УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
КЊИГА ПРЕДМЕТА
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
КЊИГА ПРЕДМЕТА
МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА .................................. 2
СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ II .................................................................................. 3
МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ ............................................................................................. 4
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ II.................................................................................... 5
ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО II......................................................................... 6
ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ II ............................................................................................ 7
ЕВАЛУАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА ...................................................... 8
УПРАВЉАЊЕ ТРОШКОВИМА ........................................................................................ 9
БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ ........................................................................................... 10
ЗАВРШНИ РАД .................................................................................................................... 11
1
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
КЊИГА ПРЕДМЕТА
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
Наставник:
проф. др Небојша Стошић, др Александар Костић, доцент
Статус предмета:
Обавезан предмет
Број ЕСПБ:
8 (осам)
Услов: Семинарски рад
Циљ предмета
Упознавање полазника са теоријско-методолошком основом и практичним питањима научноистраживачког рада.
Назив предмета:
Исход предмета
Овладавање студената општим научним методима и посебним методима својствених друштвеним наукама,
првенствено економији, као и основним правилима и принципима везаним за вештину израде научног дела
(избор теме, елементи структуре научно-истраживачких текстова, језичко-стилска страна рукописа и
кључни моменти који се односе на техничку обраду, јавну одбрану и обелодањивање створеног дела).
Садржај предмета
Појам науке и научног духа. Предмет и метод науке. Структура науке. Фазе стицања научног знања.
Обележја науке и научних радника. Подела науке. Историјат науке. Научна парадигма. Убрзање развитка
науке. Дефиниција и подела научних метода (општи, посебни и појединачни). Општи научни методи
(посматрање, експеримент, дескрипција, дефиниција, класификација, аналогија, генетички, историјски и
компаративни метод). Општи научни методи (анализа и синтеза, апстракција и конкретизација,
генерализација и специјализација, индукција и дедукција). Општи научни методи (аксиоматски, математички,
статистички, кибернетички, метод моделовања, метафизички и дијалектички, доказивање и оповргавање).
Посебни методи друштвених наука: а) објективни методи (позитивнстички, структурно - функционални,
општа теорија система, економски модели, графички приказ економске стварности и добијених научних
резултата). Посебни методи друштвених наука: б) субјективни методи (разумевање, идеални типови и
феноменолошки). Грешке у употреби општих и посебних метода. Појединачни или технички методи:
метод бројања, метод мерења, метод анкетирања (анкета у ужем смислу, интервју, тест). Технологија
(избор теме истраживања, пројекат за обраду теме). Технологија (прикупљање, проучавање и сређивање
истраживачког материјала). Технологија (писање научно-истраживачког дела: елементи научног дела,
документацијска подлога рукописа, концепт и коначни текст). Технологија (језик и стил научног дела).
Технологија (техничка обрада, јавна одбрана и објављивање рукописа).
Литература
1. Стојадиновић, Д., ОСНОВИ НАУЧНОГ РАДА, Економски факултет, Приштина – Зубин Поток 2003,
стр. 390
2. М. Вуковић, Ж. Живковић, МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА, Графожиг,
Београд, 2005.
3. P. Ghauri, K. Grounhaug, RESEARCH METHODS IN BUSINESS STUDIES HALL, England, 2005.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, семинарски радови, тестови, домаћи задаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
60
Завршни испит
Поена
40
Активност у току предавања
10
Писмени испит
_
Практична настава
10
Усмени испит
40
Колоквијум-и тест
10
.............
Семинар-и
30
Предиспитне обавезе
2
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
КЊИГА ПРЕДМЕТА
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Назив предмета:
СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ II
Наставник:
Проф. др Радмило Тодосијевић, Проф. др Срећко Милачић
Статус предмета:
Обавезан
Број ЕСПБ:
8 (осам)
Услов: Семинарски рад
Циљ предмета
Више знања о себи и чињеницама око себе и егзистирајуће средине, по правилу, обезбеђује остваривање генералног циља
предузећа - трајни опстанак.Циљ предмета је да објасни, структуира и предложи стратегију доносиоцима одлука.
