Dosije
Broj
Datum
izdavanja
INVESTITOR
Građevinska dozvola
Kat.par.
KO
Spratnost
Bruto-neto
površina m2
Glavni projekat uradio
Vrijednost
investicije
Komunalije
Datum
podnosenja
zahtjeva
1/13
0303-1576/12
16.01.2013
Volkov Dimitrievič iz Ruske Federacije
IZGRADNJA POMOĆNOG OBJ-GARAŽE SA
BISTIJERNOM
1531
LJEŠEVIĆI
/
18,02
"BOROZAN INŽENJERING" d.o.o.
Tivat
10.250,00
933,92
28.11.2012
2/13
0303-1544/12
18.01.2013
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
470.090,61
115.067,57
15.11.2012
0303-1519/13
21.01.2013
IZGRADNJA KOLEKTIVNO-STAMBENOG
OBJ
IZGRADNJA STAMBENOG OBJ
12O3,84
3/13
Vujković Žarko iz Kotora "BIRCH" d.o.o.
Budva
Nikiškova Tatjana iz Ruske Federacije
4/13
0303-1506/11
22.01.2013
Stanišić Bosiljka, Stanišić Mladen ,
Stanišić Krsto i Bajčetić Slavica iz Kotora
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA
POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA
5/13
0303-11/13
23.01.2013
Vulanović Velika iz Kotora
6/13
0303-1520/12
24.01.2013
"LUKA KOTOR" A.D. KOTOR
IZGRADNJA STAMBENOG OBJ
REKONSTRUKCIJA DIJELA STAMBENOG
OBJ.
IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTAputničkog terminala i graničnog prelaza
2062/1
DOBROTA I Su2+Su1+P+2
899
LASTVA
P+1+Pk
344,87
"ADRIATIC PROING" Dd.o.o. Bar
209.203,12
19.530,42
06.11.2012
2344
DOBROTA I
Su+P+1+Pk
996,4
"Building biro" d.o.o. Bijelo Polje
307.199,00
54.977,57
22.12.2011
1464/4
DOBROTA I
SuII
33,47
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
15.029,89
2,551
09.01.2013
28
KOTOR I
P+1
520,1
"Monte CEP" d.o.o.Kotor
615.773,80
100.123,26
06.11.2012
259/1
DOBROTA I
Su+P+1+Pk
700,63
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
345.237,10
28.751,52
25.10.2012
KAVAČ
P+Pk
197,95
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
38.705,97
3.121,56
28.11.2012
KAVAČ
P+Pk
217,86
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
45.040,57
38.336,44
28.11.2012
MORINJ
Su +P+1+Pk
1.485,41
"Arhi.pro" d.o.o. Podgorica
1.049.579,86
375.995,66
28.09.2012
MORINJ
Su+P+1+Pk
1.497,37
"Arhi.pro" d.o.o. Podgorica
1.060.370,49
375.995,66
28.09.2012
MORINJ
P
401,02
"Arhi.pro" d.o.o. Podgorica
981.858,48
375.995,66
28.09.2012
7/13
0303-1476/12
24.01.2013
Žebeljan Bojana, Janković Angelina,
Nenad i Jelena iz Kotora i Sykes Allan iz
Velike Britanije
8/13
0303-1578/12
25.01.2013
Mehović Mima iz Kotora
IZGRADNJA STAMBENOG OBJ
9/13
0303-1579/12
25.01.2013
IZGRADNJA STAMBENOG OBJ
10/13
0303-1367/12
25.01.2013
Mehović Galib iz Kotora
"GREENFIELD LIVING" d.o.o. Herceg
Novi
852/3,
851/9
851/3
IZGRADNJA STAMBENOG OBJ-C
1164/1
1164/9
1164/11,
1164/13,
1166/1
1168/1
1164/10
1155/1
11/13
0303-1370/12
25.01.2013
"GREENFIELD LIVING" d.o.o. Herceg
Novi
12/13
0303-1366/12
25.01.2013
"GREENFIELD LIVING" d.o.o. Herceg
Novi
IZGRADNJA STAMBENOG OBJ-E
13/13
0303-1226/12
07.02.2013
Petrović Gracija iz Kotora
NADOGRADNJA POTKROVLJA NAD
POSTOJEĆIM STAMBENIM OBJEKTOM
1035
ŠKALJARI I
P+1
143,41
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
29.956,18
1.096,37
22.08.2012
14/13
0303-1657/12
11.02.2013
Karić Elena i Jugoslav iz Beograda
REKONSTRUKCIJA POMOĆNOG OBJ.
