Úvod
Úvod
Písmena IQ jsou zkratkou pro Inteligenční kvocient (Intelligence Quotient). Inteligenci je možné definovat jako schopnost reagovat přizpůsobivěji na neobvyklé situace, zatímco kvocient
představuje počet, kolikrát se hodnota jednoho čísla vejde do hodnoty čísla druhého.
Měřené IQ dítěte je rovné jeho mentálnímu věku vyděleného biologickým věkem. Pokud má
například dítě osm let, testy ukáží na hodnotu IQ odpovídající desetiletému dítěti, jeho IQ bude tedy činit 125. K tomuto číslu jsme dospěli následovně:
Mentální věk
Biologický věk
× 100 = IQ
Tato metoda výpočtu IQ se nevztahuje na dospělé, jelikož po překročení osmnáctého roku života již nedochází k výrazným změnám v mentálním vývoji. Dospělé je proto třeba posuzovat
dle IQ testu, kde bývá průměrnou hodnotou IQ=100. Výsledky se v závislosti na hodnotách
předchozích známých testů pohybují nad i pod touto hranicí.
Testy, které byly vytvořeny speciálně pro tuto knihu, nebyly standardizovány, proto vám nedokáže poskytnout přesnou hodnotu vašeho IQ. Nicméně i přesto naleznete na konci této sekce návod, jak zhodnotit svůj výkon v závislosti na počtu správně zodpovězených otázek ve
všech deseti testech, které tato kniha obsahuje.
Hlavním záměrem testů v této knize je posloužit jako materiál na procvičení pro případné absolvování testu IQ v budoucnosti. Praktickým cílem těchto testů je ale i rozšíření slovní kapacity či rozvoj logického uvažování a matematického myšlení.
Tato kniha sestává z deseti samostatných testů, každý z nich obsahuje 40 otázek. Všechny testy jsou co do obtížnosti stejně náročné.
Na každý test je stanoven limit 90 minut. Na samém závěru knihy naleznete správné odpovědi jednotlivých otázek. Pamatujte si – za každou správnou odpově: si poznamenejte jeden
bod.
IQ Testy
1
Test 1
Dle následující tabulky můžete zhodnotit svůj výkon:
Samostatný test:
Skóre
Hodnocení
36 – 40
Výjimečné
31 - 35
Vynikající
25 – 30
Velice dobré
19 – 24
Dobré
14 – 18
Průměrné
Všechny testy:
Skóre
Hodnocení
351 – 400
Výjimečné
301 - 350
Vynikající
241 – 300
Velice dobré
181 – 240
Dobré
140 – 180
Průměrné
Obecné Instrukce
Položky nejsou seřazené od nejjednodušší po nejsložitější. Přeskakování a vracení se doporučeno. Vemte si k ruce kalkulačku
2
IQ Testy
Test jedna
1.
se má k
jako
se má k
2.
Které slovo sem nepatří?
ZÁTOKA, PROMENÁDA, ŘÍČKA, POTRUBÍ, FJORD
3.
Která čísla by měla nahradit otazníky?
IQ Testy
3
Test 1
4.
OBAL, NOHA, BYLINY
Které slovo bude následovat?
KOBLIHA, HOBLINA, OHON, LÁHEV, BLANKA, NÁBOR
5.
Která z uvedených možností nahradí otazník?
6.
483 : 144 : 56
257 : 175 : 85
139 : 117 : ?
4
IQ Testy
Test 1
7.
Nalezněte počáteční bod a zjistěte jméno jednoho českého básníka (8, 8) čtením písmen ve
směru hodinových ručiček. Zobrazena jsou pouze každá druhá písmena.
O
A
L
Ý
V
C
R
L
8.
Megalománie: síla
Pyromanie:
Hedomania:
Dromorománie: a) práce
a) náboženství
b) výřečnost
ohěň
b) radost
c) práce
c) cesta
d) radost
d) řeč
e) cestování
e) náboženství
9.
Co je to FATALYTA?
a)
úmrtí
b) osudná náhoda
c)
onemocnění
d) člen náboženské sekty
e)
plodová voda
IQ Testy
5
Test 1
10.
Doplňte do závorek vždy dvě písmena tak, aby s dvěma písmeny před závorkou tvořila jedno slovo a s dvěma písmeny za závorkou druhé slovo. Vepsaná písmena by měla při čtení
dvojic odshora dolů vytvořit šest znaků dlouhé slovo.
RO (**) TA
PO (**) SK
VA (**) NK
11.
Jaká čísla by měla nahradit otazníky?
12.
Který dílek sem nepatří?
6
IQ Testy
Test 1
13.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
4
7
9
6
3
6
8
5
2
3
7
1
3
4
8
2
9
6
3
5
8
5
2
?
B
C
D
F
G
H
14.
A
E
Které písmeno se nachází dvě písmena vpravo od písmene, které je hned vlevo od písmene,
jež se nachází tři písmena vpravo od písmene hned vlevo od písmene C?
15.
Z každého kroužku vyberte pouze jedno písmeno tak, abyste při jejich čtení ve směru hodinových ručiček získali 8 znaků dlouhé slovo vyjadřující ROZMANITOST. Počáteční bod musíte najít sami.
ST
AT
SM
RA
AP
LE
AP
YG
IQ Testy
7
Test 1
16.
se má k
jako
se má k
17.
Která dvě slova jsou si navzájem významově opačná?
ZAHANBENÝ, OPRAVDOVÝ, ROZVÁŽNÝ, PŘÍVĚTIVÝ, NEMILOSRDNÝ, ZBRKLÝ
18.
DERATIZACE se má k HLODAVEC jako
IKONOKLASMUS k:
a)
PROGRAM
b) ZŘÍZENÍ
c)
ŘÁD
d) NÁBOŽENSTVÍ
e)
8
MODLA
IQ Testy
Test 1
19.
Které slovo má stejný význam jako IMPROMPTU?
a)
naléhavý
b) nevhodný
c)
vtipný
d) improvizovaný
e)
promyšlený
20.
Pomocí těchto pěti písmen vytvořte slovo o délce sedmi znaků znamenající odhalování.
E
C
D
K
T
21.
Spojte dvě skupinky písmen tak, aby vzniklo slovo označující plaza o délce osmi písmen.
KORÁ
ONDA
BREJ
NAJA
LEGU
OVEC
BOJO
ANAK
22.
Nalezněte jednoslovnou přesmyčku tohoto sousloví:
TUNEL KRAV
Nápověda: Jedná se o typ nepříjemného člověka.
23.
Posunem správným směrem z jedné buňky do jiné nalezněte deset znaků dlouhé slovo; každou buňku můžete použít pouze jednou.
K
Í
N
IQ Testy
O
Č
U
L
O
K
B
9
Test 1
24.
Vyplňte prázdná políčka tak, aby vzniklo osm písmen dlouhé slovo označující zvíře. Můžete
se pohybovat po směru hodinových ručiček i proti nim.
*
L
T
*
N
P
* A
25.
Všechna políčka v rozmezí označeném písmeny 1A až 3C by měla kombinovat čáry a symboly zobrazené v poli o daném písmenu a číslu nahoře a vlevo. Například pole 2B by mělo kombinovat obsah polí B a 2.
Jeden ze čtverců sem však nepatří. Který?
10
IQ Testy
Test 1
26.
Jaký význam má slovo MRZUTOST?
a)
POTĚŠENÍ
b) ROZTRPČELOST
c)
OBYČEJNOST
d) PŘEKVAPENÍ
e)
DRSNOST
27.
Z těchto dvanácti písmen vytvořte dvě 6 znaků dlouhá slova označující LODĚ.
AEEKKNNRRŠTU
Š.....
T.....
28.
Které číslo by mělo nahradit otazník?
1, 30, 8, 24, 15, 18, 22, ?
29.
Která dvě slova jsou si navzájem významově opačná?
HROZNÝ, PROVEDITELNÝ, ŠOKUJÍCÍ, POKOUTNÝ, ZDRŽUJÍCÍ, KROTKÝ, NEUSKUTEČNITELNÝ, OTŘEPANÝ
30.
Nalezněte počáteční písmeno dvanáct písmen dlouhého slova v některém z rohů a poté se po
dráze spirály vydejte do středu.
P
O
H
O
S
O
N
T
S
N
I
T
IQ Testy
11
Test 1
31.
Které číslo by mělo nahradit otazník?
32.
Uspořádejte jednotlivé dílky 1-2-3 spolu s A-B-C tak, aby vznikla tři osm písmen dlouhá slova.
K
M
K
L
M
I
M
R
O
T
N
H
V
A
A
A
I
A
E
B
Á
A
N
N
33.
Nalezněte výraz označující nepříjemnost.
.O.P.I.A.E
12
IQ Testy
Test 1
34.
Doplňte názvy tří ostrovů.
a)
.A.A.Á.Y
b) . E . E . I . E
c)
.R.L.N.A
35.
Poskládáním písmenek do správného pořadí získáte jméno slavného amerického prezidenta.
S
O
T
IQ Testy
E
W
A
E
H
G
G
N
I
N
R
G
O
13
14
IQ Testy
Test dva
1.
Který dílek bude následovat?
2.
Co je to AMORFNÍ?
a)
BEZTVARÝ
b) MILUJÍCÍ
c)
OKOUZLUJÍCÍ
d) VÝBĚROVÝ
e)
OPAKUJÍCÍ SE
IQ Testy
15
Test 2
3.
Jaká čísla by měla nahradit otazníky?
1
3
7
15
2
7
23
71
3
15
63
255
4
?
?
?
4.
TAVIT se má k LETOVAT jako KALIT k:
ŽÍHAT, SVÁŘET, KOVAT, TVRDIT, CHLADIT
5.
Která z nabízených možností by měla nahradit otazník?
16
IQ Testy
Test 2
6.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
945 (76) 374
384 (222) 162
965 (?) 324
7.
Začněte v některém z rohů mřížky a po spirále se ve směru hodinových ručiček dostaňte ke
středu. Ke zjištění devět písmen dlouhého slova je třeba doplnit chybějící písmena.
*
V
O
Í
K
H
K
N
*
8.
Která dvě slova jsou si nejvíce významově opačná?
ELEGANTNÍ, PŘÍVĚTIVÝ, HOSTILNÍ, NEVDĚČNÝ, INDISKRÉTNÍ, DECENTNÍ
9.
Které písmeno by mělo nahradit otazník? Nápověda řešení vychází z abecedy bez diakritiky
C
C
K
O
B
Q
G
L
J
R
U
IQ Testy
?
F
Y
X
P
17
Test 2
10.
ARTISTKA ARA IKURA je přesmyčka dvou synonym (6 a 10 písmen).
11.
Které z uvedených možností představují pokračování této řady?
12.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
18
IQ Testy
Test 2
13.
Která z následujících přesmyček v sobě neskrývá světovou zemi?
LOS KOP
SPOJ OKNA
AGENT IRAN
MALO OBUTI
NESLO VOSK
14.
PONDĚLÍ, ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK, PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE, PONDĚLÍ, ÚTERÝ
Který den bude následovat po dni, který se nachází tři dny před dnem, jenž následuje hned
po dni, jenž se nachází tři dny před sobotou?
15.
ČE, OR, ŽL, ZE, MO, ?
Která dvě písmena by měla nahradit otazník?
BÍ, OK, LI, FI, ST
16.
Která dvě slova jsou si významově nejbližší?
NÁLEŽET, DRŽET, PŘIPADAT, VLASTNIT, PATŘIT, ZAHRNOVAT
17.
se má k
jako
se má k
IQ Testy
19
Test 2
18.
Co mají tato slova společné?
KAPESNÍK, PRAK, KOSTKY, ODHAD
19.
Z této přesmyčky vytvořte název jedné slavné české písně.
DVOJKU MODEM
20.
Které číslo se nachází v takové pozici, aby:
a)
bylo tři políčka od sebe samého + 2?
b) bylo dvě políčka od sebe samého – 1?
c)
tři políčka od sebe samého – 4?
d) dvě políčka od sebe samého +1?
21.
Doplněním písmen získejte kreslířskou techniku.
.A.I.A.U.A
20
IQ Testy
Test 2
22.
Zlomek 10/13 upravte na desetinné číslo s přesností na čtyři místa.
23.
Doplněním chybějících písmen získejte čtyři jména významných osobností českého filmu i divadla.
a)
.M.L.A.
b)
.O.E.K.
c)
.O.U.I.
d)
.R.D.K.
24.
Spojením slabik vytvořte dvě osm písmen dlouhá slova.
DA LE NÁ
VI KO LI
TE ZE LO
25.
Nahra:te chybějící písmena a vytvořte dvě slova, který jsou si navzájem synonymy. Můžete se
pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim.
*
* B
I
L
N
U
E
B
*
D
*
*
IQ Testy
L
* Š
21
Test 2
26.
Objekty ve 4 vnějších kruzích se přenášejí do prostředního kruhu dle následujících pravidel.
Pokud se některý ze symbolů octne ve vnějších kruzích:
Jednou: je přenesen.
Dvakrát: může být přenesen.
Třikrát: je přenesen.
Čtyřikrát: není přenesen.
Která z následujících možností představuje obsah prostředního kruhu po přenosu všech symbolů?
22
IQ Testy
21
27.
Doplněním chybějících písmen vytvořte deset znaků dlouhý výraz používaný v medicíně.
.T.T.S.O.
28.
Spojením dvou třípísmenných shluků vytvořte název psího plemene.
BEA
BAR
BUL
SAL
FOU
BED
DEL
UKI
DOR
DIE
29.
Které z následujících slov mezi ostatní nepatří?
a)
IRONIE
b) SARKASMUS
c)
JÍZLIVOST
d) INZULTACE
e)
KARIKATURA
f)
SATIRA
30.
Z následujících šestnácti písmen vytvořte dvě osm písmen dlouhá slova vztahující se k námořnictvu.
ÁDIÍKLMMNOOORŘ
N.......
K.......
31.
Uspořádejte následujících čtrnáct slov tak, abyste získali jeden z nejznámějších zákonů.
JE
SE
SILOU
TĚLESO
NADLEHČOVÁNO
KAPALINY
ROVNÁ
PONOŘENÉ
KTERÁ
VYTLAČENÉ
KAPALINY
TĚLESEM
DO
IQ Testy
TÍZE
23
Test 2
32.
Všechna políčka v rozmezí označeném písmeny 1A až 3C by měla kombinovat čáry a symboly zobrazené v poli o daném písmenu a číslu nahoře a vlevo. Například pole 2B by mělo kombinovat obsah polí B a 2.
Jeden ze čtverců sem však nepatří. Který?
24
IQ Testy
Test 2
33.
Co je to MASOPUST?
a)
narozeninová oslava
b) přísada do polévky
c)
jarní slavnost
d) nástroj pro sklizeň kapusty
34.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
2½, 12, 3¾, 9¼, 5, 6½, 6¼, ?
35.
Doplněním posledních písmen deseti třípísmenných slov získáte výsledné slovo.
L
O
R
Č
P
U
L
O
H
K
A
K
U
I
E
Š
E
J
O
A
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
IQ Testy
25
26
IQ Testy
Test tři
1.
DILEMA se má k POCHYBY jako SPORADICKÝ se má k:
a)
MOUDRÝ
b) OBTÍŽNÝ
c)
VZÁCNÝ
d) SPORNÝ
e)
BĚŽNÝ
2.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
97
25
4
6
3
81
82
74
16
2
?
53
34
1
IQ Testy
7
28
5
69
27
Test 3
3.
Nalezněte počáteční bod, od kterého se ve směru hodinových ručiček odvíjí 16 písmen dlouhé
slovo označující zemi ve Střední Americe. Zobrazena jsou pouze lichá písmena.
S
É
R
S
V
A
K
J
4.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
3664 : 68
2581 : 59
1649 : ?
28
IQ Testy
Test 3
5.
Který obrázek sem nepatří?
6.
Které slovo sem nepatří?
LAVICE, KŘTITELNICE, ZÁKRISTIE, ZVONICE, OLTÁŘ
7.
Která dvě slova jsou si významově nejbližší?
ŽALOSTNÝ, ZASMUŠILÝ, OSPALÝ, SENTIMENTÁLNÍ, OŠUNTĚLÝ, DOJEMNÝ
IQ Testy
29
Test 3
8.
Který obrázek sem nepatří?
9.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
30
IQ Testy
Test 3
10.
ABC
DEF
2
3
GHI
JKL
MNO
4
5
6
PQR S
TUV
WXYZ
7
8
9
1
Každé číslo představuje jedno z písmen, které příslušné pole obsahuje.
Kterému nežijícímu slavnému českému herci zavoláte, když vytočíte číslo:
372684735 3454768759
11.
Která z následujících slov jsou si významově nejvíce protichůdná?
ETICKÝ, NESMRTELNÝ, POMÍJIVÝ, POVZNESENÝ, VLÍDNÝ, BEZOHLEDNÝ
12.
Nalezněte dvě slova s opačným významem postupným čtením písmen ve směru hodinových
ručiček. Obě slova začínají každé jinde, přičemž jsou využita všechna písmena.
LN
ÁÝ
VJ
OŠ
EZ
TB
ČÍ
YN
IQ Testy
31
Test 3
13.
Který obrázek sem nepatří?
14.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
32
IQ Testy
Test 3
15.
PEDIATRIE se má k DĚTSTVÍ jako GERIATRIE se má k:
a)
ŽENA
b) KOST
c)
TRÁVENÍ
d) STÁŘÍ
e)
PÁTEŘ
16.
Jaké písmeno by mělo nahradit otazník?
A B
C D
U R
E I
R E
H V
O J
E I
R L
N Z
A E
T ?
17.
Který symbol bude následovat?
IQ Testy
33
Test 3
18.
Zjednodušte následující zlomek:
1260
2340
19.
Které slovo je významově nejvíce podobné slovu ATROFOVANÝ?
a)
NÁLADOVÝ
b)
POPLETENÝ
c)
OCHABLÝ
d)
NÁRAZOVÝ
e)
ÚRODNÝ
20.
Pomocí následujících pěti písmen vytvořte sedm písmen dlouhé slovo. (Jde o část domu)
E
T
R
A
P
21.
Doplněním chybějících písmen vytvořte dvě slova, která jsou si navzájem významově opačná.
Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim.
*
*
N
N
P
D
N
E
*
*
D
*
Í
34
H
*
H
IQ Testy
Test 3
22.
Posunem správným směrem z jedné buňky do jiné nalezněte deset znaků dlouhé slovo;
každou buňku můžete použít pouze jednou.
L
I
R
A
T
A
T
I
I
V
23.
Kam patří písmena C O K E – nad čáru nebo pod ní?
ANTVXFYHIWZLM
BPDQRGSUJ
24.
HRAD se má k VĚŽ jako AUTOMOBIL se má k
a)
tlumič
b) nárazník
c)
střešní okno
d) volant
e)
řidič
25.
Z následujících dvanácti písmen vytvořte dvě sedm písmen dlouhá slova označující zbraně.
AAAEJLMNOOPT
S......
B......
IQ Testy
35
Test 3
26.
Spojením dvou shluků písmen vytvořte osm znaků dlouhé slovo označující jídlo.
FLAP
BURI
KALA
TATR
DYKY
ANAN
DUMP
VAJE
MRKV
MÁRY
27.
Z následujícího citátu byly vypuštěny veškeré samohlásky. Podaří se vám je zpětně správně
doplnit?
HVZDN NB ND MN MRVN ZKN V MN
28.
Začněte v některém z rohů mřížky a po spirále se proti směru hodinových ručiček dostaňte
ke středu, abyste nalezli dvanáct písmen dlouhé slovo.
I
P
S
R
A
Á
Á
L
N
T
O
P
29.
Doplněním chybějících písmen získáte dvě významově opačná slova. Můžete se pohybovat ve
směru hodinových ručiček i proti nim.
Ý
Ě
N
V
Z
N
D
*
Ě
*
*
36
*
*
B
*
U
IQ Testy
Test 3
30.
Sledováním čar zjistěte deset písmen dlouhé slovo.
31.
KARMÍNOVÁ je jaký typ barvy?
a)
ZELENÁ
b) MODRÁ
c)
ČERVENÁ
d) ŽLUTÁ
32.
Spojením dvou třípísmenných shluků vytvořte název ryby.
DER
GEL
KOK
RUH
ELA
KIP
PST
SUM
ŽRA
BAR
33.
Co je to FILANTROP?
a)
druh filozofa
b)
sběratel známek
c)
lidumil
d)
pracovník v muzeu
e)
zpátečník
IQ Testy
37
Test 3
34.
Spojením dvoupísmenných shluků lze získat dvě osm písmen dlouhá slova. Jeden pár není
využit.
TÁ
KT
ÍK
JE
PO
OB
IV
PN
SO
35.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
38
IQ Testy
Test čtyři
1.
Jaké písmeno by mělo nahradit otazník?
A I
C G
M U
O S
Y G
? E
2.
Které slovo sem nepatří?
PÁDNÝ, PŘESVĚDČIVÝ, EMPIRICKÝ, NESPORNÝ, PRŮKAZNÝ
3.
VERVA se má k ENERGIE jako se má ELÁN k:
a)
CHUŤ DO ŽIVOTA
b) POŽITEK
c)
NADŠENÍ
d) TEMPERAMENT
e)
VITALITA
4.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
3
6
2
8
2
1
1
3
1
3
1
4
5
5
3
?
IQ Testy
39
Test 4
5.
se má k
jako
se má k
40
IQ Testy
Test 4
6.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
7.
Která dvě slova jsou si významově nejbližší?
RADOVAT SE, POPÍRAT, ODRAZOVAT, NEGOVAT, DOUFAT, ODPOROVAT, KVITOVAT
8.
Pohybem na sousední buňky do stran, nikoliv však diagonálně, získejte dvanáct písmen dlouhé slovo. Musíte najít počáteční bod a doplnit chybějící písmena.
E
C D E
*
A I
N
I
F
*
I
9.
Které slovo v závorce je co nejvíce významově opačné slovu psaným velkými písmeny?
KULTIVOVANÝ (sečtělý, nevědoucí, nevychovaný, inteligentní, nevzdělaný)
10.
Jaké nejdelší slovo lze vytvořit z následujících deseti písmen?
IOKDVLARAN
IQ Testy
41
Test 4
11.
se má k
jaoko
se má k
12.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
42
IQ Testy
Test 4
13.
Jaké písmeno chybí?
O
M
Í
F
O
E
N
?
L
N
B
Y
I
E
L
14.
Nalezněte čtyři šestipísmenná slova. Stejná tři písmena jsou v každém slově reprezentována
pomocí zkratky XYZ.
XYZ * * *
vzor měrné jednotky
* XYZ * *
řecký národní nápoj
* * XYZ *
část Francie
* * * XYZ
druh pečiva
15.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
4135792 : 9753142
3682417 : 7318642
9172843 : ?
IQ Testy
43
Test 4
16.
se má k
stejně jako
se má k
17.
Do závorky vepište slovo, které má stejný význam jako slova po obou stranách závorky.
malý nástroj (
) kůstka
18.
Která dvě slova zní se píší stejně, čtou jinak a mají tyto dva rozdílné významy?
1)
zmatený
2)
jinošský
44
IQ Testy
Test 4
19.
Doplňte chybějící souhlásky do magického čtverce tak, aby bylo možné zleva i seshora přečíst po pěti slovech.
A
A
E
O
O
E
E
A
B
J
T
X L
B R D
T L
U
E
M D S
E
E
20.
Jak bude tato řada pokračovat dále?
IQ Testy
45
Test 4
21.
Která z následujících přesmyček se nevztahuje ke stavění?
a)
ASTAER
b) ÍHKEŘB
c)
TARKEA
d) DEZÍKN
e)
TLOPAA
22.
Které slovo představuje opak slova LATENTNÍ? Které slovo je významově nejbíže slovu
OKULTNÍ
a)
NADPŘIROZENÝ
b) POTENCIÁLNÍ
c)
NEBEZPEČNÝ
d) POKOUTNÝ
e)
TAJEMNÝ
23.
Spojte následujících osm dvojic písmen dohromady tak, aby vznikla dvě osmipísmenná slova.
Jedna dvojice písmen není využita.
MB LY
RE
RA NE
KA
RÁ
OL
MI
24.
Doplněním chybějících znaků získáte osmpísmenný název ryby. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček nebo proti nim.
* A
A
R
K
*
*
46
I
IQ Testy
Test 4
25.
Symboly ve vnějších kruzích jsou přenášeny do prostředního kruhu dle následujících pravidel.
Pokud se některý ze symbolů octne v prostředním kruhu:
Jednou: je přenesen.
Dvakrát: může být přenesen.
Třikrát: je přenesen.
Čtyřikrát: není přenesen.
Která z následujících možností bude tvořit obsah prostředního kruhu po přenosu všech symbolů?
IQ Testy
47
Test 4
26.
Zjednodušte následující zlomek:
1470
1680
27.
Spojením dvou třípísmenných shluků vytvořte šestipísmenné slovo označující květinu.
TUL
FIA
PÁN
SIE
CIS
BEG
VIA
NAR
28.
Z následujících dvanácti písmen vytvořte dvě šestipísmenná slova vztahující se k nářadí.
ÁBĚÍKKLROV
H.....
S.....
29.
Jaké slovo je třeba doplnit před těchto pět slov, aby vzniklo zcela jiných pět slov?
PORTRÉT
GRAM
SALÓN
GEN
RÁDIO
48
IQ Testy
Test 4
30.
Která z těchto sad trubek dokáže přenést nejvíce vody?
31.
Doplněním chybějících písmen získejte názvy čtyř zvířat.
.
.
.
.
R.V.N.Č.Í.
O.O.O.E.
E.R.B.
R.S.
32.
AFEKT je?
a)
NÁHLÉ HNUTÍ MYSLI
b)
ZÁBLESK SLUNCE NA ČOČCE OBJEKTIVU
c)
PROPÍCHNUTÁ PNEUMATIKA
d)
ŘÍMSKÝ ÚŘEDNÍK
IQ Testy
49
Test 4
32.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
| 2,2 | 6,1 | 3,1 | 5,2 | 4,0 | 4,3 | 4,9 | ?
33.
Změňte následující zlomek na desetinné číslo s přesností na čtyři místa.
80
150
34.
Uspořádejte následujících čtrnáct slov tak, abyste získali známý citát Jonathana Swifta.
BÝT SI
DLOUHO
NIKDO
STARÝ
NECHCE
KAŽDÝ
ŹÍT
PŘEJE
ALE
35.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
50
IQ Testy
Test pět
1.
Kolik vidíte na obrázku celkem čar?
IQ Testy
51
Test 5
2.
Oba kruhy obsahují po jednom čísle, které se nějakým způsobem odlišuje. Která čísla to jsou?
3.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
52
IQ Testy
Test 5
4.
Které slovo sem nepatří?
STYL, MÓDA, TREND, OBLÉKÁNÍ, OBLIBA
5.
Jméno známého nežijícího českého dramatika bylo rozděleno do třípísmenných shluků. Zjistěte toto jméno. Například úsloví NALEZNĚTE JEHO JMÉNO by bylo rozdělené na EZN, JEH,
ÉNO, NAL, ĚTE, OJM.
AJE TYL EFK JOS TÁN
6.
TIS, COP, NIC, FEZ, SNY
Jak bude tato řada pokračovat?
ALT, VLK, KOS, BUK, KAZ
7.
Pomocí písmen v každém čtverci a písmene v prostředním trojúhelníku vytvořte čtyři slova,
která jsou si navzájem synonymy.
ŘSO
EK
TASK
ČOI
L
DSAO
DE
IQ Testy
IEŽ
D
53
Test 5
8.
Co je to LACERACE?
A) TRVALÁ DEPILACE
B) OZDOBNÉ VYŠÍVÁNÍ
C) NATRŽENÍ TKÁNĚ
D) CHEMICKÝ PROCES
E) PROJEV NESOUHLASU
9.
Jak bude tato řada pokračovat?
10.
TAM ANKARA je přesmyčka deset písmen dlouhého slova. Víte jakého?
54
IQ Testy
Test 5
11.
LEDEN
ÚNOR
DUBEN
ČERVENEC
LISTOPAD
DUBEN
ŘÍJEN
?
Jaký měsíc bude následovat?
12.
Jaká čísla by měla nahradit otazníky?
13.
IZOLACE se má k DEPRIVACI jako se má PARCELACE k:
a)
DERIVACE
b) KONCENTRACE
c)
FRAGMENTACE
d) PERFORMANCE
e)
SKARTACE
IQ Testy
55
Test 5
14.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
15.
Který z uvedených dílků chybí ve schématu?
56
IQ Testy
Test 5
16.
Které ze slov v závorce je významově nejbližší výrazu psaným velkými písmeny?
INKARNACE (zaklínání, spasení, ztělesnění, restrikce, spalování)
17.
Ve směru hodinových ručiček vyberte jedno písmeno z každého kruhu tak, aby vznikla dvě
antonyma. Všechny písmena jsou použita, ale začátky obou slov jsou v různých polích.
RÝ
KO
MA
TA
CN
LY
ÍI
NP
18.
Do závorky vepište slovo, které má stejný význam jako slova po obou stranách závorky.
plavidlo (
IQ Testy
) architektonický prvek
57
Test 5
19.
Který obrázek sem nepatří?
20.
Pomocí těchto pěti písmen vytvořte sedmipísmenné slovo.
Č
K
O
E
58
N
IQ Testy
Test 5
21.
Která z těchto přesmyček se nevztahuje k medicíně?
a)
NA VIDLE
b) NATRH
c)
BOTAREL
d) VDALA KINO
e)
RÁDON
22.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
23.
Doplňte chybějící písmena tak, aby vznikla dvě významově opačná slova. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim.
*
Ý
K
C
IQ Testy
Ů
A
*
J
K
D
L
*
Ý
N
A
*
59
Test 5
24.
Všechna políčka v rozmezí označeném písmeny 1A až 3C by měla kombinovat čáry a symboly zobrazené v poli o daném písmenu a číslu nahoře a vlevo. Například pole 2B by mělo kombinovat obsah polí B a 2.
Jeden ze čtverců sem však nepatří. Který?
60
IQ Testy
Test 5
25.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
Pokud 55 = 50, pak 44 = ?
26.
Které slovo má stejný význam jako SERVILNÍ?
a)
ÚSLUŽNÝ
b) PODlÉZAVÝ
c)
MAZANÝ
d) LAXNÍ
e)
ZODPOVĚDNÝ
27.
Z následujícího známé věty byly vypuštěny samohlásky. Jejich doplněním získejte původní
znění.
PDS VCNMB VTM.
28.
Začněte v některém z rohů mřížky a po spirále se dostaňte ke středu, abyste nalezli dvanáct
písmen dlouhé slovo.
Z
E
N
E
E
T
R
C
A
P
E
R
IQ Testy
61
Test 5
29.
Posunem správným směrem z jedné buňky do jiné nalezněte deset znaků dlouhé slovo; každou buňku můžete použít pouze jednou.
30.
Dokončete cestu.
Kam přijde číslo 25? A, B nebo C?
62
IQ Testy
Test 5
31.
Zjednodušte následující zlomek:
2286
4191
32.
Spojením dvou třípísmenných shluků vytvořte název ryby.
LOK
TÝZ
PLA
KAP
UTE
MEČ
ŠTI
DEL
33.
Co nemá rád MISOGYN?
a)
SYROVÉ MASO
b) CIZINCE
c)
ŽENY
d) BOLEST
e)
MOC
34.
Jaké písmeno by mělo nahradit otazník?
C
G
L
R
X
T
O
?
IQ Testy
63
Test 5
35.
Doplněním chybějících písmen devíti třípísmenných slov vytvořte devět písmen dlouhé slovo.
R
B
O
S
D
K
T
L
A
U
O
K
U
N
A
Ř
Í
V
*
*
*
*
*
*
*
*
*
64
IQ Testy
Test šest
1.
Pohybem na sousední buňky do stran, nikoliv však diagonálně, získejte dvanáct písmen dlouhé slovo. Musíte najít počáteční bod a doplnit chybějící písmena.
S
*
U L
O N V *
M Á *
O
2.
Jméno známého herce Národního Divadla v Praze bylo rozděleno do třípísmenných shluků.
Zjistěte toto jméno. Například věta NALEZNĚTE JEHO JMÉNO by bylo tímto způsobem rozdělené na EZN, JEH, ÉNO, NAL, ĚTE, OJM.
AVD MIR ONU OSL TIL
3.
Které slovo sem nepatří?
HULÁKAT, HÁDAT SE, ŘVÁT, KŘIČET, JEČET
IQ Testy
65
Test 6
4.
se má k
jako
se má k
5.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
2
7
5
6
8
3
2
1
4
9
3
7
1
5
7
2
7
6
9
3
9
8
9
3
1
8
4
7
6
2
3
8
?
5
4
1
6
1
3
1
6.
TOM LIBAL DIVOU ZOO je přesmyčkou vzniklou ze dvou slov z oblasti techniky, která jsou
si navzájem synonymy. Která slova to jsou?
66
IQ Testy
Test 6
7.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
8.
Který ze symbolů by měl nahradit otazník?
IQ Testy
67
Test 1
9.
K čemu se výraz PROMISKUITA vztahuje?
a)
ZPŮSOB VYSVĚCOVÁNÍ
b) MÍCHÁNÍ
c)
STAV CHEMICKÝCH SLOUČENIN
d) SEXUÁLNÍ ÚCHYLKA
e)
VADA ŘEČI
10.
Doplněním chybějících písmen nalezněte ve směru hodinových ručiček desetipísmenné slovo.
Zobrazena jsou pouze lichá písmena.
K
T
Š
A
A
11.
Které číslo sem nepatří?
68
IQ Testy
Test 1
12.
Které ze slov v závorce je významově nejbližší výrazu psaným velkými písmeny?
PLESAT (plakat, jásat, slavit, spěchat, zívat)
13.
Doplňte čísla v posledním sloupečku.
14.
Který ornament sem nepatří?
IQ Testy
69
Test 6
15.
Doplňte do závorek vždy dvě písmena tak, aby s dvěma písmeny před závorkou tvořila jedno slovo a s dvěma písmeny za závorkou druhé slovo. Vepsaná písmena by měla při čtení
dvojic odshora dolů vytvořit šest znaků dlouhé slovo.
MA (**) NÍ
PE (**) NA
RU (**) FE
16.
Vyčíslete třináct tisíc, třináct set třináct.
17.
FURORE je:
a)
VZTEK
b) SKANDÁL
c)
ZMATEK
d) ZKLAMÁNÍ
e)
POVYK
18.
Která z následujících možností bude doplňovat tuto řadu?
19.
Doplněním chybějících písmen získejte desetipísmenný název zahradní květiny.
.O.V.L.N.A
70
IQ Testy
Test 6
20.
Doplněním chybějících písmen získejte tři sedmipísmenné názvy ryb.
.E.E.E.
.L.T.C.
.A.R.L.
21.
Spojením dvou třípísmenných shluků získáte název zvířete.
TYG
PES
BEA
MED
PON
VED
TLI
ŮZA
CHO
BOT
22.
Doplněním chybějících písmen získejte desetipísmenný název stromu.
.E.M.T.V.A
23.
Spojením osmi dvoupísmenných shluků získejte název dvou osmipísmenných slov. Jeden pár
písmen není použit.
SU
VR
LN
ÍK
MA
EL
IN
TU
NT
24.
Doplněním chybějících písmen získejte dvě slova, která jsou si navzájem významově opačná.
Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim.
E
M C
K
*
E
*
S
Á
N
E
T
D
IQ Testy
*
Ř
*
71
Test 6
25.
Symboly ve vnějších kruzích jsou přenášeny do prostředního kruhu dle následujících pravidel.
Pokud se některý ze symbolů octne v prostředním kruhu:
Jednou: je přenesen.
Dvakrát: může být přenesen.
Třikrát: je přenesen.
Čtyřikrát: není přenesen.
Která z následujících možností bude tvořit obsah prostředního kruhu po přenosu všech symbolů?
72
IQ Testy
Test 6
26.
SPARTÁNSKÝ =
a)
LUXUSNÍ
b) CHUDÝ
c)
ŘECKÝ
d) ASKETICKÝ
e)
AGRESIVNÍ
27.
Pomocí následujících čtyř písmen vytvořte šestipísmenné slovo.
A
F
K
R
28.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
6,72 | 6,10 | 6,66 | 6,16 | 6,60 | 6,22 | 6,54 | ?
29.
Označení hudebního nástroje bylo náhodně rozděleno do těchto devíti políček. Dokážete jej
opět složit?
A
A
O
T
K
S
N
R
B
IQ Testy
73
Test 6
30.
Sledováním čar zjistěte devět písmen dlouhé slovo.
31.
Převe:te následující zlomek na desetinné číslo.
17
18
32.
Zjednodušte následující zlomek:
1890
2940
33.
Spojením dvou čtyřpísmenných shluků získáte osmipísmenný název nápoje.
ABSI
BURG
UILA
CURA
ADER
PIVO
SLIV
CABE
HONC
RNET
LIMO
VICE
74
IQ Testy
Test 6
34.
Která dvě slova mají stejný význam?
ZAPEKLITÝ, KONFUZNÍ, ZÁVISTIVÝ, INVENČNÍ, ELEGANTNÍ, AKUTNÍ, KOMPLIKOVANÝ
35.
Následující devitípísmenné slovo označující barvu bylo náhodně rozděleno do těchto devíti
políček. Dokážete jej opět složit?66
A
Í
A
K
R
V
A
M
N
IQ Testy
75
76
IQ Testy
Test sedm
1.
Který čtverec by měl nahradit otazník?
IQ Testy
77
Test 7
2.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
3
8
4
3
1
2
8
8
7
6
4
2
1
9
7
8
4
?
1
1
2
3.
OMEZIL PAT je přesmyčkou vzniklou ze dvou slov, která jsou si významově opačná. Jakých
slov?
4.
Doplňte chybějící písmena a nalezněte počáteční bod, od něhož se po spirále ve směru hodinových ručiček vydejte do středu, kde končí devítipísmenné slovo – neobvyklé zvíře.
*
K *
T K P
*
S
*
5.
Kolik minut před 12 hodinami v poledne je, pokud to před 42 minutami bylo pětkrát více než
stejné množství minut po deváté hodině ráno?
6.
Které ze slov v závorce je významově podobné výrazu psaným velkými písmeny?
MIGRACE (stěhování, bolest, nevolnost, moc, úprava mléka)
78
IQ Testy
Test 7
7.
Která z nabízených možností by měla nahradit otazník?
8.
Doplněním chybějících písmen získejte v každém kruhu osmipísmenná slova, která jsou si
navzájem významově protichůdná. Slova čtěte ve směru hodinových ručiček.
P
O
*
R
*
*
M
N
K
E
*
*
*
IQ Testy
M
E
V
79
Test 7
9.
DROMEDÁR = V
DRABAŘ = ?
Q, X, W, D, B
10.
Jaká písmena by měla nahradit otazníky?
G
R
?
E
P
?
H
S
W
F
Q
?
11.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
12.
Jaká dvě slova, jež jsou si navzájem přesmyčkami, jsou odpovědí na následující otázku?
Zábavní podnik pojmenovaný dle osvětlení.
80
IQ Testy
Test 7
13.
Co mají následující fráze společného?
SLADKÁ PUSA
STAČÍ NA NOC
POCTIVÉHO NEPÁLÍ
14.
Který obrázek sem nepatří?
15.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
IQ Testy
81
Test 7
16.
Doplňte chybějící písmena tak, abyste vytvořili název osm písmen dlouhého názvu stromu
a současně doplnili všech osm třípísmenných slov.
Z
O
N
D
K
T
V
D
U
K
O
N
O
Ř
Ě
L
*
*
*
*
*
*
*
*
17.
Které slovo sem nepatří?
KRABICE
NOHA
MONITOR
ZUBY
HRANOLKY
KYTARA
CECH
MLAT
HANTÝRKA
ORATORIUM
BYTOST
82
IQ Testy
Test 7
18.
Který obrázek sem nepatří?
19.
Pokud
F=3
Z=2
K=4
B=0
Čemu je v takovém případě rovno C?
20.
Pomocí těchto pěti písmen vytvořte sedm písmen dlouhé slovo.
O
B
L
U
IQ Testy
K
83
Test 7
21.
AKROFÓBIE je obavou z čeho?
a)
FYZICKÁ PRÁCE
b) SLUNCE
c)
VÝŠKA
d) HLOUBKA
e)
ŠPÍNA
22.
Doplněním chybějících písmen získejte desetipísmenné označení sportovní disciplíny.
.Y.L.T.I.L
23.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
24.
Posunem správným směrem z jedné buňky do jiné nalezněte deset znaků dlouhé slovo;
každou buňku můžete použít pouze jednou.
R
K
G
O
84
E
N
A
S
N
M
IQ Testy
Test 7
25.
Všechna políčka v rozmezí označeném písmeny 1A až 3C by měla kombinovat čáry a symboly
zobrazené v poli o daném písmenu a číslu nahoře a vlevo. Například pole 2B by mělo kombinovat obsah polí B a 2.
Jeden ze čtverců sem však nepatří. Který?
26.
Z následující lidové moudrosti jsme vypustili všechny samohlásky. Dokážete je nahradit?
JKS DLS VLT KSZ LSZV
IQ Testy
85
Test 7
27.
Spojením dvou třípísmenných shluků vytvořte název typu ovoce.
BAN
MAN
ANA
BRA
LIS
KVĚ
LKO
TÁK
ŠKA
JAB
28.
Která z následujících přesmyček nepředstavuje měnu?
a)
EPASTE
b) ONRKUA
c)
ODRLA
d) BIALR
e)
EVLDI
29.
Která dvě slova mají stejný význam?
UPŘÍMNÝ, NAIVNÍ, SONORNÍ, OMEZENÝ, BEZELSTNÝ, ZHOUBNÝ, PROLHANÝ
30.
Nalezněte počáteční bod a od něj se vydejte po spirále do středu.
R
E
H
A
C
A
T
E
B
I
L
I
86
IQ Testy
Test 7
31.
Doplněním chybějících písmen získejte dvě slova, která jsou si navzájem významově protichůdná. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim.
E
V
A
V
T
*
Z
*
*
E
*
E
N
Ý
N
Ý
32.
Kolik čtverců a obdélníků se nachází na tomto obrázku?
33.
Nalezněte jednoslovnou přesmyčku tohoto výrazu:
ZAMITL AKCIE
IQ Testy
87
Test 7
34.
Čím se zabývá ETYMOLOG?
a)
KATEGORIZACE TŘÍD MOTÝLŮ
b) PŮVOD SLOV
c)
AFRICKÁ FAUNA
d) PSYCHICKÉ PORUCHY
e)
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
35.
Který z následujících kruhů sem nepatří?
88
IQ Testy
Test osm
1.
se má k
jako
se má k
IQ Testy
89
Test 8
2.
Moje hodinky ukazovaly správný v čas v poledne ve 12 hodin, ale poté se začala baterie vybíjet, dokud se hodinky nezastavily zcela. Mezi 12 hodinami v poledne a okamžikem zastavení hodinek se opož:ovaly průměrně o 20 minut za hodinu. Nyní ukazují 6 hodin odpoledne,
ale zastavily se již před čtyřmi hodinami. Kolik je nyní tedy hodin?
3.
Které slovo sem nepatří?
HAVRAN, EBEN, RAJČE, SOBOL, UHLÍ
4.
ALK = 8
SNT = 5
MOE = 8
TIC = ?
5.
DNO, KEBAB, GENERÁL, MENTALITA
Jak bude tato řada pokračovat?
SIMULTÁNNÍ, PODŘÍZENÝ, LEGISLATIVA, MARKETING, LAPAROSKOPIE
6.
Ze 100 dotázaných lidí mělo 87 z nich ke snídani vajíčka, 79 opečený chleba, 68 slaninu
a 96 kávu. Jaký nejmenší počet lidí musel mít prokazatelně ke snídani všechny čtyři součásti,
tedy vajíčka, slaninu, toasty a kávu?
90
IQ Testy
Test 8
7.
se má k
jako
se má k
8.
Který z následujících výrazů není přesmyčkou typu sportu?
A) LEST BABKA
B) GANG PRALIDI
C) KYTICI KLAS
D) TETA KALI
E) IVAN ECHO
9.
Jaké písmeno by mělo nahradit prázdné místo na zdi?
K
O
Á
Á
M
N
O
Í
A
D
P
S
J
U
IQ Testy
M
U
Á
D
O
I
D
É
N
J
?
K
M
Á
91
Test 8
10.
Uspořádejte třípísmenné shluky tak, abyste získali lidovou pranostiku.
ÝMÁ TOD OLE RÁJ STU DEN JVS
11.
Z následujícího výrazu vytvořte názvy tří ptáků. Každé písmeno lze použít v rámci úlohy pouze jednou.
TCHAN BRAL RAKOUSKO
12.
784326 se má k 286734 stejně jako se má 913452 k ?
13.
LES se má k TMA jako se má TAL k ?
14.
Do níže uvedeného slova přidejte tři po sobě jdoucí písmena tak, aby vzniklo jiné slovo.
LARA
15.
Do posledního řádku následující tabulky vepište název kuchyňské pomůcky tak, abyste doplnili všech osm třípísmenných slov.
