УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
КЊИГА ПРЕДМЕТА
ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Студијски програм: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Садржај
МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗЕ ...................................................... 2
КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ ............................................................................................................... 3
УПРАВЉАЊЕ КОРПОРАТИВНИМ ФИНАНСИЈАМА............................................................................ 4
ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ У СТРАТЕГИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ ............................................................. 5
ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ ............................................................................................................. 6
ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ТРОШКОВИМА .................................................................................... 7
УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ............................................................................................................................. 8
СТРАТЕГИЈСКИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ .................................................................................. 9
СТРАТЕГИЈСКИ МАРКЕТИНГ ................................................................................................................. 10
УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА И КОНКУРЕНТСКА ПРЕДНОСТ ........................................................ 11
МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ...................................................................................... 12
УПРАВЉАЊЕ ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА ................................................................................ 13
ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО ................................................................................................................ 14
OРГАНИЗАЦИОНИ ДИЗАЈН И ПОНАШАЊЕ ........................................................................................ 15
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Назив предмета:
Наставник:
МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗЕ
проф. др Милан Божиновић, проф др Небоjша Стошић, Др Александар Костић, доц
Статус предмета:
Обавезан предмет
Број ЕСПБ:
15 (ЕСПБ)
Услов: Семинарски рад
Циљ предмета
Овладавње општим и математичкоим методама у економији као основног алата у научно истраживачком раду. Осим тога, један од доминатних
циљева овога предмета јесте потпуно овладавање софтверским решењима за поједине математичке моделе, као и креација нових апликација у
решавању конкретним економских проблема.
Исход предмета
Увођење студената у научно истраживачки рад и пројекте у којима ће применити стечена знања о разним методама научно истраживачког рада,
пре свега математичко- статистичким методама и моделима подржаних одговарајућим софтвером. Осим тога, студенти треба да у потпуности
овладају појединим стандардним формама писања научних радова, њиховом структуром Јавним саопштењима као и објављивања истих. Поред
тога студенти треба да овлдају методологијом израде Мастер радова као и Докторских дисертација.
Садржај предмета
Општи научни методи у економији. Општи научни методи: посматрање, експеримент, дескрипција, дефиниција, класификација, аналогија, генетички,
историјски и компаративни метод. Анализа и синтеза, апстракција и конкретизација, генерализација и специјализација, индукција и дедукција.
Логичко заклључивање. Мoдус Поенс. Метода анкетирања.. Појединачни или технички методи: метод бројања, метод мерења, метод анкетирања.
Анкета у ужем смислу, интервју и тест. Избор теме истраживања. Рад на пројекту. Сређивање и обрада података до којих се дошло током рада на
истраживачком пројекту. Писање научног рада. Основне форме и стандарди у писању научних радова. Структура научног рада. Презентација
научних радова и учешће на научним скуповима домаћим и страним. Технологија израде и јавна одбрана Мастер радова и Докторских дисертација.
Математичке методе и модели у економији. Модели економских функција, једне и више променљивих. Функција производње. Појам
еластичности функције једне и више променљивих и његова примена. Појам монопола и општи математички модел монополистичке конкуренције.
Временске серије и случајни процеси. Једначине Чемпен-Колмогорова. Стационарност марковљевих ланаца. Теорема Маркова. Ергодичне
једначине. Теорија игара и њене примене у економији. Бескоалиционе игре. Игре са чистом стратегијом. Услов равнотеже и седласта тачка.
Матричне игре са чистом и мешовитом стратегијом. Принцип максиминаа. Комплетно мешовите стратегије. Принцип доминације и редукције.
Решавање матричних игара. Матричне игре и линеарно програмирање. Маркетинг одлучивање базирано на теорији игара. Модели оптимизације
методом Теорије игара. Оптимизација ресурса. Математички модел Теорије игара у оптимизацији еколошког конфликта. Графови и мреже.
Математичка формулација појма графа. Повезаност и неке специјалне класе графова. Тежински графови – мреже. Проблем најкраћег и најдужег
пута. Мрежно планирање. Метод критичног пута. Синтеза стабла најмање дужине. Хамилтонови путеви графа. Динамичко програмирање.
Белманов принцип оптомалности. Примене ДП модела. Софтверска имлементација математичких модела. Вишекритеријумска оптимизација.
Парето оптималност. Издвајање скупа доминатних решења. Метод тежинских коефицијената. Лексикографска метода. Релаксирана
лексикографска метода. Метода е – ограничења. Методе растојања. Интерактивно компромисно програмирање.
Литература
1. Божиновић М.: Линеарна Ееконометрија, Економски факултет Косовска Митровица, 2013.
2.Божиновић М.: Операциона истраживања, Економски факултет Косовска Митровица, 2012.
3.Младеновић З; Петровић П.: Увод у економетрију, Економски факултет Београд. 2003.
4.Стојановић В.: Математичко моделирање, Природно математички факултет Косовска Митровица, 2012.
5. P. Ghauri, K. Grounhaug, Resears Methods in business studies Hall, England, 2005.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 1
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, решавање задатака на рачунару, семинарски радови, тестови, домаћи задаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Практична настава
Колоквијум-и тест
Семинар-и
Поена 60
Завршни испит
Поена 40
10
10
10
30
Писмени испит
Усмени испит
.............
_
40
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Назив предмета:
КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ
Наставник:
Проф. др Радмило Тодосијевић
Статус предмета:
обавезни
Број ЕСПБ
15
Услов: нема
Циљ предмета:
Основни циљ корпоративног управљања је максимизација дугорочне вредности акција унапређењем процеса одлучивања и перформанси
акционарских друштава кроз добро структурисање односа између инвеститора, менаџмента и других учесника (кредитора, купаца,
запослених). Студенти треба да овладају управљачком технологјијом корпорација која је кључ свега па и пословног успеха Због увећаног опсега
међународног пословања проблеми организационе структуре и начина управљања су посебно важни. Сем тога, правци ка међународном развоју
такође треба да буду пажљиво истражени јер могу варирати у зависности од тржишта и земаља. Коначно, треба истражити односе у компанији и
између компанија које теже глобалним стратегијама и суверених држава које обезбеђују тржишта, јер су они међусобно зависни.. Свет постаје све
више интернационалан и то има значајан и дубљи смисао за корпоративну стратегију. Интернационализација и глобализација су међу најважнијим
факторима у пословном окружењу који имају утицај на развој стратегије у 21. веку.
Исход предмета:
Знања и вештине и из њих створене, а у пракси потврђене способности менаџерског реаговања, основна су претпоставка да су студенти овладали
управљачким технологијаама. У свакој зернљи имамо карактеристицно другације социјално, етицко, политицко, економско И легислативно
окрузење, па и корнпаније следствено томе послују у другацијим условирна, сто довоцли до разлицитости понашања истих. Корпоративно
управљање као начин на који се воде корпорације, јос увек није дозивело своју потпуну афирмацију. Корнпарирајући га са другим
проблематикама са којима се срећу компаније, закључујемо да је историја управљања корпорацијом кореспондентна са тежњом да се ефикасно
унапређује и развија владавина компанијом. Све више је законских и других регулатива путем којих се утврђују начини на које корпорација
послује. Од земље до земље тежи се што детаљнијем утврђивању норми пословања..
Садржај предмета:
Генеза корпоративног управљања, Модели корпоративног управљања у развијеним земљама,Једномодни систем корпоративног управљања (онетиер сyстем),развијен у англосаксонским зернљарна (САД, УК, Канада), Двомодни систем корпоративног управљања (тwо-тиер
сyстем),карактеристицан за Нернацку и Јапан, Месовити систем корпоративног управљања, сироко прихвацен у земљама у транзиеији, а у којем
су заступљене карактеристике два горе наведена
модела управљања. Економије у транзицији и корпоративно управљање, Корпоративно управљање и инвестиције Застита (сцреенинг): Деловање
акционара (схарехолдер ацтивисм), Инвестирање у заједнице (цоммунитy инвестинг),Ефикасно распоређивање капитала, интернационализација и
глобализација, Дефинисање и истраживање различитих врста интернационализацје
Компаније у глобалном свету: Ц-Ц-Б парадигма,Корпоративна стратегија и интернационализација , Стратегије медјународног ширења компанија,
Теорије засноване на ресурсима земље, Дијамантска теорија конкурентне предности нација,Теорија ограничене државне интервенције,
Организациони развој који води ка матричној структури, Организациона структура: транснационално решење, Основни облици спољних односа,
Фактори који одређују успех у спољним односима, Заједнички подухвати и Стратешки пословни савези, Односи измедју компанија и земаља.
Механизми корпративног управљања.
Литература:
Основна:
Бабић В. Корпоративно управљање у транзицији, Власништво, контрола И менаџерске компетенције, Економски факултет Крагујевац 2004.
Допунска
OECD Principle ofCorporate Governance, 2004 Edition, www.oecd.org
Типурид, Дарко (ур.) (2008), Корпоративно управљање, Синергија Загреб
Blair, M., Margaret (1995). Ownership and Control: Rethinking corporate governance for the twenty-first century. Washington D.C., The Brookings
Institution.
Радмило Тодосијевић: Стратегијски менаџмент, Економски факултет Суботица 2010, Том 1 одабрана подручја И Том 2
ИФЦ. Корпоративно управљање, Приручник, 2008
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 4
Практична настава: 3
Методе извођења наставе: Еx катедра, презентације, интерактивни метод, анализа студија случајева, активно учешће студената у дискусијама,
индивидуалном и панел раду. Студенти ће одабрати проблем истраживања који ће бити предмет њиховог самосталног или тимског истраживачког
рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Практична настава
Колоквијуми
Семинар-и
Поена
10
20
15+15
15
Завршни испит
Писмени испит
Усмени испит
.............
Поена
25
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Назив предмета:
УПРАВЉАЊЕ КОРПОРАТИВНИМ ФИНАНСИЈАМА
Наставник:
Проф. др Срећко Милачић, Др. Александар Костић, доц
Статус предмета:
Изборни
Број ЕСПБ:
15
Услов: Циљ предмета Предмет представља надоградњу знања из области пословних финансија и управљања инвестицијама уз упознавање
студената са правним аспектима управљања финансијама предузећа у савременим условима пословања. Усмерава студенте у
правцу одговорности према заинтересованим странама кроз економску, друштвену, законску и филантропску одговорност. Анализа
улоге различитих интересних група у процесу корпоративног управљања – акционара, директора, менаџера, државе, повериоца,
запослених. Оспособљавање студената да самостално тумаче кретања у односу агената и њихових принципала. Анализа утицаја
корпоративног управљања на пословне перформансе предузећа. Анализа суштине интерних и екстерних механизама корпоративног
управљања Изучавање система корпоративног управљања и садржине кодекса најбоље праксе упоредном методом искустава
држава чланица Европске уније, са посебним освртом на корпоративно управљање у Србији.
Исход предмета
Оспособити студенте за правилно тумачење теорије и праксе корпоративног управљања и извора права корпоративног управљања,
определити се за правилан модел управљања корпорацијом и овладати вештином савладавања основа политике управљања
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и врсте корпорација, карактеристике корпорација, основе корпоративног управљања, суштина и реформа корпоративног
права, модели корпоративног управљања, Европска компанија, кључни учесници корпоративног управљања: акционари,
повериоци, запослени, директори, менаџмент компаније, основна структура управљања, развој и примена принципа и кодекса
корпоративног управљања, утицај корпоративног управљања на пословне перформансе, интерни и екстерни механизми
корпоративног управљања, теоријски аспекти система корпоративног управљања.
Практична настава:
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад, Анализа примера из теорије и стручне праксе корпорагивног
управљања, анализа британског и немачког модела корпоративног управљања, анализа корпоративног управљања у Србији
Литература
1) Раденковић-Јоцић, Д., Анатомија корпоративног права, СКЦ, Ниш, 2007;
2) Група аутора, Унапређење корпоративног управљања, Центар за либерално-демократске студије, Београд, 2003;
3) Kotler, P. and L. Nancу, ДОП – Друштвено одговорно пословање, МЕП Консулт, Загреб, 2009;
4) Омазић, М., Збирка студија случаја друштвено одговорног пословања, ХРПСОР, Загреб, 2012.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 4
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе
Дискусија, анализе студије случаја, презентације у Power point-у, упоредна анализа кодекса најбоље праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испт
10
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
10
поена
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Назив предмета:
ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ У СТРАТЕГИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ
Наставник:
Статус предмета:
Број ЕСПБ:
Услов:
Проф. др Славиша Трајковић
Изборни
15
Циљ предмета
Упознавање студената са савременим система вешташке интелигенције и могућностима које нуди савремена информациона
технологија у доношењу стратегијских одлука. Посебан акцентат је дат на експертне системе као најкомерцијалнију област
вештачке интелигенције, и њихову примену у управљању економским системима.
Исход предмета
Са стеченим теоретским и практичним знањем из овог предмета, студенти ће бити оспособљени да самостално примењују технике
вештачке интелигенције и експертних система у стратегијском управљању и доношењу стратегијских одлука, уз коришћење
савремених рачунарских средстава и нове информационе технологије
Садржај предмета
Информациона технологија у пословном одлучивању.Вешташка интелигенција и интелигентни информациони системи. Области
вештачке интелигенције. Класе интелигентних ИС –а. Рачунарска подршка процесу доношења одлука.Експертни системи у
пословним информационим системима. Основне карактеристике ЕС-а. Структура ЕС-а. Категорије ЕС-а. Организација
функционисања ЕС-а. Пројектовање и изградња ЕС-а. Улога ЕС-а у стратегијском управљању. Примери примене ЕС-а у
стратегијском управљању. ЕС у економији.Перспективе примене ЕС-а у доношењу пословних и статегијских одлука.
Препоручена литература
1. Проф. др Славиша Трајковић: „ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ У СТРАТЕГИЈСКОМ УПРАВЉАЊУ“, Економски факултет-Косовска
Митровица, 2009. година.
2. С. Трајковић, Н.Ђокић, ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У МЕНАЏМЕНТУ, Економски факултет-Косовска Митровица, 2013.
година
3. Ј.Солдић – Алексић, ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА ПОСЛОВНО ОДЛУЧИВАЊЕ, Економски факултет Београд, 2001. године
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 4
Практична настава:
Теоретска и практична настава се изводе у сали рачунарског центра, са презентацијама теоретских и практичних основа коришћења
савремених информационих технологија у форми експертних система у пословном одлучивању.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Начин провере знања могу бити различити :
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Практична настава
Колоквијум-и тест
Семинар-и
Поена
Завршни испит
Писмени испит
Усмени испит
.............
Поена 40
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Назив предмета:
ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ
Наставник или наставници:
Проф. др Владан Павловић
Статус предмета:
Изборни
Број ЕСПБ:
15
Услов:
Циљ предмета:
Глобални програм предмета Финансијско извештавање треба да студентима омогући дубље размевање проблематике финансијског
и пословног извештавања, домете и ограничења финансијског извештавања, међузависности и условљеност финансијских и
нефинансијских информација, као и овладавање инструментима финансијске анализе. Поред наведеног, студенти треба да разумеју
улогу и значај екстерне ревизије као и да разумеју концепте, принципе и стандарде ревизије.
Исход предмета:
Исход изучавања предмета Финансијско извештавање огледа се у стицању теоријских и апликативних знања, односно разумевање
садржине као и принципа састављања редовних и специјалних финансијских извештаја као и разумевање њихових ограничења.
Поред наведеног, студенти треба да овладају инструментима финансијске и пословне анализе, као и да разумеју примену принципа
и стандарда ревизије.
Садржај предмета
Биланс као основни финансијски извештај; Извештај о успеху као основни финансијски извештај; Извештај о новчаним токовима
као основни финансијски извештај; Напомене уз финансијске извештаје; Funds flow извештаји; Извештај о пословању; Извештај о
одрживом развоју; Извештај о корпоративном управљању; Анализа финансијских извештаја; Финансијски извештаји који се
састављају у посебним приликама (Биланс оснивања, Биланс промене правне форме, Биланс фузије, Биланс санирања, биланс
раздвајања, Биланс ликвидности, биланс поравнања, стечајни биланси), Консолидовани финансијски извештаји, Ревизија
финансијских извештаја
Теоријска настава: билансна начела, оквир за прирпемање и приказивање финансијских ивештаја, МРС/МСФИ, повод за
састављање, суштина, структура и садржина специјалних биланса, концепти и принципи ревизије.
Практична настава: Примена МРС/МСФИ, састављање редовних финансијских извештаја, читање финансијских и пословних
извештаја, примена инструмената финансисјке анализе, састављање специјланих биланса, примена МСР.
