У Библиотеци
ПОСЕБНА ИЗДАЊА,
на основу Критеријума
и правила и сталног конкурса
ЗАДУЖБИНЕ, објављују се
изабрани радови истакнутих
научних стваралаца.
Кoучинг
Др Снeжaнa Видeнoвић
ПОСЕБНА ИЗДАЊА
Монографија Коучинг настала је на основу докторске дисертације „Могућност примене коучинга у Србији“ одбрањене 10. марта 2013.
године на Факултету за банкарство, осигурање
и финансије Београдске банкарске академије
Универзитета Унион у Београду пред комисијом
у саставу: проф. др Живка Пржуљ (менторка),
проф. др Звонко Брњас и проф. др Мирјана
Францешко и других истраживања ауторке.
Кoучинг
Задужбина Андрејевић
...„Коучинг као метода у раду са људима нов
је концепт на нашим просторима. Ауторка
овим радом остварује значајне истраживачке
резултате који ће послужити даљем проучавању
и праћењу овог методолошког приступа. У монографији су на систематичан начин повезани
резултати истраживања са резултатима релевантних истраживања у свету. Научни допринос
рада рада већи је и значајнији утолико што је ово
прво, јединствено и свеобухватно истраживање
ове комплексне теме у нашој земљи.“...
...„Монгорафија је намењена, пре свега, студентима из области менаџмента, андрагогије,
маркетинга, организације рада а може бити од
значајне помоћи инжењерима, економистима и
осталим стручњацима који у практичним условима реализују различите активности у домену
менаџмента.“...
Доц. др Јелена Вемић Ђурковић
Доц. др Дражен Јовановић
Др Снeжaнa Видeнoвић
347
размотрен је коучинг, нов
приступ у управљању људима,
метод који пoдстичe учeњe
и пoбoљшaва пeрфoрмaнсе
појединаца и тимова.
Ауторка прeдстaвља на који
начин коучинг пoвeћaвa
вeрoвaтнoћу спрoвoђeњa
истинских прoмeнa пoнaшaњa,
усклaђивaњe интeрeсoвaњa и
циљeвa пojeдинцa
сa oргaнизaциjским циљевима,
кao и рaзвoj мeђусoбнoг
пoвeрeњa, пoштoвaњa
и мoтивaциje зa пoстизaњe
нajбoљих резултата.
Монографија дефинише коучинг
пре свега кao мeтoд рaзвojнe
oбукe пojeдинцa или групe,
који пoдрaзумeвa и пoдржaвa
инициjaтивe прoмeнa у нaчину
рaзмишљaњa, пoнaшaњa
и дeлoвaњa, али и лидерски
и животни стил.
Др Снежана Виденовић рођена је 1966. године
у Београду. На Правном факултету Универзитета
у Београду дипломирала је 1993. Магистрирала
2007. на Факултету за стратегијски менаџмент
Универзитета БК и докторирала 2013. на Београдској банкарској академији Универзитета
Унион у Београду. Учествовала је као предавач је
на многим конференцијама и стручним скуповима
у земљи и иностранству. Ауторка је бројних радова објављених у домаћим и међународним
часописима као и публикацијама. Област научног
интересовања: стратегијски менаџмент и људски
ресурси. Доценткиња је Факултета Бијељина у
Бијељини. Запослена је у „Дунав осигурању“ а.д.о.
у Београду.
ПОСЕБНА ИЗДАЊА
У овој монографији
ЗАДУЖБИНА АНДРЕЈЕВИЋ
основана је 18. септембра 1994.
године у Београду.
Оснивачи су проф. др Душанка
и проф. др Коста Андрејевић.
Решењем Министарства културе
Републике Србије од 20. марта 1995.
године уписана је у Регистар
задужбина под бројем 45.
Задужбина Андрејевић
Оснивачки циљеви:
1. помагање стваралаштва
у свим научним областима
и дисциплинама,
2. пружање помоћи и подршке
талентованим научним
ствараоцима у објављивању
њихових првих научних дела
– магистарских теза
и докторских дисертација,
3. стварање фонда актуелних
научних књига и часописа
из светске науке и
4. подстицање развоја научне
критичке мисли.
