od
i
Moderno poduzeće danas možemo definirati kao
međusobno povezani informacijski sustav
Moderno upravljanje poslovanjem omogućeno je
upotrebom centralne baze podataka
Ovaj informacijski koncept temelji se na sofware-u za
upravljanje proizvodnjom što omogućuje revoluciju
na području organizacije i kontrole poslovnih procesa
Spomenuti zahtjevi se ispunjuju:
Obuhvatom podataka o artiklima, modelima i alatima
i radnim planovima
preko
ponuda, kalkulacija, naloga,
određivanje rokova, planiranja, kontrolinga
upravljanje materijalima, kontrola kvalitete, laboratorij,
izvješća o ispitivanju
pa sve do
Izrade računa i otpremnice sa mnogim korisnim i
u praksi korištenim funkcijama.
je modularan i lako se prilagođava
strukturi poduzeća
je posebno prilaogođen zahtjevima i
potrebama ljevaonica.
ima optimiziranu bazu podataka i
odlikuje ga praksi pogodna softverska struktura.
posjeduje kompatibilnost s ostalim
programima poput (SAP; FIBU; BDE; Waage; Labor).
FoundPlan postoji u sedam varijanti:
» FoundPlan – za ljevaonice (ljevanje pomoću pjeska)
SMALL – mala verzija
STANDARD – standardna verzija
BIG – velika verzija
» FoundPlan – za kokilni i tlačni ljev
» FoundPlan – centrifugalni ljev
» TradePlan – trgovinsko poslovanje
» SmithPlan – za željezare
» MachinPlan – za obradne centre
» PlastPlan – za ljevaonice plastike
U opciji sa ili bez modula za
podršku mehaničkoj obradi
Sistemski zahtjevi
»
»
»
»
»
Intel Pentium III ili bolji
Min. 3 GB RAM
Min. 1 GB tvrdi disk
Windows Server 2003 ili bolji
Windows Terminal
Donosi sljedeće prednosti:
1. Povećanje kapaciteta čak do 15% kroz optimizirano
korištenje strojeva i opreme
2. Poboljšanje isporuka zbog boljeg upravljanja rokovima
3. Smanjenje troškova osoblja u upravi i do 50%
4. Smanjenje škarta do 1% kroz efektivno upravljanje
kvalitetom
5. Omogućeno je bolje praćenja narudžbi kupaca
6. Poslovni knowhow neovisan od osoblja
U nastavku prezentacije sljedi prikaz bitnih funkcija i
modula programa FoundPlan.
*
Podaci korišteni u ovoj prezentaciji su simbolični i koriste
se isključivo kao primjer poslovnih procesa iz praksi.
*
Bilo bi nam zadovoljstvo ukoliko bi smo vam izradili ponudu
za besplatnu prezentaciju programa FoundPlan i njegovih
detaljnih mogućnosti.
FoundPlan
Struktura Izbornika
Menu sa strukturom
pojedinih modula
FoundPlan
Struktura Izbornika
Osnovni podaci
Matični podaci
Unos naloga
Proizvodnja
opcija
Uprav. materijalima
Skladište
opcija
Kontrola kvalitete
Račun / Otpremnica
Statistika
Pomoćni podaci
FoundPlan
Struktura Izbornika
Padajući meni pruža pristup
dodatnim podizbornicima
Osnovni podaci
Struktura Izbornika
Podaci o artiklima
opcija
Trgovačka roba
Plan proizvodnje
opcija
Alati
nur bei Druckguss
opcija
Komore
nur bei Druckguss
Materijal
Sirovine
Arhiva dokumenata
Tehnološki podaci
Upravljanje alatima
Osnovni podaci
Artikli
Funkcije traženja i filtera
Tabela sa svim artikima
Pomoć
Ispis izvješća
Kartica sa svim relevantnim podacima
Osnovni podaci
Artikli
Kartica sa svim podacima
Podaci o artiklu
Podaci o modelu
Broj komada
Dodaci
Plan izrade jezgri
Plan formanja
Čistiona/Obrada
Ponude
Osnovni podaci
Artikli * Podaci o modelu i alatima
Oznaka modela
Moguća je dodjela više modela
i alata pojedinom artiklu.
