2
Parametry pro baterie
Napětí baterie
Ochrany baterie
Ochrany přepólování připojení, přepětí, podpětí, akustická signalizace
Max. n ap ětí p ro od po jen í
b aterie
Napětí pro zpětné připojení
Nap ětí p ro od p ojen í zátěže
Nap ětí p ro zp ětn é p řip o jení
zátěž e
Teplotní kompenzace při nabíjení
Vstupní parametry větrné turbíny
Jmenovitý výkon větrné turbíny
Vstupní svorkový jmenovitý proud
Max. vstupní svorkový jmenovitý
proud
Tovární nastavení max. limitních
otáček turbíny
Tovární nastavení max. limitního
proudu
Způsob ochrany větrné turbíny
Metoda snímání měření
MPPT funkce
HY-T1 - WSII-0 4 -NNHN-2
2 4V
1 2V
2 9 .0V ±0 .2V
1 4 .5V ±0 .2V
2 7 .5V ±0 .2V
2 1 .0V ±0 .2V
2 3 .0V ±0 .2V
1 3 .7V ±0 .2V
1 0 .5V ±0 .2V
1 1 .5V ±0 .2V
5mv/℃/2V
4 0 0 W/2 4V
17A
20A
4 0 0 W/1 2V
25A
35A
500 Rpm (nastavitelné)
1 7 A(nastavitelné)
2 5 A (nastavitelné)
Proudová ochrana proti přetočení
PWM, vysokofrekvenčně (built-in)
Boost MPPT, ( automatické s l e d o v á n í n e b o 5 . definovaných bodů výkonové kř i v k y
v ě t r n é t u r b í n y), max. zisk energie na malém větru
Vstupní proud MPPT
PV vstupní parametry
Jmenovitý výkon fotovoltaického
12A
5 5 0 W/2 4V
2 5 0 W/1 2V
Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, 288 02 Nymburk, IČ 27907716, DIČ CZ27907716
4
modulu
Svorkový jmenovitý proud
fotovoltaického modulu
Pokles nabíjecího napětí
PV ochrana
Přetížení
Výstupní parametry
V ýstu p
Proud každého výstupu
Ochrana výstupu
Řízení výstupu
Jiné
Pomocné funkce
Typ displeje
Typ komunikace
Stavové údaje LCD displeje
Klid o vý o d b ěr b ez
p o d svícen í LCD d isp leje
Ovládání
Provozní tep lotní podmínk y
Stupeň krytí
Rozměry (V*Š*H)
Čistá hmotnost
15A
<0 .2 V
Přepolování, zvukový alarm
Odpojení
2 v ýstu p y
12A
Proudová ochrana (15A/30sec. 18A/0.4sec.), zkrat (proud > 150A)
O v l á d á n í s o u m r a k e m, časem
Integrovaný sensor vnitřní teploty
Tekuté krystaly LCD
RS485 (standard)
V ě t r n á t u r b í n a : v s t u p n í n a p ě t í / p r o u d / v ýk o n / g e n e r o v á n a e n e r g i e / rpm
/ nabíjecí proud
S o l a r : v s t u p n í n a p ě t í / p r o u d / v ýk o n / vy r o b e n á e n e r g i e / N a p ě t í b a t e r i e
/ n a b í j e c í p r o u d / v ýk o n / c e l k o v é i n f o r m a c e o s t a v u n a b í j e n í b a t e r i e /
kapacita
V ýs t u p : p r o u d / v ýk o n /
Max. 20mA /24V systém
3M folie, 4. tlačítka
-4 0 ~+80 ℃/2 0 ~8 5 %RH (be z k on d en za c e)
IP 4 1
1 75 mm *1 4 8 mm *8 4 mm
1 ,8 kg
M odel
HY-T2 - WSII-0 6 -NNHN-2
Parametry pro baterie
Napětí baterie
Ochrany baterie
Ochrany přepólování připojení, přepětí, podpětí, akustická signalizace
Max. n ap ětí p ro od po jen í
b aterie
Napětí pro zpětné připojení
Nap ětí p ro od p ojen í zátěže
Nap ětí p ro zp ětn é p řip o jení
zátěž e
Teplotní kompenzace při nabíjení
