Vydalo AP Promo s.r.o., jako nulté vydání REþDVQtNXSURMHNWX&DUJR*DOOHU\
;,52ý1Ë.0(=,1È52'1Ë+2
9(/(75+8628ý$61e+280ċ1Ë
Již pojedenácté se bude v Praze ve dnech 21. EĜH]QD NRQDW YHOHWUK VRXþDVQpKR
XPČQt $57 35$*8( =iNODGQt RVRX
SĜHKOtGN\ ]ĤVWiYDMt SUDYLGHOQt ~þDVWQtFL
YHOHWUKX ] ýHVNp UHSXEOLN\ 1L]R]HPt
1ČPHFND 7DLZDQX D )UDQFLH - QDSĜ *DOHULH
Bleibtreu, Millennium, The Chemistry
Gallery, Navrátil, Art Traffic, Vltavín, Peron,
Gambit a další.
.URPČGČORYČĜHQêFKMPHQMDNêPLMVRXQDSĜ
6êNRUD .ROiĜ 0DOLFK 3DFRYVNi Grygar,
âLPRWRYi5LWWVWHLQ%OiKD1DþHUDGVNê
Nejsme MHQ WDN RE\þHMQRX JDOHULt
Cargo Gallery je unikátní plovoucí
multikulturní centrum, které bude
svým programem bavit publikum
RG 3UDK\ SĜHV %HUOtQ Då GR
Hamburku. Na zvednutí kotev lodi
Niké, na které se Cargo Gallery
SUiYČEXGXMHVHPĤåHWHWČãLWQDMDĜH
2013.
neprodejný výtisk
5yQD DM ]GH EXGRX KRMQČ SUH]HQWRYiQD URYQČå
GtODVWĜHGQtDQHMPODGãtJHQHUDFH
ART PRAGUE SRNUDþXMH Y UR]ãtĜHQt
kurátorských projekWĤ ]DPČĜHQêFK QD XPČQt
QDVWXSXMtFt JHQHUDFH D VWXGHQWĤ RGERUQêFK ãNRO
QD NWHUêFK VSROXSUDFXMt PODGt WHRUHWLFL XPČQt
=QDþQiþiVWMHYČQRYiQDSODVWLFHQRYêPPpGLtP
a street artu.
6WHMQČ MDNR Y PLQXOêFK OHWHFK XGČOt RGERUQi
porota cenu UniCredit Bank ART PRAGUE
Young Award XPČOFLGROHW.
6RXþiVWt ART PRAGUE je bohatý doprovodný
SURJUDP GQH SUREČKQH REOtEHQp
NOCTURNO, kdy jsou výstavní prostory
YHĜHMQRVWLSĜtVWXSQpDåGRKRGLQ.
CARGO GALLERY
2þHNiYDWPĤåHWHNRQFHUW\YêVWDY\
SĜHGVWDYHQt
YãHKR
GUXKX
ZRUNVKRS\ D SĜHGQiãN\ SURSRMHQt
þHVNR-QČPHFNp WYRUE\ D PQRKR
dalších kulturních, pohybových i
charitativních aktivit.
7ČãLW VH PĤåHWH L QD SURYRQČQp
Cargo Café podávající kvalitní
italskou kávu a velké koncertní
SyGLXP QD KRUQt SDOXEČ 3URMHNW
Cargo Gallery vzniká úsilím
QČNROLND þHVNêFK IRWRJUDIĤ NWHĜt
jsou již delší dobu aktivní v
NXOWXUQtP GČQt ýHVNp UHSXEOLN\
nejen na poli fotografie a rádi by
WtPWR DNWHP SRGSRĜLOL þHVNRQČPHFNRXNXOWXUQtYêPČQXLUR]YRM
XPČQtNXOWXU\DWYRUE\MDNRWDNRYp
YãXGH WDP NGH EXGH 1LNp QČMDNê
þDVNRWYLW
9iåHQtþWHQiĜL
diW WRPXWR Y\GiQt QDãLFK QRYLQ þ QiP
SĜLãOR YHOPL ]DYD]XMtFt WDN PRF åH Mi E\FK
UR]KRGQČ QHSVDO WHQWR ~YRGQtN 7R V nultým
vydáním se to má jinak. TYiĜtPHVHåHMHWR
QD]NXVPRDVHUþHQtPRGDURYDQpPNRQLVH
QD QiV MLVWČ QHEXGH QLNGR ]ORELW 3ĜL
kompletování obsahu jsem však více než
mírQČ ]QHMLVWČO- a to RGSRYČGQRVWt NH YãHP
WČP OLGHP NWHUêFK VL RVREQČ YHOPL YiåtP D
NWHĜt QiP GR WpWR ÄQXON\³ SĜLVSČOL 6YČĜLOi
nám svá jména a nechali nás pustit se s nimi
na tenké ledy – v našem SĜtSDGČ VStãH GR
hustých YOQ3DWĜtMLP]DWRQiã velký dík.
6QDGþWHQtNWHUpviPSĜLQiãtPH, naplní, co si
RG QČM VOLEXMHPH $Ģ Xå YiV LQVSLUXMH WĜHED
k ]QRYX SĜHþWHQt NQLK\ NWHURX GiYQR ]QiWH
þL N QiYãWČYČ Prague Photo, které se nám
blíží, nebo vtiskne do nejzazších ãXSOtNĤ
SDPČWL åH zde jsme. A až v SĜtãWtP roce
uvidíte, žH SĜLVWiYiPH X EĜHKX NWHUêMH Yám
PLOê SĜLMGHWH VH N nám podívat. Na koncert,
YêVWDYX GLYDGOR DXWRUVNp þWHQt QD WYĤUþt
dílnu, nebo jen tak na kávu. Za sebe vám
slibuji, že tam budeme a budeme vás vítat
vždy s ~VPČYHP
A jestli vám naše Cargo NHZV GRYHGH WĜHED
MHQXNUiWLWFKYLONXSĜLþHNiQtQDWHQVSUiYQê
spoj, nebo poslouží k usušení hromady
YRĖDYêFK KXE DQL WR UR]KRGQČ QHQt
k zahození.
vizualizace: Pavel Srb
7DNåH SRNXG VtGOtWH QČNGH QD 9OWDYČ 7ČãtPHVHQD9iV
nebo Labi, od Prahy po Hamburk,
Cargo Gallery zavítá už brzy i do Dan Adam
Miloš Burkhardt
Vašeho PČVWD
Lucia Heverová
Více informací naleznete na stránkách .YČWRVODY9UãRYVNê
Kurt Winkels
sdružení- www.nikeos.cz
3ĜHML Yám krásný zážitek a dobrý nákup na
Art Prague 2012.
S úctou
.YČWRVODY9UãRYVNê,
Za UHDOL]DþQtWêP
Cargo Gallery
6OHGRYDW QiV PĤåHWH L QD
& WYĤUFLSUH]HQWXMtFtY Cargo Gallery
www.facebook.com/cargogallery
1DYOQČPDOE\
5HQDWD0DFKêþNRYi
NIKDY NENÍ OBRAZ EXIT
Život v /RQGêQČ EH] DQJOLþWLQ\
je fakt trapný. I když mi
vyhovuje, že se nemusím bavit
s idioty. To jsou tvá slova, která
MVHP Y\þHWO ] WYp VWUiQN\ QD
facebooku.
Jak moc je to velká nadsázka?
Moc velká ne, je to realita. No,
neumČt nemusí být nevýhoda. Jak
Ĝtkám, þlovČk se vyhne zbyteþným
a složitým rozhovorĤm.
Ale ty ~GDMQČ jsi docela složitá,
WDN E\ VLV PČOD Y WDNRYêFK
rozhovorech libovat.
No, nČkdy mČ prostČ vyþerpává
mluvit, tak je to se mnou složitČjší
dopracovat se k nČjakému cíli.
Všichni MDNR GČWL malujeme, jen
PDOtĜL V WtP QHSĜHVWDQRX Y -12
letech, jako my všichni, ale dál to
rozvíjejí. Kdy jsi ]DþDODWXãLWåH
Cargo-zlom120311.indd 1
bys WRFKWČODrozvíjet dál?
Pravda je taková, že v dobČ, kdy jsem
se rozhodovala, na jakou školu bych
mČla jít, tak byl umČlecký obor
naprosto automatický. Nechci, aby to
vyznČlo jakkoliv poeticky nebo co, ale
umČní a malování mám v sobČ vžité.
Je to trošku takový boj sám se sebou a
to mČ vždycky nČjak provokovalo a
nutilo pĜekonat, i když je to tak trošku
utopie.
fRWR-DQýHUQê
ZGČGLOD MVL WR" Co vaši, jsou taky
QČMDN„švihnutý“ WtPKOHVPČUHP"
Ne, nikdo. Pro rodiþe je umČní
maximálnČ to, co nejde rozpoznat od
fotky. ProstČ umČní jako projev
osobnosti, þi nČco takovýho, to asi
neumí pochopit. Hlavní je, že mi
aspoĖ nČkdy koupí barvu… hej ale to
tam nepiš.
Jaký máš vztah k tomu, co
namaluješ? Myslím, když je to
KRWRYêMHWRSURWHEHGĤOHåLWêQČFR
FRV Y\WYRĜLOD QHER MH WL to
ukradený, protože ti MGH KODYQČ R
ten proces samotného malování?
PURVWČWDNRYHMREUD]H[LW.
Co jsem na AVU, tak jsem bohužel
nČjakým zpĤsobem zaþala víc
pĜemýšlet o tom, jak obraz pĤsobí
vizuálnČ, to znamená, …
pRNUDþRYiQtQDVWU
6NU]HQČFRERODYpKR
5HQDWD0DFKêþNRYi
kombinovaná technika
14.3.2012 9:08:03
/LGpNROHPĜHN\
foto: archiv Ing. Josef Podzimek
7ĜL FL]t VORYD MHMLFKå SĤYRGQt VP\VO VH
v SRVOHGQt GREČ Y\WUiFt D FR MH KRUãt
bojíme se je vyslovovat v pozitivním
významu. Proto, když mne pan Daniel
$GDPVSROXVWYRĜLWHOSORYRXFtJDOHULH&DUJR
*DOOHU\ V NWHURX KRGOi SORXW D ãtĜLW XPČQt
SRGpO 9OWDY\ D /DEH SRåiGDO DE\FK QČFR
napsal o vodních cestách a vodním koridoru
Dunaj-Odra-Labe, pochopil jsem, že musím
]DþtW RSUDYGX RG $GDPD %ĤK VLFH VWYRĜLO
þORYČND Då ãHVWê GHQ D YRGX R QČNROLN GQt
GĜtYH DOH R WR QHQt PpQČ Yê]QDPQi ED
naopak.
3RWRSXVYČWDSĜHVNRþtPHLNG\å]GH%ĤKMLå
SĜHVYČGþLYČ SĜHGYHGO åH OLGVWYR ]DFKUiQt
jenom plavba.
6WDþt WXG\ YpVW YRGQt koridor D-O-L a
SURSRMLW WDN QD QDãHP ~]HPt WĜL PRĜH
ýHUQp%DOWLFNpD6HYHUQt
Ale nesmíme zapomenout na slova J. A.
Bati: „Náš stát v WRPPiNOtþRYpSRVWDYHQt
%XćWR WRKR Y\XåLMHPH VDPL DQHER R WRWR
GRPLQDQWQt SRVWDYHQt YH VWĜHGQt (YURSČ
SĜLMGHPH1HSRFKRSLWLWXWRQXWQRVW]QDPHQi
vydávati se v QHEH]SHþtåHYêYRMSĤMGHSĜHV
nás, proti nám nebo bez nás“.