Препоручена литература
1.Међународни стандарди финансијског извештавања (24 књиге), IFAC, превод: СРРС, Београд, 2010
2.Hayes, R., Shildner A., Dassen, R., Wallage, P., Principles of auditing: An international Perspective, McGraw-Hill International
(UK) Limited, 1999
3.Шкарић-Јовановић, К., Спасић, Д., Специјални биланси, Економски факултет Београд, 2012
4.Elliott, B., Financial Accounting, Reporting and Analiysis, International Edition, Finanical Times Pretice Hall, 2006.
5.Међународни стандарди и саопштења ревизије, контроле квалитета, прегледа, осталих уверавања и сродних услуга,
IFAC, превод: СРРС, Београд, 2011
Број часова
наставе
активне
Теоријска настава: 4
Практична настава: 0
Методе извођења наставе
Усмено излагање, дискусије, презентације, тест методе и методе вежбања. Наставни модалитети инкорпорирају: анализу случајева,
пројектне задатке, есејска питања, писмене вежбе, семинарске радове, менторски рад и видео презентације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Назив предмета:
ИНТЕГРИСАНО УПРАВЉАЊЕ ТРОШКОВИМА
Наставник:
Проф. др Љиљана Ј. Арсић, Проф. Др Радмила Мицић
Статус предмета:
Изборни
Број ЕСПБ:
15
Услов:
Циљ предмета
Циљ педмета је да студенти стекну релевантна теоријска и практична знања из области интегрисаног управљања трошковима. У
оквиру одабраних тема дају се одговори на питања са којима се суочавају предузећа и менаџери у свом настојању да остваре
основни принцип репродукције, тј. да остваре максималне резултате уз минималне трошкове.
Исход предмета
Студенти ће бити информисани о улози и значају управљања трошковима у савременим условима пословања, управљању
трошковима и конципирању стратегије трошковног лидерства, кроз упознавање са класичним системима обрачуна и управљања
трошковима али и савременим концептима, методама и техникама обрачуна трошкова.
Садржај предмета
Садржај предмета
• Менаџмент савременог предузећа,
• Управљање трошковима предузећа – стратегија трошковног лидерства,
• Информациона подршка управљању трошковима,
• Савремени концепти, методе и технике обрачуна трошкова,
• Класични системи обрачуна и управљања трошковима,
• Концепт управљања на бази активности,
• Концепт управљања на бази циљних трошкова,
• Концепт управљања на бази трошкова животног циклуса,
• Концепт управљања на бази ланца вредности,
• Концепт управљања на бази каизен трошкова,
• Интегрисаност стратегије трошковног лидерства у стратегију конфронтације.
• Управљање трошковима квалитета.
Практична настава:
Практична настава заснива се на изради студије случаја, која је базирана на проблематици контроле и управљања трошковима у
конкретним предузећима.
Литература
Bloher, E., Chen, K., Lin, T., «Cost management: a strategic emphasis», Irwin McGraw Hill,
Chicago, 2000.
John K. Shank, Cases in Cost Management: A Strategic Emphasis / Edition 2, Thomson/South-Western, 2006
Chen, Kung, Cases and Readings for Cost Management - 3rd Edition, Irwin-McGraw Hill
Edward Blocher, Edward . Blocher, Kung H. Chen, Cases and Readings for Use With Cost Management,McGraw-Hill Higher
Education, 2001.
Edward Blocher,Cases and Readings for Use with Cost Management: A Strategic Emphasis, McGraw-Hill Higher Education, 2004.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 4
Практична настава: 0
Методе извођења наставе
Предавања, дискусије, студије случајева, итд.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Практична настава
Колоквијум-и
Семинар-и
Поена
5
5
30
20
Завршни испит
Писмени испит
Усмени испит
Поена
40
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Назив предмета:
УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ
Наставник или наставници:
Проф. Др Александар Доганџић
Статус предмета:
Изборни
Број ЕСПБ:
15
Услов:
Циљ предмета
Да се полазници обуче за идентификацију, мерење, процену, управљање и контролу финансијских ризика. Предмет се фокусира
на модерне квантитативне методе мерења и оквире управљања финансијским и другим ризицима са којима се суочавају
финансијске институције. У оквиру наставе се изучавају тржишни ризици – девизни ризик, ризик каматне стопе, ризик цене робе и
ризик цене акција, (вредност у ризику, тржишна волатилност, очекивани губици, тестирање стресних ситуација, сценарио анализе,
тестирање већ насталих дешавања), кредитни ризик (на нивоу дужника, на нивоу трансакције, на нивоу портфолија, рејтинг модели,
тржишни модели, кредитни деривати), ризик ликвидности, оперативни ризик и управљање регулаторним и економским капиталом
(капитал у ризику).
Исход предмета
Самостална идентификација изложености ризицима, њихова квантификација и избор оптималних метода и избор оптималних
метода и инструмената за заштиту од ризика.
Садржај предмета
Теоријска настава
Обележја савремених финансијских тржишта, Разноврсност тржишног материјала - инвестиционе алтернативе; Обвезницедужнички облик хартија од вредности; Акције - власнички облик хартија од вреднпсти;Управљање ризицима улагања у акције и
обвезнице - Ризик и неизвесност,Активности управљања ризиком, Идентификација ризика, Квантификација ризика, Базични
ризици улагања у хартије од вредности, Специфични ризици улагања у акције, Специфични ризици улагања у обвезнице;Посебност
ризика на тржиштима у развоју; Савремена портфолио теорија и фокусирано инвестирање; Модели за одређивање цена и вредности
на финансијским тржиштима у функцији формирања портфолиа; Стратегије и структуирање улагања у хартије од вредности;
Прогностички модели за оцену пословне изврсности, бонитета и абнкротства;Берзе и берзанске кризе; Акције, обвезнице и ризици
на финансијском тржишту Србије
Практична настава
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад, Активно присуство и учешће на часовима предавања и вежби,
Колоквијуми, Израда практичног семинарског рада и његова усмена презентација, Групне активности студената – анализа
случајева из праксе
Препоручена литература
1. Муминовић, С., Милићевић, Л., Зеремски, А., "Ризици улагања у акције и обвезнице", Економски институт Београд, 2013.