Vstupní parametry větrné turbíny
Jmenovitý výkon větrné turbíny
Vstupní svorkový jmenovitý proud
Max. vstupní svorkový jmenovitý
proud
Tovární nastavení max. limitních
otáček turbíny
Tovární nastavení max. limitního
proudu
Způsob ochrany větrné turbíny
Metoda snímání měření
2 4V
HY-T4 - WSII-0 6 -NNHN-2
4 8V
2 9 .0V ±0 .2V
5 8 .0V ±0 .3V
2 7 .5V ±0 .2V
2 1 .0V ±0 .2V
2 3 .0V ±0 .2V
5 5 .0V ±0 .3V
4 2 .0V ±0 .3V
4 6 .0V ±0 .3V
5mv/℃/2V
6 0 0 W/2 4V
30A
40A
6 0 0 W/4 8V
15A
20A
500 Rpm (nastavitelné)
3 0 A(nastavitelné)
1 5 A (nastavitelné)
Proudová ochrana proti přetočení
PWM, vysokofrekvenčně (built-in)
Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, 288 02 Nymburk, IČ 27907716, DIČ CZ27907716
5
MPPT funkce
Boost MPPT, ( automatické s l e d o v á n í n e b o 5 . definovaných bodů výkonové kř i v k y
v ě t r n é t u r b í n y), max. zisk energie na malém větru
Vstupní proud MPPT
PV vstupní parametry
Jmenovitý výkon fotovoltaického
modulu
Svorkový jmenovitý proud
fotovoltaického modulu
Pokles nabíjecího napětí
PV ochrana
Přetížení
Výstupní parametry
V ýstu p
Proud každého výstupu
Ochrana výstupu
Řízení výstupu
Jiné
Pomocné funkce
Typ displeje
Typ komunikace
Stavové údaje LCD displeje
Klid o vý o d b ěr b ez
p o d svícen í LCD d isp leje
Ovládání
Provozní tep lotní podmínk y
12A
5 5 0 W/2 4V
1 1 00 W/4 8 V
15A
<0 .2 V
Přepolování, zvukový alarm
Odpojení
2 v ýstu p y
12A
Proudová ochrana (15A/30sec. 18A/0.4sec.), zkrat (proud > 150A)
O v l á d á n í s o u m r a k e m, časem
Integrovaný sensor vnitřní teploty
Tekuté krystaly LCD
RS485 (standard)
V ě t r n á t u r b í n a : v s t u p n í n a p ě t í / p r o u d / v ýk o n / g e n e r o v á n a e n e r g i e / rpm
/ nabíjecí proud
S o l a r : v s t u p n í n a p ě t í / p r o u d / v ýk o n / vy r o b e n á e n e r g i e / N a p ě t í b a t e r i e
/ n a b í j e c í p r o u d / v ýk o n / c e l k o v é i n f o r m a c e o s t a v u n a b í j e n í b a t e r i e /
kapacita
V ýs t u p : p r o u d / v ýk o n /
Max. 20mA /24V systém
3M folie, 4. tlačítka
-4 0 ~+80 ℃/2 0 ~8 5 %RH (be z k on d en za c e)
Stupeň krytí
Rozměry (V*Š*H)
Čistá hmotnost
IP 4 1
1 75 mm *1 4 8 mm *8 4 mm
1 ,8 kg
3. Pokyny pro instalaci
Před instalací si pozorně přečtěte tuto příručku.
Instalace by měla být provozována odborných a technických pracovníků.
Před instalací a údržbou se ujistěte, že je regulátor náboje a ve stavu zabezpečení.
Prosím, nainstalujte ovladač na suchém a větraném místě, bez prachu a vyhnout se pronikání dešťové vody a
přímým slunečním zářením.
Při instalaci skříně uvnitř, dostatečný prostor kolem regulátoru nebo vyzařující přes pole.
Uchovávejte odděleně od korozivních plynů a silným elektromagnetickým rušením.
Instalační plocha musí být vhodné pro instalaci, elektrické připojení a později údržbu.