Стратегијским уређењем будућности ми је чинимо извесном и умањујемо неизвесност. Време и знање као ресурси са
израженим динамизмом убрзавају промене, које је потребно антиципирати и њима контролисано овладавати. Показује се
да је менаџмент - управљачка технологија најстарија и да се јавља као кључ свега, па и пословног успеха. Студенти ће бити
упознати са са скупом есенцијаланих знања из стратегијског менџмента
Исход предмета
Стратегијским менаџментом не дефнишемо ни почетак ни крај, већ процес као трајање, подложан променама, колико
успешан - зависи од знања и способности носилаца управљачких одлука. Покретање бизниса може значити почетак, али
стратегија не дефинише крај. Од почетка до краја протеже се малени простор између два временска точка. Постоји много
већи простор времена, онај који се простире с оне стране "краја", а пре "почетка". За тај простор, за то време, потребан нам
је стратегијски приступ. Исход свих напора је у доношењу релевантних одлука у бизнису и суочавања са непредвидивим
окружењем. Исход је да студенте оспособимо практично и теоријски за активну улогу менаџера у пословном одлучивању
како би ефективно примењивали праве и једноставне принципе и кључне елементе стратегијског менаџмента.
Садржај предмета
Развој менаџмент мисли; Пракса модерног менаџмента; Стратегија; Стратегијски изазови у историјској перспективи;
Систем управљања и тенденције у његовом развоју; Формулисање и имплементација стратегије; Значај глобалне
стратегије; Екстерна процена окружења;Стратегијски менаџмент у процесима глобализације; Развој система планирања;
Научно истраживање, развој и иновативна делатност предузећа; Оперативни менаџмент као фазни процес стратегијског
менаџмента; Технологија управљања помоћу циљева; Међузависност менаџмента и развојне политике предузећа;
Парцијални комплекси репродукције као детерминанте развоја предузећа; Развојне тенденције производње и капацитета;
Стратегијски менаџмент и информационе технологије; Технолошка промена, иновације и конкуренција; Локацијски
фактори у условима глобализације; Организациона култура; Менаџмент квалитетом;Пројектованје организације фирме у
савременом менаджменту; Проблематика развоја и инвестиције; Практичном и теоријском оспособљавању студената
помоћи ће и методе и технике за стратегијски менаджмент: Методе и технике предвиђања; Пословни план и пословно
планирање; Финансијско планирање; Доношење стратешких одлука; Сценарио у стратегијском менаџменту; Теорија криве
искуства; Метод анализе јаза; ТОWС (SWОТ) матрица; Матрица шанси и опасности; ПИМС модел; Портфолио концепт учешће на тржишту - матрикс тржишног раста; Друге матричне технике за стратегијски менаџмент; Баланцед сцорецард
(БСЦ) - уравнотежени приступ мерењу перформанси организације; Бенцмаркинг као филозофија и техника; Стратегије
компаса као основа за редефинисање модела стратегијског менаџмента; Крива животног циклуса производа - теорија;
Теорија игара и стратегијско доношење одлука; Методологија светске банке; Методологија и методе за идентификацију
инвестиционих опортунитета; Пример студије изводљивости за индустријски инвестициони пројекат.
Литература
1. Тодосијевић, Р., Стратегијски менаџмент, теоријске поставке, Е. Ф. Суботица 2010
2. Тодосијевић, Р., Стратегијски менаџмент, Мертоде и технике, Е.Ф. Суботица 2010
3. Georgy G. Dess, Strategic Management: Text and Cases, 2007, by The McGraw-Hill Copmanies, Inc.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Настава се изводи серијом предаавања и вежби које изводи наставник. Студенти излажу проблемски оријентисане теме
задате у догов рса наставником. Сваки студент је обавезан да уради најманје две студије слзучајева и да их јавно
брени.Панел је подстицај за истицанје појединаца и за отворени и критички приступ у третираннју проблемски задате
проблематике. примена појединих метода и техника стратегијског менаџмента на задате теме.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Практична настава
Колоквијум-и тест
Семинар-и
Поена 60
Завршни испит
Поена 40
10
Писмени испит
Усмени испит
.............