'ĜtYH QHå MVPH SRFKRSLOL Yê]QDPQRX
YRGRKRVSRGiĜVNRX D HQHUJHWLFNRX IXQNFL
tohoto projektu, jsme jej nazývali
SUĤSODYHP YRGQtFHVWRXDSRG$OH Q\QtMLå
víme, že povodním i suchu se máme,
PĤåHPH D PXVtPH EUiQLW A také víme, že
to YČGČOLLQHMYČWãtGXFKRYpQDãHKRQiURGDD
že my, jejich potomci, jsme tak nafoukaní a
]DKOHGČQt GR VHEH åH ]DSRPtQiPH QD VWDUp
pravdy. A tak jsme si ani nevšimli, že jsme
VH VWDOL MHGLQRX ]HPt ]H YãHFK VWiWĤ
(YURSVNp XQLH NWHUi QHQt SĜtPR QHER
QHSĜtPR dokonalou vodní cestou spojena
s PRĜHP Jsme srdcem Evropy, jak rádi
svou zem nazýváme, ke kterému však
QHYHGRX PRGUp WHSQ\ WHSQ\ NRQWLQHQWĤ
Dostáváme se tak v rámci EU do
KRVSRGiĜVNpDSROLWLFNpL]RODFH9UDĢPH
KUDEČWH .RXQLFH SURMHGQiQt R PRåQRVWL D
]SĤVREX VSRMHQt 'XQDMH V Vislou a Labem
plavebním kanálem.
V roce 1766 bylo financování vodních cest
]DMLãWČQRSDWHQWHPNWHUêY\WYRĜLO1DYLJDþQt
fond. Za 4 roky nato bylo ustaveno
ěHGLWHOVWYt SUR VWDYE\ YRGQt Y ýHFKiFK =D
další 2 roky byla založena SpoleþQRVW SUR
SURYR]RYiQt SODYE\ QD 0RUDYČ 9 roce
SĜHGORåLOD UDNRXVNi YOiGD ]iNRQ R
stavu SUĤSODYX'XQDMVNR- Oderského, který
E\O R URN SR]GČML VFKYiOHQ SRVODQHFNRX L
SDQVNRX VQČPRYQRX 1iVOHGQČ Y roce 1896
byl schválen projekt na kanalizování Vltavy
a
Labe
od
Prahy
k hranicím.
1HMYê]QDPQČMãt ]iNRQ YRGRFHVWQê SUR
VWDYEX SUĤSODYX 'XQDM-Odra s SĜLSRMHQtP
QD /DEH E\O SĜLMDW Y roce 1901 s dobou
výstavby 20 let.
3DN SĜLãOD VYČWRYi YiOND DOH DQL WD
výstavbu D-O-L
nezastavila. V první
republice se na splDYĖRYDFtFK SUDFtFK
SRNUDþRYDOR =D ]PtQNX VWRMt YêURN
]SOQRPRFQČQpKR PLQLVWUD ý5 ] roku 1923,
který je platný dodnes a stále více „Stavbu
SUĤSODYX'-O-/MVPHGOXåQtMLå]HPČSLVQRX
SRORKRX (YURSČ D WR åH MHM postavíme,
utvrdí našemu státu jeho prestiž a prokáže
QDãtY\VSČORVWMtåVHWDNþDVWRKRQRVtPHDOH
vodní koridor Dunaj-Odra-/DEH YODVWQČ
PiPH FKWtW &R QiP DVL PRKRX RGSRYČGČW
sousedé, kteĜt PDMt VYp PRĜH QHER VSODYQê
'XQDM 0\ SĜHFH WHQ YRGQt NRULGRU '-O-L,
NWHUê MVPH ]DþDOL VWDYČW MLå Y roce 1901,
FKFHPH GRNRQþLW QH ]DþtW VWDYČW . tomu
SĜHFH QHSRWĜHEXMHPH VRXKODV DOH SRGSRUX
která je v plánech EU i v SĜtVWXSRYp
VPORXYČ QDãt UHSXEOLN\ GR (8 ]DNRWYHQD
$OH P\ ýHãL PXVtPH YČGČW FR FKFHPH D
PtWYČWãtVHEHGĤYČUX=YOiãWČY GREČNUL]H
Pro srovnání za Rakousko-Uherska (1903 VH SRVWDYLOR SODYHEQtFK VWXSĖĤ ]D
první republiky (1918-1939) 16 plavebních
VWXSĖĤ]DGUXKpVYČWRYpYiON\-1945)
GYD SODYHEQt VWXSQČ ]D EXGRYiQt
socialismu 13 plavebQtFK VWXSĖĤ 1989) a za posledních 22 let (1989-2012)
DQLMHGHQQRYêSODYHEQtVWXSHĖýWHWHGREĜH
DQL MHGHQ QRYê SODYHEQt VWXSHĖ -H WDN
umrtvena invesWLFHQDãLFKSĜHGNĤY KRGQRWČ
PLOLDUG .þ . ~SOQpPX GRNRQþHQt
labsko-vltavské vodní cesty je potĜHED PLOLDUG.þWMSRXKêFK
Mám-li tvrzení o spolupráci, vyrovnanosti a
XåLWHþQRVWL YãHFK GUXKĤ GRSUDY YVXQRXW GR
XPČOHFNpKR SURVWĜHGt WDN QHMYtFH VL WR YH
VYêFKNUHVEiFKXYČGRPRYDO.DPLO/KRWiND
WRMLåRG~WOpKRYČNXNGHQDVYêFKNUHVEiFK
/RćSODYEDDYRGQtFHVWD, Ing. Josef Podzimek - SĜHGVHGDVSUiYQtUDG\3ODYEDDYRGQtFHVW\RSV
Tehdy v DUãH 1RHPRYČ VH QiP VWYRĜLWHO
VQDåLO QD YČþQp þDV\ SĜLSRPHQRXW åH L
s SRYRGQČPLVHPXVtPHQDXþLWåtWåHQHMVRX
D QHEXGRX QLF YêMLPHþQpKR $ N tomu
v QDãLFK SRGPtQNiFK QiP RSČW Yê]QDPQČ
PRKRX SRVORXåLW GREĜH XGUåRYDQp ĜHN\ D
SUĤSODY\ NWHUp VORXåt N ]YêãHQt SUĤWRþQp
NDSDFLW\ VWHMQČMDNRE\SDVV\ SĜLXFSiQtFpY
v QDãHP WČOH 1D]QDþLO QiP åH
v ]iWRSRYêFK REODVWHFK QHPiPH VWDYČW
nebo máme žít v plovoucích domech, což
v PRGHUQtFK GČMLQiFK SRFKRSLOL QHMGĜtYH
+RODQćDQp
9ê]QDP SODYE\ ]GĤUD]QLO L ĜtPVNê
YRMHYĤGFH *XDHXV 3RPpeius, jehož úkolem
E\OR]DMLãĢRYDW]iVRERYiQtětPD9 roce 56
SĜ Kr., než odrazil s ORćPLV nákladem obilí
]DERXĜHQDPRĜHY\ĜNOÄPlouti jest nutno,
žíti není nutno“.
$OHSRVXĖPHVHRWLVtFOHWGiOHNG\åY roce
1043 „&tVDĜRYQD =RH PRXGĜH D ODVNDYČ
ro]PORXYDOD VH þOHQ\ VYp YČGHFNp UDG\ R
ILORVRILFNêFKYČFHFKåLYRWD-HOLNRåVHV nimi
nemohla na stejném názoru ustáliti, že totiž
voda je základem života, dala je upáliti a
QČNWHUp ] QLFK QDUD]LWL QD NĤO³ 7tP FKWČOD
QDãLP SRWRPNĤP QD]QDþLW åH R YRGX VH
mXVtPHVWDUDWDYþDVVLMLRSDWĜLWNG\E\QiP
GRFKi]HOD $ SUiYČ YRGQt NRULGRU 'XQDMOdra-/DEH PĤåH VORXåLW N SĜHþHUSiYiQt
vody z 'XQDMH GR YRGRKRVSRGiĜVN\
GHILFLWQtFK REODVWt MLåQt 0RUDY\ 7R YČGČO L
.DUHO +DYOtþHN %RURYVNê NWHUê QiP WR
SĜLSRPQČOY jedné ze svých básní:
„Nechlubte se, vlastenci,
QHQtWRYČFĜiGQi
åHQHWHþHRGMLQXG
GRýHFKYRGDåiGQi³
7R MH WHQ SUREOpP ýHVNp ]HPČ MVRX
VWĜHFKRX (YURS\ $ YãHFKQ\ QDãH KODYQt
ĜHN\/DEH9OWDYD0RUDYDD2GUDWHþRXRG
QiV'XQDMNWHUê QiPWDNWURFKXSDWĜLO, již
nemáme. Ale máme nejnižší místo v (YURSČ
mezi rozvodím Dunaje a Odry. Máme
0RUDYVNRXEUiQX-HWRQDãHURGLQQpVWĜtEUR
VHSURWRMHãWČMHGQRXWURFKXGRKLVWRULHnaší
SODYE\ D UR]ELMPH QČNWHUp PêW\ R
QHGRWNQXWHOQRVWL SĜtURGQtKR IHQRPpQX
QČNWHUêFK QDãLFK ĜHN D WR ]YOiãWČ QDãt
QHMYČWãtĜHN\/DEHGRNWHUp~VWtQDãHma-
Ä0\XPČQtSRWĜHEXMHPH3ĜLYHćWH
GR=OtQDWLVtFHPDOtĜĤDYãHFKQ\MH
]DPČVWQiPH1HPXVHMtPDORYDWMHQ
nahé ženské, ale mohou jim
QDPDORYDWDVSRĖERW\³
WLþND 9OWDYD 9\NĜLþPH GR QDãHKR ÄPLQL
VYČWD³
åH
YRGQt
GRSUDYD
MH
QHMHNRQRPLþWČMãt
D
QHMHNRORJLþWČMãt
GRSUDYRXYĤEHF3ĜLSRPtQHMPHVLKLVWRULFNi
IDNWD åH QDãH ĜHN\ E\O\ SR VWDOHWt VWiOH
XSUDYRYiQ\DWDNVHQHPĤåHDWDNpQHMHGQi
RPLPRĜiGQêSĤYRGQtSĜtURGQtútvar. Stále
VL RSDNXMPH åH QHQt SUDYGD åH YH VYČWČ D
v (YURSČ VH MLåYRGQt FHVW\ QHVWDYČMt DOH åH
naopak EvropskáNRPLVH SĜHGORåLOD Y roce
2011 ambiciózní plán „Doprava 2050“, ve
NWHUpPVHSĜHGSRNOiGiåHGRFtORYpKRURNX
EXGH SĜHSUDY\ SĜHVXQXWR ]H VLOQLþQt
GRSUDY\QDåHOH]QLþQtDYRGQtGRSUDYX7tP
se sníží emise z dopravy o 60 %.
