REKTORAT-02 3293 293
Rektor:
(+389 02) 3293 200
(+389 02) 3293 202
[email protected]
Gen.Sekretar:
(+389 02) 3293 200
(+389 02) 3293 202
[email protected]
Prorektori:
(+389 02) 3293 206
(+389 02) 3293 208
Min. za obrazovanie i nauka:
(+389 02) 3117 896
(+389 02) 3118 414
[email protected]
Ma{inski fakultet 3063 374 3062 298
Elektro fakultet:
3099 191 3064 262
Grade`en fakultet: 3117 367 3118 834
Arhitektonski fakultet 3116 328 PMF:
3119 279 Zemjodelski fakultet:
3238 218 Praven fakultet
3226 023 Ekonomski fakultet:
3286 822 Muzi~ka umetnost:
3134 345 Likovna umetnost:
3066 779 Dramska umetnost:
3061 188 Rudarsko-geolo{ki-[tip: 032 550 565
Pedago{ki fakultet:
3066 774 PMF:
3119 279 Stomatolo{ki fakultet: 3115 647 Filolo{ki fakultet
3240 400 Filozovski fakultet:
3116 282 Farmacevtski fakultet 3119 694 Veterinaren fakultet:
3240 700 Fizi~ka kultura:
3113 654 [umarski fakultet
3135 033 Ekonomski fakultet:
3286 822 3116 367
3228 141
3134 310
3227 549
3118 701
3161 614
3066 308
3061 256
3066 807
3228 141
3115 647
3223 811
3118 143
3123 054
3114 619
3119 755
3164 560
3118 701
TELEFONSKI IMENIK na T.M.F.
02 3088 + lokal
DEKANAT
Dekan
Prodekan za nastava
Prodekan za nauka i me|. sorabotka
Prodekan za sorabotka so stopanstvo
Sekretar
Teh. Sekretar
[ef na smetkovodstvo
Smetkovodstvo
Arhiva
Informacii
Studentska slu`ba
Centar za kariera
Tehni~ka slu`ba
Biblioteka
^uvarska slu`ba
Kompjuterska laboratorija
Fotokopirnica
Bife
Hausmajstor
Elektri~ar
Lokal
250
287
657
255
280
201
286
282
200
200
267
255
613
284
226
277
231
653
283
281
e-mail adresa
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
A
Avramovska Vasilka
Albadas Imad Aldin
Aleksovski Slav~o
Aleksovska Janinka
Ambaroski Milan
Ampevska-Hristovska Biljana
Andonovi} Beti
An|u{eva Biljana
An~eska Dafinka
Atkovski Bojan
613
277
237
613
281
201
271
275
280
289
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Bla`evska-Gilev Jadranka
Bliznakovska Blagica
Bogoeva-Gaceva Gordana
Bogoevski Slobodan
Bo`inovska Julija
Bojaxiska Milena
B
Bo{kovski Bo{ko
Bu`arovska Aleksandra
Buwevac Liljana
Veli~kova Elena
Vinkelhauzen Eleonora
Vitanova Vesna
225
242
613
V
G
Grozdanov Anita
Georgievska-Pavlovi} Elizabeta
Georgievski Dobri
Davitkovski Dragi
Dembovski Goran
Dimitrov Aleksandar
Dimitrovski Darko
Dimitrovski Dejan
Dimov Pavle
Dimova Vesna
Doneva-[ap~eska Donka
\urovska Milica
652
238
205
241
656
284
D
\
269
256
613
657
290
226
283
246
247
269
272
271
260
261
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
613
Z
Zafirovska Koleta
279
I
Ilievski Dejan
Ivanovska-Atanasovska Emilija
[email protected]
226
244
J
Ja}oski Vladimir
Jordanov Igor
Jovanov Vojo
Jonovska Anastasija
Koneska Zagorka
Koleva Maja
Krstanoska Gordana
Kadri Nizabet
Kokareva Verica
Kostovska Verica
/
255
248
613
K
658
267
282
613
613
613
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Lisi~kov Kiril
Lon~ar Kristijan
Magdeski Jo n
Mangovska Biljana
Manojlovi} Ru`ica
Marinkovski Mirko
Milo{evski Miloslav
Miteva Karmina
Milo{evska Sne`ana
Mir~eska Rodna
Mitrovska Violeta
Mickova Irena
Nakova Angelina
Na~evski Goran
Nofitoska Maja
Paunovi} Perica
Peшevski Mom~ilo
Poposka Filimena
Prenxova Magdalena
Rafajlovska Vesna
Ristovski Bo`idar
Rizov Blagoj
Rusevska Gordana
Slavkov Dragan
Spaseska Dijana
Stefanovska Liljana
Stojanovska Olivera
Stoj~evska @aklina
Stoevska-Gogovska Dafinka
Stoilovska Katica
Todorovska Slobodanka
Todorovski Robert
Toma{evska Sowa
Tomi} -Cvetanovska Len~e
Tomova Ana
Tomova Elena
]orto{eva Sowa
]oseva Slobodanka
Fidan~eska Emilija
Filipovski Mile
Ц
Cvetkovska Maja
Cvetkovski Sveto
^amovska Dragica
L
M
N
P
222
233
[email protected]
[email protected]
252
214
263
217/223
202
292
613
613
613
204
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] mk
[email protected]
284
664
[email protected]
[email protected]
[email protected]
232
227
234
R
S
T
]
F
C
^
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
254
276
265
266
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
229
230
236
267
282
218
288
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
200
226
270
286
247
215
[email protected]
244
207
206
218
208
245
211
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download

TELEFONSKI IMENIK na T.M.F. 02 3088 + lokal