Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Analiza aplikanata i korisnika sredstava
Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH
sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
SADRŽAJ
1. UNSKO – SANSKI KANTON
1.1. Analiza prijava po općinama
1.2. Odobrena finansijska sredstva po općinama
1.3. Mjere za poboljšanje saradnje
2. POSAVSKI KANTON
2.1. Analiza prijava po općinama
2.2. Odobrena finansijska sredstva po općinama
2.3. Mjere za poboljšanje saradnje
3. TUZLANSKI KANTON
3.1. Analiza prijava po općinama
3.2. Odobrena finansijska sredstva po općinama
3.3. Mjere za poboljšanje saradnje
4. ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
4.1. Analiza prijava po općinama
4.2. Odobrena finansijska sredstva po općinama
4.3. Mjere za poboljšanje saradnje
5. BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON
5.1. Analiza prijava po općinama
5.2. Odobrena finansijska sredstva po općinama
5.3. Mjere za poboljšanje saradnje
6. SREDNJOBOSANSKI KANTON
6.1. Analiza prijava po općinama
6.2. Odobrena finansijska sredstva po općinama
6.3. Mjere za poboljšanje saradnje
7. HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON
7.1. Analiza prijava po općinama
7.2. Odobrena finansijska sredstva po općinama
7.3. Mjere za poboljšanje saradnje
8. ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON
8.1. Analiza prijava po općinama
8.2. Odobrena finansijska sredstva po općinama
8.3. Mjere za poboljšanje saradnje
9. KANTON SARAJEVO
9.1. Analiza prijava po općinama
9.2. Odobrena finansijska sredstva po općinama
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
9.3. Mjere za poboljšanje saradnje
10. KANTON 10
10.1. Analiza prijava po općinama
10.2. Odobrena finansijska sredstva po općinama
10.3. Mjere za poboljšanje saradnje
11. PRIJEDLOG ZAJEDNIČKIH MJERA POBOLJŠANJA, PRIPREME I
REALIZACIJE PROJEKATA SUFINANSIRANIH SREDSTVIMA Fonda za
zaštitu okoliša FBiH
1. UNSKO – SANSKI KANTON
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
UVOD
Služba za finansijsku podršku i praćenje
realizacije projekata provela je analizu
statističkih podataka po provedenim
javnim pozivima (JP2010., JP2011. i
JP2012-I), Projektu čišćenja obala
vodotoka u FBiH, te odobrenim
sredstvima po odlukama Upravnog
odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
uključuje analizu pristiglih aplikacija,
proces evaluacije i odabir projekata po
provedenim javnim pozivima, kao i
konačnu
raspodjelu
sredstava
uključujući i Projekat čišćenja obala
vodotoka u FBiH, te ostala finansijska
sredstva
izdvojena
po
odlukama
Upravnog odbora Fonda.
U daljem tekstu napisan je izvještaj za
općine iz Unsko – sanskog kantona, koji
UNSKO – SANSKI KANTON
Sa područja Unsko – sanskog kantona
pristiglo je ukupno 59 aplikacija po svim
javnim pozivima (JP 2010., JP 2011. i JP
2012-I) od kojih je 40 zadovoljilo
formalno – pravnu analizu. Od toga je
stručnu analizu zadovoljilo 30 prijava, a
prijedlogom Direktora Fonda i odlukom
Upravnog odbora Fonda odobreno je
15projekata. Pored navedenih projekata
finansirano je i 4 projekata iz Projekta
čišćenja obala vodotoka u FBiH, a ni
jedan projekat
po odluci Upravnog
odbora
Fonda
(grafikon
br.1
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br. 1 Zbirni pregled uspješnosti apliciranih projekata u USK, po javnim pozivima JP2010; JP2011;
JP2012-I, Projektu čišćenja obala vodotoka u FBiH (2010) i ostalim projektima po odluci Upravnog odbora
Fonda
1.1.
ANALIZA PRIJAVA PO OPĆINAMA
Analiza prijava po općinama obuhvata
analizu svih aplikanata koji su se javljali
na javne pozive (JP 2010, JP2011,
JP2012-I) Fonda za zaštitu okoliša bez
obzira na tip korisnika kojem pripadaju.
U daljem tekstu analizirane su prijave po
općinama iz Unsko - sanskog kantona
za svaki javni poziv pojedinačno, kao i
zbirno za tri javna poziva (JP 2010,
JP2011. i JP2012-I).
Napomena: Procenat prijava/aplikacija
koje su zadovoljile formalno – pravne
kriterije računa se od ukupnog broja
pristiglih prijava u Fond.
Procenat prijava/aplikacija koje su
zadovoljile stručne kriterije računa se od
ukupnog broja prijava koje su zadovoljile
formalno – pravne kriterije, odnosno od
broja prijava koje su bile predmet
stručne analize.
Grafikon br.2 JP 2010
Iz grafikona br. 2
pristizale prijave
kantona na JP
pitanju formalno
može se vidjeti da su
iz svih općina ovog
2010. Prolaznost po
– pravnih uslova je
realtivno loša i iznosi 55%. Najmanja
prolaznost je u općini Bosanski Petrovac
i iznosi 0%, zatim u Bihaću 25%, a
ostale općine su na nivou između 50 –
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
66%. Prolaznost na stručnoj analizi je
prilično
dobra
i
iznosi
91
%.
Grafikon br.3 JP 2011
Iz grafikona br.3 vidljivo je da je su
pristigle aplikacije iz svih općina ovog
kantona na JP 2011. Na Javnom pozivu
2011. primjetna je dobra prolaznost
izuzev općine Bihać u kojoj je formalno pravna pripremljenost prijava loša (25
%) u odnosu na druge općine gdje
prolaznost uglavnom 100%.Općenito
prolaznost je bolja u poređenju sa
predhodnim Javnim pozivom (JP 2010 )
te u ovoj godini 33% prijava nije ispunilo
uslove propisane javnim pozivom, što je
za 12 % veća prolaznost prijava u
odnosu na prethodni Javni poziv ( JP
2010). Prolaznost na stručnoj analizi je
bila relativno dobra i iznosila je 71 %.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br.4 JP 2012-I
Grafikon br. 4: U ovom javnom pozivu
nije pristigla ni jedna aplikacija iz općina
Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac,
Bužim, Ključ, Sanski Most, Velika
Kladuša. Imajući u vidu da je JP 2012-I
bio
namjenjen
nevladinim
organizacijama, naučnim institucijama i
visokoškolskim ustanovama nije realno
praviti usporedbu sa prethodnim javnim
pozivom.
Općina Cazin po pitanju formalno –
pravne pripremljenosti je na nivou od
33% dok je stručna prolaznost 0%.
Pošto su na ovaj Javni poziv došle samo
tri prijave iz ove općine teško je donijeti
poseban zaključak.
Općina Bihać je na ovom javnom
pozivu imala najbolju formalno – pravnu
pripremljenost. Kroz predhodna dva
javna poziva (JP 2010. i JP 2011.)
prolaznost je bila 25 % dok je u ovom
(JP 2012-I) bila 87 %. Stručna
pripremljenost je bolja za 30 % u odnosu
na predhodne javne pozive (JP 2010. i
JP 2011).
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br.5 JP2010; JP2011; JP2012-I
Grafikon br. 5: Promatrajući zbirno sva
tri javna poziva može se konstatirati da
je od ukupno 59 pristiglih prijava, od
toga je 40 prijava ili 68% zadovoljilo
formalno- pravne uslove propisane
javnim pozivima. Nakon stručne analize,
pozitivno je ocjenjeno 30 prijava, što je
75 % od broja aplikacija koje su
zadovoljile formalno- pravne uslove.
Kroz sva tri javna poziva, na
područjuUnsko – sanskog kantona
odobreno je ukupno 10 projekata, što je
17 % od ukupnog broja prijava ili 33 %
od broja prijava koje su zadovoljile
stručne kriterije iz ovoga kantona.
ZAKLJUČAK
Gledajući u cjelini prolaznost formalno –
pravnih uslova prijava iz USK po
JP2010; JP2011; JP2012. je bila
statistički relativno dobra (68,80%). U
2010. godini ispunjenost formalno –
pravnih uslova je iznosila 55% dok se u
u 2011. godini vidi poboljšanje u
zadovoljavanju
ovih
uslova
sa
procentom od 75%. Međutim u 2012
godini taj procenat je iznosio je 72,73%
što predstavlja primjetan porast u
ispunjavanju formalno – pravnih uslova u
odnosu na 2012. i neznatan
odnosu na 2011. godinu.
pad u
Prolaznost aplikacija na stručnoj procjeni
iz USK po JP2010; JP2011; JP2012. je
bila nešto bolja (75%). Međutim
primjetan je pad u zadovoljavanju
stručnih uslova konkursa iz godine u
godinu. U 2010. godini ispunjenost
stručnih uslova je iznosila 90,90%, u
2011. godini 71,43%, a u 2012. godini
62,50%.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA IZ UNSKO - SANSKOG
KANTONA
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA PO JAVNIM POZIVIMA ( JP 2010, JP 2011 i
JP 2012-I)
Nije zadovoljilo
Zadovoljilo formalno
Aplikanti
Ukupan broj prijava
formalno - pravne
- pravne uslove
uslove
Općine
18
3
15
Drugi nivo vlasti
1
0
1
Javne ustanove
14
6
8
Javna preduzeća
15
2
13
Nevladine
organizacije
8
4
4
Privredna društva
3
2
1
Fizička lica
1
1
0
Ostali
0
0
0
Tabela br.1
U tabeli br. 1 prikazan je broj aplikanata
razvrstanih po tipu korisnika i njihova
uspješnost u ispunjavanju formalno –
pravnih uslova. Primjetno je da općine,
drugi nivoi vlasti i javna preduzeća imaju
najbolju prolaznost u ispunjavanju
formalno - pravnih uslova, dok najlošiju
prolaznost imaju nevladine organizacije i
privredna društva.