Status i raspoloživost modela
Osnovni podaci
Artikli * Trajanje Modela/Alata
Podaci o modelu
Automatski izračun
Trajanja modela
Osnovni podaci
Artikli * Podaci o jezgrama
Izrada jezgara
Dodjela strojeva
Planiranje rada
Osnovni podaci
Artikli * Podaci o formanju
Plan rada
Oznaka modela
Dodjela stroja
Pojedinog stroja
Osnovni podaci
Materijal
Dodjela broja pri
popunjavanju
Obuhvat podataka
o materijalima
Osnovni podaci
Materijal
Podaci za popunjavanje
koriste se i pri izradi
izvješća o kvaliteti.
Osnovni podaci
Materijal * Izvešće o punjenju (šarži)
Sastav punjenja, pri ciklusu od
1.000 kg po punjenju moguća je izrada
4 varijante punjenja.
Izračun kemijske
Analize.
Osnovni podaci
Materijal * Izrada kalkulacije koštanja šarže
Obračun troškova
materijala po sastavu
(mješavini)
Baza za kalkulaciju
je uvijek recept br. 2
Osnovni podaci
Materijal * MTZ – Dodatak izračun
Izračun MTZ na temelju
važećih cijena koštanja
sirovina za sastav br. 2
Osnovni podaci
Plan proizvodnje
Prikaz svih
zadataka
Dodjela mjesta
troška i mjesta
izrade
Dodjela mjesta
finalizacije u gotov
proizvod (kooperanti)
Matični podaci
Struktura izbornika
Kupci
Dobavljači
opcija
Zastupnici-Provizije
Tel. Imenik/Adresar
Podaci o strojevima
Arhiva dokumenata
opcija
Tečajna lista
Matični podaci
Podaci o kupcima
Funkcija traženja i filter
Ispis izvještaja
Tabela sa svim kupcima
Kartice sa svim relevantnim podacima
Matični podaci
Podaci o kupcima
Kartice sa svim relevantnim podacima
Podaci o kupcu
Adresa za isporuke/račun
Osoba za kontakt
Artikl
Upiti - Nalozi
Otpremnica-Račun
Preisänderungen
Dodaci
Leergebinde
Matični podaci
Odnos kupac - artikl
Kartica sa kupcem i opisom artikla
Kupac – cijena artikla
Matični podaci
Odnos kupac - artikl
Povećanje cijene
Dodaci
Povećanje cijene:
- materijala
- energenata
Osnovna cijena
Nova osnovna
cijena
Nalog za proizvodnju
Struktura izbornika
Ponuda sa kalkulacijom
Kreiranje naloga
Stanje naloga
opcija
Upravljanje sr. broje.
Nalog za proizvodnju
Ponuda
Funkcija traženja i filter
Tabela sa svim nalozima
Kartica sa svim relevantnim podacima
Nalog za proizvodnju
Pretvaranje ponude u nalog
Na ovaj način se ponuda pretvara u nalog.
Nalog za proizvodnju
Kalkulacija
Nalog za proizvodnju
Kreiranje naloga
Funkcija traženja i filter
Tabela sa otvorenim nalozima
Kartica sa svim relevantnim podacima
Nalog za proizvodnju
Kreiranje naloga – unos artikla
Dodavanje kupčeva artikla
Nalog za proizvodnju
Kreiranje naloga – unos artikla
Odabir artikla
Nalog za proizvodnju
Kreiranje naloga – unos artikla
Za artikl upisati kolilčinu i rok isporuke.