40
30
20
3
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
КЊИГА ПРЕДМЕТА
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Назив предмета:
МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ
Наставник:
проф. др Јагош Зеленовић, проф. др Тања Вујовић
Статус предмета:
Обавезан предмет
Број ЕСПБ: 8 (осам)
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је оспособљавање кадрова за укључивање у светске научне токове из домена управљања
маркетингом, понудом вишег нивоа знања, концепција, стратегија и вештина савременог управљања
тржишним наступом, на принципима филозофије маркетинга. Изучавајући овај шредмет студенти се образују
у духу тржишне филозофије привређивања. Основни циљ овог предмета је да упозна студенте са сложеношћу
тржишног амбијента и тренира их да као менаџери, респектујући економске, етичке и друштвене норме,
ефективније и ефикасније реагују на тржишне импулсе и изазове.
Исход предмета
Стицањем теоретских и практичних знања из овог предмета студенти ће бити оспособљени за праћење и
примену теорије и праксе и иноваторство из домена маркетинг менаџмента. У суштини, студенти ће бити
оспособљени да: анализирају маркетинг окружење, изаберу циљно тржиште, проучавају понашање
таргетираних група потрошача и одаберу стратегије наступа како на националном, тако и на међународном и
глобалном тржишту које ће водити придобијању, задржавању и повећању броја лојалних потрошача. Студенти
ће спознати значај холистичког маркетиг приступа у процесу стратегијског прилагођавања идентификованим
променама у окружењу и биће упознати са активностима креирања, комуницирања и испоручивања вредности
потрошачима.
Садржај предмета
Маркетинг менаџмент у XXI веку. Развијање маркетинг стратегија и планова. Прикупљање маркетинг
информација и скенирање окружења. Маркетинг истраживања и предвиђање тражње. Стварање вредности за
купце, сатисфакције и лојалности. Анализа тржишта финалних потрошача. Анализа пословних тржишта.
Идентификација тржишних сегмената и таргетирање. Грађење јаких брендова. Обликовање тржишних понуда.
Одређивање стратегија производа. Развој стратегија и програма цена. Испоручивање вредности. Управљање
великопродајом, малопродајом и логистиком. Комуницирање вредности. Обликовање и управљање
интегрисаним маркетинг комуникацијама. Управљање масовним комуникацијама. Управљање личним
комуникацијама. Креирање успешног дугорочног раста. Увођење нових тржишних понуда. Улазак на нова
тржишта. Успостављање холистичке организације маркетинга.
Литература
Kotler Philip, Keller Kevin Lane, Maркетинг менаџмент, дванаесто издање, Data Status, Београд 2006.
Kotler Philip, Како, креирати, овладати и доминирати тржиштем, ASEE doo, 2007
Kotler, Ph., Vong, V., Sonders, Dž.,Amstromg, G., Принципи маркетинга, четврто европско издање, Мате
Београд, 2007.
Jober D. And J.Fahy, Fundamentals of Marketing, Mc Grow-Hill, London, 2003
Boyd H.W. Jr. et al.,Marketing Managament, forth edition, Mc-Hill Companies, New Jork 2002
Kotler P. et al., Principles of Marketing, third European edition, Prentice Hall London 2002.
Зеленовић Ј., Маркетинг, информација, управљање, четврто издање, Универзитет у Приштини, 2005
Број часова активне
Теоријска настава: 3
Практична настава: 1
наставе:
Методе извођења наставе
Предавања. Групне презентације. Тематски проблемски разговори са експертима и привредницима. Студије
случајева. Приступни радови. Колоквијуми. Семинарски радови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 60
Завршни испит
поена 40
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
20
усмени испт
40
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
10
4
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
КЊИГА ПРЕДМЕТА
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ II
Наставник:
Проф. др Јован Митровић, проф. др Славиша Трајковић
Статус предмета: Изборни предмет
Број ЕСПБ:
7 (седам)
Услов: завршене основне студије
Циљ предмета
Упознавање студената са савременим концепцијама система електронског пословања и могућностима које
нуди савремена информациона технологија у обављању пословних трансакција електронским путем.
Посебан акцентат је дат на електронску трговину и електронско банкарство, као и осталим сегментима
електронског пословања као што су електронски платни промет, електронски маркетинг, електронско
осигурање и глобалне електронске дистрибуционе системе.
