Научном већу истраживачко-развојног института РТ-РК д.о.о.
за системе засноване на рачунарима, Нови Сад
На својој седници бр. 8-2014 одржаној 01.07.2014. године. Научно веће
истраживачко-развојног института РТ-РК д.о.о. за системе засноване на рачунарима
формирало је комисију за стицање научног звања научни сарадник за др Миљана
Вучетића из Vlatacom д.о.о, Београд, Ребулика Србија.
Пошто је комисија прегледала материјал о кандидату, подноси већу следећи
ИЗВЕШТАЈ
1. Основни подаци о кандидату
Др Mиљaн Вучeтић је рoђeн 28.03.1984. гoдинe у Сaрajeву, Босна и Херцеговина.
Oснoвну шкoлу и гимнaзиjу зaвршиo je у Сoкoлцу, a зa успeхe у oвoм пeриoду шкoлoвaњa
носилац је Вукoве диплoме. Нaкoн зaвршeткa срeдњe шкoлe 2003. гoдинe уписao je
Сaoбрaћajни фaкултeт у Бeoгрaду, смeр тeлeкoмуникaциje. Пeтoгoдишњe aкaдeмскe
студиje зaвршиo je 2008. гoдинe сa прoсeчнoм oцeнoм 9.93, чимe je стeкao звaњe
диплoмирaнoг инжeњeрa тeлeкoмуникaциoнoг сaoбрaћaja. Докторске студиje уписao je
2009. гoдинe нa Фaкултeту oргaнизaциoних нaукa у Бeoгрaду, смер Информационе
технологије, a 01.04.2013. стeкao je aкaдeмскo звaњe – титулу дoктoрa нaукa, успeшнo
oдбрaнивши дoктoрску дисeртaциjу пoд нaслoвoм ’’Примeнa фaзи лoгикe у aнaлизи
функциoнaлних зaвиснoсти у рeлaциoним бaзaмa пoдaтaкa’’.
Зa изузeтнe рeзултaтe у току студија дoбиo je низ пoхвaлa и признaњa: студeнт
гeнeрaциje, нajбoљи студeнт oд oснивaњa Сaoбрaћajнoг фaкултeтa у Бeoгрaду, тe пoвeљу
нaмeњeну нajбoљим студeнтимa бeoгрaдскoг Унивeрзитeтa. У току студија био је
стипендиста Министарства омладине и спорта, Фонда за младе таленте Републике Србије
- ''Доситеја'', Фонда српске народне одбране у Америци ''Михаило Пупин'', града Београда
и Eurobank EFG банке за 100 најбољих студената у Србији.
У току студија почео се бавити научно-истраживачким радом. Аутор је више од 20
радова који су објављени у часописима и конференцијама националног и међународног
значаја или као поглавља у монографијама. Учествовао је у изради Збирке задатака из
електонике, која је штампана на Саобраћајном факултету у Београду 2008. године.
Сaмoстaлним нaучним рaдoм дao je дoпринoс унaпрeђeњу нaучнe мисли у oблaсти
вeштaчкe интeлигeнциje, рударења података, oткривaњу скривeних знaњa измeђу пoдaтaкa
склaдиштeних у релационим базама података, лoгичкoм прojeктoвaњу бaзa пoдaтaкa и
примeни инфoрмaциoних систeмa у aнaлизи и рeшaвaњу прoблeмa oдлучивaњa.
Након завршетка студија запослио се у телекомуникационој компанији VeratNet. У
том периоду стекао је значајно искуство радећи техничка решења WiMax и WiFi Интернет
1
приступа за бизнис кориснике. У априлу 2009. добио је шансу за доказивање на новом
радном месту у компанији E-Smart Systems као Microsoft Technology IT Specialist. У
периоду од новембра 2009. до фебруара 2010. био је ангажован на пројекту
имплементације Активног директоријума и Exchange сервера 2010 у компанији НИС а.д..
У априлу 2014. запослио се у швајцарском предузећу Drey Corporation, на позицији Data
Scientist-а, где је радио послове из области Big Data и Data Mining-а. Тренутнo је запослен
у Истраживачко-развојном центру Vlatacom д.о.о. и члан је Научног савета. Ангажован је
као рецензент у међународним часописима.
Од додатних курсева похађао је Cisco академију и Microsoft training програм чиме
је стекао звање Cisco i Microsoft сeртификoвaнoг инжeњeрa.
2. Научна компетентност
Ред.
Резултат
Наслов
број
Поглавља у монографијама
1.