$OH ]SČW N Labi, které bylo od pradávna
VSODYQp D VRXVWDYQČ UHJXORYDQp SR]GČML QD
QČP E\O\ VRXVWDYQČ EXGRYiQ\ SODYHEQt
VWXSQČ -Lå Y roce 805 Karel Veliký v první
písemné ]SUiYČ R SODYEČ QD /DEL ]DNi]DO
VYêP NXSFĤP YêYR] ]EUDQt D YêVWURMH GR
ýHFK 9 roce 1346 Karel IV. zvyšuje
Yê]QDP SODYE\ D XVWDQRYXMH PO\QiĜVNê
soud,
který
rozhoduje
o
YRGRKRVSRGiĜVNêFK
SODYHEQtFK
D
technických sporech. V roce 1365, ve snaze
XþLQLWL 3UDKX SĜHGQtP kulturním a
REFKRGQtP VWĜHGLVNHP (YURS\ GRSRUXþXMH
novou obchodní cestu pro zboží z Benátek
do belgických Brugg, tentokrát po vodních
cestách (Dunaj-Vltava-Labe). V roce 1700
Lothar Vogemont vypracoval na zadání
Ä%DĢRYDPDSD³– archiv Ing. Josef Podzimek
RNWHUpMVPHMHãWČQHSRGDOLGĤND]ĤNWHUpE\
PRKO\LPSRQRYDWLVYČWX«³
V REGREtKRVSRGiĜVNpNUL]HWĜLFiWêFKOHWE\O
vydán (1931) zákon o státním fondu pro
VSODYQČQt ĜHN EXGRYiQt SĜtVWDYĤ YêVWDYEX
~GROQtFK SĜHKUDG D SUR Y\XåLWt YRGQtFK VLO
NWHUê ~VSČãQČ VORXåLO MDNR SURWLNUL]RYp
RSDWĜHQt QD ]PtUQČQt QH]DPČVWQDQRVWL
3ĜL]QiP VH åH MH PL EOLåãt KLVWRULFN\
SURYČĜHQê Qi]RU åH ] krize se musíme
proinvestovat, než nyní realizovaná teorie,
že z NUL]HVHPXVtPHSURãHWĜLW
3R ~VSČãQpP GRNRQþHQt SUYQt HWDS\
VSODYĖRYDFtFK SUDFt -1937) na Labi,
9OWDYČ0RUDYČD2GĜHY FHONRYpKRGQRWČ
PLOLDUGD .þ GQHãQtFK DVL PLOLDUG .þ
napsal J. A. %DĢD YH VYp OHJHQGiUQt NQL]H
„Budujme stát pro 40 000 000 lidí“ tuto
YČWX Ä%\OL OLGp NWHĜt PČ SĜHVYČGþRYDOL åH
QDWRDE\FKRPVLSRVWDYLOLSRĜiGQRXVLOQLFL
VWĜHGHPVWiWXQHQtSHQČ]äHQHQtSHQČ]QD
V\VWpP SUĤSODYĤ QD EXGRYiQt åHOH]QLþQt
SiWHĜHQDQLFäHMVPH]NUiWNDPDOêQiURG
NWHUê PXVt YDĜLW z YRG\ SĜLNUþLW VH DWG 7R
E\ORRYãHPSĜHGWtPQHåMVPH]DNUiWNêþDV
sehnali takové miliardy na vyzbrojení, že jen
]DMHMLFKþiVWE\FKRPWRSRVWDYLOLYãHFKQR³
3DN QDVWDOD GUXKi VYČWRYi YiOND D SR MHMtP
VNRQþHQt QiVOHGRYDOR REGREt RSWLPL]PX L
pro výstavbu D-O-L. Tehdy (1948) nás
pobízel k GDOãt DNWLYLWČ GDOãt Yê]QDPQê
ýHFK ,QJ $QWRQtQ 3DWRþND VORY\
„=DþQHPH-OLVWDYČWVDPLDEU]R– a to obojí
PĤåHPH – WDN ]DMLVWtPH VREČ SULPiW
Y\YROiPH L QDEtGNX VRXþLQQRVWL ] jiných
]HPtDSRVWDYtPHE\ĢSRHWDSiFK dílo, jež
EXGH QiP QD SURVSČFK FHOp YČN\ ]DWtP FR
SR MLQêFK PQRKRQiVREQČ Y\ããtFK YêGDMtFK
na tzv. nezbytnosti státní nebude už ani
památky.“
Následovalo období budování socialismu a
usnesením vlády (1952) byly zastaveny
YHãNHUpSĜtSUDYQpSUiFHQDSUĤSODYu D-O-L.
V období pražského jara Hydroprojekt
Praha pod vedením geniálního Ing. Libora
=iUXE\ Y\SUDFRYDO *HQHUHO ĜHãHQt
SUĤSODYQtKR VSRMHQt 'XQDM-Odra-Labe
(1968). Následovalo období modernizace
labsko-vltavské vodní cesty, které další
osvícený muž, prof. -DURVODY ýiEHOND
nazýval Renezance vodní dopravy. Toto
REGREt SDUDGR[QČ VNRQþLOR SR VDPHWRYp
revoluci (1989). Od té doby se nepostavil
DQL MHGHQ SODYHEQt VWXSHĖ 3RX]H VH
diskutuje, vydávají se další a další vládní
usnesení o vodním koridoru D-O-L.
KdybyVWH VL FKWČOL QČNROLN SRVOHGQtFK
YOiGQtFKXVQHVHQtSĜHORåLWGRþHãWLQ\WDNE\
]QČOD DVL WDNWR 3RYČĜXMHPH QDãH PLQLVWU\
v þHOH V PLQLVWUHP ]DKUDQLþt aby se zeptali
QDãLFK NROHJĤ ] 3ROVND 1ČPHFND
Slovenska a Rakouska, jestli my, ýHãLWHQ
od osmi OHW ]REUD]RYDO YHGOH VHEH ORGČ
OHWDGOD L DXWD 1HMYtFH YãDN PČO UiG ORGČ
9RGXORGČLSODYEX PČOUiGL-RVHIýDSHN
9ČĜtPåHSUiYČXPČOFLDYêWYDUQtFLE\
-RVHIýDSHN- Vlny, linoryt, 1926
PRKOL YUiWLW ORGtP D SODYEČ MHMLFK Yê]QDP
SURUR]YRMQDãt]HPČY VUGFL(YURS\6WDþLOR
E\ SRXåtW Qi]RU 7RPiãH %DWL R XPČQt D
poslední slova nahradit Ä3RVDćWHMHGRORGt
DSĜtVWDYĤ³.
Ä0\XPČQtSRWĜHEXMHPH3ĜLYHćWH GR=OtQD
WLVtFH PDOtĜĤ D YãHFKQ\ MH ]DPČstnáme.
Nemusejí malovat jen nahé ženské, ale
PRKRXMLPQDPDORYDWDVSRĖERW\³
-DN XNRQþLW WRWR Y ]iYČUX SHVLPLVWLFNp
povídání o našich vodních cestách. Snad
slovy mé ženy Hany, která poslední dobou
ĜtNi Ä$ EXGH KĤĜ³ Nejvíc tomu odpovídá
H[LVWHQFH þL QHH[LVWHQFH ěHGLWHOVWYt SUR
VWDYEX YRGQtFK FHVW ě9& NWHUp E\OR
]Ĝt]HQRY roce 1901 ve Vídni, s expoziturou
v Praze (1903), v .UDNRYČ D
v 3ĜHURYČ3RURFHE\ORKODYQt
VtGOR SĜHQHVHQR GR 3UDK\ DE\ KR EROãHYLN
v roce 1949 v 3UD]HQDÄYČþQpþDV\³]UXãLO
ě9& WHQWRNUiW SRG Qi]YHP ěHGLWHOVWYt
vodních cest, bylo obnoveno po sametové
revoluci až v roce 1998, aby se již v roce
QDãL REþDQp ]DþDOL GR]YtGDW åH
0LQLVWHUVWYR ILQDQFt ý5 1RYLQN\F] ]H
dne 29. 2. 2012), XYDåXMH RSČW R MHKR
zrušent 3URPLĖWH PL, SĜHVQi FLWDFH ]Qt
ÄěHGLWHOVWYt YRGQtFK FHVW E\ VH PRKOR
QDSĜtNODGYþOHQLWGR0LQLVWHUVWYDGRSUDY\³
A k OLNYLGDFL YRGQt GRSUDY\ E\ MLVWČ
posloužilo i „splynutí Státní plavební správy
s 'UiåQtP ~ĜDGHP D ÒĜDGHP SUR FLYLOQt
letectví“.
SRNUDþRYiQtQDVWU
Cargo-zlom120311.indd 2
14.3.2012 9:08:03
$UWVSROHþQRVW
Cargo Gallery
Dan Adam
PINOŽENÍ (1. þiVW
0RåQi MVWH VL QČNG\
všimli
podivných
OLGLþHNNWHĜtYHVSČFKX
FXSLWDYêPL NUĤþN\ a
YČWãLQRX
V hlavou
VNORQČQRX X DSDUiWX
mobilního
telefonu,
držíc
v levé
ruce
LQIRUPDþQt
OHWiN\
MDNêFKVL
SURMHNWĤ
pestrobarevných brožur a v OHSãtFK SĜtSDGHFK
SĜLSUDYHQêFK VPOXY N podepsání, VH ]GiQOLYČ
EH]FtOQČ SĜHPLVĢXMt SR oblasti sídel velkých
ILUHPQtFK NRORVĤ PLQLVWHUVWHY ~ĜDGĤ
PDJLVWUiWĤ YHOY\VODQHFWYt D MLQêFK ORNDOit,
VOLEXMtFt DOHVSRĖ PLQLPiOQt ãDQFL QČNGH QDMtW
SRFKRSHQt D SRGSRUX YČWãLQRX ILQDQþQt
podporu), SUR VYĤM GR]DMLVWD ERKXOLEê þL
VSROHþQRVWL SURVSČãQê SURMHNW +ODYQtP
SR]QiYDFtP]QDNHPWČFKWRRVĤEHNDSRGOHWRKR
MHYåG\EH]SHþQČSR]QiWHMHMHMLFK]YOiãWní stav
SĜHGSĜtFKRGHPQDYêãHXYHGHQpLQVWLWXFH-HWR
zvláštní QČNROLND YWHĜLQRYi VRXVWĜHGČQRVW NWHUi
VH Gi SĜLURYQDW N mikro hiEHUQDFL WČOR RG SDVX
QDKRUX VH PtUQČ QDNORQt GR W]Y MDSRQVNp
~NORQ\ SUDYi UXND MH PtUQČ QDWDåHQD VPČUHP
NXSĜHGX SĜLSUDYHQD N pozdravnému stisku
s kýmkoliv D WYiĜ SĜHOLMH QHXWUiOQt, DOH YHVPČV
~VPČYHPGRSOQČQêSR]LWLYQtYêUD]9ČWãLQRXWR
však vyzní jako výraz idiota. Následuje
mohutný výdech, SR NWHUpP SĜLFKi]t MHãWČ
PRFQČMãt QiGHFK NWHUê QČNWHĜt nahrazují
NUiWNêP SRNĜLåRYiQtP. TDNWR SĜLSUDYHQL SDN
YVWXSXMt GR GYHĜt ]PLĖRYDQêFK LQVWLWXFt 2VXG
jejich jednání, ~VSČFKX þL QH~VSČFKX, pak lze
Y\þtVW] MHMLFKYêUD]ĤSRRSXãWČQt]PLĖRYDQêFK
SURVWRU 9]SĜtPt VH ] japonské úklony, pravou
UXNX QHFKDMt NOHVQRXW SRGpO WČOD KOXERFH
vydechnou a QČNWHĜt Y]KOpGQRX k nebi, zatímco
MLQt ]DERĜt SRKOHG GR GOiåGČQt FKRGQtNX
1ČNWHUêP ]ĤVWiYi RQHQ EODåHQê ~VPČY MLQt KR
Y\VWĜtGDMt ]D MHãWČ ]DUSXWLOHMãt SRORãtOHQê ãNOHE
Krátká kontrola zápisníku o termínu další
VFKĤ]N\DFXSLWiVHdál… Vím, RþHPPOXYtP
Jsem jeden z nicK .DPDUiG -LQGĜLFK WRWR
SRþtQiní nazval pinožením.
… SRNUDþRYiQtSĜtãWČ
foto: K. Vršovský
ilustrace: rdx
Citace z RWHYĜHQého dopisu pro samosoudce Janu Miklovou, ze
dne 5. 12. 2011
9ČĜLWY systém, ve kterém žiji.
