sUĚT
BAKÍ|UIl{Y
dalšl zakáZaná rnedic lna?
pm$m&m
Před rokem jsem z Mexika přes internet přivezl vitamín B',,
pto inttavenozní použití_ Amygdalin, který jsem bohužel neměl
možnost u blízkéhočlověka použít.B'', dorazil příliš pozdě.
Tenkrát jsem dovezl Novodalin (B,' v tabletách),
dítě zachróní.Tento
Amigdalina pro intravenozní pouŽití, od každého
rodiče nesmírně psychicky vysilující a traumati-
čtyři balení. Celnicí prošel balík bez sebemenšího
problému, uhradil jsem DPH a clo a balík, s nyní
zující.Paní Petra narazila na vitamín B,, a ihned
jej v Mexiku objednala. (elnice jej však prý ne-
již drahocenným obsahem, byl můj.
propustila a tak hledala jinou cestu. Tuto cestu
K problematice B,' jsem se dostal znovu před
nalezla
ffiffiffi
wxY&&$xx&xw ffix
7
EDWABII GRIFFII'I
čas musíbýt pro každého
v podobě amerického lékaře, který
B,,
měsícem, kdy na můj telefon zavolala paní, která
v intravenozní formě dovez| až do ČR. Kupní cena
mi odříkala příběh, jenŽ musí být velmi tvrdou
nevěřil při přijímání dcery do péče,že jde o on-
ale byla pětinásobná oproti ceně, kterou paní Pet-
kologickou pacientku. Neznám dalšívývoj toho-
zkušeností pro každého rodiče.
ra zapIatila u výrobce při platbě přes internet.
to příběhu, ale osobně mě začalo zajímat, proč
Dcera té paní, říkejme jÍ třeba Petra, onemoc-
Dalsí problém byl najÍt v ČR ťloveka, který
vitamin B ' nebyl celnicí propuštěn. Řekl jsem si,
něla nezhoubným nádorem mozku' který byl
bude B,' aplikovat. Prý (podle sdělení paní Petry)
že asi ten celník neměl svůj den nebo se špatně
úspěšně v Nemocnici Na Homolce v Praze odope-
jsou v ČR pouze čtyři lidé, kteří se nebojí B', intra-
nasnídal'.? Tak jsem sedl k internetu, našel jsem
rován. Bohužel se po několika letech stav zhoršil
venozně aplikovat. 5amozřejmě jde o zdravotnic-
stránky mexického výrobce a
a nezhoubný stav se zvrhl ve zhoubný. Prý to tak
ký personá|, který těmlto aplikacemi riskuje svou
jednal 2 balení lV roztoku
někdybývá...
profesní dráhu. Zaplatbůh za takové lidi.
a jedno balení krému s B',. Zaplatil jsem a čekal,
.
.
v
jeho e-shopu ob-
Br7, 2 balenÍ
tablet
Br7
Paní Petra začala velmi intenzivně pátrat
Po 2'l dennÍ aplikaci intravenozní B,, prý došlo
co se bude dít. DÍuhý den přišla zpráva, že můj
po možnostech, které by každý rodič pro své dítě
k maslvnímu úbytku hmoty nádoru a stav se sta-
balík byl odeslán a bylo uvedeno sledovací číslo
chtěl. Účinnou látku nebo postupy, které jeho
bilizoval do takové mÍry, že odborník ze Slovenska
zásilky' Za pět dní byla zasilka v ČR a vyclívací
pošta ji zastavila' To se stává běŽně a tak jsem vy-
razil na celnici. Když jsem sdělil číslozásilky, pracovnice celnice si mě proh|édla pohledem, který
bych velmi jemně nazval_ opovrŽlivým _ a zavolala na mě vedoucího tohoto celního Úřadu.
Pan vedoucí celník mi sdělil, že v balíku se nacházejÍ leky, ktere Státní zdravotní ustav ČR označil v jakémsi seznamu za nebezpečné a tak celnice
poslala na 5ZÚ oznámenÍ o obsahu mé zásilky.
5ZÚ rozhodl, Že mi můj balík, který jsem výrobcl
zaplatil a čekal na jeho doručenL celnice nevydá.
