Fond za zdravstveno
osiguranje Crne Gore
IZVJEŠTAJ O RADU I POSLOVANJU
FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE
ZA 2012. GODINU
Podgorica, decembar 2013. godine
UVOD
Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, shodno Zakonu o zdravstvenom osiguranju, vrši javna
ovlašćenja u rješavanju o pravima i obavezama iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Fond ima
svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrñenim Zakonom i Statutom.
Ovom odredbom zakonodavac je Fondu dao odreñenu samostalnost i autonomiju u izvršavanju tih
javnih ovlašćenja.
Organi upravljanja Fondom su Upravni odbor i direktor.
Poslovi koje obavlja Fond su sljedeći:
Učestvuje u sprovoñenju zdravstvene politike u vezi sa obaveznim zdravstvenim
osiguranjem;
U vršenju ovih poslova sarañuje se sa Ministarstvom zdravlja i Vladom Crne Gore, kao i
drugim organima i institucijama koje su nadležne i imaju odgovornost za obezbjeñivanje i
stvaranje uslova za ostvarivanje zdravstvenog osiguranja.
Odreñuje obim standarda zdravstvene zaštite, u skladu sa zakonom;
Za realizaciju tih zakonskih ovlašćenja u Fondu je uspostavljena obimna evidencija o
korišćenju zdravstvenih usluga i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja.
Obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osiguranih lica, brine o zakonitom
ostvarivanju tih prava i pruža potrebnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštitu njihovih interesa;
U okviru obavljanja ovih poslova propisuje postupke i načine ostavarivanja prava osiguranih
lica u vezi ostvarivanja zdravstvene zaštite, prava na naknadu zarade za vrijeme privremene
spriječenosti za rad, prava na putne troškove i dr. Kroz ova akta obezbjeñuje i ostvarivanje
prava i zaštitu interesa osiguranih lica.
Utvrñuje prioritete u finansiranju zdravstvene zaštite iz sredstava obaveznog zdravstvenog
osiguranja;
Predlaže kriterijume za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga, zaključuje
ugovore i vrši kontrolu ugovornih obaveza;
Utvrñuje kriterijume i mjerila za odreñivanje cijena zdravstvenih usluga obuhvaćenih
obaveznim zdravstvenim osiguranjem, odreñuje cijene zdravstvenih usluga;
Obezbjeñuje sprovoñenje meñunarodnih ugovora o obaveznom zdravstvenom osiguranju;
Donosi godišnji program zdravstvene zaštite, nacrt finansijskog plana i usvaja predlog
izvještaja o poslovanju;
Na osnovu člana 88 tačke 11 Zakona o zdravstvenom osiguranju, Fond je ovlašćen da
razmatra, analizira i ocjenjuje stanje u oblasti zdravstvenog osiguranja i predlaže mjere za
efikasno funkcionisanje i razvoj. Saglasno navedenom, Fond donosi godišnje programe rada,
predlaže finansijske planove i donosi opšte akte za ostvarivanje prava osiguranih lica.
Na osnovu izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju Fond je u obavezi da
obezbijedi sprovoñenje dopunskog zdravstvenog osiguranja, za što je u toku 2012. godine
izradio projekat uvoñenja i organizovanja programa dopunskog zdravstvenog osiguranja.
1
Organizacija Fonda za zdravstveno osiguranje
Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je samostalna finansijska institucija čije stručne,
administrativne, pravne, ekonomske i druge poslove obavlja stručna služba. U Fondu trenutno radi
206 zaposlenih, od čega 116 sa visokom stručnom spremom, što je dobra kadrovska struktura.
Većina procesa rada u Fondu informatički je podržana.
Stručna služba Fonda za zdravstveno osiguranje organizovana je u Centrali Fonda, u 10 područnih
jedinica i 11 kancelarija, u sastavu područnih jedinica.
Centrala Fonda je organizovana u četiri sektora i četiri službe.
Kabinet direktora‚
Sektor za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja,
Sektor za finansije i računovodstvo,
Sektor za plansko-analitičke i poslove kontrole,
Sektor za razvoj i informacione tehnologije,
Služba za odnose s javnošću,
Služba za internu reviziju,
Služba za javne nabavke,
Služba za kadrovske i opšte poslove.
Aktivnosti Fonda za zdravstveno osiguranje u 2012. godini
U toku 2012. godine Fond za zdravstveno osiguranje je obavljao sve poslove iz svoje nadležnosti u
cilju obezbjeñivanja ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog
osiguranja osiguranika, uz racionalno trošenje sredstava obveznika uplate doprinosa.
Sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja i način finansiranja zdravstvene zaštite u Crnoj Gori
zasniva se na generacijskoj uzajamnosti i solidarnosti u prikupljanju sredstava, kao i na pravičnosti u
upotrebi tih sredstava kako bi se obezbijedio jednak pristup zdravstvenim uslugama i neophodna
pokrivenost stanovništva zdravstvenim osiguranjem.
Iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava iz
zdravstvenog osiguranja ostvaruje cca 620.029 osiguranih lica.
Shodno Strategiji zdravstvene politike u Crnoj Gori do 2020.godine, težilo se podizanju kvaliteta
zdravlja grañana Crne Gore i poboljšanja zdravstvenog sistema u okviru raspoloživih finansijskih
sredstava.
Fond za zdravstveno osiguranje se aktivno uključio u reformske procese i sa Ministarstvom zdravlja
i Institutom za javno zdravlje jedan je od nosilaca reforme u oblasti zdravstva.
•
Aktivnosti na Projektu unapreñenja sistema zdravstva
Tokom 2012 godine, Fond za zdravstveno osiguranje u saradnji sa Ministarstvom zdravlja,
Institutom za javno zdravlje i javnim zdravstvenim ustanovama, nastavio je aktivnosti na realizaciji
definisanih ciljeva u sklopu „Projekta unapreñenja sistema zdravstva“.
Započete aktivnosti u 2011.g. na optimizaciji sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite
kroz „Projekta unapreñenja sistema zdravstva“ nastavljene su i u 2012. godini, gdje je Fond uzeo
2
aktivno učešće u radu po svim komponentama Projekta bilo da je bio nosilac projekta ili aktivni
učesnik.
Kao nosilac aktivnosti Fond je radio na:
- definisanju, promjeni i implementaciji novog modela plaćanja zdravstvene zaštite na
sekundarnom i tercijarnom nivou – uvoñenje DRG;
- uvoñenju privatno-javnog partnerstva u sistemu zdravstva i
- informatičkoj podršci zdravstvenih ustanova na sekundarnom i tercijarnom nivou.
Na osnovu utvrñenog projektnog zadatka koji je za cilj prepoznao uvoñenje modela plaćanja
akutnog bolničkog liječenja zasnovanog na rezultatima i dijagnostički vezanim grupama DRG
po Australijskoj klasifikaciji, od planiranih aktivnosti realizovano je sledeće:
Revizija i analiza postojećeg načina plaćanja bolničkih usluga, prikupljanje podataka i
procesa podnošenja izvještaja uz pregled i analizu regulatornog okvira za uvoñenje novog
modela plaćanja, sa preporukama o daljim potrebnim izmjenama i dopunama,
Urañena je Situaciona analiza o postojećem stanju u sistemu zdravstva u dijelu načina
finanisranja, organizacije bolničke zdravstvene zaštite, raspoloživim kapacitetima i
njihovoj iskorišćenosti, djelatnosti i aktivnostima Fonda za zdravstveno osiguranje i dr,
Usvojena je Strategija reforme sa akcionim planom za tehničku podršku u promjeni
sistema plaćanja u bolnicama i ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama,
Usvojen je Privremeni izvještaj, Faza III – Edukacija i proba,
Usvojen je Privremeni izvještaj II, Faza IV– Sistem plaćanja,
Usvojen je Završni izvještaj – savjetodavna potpora u usvajanju AR DTG sistema
klasifikacije pacijenata, bolničkog sistema plaćanja i ugovaranja,
Radilo se na edukaciji ljekara iz opštih, specijalih bolnica i KC CG, ljekara iz Fonda i
članova RG za DRG, a u cilju upoznavanja sa pravilima evidentiranja i šifriranja usluga
po DRG, značaja DRG kao modela plaćanja akutnog bolničkog liječenja i osnovama
pravilnog grupisanja i šifriranja bolesti i postupaka liječenja.
Obezbijeñena je neophodna licenca Australijske vlade za nastavak aktivnosti na uvoñenju
DRG modela plaćanja
Obezbijeñena je informatička podrška evidenciji podataka u opštim i specijalnim
bolnicama za potrebe uvoñenja DRG modela plaćanja
Logika funkcionisanja sistema, i na postojeći način prikupljeni podaci su dobra osnova za uvoñenje
novog modela plaćanja (DRG) u opštim bolnicama, o čemu je dobijena i potvrda od strane
meñunarodnih eksperata i konsultanata iz ove oblasti. S tim u vezi, izvršeno je prilagoñavanje i
dogradnja softverskih modula i pratećih parametara kako bi se kroz posebnu aplikaciju omogućile
evidencije podataka u cilju buduće primjene DRG modela plaćanja u opštim bolnicama kao i u
specijalnim bolnicama. U tom cilju, omogućeno je da se ovom dijelu IS pristupa iz aplikacija, koje
doktor i sestre svakodnevno koriste. Prilikom unosa za potrebe DRG evidencija prisutan je veliki
stepen automatizma koji je ostvaren na način da se dio potrebnih podataka prepisuje iz ostalih
aplikacija, što je velika olakšica u radu, a i vid kontrole u cilju što kvalitetnijeg unosa podataka.
Započete su i aktivnosti za nabavku DRG grupera kao neophodne sofverske podrške uvoñenju DRG
modela plaćanja. Naravno, potrebno je obezbijediti niz preduslova u cilju kako nabavke tako i
implementacije ovog softvera u postojeći sistem radi postizanja maksimalne funkcionalnosti ovog
softvera i sistema u cjelini.
3
Sve dosadašnje aktivnosti koje su rañene u proteklom periodu ustvari predstavljaju osnove za
početak rada na Projektu, dok dostavljeni Izvještaji predstavljaju temelje za implementaciju sistema
plaćanja bolnica po DRG.
U izvještajima su date osnove metodologije plaćanja po DRG-u, osnove budućih ugovora koji će se
zaključivati izmeñu bolnica i Fonda na osnovu DRG-a, glavni kriterijumi za praćenje učinka na
temelju novog sistema plaćanja, kao i plan svih sledećih koraka koji Crnu Goru očekuju u narednom
periodu u cilju daljeg rada i realizacije ovog Projekta.
•
Ugovaranje pružanja zdravstvenih usluga u 2012. godini
Zaključeni ugovori sa domovima zdravlja i opštim bolnicama
U 2012. godini Fond je sproveo postupak upućivanja poziva radi zaključivanja ugovora o
pružanju zdravstvenih usluga sa domovima zdravlja i opštim bolnicama obuhvaćenih Mrežom
zdravstvenih ustanova čiji je osnivač država, za period od 01.07 do 31.12.2012. godine. Na
osnovu upućenog poziva zaključeni su ugovori sa 18 domova zdravlja i 7 opštih bolnica, kojim
su definisana prava i obaveze izmeñu Fonda i davaoca zdravstvenih usluga u pružanju
zdravstvene zaštite na primarnom nivou, specijalističko-konsultativnoj, dijagnostičkoj i
bolničkoj zdravstvenoj zaštiti osiguranim licima Fonda.
Fond je obezbijedio i informatičku podršku praćenju realizacije ugovora Fonda sa zdravstvenim
ustanovama (domovima zdravlja i opštim bolnicama), kroz definisanja i kreiranje različitih
izvještaja za praćenje realizacije ugovora.
Zaključeni ugovori o pružanju stomatološke zdravstvene zaštite
U 2012. godini Fond je sproveo postupak upućivanja javnog poziva za pružanje stomatološke
zdravstvene zaštite osiguranim licima i 01.07.2012. godine, po sprovedenom postupku, zaključio
ugovore o pružanju stomatološke zdravstvene zaštite sa 169 stomatoloških ambulanti u Crnoj
Gori. Od tog broj, 6 stomatoloških ambulanti pruža usluge ortodoncije, a 6 stomatoloških
ambulanti pruža i usluge izabranog doktora stomatologa i usluge ortodoncije.
Zaključeni ugovori sa privatnim zdravstvenim ustanovama
Na osnovu zaključenih ugovora za pružanje specijalističko-konsultativnih i dijagnostičkih
usluga, kao i usluga terapije primjenom hiperbaričnog kiseonika u 2011. godini i aneksa ugovora
u 2012. godini, obezbijeñeno je ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu osiguranim licima
Fonda u 12 privatnih zdravstvenih ustanova. Od ukupno 12 PZU, usluge su pružale 6 PZU u
Podgorici iz oblasti kardiologije, oftalmologije, usluga asistiranim reproduktivnim
tehnologijama postupkom vantjelesne oplodnje, 1 PZU u Beranama iz oblasti oftalmologije i 1
PZU u Budvi za usluge terapije primjenom hiperbaričnog kiseonika.
Ugovori sa zdravstvenim ustanovama u Srbiji
Fond za zdravstveno osiguranje je u 2012. godini obnovio ugovornu saradnju sa odreñenim
brojem zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji. Naime, zaključen je novi ugovor sa Kliničkim
4
Srbije za pružanje visokospecijalizovanih usluga iz djelokruga rada Kliničkog centra Srbije, a po
predlogu konzilijuma Kliničkog Centra Crne Gore. Takoñe je obnovljena ugovorna saradnja sa
IKVB „Dedinje“, VMA, Institutom za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, KBC
„Zvezdara“, Institututom za neonatologiju i Kliničkim centrom Kragujevac za pružanje usluga iz
djelokruga rada ovih zdravstvenih ustanova, po predlogu konzilijuma Kliničkog centa Crme
Gore. Ugovorna saradnja je produžena i sa privatnim zdravstvenim ustanovama - Specijalnom
bolnicom za oftalmologiju „Miloš klinika“ Beograd, kao i sa PZU „MB Gamma trade“ – očnom
protetikom, koja takoñe pruža najsavremenije metode liječenja u domenu očne protetike.
Upućivanje osiguranih lica na liječenje u druge države u inostranstvu se vrši po propisanoj
proceduri, na predlog konzilijuma referentnih ustanova iz Srbije i konzilijuma Kliničkog centra
Crne Gore, za stanja i oboljenja koja ne mogu da se liječe ili dijagnosticiraju u zdravstvene
ustanove Crne Gore i Republike Srbije. U protekloj godini uspostavljena je dobra poslovna
saradnja sa Kliničkim centrom „Rebro“ Zagreb, uglavnom iz oblasti transplantacionih procedura
za jetru, koštanu srž i pretransplantacione procedure bubrega, kao i za podršku transplantacijama
bubrega koje su počele da se obavljaju u Kliničkom centru Crne Gore. U 2012. godini je
razvijena još bolja poslovna saradnja sa Bolnicom „Health Group Acibadem“ u Istanbulu, za
intervencije – gamma knife i dijagnostika PET-CT, kao i sa zdravstvenim ustanovama Italije,
gdje upućujemo djecu oboljelu od teških oblika leukemije.
•
Kontrola obračuna zarada zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama
Razvojem poslovnog informacionog sistema (PIS) na primarnom i sekundarnom nivou
poslednjih godina su stvorene mogućnosti za unificiran sistem obračuna zarada u svim
domovima zdravlja i opštim bolnicama, pa su i u 2012.g. voñene aktivnosti na ureñivanju
sistema obračuna zarada u zdravstvenom sistemu.
Osnovnim postavkama obračuna zarada za zaposlene u zdravstvu u ustanovama koje su u
Integralnom informacionom sistemu zdravstva upravljaju stručne službe Fonda u smislu
redovnih kontrola, analiza kao i izmjena postavljenih parametara za obračun u skladu sa
promjenama zakonskih propisa koji tretiraju ovu oblast. Ovo predstavlja značajan iskorak u
smislu unificiranja poslovnih procesa i slanja podataka unutar i izvan sistema zdravstva po
unaprijed definisanim pravilima.
U toku 2012.g. Fond je redovno sistemom uzorka, shodno Zaključku Vlade CG, prije isplata
zarada zaposlenim u javnim zdravstvenim ustanovama vršio kontrolu obračuna zarada iz
dostavljene strukture sloga koja je propisana i usaglašena sa Ministarstvom finansija.
Ove kontrole dale su značajne rezultate u cilju pravilnog i jednoobraznog obračuna zarada u
svim zdravstvenim ustanovama uz poštovanje važeće pravne regulative koja definiše ovu oblast,
prvenstveno poštovanje Zakona o radu, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, OKU i GKU za zdravstvenu djelatnosti dr..
•
Dobrovoljno - dopunsko zdravstveno osiguranje
U 2012. godini je donijet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju,
koji je stupio na snagu u martu mjesecu 2012. godine. Ovim zakonskim izmjenama stvorene su
normativne pretpostavke za realizaciju projekta uvoñenja dopunskog zdravstvenog osiguranja,
što je od izuzetnog značaja jer će se na taj način obezbijediti dodatna sredstva za zdravstveni
sektor i istovremeno će se smanjiti pritisak na javni sektor.
5
Dopunskim zdravstvenim osiguranjem je definisano koje su to usluge i za koje kategorije
osiguranika obavezno osiguranje pokriva 100% cijene usluge, a koje usluge obavezno osiguranje
pokriva u visini 80% od cijene usluge. Stvorene su pretpostavke da se zaključivanjem polise za
dopunsko zdravstveno osiguranje i ove usluge osiguranim licima obezbijede u punom iznosu
cijene na teret osiguranja, a da osiguranik plaća mjesečnu premiju.
•
Naknada štete u sprovoñenju obaveznog zdravstvenog osiguranja
Tokom 2012. godine, nastavljena je implementacija projekta naknade štete u sprovoñenju
obaveznog zdravstvenog osiguranja. Na osnovu podataka koje područne jedinice i kancelarije
Fonda prikupljaju od zdravstvenih ustanova, Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležnih sudova
i dr. organa, obrañuju se predmeti i po osnovu njih upućuju se zahtjevi osiguravajućim društvima
za naknadu štete po osnovu povrede osiguranika zadobijenih u saobraćajnim nezgodama i po
osnovu povreda na radu. Po podnijetim zahtijevima od osiguravajućih društva u 2012. godini
vršena je naplata novčanih sredstva na ime obeštećenja.
•
Meñunarodni sporazumi o socijalnom osiguranju:
U toku 2012. godine, nastavljene su aktivnosti na uspostavljanju bilateralnih i multilateralnih
sporazuma o socijalnom osiguranju, u dijelu koji ureñuje način ostvarivanja zdravstvene zaštite
grañana Crne Gore za vrijeme boravka u inostranstvu, odnosno inostranih grañana u Crnoj Gori.