Научни савет
ЗАДУЖБИНЕ АНДРЕЈЕВИЋ
Председник:
Академик Љубисав Ракић
Потпредседници:
Академик Градимир Миловановић
Др Милан С. Димитријевић,
научни саветник
Чланови:
Проф. др Душанка Андрејевић
Проф. др Миливоје Андрејевић
Проф. др Здравко Витошевић
Академик Мирослав Гашић
Академик Дејан Деспић
Проф. др Миодраг Јевтић
Др Стојан Јевтић, научни саветник
Академик Видојко Јовић
Академик Владимир Кањух
Проф. др Весна Килибарда
Академик Иван Клајн
Академик Василије Крестић
Проф. др Александар Липковски
Академик Милан Лојаница
Академик Зоран Максимовић
Проф. др Радмила Маринковић
Недучин
Проф. др Љубомир Маџар
Проф. др Часлав Оцић, дописни
члан САНУ
Академик Предраг Палавестра
Проф. др Зоран Поњавић
Академик Зоран Поповић
Проф. др Ивица Радовић
Проф. др Милан Распоповић
Академик Момчило Ристић
Проф. др Велимир Симоновић
Академик Светомир Стожинић
Проф. др Данијел Цвјетићанин
Академик Ђорђе Шијачки
ЗАДУЖБИНАРИ ПРАВНА ЛИЦА
ПОЧАСНИ ОСНИВАЧИ – ДОБРОТВОРИ:
Београдски сајам; Bellitalia д.о.о.,
Београд, Coming д.о.о., Београд.
ПОЧАСНИ ОСНИВАЧИ: Библиотека града Београда; Етнографски музеј,
Београд; Клинички центар Србије,
Београд; Народна библиотека Србије, Београд; Универзитет у Београду; Универзитет уметности у
Београду; Универзитет у Крагујевцу;
Универзитет у Нишу; Универзитет
у Приштини, Косовска Митровица;
Универзитетска библиотека Светозар
Марковић, Београд; Универзитетска
библиотека Државног универзитета
у Новом Пазару; Универзитетска
библиотека Никола Тесла, Ниш.
ВЕЛИКИ ЗАДУЖБИНАРИ: Електротехнички факултет, Београд; Медицински факултет, Београд; Стоматолошки факултет, Београд; Педагошки
факултет Универзитета у Крагујевцу,
Јагодина; Београдска пословна школа
– Висока школа струковних студија;
Државни универзитет у Новом Пазару; Паневропски универзитет
АПЕИРОН, Бања Лука; Институт за
експерименталну фонетику и патологију говора, Београд; Институт
за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица; КБЦ
Бежанијска коса, Земун; КБЦ Др
Драгиша Мишовић, Београд; Привредна комора Србије, Београд; Удружење банака Србије, Београд; Лекарска комора Србије, Београд; Правни
факултет, Београд; .
Задужбинари
БИБЛИОТЕКЕ:
Библиотека
Влада
Аксентијевић, Обреновац; Библиотека града Београда; Градска библиотека у Новом Саду; Градска библиотека, Вршац; Градска библиотека,
Панчево; Градска библиотека, Суботица; Народна библиотека Вељко
Петровић, Бачка Паланка; Народна
библиотека Вук Караџић, Крагујевац;
Народна библиотека Илија М. Петровић, Пожаревац; Народна библиотека Стефан Прововенчани, Краљево; Народна библиотека, Крушевац; Народна библиотека, Неготин;
Народна библиотека, Опово; Народна
библиотека, Пландиште; Народна
библиотека Стеван Сремац, Соко
Бања; Народна библиотека, Ужице.
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ: Војномедицинска академија, Београд; Гинеколошко-акушерска клиника
Народни фронт, Београд; Клинички центар Србије, Београд; Клиничко-болнички центар Земун;
Специјална болница за ендемску нефропатију, Лазаревац; Специјална болница за неуропсихијатријска
обољења Свети Врачеви, Нови Кнежевац; Специјална болница за рехабилитацију Врањска бања;
Универзитетска дечја клиника, Београд.
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТРИ И ЗАВОДИ: Здравствени центар Алексинац; Здравствени центар Зајечар;
Здравствени центар Јагодина; Здравствени центар Свети Лука, Смедерево; Здравствени центар
Сурдулица; Здравствени центар, Књажевац; Градски завод за хитну медицинску помоћ, Београд;
Завод за јавно здравље Поморавље, Ћуприја; Завод за јавно здравље, Зрењанин; Завод за јавно
здравље, Косовска Митровица; Завод за јавно здравље, Краљево; Завод за јавно здравље, Панчево;
Завод за јавно здравље, Пожаревац; Завод за јавно здравље, Чачак.
