Kurz probíhal v rámci projektu Český západ se vzdělává, který podpořil Evropský sociální fond, Evropská unie,
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Podporujeme vaši budoucnost - www.esfcr.cz
Reflexe: Sebepoznání jako cesta k poznání druhých
22. března 2012, Praha
Pořadatel kurzu: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. (www.vcvscr.cz)
Lektorka kurzu: PhDr. Helena Kalábová Ph.D. (www.kalabova.cz)
Místo konání: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., Vítkova 10, 186 00
Praha 8
Datum konání: čtvrtek 22. 3. 2012, 9-14 hod.
Účast: 5 pracovníků Českého západu – Soňa Vašíčková, Kamila Součková, Eva Haunerová,
Klára Berkyová, Jasleen Mary Gnanamicheal (a další účastníci z jiných organizací)
Představení a hodnocení kurzu:
Lektorka nám poutavým a srozumitelným způsobem uvedla do širších souvislostí nutnosti
sebepoznání jako cesty k poznání druhých lidí. V kontextu sociálních služeb je sebepoznání
cesta k poznání našich klientů.
Abychom lépe rozuměli klientům a lépe s nimi komunikovali, je důležité, abychom nejdříve
poznali sami sebe. Sebepoznání vede k objevení našich slabých i silných stránek, našich
motivů k jednání apod., které mohou ovlivňovat náš přístup ke klientům. Poznávat sebe sama
znamená učit se rozumět tomu, co se myšlenkově i pocitově odehrává uvnitř našeho nitra a co
v daný okamžik v jakékoliv konkrétní situaci v běžném životě cítím, myslím a jaký postoj
v dané situaci vytvářím.
Lektorka nás seznámila s metodou tvorby sociogramů, různými formami komunikace
(verbální i neverbální), upozornila na důležitost identifikace silných a slabých stránek
účastníků apod. Přednáška byla doplněna představením tištěných materiálů, které celý kurz
shrnovaly a strukturovaly.
Kurz probíhal formou přednášky střídající se s diskusí o osobních zkušenostech, do které se
aktivně zapojovali všichni účastníci kurzu. Během kurzu panovala přátelská atmosféra
podněcující k otevřeným otázkám a osobním výpovědím účastníků. Kurz dal účastníkům řadu
podnětů k přemýšlení o vlastním životě – osobním i pracovním, přístupu k sobě a druhým.
Sepsala: Eva Haunerová, 26. 3. 2012
Download

Sebepoznání jako cesta k poznání druhých