Divadlo
7DKOH VNXSLQD YODVWQČ åiGQRX SRĜiGQRX
skupinou není. Není provázaná žádnou
konkrétní institucí ani sama sebe nijak zatím
QHGHILQRYDODDPQR]t]MHMtFKþOHQĤDQLQHWXãt
V Praze existuje skupina åHMVRXþOHQ\SRGREQpVNXSLQ\7DKOHVNXSLQD
lidí, která má podobný YãDNSOtåLYČSRVWXMHGLYDGO\DNRPHQWXMHVYČW
HVWHWLFNêSRKOHGQDVYČW který ji obklopuje. TDKOH VNXSLQD ]DþtQi
Tahle
skupina
se ]DMtPDWVWiOHYČWãtSRþHWGLYiNĤ
sdružuje Y UĤ]QêFK -HOLNRå MVHP EČKHP VYpKR SURIHVQtKR åLYRWD
projektech v pražských PČO PRåQRVW GR QČNROLND SRGREQêFK VNXSLQ
divadlech. Našla si SDWĜLWDYLGČOMHNROHPVHEHY]QLNDWWURXIiPVL
zázemí v divadle Rubín, tvrdit, že poznám že takováhle skupina tady
v klubu Roxy Nod nebo MH 1D PQČ QHQt DE\FK GR Wp VNXSLQ\ WDNp
i v kladenském divadle. Jejich estetický pohled SDWĜLO DOH DE\FK ML UR]SR]QDO D SRPRKO Mt QD
QD VYČW E\ VH DVL WČåNR GHILQRYDO VORY\ DOH MH VYČW
lehce rozpoznatelný z inscenací, které tato 3UiYČ SURWR E\ PČOR Y]QLNQRXW GLYDGOR WDG\
QHLGHQWLILNRYDQi VNXSLQD Y\WYRĜLOD .DX]\ QD ORGL 3UiYČ SURWR E\ PČO Y]QLNQRXW GDOãt
Salome, Médea a Maryša, v režii Dana Špinara prostor, kde je možné si nezávisle na
DXWRUVNi SĜHVWDYHQt 3HWUD .ROHþND D 7RPiãH sledovanosti, nezávislH QDNRPHUþQtP GLNWiWX
6YRERG\3RUQRKYČ]G\.RX]HOQtN-DURPtU-ágr návratnosti investic s humorem a jednoduše
þL3ĜtEČK\RE\þHMQpKRKRYDGVWYtSURMHNW\-DQD pojmenovat problémy a radosti doby, kterou
)ULþH þL GQHV Xå SURVOXOp SROLWLFNp NDEDUHW\ žijeme. Myslím si, že to není málo.
Ondry Pavelky, Báry Polákové a Tomáše
6YRERG\ XYiGČQp SRG ]QDþNRX ³%ORQćDWi
foto: archiv divadla Úl
Bestie”.
Ondra Pavelka
SKUPINA
3ĜHGSiUGQ\MVHPPČOUR]KRYRUVHãYDJUHPRGĤYČĜHY dopravní
SĜHGSLV\ MLVWRWČ ]D YRODQWHP D R SULQFLSX SRNXW\ MDNR WUHVWX ]D
SĜHVWXSHN5R]KRYRUWRE\OSĜLUR]HQČRGRSUDYČDPČVDPRWQpKR
SĜHNYDSLORNROLNSDUDOHOMVHPVLY QČPSURVHEHQDãHOYHY]WDKXk
systému politicko-VSROHþHQVNpPX 6HGtPH YH YR]H GUåtPH
YRODQW ãODSHPH QD SHGiO\ GR WRKR VHP WDP ]DĜDGtPH YKRGQRX
rychlost, a když nám situace umožní, naladíme si v rádiu
YKRGQČMãt NDQiO SUR ]SĜtMHPQČQt þDVX Y našem plechovém
PLNURVYČWČ'RWHćWRYãHFKQRFKiSXGRWHćUR]XPtPWRPXåH
jsem schopen ovládat vozidlo, které se pohybuje rychlostí, jež
QČNROLNDQiVREQČSĜHY\ãXMHU\FKORVWNHNWHUpQiVVWYRĜLODSĜtURGD
7RFRQHFKiSXMHGĤYČUDVHNWHURXVHSRK\EXMLQDVLOQLFLQDNWHUp
VHGHQQČSRWNiYiPV nesNXWHþQêPPQRåVWYtPOLGtNWHUpQH]QiP
NWHĜt RYOiGDMt YR]\, jenå E\ VYRMt KPRWQRVWt XGČODOL ] mého auta
KURPDGX ãURWX 7USČOLYČ þHNiPH QD VHPDIRUHFK QHå QiP SDGQH
]HOHQiGiYiPHSĜHGQRVWNG\åQČNGRMHGHQDKODYQtGRNRQFHVH
Y]iMHPQČ SRXãWtPH SRNXG WR YQtPiPH MDNR PRåQp ĜHãHQt
nastalé situace. Jak to, že nemám strach, že mne jiné auto
UR]PDþNi åH MLQp DXWR VYRMt EH]RKOHGQRX Mt]GRX ]DSĜtþLQt
QHKRGX NWHUi PĤåH PtW ]D QiVOHGHN ]PU]DþHQt QHER GRNRQFH L
PRML VPUW" 9tP SURþ WR WDN MH Mi WRWLå YtP åH Y WČFK ostatních
DXWHFKMVRX OLGpMi WRWLå YČĜtP Y þORYČND D QH Y jeho automobil
ani v dopravní systém. Dopravní systém vznikl proto, aby nám
SRPiKDOMHWXSURQiVQHP\SURQČM'RSUDYQt]iNRQGRNRQFH
SRþtWi VH VLWXDFt NG\ MH QXWQp WHQWR V\VWpP SRUXãLW D to
SĜHGHYãtP Y VLWXDFtFK NG\ þORYČN PĤåH ]D YRODQWHP YČGRPêP
SĜHVWXSNHP SĜHGHMtW QHKRGČ QHER MLQpPX QHãWČVWt -H VQDG
GRSUDYQtSROLFLHWtPGĤYRGHPSURþGRSUDYQtV\WpPIXQJXMH"
více na www.romantyc.info
Vltava
3HWU6NRþGRSROH
9ROiQtGLYRNpĜHN\
Je to tepna, bez níž by srdce Prahy nikdy netlouklo.
'R PtVW NGH EêYDO EURG NG\VL SĜLOiNDOD SUYQt
RVDGQtN\ D SR]GČML ERKDWp REFKRGQtN\ ětNDOL Mt
'LYRNiĜHNDDþNROLYVHKLVWRULFLV MD]\NRYČGFLGRGQHV
SĜRX R SĜHVQê SĤYRG MHMtKR MPpQD -H VORYDQVNê"
*HUPiQVNê" $Ģ MH WR MDNNROLY DQL GQHV QHQt 9OWDYD
zcela zkrocená. V GREČ NG\ VH MHMtPL SHĜHMHPL
VSRXãWČOL RGYiåQt PXåRYp QD YUatkých vorech,
VYiåHMtFt GĜHYR D QHMUĤ]QČMãt ]ERåt GRNi]DOD ĜiGLW
VWHMQČMDNRQ\QtNG\VHMLSRNRXãtGUåHWQDX]GČGHYČW
~FW\KRGQêFK SĜHKUDG .RVPDV SVDO R WRP MDN URNX
1118 „pobrala v SUDåVNpP SRGKUDGt PQRKR GRPĤ
FKDOXS D NRVWHOĤ³ $ WR VDPp SDN VDPR]ĜHMPČ
]RSDNRYDOD MHãWČ PQRKRNUiW QDSRVOHG\ ]FHOD
VXYHUpQQČ URNX NG\ WLVtFLOHWRX YRGRX VSOiFKOD
FHOpþWYUWL
7RXWRSRVOHGQtSRKURPRXMDNRE\VHEiMQiĜHNDFKWČOD
SĜLSRPHQRXW OLGHP QD VYêFK EĜH]tFK åH WX VWiOH MH D
prosí o pozornost. Dnes ji Pražané YHVPČVYQtPDMtMHQ
MDNRPDOHEQRXVRXþiVWPČVWD-HMtPHDQGU\VþHWQêPL
PRVW\ VH Y\MtPDMt SĜL SRKOHGHFK ] SUDåVNêFK NRSFĤ
ale zezdola už to taková sláva není. Vltava vyrábí
Cargo-zlom120311.indd 3
Praze elektrický proud, dává jí napít a odnáší její
splašky, ale Praha se k ní chová spíš macešsky.
Smutná je procházka chátrajícím holešovickým
SĜtVWDYHP NG\VL UXãQêP PtVWHP SRGWUKXMtFtP
GĤOHåLWRVW ĜHN\ MDNR KRVSRGiĜVNp FHVW\ .URPČ
REþDVQêFK SĤMþRYHQ ORGLþHN D QHþHWQêFK KĜLãĢ WRKR
moc nenabízejí ani její ostrovy. Na atraktivní Štvanici
]PL]HO VODYQê ]LPQt VWDGLRQ D SĜtVWXS QD RVWURY MH
VNDQGiOQČ RPH]HQê MHQ QD DXW\ SĜHFSDQê +OiYNĤY
most.
.URPČSiUSRNXVĤRSURPHQiG\
kombinované s cyklostezkou nežijí zrovna
rušným životem ani náplavky.
2MHGLQČOpäOXWpOi]QČVQDåLYČOHþ]DWtPWURFKXPDUQČ
]NRXãt QDYRGLW DWPRVIpUX YOWDYVNêFK EĜHKĤ GiYQêFK
OHWNG\NĜHFHY OHWQtFKPČVtFtFKY\UiåHO\GHVHWLWLVtFH
3UDåDQĤ]DNRXSiQtP]iEDYRXDREþHUVWYHQtP
Samotnou kapitolou je ĜtþQt GRSUDYD -VRX Y]iFQp
RNDPåLN\ NG\ VL QD GRSUDYQt Yê]QDP ĜHN\
vzpomenou i lidé v každodenním shonu. Naposledy
WĜHED Y URFH NG\ VH X]DYĜHO SUĤMH]G rekonstruovanou vyšehradskou branou. Tehdy vyrazily
'RSUDYQtPXSRGQLNXQDSRPRFORGČ. 2YãHPQČNGHMãt
sláva Pražské paroSODYHEQt VSROHþQRVWL VDKDMtFt GR
SĤON\ GHYDWHQiFWpKR VWROHWt MH WDWDP MDNNROLY VH
VRXþDVQpYHGHQtGĤVWRMQČVQDåtRQiSUDYX-HQåHSĜtOLã
GORXKR FKiWUDO\ QČNGHMãt MHMt skvosty v SRGREČ
W\SLFNêFK NROHVRYêFK SDUQtNĤ Då ]E\O\ Y VRXþDVQp
flotile jen dva: VyãHKUDG D 9OWDYD $ XQLIRUPQt ORGČ
z osmdesátých let minulého století mají do charismatu
KLVWRULFNêFKSDUQtNĤNWHUpGiYDO\ĜHFHMHMtQRYRGRERX
WYiĜRSUDYGXGDOHNR
1HQtYãHVDPR]ĜHMPČWDNþHUQpVLWXDFLDOH]DFKUDĖXMt
VStã RMHGLQČOp SURMHNW\ QLNROL SURmyšlená koncepce
KODYQtKR PČVWD -HGQRX ] dosud v Praze nevídaných
DWUDNFt E\ PČOD EêW RåLYOi QiNODGQt ORć 1LNp ] níž
SDUWD QDGãHQFĤ SUiYČ Y WČFKWR PČVtFtFK EXGXMH
SORYRXFtJDOHULL1LNpDOLDV&DUJR*DOOHU\PtĜtSĜLWRP
MHãWČPQRKHPGiOQHåMHQ
RG 0RGĜDQ N Troji. Chce
EUi]GLW YRG\ WĜHED Då GR
Hamburku. Nechme se
SĜHNYDSLW
RVWDWQČ
odvážným lidem Vltava
YåG\FN\SĜiOD.
foto: Tomáš Nosil
14.3.2012 9:08:04
/LGpNROHPĜHN\
SRNUDþRYiQt]HVWU
$OHQHQtYãHFKQR]WUDFHQRYåG\Ģ.DUHO
ýDSHN PRXGĜH ĜtNDO åH Ä1DGČMH XPtUi
naposledy“ a i pan prof. Antonín
6PUþHNUHNWRUFNýHVNpY\VRNpãNRO\
technické v %UQČQiPGiYiQDGČML
Ä9HONi ]GUDYi P\ãOHQND EêYi ]ĜtGND
NG\KQHGQDSUYQtUi]SĜt]QLYČSĜLMata a
VSUiYQČSRFKRSHQD7UYiWRQČNG\YHOPL
dlouho, než dojde k MHMtPX XVNXWHþQČQt
jemuž se staví v cestu mnohdy celé hory
SĜHNiåHN.GRUD]tQRYRXFHVWXPXVt
SĜHNiåN\ W\ SRVWXSQČ RGVWUDQLW DE\ VH
XYROQLOD VFKĤGQi FHVWD N vytknutému
FtOL 7R PQRKpKR SĤvodce velké
myšlenky odradí od jejího dalšího
sledování. Taková velká myšlenka
]DSDGi ]GiQOLYČ ne však natrvalo.