АПОТЕКЕ И ФАРМАЦИЈE: Апотека Здравље, Смедеревска Паланка; Апотека Краљево; Апотека
Прокупље; Апотека, Сремска Митровица; Институт Хемофарм, Вршац.
ДОМОВИ ЗДРАВЉА: Дом здравља Др Јован Јовановић – Змај, Стара Пазова; Дом здравља Др Милорад
– Мика Павловић, Инђија; Дом здравља Др Хаџи Јанош, Бачка Топола; Дом здравља Миловоје
Стојковић, Гроцка; Дом здравља Савски венац, Београд; Дом здравља Свети Ђорђе, Топола;
Дом здравља Стари Град, Београд; Дом здравља, Кањижа; Дом здравља, Кула; Дом здравља,
Љубовија; Дом здравља, Нови Кнежевац; Дом здравља, Тител.
НАУЧНЕ УСТАНОВЕ: Институт за водопривреду Јарослав Черни, Београд; Србијашуме – истраживачкоразвојни центар, Београд; Астрономска опсерваторија, Београд; Ветеринарски специјалистички
институт Краљево; Институт Михајло Пупин, Београд; Институт ТАМИШ, Панчево; Институт
за биолошка истраживања Синиша Станковић, Београд; Институт за воћарство, Чачак; Институт
за здравствену заштиту мајке и детета Др Вукан Чупић, Нови Београд; Институт за књижевност
и уметност, Београд; Институт за медицинска истраживања, Београд; Институт за ментално здравље,
Београд; Институт за неонатологију, Београд; Институт за онкологију и радиологију, Београд;
Институт за повртарство д.о.о., Смедеревска Паланка; Институт за примену нуклеарне енергије
ИНЕП, Земун; Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад; Институт за трансфузију крви,
Београд; Институт за хемију, технологију и металургију, Београд; Институт за хигијену и технологију
меса, Београд; Републички завод за спорт, Београд; Саобраћајни институт ЦИП, Београд.
ФАКУЛТЕТИ: Архитектонски факултет, Београд; Биолошки факултет, Београд; Географски факултет,
Београд; Грађевински факултет, Београд; Грађевинско-архитектонски факултет, Ниш; Економски
факултет – библиотека, Крагујевац; Машински факултет, Београд; Медицински факултет,
Крагујевац; Медицински факултет, Нови Сад; Медицински факултет Универзитета у Приштини,
Косовска Митровица; Полицијска академија, Земун; Правни факултет, Крагујевац; Правни факултет,
Ниш; Природно-математички факултет, Крагујевац; Природно-математички факултет, Ниш;
Пољопривредни факултет, Нови Сад; Рударско-геолошки факултет, Београд; Саобраћајни факултет,
Београд; Стоматолошки факултет, Панчево; Технички факултет, Чачак; Техничко-металуршки
факултет, Београд; Технолошки факултет, Нови Сад; Учитељски факултет, Београд; Учитељски
факултет, Врање; Учитељски факултет, Сомбор; Учитељски факултет, Лепосавић; Факултет
безбедности, Београд; Факултет ветеринарске медицине, Београд; Факултет за менаџмент, Нови
Сад; Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд; Факултет за спорт и туризам,
Нови Сад ; Факултет организационих наука, Београд; Факултет спорта и физичког васпитања,
Београд; Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад; Факултет техничких наука, Нови Сад;
Фармацеутски факултет, Београд; Филозофски факултет, Нови Сад; Филолошки факултет, Београд;
Шумарски факултет, Београд.
ВИСОКЕ ШКОЛЕ: Висока здравствена школа струковних студија, Земун; Висока пословна школа,
Блаце; Висока струковна школа за предузетништво, Београд; Висока здравствена санитарна школа
струковних студија Висан, Земун; Висока школа струковних студија за економију и управу, Београд;
Висока школа техничких струковних студија, Чачак.
ШКОЛЕ: Гимназија, Параћин; Математичка гимназија, Београд; Основна школа Вук Караџић,
Београд, Основна школа Светозар Марковић, Београд; Школа за основно и средње образовање
Милан Петровић, Нови Сад.
Архив, Чачак; Градска општина Звездара, Београд; Народни музеј, Чачак; Друштво лекара Сомбора
и Апатина, Сомбор.