2. Жиравац Младеновић, М., 2013. "Менаџмент финансијских ризика" уџбеник, Бања Лука, Универзитет за пословни инжењеринг и
менаџмент
3. Петерлин, Јожко и Маријана Младеновић. 2007. "Финансијски инструменти и менаџмент финансијских ризика".Бања Лука:
Универзитет за пословни инжењеринг и менаџмент.
4. Smithson, W. Charles. 2004. Managing financial risk. Chicago.
Број часова активне наставе 4
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Начин провере знања могу бити различити :
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Практична настава
Колоквијум-и тест
Семинар-и
Поена 60
10
20
20
10
Завршни испит
Писмени испит
Усмени испит
.............
Поена 40
40
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Назив предмета:
СТРАТЕГИЈСКИ ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
Наставник:
Проф. др Срећко Милачић
Статус предмета:
Изборни
Број ЕСПБ:
15
Услов: Циљ предмета Предмет Стратегијски финансијски менаџмент је осмишљен као виши курс из области пословних
финансија који студентима треба да пружи разумевање узрочно последичних релација између корпоративне стратегије,
финасијске стратегије и политике, корпоративног управљања и процеса креирања вредности за власнике предузећа.
Исход предмета
• Rазумевање стратегијског значаја финансијског менаџмента у пословању корпоративног предузећа;
• Стечена знања за вредновање стратегијских финансијских одлука;
• Овадавање вештином анализе међузависности ризика и приноса појединачних инвестиција и портфолиа инвестиција;
• Стечена знача о утицају изабране дивидендне политике на вредност предузећа;
• Овладавање вештином доношења одлука о међународном финансијском пословању.
Садржај предмета
Теоријска настава
I Финансијски систем предузећа, глобално пословно окружење и стратегијски финансијски менаџмент
II Концепт вредности у стратегијском финансијском менаџменту
III Ризик и принос
IV Доношење стратегијских инвестиционих одлука
V Дивидендна политика
VI Корпоративно реструктурирање и конкурентска способност предузећа
VII Инвестиције, креирање вредности за акционаре и системи компензације менаџера
VII Управљање међународним пословним финансирањем
Практична настава:
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Анализа дивидендне политике на примеру предузећа из развијених тржишних економија и српских предузећа; Политика
задуживања корпопративног предузећа (студија случаја), Анализа модела kорпоративног реструктурирања на примеру
српских предузећа; Инвестиције и креирање вредности за акционаре (студија случаја).
Литература
1. Е. Петровић, К. Денчић-Михајлов (2007), Пословне финансије - дугорочни аспект финансијских улагања, Економски
факултет, Ниш
2. Микеревић Д. (2005), Стратешки финансијски менаџмент, Економски факултет у Бањој Луци, Бања Лука
3. Станчић П. (2006), Савремено управљање финансијама предузећа, Економски факултет, Крагујевац
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 4
Вежбе: 0
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе
Дискусија, анализе студије случаја, презентације у Power point-у, упоредна анализа кодекса најбоље праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испт
50
10
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
10
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Назив предмета:
СТРАТЕГИЈСКИ МАРКЕТИНГ
Наставник:
Проф. др Јагош Зеленовић, проф. др Тања Вујовић
Статус предмета:
Изборни предмет
Број ЕСПБ:
15
Услов: нема
Циљ предмета
Оспособљавање кадрова за обављање комплексних теоријских и практичних задатака из домена стратегијског маркетинга
у предузећима, друштвеним организацијама и институцијама.
Перманентним иновирањем знања допринети стварању квалитетних кадровских ресурса, који би се оспособили за
адекватан допринос динамичнијем развоју тржишног привређивања, предузетништва и трансформације привреде и
друштва.
Исход предмета
Оспособљеност на теоријском и практичном плану за иновирање, праћење и примену најновијих светских достигнућа у
домену теорије и праксе стратегијског маркетинга. Оспособљавање кадрова за обављање стратегијске маркетиншке
анализе: SWOT и рацио анализе, анализе тржишта и окружења, анализе купаца и конкуренције; за стратегијско
усмеравање и формулисање маркетинг стратегија: сегментацију тржишта, таргетирање и позиционирање; избор
адекватних стратегија: стратегије лидера, пратиоца, изазивача или нишера, као и за стратегијско усмеравање маркетинг
микса; евалуацију стратегија путем финансијских и нефинансијских критеријума; те имплементацију изабраних
стратегија и контролу њиховог спровођења.
Садржај предмета
Полазећи од чињенице да је маркетинг стратегија централно питање управљања маркетингом и да одлуке у стратегијском
маркетингу имају дугорочне последице на стратегијску позицију предузећа, садржај предмета је тако конципиран да
студенте упозна са савременим тенденцијама теорије и праксе стратегијског маркетинга. То се првенствено односи на
усклађивање потенцијала предузећа са потребама тржишта, прилагођавање понуде, спектар маркетинг стратегија и
претпоставке успеха стратегијске акције. У фокусу су, пре свега: стратегијско планирање маркетинг активности,
идентификовање тржишних могућности, стратегијски приступи рзвоју нових производа, приступи у стратегији понуде на
тржишту, стратегијски приступ формирању цена, као и стратегије одржавања и повећања тржишног учешћа, стратегије
сегментације тржишта, стратегије диференцирања понуде, стратегијска улога марке и др. Посебна пажња посвећује се
улози маркетинга у процесима глобализације светске привреде и транснационалној маркетинг стратегији.
Препоручена литература
1. Милисављевић, др Момчило, Стратегијски маркетинг, треће издање, ЦИД Економског факултета у Београду,
2010.
2. Ferrel C.O. Hartline, M., Marketing Strategy, Text and Cases, 6th Edition, South-Western, Cengage Learning, 2012.
3. Kotler P. аnd G. Armstrong, Principles of Marketing, ninth edition, Prentice Hall International Inc, Upper River, N.J.
2001.
4. Wilson R.M.S., Strategic Marketing Managament, planning, implementation and control, Third edition,
Butteworth/Heineman Ltd. Oxford, 2005.
5. Cravens W.D. and N.E. Piercy, Strategic Marketing, ninth edition, Mc Grow-Hill/IRWIN, Boston, 2008.
Број часова активне наставе:
Теоријска настава: 4
Студијски истраживачки рад:
Предавања, групне презентације. Тематски проблемски разговори са експертима и привредницима. Студије случајева.
Приступни радови. Колоквијуми. Семинарски радови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
Поена 60
Завршни испит
0
Посећеност предавањима
10
Активност у групама за дискусију
20
Усмени испит
40
Есеј
30
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Назив предмета:
УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА И КОНКУРЕНТСКА ПРЕДНОСТ
Наставник:
Проф. др Звездан Ђурић
Статус предмета:
изборни
Број ЕСПБ:
15
Услов:
Циљ предмета
Овладати појмовима управљања пословним променама као нарочито важном менаџерском компетенцијом. Схватити зашто су
флексибилност и прилагодљивост на промене пословних процеса конкурентска предност и предуслов опстанка предузећа.
Сазнати важност системског праћења трендова и дугорочних предвиђања на тржишту и правовременог реаговања менаџмента на
промене у окружењу. Како да се менаџмент постави при различитим врстама промена? Како придобити све људе за промене и
нове начине рада? Како мотивисањем радника што лакше остварити корпоративне циљеве предузећа и конкурентску предност?
Исход предмета
Изузмемо ли смрт и порез, једино је потпуно предвидиво да ће се ствари променити. Управљање променама и конкурентска
предност је важан фактор успеха, посебно у турбулентном окружењу са којим се данас суочавају менаџери. Овај предмет нуди
корисне методе, алате и технике за савладавање основних вештина које савремени менаџери и предузећа требају да поседују.
Предмет полази од указивања на потребу промена у организацијама, основних теоријских поставки за савладавање промена,
концепата промена, различите моделе (фазе) за спровођење промена и наводи начине којима се могу савладати отпори који се
готово увек јављају приликом спровођења промена. Такође, посебан значај се даје улози коју менаџери имају у целом процесу.
Промене, купци и конкуренција – творци су новог пословног окружења. Предмет је конципиран тако да на предавањима студенти
треба да стекну адекватну теоријску основу и базичну логику раимишљања коју ће уз одговарајуће студије случаја и радионице
развијати кроз разговор и самостални истраживачки рад.
Овај предмет је намењен свим онима који желе сазнати зашто су промене неопходне / зашто се уопште дешавају, како се успешно
спроводе и шта је потребно учинити да промена буде добро прихваћена и да предузеће оствари конкурентску предност на
тржишту.
Садржај предмета
Теоријска настава: Промене и трендови нове пословне реалности, промене и предузеће, промене и менаџмент, промене и
запослени; фазе, обухватност и обим промена; заповести промена, отпор променама, пословни процеси и промене, реинжењеринг
пословних процеса као алатка промена, економске кризе као промене, стратегијски менаџмент и менаџмент промена, промена
перцепције новог света бизниса као основ за развој Србије. Конкуренција ка о креатор новог пословног окружења, анализа
конкуренције, SWOT анализа, модели и примери SWOT анализа, истраживање конкурената, конкурентска предност, извори
конкурентске предности, стратешка партнерстава као конкурентска предност, креирање вредности, конкурентске позиције.
Практична настава: Практична настава одвија се кроз студије случаја и самостални истраживачки рад.
Литература
1. Ђурић, З., Реинжењеринг пословних процеса, БПШ висока школа струковних студија, Београд, 2013.
2. Ђурић, З., Стратегијски менаџмент, БПШ висока школа струковних студија, Београд, 2009.
3. Michael E. Porter, Конкурентска предност- постизање и одржавање врхунског резултата, МАСМЕДИА, Загреб,
2008,
4. Комазец, Г., Лазаревић-Петровић, С., Управљање ратвојем предузећа, Мегатренд универзитет, Београд, 2007
5. Адижес, И., Управљање променама, Асее, Нови сад, 2007.
6. Colin A. Carnell, Managing Change in Organizations, 5th ed., Essex: Pearson Education Limited, 2007.
7. Burnes Bernard, Managing Change, Prentice Hall, Fourth Edition, 2004.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 4
Практична настава: 0
Методе извођења наставе
Наставни рад са студентима одвија се у виду предавања, истраживачког рада, студија случаја и консултација. Теоријска настава
допуњава се практичним примерима за сваку наставну јединицу, како би се стечена знања могла лакше применити у пракси.
Студенти се активно укључују у наставни процес кроз разговоре, израде домаћих и семинарских радова, писањем есеја и др.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
Посећеност предавањима
10
Писмени испит
Активност у групама за дискусију
10
Усмени испит
60
Есеј
20
.............