2åLYXMH RSČW D RSČW ]D SĜt]QLYČMãtFK
RNROQRVWtDåNRQHþQČYHYKRGQpGREČD
QD SĜLSUDYHQp SĤGČ QDEXGH WDNRYp VtO\
D SUĤERMQRVWL SRGSRURYiQD Yelkým
RNUXKHP ]iMHPQtNĤ åH GRViKQH VYpKR
vysoko vytknutého cíle, když byly
odvaleny z FHVW\ D SĜHNRQiQ\ SĜHNiåN\
Ui]X WHFKQLFNpKR KRVSRGiĜVNpKR
ILQDQþQtKRDQČNG\LSROLWLFNpKR
Inzerce
Jednou z takových velkých, zdravých
P\ãOHQHN MHå QDUiåt QD EH]SRþHWQp
SĜHkážky, jest vybudování plavební
cesty Dunaj-Odra-Labe. Jde o vodní
cestu evropského významu, snadno
proveditelnou, nejvýš nutnou a
GĤOHåLWRX SR VWUiQFH GRSUDYQt
REFKRGQtDKRVSRGiĜVNp³
K tomu je nutno pouze dodat, že jde o
citát z roku 1904. Jak vidíte, není to
XVSČFKDQpDOHVWiOHPiPHQDGČML
$ WHć WURFKX RSWLPLVPX 9 EU]Np GREČ
bude brázdit QDãHĜHN\þLQDQLFKNRWYLW
plovoucí galerie- CARGO GALLERY.
$QD~SOQê]iYČUMHãWČUHDOLVWLFNiVORYD
našeho
skautského
kamaráda
–
Chrobáka z 21. odd. vodních VNDXWĤ
VWĜHGLVND âLSND SDQD SUH]LGHQWD
Václava Havla.
„/RćVH]YROQDSRWiSČOD
DOHSDVDåpUĤPE\ORGRYROHQRNĜLþHW
že se potápí.“
= NURQLN\ RGGtOX YRGQtFK VNDXWĤ &KUREiN]QLþLOGDOãtNiQRL
0DOtĜ
-LĜt2OãRYVNê
Nad obrazy a grafikami Pavla Nováka
7YRUEXWRKRWRXPČOFHVOHGXMLMLåGHOãtGREX9\KRYXMH
mi tento typ PHGLWDWLYQČML ]DPČĜHQpKR XPČQt NWHUp
FKiSH L ILORVRILFNê SRKOHG QD VYČW &R VSRMXMH 3DYOD
1RYiND V ILORVRIHP" -H WR ]iMHP R þORYČND R MHKR
SRE\W ]GH QD ]HPL R WR MDN WHQWR þORYČN PĤåH
v\MDGĜRYDWVYRML existenci a nacházet své bytí.
Jaký je základní rys tvorby tohoto významného
XPČOFH" 3RGOH PpKR PtQČQt MH WR QHXVWiOp NURXåHQt
SUiYČ NROHP existence þORYČND DĢ Xå ]DVD]HQpKR GR
SĜtURG\ QHER åLMtFtKR YH PČVWČ 1\Qt GRNRQFH YLGtP
QRYê SĜtNORQ N WpPDWĤP PČVWD QDãHKR WYĤUFH ]DMtPi
GHQDQRFPČVWDMHKRWHPQiLVYČWOiVWUiQND$VYČWOi
VWUiQND SĜHYDåXMH L NG\å MH WR QČNG\ SUREOpP åtW V
WDNRYêP PQRåVWYtP OLGt QD MHGQRP PtVWČ 7LWR OLGp
YãDN PRKRX SRNXG VH VSROXåLWt SRYHGH Y\WYiĜHW
pravou lidskou komunitu, scházet se v domech, ve
kterých bydlí a které tak rád maluje a kreslí Pavel.
'ĤP MH QČþtP VWHMQČ ]iNODGQtP MDNR MH ]iNODGQt
SĜtURGD D åLYRW Y Qt 0tW GRPRY MH SUR þORYČND WR
QHMSRGVWDWQČMãt VWHMQČ MDNR VW\N VH åLYO\ SĜtURG\ N
QLPå VH þORYČN WDN UiG YUDFt DE\ VH REþHUVWYLO X
SUDPHQQêFK]GURMĤH[LVWHQFH
1LFPpQČ QHMVRXþDVQČMãtP U\VHP 3DYORY\ WYRUE\ MVRX
SUiYČRSČWPČVWVNpPRWLY\DĢXåWRMVRXNDQiO\QDãLFK
ulic, nebo katedrála, která se grecovsky Y]StQiY]KĤUX
QČNDPNQHELþLNGXFKXDE\tento duch nám byl blíž,
DE\FKRP VH N QČPX PRKOL YH VYp ]WLãHQp PHGLWDFL
SĜLEOtåLW1i]HYREUD]XKanál a chrám – ano, zase jde
RSURWLNODG\DOHX3DYOD1RYiNDW\WRSURWLNODG\XPČMt
KDUPRQRYDWXPČMtVHVSiMHWWDNåHY\WYiĜHMtE\WRVWQê
FHOHNRERMtSDWĜtGRMHGQRKRSURVWRUXYQČPååLMHPH
GRPČVWDYQČPåQDFKi]tPHMHGHQGUXKpKRPXååHQX
D QDRSDN &KUiP PDMHVWiWQČ þQt D NDQiO\ Y QHMKOXEãt
SRNRĜH Y\NUXåXMt VYp NUXK\ 8å VDP\ R VREČ VYRX
kruhovitostí kanály upomínají na to, že nejsou jen
odpadem, ale i obrazem centrace a koncentrace,
upomínkou, že naše existence, má-li se prohloubit,
musí VHVWRXSLW GROĤ GR QLWUD D MHQ ]GH PĤåH QDOp]W
VYĤM MHGLQHþQê SUDPHQ -H WR SDUDGR[ DYãDN NDQiO MH
VWHMQČ GĤOHåLWê SUR UR]YRM GXFKD MDNR WDMHPVWYt
katedrály. Katedrála sYêP PDMHVWiWHP QiV PĤåH
ohromit, takže až zapomínáme na sebe sama, na své
QLWUR D NDQiO QiV N WRPXWR QLWUX VSROHKOLYČ RSČW
SĜLYHGH QHERĢMH ]MHYHQtP SRNRU\ D QXWQRVWL VHVWXSX
do nitra vlastní existence, abychom se pak mohli vydat
GUXKpPX 3URþLãWČQtP NDQiOĤ YQČMãtFK L YQLWĜQtFK
MDVQČML GRVStYiPH N GXFKRYQtPX UĤVWX QDãLFK
YQLWĜQtFKLYQČMãtFKNDWHGUiODFKUiPĤNUĤVWXQDãHKR
ducha, k sebenalezení existence.
Cargo-zlom120311.indd 4
foto: Pavel Novák,
autoportrét
1iã PDOtĜ QD YêVWDYiFK
ukazuje
i
nové
VPČĜRYiQt VYp JUDILN\
nacházíme
zajímavý
grafický
cyklus
na
biblické motivy, které
GiOH GRNOiGDMt 3DYOĤY
intenzivní
duchovní
pohyb. Inspirace prorockými výroky a výroky
-HåtãRYêPLY\ND]XMH]QDþQêNRQWHPSDOWLYQtSRQRUdo
QiPČWX L NUiVX YODVWQtKR YêWYDUQpKR SURMHYX 7\WR
GUREQp JUDILN\ Y\WYiĜHMt YKRGQê GRSOQČN YHONêP
]QiPČMãtP JUDILNiP V PRWLY\ SDQRUDPDWLFN\ Pavel Novák, HODYDSOQiQiSDGĤ
NXORYLWêFK SRKOHGĤ QD PČVWR NWHUêPL MH Qiã DXWRU
VQDG QHM]QiPČMãt 0H]L QLPL VH REMHYXMH QRYČ REUD]
PČVWVNpKR JOyEX V GtWČWHP SDGDMtFtP RGNXGVL VKĤU\
WHQWRYêMHYPLSĜLSDGiMDNRYêUD]QDGČMHMHåVHPĤåH Více z WYRUE\DNDGHPLFNpKRPDOtĜHDUHVWDXUiWRUD:
]QRYX VQpVW MDNRE\ ] QHEH QD þORYČND 0\VOtP VL åH http://panam.webgarden.cz/galerie
WYRUED 3DYOD 1RYiND Pi WHQWR QDGČMHSOQê U\V D
vplouvá organicky do jeho poetického realismu, který
Y VREČ KDUPRQicky vyvažuje nejen obsah a formu,
QêEUåLVYČWORDVWtQQDãHKRåLYRWD
-LĜt2OãRYVNê (*1952)
PR VWXGLtFK HOHNWURWHFKQLN\ QD ý987 Y\VWXGRYDO
GČMLQ\ILORVRILHQD))8.Y Praze.
-LĜt2OãRYVNêSUDFXMHYH)LORVRILFNpP~VWDYX$9ý5
NGH VH ]DEêYi NRQNUpWQČ-existencální filosofií,
zejména myšlením S. Kierkegaarda, dále pak
P\ãOHQtP - 3DWRþN\ D 7 * 0DVDU\ND 9 URFH PX Y\ãHO 6ORYQtN ILORVRILFNêFK SRMPĤ VRXþDVQRVWL
MHKRå GUXKp UR]ãtĜHQp D SURKORXEHQp Y\GiQt Y\šlo v
roce 2005, ($FDGHPLD=GHPDSXMHFHOHNVRXþDVQpho
P\ãOHQt V GĤUD]HP QD P\ãOHQt IHQRPHQRORJLFNp
3DWRþND +HLGHJJHU 'HUULGD D KHUPHQHXWLFNp
(Gadamer, Ricoeur, Grondin). Kierkegaard, jehož
ILORVRILt VH Q\Qt LQWHQ]LYQČ ]DEêYi MH SĜHGVWXSQČP N
dalším pracím o existenciální filosofii. Autorovi vyšla
ĜDGD VWXGLt YH )LORVRILFNpP þDVRSLVH (VWHWLFH
7KHRORJLFNpUHYXLDMLQGH3RGtOtVHWDNpQDSĜHNODGHFK
VRXþDVQp ILORVRILH ] DQJOLþWLQ\ QČPþLQ\
francouzštiny).
Pavel Novák, Trumpetka
Zdroj: nakladatelství Dybbuk (2006)
14.3.2012 9:08:04
Profil
SRNUDþRYiQt]HVWU
åH QH YåG\ E\O YêVOHGHN XSĜtPQê &HOê
SURFHV SUR PČ ]QDPHQi IRUPX XUþLWpKR
VHEHRGKDORYiQt þORYČN MH SRVWDYHQê SĜHG
þLVWp SOiWQR, YČWãLQRX PL QHQt ]URYQD
SĜtMHPQČ MDNRE\ VH þORYČN VNU]H REUD] V
QČþtPY\URYQDODWRPČQDPDOEČDVL nejvíc
fascinuje.
