Předmětem projektu je aktivní poznání lokální či regionální historie, jejíž výuka je na základních školách někdy opomíjena. Předpokladem je, že žák si dokáže uvědomit skutečný vliv dějinných událostí
spíše na konkrétních příbězích, tedy prostřednictvím tzv. mikrohistorie. Publikace využijí v obcích,
knihovnách, školách. Očekáváme hlubší poznání historie a tradic regionů, a to i pro čtenáře z okolních
vesnic, resp. partnerských regionů.
hostic
e
Dřevo
MAS Regionu Poodří
ov i
ce
MAS HH
MAS HH
MAS OPRV
MAS PM
MAS RP
MAS MC
MAS HH
MAS OPRV
MAS RP
MAS OPRV
MAS OPRV
MAS RP
MAS HH
MAS RP
MAS HH
MAS OPRV
ky
MAS PM
MAS RP
MAS MC
n aš
8.30–13.30 hod.
13–18 hodin
13–18 hodin
14–16.30 hodin
17–19.30 hodin
10–15 hodin
13–18 hodin
8–13 hodin
13–18 hodin
13–18 hodin
10–15 hodin
13–18 hodin
13–18 hodin
13–18 hodin
13–18 hodin
13–18 hodin
10–15 hodin
13–18 hodin
10–15 hodin
13–18 hodin
Z ah
16. 4.
29. 4.
7. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.
5. 6.
26. 6.
11. 9.
18. 9.
2. 10.
7. 10.
6. 11.
13. 11.
21. 11.
Kostelec u Holešova, ZŠ
Albrechtičky, ZŠ
Křelov, Fort XVII
Bařice, OÚ
Velké Těšany, OÚ
Litenčice, ZŠ
Majetín, ZŠ
Horní Moštěnice, ZŠ
Jeseník nad Odrou, ZŠ
Štěpánov, ZUŠ
Kostelany, ZŠ
Kožušany-Tážaly, KD
Skotnice, OÚ
Krčmaň, ZŠ
Věrovany, ZŠ
Suchdol nad Odrou, ZŠ
Morkovice, ZŠ
Vražné, ZŠ
Zdounky, ZŠ
Charváty, ZŠ
Pa c
etlu
Co od toho čekáme?
12. 3.
27. 3.
3. 4.
10. 4.
MAS – Partnerství Moštěnka
ice
Zavítejte na interaktivní akce. Kdy a kde?
Především o zmapování nejzajímavějších příběhů z obecních kronik. V každé obci se vybere jeden,
jenž se vztahuje k určitému místu, které lze navštívit. Výstupem projektu bude bude pět publikací
pro pět regionů. Každý příběh obohatí profesionální fotografie oněch míst, někde i úryvků z kronik.
Publikace bude vhodná a čtivá i pro žáky škol, studenty. Projekt doplní interaktivní akce s dílnami
a se zajímavým výkladem o prvních kronikách, o důvodech jejich vzniku, o autorech, o psaní inkoustem, lidé si budou moci například vyzkoušet, jak funguje knihtisk. Přednášky se vždy přizpůsobí
počtu, věku i složení publika.
Če
chy
O co jde?
Co děláme a komu pomáháme? Činnost MAS spočívá v prezentaci na výstavách cestovního
Mikroregionu Holešovsko a dalších 10 obcí Zlínského kraje. Osm obcí na jihu regionu je členem
ruchu a na agrosalonu Země Živitelka, konferencích týkajících se venkova, pořádání tradičních akcí jako
Mikroregionu Žídelná. MAS má 95 členů.
Co jsou MAS?
Otevírání Poodří, Poodří plné příležitostí aneb Pooderské rybářské slavnosti. Od roku 2011 působí v reČím se vyznačujeme? Region se nachází na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje, střetáMAS jsou místní akční skupiny, jež jsou založené na principech místního partnerství za
gionu aktivně při naší MAS pracovní skupiny „Ženy“ a „Zemědělci“. Obě skupiny se pravidelně setkávají,
vají se zde národopisné oblasti Hané, Záhoří a Valašska. Venkovské území má výrazně zemědělský
účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Jde o společenství občanů, neziskových orpřipravují podklady a informují o potřebách „svých“ obyvatel v návaznosti na plnění Strategického
charakter, z 80 procent jej tvoří zemědělská půda, 12 procent zaujímají lesní porosty a vodní plochy.
ganizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné
plánu Leader – „Poodří plné příležitostí“ do roku 2013. Zároveň se obě skupiny zapojily do přípravy
Na severu od území MAS se rozkládá průmyslové centrum Přerov, na jihu leží krajské město Zlín,
moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory
podkladů pro nové strategické dokumenty MAS na období let 2014–2020.