Po osnovu bilateralnih sporazuma odvija se redovna poslovna saradnja sa fondovima za
zdravstveno osiguranje država u okruženju, kao i sa drugim inostranim kasama osiguranja na
obezbjeñivanju ostvarivanja prava osiguranih lica koja privremeno borave u inostranstvu, kao i
na naknadu troškova po osnovu pruženih zdravstvenih usluga.
•
Jačanje sistema unutrašnje finansijske kontrole:
U proteklom periodu aktivnosti Fonda bile su usmjerene na uspostavljanje i dogradnju
postojećeg sistema kontrole i uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne
revizije u skladu sa Strategijom unutrašnje finansijske kontrole u javnom sektoru u Crnoj Gori.
Fond na osnovu svojih zakonskih ovlašćenja, definisanih Zakonom o zdravstvenom osiguranju,
vrši kontrolu izvršenja ugovornih obaveza i povremenu kontrolu rada zdravstvenih ustanova:
kontrolu evidentiranja zdravstvenih usluga i voñenja medicinske dokumentacije, kontrolu
aplikacije Izbor doktora i svih izvještaja koji su uspostavljeni u okviru Medicinsko
informacionog sistema (MIS-a) u PZZ i opštim bolnicama, kontrolu rada pivatnih stomatoliških
ordinacija, kontrolu ispostavljenih faktura, propisivanja i potrošnje lijekova na recept u skladu
sa Listom ljekova koji se izdaju na teret sredstava Fonda, naplate participacije i drugo.
U toku 2012. godine organizovana je Služba za internu reviziju, kao nezavisna jedinica koja je
direktno odgovorna direktoru Fonda, u skladu sa Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih
kontrola u javnom sektoru, koji je objavljen u „Sl. listu CG“ br. 30/12 u junu 2012. godine.
Eksterna revizija poslovanja i finansijskih izvještaja u Fondu vrši se od 2002. godine, a vršili su
je nezavisni revizori društva za reviziju, a od 2006. godine reviziju poslovanja Fonda preuzela je
Državna revizorska institucija.
U toku 2012. godine obavljena je revizija djela poslovanja i finansijskih izvještaja u funkciji
revizije Budžeta za 2011. godinu o čemu je sačinjen Izvještaj o izvršenoj reviziji.
6
•
Objedinjena naplata doprinosa (Realizacija Projekta UCG)
U toku 2012. godine nastavljene su aktivnosti na realizaciji Projekta objedinjene registracije i
naplate poreza i doprinosa i sistema izvještavanja.
Od samog početka implementacije JPR obrazaca su bili prisutni problemi koji se odnose na
evidenciju nezaposlenih lica i članova njihovih porodica, evidenciju novoroñenčadi i dr. Tokom
2012. godine radilo se na rješavanju ovih problema. Obzirom da je uvoñenjem JPR stavljena
van snage prijava i odjava na zdravstveno osiguranje, došlo je do pada kvaliteta ažurnosti
podataka o statusu osiguranika koji su potrebni Fondu, radi ostvarivanja prava. Vremenom se
navedeni problemi smanjuju, meñutim oni i dalje postoje zbog čega najviše trpe osiguranici.
Projekat objedinjene registracije i naplate poreza i doprinosa i sistema izvještavanja
podrazumijeva i stvaranje evidencije i izvještavanje o izvršenim uplatama ne samo po obvezniku
plaćanja poreza i doprinosa, već i za svakog osiguranika posebno. Sačinjen je Pravilnik o obliku,
sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom
porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji je primjenu
započeo 01.01.2011.godine. Još uvijek u Poreskoj upravi nije informatički podržano poresko
knjigovodstvo i korisnici sistema ne dobijaju podatke o uplatama, koji se odnose na njihovu
djelatnost.
•
Primjena Liste lijekova
Početkom 2012. godine Fond za zdravstveno osiguranje je u saradanji sa Ministarstvom zdravlja
i Agencijom za lijekove, donio novu Listu lijekova, koji se propisuju i izdaju na teret sredstava
Fonda za zdravstveno osiguranje.
Nova Lista sadrži 531 lijek u 699 farmaceutskih oblika i 1162 doze /koncentracije/.
Sa stare Liste eliminisano je 59 lijekova (57 sa liste A i 2 sa Liste B) – radi se o lijekovima koji
više ne odgovaraju uslovima savremene terapije ili se ne proizvode.
Novu Listu lijekova čine najsvrsishodniji lijekovi koji pokrivaju najveći broj patoloških stanja u
našoj zemlji i obezbjeñuju kvalitetnu i savremenu farmakoterapiju osiguranim licima na svim
nivoima zdravstvene zaštite.
Ukupno su uvedena 64 nova lijeka od kojih 38 na Listu A i 26 na listu B. Lijekovi sa liste B su
pod posebnom kontrolom Komisije za lijekove Fonda, koja će na osnovu konzilijarnih
prijedloga nadležnih klinika KC CG i SB odobravati njihovu nabavku, mjesto i režim primjene,
količinu i vremenski period primjene lijeka.
•
Integracija Zdravstveno-statističkog informacionog sistema Instituta za javno
zdravlje sa Integralnim informacionim sistemom zdravstva
Fond za zdravstveno osiguranje je tokom 2012.godine uključen u projekat integracije
Zdravstveno-statističkog informacionog sistema Instituta za javno zdravlje sa postojećim
Integralnim informacionim sistemom zdravstva čiji centar se nalazi u Fondu za zdravstveno
osiguranje, a što je vrlo značajan projekat za sistem zdravstva u cjelini. Projekat izrade i
implementacije Zdravstveno-statističkog informacionog sistema Instituta za javno zdavlje
kreditiran je od strane Svjetske Banke i predmetna integracija u postojeći informacioni sistem je
predviñena tim projektom, a njime je definisana razmjena postojećih podataka izmeñu navedenih
sistema, a koji se odnose na:
7
o Šifarnike: preuzimanje potrebnih šifarnika koji su trenutno u upotrebi u IISZ od strane
Instituta, u skladu sa Zakonom o zbirkama podataka u oblasti zdravstva (Sl. list RCG
80/08); njihova analiza i dopuna, te implementacija korigovanih šifarnika na postojeći
sistem IISZ.
o Adaptaciju postojećih kao i izradu novih aplikativnih rješenja u IISZ potrebnih za
voñenje evidencija u oblasti zdravstva, a koje se prvenstveno odnose na registre bolesti i
sistemske registre (kadrova i ustanova) kao i zbirke podataka iz nadležnosti Instituta za
javno zdravlje;
o Izradu procedura za automatsko slanje potrebnih podataka i elektronskih prijava za
prethodno navedene registre i zbirke podataka iz IISZ u ZSISIJZ.
•
Povezivanje informacionih sistema Agencije za ljekove i medicinska sredstva sa
Integralnim informacionim sistemom zdravstva
Tokom 2012. godine projektom unapreñenja sistema zdravstva u Crnoj Gori koji je kreditiran od
strane Svjetske Banke izrañen je informacioni sistem Agencije za ljekove i mediciska sredstva.
Projektom je prepoznata potreba povezivanja tog informacionog sistema sa Integralnim
informacionim sistemom zdravstva radi formiranja jedinstvene baze lijekova i upravljanja istom
od strane Agencije za lijekove u skladu sa zakonskim propisima. U toku 2012. godine u cilju
integracije predmetnog sistema sa postojećim informacionim sistemom zdravstva realizovana je
elektronska prijava neželjenih dejstva lijekova od strane ljekara prema Agenciji za ljekove i
medicinska sredstva. Projektom je predviñeno da se nakon preliminarnih analiza podataka izvrši
izjednačavanje i usaglašavanje baza podataka (lijekova) na osnovu usvojenog projektnog
zadatka.
•
Registracija osiguranika kod izabranih stomatologa i novi način fakturisanja
stomatoloških usluga
Polovinom 2012. stvoreni su tehnički preduslovi za informatičku podršku registracije
osiguranika kod izabranih stomatologa u ambulantama koje su sklopile ugovor sa Fondom. Za te
potrebe je organizovana i sprovedena obuka osoblja iz stomatoloških ustanova uz dalju
kontinuiranu podršku u hardverskom i softverskom dijelu. Ovim je obezbijeñen jedan od
parametara za implementaciju novog načina fakturisanja u skladu sa važećim ugovorima.
•
Projekat optimizacije laboratorijske, RTG i UZ dijagnostike (prelazak hemijskobiohemijske laboratorije, RTG i UZ dijagnostike iz domova zdravlja u opšte bolnice
u opštinama gdje su ove organizacione jedinice bile zajedničke za navedene ustanove)
Na osnovu Strategije optimizacije sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite (jun
2011), Ministarstvo zdravlja je naložilo domovima zdravlja i opštim bolnicama, koje se nalaze
na teritoriji jedne opštine, da sprovedu aktivnosti oko preuzimanja centara za laboratorijsku,
RTG i UZ dijagnostiku od teritorijalno pripadajućih domova zdravlja. Time su opšte bolnice
postale titulari laboratorija, RTG i UZ dijagnostike u skladu sa organizacijom koja je definisana
Strategijom.
8
Ovim je riješen problem preklapanja nadležnosti opštih bolnica i domova zdravlja nad ovim
dijagnostičkim službama u opštinama gdje postoje i dom zdravlja i opšta bolnica.
Fond za zdravstveno osiguranje je u toku 2012. godine obezbijedilo informatičku podršku za
ovakav vid organizacije. Nakon priprema, definisanja i unosa parametara izvršena je
implementacija softverskog rješenja za evidenciju laboratorijskih usluga po uputu ID u opštim
bolnicama i omogućeno je fakturisanje ovih usluga Fondu po unaprijed definisanim pravilima
(paušalni mjesečni iznosi). Takoñe, za domove zdravlja u predmetnim opštinama izvršeno je
umanjenje elektronskih faktura za odgovarajući procenat učešća laboratorijske dijagnostike u
skladu sa Metodologijom odreñivanja vrijednosti kapitacije i cijena zdravstvenih usluga u PZZ.
•
Povezivanje Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore u Integralni informacioni sistem
zdravstva
U drugoj polovini 2012.g. realizovane su aktivnosti u cilju stvaranja preduslova za
implementaciju informacionog sistema Zavoda za transfuziju krvi, koje se odnose na isporuku,
instalaciju i montažu računara i štampača, njihovo meñusobno umrežavanje i povezivanje sa
Integralnim informacionim sistemom zdravstva. Paralelno su vršene aktivnosti na
obezbijeñivanju softverske podrške za poslovne procese Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore
kao nezavisne ustanove, a koja je do tada funkcionisala u okviru opštih bolnica kao
organizaciona jedinica. Pružena podrška je podrazumijevala i obezbjeñivanje podataka iz IS
opštih bolnica radi usklañivanja poslovnih knjiga Zavoda, Fonda i opštih bolnica. Takoñe,
stvoreni su uslovi za elektronsku evidenciju i fakturisanje usluga transfuzije u sklopu
medicinskog informacionog sistema Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore.
•
Informacioni sistem zdravstva - ostale aktivnosti
Obzirom da je Fond u dosadašnjem razvoju Integralnog IS zdravstva imao vodeću ulogu i da je
kompletan razvijeni sistem u okviru njegove administrativne nadležnosti, to je ogroman napor
uložen u održavanje, administriranje i podršku sistemu pri svakodnevnom funkcionisanju.
Kako bi nastavili dalje unapreñenje integralnog IS zdravstva Crne Gore, tokom 2012.godine
glavne aktivnosti Fonda, u dijelu razvoja informacionih tehnologija, bile su usmjerene na
dogradnju Informacionog sistema primarne zdravstvene zaštite (ISPZZ) koja je implementirana
tokom 2012.godine. U tom smislu su u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i domovima zdravlja
implementirane nove verzije pojedinih aplikacija i to u prvom redu:
o Aplikacija za rad izabranog doktora:
Kontakt (nova verzija za ID za odrasle i ID za djecu)
Kontakt kod izabranog doktora za žene (nova verzija).
elektronska evidencija prijava,
elektronska evidencija potvrda,
elektronska evidencija i fakturisanje usluga sanitetskog prevoza
elektronska evidencija ostalih medicinsko-statističkih podataka
elektronki zdravstveni karton (dopuna sa podacima iz SZZ)
9
o Zakazivanje i najavljivanje kod ID (mogućnost prijave hitnih slučajeva)
o Sistem poruka unutar ustanove
o Donatorska kartica
Krajem 2012.godine su izvršene pripreme za izmjenu obrasca doznaka za bolovanja u smislu
izmjene strukture podataka, sadržaja obrasca, a u cilju poštovanja zakonskih odredbi koje se tiču
zaštite ličnih podataka.
Pored ovih aktivnosti istovremeno su vršene pipreme za novu verziju softvera Informacionog
sistema opštih bolnica (ISOB) i njegovu bolju integraciju sa ostalim podsistemima jedinstvenog
IS zdravstva.
Za sve navedeno, u cilju povećanja funkcionalnosti i dostupnosti integralnog informacionog
sistema, kao osnovni preduslov ističemo svakodnevno održavanje i periodično unapreñenje
kompletne hardversko - komunikacione infrastrukture. U ovom dijelu, najznačajnije aktivnosti u
2012. g. pored navedenih su se odnosile na:
-
Aktivnosti prijema, skladištenja, instalacije, distribucije informatičke opreme nabavljene
kroz kreditni aranžman Svjetske banke i Ministarstva zdravlja po ugovoru MNE-AFMHSIP-7819-ICB-G-11-A-2.0.
-
Implementaciju servisa i neophodne aktivnosti na prilagoñavanju i stavljanju u funkciju
informatičke opreme nabavljene kreditnim aranžmanom Svjetske banke i Ministarstva
zdravlja, po navedenom ugovoru. Nabavljena oprema (Storage sistem i serveri), namijenjena
je proširenju trenutnih kapaciteta Integralnog informacionog sistema u hardverskom smislu,
obnavljanju zastarjele opreme, instalaciji novih kao i migraciji i upgrade-u postojećih
sistemskih okruženja.
-
Aktivnosti preseljenja kompletne informatičke opreme u rekonstruisani objekat doma
zdravlja Bijelo Polje sa više odvojenih lokacija, kao i stavljanje u funkciju svih komponenti,
uz poštovanje zahtjeva za što manjim prekidom rada službi doma zdravlja.
U toku cijele godine, vršeno je kontinuirano praćenje rada i administracija informacionog
sistema u cjelini kao i njegova adaptacija i unapreñenje (na osnovu zahtjeva ili promjene
zakonskih propisa), kao i svakodnevna podrška korisnicima sistem u slučaju problema u
korišćenju IS, kao i u realizaciji redovnih aktivnosti.
10
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
Fond za zdravstveno osiguranje dostavlja Ministarstvu finansija finansijske izvještaje u formi i
na način propisan Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja
Budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave Sl.list CG br. 32/10,14/11 i 16/13.
U skladu sa članom 2 i 4 Pravilnika, Fond za zdravstveno osiguranje je u obavezi da
Ministarstvu finansija dostavlja kvartalne i godišnje finansijske izvještaje na slijedećim
obrascima:
- Obrazac (3) Izvještaj o novčanim tokovima III - ekonomska klasifikacija
- Obrazac (4) Izvještaj o novčanim tokovima IV – ekonomska klasifikacija za JZU
- Obrazac br. (5) Izvještaj o neizmirenim obavezama
Fond je takoñe u obavezi da sačini i dostavi Ministarstvu finansija Konsolidovani godišnji
finansijski izvještaj na obrascu br.(6) za javne zdravstvene ustanove koje su u sistemu javnog
zdravstva.
Rok za dostavljanje godišnjih finansijskih izvještaja je 31. mart tekuće godine za prethodnu
godinu.
Od 01. januara 2010. godine poslovanje Fonda se obavlja preko Glavnog računa Državnog
Trezora. Konceptom konsolidacije, koji je definisan Zakonom o budžetu, promijenjen je način
funkcionisanja Fonda i finansiranja sistema zdravstva. Težište aktivnosti bilo je dalje
prilagoñavanje Fonda pravilima i principima rada trezorskog poslovanja i na uspostavljanju
ekonomske klasifikacije rashoda u dijelu plaćanja na gotovinskoj osnovi kroz sistem SAP-a.
Završni račun Fonda usvaja Skupština u sklopu završnog računa Budžeta države.
Prilog izvještaji:
1. Izvještaj o novčanim tokovima III za Fond za zdravstveno osiguranje.
2. Izvještaj o neizmirenim obavezama (5) za Fond za zdravstveno osiguranje, sa
napomenama.
3. Konsolidovani godišnji finansijski izvještaj za javne zdravstvene ustanove koje su u
sistemu javnog zdravstva (6).
11
FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE
PODGORICA
(3) IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III
Godina
01.01.-31.12.2012.god
(u €)
redni
broj
NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
Plan
IZVRŠENJE
Prethodna godina
1
2
1
PRIMICI
3
4
Tekuća godina
5
1.1
Opšti prihodi
1.2
Namjenski prihodi
25.325.741
24.979.147
1.3
Sopstveni prihodi
136.986.504
142.434.127
1.4
Donacije
162.312.245
167.413.274
3.913.105
3.604.748
2.074.839
2.177.285
1.5
Pozajmice i krediti
I
Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)
2
IZDACI
2.1 Tekući izdaci
2.1.1
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
2.1.2
Ostala lična primanja
2.1.3
Rashodi za materijal i usluge
2.1.4
2.1.5
2.1.6
Renta
2.1.7
Subvencije
2.1.8
Ostali izdaci
34.653
17.252
1.646.488
1.311.371
Tekuće održavanje
65.165
40.714
Kamate
29.100
25.271
7.990
7.488
2.2. Transferi za socijalnu zaštitu
2.2.1
Prava iz oblasti socijalne zaštite
2.2.2
Sredstva za tehnološke viškove
2.2.3
Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja
2.2.4
Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite
2.2.5
Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja
2.3
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru
2.4
Kapitalni izdaci
2.5
Pozajmice i krediti
2.6
Otplata dugova
2.7
Rezerve
II
Ukupno izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)
U Podgorici
31.12.2012.god.
54.870
25.367
21.232.985
21.352.455
12.978.815
13.497.406
8.254.170
7.855.049
136.986.504
142.434.127
179.651
21.943
162.312.245
167.413.274
Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja
Ovlašćeno lice
________________
________________
12
Napomena 1:
Pozicija 2.3: Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru iznose ukupno 142.434.127 €
od čega su transferi za javne zdravstvene ustanove na primarnom, sekundarnom i tercijarnom
nivou 137.364.024 €, transferi za stomatološke ambulante 3.781.425 €, „Galenika“ sudsko
poravnanje 1.037.312 € (Zaklj.Vlade 06-72/3,2012), „Kroling“ 169.756 € sredstva za izgradnju
stanova za potrebe zdravstvenih radnika (Zaklj.Vlade 03-12927/2,2011), krediti zdravstvenim
radnicima za rešavanje stambenih pitanja 80.000 € i 1.610 € isplata po sudskom rešenju.