Na můj telefonický dotaz vedoucímu celnice, jak
je to možné, mi tento osel odpověděl, Že vitamÍn
B,' neexistuje a že odesílají můj zaplacený balík
zpět výrobci. No a je to. Mimochodem
_ zboží
v balíku stálo 18 000 Kč.
]e skvělé, že náš stát a Evropská unie tak dohlíŽína zdraví svých občanů.Jsem zřejmě nesvéprávný a tak nevím, co si mohu či nemohu v za-
hraničíkoupit. Vitamín B,' je pravděpodobně tak
extrémně nebezpečný (á..' pardon, zapomněI
jsem, Že vitamín B.'' podle našich úřadůneexis-
tuje...)' že náš stát, v podobě jakéhosi tupého
úředníka (jistě neuplaceného, poctivého a svědomitého) usoudil, že vitamín B.', češtíobčané
nemohou do naší republiky dovážet. Tak prostě
vitamín našim občanům,hloupým a nesvéprávným pitomcům, B,' prostě zakážeme' Co na tom,
že vitamínu B,, a jeho příběhu je plný internet. Že
i v ČR vyšly knihy o Účincích vitamínu B,, a že je
to opět další, slibná věc pro léčenítolik obávané
rakoviny' Zde je tedy imaginární vzkaz českých
úřadů českým lidem.
My, úředníci,nadIidé, vám - hloupým
občanům, kteří nás platí ze svých
daní, vzkazujeme' že vitamín B,,,
v ČR neexistuje a je nebezpečný.
Pokud nějaké zbožízaslanézEvropské unie přijde
do ČR, projde celnicí bez kontroly. Ano, to je praxe. Takto jsem přes internet objednal léky, které
se vydávají na předpis, včetně silných antibiotik,
a obálka s léky mi přišla až do poštovní schránky.
Na těchto webových stránkách (které neuvedu,
nelze dělat reklamu...) Ize zakoupit téměř Vše.
Bohužel mimo B,'.
si
Pokud
myslíte, Že jde
o
nějaké webové
stránky z Malajsie nebo Čínys odesíláním uvnitř
EU, jste na
omylu. Jde o web, který je provozován
na územÍ EU a většina lékůpřichází _ jak jinak
_ z Řecka.
i SZÚ bez
No a zde jsou celníci a pravděpodobně
problému...
Nechme ale legislativu a zákony stanou. 0 vi-
tamínu B,, vyšla v ČR ve|mi obsáhlá kniha s názvem ,,Svět bez rakoviny Příběh vltamínu B,'''
kterou napsal Edward Griffln a vydala Mladá fron_
ta. Kniha je V ČR rozebrána '
.
Kde koupit hořká meruňková jádra: Zapper Technology, tel.: 775 348 565
1 00 9 sušených silně hořkých meruňkových nejenjader (pro kosmetické účely)1 50 Kč
500 9 silně hořkých meruňkových jader (pro kosmetické účely)600 Kč
.
Kniha popisuje, co je vitamín B,', jakým způ-
života, plný tělesné námahy. Význačníseveroame-
ců i lékařů se domnívá, Že B', je tím prvkem, který
sobem byl objeven a jak se dostaly informace
ričtíkardiologové, dr' Toomey a dr. White, navští-
ve stravě moderního člověka zcela chybí. B,, se
totiž téměř výlučně vyskytuje v hořkých jádrech
o něm na veřejnost. Kniha také zmiňuje jistou
vili v roce 1964 tuto oblast a uskutečnili zde řadu
entitu, která Žije v údoIířeky Hunza v Pákistánu.
nejrůznějších studií, které byIy publikovány v ča-
ovoce (jablka, hrušky, broskve
Hunzové byli objeveni Ve třicátých letech 20. sto-
sopise American Heart Journal. V těChto studiích
v meruňkových jádrech). Hořkost je ale způsobe-
letí. Jsou to silní a odolní lidé, kteříjsou široko da-
uvádějí, Že Hunzové jedí velice střídmě, převážně
na určitým množstvÍmkyanidu, což je silný jed.
leko jediní zcela bílí.Geneticky jsou to Evropané
čerstvé(ale i sušené)ovoce, ořechy, různou ze-
To je prý také důvodem pro zákaz dovozu B',, a je
smíchaní se zdejším obyvatelstvem. Patrně jsou
leninu a obiloviny (ječmen, pšenici a proso). Pijí
to dokonce důvod pro zákaz používáníhořkých
t0 potomci vojáků Alexandra Velikého.
