Portfolio i reference Udruženja
Udruženje Atex, registrovano oktobra 2010, kod Ministarstva pravde BiH, trenutno okuplja dvadesetak
aktivnih članova, eksperata za sigurnost u industriji, rudarstvu i energetici, iz Tuzle, Sarajeva, Banjaluke,
Banovića, Brčkog, Srebrenika... Ima aktivnu podršku desetak partnera - specijaliziranih preduzeća i oko pedeset
stručnjaka iz BiH i inozemstva. Još se razvija, a otvoreno je za saradnju i članstvo zainteresiranim pravnim i
fizičkim subjektima, koji počinju s primjenom, ili pružaju pomoć kod implementacije Atex-direktiva i drugih
tehničkih i sigurnosnih propisa EU.
Rad u udruženju je pretežno volonterski, bez stalnih izvora prihoda, uz oslonac na pomoć partnera iz BiH
i zemalja bivše SFRJ, kao i na konkurse i fondove, namijenjene unapreĎenju sigurnosti. Zasad je jedini
organizirani subjekt u BiH usmjeren na projekte formiranja, opremanja i edukacije specijalističkih grupa,
laboratorija, ispitnih stanica i radionica u proizvodnim subjektima, na montaži i održavanju opreme u ugroženim
prostorima.
Stručnjaci udruženja su, prije registracije, izradili Studiju učinka uvoĎenja evropske direktive Atex-137
(RIA) za potrebe DEI BiH (http://www.dei.gov.ba/bih_i_eu/RIA_u_BiH/?id=6625). Dugo sudjeluju u edukaciji,
preuzimanju i prevoĎenju standarda i pisanju propisa. Većina ima status sudskih vještaka, u članstvu su lokalnih,
nacionalnih i meĎunarodnih tijela za tehničku i sigurnosnu regulativu, objavili su velik broj stručnih i naučnih
radova i sudjelovali u brojnim projektima.
Tokom 2011. u Udruženju je izraĎen prvi bosanskohercegovački ureĎaj za odreĎivanje minimalne
energije paljenja oblaka prašine, zajedno sa stručnjacima rudnika Kreka i RGGF-Tuzla, po standardu EN 13821.
U toku je gradnja narednog, za mjerenje specifične električne otpornosti potencijalno eksplozivnih prašina, po
standardu EN 61241-2-2. Rad na prevenciji rizika od eksplozija zapaljivih atmosfera (posebno smješa prašine i
zraka), jedan je od prioriteta Udruženja, s obzirom na stotine žrtava i tragične posljedice katastrofa u BiH tokom
posljednjih decenija.
Članovi udruženja individualno rade na certifikaciji ureĎaja, nadzoru, edukaciji i na drugim poslovima,
zasnovanim na standardima, koje usvajaju stručna tijela Instituta za standardizaciju BiH. Najviše ih je u
preduzećima, koja očekuju donošenje nove i bolje tehničke regulative, kao i preuzimanje direktiva Atex-95
(94/9/EC) i Atex-137 (99/92/EC). Članovi udruženja prevode, recenziraju i razmjenjuju stručnu literaturu i
standarde eksplozivne zaštite, a aktivno objavljuju stručne i naučne radove u časopisima i na savjetovanjima. (U
nastavku su dati CV za osnivače, a za ostale članove i saradnike se mogu naći na stranicama matičnih firmi, npr:
http://www.rggf.untz.ba/Nastava/CV%20JM%202012.pdf
ili http://www.rggf.untz.ba/Nastava/CV%20Abduselam%20Adilovic.pdf.
Udruženje povremeno okuplja svoje članove i zainteresirane stručnjake na stručnim skupovima i specijalističkim
projektima, meĎu kojima je najvažnija Ex-tribina (započeta po uzoru na ranije skupove u Hrvatskoj i već
tradicionalne u Srbiji; prva je održana u Tuzli 2012, naredna se planira u Brčkom 2014. godine). Neki od važnijih
projekata, aktivnosti i referenci Udruženja su:
- Podrška poduzetništvu u procjeni ugroženosti od eksplozije, uvođenju sistema zaštite i prevenciji
težih akcidenata, projekat finansiran od strane Ministarstva poduzetništva i razvoja TK, 2011-2013,
- Zaštita od velikih nesreća, radni naslov projekta, sufinansiranog od općine Tuzla, s ciljem pripreme i prijave
za prekograničnu saradnju i za apliciranje na IPA projekte, 2011,
- Ex-tribina, meĎunarodni stručni skup, (Tuzla 2012, uz podršku KUCZ TK i RGGF Tuzla i Brčko 2014, uz
podršku Vlade Brčko Distrikta BiH)
- Okrugli stol „Sigurnost u rudnicima BiH - protiveksplozivna zaštita” u RMU Djurdjevik, 2013,
- Izrada ispitne opreme za zapaljive prašine, uz sporazum s rudnicima i RGGF Tuzla,
- Razvoj web-stranice Udruženja, u cilju promocije i objavljivanja stručnih publikacija na b/h/s jezicima,
- Prevođenje standarda i publikacija, objavljivanje stručnih radova i sudjelovanje na savjetovanjima,
- Uticaj Direktive EC 1999/92 (Atex-137) koja se odnosi na minimalne uslove za unapređenje zaštite
zdravlja radnika izloženih potencijalnom riziku od eksplozivnih atmosfera, (R. Jozić, dr J. Marković, dr S.