M
A
S
S
O
M
P
A
O
L
U
E
Č
Í
U
H
*
*
*
*
*
*
*
*
16.
Aleš je o polovinu svého věku starší než Jarek, jenž je rovněž o polovinu svého věku starší
než Petr. Jejich celkový věk je 171. Jak staří jsou jednotliví muži?
92
IQ Testy
Test 8
17.
Jaké číslo by mělo nahradit otazník?
18.
se má k
jako
se má k
IQ Testy
93
Test 8
19.
Čas je (
) síla života
Karel Čapek
(
) na správném (
) hloupost je (
) moudré.
Kato
Život je (
) odvádění (
), jež (
) ani, (
) si (
), od čeho to (
).
Franz Kafka
Do těchto tří citátů dopište správně následujících deset slov:
VELICE, NEJVĚTŠÍ, MÍSTĚ, NEUSTÁLÉ, UVĚDOMILI, POZORNOSTI, ODVÁDÍ, PŘEDSTÍRAT,
NEDOVOLÍ, ABYCHOM
20.
Doplněním chybějících písmen získejte názvy tří ptáků.
.E.Ň.Č.K
.Ř.P.L.A
.O.Ř.N.A
21.
Pomocí následujících čtyř písmen vytvořte šestipísmenné slovo.
A
P
N
M
22.
Které slovo má stejný význam jako slovo LASCIVNÍ?
a)
NERADOSTNÝ
b) DYCHTIVÝ
c)
VYTRVALÝ
d) OPLZLÝ
e)
MRZUTÝ
94
IQ Testy
Test 8
23.
Devitípísmenné slovo bylo náhodně rozděleno do těchto devíti políček. Dokážete jej opět složit?
M
Í
O
L
A
D
A
N
N
24.
Všechny čáry a symboly na nacházející se ve čtyřech vnějších kruzích jsou převáděny do středového kruhu dle těchto pravidel:
Pokud se čáry nebo symbol octne ve vnějším kruhu:
Jednou: dojde k převodu
Dvakrát: možná dojde k převodu
Třikrát: dojde k převodu
Čtyřikrát: nedojde k převodu
Který z následujících pěti kruhů by se měl objevit uprostřed výše uvedeného schématu?
IQ Testy
95
Test 8
25.
Pokud 20 = 32, pak 29 = ?
26.
Spojením dvou třípísmenných shluků vytvořte název stromu.
JAB
JAL
AKÁ
MOR
VIŠ
LKO
ŠEŇ
HRU
27.
Která slova jsou si navzájem významově opačná?
GARGANTUOVSKÝ, SKLÍČENÝ, SPŘÍZNĚNÝ, ZNESVÁŘENÝ, OBROVSKÝ, ROZJAŘENÝ
28.
Doplněním chybějících písmen získejte starý český vojenský vynález.
.O.O.Á.R.D.A
29.
Po uspořádání následujících písmen budou tři ze čtyř následujících kruhů tvořit tři šestipísmenná slova, jeden z nich však nikoliv. Který?
NZY
YEM
96
TOS
PLE
UPK
YAT
RAT
SPG
IQ Testy
Test 8
30.
Ve správném pořadí spojte dílky A B C s dílky 1 2 3 tak, aby vznikla tři šestipísmenná slova.
A
O
R
I
I
T
A
K
M
K
S
T
A
V
Á
K
A
A
31.
Co jsou to MYRIÁDY?
a)
BÁJNÁ VÍLA
b) SPOUSTY
c)
ČÍNSKÝ GANG
d) SOUHVĚZDÍ
e)
LARVY
32.
Doplněním chybějících písmen získejte desetipísmenný výraz vztahující se k astronomii.
.A.H.A.N.K
IQ Testy
97
Test 8
33.
SABOTÉR je?
a)
ŠARLATÁN
b) ZRÁDCE
c)
KROTITEL
d) ZÁŠKODNÍK
e)
OBUVNÍK
34.
Který kruh sem nepatří?
35.
Doplněním chybějících písmen získejte osmipísmenné slovo označující ptáka. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim.
*
N
O
*
*
R
M
98
*
IQ Testy
Test devět
1.
Který dílek by měl doplnit tento koláč?
IQ Testy
99
Test 9
2.
Vydělte číslo 56 jeho čtvrtinou a připočtěte 7. Jaké bude výsledné číslo?
3.
CPAL KAPATKA je přesmyčkou dvou slov, která mají stejný význam. Kterých? Jde o části zvířete.
4.
Do závorky vepište slovo, který má stejný význam jako výrazy před a za závorkou.
část věty (
) část automobilu
5.
Který obrázek sem nepatří?
100
IQ Testy
Test 9
6.
Pouze jedna z níže uvedených pětic písmen může být uspořádána tak, aby tvořila pětipísmenné slovo. Dokážete toto slovo zjistit?
AORPR
LUDGE
CROLE
MIKLO
FIRUK
EVCOO
7.
Jaká tři písmena by měla nahradit otazníky?
8.
Kristýna a Tomáš si rozdělili bonbóny v poměru 4 : 7. Pokud má Kristýna 28 bonbónů, kolik
má potom Tomáš?
9.
Které zvíře sem nepatří?
Lední medvěd, tučňák, mrož, alkoun, polární liška, narval
IQ Testy
101
Test 9
10.
Doplňte pyramidu sestávající ze sedmi slov, tedy 1 jednopísmenné, 1 dvoupísmenné, 1
tříspímenné atd. Je možné doplňovat libovolná slova, nesmí se však změnit pořadí písmen
o řádek výše, tedy například K, OK, ROK, KROK, atd.
L
L
L
L
O
K
L
11.
Která dvě slova, která jsou si navzájem přesmyčkami, jsou odpovědí na následující zadání?
ŘEČ NA SLAVNOSTECH
12.
Který obrázek sem nepatří?
102
IQ Testy
Test 9
13.
Ve skleníku jste natrhali 437 rajčat a dali je do tašek, abyste je věnovali svým sousedům. Do
všech tašek chcete dát stejně rajčat, ale přitom chcete použít co nejméně tašek. Kolik rajčat tedy přijde do kolika tašek?
14.
Kde v mřížce by se mělo objevit písmeno H?
15.
SNĚŽKA se má k RULA jako se má MACOCHA k:
a)
VÁPENEC
b) VODA
c)
PÍSKOVEC
d) VZDUCH
e)
JÍLOVEC
16.
Nalezněte počáteční bod, od kterého se dál pohybujte dle instrukcí na daném políčku. Každé
pole je možné navštívit pouze jednou, přičemž cílem je poklad označený písmenem
P. 2V 1J znamená dvě políčka na východ a jedno políčko na jih.
S
Z
S
2V
2J
1Z
1J
2J
2Z
1V
1J
1S
1V
2Z
2S
1S
2V
P
1Z
2J
V
V Z
J
J
IQ Testy
103
Test 9
17.
Pan Novák má ve skříni celkem 53 barevných ponožek: 18 modrých, 27 červených a 8 šedivých. Vypadla ale elektřina a on zůstal sám v temné místnosti. Kolik ponožek musí ze skříně
vytáhnout, aby si byl 100% jistý, že má alespoň jeden pár téže barvy?
18.
Který ze štítů bude navazovat na výše uvedenou řadu?
19.
Z následujícího rčení byly vypuštěny všechny samohlásky. Dokážete je správně nahradit?
NS VTHJ ŘVLZ JZD RHDŠTŘ
20.
Spojením dvou třípísmenných shluků vytvořte název ptáka.
RAC
RAN
VEN
VÝK
LIM
KOR
PĚN
AVA
HAV
SLA
104
IQ Testy
Test 9
21.
Které slovo je významově opačné slovu APATIE?
a)
NUDA
b) ZÁJEM
c)
VESELOST
d) SMUTEK
e)
UPŘÍMNOST
22.
HELIOFÓBIE je obavou z čeho?
a)
OSTNY
b)
CESTOVÁNÍ
c)
BOLEST
d)
SLUNCE
e)
ŠPINAVÝ VZDUCH
23.
Uspořádejte následující slova tak, aby tvořila úsloví.
I
SAMA
SIL
HODNA
SNAHA
KDYŽ
JE
NEDOSTÁVÁ
,
SE
CHVÁLY
.
24.
Doplněním chybějících písmen vytvořte dvě slova, která jsou významově shodná. Můžete se
pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim.
*
J
N
*
Ř
*
*
V
P
M
N
L
*
IQ Testy
N
D
*
105
Test 9
25.
Všechna políčka v rozmezí označeném písmeny 1A až 3C by měla kombinovat čáry a symboly zobrazené v poli o daném písmenu a číslu nahoře a vlevo. Například pole 2B by mělo kombinovat obsah polí B a 2.
Jeden ze čtverců sem však nepatří. Který?
26.
Jaké slovo je třeba doplnit, aby se z následujících pěti slov stalo zcela jiných pět slov?
DĚJSTVÍ
DUCH
(...)
BIDLO
MOC
ŘÁD
106
IQ Testy
Test 9
27.
Doplněním chybějících písmen získejte desetipísmenné slovo označující ptáka.
.T.A.A.O.D
28.
Pokud 32 = 40, pak 21 = ?
29.
E–P=L
L+I=X
H–P=F
F–B=Y
X–C=A
I–A=O
C+W=?
Jaká je hodnota otazníku?
30.
Jak bude tato řada pokračovat?
31.
Doplněním chybějících písmen získejte názvy tří světových zemí:
.I.A.A.U.
.U.T.M.L.
.I.G.P.R
IQ Testy
107
Test 9
32.
Spojením dvou čtyřpísmenných shluků získejte osmipísmenný název vozidla.
PONT
AULT
KAWA
CADI
EDES
OUTH
ZUKI
TRAB
FERR
ŠKOD
PLYM
33.
OSTENTATIVNOST se má k PÁV jako se má ZÁKEŘNOST k:
a)
BAŽANT
b) KUNA
c)
TUČŇÁK
d) VLAŠTOVKA
34.
Pohybem mezi jednotlivými buňkami nalezněte deset písmen dlouhé slovo. V každé buňce se
můžete octnout pouze jednou.
A
P
V
D
108
Č
R
A
O
A
K
IQ Testy
Test 9
35.
Který kruh sem nepatří?
IQ Testy
109
110
IQ Testy
Test deset
1.
Jak bude pokračovat tato řada?
IQ Testy
111
Test 10
2.
Aleš je o polovinu mladší než Jan, jenž je o třetinu mladší než Jiří. Součet jejich stáří činí 148.
Jak jsou tito tři muži stačí?
3.
MANDIBULA se má k ČELIST jako se má ULNA k:
a)
TVÁŘE
b) PŘEDLOKTÍ
c)
HOLEŇ
d) PÁNEV
e)
STEHNO
4.
Která skupina písmen sem nepatří?
HCI
LGA
EHCD
NBD
KIP
BOC
FAID
5.
Půlkruh, čtverec, hexagon, ?
Jak bude tato řada pokračovat?
HEPTAGON, PENTAGON, OBDÉLNÍK, DEKAGON, OKTAGON
112
IQ Testy
Test 10
6.
jako
se má k
7.
Co mají následující slova společného?
COP, DŮM, ERB, FÍK, GOLEM, ARCHA, HRANOL
8.
Vyřešením přesmyček v závorkách doplňte celý citát Charlese Darwina:
Nic (ani zvoleni) tolik starostí, tolik chorob a bídy jako požívání (kola uloh).
IQ Testy
113
Test 10
9.