221/1
DOBROTA I
Su +P
217,87
"NIB" d.o.o. Kotor
132.561,97
9.269,45
14.12.2012
15/13
0303-1415/12
11.02.2013
Nikčević Luka iz Nikšića
MORINJ
P+1+Pk
2.445,00
"ARTERIJA STUDIO" d.o.o Nikšić
1.660.545,61
198.200,00
10.10.2012
16/13
0303-1408/12
12.02.2013
"INPRUS-MONT " d.o.o. Kotor i Vujović
Sonja iz Kotora
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
376/2
KOSTANJICA
Su+P+1
293,8
"INPRUS-MONT" d.o.o. Kotor
120.380,00
26.295,45
09.10.2012
17/13
0303-50/13
18.02.2013
Joketić Milo iz Kotora
IZGRADNJA POMOĆNOG OBJ-u okviru
potpornog zida prema saobraćajnici
839
DOBROTA I
P
72,00
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
19.541,20
5.150,60
29.01.2013
18/13
0303-350/12
19.02.2013
Pravoslavnoj crkvi Sv. Andrije u Krimovici
REKONSTRUKCIJA CRKVE
1059
KRIMOVICA
/
cca32,90
"PROJEKTOR" d.o.o. Tivat
37.935,25
/
12.04.2012
19/13
0303- 709/12
20.02.2013
Pejović Budimir iz Kotora
IZGRADNJA PRIVREMENOG OBJEKTA
349
LJEŠEVIĆI
P
49,5
"BOROZAN INŽENJERING" d.o.o.
Tivat
15.423,00
13.316,26
08.06.2012
20/13
0303-1633/12
26.02.2013
Dender Toni iz Kotora
21/13
22/13
0303-21/13
0303-12/13
28.02.2013
04.03.2013
23/13
0303-1618/12
24/13
IZGRADNJA STAMBENOG OBJ-B
1286,
IZGRADNJA STAMBENIH OBJEKATA 1,2,3 1287, 1288,
1294
2383
DOBROTA I
Su+P+1
121,7
"ARCHILINE" d.o.o Kotor
87.689,63
4.968,60
11.12.2012
"PESELA" d.o.o Budva
Belošević Milovan iz Beograda
REKONSTRUKCIJA-NADOGRADNJA
POTKROVLJA NAD POSTOJEĆIM
STAMBENIM OBJEKTOM
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
141/1
1483/16
GLAVATIČIĆI
LJEŠEVIĆI
Su+P+Pk
Su+P
382,37
156,00
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
ALL-ING d.o.o. Kotor
231.160,27
37.165,25
8.310,61
9.107,28
15.01.2013
09.01.2013
08.03.2013
Vybornaya Svetlana
REKONSTRUKCIJA STAMBENOG OBJEKTA
774
DOBROTA I
Su+P+1
440,00
M-PROJEKAT d.o.o Podgorica
330.655,57
21.806,47
07.12.2012
0303-137/12
08.03.2013
Pavićević Miroslav i Miloš iz Kotora
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
25/13
0303-1577/12
11.03.2013
26/13
0303-1489/12
18.03.2013
MEDITERRA d.o.o Podgorica
Harris-Collins Anke Matilde iz Velike
Britanije
27/13
0303-1735/12
20.03.2013
Marić Ivana iz Kotora
28/13
0303-187/13
28.03.2013
Thomas Anthony Waddington iz Velike
Britanije
29/13
0303-847/12
05.04.2013
Crnčević Gojko iz Kotora
30/13
0303-1167/12
22.03.2013
Belokoneva Ivetta iz Ruske Federacije
31/13
0303-209/12
11.03.2013
"AUTOBOKA"A.D.KOTOR
KAVAČ
Su+P+1
806,00
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
221.287,68
28.787,46
17.02.2012
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
1023/2
1023/3
30/15
ORAHOVAC I
Su+P+1
468,00
142.706,00
31.174,44
28.11.2012
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
320/1
RISAN I
Po+P+1
211
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
"KOTOR-INŽENJERING" d.o.o.
Kotor
165.795,79
16.678,48
30.10.2012
1184
DOBROTA I
P+1+Pk
202,15
"MINICOM" d.o.o. Kotor
88.023,04
6.520,24
27.12.2012
1128/2
ORAHOVAC II
Su+P+1
61,3
"PROJEKTOR" d.o.o. Tivat
4.419,00
3.844,75
28.11.2012
26
PERAST
/
/
"F INŽENJERING" d.o.o. Kotor
683,26
/
21.06.2012
168/7
ORAHOVAC I
P+1+Pk
268,32
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
143.340,05
27.822,97
14.08.2012
114/9
114/11
PRIVREDNA
ZONA
P
2.019,79
"ENFORMA" d.o.o Kotor
970.217,02
259.446,19
14.03.2012
REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA
POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA
REKONSTRUKCIJA KROVA POSTOJEĆEG
STAMBENOG OBJEKTA
IZGRADNJA POMOĆNOG OBJEKTA OGRADNOG ZIDA
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTACENTRALNE FUNKCIJE SA SKLADIŠTEM
Page 1
Glavni projekat uradio
Vrijednost
investicije
Komunalije
Datum
podnosenja
zahtjeva
4.175,75
"GEOMONT"d.o.o. Budva
151.581,38
/
22.02.2013
248.374,00
65.077,45
06.03.2013
Dosije
Broj
Datum
izdavanja
INVESTITOR
Građevinska dozvola
Kat.par.
KO
Spratnost
Bruto-neto
površina m2
32/13
0303-109/13
10.04.2013
DIREKCIJA ZA UREDJENJE I
IZGRADNJU KOTORA
IZGRADNJA PRIVREMENOG OBJEKTAPARKINGA
97, 98
,104,107
PRIVREDNA
ZONA
P
33/13
0303-145/13
12.04.2013
Miljenović Miodrag iz Kotora
34/13
0303-157/13
15.04.2013
35/13
0303-1668/12
11.04.2013
36/13
0303-1667/12
11.04.2013
37/13
0303-1666/12
11.04.2013
38/13
0303-173/13
22.04.2013
39/13
0303-127/13
08.04.2013
Banićević Dragan iz Kotora
40/13
0303-1153/12
23.04.2013
DIREKCIJA ZA UREDJENJE I
IZGRADNJU KOTORA
41/13
0303-1450/10
19.04.2013
Marčić Biljana iz Niša
42/13
0303-44/13
29.04.2013
Chervyakova Tatiana iz Ruske Federacije
43/13
0303-153/13
44/13
0303-252/13
2060/4
DOBROTA I
Su+P+1+Pk
733,1
"BoROZAN INŽENJERING" d.o.o.
Tivat
842/2
DOBROTA I
Su+P+1+Pk
555,85
"NIB" d.o.o. Kotor
277.511,33
41.031,38
11.03.2013
200/3
KAVAČ
P+1
184,6
"STUDIO K"d.o.o. Podgorica
274.795,0
12.019,85
14.12.2012
200/1
KAVAČ
Po+P+1
P+1
328,5
"STUDIO K"d.o.o. Podgorica
458.997,19
21.104,65
14.12.2012
200/2
KAVAČ
Po+P+1
240,8
"STUDIO K"d.o.o. Podgorica
330.504,40
14.707,55
14.12.2012
1039/2
LASTVA
P
307,38
"ING-KONSTRUKTOR" d.o.o. Tivat
139.947,98
23.026,92
15.03.2013
1075
PRČANJ I
P+1+Pk
420,0
"PNP-PEROŠEVIĆ"d.o.o.Bijelo
Polje
333.387,23
26.454,09
28.02.2013
750
,749,191
PELINOVO
/
cca700m
"GERA"d.o.o Tivat
6.496,43
/
07.08.2012
254
MUO I
P+1+Pt
110,36
"DŽLS" d.o.o Kotor
55.605,00
1.585,15
22.10.2010
1075/1
MORINJ
Po+Su+P
494,44
"VEDUTA" d.o.o. Budva
395.701,25
69.032,76
24.01.2013
875/1
KAVAČ
Po+P+1
211,46
"EXPEDITIO architects" d.o.o. Kotor 151.577,07
9.287,10
08.09.2013
1246
ORAHOVAC
/
/
"DELTA GENERALI" A.D.
Podgorica
56.035,68
728,00
02.04.2012
u putnom
pojasu na
regionalno
m putu R22, KotorRadanovici
ŠKALJARI
/
/
"DELTA GENERALI" A.D.