Mićević, mr M. Delalić, članovi Udruženja, studiju izradili prije registracije AtEx-a, za DEI BiH, Tuzla, juli 2007.)
Osnovni cilj udruženja je unapreĎenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika u potencijalno ugroženim
prostorima i postrojenjima, kao i stanovništva u njihovom okruženju. Zbog nedostatka regulative i institucija za
ovu oblast u BiH, prioritet Udruženja je podrška donošenju, a zatim implementaciji novih propisa i standarda u
BiH, entitetima i Distriktu Brčko.
Uz sporazume o stručnoj saradnji (s Rudarsko-geološko-gradevinskim fakultetom Tuzla, firmama Deling,
Hipnex, Messer BiH, Ekran, TEM, Culon i dr), računamo na širu pomoć društvene zajednice i saradnju sa
subjektima sličnih opredjeljenja - državnih institucija, preduzeća, obrazovnih ustanova, inozemnih partnera,
namjenskih fondova i dr. Dok se za ovu oblast u BiH ne osigura osnivanje profesionalnih agencija i odgovarajuća
podrška poduzetništvu, udruženje će raditi na koncipiranju projekata regionalne stručne saradnje i zajedničkim
aktivnostima s domaćim i stranim partnerima, u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP),
ugovorom Cefta i načelima prekogranične saradnje.
Pomoglo bi nam proširenje članstva, kao i svaki vid partnerstva i podrške, počev od načelne, sve do
finansijske. Kao neprofitna udruga, ne želimo se baviti zaradom, niti ulaziti u projekte po svaku cijenu, pa zato
pozivamo zainteresirane da, prema svojim mogućnostima za kreiranje, finansiranje i podržavanje projekata, koji
doprinose implementaciji propisa i standarda iz oblasti protiveksplozivne zaštite, zdravlja i sigurnosti na radu, te
prevencije nesreća uopće, zajednički realiziramo sigurniju radnu sredinu i okruženje.
RAFO JOZIĆ, dipl.el.inž,
tel. 061-148-532,
e-mail: [email protected]
CURRICULUM VITAE
- od 2010. suosnivač i predsjednik Udruženja za protiveksplozivnu zaštitu, sigurnost radne i životne
sredine – Atex iz Tuzle, registrovanog u Ministarstvu pravde BiH,
- od 2009. radi u firmama Ekran-Srebrenik i Geoprojekt-Tuzla,
- od 1975. do 2009. zaposlen u Rudnicima Kreka (Rudnik lignita Mramor, RL Dobrnja-jug i u Sektoru
elektrotehnike u Direkciji preduzeća, na poslovima tehničkog rukovođenja elektro - poslovima,
penzionisan 2009),
- bio član prvih saziva Savjeta za standardizaciju i Savjeta za mjeriteljstvo BiH, 2008-2012,
- od 1996. član BAS/TC-6 “Oprema za ex-atmosfere” i od 1998. - BAS/TC-30 “Električni kablovi” pri
Institutu za standardizaciju BiH, u BAS/TC-6 predsjednik (od 2005), također vodio Radnu grupu za
rudarstvo i prethodno bio član TC-1 “Rudarstvo“,
- član Tehničkog odbora BAKE, rukovodstva CIRED BiH (2004-2011), stručnih komisija MERI FBiH za
tehničke propise (za rudnička električna postrojenja i instalacije, za kategorizaciju opasnosti od ugljene
prašine) i za tehničke preglede rudničkih postrojenja i instalacija,
- autor (sa suradnicima) studije “Uticaj direktive Atex-137 na BiH” (2009, za Direkciju za evropske
integracije BiH), većeg broja projekata, stručnih radova i referata u oblasti rudarstva i elektrotehnike.
Radove objavljivao na savjetovanjima JUKO i BHK Cigre, stručnim skupovima i u časopisima za rudarstvo i
protiveksplozivnu zaštitu, kao i na savjetovanjima o mjeriteljstvu,
- u okviru aktivnosti Instituta za standardizaciju preveo i recenzirao nekoliko EN standarda za
metodologiju eksplozivne zaštite i za mjerenje parametara eksplozivnih atmosfera,
- učesnik u izradi ispitnih uređaja za određivanje parametara zapaljivih prašina (minimalne energije
paljenja oblaka prašine i zapreminskog električnog otpora sloja prašine), razvijenih u udruženju „Atex“,
- suorganizator više stručnih savjetovanja u oblasti elektrotehnike, rudarstva i protiveksplozivne zaštite,
- stalni sudski vještak za elektroenergetiku,
- od 1985. do 1991. bio član radnih grupa za rudničke propise pri JZS,
- od 1979. do 1989. radio kao vanjski saradnik na predmetu Ispitivanje električnih mašina na Fakultetu
elektrotehnike Tuzla,
- rođen 1950. u Tuzli, završio srednju elektrotehničku školu u Tuzli, Elektrotehnički fakultet u Sarajevu,
nekoliko specijalizacija za rudarstvo i dopunskih obuka za protiveksplozivnu zaštitu,
- povremeno se bavio društvenim, sportskim i političkim radom,
- koristi se njemačkim i engleskim jezikom,
- oženjen, sa suprugom Milicom (dipl.ecc, penzionerkom) živi u Tuzli, ul. I. Mujezinovića-1.