Postup instalace
1. Přečtěte si pozorně uživatelský manuál.
2. Vyberte místo pro instalaci.
3. Zkontrolujte a vyčistěte prostor a plochu instalace, ponechte dostatek prostoru pro kabeláž.
4. Připravte si instalační nástroje.
5. Upevněte regulátor.
6. Zkontrolujte a ujistěte se, že přístroj je nainstalovaný pevně.
Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, 288 02 Nymburk, IČ 27907716, DIČ CZ27907716
6
Připojení, popis svorek hlavního terminálu
BAT INPUT
– Svorky pro připojení baterie (POZOR NA POLARITU)
SOLAR INPUT – Svorky pro připojení fotovoltaického modulu
(POZOR NA POLARITU)
WIND INPUT – AC svorky připojení větrné turbíny (pořadí je libovolné)
V0+01
– Svorky pro připojení zátěže č.1
V0+02
– Svorky pro připojení zátěže č.2
Upozornění: zapojte systém podle níže uvedeného obrázku
Baterie, fotovoltaický modul a zátěž je nutné jistit vhodným jistícím
prvkem.
Z hlediska bezpečnosti je nutné zapojení na výstup větrné turbíny
zkratovací vypínač pro případ nutného zabrzděni větrné turbíny.
1.
2.
3.
4.
Připojte
Připojte
Připojte
Připojte
zátěže (V0+01 nebo V0+02)
baterie
zakrytý fotovoltaický modul
zabrzděnou větrnou turbínu
Schéma zapojení
Pozor, věnujte pozornost
Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, 288 02 Nymburk, IČ 27907716, DIČ CZ27907716
7
Chyb ný postup při mo ntáži může zp ůsobit nebezpečí popřípadě smrt, zap ojení a instalaci
musí provádět proškolený odborník s elektro kvalifikací.
Použijte vhodnou kabeláž včetně volby patřičného průřezu.
Ujistěte se, že jsou svorky patřičně utažené a spojení je dokonalé bez přechodových odporů.
Zajistěte vodiče proti provisu a uvolnění např. vibracemi.
Dodržujte zásad y pro bezpečnou mo ntáž a instalaci větr né turbíny ( viz.příloha) .
Dodržujte zásad y pro práci s akumulátor y (viz.příloha).
4. Nastavení parametrů regulátoru pomocí tlačítek
Regulátor může spolupracovat se systémem, pokud je správně nastaven. Regulátor může online sledovat a
zobrazit nastavené parametry vstupu a výstupu dat, to zjednoduší jeho nastavení a údržbu.
K dispozici jsou čtyři tlačítka na předním panelu
T lačítko
Popis funkce
Page up
Page down
Escape
Confirm / Enter
Displej LCD
LCD displej zobrazuje následující informace:
1. Síťový přívod elektřiny (záložní napájení z 230V/50Hz)
2. Symbol větrné turbíny
3. Symbol pro den/noc
Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, 288 02 Nymburk, IČ 27907716, DIČ CZ27907716
8
4. Komunikace
5. Symbol baterie (12V - 24V - 48V)
6. Komunikace WLAN (bezdrátová)
7. Indikace výstupu zátěže (LOAD)č.1
8. Indikace výstupu zátěže (LOAD)č.2
9. Symbol MPPT pro SOLAR (bliká pokud je aktivní)
10. Symbol MPPT pro větrnou turbínu (bliká pokud je aktivní)
11. Symbol PV,Wind, Battery, LOAD výstupů, teplota, otáčky
12. Digitální displej parametrů /stavové údaje
13. Symbol pro seting-nastavení
14. Jednotky
15. Symbol ON/OFF pro výstup LOAD č.1/č.2
16. Symbol pro zobrazení stavu baterie
l7. Symbol pro data
Procházení vstupních a výstupních parametrů
Stiskněte tlačítko [ENTER], na displeji se zobrazí slovo "WATCH", dále stiskněte [ENTER], zobrazí se první
parametr "PV", dále pravou šipkou pak "WIND", "BAT", "OUT1", "OUT2", "TMP", "REV". Pro výběr
informace je třeba stisknout tlačítko [ENTER]. Šipkami vyberete konkrétní dílčí parametr pod každým hlavním
symbolem. Esc vrátíte vše zpět. Tlačítkem [ENTER] můžete přeskočit do dalšího parametru. Kdykoliv stiskněte
[ESC] opustíte zobrazený parametr. Vše provádějte krok za krokem, až se vrátíte do pohotovostního režimu
(RUN).