Исход предмета
Са стеченим теоретским и практичним знањем из овог предмета, користећи најновија искуства у области
примене информационо-комуникационе технологије у пословању,студенти ће бити оспособљени да
самостално обављају основне финансијске и друге пословне трансакције електронским путем. На тај начин,
уз коришћење савремених рачунарских средстава и нове информационе технологије,студенти ће бити у
могућности да у пракси аутоматизују пословне трансакције, са циљем смањења трошкова пословања уз
истовремено повећање калитета и брзине пружања услуга.
Садржај предмета
Савремени концепти електронског пословања; Електронска трговина у дигиталној економији модели
електронске трговине. Модели електронских тржишта и виртуелни трговински центри Електронски
маркетинг и модели натупа на интернету. Принципи Wеб-пословања и технике ONLINE маркетинга. EMAIL маркетинг и BLOG маркетинг, интернет брошуре, електронски новац и електронско банкарство,
предности интернет и кућног банкарства, е – кеш у интернет банкарству, електронска финансијска тржита и
берзе, електронски системи за микро плаћања, е-платни промет, системи обрачуна у развијеним тржишним
економијама, е- осигурање, модели електронског пословања у осигурању, мобилна и wireless технологија у
осигурању, глобални дистрибуциони и резервациони системи, примери глобалних дистрибуционих система
GALILEO и AMADEUS, компјутеризовани резервациони системи у хотелијерству, национални туристички
информациони систем, ИС субјеката туристичке привреде ETTFA, WTM, ITB, BTTF. Перспективе развоја
електронског пословања у будућности.
Литература
Назив предмета:
Пословна информатика, Раде Станкић, Београд, Економски факултет, 2012. год.
Интернет маркетинг и електронско пословање, Миодраг Ивковић, Бранимир Ђорђевић, Зоран Субић, Душанка
Миланов, Зрењанин- Технички факултет "Михајло Пупин", 2011. год.
Електронско пословање. Војкан Васковић, Срећко Станковић, Бања Лука : Бања Лука College : Бесједа, 2010.год.
Допунска:
Ravi Kalakota, Marcia Robinson ”e-Business 2.0: Roadmap for Success” -Wesley Information Technology Series,
Adison Wesley Person education, 2009,
Chen S., Strategic managament of e-Business, Wiley &Sons, West Sussex, 2005
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Теоретска и практична настава се изводе у сали рачунарског центра, са презентацијама теоретских и
практичних основа коришћења савремених информационих технологија у електронском пословању.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 50
Завршни испит
Активност у току предавања
10
Писмени испит
Практична настава
10
Усмени испит
Колоквијум-и
15
.............
Семинарски рад
15
Поена 50
50
5
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
КЊИГА ПРЕДМЕТА
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Назив предмета:
ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО II
Наставник:
Проф. др Владан Д. Павловић
Статус предмета:
Изборни предмет
Број ЕСПБ: 7 (седам)
Услов:
Циљ предмета
Глобални програм предмета Финансијско рачуноводство II треба да студентима пружи основе за
имплементацију рачуноводствене методологије, састављање рачуноводствених извештаја и коришћење
рачуноводствених информација. Програм је дизајниран према свремено научно-истраживачким резултатима
рачуноводства као језика пословања садржаних у стручној литератури домаћих и иностраних аутора.
Исход предмета
Теоријска, практична и апликативна знања и вештине су исход овог предмета на мастер академским
студијама. Стицање знања из области рачуноводства, посебно у профитним и непрофитним организацијама.
Изучавање теорије, организације, методологије рачуноводства на начин који одговара променама са којима
ће се све више суочити теорија и пракса.
Садржај предмета
Теоријска настава: Развој и организациона структура рачуноводства, билансне теорије, рачуноводствена
начела , оквир за прирпемање и приказивање финансијских ивештаја, МРС/МСФИ, рачуноводство јавног
сектора, анализа зарађивачке способности, анализа финансијског положаја, надзор и ревизија и
рачуноводствена анализа.
Имплементација стручних знања, практичне обуке и стручне праксе студијског програма.
Литература
1. МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА (24 књиге), IFAC, превод: СРРС,
Београд, 2010
2. Павловић, В., ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА БИЛАНСА, Мегатренд универзитет, Београд, 2010
3. Ранковић, Ј., ТЕОРИЈА БИЛАНСА, Економски факултет, 2010
4. Elliott, B., Financial Accounting, Reporting and Analiysis, International Edition, Finanical Times Pretice
Hall, 2006.
5. МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ И САОПШТЕЊА РЕВИЗИЈЕ, КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА, ПРЕГЛЕДА,
ОСТАЛИХ УВЕРАВАЊА И СРОДНИХ УСЛУГА, IFAC, превод: СРРС, Београд, 2011
Број часова активне наставе:
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Усмено излагање, дискусије, презентације, тест методе и методе вежбања. Наставни модалитети
инкорпорирају: анализу случајева, пројектне задатке, есејска питања, писмене вежбе, семинарске радове,
менторски рад и видео презентације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 60
Завршни испит
Поена 40
активност у току предавања
писмени испит
5
практична настава
усмени испт
50
5
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
20
6
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
КЊИГА ПРЕДМЕТА
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ II
Наставник:
проф. др Александар Доганџић
Статус предмета:
Изборни предмет
Број ЕСПБ: 7 (седам)
Услов:
Циљ предмета
Циљ пословних финансија II јесте да анализира виши ниво потреба предузећа, за активностима које су
везане, за финансијско пословање предузећа која у основи подразумевају трајну способност плаћања,
финанаирања и инвестирања. Основни циљ сваког предузећа без обзира на делатност је да обезбеди
оптималан ниво пословне ликвидности која би му обезбедила несметан и континуиран рад. Јeдан од
циљева ове научне дисциплине јесте да обезбеди финансирање пословне активности предузећa
коришћењем извора финансирања који обезбеђују дугорочну али и краткорочну финансијску равнотежу.
У опште циљеве треба укључити и неоспорну трајну потребу за инвестирањем коју спроводи свако
предузеће које жели да расте и развија се. Инвестирање се врши у сталну имовину али и у трајна обртна
средства неопходна да обезбеде континуитет пословног процеса, а један од циљева пословних
финансија II јесте да обезбеди њихов оптималан однос.
Исход предмета
Исход предмета је да омогући аналитичару да на основу прикупљених информација обезбеди доношење
квалитетних одлука финансијског менаџмента што би резултирало очекиваним финансијским
резултатом. Проучавање вишег нивоа пословних финансија омогућава кандидату да се оспособи за рад у
интердисциплинарном тиму у коме проблеми финансијске функције као једне од најбитнијих заузимају
заначајну улогу.
Садржај предмета
Улога и значај пословног одлучивања
Инвестиционо одлучивање: новчани токови и оцена ефикасности
Структура капитала
Емисија и пласман хартија од вредности и дивидендна политика
Модели финансирања пословне активности
Хибридно финансирање и кредитирање
Управљање обртним капиталом
Пословне финансије и реорганизације
Финансије непрофитних организација
Литература
1. Вуњак Ненад, “Финансијски менаџмент-пословне финансије“, Књига 6, Пролетер, Бечеј и Еконoмски
факултет Суботица, Суботица 2008.
2. Е Петровић, К Денчић, „Пословне финансије -дугорочни аспект финансијског улагања“, Економски
факултет Ниш, Ниш 2007.
3. Станчић П, „Савремено управљање финансијама предузећа“, Економски факултет Крагујевац,
Крагујевац 2009
4. Briham, EF, Daves, P. R. :Intermedijate Financial Menagement, Mason:South-V 2003.
5. Микеревић Драган, „Стратешки и финансијки менаџмент“ Финрар, Бања Лука 2005.
6. Van Horne, James C., Финансијско управљање и политика, Мате ЗГ.2005.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Класична предавања, симулације, презентација, студија случаја.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Назив предмета:
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Практична настава-домаћи .
Колоквијум-и
Семинар-и
Поена 70
10
10
20+20
10
Завршни испит
Писмени испит
Усмени испит
Укупно
Поена 30
30
100
7
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
КЊИГА ПРЕДМЕТА
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
ЕВАЛУАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА
Наставник:
проф. др Срећко Милачић
Статус предмета:
Изборни предмет
Број ЕСПБ:
7 (седам)
Услов: претходна знања из монетарних и јавних финансија, макроекономска анализа
Циљ предмета
Основни циљ предмета је проучавање кључних концепата и алата инвестиционог одлучивања који се користе
за доношење инвестиционих одлука у условима учесталих и радикалних промена у окружењу и сагледавање
утицаја на будуће пословање предузећа. Допунски циљ програма је сагледавање утицаја финансијске,
рачуноводствене, кадровске, организационе и информационе перспективе за реализацију инвестиција.