Neki od radova, koje je, kao autor ili koautor, zadnjih godina objavio na savjetovanjima CIGRE BiH su:
- Standardi za principe sprečavanja paljenja eksplozivnih atmosfera (sa E. Hukić), 2013,
- Primjena naših i/ili međunarodnih propisa i standarda u projektovanju, održavanju, procjeni rizika i nadzoru,
- O mjerama za racionalizaciju troškova električne energije u rudnicima Kreka i Banovići (sa H.Tabaković, J.Pejić,
S. Bajrektarović)
- Primjena uređaja termoenergetskih postrojenja u uslovima opasne ugljene prašine (sa J. Delić i S. Mičević)
- Sigurnosni aspekti i mogući trendovi zaštite, kontrole i automatizacije u rudničkim električnim mrežama BiH (sa
S.Bajrektarović i S.Erić)
- O nužnosti stalne edukacije u rudarskoj elektrotehnici i eksplozivnoj zaštiti,
- Sanacija i zamjena kablovske mreže u rudnicima BiH (sa S.Beganović i N. Pejić),
- Elektroenergetske mreže i elektromotorni pogoni sistema kontinuiranog transporta tuzlanskih rudnika uglja –
stanje, problemi uzrokovani ratom, perspektive (sa S. Erić),
- Havarijska stanja rudnika sa podzemnom eksplatacijom (sa A. Jerković),
- Mjerenja i ispitivanja na električnoj opremi i mrežama rudnika (sa J. Delić i A. Krasnić),
a na drugim skupovima u BiH i inozemstvu objavljeni su i/ili prezentirani:
- Primjena IEC/TS 60079-32-1:2013 za zaštitu od statičkog elektriciteta u rudnicima (sa A. Jerković), Brčko 2014
- O sadržaju i mogućnostima primjene vodiča za provedbu Direktive Atex-137 u BiH (sa E. Hukić), Brčko 2014
- Direktive i standardi za sprečavanje paljenja eksplozivnih atmosfera u rudnicima, Energa Tuzla, 2013
- Određivanje električne otpornosti sloja prašine prema IEC 1241-2-2 (sa S. Erić), 8. Ex-tribina, F.Gora, 2013
- Velike nesreće u rudnicima FBiH - procjena resursa i mogućnosti odgovora centralnih stanica za spašavanje (sa
B.Radojčićem), projekat izrađen za Fed. ministarstvo energije, rudarstva i industrije i za FUCZ, 2012
- Kategorizacija jama i minimalna energija upale oblaka ugljene prašine (sa S. Erić i M. Delalić), N.Sad, 2011
- Uvođenje međunarodnih normi i Atex-smjernica u rudnike uglje BiH (sa A. Jerković), N.Sad, 2005,
- Tehnička regulativa – uslov reforme, modernizacije i sigurnosti u energetici i rudnicima BiH, Kreka, 2005
- Prevencija rizika elektro-porijekla, Okrugli stol o lebdećoj ugljenoj prašini, Kreka, 2004
- Sanacija i unapređenje zaštite od upale ugljene prašine izazvane uzročnikom elektro-porijekla, N.Sad, 2002.
Spasoje Erić, dipl.el.inž.
Ismeta Mujezinovića 3, Tuzla
tel. 061735726
CURRICULUM VITAE
Rođen 1950. u Vukosavcima, opština Lopare, srednju elektrotehničku školu završio 1969. u Tuzli, a
Elektrotehnički fakultet (smjer elektroenergetika) 1975. u Sarajevu.
Od 1975. do 1994. radio u Energoinvestu Sarajevo, Tvornica transportnih uređaja Tuzla, na poslovima
inženjerunga, projektovanja i razvoja uređaja kontinuiranog transporta u rudarstvu, energetici, procesnoj i
prehrambenoj industriji. Značajniji projekti su bili: instalacije elektromotornih pogona na kopovima
željezne rude Vareš i Omarska, na kopovima uglja Lukavačka Rijeka i Šikulje - Lukavac, šećerani Velika
Obarska – Bijeljina, u termoelektranama Pljevlja, Kosovo B, Ugljevik, Gacko i Kakanj.
Povremeno angažiran kao vanjski saradnik na predmetu Ispitivanje električnih mašina na
Elektrotehničkom fakultetu Tuzla.