Příklad:
standby screen
press [ENTER]
press [ENTER]
press [ENTER]
Zobrazené parametry:
PV………………Vstupní parametry PV
S-U……………. Solár ní vstup ní napětí…..(V)
S-I ………………Solární vstupní proud…..(A)
S-P……………...Solár ní vstup ní výko n…..(W)
S-d………………Solár ní produkovaná energie…..( kWh)
E-U……………..Napětí exter ního fotoodporu…..( V)
(Pro řízení den/noc pokud není po užitý fotovoltaický mod ul)
WIND..…………Vstupní para metry WIND
n-U……..….……Vstupní napětí větr né turbíny (napětí DC po usměrnění)…..(V)
n-I.………………Vstupní proud větrné turbíny (proud DC po usměrnění)…..(A)
n-P…………..….Výko n větrné turbíny ( výko n po usměr nění DC)…..(W)
n-d.………….….Genero vaný vstupní výko n větr né turbíny…..(kWh)
n-F……………...Brzdící proud větrné turbíny (DC)…..(A)
n-C……………...Nabíjecí proud baterie větr né turbíny…..( A)
BAT…………….Bateriové nabíjecí para mety
b-U………………Napětí baterie…..(V)
b-I…………..…..Celkový nabíjecí proud…..(A)
b-P…………..….Celkový nabíjecí výko n…..(W)
b-d……………...Celková dodaná ener gie do baterie…..( kWh)
OUT1…………….Para metry výstupu č.1
Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, 288 02 Nymburk, IČ 27907716, DIČ CZ27907716
9
01I………………..Výstup ní proud…..( A)
01P……………….Výstup ní výko n…..(W)
01T ……………….Čas…..( min)
OUT2…………….Para metry výstupu č.2
02I………………..Výstup ní proud…..( A)
02P………………..Výstupní výkon…..(W)
02T ………………..Čas…..( min)
TM P……………….Teplo ta regulátoru
T NP…………………Vnitř ní teplota regulátor u…..( ℃)
REV……………….Otáčky turbíny
NSP………………..Otáčky (ot/min)…..(RPM)
5. Nastavení provozních parametrů
Parametry regulátoru lze nastavit pomocí tlačítek LCD displeje nebo pomocí komunikačního rozhraní přes
software Wind And Solar Controller.
V pohotovostním stavu, stiskněte tlačítko [ENTER], poté přes tlačítka nahoru / dolů vyberte položku [SET],
stiskněte tlačítko [ENTER], regulátor budete vyzváni k zadání hesla, zadejte správné heslo a stiskněte tlačítko
[ENTER], pak můžete vstoupit do menu. Výchozí heslo je: 000
Speciální funkce 5.1
!!!PO ZO R!!!
Aktivace manuálního ovládání bezpečno stní brzdy větrné turbíny po mo cí tlačít ka ,,Esc,,
nabíjecího regulátoru se provádí takto:
Nastavte blikající sy mbol ,,RUN,, na LCD displeji a stiskněte cca 3s tlačít ko Esc, tím
dojde k a ktivaci bezpečnostní brzdy. Sy mbol točící se turbínky na LCD displeji bude
v kroužku. Opětovné odbrzdění provedete stisknutím tlačít ka Esc cca 3s. Kroužek na
turbínce LCD displeje zmizí, větrná turbína je odbrzděna.
PO ZO R: při práci na turbíně, opravy, revize, kontrola je nutno turbínu zkratovat
zkratovacím vypínačem nebo propoj kou na 3.fázovém výstupu větrné t urbíny.
5.2 Reset regulátoru při přehřátí (na LCD svítí ,,RST,,): stiskněte na cca 3s současně
šipky ,,nahoru-dolů,, ,regulátor začne oka mžit ě pracovat. Zko ntrolujt e znovu vaše
nastavení. Jedná se o st ejný efekt ja ko při odpo jení-připojení regulátoru na napájení
baterie.
5.3 Po můcka pro kontro lu polarity modulu (v noci):
stiskněte v blikající m modu ,,RUN,, šipku ,,nahoru,,(pade up) cca 3s, o bjeví se sy mbol
,,–C-,,. Pokud bude panel zapojen reverzně, obj eví se na LCD ,,Err,,
5.4 Odstranění porucho vých hlášení ALARM U: Abnormální poruchy lze odstranit ručně,
vstupem do menu a poté exit.