Исход предмета
Разумевање кључних концепата и облика у вези са применом основних критеријума који се користе за
доношење инвестиционих одлука. То обухвата и оспособљавање за употребу савремених техника и вепштина
модерних финансијских делатности а које се пре свега односе на инвестирање у хартије од вредности.
Назив предмета:
Садржај предмета
Инвестиције и друштвено економски развој; Предузеће и његова улога у друштвено-економском развоју и
инвестирању; Инвестиције, инвестициони пројекти и интегралне одлуке предузећа; Доношење инвестиционих
одлука у условима неизвесности и ризика; Организација извођења инвестиционих пројеката; Фазе у
организацији извођења пројеката; Управљање трошковима у инвестиционим пројектима; Финансијски план
пројекта, план трошкова пројекта, конкуренција трошкова; Праћење и контрола реализације инвестиционог
пројекта; Политика финансирања инвестиција; Инвестиције и хартије од вредности; Одређивање структуре
капитала; Цена појединачних извора финансирања инвестиција; Портфолио хартија од вредности; Предности и
недостаци финансирања инвестиција путем акцијског капитала.
Литература
С. Милачић: „Управљање инвестицијама“, Економски факултет, Приштина, 2006. г.
Bodie,Z.; Kane, A.; Marcus, A.J.: Investments, McGraw-Hill, New York, 2005.
Bodie, Z, Kane, A. and J. Marcus: „Основи инвестиција“ шесто издање, Дата статус, Београд, 2009.
Brigham, E.F.; Daves, P.R.: Intermediate Financial Management, 8th edition, South-Westersn, New York, 2004.
Damodaran, A: Investment valuation: Tools and Tehniques for determing the value of any asset, John Wiley & Sons,
2012.
Damodaran, A.: Applied Corporate Finance: A User´s Manual, John Wiley & Sons, 2005.
Kolb, R.W. Rodriquez: Financial management (free software), University of Miami, D.C. Heath Company Jexington,
Massachusetts, Toronto, 1992.
Orsag, S: Буџетирање капитала- процјена инвестицијских пројеката, Масмедиа Загреб, 2002.
Rosenbaum, J. and J. Pearl: Investment Banking: Valuatio, Leveraged Buyouts, and Mergers & Acquisitions, John
Wiley & Sons, 2013.
Shapiro, A. C., Balbirer, S.D.: Modern Corporate Finance: An Interdisciplinary Approach to Value Creation, Prentice
Hall, 2000. , Van Horne, J.C.: Финанцијско управљање и политика, МАТЕ д.о.о., Загреб, 1997.
Yescombe, E. R.: „Principles of Project Finance“, San Diego, Academic Press, 2002.
Марковић, И: Финанцирање- Теорија и пракса финансирања трговачких друштава, РРИФ, Загреб,2000.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Теоријска предавања, студије случајева, есеји, презентације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Поена 50
10
Завршни испит
Писмени испит
Поена 50
Практична настава
10
Усмени испит
50
Колоквијум-и
20
.............
Семинар-и
10
8
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
КЊИГА ПРЕДМЕТА
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Назив предмета:
УПРАВЉАЊЕ ТРОШКОВИМА
Наставник:
Проф. др Љиљана Арсић
Статус предмета:
Изборни
Број ЕСПБ:
7 (седам)
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је усвајање знања неопходног за темељно познавање и разумевање проблематике управљања
трошковима. Студенти ће се упознати са суштином и значајем трошкова, основама за доношење пословних
одлука,техникама управљања трошковима као и са могућностима за откривање унутрашњих резерви за
снижење трошкова у циљу повећања перформанси предузећа. Посебан циљ je да студенти стекну одређено
знање, како би успешно управљали трошковима предузећа.
Исход предмета
Похађањем наставе из овог предмета студенти ће стећи: теоријска и практична знања о суштини и значају
трошкова, способност обрачуна трошкова уз примену научних метода и поступака, способност доношења
рационалних пословних одлука, способност планирања,
праћења, анализе и контроле трошкова, способност примене традиционалних и савремених управљачких
техника. Студенти се оспособљавају да ефикасно управљају трошковима што ће им омогућити будуће
успешно укључивање у пословну праксу.