Nalog za proizvodnju
Izračun početka proizvodnje
Izračun količine za proizvodnju
Berechnung des Produktionsbeginns für jeden Arbeitsgang/Maschine
Nalog za proizvdonju
Uspješno kreiran nalog za proizvodnju
Može se poslati kupcu kao potvrda
Isporuke, ostaje pohranjen u arhivi
dokumenata
Nalog za proizvodnju
Stanje naloga
Pregled statusa jednim klikom miša
Podaci iz naloga
Status izrade jezgara
Svi radni procesi
povezani uz artikl
Otpremnica
Račun
Proizvodnja
Struktura izbornika
opcija
JEZGRE – planiranje
opcija
JEZGRE - obračun
FORMANJE - planiranje
FORMANJE - obračun
opcija
Obrada - planiranje
opcija
Obrada - obračun
opcija
Ko-operacija
Status proizvodnje
SMALL- mala verzija
Čišćenje - obračun
Proizvodnja
FORMANJE - planiranje
Dnevni plan proizvodnje
sa funkcijom filtera prema stroju i sirovini
Vrijeme proizvodnje
Detalji za formanje
Kombinacija modela u sanduku/kalupu
Proizvodnja
FORMANJE – Detaljno planiranje
Nalozi za proizvodnju
Sa planiranim početkom proizvodnje za svaku smjenu i stroj
Smještaj modela u kalupu
Prikaz strojnih kapaciteta
sa premještaj na druge strojeve
Status modelne opreme
Proizvodnja
FORMANJE - Planiranje
Izvještaj o formanju
Raspodjeljeno po strojevima
Proizvodnja
FORMANJE - Planiranje
Prateća kartica uz nalog
Bericht Fertigungsauftrag
mit allen technologischen Details und Fertigungszeiten
Proizvodnja
FORMANJE - Obračun
Praćenje šarže
Obračun izraĎenih kalupa
Detalji kalupa sa prikazom škarta
Skladište
Struktura izbornika
Skladište odljevaka
Skladište za isporuku
Višak zaliha
Opcija
KANBAN zalihe
Opcija
Konsignacija
Opcija
ObraĎeni odljevci
Blokirana zaliha
Skladište
Prodajna zaliha
Tabela sa artiklima koji imaju brojčano stanje
Stanje skladišta sa zaprimljenim/izdanim artiklima
Vrednovanje stanja zaliha
Kontrola kvalitete
Struktura izbornika
Odobreno / Škart
Statistika artikla
Obujam škarta
Status modelne opreme
Opcija
Laboratorij /Analiza
Opcija
Izrada izvješća/certif.
Opcija
Arhiva izvješća/certif.
Opcija
Oprema za ispitivanje
QS – Pomoćni podaci
Kontrola kvalitete
QS – Odobrena kvaliteta
Kontrola kvalitete
Obujam škarta
Obuhvaća interni i
eksterni škart
Kontrola kvalitete
Škart – statistika po artiklu
Tabela sa artiklima
Sa funkcijom sortiranja
i filtriranja
Vrednovanje škarta
Prema vrem. razdoblju
Tabela sa ukupnim škartom za pojedini artikl
Sa funkcijom sortiranja i filtriranja
Kontrola kvalitete
Škart – Pregled grešaka
Odabir ispitivanih
skupina
Vrednovanje škarta
Prema vrem. razdoblju
Tablica sa artiklima i grupama pogrešaka
Sa funkcijom sortiranja i filtriranja grupa pogrešaka
Kontrola kvalitete
Šarža - Analiza
Šarže
Analizirane vrijednosti šarže
Mehaničke vrijednosti šarže
Kontrola kvalitete
Kreiranje certifikata o ispitivanju
Kreiranje certifikata o ispitivanju
Upravljanje materijalima
Struktura izbornika
Lista materijala/stanje
Lista materijala/analiza
Upiti
Narudžbe
Ulaz materijala
Upravljanje materijalima
Lista materijala / Stanje
Tabela sa materijala i
dobara
Dobavljač / opis materijala
Ulaz / izlaz materijala
Detalji materijala / dobara
Upravljanje materijalima
Naručivanje materijala
Tabela sa narudžbama
materijala
Zaglavlje narudžbe
sa svim relevantnim
detaljima
Detalji narudžbe s dodijeljenim mjestom troška
Račun / Otpremnica
Struktura izbornika
Otpremnica
Račun
Otpis naloga
Opcija
Export podataka FIBU
Račun / Otpremnica
Otpremnica
Tabela sa kreiranim
otpremnicama
Pakiranje
Detalji otpremnice
Račun / Otpreminca
Kreiranje otpremnice
Tabela sa nalozima
koji su spremni za
isporuku
Detalji otpremnice
Sa naručenim / isporučenim / otvorenim količinama
Račun / Otpremnica
Otpremnica
Otpremnica
Račun / Otpremnica
Račun
Tabela sa svim kreiranim računima
Sa funkcijom traženja i filtrom
Evidencija plaćanja
Detalji računa
Sa svim artiklima na računu
Informacije o računu
sa dodacima i odbicima
Račun / Otpremnica
Izrada računa
Tabela kupaca za koje
su kreirane otpremnice
Izračun fakturnog iznosa
Detalji otpremnica za koje je moguća izrada računa.
