2
u l i c a
D O J R A N S K A
S TA M B E N O P O S LO V N I O B J E KAT
PROJEKTOVANJE & INZENJERING
BANJICKI VENAC 32, BEOGRAD
Tel: +381 /11/ 3 67 21 25
Tel: +381 /11/ 3 67 20 82
E-mail: [email protected]
W W W. M O D U L A R . C O . Y U
I N V E S T I TO R : D a r ko Ra d o v a n o v i }
PROJEKTANT: projektni biro MODULAR , Banji~ki Venac 32, Beograd
Download

STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT ulica DOJRANSKA