západně památkové město UNESCO Kroměříž a východně Bystřice pod
Bezuchov Hostýnem. Oblast má dobré podmínky pro rozvoj cestovního
z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. Místní akční skupina (MAS) se
Co už máme za sebou? Místní akční skupina podpořila během let 2007 – 2013 celkem
podílí na realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova s cílem zlepšit kvalitu
58 projektů s výdaji přes 68 milionů korun a dotacemi za
Podolí
Radkova ruchu: kulturní a přírodní hodnoty, velký rekreační potenciál
Želatovice
Lhota
života na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního rozvoje. V tuzemvíce než 44 milionů. Také se zapojila
(mimořádně dochovaný krajinný ráz a svéráznou lidovou
Nahošovice
Bravantice
sku je v současné době již 175 MASek, v celé Evropě pak tisíce LAG (Local Action Group).
do šesti projektů spolupráce:
kulturu). Dostatečně hustá je síť pěších turistických cest.
Radkovy
Jistebník
Domaželice
Velké Albrechtice
„MBE – nové venkovské expozice
Které obce se k nám hlásí? Beňov, Bezuchov,
Bochoř
Horní Moštěnice
Beňov
Bílov
Turovice
Věžky
á
a muzea“, „MBE – mapování
Bochoř, Čechy, Dobrčice, Domaželice, Dřevohostice, Horní
l
Líšná
v
i
o
Dobrčice
m
Lip řto
a studie technicko-historických
Moštěnice, Křtomil, Lipová, Líšná, Nahošovice, Podolí, PřeVlkoš
Studénka
Petřvald
K
Přestavlky
Kostelec
památek na venkově“, „MBE –
stavlky, Radkova Lhota, Radkovy, Říkovice, Stará Ves, Turovice,
Kujavy
Albrechtičky
Říkovice
u Holešova
Kyselovice
nové
zázemí
pro
činnost
Věžky,
Vlkoš a Želatovice v Olomouckém kraji.
Pustějov
Trnávka
Prusinovice
Stará Ves
Mošnov
Žalkovice
spolků
a
propagaci
MAS
na
Bořenovice,
Fryšták, Holešov, Horní Lapač, Hostišová, Kostelec
Kdo jsme a kde se nacházíme? Místní akční skupina Regionu
Hladké Životice
e
Kateřinice
Roštění
v ic
o
venkově“,
„Moravské
a
slezu
Holešova,
Kurovice,
Kyselovice, Lechotice, Ludslavice, Lukoveček,
Poodří oficiálně vznikla v roce 2004, počátky činnosti ale sahají již do roku
Skotnice
n
Bartošovice
Němčice
ře
Sedlnice
Suchdol n. O.
ské ovocné stezky“, „Regionální
Machová, Martinice, Míškovice, Mysločovice, Němčice, Pacetluky,
2002, kdy svazek obcí Region Poodří započal na svém území informovat
Bo
Rymice
Kunín
značení místních výrobků a služeb – podpora rozvoje
Pravčice, Prusinovice, Přílepy, Racková, Roštění, Rymice, Sazoo existenci evropského programu LEADER, který přináší peníze
Libhošť
Holešov
regionálního
trhu“,
„Chuť
a
vůně
regionálních
jídel
a
specialit
v
Poodří
vice, Tečovice, Třebětice, Zahnašovice, Žalkovice
na rozvoj přímo do regionu. V současné době sdružení
Pravčice
Vražné
Bernartice Šenov u N. J.
a Podpolaní“.
a Žeranovice ve Zlínském kraji.
působí na katastru členských obcí Regionu Poodří, města
nad Odrou
Třebětice
Pří
Co děláme a komu pomáháme?
Studénky a obce Libhošť. Celková rozloha území zaujímá
le
Jeseník nad Odrou
Lukoveček
Mar py
Cílem MAS je rozvíjet turistiku a služby
plochu více než 320 kilometrů čtverečních s počtem obyvatel
tinic
e
Ludslavice
Horní
cestovního ruchu, spolkový život v obcích,
více než 36 700. MAS má 23 členů.
Lapač
Kurovice
pečovat o krajinu a podporovat venkovské
Čím se vyznačujeme? Život v Poodří je velmi výrazně ovlivňován
charakterem
Žeranovice
podnikání
a zemědělství. Snahou MAS je
krajiny a příznivými podmínkami pro činnost v zemědělské výrobě. Celá oblast je zajímavá předeLechotice
Fryšták
Míškovice
také přispět ke zlepšení technické, dopravní,
vším svými krajinářskými hodnotami, ale rovněž mnohými kulturními památkami.