Podgorica
56.035,68
870,00
10.07.2012
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
IZGRADNJA DTS 10/0,4 Kv; 1x630kVA
"PRČANJ III"
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTATEHNIČKI PREGLED MOTORNIH VOZILA I
AUTOPRAONICA
144/2
PRČANJ I
P+Pk
148,50
"BOKA-GRADNJA" d.o.o. Tivat
67.134,66
2.021,34
04.02.2013
689
PRČANJ I
P
8
"EMINENT" d.o.o. Podgorica
55.802,00
1.148.40
03.07.2012
308
ORAHOVAC I
P+Pk
212,80
"PROJEKTNI BIRO DOMUS" d.o.o. Kotor75.423,48
12.990,02
13.12.2012
8
POBRĐE
P
207,00
"MMK CONTROL" d.o.o. Bar
138.209,00
16.828,30
27.11.2012
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
Adžić Periša, Vojinović Dragutin i Vojinović
REKONSTRUKCIJA STAMBENOG OBJEKTA
Miloš
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA
"ANCHORMAN KAVAČ LIMITED"
BAZENOM-vila 1A-67
IZGRADNJA STAMBENOG I POMOĆNOG
"ANCHORMAN KAVAČ LIMITED"
OBJEKTA -vila 5-65 sa bazenom
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA
"ANCHORMAN KAVAČ LIMITED"
BAZENOM-vila 4A-66
REKONSTRUKCIJA - NADOGRADNJA
Sukhanova Vladimir Ekaterina iz Ruske
SPRATA I POTKROVLJA POSTOJEĆEG
Federacije
PRIZEMNOG STAMBENOG OBJEKTA
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI
JAVNE RASVJETE U NASELJU ŠIŠIĆIPELINSKA RUDINA
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG
STAMBENOG OBJEKTA
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
IZGRADNJA STAMBENOG-POSLOVNOG
OBJEKTA
POSTAVLJANJE BAZNE STANICE MOBILNE
29.04.2013 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica
TELEFONIJE
29.04.2013
Lakićević Goran iz Tivta
45/13
0303-1007/12
29.04.2013 CRNOGORSKI TELEKOM A.D. Podgorica
46/13
0303-61/13
30.04.2013
Tešović Budimir iz Kotora
47/13
0303-947/12
08.05.2013
"BORIČIĆ COMPANY" d.o.o.Budva
48/13
0303-1652/12
10.05.2013
Ćupić Goran iz Kotora
49/13
0303-1569/12
14.05.2013
Tomičić Savo iz Kotora
50/13
0303-1231/12
21.12.2012
51/13
0303-136/13
52/13
POSTAVLJANJE BAZNE STANICE
MOBILNE TELEFONIJE SA ANTENSKIM
STUBOM I KO0NTEJNEROM
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
157/1
PRČANJ I
P+1+Pk
450,44
"VU-TI-INŽENJERING" d.o.o. Bar
224.384,98
32.839,04
19.10.2012
16.05.2013
Docking Charlotte Melinda i Graham Luka
iz Velike Britanije
Žižić Jasna iz Kotora
IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA
523
DOBROTA I
P
43,00
" STUDIO ZI ZA " d.o.o. Danilovgrad
35.458,50
6.355,44
04.03.2013
0303-207/13
16.05.2013
Petrović Srdjan i Petrović Djuro iz Kotora
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
797
ŠKALJARI I
P+2+Pk
323,87
"MINICOM" d.o.o. Podgorica
150.272,58
19.860,07
25.03.2013
53/13
0303-263/13
17.05.2013
IZGRADNJA TURISTIČKOG OBJEKTA
127/2
VRANOVIĆI
P+1
202,61
"NIB PROJEKT" d.o.o. Kotor
125.609,68
8.091,15
05.04.2013
54/13
0303-1640/12
24.05.2013
Popović Vukašin iz Kotora
Bilafer Josip, Bilafer Marijana i Bilafer
Mirjana iz Kotora
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
878
KAVAČ
P+1+Pk
303,0
"ĐŽLS" d.o.o. Kotor
143.157,58
7.444,32
12.12.2012
55/13
0303-69/13
27.05.2013
Ionov Konstantin iz Ruske Federacije
97
POBRĐE
P+1
207,3 ki zabvod za urbanizam i projektovanje" a.d.