Co vyjadřuje slovo KOMPARACE?
a)
VYCPÁNÍ MRTVÝCH ZVÍŘAT
b) POROVNÁVÁNÍ
c)
VYROVNÁNÍ ÚČTŮ
d) ODSTRANĚNÍ NÁDORU
e)
OSAMOSTATNĚNÍ
10.
Kolik kruhů vidíte na obrázku?
114
IQ Testy
Test 10
11.
Pohybem horizontálně či vertikálně, nikoliv však diagonálně, se pohybujte po mřížce tak,
abystezískali název jednoho českého města.
C
H
N
Y
V
O
R
N
A
D
K
Ž
Ě
N
N
O
U
12.
Které z následujících slov sem nepatří?
a)
MRAVENEC
b) VENKOV
c)
LIMONÁDA
d) OSLAVENEC
e)
VENKONCEM
13.
Co se vám snažíme říct?
Prvního dubna.
Třetí skotská.
Konec podzimu.
Druhého ledna.
Začátek krávy.
14.
Vlak jedoucí rychlostí 80 km/h vjíždí do tunelu, jenž je 0,75 km dlouhý. Délka vlaku je 0,25
km. Jak dlouho bude trvat, než se celý vlak dostane pryč z tunelu, počínaje okamžikem, kdy
se vlak zanoří do tmy a konče momentem naprostého opuštění tunelu?
15.
Železniční trak spojuje města Hull a Liverpool, která jsou od sebe vzdálená 192 km. Z Hullu
vyjíždí vlak rychlostí 75 km/h. Ve stejnou chvíli vyráží z Liverpoolu další vlak rychlostí 85
km/h. Oba vlaky nikdy nestaví. Který vlak bude v okamžiku, kdy se setkají, dále od Liverpoolu?
IQ Testy
115
Test 10
16.
Za pomocí písmen následujícího názvu divadelního představení vytvořte názvy tří karetních
her.
OPERA ODSKOKEM
17.
AKCE, ERGO, ?
Jaké slovo bude následovat nyní?
IRKA, KUPA, KOLO, MINI, RUKA
18.
Který obrázek sem nepatří?
116
IQ Testy
Test 10
19.
Nalezněte přesmyčku následujícího výrazu. Jde o slovo z lékařského prostředí.
CENA ALBUM
A........
20.
Která dvě slova mají stejný význam?
SROCENÍ, KOMFORT, OCHUTNÁVKA, AGITACE, ANOMÁLIE, SHROMÁŽDĚNÍ, ROZPUŠTĚNÍ
21.
Doplněním chybějících písmen získejte tři slova z říše hmyzu.
.O.S.N.A
.O.N.V.L
.U.L.N.A
22.
Následující devitípísmenné slovo bylo náhodně rozděleno do těchto devíti políček. Dokážete
jej opět složit?
L
V
R
M
V
O
K
E
A
23.
Doplněním chybějících písmenek a nalezením počátečního písmene získáte dvě slova, která
jsou si navzájem synonymy. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim.
O
*
*
B
*
Ý
Ý
V
Ř
*
*
B
*
IQ Testy
B
Č
*
117
Test 10
24.
Všechny čáry a symboly ve čtyřech vnějších kruzích jsou převáděny do středového kruhu dle
těchto pravidel:
Pokud se čáry nebo symbol octne ve vnějším kruhu:
Jednou: dojde k převodu
Dvakrát: možná dojde k převodu
Třikrát: dojde k převodu
Čtyřikrát: nedojde k převodu
Který z následujících pěti kruhů by se měl objevit uprostřed výše uvedeného schématu?
118
IQ Testy
Test 10
25.
Doplněním chybějících písmen získejte třináctipísmenný výraz používaný v oblasti práva.
.Á.O.O.Á.S.V.
26.
Spojením dvou třípísmenných shluků vytvořte název zeleniny.
BAK
LIL
OKU
TOM
RAJ
JAB
LEK
LKO
REK
KAR
27.
Která z následujících přesmyček v sobě nenese žádné ovoce?
a)
ETĚŠNŘ
b) A J K O B L
c)
RHŠAUK
d) D I N O I G
e)
NASNAA
28.
KLAUSTROFÓBIE je obavou z čeho?
a)
POVODNĚ
b) PSI
c)
JED
d) STÍSNĚNÉ PROSTORY
e)
OSTATNÍ LIDÉ
29.
Který kruh sem nepatří?
IQ Testy
119
Test 10
30.
Doplněním chybějících písmen a nalezením počátečního písmene získejte název jednoho hmyzu. Můžete se pohybovat ve směru hodinových ručiček i proti nim.
*
V
Ř
L
T
*
*
K
31.
Který obrázek sem nepatří?
32.
Doplněním chybějících písmen získejte třináctipísmenný název chemické sloučeniny.
.I.R.G.Y.E.I.
120
IQ Testy
Test 10
33.
Co je to LAZURIT?
a)
NEROST
b) AVIVÁŽ NA PRANÍ
c)
DRUH KERAMIKY
d) DRUH SKLA
e)
SLOUČENINA DUSÍKU
34.
Doplněním chybějících písmen získejte desetipísmenný název zvířete.
.O.R.P.N.L
35.
Jaké slovo je třeba doplnit před těchto pět slov, aby vzniklo zcela jiných pět slov?
(.....)
IQ Testy
DRUH ČINNOST DRUŽNOST VOLNÝ MYSLNOST
121
122
IQ Testy
Správné odpovědi
Test jedna
1
B; černá tečka se ve výsledném schématu octne pouze v případě, že se na stejné pozici v sérii tří zadaných schémat nachází pouze jednou.
2
PROMENÁDA; vše ostatní souvisí s vodou.
3
20, 7; čísla v prostředním řádku vznikají násobkem čísel vlevo a součtem čísel vpravo.
4
HOBLINA; souhlásky B L N H se v rámci zadaných slov opakují vždy ve stejném pořadí.
5
C; při pohledu na schémata shora a zleva si všimněte, že každý řádek i sloupec by měl mít
všechny typy očí a kudrlinek, to znamená levou, pravou a prostřední variantu.
6
77; 13
9 = 117, 11
7 = 77
7
Jaroslav Vrchlický
8
C) cesta
9
B) osudná náhoda
IQ Testy
123
Test 1
Správné odpovědi
10
PALETA
RO (PA) TA
PO (LE) SK
VA (TA) NK
11
8
7
4
6
Čísla 487625 se neustále opakují dle vzoru naznačeného níže:
12
D; ve všech ostatních dílcích ukazuje šipka na zakřivenou část dílku.
13
4; pokud se podíváte na obě pole čísel, všimněte si, že ve druhém poli se čísla v prvním řádku snižují o 1, v druhém řádku zvyšují o 1 a ve třetím se opět snižují o 1 (tedy 5 – 1 = 4).
14
F
15
PESTROST
124
IQ Testy
Správné odpovědi
Test 1
16
D; obrázek se otáčí o 90˚ po směru hodinových ručiček; vzor výplně se mění podle svislé osy
již převrácené varianty.
17
rozvážný, impulzivní
18
E) MODLA
19
D) IMPROVIZOVANÝ
20
DETEKCE
21
ANAKONDA
22
KVERULANT
23
KLOBOUČNÍK
24
ANTILOPA
25
2C
26
B) ROZTRPČELOST
27
ŠKUNER, TANKER
28
13; v řadě se vyskytují dvě posloupnosti, +7 a –6
+7: 1, 8, 15, 22
-6: 30, 24, 18, 18
IQ Testy
125
Test 1
Správné odpovědi
29
PROVEDITELNÝ, NEUSKUTEČNITELNÝ
30
POHOSTINNOST
31
8
6 + 14 = 20, 20 5 = 4
8 + 4 = 12, 12 2 = 6
9 + 16 = 25, 25 5 = 5
7 + 7 = 14, 14 2 = 7
4 + 4 = 8, 8 1 = 8
32
KALAMITA, MEMBRÁNA, KNIHOVNA
33
KOMPLIKACE
34
GALAPÁGY, TENERIFE, SRÍ LANKA
35
GEORGE WASHINGTON
126
IQ Testy
Správné odpovědi
Test 2
Test dva
1
D; dílek je při každém kroku otočen o 90˚ po směru hodinových ručiček, tečka se přesouvá
vždy do jiného pole.
2
A) BEZTVARÝ
3
Poslední sloupeček by měl obsahovat čísla 4, 24, 124, 624. Čísla v prvním sloupečku narůstají 2 + 1, ve druhém sloupečku narůstají 3 + 2, ve třetím sloupečku narůstají 4 + 3 a ve
čtvrtém sloupečku narůstají 5 + 4.
4
TVRDIT
5
F; obsah posledního čtverce v každém řádku i sloupci je dán obsahem předchozích dvou
čtverců. Čáry z těchto dvou čtverců jsou přenášeny do třetího čtverce kromě případů, kdy jsou
tyto čáry identické – v takovém případě se navzájem vyrušují.
6
146; obrakte čísla po obou stranách závorek a poté je navzájem od sebe odečtěte: 569 – 423 =
146
7
KAŠÍROVAT
8
PŘÍVĚTIVÝ, HOSTILNÍ
9
T; písmenu ve velkém poli odpovídá písmeno v malém poli na protější straně. Tato písmena
jsou dána vzdáleností od začátku, resp. konce abecedy. Například C a X jsou třetím písmenem
na začátku i konci abecedy, atd.
10
SATIRA, KARIKATURA
11
A; rozdělte řadu do skupinek po čtyřech symbolech. V každé skupince se černý symbol posouvá zleva doprava a pak opět od začátku.
IQ Testy
127
Test 2
Správné odpovědi
12
2; součet čísel ve větších dolních polích představuje polovinu součtu čísel v odpovídajících polích v horní polovině obrázku. V našem případě tedy 9 + 7 + 8 = 24 a 9 + 1 + 2 = 13. Součet
čísel v menších polích je v horní i dolní polovině obrázku shodný.
13
MALO OBUTI = AUTOMOBIL. Skryté země jsou Polsko (LOS KOP), Japonsko (SPOJ OKNA),
Argentina (AGENT IRAN), Slovensko (NESLO VOSK).
14
ÚTERÝ
15
FI Jde o počáteční písmena názvů barev duhy: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová
16
NÁLEŽET, PATŘIT
17
B; konce všech pěti čar označují rohy šestiúhelníku.
18
Všechna tato slova obsahují názvy zvířat: PES, RAK, KOS, HAD
19
KDE DOMOV MUJ
20
128
IQ Testy
Správné odpovědi
Test 2
21
KARIKATURA
22
0,7692
23
SMOLJAK
KOPECKÝ
DONUTIL
BRODSKÝ
24
KOLONÁDA, TELEVIZE
25
LABYRINT, BLUDIŠTĚ
26
C
27
STETOSKOP
28
SALUKI
29
D) INZULTACE
30
NÁMOŘNÍK, KORMIDLO
31
Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené.
32
3C
IQ Testy
129
Test 2
Správné odpovědi
33
C) jarní slavnost
34
3m; v řadě se nachází dvě posloupnosti: + 1¼ a – 2¾
+ 1¼: 2½, 3¾, 5, 6¼
- 2¾: 12, 9¼, 6½, 3¾
35
KOMPLIMENT
130
IQ Testy
Správné odpovědi
Test 3
Test tři
1
C) VZÁCNÝ
2
5; každý celý řádek či sloupec obsahuje čísla 1-9 vždy pouze jednou.