1.2. UNSKO – SANSKI KANTON
ODOBRENA FINANSIJSKA SREDSTVA PO OPĆINAMA
Fond za zaštitu okoliša Federacije
Bosne i Hercegovine ukupno je
financirao 15 projekata kroz tri javna
poziva te 4 projekta iz Pojekta čišćenja
obala vodotoka u Federaciji BiH na
području
Unsko-sanskog
kantona.
Ukupno
za
USK
izdvojeno
je
1.639.703,25
KM.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA BIHAĆ
Sa područja općine Bihać po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 20
aplikacija, 10 je zadovoljilo formalnopravne uslove, 8 je zadovoljilo stručnu
analizu a 7 projekata je odabrano za
finansiranje. Na području općine Bihać
ukupno je izdvojeno 470.000,00 KM, od
čega je:
JP 2010
Privredna komora USK
Međunarodni sajam EKOBIS 2011
JP 2011
Općina Bihać
Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda u
Bihaću, Odvodnja oborinskih voda - I.faza
JP 2011
JP 2012-I
JP 2012-I
JP 2012-I
JP 2012-I
JP Nacionalni park Una d.o.o.
Divljina i život zvijeri nacionalnog parka Una
Bihać
Zaštita ugroženih autohtonih vrsta i sorti voćaka od
JU Univerzitet u Bihaću
nestanka
Kontrola sadržaja teških metala u vodi i ribama
Biotehtnički fakultet Bihać
rijeke Une
Tehnički fakultet Bihać
Održavanje okruglih stolova
Privredna komora US
Međunarodni sajam EKOBIS 2012
20.000,00
300.000,00
70.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
35.000,00
OPĆINA CAZIN
Sa područja općine Cazin po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 8
aplikacija, 4 su zadovoljile formalnopravne uslove, 2 su zadovoljile stručnu
Projekat
JP 2010
Općina Cazin
JU "Komunalno-stambeni
fond"d.o.o. Cazin
analizu a 1 projekat je odabran za
finansiranje. Na području općine Cazin
ukupno je izdvojeno395.071, 25 KM, od
čega je:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Izgradnja glavn. fekaln. kolektora u urb. gradsk.zoni
I etapa
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
45.071,25
350.000,00
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA BUŽIM
Sa područja općine Bužim po svim
javnim pozivima ukupno su pristigle 4
aplikacija, 4 su zadovoljile formalnopravne uslove, 2 su zadovoljile stručnu
analizu a 2 projekta su odabrana za
Projekat
Općina Bužim
JP 2010
JP Komb Bužim
JP 2011
JP Komb Bužim
finansiranje. Na području općine Bužim
izdvojeno je ukupno 231.108, 00 KM, od
čega je:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Sekundarna vodovodna mreža za naselja Donji i
Gornji Brigovi
Regulacija rijeke Bužimice
31.108,00
100.000,00
100.000,00
OPĆINA VELIKA KLADUŠA
Sa područja općine Velika Kladuša po
svim javnim pozivima ukupno su pristigle
4 aplikacije, 3 su zadovoljile formalnopravne uslove, 2 su zadovoljile stručnu
JP 2010
JKP "VIK" Velika Kladuša
analizu a 1 projekat je odabran za
finansiranje. Na području općine Velika
Kladuša
izdvojeno
je
ukupno
200.000,00KM, i to:
Regulacija potoka Kvrkulja
200.000,00
OPĆINA SANSKI MOST
Sa područja općine Sanski Most po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 7
aplikacija, 6 su zadovoljile formalnopravne uslove, 5 jezadovoljile stručnu
JP 2010
Općina Sanski Most
analizu a 1 projekat je odabran za
finansiranje. Na području općine Sanski
Most izdvojeno je ukupno 100.000,00
KM i to:
Izgradnja lokalnog vodosis."Modra-Ravno
brdo,izgr.dis.mr.IV faza
100.000,00
OPĆINA BOSANSKI PETROVAC
Sa područja općine Bosanski Petrovac po
svim javnim pozivima ukupno su pristigle 2
aplikacije, 1 je zadovoljila formalno- pravne
uslove, 1 su zadovoljile stručnu analizu a 1
JP 2011
Jedinstveni općinski organ
uprave općine Bosanski
Petrovac
projekat je odabran za finansiranje. Na
području općine Bosanski Petrovac ukupno
je izdvojeno100.000,00 KM, i to:
Izgradnja istočnog dijela kanalizacione mreže
Bosanskog Petrovca
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
100.000,00
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA BOSANSKA KRUPA
Sa područja općine Bosanska Krupa po
svim javnim pozivima ukupno je pristiglo 5
aplikacija, 4 su zadovoljile formalno- pravne
uslove, 2 su zadovoljile stručnu analizu a niti
Projekat
Općina Bosanska Krupa
jedan projekat nije odabran za finansiranje.
Na području općine Bosanska Krupa
ukupno je izdvojeno 36.764,00 KM i to:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
36.764,00
OPĆINA KLJUČ
Sa područja općine Ključ po svim javnim
pozivima ukupno je pristiglo 9 aplikacija, 8 je
zadovoljilo formalno- pravne uslove, 6 je
zadovoljilo stručnu analizu a 2 projekta su
odabrana za finansiranje. Na području
općine
Ključ
ukupno
je
izdvojeno
106.764,00 KM od čega je:
Projekat
Općina Ključ
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
36.764,00
JP 2010
Općina Ključ
Zaštita izvorišta vode za piće Okašnica, Općina Kljuć
40.000,00
JP 2011
Općina Ključ
Snadbjevanje vodom visoke zone Rejzovića Izgradnja sistema za povećanje pritiska
30.000,00
.
1.3.
MJERE ZA POBOLJŠANJE SARADNJE
a.
Obzirom da je broj pristiglih prijava iz nevladinih organizacija i privrednih
društava po gore navedenim javnim pozivima jako mali predlaže se mjera iniciranja ili
dostavljanja informacije o mogućnosti apliciranja na pozive Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
b.
Primjetan je mali odaziv aplikanata iz općine Bosanski Petrovac na javne
pozive (2 prijave po svim javnim pozivima), te se kao mjera predlaže poticanje lokalne
uprave i ostalih subjekata da apliciraju prema Fondu.
c.
Vidljivo je da su projekti sa područja USK znatno bolje pripremljeni u stručnom
smislu nego u formalno- pravnom, potrebno je skrenuti pažnju na pravilno popunjavanje
aplikacija.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
2. POSAVSKI KANTON
UVOD
Služba za finansijsku podršku i praćenje
realizacije projekata provela je analizu
statističkih podataka po provedenim
javnim pozivima (JP2010, JP2011. i
JP2012-I), Projektu čišćenja obala
vodotoka u FBiH, te odobrenim
sredstvima po odlukama Upravnog
odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
uključuje analizu pristiglih aplikacija,
proces evaluacije i odabir projekata po
provedenim javnim pozivima, kao i
konačnu
raspodjelu
sredstava
uključujući i Projekat čišćenja obala
vodotoka u FBiH, te ostala finansijska
sredstva
izdvojena
po
odlukama
Upravnog odbora Fonda.
U daljem tekstu napisan je izvještaj za
općine iz Posavskog kantona, koji
POSAVSKI KANTON
Sa područja Posavskog kantona pristiglo
je ukupno 14 aplikacija po svim javnim
pozivima ( JP 2010, JP 2011. i JP 2012I) od kojih je 11 zadovoljilo formalno –
pravnu analizu. Od toga je stručnu
analizu zadovoljilo
7 prijava, a
prijedlogom Direktora Fonda i odlukom
Upravnog odbora Fonda odobrena su 3
projekta
za
finansiranje.
Pored
navedenih projekata finansirana su i 2
projekta po odluci Upravnog odbora
Fonda, kao i 2 projekta iz Projekta
čišćenja obala vodotoka u FBiH
(grafikon br.1).
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br.1 Zbirni pregled uspješnosti apliciranih projekata u PK, po javnim pozivima JP2010; JP2011;
JP2012-I, Projektu čišćenja obala vodotoka u FBiH (2010) i ostalim projektima po odluci Upravnog odbora
Fonda
2.1. ANALIZA PRIJAVA PO OPĆINAMA
Analiza prijava po općinama obuhvata
analizu svih aplikanata koji su se javljali
na javne pozive (JP 2010, JP2011,
JP2012-I) Fonda za zaštitu okoliša bez
obzira na tip korisnika kojem pripadaju.