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Назив предмета:
МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
Наставник:
Проф. Др Драгана Миленковић, проф. др Мирјана Маљковић
Статус предмета:
Изборни
Број ЕСПБ:
15
Услов:
Циљ предмета
Свет постаје све више интегрисан, а земље све више међузависне. Компаније доносе одлуке о производњи , инвестицијама и
развоју производа на темељу захтева глобалних тржишта. Предмет међународно пословање предузећа има за циљ да на
овом нивоу студија на модеран и свеобухватан начин упозна студенте и све полазнике са међународним пословањем
предузећа на глобалном тржишту.
Ако је на основним студијама циљ предмета био разумевање контекста функционисања међународног пословања
предузећа, онда је за овај ниво студија логичан циљ разумевање елемената и функционисање међународног пословног
управљања.
Исход предмета
Након савладавања материје и усвајања одређених знања из предмета Међународно пословање предузећа повећавају се
укупне компетенције студената, будућих менаџера и за ово подручје привредне активности, како би се лакше укучили у свет
економије и међународног пословања.
Изучавање садржаја ове дисциплине има за циљ да пружи студентима одговарајућа знања и вештине за решавање сложених
међународних пословних проблема. То су важни исходи изучавања овог предмета -разумевање специфичности
међународног пословног управљања у односу на управљање локалном компанијом. Обављање међународних активности
захтева од тих компанија специфичне стратегије и структуре. Садржај овог дела чини: анализа иностраних тржишта, избор
начина наступа, управљање маркетинг активностима, управљање производним активностима, као и управљање људским
ресурсима
Садржај предмета
Теоријска настава
Имајући у виду образовни циљ и очекиване исходе, структуру предмета међународно пословање предузећа чини:
Планирање и организација међународних активности, Анализа међународних могућности, Међународна конкуренција,
Избор начина наступа, Маркетинг и инструменти маркетинга у међународном пословању, Међународне димензије
производње, Међународно управљање људским ресурсима. Нагласак је на специфичностима међународног пословног
управљања у односу на управљање локалном компанијом. Обављање међународних активности захтева од тих компанија
специфичне стратегије и структуре.
Практична настава
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад, Активно присуство и учешће на часовима
предавања и вежби, Два колоквијума, Израда практичног семинарског рада и његова усмена презентација, Групне
активности студената – анализа случајева из праксе
Литература
1. Б. Ракита, Међународни бизнис и менаџмент, ЦИД, Економски факултет у Београду, 2013,
2. M. Гргић, В. Билас, Међународна економија, Lares plus, Загреб, 2008.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 4
Практична настава: 0
Методе извођења наставе
Настава се реализује коришћењем поwер поинт презентација, коришћење актуелних дијалошких метода, активно учешће
студената у току наставе – кроз питања, коментаре, анализа пословних случајева из праксе, презентације семинарских
радова студената након стицања основних знања из предмета итд.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
Активност у току предавања
Практична настава
Колоквијум-и
Семинар-и
5
5
30
10
Писмени испит
Усмени испит
50
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Назив предмета:
УПРАВЉАЊЕ ПЕРФОРМАНСАМА ПРЕДУЗЕЋА
Наставник или наставници:
Проф. др Љиљана Ј.Арсић
Статус предмета:
Изборни
Број ЕСПБ:
15
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је упознавање студената са проблематиком мерења перформанси предузећа у условима кризе и
рецесије. Мерење перформанси захтева добро познавање финансијских и нефинансијских показатеља који утичу на квалитет
пословања предузећа.
Исход предмета
Упознавање са традиционалним и савременим мерама перформанси, са њиховим теоријско методолошким основама,указивање
на основне предности и недостатке појединих система показатеља и концепата и критички преглед њихове примене у пракси,
те на основу тога дизајнирање и управљање селектираним портфолиом мера перформанси предузећа.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Предузеће у савременом пословном окружењу
2. Менаџмент предузећа и рачуноводствено-инфомациона пордшка
3. Теоријско методолошке основе перформанси предузећа
4. Meрење перформанси предузећа
5. Традиционалне мере перформанси предузећа
6. Савремене мере перформанси предузећа
7. Дизајнирање и управљање селектираним портфолиом мера перформанси предузћа
Практична настава
Практична настава заснива се на изради студије случаја, која је базирана на проблематици контроле и управљања
перформансама у конкретним предузећима.
Препоручена литература
1. Арсић, Љ., Милићевић, З., Премовић, Ј., Интегрални модели мерења корпоративних перформанси, Економски погледи,
НИЦЕФ, Економски факултет Приштина-Косовска Митровица, 1/2011, стр 79-90.
2. Домановић, В., Ефикасност система мерења перформанси у условима свременог пословног окружења, Економски
хоризонти, Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, Јануар-април 2013, свеска1, стр. 31-44
3. Малинић, С., Управљачко рачуноводство, Економски факултет, Крагујевац, 2008. стр.3-46, 57-68,399-406.
4. Фигар,Н., GRASP модел управљања перформансама предузећа – карактристике, методологија домети и импементација,
Рачуноводство, бр. 7 и 8/2010., стр. 27-36.
5. Пешељ Б., Мерење перформанси предузећа, Центар за издавачку делатност, Економски факултет Београд, 2006.
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Теоријска настава: 4
Предавања, израда студије случаја, израда приступног рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Практична настава: 0
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Назив предмета
ЕЛЕКТРОНСКО БАНКАРСТВО
Наставник:
Проф. др Јелена Божовић
Статус предмета:
Изборни
Број ЕСПБ:
15
Услов
Циљ предметa
Разумевање суштине и ефеката функиционисања електронских система банкарства у финансијском сектору, сегменту функционисања
финансијских тржишта; корпоративном сектору и сектору становништва. Подразумева примену нових, дигиталних технологија над
ауторизованим пословним трансакцијама нкарству.