177.225,89
Podgorica
15.330,60
08.02.2013
56/13
0303-498/13
31.05.2013
Radonjić Radoslav i Radonjić Borka iz
Kotora
IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG
OBJEKTA SA GARAŽOM
IZGRADNJA POMOĆNOG OBJEKTA OGRADNOG ZIDA
738
Škaljari I
/
/
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
3.789,00
37,89
24.05.2013
57/13
0303-143/13
29.05.2013
"ESPADA "d.o.o. Tivat
REKONSTRUKCIJA STAMBENOG OBJEKTA
190/2
ZAGORA
P+1
210,84
"ENFORMA" d.o.o Kotor
238.474,56
1.907,79
5.03.2013
58/13
0303-210/3
05.06.2013
"STOP"d.o.o.Tivat
IZGRADNJA POSLOVNO-STAMBENOG
OBJEKTA
468/1,467
SUTVARA
P+1+Pk
1.194,88
"BOROZAN INŽENJERING" d.o.o. Tivat336.812,60
62.823,93
25.03.2013
59/13
0303-103/13
06.06.2013
Solovyev Fedora Evgeny iz Ruske
Federacije
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
723
RISAN I
P+2
251,90
22.449,71
19.02.2012
60/13
0303-188/13
07.06.2013
JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" Kotor
61/13
0303-216/13
24.04.2013
Grgurević Goja iz Kotora
62/13
0303-485/13
31.05.2013
"HARD DISCONT LAKOVIĆ" d.o.o Kotor
63/13
0303-548/13
07.06.2013
"HARD DISCONT LAKOVIĆ" d.o.o Kotor
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG
DISTRIBUTIVNOG I SEKUNDARNOG
CJEVOVODA MUO-PRČANJ
DOGRADNJA NASTREŠNICE I SPOLJNOG
STEPENISTA UZ POSTOJECI PRIZEMNI
STAMBENI OBJEKAT
MUO-PRČANJ
L=2,581m(distributivni cjevovod)+L=170m(sekundarni
"AG INFOPLAN"
cjevovod)
d.o.o. Nikšić
530
ŠKALJARI I
NADOGRADNJA SPRATA NAD PRIZEMNIM
104/3,105/2PRIVREDNA ZONA
POSLOVNIM OBJEKTOM-FAZA 2
IZGRADNJA DTS 10/0,4kV; 1000kVA "
LAKOVIĆ"
"PROSTOR PLUS "d.o.o.Beograd
104/3 PRIVREDNA ZONA
Page 2
142.705,71
388.189,87
19.03.2013
P
44,31m2
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
9.251,75
1.599,35
27.03.2013
P
4.328,55m2
"AG INFOPLAN" d.o.o. Nikšić
388.189,87
606.616,19
20.05.2013
1864,7
31.05.2013
P
15,00m2 "JAWEL CRNA GORA" d.o.o. Danilovgrad65.045,60
Kat.par.
KO
Spratnost
Bruto-neto
površina m2
Glavni projekat uradio
Vrijednost
investicije
Komunalije
Datum
podnosenja
zahtjeva
78/2
GLAVATIČIĆI
Su+P+2
658,0m2
"KORINT" d.o.o. Podgorica
264.246,60
17.104,63
03.12.2013
2390/6
DOBROTA I
1.925,56
27.05.2013
369/1
PERAST
886.885
LASTVA
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
1524/17
Kokić Branka iz Kotora
IZGRADNJA POMOĆNOG OBJEKTAGARAŽE
18.07.2013
Ilić Saša iz Beograda
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG
STAMBENOG OBJEKTA SA DOGRADNJOM
0303-169/13
05.07.2013
Agencija za elektronske komunikacije i
poštansku djelatnost
72/13
0303-875/13
16.08.2013
Nikčević Zoran iz Kotora
73/13
0303-1651/12
26.08.2013
"OBJEKTA" d.o.o. Tivat
74/13
0303-862/13
30.08.2013
Vojinović Miloš iz Kotora
Dosije
Broj
Datum
izdavanja
64/13
0303-1594/13
21.06.2013
65/13
0303-516/13
01.07.2013
66/13
0303-382/13
05.07.2013
67/13
0303-290/13
17.07.2013
68/13
0303-429/13
17.07.2013
Zakharenko Victor iz Ruske Federacije
69/13
0303-253/13
22.07.2013
70/13
0303-283/13
71/13
INVESTITOR
Građevinska dozvola
IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG
OBJEKTA
REKONSTRUKCIJA DIJELA TAVANSKOG
Simović Marijan iz Kotora
PROSTORA RADI PRENAMJENE U
STAMBENI PROSTOR
IZGRADNJA NN VODA 0.4 kV od TS 10/0.4kV
Alexandar Oliver Hislp iz Velike Britanije
"JADRAN"
Bjelanović Jovanka iz Kotora
REKONSTRUKCIJA-DOGRADNJA
Lazarević Nikola iz Kotora
36,40m2 "BOROZAN INŽENJERING" d.o.o. Tivat 2.910,00
L=42.0 m
"ENERGIJA" d.o.o. Bijelo Polje
11.447,62
114,47