ЗАДУЖБИНАРИ ФИЗИЧКА ЛИЦА (наставак са корица библиотеке DISSERTATIO)
П
мр Полина Павићевић, Београд; др Татјана Павлица, Нови Сад; мр Ирена Павловић, Београд;
Милош Павловић, Београд; др Драгана Пајић, Београд; др Стефан Панић, Пирот; Милош
Пантелић, Београд; др Биљана Пејовић, Београд; др Борислав Пелевић, Београд; др Драгана
Перић, Београд; мр Младен Перић, Нови Сад; др Предраг Перић, Београд; др Драган Перишић,
Горњи Милановац; мр Наталија Перишић, Шабац; др Александра Петковић, Београд; др Златица
Петковић, Косовска Митровица; мр Александра Петровић, Нови Сад; др Вера Петровић, Београд;
др Владимир Петровић, Београд; мр Ивана Петровић, Београд; др Јелица Петровић, Нови Сад;
мр Мирослава Петровић Балубџић, Београд; др Наташа Петровић, Београд; мр Слободан Петровић,
Београд; Слободан Петровић, Батајница; др Емилија Пецев Маринковић, Ниш; др Младен Печујлија,
Нови Сад; др Василије Пешић, Београд; др Радмила Пивић, Београд; мр Сафуадан Плојовић, Нови
Пазар; Милица Половина, Шид; мр Нина Половина, Београд; мр Борко Поповић, Мали Зворник;
Марија Поповић, Београд; др Светлана Поповић, Нови Сад; др Светислав Г. Поповић, Подгорица;
др Александар Поткоњак, Нови Сад; мр Диана Продановић Станкић, Нови Сад; др Бранка Протић
Гава, Нови Сад; мр Данијела Прошић Сантовац, Нови Сад; др Јелена Пураћ, Нови Сад; др Небојша
Пушара, Београд;
Р
др Милован Радетић, Београд; др Гордана Радић, Бања Лука; др Смиљка Радић, Београд;
спец. Блажо М. Радовић, Београд; др Весела Радовић, Нови Сад; др Весна Радовић, Београд;
мр Гордана Радовић, Нови Сад; мр Ана Радојковић, Београд; мр Драгиша Радојковић, Београд;
др Весела Б. Радоњић, Београд; др Саво Радоњић, Београд; др Хајрадин Радончић, Београд;
Слободан Радошевић, Будисава; др Љиљана М. Рајић, Нови Сад; Јелена Раковић, Београд; Божидар
Радуловић, Београд; Весна Радуловић, Нови Сад; мр Милош Радуловић, Београд; мр Ружица Радуљ,
Кучево; др Александар Раичевић, Београд; др Данијела Раичевић, Подгорица; др Саша Раичевић,
Подгорица; мр Бранислав Ранђеловић, Ниш; др Владимир Ранковић, Крагујевац; др Славица Ражић,
Београд; мр Иван Раонић, Београд; др Кристина Ратковић, Ужице; др Милијана Релић, Крушевац;
др Маја Ристић, Београд; мр Ивана Родић, Београд; др Романа Романов, Сремска Каменица;
С
др Ана Милана Савић, Београд; др Ана Мирослава Савић Београд; др Бранка Савовић, Београд;
др Мирослав Свирчевић, Панчево; др Срђан Седлар, Сремска Митровица; др Наташа Секуловић,
Београд; др Часлав Секуловић, Нови Сад; др Ана Селамовска, Скопље; др Јелица Симеуновић, Бачки
Јарак; др Александар Симић, Београд; Љиљана Симић, Уб; др Зоран Симић, Београд; спец. Славица
Симић, Београд; др Хазбо Скоко, Аустралија; др Горан Сладић, Нови Сад; др Милош Сланкаменац, Нови
Сад; Саша Смиљанић, Београд; спец. Данијела Спасић, Београд; др Марина Спину, Клуж, Румунија;
др Милица Спремић, Београд; др Зорана Стаменковић, Београд; др Негован Стаменковић, Косовска
Митровица; др Славиша Стаменковић, Ниш; др Даница Станковић, Ниш; Мирослав Станковић,
Београд; др Сања Станковић, Београд; др Снежана Станковић, Београд; Иван Станојев, Нови Сад;
мр Милена Станојевић, Ниш; др Дејан Стевановић, Београд; мр Ксенија Н. Стевановић, Београд;