Исход предмета
Оспособљавање студената да препознају предности и могућности усвајања електронског банкарства и начине њихове примене у
савремено опремељеним банкама. Проучавање овог предмета омогућиће студентима усвајање и располагање високоспецицијализованим
знањима. Студенти се оспособљавају за рад у електронским финансијским институцијама за послове имплементације различитих
модалитета електронског система плаћања, финансијских анализа, као и за послове везане за технологију електронског пословања, а у
исто време на ускладјивање улагања и користи кроз смањење трошкова и повећање ефикасности пословања.
Садржај предмета
 Наставни садржај предмета обезбедјује надоградњу основног фонда знања стеченог на мастер економским студијама у области
банкарског менаџмента и политике функционисања финансијских институција тржишта и инстумената.
 Садржај предмета:
1. Концепт система електронског банкарства
2. Основни елементи система плаћања;
3. Инфраструктура система;
4. Проблеми сигурности и заштитне мере,
5. Дистибуциони системи електонског банкарства,
6. Системи плаћања великих вредности,
7. Системи плаћања малих вредности;
8. Институционална регулативе електронског банкарства,
9. Системи електронског банкарства у ЕУ;
10. Системи електронског банкарства у домицилној банкарској пракси.
Препоручена литература
1. Емилија Вуксановић, Електронски системи плаћања, Крагујевац
2. Elena Beccalli, IT and European Bank Performace, Palgrave Macmillan, 2007.
Број часова активне наставе:
Методе извођења наставе
Теоријска настава: 4
Студијски истраживачки рад:
1.Предавање, теоријска сазнања, употреба видео презентација.
2. Вежбе, дискусије, студије случајева,
Могућност израде финалног рада омогућава прилагодјавање потребама савремено технолошки опремљене банкарске инстидуције.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 50
Завршни испит
Поена 50
Посећеност предавањима
10
Практичне вежбе
10
Усмени испит
50
Колоквијум
10
Семинарски раг
20
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Назив предмета:
OРГАНИЗАЦИОНИ ДИЗАЈН И ПОНАШАЊЕ
Наставник или наставници:
Проф. др Радмила Мицић
Статус предмета:
Изборни
Број ЕСПБ:
15
Услов:
Циљ предмета
Циљ овог предмета јесте да докторантима омогући темељно упознавање са савременим трендовима, концептима, теоријама и
проблемима у области организационог дизајна и организационог понашања. Разумевање значаја дизајнирања организација,
организационих промена и развоја, узрока и последица понашања људи у организацији, омогућиће студентима да знања и стечене
вештине из ових области директно примене у пракси и будућим истраживањима у областима организационог дизајна и организационог
понашања.
Исход предмета
Похађањем предмета Организациони дизајн и понашање студенти ће стећи способности повезивања основних знања о креирању, мењању
и управљању организацијама и људима са вештинама и способностима решавања конкретних проблема у пракси уз примену научних
метода. Студенти ће бити свесни значаја праћења савремених трендова из окружења и њиховог утицаја на креирање савремених
организационих форми и развоја нових вештина и способности менаџера за успешно функционисање и вођење организација.
Садржај предмета
Теоријска настава
Савремени трендови у окружењу и њихов утицај на дизајнирање организације; класичне и савремене организационе структуре;
организација радних места; управљање људским ресурсима; организационе промене и развој; природа мрежних односа као савремене
форме организационог дизајна; савремена истраживања организационе и националне културе; савремене теорије вођства и вештине
менаџера; изазови менаџмента у 21. веку - пословна етика, друштвена одговорност, управљање различитостима; међукултурални
менаџмент, дизајн и понашање у међународном окружењу; организација која учи и управљање знањем; улога лидера у вођењу група,
тимова, виртуелних тимова.
Практична настава
Вежбе, илустрације, симулације и игре, дискусија случајева из праксе, презентације; семинарски рад и истраживачки студијски рад.
Препоручена литература
1. Daft, R. L., (2007) Understanding the Theory and Design of Organizations, Thomson South-Western, Mason
2. Jones, G. R., (2004) Organizational Theory, Design and Change, Prentice Hall, New Jersey
3. Mullins, L., (2002) Management and Organizational Behavior, Prentice Hall, Harlow
4. Certo, S. C. Certo, S. T., (2010) Модерни менаџмент, Мате, Загреб
5. Robbins, S. P., udge, T., A., (2010) Организацијско понашање, Мате, Загреб
6. Daft, R., L., (2006) The New Era of Management , Thomson South-Western, Mason
7. Bennis, W., (2003) Leaders: Strategies for Taking Charge, Harper Business, New York
8. Trompenaars, F., (1994) Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Global Business, Irwin, New York
9. Јанићијевић, Н., (2007) Управљање организационим променама, ЦИД Економског факултета, Београд
10. Goold, M., Campbell, A., (2002) Designing Effective Organizations, Jossey Bass
11. Lipnack, J., Stamps J., (2000) Virtual teams: People Working Across Boundaries With Technology, John Wiley and Sons, Inc., Canada
12. vancevich, J., Konopaske, R., Matteson, M., (2005) Organizational Behavior and Management, McGraw Hill Irwin, Boston
13. Nonaka, I., Toyama, R., Byosiore, (2001) A Theory of Organizational Knowledge Creation: Understanding the Dynamic Process of
Creating Knowledge, Handbook of
Organizational Learning and Knowledge, Oxford University Press
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 4
Практична настава:
Методе извођења наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Начин провере знања могу бити различити :
Предиспитне обавезе
Активност у току предавања
Практична настава
Колоквијум-и тест
Семинар-и
Поена 60
Завршни испит
Писмени испит
Усмени испит
.............
Поена 40
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, Колашинска 156
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
КЊИГА ПРЕДМЕТА
Download

Knjiga predmeta