30.04.2013
P+1
150,00m2
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
61.629,00
3.207,90
11.04.2013
LJESEVIĆI
Su+P+Pk
247,28m2
"AG INFOPLAN" d.o.o. Nikšić
166.410,70
21.463,90
13.05.2013
1408
DOBROTA I
P
29,26m2
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
114.499,92
1.812,50
03.04.2013
149
PERAST
P+1+Pk
342,90m2
"PROJEKTOR" d.o.o. Tivat
175.737,91
18.392,01
10.04.2013
ŠKALJARI II
P
435,00
14.03.2013
DOBROTA I
Su+P+Pk
335,25m2
"KOTOR-PROJEKT"d.o.o. Kotor
103.615,97
1.036,16
17.07.2013
DUB
G+P+1
2.011,86m2
"AG INFOPLAN" d.o.o Nikšić
713.840,00
140.196,03
13.12.2012
DOBROTA I
Su+P+1+Pk
492m2
"NIB-PROJEKT" d.o.o. Kotor
264.476,34
35.672,90
12.07.2013
POSTAVLJANJE MONTAŽNOG OBJEKTA 306.304
daljinski upravljanu kontrolno-mjernu stanicu
"TROJICA"
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
476
IZGRADNJA POSLOVNO-KOMERCIJALNOG
693/3,
OBJEKTA
694/7
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
767, 842/3
7,50m2 "KODAR INŽENJERING" d.o.o. Podgorica75.569,50
75/13
0303-999/13
03.09.2013
"M-TEL" d.o.o. Podgorica
POSTAVLJANJE BAZNE STANICE MOBILNE
TELEFONIJE-LOKACIJA KO18 "PRČANJ"
76/13
0303-998/13
03.09.2013
"M-TEL" d.o.o. Podgorica
POSTAVLJANJE BAZNE STANICE MOBILNE
TELEFONIJE-LOKACIJA KO01 " KOTOR
BEDEMI"
248
KOTOR II
/
/
77/13
0303-987/13
05.09.2013
Čelanović Predrag iz Kotora
REKONSTRUKCIJA STAMBENOG OBJEKTA
-DOGRADNJA POMOĆNOG OBJEKTA
244/1
KAVAČ
Su+P
77,86m2
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
20.051,39
2.845,37
05.08.2013
78/13
0303-1715/12
20.06.2013
Vulović Zoran iz Kotora
KAVAČ
P+1
208,79m2
"NIB-PROJEKT" d.o.o. Kotor
138.515,35
7.275,84
.
79/13
0303-601/13
29.08.2013
"TRI TONA" d.o.o. Budva
514/9
244/2,
244/3,
244/4,
244/5
SUTVARA
P
349,05m2
"CONTINENTAL ENGINEERING"
184.412,47
11.263,86
05.06.2013
80/13
0303-731/13
30.08.2013
Vukmirović Darko iz Kotora
2051
DOBROTA I
Su+P+1
100,00m2
"MINICOM TRADE" d.o.o. Podgorica
39.381,36
1.948,86
24.06.2013
81/13
0303-859/13
11.09.2013
P+1+Pk
171,92m2
"DINA NADZOR" d.o.o. Nikšić
101.094,96
6.774,40
11.07.2013
0303-991/13
11.09.2013
MORINJ
/
"ARHI.PRO" d.o.o. Podgorica
768.906,67
76.890,66
06.08.2013
83/13
0303-579/13
12.09.2013
STRP
L=260,00m2
"E PROJECT"d.o.o. Kotor
24.709,40
84/13
0303-1249/13
16.09.2013
85/13
0303-1688/12
86/13
87/13
0303-822/13
0303-1091/13
JU DOM STARIH " GRABOVAC" Risan
Krstić Jasna sa Cetinja i Kosmas Sakalidis
11.09.2013
iz Grčke
19.09.2013
Stanišić Sveto iz Kotora
23.09.2013
Pravilović Nenad iz Kotora
523
1167/1,
1164/14
414/2,
407/3,
423/2,421/2
,422/2,
412/1
695
755/3,
756/4
1464/3
801
STOLIV
82/13
Edwards Slobodanka iz Velike Britanije
"GREENFIELD LIVING" d.o.o. Herceg
Novi
88/13
0303-794/13
20.09.2013
"JOBORAH" d.o.o. Kotor
89/13
0303-1060/13
25.09.2013
"AG PROJEKT " d.o.o Nikšić
90/13
0303-1170/13
25.09.2013
DIREKCIJA ZA UREDJENJE I
IZGRADNJU KOTORA
91/13
0303-248/13
25.07.2013
92/13
0303-935/13
26.09.2013
93/13
0303-981/13
26.09.2013
Nikolay Sapozhnikov iz Ruske Federacije
94/13
0303-920/13
26.09.2013
Prokhorov Andrey iz Ruske Federacije
95/13
0303-389/13
23.09.2013
Bakhirev Igor iz Ruske Federacije
96/13
0303-1728/12
9.9.2013
Ratković Jovica iz Kotora
97/13
0303-1104/13
1.10.2013
Rajković Vuk iz Kotora
DIREKCIJA ZA UREDJENJE I
IZGRADNJU KOTORA
"MEDITERRA" d.o.o. Podgorica
Giesler James Richard John iz Velike
Britanije
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
4 PRIVREMENA OBJEKTA ZA OBAVLJANJE
PRIVREDNE DJELATNOSTI
(AUTOLAKIRNICA SA KANCELARIJOM I
MAGACINOM)
REKONSTRUKCIJA NADOGRADNJA
POTKROVLJA NAD POSTOJEĆIM
STAMBENIM OBJEKTOM
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
UREDJENJE UR. PARCELE a104(park sa
pjesackom stazom)
IZVODJENJE RADOVA NA
REKONSTRUKCIJI RASKRSNICE
MORINJ(IZGRADNJA JAVNE RASVJETE)
REKONSTRUKCIJA OBKJEKTA U ZONI B
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
REKONSTRUKCIJA "Palate Šestokrilovića"stambeni objekat sa pomoćnim objektomaneksom
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
IZVODJENJE RADOVA NA IZGRADNJI
TROTOARA DUZ MAGISTRALNE
SAOBRAĆAJNICE KOTOR-PERAST
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
REKONSTRUKCIJA STAMBENE CJELINE
RADIMIRI
REKONSTRUKCIJA STAMBENE CJELINE
DABINOVIĆ
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
REKONSTRUKCIJA STAMBENOG I
POMOĆNOG OBJEKTA
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
Nadogradnja trijema na terasi iznad
postojećeg pomoćnog objekta
1085
PRČANJ I
/
/
"KODAR INŽENJERING" d.o.o. Podgorica12.558,66
125,59
07.08.2013
"KODAR INŽENJERING" d.o.o. Podgorica 1.307,05
13,07
07.08.2013
04.06.2013
RISAN
P
189,04 m2
"NIKCOM" D.O.O. NIKŠIĆ
29.784,08
12.935,45
29.08.2013
KAVAČ
Su+P+1
283,35m2
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
218.471,73
17.859,77
18.12.2012
493,71m2
272,67m2
"NIB PROJEKT" d.o.o. Kotor
"ENFORMA" d.o.o Kotor
247.751,85
276.680,64
32.063,13
15.976,18
06.03.2013
30.08.2013
DOBROTA I Su2+Su1+P+1
KAVAČ
P+2
277
PERAST
P+2
382,00 m2
"AXUM" d.o.o.Tivat
169.599,10
19.425,77
01.07.2013
262/2
KOSTANJICA
P+2
420,00m2
"AG INFOPLAN" d.o.o Nikšić
452.932,66
4.529,33
26.08.2013
"AKVA -INŽENJERING" d.o.o. Tivat
175.806,44
KOTOR-PERAST
24.09.2013
30/16
ORAHOVAC I
Po+P+1
135,00m2
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
118.910,00
20.550,18
02.04.2012
41
DOBROTA I
SU+P+2+PK
932,10m2
"PROJEKTOR" d.o.o. Tivat
667.343,44
66.248,00
25.07.2013
224
DOBROTA I
P+1+PK
490,00m2
"PROJEKTOR" d.o.o. Tivat
42.188,00
4.873,23
01.08.2013
535/2
STOLIV I
SU+P+2
202,00m2
"ENFORMA" d.o.o Kotor
223.244,20
2.232,44
23.07.2013
170
PERAST
P+1+PK
296,98m2
"AURA VITTALIS" d.o.o. Budva
125.616,17
15.094,62
07.05.2013
196
ORAHOVAC I
P+1+PK
306,00m2
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
113.647,04
12.175,28
26.12.2012
49
DOBROTA I
P
70.00m2
"INKOPLAN" d.o.o. Podgorica
14.060,90
421,88
05.09.2013
Page 3
Dosije
Broj
Datum
izdavanja
INVESTITOR
Građevinska dozvola
98/13
0303-1014/13
1.10.2013
Krivokapić Đurđa, Krivokapić Milica i
Krivokapić Vuk iz Kotora
99/13
0303-919/13
7.10.2013
Girya Victor iz Ruske Federacije
100/13
0303-979/13
18.9.2013
Kaluđerović Dragica iz Kotora
REKONSTRUKCIJA DIJELA STAMBENOG
KOMPLEKSA
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG
STAMBENOG OBJEKTA
IZGRADNJA POSLOVNO POMOĆNOG
OBJEKTA
101/13
0303-1129/13
22.10.2013
102/13
0303-938/13
25.9.2013
103/13
0303-314/13
1.10.2013
104/13
0303-315/13
1.10.2013
Elektroprivreda CG A.D. NikšićElektrodistribucija Kotor
105/13
0303-1223/13
24.10.2013
Vuković Siniša iz Kotora
106/13
0303-369/13
25.10.2013
Branković Tihomir , Branković Tripo,
Branković Marko iz Kotora
107/13
0303-1239/13
25.10.2013
Vučković Dragan iz Budve
108/13
0303-1164/13
28.10.2013
Bajo Đurašević Krsto iz Kotora
109/13
0303-412/12
29.10.2013
Nikezić Jakša iz Kotora
110/13
0303-937/13
6.11.2013
Elektroprivreda CG A.D. NikšićElektrodistribucija Kotor
Kat.par.