$ QLNG\ QHQt REUD] H[LW 9åG\FN\ PČ WR
DNRUiW ãWYH SURWRåH NG\å KR GRNRQþtP
]MLVWtPåHMVHPQD]DþiWNX
3RGOH PČ ]UDQLWHOQRVW V NRPHUþQt
~VSČãQRVWt QHPi Då WDN PRF VSROHþQp
7URFKXVHY\KêEiPVSRMHQtEêWNRPHUþQČ
~VSČãQê ]DYiQt mi to nepravostí, nebo
QČMDNêP MLQêP ]iPČUHP než ze sebe
VNXWHþQČ Y\FKUOLW sebe a touze se posunout
MDNR XPČOHF RVREQRVW QHYtP SUR PČ
]QDPHQi XPČQt QČFR FLWRYpKR D NĜHKkého.
AOH PRåQi MH WR MHQRP PĤM RVREQt
zahanbený postoj.
3URþWLNRPHUþQt~VSČFKSĜLMGHMDNRFRVL
]DKDQEXMtFtKRQHXþtYiVQD$98åHMH
5HQDWD0DFKêþNRYi
VWXGHQWNDURþQtNX$NDGHPLHYêWYDUQêFKXPČQtY3UD]H9VRXþDVQpGREČVHVSHFLDOL]XMH
na malování pod vedením Vladimíra Skrepla D -LĜtKR .RYDQG\ 3UiFH D REUD]\ NWHUp
QDPDORYDOD EČKHP VYpKR VWXGLD QD XQLYHU]LWČ MVRX YêVOHGNHP YQLWĜQtKR QDSČWt D FKDRVX
NWHUp DXWRUND SRYDåXMH ]D QHNRQHþQê ]GURM LQVSLUDFH 7YRUED MH WDNp þDVWR RYOLYQČQa
QHUHiOQêPLSĜHGVWDYDPLRGHKUiYDMtFtPLVHYDXWRUþLQČ P\VOL2QDVDPDKRYRĜtRVNU\WpP
]SĤVREXNRPXQLNDFHPH]LQtD1ČþtPFRMLYWDKXMHGRVYČWDQHXVWiOpQHMLVWRW\VYČWDNWHUê
není schopna sama kontrolovat. Tyto nehmotné situace ji inspirují tak, že jim GiYiXUþLWRX
LGHQWLWXYSRGREČREUD]ĤNWHUpVHPRKRXMHYLWFKDRWLFN\DEH]ORJLFNpVRXYLVORVWL3ĜHVWR
MH NDåGê REUD] VYpE\WQê 7HQWR SUR QL QLNG\ QHNRQþtFt ERM ML IDVFLQXMH D PDWH ]iURYHĖ
V VRXþDVQpGREČVWXGXMHY /RQGêQČ
-DN WR ĜHãtã MGHã VH QČNDP QDStW
SĜHPDOXMHã KR QHER VL UDGČML ]DVH
VWRXSQHãSĜHGþLVWé plátno?
1HVQiãtP þLVWp SOiWQR 0im ráda
poškozené materiály, špinavé, když se mám
þHKR FK\WLW 1HSLMX NG\å PDOXMX PXVt být
ticho, ani kolikrát nejím, natož pít. Maluju s
WtP åH YtP åH EXGX SĜHPDORYiYDW $OH WR
mi vyhovuje- bordel a špína. Vždycky to
PĤåHEêWOHSãtREUD]QHMKRUãtMHUR]KRGQRXW
VH SĜtOLã EU]R $OH QČNG\ MVRX QDRSDN
VLWXDFHNG\MHWRGRNRQDOpSRYWHĜinách,
DOHWRQDVWiYiDåSRWpFRVHþORYČNSČWNUiW
nasral a to plátno prokop. &KFLĜtFWåHWČP
QČNROLND SRVOHGQtP YWHĜLQiP NWHUp XGČODMt
ten obraz, SĜHGFKi]tSURFHVDERM$OHVSRĖX
PČ
Jak se cítíš po boji? Spadne to z tebe, co
WČKQDORNWČPWDKĤPnebo pochybuješ a
REUD]VHVQDåtWYiĜLWåHWRE\ODUHPt]D"
9åG\ PiP SRFLW åH GRNRQþHQêP REUD]HP
]DVHQČFRRWHYtUiPSURWRVQtPSRYČWãLQRX
nejsem nikdy spokojená. Myšlenka a její
I\]LFNê SĜHQRV GRKURPDG\ MVRX GRFHOD
QHRYODGDWHOQp YČFL D P\VOtP åH L WR Me
SĜHGSRNODG VH QHXVWiOH GiO SRVRXYDW MH WR
WDNRYpSĜHWDKRYiQt sil.
Ukázat ze sebe víc, víc se odhalit a možná
VHWDNVWiW]UDQLWHOQČMãtP"
$ Y NRQHþQpP GĤVOHGNX PRåQi PpQČ
NRPHUþQČ~VSČãQêP"
IDMQ REþDV QČFR SURGDW DE\ E\OR QD
barvy?
Ne, myslela jsem to jinak, jakože já
QHSURGiYiP « VDPR]ĜHMPČ MH WR GĤOHåLWp
-DN H[LVWHQþQČ WDN ] KOHGLVND QČMDNp
reflexe.
Co je pravdy na historce, že jsi 14 dní
fotila s krytkou na objektivu, fakt jsi
WDNRYê PLPRĖ" Kam se hrabe Pierre
5LFKDUGYQHMEOi]QLYČMãtPILOPX
NR MDVQČ, to je normální. Ze zhruba 100
IRWHNEXGRXWDNWĜL
Slušný :)
6StãW\SLFNêNDåGêGHQMHQČFR
Tvoje cesta je v koláži, kombinované
WHFKQLFH QHER Gi VH WR YĤEHF WDNKOH
QČMDNãNDWXOLW"
0RPHQWiOQČ PiP REGREt VWĜtKiQt QRYLQ D
tak.
-VLYSiĢiNXWDNåHEXGHãNRQþLWFREXGH
dál? Nebo jsou ti tyhle úvahy naprosto
cizí?
1HFKFLEêWYVLWXDFLMDNRWHćNG\þHNiPDå
VHQČFRVWDQH-VHPþORYČN, NWHUêSRWĜHEXMH
PtWSĜHKOHGDEêWSĜHVQČQDWpRSDþQpVWUDQČ
3RþNHMW\FKFHãĜtGLWVYĤMåLYRWDWDN"
Nezní WRWDNQČMDN«"
2EUDQDGRE\ĜtGLW VLVYĤMåLYRWQHNHF\
…
7DNåH E\V UiGD PČOD GLiĜ D NG\NROL GR
QČMNRXNQHãWDNE\VYČGČODFREXGHã
GČODW ]D WĜL GQ\ Y " 1HPiã WRXKX
promalovat se a provlát do penze?
9ĤEHF 7DN WR EXGH 3URYODMX KR D
malovat budu vždy, jen o sobČ pochybuju
MDNRRERKpPRYLNWHUêGHQQČSOiþe u plátna
a nemá na chleba. Taková já prostČ nejsem
XPČQí je pro PČ QČFR V þtP MVHP Y
SRGVWDWČRGMDNåLYDMHWRQČFRVþtPPĤåX
EêW VDPD þHPX VH MDNRE\ VYČĜXMHã RGGiYiã D Mi QHYtP MH WR QČFR WDN PRF
osobní, že nevím jestli bych ustála se
spoléhat na to, žHVHWRQČNG\EXGHQČNRPX
OtELW $ SĜHVWR E\FK QHFKWČOD GČODW QLF MLQp
JHQ MH WR QČNG\ WČåNp D þORYČND WR ]PiKi
Ráda se obklopuju lidma, co malujou, co
WYRĜí,....
Jak vypadá takové obklopení?
Tak ateliér Vladimíra Skrepla je skvadra
SV\FKRXãĤ- WĜLFHWGRVHEH]DåUDQêFKOLGt
2YOLYĖXMHWHVHYSR]LWLYQtPVORYDVP\VOX
nebo se spíš štvete?
-VPH VL XNUDGHQL D RYOLYĖXMHPH DQR SĜHV
YČFLFRGČOiPH
Co ty a moderní média, postupy,
Photoshop, kompy a vše kolem?
1HXPtP QD SRþtWDþL $OH RWi]ND DVL ]QČOD
jinak.
-HVWOL VL Y QLFK GRNiåHã SĜHGVWDYLW FHVWX
NXG\VHPĤåHãYWYRUEČXEtUDWQHERMHVWOL
MH SUR WHEH ÄVPUDG WHUSHQWêQX³ QČFR
jako droga?
Terpentýn jsem asi nikdy nepoužila.
1LFPpQČ]URYQDWHćH[SHULPHQWXMX DFKWČOD
bych se trošNX SĜHQpVW GR YLGHD Gát tomu
WHQ IHHOLQJ FR REUD]ĤP ]DMtPi PČ, jak by
WRGRSDGOR$YĜtMQXEXGXGČODWGLSORPNXV
9iFODYHP 6WUDWLOHP SRNXG QD PČ
nezapomene. Severomoravskosurrealistický
film, jojo.
6OXãQi SHUVRQD PRF WL SĜHMX aby
QH]DSRPQČO 1D ]iYČU E\FK VH FKWČO RSČW
zeptat na tvá slova , ãWČVWt MH IRUPD
utrpení, tak bych ĜHNOD“
Ufky, to se týkalo lásky … nemám ji ráda.
?
Tak snažím se bránit … ale nedávno jsem
SĜLãODQDWRže jsem žila docela v omylu a
SĤYRG YãHFK SUREOpPĤ E\O SUiYČ Y WRP åH
MVHPQHE\ODRFKRWQDYUDFHWQD]SČW«WČåNp
... protože jsem se obávala zklamání a tak ...
DQHERPLWRSURVWČY\KRYRYDOR"
7DNSĜHFLMHQDOLELVWLFNêSRVHUD"
$QR SĜL]QiYiP MVHP SRVHUD DOH PRF VH
WHć VQDåtP « D EROt WR je to horší než se
SRVWDYLWQDKiSĜHGPLOLRQOLGLWRMHQDRSDN
SĜtMHPQp«1Hå«$OHROásce do novin
asi psát nebudeme.
3URþ QH OLGL PDMt UiGL ORYH VWRU\ ]YOiãĢ
když je dojemná, to se prodává samo.
Hmmm. Tak doufám, že to QHEXGH þtVW
QLNGRNGRþWHQČFRRXPČQt
Taky doufám.
Ježiši ... co to je za noviny? Hej ne! Jsem
ãĢDVWQi
7DN Mi WR QDGKRGtP ]QRYX Ä, ãWČVWt MH
forma utrpení“
0iPWRMDNRY\VYČWOLW"
7ĜHED
Se zblázním … ticho v mozku … mohu to
vymyslet až zítra?
5HQDWD 0DFKêþNRYi
technika
–
kombinovaná
rR]KRYRU.YČWRVODY9UãRYVNê
1DILOPRYpYOQČ
Návrat legendy MM
Marilyn Monroe QDLYQt EORQćDWi GLYD Hollywoodu, znovu
RåLOD ýW\ĜLFHW OHW Mt WUYDOR QHå VH N nám vrátila. Tedy než
byla navrácena režisérem Simonem Curtisem v QHMQRYČMãtP
VQtPNX0ĤMWêGHQV Marilyn.