М13
Miroslav Hudec, Miljan Vučetić, Mirko Vujošević:
"Comparison of linguistic summaries and fuzzy functional
dependencies related to data mining", chapter in book BiologicallyInspired Techniques for Knowledge Discovery and Data Mining, IGI
Global publisher, May 2014, pp. 174-204
ISSN: 9781466660786
DOI: 10.4018/978-1-4666-6078-6
Издавач: IGI Global
URL:http://www.igi-global.com/book/biologically-inspiredtechniques-knowledge-discovery/99544
Категорија М13
Радова
Бодова по раду
Бодова укупно
1
6
6
Радови објављени у научним часописима од међународног значаја
Радови у врхунском међународном часопису (М21)
2.
М21
Miljan Vučetić, Miroslav Hudec, Mirko Vujošević:
"A new method for computing fuzzy functional dependencies in
relational database systems", Expert Systems with Applications,
Volume 40, Issue 7, June 2013. pp. 2738–2745.
ISSN: 0957-4174
DOI: 10.1016/ј.есwа.2012.11.019
Издавач: ELSEVIER
URL:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S09574174120
12298
IF=2.339
Категорија М21
Радова
1
Радови у међународном часопису (М23)
Бодова по раду
8
Бодова укупно
8
2
3.
М23
Miljan Vučetić, Mirko Vujošević,
"A literature overview of functional dependencies in fuzzy relational
database models ", Techniques Technologies Education Managment,
vol. 7, No.4, 2012, pp. 1593–1604.
ISSN: 1840-1503
Izdavač: DRUNPP
URL: http://www.ttem.ba/pdf/ttem_7_4_web.pdf
Категорија М23
Радова
1
Бодова по раду
3
Бодова укупно
3
Зборници међународних научних скупова (М30)
Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33)
4.
М33
Miljan Vučetić, Ana Uzelac, Nenad Gligorić:
"E-health transformation model in Serbia:design, architecture and
developing", CyberC 2011 International Conference on CyberEnabled Distributed Computing and Knowledge Discovery, October
2011, Bejing, China, pp. 566-573
URL: http://ieeexplore.ieee.org/xpl
Kатегорија М31
Радова
Бодова по раду
Бодова укупно
1
1
1
Часописи националног значаја (М50)
Рад у часопису националног значаја (М52)
5.
М52
Miljan Vučetić:
"Projektovanje fazi relacionih baza podataka", InfoM, vol.44, 2012,
pp. 46-50
ISSN:1451-1379
URL:http://www.infom.org.rs/brojeviNovi/2012-44.html
6.
М52
Nenad Gligorić, Miljan Vučetić, Ana Uzelac, Ljiljan Milosavljević:
"Napredni sistemi za pomoć pri vožnji bazirani na interakciji sa
drugim vozilima i infrastrukturnoj komunikaciji", InfoM, Vol. 34
2010., pp. 18-22
ISSN:1451-1379
URL:http://www.infom.org.rs/brojevi/2010-34.htm
7.
М52
Miljan Vučetić, Ana Uzelac, Nenad Gligorić:
"Transformacioni model e-zdravstva u Srbiji", InfoM, Vol. 36, 2010.,
pp. 28-31
ISSN:1451-1379
URL:http://www.infom.org.rs/brojevi/2010-36.html
8.
М52
Ana Uzelac, Dragan Zoranović, Miljan Vučetić, Nenad Gligorić,
Ljiljana Milosavljević:
"Promene u zdravstvenim sistemima zemalja u razvoju omogućene
razvojem mobilnih tehnologija sa primerima", Arhiv za tehničke
3
nauke, Bijaljina, No.5, 2011., pp. 63-70.
ISSN:1840-4855
URL:http://www.arhivzatehnickenauke.com/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=81&Itemid=86&lang=en
9.
М52
Miljan Vučetić:
’’Functional dependencies analysis in fuzzy relational database
model’’, Journal of Information Technology and Applications, vol. 1,
No2., Banjaluka 2011., pp. 90-104
ISSN:2233-0194
URL:http://www.jita-au.com/Public/PDF/JITA_Vol%201_Issue2.pdf
10.
М52
Miljan Vučetić:
"Primena fazi logike u relacionim bazama podataka", InfoM, vol.40
2011., pp. 38-44
ISSN:1451-1379
URL:http://www.infom.org.rs/brojevi/2011-40.html
Категорија М52
Радова
6
Бодова по раду
1.5
Бодова укупно
9
Зборници скупова националног значаја (М60)
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63)
11.
