Изборни предмети
Наслов
ЕКТС: 6 кредити
ПР 206 Економика на претпријатијата
Вкупен број на часови: 38 часа
Наставници
Проф. д-р Верица Јанеска
Доц. д-р Марија Ацковска
Содржина
1. Претпријатието и неговото функционирање во современата
економија
2. Деловно и општествено окружување на претпријатијата
3. Дефиниција на претпријатијата и нивна диференцијација според
различни критериуми
4. Современи концепции на претпријатието
5. Принципи, елементи и фактори на економиката на претпријатијата
6. Резултати на функционирање на претпријатијата
7. Економските принципи на работењето (економичност,
продуктивност, рентабилност)
8. Ефикасност и ефективност на претпријатијата
9. Деловни цели на претпријатието
Генерички и
Генерички копметенции
Студентите се стекнуваат со фонд на знаења за сите релевантни аспекти
специфични
на деловното работење на претпријатието, односно за суштинските
компетенции
области на предметот – Економика на претпријатието.
(знаења и
вештини) што се
Специфични компетенции
стекнуваат
1. Развивање на способност за разбирање и осознавање на основните
теоретски и методолошки аспекти на деловното работење на
претпријатијата.
2. Стекнување на апликативно знаење од областа на економиката на
претпријатијата;
3. Поцелосно разбирање на законитостите за функционирање на
претпријатијата и нивниот однос со деловното и општественото
окружување;
4. Стекнување на сознаниија и вештини за успешно управување со
претпријатијата.
Облици на
2+0
Наставата ќе се организира со по 2 (два) часа предавања, во текот на
настава
еден семестар
Основна и
Задолжителна литература
1. Dr Dragana M. Pokrajčić, Ekonomika preduzeća – principi i ciljevi
дополнителна
(Treće izdanje), Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
литература
u Beogradu, 2008
2. Dr Blagoje Paunović, Ekonomika preduzeća – preduzeće, okruženje
iulaganja (Treće izdanje), Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog
fakulteta u Beogradu, 2008
3. Nokolić, M., Malenović, N., Pokrajčić, D., Paunović, B., Ekonomika
preduzeća – principi i ciljevi (Treće izdanje), Centar za izdavačku
delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2004 – 2005
-1–
www.ek-inst.ukim.edu.mk
4+1
ПРЕТПРИЕМНИШТВО - Постдипломски студии (4+1)
ПРЕТПРИЕМНИШТВО - Постдипломски студии (4+1)
4+1
Дополнителна литература
1. Бојаџиоски д-р Димитар, Економика на претпријатие, Економски
факултет Скопје, 2000 година
2. Mellis Joseph, Parker David: Principles of Business Economics (2nd
Edition), Pearson, 2006
3. Wall Stuart, Grifiths Alan: Economics for Business and Management
(2nd Edition), Pearson, 2008
4. Worthington Ian, Britton Chris: Economics for Business (2nd Edition),
Pearson, 2004
5. Аврамоски д-р Митре, Економика на претпријатие, Факултет за
туризам и угостителство Охрид, 2000 година
-2–
www.ek-inst.ukim.edu.mk
Postgraduate studies (4+1)
Elective course
Course title:
ЕCТS: 6 credits
PR 206 ECONOMICS OF ENTERPRISES
Total number of classes: 38
Verica Janeska, Ph.D
Professors:
Marija Ackovska, Ph.D
1. Enterprises and their functioning in the modern economies
Content
2. Economic and social environment of enterprises
3. Definition and differentiation of enterprises
4. Contemporary concepts of the enterprise
5. Principles, elements and factors of the enterprise economics
6. Economic results of enterprise
7. Productivity, cost-efficiency and profitability
8. Enterprise efficiency and effectiveness
9. Business objectives of the enterprises
General and specific
competences
General competences
The puporse of this course is to introduce the students with all the
relevant aspects of business processеs and their interrelations and
context, i.e. complex enterprise economy.
Specific competences
1. To provide a complex systemic view of enterprise economy,
2. To introduce students with the basic categories of business
economics-enterprise, entrepreneurship, revenues, costs and
profit, and the basic activity of a company
3. Enable students to independently solve fundamental issues of
business development,
4. Acquire knowledge on making decisions concerning strategic issues
of management of the company.
Lectures and tutorials
2+0 classes (2 lectures) per week
Duration: 1 (one) semester
Postgraduate studies (4+1)
Textbooks and
additional literature
Textbooks
1. Dr Dragana M. Pokrajčić, “Ekonomika preduzeća – principi i
ciljevi” (Treće izdanje), Centar za izdavačku delatnost
Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2008
2. Dr Blagoje Paunović, “Ekonomika preduzeća – preduzeće,
okruženje I ulaganja” (Treće izdanje), Centar za izdavačku
delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 2008
3. Nokolić, M., Malenović, N., Pokrajčić, D., Paunović, B.,
“Ekonomika preduzeća – principi i ciljevi” (Treće izdanje), Centar
za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu,
2004.
Additional literature
1. Bojadzioski d-r Dimitar, “Ekonomika na pretprijatie” Ekonomski
fakultet Skopje, 2000
2. Mellis Joseph, Parker David, “Principles of Business Economics”
(2 Edition), Pearson, 2006
3. Wall Stuart, Grifiths Alan, “Economics for Business and
Management” (2nd Edition), Pearson, 2008
4. Worthington Ian, Britton Chris, “Economics for Business” (2nd
Edition, Pearson, 2004
5. Avramovski d-r Mitre, “Ekonomika na pretprijatie”, Fakultet za
turizam I ugostitelstvo Ohrid, 2000
Download

Економика на претпријатијата