U daljem tekstu analizirane su prijave po
općinama iz Posavskog kantona za
svaki javni poziv pojedinačno, kao i
zbirno za tri javna poziva (JP 2010,
JP2011. i JP2012-I).
Napomena: Procenat prijava/aplikacija
koje su zadovoljile formalno – pravne
kriterije računa se od ukupnog broja
pristiglih prijava u Fond.
Procenat prijava/aplikacija koje su
zadovoljile stručne kriterije računa se od
ukupnog broja prijava koje su zadovoljile
formalno – pravne kriterije, odnosno od
broja prijava koje su bile predmet
stručne analize.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br. 2 Javni poziv 2010
Iz grafikona br. 2 može se vidjeti:
Općina Orašje imala je jako dobru
prolaznost na formalno – pravnojanalizi
koja je iznosila 100% kao i jako dobru
prolaznost na stručnoj analizi koja je
također
iznosila
100%.
Odlukom
Upravnog odbora Fonda 1 projekat je
odobren za finansiranje.
Općina Odžak imala jejako dobru
prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 100%, a lošu prolaznost
na stručnoj analizi koja je iznosila 0%pa
ni jedan projekat iz ove općine nije
mogao biti finansiran.
Iz općine Domaljevac – Šamac nije bilo
pristiglih prijava na ovaj Javni poziv tako
da nije bilo finansiranih projekata iz ove
općine.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila
nešto lošija. Od 5 pristiglih aplikacija na
stručnu analizu iz PK 3 ili 60,00% je
zadovoljilo stručne kriterije.
Gledajući u cjelini prolaznost formalno –
pravnih uslova prijava iz PK po JP 2010.
je bila statistički dobra. Od 5 pristiglih
prijava 5 ili100% prijava je zadovoljilo
uslove propisane javnim pozivom.
Ukupno iz Posavskog kantona 2 općine
(Odžak i Domaljevac – Šamac) nisu bile
finansirane kroz ovaj Javni poziv.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br. 3 Javni poziv 2011
Iz grafikona br. 3 može se vidjeti:
Općina Orašje imala je relativno dobru
prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 66,66% kao i jako dobru
prolaznost na stručnoj analizi koja je
iznosila 100%. Odlukom Upravnog
odbora Fonda 1 projekat je odobren za
finansiranje.
Općina Odžak imala je jako dobru
prolaznost na formalno – pravnoj analizi
Gledajući u cjelini prolaznost formalno –
pravnih uslova prijava iz PK po JP 2011.
je bila statistički dobra. Od 5 pristiglih
prijava 4 ili 80% prijava je zadovoljilo
uslove propisane javnim pozivom.
koja je iznosila 100%, a lošu prolaznost
na stručnoj analizi koja je iznosila 0% pa
ni jedan projekat iz ove općine nije
mogao biti finansiran.
Općina Domaljevac – Šamac imala je
jako dobru prolaznost na formalno –
pravnoj analizi koja je iznosila 100% kao
i jako dobru prolaznost na stručnoj
analizi koja je također iznosila 100%, ali
taj projekat nije odobren za finansiranje
po ovom Javnom pozivu.
Ukupno iz Posavskog kantona 2 općine
(Odžak i Domaljevac – Šamac) nisu bile
finansirane kroz ovaj Javni poziv.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila
neštološija. Od 4 pristigle aplikacije iz
PK na stručnu analizu 3 ili 75% je
zadovoljilo stručne kriterije.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br. 4 Javni poziv 2012-I
Iz grafikona br. 4 može se vidjeti:
Općina Orašje imala je realtivno dobru
prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 50% kao i jako dobru
prolaznost na stručnoj analizi koja je
iznosila 100%. Odlukom Upravnog
odbora Fonda 1 projekat je odobren za
finansiranje.
Općina Odžak imala je relativno dobru
prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 50%, a lošu prolaznost
na stručnoj analizi koja je iznosila 0% pa
Gledajući u cjelini prolaznost formalno –
pravnih uslova prijava iz PK po JP 2012I. je bila statistički realtivno loša. Od 4
pristigle prijave2 ili 50% prijava je
zadovoljilo uslove propisane javnim
pozivom.
ni jedan projekat iz ove općine nije
mogao biti finansiran.
Iz općine Domaljevac – Šamac nije bilo
pristiglih prijava na ovaj Javni poziv tako
da nije bilo finansiranih projekata iz ove
općine.
Ukupno iz Posavskog kantona 2 općine
(Odžak i Domaljevac – Šamac) nisu bile
finansirane kroz ovaj Javni poziv.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila
procentualno jednaka kao i prolaznost
formalno – pravnih kriterija. Od 2
pristigle aplikacije na stručnu analizu iz
PK 1 ili 50% je zadovoljilo stručne
kriterije.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br. 5 Javni pozivi 2010; 2011; 2012-I
Iz grafikona br. 5 može se vidjeti analiza
prijava po općinama iz Posavskog
kantona zbirno za tri javna poziva:
Općina Orašje imala je realtivno dobru
prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 75% kao i jako dobru
prolaznost na stručnoj analizi koja je
iznosila 100%. Odlukom Upravnog
odbora Fonda 3 projekta su odobrena za
finansiranje.
Općina Odžak imala je relativno dobru
prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 80%, a lošu prolaznost
na stručnoj analizi koja je iznosila 0% pa
ni jedan projekat iz ove općine nije
mogao biti finansiran.
Općina Domaljevac – Šamac imala je
jako dobru prolaznost na formalno –
pravnoj analizi koja je iznosila 100% kao
i jako dobru prolaznost na stručnoj
analizi koja je također iznosila 100%, ali
taj projekat nije odobren za finansiranje
po ovom Javnom pozivu.
prijava11 ili 78,57% prijava je zadovoljilo
uslove propisane javnim pozivom.
Gledajući u cjelini prolaznost formalno –
pravnih uslova prijava iz PK po JP2010;
JP2011; JP2012. je bila statistički
realtivno dobra. Od 14 pristiglih
Ukupno iz Posavskog kantona 2 općine
(Odžak i Domaljevac – Šamac) nisu bile
finansirane kroz JP2010; JP2011;
JP2012.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila
nešto lošija. Od 11 pristiglih aplikacijana
stručnu analizu iz PK 7 ili 63,63% je
zadovoljilo stručne kriterije.
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
ZAKLJUČAK
Gledajući u cjelini prolaznost formalno –
pravnih uslova prijava iz PK po JP2010;
JP2011; JP2012. je bila statistički
realtivno dobra (78,57%), međutim,
primjetan je pad u zadovoljavanju
formalno – pravnih uslova konkursa iz
godine u godinu. U 2010. godini
ispunjenost formalno – pravnih uslova je
iznosila 100%, u 2011. godini 80%, a u
2012 godini 50%.
Prolaznost aplikacija na stručnoj procjeni
iz PK po JP2010; JP2011; JP2012. je
bila nešto lošija (63,63%). U 2010.
godini prolaznost je bila lošija (60%) u
odnosu na 2011. godinu (75%), ali i
nešto bolja u odnosu na 2012. godinu u
kojoj je bila najlošija i iznosila 50%.
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA IZ POSAVSKOG
KANTONA
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA PO JAVNIM POZIVIMA ( JP 2010, JP 2011 I
JP 2012-I)
Nije zadovoljilo
Zadovoljilo formalno Aplikanti
Ukupan broj prijava
formalno - pravne
pravne uslove
uslove
Općine
8
0
8
Drugi nivo vlasti
0
0
0
Javne ustanove
0
0
0
Javna preduzeća
1
0
1
Nevladine
organizacije
6
3
3
Privredna društva
0
0
0
Fizička lica
0
0
0
Ostali
0
0
0
Tabela br.1
U tabeli br. 1 prikazan je broj aplikanata
razvrstanih po tipu korisnika i njihova
uspješnost u ispunjavanju formalno –
pravnih uslova. Primjetno je da općine i
javna
preduzeća
prednjače
u
ispunjavanju formalno- pravnih uslova,
dok nevladine organizacije imaju lošiju
prolaznost.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
2.2. POSAVSKI KANTON
ODOBRENA FINANSIJSKA SREDSTVA PO OPĆINAMA
Fond za zaštitu okoliša Federacije
Bosne i Hercegovine ukupno je
financirao 3 projekta kroz tri javna
poziva, 2 projekta iz Projekta čišćenja
obala vodotoka u Federaciji BiH te 2
projekta Odlukom Upravnog odbora
Fonda.Ukupno za PK izdvojeno je
647.495,00
KM
OPĆINA ORAŠJE
Sa područja općine Orašje po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 8
aplikacija, 6 je zadovoljilo formalnopravne uslove, 6 jezadovoljile stručnu
analizu a3 projekta su odabrana za
Projekat
JP 2010
Odlukom UO
JP 2011
JP 2012-I
Općina Orašje
Općina Orašje
Općina Orašje
Općina Orašje
Udruženje ribolovaca Šaran
finansiranje. Na području općine Orašje
ukupno je izdvojeno 210.764,00 KM, od
čega je:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Rekonstrukcija korita rijeke Tolisa
Sanacija izvorišta i bunara općine Orašje
Izrada glavnog projekta prečistača otpadnih voda
Čisto- Bistro
36.764,00
100.000,00
20.000,00
50.000,00
4.000,00
OPĆINA ODŽAK
Sa područja općine Odžak po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 5
aplikacija, 4 su zadovoljile formalnopravne uslove, ni jedna nije zadovoljila
stručnu analizu tako da ni jedan projekat
nije odabran za finansiranje, po javnim
pozivima. Na području općine Odžak
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
ukupno je izdvojeno 436.731,23 KM, od
Projekat
Odlukom UO
Općina Odžak
Općina Odžak
čega je:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Nabavka cijevi za odvodni kolektor
39.592,00
397.139,23
OPĆINA DOMALJEVAC- ŠAMAC
Sa područja općine Domaljevac- Šamac
ukupno je po svim javnim pozivima
pristigla 1 aplikacija, koja je zadovoljila
formalno- pravne i stručne uslove. Na
području
općine
Domaljevac
nije
odobren ni jedan projekat.
2.3. MJERE ZA POBOLJŠANJE SARADNJE
a. U Općini Domaljevac-Šamac nije bilo izdvajanja od strane Fonda ni po kojem
osnovu, predlaže se uspostavljanje kontakta i mogućnost ostvarivanja saradnje u
narednim javnim pozivima.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
3. TUZLANSKI KANTON
UVOD
Služba za finansijsku podršku i praćenje
realizacije projekata provela je analizu
statističkih podataka po provedenim
javnim pozivima (JP2010, JP2011. i
JP2012-I), Projektu čišćenja obala
vodotoka u FBiH, te odobrenim
sredstvima po odlukama Upravnog
odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
uključuje analizu pristiglih aplikacija,
proces evaluacije i odabir projekata po
provedenim javnim pozivima, kao i
konačnu
raspodjelu
sredstava
uključujući i Projekat čišćenja obala
vodotoka u FBiH, te ostala finansijska
sredstva
izdvojena
po
odlukama
Upravnog odbora Fonda.
U daljem tekstu sačinjen je izvještaj za
općine iz Tuzlanskog kantona, koji
TUZLANSKI KANTON
Sa područja Tuzlanskog kantona
pristiglo je ukupno 63 aplikacija po svim
javnim pozivima ( JP 2010, JP 2011. i JP
2012-I) od kojih je 43 zadovoljilo
formalno – pravnu analizu. Od toga je
stručnu analizu zadovoljilo 25prijava, a
prijedlogom Direktora Fonda i odlukom
Upravnog odbora Fonda odobrena su 23
projekta za finansiranje.Pored navedenih
projekata finansirano je i 8 projekata iz
Projekta čišćenja obala vodotoka u FBiH
(grafikon br.1).
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br.1 Zbirni pregled uspješnosti apliciranih projekata u TK, po javnim pozivima JP2010; JP2011;
JP2012-I, Projektu čišćenja obala vodotoka u FBiH (2010) i ostalim projektima po odluci Upravnog odbora
Fonda
3.1. ANALIZA PRIJAVA PO OPĆINAMA
Analiza prijava po općinama obuhvata
analizu svih aplikanata koji su se javljali
na javne pozive (JP 2010, JP2011,
JP2012-I) Fonda za zaštitu okoliša bez
obzira na tip korisnika kojem pripadaju.
U daljem tekstu analizirane su prijave po
općinama iz Tuzlanskog kantona za
svaki javni poziv pojedinačno, kao i
zbirno za tri javna poziva (JP 2010,
JP2011. i JP2012-I).
Napomena:
Procenat prijava/aplikacija koje su
zadovoljile formalno – pravne kriterije
računa se od ukupnog broja pristiglih
prijava u Fond.
Procenat prijava/aplikacija koje su
zadovoljile stručne kriterije računa se od
ukupnog broja prijava koje su zadovoljile
formalno – pravne kriterije, odnosno od
broja prijava koje su bile predmet
stručne analize.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br. 2 Javni poziv 2010
Grafikon br. 3 Javni poziv 2010
Iz grafikona br. 2 i 3 može se vidjeti:
Općina Banovići, Čelić, Gračanica, Kalesija i Kladanj su imale lošu prolaznost
formalno – pravnih uslova. Od po 2 pristigle prijave iz općina Banovići i Kalesija, po 1
pristigle prijave iz općina Čelić I Kladanj, te 3 pristigle prijave iz općine Gračanica, niti
jedna prijava nije zadovoljila formalno - pravne uslove tako da je prolaznost ovih uslova
bila 0% pa samim tim nisu bile predmet stručne analize te ni jedan projekat iz ovih
općina nije mogao biti finansiran.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Iz općina Doboj Istok, Teočak i Živinice nije bilo pristiglih prijava na ovaj Javni poziv
tako da nije bilo finansiranih projekata iz ovih općina.
Općine Gradačac, Lukavac i Srebrenik imajujako dobru prolaznost na formalno –
pravnoj analizi koja je iznosila 100%, kao i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja
je takođe iznosila 100%. Odlukom Upravnog odbora Fonda po 1 projekat iz općina
Gradačac, Lukavac i Srebrenik su odobreni za finansiranje.
Općina Sapna je imala jako dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 100% i lošu prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 0% pa ni jedan
projekat iz ove općine nije mogao biti finansiran.
Općina Tuzla je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 60% i relativno lošu prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 33,33%.Iz ove
općineniti jedan projekat nije odobren za finansiranje.
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnihuslova prijava iz Tuzlanskog kantonapo
JP 2010. je bila statistički relativno loša. Od 20pristiglih prijava 9 ili45% prijava je
zadovoljilo uslove propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila relativno dobra. Od 9 aplikacije koje su bile
predmet stručne analize iz Tuzlanskog kantona zadovoljile su 6 odnosno 66,67%.
Ukupno iz ovog kantona 10 općina(Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Kalesija,
Kladanj, Sapna, Teočak, Tuzla, Živinice) nisu bile finansirane kroz ovaj Javni poziv.
Grafikon br. 4 Javni poziv 2011
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br. 5 Javni poziv 2011
Iz grafikona br. 4 i 5 može se vidjeti:
Općine
Banovići,
Doboj
Istok,
Gračanica,
Sapna,
Srebrenik
i
Teočakimajujako dobru prolaznost na
formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 100%, kao i jako dobru
prolaznost na stručnoj analizi koja je
takođe
iznosila
100%.
Odlukom
Upravnog odbora Fonda po 1 projekat iz
općina Banovići, Gračanica, Sapna,
Srebrenik i Teočak, a dva projekta iz
općine Doboj Istok su odobreni za
finansiranje.
Općina Čelić je imala relativno dobru
prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 60% i takođe relativno
dobru prolaznost na stručnoj analizi koja
je iznosila 66,67%. Odlukom Upravnog
odbora Fonda 2 projekta su odobrena za
finansiranje.
Općina Gradačac je imala jako dobru
prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 100% i relativno lošu
prolaznost na stručnoj analizi koja je
iznosila 50%. Odlukom Upravnog
odbora Fonda 1 projekat je odobren za
finansiranje.
Općina Kalesija je imala relativno lošu
prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 50% i jako dobru
prolaznost na stručnoj analizi koja je
iznosila 100%. Odlukom Upravnog
odbora Fonda 1 projekat je odobren za
finansiranje.
Općina Kladanjje imala jako dobru
prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 100% i lošu prolaznost
na stručnoj analizi koja je iznosila 0% pa
ni jedan projekat iz ove općine nije
mogao biti finansiran.
Općina Lukavac je imala relativno
dobru prolaznost na formalno – pravnoj
analizi koja je iznosila 80% i jako dobru
prolaznost na stručnoj analizi koja je
iznosila 100%. Odlukom Upravnog
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
odbora Fonda 1 projekat je odobren za
finansiranje.
Općina Tuzlaje imala jako dobru
prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 100% i relativno lošu
prolaznost na stručnoj analizi koja je
iznosila 57,14 %. Odlukom Upravnog
odbora Fonda 3 projekta su odobrena za
finansiranje.
Općina Živinice je imala lošu prolaznost
formalno – pravnih uslova. Od 3 pristigle
prijave iz ove općine niti jedna prijava
nije zadovoljila formalno - pravne uslove
tako da je prolaznost ovih uslova bila 0%
pa samim tim nisu bile predmet stručne
analize te ni jedan projekat iz ove općine
nije mogao biti finansiran.
Gledajući u cjelini prolaznost formalno –
pravnih uslova prijava iz Tuzlanskog
kantonapo JP 2011. je bila statistički
relativno dobra. Od 34 pristigleprijave 27
ili79,41% prijava je zadovoljilo uslove
propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila
relativno dobra. Od 27 pristigle aplikacije
na
stručnu
analizuiz
Tuzlanskog
kantona21 ili 77,77% je zadovoljilo
stručne kriterije.
Ukupno iz Tuzlanskog kantona 2
općine(Kladanj i Živinice) nisu bile
finansirane kroz ovaj Javni poziv.
Grafikon br. 6 Javni poziv 2012-I
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br. 7 Javni poziv 2012-I
Iz grafikona br. 6 i 7 može se vidjeti:
Iz općina Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Sapna, Teočak i
Živinice nije bilo pristiglih prijava na ovaj Javni poziv tako da nije bilo finansiranih
projekata iz ovih općina.
Općine Kalesija i Lukavacsu imalejako dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 100% i lošu prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 0% pa ni jedan
projekat iz ovih općina nije mogao biti finansiran.
Općina Kladanj i Srebrenik su imale lošu prolaznost formalno – pravnih uslova. Od 1
pristigle prijave iz općine Breza i od 1 pristigle prijave iz općine Olovo niti jedna prijava
nije zadovoljila formalno - pravne uslove tako da je prolaznost ovih uslova bila 0% pa
samim tim nisu bile predmet stručne analize te ni jedan projekat iz ovih općina nije
mogao biti finansiran.
Općina Tuzla je imala dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je iznosila
76,19% i relativno lošu prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 37,5%. Odlukom
Upravnog odbora Fonda 5 projekata je odobreno za finansiranje.
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnih uslova prijava iz Tuzlanskog kantona
po JP 2012-I. je bila statistički realtivno dobra. Od 26 pristiglih prijava18 ili 69,23%
prijava je zadovoljilo uslove propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila relativno loša. Od 18pristigle aplikacije na stručnu
analizu iz Tuzlanskog kantona 6 ili 33,33% je zadovoljilo stručne kriterije.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Ukupno iz Tuzlanskog kantona 12 općina(sve osim Tuzle) nisu bile finansirane kroz ovaj
Javni
poziv.
Grafikon br. 8 Javni pozivi 2010; 2011; 2012-I
Grafikon br. 9 Javni pozivi 2010; 2011; 2012-I
Iz grafikona br. 8 i 9može se vidjeti analiza prijava po općinama iz Zeničko – dobojskog
kantona zbirno za tri javna poziva:
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Općina Banovićije imala relativno lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 33,33% i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 100%.
Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Općina Čelićje imala relativno lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 50% i relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 66,67%.
Odlukom Upravnog odbora Fonda 2 projekta su odobrena za finansiranje.
Općina Doboj Istok i Teočaksu imalijako dobru prolaznost na formalno – pravnoj
analizi koja je iznosila 100% i takođe jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je
iznosila 100%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 2 projekta iz općine Doboj Istok, te 1
projekat iz općine Teočak su odobreni za finansiranje.
Općina Gračanica je imala relativno lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja
je iznosila 40% i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 100%.
Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Općina Gradačacje imalajako dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 100%, i relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila
66,67%.Odlukom Upravnog odbora Fonda 2 projekta su odobrena za finansiranje.
Općina Kalesija je imala relativno lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 50% i takođe relativno lošu prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila
33,33%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Općina Kladanj je imala reltivno lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 33,33% i lošu prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 0% pa ni jedan
projekat iz ove općine nije mogao biti finansiran.
Općina Lukavac je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja
je iznosila 85,71% i takođe relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila
83,33%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 2 projekta su odobrena za finansiranje.
Općina Sapna je imalajako dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 100%, i relativno lošu prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila
50%.Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Općina Srebrenik je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja
je iznosila 80% i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 100%.
Odlukom Upravnog odbora Fonda 2 projekta su odobrena za finansiranje.
Općina Tuzla je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 78,79% i lošu prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 42,31%. Odlukom
Upravnog odbora Fonda 8 projekata je odobreno za finansiranje.
Općina Živinice je imala lošu prolaznost formalno – pravnih uslova. Od 3 pristigle
prijave iz ove općine niti jedna prijava nije zadovoljila formalno - pravne uslove tako da
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
je prolaznost ovih uslova bila 0% pa samim tim nisu bile predmet stručne analize te ni
jedan projekat iz ove općine nije mogao biti finansiran.
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnih uslova prijava iz Tuzlanskog kantona
po JP2010; JP2011; JP2012. je bila statistički realtivno dobra. Od 81 pristigle prijave55
ili 67,90% prijava je zadovoljilo uslove propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila nešto lošija. Od 55 pristiglih aplikacijana stručnu
analizu iz Tuzlanskog kantona33 ili 60% je zadovoljilo stručne kriterije.
Ukupno iz Tuzlanskog kantona 2 općine (Kladanj i Živinice) nisu bile finansirane kroz
javne
pozive
JP2010;
JP2011;
JP2012.
ZAKLJUČAK
Gledajući u cjelini prolaznost formalno –
pravnih uslova prijava iz Tuzlanskog
kantona po JP2010; JP2011; JP2012. je
bila statistički realtivno dobra (68,25%).
U 2010. godini prolaznost na formalno pravnoj analizi je iznosio 45%, dok se u
2011. godini vidi rast u zadovoljavanju
ovih uslova sa procentom od 79,41%.
Ipak u 2012. godini je primjetan blagi
pad u ispunjavanju formalno – pravnih
uslova sa 77,78% prolaznosti.
Prolaznost aplikacija na stručnoj procjeni
iz Tuzlanskog kantona po JP2010;
JP2011; JP2012. je bila relativno dobra
(58,14%), međutim, primjetan je pad u
zadovoljavanju stručnih uslova iz godine
u godinu. U 2010. godini prolaznost na
stručnoj analizi iznosila je 66,67%, u
2011. godini 50%, a u 2012. godini
28,57%.
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA IZ TUZLANSKOG
KANTONA
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA PO JAVNIM POZIVIMA ( JP 2010, JP 2011 i
JP 2012-I)
Nije zadovoljilo
Zadovoljilo formalno Aplikanti
Ukupan broj prijava
formalno - pravne
pravne uslove
uslove
Općine
31
11
20
Drugi nivo vlasti
0
0
0
Javne ustanove
4
3
1
Javna preduzeća
4
0
4
Nevladine
organizacije
27
6
21
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Privredna društva
Fizička lica
Ostali
9
0
0
1
0
0
8
0
0
Tabela br.1
U tabeli br. 1 prikazan je broj aplikanata
razvrstanih po tipu korisnika i njihova
uspješnost u ispunjavanju formalno –
pravnih uslova. Primjetno je da javna
preuzeće, privredna društva i nevladine
organizacije prednjače u ispunjavanju
formalno- pravnih uslova, dok javne
ustanove imaju najlošiju prolaznost.
3.2. TUZLANSKI KANTON
ODOBRENA FINANSIJSKA SREDSTVA PO OPĆINAMA
Fond za zaštitu okoliša Federacije
Bosne i Hercegovine ukupno je
financirao 24 projekta kroz tri javna
poziva te 5 projekata iz Projekta čišćenja
obala vodotoka u Federaciji BiH na
području Tuzlanskog kantona. Ukupno
za TK izdvojeno je 3.423.186,35 KM.
OPĆINA GRAČANICA
Sa područja općine Gračanica po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 5
aplikacija, 2 su zadovoljile formalnopravne uslove, 2 su zadovoljile stručnu
Projekat
JP 2011
Općina Gračanica
Općina Gračanica
analizu i 1 projekat je odabrana za
finansiranje.
Na
području
općine
Gračanica
ukupno
je
izdvojeno
108.280,00 KM, od čega je:
Projekat čišćenja obala odotoka u FBiH
Izgrad. desnog fekal. kolek. i regul. korita rijeke
Sokoluše na dion.most Lido most Etivaža u Gračanici
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
28.280,00
80.000,00
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA SREBRENIK
Sa područja općine Srebrenik po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 5
aplikacija, 4 su zadovoljile formalnopravne uslove, 4 su zadovoljile stručnu
Projekat
Općina Srebrenik
JP 2010
JP 2010
Općina Srebrenik
Općina Srebrenik
JP 2011
Općina Srebrenik
analizu a 3 projekta su odabrana za
finansiranje.
Na
području
općine
Srebrenik
ukupno
je
izdvojeno
639.592,00 KM, od čega je:
39.592,00
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Izgradnja kanalizac. kolektora sa uređajem za
240.000,00
prečišćavanje
Vodosnadbijevanje Lenjobuda i Kuga
160.000,00
Završni rad. u izgr. i san. kolekt. mreža otpad. voda u
gradu i prig. MZ O. Sreb. do izgrađenog uređ. za
200,000,00
prečišć.
OPĆINA BANOVIĆI
Sa područja općine Banovići po svim
javnim pozivima ukupno su pristigle 3
aplikacije, 1 je zadovoljila formalnopravne uslove, 1je zadovoljila stručnu
Projekat
JP 2011
Općina Banovići
Općina Banovići
analizu i 1 projekat je odabran za
finansiranje.