М63
Miljan Vučetić, Zoran Avramović:
"O prirodi sebi-sličnosti u eternet saobraćaju"
Internacionalna kofrenecija ICDQM, Beograd, 2007
-
XIV
12.
М63
Miljan Vučetić, Slaviša Nogoštić:
"Simulacija rada rutera u telekomunikacionim mrežama primenom
algoritama inspirisanih ponašanjem mrava", SYMOPIS, Ivanjica,
2009.
13.
М63
Slaviša Nogoštić, Miljan Vučetić:
"Bajes-Nešov ekvilibrijum u zapečaćenim aukcijama", SYMPOIS,
Ivanjica, 2009
14.
М63
Miljan Vučetić:
"Strategija razvoja e-zdravstva u Srbiji:primena smart card tehnologije
u realizaciji zdravstvenog informacionog sistema", SYMOPIS, Tara,
2010.
15.
М63
Miljan Vučetić:
''Analiza podataka u fazi relacionim bazama podataka'', SYMOPIS,
Zlatibor, 2011.
16.
М63
Miljan Vučetić:
''Fazi relacioni modeli baza podataka'', SYMOPIS, Zlatibor, 2011.
17.
М63
M. Stefanović, V.Pejović, M.Vučetić:
4
"Komunikacioni protokol između AMM centra i koncetratora
podataka kao podrška interoperabilnosti celokupnog sistema", CIRED,
Vrnjačka banja, 2012.
18.
М63
Miljan Vučetić:
"Teorijski model za generisanje upita u fazi relacijama", SYMOPIS
Tara, 2012.
19.
М63
Ivan Filipović, Miljan Vučetić:
"HMM Optimization Based On Genetic Algorithm In Speech
Recognition: A review", International Conference on Applied Internet
and Information Technology, Zrenjanin, Srbija, 2013.
Категорија М63
Радова
9
Бодова по раду
0.5
Бодова укупно
4.50
Магистарске и докторске тезе (М70)
Одбрањена докторска дисертација (М71)
20.
М71
Миљан Вучетић:
„Примена фази логике у анализи функционалних зависности у
релационим базама података“, Факултет организационих наука,
Универзитет у Београду, Београд, 2013. године.
Категорија М71
Радова
1
Бодова по раду
6
Бодова укупно
6
3. Анализа радова
У радовима кандидата приказани су следећи резултати:
1. Развијен је нови алгоритам за идентификовање фази функционалних зависности у
релационим базама података који је заснован на теорији фази скупова и одређеном
фрагменту фази логике, који у том смислу представљају унапређење научне мисли у овој
области.
2. Приказано је да развијена методологија анализе фази функционалних зависности може
да се користи за логичко пројектовање фази релационих база података..
3. Мотедом логичког објашњења доказано је да су фази импликације адекватне за процену
јачине зависности између атрибута фази релационе базе података и приказано је под којим
условима из инжењерске перспективе можемо да користимо одговарајуће фази
импликације.
4. Анализирана је употреба фази скупова и фази логике у смислу ефикасније анализе
функционалних зависности.
5. Приказано је да за откривање фази функционалних зависности могу да се користе
различите фази импликације
5
6. Доказано је да фази функционалне зависности повећавају ефикасност статистичких база
података и реалних информационих система јер представљају важну компоненту система
за подршку одлучивању.
7. Анализирана је ефикасност развијеног алгоритма у контексту употребе истог у BigData
пројектима, рударењу података (Data Mining) и предложене су методе за имплементацију
врло захтевних база података.
8. Теоријски су анализирани резултати постигнути у овој области, као и методе које су
коришћене у евалуацији алгоритама за откривање скривених знања у базама података.
9. Анализирана је синергија фази функционалних зависности и лингвистичких
сумаризацаија у смислу примене у системима за подшку одлучивању.
10. Представљен је нови концепт у развоју електронског здравста у Републици Србији
који за циљ има повећање квалитета здравствених услуга и ефикасније лечење пацијената.
11. Приказане су могућности за унапређење здравственог система земаља у развоју
применом мобилних технологија.
12. Приказана је употреба напредних технологија на пољу развоја интелигентних
транспортних система и безбедније саобраћајне инфраструктуре.
13. Анализирана је употреба генетских алгоритама у решавању проблема препознавања
говора.
4. Цитираност објављених радова
Рад:
Miljan Vučetić, Miroslav Hudec, Mirko Vujošević:
"A new method for computing fuzzy functional dependencies in relational database systems",
Expert Systems with Applications, Volume 40, Issue 7, June 2013. pp. 2738–2745.