Od 1994. do 1997. radio u INP doo Tuzla na poslovima razvoja, projektovanja i proizvodnje novih
proizvoda u oblasti mašinogradnje, segment elektromotornih pogona.
Od 1997. do 2004. radio na implementaciji projekata obnove infrastrukture, pretežno elektrodistributivnih
mreža i sistema vodosnabdjevanja, finansiranih sredstvima USA putem agencije USAID, a implementiranih
od strane firmi Parsons i Unioninvest.
Od početka 2005. radi u JKP Vodovod i kanalizacija – Tuzla na poslovima izgradnje postrojenja za
snabdijevanje Tuzle vodom iz jezera Modrac i održavanju elektro i mašinske opreme.
Od 2010. suosnivač je i predsjednik skupštine u Udruženju za protiveksplozivnu zaštitu, sigurnost radne i
životne sredine Tuzla, u kojem radi na razvoju uređaja i metoda za određivanje parametara zapaljivih
prašina.
Stalni je sudski vještak za elektroenergetiku.
Povremeno objavljivao stručne radove na stručnim savjetovanjima. Među važnijim od njih su:
- Kontrola i upravljanje transportera sa gumenom trakom u rudarstvu, XXIX skup JUREMA '84,
Zagreb/Plitvice, 1984,
- Mjerenje, kontrola i regulacija zatezanja trake velikih tračnih transportera na površinskim kopovima, 8th
International Conference on Process Control in Mining, Cavtat, 1986
- Elektroenergetske mreže i elektromotorni pogoni sistema kontinuiranog transporta tuzlanskih rudnika uglja
(sa R. Jozić), BHK CIGRE, Tuzla, 1995,
- Električna razvodna postrojenja srednjeg napona za elektromotorne pogone velikih mašina na površinskim
kopovima rudnika, Kolokvij o SN postrojenjim, BHK CIGRE, Zenica, 1996,
- Energetska efikasnost korištenja električne energije u elektromotornim pogonima rudnika (sa R. Jozić), BHK
CIGRE, Bihać, 1997,
- Integracija sistema zaštite, mjerenja, automatizacije, daljinskog nadzora i upravljanja u rudnicima (sa R.
Jozić), BHK CIGRE, Bihać, 1999,
- Informisanje i edukacija o Atexu-137 i o rudarskim propisima s primjerima web-prezentacije i samogradnje
Hartmanovog aparata (sa R. Jozić i M. Delalić), 6. Ex-tribina, Tara, 2009,
- Kategorizacija jama i minimalna energija upale oblaka ugljene prašine (sa R. Jozić i M. Delalić), 7. Ex-tribina
Novi Sad, 2011
- Određivanje električne otpornosti sloja prašine prema IEC 61241-2-2 (sa R. Jozić), 8. Ex-tribina, Fruška Gora,
2013,
- Ex-lab u BiH, Okrugli sto „Sigurnost u rudnicima BiH– protiveksplozivna zaštita”, Đurđevik, 2013
Dr Mevludin Delalić, dipl.inž.rud.
Vršani 30, Tuzla 75000
Tel. 061179426
CURRICULUM VITAE
Rođen u Tuzli, 11.11.1955, završio građevinsku tehničku školu i Rudarski fakultet Tuzla (1983).
Radio u građevinskoj kompaniji „Tehnograd“ (OOUR „Rudar“) 1983-1984, a zatim u Rudniku lignita „Mramor“
(1984-1988) na poslovima rukovođenja u metanskoj jami.
Od 1988. do 2004. u Rudarskom institutu Tuzla radi na projektovanju i naučno istraživačkom radu, najvedim
dijelom na zaštiti i sigurnosti u rudarstvu, kao i zaštiti okoliša. Obavljao poslove rukovodioca stručnog tima.
Od 2004. u Rudnicima „Kreka“ u Tuzli obavlja poslove rukovodioca sektora projektovanja.
Magistrirao na Rudarsko -geološko- građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, na temu: Komparativna analiza
uticaja parametara ventilacije i kvaliteta uglja na eksplozivne osobine ugljene prašine i odbranio doktorsku
disertaciju na temu: Minimalna energija upale oblaka prašine lignita i mrkih ugljeva u BiH.
Predsjednik Tehničkog komiteta BAS TC/27 - Rudarstvo, pri Institutu za standardizaciju BiH.
Član ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE), Ad Hoc grupa eksperata za metanske rudnike
(Ad Hoc Group of Experts on Coal Mine Methane).
Suosnivač i dopredsjednik skupštine Udruženja Atex iz Tuzle.
Oženjen. Supruga Azra, ljekar - specijalista fizijatar, sin Adnan dipl. pravnik i kderka Alisa dipl. pravnik.
Autor naučnih i stručnih radova, tehničke dokumentacije iz oblasti rudarstva, revident na više projekata i
recenzent knjige Prašine i aerosoli (autora dr S. Delida).