Na
području
općine
Banovići
ukupno
je
izdvojeno
136.764,00 KM, od čega je:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Izgradnja fekalne kanalizacije u zoni B
36.764,00
100.000,00
OPĆINA ŽIVINICE
Sa područja općine Živinice po svim
javnim pozivima ukupno su pristigle 3
aplikacije, nijedna nije zadovoljila
formalno- pravne uslove, tako da ni
jedan projekat nije odabran za
Projekat
Općina Živinice
finansiranje. Na području općine Živinice
ukupno je izdvojeno 31.186,00 KM, od
čega je:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
31.186,80
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA KALESIJA
Sa područja općine Kalesija po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 6
aplikacija, 3 su zadovoljile formalnopravne uslove, 1 je zadovoljila stručnu
Projekat
JP 2011
Općina Kalesija
Općina Kalesija
analizu i 1 projekat je odabran za
finansiranje. Na području općine Kalesija
ukupno je izdvojeno 83.516,00 KM, od
čega je:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Zaštita rijeka napodručju općine Kalesija
33.516,00
50.000,00
OPĆINA GRADAČAC
Sa područja općine Gradačac po svim
javnim pozivima ukupno su pristigle 3
aplikacije, 3 su zadovoljile formalnopravne uslove, 2 su zadovoljile stručnu
JP 2010
Općina Gradačac
JP 2011
JP Komunalac d.o.o
analizu i 2 projekta su odabrana za
finansiranje.
Na
području
općine
Gradačac
ukupno
je
izdvojeno
100.000,00 KM, od čega je:
Rekonsr. i dog.postroj.za tretman otpadnih voda u
Gradač. Faza I
Projekat o zaštit. zonama i zaštitnim mjerama
izvorišta „Okanovići“-Ledenice za snadbjevanje
vodom Gradačca
40.000,00
60.000,00
OPĆINA TEOČAK
Sa područja općine Teočak po svim
javnim pozivima ukupno je pristigla 1
aplikacija, koja je zadovoljila formalnopravne uslove i stručnu analizu i
JP 2011
Općina Teočak
odabrana
je za finansiranje. Na
području općine Teočak ukupno je
izdvojeno 100.000,00 KM, od čega je:
Izgradnja vodovodne mreže u općini Teočak
100.000,00
OPĆINA ČELIĆ
Sa područja općine Čelić po svim javnim
pozivima ukupno je pristiglo 6 aplikacija,
3 su
zadovoljile formalno- pravne
uslove, 2 su zadovoljile stručnu analizu a
2 projekta su odabrana za finansiranje.
Na području općine Čelić ukupno je
izdvojeno 150.000,00 KM, od čega je:
JP 2011
Općina Čelić
„Izrada projektne dokumentacije postrojenja za
tretman otpadnih voda naselja Čelić, Ratković,
Brnjik i Vražići“
JP 2011
Općina Čelić
Revit. Ustava-pregrada na rijeci Čelićki (4.lok), Brana
Vražići i potok Jurovac (3.lok) u Brnjiku, općina Čelić
50.000,00
100.000,00
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA SAPNA
Sa područja općine Sapna po svim
javnim pozivima ukupno su pristigle 2
aplikacija, 2 su zadovoljile formalnopravne uslove, 1 je zadovoljila stručnu
JP 2011
Općina Sapna
analizu i 1 projekat je odabran za
finansiranje. Na području općine Sapna
ukupno je izdvojeno 100.000,00 KM, od
čega je:
Zacjevljenje kanala na putu Sapna – Vitinica, naselje
Sapna
100.000,00
OPĆINA TUZLA
Sa područja općine Tuzla po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 16
aplikacija, 14 je zadovoljilo formalnopravne uslove, 3 su zadovoljile stručnu
JP 2011
JP 2011
JP 2012-I
JP 2012-I
JP 2012-I
JP 2012-I
JP 2012-I
Općina Tuzla
Centar za razvoj i podršku
Tuzla
Ekološki savez Eko zeleni TK,
Tuzla
Centar za ekologiju i energiju
Tuzla
analizu a 7 projekata je odabrana za
finansiranje. Na području općine Tuzla
ukupno je izdvojeno 295.000,00 KM, od
čega je:
Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Mandići, MZ
Tušanj, Općina Tuzla
Intenzivna medijska kampanja o potrebi i značaju
zaštite voda u slivu rijeke Save
Jezero Modrac, ekološko- turistička zona
Odgovorno upravljanje medicinskim otpadom
Anaerobna kodigestija otpadnog mulja i organskog
Tehnološki fakultet Tuzla
otpada u smjesi
Izrada broda čistača površine jezera i košenje trave
Udruženje inovatora TK
u vodi- jezero Modrac
UG partnerstvo za zdrav život, Selektivno prikupljanje otpada u individualnim
Tuzla
domaćinstvima MZ Senjak
200.000,00
50.000,00
2.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
8.000,00
OPĆINA LUKAVAC
Sa područja općine Lukavac po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 7
aplikacija, 6 je zadovoljilo formalnopravne uslove, 5 je zadovoljile stručnu
analizu a 2 projekta su odabrana za
finansiranje.
Na
području
općine
Lukavac ukupno je izdvojeno 450.000,00
KM, od čega je:
JP 2011
Općina Lukavac
Odvodnja površinskih voda sa područja Doležal u
Lukavcu - Izgradnja kišnog kanala br. 4
200.000,00
JP 2010
Sisecam soda Lukavac
Projekat prihvata i tretmana sanitarnih i oborin.
voda u SLL
250.000,00
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA DOBOJ ISTOK
Sa područja općine Doboj Istok po svim
javnim pozivima ukupno su pristigle 3
aplikacije, 3 su zadovoljile formalnopravne uslove, 3 su zadovoljile stručnu
analizu a 2 projekta su odabrana za
finansiranje. Na području općine Doboj
Istok ukupno je izdvojeno 330.000,00
KM, od čega je:
JP 2011
Općina Doboj-Istok
Završetak III.faze kanalizacije Klokotnica, Doboj Istok
300.000,00
JP 2011
JKP Čisto Doboj-Istok
Uređenje zaštitnih zona izvorišta bunara BK-1 i BK-2
Klokotnica i EB-1 Brijesnifca Velika
30.000,00
OPĆINA KLADANJ
Sa područja općine Kladanj po svim
javnim pozivima ukupno su pristigle 3
aplikacije, 1 je zadovoljila formalno –
pravne uslove, ni jedan nije zadovoljila
stručnu analizu tako da ni jedan projekat
nije odobren.
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLICE TK
Sporazumom sa Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okolice TK, izdvojeno je 898.847,00
KM
JP 2011
Ministarstvo PUIZO TK
Paket projekata
898.847,55
3.3. MJERE ZA POBOLJŠANJE SARADNJE
a.
b.
Budući da općine Kladanj i Živinice nisu bile finansirane po javnim
pozivima, predlaže se iniciranje ovih dviju općina da apliciraju u narednim javnim
pozivima.
Za ovaj kanton vrijede opći prijedlozi dati za sve kantone.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
4. ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
UVOD
Služba za finansijsku podršku i praćenje
realizacije projekata provela je analizu
statističkih podataka po provedenim
javnim pozivima (JP2010, JP2011. i
JP2012-I), Projektu čišćenja obala
vodotoka u FBiH, te odobrenim
sredstvima po odlukama Upravnog
odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
koji uključuje analizu pristiglih aplikacija,
proces evaluacije i odabir projekata po
provedenim javnim pozivima, kao i
konačnu
raspodjelu
sredstava
uključujući i Projekat čišćenja obala
vodotoka u FBiH, te ostala finansijska
sredstva
izdvojena
po
odlukama
Upravnog odbora Fonda.
U daljem tekstu sačinjen je izvještaj za
općine iz Zeničko-dobojskog kantona,
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
Sa područja Zeničko – dobojskog
kantona pristiglo je ukupno 105
aplikacija po svim javnim pozivima ( JP
2010, JP 2011. i JP 2012-I) od kojih je
75 zadovoljilo formalno – pravnu analizu.
Od toga je stručnu analizu zadovoljilo
59prijava, a prijedlogom Direktora Fonda
i odlukom Upravnog odbora Fonda
odobrena
su
31
projekta
za
finansiranje.Pored navedenih projekata
finansiran je i 1 projekat po odluci
Upravnog odbora Fonda, kao i 8
projekata iz Projekta čišćenja obala
vodotoka u FBiH (grafikon br.1).
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br.1 Zbirni pregled uspješnosti apliciranih projekata u ZDK, po javnim pozivima JP2010; JP2011;
JP2012-I, Projektu čišćenja obala vodotoka u FBiH (2010) i ostalim projektima po odluci Upravnog odbora
Fonda
4.1. ANALIZA PRIJAVA PO OPĆINAMA
Analiza prijava po općinamaobuhvata
analizu svih aplikanata koji su se javljali
na javne pozive (JP 2010, JP2011,
JP2012-I) Fonda za zaštitu okoliša bez
obzira na tip korisnika kojem pripadaju.
U daljem tekstu analizirane su prijave po
općinama iz Zeničko – dobojskog
kantona
za
svaki
javni
poziv
pojedinačno, kao i zbirno za tri javna
poziva (JP 2010, JP2011. i JP2012-I).
Napomena:
Procenat prijava/aplikacija koje su
zadovoljile formalno – pravne kriterije
računa se od ukupnog broja pristiglih
prijava u Fond.
