Dana Baudišová
Novinky v mikrobiologii
vody
2014
Kultivovatelné mikroorganismy
•
Mezofilní a psychrofilní
bakterie jsou již víceméně
speciální stanovení –
vyřazeno z OR , lze pouze
individuální mezilaboratorní
porovnávání (kvůli
hodnocení)
•
Kultivovatelné
mikroorganismy jsou velmi
citlivé na manipulaci (teplota
skladování vzorku, teplota
zalévání, doba kultivace)
•
Problém přerůstání misek
(Bacillus/Aktinomycety,
mikromycety)
Změny ve vyhlášce o
„pitné vodě“
83/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., od 29. května
2014
Změny v hodnocení kultivovatelných mikroorganismů – počty kolonií
Původní hodnoty 200 (pro 22 C) a 40 (pro 36 C) KTJ/ml
platí pouze jako doporučené, jako mezní hodnota je
uvedeno „bez abnormálních změn“ . K tomu bude
vydáno metodické doporučení SZÚ.
Pokud je u malého zdroje tak malý počet stanovení, že nelze určit „bez
abnormálních změn“, platí jako mezní hodnota - hodnota doporučená.
Pro malé, nedesinfikované zdroje a pro náhradní zdroje platí doporučené
hodnoty 500 (22 C) a 100 (36 C) KTJ/ml
Koliformní bakterie a E. coli
• Koliformní bakterie postupně mizí z právních předpisů
týkajících se jakékoliv povrchové vody (pouze pitné)
• Fekální (termotolerantní) koliformní bakterie jsou doposud
používány, svým způsobem je to česká specialita, ČSN 757835
výborně funguje, je hodně selektivní, ale málo citlivá
• E. coli je hlavní indikátor fekálního znečištění – ale v současné
době je používána řada nesrovnatelných metod
Metody
ČSN 75 7835 mFC, 44 C, GLR, není mezinárodní, díky
vysoké teplotě kultivace jsou podhodnocené výsledky
ČSN EN ISO 9308-1 Tergitol, 36 C, IND nebo GLR, již je
FDIS revize - Chromogenní agar CCA (paralelní
stanovení koliformních bakterií a E. coli, 36 C, drahé,
citlivé, pouze pro desinfikované vody, oxitest lze přímo
na filtru). Revize ČSN EN ISO 9308-1 jaro 2015?
ISO 9308-2 Colilert, GLR, 36 C, tekuté (již platí, bude
EN a pak ČSN EN)
ČSN EN ISO 9308-3 Mikrotitrační destičky , GLR 44 C,
tekuté, vysoká mez detekce
ISO 9308-2
(ČSN EN ISO 9308-2 ještě letos?)
• Metoda dle ISO 9308-2 (Colilert Quanti-Tray) byla
zhodnocena jako nejvhodnější pro stanovení E. coli v
koupacích vodách (mez detekce, specifičnost, citlivost)
a Ministerstvem zdravotnictvím bude povolena
• Ve vyhlášce na pitnou vodu je jako alternativní metoda
(jako ČSN ISO … což je chyba)
• Byla prokázána její ekvivalence na úrovni 20 % s
referenční metodou dle ČSN EN ISO 9308-3
• Od letošního roku zastupuje firmu IDEXX (USA)
Cymedica s.r.o. (ing. Jiří Žufánek)
E. coli různými metodami
Výsledky z OR-MB-1/14
E. coli
ČSN 75 7835
KTJ/ 100 ml
98
ČSN EN ISO 9308 -1 IND 216
ČSN EN ISO 9308-1 GLR 182
Colilert 18 / Quanti-Tray
123
Problémy intestinálních
enterokoků
Citlivé stanovení na kvalitu média
Firma Biorad už zase dodává SB s TTC uvnitř
(OK servis)
Enterolert nedosahuje výsledků jako Colilert (a je
více typů o různé formuli)
Firmy dodávající hotové půdy (na miskách) ne
vždy uvádějí původ ingrediencí.