6. Monitoring a nastavení pomocí speciálního software ,,Wind And Solar Controller,,
Podpora operačních systémů Windows XP, WIN7, WIN8 a Windows Vista. Software není standardně součástí
regulátoru nabíjení. Jedná se o zpoplatněné příslušenství.
Výchozí nastavení, popis nastavovacích zkratek pro výběr
parametrů:
Nastavte ,,SET,, a potvrďte hesle m. V regulátoru můžete nastavit tyto para metry:
【Add】- Ko munikační kód regulátor u pokud se p oužívá více regulátoru.
Rozsah pro nastaven 2 -2 50. Výchozí 6
Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, 288 02 Nymburk, IČ 27907716, DIČ CZ27907716
10
【OEY】- Zadání hesla, heslo používáte pro každ ý přístup nastavení. Výchozí heslo (000)
【SYS】- Výběr napětí systému 12/24/48V nebo auto. Vyber te systém, pro
24V(000), pro 12V(001), pro 48V(002), pro auto(003). Výchozí (000)
【t1O】- Ko mbinace parametr ů pro řízení výstup u č.1
【t1F】- Ko mbinace par ametr ů pro řízení výstup u č.1
【T1O】= 0 【 T1F】 = 0 rozsah pro nastavení 0 - 16 hodin
Nastavení výstupu č.1 a č.2 slouží pro ovládání nočního osvětlení podobně jako soumrakový spínač. Jako signál
je bráno napětí fotovoltaického modulu. Hodnota (t1O) Time1 určuje dobu délky zapnutí po soumraku. Hodnota
(t2O) Time2 určuje noční pauzu osvětlení. (viz. graf. obrázek)
【 t2O】- Ko mbinace par ametr ů pro řízení výstup u č.2
【t2F】- Ko mbinace par ametr ů pro řízení výstup u č.2
【T2O】= 0 【 T2F】 = 0 rozsah pro nastavení 0 - 16 hodin
Nastavení výstupu č.2 je identické jako výstupu č.1. Výstup č.2 umožňuje PWM regulaci
(250Hz) například pro napájení LED
【ndS】- Parametr měření otáček větrného generátoru. Zadáte počet párů pólů magnetů.
Příklad: pokud se jedná o synchronií generátor s 8 magnety zadáte 4.
Rozsah: 2 -100. Výchozí 4páry.
【nUt】- Čas brzdění větrné turbíny 1-59 min. Výchozí 20 min
【bEn】- Aktivace zvukového ALARMU. Výcho zí 001(aktivní)
Signalizuje tyto stavy v kruhu: 1. Stisk tlačítka
2. Přepólováni baterie
3. Přepólovaní PV modulu
4. Přehřátí regulátoru
5. Výstup 1. přetížen (zkrat)
6. Výstup 2. přetížen (zkrat)
7. Chybná provozní poloha
【nbI】- Nastavení funkce vstup u pro větr nou tur bínu. Optimalizace zatěžování turbíny
proudově po výko nové kř ivce (lze nastavit pouze přes USB a PC) nebo
MPPT . Rozsah pro nastavení 0-50 = 0-5 A. Nastavení je závislé na
zatěžovacím bodu MPPT .
PO ZO R, tento parametr doporučujeme upravit a nastavit zkušeným praco vníkem v oblasti
větr ných turbín.
【CLU】 - Vstup ní napětí větr né turbíny.
【SrU】- Počáteční napětí MPPT .
【nnI】- Max. vstup ní proud větr né turbíny. Pokud turbína generuje větší proud, než
nastavený aktivuje se brzdění. Rozsah 0-500 = 0-5 0A Výchozí 18.0A
【nnS】 - Limitní nastavení otáček. Rozsah pro nastavení 0-3000ot/min. Výchozí 500
Upozornění: některé para metry je možné nasta vit pouze přes setovací software Wind and
Solar Controller, některé záleží použité m typu hybrid reg ulátoru.
Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, 288 02 Nymburk, IČ 27907716, DIČ CZ27907716
11
7. Důležité bezpečnostní pokyny
P ř ečtě te si p o zo r ně vš ec h n y p o k yn y a up o zo r ně n í uživatelského manuálu hybrid regulátoru,
ak u mu l á to r u zařízení zá lo žn íc h b a ter ií.
• P o už í vej te p o uze p ř ís l u še n st v í d o p o r uče n é neb o p r o d á va né v ýr o b ce m. Použití p ř í sl u š e ns t ví,
kt er é n e ní d o p o r uč e né v ýr o b c e m, může d o j ít k p o žár u, úrazu elektrickým proudem n eb o zr a ně ní.
• Ner o zeb í r ej te h yb r id regulátor. Servis a opravy svěřte odbornému servisu. Ne sp r á v ná instalace mů že
vé s t k p o ž ár u neb o úr a z u e le k tr i c k ý m p r o ud e m.
• Při připojení hybrid regulátoru k baterii, čištění a servisu odpojte hybrid regulátor od dalších zařízení.
• Baterii nabíjejte vždy v dobře větraném prostoru.
• U mí s tě te hybrid regulátor ta k d a le ko o d b a ter ie, j a k to u mo ž n í p ř ip o j o va cí kab el y.
• Ne v ys t a v uj te h yb r id r e g ul áto r d eš ti n eb o s n ě h u.
• Ni kd y n e nab íj ej te z a m r zl ý a k u mu l á to r . P o k ud s e s ta ne , že te k u ti n a v b a ter i i ( elektrolyt)
zamrzne, p ř e n es te b at er i i d o tep lé ho p r o sto r u. Nab íj et z ač ně te a p o úp l n é m r o z mr z n u tí.
• Ni kd y n ed o vo l te, ab y s e k ys el i na ( e le k tr o l yt ) b ater ie kapal nebo potřísnil hybrid regulátor. Dej te
p o zo r zej mé n a p ř i d o p l ň o vá n í e le k tr o l yt u .
• Ni kd y nepokládejte baterii na hybrid regulátor.
• N i kd y nep o k lád ej t e h y b r id r e g u láto r na b ater ii . P l yn y z b at er i e zp ůso b uj í ko r o zi,
p o š ko ze n í a hrozí exploze uvolněných plynů z baterií při nabíjení.
• Ni kd y n ep o už í vej te hybrid regulátor p r o nab íj e ní s uc h ýc h b at er i í, které j so u b ěž n ě p o už í va né
v d o má cí c h sp o tř eb ič íc h . T yto b ater ie mo ho u explodovat a zp ů so b i t zr a ně n í.
• Ni kd y s e ned o t ýk ej te s vo r e k b ater ie, p o k ud j e h yb r id r e g u láto r v z ap n u té m r eži mu a p o d
nap ět í m.
• Ni kd y n ep o už í vej te hybrid regulátor, došlo-li k j ej ímu p ád u, n eb o j i na k mechanickému p o š ko ze n é.
Od ne ste j i d o k v al i fi ko v an é ho ser vi s u k e ko nt r o l e, p ř íp ad né o p r a v ě.
• Uj i stě te se , že u mí s t ě ní hybrid regulátoru j e na b e z p eč né m mí s t ě ( za ko p n u t í o kab e l y,
šl áp n ut í a atd .) a mi mo d o sa h d ět í.
• Nep o u ží vej t e hybrid regulátor, má-li p o š ko z e n ý přívodní kabely.
• P o už í vej te ko mp le t ní o chr a n u o čí , o c hr a n n é p o mů c k y p ř i p r ác i s o lo vě n ý mi a k u mu l áto r y.
• Uj i stě te se , že n ě kd o j e v d o sa h u va še ho vo lá n í v p ř íp ad ě p r v ní p o mo ci, další osoby nebo
pracovníci.
• Pro případ, že by byl při práci s akumulátory vy nebo někdo další zasažen elektrolytem (pokožka, oči, oděv)
připravte si do sta te k čer st v é vo d y a m ýd lo . P o k ud k to mu d o j d e, o k a mž itě o m yj te p o s ti že né
mí s ta m ýd le m a vo d o u. P o té v yh led ej te lé ka ř s ko u p o mo c.