0DULO\QPČODãWČVWtQDGREX7ČåNRĜtFW]GDE\ dnes zažila
tak pohádkový vstup na prkna slávy. Éra Popelek už
SRPLQXOD WHć VH QRVt RGYDKD WYUGRVW D YHOLNRVW 3UDYGČSRGREQČ E\ VSiFKDOD VHEHYUDåGX MHãWČ GĜtY QHå E\
ĜHNOD VYp SUYQt Ä+DOOR³ 0LPRFKRGHP WR E\OD MHMt SUYRWQt
role ve filmu Scudda Hoo, Scuda Hoo. Vystoupila jenom na
RNDPåLNDPČODY\VORYLWSUiYČMHQRPWRWRVORYR3DNXåWR
šlo ráz na ráz. A kdyby Marilyn neexistovala, museli
E\FKRP VL ML Y\P\VOHW 'QHV PĤåHPH MtW GR NLQD QD ILOP
NWHUêMHQDWRþHQRQt$YãDNGRPQtYiPVHåHQHQtSRWĜHED
chodit tam pro to, abychom ji poznali. Totiž Marilyn byla
SĜHVQČ WDNRYi MDNR MHMt UROH – trošku jednodušší a
KORXSRXþNi ]DWR PČOD VH[ DSSHDO Y NRĖVNp GiYFH %\OD
VWYRĜHQD SUR WR DE\ þLQLOD SRWČãHQt DQLå E\ VL WR
XYČGRPRYDOD $QHER PRåQi DQR UR]KRGQČ WtP DOH WUSČOD
1ČMDNê SV\FKRORJ GRNRQFH R 0DULO\Q QDSVDO åH QD SOiWQČ
]WČOHVĖXMH PDORX åHQXãNX Y\ORXþHQRX ] normálního
rodinného života, která se obrací k PXåĤP D KOHGi X QLFK
lásku a pochopení. Jeden z MHMtFK QHM]QiPČMãtFK ILOPĤ MH
6ODPČQêYGRYHF
Podívejme se na tento snímek blíže. Manželka s GtWČWHP
RGMHGHDPDQåHO]ĤVWDQHGRPDViP-HUR]KRGQXWY\WUYDWD
FKRYDWVHSRGREXQHSĜtWRPQRVWLVYpåHQ\VOXãQČ'RFHVW\
VH PX DOH SRVWDYt SUiYČ RQD EORQćDWi FHOHEULWD NWHUi YH
ILOPX RSUDYGX FHOHEULWX KUDMH 3URVWČ KHUHþND Y åLYRWČ L Ye
ILOPX$þYHVNXWHþQRVWLMtMHY WpGREČGYDFHWGHYČWOHW]GH
SĜHGVWDYXMHGYDDGYDFHWLOHWRXVOHþQXV pestrou minulostí. Jak
ĜtNiUR]KRGQČVHQHFKFHYGiYDWDMHWHG\EiMHþQpåHRQMH
åHQDWê Ä$ PiWH GČWL"³ SWi VH KR Ä1p WHG\ DQR 7DNRYê
PDOêKRGQČPDOêDQLWRQHVWRMt]DĜHþ³6 WRXWRRGSRYČGt
se Marilyn spokojí.
7DN WHQWR ÄSHUIHNWQČ ]RXIDOH åHQDWê PXå³ MH GRNRQDOp
VWYRĜHQtSURQDãHSĜHURVWOpGtWČ0DULO\Q'ĤYRGN jejich
Cargo-zlom120311.indd 5
SĜLEOtåHQtVHKUiODLY WpGREČY]iFQiNOLPDWL]DFHNWHURXRQD
doma nemá a vychlazené spodní prádlo z OHGQLþN\ QHQt
GRVWDWHþQČ GREUi QiKUDGD 7R VODPČQê YGRYHF Y tom má
MDVQR³2NOLPDWL]DFLVLP\VOtPåHDĢVWRMtFRVWRMtLNG\å
WĜHED QHQt QD FKOHED L NG\E\ VH PČOR ãiKQRXW QD ~VSRU\
GČFHNMiYåG\FN\ĜtNiP– v New Yorku v OpWČþORYČNPXVt
PtW NOLPDWL]DFL³ )LOP 6ODPČQê YGRYHF MH SOQê YWLSQêFK
GLDORJĤ D YODVWQČ L PRQRORJĤ SURWRåH YČWãLQD VFpQ VH
odehrává v KODYČ KODYQtKR KUGLQ\ 7RPD (ZHOOD 2YãHP
Marilyn stojící v EtOêFKSOLVRYDQêFKãDWHFKQDGYČWUiNHPMH
v té chvíli reálný a už navždy nezapomenutelný výstup.
$]URGLODVHKYČ]GD«
Marilyn Monroe (celým jménem Norma Jean Mortenson) se
QDURGLOD þHUYQD MDNR QHPDQåHOVNp GtWČ -HMt PDWND
WUSČOD QHUYRYRu chorobou, a tak se Marilyn dostala
SRVWXSQČ GR UXNRX QČNROLND URGLQ Då QDNRQHF MDNR
GYDQiFWLOHWp GČYþiWNR VNRQþLOD Y VLURWþLQFL 2 Y]GČOiQt VL
PRKOD ]D WpWR VLWXDFH QHFKDW MHQRP ]GiW .G\å GRVSČOD
Y\]NRXãHODPQRKR]DPČVWQiQtDOHXVSČWVHMtGORXKRXGRbu
QHGDĜLOR 2 QČNROLN OHW SR]GČML GRNRQFH Y\SOXO\ QDSRYUFK
snímky, kde stála nahá jako modelka fotografovi.
.G\å Xå 0DULO\Q Y\VWXSRYDOD YH ILOPHFK D SDWĜLOD PH]L
KYČ]G\ VSROHþQRVWL WK &HQWXU\ )R[ WUSČOD SĜHVWR
XVWDYLþQêP SRFLWHP åH VH Mt OLGp VPČMt åe ji firma a
KROO\ZRRGVNp NUXK\ Y\VWDYXMt SRVPČFKX SXEOLND MDNR
KORXSRXþNRXQDLYQtEORQGêQXV hezkou postavou. Rozhodla
se, že s tím skoncuje. Odjela z Hollywoodu do New Yorku,
NGH FKWČOD VWXGRYDW KHUHFNRX ãNROX $ RSČW ML ãWČVWt SĜiOR
dostala se do nejlHSãtFK UXNRX NWHUp VH YĤEHF QDEt]HO\ –
slavné Actor´s Studio, vedené Leem Strasbergem, s nímž
jsou spjaty jména jako James Dean nebo Marlon Brando.
Teprve tam Marilyn našla své místo, když ji Strasberg
QD]YDOMDNRVYRXQHMWDOHQWRYDQČMãtåiN\QL
Marilyn pRWp ]DþtQi QDWiþHW ILOP 6ODPČQê YGRYHFEČKHP
QDWiþHQt VH IRUPiOQČ UR]YiGt VH VYêP GUXKêP PDQåHOHP
baseballovým mistrem Joem Di Maggio a seznamuje se
s jedním z QHM]QiPČMãtFKDPHULFNêFKVSLVRYDWHOĤWpGRE\V
dramatikem Arturem Millerem. Za toho se také po]GČML
provdá. Tato „dumb-EORQGH³ VWRXSi YH VSROHþHQVNêP
åHEĜtþNX VWiOH Yêã D Yêã MHQåH WDNRYp PyUHV\ VH
v +ROO\ZRRGVNêFK NUX]tFK QHVQHVRX 0DULO\Q PČOD EêW Xå
Y\PRGHORYDQêKRWRYêYêUREHNDMHMtSĜHPČQDY nezávislou
RVREQRVWMtWHG\ORJLFN\QHE\ODSĜiQD
7ČåNR ĜtFW NG\ GRViKOD MHMt VOiYD YUFKROX 0ČOD ]D VHERX
VYp QHMOHSãt ILOP\ MDNR 1ČNGR WR UiG KRUNp $XWREXVRYi
]DVWiYND þL 3ULQF D KHUHþND 1iVOHGRYDO ILOP 0XVWDQJRYp
QDWRþHQ SRGOH VFpQiĜH $UWXUD 0LOOHUD SĜL NWHUpP GRãOR
k roztrže mezi manželským párem a Marilyn požádala o
rozvod. Nastala pro ni doba, která se v ekonomice nazývá
recesí, a ze které se Marilyn už nedostala. Hollywood se
k QtRWRþLO]iG\DRQD QDMHGQRX]ĤVWDODVDPD-HGQDYOLYQi
QRYLQiĜNDRQpGRE\SURQHVODURNXYGHQKHUHþþLQêFK
WĜLFiWêFK ãHVWêFK QDUR]HQLQ Ä0DULO\Q 0RQURH MH Y\Ĝt]HQD
MDNRåHQDLMDNRKHUHþND³
-HãWČ PDOê SRNXV R Y]FKRSHQt PČO SĜHGVWDYRYDW ILOP
6RPHWKLQJJRWWRJLYH-HQåHRSDNE\OSUDYGRX3UiYČ]GH
NGH 0DULO\Q SĜHGYiGt VWULSWê] VL XYČGRPt MDN VH MHMt WČOR
]PČQLOR Pochopila, že prohrála svou hru. V srpnu roku
1962 byla nalezena mrtvá ve své ložnici, nahá s telefonním
VOXFKiWNHPYUXFH2NROQRVWLMHMtVPUWLGRGQHVQHE\O\~SOQČ
RGNU\W\ QHMþDVWČMãt YHU]H ]Qt åH VSRO\NDOD VLOQRX GiYNX
prášku na spaní.
Být filmovou celebritou není jenom tak a Marilyn Monroe
QDVDGLOD ODĢNX SĜtOLã Y\VRNR 'RGQHV VH Mt VQDåt Y\URYQDW
spousta KHUHþHND]SČYDþHN-HQåHPtWEORQGYODV\DãSLþDWê
SUVDMHMDNVLSRGFHQČQiNRSLH
LåLþNDNiYRYi
foto: Alena Knapová
14.3.2012 9:08:05
ýWHQiĜVNêGHQtN
Mistr a Markétka
Michail Bulgakov
(15. 5. 1981 – 10. 3. 1940)
Položme si otázku: Kolik z nás opravdu
þWH" 9ČWãLQD ] QiV MH SĜHVYČGþHQD åH
þWH GRFHOD KRGQČ 1DSĜtNODG GHQQČ
þWHPH QRYLQ\ DE\ QiP RSUDYGX QLF
QHXãOR+RGQČQRYLQ -HWRSĜHFLSURMHY
zdatnosti a píle, abychom byli v dnešní
U\FKOp YêNRQRYp GREČ YåG\ R NURN
QDSĜHG $E\FKRP PČOL Y WRPWR þDVH
KRQE\ ]D GRNRQDORVWt QiVNRN SĜHG
QČNêP MLQêP NGR Pi VWHMQê
perfekcionistický cíl.
Mistr a Markétka je název literárního
díla, ktHUp ]ĜHMPČ YãLFKQL ]QiPH
z QDãLFK þWHQiĜVNêFK GHQtNĤ 0RåQi MH
to název tak známý, že obsah díla
]ĤVWiYi VNU\W YH VWtQX MHKR MPpQD D
doby, ve které vznikl a mnoho z nás si
QDMHKRREVDKWĜHEDXåDQLQHY]SRPHQH
Rozhodnete-OLVHWHG\QDFKYtOLY\PČQLW
novinovou realitu za trochu mystiky,
GRSRUXþXML 9iP SĜLSRPHQRXW VL WHQWR
QDGþDVRYê URPiQ NWHUê UR]KRGQČ
zanechá stopu v duši.