Výsledky z OR-MB-1/14
• Pouze 45 % laboratoří uvedlo firmu (2* Merck,
7* Himedia)
Clostridium perfringens
• ISO 14189:2013 Jakost vod.
Stanovení Clostridium
perfringens … uvidí se jak
bude zohledněno dále (EN,
Směrnice pro pitnou vodu
apod.), zatím se neakceptuje
jako ČSN ISO
• Drahé (zejména činidlo na
kyselou fosfatázu), je nutné
ověřovat všechny vyrostlé
kolonie, médium je nestálé (pak
kolonie dostatečně nečernají)
Další novinky v mikrobiologii
vody
Nové vydání dokumentu Accreditation for
Microbiological Laboratories (2. vydání,
Eurachem, 2013), zatím není přeloženo, nejsou
významné změny oproti EA 4/10
Probíhá důkladná revize norem ČSN 750176-1 a
2 Názvosloví mikrobiologie vody : spojení obou
norem, redukce nadbytečných termínů, doplnění
moderních termínů a rozdělení termínů do
skupin – taxonomie, ekologie, metabolismus
apod. Vhodný studijní materiál !
Norma ISO 11133
„Microbiology of food, animal feed and
water — Preparation, production,
storage and performance testing of
culture media“
• Týká se kontroly kultivačních médií
referenčními kmeny
• Zahrnuje i média na analýzy vod
• Konkrétní médiu/konkrétní referenční kmen,
většinou kvalitativní testy, zohlední se i Česká
sbírka mikroorganismů, včetně kmenů s
definovaným obsahem bakterií
Česká sbírka mikroorganismů – Kontrolní
kmeny ve formě želatinových disků s
definovanou hodnotou cfu (1 lahvička, 10
disků, expirace 1 rok) . Pro vodu E. faecalis,
E. coli. S. aureus). Rozumná cena (10 disků
necelých 1000 Kč)
Nutné skladovat při -20 C!!!
Stabilitu 1 rok jsme prokázali
E. faecalis je stabilnější než E. coli
Nejistoty mikrobiologických
stanovení
V TUTO CHVÍLI NENÍ CO DODAT
• Nová norma ČSN ISO 29201 Kvalita vod –
Variabilita výsledků zkoušek a nejistota
měření u mikrobiologických metod a vyšla
v lednu 2013
• Zahrnuje oba dva možné přístupy, a to jak
metodu „černé skříňky“ tak metodu „per
partes“
• Nejistoty uvedené ve výsledcích OR ukázaly
velký posun k lepšímu
Co je to správně nastavená
nejistota?
• Realistická pro analyzované vzorky v
laboratoři (nízké hodnoty vers. „normální
hodnoty“ tj. ktj/misce více než 10)
• Vejdou se do mezí výsledky duplicitních
stanovení
• Umí se správně obhájit/ vysvětlit
Praktické školení v metodách
mikrobiologie vody
Bude vypsáno s největší pravděpodobností na začátek
února 2015, pokud budou zájemci
2* půldenní odpoledne+ dopoledne, max 6 frekventantů
na kurz, možnost noclehu ve VÚV T.G.M., v.v.i.
Lze zajistit i speciální školení na chromogenní agar (CCA
dle nové 9308-1)
Účastníci MPZ organizovanými ASLAB v letošním roce
budou mít významné slevy.
Prezentace bude do konce června k dispozici ke stažení
www.vuv.cz
HEIS
Databáze
Projekty
Metody mikrobiologického rozboru vod, jejich unifikace a
uplatnění v hydroanalytických laboratořích
Plánované akce, pořádané oddělením mikrobiologie vody
Na této adrese jsou stále prezentace i z let minulých
Dana Baudišová
Novinky v mikrobiologii vody
2014
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. | Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 | +420 220 197 111
[email protected], www.vuv.cz, Pobočka Brno | Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno-Královo Pole | +420 541 126 311
[email protected], Pobočka Ostrava | Macharova 5, 702 00 Ostrava | +420 596 134 181 | [email protected]
Download

Novinky v mikrobiologii vody 2014 - HEIS VÚV