STOMATOLOŠKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU
KATEDRA ZA ORTODONCIJU
Sarajevo, 26.03.2013.godine
Rezultati testa interaktivnog učenja iz Ortodoncije 2
Redni broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Ime I Prezime
Edin Gluhid
Samila Kahvedžid
Faruk Ljaljevid
Rekalovid Lana
Erna Husid
Neira Ćatovid
Aida Haračid
Lejla Imamovid
Arma Muharemovid
Ilma Pačariz
Lejla Agid
Edina Omerovid
Damir Lutvija
Dženita Aljid
Edvina Kapid
Krklaid Muhamed
Tarik Salihovid
Azra Mujagid
Bašinac Lejla
Emina Mustafid
Amra Imamovid
Emira Tepid
Dženan Palo
Aldin Alibegovid
Nedim Kovačevid
Majda Hozanovid
Danira Dodik
Amila Deljkid
Aiša Fočo
Nejla Hadžialagid
Zikret Smajlovid
Vildana Karamustafid
Lušija Ajdin
Ocjena
7 sedam
6 šest
6 šest
8 osam
10 deset
8 osam
8 osam
8 osam
8 osam
10 deset
7 sedam
7 sedam
8 osam
8 osam
7 sedam
6 Šest
5 pet
10 deset
5 pet
7 sedam
7 sedam
9 devet
7 sedam
8 osam
7 sedam
9 devet
9 devet
6 šest
8 osam
8 osam
7 sedam
7 sedam
7 sedam
Doc. dr. sci Enita Nakaš
Šef Katedre za ortodonciju
Download

STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU