PROGRAM KONFERENCIJE
JEZIK, KNJIŽEVNOST, KULTURA – STANJE I TENDENCIJE NA POČETKU XXI VIJEKA
09. Novembar 2012.
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
Dimitrija Tucovida bb
8:30
OKRUGLA SALA
Registracija učesnika – otvorena do kraja dana
POZDRAVNE REČI
09:30-10.00
10.00-10.30
OKRUGLA SALA
Uvodni govornik:
prof.dr Dragana Mašovid
NASTAVA JEZIKA, KNJIŽEVNOSTI I KULTURE NA FILOLOŠKIM DEPARTMANIMA
OKRUGLA SALA
Predsedava
Prof.dr Marija Kneževid
10.30-11.30
11.30 – 12.00
SALA 25
Predsedava
Almasa Župljanin
Sala 26
Predsedava
Aldin Rastid MA
Marija Kneževid
Almasa Župljanin
Aldin Rastid
(Univerzitet u Novom Pazaru)
E-slang – the language of popular
culture
(Internacionalni Univerzitet u
Novom Pazaru)
NARRATIVE MAPS AND TRAPS IN
D.H. LAWRENCE'S POST-WAR
WRITING
(Univerzitet u Novom Pazaru)
UPOTREBA BOSANSKOG JEZIKA U
NOVOM PAZARU
Maja Muhid
Nudžejma Bedar
DYSTOPIAN LITERATURE AND
THE CONTEMPORARY PROBLEMS
IN CULTURAL
ANTHROPOLOGICAL
(Al-Jazeera Balkans, Sarajevo)
TRAVNIČKA HRONIKA: POTRAGA ZA
IDENTITETOM NA RAZMEĐU IZMEĐU
ISTOKA I ZAPADA
Hektor Ciftja
Damir Muharemovid
Samina Dazdarevid
(University A.Xhuvani, Albania)
INTRODUCING ALBANIA TO THE
ENGLISH – SPEAKING ACADEMIC
COMMUNITY
FIGURA ŽENE RATNICE U BOŠNJAČKOJ
USMENOJ KNJIŽEVNOSTI
(Univerzitet u Novom Pazaru)
THE EMERGING STANDARD
Sanja Krimer – Gaborovid
(Univerzitet u Novom Sadu)
GRAMMATICAL CONSTRAINTS ON
TRANSLATION
SALA 27
Predsedava
Prof.dr Emina Avdid
Emilija Bojkovska
LEKSIČKA DIFERENCIJACIJA U
NEMAČKOM, MAKEDONSKOM I
SRPSKOHRVATSKOM NA PRIMERU
ORIGINALA I PREVODA DELA DIE
VERLORENE EHRE DER KATHARINA
BLUM HAJNRIHA BELA
Muhammad Martin Weinberger
METHODRMITTLUNG DER DIDAKTIK
UND DIDAKTIK IN DER
UNIVERSITAREN VERMITTLUNG DER
DEUTSCHEN SPRACHE MIT
BESONDERER BERUCKSICHTIGUNG
DER SITUATION IM SANDŽAK
Rubina Bedirovid
Mersija Camovid
Tahvila Alivodid
METAJEZIČKI IMPUT: DISTINKCIJA
IZMEĐU DOPUNA I DODATAKA KOD
STUDENATA III GODINE
Jahja Fehratovid
Jasmina Mirtoska
Emina Avdid
(Univerzitet u Novom Pazaru)
INDIVIDUALNOST I INTEGRISANOST
SANDŽAČKO-BOŠNJAČKE
KNJIŽEVNOSTI UNUTAR KORPUSA
BOŠNJAČKE KNJIŽEVNOSTI
LINGUISTICS FOR TRANSLATORS
(Univerzitet Sv.Kiril I Metodij, Skoplje)
OPŠTI CILJEVI NASTAVE NEMAČKOG
KAO STRANOG JEZIKA: OD
GRAMATIČKO-PREVODNIH PREKO
IDEOLOŠKIH DO INTERKULTURALNIH
PAUZA
OKRUGLA SALA
Predsedava
Mr Branislav Ivanovid
Zorica Kovačevid
Branislav Ivanovid
Sofija Bilandžija
Arben Džemailoski
SALA 27
Predsedava
Esmeralda Hidri
Arben Džemailoski
Zorica Nikolovska
Adnan Hasanovid
RECONCILIATION OF ''THE SPIRIT OF
THE WEST''
UPOTREBA BAJKE I MITA U
KNJIŽEVNOSTI NA PRIMERU
ROBERTA MUZILA
THE QUEST FOR THE AUTHOR IN J.