Od ukupnih transfera za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu koji
137.364.024 €, bruto zarade i ostala lična primanja čine 79.921.376 €.
iznose
13
IZVRŠENJE BUDŽETA FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PERIOD OD 01.01.-31.12.2012. GODINE
Funkcionalna
klasifikacija
Ekonomska
klasifikacija
60201
2491
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
4
41
411
4111
4112
4113
4114
4115
412
4124
4126
4127
4129
413
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4139
414
4142
4143
415
4151
416
4161
418
4181
4183
4184
42
424
4241
425
4251
4252
4253
44
441
4413
4415
Opis
Fond za zdravstveno osiguranje
Program: Fond za zdravstveno osiguranje
Izdaci
Tekući izdaci
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
Neto zarade
Porez na zarade
Doprinosi na teret zaposlenog
Doprinosi na teret poslodavca
Opštinski prirez
Ostala lična primanja
Naknada za stanovanje i odvojen život
Jubilarne nagrade
Otpremnine
Ostale naknade
Rashodi za materijal i usluge
Rashodi za materijal
Rashodi za službena putovanja
Rashodi za reprezentaciju
Rashodi za energiju
Rashodi za telefonske usluge
Rashodi za poštanske usluge
Bankarske usluge i negativne kursne razlike
Ugovorene usluge
Tekuće održavanje
Tekuće održavanje gradjevinskih objekata
Tekuće održavanje opreme
Kamate
Kamate rezidentima
Renta
Zakup objekata
Ostali izdaci
Komunalne naknade
Takse
Ostalo
Transferi za socijalnu zaštitu
Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite
Liječenje van Crne Gore
Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja
Ortopedske sprave i pomagala
Naknade za bolovanje preko 60 dana
Naknade za putne troškove osiguranika
Kapitalni izdaci
Kapitalni izdaci
Izdaci za gradjevinske objekte
Izdaci za opremu
Plan
167.761.787,45
25.238.710,30
25.238.710,30
3.824.154,90
2.178.710,88
1.297.782,80
174.314,25
464.823,37
216.946,27
24.844,19
26.450,00
5.400,00
4.050,00
5.000,00
12.000,00
1.400.394,02
88.513,22
30.729,60
9.741,38
73.004,53
58.518,35
78.000,00
24.186,92
1.037.700,02
120.000,00
108.000,00
12.000,00
42.300,00
42.300,00
8.500,00
8.500,00
47.800,00
28.000,00
1.800,00
18.000,00
21.352.455,40
13.497.405,99
13.497.405,99
7.855.049,41
1.350.000,00
2.600.000,00
3.905.049,41
62.100,00
62.100,00
27.000,00
35.100,00
Izvršenje
167.409.899,55
24.975.772,26
24.975.772,26
3.601.373,80
2.177.285,49
1.296.937,00
174.200,60
464.520,27
216.803,36
24.824,26
17.251,98
2.786,98
2.420,00
1.100,00
10.945,00
1.307.996,77
87.906,22
23.384,06
9.741,34
72.919,06
58.518,35
78.000,00
24.186,92
953.340,82
40.713,50
29.153,13
11.560,37
25.270,57
25.270,57
7.488,00
7.488,00
25.367,49
23.647,05
0,00
1.720,44
21.352.455,28
13.497.405,87
13.497.405,87
7.855.049,41
1.350.000,00
2.600.000,00
3.905.049,41
21.943,18
21.943,18
10.000,00
11.943,18
14
Funkcionalna
klasifikacija
Ekonomska
klasifikacija
2492
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
0740
4
41
411
4111
4112
4113
4114
4115
412
4124
4126
4127
4129
413
4131
4134
4135
4136
4139
414
4143
418
4181
43
431
4311
44
441
4413
4415
46
463
4630
Opis
Program: Zdravstvene institucije
Izdaci
Tekući izdaci
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
Neto zarade
Porez na zarade
Doprinosi na teret zaposlenog
Doprinosi na teret poslodavca
Opštinski prirez
Ostala lična primanja
Naknada za stanovanje i odvojen život
Jubilarne nagrade
Otpremnine
Ostale naknade
Rashodi za materijal i usluge
Rashodi za materijal
Rashodi za energiju
Rashodi za telefonske usluge
Rashodi za poštanske usluge
Ugovorene usluge
Tekuće održavanje
Tekuće održavanje opreme
Ostali izdaci
Komunalne naknade
Transferi institucij, pojedinc, nevlad. i javn. sektoru
Transferi institucij, pojedinc, nevlad. i javn. sektoru
Transferi javnim institucijama
Kapitalni izdaci
Kapitalni izdaci
Izdaci za gradjevinske objekte
Izdaci za opremu
Otplata dugova
Otplata obaveza iz predhodnih godina
Otplata obaveza iz predhodnih godina
Plan
142.523.077,15
142.523.077,15
137.472.477,81
79.031.050,87
47.449.987,51
6.386.720,29
16.910.564,64
7.399.213,14
884.565,29
1.054.942,02
494.179,55
90.000,00
96.730,61
374.031,86
54.638.631,39
48.892.196,74
4.815.121,35
376.778,92
30.000,00
524.534,38
1.656.040,93
1.656.040,93
1.091.812,60
1.091.812,60
3.781.425,31
3.781.425,31
3.781.425,31
1.269.173,03
1.269.173,03
336.000,00
933.173,03
1,00
1,00
1,00
Izvršenje
142.434.127,29
142.434.127,29
137.382.162,98
79.031.050,75
47.449.987,41
6.386.720,28
16.910.564,64
7.399.213,14
884.565,28
964.941,44
494.179,51
0,00
96.730,40
374.031,53
54.638.317,28
48.892.196,39
4.815.121,35
376.778,90
29.686,26
524.534,38
1.656.040,91
1.656.040,91
1.091.812,60
1.091.812,60
3.781.425,31
3.781.425,31
3.781.425,31
1.268.929,26
1.268.929,26
335.756,23
933.173,03
1.609,74
1.609,74
1.609,74
Napomena:
1) Uključivanjem Fonda u konsolidovani račun Državnog trezora ne iskazuje se deficit na nivou Fonda
kao potrošačke jedinice, već na nivou ukupnog Budžeta Države.
2) Početni budžet Fonda za 2012. godinu iznosio je 168.839.383,45 €. Tekući budžet umanjen je u
odnosu na početni planirani za 1.077.596,00 € i to: Program Fond za zdravstveno osiguranje za
407.596,00 €, a Program Zdravstvene institucije za 670.000,00 €. U toku 2012. godine vršeno je
preusmjeravanje sredstava unutar budžeta u okviru istog programa i izmeñu dva programa po
odobrenju Ministarstva finansija, u skladu sa Zakonom o budžetu, pa je na odreñenim pozicijama
početni plan uvećan ili umanjen za iznos preusmjerenih sredstava.
15
FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE
PODGORICA
( 6 ) Konsolidovani izvještaj potrošačke jedinice koja u svom sastavu ima javne ustanove
Godina 01.01.-31.12.2012
(u €)
IZVRŠENJE
redni
broj
NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
1
2
1
PRIMICI
Izvršenje u
prethodnoj godini
3
Tekuća godina (iz
budžeta)
Tekuća godina
(sopstveni prihodi)
Ukupno (4+5)
4
5
6
1.1
Opšti prihodi
25.325.741
24.975.772
24.975.772
1.2
Namjenski prihodi
136.986.504
142.434.127
142.434.127
1.3
Sopstveni prihodi
12.359.146
12.153.662
1.4
Primici od prodaje imovine
10.300
1.900
1.900
1.5
Primici od otplate kredita
69.817
78.700
78.700
1.6
Donacije
435.341
1.154.217
1.154.217
1.7
Transferi
0
0
1.7.1
Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje
1.7.2
Ostali transferi
5.962.391
Transferi -preuzete obaveze po Zaključku Vlade
5.962.391
1.7.2.1
1.8
Pozajmice i krediti
I
Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)
55.246
55.246
0
0
33.744
181.182.984
167.465.145
13.388.479
180.853.624
151.244.076
138.100.693
13.388.900
151.489.593
79.955.641
79.018.796
1.048.338
80.067.134
1.724.578
905.969
506.388
1.412.357
66.309.683
54.918.400
10.766.028
65.684.428
1.326.871
1.418.307
368.631
1.786.938
IZDACI
2
12.153.662
2.1 Tekući izdaci
0
2.1.1
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
2.1.2
Ostala lična primanja
2.1.3
Rashodi za materijal i usluge
2.1.4
Tekuće održavanje
2.1.5
Kamate
136.711
25.583
28.200
53.783
2.1.6
Renta
137.206
46.463
88.058
134.521
2.1.7
Subvencije
2.1.8
Ostali izdaci
1.653.386
1.767.175
583.257
2.350.432
2.2. Transferi za socijalnu zaštitu
21.702.581
21.352.455
0
21.352.455
2.2.1
Sredstva za tehnološke viškove
2.2.2
Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite
2.2.3
2.3
Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru
0
0
469.596
13.497.406
12.978.815
13.497.406
8.254.170
7.855.049
5.455.169
5.070.103
10.100
5.080.203
1.789.015
503.528
695.365
1.198.893
66.696
66.696
7.855.049
2.4
Kapitalni izdaci
2.5
Pozajmice i krediti
60.702
2.6
Otplata dugova
70.588
2.117
76.239
78.356
2.7
Rezerve
180.322.131
165.028.896
14.237.300
179.266.196
II
Ukupno izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)
0
0
III
Povećanje/smanjenje gotovine ( I-II )
860.853
2.436.249
-848.821
1.587.428
IV
Gotovina na početku perioda
3.950.936
810.852
4.001.937
4.812.789
V
Gotovina na kraju perioda ( III+IV)
4.811.789
3.247.101
3.153.116
6.400.217
U Podgorici
31.12.2012.god.
Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja
Ovlašćeno lice
________________
________________
16
FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE
PODGORICA
(3) IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III
Godina
01.01.-31.12.2012.god
(u €)
redni
broj
NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
Plan
IZVRŠENJE
Prethodna godina
1
2
1
PRIMICI
3
4
Tekuća godina
5
1.1
Opšti prihodi
1.2
Namjenski prihodi
25.325.741
24.979.147
1.3
Sopstveni prihodi
136.986.504
142.434.127
1.4
Donacije
162.312.245
167.413.274
3.913.105
3.604.748
2.074.839
2.177.285
1.5
Pozajmice i krediti
I
Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)
2
IZDACI
2.1 Tekući izdaci
2.1.1
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
2.1.2
Ostala lična primanja
2.1.3
Rashodi za materijal i usluge
2.1.4
2.1.5
2.1.6
Renta
2.1.7
Subvencije
2.1.8
Ostali izdaci
34.653
17.252
1.646.488
1.311.371
Tekuće održavanje
65.165
40.714
Kamate
29.100
25.271
7.990
7.488
2.2. Transferi za socijalnu zaštitu
2.2.1
Prava iz oblasti socijalne zaštite
2.2.2
Sredstva za tehnološke viškove
2.2.3
Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja
2.2.4
Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite
2.2.5
Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja
2.3
Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru
2.4
Kapitalni izdaci
2.5
Pozajmice i krediti
2.6
Otplata dugova
2.7
Rezerve
II
Ukupno izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)
U Podgorici
31.12.2012.god.
54.870
25.367
21.232.985
21.352.455
12.978.815
13.497.406
8.254.170
7.855.049
136.986.504
142.434.127
179.651
21.943
162.312.245
167.413.274
Lice odgovorno za
sastavljanje izvještaja
Ovlašćeno lice
________________
________________
17
Napomene uz Konsolidovani izveštaj potrošačke jedinice koja u svom sastavu ima javne
ustanove (Obrazac 6) za period 01.01-31.12.2012.god.
Pozicija 1.3.-Sopstveni prihodi 12.153.662 €
Na osnovu podataka koji su iskazani u pojedinačnim izvještajima o novčanim tokovima 32 javne
zdravstvene ustanove, sopstveni prihodi ostvareni su u iznosu 12.153.662 € (Poz.1.3. Konsolidovani
izvještaj). Pojedinačno najveće učešće ima ZU Montefarm u iznosu 6.070.168 € ili 49,95% ukupnih
sopstvenih prihoda, koje ostvaruje na tržištu prodajom lijekova grañanima koji nisu na Listi lijekova
koji se nabavljaju na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje.
Preostali iznos sopstvenih prihoda od 6.083.494 € ili 50,05 %,ukupnih sopstvenih prihoda odnosi se
na 31 zdravstvenu ustanovu, a čine ga prihodi od participacije, prihodi naplaćeni u gotovom, prihodi
od zakupa opreme i prostora, prihodi od refundacija zarada pripravnika, prihodi za pružene usluge
medicine rada i sportske medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (iz tih sredstava se finansiraju
ove organizacione jedinice), prihodi od Direkcije za javne radove za sanaciju štete izazvane
elementarnim nepogodama i dr.
Pozicija 2.3. Transferi institucijama,pojedincima,nevladinom i javnom sektoru
5.080.203 €
Prikazani iznos čine transferi Fonda u i to prema stomatološkim ambulantama u iznosu 3.781.425 €,
prema „Galenici“sudsko poravnanje 1.037.312 € (Zaklj.Vlade 06-72/3,2012), „Kroling“ 169.756 €
sredstva za izgradnju stanova za potrebe zdravstvenih radnika (Zaklj.Vlade 03-12927/2,2011),
krediti zdravstvenim radnicima za rešavanje stambenih pitanja 80.000 € i 1.610 € isplata po
sudskom rešenju.Razliku u iznosu 10.100 € čini transfer „Montefarma“ za stipendije pojedincima.
18
JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE
(32 Potrošačke jedinice)
(4) IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA IV
Nakon konsolidacije Montefarma
Godina 2012
01.01.-31.12.2012
NOVČANI TOK -EKONOMSKA KLASIFIKACIJA
1
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.2
1.7.2.1
1.8
I
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2
2.2.1
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
II
III
IV
V
2
PRIMICI
Izvršenje u
prethodnoj
godini
3
Opšti prihodi
Namjenski prihodi
Sopstveni prihodi
12.359.146
Primici od prodaje imovine
10.300
Primici od otplate kredita
69.817
Donacije
435.341
Transferi
137.493.728
Transferi od Fonda za zdravstveno osiguranje
131.112.413
Transfer Fonda-Otpremnina za tehnološki višak
418.924
Transfer Fonda prema Montefarmu za JZU (cesije)
Ostali transferi
5.962.391
Transferi -preuzete obaveze po Zaključku Vlade
5.962.391
Pozajmice i krediti
33.744
Ukupno primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8) 150.402.076
IZDACI
Tekući izdaci
147.330.973
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
77.880.802
Ostala lična primanja
1.689.925
Rashodi za materijal i usluge
64.663.197
Tekuće održavanje
1.261.706
Kamate
107.611
Renta
129.216
Subvencija
Ostali izdaci
1.598.516
Transferi za socijalnu zaštitu
469.596
Sredstva za tehnološke viškove
469.596
Transferi institucijama,pojedincima,nevladinom i javnom sektoru
Kapitalni izdaci
1.609.364
Pozajmice i krediti
60.702
Otplata dugova
70.588
Rezerve
Ukupno izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)
149.541.223
Povećanje/smanjenje gotovine (I-II)
860.853
Gotovina na početku perioda
3.950.936
Gotovina na kraju perioda (III+IV)
4.811.789
UKUPNO
Tekuća
Izvršenje
godina
Tekuća
godina (iz (sopstveni
prihodi)
Budžeta)
4
5
Ukupno
(4+5)
6
12.153.662 12.153.662
1.900
1.900
78.700
78.700
1.154.217
1.154.217
137.419.270
0 137.419.270
137.364.024
137.364.024
0
0
55.246
55.246
0
0
137.419.270 13.388.479 150.807.749
0
134.499.319 13.388.900 147.888.219
76.841.511 1.048.338 77.889.849
888.717
506.388
1.395.105
53.610.403 10.766.028 64.376.431
1.377.593
368.631
1.746.224
312
28.200
28.512
38.975
88.058
127.033
0
1.741.808
583.257
2.325.065
0
0
10.100
10.100
481.585
695.365
1.176.950
66.696
66.696
2.117
76.239
78.356
0
134.983.021 14.237.300 149.220.321
2.436.249
-848.821
1.587.428
810.852 4.001.937
4.812.789
3.247.101 3.153.116
6.400.217
19
Struktura ostalih prihoda JZU za period od 01.01.-31.12.2012.god. -prihodi koji ne potiču od Fonda već od sopstvene
djelatnosti i ostali prihodi
Struktura ostalih prihoda
1
Prihodi od participacije
2
3
Prihodi naplaćeni u gotovini
Prihodi od drugih Fondova
7
Prihodi za pružene usluge ostalim
korisnicima
Prihodi od Zavoda za
zapošljavanje po osnovu
refundacije zarada pripravnika
Prihodi od zakupa opreme i
prostora
Prihodi od Budžeta ili
Ministarstva zdravlja (za
programe i projekte)
8
Prihodi za sanaciju štete
9
Ostali prihodi
10
Sponzorstva
11
Prihodi od igara na sreću(NVO)
4
5
6
I
DZ Mojkovac DZ Budva
Dz H.Novi
DZ Rožaje
DZ Tivat
DZ Ulcinj
DZ Berane
DZ Pljevlja
DZ Plav
8.419,00
18.994,00
49.487,99
12.240,83
7.358,94
11.853,00
13.908,00
19.584,84
13.927,50
14.125,00
146.848,00
134.984,93
71.900,30
56.193,29
84.806,00
37.263,00
75.547,01
29.430,68
8.430,00
139.496,00
115.264,70
53.030,75
57.386,00
67.536,00
44.792,14
21.340,00
3.354,00
2.015,00
5.430,00
96.313,00
21.424,83
1.260,00
10.550,00
16.321,00
9.180,00
4.538,00
10.600,00
4.215,00
1.395,56
7.126,21
4.923,30
37.000,00
43.200,00
2.900,00
329,00
13.858,00
11.632,00
2.600,00
36.404,00
405.866,00
322.558,01
103.127,34 132.056,28 172.710,00
190.905,00
202.647,99
58.038,18
II
Ukupno (1+2+4+5+6+7+8+...)
Prihodi za otpremnine po osnovu
tehnološkog viška
III
Ukupno (I+II) poz. 1.5.INT
36.404,00
405.866,00
322.558,01
103.127,34 132.056,28 172.710,00
190.905,00
202.647,99
58.038,18
Napomena:
Prihodi naplaćeni u gotovini i prihodi za pružene usluge ostalim korisnicima odnose se na medicinske usluge medicine
rada i sportske medicine u PZZ u okviru domova zdravlja.Od 01.01.2009.god Fond ne uplaćuje sredstva za bruto zarade i
ostala lična primanja za zaposlene u organizacionim jedinicama medicine rada i sportske medicine već se sami finansiraju
iz prihoda ostvarenih od sopstvene djelatnosti.