Садржај предмета
Трошкови у теорији и пракси; Класификације трошкова; Обрачун трошкова; Планирање и контрола трошкова;
Релевантни трошкови –трошкови за потребе пословног одлучивање; Доношење менаџерских одлука на бази
граничних трошкова; Управљање трошковима предузећа; Значај трошкова са становишта управљања
трошковима; Нова пословна филозофија и нетрошковни принцип; Утицај менаџмента на рационализацију
трошкова у процесу трансформације.
Практична настава заснива се на изради студије случаја, која је базирана на проблематици контроле и
управљања трошковима у конкретним предузећима.
Литература
1. Colin Drury, (2006) Cost and Management Accounting, Thomson Learing, High Holborn House, London.
2. Johu J. Wild, (2009) Managerial Accounting, McGraw-Hill Companies.
3. Jerold L. Zimmerman,(2008) Accounting for Desision Making and Control, McGraw-Hill, Irwin.
4. Јаковчевић К., (2009) Управљање трошковима, Економски факултет, Суботица.
5. Horngren C.T., Foster G., Dater S. M., (2006) Cost Accounting, Pretntice-Hall, New Jеrsey.
Број часова активне наставе:
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе уз учешће студената у интерактивној настави. Анализа примера из праксе, решавање
конкретних проблема са анализом добијених решења, дискусије, семинарски радови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Поена
Завршни испит
60
40
активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испт
40
колоквијум-и
..........
20+20
семинар-и
10
9
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
КЊИГА ПРЕДМЕТА
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Назив предмета:
БАНКАРСКИ МЕНАЏМЕНТ
Наставник:
Проф. др Јелена Божовић
Статус предмета:
Изборни предмет
Број ЕСПБ: 7 (седам)
Услов:
Циљ предмета:
- створити највиши ниво знања за овладавање управљачких процеса у банкама,
- разумевање узрочно-последичних релација између кључних банкарских категорија и банкарског менаџмента,
- ра вијање високог степена фамилијарности студента са кључним банкарским категоријама и савременим трендовима у
банкарству
- упознавање специфичности појединих концепата и техника банакрског менаџмента, са посебним акцентом на
управљање банкарским ризицима
- перманентним интерактивним методама едукације оспособити студенте за истраживачки, креативни, аналитички и
научни приступ проблемима банкарског менаџмента ради остваривања основних циљева банке,
- побудити интерес студента за новом логиком банкарског размишљања као основе за доношење управљачких одлука
Исход предмета:
Спремност студената да самостално и у тимском раду (допринос развијању комуникационих способности),
коришћењем стечених знања овладавају техникама и вештинама савременог банкарског менаџмента, као и да усвоје и
примене опредељење перманентног учења и даљег усавршавања знања у условима перманентних и динамичних
промена у банкарству.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
- ретроспектива, трендови и диверсификација активности у савременом банкарству, стратегије ликвидности,
профитабилности и бонитета банке, концепција АЛМ стратегије, управљање финансијским ризицима (ГЕП анализа,
анализа трајања, симулациона анализа, ВАР приступ), управљање кредитним пласманима, управљање портфолиом
инвестиција, управљање депозитним потенцијалом, управљање капиталом у банкама, пруденциона контрола и
супервизија банака (институционални и оперативни аспекти) каматне и валутне трансформације у комерцијалном
банкарству, техничко-организациони аспект управљања у банци, управљање маркетинг активностима банке,
иновациони послови и модели укрштене продаје у савременом комерцијалном банкарству (приватно банкарство,
лизинг, факторинг и др.), савремено електорнско банкарство, реконструкција банкарских система у транзиторним
економијама.
Практична настава: Вежбе
Провера и утврђивање теоријских знања, дискусије, презентација самосталних и колективних домаћих радова, анализа
актуелних кретања у банкарском пословању.