Racková
společenské a informační infrastruktury ve
Které obce se k nám hlásí? Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Bravantice,
Kdo jsme a kde se nacházíme? Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka vznikla
Machová
spolupráci
s obcemi a svazky obcí (mikroregiony)
Hladké Životice, Jistebník, Jeseník nad Odrou, Kateřinice, Kujavy, Kunín, Libhošť, Mošnov, Petřvald,
v roce 2004, formálně se ustavila v roce 2005, kdy prošla projektem LEADER+ a získala podporu
Hostišová
a
propagace
regionu
v
rámci
strategie
nazvané „My a svět“.
Pustějov, Sedlnice, Skotnice, Studénka, Suchdol nad Odrou, Šenov u Nového Jičína, Trnávka, Velké
v národním programu Leader ČR 2007. V současnosti MAS působí na území 51 obcí s rozlohou
Sazovice
Co už máme za sebou? V letech 2009 – 2013 podpořila MAS 97 proAlbrechtice, Vražné.
33 716 hektarů a s necelými 43 tisíci obyvateli. Zahrnuje 22 obcí mikroregionu Moštěnka, 19 obcí
čo
v
Kdy a kde?
K větší propagaci tématu dojde i díky interaktivním akcím pro děti i dospělé, které přiblíží historii
a příběhy z kronik zábavnou formou. Konkrétní místo v obci se aktuálně po předchozí domluvě
upřesní.
lo
Kronika obce je letopisecké dílo, které zachycuje zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Podle zákona má obec povinnost
dopsané díly kronik starší deseti let předat do místně příslušného archivu. Právě na tento stav, kdy obce již nemají denně
k dispozici své kroniky, chce navázat stejnojmenný projekt
spolupráce pěti místních akčních skupin (MAS) – MAS Regionu Poodří, MAS Občané pro rozvoj venkova, MAS Partnerství
Moštěnka, MAS Hříběcí hory a MAS Moravská cesta – jenž se
uskuteční během roku 2014. Projekt Příběhy našich kronik podpořila Evropská unie z Programu rozvoje venkova/LEADER.
Interaktivní akce:
Obce pomalu začínají postrádat své příběhy, které se vztahují k různým místům. Také učitelé ve školách mají velký problém zajistit podklady, když mají dětem něco o obcích a jejich příbězích vázaných
k místům vyprávět. Díky příběhům z kronik, o kterých se v publikaci bude psát, poznají lidé o něco lépe
svůj region, upevní si k němu vztah, poznají také zajímavosti dalších obcí, například formou výletů.
ys
Upevnit vztah obyvatel k místům a ke svým rodným
i sousedním vískám mohou zajímavé příběhy z kronik,
které se potkají v v souboru pěti publikací nazvaných
Příběhy našich kronik.
Představujeme se vám:
Proč to všechno?
M
Příběhy našich kronik
Tečovice
Bezměrov
Mladečské a Javoříčské jeskyně, arboretum v Bílé Lhotě, CHKO Litovelské Pomoraví, ale také muzea,
která připomínají život v tomto regionu (Muzeum tradic a řemesel Bouzovska, Muzeum Litovelska,
Národopisné muzeum Cholina, Hanácké skanzen v Příkazích).
Které obce se k nám hlásí? Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Horka nad
Moravou, Cholina, Křelov-Břuchotín, Liboš, Litovel, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Příkazy,
Skrbeň, Slavětín, Strukov, Střeň, Štěpánov, Vilémov, Žerotín.
Co děláme a komu pomáháme? MAS Moravská cesta je koordinátorem značení „Haná
regionální produkt®“. V současné době má již 64 certifikovaných výrobků od 61 výrobců. V regionu
pořádá několik propagačních akcí na podporu značky. Je to Den MAS Moravská cesta, jenž se koná
vždy v několika obcích regionu, Hanácké farmářské trhy v Litovli a Adventní slavnost v Bílé Lhotě.
Nová Dědina
Kromě toho začne již brzy udělovat značku i službám, které poskytují tradiční a kvalitní stravovací
Kostelany
a ubytovací zařízení. Zástupci MAS se rovněž účastní národních výstav, jako je Regiontour nebo
Země živitelka v Českých Budějovicích.