20
Struktura ostalih prihoda
DZ B.Polje
DZ Podgorica
DZ Danilovgrad DZ Kolašin
1
Prihodi od participacije
20.654,16
100.331,00
17.248,30
12.519,40
2
3
Prihodi naplaćeni u gotovini
Prihodi od drugih Fondova
99.694,00
245.411,00
176.070,00
16.325,00
65.393,64
258.212,00
88.597,00
19.471,00
7
Prihodi za pružene usluge ostalim
korisnicima
Prihodi od Zavoda za
zapošljavanje po osnovu
refundacije zarada pripravnika
Prihodi od zakupa opreme i
prostora
Prihodi od Budžeta ili
Ministarstva zdravlja (za
programe i projekte)
8
Prihodi za sanaciju štete
9
Ostali prihodi
10
Sponzorstva
11
Prihodi od igara na sreću(NVO)
4
5
6
39.861,74
7.612,17
11.138,00
800,00
4.800,00
3.410,00
1.553,00
17.853,32
65.122,00
285,00
220.528,29
681.767,00
311.252,01
II
Ukupno (1+2+4+5+6+7+8+...)
Prihodi za otpremnine po osnovu
tehnološkog viška
III
Ukupno (I+II) poz. 1.5.INT
220.528,29
681.767,00
311.252,01
DZ Bar
DZ Cetinje
26.654,91
6.928,50
DZ Kotor
7.093,86
202.037,70
28.848,03 179.912,32
318.414,12
55.090,95
53.575,14
777,28
10.375,70
2.821,16
22.400,00
18.000,00
9.610,00
25.140,00
1.049,00
1.012,51
263.130,79
28.251,71
5.911,00
I
DZ Nikšić
8.170,00
785,48
17.948,85
3.110,78
739,04
53.115,40
327.227,01
584.845,37
122.133,96 269.281,52
53.115,40
327.227,01
584.845,37
122.133,96 269.281,52
21
Struktura ostalih prihoda
1
Prihodi od participacije
2
3
Prihodi naplaćeni u gotovini
Prihodi od drugih Fondova
DZ Andrijevica
Ukupno DZ
2.361,49
OB Pljevlja
OB Cetinje
38.948,39
39.820,30
35.560,64
9.454,90
1.599.396,26
0,00
2.990,27
7.579,44
10.358,45
3.036,79
115.046,59
64.996,39
20.965,96
19.206,36
9.691,07
996,28
1.200,00
Prihodi za sanaciju štete
9
Ostali prihodi
10
Sponzorstva
0,00
11
Prihodi od igara na sreću(NVO)
0,00
I
OB Bar
46.091,67
8
6
OB Nikšić
18.129,15
7
5
OB B.Polje
389.427,46
Prihodi za pružene usluge ostalim
korisnicima
Prihodi od Zavoda za
zapošljavanje po osnovu
refundacije zarada pripravnika
Prihodi od zakupa opreme i
prostora
Prihodi od Budžeta ili
Ministarstva zdravlja (za
programe i projekte)
4
OB Berane
1.607.820,23
4.774,50
49.015,35
1.692,00
286.365,00
OB Kotor
22.054,59
93.882,60
10.009,51
1.500,00
110.834,00
9.012,00
1.234,00
46,50
151.970,04
9.483,81
2.159,89
7.505,38
11.765,62
1.033,52
19.469,28
5.882,87
39.615,23
57.065,00
78.774,46
75.029,07
161.331,82
109.250,57
121.820,06
39.615,23
57.065,00
78.774,46
75.029,07
161.331,82
109.250,57
121.820,06
10.374,49 4.204.837,85
II
Ukupno (1+2+4+5+6+7+8+...)
Prihodi za otpremnine po osnovu
tehnološkog viška
III
Ukupno (I+II) poz. 1.5.INT
10.374,49 4.204.837,85
15.330,00
0,00
22
Struktura ostalih prihoda
KC Podgorica
SB Brezovik SB Dobrota
1
Prihodi od participacije
282.205,86
7.051,48
2
3
Prihodi naplaćeni u gotovini
Prihodi od drugih Fondova
210.520,10
47.775,37
Ukupno Bolnice
Ukupno(DZ+Bol.)
Zav. za HMP
AU Montefarm
Zav. za trans.krvi CGSve ukupno
43.330,88
544.145,09
933.572,55
485,40
14.727,46 111.597,88
30.000,00
541.338,77
30.000,00
2.140.735,03
30.000,00
2.076,86
15.411,11
209.009,33
1.816.829,56
4.880,54
53.895,89
53.895,89
19.349,33
305.714,33
305.714,33
104.584,79
114.594,30
114.594,30
174.679,00
285.513,00
285.513,00
146.079,69
298.049,73
298.049,73
10 Sponzorstva
0,00
0,00
0,00
11 Prihodi od igara na sreću(NVO)
0,00
0,00
0,00
1.774.066,54
5.978.904,39
0,00
0,00
1.774.066,54
5.978.904,39
7
Prihodi za pružene usluge ostalim
korisnicima
Prihodi od Zavoda za
zapošljavanje po osnovu
refundacije zarada pripravnika
Prihodi od zakupa opreme i
prostora
Prihodi od Budžeta ili
Ministarstva zdravlja (za
programe i projekte)
8
Prihodi za sanaciju štete
9
Ostali prihodi
4
5
6
I
II
Ukupno (1+2+4+5+6+7+8+...)
Prihodi za otpremnine po osnovu
tehnološkog viška
III Ukupno (I+II) poz. 1.5.INT
1.497,23
SB Risan
4.880,54
13.093,05
4.060,00
104.584,79
149.103,00
35.604,72
3.246,38
698.664,43 166.023,12
698.664,43 166.023,12
28.309,53
21.618,69
74.534,22 191.958,56
74.534,22 191.958,56
227.710,00
1.161.282,55
64.469,00
4.620.209,00
6.825.413,03
30.000,00
38.527,00
1.222.249,00
102.996,00
6.070.168,00
1.594,00
1.594,00
3.079.199,56
12.153.662,39
0,00
102.996,00
6.070.168,00
1.594,00
12.153.662,39
23
Raspored sredstava po JZU za period 01.01.-31.12.2012.godine
R.B.
USTANOVA
Bruto zarade i doprinosi na teret
poslodavca
%
Plan
Ostvarenje
ostvar.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
DZ Andrijevica
DZ Bar
DZ Berane
DZ Bijelo Polje
DZ Budva
DZ Cetinje
DZ Danilovgrad
DZ Herceg Novi
DZ Kolašin
DZ Kotor
DZ Mojkovac
DZ Nikšić
DZ Plav
DZ Pljevlja
DZ Podgorica
DZ Rožaje
DZ Tivat
DZ Ulcinj
UKUPNO DZ
Zavod za HMP
19
UKUPNO DZ + HMP
20
21
22
23
24
25
26
OB Bar
OB Berane
OB Bijelo Polje
OB Kotor
OB Nikšić
OB Pljevlja
OB Cetinje
UKUPNO OB
27 SB "Brezovik"
28 SB "Dobrota"
29 SB Risan
UKUPNO SB
30 KC Crne Gore
31 Zavod za transfuziju
32 Montefarm
Ljek. na recept - Galenika
Stomatologija
Medicinski otpad
Otplata dugova
UKUPNO
Rješ.stamb.pit.zap.zdra*
UKUPNO
343.524,00
1.510.997,00
1.343.240,00
1.721.145,00
949.902,00
851.102,00
757.589,00
1.241.028,00
458.068,00
832.893,00
698.747,00
2.414.060,00
818.375,00
1.268.830,00
5.618.446,00
1.232.271,00
657.609,00
888.457,00
23.606.283,00
4.799.462,00
28.405.745,00
2.891.344,00
3.352.960,00
2.529.839,00
2.245.274,00
4.108.054,00
2.465.362,00
1.833.241,00
19.426.074,00
1.326.462,00
1.555.756,00
1.547.954,00
4.430.172,00
23.029.026,38
446.597,00
3.912.206,00
2
348.656,83
1.514.648,78
1.299.024,58
1.677.957,38
907.790,92
848.261,80
773.938,56
1.237.308,00
443.470,55
810.533,00
700.808,65
2.374.034,50
813.807,40
1.250.586,28
5.529.216,35
1.234.165,29
611.348,06
876.117,53
23.251.674,46
4.927.109,94
28.178.784,40
2.857.484,41
3.457.384,30
2.521.830,46
2.248.418,64
4.046.142,75
2.425.957,73
1.826.461,74
19.383.680,03
1.320.281,67
1.589.262,15
1.517.446,87
4.426.990,69
22.965.508,71
410.792,56
3.665.294,36
Ostala lična primanja
Plan
3
101,49
100,24
96,71
97,49
95,57
99,67
102,16
99,70
96,81
97,32
100,30
98,34
99,44
98,56
98,41
100,15
92,97
98,61
98,50
102,66
99,20
98,83
103,11
99,68
100,14
98,49
98,40
99,63
99,78
99,53
102,15
98,03
99,93
99,72
91,98
93,69
4.531,00
15.985,00
10.957,00
22.797,00
12.789,00
11.966,00
5.229,00
7.698,00
5.397,00
8.562,00
9.208,00
20.031,00
7.964,00
7.734,00
23.264,00
12.324,00
6.620,00
5.662,00
198.718,00
16.420,00
215.138,00
24.726,00
42.616,00
33.423,00
23.768,00
29.528,00
17.832,00
13.079,00
184.972,00
8.975,00
8.015,00
29.365,00
46.355,00
163.938,00
2.457,00
12.140,00
%
Ostvarenje
ostvar.
4
2.430,00
18.180,00
10.800,00
32.996,00
12.207,00
13.482,90
4.530,00
11.529,00
Plan
Ostvarenje
5
6
%
ostvar.
Materijalni troškovi
Plan
7
20.960,00
15.617,20 74,51
265.281,00
333.838,04 125,84
254.839,00
224.423,37 88,06
326.444,00
484.700,16 148,48
270.859,00
244.544,61 90,28
145.790,00
179.182,24 122,90
202.649,00
279.577,22 137,96
398.527,00
403.999,77 101,37
85.847,00
81.316,43 94,72
171.982,00
195.896,63 113,91
128.692,00
134.239,46 104,31
663.537,00
881.551,21 132,86
95.431,00
86.106,66 90,23
247.045,00
317.007,34 128,32
1.883.445,00 2.407.614,11 127,83
228.296,00
216.351,60 94,77
149.613,00
182.151,58 121,75
176.062,00
177.063,65 100,57
5.715.299,00 6.845.181,28 119,77
260.585,00
249.567,39 95,77
5.975.884,00 7.094.748,67 118,72
806.790,00
777.729,39 96,40
705.858,00
873.016,45 123,68
893.600,00
847.847,67 94,88
550.265,00
493.550,49 89,69
1.050.346,00 1.129.374,68 107,52
622.022,00
625.706,49 100,59
742.978,00
544.005,30 73,22
5.371.859,00 5.291.230,47 98,50
810.882,00
605.350,48 74,65
149.541,00
102.016,55 68,22
489.170,00
345.249,45 70,58
1.449.593,00 1.052.616,48 72,61
17.520.121,07 17.709.277,41 101,08
236.598,00
39.510,62 16,70
12.726.413,00 12.820.007,10 100,74
2.000.000,00
0,00
72.282,00
186.284,00
243.502,00
194.185,00
126.199,00
164.266,00
113.176,00
161.827,00
148.284,00
153.491,00
132.120,00
345.912,00
208.999,00
270.800,00
557.673,00
214.368,00
136.485,00
161.770,00
3.591.623,00
464.463,00
4.056.086,00
386.179,00
556.115,00
447.981,00
397.089,00
685.737,00
409.335,00
435.451,00
3.317.887,00
366.356,00
429.391,00
312.795,00
1.108.542,00
3.517.909,00
51.680,00
Ostvarenje
8
72.281,62
186.284,40
243.502,53
194.184,61
126.198,75
164.265,80
112.074,61
161.826,56
148.284,07
153.490,80
132.119,85
345.912,21
208.999,32
270.799,76
610.996,05
213.265,86
136.485,17
161.720,35
3.642.692,32
590.460,50
4.233.152,82
386.178,49
556.050,76
457.980,55
443.692,22
748.082,52
409.335,84
435.451,72
3.436.772,10
366.355,80
429.390,87
322.980,91
1.118.727,58
3.575.751,92
51.679,95
UKUPNO
Kapitalni izdaci
%
ostvar.
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,03
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
109,56
99,49
100,00
99,97
101,42
127,13
104,37
100,00
99,99
102,23
111,74
109,09
100,00
100,00
103,58
100,00
100,00
103,26
100,92
101,64
100,00
Plan
Ostvarenje
9
10
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
50.000,00
10.000,00
60.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
100.000,00
20.000,00
40.000,00
15.000,00
75.000,00
195.000,00
5.000,00
0,00
%
ostvar.
OSTVARENJE
11 (1+3+5+7+9)
12 (2+4+6+8+10)
79.649.820,38
79.031.050,75
99,22 625.000,00 890.324,91 142,45
45.280.468,07 44.007.390,75
97,37 12.052.104,00 12.416.084,37
103,02
860.000,00 1.019.173,03
250.000,00
249.756,23
118,51
99,90
79.649.820,38
79.031.050,75
99,22 625.000,00 890.324,91 142,45
45.280.468,07 44.007.390,75
97,37 12.052.104,00 12.416.084,37
103,02
1.110.000,00 1.268.929,26
114,32
142.517.393,45
5.000,00
13.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
68.000,00
20.000,00
88.000,00
114.276,45
170.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
187.000,00
44.999,90
561.276,35
20.000,00
40.000,00
15.000,00
75.000,00
269.896,68
25.000,00
425.000,00
#DIV/0!
#DIV/0!
100,00
260,00
#DIV/0!
100,00
#DIV/0!
100,00
100,00
100,00
100,00
#DIV/0!
100,00
#DIV/0!
#DIV/0!
100,00
#DIV/0!
100,00
136,00
0,00
146,67
1.142,76
1.133,33
100,00
100,00
100,00
1.246,67
300,00
561,28
100,00
100,00
100,00
100,00
138,41
500,00
PLAN
441.297,00
1.978.547,00
1.857.538,00
2.269.571,00
1.359.749,00
1.178.124,00
1.078.643,00
1.814.080,00
702.596,00
1.171.928,00
973.767,00
3.443.540,00
1.135.769,00
1.794.409,00
8.082.828,00
1.692.259,00
950.327,00
1.236.951,00
33.161.923,00
5.550.930,00
38.712.853,00
4.119.039,00
4.672.549,00
3.919.843,00
3.231.396,00
5.888.665,00
3.529.551,00
3.039.749,00
28.400.792,00
2.532.675,00
2.182.703,00
2.394.284,00
7.109.662,00
44.425.994,45
742.332,00
16.650.759,00
2.000.000,00
3.800.000,00
425.000,00
1,00
142.267.393,45
250.000,00
16.160,00
20.448,00
26.040,00
7.767,00
11.574,12
40.487,56
22.468,00
9.744,00
11.010,00
271.853,58
15.747,00
287.600,58
28.086,00
57.577,80
49.157,00
23.052,00
39.801,58
27.094,00
20.766,60
245.534,98
16.909,44
14.886,00
39.974,76
71.770,20
263.261,15
1.998,00
20.160,00
53,63
113,73
98,57
144,74
95,45
112,68
86,63
149,77
0,00
188,74
222,07
130,00
97,53
149,65
174,04
182,31
147,19
194,45
136,80
95,90
133,68
113,59
135,11
147,08
96,99
134,79
151,94
158,78
132,74
188,41
185,73
136,13
154,83
160,59
81,32
166,06
Ljekovi i medicinska sredstva
0,00
%
ostvar.
438.985,65
2.052.951,22
1.782.750,48
2.402.838,15
1.290.741,28
1.210.192,74
1.170.120,39
1.819.663,33
678.071,05
1.181.080,43
992.615,96
3.627.537,92
1.121.680,38
1.859.967,50
8.588.314,07
1.691.250,75
939.728,81
1.230.911,53
34.079.401,64
5.802.884,83
39.882.286,47
4.163.754,74
5.114.029,31
3.891.815,68
3.223.713,35
5.978.401,53
3.675.094,06
2.871.685,26
28.918.493,93
2.328.897,39
2.175.555,57
2.240.651,99
6.745.104,95
44.783.695,87
528.981,13
16.505.461,46
0,00
3.781.425,31
99,48
103,76
95,97
105,87
94,92
102,72
108,48
100,31
96,51
100,78
101,94
105,34
98,76
103,65
106,25
99,94
98,88
99,51
102,77
104,54
103,02
101,09
109,45
99,28
99,76
101,52
104,12
94,47
101,82
91,95
99,67
93,58
94,87
100,81
71,26
99,13
0,00
99,51
141.145.449,12
249.756,23
0,00
99,21
99,90
141.395.205,35
99,21
* Za Rješavanje stambenih pitanja zdravstvenih radnika u 2012.godini je ukupno utrošeno 249.756,23€ i to: ''Krolingu'' uplaćen iznos od 169.756,00€ i dati krediti zdravstenim radnicima u iznosu od 80.000,00€
* Zavod za transfuziju krvi CG obavlja djelatnost kao samostalna ustanova od 01.juna 2012.godine
24
Ostvarenje plana – raspored sredstava po JZU za 2012. godinu
Sredstva opredjeljena Zakonom o budžetu Crne Gore za 2012. g iz kojih se finansira djelatnost
zdravstvenih ustanova koje su u sistemu zdravstva Crne Gore i stomatološka zdravstvena zaštita
planirana su u Budžetu za 2012. godinu u iznosu od 142,52 mil. € u okviru Programa: zdravstvene
institucije. Ostvarenje za 2012. godinu na nivou ukupnih sredstava ovog Programa iznosi 99,21 %.
Ostvarenje na nivou svih domova zdravlja je 102,77 %, opštih bolnica 101,82 %, specijalnih bolnica
94,87 %, KC Crne Gore 100,81 %, Zavoda za HMP 104,54 %, Zavoda za transfuziju 71,26 %.
Sredstva za lijekove izdate na recept preko apoteka Montefarma ostvarena su sa 99,13 % od
planiranih na godišnjem nivou. Kod plaćanja za lijekove primjenjuje se metodologija da se uplatama
za lijekove zatvaraju u cjelosti obaveze za isporučene lijekove zdravstvenim ustanovama na
mjesečnom nivou, a neizmirene obaveze za lijekove iskazuju se kao obaveze za lijekove izdate na
recept.
Sredstva planirana za izdatke za lijekove izdate na recept preko apoteka Galenike iskorišćena su za
plaćanje lijekova i medicinkskih sredstava ZU Montefarm i drugim dobavljačima.
Procenat ostvarenja kod stomatologije iznosi 99,51 %.
Iz tabele se vidi da su kod polovine zdravstvenih ustanova izdaci ostvareni u većem iznosu, a kod
polovine u nižem iznosu od planiranih sredstava za 2012. godinu. Uzrok prekoračenja su veći izdaci
za ostala lična primanja, lijekove i medicinska sredstva i kapitalne izdatke u odnosu na planirana
sredstva.