BARNES' NOVELS ARTHUR AND
GEORGE AND FLAUBERT'S PARROT
Brikena Smajli
Izeta Babačid
Esmeralda Hidri
PREVODI, FAKTI I FIKCIJA
POETRY AND ISLANDS
A SURVEY ON PARALLELS OF
M.CAMAJ'S POETRY THROUGH ELIOT
TO HEANEY
INTERKULTURALNOST LEKTIRNIH
SADRŽINA U PRIMARNOM
OBRAZOVANJU R.MAKEDONIJE
(Aleksander Xhuvani University)
POSTOMODERN ELEMENTS IN
ALBANIAN PROSE BEGINNING OF THE
NEW
Azra Mulid
Sabina Škrijelj
Valbona Kalo
Ana Stištovid Milovanovid
Rahim Ombashi
(Univerzitet ''Aleksander Xhuvani)
HISTORICAL NOVEL IN ALBANIAN
LITERATURE AT THE BEGINNING OF
THE 21ST CENTURY
MULTIDISCIPLINARNI PRINCIP
PROUČAVANJE KNJIŽEVNOSTI U
FUNKCIJI AUTENTIČNOG
TUMAČENJA KNJIŽEVNOG DELA
TOWARDS THE CONSODILATION OF
LITERARY REALISTIC TREND IN
LITERATURE
FORMALNA I SEMANTIČKA
OBELEŽJA KOMPARATIVNIH
FRAZEOLOGIZAMA U
NEMAČKOM, NORVEŠKOM I
ŠVEDSKOM JEZIKU: NEKI OD
IZAZOVA PREVODNE
EKVIVALENCIJE
Selma Đuliman
12.00 – 13.30
(Univerzitet u Novom Pazaru)
PROBLEMI PREVOĐENJA
KNJIŽEVNIH TEKSTOVA
Goca Bursad
SAVREMENI METODIČKI
POSTUPCI U PROUČAVANJU
JEZIKA KNJIŽEVNIH DELA
(LEKTIRE) ZA DRUGI RAZRED
OSNOVNE ŠKOLE
13.30-14.30
SALA 26
Predsedava
Ana Stišovid Milovanovid
SALA 25
Predsedava
Fahreta Fijuljanin
Amina Šemsovid
(Univerzitet u Novom Pazaru)
SAVREMENE METODE U
PODUČAVANJU KNJIŽEVNOSTI;
OSVRT NA NASTAVU NA
UNIVERZITETU U PAZARU)
RUČAK
14.30-16.00
OKRUGLA SALA
Predsedava
prof. dr Isa Spahiu
SALA 25
Predsedava
Zorica Jelid
SALA 25
Predsedava
Rijalda Muhovid
SALA 27
Predsedava
Doc.dr Refik Sadikovid
Qamil Giyrezi
Zorica Jelid
Amela Lukač Zoranid
Branislava Vasid Rakočevid
DISFAZIA AND MUSIC THERAPY
(Univerzitet u Beogradu)
''O'' AS TWENTIETH-CENTURY
OTHELLO
ISTRAŽIVANJE IDENTITETA U
ROMANIMA RADOMIRA
KONSTATINOVIDA
Gezim Xhambazi
Isa Spahiu
Danica Piršl
(Univerzitet u Novom Pazaru)
KONRAD, SRCE TAME I KONGO:
NOVA ČITANJA ENGLESKE
KNJIŽEVNOSTI
Lejla Slezovid
Edina Hedo
(International Balkan University)
HOW MANY BOOKS PUPILS READ
WITH ARTISTIC CONTENT IN
PRIMARY SCHOOLS
(Fakultet za sport I fizičko
obrazovanje u Nišu)
CRITICAL PEDAGOGY,
MULTICULTURALISM AND SPORT
SCIENCES – EDUCATIONAL AND
PROFESSIONAL IMPACT
(Univerzitet u Novom Pazaru)
FEMINISTIČKE IDEJE I TENDENCIJE
AMERIČKE PESNIKINJE SILVIJE
PLAT
Yildiray Cevik
Sermin Senturan
Aleksandra Nikčevid Batričevid
Šefket Krcid
(International Balkan University,
Macedonia)
AN OVERVIEW OF CULTURE TO
TEACH EFL THROUGH USING FOLK
LITERATURE; A SAMPLE CASE OF
NASREDDIN HODJA
(Bulent Ecevit University, Turkey)
THE EFFECTS OF
MULTICULTURALISM AND
MULTILINGUISTIC STRUCTURE OF
WESTERN BALKANS ON
ECONOMIC DEVELOPMENT OF
THE REGION
(Univerzitet u Crnoj Gori,
Filozofski fakutet)
AMERIČKA ŽENSKA POEZIJA XX
VIJEKA: NEKE POETIKE, NEKE
TENDENCIJE
UTICAJ LITERATURE NA IDENTITET
BOŠNJAKA
Rijalda Muhovid
Sadik Idrizi
FEMINISTIČKI PRISTUP U ROMANU
MINKA
Gora kao specifičan dijalektološki
areal
Edita Spahiu
Isa Spahiu
(International Balkan University)
DEVELOPING INDEPENDENT
LEARNING SKILLS OF ENGLISH IN
SECONDARY SCHOOLS
16.00
Refik Sadikovid
SVEČANO ZATVARANJE KONFERENCIJE
OKRUGLA SALA
(Univerzitet u Novom Pazaru)
ETNOLINGVISTIČKI ASPEKTI JEZIKA –
IMENA
Download

PROGRAM KONFERENCIJE LLC.pdf