3
Kajmanské ostrovy
4
47; čtyřmístné číslo rozložte na dvě dvoumístná čísla, která každá po odmocnění vytváří část
výsledného čísla, tj. 16 (4) a 49 (7), tzn. 47.
5
B; ve všech ostatních se černá tečka nachází uvnitř kruhu.
6
ZVONICE; nachází se na úplném vrcholu kostela, zatímco ostatní části jsou v její dolní části.
7
DOJEMNÝ, SENTIMENTÁLNÍ
8
E; ve všech ostatních se černá tečka nachází mimo tři propojené body. Na obrázku E je tečka
uprostřed této série úseček.
9
10; čísla na vnějším okruží jsou součtem čísel v předchozích dvou vnitřních segmentech a čísla uprostřed schématu.
10
František Filipovský
11
NESMRTELNÝ, POMÍJIVÝ
12
OBYČEJNÝ, ZVLÁŠTNÍ
13
C; všechny ostatní obrázky jsou jeden a týž v různém natočení.
IQ Testy
131
Test 3
Správné odpovědi
14
6; 72
3 = 216
15
D) STÁŘÍ
16
E; spojte šest písmen z každé čtyřpísmenné skupinky – vzniknou slova AURORA, BREJLE,
CEMENT, DIVIZE
17
F; řada obsahuje tři různé typy šipek, při každé další sekvenci se šipky otáčí o 135˚ ve směru
hodinových ručiček a mění svou barvu z bílé na černou a naopak.
18
7
13
7
13
×4=
28
52
×9=
252
468
×5=
1260
2340
19
C) OCHABLÝ
20
PARAPET
21
PŘÍHODNÝ, NEVHODNÝ
22
TRIVIALITA
23
K E nad čáru, C O pod ní; písmena sestávající pouze z přímých čar se nachází nad čarou, zatímco písmena složená z oblých křivek se nachází pod čarou.
24
B) NÁRAZNÍK
25
SAMOPAL, BAJONET
132
IQ Testy
Test 3
Správné odpovědi
26
KALAMÁRY
27
Hvězdné nebe nade mnou, mravní zákon ve mně (Kant)
28
TOPNÁ SPIRÁLA
29
SVOBODNÝ, UVĚZNĚNÝ
30
LITERATURA
31
C) ČERVENÁ
32
ŽRALOK
33
C) LIDUMIL
34
POTÁPNÍK, OBJEKTIV
35
3
9
24
21
18
20
÷
÷
÷
÷
÷
3
2
3
3
5
=
=
=
=
=
3
16
7
6
4
IQ Testy
3
16
7
6
4
–
–
–
–
–
2
6
4
4
1
=
=
=
=
=
1
6
3
2
3
133
Test 4
Správné odpovědi
Test čtyři
1
A; z písmene na písmeno se pohybujte dle následující sekvence:
A(B)C(DEF)G(H)I(JKL)M(N)O(PQR)S(T)U(VWX)Y(Z)A(BCD)E(F)G
2
EMPIRICKÝ
3
C) NADŠENÍ
4
8; při pohledu shora nebo zleva dává součet prvních dvou čísel vždy o jedna méně než součet posledních dvou čísel, tedy 8 + 3 = 11 a 4 + 8 = 12.
5
E; obdélník se změní v rámci každého obrázku na kruh, zatímco uspořádání koleček uvnitř
schématu se změní dle prvního příkladu.
6
55; při sledování trasy, jak je ukázáno níže, je každé číslo součtem předchozích dvou čísel.
134
IQ Testy
Správné odpovědi
Test 4
7
POPÍRAT, NEGOVAT
8
IDENTIFIKACE
9
NEVYCHOVANÝ
10
KOVADLINA
11
B; obdélník se otočí o 90˚ a je vnořen do čtverce, který se zvětší. Symbol náboje se otočí
o 180˚ a přejde do dolní části obrázku.
12
70; začněte na políčku 1 a ve směru hodinových ručiček přeskakujte ob jedno políčko; postupně přičítejte 4, 7, 10, 13, 16, 19, tj. nárůst každého dalšího políčka představuje 3.
13
T; začněte u písmene M ve druhém sloupci v prvním řádku; nyní se vydejte proti směru hodinových ručiček ob jedno políčko až na konec prvního slova, poté pomocí chybějícího písmene přeskočte na protější stranu a ob jedno políčko dokončete hledané slovo.
14
XYZ = ETA; ETALON, METAXA, BRETAŇ, BAGETA
15
9731842; původní číslo rozložte na sudá a lichá čísla, která následně uspořádejte v sestupném
pořadí za sebe (nejdříve lichá, pak sudá).
16
C; rovné čáry se změní na kruhy a kruhy se změní na rovné čáry.
17
KLADÍVKO
18
PANICKÝ
IQ Testy
135
Test 4
Správné odpovědi
19
MOBILOSADA
BARET
IDEJE
LATEX
20
A) počet trojúhelníku v každém obrázku se zvýší vždy o jeden další trojúhelník.
21
C) TARKEA (KARATE), nebo RAKETA
Ostatní výrazy jsou: TERASA HŘEBÍK, ZEDNÍK, LOPATA
22
B) POTENCIÁLNÍ
23
KARAMBOL, MINERÁLY
24
SARDINKA
25
B
26
7
8
7
8
×3=
21
24
×7=
147
168
× 10 =
1470
1680
27
NARCIS
28
HOBLÍK, SVĚRÁK
29
AUTO
136
IQ Testy
Test 4
Správné odpovědi
30
A
31
A) NÁHLÉ HNUTÍ MYSLI
32
3,4; řada obsahuje dvě série: + 0,9 a – 0,9
+ 0,9: 2,2 | 3,1 | 4,0 | 4,9
– 0,9: 6,1 | 5,2 | 4,3 | 3,4
33
0,5333
34
Každý si přeje dlouho žít,
ale nikdo nechce být starý
35
343; začněte na políčku s hodnotou 1 a po směru hodinových ručiček přeskočte vždy dvě políčka; octnete se na políčku, které je třetí mocninou pořadí provedeného skoku, výsledkem je
tedy následující sekvence:
Pořadí:
1
2
3
4
5
6
7
8
Třetí mocnina:
1
8
27
64
125
216
343
512
IQ Testy
137
Test 5
Správné odpovědi
Test pět
1
15
2
4817 a 1387; zbývající čísla mají v opačném kruhu své přesmyčky (například 6279 = 7296).
3
3; celkový součet čísel od každé barvy je 15.
4
OBLÉKÁNÍ
5
Josef Kajetán Tyl
6
Alt. První dvě písmena každého slova jsou značkou kovového prvku Titan, Kobalt, Nikl, Železo, Cín, Hliník.
7
ŽIDLE, SEDADLO, STOLIČKA, KŘESLO
8
C) NATRŽENÍ TKÁNĚ
9
F; horní symbol se posouvá postupně dolů – nejdříve zvonek a poté hvězda. V průběhu posunu dolů se mění jeho barva na černou.
10
KATAMARAN
11
KVĚTEN; nejdříve se řada posouvá o jeden měsíc, pak o dva, o tři, o čtyři atd.
138
IQ Testy
Správné odpovědi
Test 5
12
6
2
3
4
Čísla 13426 se v celé tabulce opakují dle vzoru naznačeném v následujícím schématu:
13
C) FRAGMENTACE
14
84; začněte sedmičkou, se kterou v levém sloupci následně provádějte směrem dolů operaci
3 + 1, v pravém sloupci provádějte operaci 2 + 4.
15
D; pouze v případě, že se některý symbol na stejné pozici objeví v předchozích dvou řádcích
nebo sloupcích, dojde k jeho přenosu do třetího pole.
16
ZTĚLESNĚNÍ
17
normální, atypický
18
Lo:
19
C; symboly na tomto obrázku jsou ve stejném pořadí jako ostatní obrázky, ale opačným směrem.
IQ Testy
139
Test 5
Správné odpovědi
20
KONEČEK
21
D) IOALADVKN (KOVADLINA); ostatními názvy jsou ledvina, hrtan, obratel a myopie
22
33
×
×
×
×
×
6
8
7
8
7
4
8
3
3
5
=
=
=
=
=
24,
64,
21,
24,
35,
24
64
21
24
35
–
–
–
–
–
3 = 21
2 = 62
10 = 11
5 = 19
2 = 33
23
LAJDÁCKÝ, DŮKLADNÝ
24
2B
25
40; 55 v devítkové soustavě představuje 50, 44 v devítkové soustavě tedy představuje 40.
26
B) PODLÉZAVÝ
27
Pod svícnem bývá tma.
28
REPREZENTACE
29
KALANETIKA
30
B; Sloupec A obsahuje sudá čísla, sloupec B druhé mocniny a sloupec C lichá čísla.
31
6
11
140
IQ Testy
Správné odpovědi
Test 5
32
PLATÝZ
33
C) ŽENY
34
I; písmena v horním řádku jsou stejně daleko od začátku abecedy jako jsou písmena v dolním
řádku vzdálena od konce abecedy, tedy C a X jsou například třetími písmeny od začátku i konce abecedy.
35
BROKOLICE
IQ Testy
141
Test 6
Správné odpovědi
Test šest
1
MÁLOMLUVNOST
2
MIROSLAV DONUTIL
3
HÁDAT SE
4
B; vše mimo obrazec se přesunulo dovnitř a naopak; černá kolečka se změnila na bílé trojúhelníky a naopak, bílá kolečka se změnila na černá kolečka a naopak.
5
9; 27568321 + 49371572 = 76939893; 76939893 + 18476238 = 95416131
6
AUTOMOBIL, VOZIDLO
7
9; 28 4 = 7, tudíž 27 3 = 9
8
C; každá rovná čára obsahuje vždy tři rozdílné symboly.
9
C) MÍCHÁNÍ
10
ŠLAMASTYKA
11
3246; všechny ostatní čísla jsou složena tak, aby součin první a poslední číslice tvořil prostřední dvě čísla.
12
JÁSAT
142
IQ Testy
Správné odpovědi
Test 6
13
V posledním sloupci by měla být čísla 3858. Výsledná čísla jsou zakončením posloupnosti dané předchozími čísly.
14
E; A a D jsou stranově převrácenými variantami černé a bílé barvy, stejně jako B a C.
15
PARUKA
NA (PA) NÍ
PE (RU) NA
RU (KA) FE
16
14313
17
E) POVYK
18
A; přidáním tohoto obrázku se počet jednotlivých symbolů dostane na 3.
19
KONVALINKA
IQ Testy
143
Test 6
Správné odpovědi
20
JESETER
PLOTICE
MAKRELA
21
MEDŮZA
22
VEJMUTOVKA
23
VRTULNÍK, MANTINEL
24
MLÁDENEC, STAŘEČEK
25
C
26
E) ASKETICKÝ
27
KARAFA
28
6,28; celá řada obsahuje dvě série: - 0,06 a + 0,06
- 0,06: 6,72 | 6,66 | 6,60 | 6,54
+ 0,06: 6,10 | 6,16 | 6,22 | 6,28
29
KONTRABAS
30
DIVERZANT
31
0,9444
144
IQ Testy
Test 6
Správné odpovědi
32
9
14
9
14
×6=
54
84
×7=
378
588
×5=
1890
2940
33
CABERNET
34
ZAPEKLITÝ, KOMPLIKOVANÝ
35
AKVAMARÍN
IQ Testy
145
Test 7
Správné odpovědi
Test sedm
1
D; je třeba doplnit všechny řady tak, aby obsahovaly všechny čtyři symboly.