Co už máme za sebou? V prvním programovacím období rozdělila MAS 41,7 milionů korun
a podpořila 103 projekty v deseti výzvách. Zapojila se také do několika projektů spolupráce. S MAS
Moravský kras a MAS Regionem Poodří se na Bouzově podařilo vybudovat muzeum Tradic a řemesel,
pořídilo se vybavení (velkoplošný stan, pivní sety a prodejní stánky), jež slouží spolkům a neziskovým
Kdo jsme a kde se nacházíme? MAS Moravská cesta působí na území dvaatřiceti obcí od
organizacím při pořádání jejich akcí a vznikla studie o mapování technických památek,
Křelova přes Štěpánov až po Bouzov, kde má v současné době kolem 55 členů. Orgadíky níž jsou na světě dvě publikace. Další projekt spolupráce čtyř
nizace vznikla v červnu roku 2006 a má vlastní rozvojovou strategii
MAS Kroje našich krajů se opět vracel
Červenka
nazvanou „Hanáci se rozkévale – včel ovidite“.
k tradicím a uvítaly ho zejména nároStrukov
Čím se vyznačujeme? MAS Moravská cesta je situována
dopisné soubory, v regionu MAS
Bílá Lhota
Mladeč
Pňovice
severozápadně od Olomouce a tvoří přirozenou spojnici
místní soubory Pantla z Nákla,
Bouzov
Žerotín
Měrotín
tří typů území – nížinatá oblast Litovelské Pomoraví,
Cholinka z Choliny
kde se nachází obce příměstského charakteru, dále na
a Hanačka z Litovle
Liboš
Slavětín
Haňovice Litovel
Střeň
severozápad leží město Litovel a okolní obce, které tvoří
díky němu získaly
mikroregion Litovelsko. Tyto obce jsou součástí národopisného
nové kroje. V rámci
Štěpánov
Luká
území Haná, které se rozprostírá v povodí řeky Moravy. Jde o významnou
projektu
Nová energie
Cholina
Náklo
zemědělskou oblast, jejíž část je v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.
pro regionální značku Haná
Dubčany
Vilémov
Mluví se zde typickým hanáckým nářečím. Třetí – západní část území tvoří Bouzovská
došlo na vznik propagačních
Skrbeň
Horka
Příkazy
vrchovina. Díky této rozmanitosti je území turisticky zajímavé. Nacházejí se zde známé hismateriálů pro šikovné řemeslnad Moravou
torické památky, především hrad Bouzov a město Litovel (Hanácké Benátky), přírodní zajímavosti –
níky a výrobce.
jektů za více než 48 milionů korun. Uskutečnila šestici projektů spolupráce zaměřených na podporu
je přivést finanční prostředky z Evropské unie na podporu
Lutopecny
cestovního ruchu: „Společně a každý zvlášť po stezkách“, „Kraj pod Hostýnem
a rozvoj zdejšího regionu. Propagací území se snaží pomáZlobice
Uhřice Dřínov
Věžky
ožívá – včasné informace, zázemí a propagace pro společenské a kulhat místnímu obyvatelstvu a zvýraznit tento region.
Kroměříž
Prasklice
Rataje
Co už máme za sebou? Pilotní projekt, na němž se
turní akce“, „Moravské a slezské ovocné stezky“, „Po formanských
Počenice-Slížany
MAS
v letech 2007 – 2013 podílela, nesl název „Po Forstezkách – Křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami“,
Jarohněvice
Pačlavice
manských
stezkách – křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími
„Kroje našich krajů“, „Nová energie pro regionální značku“. MAS
Zborovice
Šelešovice
Bařicehorami“, který fyzicky propojil tyto dva regiony sítí hipostezek
také organizovala pro nejvýznamnější akce místních neziskoMorkovice-Slížany
Velké Těšany
doplněných o odpočívky, úvaziště pro koně a informační tavých organizací „Program podpory spolků – propagační akce
Soběsuky
Troubky-Zdislavice
Vrbka
bule.
Mezi další projekty spolupráce patří „Obnovme prameny
MAS“ a prostřednictvím značky HANÁ regionální produkt® se
Zdounky
Hoštice
Nítkovice
Lubná
střední Moravy“ a „Společně jsme na koni“.
zapojila do značení místních výrobků.
Litenčice
Kunkovice
MAS Hříběcí hory
Honětice
Roštín
Cetechovice
Chvalnov-Lísky
Zástřizly
Střílky
Kdo jsme a kde se nacházíme? MAS Hříběcí hory
vznikla v roce 2005. Území se nachází v jihozápadní části
okresu Kroměříž v mikroregionu Koryčansko – ZdouKoryčany
necko, Morkovsko, Kroměřížsko a mikroregionu
Chřiby. MAS má 48 členů.