Цитиран је у :
Аsma R. Shora, Afshar Alam: "Data Dependencies and Normalization of Intuitionistic Fuzzy
Databases", Smart Innovation, Systems and Technologies, Vol. 27, 2014, pp. 309-318
.
5. Учешће на пројектима
Др Миљан Вучетић је учествовао је на више пројеката у току студија и у компанијама
у којима је био запослен и то у својству учесника.
Рад на пројектима:
•
Пројекат Универзални сервис у Републици Србији:
•
учешће на пројекту: 2007.
•
финансирање: Републичка агенција за телекомуникације
•
врста пројекта: пројекат технолошког развоја
•
сарадник на делу пројекта који се односи прикупљање и анализу
података.
6
•
Пројекат имплементације Exchange Server-a 2010 и Active Directory:
•
учешће на пројекту: 2010.
•
финансирање: НИС а.д.
•
врста пројекта: практични пројекат - миграција на нове МС
платформе
•
•
улога на пројекту: систем инжењер.
Рецензије:
•
Рецензент у научном часопису међународног значаја Informatics for
Health and Social Care
•
Остало – друге професионалне квалификације:
•
Cisco CCNA,
•
MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist),
•
MCITP (Microsoft Certified IT Professional: Windows Server 2008
Server Administrator, Windows Server 2008 Network Infrastructure, Windows
Server 2008 AD Configuring).
•
MCSA (Microsoft Certified Solution Associate - Windows Server 2012
Administrator)
•
MCSE (Microsoft Certified Solution Expert: Private Cloud)
7
6. Квантитативна евалуација радова
Збирни преглед коефицијената:
Ознака
Вредност
бода
Број
радова
Број бодова
Поглавље у монографијама
М13
6
1
6
Радови у врхунском међународном
часопису
М21
8
1
8
Рад у међународном часопису
М23
3
1
3
Саопштење са међународног скупа
штампано у целини
М33
1
1
1
Рад у часопису националног значаја
М52
1.5
6
9
Саопштење са скупа националног
значаја штампано у целини
М63
0.5
9
4.50
Одбрањена докторска дисертација
М71
6
1
6
УКУПНО
20
37.50
Категорија
Провера испуњености услова:
Научни сарадник:
Услов
Кандидат
Испуњење услова
16
39.5
Да
М41+М42+М51 ≥
9
18
Да
М21+М22+М23+М24≥
4
11
Да
Укупно
М10+М20+М31+М32+М33+
8
7. Закључак и предлог
На основу претходно изнетог материјала Комисија констатује следеће:
1. Шира област којом се др Миљан Вучетић бави припада информационим
технологијама и области управљања базама података са акцентом на примену
вештачке интелигенције у овом пољу и која представља савремену истраживачку
област са теоријског и практичног аспекта.
До сада је објавио 20 радова са докторском дисертацијом од којих: 1 рад у
врхунском часопису са SCI листе, 1 рад у часопису са SCI листе, 1 поглавље у
монографији истакнутог међународног значаја, 1 саопштење са међународног
скупа штампано у целини, 6 радова у часописима националног значаја, 9
саопшетења са скупова националног значаја штампаних у целини.
2. Према критеријумима за стицање научних звања дефинисаних у „Правилнику о
поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача“ од 21. марта 2008. године
(„Сл. гласник РС“, бр. 38/2008) кандидат испуњава и премашује потребне услове
појединачно по категоријама и збирно за звање научни сарадник. Збирни преглед
је дат у претходној табели.
Оцењујући укупну научно-истраживачку делатност и постигнуте резултате др
Миљана Вучетића, Комисија сматра да је кандидат дао значајан допринос теоријском и
практичном развоју у области информационих технологија и да је способан за даљи
самосталан и оригиналан истраживачки рад. Ова констатација је заснована на анализи
публикованих радова. Вишегодишњим радом у области научно-истраживачке делатности
кандидат је израстао у креативног и зрелог научног радника.
Комисија предлаже Научном већу Истраживачко-развојног института РТ-РК у Новом
Саду да утврди предлог за избор др Миљана Вучетића у звање НАУЧНИ САРАДНИК
за област техничко-технолошких наука – електроника, телекомуникације и информационе
технологије и овај предлог пошаље Комисији за стицање научних звања Министарства
просвете и науке Републике Србије
У Новом Саду, 07. 07. 2014.
Чланови комисије
Научни саветник др Алекса Зејак
Виши научни сарадник др Милан Шуњеварић
Виши научни сарадник др Бранислав Тодоровић
9
Download

Научном већу истраживачко-развојног института РТ