2
7; 784 7 = 112
3
TEPLO, ZIMA
4
PTAKOPYSK
5
23 minut
6
STĚHOVÁNÍ
7
A) pouze v případě, že se tečka objeví na stejné pozici ve třech okolních kruzích, je přenesena do prostředního kruhu.
8
POZEMSKÝ, VESMÍRNÝ
9
W. Dromedár má jeden hrb – jednoduché V, drabař má hrby dva – dvojité W.
10
V
T
W
U
První dva sloupečky jsou vždy odshora dolů výřezem čtyř po sobě jdoucích písmen abecedy.
11
15; 45 + 30 = 75; 75 15 = 5
12
KABARET BATERKA
146
IQ Testy
Správné odpovědi
Test 7
13
Všechny fráze obsahují v sobě názvy světových států.
SLADKÁ P (USA)
STA (ČÍ NA) NOC
POCTIVÉHO (NEPÁL) Í
14
B; všechny ostatní představují ten samý obrázek, avšak vždy v jiném úhlu.
15
8; čísla v obou obrázcích na stejných pozicích dávají dohromady vždy součtem hodnotu 10.
16
BOROVICE; vzniknou tak slova ZUB, OKO, NOR, DNO, KOV, TŘI, VĚC, DLE
17
MLAT; všechna ostatní slova spolu tvoří páry, kdy poslední dvě písmena prvního slova tvoří
první dvě písmena druhého slova: NOHA/HANTÝRKA, KRABICE/CECH, MONITOR/ORATORIUM, ZUBY/BYTOST, HRANOLKY/KYTARA
18
B; celkový počet stran všech objektů v obrázku je 11.
19
2; čísla představují počet konců písmenek, například E = 3, F = 2, tudíž C = 2.
20
KLOBOUK
21
C) VÝŠKA
22
CYKLOTRIAL
23
30;
20 – 8 = 12,
12 × 2 = 24
17 – 9 = 8,
8 × 3 = 24
16 – 7 = 9,
9 × 4 = 36
9 – 6 = 3,
3 × 5 = 15
8 – 3 = 5,
5 × 6 = 30
IQ Testy
147
Test 7
Správné odpovědi
24
KONGRESMAN
25
2B
26
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
27
JABLKO
28
E) EVLDI (VIDLE); ostatní měny jsou: PESETA, KORUNA, DOLAR, LIBRA
29
UPŘÍMNÝ, BEZELSTNÝ
30
REHABILITACE
31
OTEVŘENÝ, UZAVŘENÝ
32
22
33
KLIMATIZACE
34
B) PŮVOD SLOV
35
A; všechny ostatní kruhy obsahují pouze prvočísla, zatímco A nikoliv (číslo 39 – je dělitelné 3
a 13).
148
IQ Testy
Správné odpovědi
Test 8
Test osm
1
C; horní dva symboly se otočí vzhůru nohama a jsou umístěny pod třetí symbol. Jedna tečka
se přesune do prostředního obrazce, další dvě do obrazce spodního.
2
01:00
3
RAJČE; je červené barvy, ostatní je černé
4
3; jedná se o počet rovných čar v daných třech písmenech.
5
LEGISLATIVA; počet písmen se zvyšuje o dvě.
6
30; sečtěte všechna procenta: 87 + 79 + 68 + 96 = 330. Vydělte tuto hodnotu 3, což dává dohromady 100 lidí, kteří měli ke snídani tři typy pokrmů. Zbývajících 30 lidí mělo všechny čtyři pokrmy.
7
A; levá polovina se přesune doprava a pravá doleva.
8
IVAN ECHO = NOHAVICE; zbývajícími sporty jsou: BASKETBAL (LEST BABKA), PARAGLIDING (GANG PRALIDI), CYKLISTIKA (KYTICI KLAS), ATLETIKA (TETA KALI).
9
P; začněte písmenem K v levém horním rohu, pohybujte se vždy přes jedno políčko. Jakmile
dosáhnete konce dolního řádku, pokračujte písmenem O hned vedle prvního K. Spojením písmen ve správném pořadí vznikne úsloví KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ, SÁM DO NÍ PADÁ.
10
Studený máj, v stodole ráj.
11
HOLUB, KROCAN, STRAKA
12
512943; písmena se mění dle následujícího vzoru:
ABCDEF
EBFADC
913452
512943
IQ Testy
149
Test 8
Správné odpovědi
13
BIT; písmena všech slov se v abecedě posouvají vždy o 8 písmen dopředu.
14
LA(STU)RA
15
LEDNIČKA; výsledná slova jsou: MOL, ALE, SUD, SEN, OČI, MÍČ, PUK, AHA
16
Petr 36, Jarek 54, Aleš 81
17
7; pokud se podíváte na identické pozice v jednotlivých kruzích, všimnete si vždy jisté posloupnosti 7531 (lichá čísla sestupně), 4567 (navyšování), 9876 (snižování), 1357 (lichá čísla
vzestupně)
18
B; horní polovina se zasune do spodní části při současné změně černých obrazců na průhledné.
19
Čas je největší síla života.
Předstírat na správném místě hloupost je velice moudré.
Život je neustálé odvádění pozornosti, jež nedovolí ani, abychom si uvědomili, od čeho to odvádí.
20
LEDŇÁČEK, KŘEPELKA, MODŘINKA
21
PANAMA
22
D) OPLZLÝ
23
MANDOLÍNA
24
A
25
45
20 (v desítkové soustavě) = 32 (v šestkové soustavě)
29 (v desítkové soustavě) = 45 (v šestkové soustavě)
150
(3
(4
6) + (2
6) + (5
1)
1)
IQ Testy
Správné odpovědi
Test 8
26
HRUŠEŇ
27
SKLÍČENÝ, ROZJAŘENÝ
28
VOZOVÁ HRADBA
29
D; zbývající kruhy tvoří slova ENZYMY, PUTYKA, POSTEL
30
SATIRA, KOMIKA, VRÁTKA
31
B) SPOUSTY
32
NADHLAVNÍK
33
D) ZÁŠKODNÍK
34
D; všechny kruhy dávají součtem 100 vyjma kruhu posledního – součet v něm obsažených čísel tvoří pouze 99.
35
KORMORÁN
IQ Testy
151
Test 9
Správné odpovědi
Test devět
1
D; všechny čáry v protějších segmentech jsou vždy otočené o 90˚.
2
231
3
TLAPKA, PACKA
4
SPOJKA
5
C; obsahuje pouze jednu bílou tečku, ostatní mají po dvou.
6
EVCOO = OVOCE
7
MCK; písmena CKLM se opakují dle vzoru naznačeného níže.
8
16
9
B) Tučňák – jediný žije v Antarktidě.
10
L, LA, LAK, TLAK, OTLAK, ODTLAK, PODTLAK
152
IQ Testy
Správné odpovědi
Test 9
11
SLOVA OSLAV
12
D; jediný se stáčí ve směru hodinových ručiček, ostatní jsou proti nim.
13
23 rajčat v 19 taškách; 437 je výsledkem násobení dvou prvočísel, 19 a 23. Nižší číslo představuje počet tašek, nebok těch chcete použít pokud možno co nejméně.
14
Dle následujícího vzoru doplňte chybějící písmeno; písmena jsou umiskována dle počtu prázdných políček od posledního písmene.
15
D) VZDUCH (Propast, skládá se především ze vzduchu.)
16
Jednotlivá políčka procházejte dle následujícího schématu:
5
7
2
8
I
4
3
T
6
IQ Testy
153
Test 9
Správné odpovědi
17
47 ponožek: pokud vytáhne 45 ponožek, ačkoliv mu to zabere hodně času, mohou být všechny modré nebo červené. Aby si byl 100% jistý tím, že vytáhne jeden stejný pár, musí vytáhnout ještě další dvě.
18
C; vždy, když se dva symboly dotýkají, jsou nahrazeny jinými symboly.
19
NA SVATÉHO JIŘÍ VYLÉZAJÍ Z DĚR HADI A ŠTÍŘI.
20
HAVRAN
21
B) ZÁJEM
22
D) SLUNCE
23
I KDYŽ SE NEDOSTÁVÁ SIL, SAMA SNAHA JE HODNA CHVÁLY.
24
PŘÍJEMNÝ, NEVLÍDNÝ
25
2C
26
ZLO
27
STRAKAPOUD
28
25
32 (v desítkové soustavě) = 40 (v osmičkové soustavě)
(4 × 8)
21 (v desítkové soustavě) = 25 (v osmičkové soustavě)
(2 × 8) + (5 × 1)
29
X; počet konců jednotlivých čar v obou písmenech určuje počet konců ve výsledném písmenu: B = 0, X = 4, Y = 3, C = 2, atd.
154
IQ Testy
Správné odpovědi
Test 9
30
C
31
NIKARAGUA, GUATEMALA, SINGAPUR
32
PLYMOUTH
33
B) KUNA
34
PRODAVAČKA
35
D; obsahuje číslo, které je druhou mocninou jiného čísla (64 = 82)
IQ Testy
155
Test 10
Správné odpovědi
Test deset
1
E; pokud se v obrázku objeví některé ze segmentů vícekrát, jsou v dalším kroku nahrazeny
dvěma novými segmenty.
2
Jiří 36, Jan 48, Aleš 64.
3
B) PŘEDLOKTÍ. Jde o loketní kost.
4
KIP; pokud sečtete vzdálenost daných písmen v abecedě, u všech ostatních písmen získáte
součet roven 20. KIP má však tento součet roven 36.
5
OSMIÚHELNÍK; počet stran jednotlivých objektů se vždy zvýší o dva.
6
D; menší obrázek se překlopí do většího.
7
Všechna slova začínají jednotlivými notami hudební stupnice: C, D, E, F, G, A, H
8
Nic nezavinilo tolik starostí, tolik chorob a bídy jako požívání alkoholu.
9
B) POROVNÁVÁNÍ
10
20
11
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
12
LIMONÁDA; všechna ostatní slova obsahují slůvko VEN
13
Slovo DOMEK; první písmeno slova „duben“ je D, třetí písmeno slova „skotská“ je O, atd.
156
IQ Testy
Správné odpovědi
Test 10
14
45 vteřin;
(0,75 + 0,25) ×
60
80
15
Není třeba žádných výpočtů. Je zcela zřejmé, že vlaky budou v okamžiku setkání stejně daleko od Liverpoolu jako od Hullu.
16
POKER, OKO, SEDMA
17
IRKA; lichá písmena slov představují lichá písmena abecedy; AkCe, ErGo, IrKa.
18
F; všechny ostatní jsou vytvořeny pomocí tří stejných obrázků, zatímco F je vytvořeno pomocí dvou různých rovnoběžníků.
19
AMBULANCE
20
SROCENÍ, SHROMÁŽDĚNÍ
21
HOUSENKA, HOVNIVÁL, KUDLANKA
22
MRAVKOLEV
23
POTŘEBNÝ, ZBYTEČNÝ
24
D
25
ZÁKONODÁRSTVÍ
26
OKUREK
IQ Testy
157
Test 10
Správné odpovědi
27
DINOIG (INDIGO); ostatní přesmyčky ukrývaly TŘEŠEŇ, JABLKO, HRUŠKA, ANANAS.
28
D) STÍSNĚNÉ PROSTORY
29
D; u kruhů A, B a C platí, že součet čísel v levém sloupečku je roven součtu čísel v pravém
sloupečku.
30
STŘEVLÍK
31
E
32
NITROGLYCERIN
33
A) NEROST
34
KOKRŠPANĚL
35
DOBRO
158
IQ Testy
Download

IQ Testy