мр Зоран Стефановић, Ниш; др Иван Стефановић, Београд; др Неда Стефановић, Београд; Сава Стијаковић,
Бечмен; др Бобан Стојановић, Крагујевац; Далибор Стојановић, Београд; Мирјана Стојановић, Београд;
мр Надежда Стојановић, Београд; мр Олга Стојановић, Београд; мр Јасмина Стојиљковић, Врање;
др Станимир Стојиљковић, Београд; др Виолета Стојичић, Ниш; др Биљана Стојковић, Београд;
мр Татјана Стојчић Манојловић, Београд; др Татјана Стратимировић, Београд; др Гордана Сушић, Београд;
Т
др Снежана Танасковић, Чачак; мр Ивана Теодоровић, Београд; др Зорица Терзић Шупић,
Београд; др Данијела Тешендић, Нови Сад; Ирена Тешњак, Београд; др Ивана Тодевска, Скоље;
др Зоран Тодоровић, Шабац; др Мила Тодоровић Тирнанић, Београд; Мирела Томаш, Нови Сад;
др Анђелка Томашевић, Београд; мр Александар Томић, Београд; Ведран Томић, Београд;
др Катарина Томић, Београд; Марта Томић, Београд; др Владимир Томовић, Нови Сад; мр Даниела
Томовић, Пожаревац; др Гордана Тончев, Крагујевац; мр Зоран Тоскић, Вршац; др Марија Тоскић
Радојичић, Београд; мр Селена Тотић, Београд; мр Александра Тошовић Стевановић, Београд;
Данило Трбојевић, Београд; др Драгана Турински, Чента; мр Аница Туцаков, Београд;
Ћ
др Драган Ћаловић, Београд; др Татјана Ћебовић, Нови Сад; Тамара Ћеранић, Нови Сад; спец.
Биљана Ћирић, Београд; Ивана Ћирковић Миладиновић, Јагодина; др Горан Ћировић, Београд;
мр Драгана Ћоровић, Београд; др Ивана Ћурувија, Нови Сад; др Милош Ћурувија, Нови Сад;
мр Живко Ћурчић, Ченеј;
Ф
др Љиљана Фијат, Нови Сад; мр Владимир Филиповић, Београд; др Дејан Филиповић, Београд;
др Јелена Филиповић, Београд; др Јелена Филиповић, Нови Сад; др Снежана Филиповић, Београд;
Х
мр Мирјана Хајдуковић, Нови
Сад; Ана Халас, Зрењанин;
др Сандра Хаџагић, Београд; др Нада
Хладни, Нови Сад; мр Иван Хотомски,
Београд; др Јадранка Хофман Јаблан,
Београд; спец. Милош Хрњаз, Београд;
Ц
др Весна Цакељић, Београд;
др Сандра Цвејић Гвозденовић,
Нови Сад; др Весна Цветковић, Сопот; Владимир Цветковић, Лапово;
др Зорица Цветковић, Београд;
др Катина Цветковић, Београд;
др Ненад Цветковић, Ниш; др Предраг Цветковић, Ниш; Сања Цеков,
Београд; Јелена Цвијовић, Београд;
мр Милија Цвијовић, Београд;
др Марко Цинцовић, Нови Сад;
др Славица Цицварић Костић, Београд;
др Драган Црномарковић, Београд;
др Весна С. Црњански, Београд; мр
Наташа Црњански, Нови Сад;
Ч
др Наташа Чабаркапа, Београд;
др Тамара Чавић, Београд; др Јасна Чанадановић Брунет, Нови Сад;
др Ђорђе Чантрак, Београд; др Љиљана Чворовић, Београд; др Иван Чекеревац, Крагујевац; мр Виолета Чизмар,
Врбас; др Горан Чобељић, Београд; др
Оља Чокорило, Београд; др Ратка Чолић,
Београд; мр Олга Чоловић, Београд; др
Младен Чуданов, Београд; др Татјана
Чутовић, Београд;
Џ
Ш
др Жељко Џелетовић, Београд;
др Драган Шалетић, Београд;
др Роса Шапић, Београд;
др Ђорђије Шарановић, Београд;
др Оливера Шаренац, Београд;
др
Зита
Шереш,
Нови
Сад;
др Велимир Шећеров, Београд; Тања
Шијаковић, Београд; др Руженка
Шимоњи Чернак, Бачки Петровац;
мр Сања Шкорић, Футог; др Драгана
Шобић Шарановић, Београд; др Данијела Шојић, Нови Сад; др Драгана
Шороња Симовић, Сремска Каменица; др Надежда Шубара, Београд;
мр Јован Шурбатовић, Београд;
др Душан Шћепановић, Београд.
Download

Задужбина Андрејевић