Važniji radovi i tehnička dokumentacija:
- Utvrđivanje opasnosti od eksplozije ugljene prašine s ciljem kategorizacije rudnika, Naučno-stručni časopis
Rudarstvo broj 11-12, Tuzla, 1998, sa H.Okanovid,
- Ispitivanje lebdede ugljene prašine u Bosni i Hercegovini, Okrugli sto, Tuzla, juni 2004.,
- Ispitivanje, atestiranje i označavanje Ex uređaja (Examination, attesting and marking Ex-arrangment), sa Z.
Salkid,
- Uticaj veličine posude na vrijednost eksplozivnih parametara ugljene prašine (Influence of Container size to
Values of Explosive parameters of the Coal Dust), sa R.Husagid i S.Delid,
- Eksplozivne osobine ugljene prašine iz sloja i nataložene ugljene prašine iz jamskih prostorija u jamama
Rudnika „Zenica“ Naučni časopis, sa dr S.Mičevid,
- Uticaj promjene pritisaka na eksplozivne karakteristike ugljene prašine (Impact of Pressure Variation to the
Coal Dust Explosive Characteristics) 6th European Coal Conference, 2005, sa R.Husagid, B. Radojčid i dr E. Delid,
- Preliminary ventilation hazards analysis for continual fan characteristics regulation in broad section of working
parameters, 6th European Coal Conference, 2005. Beograd, sa E. Delid, A. Jerkovid, H. Čičkušid i E. Žigid,
- Dopunski rudarski projekat povedanih mjera zaštite od opasne ugljene prašine u rudnicima Kreka, maj 1990, sa
S. Saračevid i S. Mičevid,
- Eksperimentalna verifikacija parametara utvrđenih jugoslovenskim standardima JUS B.H9. 005, JUS B.Z1. 063 i
JUS B.Z1. 065. Beograd, juli 1991.godine, sa Bogomir Radosavljevid, Dragan Krunid, Tomislav Bogidevid, Slavko
Janežid, Žuža Teodor, Borislav Radojčid i Nevzeta Halilbašid
- projekti protivpožarne zaštite u jami „Omazidi“, verifikacije provjetravanja jama „Kamenice“ i „Sretno“ RMU
„Breza“, elaborati o kategorizaciji jama i razvrstavanju jamskih prostorija po stepenu opasnosti od opasne
ugljene prašine za jame „Nozdre“ RMU „Miljevina“, „Đurđevik“ RMU „Đurđevik“, „Mramor“ Rudnika „Kreka“,
„Omazidi“ RMU „Banovidi“, „Grahovčidi“ RMU „Abid Lolid“ Bila, I i II krovni sloj Rudnika lignita „Bukinje“, „Stara
jama“, „Raspotočje“ i „Stranjani“ RMU „Zenica“
- elaborati o kontrolnim mjerenjima zaprašenosti jamskih prostorija nataloženom ugljenom prašinom u jamama
Rudnika „Kreka“,
- Elaborat o kategorizaciji jame I krovni sloj III horizont rudnika “Bukinje” po stepenu opasnosti od metana,
- Elaborat o racionalnosti i opravdanosti primjene savremene rudarske opreme tipa izolacionog samospasioca u
cilju povedanja sigurnosti zaposlenih u jamama Rudnika “Kreka”, sa dr A. Mujkanovid, S. Hrnčid i B. Radojčid,
- Studija učinka (RIA): Uticaj Direktive EC 1999/92 (Atex-137), koja se odnosi na minimalne uslove za
unapređenje zaštite zdravlja radnika izloženih potencijalnom riziku od eksplozivnih atmosfera (15. pojedinačne
direktive u smislu člana 16, stav 1 Direktive 89/391/EEC) na Bosnu i Hercegovinu, DEI BiH, 2008,
- Kategorizacija jama i minimalna energija upale oblaka ugljene prašine (sa R. Jozid i S. Erid), N.Sad, 2011.
Hukić Eldar
Curriculum Vitae
OSOBNE INFORMACIJE
Datum i mjesto rođenja
Adresa
Telefon (mobilni)
E-mail adresa
10.08.1976, Tuzla
Armije BiH, Tuzla, 75000
+ 387 61 734 408
[email protected]
OBRAZOVANJE
-Univerzitet u Tuzli, Elektrotehnički fakultet, Odsjek za energetsku elektrotehniku
(Diplomirani inženjer elektrotehnike i magistar tehničkih nauka iz područja elektrotehnike)
-Gimnazija “Meša Selimović”, Tuzla,
PROFESIONALNO ISKUSTVO
August 2013 –
Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje-INZIO d.d. Tuzla,
Strukovni inženjer - inženjer elektrotehnike
Izrada, pregled i ocjena tehničke dokumentacije iz područja elektrotehnike, električna mjerenja i
ispitivanja, pregled opreme i sredstava za rad, izrada elaborata, nalaza i planova sa stanovišta ZOP i ZNR,
Februar 2011 – Januar 2013
Partner MKF, Tuzla,
Projekt menadžer za energetsku efikasnost i solarne kolektore
Obezbjeđenje tehničke edukacija i tehničke podrška te izrada tehno-ekonomskih analiza ponuđenih
rješenja klijentima iz oblasti energetske efikasnosti i solarnih kolektora, upravljanje projektnim
aktivnostima na području energetske efikasnosti i solarnih kolektora, izvještaji o kontroli kvalitete,
upravljanje rizicima i rješenjima.