KO
Spratnost
Bruto-neto
površina m2
Glavni projekat uradio
Vrijednost
investicije
Komunalije
Datum
podnosenja
zahtjeva
415
DOBROTA I
P+2+PK
466,86m2
"PROJEKTNI BIRO DOMUS" d.o.o.
Kotor
190.171.68
19.239,74
14.08.2013
12
STOLIV
P+1+PK
131,00m2
"ENFORMA" d.o.o Kotor
126.483,50
4.708,34
23.07.2013
543
DOBROTA I
Po+P
58,00m2
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
28.317,94
3.995,47
01.08.2013
SU+P+1+PK
768,00m2
"URBAN STUDIO" d.o.o. Podgorica
289.729,75
2.897,29
12.09.2013
/
1.243,00 m
"STIT" d.o.o. Podgorica
70.267,70
702,67
25.07.2013
8,00m2
ELEKTROPRIVREDA CG AD
NIKŠIĆ
52.100,60
521
17.04.2013
8,00m2
EPCG A.D. NIKSIC FC
DISTRIBUCIJA NIKSIC
58.961,50
589,61
17.04.2013
Jovanović Rajko iz Kotora i "C group"
IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA
793a,793 SKALJARI I
d.o.o. Podgorica
Elektroprivreda CG A.D. NikšićPOSTAVLJANJE 10kV KABLOVSKOG VODA OD TS 10/0,4 Kv " Ljuta 2" KZ
1/1 STUBADOBROTA
10 Kv
I
Elektrodistribucija Kotor
Elektroprivreda CG A.D. NikšićIZGRADNJA DTS 10/0,4kV; 1X 630 kVA "
343
MUO I
Elektrodistribucija Kotor
RAMADANOVIC"
IZGRADNJA DTS 10/0,4kV; "Kriva ulica II " SA
10kV NAPAJANJEM I UKLAPANJEM U NN
REKONSTRUKCIJA -DOGRADNJA U DIJELU
POSTOJEĆEG PETOG SPRATA
KOLEKTIVNOG STAMBENOG OBJEKTA
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG
STAMBENOG OBJEKTA, SA
NADOGRADNJOM POTKROVLJA
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG
STAMBENOG OBJEKTA
REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG
STAMBENOG OBJEKTA
REKONSTRUKCIJA PREDHODNO
ODOBRENE DOGRADNJE(POSLOVNE
NAMJENE)
POSTAVLJANJE 10kV KABLOVSKOG VODA
OD TS 10/0,4 Kv "Sv. Stasije 3" do TS
10/0,4kV "Ljuta 2"
884/1
DOBROTA I
2116
DOBROTA I
P
70,00m2
"ALL-ING" d.o.o. Kotor
35.916,18
2.380,56
02.10.2013
1159
SKALJARI I
P+1
410,81m2
"NAOS" d.o.o. Podgorica
79.593,59
5.995,75
29.04.2013
1571,
1572
DOBROTA I
SU+P+1+PK
993,83m2
"ARHIS GROUP" d.o.o. Budva
289.967,39
114.766,47
04.10.2013
540
PRČANJ I
P+1+PT
168,20m2
"NIB PROJEKT" d.o.o. Kotor
70.728,02
1.727,68
19.09.2013
418
ŠKALJARI I
P
38,00m2
"AXUM" d.o.o.Tivat
3.647,14
1.975,96
25.04.2012
1.243m
"LINES" d.o.o. Podgorica
97.110,00
971,1
25.07.2013
Page 4
Download

gradjevinske dozvole 2013 tabela