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
Izdaci za bruto zarade ostvareni su u iznosu od 79,03 mil. € što je manje za 0,62 mil. € mil. € ili 0,78
% u odnosu na planirana sredstva za 2012. godinu na nivou svih zdravstvenih ustanova.
Izdaci za bruto zarade u domovima zdravlja ostvareni su u iznosu od 23,25 mil. € što je manje za
0,35 mil. € u odnosu na planirana sredstva od 23,61 mil € ili za 1,5 %.
Izdaci za bruto zarade kod Zavoda za HMP ostvareni su u iznosu od 4,93 mil. € što je više za oko
0,13 mil € ili za 2,66 % od planiranih sredstava.
Izdaci za bruto zarade u opštim bolnicama ostvareni su u iznosu od 19,38 mil. € što je manje za oko
42 hiljade € od planiranih sredstva (19,43 mil. € ) ili za 0,22 %.
Kod specijalnih bolnica izdaci za bruto zarade su ostvareni u iznosu od 4,43 mil. € što je manje za
oko 3 hiljade €. ili za 0,07 % u odnosu na planirana sredstva za 2012. godinu koja su iznosila 4,43
mil. €.
U Kliničkom centru Crne Gore izdaci za bruto zarade ostvareni su u iznosu od 22,97 mil. € što je
manje za oko 63 hiljade € ili za 0,28 % od planiranih sredstava koja su iznosila 23,03 mil. €.
U ZU Montefarm ostvareni su izdaci za bruto zarade u iznosu od 3,66 mil. € što je manje za 0,25
mil. € ili za 6,31 % od planiranih sredstava koja su iznosila 3,91 mil. €.
25
Ostala lična primanja
Izdaci za ostala lična primanja na nivou svih zdravstvenih ustanova ostvareni su u iznosu od
890.324,91 mil. € ili 142,45 % od planiranih izdataka za te namjene, a obuhvataju lična primanja,
koja su definisana Granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu djelatnost: jubilarne nagrade,
naknade za odvojeni život, otpremnine za odlazak u penziju, jednokratne pomoći zaposlenom i
članovima njegove porodice. U toku 2012. godine Ministarstvo finansija je odobravalo isplatu samo
onih ličnih primanja koja imaju obavezujući karakter po GKU tako da nije vršena isplata jubilarnih
nagrada i jednokratnih pomoći, osim za slučaj smrti. Nedostajuća sredstva za isplatu ovih naknada
obezbjeñena su preusmjeravanjem sredstava iz neto zarada.
Udio izdataka za bruto zarade i ostala lična primanja za zaposlene u javnim zdravstvenim
ustanovama u planiranim sredstvima za finansiranje zdravstvene djelatnosti u JZU, u okviru ovog
Programa iznosi 57,61 %, a u ostvarenim izdacima 58,08 %.
Ljekovi i medicinska sredstva
Izdaci za ljekove i medicinska sredstva na ukupnom nivou ostvareni su u iznosu od 44,01 mil. € i
manji su za 1,27 mil. € ili za 2,81 % od planiranih izdataka za 2012. godinu.. Najveće ostvarenje
ovih izdataka je kod domova zdravlja – 119,77 %, kod KC CG – 101,08 %, kod opštih bolnica –
98,50 %, dok su kod specijalnih bolnica ovi izdaci ostvareni sa 72,61 % u odnosu na planirana
sredstva.
Najveće prekoračenje je kod DZ Bijelo Polje – 148,48 %, DZ Danilovgrad – 137,96 %, DZ Nikšić 132,86 %, DZ Pljevlja – 128,32 %, DZ Podgorica – 127,83 %, dok su ovi izdaci najniži kod SB
Risan – 70,58 %, DZ Andrijevica – 74,51 %, SB Brezovik – 74,65 %, OB Cetinje – 73,22 % u
odnosu na planirana sredstva.
U KC CG izdaci za lijekove i medicinska sredstva ostvareni su sa 101,08 % u odnosu na planirana
sredstva..
Kod ZU Montefarm ovaj procenat iznosi 99,13 %, a odnosi se na isplaćena sredstva za lijekove
izdate na recept.
Naime, Fond je ukupno uplatio u 2012. godini za lijekove i medicinska sredstva AU Montefarm
iznos od 36.667.929,69 €, od čega su zatvorene obaveze za isporučene lijekove zdravstvenim
ustanovama u iznosu od 20.162.468,23 €, a preostali iznos od 16.505.461,46 € odnosi se na plaćanje
obaveza po osnovu lijekova izdatih na recept. Ovaj iznos isplaćen je AU Montefarm kroz bruto
zarade i lijekove i medicinska sredstva. Plaćanje po fakturama za isporučene lijekove i medicinska
sredstva zdravstvenim ustanovama vrši Fond direktno ZU Montefarm, a meñusobne obaveze i
potraživanja se zatvaraju putem ugovora o cesiji. Ovakav način plaćanja postoji od osnivanja
Montefarma.
Takoñe, plaćanje faktura za isporučene reagense, potrošni laboratorijski materijal, testove, rtg
filmove i ostala medicinska sredstva Fond vrši uvozniku i drugim dobavljačima za sve zdravstvene
ustanove na osnovu zaključenih ugovora po tenderima, a meñusobne obaveze se zatvaraju
ugovorima o cesiji. Na ovaj način potrošnja lijekova i medicinskih sredstava u zdravstvenim
ustanovama ne prati sredstva jer se isporuka vrši na osnovu ranije zaključenih ugovora, a sredstva se
utvrñuju za tekuću godinu.
26
Materijalni troškovi
Izdaci za materijalne troškove ostvareni su sa 103,02 % na nivou svih zdravstvenih ustanova. Kod
četiri zdravstvene ustanove izdaci za materijalne troškove ostvareni su u većem iznosu od planiranih
sredstava.
- Zavodu za HMP preusmjerena su sredstva, iznad utvrñenog iznosa za materijalne troškove
po Odluci o rasporedu sredstava Fonda za 2012. godinu, za plaćanje ugovorenih naknada
doktorima iz drugih zdravstvenih ustanova, angažovanim za rad u hitnoj medicinskoj
pomoći, zbog deficita kadra.
- Kod DZ Podgorica izdaci za materijalne troškove ostvareni su u većem iznosu od planiranih
iz razloga što je vršeno preusmjeravanje sredstava sa pozicije zarada u okviru ovog programa
u korist materijalnih troškova za izmirivanje obaveza po osnovu ugovorenih usluga za
angažovanje doktora po ugovorima o dopunskom radu, što se posebno odnosi na pružanje
usluga radiologa.
- OB Nikšić nadomještena su sredstva zbog blokade računa po sudskom izvršenju od strane
dobavljača.
- OB Kotor izvršeno je plaćanje, iznad iznosa utvrñenog Odlukom o rasporedu sredstava
Fonda za 2012. godinu, na ime kumuliranih dugovanja za vodu po dogovoru sa JP
Kapitalni izdaci
Na poziciji kapitalnih izdataka, u okviru Programa: Zdravstvene institucije planirana su sredstva za
kapitalne izdatke u iznosu od 1.110.000,00 € i to: za nabavku opreme potrebe JZU 435.000,00 €, za
medicinski otpad 425.000,00 € (sredstva su umanjena sa 900.000,00 na 425.000,00 kroz rebalans
budžeta) i za rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u zdravstvu 250.000,00 €.
Izdaci za kapitalne izdatke ostvareni su u iznosu od 1.268.929,26 mil. € od čega se 249.756,23 €
odnosi na izdatke za rješavanje stambenih potreba 7 ljekara zaposlenih u Kliničkom centru Crne
Gore i Opštoj bolnici Pljevlja. Na osnovu zaključka Vlade br. 03-1292772 od 19.12.2011. godine i
Odluke Upravnog odbora Fonda br. 02-2815 od 17.07.2012. godine te Ugovora o preuzimanju
ispunjenja UZZ br. 520/2012. god. OVP 2382/12 od 12.11.2012. godine izvršena je uplata za
kupovinu tri stambene jedinice za potrebe ljekara iz KC CG u iznosu od 149.756,23 €, uplata učešća
za stan za jednog ljekara iz KC i opredjeljena su sredstva za 3 ljekara zaposlena u Opštoj bolnici
Pljevlja u iznosu od 80.000,00 € dodjelom stambenih kredita.
Sredstva planirana za finansiranje medicinskog otpada nisu korišćena za te namjene u 2012. godini,
pa su na oosnovu saglasnosti Ministarstva zdravlja iskorišćena za nabavku neophodne medicinske
opreme za potrebe JZU: nabavka plazmasterilizatora za potrebe opštih bolnica u Baru, Beranama i
Pljevljima, oprema za potrebe KC CG, DZ Pljevlja, Zavoda za transfuziju i Zavoda za HMP.
27
INFORMACIJA O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA NA DAN 31.12.2012.GODINE
(konačni podaci)
28
NEIZMIRENE OBAVEZE FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I JAVNIH
ZDRAVSTVENIH USTANOVA
a) Neizmirene obaveze Fonda
Neizmirene obaveze u poslovnim knjigama Fonda na dan 31.12.2012.godine iznose 10.098.666,90
€ dok su za isti period 2011.godine iznosile 7.299.797,64 €.
Od ukupnih obaveza 10.098.666,90 €:
• obaveze po transferima za socijalnu zaštitu (liječenje u Srbiji, liječenje u zdravstvenim
ustanovama van sistema Fonda (Igalo, Meljine, PZU i drugo)), za ortopedske sprave i
pomagala, naknade za bolovanje iznose 5.442.962,41 € što čini 53,90 % ukupnih
obaveza,
• na obaveze za lijekove odnosi se 4.553.572,77 € ili 45,09 %,
• na tekuće obaveze Fonda odnosi se 100.131,72 € ili 0,99 %,
• obaveze za usluge stomatologije iznose svega 1.803,32 €, što čini 0,02 % ukupnih
obaveza, (Tabela 1.).
Neizmirene obaveze za 2012.godinu su iskazane po svim pozicijama u većim iznosima, osim
obaveza za ortopedska pomagala i usluge stomatologije.
Troškovi bolovanja za 2012.godinu iznose oko 3,9 mil € što je nivou 2011.godine ali su iskazane
neizmirene obaveze veće za 1,4 mil € u odnosu na 2011.godinu iz razloga što su prenijete obaveze iz
2011.godine u iznosu 1,39 mil € i što je došlo do smanjenja planiranih sredstava za ove za
745.000,00 €. Naime budžet za 2012.godinu planiran je u iznosu od 2,6 mil € za naknade za
bolovanja dok je za 2011.godinu iznosio 3.345.000,00 €.
Obaveze za liječenje osiguranika van sistema Fonda (liječenje u Srbiji, Igalo, Meljine, PZU i dr.) su
porasle iz razloga što su kroz rebalans Budžeta za 2012.godinu smanjena sredstva na ovoj poziciji za
400.000,00 €, a istovremeno imamo porast izdataka na ovoj poziciji zbog zaključenih ugovora sa
PZU (izdaci oko 740.440,00 €) i sa ove pozicije vršeno je preusmjeravanje sredstava u iznosu
632.594,01 € i to za isplatu naknada osiguranicima oko 330.000,00 € (putni troškovi, refundacije za
lijekove, liječenje, pomagala i dr.)i za ortopedska pomagala oko 250.000,00 €. Sve ovo za imalo je
za rezultat da su neizmirene obaveze iskazane u većem iznosu u odnosu na 2011.godinu.
Troškovi fakturisanih i isporučenih lijekova zdravstvenim ustanovama od AU Montefarm za period
januar-decembar 2012.godine na nivou svih zdravstvenih ustanova su iznosili oko 20,16 mil € dok
su za period januar-decembar 2011.godine iznosili 18,79 € što je povećanje za 1,37 mil € ili 7,29 %.
Porast fakturisanih lijekova kod zdravstvenih ustanova je posledica primjene novog režima i
primjene lijekova sa Liste B (radi se o lijekovima koje odobrava komisija za lijekove Fonda) i
donošenja nove Liste ljekova koja se primjenjuje od januara 2012.godini (lista proširena sa novim
preparatima).
Vrijednost ljekova izdatih na recept u 2012.godini preko apoteka Montefarma iznosi oko 16,83 mil €
dok je za 2011.godinu iznosila 14,92 mil €. Kada se uzme u obzir da nije bilo izdavanja ljekova
preko apoteka Galenike u 2012.godini (planirano 2,00 mil. €), može se zaključiti da se potrošnja
ljekova izdatih na recept kreće na istom nivou kao 2011.godine.
29
b) Neizmirene obaveze
31.12.2012.godine
zdravstvenih
ustanova
(bez
AU
Montefarm)
na
dan
Ukupne neizmirene obaveze JZU na dan 31.12.2012.godine iznose 16,52 mil €, od čega se iznos od
2,67 mil € odnosi na neizmirene obaveze za poreze, doprinose i prirez za lična primanja u periodu
2005-2010. godina, kao i 2.192.856,45 € za poreze i doprinose KCCG za septembar, oktobar i
decembar 2012.godine koji nijesu realizovani kod banke do 31.12. 2012.godine iako je KCCG
predao kreditne naloge po prispjeću namjenskih sredstava i kreditni nalozi su ovjereni od strane
banke.
Obaveze za poreze i doprinose za period 2005-2010.godine u iznosu od 2,67 mil € odnose se na
neizmirene poreze i doprinose i ostala lična primanja za taj period. Fond nije prenio sredstva
zdravstvenim ustanovama za poreze za 2005. i 2006. godinu i poreze i doprinose za 2009. godinu
kod isplate neto zarada pa su ostale neizmirene obaveze po ovom osnovu i iste su iskazane u
poslovnim knjigama zdravstvenih ustanova.
Fond se obraćao Ministarstvu finansija zahtjevom za odlaganje poreskih obaveza i Ministarstvo
finansija je donosilo rješenje o odloženom plaćanju poreskog duga. Posljednje rješenje je donijeto
07.04.2010. godine o odlaganju poreskog duga do 31.05.2010. godine. Ovo pitanje je u usmenim i
pisanim kontaktima više puta aktuelizirano u cilju iznalaženja rješenja. S obzirom da Fond svoje
poslovanje obavlja preko GRT, predložili smo da Ministarstvo finansija predloži Vladi donošenje
zaključka kojim bi se izvršilo zatvaranje ovih obaveza i sprovela odgovarajuća knjiženja u
poslovnim knjigama zdravstvenih ustanova.
Obaveze prema dobavljačima zdravstvenih ustanova (ZU), bez meñusobnih obaveza izmeñu
JZU, na dan 31.12.2012.godine iznose cca 9,83 mil. € (od čega su obaveze po pozajmicama
59.099.20 €) dok su na kraju 2011. godine iznosile 8,80 mil € što je povećanje za 1,03 mil € ili
11,72 % (tabela 2. i 3.).
Ukupne obaveze prema dobavljačima, bez meñusobnih obaveza izmeñu JZU, u iznosu od
9.773.091,09 €, koje se odnose na potrošni medicinski material i opremu i druge materijalne
troškove i obaveze po pozajmicama u iznosu 59.099,20 prikazane su u tabeli 2. za svaku
zdravstvenu ustanovu.
Od iznosa ukupnih obaveza prema dobavljačima od 9.773.091,09 €
• na obaveze za potrošni medicinski materijal i opremu odnosi se 3.648.622,45 € ili
37,33% ukupnih obaveze što je u odnosu na 2011. godinu smanjenje za 690.451,67 € ili
15,91 %.
• Preostali iznos od 6.124.468,64 € ili 62,67% odnosi na obaveze za ostale materijalne
troškove (hrana u bolnicama, tehnički materijal, rezervni djelovi, sredstva za higijenu,
medicinski obrasci i kancelarijski materijal, održavanja medicinske i ostale opreme,
energenti za grijanje, gorivo, el. energija, voda, odvoz otpada, telefon i ostalo), što
predstavlja povećanje u odnosu na 2011. godinu za 1.747.443,14 € ili 39,92%.
Obaveze AU Montefarm nijesu pojedinačno prikazane u zbirnom pregledu o neizmirenim
obavezama za zdravstvene ustanove jer su ukupne obaveze za lijekove, iskazane u Izvještaju o
neizmirenim obavezama kod Fonda.
Obaveze po pozajmicama iznose 59.099.20 €.
30
Kretanje neizmirenih obaveza JZU (sa meñusobnim obavezama izmeñu JZU) po periodima:
- na kraju 2009. godine 15,2 mil. €
- na kraju 2010. godine 13,67 mil €
- na dan 30.06.2011. godine 13,01 mil. €
- na dan 30.09.2011. godine 10,9 mil. €
- na dan 31.12.2011.godine 10,50 mil. €
- na dan 31.12.2012.godine 11,47 mil € *
* Kada od iznosa neizmirenih obaveza na dan 31.12.2012.godine izuzmemo meñusobne obaveze
izmeñu JZU obaveze prema dobavljačima koje su stvarno plative iznose 9,83 mil €.
U prethodnom periodu nije bilo preuzimanje neizmirenih obaveza JZU od strane Ministarstva
finansija. U periodu od 2009.godine do kraja 2011.godine imamo trend pada neizmirenih obaveza a
najveće smanjenje je bilo u toku 2011.godine. Tako da iako je Budžet za 2011. godinu planiran u
nižem iznosu za 5,6 mil. € u odnosu na 2010. godinu, neizmirene obaveze iskazane kod JZU
pokazuju trend pada i manje su za 4,7 mil. € u odnosu na 2009. godinu, a 3,17 mil € u odnosu na
2010.godinu. Ovo je rezultat preusmjeravanja sredstava unutar Budžeta u 2010. i 2011. godini u
korist pozicije transfera sa pozicija izdataka za zarade i liječenje van sistema, u skladu sa Zakonom
o budžetu; smanjenja izdataka za lijekove; aktivnosti koje je preduzimao Fond u cilju racionalizacije
rashoda kod JZU kao i promjene ponašanja kod JZU.
Kada se uporedi iznos preusmjerenih sredstava u toku 2011.godine sa iznosom smanjenja obaveza,
može se zaključiti da je preusmjeravanje sredstava bilo opravdano i da je za rezultat imalo
smanjenje obaveza.
Zaključak
Ukupne obaveze Fonda i zdravstvenih ustanova bez kredita i bez obaveza po osnovu poreza i
doprinosa iznose 19.871.757,99 € dok su za 2011.godinu iznosile 16.015.897,62 € što je povećanje
za 3,86 mil € ili 24,08 %.
Povećanje neizmirenih obaveza iskazanih kod Fonda iznosi 2,8 mil € ili 38,34 % (obaveze za
liječenje van sistema Fonda, bolovanje i obaveze za lijekove) a kod JZU 1,03 mil € ili 11,72% i
odnosi se na povećanje obaveza prema dobavljačima za materijalne troškove.