Литература:
1. Petar S. Rose, Менаџмент комерцијалних банака, Мате, Загреб, 2005.
2. S. Rose, Sylvia C. Hudgins: Банкарски менаџмент и финансијске услуге, Дата статус, Београд, 2005,
3. Greuning, Hennie, Analyzing and Managing Banking Risk, Мате, Загреб, 2006.
4. James C. Van Horne, John, M. Washowicz Jr, Основи финансијског менаџмента, Дата Статус, 2005.
5. Philippe Jorion, Financial Risk Manager, Wiley&Sons, Inc.Hoboken, New Yersey, 2007.
6. Крстић, Борко, Банкарство, Економски факултет, Ниш, 2006.
7. Божовић, Јелена, Банкарство, практикум, Економски факултет, Косовска Митровица, 2010.
8. Божовић, Jелена, Основни принципи у управљачком процесу банкарског пословања, Економски факултет,
Универзитет у Приштини, Косовска Митровица, 2009.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 1
Методе извођења наставе: Еx катедра, презентације, интерактивни метод, анализа студије случаја,
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Практична настава
Колоквијум-и
Семинар-и
Поена 40
10
10
10
10
Завршни испит
Писмени испит
Усмени испит
.............
Поена 60
60
10
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
КЊИГА ПРЕДМЕТА
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Назив предмета:
ЗАВРШНИ РАД
Врста и ниво студија:
Други ниво студија - Мастер академске студије
Број ЕСПБ:
15 ЕСПБ
Услов:
Положени сви испити 45 ЕСПБ
Циљеви завршног рада:
Завршни рад има за циљ да код студената развије способност припреме и спровођења теоријско-емпиријског
истраживања у области економије, у складу са савременим методолошким постулатима, оспособи их за
прикупљање и критичку анализу података, као и за ваљану интерпретацију и презентовање резултата
истраживања. Израда и одбрана завршног рада подстиче студенте да препознају економске проблеме, систематски
приступају њиховом решавању и понуде креативни предлоге за њихово превазилажење.
Очекивани исходи:
Очекује се да након израде и одбране завршног рада студент буде:
1. спреман да спецификује кључне појмове и сопствена теоријска полазишта у проблему истраживања,
2. компетентан да на основу нивоа општих и посебних теоријских и стручних знања адекватно методолошки
истражи проблем из струке и науке,
3. оспособљен да аналитички презентује поступак примењен у истраживању, провери хипотезе и понуди научно и
теоријски засноване закључке;
4. оспособљен да систематичним приступом економским проблемима, као и критичким и аналитичким
сагледавањем понуди креативне предлоге за њихово решавање;
5. спреман да допринесе истраживању економских и друштвених појава и понуди сопствене предлоге за њихово
унапређивање;
6. спреман да промовише стандарде пословног професионализма;
отворен према новим парадигмама економске теорије и праксе
оријентисан ка холистичком приступу изучавања економских појава
7. оспособљен да примени резултате истраживања у пракси, посебно у погледу остваривања основних принципа
пословања.
Општи садржаји:
Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме студент методолошки приказује и обрађује одређену
тему за коју се определио, при чему интегрише и примењује стечена знања у решавању конкретних проблема
унутар образовно научног поља студијског програма који похађа. У мастер раду треба да буду представљене
теоријске основе проблема, хипотезе које ће се тестирати, методе које ће се примењивати, анализу проблематике
која се обрађује, предлоге за решавање дефинисаних проблема.
Мастер рад обухвата насловну страну, изјаву о оригиналности мастер рада, апстракт на српском и енглеском
језику, садржај, увод, предмет и циљ мастер рада, полазне претпоставке – хипотезе, методе истраживања, текст
појединих делова рада, закључак у коме се укратко сумирају основни резултати истраживања и списак литературе.
Методе извођења:
Завршни рад подразумева висок степен самосталног рада кандидата уз менторску помоћ наставника – ментора и
чланова комисије. Приликом израде мастер рада користе се методе: дескрипције, аналите, синтезе, индукције и
дедукције, апстракције, генерализације, аналогије, апстракције и конкретизације, класификације, објашњавања,
систематизације и сл. Кандидат перманентно обавља консултације и извештава ментора и чланове комисије о
обављеном истраживању.
Оцена (максимални број поена 100)
Пријава мастер рада
Израда мастер рада
Одбрана мастер рада
Укупно:
15
60
25
100
11
Download

Knjiga predmeta