Jun 2010 – Januar 2011
Schrack Technik BH d.o.o., Mostar,
Prodajni inženjer za S-I BiH (region Tuzla)
Analiza i izrada tehničkih rješenja, organizacija tehničke podrške klijentima uz obezbjeđenje tehničke i
atestne dokumentacije te certifikata, tehnička podrška klijentima pri implementaciji tehnoloških rješenja,
Jul 2008 – April 2010
Schneider Electric d.o.o. Zagreb, Predstavništvo u BiH, Sarajevo,
Prodajni inženjer za S-I BiH (region Tuzla)
Oktobar 2007 – Jul 2008
JU Univerzitet u Tuzli, Elektrotehnički fakultet Tuzla,
Asistent na predmetima Teorija elektromagnetnih polja I i II, Električne mašine I i II (vanjski saradnik)
Oktobar 2005 – Juni 2008
Eco Energy d.o.o. Tuzla,
Inženjer za energetiku
Septembar 2004 – Septembar 2005
Elektrodistribucija Tuzla – Služba za tehničku pripremu, Tuzla,
Vodeći inženjer za tehničku pripremu (pripravnik)
DRUGO USAVRŠAVANJE/OBRAZOVANJE
April 2003-April 2005, Elektrotehnički fakultet Tuzla, Cisco Systems Local Networking Academy
CCNA (Cisco Certified Network Associate)
DODATNE KVALIFIKACIJE/AKTIVNOSTI
Jezične vještine: Engleski(tečno) i Francuski (vrlo dobro)
IT-vještine:
Microsoft Office (odlično)
CAD programi:
(vrlo dobro)
Autor i koautor nekoliko stručnih radova, objavljenih u BiH i inozemstvu (posljednji je: O sadržaju i
mogućnostima primjene vodiča za provedbu Direktive Atex-137 u BiH (sa R. Jozić), Ex-tribina Brčko 2014)
Sekretar skupštine Udruženja Atex Tuzla od 2012. godine.
Curriculum Vitae
Dr Mičević Snežana, dipl. inž. tehn.
Rođena 27.12.1951. u Banovidima,
Adresa prebivališta: Tuzla, V.Nazora 14
Telefon: 035/251-032 i 061/178-755
E-mail adresa: [email protected]
Završila Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, odsjek hemijsko-tehnološki
PROFESIONALNO ISKUSTVO
1970. – 1977, Institut za rudarska i hemijsko-tehnološka istraživanja Tuzla, hemijski tehničar u Zavodu za zaštitu
na radu (Ispitivanje uslova radnog konfora, hemijskih i fizičkih štetnosti na radnim mjestima, granulometrijska i
imedijatna analiza ugljene prašine uzete u jamskim prostorijama i površinskim objektima, mjerenja imisija
štetnih polutanata u gradu Tuzla i Lukavac)
1977. – 1991, Rudarski institut Tuzla, Stručni saradnik, rukovodilac laboratorije (Ispitivanje gasonosnosti
ugljenih slojeva, ispitivanje eksplozivnih karakteristika ugljene i ostalih organskih prašina, ispitivanje požarnih
karakteristika ugljeva BiH, izrada elaborata o uticaju hemijske industrije na zagađenje zraka u naseljima Tuzla,
Lukavac, Kakanj, Bosansko Petrovo Selo),
1991. – 2011, Univerzitet u Tuzli, RGGF, PMF - asistent, viši asistent, docent, v.prof.
Rukovodilac laboratorije za aerodinamična mjerenja i prirodne opasnosti, asistent na predmetu Opšta hemija na
RGGF, docent i v.prof. na predmetima: Opšta hemija, Stehiometrija, Metode ispitivanja mineralnih sirovina,
Hemijske, biološke i radijacijske štetnostu, Ergonomija, Hemija tla, Hemija okoline, nastavnik na
postdiplomskom studiju na RGGF i PMF.
DRUGO USAVRŠAVANJE/OBRAZOVANJE
Od 1979. do 2001 - Glavni rudarski institut u Katovicama, Poljska, Glavni rudarski institut u Pitsburgu, SAD,
„Fest-Alpina“ Leoben, Austrija, Univerzitet u Kaiserslauteru, Njemačka
Kratak opis: Specijalizacije sa tematskim cjelinama zaštite od eksplozija gasova i prašina i Deponije komunalnog i
opasnog otpada
DODATNE KVALIFIKACIJE/AKTIVNOSTI
Jezičke vještine: Njemački i Poljski - pasivno
IT-vještine:
Microsoft Office (dobro)
Član Udruženja Atex - Tuzla i učesnik u izradi brojnih studija, projekata i elaborata, te sudskih vještačenja iz
oblasti prirodnih opasnosti u rudnicima i protiveksplozivne zaštite.