Struktura iskazanih neizmirenih obaveza kod JZU sa stanjem na dan 31.12. 2012.godine je
promijenjena u odnosu na 2011.godinu tj. došlo je do porasta obaveza za ostale materijalne
troškove (62,67 % od ukupnih obaveza) dok su smanjene obaveze za potrošni medicinski materijal i
opremu (37,33 % od ukupnih obaveza). U 2011.godini bilo je podjednako učećše ovih obaveza u
ukupnim obavezama: obaveze za potrošni medicinski materijal i opremu iznosile su 4,34 mil € ili
49,78% od ukupnih obaveza dok su obaveze za ostale materijalne troškove iznosile 4,38 mil € ili
50,22% od ukupnih obaveza.
31
FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE
PODGORICA
(5) IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA
Godina
01.01.-31.12.2012
(u€)
redni
broj
OPIS
1
1
2
Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)
1.1
Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca
1.2
Obaveze za ostala lična primanja
1.3
Obaveze za ostale tekuće izdatke
Stanje obaveza na dan Stanje obaveza na kraju
31.12.prethodne godine
izvještajnog perioda
3
4
70.155
100.132
70.155
100.132
2
Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu
2.658.179
5.442.962
3
Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima
4.571.464
4.555.573
4
Obaveze za kapitalne izdatke
5
Obaveze po pozajmicama i kreditima
6
Obaveze po osnovu otplate dugova
7
Obaveze iz rezervi
8
Stanje obaveza na kraju godine (1+2+3+4+5+6+7)
7.299.798
10.098.667
U Podgorici
04.04.2013.godine
Lice odgovorno za
sastavljanje iskaza
________________
Direktor
____________
32
Napomene uz Izvještaj o neizmirenim obavezama
Struktura obaveza na dan 31.12.2012.god.
Pozicija 1
1.1 Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca
100.131,72 €
1.2 Obaveze za ostala lična primanja
1.3 Obaveze za ostale tekuće izdatke( obaveze za materijalne
troškove, obaveze po ugovorima o cesiji i ostalo)
100.131,72 €
Pozicija 2
Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu
5.442.962,41 €
-liječenje osiguranika van Republike (ZU Srbije)
-liječenje osiguranika u Republici van sistema Fonda
(Igalo,Meljine,Kuliš,PZU Ars Medica,...)
- ortopedske sprave i pomagala (Rudo Montenegro,Dubai,optike,...)
- putni troškovi osiguranika
- naknade za bolovanje preko 60 dana
1.584.515,25 €
Pozicija 3
Obaveze za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i
javnom sektoru
- obaveze za ljekove i medicinski materijal
(Montefarm)
- obaveze za usluge stomatologije
4.555.572,77 €
UKUPNO:
944.679,22 €
169.469,25 €
2.744.298,69 €
4.553.769,45 €
1.803,32 €
10.098.666,90 €
Napomena:
Prikazane obaveze su kumulirane obaveze na kraju izvještajnog perioda
koje su na dan 31.12.2011.godine iznosile 7.299.798,00 eura.
U toku 2012. godine nije bilo preuzimanja obaveza od strane Ministarstva Finansija.
33
Tabela 1.
Pregled neizmirenih obaveza u poslovnim knjigama Fonda za 2011. i 2012. godinu
2011
1
2
1
2.5
3
42,73%
70.154,94
100.131,72
29.976,78
42,73%
2.658.179,17
5.442.962,41
2.784.783,24
104,76%
609.207,52
1.584.515,25
975.307,73
160,09%
448.905,98
944.679,22
495.773,24
110,44%
210.774,30
169.469,25
-41.305,05
-19,60%
Naknade za bolovanja preko 60
dana
1.389.291,37
2.744.298,69
1.355.007,32
97,53%
Obaveze za transfere institucijama,
pojedincima, nevladinom i javnom
sektoru
4.571.463,53
4.555.572,77
-15.890,76
-0,35%
4.226.209,43
4.553.769,45
327.560,02
7,75%
345.254,10
1.803,32
-343.450,78
-99,48%
7.299.797,64
10.098.666,90
2.798.869,26
38,34%
7.299.797,64
10.098.666,90
2.798.869,26
38,34%
Ortopedske sprave i pomagala
Putni troškovi osiguranika
Obaveze za lijekove i medicinska
sredstva
3.1
3.2
6 (4/3)
29.976,78
Liječenje osiguranika van CG (ZU
u Srbiji)
2.1
Liječenje osiguranika u CG van
sistema Fonda (Igalo, PZU Meljine,
2.2
ZU Kuliš i dr.)
2.4
%
100.131,72
Obaveze po transferima za
socijalnu zaštitu
2.3
4
Razlika (20122011)
5 (4-3)
70.154,94
Obaveze za ostale tekuće
izdatke(obaveze za materijalne
1.3 troškove, obaveze po ugovorima o
2
2012
Obaveze za usluge stomatologije
UKUPNO OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
Obaveze po pozajmicama i
kreditima
4
4.1
4.2
Krediti od banaka u zemlji
Obaveze po kreditima u
inostranstvu - ERSTE BANK
UKUPNO
Napomena: Iako svi pokazatelji bolovanja pokazuju trend smanjenja (broj slučajeva, broj radnih dana, procenat
bolovanja), finansijski pokazatelji ne korespondiraju sa fizičkim pokazateljima kretanja bolovanja u 2011. i
2012.godini. Ovo iz razloga, što je u toku 2011. i 2012. godine podnešen veći broj zahtjeva za refundaciju
naknada bolovanja koja su odobrena u prethodnom periodu, od 2009. do 2012.godine, nakon što su poslodavci
izmirili doprinose za zdravstveno osiguranje čime su stekli uslov za podnošenje zahtjeva za refundaciju.
34
Pregled fakturisanih i isporučenih lijekova ZU od AU Montefarm za
perido 01.01-31.12.2012.godine
R.B.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
UKUPNO
USTANOVA
DZ Andrijevica
DZ Bar
DZ Berane
DZ Bijelo Polje
DZ Budva
DZ Cetinje
DZ Danilovgrad
DZ Herceg Novi
DZ Kolašin
DZ Kotor
DZ Mojkovac
DZ Nikšić
DZ Plav
DZ Pljevlja
DZ Podgorica
DZ Rožaje
DZ Tivat
DZ Ulcinj
UKUPNO DZ
19
Zavod za HMP
UKUPNO DZ + HMP
20 OB Bar
21 OB Berane
22 OB Bijelo Polje
23 OB Kotor
24 OB Nikšić
25 OB Pljevlja
26 OB Cetinje
UKUPNO OB
27 SB "Brezovik" Nik.
28 SB "Dobrota" Kot.
29 SB Risan
UKUPNO SB
30 KC Crne Gore
UKUPNO
2012/2010 2012/2011
2010
14.771,79
220.002,80
161.647,78
355.392,03
160.497,69
87.855,27
136.777,06
168.010,50
55.167,49
213.653,96
107.933,45
568.915,74
71.283,88
232.496,90
1.488.018,14
127.260,15
81.392,54
146.082,01
4.397.159,18
193.158,67
4.590.317,85
424.973,22
334.150,79
319.065,12
264.585,58
791.144,84
267.524,65
471.522,04
2.872.966,24
906.260,80
113.733,70
183.640,49
1.203.634,99
11.182.201,57
2011
2012
17.182,46
14.456,82
269.494,48
307.305,36
209.855,19
217.087,70
418.127,49
427.231,21
194.074,62
199.850,40
154.758,33
161.318,89
153.228,41
183.861,60
235.204,98
194.860,27
77.662,38
68.502,26
172.040,07
185.192,35
129.103,97
129.356,85
736.526,01
799.514,88
86.680,59
83.418,34
281.570,91
281.908,22
1.845.886,09 2.090.397,75
155.017,66
146.106,41
94.202,22
129.226,30
173.076,90
167.741,93
5.403.692,76 5.787.337,54
251.698,41
243.769,49
5.655.391,17 6.031.107,03
447.297,99
508.309,45
365.061,47
408.958,27
343.171,77
419.191,36
267.409,02
268.814,16
824.411,82
815.993,68
294.948,87
352.807,70
415.666,42
335.036,04
2.957.967,36 3.109.110,66
617.336,41
560.158,44
124.022,70
101.485,89
168.894,05
166.144,83
910.253,16
827.789,16
9.268.821,28 10.194.461,38
-2,13%
39,68%
34,30%
20,21%
24,52%
83,62%
34,42%
15,98%
24,17%
-13,32%
19,85%
40,53%
17,02%
21,25%
40,48%
14,81%
58,77%
14,83%
31,62%
26,20%
31,39%
19,61%
22,39%
31,38%
1,60%
3,14%
31,88%
-28,95%
8,22%
-38,19%
-10,77%
-9,53%
-31,23%
-8,83%
-15,86%
14,03%
3,45%
2,18%
2,98%
4,24%
19,99%
-17,15%
-11,79%
7,64%
0,20%
8,55%
-3,76%
0,12%
13,25%
-5,75%
37,18%
-3,08%
7,10%
-3,15%
6,64%
13,64%
12,02%
22,15%
0,53%
-1,02%
19,62%
-19,40%
5,11%
-9,26%
-18,17%
-1,63%
-9,06%
9,99%
19.849.120,65
18.792.432,97 20.162.468,23
1,58%
7,29%
35
Pregled ukupno fakturisane vrijednosti po osnovu ljekova izdatih na recept osiguranicima Fonda za
zdravstveno osiguranje u AU „MONTEFARM”, po mjesecima
R.br MONTEFARM
2010
2011
2012
2012/2010
2012/2011
1
JANUAR
1.053.708,99
1.190.155,85
1.245.045,57
118,16
104,61
2
FEBRUAR
1.189.503,98
1.210.959,20
1.332.404,47
112,01
110,03
3
MART
1.425.315,04
1.286.239,66
1.452.807,74
101,93
112,95
4
APRIL
1.318.748,94
1.113.865,27
1.354.485,11
102,71
121,60
5
MAJ
1.173.910,85
1.193.152,24
1.245.173,58
106,07
104,36
6
JUN
1.354.740,12
1.195.504,81
1.321.457,28
97,54
110,54
7
JUL
1.238.035,23
1.104.139,49
930.155,64
75,13
84,24
8
AVGUST
1.209.717,98
1.202.411,08
1.841.814,61
152,25
153,18
9
SEPTEMBAR
1.341.454,00
1.341.598,46
1.525.855,42
113,75
113,73
10
OKTOBAR
1.278.350,16
1.304.895,89
1.482.043,08
115,93
113,58
11
NOVEMBAR
1.364.609,47
12
DECEMBAR
1.572.303,33
1.311.081,76
1.462.054,39
1.343.009,79
1.758.769,19
98,42
111,86
102,44
120,29
UKUPNO
15.520.398,09
108,46
112,85
14.916.058,10
16.833.021,48
Kada se uzme u obzir činjenica da u 2012. godini nije bilo izdavanja ljekova preko apoteka
Galenika, može se zaključiti da je potrošnja ljekova izdatih na recept na nivou 2011. godine.
36
Pregled fakturisanih lijekova izdatih na recept osiguranicima Fonda za zdravstveno osiguranje
u AU „GALENIKA Crna Gora”,
za period 2009-2011.godina
R.br GALENIKA CG
2009
2010
2011
1
JANUAR
105.155,75
199.998,02
297.720,99
2
FEBRUAR
115.214,60
215.200,58
378.658,98
3
MART
135.644,89
291.944,30
382.665,29
4
APRIL
147.216,89
257.610,45
268.579,74
5
MAJ
146.706,55
241.933,12
162.926,61
6
JUN
157.947,42
238.073,65
265.769,95
7
JUL
151.325,99
216.027,78
223.394,33
8
AVGUST
151.306,09
226.420,80
19.641,59
9
SEPTEMBAR
183.076,71
291.559,59
10
OKTOBAR
188.422,92
294.337,33
11
NOVEMBAR
207.314,62
315.800,37
12
DECEMBAR
268.279,97
348.232,44
1.957.612,40
3.137.138,43
UKUPNO
1.999.357,48
2012
1.037.312,20
Napomena:
Od avgusta 2011.godine nije produžen ugovor izmeñu Fonda i AU Galanika Crna Gora.
U 2012.godini iznos od 1.037.312,20€ je uplaćen Galenika Crna Gora po osnovu faktura za
izdate lijekove na recept u apotekama Galenike po fakturama za period septembardecembar 2011.godine. Plaćanje je izvršeno nakon sudskog poravnanja sa Galenikom i
donijetog Zaključka Vlade Crne Gore br. 06-72/3 od 23.11.2012.godine.
37
FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE
PODGORICA
(5) IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA
Godina 01.01.-31.12.2012.god.
za 31 zdravstvenih ustanova bez Montefarma
(u€)
redni
broj
OPIS
Stanje obaveza na dan
31.12.2011
Stanje obaveza na dan
31.12.2012
1
2
3
4
1
Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3)
13.211.008
16.399.117
1.1
Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca
2.677.885
4.924.960
1.2
Obaveze za ostala lična primanja
34.618
3.897
Obaveze za ostale tekuće izdatke
10.498.506
11.470.260
0
0
1.3
2
Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu
3
Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima
0
9.508
4
Obaveze za kapitalne izdatke
77.888
48.738
5
Obaveze po pozajmicama i kreditima
84.645
59.099
6
Obaveze po osnovu otplate dugova
0
0
7
Obaveze iz rezervi
0
0
8
Stanje obaveza na kraju godine (1+2+3+4+5+6+7)
13.373.541
16.516.462
U Podgorici
__.04.2013.godine
Lice odgovorno za
sastavljanje iskaza
________________
Direktor
____________
38
Tabela 2.
Neizmirene obaveze zdravstvenih ustanova (bez Montefarma) na dan 31.12.2012.godine bez
meñusobnih obaveza JZU - konačni podaci
Redni
broj
Naziv zdravstvene
ustanove
1
Obaveze
Obaveze
prema dob. prema dob. za
Obaveze po
UKUPNO (2+3)
za med. potr. ostale mat.
kreditima
mat. i opremu
troškove
2
5
UKUPNO
(4+5)
3
4
427,25
7.619,20
8.046,45
8.046,45
3.545,95
116.846,62
120.392,57
120.392,57
185,18
50.616,92
50.802,10
50.802,10
11.424,65
12.510,76
12.510,76
10.378,00
25.219,00
25.219,00
6
1
Dom zdravlja Andrijevica
2
Dom zdravlja Bar
3
Dom zdravlja Berane
4
Dom zdravlja Bijelo Polje
1.086,11
5
Dom zdravlja Budva
14.841,00
6
Dom zdravlja Cetinje
1.125,45
45.956,53
47.081,98
2.461,49
49.543,47
7
Dom zdravlja Danilovgrad
20.788,89
13.699,69
34.488,58
10.174,51
44.663,09
8
Dom zdravlja Herceg Novi
48.766,95
15.531,08
64.298,03
26.155,35
90.453,38
9
Dom zdravlja Kolašin
722,47
54.065,18
54.787,65
2.376,31
54.281,81
56.658,12
805,06
7.500,00
8.305,06
16.504,89
441.863,49
458.368,38
10
Dom zdravlja Kotor
11
Dom zdravlja Mojkovac
12
Dom zdravlja Nikšić
13
Dom zdravlja Plav
14
Dom zdravlja Pljevlja
15
Dom zdravlja Podgorica
16
54.787,65
56.658,12
10.103,59
18.408,65
458.368,38
0,00
23.625,00
23.625,00
23.625,00
1.709,46
159.448,69
161.158,15
161.158,15
130.363,64
287.954,56
418.318,20
418.318,20
Dom zdravlja Rožaje
1.080,70
100.193,54
101.274,24
101.274,24
17
Dom zdravlja Tivat
6.689,34
47.106,86
53.796,20
56,62
53.852,82
18
Dom zdravlja Ulcinj
2.835,39
37.050,30
39.885,69
3.296,00
43.181,69
253.854,04
1.485.162,12
1.739.016,16
52.247,56
1.791.263,72
19
Zavod za Hitnu med. pomoć
2.283,13
40.291,96
42.575,09
20
Zavod za transfuziju krvi
27.265,00
1.321,00
28.586,00
UKUPNO DZ+HMP+ZTK
283.402,17
1.526.775,08
1.810.177,25
75.000,97
64.064,30
139.065,27
139.065,27
UKUPNO DZ
42.575,09
28.586,00
52.247,56
1.862.424,81
21
Opšta bolnica Bar
22
Opšta bonica Berane
149.782,16
374.442,66
524.224,82
524.224,82
23
Opšta bolnica Bijelo Polje
105.949,48
243.895,51
349.844,99
349.844,99
24
Opšta bolnica Cetinje
49.616,96
253.234,33
302.851,29
25
Opšta bolnica Kotor
72.620,17
219.599,73
292.219,90
2.719,70
294.939,60
26
Opšta bolnica Nikšić
131.542,76
501.483,47
633.026,23
4.131,94
637.158,17
27
Opšta bolnica Pljevlja
85.788,32
325.329,48
411.117,80
UKUPNO O.B.
670.300,82
1.982.049,48
2.652.350,30
28
Spec. Bolnica Brezovik
7.578,17
165.517,97
173.096,14
29
Spec. Bolnica Dobrota
30
Spec. Bolnica Risan
31
K.C. Crne Gore
UKUPNO S.B.
UKUPNO
302.851,29
411.117,80
6.851,64
2.659.201,94
173.096,14
0,00
28.100,16
28.100,16
28.100,16
49.210,71
140.328,31
189.539,02
189.539,02
56.788,88
333.946,44
390.735,32
2.638.130,58
2.281.697,64
4.919.828,22
3.648.622,45 6.124.468,64
9.773.091,09
0,00
390.735,32
4.919.828,22
59.099,20
9.832.190,29
39
Tabela3.