Procenat prijava/aplikacija koje su
zadovoljile stručne kriterije računa se od
ukupnog broja prijava koje su zadovoljile
formalno – pravne kriterije, odnosno od
broja prijava koje su bile predmet
stručne analize.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br. 2 Javni poziv 2010
Grafikon br. 3 Javni poziv 2010
Iz grafikona br. 2 i 3 može se vidjeti:
Općina Breza i Olovo su imale lošu prolaznost formalno – pravnih uslova. Od 2
pristigle prijave iz općine Breza i od 3 pristigle prijave iz općine Olovo niti jedna prijava
nije zadovoljila formalno - pravne uslove tako da je prolaznost ovih uslova bila 0% pa
samim tim nisu bile predmet stručne analize te ni jedan projekat iz ovih općina nije
mogao biti finansiran.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Općina Doboj Jug je imala jako dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 100% i relativno lošu prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 50%.
Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Općine Tešanj, Visoko i Žepče imajujako dobru prolaznost na formalno – pravnoj
analizi koja je iznosila 100%, kao i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je
takođe iznosila 100%. Odlukom Upravnog odbora Fonda po 2 projekta iz općina Tešanj i
Visoko su odobrena za finansiranje, a niti jedan nije odobren za finansiranje iz općine
Žepče.
Općina Kakanj je imala relativno lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 33,33% i lošu prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 0% pa ni jedan
projekat iz ove općine nije mogao biti finansiran.
Općina Maglaj je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 75% itakođe relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila
66,66%.Odlukom Upravnog odbora Fonda 2 projekta su odobrena za finansiranje.
Općina Vareš je imala relativno lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 50% i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 100%. Odlukom
Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Općina Zavidovići je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 85,71% i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 100%.
Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Općina Zenica je imala relativno lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 50% i relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 75%.
Odlukom Upravnog odbora Fonda 3 projekta su odobrena za finansiranje.
Iz općine Usora nije bilo pristiglih prijava na ovaj Javni poziv tako da nije bilo
finansiranih projekata iz ove općine.
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnihuslova prijava iz Zeničko – dobojskog
kantonapo JP 2010. je bila statistički relativno dobra. Od 38pristiglih prijava 24 ili63,16%
prijava je zadovoljilo uslove propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila jako dobra. Od 24 aplikacije koje su bile predmet
stručne analize iz Zeničko – dobojskog kantona zadovoljile su 20 odnosno 83,33%.
Ukupno iz ovog kantona 5 općina(Breza, Kaknj, Olovo, Žepče, Usora) nisu bile
finansirane kroz ovaj Javni poziv.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br. 4 Javni poziv 2011
Grafikon br. 5 Javni poziv 2011
Iz grafikona br. 4 i 5 može se vidjeti:
Općine Breza, Maglaj, Zavidovići i Usora imajujako dobru prolaznost na formalno –
pravnoj analizi koja je iznosila 100%, kao i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja
je takođe iznosila 100%. Odlukom Upravnog odbora Fonda po 1 projekat iz općina
Breza, Maglaj i Usora su odobrena za finansiranje, a niti jedan projekat nije odobren za
finansiranje iz općine Zavidovići.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Općina Doboj Jug je imala relativno lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja
je iznosila 50% i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 100%.
Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Općina Kakanj je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 75% i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 100%. Odlukom
Upravnog odbora Fonda 2 projekta su odobrena za finansiranje.
Iz općina Olovo i Vareš nije bilo pristiglih prijava na ovaj Javni pozivtako da nije bilo
finansiranih projekata iz ovih općina.
Općina Tešanj je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 75% i takođe relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila
66,67%.Iz ove općineniti jedan projekat nije odobren za finansiranje.
Općina Visoko je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 90% i takođe relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila
66,67%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 3 projekta su odobrena za finansiranje.
Općina Zenica je imala jako dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 100% i relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 80%.
Odlukom Upravnog odbora Fonda 4 projekta su odobrena za finansiranje.
Općina Žepče je imala jako dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 100% i relativno lošu prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 50%.
Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnih uslova prijava iz Zeničko – dobojskog
kantonapo JP 2011. je bila statistički relativno dobra. Od 43 pristigleprijave 37 ili 86,05%
prijava je zadovoljilo uslove propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je takođe bila relativno dobra. Od 37 pristigle
aplikacijena stručnu analizuiz Zeničko – dobojskog kantona30 ili 81,08% je zadovoljilo
stručne kriterije.
Ukupno iz Zeničko – dobojskog kantona 4 općine(Olovo, Tešanj, Vareš, Zavidovići) nisu
bile finansirane kroz ovaj Javni poziv.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br. 6 Javni poziv 2012-I
Grafikon br. 7 Javni poziv 2012-I
Iz grafikona br. 6 i 7 može se vidjeti:
Iz općina Breza, Doboj Jug, Tešanj i Usora nije bilo pristiglih prijava na ovaj Javni
poziv tako da nije bilo finansiranih projekata iz ovih općina.
Općina Kakanj je imala relativno lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 25% i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 100%. Odlukom
Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Općine Maglaj, Olovo i Visokoimajujako dobru prolaznost na formalno – pravnoj
analizi koja je iznosila 100%, kao i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je
takođe iznosila 100%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat iz općine Olovoje
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
odobren za finansiranje, a niti jedan projekat nije odobren za finansiranje iz
općinaMaglaj i Visoko.
Općina Vareš je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 66,66% i relativno lošu prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila
50%.Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Općina Zavidovići je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 75% dok je prolaznost na stručnoj analizi bila loša i iznosila 0% pa ni
jedan projekat iz ove općine nije mogao biti finansiran.
Općina Zenica je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 57,14% i takođe relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila
75%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 2 projekta su odobrena za finansiranje.
Općina Žepče je imala lošu prolaznost formalno – pravnih uslova. Od 2 pristigle prijave
iz ove općine niti jedna prijava nije zadovoljila formalno - pravne uslove tako da je
prolaznost ovih uslova bila 0% pa samim tim nisu bile predmet stručne analize te ni
jedan projekat iz ove općine nije mogao biti finansiran.
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnih uslova prijava iz Zeničko – dobojskog
kantona po JP 2012-I. je bila statistički realtivno dobra. Od 24 pristigle prijave14 ili
58,33% prijava je zadovoljilo uslove propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bilatakođe relativno dobra. Od 14pristigle aplikacije na
stručnu analizu iz Zeničko – dobojskog kantona 9 ili 64,29% je zadovoljilo stručne
kriterije.
Ukupno iz Zeničko – dobojskog kantona 8 općina (Breza, Doboj Jug, Maglaj, Tešanj,
Visoko, Zavidovići, Žepče i Usora) nisu bile finansirane kroz ovaj Javni poziv.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br. 8 Javni pozivi 2010; 2011; 2012-I
Grafikon br. 9 Javni pozivi 2010; 2011; 2012-I
Iz grafikona br. 8 i 9 može se vidjeti analiza prijava po općinama iz Zeničko – dobojskog
kantona zbirno za tri javna poziva:
Općina Breza je imala relativno lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 33,33% i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 100%.
Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Općina Doboj Jug je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 62,5% i takođe relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je
iznosila 80%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 2 projekta su odobrena za finansiranje.
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Općina Kakanj je imala relativno lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 45,45% i relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 80%.
Odlukom Upravnog odbora Fonda 3 projekta su odobrena za finansiranje.
Općina Maglaj je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 87,5% i takođe relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila
85,71%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 3 projekta su odobrena za finansiranje.
Općina Olovo je imala relativno lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 25% i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 100%. Odlukom
Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Općina Tešanj je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 85,71% i takođe relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila
83,33%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 2 projekta su odobrena za finansiranje.
Općina Vareš je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 60% i takođe relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila
66,66%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 2 projekta su odobrena za finansiranje.
Općina Visoko je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 92,86% i takođe relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila
76,92%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 5 projekata je odobreno za finansiranje.
Općina Zavidovići je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 84,62% i takođe relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je
iznosila 72,72%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za
finansiranje.
Općina Zenica je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 72% i takođe relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila
77,78%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 9 projekata je odobreno za finansiranje.
Općina Žepče je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 66,67% i takođe relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila
75%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Općina Usora je imalajako dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 100%, kao i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je takođe iznosila
100%.Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnih uslova prijava iz Zeničko – dobojskog
kantona po JP2010; JP2011; JP2012. je bila statistički realtivno dobra. Od 105 pristiglih
prijava75 ili 71,43% prijava je zadovoljilo uslove propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila nešto bolja. Od 75 pristiglih aplikacijana stručnu
analizu iz Zeničko – dobojskog kantona59 ili 78,66% je zadovoljilo stručne kriterije.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Iz Zeničko – dobojskog kantona sve općine su bile finansirane kroz jedan od tri
pomenuta
javna
poziva(JP2010;
JP2011;
JP2012.).
ZAKLJUČAK
Gledajući u cjelini prolaznost formalno –
pravnih uslova prijava iz Zeničko –
dobojskog kantona po JP2010; JP2011;
JP2012. je bila statistički realtivno dobra
(71,43%). U 2010. godini prolaznost na
formalno -pravnoj analizi je iznosio
66,16%, dok se u 2011. godini vidi blagi
rast u zadovoljavanju ovih uslova sa
procentom od 86,05%. Ipak u 2012.
godini je primjetan nagli pad u
ispunjavanju formalno – pravnih uslova
sa 58,33% prolaznosti.