Autorem díla je ruský prozaik Michail
Bulgakov. Sám vznik románu nese
þiVWHþQČ V\PEROLFNp SUYN\ NWHUp E\O\
zaznamenány i v jeho obsahu. Autor na
díle pracoval od roku 1928, v GREČNG\
byly všechny jeho práce stalinovským
režimem zakázány. Roku 1930 však
DXWRU WHQWR UXNRSLV YODVWQRUXþQČ VSiOLO
v UHDNFL QD QH~VSČFK KU\ Kabala
SRERåQĤVWNiĜĤ. To potvrzuje dopis,
který Bulgakov adresoval téhož roku
YOiGČ Y QČPå VWRMt ³« RVREQČ
vlastníma rukama jsem v kamnech
spálil všechny koncepty románu o
ćiEORYL³ Tento motiv se objevuje i
v NQL]H %XOJDNRY DOH URPiQ ]SDPČWL
]QRYXSĜHSVDODSRVOHGQt~SUDY\QD
1DYOQČ poezie
þiVWL SURORåHQ DSRNU\IQtP SĜtEČKHP R
Pilátu
Pontském
a
pasážemi
SUREtKDMtFtPLPLPRWHQWRþDVDSURVWRU
PostaYD ĆiEOD ]GH QHQt SHUVRQLILNDFt
]OD QHER RSLVHP NĜHVĢDQVNpKR SRMHWt
této postavy, nýbrž harmonizující
složkou a jednou z mnoha cest.
5RPiQ0LVWUD0DUNpWNDMHQDGþDVRYê
nejen svou atemporálnosWt GČMH D
P\VWLFNêPL SUYN\ NG\ WYRĜt SDUDOHO\
PH]L UĤ]QêPL UHDOLWDPL DOH L VYêPL
eschatologickými myšlenkami, kterým
dává adekvátní formu ve fantasijním
Ä«]EDEČORVWMHQHVSRUQČMHGQRX
]REUD]HQt0LPRWRSRVN\WXMHWpPČĜDå
z nejhorších lidských slabostí. Tak to
satirickou formou obraz moskevské
DOHVSRĖSURKODãRYDO-HãXD+D-Nocri.
1HILOR]RIHQHVRXKODVtPMHWRYĤEHF atmosféry ve 20. a 30. letech 20. st.
Obraz, jehož elementy zaznamenáme
nejhorší lidská slabost!“
v PQRKD VSROHþQRVWHFK QHKOHGČ QD
(úryvek z knihy)
GREX 3ĜtYODVWHN ÄP\VWHULy]Qt³ MH
StVHĖ Sympathy for the Devil z mého pohledu pro toto dílo vskutku
NDSHO\ 5ROOLQJ 6WRQHV StVHĖ SĜt]QDþQê
Pilate kapely Pearl Jam (1998) aj.
Adaptace
románu
vznikla
také 0Č RVREQČ URPiQ VWUKO KQHG RG SUYQt
v SRGREČ PQRKD GLYDGHOQtFK KHU D VWUiQN\-HQDSViQYHOPLþWLYRXIRUPRX
ILOPĤ QHMHQ Y Rusku. U nás vyšel D VYRX DNþQRVWt SO\QXWtP D ]PČQDPL
SĜHNODG QHFHQ]XURYDQpKR QiPČWX v SĜtEČKXPČRNDPåLWČYWiKQXOGRGČMH
poprvé v roce 1969 v podání Aleny Proložený humorem, stylem popisu
0RUiYNRYp GUXKê SĜHNODG SRĜtGLO SURVWĜHGtLĜHþtSRVWDYSĤVREtSĜLUR]HQČ
/LERU'YRĜiNY URFH3ĜHNODG\VH a dává prostor pro vlastní imaginaci.
5RPiQ SĜL MHKRå þWHQt PL QH]iOHåHOR
]iVDGQČOLãtQDSĜYHMPpQHFKSRVWDY
Hlavními postavami nejsou jen Mistr, NGHVHSUiYČQDFKi]HQtPDXQČKRåþDV
EH]HMPHQQê XPČOHF D 0DUNpWND RSUDYGXSĜHVWDOH[LVWRYDW8åVHWČãtP
Mistrova
milenka.
Zásadními DåVLKRSĜHþWX]QRYX«
postavami jsou také tajemný Wolland
SĜHGVWDYXMtFtSHUVRQLILNDFLĆiEODDMHKR Lucia Heverová
pomocníci – zakletý princ kocour
.ĖRXU%HKHPRW:ROODQGĤYGĤYČUQtN
Fagot (Kravinkin, Korovjev) a démon
$]D]HOR 9ê]QDPQRX þiVW GČMH
zastupuje i postava Piláta Pontského a
Ješui
Ha-Nocri,
tedy
Ježíše
1D]DUHWVNpKR 'ČM RGHKUiYDMtFt VH
v DXWRURYČVRXþDVQRVWLMHWRWLå] velké
foto: âiUND3ĜLE\ORYi
QČP GLNWRYDO SUê Xå VOHSê VYp åHQČ
Dílo se za hranice 6RYČWVNpKR VYD]X
GRVWDOR Då OHW SR DXWRURYČ VPUWL
v UiPFL ]HPČ SDN SRSUYp Y\ãOR Då
v roce 1966, kdy jeho cenzurovaná
verze vycházela SR þiVWHFK Y þDVRSLVH
0RVNYD1HFHQ]XURYDQiYHU]HVHãtĜLOD
v SRGREČ samizdatu. Mistr a Markétka
se stali inspirací v WYRUEČ L MLQêFK
WYĤUFĤ] UĤ]QêFKREODVWtNXOWXU\– QDSĜ
Satanské verše Salmana Rushdieho
V pohybu
Jakub Flejšar QČkolikanásobný vicemistr republiky ve
snowboardcrossu,
trenér
juniorské
reprezentace v tomto
RO\PSLMVNpPVSRUWXD]iURYHĖXPČOHF–
VRFKDĜ DEVROYHQW 9\VRNp ãNRO\
XPČOHFNR-SUĤP\VORYp Y Praze, ateliéru
6RFKD ,, SURIHVRUD - %HUiQND 2 VYĤM
SRKOHGQDWRMDNMGRXW\WRGYČ]GiQOLYČ
odlišné aktivity dohromady a jak on
siP YLGt VYRML XPČOHFNRX WYRUEX VH
SRGČOLOVHþWHQiĜL&DUJR1HZV
Kreslil si v tónech PLPRVYČWD
.G\åSUVW\VWtUDOVWtQ\VYČWOD
Z FKYČQtVWUXQWLFKêFKVWUXQ
9HþHUFRYHþHUKRUNiVUGFH
8þLOVHVNOiGDWGRREUD]FH
V NWHUpPåLOWDMQČåLO
A v EtOpQČåQpSČQČKRĜH
9tGiYDOWRXK\PUWYiPRĜH
Lovec chvil, modrých chvil
Ukrytý v VREČVDPpPViP
NalévDOYtQRKUREĤPYUDQ
A slova tichá v krvi rán
6WURMYĤGFHYODNXWROHUDQFH
Možná i doktor ignorance
V lodi kýl, pevný kýl
ÒORPN\þDVXY NOLNiFKGRPĤ
6HYĜHQpSUVW\ERGHP]ORPX
Nevnímal, už nevnímal
0DORYDOWXERXUR]HFKYČQt
2EUD]\VYČWDFRXåQHQt
Tichem vál, tiše vlál
Ukrytý v VREČVDPpPViP
1DOpYDOYtQRKUREĤPYUDQ
A slova tichla v krvi rán
Inzerce
3HãWRYp
Zavírám se v ateliéru s vlastními .DWHĜLQ\
klubu
P\ãOHQNDPL ]E\WHN VYČWD PL]t³ A Mecenášského
Y þHP VH Y MHKR SĜtSDGČ XPČOHFNi
WYRUEDVHVSRUWHPSUROtQDMt"Ä=iYRGČQt
MH SRPČĜRYiQt VFKRSQRVWt V dalšími
OLGPL 6RFKDĜLna je v SRGVWDWČ WRWpå
V obojím je konkurence, kterou chcete
porazit.“ V obojím je ale také
YêVOHGHN NH NWHUpPX VPČĜXMHPH«
3RGOH -DNXED MH RYãHP GĤOHåLWČMãt QHå
výsledek proces, kterým se k danému
YêVOHGNX SURSUDFRYiYiPH ÄýtP MVHP
VWDUãt WtP MH SUR PČ YêVOHGHN PpQČ
GĤOHåLWê³ GRGiYi ÄFHVWD NWHUp YČĜtWH
NWHURX ]DVWiYiWH D NWHUi VH PČQt MHQ
MgA. Jakub Flejšar (*1980): SRNXGFtWtWHåHMHSRWĜHEDML]PČQLW7D
MH GĤOHåLWČMãt QHå FtO³ Pro Jakubovu
8PČQtQHERVSRUW"2ERMt
tvorbu jsou typické komplexní sošné
FHON\ ] SĜtURGQtFK IUDJPHQWĤ
Otázku jak se v MHKRSUiFLXPČQtDVSRUW SĜLSRPtQDMtFt SRVWDY\ QHER WYRĜtFt
propojují, si klade už od prvního abstraktní objekty. To potvrzují i slova
URþQtNX QD 9â83 Ä7HKG\ PL SDQ
SURIHVRU MDVQČ ĜHNO )OHMãDUH EXć
VRFKDĜLQD QHER VSRUW RERMt GČODW
nejde.“ Od té GRE\ XEČKOR OHW D ]Gi
VH åH VH SDQ SURIHVRU PêOLO 1DãWČVWt
3URNYDOLWQtWYRUEXNDåGpKRXPČOFHMVRX
GĤOHåLWp QRYp SRGQČW\ D MDN MH
z DXWRURY\ WYRUE\ SDWUQp LQVSLUDþQt
]GURMH SĜLFKi]HMt ] SĜtURG\ -DN -DNXE
XYiGt ÄSĜLEOtåHQtP VH GUVQp D þLVWp
SĜtURGČ NGH MH þORYČN RGNi]iQ ViP QD
sebe a své schopnosti. Jsem fascinován
prostorem. +RU\ MVRX SUR PČ WRX
inspirací, únikem z þDVX D SURVWRUX
~QLNHPRGVYČWDSHQČ]VKRQXDOLGt
Kreslil si v WyQHFKPLPRVYČWD
Petr Kadlec
PDQDåHUN\
Národního
GLYDGOD Ä3ĜHV VYRML IRUPiOQt
jednoduchost jsou Jakubovy plastiky
nabity až mysteriózním pnutím,
inspirací v primitivních kulturách a
autorovým silným vztahem k SĜtURGČ³
To potvrzuje i Jakub: „Tvar objektu mi
v KODYČ Y]QLNi Y SRGREČ QHGHWDLOQt
SĜHGVWDY\ -H WR PDWHULiO NWHUê
rozhoduje, jak bude plastika vypadat.
Já se stávám pouze divákem vzniku
YODVWQtFKSĜHGVWDYGRSĜHVQpKRWYDUX³
A prRþ WD P\VWLND" Ä9 XPČQt VL MGX
VYRX YODVWQt FHVWRX D QHPiP SRWĜHEX
MtP UHDJRYDW QD VSROHþHQVNRX D
SROLWLFNRX VLWXDFL 'ČOiP WHG\ YČFL
NWHUp VH REVDKRYČ QD þDV QHYiåt D
které jsou produktem jakéhosi
vnuknutí v mé mysli.“
Lucia Heverová
foto: archiv Jakub Flejšar
Reklamní a PR agentura,
Marketing, DTP služby,
Digitální a ofsetový tisk,
Profesionální fotografie
www.arama.cz
2EþDVQtN Cargo News – Y\GiYi$33URPRVUR,ý 00 Praha 7, Argentinská 1/702. Náklad 1.000 ksMDNRQXOWpþtVOR1HSURGHMQêYêWLVN9DãHSĜtVSČYN\QiPČW\DSĜLSRPtQN\UiGLXYtWiPH
na [email protected]&DUJR*DOOHU\QDOH]QHWHQDVWUiQNiFKREþDQVNpKRVGUXåHQt1LNpwww.nikeos.cz, nebo na naší facebookové stránce www.facebook.com/cargogallery.
Cargo-zlom120311.indd 6
14.3.2012 9:08:06
Download

Cargo News