DIPLOMSKI RAD: Desopcione karakteristike oligomiocenskih i pliocenskih ugljeva BiH, Tehnološki fakultet Tuzla
MAGISTARSKI RAD: Istraživanje promjena gasnog sastava u zatvorenom požarnom prostoru i njihov uticaj na
eksploziju gasne smješe i profilaktika, Rudarsko-geološki fakultet u Tuzli
Sažetak: Promjena gasnog sastava složene gasne smjese u zatvorenom požarnom području determiniše način
vođenja akcije gašenja požara. Istraživanje promjena sastava gasne smjese vrši se metodama gasne analize, na
osnovu koje se određuje stanje tačke u trokutu eksplozivnosti. Za izvođenje tačke iz opasne eksplozivne zone
može se primijeniti inertizacija požarnog područja. Prikazan je način inertizacije za različite inertne gasove.
DOKTORSKI RAD: Kinetika izmjene gasovitih komponenti na graničnoj površini faza ugalj-vazduh na geološkom
modelu, Tehnološki fakultet u Tuzli, Mentor: dr Nihada Latifagid, red. prof.
Sažetak: Ispitivani ugljevi u netaknutom ugljenom sloju, ali i u sloju koji je u eksploataciji, sadrže adsorbovane i
slobodne gasove, čije je porijeklo vezano za metamorfozu biljne mase u ugalj. Adsorbovani gas na uglju je vezan
fizičkom adsorpcijom po Langmuir-ovoj izotermi adsorpcije. Slobodan gas se nalazi u mikropukotinama i
naprslinama uglja. Količina adsorbovanog i slobodnog gasa je direktno proporcionalna pritisku gasa. Zavisnost je
hiperbolična. Adsorbovani gas kod ugljeva miocenske starosti sadrži oko 86 % metana i 14 % ugljik (IV) oksida.
Kod ugljeva pliocenske starosti u nemetanskim slojevima dominantan je sadržaj ugljik (IV) oksida (od 61 do 70
%), dok se procenat metana krede od 30 do 39 %. U metanskom sloju pliocenskih ugljeva sadržaj metana u
adsorbovanom gasu iznosi oko 67 %. Ostatak je ugljik (IV) oksid. Brzina desorpcije metana i ugljik (IV) oksida je
direktno proporcionalna veličini čestice uglja.
NAUČNI I STRUČNI RADOVI, PROJEKTI i sl (uz koautore navedeni inicijali S.M):
- H.Tanovid, S.M, T.Bogičevid: Karakteristike eksplozije ugljene prašine u jamskim uslovima, 1986, RGGF Tuzla,
- A.Bašid, S.M, A.Adilovid: Nova “AB” metoda prognoze metanoobilnosti komornih otkopa, 1987. Zbornik radova
VIII jugoslovenski simpozijum Sigurnost i zaštita na radu u rudarstvu i metalurgiji Jugoslavije, Pula,
- A.Bašid, S.M: Metan i dubina eksploatacije, 1987. Arhiv za rudarstvo i geologiju, Tuzla,
- H.Tanovid, S.M, T.Bogičevid: Rezultati ispitivanja eksplozivnih karakteristika ugljene prašine u laboratorijskim
uslovima, 1987. Arhiv za rudarstvo i geologiju, Tuzla,
- A.Bašid, S.M, A.Adilovid, Regionalna prognoza ugroženosti od gasogeodinamičkih pojava na primjeru “Stare
jame” Kakanj, 1988, XII kolokvij o izbojima gasa i stijena u podzemnim prostorijama, Radkov, Poljska,
- A.Bašid, S.M, Eksploataciona dubina, tehnologija, gasogeodinamičke pojave, standardi i propisi, 1988. Zbornik
radova Savjetovanje Tehnička regulativa u rudarstvu, Bled,
- H.Tanovid, A.Bašid, S.M: Obezbjeđenje sigurnih uslova kod izrade tunela sa pojavom eksplozivnih gasova, 1990.
Zbornik radova Simpozijum o tunelogradnji, Zvornik,
- H.Tanovid, A.Bašid, S.M, S.Saračevid: Eksplozivnost mokre ugljene prašine - dileme i pitanja, 1991, XIV
međunarodna konferencija zaštite u rudarstvu, Donjeck, SSSR
- S.M, H.Tanovid, J.Markovid: Upotreba dijagrama eksplozivnosti složene gasne smješe na primjeru egzogenog
požara u rudniku “A”, 1995. Zbornik radova RGF br. XX, Tuzla,
- S.M, H.Tanovid, J.Markovid, Ispitivanje zaprašenosti DTO sistema u “vlažnom” i “suhom” periodu na
površinskom kopu,1996. I konferencija sigurnosti pri površinskoj eksploataciji mrkog uglja, Wroclaw, Poljska
- J.Markovid, H.Tanovid, S.M, Metanoobilnost u funkciji brzine napredovanja širokočelnog otkopa, 1997, 27.