trochu kozího mléka a pouze jednou až dvakrát
jader meruněk pro potravinářské účely.Prý
do roka' o svátckh, jedíjehněčímaso.
mohly člověka otrávit... Pamatuji si, jak jsem
Údolí Hunza se rozkládá na seveÍu Pákistánu,
poblíž čínskýchhranic, a je obklopeno 2 horskými
masivy, které patří k nejvyšším na světě: Hindú-
přítoky velké řeky Indus, které VytVářejí Velmi hlu-
nejvíce však
by
nzů jsou čerstvémeruň-
jako dítě běžně snědl za den 20 a více těchto ja-
hořká jádra z pecek meruněk.
Po vyšetření 25 mužůVe Íáří 90 aŽ 'l10 let
der, když jsme dělali doma meruňkový kompot.
N
ejvzácnější,,jídl o"
H u
ky, ale hlavně
kušem a masivem Karakorum. Údolím protékají
_
došli lékaři k závěru, Že všichni sledovaní měli
a
Jak ta jádra byla hořká, si pamatuji dodnes. No,
asi to tenkrát bylo všechno jinak, co myslíte?
boká Údolí. Horská Úbočíobyvatelé přizpůsobili
krevní tlak, hladinu cholesterolu
terasovitému pěstování obilí a ovocných stromů,
diogram naprosto normálnÍ. Mezi Hunzy není
několika hořkých jader denně s čerstvým ovocem,
zvláště meruněk. ]edná se o vzdálenou a záhadnou oblast, která je pověstná dlouhověkostí
známa rakovina, srdeční choroby, cukrovka nebo
nejlépe jablkem. Co nám tedy můžezpůsobit
předčasné stárnutí. V posledních letech se bohu-
několik hořkých jader denně s jablkem?
tamějších obyvate|. Její qeografická izolovanost
žel zdravÍ Hunzů změnilo, protože i k nim pronikly
Sám jsme já i můj kolega zkusili postupně dojít
umoŽnlla, možná po několik ti5íciletí, uchování
,,vymoženosti'' civilizace
až na 30 hořkých jader meruněk denně a nepo-
některých přírodních návyků, které jsou velice
a
prospěšnépro zdraví. Dlouhověkost a vynikajkí
Začaly se objevovat první případy zubního kazu
zdraví obyvatel ÚdolÍ Hunza vzbudily pozornost
a zažívacíchchorob, do té doby zcela neznámé.
může nikomu uškodlt. A je to v současnédobě asi
některých badatelů. Dlouho se věřilo, Že za tuto
Přesto však jsou Hunzové stále jedním z národů
jediný možný způsob, kterým se můžetedostat
mimořádnou
s nejVětší dl0uh0věkostí na světě.
k přírodnímu zdroji vitamínu B,'.
dlouhověkost vděčímístní obyvate|é
výlučně genetickým faktorům. Zajímavévýzkumy,
_
elektrokar-
konzervy, sladkosti
průmyslově zpracované, rafinované výrobky.
Kniha Edwarda Grifflna doporučuje konzumaci
Nic.
citbvali jsme žádné problémy. Proto si myslím,
Že konzumace několika hořkých jader denně ne-
že Hunzové netrpěIi nikdy rakovinou a do-
Neodpustím si ještě poznámku, Že hořká jádra
uskutečněné mezi tamějšími lidmi, však ukázaly,
žívalise běžně sta a VÍce let, vedlo některé vědce
meruněk doporučovala jako velmi přínosnou stravu
že faktory prostředÍ hrají mnohem důleŽitějšíroli
To,
ke zkoumáníjejich nejvzácnějšího jídla _ hořkých
Dr. Hulda Regehr Clarková a také Edgar [ayce tvrdil,
rostlinnou
pecek z meruněk' Tak byla objevena sloučenina,
že tři hořká meruňková jádra denně ochrání člově-
stravu, suché a slunečné podnebí a strohý styl
která byla nazvána vitamÍnem B,', a mnoho věd-
ka před rakovinou po celý Život. Proč to nedělat?
neŽ dědičnost. Jedná se
o převážně
Download

B17 a rakovina.pdf