INTERFASE * FoundPlan - SAP
SAP ERP
Auftrag
FoundPlan
2.5
2.6
2.3.2
Angebot
Anfrage
Kunde
Material
Einkaufspreis
Lager
BANF
2.3.1
Auftrag
Angebot
Anfrage
2.2
Kunde
2.9, 2.9.1
2.1.1
2.9.1
Artikel
Einkaufspreis
2.8
2.9.2
Freigabe QS
BANF
Ovu su naše djelatnosti:
Za ljevaonice i centre za obradu
*
*
*
*
*
*
*
Savjetovanje (consulting)
Kozultiranje na području inovacija
Planiranje, projektiranje, planiranje postrojenja
Racionalizacijska rješenja
Optimizacija procesa
Management projekata
Tehnološko savjetovanje - savjetovanje od prototipa do serijske
proizvodnje
* Savjetovanje za učinkovito trošenje resursa
* Analiza slabosti / Redukcija troškova
* Management kvalitetom / Analiza škarta
•
•
Softwarska i upravljačka rješenja
◦ PPS/ERP programi:
FoundPlan, MachinPlan , PlastPlan, SmithPlan & TradePlan
◦ Moduli za upravljanje i automatizaciju proizvodnje
◦ Prikupljanje podataka
* Globalni sistem opskrbe
Ukoliko ste zainteresirani, obratite se našim
zastupnicima ili se obratite direktno nama
na Con Global
Deutschland
FerroTrade
An der Schraube 21
D – 03238 FINSTERWALDE
Italien
B4 Labs Srl
Via Palmanova 30
I – 20132 MILANO
Dänemark & Skandinavien
NORDIC-CASTING
Egevej 12
DK - 8680 RY
Contact:
Dipl.-Ing. Ulrich Wackernagel
phone: +49 (0) 35 31 50 12 24
fax: +49 (0) 35 31 50 78 39
mobile: +49 (0) 172 794 87 10
e-mail: [email protected]
home: www.ferrotrade.de
Contact:
Ing. Marko Cicala
phone: +39 (02) 261 113 07
fax: +39 (02) 283 403 80
mobil: +39 (335) 838 48 60
e-mail: [email protected]
home: www.b4labs.com
Contact:
Jorgen Rollmann
phone: +45 (8689) 38 55
fax: +45 (8689) 31 00
Tschechien & Slowakei
Václav Engler
Pod ohradou 922
CZ - 33703 ROKYCANY
Kroatien
Con Global d.o.o.
Dr. T. Bratkovica 1
HR - 400000 CAKOVEC
Contact:
Václav Engler
Tel.: +420 (373) 541 428
e-mail: [email protected]
Contact:
Herr Harald Steuff
Tel.: +385 40 386177
e-mail: [email protected]
home: www.con-global.com
e-mail: [email protected]
home: www.nordic-casting.com
Download

Nalog za proizvodnju