međunarodna konferencija sigurnosti i zaštite na radu u rudarstvu, New Delhi, Indija
- H.Tanovid, S.M, J.Markovid, Rezultati ispitivanja zaprašenosti kod primjene vodenih čepova pri miniranju u
jamama mrkog uglja u BiH, 1999. 28.konferencija sigurnosti i zaštite na radu u rudarstvu, Sinaia, Rumunija
- S. M, A. Adilovid, H.Tanovid, Istraživanje kinetike adsorpcije kisika i hemisorpcije ugljik (II) oksida na miocenskim
i pliocenskim ugljevima b-h ugljenokopa, 2001, 29.konferencija o sigurnosti u rudarstvu, Katowice, Poljska
- S. M, J. Sadadinovid: Istraživanje mogudnosti upotrebe industrijskog otpada za konsolidaciju terena u zoni
slijeganja grada Tuzle, 2001. XVII Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, Osijek,
- S. M, H. Tanovid, M. Zaimovid: Istraživanje efikasnosti primjene vodenih čepova na smanjenje emisije otrovnih
gasova u jamsku atmosferu pri miniranju, 2002. Zbornik radova XXIV RGGF-a, Tuzla,
- J.Markovid, K.Bajramovid, S.M: Eksplozivnost prašine mrkog uglja u funkciji sadržaja vlage i pepela, 2004.
Zbornik radova RGGF br. XXVII, Tuzla,
- S.M, J.Sadadinovid, J.Markovid: Utvrđivanje eksplozivnih karakteristika prašine žitarica, Hrvatsko društvo
kemijskih inženjera i tehnologa, 2003, XVIII Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera , Zagreb,
- J.Markovid, S. M, A.Adilovid: Identifikacija izvora opasnosti u rudarstvu, 2005. Zbornik radova RGGF-a (ISSN
1512-7044) br. XXVIII, Tuzla
- S.M, J.Markovid, K. Bajramovid : Eksplozivnost prašine mrkih ugljeva u funkciji granulometrijskog sastava, 2005.
Zbornik radova RGGF-a br. XXIX/1, Tuzla,
- S.M, J.Sadadinovid, N.Đonlagid, A.Crnkid: Ocjena eksplozivnih karakteristika prašine u silosima žitarica, 2004. 1st
Internatinal and 18th Croatian Congress of Technologists for post-harvest Technology, ZRNKO ´04, Osijek,
- Lebdeda ugljena prašina-prirodna opasnost u rudnicima uglja, 2004, Okrugli sto - Lebdeda ugljena prašina prirodna opasnost u rudnicima uglja, Tuzla,
- S. M, J. Markovid, M. Delalid, A.Bašid : Eksplozivne karakteristike ugljene prašine iz sloja u odnosu na
nataloženu prašinu na primjeru rudnika Zenica, 2007. Zbornik radova RGGF br. XXXIV Tuzla, BiH
- Desorpcione karakteristike pliocenskih i oligomiocenskih ugljeva u BiH, 2008. Kemija u industriji br.57, Zagreb,
- J. Delid, R. Jozid, S.M: Primjena uređaja termoenergetskih postrojenja u uslovima opasne ugljene prašine, 2007.
BHK Cigre 2007, Neum,
- A.Adilovid, S.M, J.Markovid: Occurence and development of coal spontaneous fire in «Posušje» Bouxite Mine
2005, 31st International Conference of Safety in Mines Research Institutes, Brisbane, Queensland, Australia
- S.M, J.Markovid, A.Bašid, A.Adilovid: “Contents of Pb, Zn, Ni, Cd and Ti in sedimentary dust in the city of Tuzla,
2011, 14th International Research/Expert Conference TMT, Mediterranean Cruise, .
- J. Markovid, S.M, S. Bijelid, E.Halilčevid: Uticaj isparljivih materija i pepela u ugljenom sloj na pripremljenost
uglja ka samoupali, 2011. Zbornik radova RGGF br. XXXIV, Tuzla,
- S.M, J.Markovid, J.Sadadinovid, E.Babajid, A.Babajid: Analiza sedimentnih nanosa na ušdu rijeke Spreče u jezero
Modrac u cilju utvrđivanja upotrebne vrijednosti, 2012. 2nd International Symposium on Environmental and
Material Flow Management “EMFM 2012“ Zenica, BiH
- S.M, J.Markovid, M.Lišid: Sušenje sačme uljane repice kao potencijalni uzrok nastajanja požara i eksplozija u
industriji prerade uljarica, 2011. Ex-tribina 7, Iriški venac, Srbija
- S.M, J.Markovid, M.Mačkovid: Inertizacija kod ugljene prašine, Ex-Bilten 2012. Vol. 40, br. 1-2, Zagreb,
- Endogeni procesi u skladištima uljarica kao potencijalni uzročnici nastanka požara i eksplozija, Ex-bilten 2013
- Akreditacija rudarskih laboratorija prema ISO 17025, Ex-tribina Brčko 2014
Download

Portfolio i reference Udruženja