Neizmirene obaveze zdravstvenih ustanova (bez Montefarma) za 2011. i 2012.
godinu bez meñusobnih obaveza JZU
Redni
Naziv zdravstvene ustanove
broj
1
1
Dom zdravlja Andrijevica
2011
2012
RAZLIKA
2012-2011
%
2012/2011
4
7
8
9(7/4)
8.046,45
5.546,25
221,83%
21.289,06
21,48%
2.500,20
2
Dom zdravlja Bar
99.103,51
120.392,57
3
Dom zdravlja Berane
39.719,00
50.802,10
11.083,10
27,90%
-15.657,74
-55,59%
4
Dom zdravlja Bijelo Polje
28.168,50
12.510,76
5
Dom zdravlja Budva
19.550,00
25.219,00
5.669,00
29,00%
35,58%
6
Dom zdravlja Cetinje
36.542,73
49.543,47
13.000,74
7
Dom zdravlja Danilovgrad
32.842,58
44.663,09
11.820,51
35,99%
8
Dom zdravlja Herceg Novi
131.485,97
90.453,38
-41.032,59
-31,21%
9
Dom zdravlja Kolašin
42.249,11
54.787,65
12.538,54
29,68%
10
Dom zdravlja Kotor
24.791,72
56.658,12
31.866,40
128,54%
5.091,00
18.408,65
13.317,65
261,59%
399.142,25
458.368,38
59.226,13
14,84%
19.311,00
23.625,00
4.314,00
22,34%
178.812,96
161.158,15
-17.654,81
-9,87%
378.213,23
418.318,20
40.104,97
10,60%
75.806,25
101.274,24
25.467,99
33,60%
-11,87%
-65,44%
11
Dom zdravlja Mojkovac
12
Dom zdravlja Nikšić
13
Dom zdravlja Plav
14
Dom zdravlja Pljevlja
15
Dom zdravlja Podgorica
16
Dom zdravlja Rožaje
17
Dom zdravlja Tivat
61.105,14
53.852,82
-7.252,32
18
Dom zdravlja Ulcinj
124.944,55
43.181,69
-81.762,86
1.699.379,70
1.791.263,72
91.884,02
5,41%
19
Zavod za Hitnu pomoć
28.827,23
42.575,09
13.747,86
47,69%
UKUPNO DZ
20
Zavod za transfuziju krvi CG
UKUPNO DZ+HMP
21
Opšta bolnica Bar
0,00
1.728.206,93
191.377,57
28.586,00
28.586,00
1.862.424,81
134.217,88
7,77%
139.065,27
-52.312,30
-27,33%
43,52%
22
Opšta bonica Berane
365.251,34
524.224,82
158.973,48
23
Opšta bolnica Bijelo Polje
210.313,32
349.844,99
139.531,67
66,34%
100.595,34
49,74%
24
Opšta bolnica Cetinje
202.255,95
302.851,29
25
Opšta bolnica Kotor
325.765,89
294.939,60
-30.826,29
-9,46%
29,66%
27,60%
26
Opšta bolnica Nikšić
491.420,41
637.158,17
145.737,76
27
Opšta bolnica Pljevlja
322.202,50
411.117,80
88.915,30
2.089.729,17
2.659.201,94
569.472,77
27,25%
28
Spec. Bolnica Brezovik
91.796,30
173.096,14
81.299,84
88,57%
3.515,14
28.100,16
24.585,02
699,40%
185.159,38
189.539,02
4.379,64
2,37%
UKUPNO O.B.
29
Spec. Bolnica Dobrota
30
Spec. Bolnica Risan
31
K.C. Crne Gore
UKUPNO S.B.
UKUPNO
280.470,82
390.735,32
110.264,50
39,31%
4.702.337,44
4.919.828,22
217.490,78
4,63%
8.800.744,36 9.832.190,29 1.031.445,93
11,72%
40
II IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIHODIMA I RASHODIMA PO
MODIFIKOVANOM OBRAČUNSKOM SISTEMU
U Izvještaju o poslovanju, pored Izvještaja o novčanim tokovima, prikazani su i
pokazatelji poslovanja Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore kombinacijom
gotovinskog i modifikovanog obračunskog sistema, u skladu sa uspostavljenom
knjigovodstvenom evidencijom.
Od Ministarstva finansija dobijena je saglasnost (br. 06-202/1-12 od 27.01.2012.g.) da Fond
i JZU primjenjuju postojeći kontni okvir i zadrže sadašnji sistem evidencije shodno
Pravilniku o računovodstvu i kontnom planu budžeta i vanbudžetskih fondova (Sl. list RCG
br. 4/03) do donošenja izmjena i dopuna novog pravilnika ili drugih propisa u ovoj oblasti,
stim da Fond uspostavi ekonomsku klasifikaciju rashoda u dijelu plaćanja kroz sistem
trezora u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet..., što je
urañeno.
Primjenom gotovinskog i modifikovanog obračunskog sistema knjigovodstvenog
evidentiranja i izvještavanja, Fond za zdravstveno osiguranje je u 2012.godini iskazao
ukupne prihode 170.783.646,65 €. Rashodi su ostvareni u iznosu od 179.988.776,82 €, iz
čega proizilazi da su rashodi veći od prihoda 9.205.130,17 €. (tabela 2)
80
118,02
117,94
108,89
96,40
95,58
96,57
94,41
84,58
92,09
100
76,01
120
106,45
160
140
179,99
170,78
176,35
173,08
194,95
183,55
138,38
138,52
180
69,77
mil €
189,13
200
162,16
183,42
172,48
Kretanje prihoda i rashoda u periodu od 2001-2012.godine dato je sledećim grafikonom.
60
40
20
0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
godina
2008
2009
2010
2011
2012
prihodi
rashodi
41
PRIHODI
Sredstva za finansiranje zdravstvene djelatnosti preko Fonda za zdravstveno osiguranje čine
namjenski prihodi – prihodi od doprinosa za zdravstvenu zaštitu i opšti prihodi Budžeta.
U 2012. godini Fond je ostvario ukupno 170,78 mil. € prihoda, što je u odnosu na planirane
prihode od 167,76 mil. € više za 3,02 mil. € ili 1,80% dok su u odnosu na 2011. godinu
manji 1,33 % tj. za 2,3 mil. €. (tabela 2).
Struktura ukupnih prihoda data je grafikonom:
PRIHODI OD
BUDŽETA
REPUBLIKE;
41.225.730,46€;
24%
OSTALI
PRIHODI;
3.814.071,67€;
2%
PRIHODI OD
DOPRINOSA ZA
ZDRAVSTVENU
ZAŠTITU;
125.743,844,52€;
74%
Pregled prihoda po izvorima finansiranja
R.br.
I
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
II
2.1
2.2
2.3
III
3.1
Ostvarenje
Ostvarenje
%
%
2011
2012
2012/11 učešća
PRIHODI OD DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
120.936.440,21 125.743.844,52
103,98
73,63
Doprinosi za zdravstvenu zaštitu zaposlenih u realnom sektoru
118.842.645,53 125.518.993,75
105,62
73,50
Doprinosi za zarade zaposlenih u privredi
115.769.301,15 122.442.331,75
105,76
71,69
Doprinosi od samostalne djelatnosti
2.875.656,82
3.008.757,40
104,63
1,76
Doprinosi za osiguranje zemljoradnika
197.687,56
67.904,60
34,35
0,04
Doprinosi za zdravstvenu zaštitu iz javnog sektora
2.093.794,68
224.850,77
10,74
0,13
Doprinosi za zdravstvenu zaštitu zaposlenih u vanprivredi
1.974.675,50
213.979,50
10,84
0,13
Doprinosi za zdravstvenu zaštitu penzionera
466,52
5.692,73 1.220,25
0,00
Doprinosi za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih-Zavod za zapošlj.
118.652,66
5.178,54
4,36
0,00
PRIHODI OD BUDŽETA
51.480.680,33 41.225.730,46
80,08
24,14
Opšti prihodi od Budžeta
25.325.741,15 24.975.772,26
98,62
14,62
Preuzete obaveze Fonda po zaključku Vlade
10.730.070,24
0,00
0,00
0,00
Razlika- namjenski doprinosi Budžeta
15.424.868,94 16.249.958,20
105,35
9,51
OSTALI PRIHODI
662.248,87
3.814.071,67
575,93
2,23
Ostali prihodi
662.248,87
3.814.071,67
575,93
2,23
OPIS
UKUPNO
173.079.369,41 170.783.646,65
98,67
100,00
42
U strukturi ukupnih prihoda Fonda, prihodi od doprinosa za zdravstvenu zaštitu za
2012.g. iznose 125,74 mil. € i čine 73,63 % i veći su za 4,81 mil. € ili 3,98 % u odnosu na
2011. godinu.
Prihodi od Budžeta za 2012. godinu su 41,23 mil. € i čine 24,14 % ukupnih prihoda. Ovi
prihodi obuhvataju 24,96 mil. € opštih prihoda Budžeta i 16,25 mil. € koji se odnose na
namjenske prihode od Budžeta kao razlika izmeñu ostvarenih prihoda po osnovu doprinosa
do visine utvrñenog budžeta Fonda.
Ostali prihodi su 3,81 mil. € i čine 2,23% ukupnih prihoda, a obuhvataju: prihode od otpisa
obaveza JZU iz ranijeg perioda po osnovu zaključenih sporazuma izmeñu Fonda i JZU i
nijesu praćeni novčanim tokom 3,37 mil.€; prihode po osnovu otkupa/zakupa stanova i
otplate stambenih kredita 45.444,94 €; prihode po osnovu naknade štete 69.835,99€; od
konvencija 139.813,56 €; od povraćaja sredstava po osnovu liječenja u inostranstvu,
povraćaja po osnovu anuliranih uputnica, otkupa tenderske dokumentacije i dr. 190.015,50€.
RASHODI
Ukupno ostvareni rashodi Fonda u 2012. godini su 179,99 mil. € i veći su od planiranih za
12,23 mil. € ili 7,29 % dok dok su od rashoda u 2011.g. veći za 3,64 mil. € ili 2,06%.
(tabela 2)
Rashodi Fonda za zdravstveno osiguranje
43
44
Strukturu ovih rashoda čine:
Bruto zarade i ostala lična primanja zaposlenih u Fondu su 2,19 mil. € i za
161.236,20 € ili 7,94 % su veće od planiranih iz razloga što su planirana sredstva
podcijenjena. U odnosu na 2011. godinu izdaci su veći za 84.507,16 € ili 4,01% zbog
povećanja broja zaposlenih za 4 izvršioca i zbog uvećanja startnog dijela zarade. Ovi
izdaci čine 1,22 % ukupnih izdataka Fonda.
Rashodi za materijal i usluge su 1,22 € i čine 0,68 % ukupnih rashoda Fonda. Ovi
rashodi manji su u odnosu na planirane za 0,28 mil.€ ili 18,82%, a u odnosu na
rashode 2011.g. za 0,38 mil. € ili 23,89 %.
o Najznačajniju stavku rashoda za materijal i usluge čine ugovorene usluge u
iznosu od 825.708,60 € i manji su u odnosu na plan za 0,33 mil.€ ili 28,39%,
odnosno manji su za 0,36 mil.€ ili 30,08 % nego 2011.g., a odnose se na:
održavanje informacionog sistema (softver i hardver) u javnim zdravstvenim
ustanovama, privatnim stomatološkim ambulantama i Fondu, licence za softver,
naknade za Ljekarske komisije Fonda i dr.komisije obrazovane po propisima o
zdravstvenom osiguranju (Komisija za ljekove, Komisija za IVF, Komisija za
upućivanje na liječenje u inostranstvo), naknade članovima Upravnog odbora
Fonda i ostalo. Osim ugovorenih usluga obuhvaćeni su i rashodi za:
o Rashodi za materijal (kancelarijski materijal, sredstva higijene, publikacije i
časopisi, rezervni djelovi...) su 82.568,57 € i veći su u odnosu na plan za 3,21%,
odnosno za 16,53 % nego 2011.g.;
o Rashodi za službena putovanja su 26.549,66 € i manji su u odnosu na plan za
22,24% a u odnosu na 2011.g za 50,34%;
o Rashodi za reprezentaciju su 8.008,34 € i u odnosu na planirane veći su za
17,94% dok su u odnosu na 2011.g. manji za 13%;
o Rashodi za energiju su 67.843,51 € i manji su od plana za cca13% i na približno
istom nivou su kao i 2011.g.;
o Rashodi za telefonske usluge su 60.750,94 € i veći su od planiranih za 8,76% a
manji su za 14,32 % nego 2011.g.;
o Rashodi za poštanske usluge su 123.147,11 € i veći su za cca 58% u odnosu na
plan dok su u odnosu na 2011.g veći za 2,25 %. Najveći dio ovih rashoda odnosi
se na usluge koje pošta zaračunava na izvršene isplate novčanih naknada
osiguranicima Fonda u visini od 2,6% na iznos naknada (cca 80.000,00 €);
o Bankarske usluge i negativne kursne razlike su 24.186,92 € i veće su za 56% u
odnosu na plan dok su manje za 13,19% nego 2011.godine.
Rashodi za tekuće održavanje su 26.668,79 € i obuhvataju održavanje grañevinskih
objekata i opreme u Fondu, centrala i 21 područna jedinica i manji su za 79,08% u
odnsu na plan a u odnosu na 2011.g za 52,29%.
Kamate finansijskim institucijama su 25.270,57 € i odnose se na kamate za stambene
kredite zaposlenih Fondu dobijenih u ranijem periodu (projekat preko CKB).
45
Rashodi za rentu su 7.488,00 € i odnose se na zakup poslovnog prostora u Cetinju,
Mojkovcu i Šavniku.
Ostali izdaci iznose 1,19 mil. € i veći su od 2011. g. za 1,08 mil., a obuhvataju prije
svega isplaćena potraživanja iz 2011.g. „Galenika Crna Gora“ u iznosu od
1.037.312,2 €, komunalne naknade, potrošni materijal u zdravstvenim ustanovama,
učešće u finansiranju susreta zdravstvenih radnika, kongresa, sindikalnih aktivnosti,
sponzorstva i ostale rashode.
Transferi za socijalnu zaštitu su 24,05 mil. € i obuhvataju ostala prava iz
zdravstvene zaštite (14,97 mil. €) i ostala prava iz zdravstvenog osiguranja (9,07
mil.€).
Ostala prava iz zdravstvene zaštite odnose se na liječenje osiguranih lica Fonda u
zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori koje su van sistema javnog zdravstva (Institut Igalo,
PZU Meljine i druge privatne zdravstvene ustanove sa kojima Fond ima zaključen ugovor)
kao i u zdravstvenim ustanovama van Crne Gore (Srbija i druge inostrane klinike), ukoliko
se ne mogu uspješno liječiti u zdravstvenim ustanovama koje su u sistemu javnog zdravstva
CG ili im je potrebna hitna medicinska pomoć.
Troškovi za navedene namjene u 2012.g. iznose 14.974.864,39 € i u ukupnim rashodima
Fonda učestvuju sa 8,32%. U odnosu na 2011.godinu manji su za 0,42 mil. € ili 2,78 % a u
odnosu na plan veći su za 0,84 mil. € ili 5,98 %.
Od 14,97 mil.€ na liječenje u inostranstvu odnosi se 8.360.178,60 ili 55,80%,
Broj upućenih na liječenje, kontrolu i dijagnostiku u zdravstvenim ustanovama Srbije u
2012.g. je 5.555 i u odnosu na 2011.g. se smanjio za 5,73 % ili 338 osiguranika.
Sledeća tabela pokazuje broj upućenih na liječenje, kontrolu i dijagnostiku i fakturisane
usluge za zadnjih 11 godina.
R.br
Godina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
Broj
upućenih
na
liječenje
3.430
3.457
3.232
3.356
3.313
3.490
3.925
3.571
3.761
3.353
3.428
Broj
Broj
Ukupan
Iznos
Iznos
Ukupan
upućenih
upućenih na
broj
troškova za
putnih
iznos
na
dijagnostiku upućenih
liječenje
troškova
troškova
kontrolu
1.043
1.563
6.036
4.134.829,90 751.541,51 4.886.371,41
1.216
1.822
6.495
4.141.551,40 705.652,00 4.847.203,40
1.633
1.824
6.689
3.458.623,20 652.759,00 4.111.382,20
1.637
1.888
6.881
3.228.544,00 755.016,27 3.983.560,27
1.604
1.868
6.785
4.546.687,29 796.412,00 5.343.099,29
1.514
1.327
6.331
5.775.876,92 838.862,68 6.614.739,60
1.594
1.006
6.525
6.996.991,25 1.040.976,35 8.037.967,60
1.698
824
6093
6.316.573,95 1.048.882,21 7.365.456,16
1.651
957
6.369
6.988.045,57 1.000.725,98 7.988.771,55
1.626
915
5.893
6.311.444,53 887.259,55 7.198.704,08
1.277
850
5.555
6.162.555,72 773.337,00 6.935.892,72
U iznos za 2006-2012.g., obuhvaćen je ukupan iznos sredstava za ambulantno i bolničko liječenje u Srbiji
46
Finansijski posmatrano u 2012.godini, za liječenje u zdravstvenim ustanovama Srbije (sa
putnim troškovima) fakturisano je ukupno 6.935.892,72€ što je u odnosu na 2011. godinu
manje za 262.811,36 € ili 3,65 %.
Troškovi liječenja, kontrole i dijagnostičkih pretraga u zdravstvenim ustanovama u Srbiji u
2012.godini iznose 6.162.555,72 € ili 88,85% od ukupnih troškova, što je u odnosu na 2011
godinu manje za 148.888,81 € ili 2,36 %. Putni troškovi u 2012.godini iznose 773.337,00 € i
manji su za 113.922,55€ u odnosu na 2011.godinu, dok u ukupnim troškovima čine 11,15%.
Do smanjenja troškova liječenja u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu došlo je zbog
smanjenja broja upućenih osiguranika Fonda u zdravstvene ustanove u Republiku Srbiju za
5,74 %.
Neke zdravstvene ustanove, sa kojima Fond nema zaključen ugovore o pružanju usluga,
naplaćuju pružene usluge direktno od osiguranih lica (npr: Zavod za štitnu žlijezdu Zlatibor,
Stomatološki fakultet Beograd, Zavod za transfuziju krvi Beograd i dr), koje im Fond
naknadno refundira i ovi troškovi uključeni su kao sredstva za refundaciju bolničkog
liječenja.
Za liječenje u inostranstvu (bez Republike Srbije) po uputu Komisije za liječenje u
inostranstvu u 2012.g. odobreno je 111 uputa od čega 77 za liječenje, 21 za kontrolne
preglede i na dijagnostiku 13 uputa, za što je po konačnom obračunu utrošeno 1.258.328,46€
(bez putnih troškova i dnevnica) što je više za 32,52 % u odnosu na 2011. godinu.
Za liječenje u inostranstvu (bez Srbije), po konačnom obračunu, u 2012. godini utrošeno je
1.424.285,88 € što je više za 26,03% u odnosu na 2011.godinu.
Od toga za troškove liječenja u inostranstvu u 2012.godini izdvojeno je 1.258.328,46 € ili
88,35% od ukupnih troškova, zatim iznos putnih troškova za liječenje u inostranstvu je
76.515,53 € što čini 5,37% ukupnih troškova dok je za dnevnice potrošeno 89.441,89€ ili
6,28%.
Ukupna sredstva za liječenje, putne troškove i dnevnice data su u sljedećoj tabeli.
GODINA
2002 *
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BROJ
IZDATIH
UPUTA
TROŠKOVI
LIJEČENJA
46
44
42
41
39
86
72
104
86
84
111
337.656,25
471.627,02
727.132,34
324.983,69
653.586,27
888.344,18
829.401,71
905.125,88
954.440,34
949.544,00
1.258.328,46
PUTNI
TROŠKOVI
DNEVNICE
28.375,49 30.285,14
65.438,71 52.882,96
21.518,44 32.082,56
34.657,71 46.464,85
46.619,02 69.628,16
53.220,08 75.663,56
83.191,82 107.465,85
64.534,91 138.610,78
89.751,37 90.765,02
76.515,53 89.441,89
UKUPNO
395.677,48
530.287,65
845.454,01
378.584,69
734.708,83
1.004.591,36
958.285,35
1.095.783,55
1.157.586,03
1.130.060,39
1.424.285,88
* putni troškovi i dnevnice u 2002.godinu.nijesu knjigovodstveno posebno evidentirani
47
Liječenje u inostranstvu u 2012. godini je 8.360.178,60 € što je više za 0,37% ili 31.414,13€
u odnosu na 2011.godinu.