Čím se vyznačujeme? Ve zdejší krajině se
snoubí kopcovitá oblast podhůří Chřibů, na kterou
navazuje rovinatá část Hané. Oblast je zajímavá svými kulturními památkami, mezi něž patří
například barokní hřbitov ve Střílkách, hrad Cimburk a několik zámků v jednotlivých obcích regionu.
Z hlediska turistiky jsou důležitou součástí Chřiby a také Litenčické vrchy.
Které obce se k nám hlásí? Bařice-Velké Těšany, Bezměrov, Cetechovice, Dřínov, Honětice,
Hoštice, Chvalnov-Lísky, Jarohněvice, Koryčany, Kostelany, Kunkovice, Litenčice, Lubná, Lutopecny,
Morkovice-Slížany, Nítkovice, Nová Dědina, Pačlavice, Počenice-Tetětice, Prasklice, Rataje, Roštín,
Soběsuky, Střílky, Šelešovice, Troubky-Zdislavice, Uhřice, Věžky, Vrbka, Zástřizly, Zborovice, Zdounky,
Zlobice.
Co děláme a komu pomáháme? V současné době pracuje MAS především na tvorbě
podkladů k vytvoření kvalitní strategie na nové programovací období 2014 – 2020, jejímž cílem
MAS Moravská cesta (Litovelsko–Pomoraví)
Křelov-Břuchotín
MAS Občané pro rozvoj venkova
(Hanácké Království)
Kdo jsme a kde se nacházíme? Místní akční skupina Občané pro rozvoj venkova vznikla
v roce 2009, rozprostírá se na území o rozloze přes 15 tisíc hektarů, jihovýchodně od Olomouce
v mírně zvlněné krajině úrodné oblasti Hornomoravského úvalu. Na území žije téměř 15 tisíc
obyvatel. MAS má 35 členů.
Čím se vyznačujeme? Mezi přírodní zajímavosti v regionu patří přírodní rezervace lužní les
Království o výměře 600 hektarů, v němž roste i více jak 400 let starý „Král dub“, dále přírodní památka U strejčkova lomu s chráněnými konikleci. Mezi nejmonumentálnější stavby patří bezesporu
ze všech směrů z daleka viditelný chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Územím
MAS prochází Moravská stezka, která je jednou z hlavních cyklotras v ČR.
Které obce se k nám hlásí? Blatec, Brodek u Přerova, Citov, Císařov, Čelechovice, Dub nad
Moravou, Grygov, Charváty, Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Majetín, Nelešovice, Rokytnice, Suchonice,
Velký Týnec, Věrovany.
Co už máme za sebou? V minulosti realizovala MAS OPRV
projekt přeshraniční spolupráce „Razem spolu“. Projekt s podporou INTEREG IIIA se uskutečnil
Velký Týnec
v letech 2008 – 2010 a jedním
Kožušany-Tážaly
z jeho výstupů bylo zakoupení
mobilního pódia pro pořádání
Blatec
kulturních akcí. V dalším
Grygov
Krčmaň Suchonice
Charváty
projektu přes LEADER ČR se
podařilo pořídit solární ohřev
Čelechovice
vody pro koupaliště v Majetíně,
Dub nad Moravou
Majetín
což přispělo k většímu komfortu návštěvníků plaveckého areálu, zejména
Brodek
u Přerova
dětí a školní mládeže, kteří se účastní
Citov
akcí jako Královský triatlon či plavecká
Věrovany
Rokytnice
olympiáda apod.
Císařov
Kontakty:
MAS Partnerství Moštěnka, o.p.s.
Sídlo: Dr. A. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice
Kancelář: Kostelec u Holešova 58, 768 43
Tel: +420 576 115 007
E-mail: [email protected], www.mas-mostenka.cz
MAS Regionu Poodří, o.s.
Sídlo: Bartošovice 1, 724 54
Tel: +420 556 720 491
E-mail: [email protected], www.mas.regionpoodri.cz
MAS Moravská cesta
(Litovelsko-Pomoraví), o.s.
Sídlo: Svatoplukova 16, 784 01 Červenka
Tel: +420 585 150 242
E-mail: [email protected], www.moravska-cesta.cz
MAS Hříběcí hory, o.s.
Sídlo: Zdounky 27, 768 02
Tel: +420 602 741 251
E-mail: [email protected], www.hribecihory.cz
MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s.
Sídlo: Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec
Tel: +420 602 708 168
E-mail: [email protected], www.oprv.cz
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Grafický návrh a sazba: Kristýna Franková, www.frankova.com
Download

Regionu Poodří MAS – Partnerství Moštěnka Příběhy našich kronik