• Ned o t ýk ej te s e o čí p ř i p r áci s b a ter ií. Čá st ic e elektrolytu s e mů žo u d o s ta t d o o čí. P o k ud k
to mu d o j d e, o či o ka mž i tě v yp lác h n ěte s t ud e no u te ko uc í vo d o u p o d o b u ale sp o ň d e se ti
mi n u t. P a k i h n ed v yh led ej te l é kař s ko u p o mo c.
• Při práci s akumulátory si sundejte vš ec h n y o so b ní ko v o vé p ř ed mě t y z tě la, j ako j so u p r s te n y,
nár a mk y, ná hr d e l ní k y, ho d in k y p ř i p r ác i a ma n ip u lac i s o lo vě no u b at er i í. Kovové předměty
např. prsten mohou zp ů so b i t z kr a t, z kr ato v ý p r o ud p o to m zp ů so b í váž n á p o p ále n í.
• Dá v ej te p o zo r , abyste neupustili ž ád né ko vo vé n ás t r o j e neb o ko vo v é p ř ed m ět y na b a ter ii
( k líč e, vo d iče, s er vi s ní ná s tr o j e a ná ř ad í . T o mů že způsobit j is k r u, z kr at, vz n íce n í a v ýb uc h
a p o š ko d it i j i ná zař íze n í.
• V žd y hybrid regulátor instalujte a o vl ád ej te v otevřeném d o b ř e vě tr a né m mí s tě.
• Ni kd y n e k uř te n eb o nepracujte s o te vř e n ý m o h ně m v b lí z ko s ti b ater ie n eb o mo to r u. B ate r ie
v yt v ář ej í v ýb u š né p l yn y.
• P ř i j a ké ko l i r o z li tí k ys eli n y d ů k lad ně neutralizujte místo pomocí roztoku vody a j ed lé so d y.
Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, 288 02 Nymburk, IČ 27907716, DIČ CZ27907716
12
8. Záruka a servis
Záruka na produkt je 2. roky od data prodeje. V záruční době na vzniklé poruchy výrobku způsobené
používáním podle provozních podmínek, naše společnost poskytuje bezplatnou opravu nebo výměnu.
Pokud uplynula záruční doba, naše společnost stále poskytuje servisní služby, ale vyžaduje poplatek.
Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu výrobků, aktualizace produktu bez předchozího upozornění.
Pokud nebude přístroj v záruční době používán v souladu s provozními podmínkami, pro které je přístroj určen,
nebude v případě závady poskytnut bezplatný servis a služby:
- Pokud není přístroj používán v souladu s provozními podmínkami a podle technických možností přístroje, např.
výkonové přetížení
- Poškození způsobené přírodní katastrofou, např. nepřímím nebo přímím úderem blesku
- Pokud jsou na zařízení prováděny neoprávněné zásahy a úpravy
- Poškození například při dopravě zboží
Závěrečné upozornění
Vámi zakoupený hybridní regulátor je velice sofistikované zařízení s rozsáhlou
možností nastavení parametrů. Regulátor je v základním
nastavení nakonfigurován pro větrné turbíny firmy HYENERGY. Důrazně proto nedoporučujeme zasahovat do
továrního nastavení bez znalostí problematiky větrných turbín
a jejich regulace. Chybným nastavením některých parametrů
může dojít k dramatické destrukci na zařízení, zejména
použité větrné turbíny, sekundární poškození majetku, zranění
popřípadě usmrcení osob. V případě dotazu kontaktujte
Vašeho prodejce nebo výrobce.
Pokyny k nakládání s odpadem
Po ukončení životnosti tohoto zařízení je nevyhazujte do směsného odpadu, ale odevzdejte je na sběrné místo
elektroodpadu nebo vašemu prodejci.
Firma Solar energy PCE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému zpětného odběru, odděleného sběru,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.
- Osvědčení č. 26PV-REMA PV Systém - Fotovoltaické moduly
- Osvědčení č. 0508131413-REMA Systém - nakládání s elektroodpadem.
Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o. ,Drahelická 53/10, Nymburk 288 02
ičo: 27907716, mail.:
[email protected]
Dovoz a distribuce: Solar energy PCE s.r.o., Drahelická 53, 288 02 Nymburk, IČ 27907716, DIČ CZ27907716
13
Download

400_600W-12-24-48V_CZ06014_bez SW.pdf - Solar