Od toga za troškove liječenja, kontrole i dijagnostičkih pretraga u zdravstvenim ustanovama
u Srbiji i inostranstvu u 2012.godini izdvojeno je 7.420.884,18 € ili 88,76% od ukupnih
troškova, što je u odnosu na 2011 godinu više za 159.895, € ili 2,20 %. Putni troškovi i
dnevnice su 939.294,42 i manji su u odnosu na 2011 godinu za 12,03%, i čine 11,23 %
ukupnih troškova za liječenje u inostranstvo.
Sledeća tabela pokazuje ukupan broj upućenih na liječenje, kontrolu i dijagnostiku u Srbiji i
inostranstvu i fakturisana sredstva:
LIJEČENJE U INOSTRANSTVU SA SRBIJOM
Iznos
Iznos
Godina ukupno
Dnevnice
troškova za
UKUPNO
putnih
upućenih
(inostranstvo)
liječenje
troškova
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
6.082
6.539
6.731
6.922
6.824
6.417
6.597
6.197
6.455
5.977
5.666
4.472.486,15
4.613.178,42
4.185.755,54
3.553.527,69
5.200.273,56
6.664.221,10
7.826.392,96
7.221.699,83
7.942.485,91
7.260.988,53
7.420.884,18
751.541,51
734.027,49
718.197,71
776.534,71
831.069,71
885.481,70
1.094.196,43
1.132.074,03
1.065.260,89
977.010,92
849.852,53
0,00
30.285,14
52.882,96
32.082,56
46.464,85
69.628,16
75.663,56
107.465,85
138.610,78
90.765,02
89.441,89
5.224.027,66
5.377.491,05
4.956.836,21
4.362.144,96
6.077.808,12
7.619.330,96
8.996.252,95
8.461.239,71
9.146.357,58
8.328.764,47
8.360.178,60
*
Troškovi dnevnica odnose na troškove liječenja u inostranstvu bez Republike Srbije
U toku 2012. godine za liječenje, kontrolu i dijagnostiku u zdravstvenim ustanovama u Srbiji
i inostranstvu odobreno je 5.666 uputa i u odnosu na 2011.g. se smanjio za 5,20 % ili 311
osiguranika.
Sredstva za liječenje u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori koje su van sistema
javnog zdravstva Crne Gore odnose se na liječenje u PZU OB Meljine, medicinsku
rehabilitaciju u Institutu „Dr Simo Milošević“- Igalo, privatnim zdravstvenim ustanovama sa
kojima Fond ima zaključen ugovor i dr ustanovama (Zavod za gluve Kotor, Savez slijepih,
Kuliš medikal i dr.), troškovi IVF (refundacije) i dr.
Najveći troškovi odnose se na OB Meljine i Institut „Dr Simo Milošević“- Igalo.
U OB Meljine, koja je uključena u mrežu zdravstvenih ustanova Crne Gore, u 2012.g.
upućeno je 1.006 osiguranika što je više za 127 ili 14,70 % u odnosu na 2011.g. Osim usluga
hiperbarične komore u bolnici Meljine pružaju se i druge, Ugovorom predviñene,
zdravstvene usluge osiguranim licima Herceg Novog.
48
PZU OB Meljine je u 2012. godini fakturisala 2.395.604,01 € što je za 8,73 % manje u
odnosu na 2011. godinu.
Broj upućenih na liječenje u PZU OB Meljine
1400
1.269
1200
1.061
1000
800
881
1.006
831
600
877
635
400
684
598
433
345
200
0
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
Troškovi liječenja u PZU OB Meljine
2.624.651,48
2.395.604,01
1.625.534,40
1.777.671,81
1.696.488,10
1.221.362,80
931.844,40
447.643,30
1.301.800,28
1.346.496,30
872.288,70
669.217,10
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
U 2012. godini upućeno je 3.677 osiguranika na rehabilitaciju u Institut „Dr Simo
Milošević“ Igalo što predstavlja povećanje od 2,02 % ili 73 uputa više u odnosu na
prethodnu godinu.
Sledeća tabela prikazuje broj upućenih na rehabilitaciju, u Institut „Dr Simo
Milošević“ Igalo, kao i izdvojena sredstva za poslednjih 11 godina.
R.br.
Godina
Broj upućenih
Iznos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3.081
3.356
3.234
3.629
4.036
3.059
3183
3150
3578
3604
3677
1.306.559,20
1.622.686,10
1.733.519,30
1.921.652,28
2.049.579,52
1.936.084,71
2.174.190,58
2.398.649,83
2.724.810,49
2.685.548,57
2.953.804,54
49
Sledeća tabela prikazuje fakturisane iznose za pružene usluge u privatnim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori sa kojima
Fond ima zaključen ugovor, za period 01.01-31.12.2012. godine.
Oftalmološke ambulante
RB
Mjesec
2012. godina
Radojević
Podgorica
Lens
commerce
Podgorica
dr Lutovac
Berane
Kardiološke ambulante
Codra
Podgorica
HBO
Novocard- Anea HBO
Novosel
Medical
Podgorica
Budva
Life
Podgorica
Ars Medica
Podgorica
1
januar
40,00
0,00
6.284,81
9.660,04
2
februar
720,84
1.050,78
5.071,41
3.221,06
29.570,00
3
mart
3.125,69
1.831,10
10.316,48
12.908,61
26.804,14
4
april
3.661,15
1.911,65
7.579,19
5
maj
4.909,66
2.229,68
7.848,99
6
jun
4.962,68
3.088,53
7.972,61
7
jul
3.389,00
2.577,06
8
avgust
3.132,80
9
septembar
10
Codra
Podgorica
SPA Medica
Podgorica
UKUPNO
15.984,85
39.634,09
10.869,78
65.855,80
721,10
63,80
13.386,11
9.322,37
38.990,45
37,54
453,80
31.523,80
5.696,09
52.699,56
2.355,20
35.428,39
20.119,44
101.888,13
6.469,00
513,80
17.190,87
5.327,44
35.467,17
2.617,79
5.610,53
603,80
2.750,98
3.063,06
8.786,52
1.207,60
36.362,36
oktobar
4.022,11
4.350,66
8.639,62
1.207,60
62.115,32
11
novembar
4.099,46
3.436,48
9.096,50
997,60
12
decembar
3.808,36
4.392,94
4.121,08
38.622,73
30.549,73
87.796,74
1.180,16
524,04
4.730,27
37.442,57
30.025,69
83.066,47
UKUPNO
Umanjenje po osnovu
izvještaja o kontroli
Ukupno sa
umanjenjem
2.345,08
Fizikalna
medicina
Vantjelesna oplodnja
51,44
2.396,52
758,64
27.909,84
29.994,03
41.958,95
4.914,31
57.084,83
29.860,58
15.282,93
125.478,82
48.697,42
0,00
7.122,70
1.751,40
48.461,44
25.902,91
8.659,47
9.154,60
318.955,42
170.041,50
87.314,53
125,10
73.575,26
97.097,60
125,10
745.715,51
6.434,47
2.396,52
758,64
9.154,60
318.955,42
170.041,50
87.314,53
125,10
739.281,04
50
Pored navedenog, troškovi za ostala prava iz zdravstvene zaštite su 1,44 mil.€ koja se
najviše odnose na troškove za zdravstvenu zaštitu po konvencijama shodno
uspostavljanim meñunarodnim sporazumima o socijalnom osiguranju, pomoći za
liječenje i nabavku lijekova i medicinska sredstava.
Troškovi za ostala prava iz zdravstvenog osiguranja, odnosno za nabavku
ortopedskih i dr. pomagala, naknadu bolovanja preko 60 dana i naknadu putnih
troškova osiguranika su 9,07 mil. € i manji su u odnosu na 2011.g. za 0,26 mil. € ili
za 2,83 % i čine 5,04 % ukupnih rashoda Fonda.
Troškovi nabavke i izrade ortopedskih, očnih, slušnih i dr. pomagala, za potrebe
osiguranih lica Fonda, u 2012.godini su 1,3 mil. € ili 0,72 % ukupnih troškova Fonda,
a u odnosu na 2011. godinu manji su za 4,79 %. (tabela 8)
Troškovi naknada za bolovanja preko 60 dana su 3,95 mil. € što je za 51.100,01€
ili 1,31 % više u odnosu na 2011.godinu. (tabela 9). Iako fizički pokazatelji bolovanja
pokazuju trend smanjenja (broj slučajeva, broj radnih dana, procenat bolovanja)
finansijski pokazatelji ne korenspodiraju sa fizičkim pokazateljima kretanja
bolovanja. Ovo iz razloga što je u toku 2011. i 2012. godine podnešen veći broj
zahtjeva za refundaciju naknada bolovanja koja su odobrena u prethodnom periodu
(2009-2012), nakon što su poslodavci izmirili doprinose za zdravstveno osiguranje
čime su stekli uslov za podnošenje zahtjeva za refundaciju.
Za naknade na ime putnih troškova osiguranim licima Fonda, za vrijeme
korišćenja zdravstvene zaštite u Crnoj Gori i van Crne Gore, potrošeno je 3,8 mil. €
što u ukupnim troškovima čini 2,12 % i manji su u odnosu na 2011. godinu za 6,15%.
Na putne troškove u Crnoj Gori potrošeno je cca 2,87 mil. €, u Srbiji 0,77 mil. €, a za
putne troškove i dnevnice u inostranstvu (bez Srbije) 0,17 mil. €. (tabela 10)
Kapitalni izdaci su 181.897,55 € i odnose se na: izdatke za rješavanje stambevnih
pitanja za 4 ljekara zaposlenih u KC CG i to kupovina 3 stambene jedinice u iznosu
od 149.756,23 € i učešće za kupovinu stana za jednog ljekara u iznosu 20.000,00 €;
nabavku računarske i druge opreme, ureñenje parking prostora i drugo u iznosu
12.141,32 €.
Izdaci za investiciona ulaganja u zdravstvu su 1.019.173,03€ a odnose se na
nabavku opreme za potrebe JZU, koja je finansirana iz planiranih sredstava po Odluci
o rasporedu sredstava za 2012. godinu i neiskorišćenih sredstava iz medicinskog
otpada; kao i ulaganja zdravstvenih ustanova koja je priznao Fond kroz fakturu za
investicije u iznosu 581.276,35 € i ostalo u iznosu od 193,53 € koji direktno tereti
troškove Fonda.
51
Rashodi za zdravstvenu zaštitu
Sledećim grafikonom prikazana je struktura ukupnih rashoda po nivoima zdravstvene
zaštite.
5,04%
2,69%
8,32%
34,16%
9,78%
40,01%
Primarna zaštita
Tercijarna zaštita
Sekundarna zaštita
Ostala prava iz zdravstvene zaštite
Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja
Ostali izdaci - sredstva za rad Fonda
Iz prikazanog se vidi da su rashodi za zdravstvenu zaštitu najznačajniji rashodi
Fonda, sa učešćem od 92,27 %, a obuhvataju rashode za stacionarno i ambulantno
liječenje u zemlji i inostranstvu, troškove za ljekove izdate na recept i za ljekove i
medicinski materijal utrošen za vrijeme bolničkog i ambulantnog liječenja. Ovi
rashodi su u 2012.godini iznosili 166.067.241.01 € i veći su za 1,89 % ili 3,07 mil. €.
odnosu na 2011.godinu.
Za transfere institucijama - zdravstvenim ustanovama budžetom za 2012.g. je predviñeno
142,52 mil.€ a ostvareno je 151,09 mil. € što je za 8,57 mil.€ ili 6,02% više od plana dok je u
odnosu na 2011.g. više za 3,5 mil.€ ili 2,37%.
52
•
Troškovi po nivoima zdravstvene zaštite (transferi)
Od ukupnih rashoda Fonda 61,48 mil. € ili 34,16 % odnosi se na obezbjeñenje
zdravstvene zaštite na primarnom nivou. Ovi rashodi obuhvataju sredstva za
pružanje zdravstvene zaštite u domovima zdravlja (usluge primarne zdravstvene
zaštite, usluge specijalističkih ambulanti, usluge dijalize i dr.), ljekove izdate na
recept i sredstva za ugovorene usluge za stomatologiju i manji su u odnosu na 2011.
godinu za 1,46 mil. € ili 2,32 %.
Od ukupnih troškova za primarnu zdravstvenu zaštitu 54,51 % ili 33,51 mil. € odnosi
se na pružene usluge u domovima zdravlja. Troškovi za ljekove i medicinski
potrošni materijal u domovima zdravlja su 7,47 mil. € i manji su za 40.713,53 € ili
0,54 % u odnosu na 2011. godinu, s tim da su troškovi za ljekove povećani 7,26 % a
za medicinski potrošni materijal smanjeni za 19,72 %.
U okviru troškova primarne zdravstvene zaštite 27,68% čine ljekovi izdati na recept
i iznose 17,02 mil. €, što je za 0,09 % veće od troškova u 2011. godini. Ovaj iznos
obuhvata troškove za ljekove izdate na recept u apotekama Montefarma CG 16,83
mil. €, sredstva za refundaciju ljekova na recept 0,18 mil. €, kao i refundacije ljekova
po odobrenju komisije Fonda u iznosu od 0,005 mil. €.
Od ukupnih troškova Fonda za 2012.g., troškovi za ljekove izdate na recept čine
9,46%.
Godina
Ljekovi izdati na recept
Ukupni rashodi
% učešća
2002
13.406.335,00
92.085.015,38
14,56
2003
11.607.690,85
96.569.858,45
12,02
2004
10.178.050,34
95.580.866,03
10,65
2005
10.920.790,06
108.892.118,32
10,03
2006
13.089.131,17
117.939.180,95
11,10
2007
13.571.857,27
138.520.791,60
9,80
2008
14.161.665,60
172.484.681,60
8,21
2009
15.844.637,22
189.125.959,66
8,38
2010
18.738.850,50
183.553.528,37
10,21
2011
17.003.824,60
176.347.620,96
9,64
2012
17.018.495,14
179.988.776,82
9,46
U 2012.godini potrošnja ljekova izdatih na recept je na približno istom nivou kao i u
2011.g. Evidentan je pad učešća ljekova izdatih na recept u ukupnim troškovima
Fonda od 2002.g. do 2009.godine. U 2010.godini to učešće je povećano na 10,21%,
a u 2011.g i 2012.g. je opet smanjeno na 9,64% odnosno na 9,46%.
53
Troškovi za ugovorene usluge stomatološke zdravstvene zaštite u 2012.g. su 3,46
mil. € i manji su 0,37 mil. € ili 9,64 % u odnosu na 2011. godinu.
Troškovi zdravstvene zaštite na sekundarnom i tercijarnom nivou1 su 89,61 mil.€
ili 49,79 % ukupnih troškova Fonda i veći su za 4,96 mil.€ ili 5,87 % nego 2011.
godine.
Za usluge stacionarnog liječenja, specijalističke ambulantne usluge u bolnicama,
laboratorijske i RTG usluge, prevoz sanitetskim vozilima bolnica i usluge dijalize u
bolnicama izdvojeno je 68,32 mil. € ili 37,96 %, a za ljekove i sanitetski materijal u
bolnicama 21,29 mil.€ ili 11,83 % ukupnih troškova Fonda.
Ukupni troškovi za ljekove i medicinski potrošni materijal u 2012. g. su
45.772.803,50 €, što čini 25,43% ukupnih troškova Fonda. U odnosu na prethodnu
godinu, troškovi ljekova i medicinskog materijala su veći za 0,52 mil. € ili 1,16 %.
(tabele 3, 4)
Učešće troškova ljekova izdatih na recept i ljekova u bolnicama i domovima zdravlja
u ukupnim troškovima Fonda iznosi 33,71 mil. € ili 18,73 %, što je za 1,05 mil.€ ili
3,22% veće nego 2011.godine.
1
Podjela ostvarenih rashoda na bolničkom nivou (sekundarni i tercijarni nivo) zdravstvene zaštite urañena je shodno modelu i procjeni
korišćenoj kod izrade Finansijskog plana održivosti zdravstvenog sistema u Crnoj Gori za period 2005-2007.g.
54
Troškovi medicinskog potrošnog materijala u bolnicama i domovima zdravlja
iznose 12,06 mil. €, što čini 6,70 % ukupnih rashoda i manji su za 0,53 mil.€ ili
4,19% u odnosu na 2011. godinu.
Sledeći grafikon prikazuje trend potrošnje ljekova izdatih na recept, ljekova i
medicinskog potrošnog materijala utrošenog u domovima zdravlja i bolnicama.
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2000
2001
2002
2003
Ljekove izdati na recept
2004
2005
2006
2007
Ljekove i med.pot.mater.utr. u bolnicama
2008
2009
2010
2011
2012
Ljekovi i med.pot.mat.utr. u dom.zdravlja
Troškovi liječenja izbjeglih lica u 2012. godini iznose 1,95 mil. €.
Godina
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Svega
Iznos
1.689.983,50
2.247.953,34
2.066.318,89
2.000.711,28
1.825.496,49
2.048.858,21
2.032.842,11
1.981.055,10
2.485.389,20
2.812.358,25
2.616.909,89
2.393.876,00
1.953.649,59
28.155.401,85
Sredstva za bruto zarade zaposlenih u JZU za 2012. g. iznosila su 79,03 mil. € što
je za 2,12 mil. € ili 2,76 % više u odnosu na 2011.g. Sredstva za ostala lična primanja
(jubilarne nagrade, odvojeni život, otpremnina i pomoći shodno Granskom
kolektivnom ugovoru i dr.) su 0,89 mil. € što je za 0,46 mil. € ili 34,17 % manje nego
55
u 2011. godini. Od 01. januara 2011. godine došlo je do promjene zakonskih rješenja
koja su uslovila drugačiji način obračuna zarada tako da se sredstva za isplatu
naknade za topli obrok i regres realizuju mjesečno kroz obračun startnog dijela
zarade. (tabele 5, 6)
Dakle, sredstva za bruto zarade i ostala lična primanja zaposlenih u JZU u
2012.godini iznose 79,92 mil. € što je za 1,66 mil.€ ili 2,12% više u odnosu na
2011.godinu.
Do povećanja ukupnog iznosa bruto zarada i ostalih ličnih primanja je došlo zbog:
primjene novog GKU kojim su korigovani koeficijenti za odreñene grupe poslova i
proširena prava zaposlenih na naknade, povećanja startnog dijela zarade i povećanja
broja zaposlenih za 124 u odnosu na 2011.g.
Broj zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama, na dan 31.12.2012.g., bio je
7.798 a na isti dan 2011. g. 7.674, što predstavlja povećanje za 124 zaposlenih.
(tabela 7)
56
P R I L O G
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Download

Izvjestaj o radu i poslovanju FZOCG za 2012. god