Prolaznost aplikacija na stručnoj procjeni
iz Zeničko – dobojskog kantona po
JP2010; JP2011; JP2012. je bila
relativno dobra (78,66%), međutim,
primjetan je pad u zadovoljavanju
stručnih uslova iz godine u godinu. U
2010. godini prolaznost na stručnoj
analizi iznosila je 83,33%, u 2011. godini
81,08%, a u 2012. godini 64,29%.
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA IZ ZENIČKO –
DOBOJSKOG KANTONA
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA PO JAVNIM POZIVIMA ( JP 2010, JP 2011 i
JP 2012-I)
Nije zadovoljilo
Zadovoljilo formalno Aplikanti
Ukupan broj prijava
formalno - pravne
pravne uslove
uslove
Općine
33
9
24
Drugi nivo vlasti
2
0
2
Javne ustanove
6
3
3
Javna preduzeća
21
2
19
Nevladine
organizacije
31
15
16
Privredna društva
12
2
10
Fizička lica
0
0
0
Ostali
0
0
0
Tabela br.1
U tabeli br. 1 prikazan je broj aplikanata
razvrstanih po tipu korisnika i njihova
uspješnost u ispunjavanju formalno –
pravnih uslova. Primjetno je da drugi
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
nivoi vlasti, javna preduzeća i privredna
društva prednjače u ispunjavanju
formalno- pravnih uslova, dok javne
ustanove i nevladine organizacije imaju
najlošiju prolaznost.
4.2. ZENIČKO- DOBOJSKI KANTON
ODOBRENA FINANSIJSKA SREDSTVA PO OPĆINAMA
Fond za zaštitu okoliša Federacije
Bosne i Hercegovine ukupno je
financirao 31 projekat kroz tri javna
poziva, 8 projekta iz Projekta čišćenja
obala vodotoka u Federaciji BiH i 1
projekat Odlukom UO Fonda na
području Zeničko- dobojskog kantona.
Ukupno
za
ZDK
izdvojeno
je
3.319.211,53
KM.
OPĆINA KAKANJ
Sa područja općine Kakanj po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 11
aplikacija, 5 je zadovoljilo formalnopravne uslove, 4 su zadovoljile stručnu
analizu a 3 projekta su odabrana za
finansiranje. Na području općine Kakanj
ukupno je izdvojeno 235.403,93 KM, od
čega je:
Projekat
Općina Kakanj
Projekat čišćenja obala vodotoka U FBiH
„Rekultivacija obalnog područja rijeke Zgošće i
rijeke Bosne“
JP 2011
Općina Kakanj
JP 2011
JP Vodokom d.o.o Kakanj
„Izrada i revizija g.projekta nastavka i izgradnje
kanalizacijskog kolektora grada Kaknja“
50.000,00
JP 2012-I
Udruženje Vatrogasno
društvo Kakanj
Zaštita obala rijeke Bosne sadnjom drveća te
čišćenje obala i korita od krutog otpada u dužini 1
km
10.000,00
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
125.403,93
50.000,00
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA VISOKO
Sa područja općine Visoko po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 14
aplikacija, 13 je zadovoljilo formalnopravne uslove, 10 je zadovoljilo stručnu
analizu a 5 projekata je odabrano za
finansiranje. Na području općine Visoko
ukupno je izdvojeno 482.012,00 KM, od
čega je:
Projekat
JP 2010
Općina Visoko
Općina Visoko
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Vodosnabdjevanje MZ Poriječani
JP 2010
Općina Visoko
Završet. izgrad. Ilina potoka sa pratećim radovima
JP 2011
Općina Visoko
„ Fekalna kanalizacija MZ Gračanica – Veliko Čajno“
JP 2011
Općina Visoko
„Tretman otpadnih voda na gradskom groblju u
Visokom“
JP 2011
Fondacija „Osman-ef.
Redžović“
Fekalna kanalizacija Gornja Šmršnica-Visoko
82.012,00
60.000,00
160.000,00
50.000,00
100.000,00
30.000,00
OPĆINA ZENICA
Sa područja općine Zenica po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 25
aplikacija, 18 je zadovoljilo formalnopravne uslove, 14 je zadovoljilo stručnu
analizu a 9 projekata je odabrano za
finansiranje.Na području općine Zenica
ukupno je izdvojeno 1.412.120,00 KM,
od
čega
je:
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Projekat
Projekat
JP 2010
Općina Zenica
Općina Zenica
UG "Samostalni odred
izviđača Zenica"
JP 2010
JP "VIK" Zenica
JP 2010
JP "VIK" Zenica
JP 2011
Nov.izd. privr.društ.“Naša
riječ“ doo Zenica
Odlukom UO
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Podizanje ekološke svijesti članstva kroz radne aktiv.
u 2010
Kanaliz. mreža ul. Josipovića put, Hamida; 9 maj u
Zenici
Izada i revizija GP nastavka izgradnje fekalnog
kolektora
56.560,00
56.560,00
Časopis ZE-DO EKO
20.000,00
Podizanje nivoa eko svijesti o zbrinjavanju otpada
10.000,00
„Izgradnja kanalizacione mreže ul. Josipovića put,
Hamida i 9.maj u Zenici
„Izgradnja objekta pumpne stanice na laguni broj 2prepumpavanje ocjedne vode iz laguna na
odlagalište“
5.000,00
10.000,00
20.000,00
JP 2010
JP "VIK" Zenica
100.000,00
JP 2011
Region. dep. „Moščanica“
d.o.o. Zenica
JP 2011
Ministarstvo prostornog
uređenja, prometa i
Projekat zbrinjavanja infektivnog otpada iz
komunikacija i zaštite okoline zdravstvene djelatnosti
ZDK
JP 2012-I
JU Univrzitet u Zenici,
Mašinski fakultet u Zenici
2nd International "Symposium on Environmental
and Material Flow Menagement"- EMFM 2012.
4.000,00
JP 2012-I
JU Univrzitet u Zenici,
Mašinski fakultet u Zenici
Istraživanje prinosa bioplina u procesu anaerobne
digestije čvrstog otpada iz klaonica
10.000,00
20.000,00
1.100.000,00
OPĆINA ZAVIDOVIĆI
Sa područja općine Zavidovići po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 13
aplikacija, 11 je zadovoljilo formalnopravne uslove, 8 je zadovoljilo stručnu
Projekat
Općina Zavidovići
JP 2010
JKP Radnik Zavidovići
analizu a 1 projekat je odabran za
finansiranje.Na
području
općine
Zavidovići
ukupno
je
izdvojeno
96.741,60 KM, i to:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Stud. Uticaja na okoliš i projek. Zamj. Azbest.cement. cijevi
33.936,00
62.805,60
OPĆINA TEŠANJ
Sa područja općine Tešanj po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 7
aplikacija, 6 je zadovoljilo formalnopravne uslove, 5 je zadovoljilo stručnu
analizu a 2 projekta su odabrana za
finansiranje.Na području općine Tešanj
ukupno je izdvojeno 255.108,00 KM, od
čega je:
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Projekat
Općina Tešanj
JP 2010
Općina Tešanj
JP 2010
Tešanjska vrela d.o.o
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Odvod. i prećišč. otpadnih voda na području Općine
Tešanj
Zašt. izvorišta i sanit. zone na lokalitetu Cerik
31.108,00
200.000,00
24.000,00
OPĆINA ŽEPČE
Sa područja općine Žepče po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 6
aplikacija, 4 su zadovoljile formalnopravne uslove, 3 su zadovoljile stručnu
analizu a 1 projekta je odabran za
finansiranje. Na području općine Žepče
ukupno je izdvojeno 156.560,00 KM, i to:
Projekat
Općina Žepče
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
JP 2011
Općina Žepče
„Rješavanje prolema u vodsnadbjevanju naselha
MZ Lug Brankovići i MZ Donja Ozimica“
56.560,00
100.000,00
OPĆINA MAGLAJ
Sa područja općine Maglaj po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 8
aplikacija, 7 je zadovoljilo formalnopravne uslove, 6 je zadovoljilo stručnu
JP 2010
Općina Maglaj
JP 2010
Natron-Hayat d.o.o.
JP 2011
Natron-Hayat d.o.o.
analizu a 3 projekta su odabrana za
finansiranje. Na području općine Maglaj
ukupno je izdvojeno 330.000,00 KM, od
čega je:
Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Misurići
Odvođenje i konačno zbrinjavanje mulja iz
postrojenja
„ Odvođenje i konačno zbrinjavanje mulja koje
nastaje na postrojenju za pripremu tehnološke
vode, Natron Hayat d.o.o.“
200.000,00
30.000,00
100.000,00
OPĆINA USORA
Sa područja općine Usora po svim
javnim pozivima ukupno je pristigla 1
aplikacija, koja je zadovoljila formalnopravne uslove i stručnu analizu i
Općina Usora
JP 2011
odabrana je za finansiranje. Na području
općine Usora ukupno je izdvojeno
40.000,00 KM.
„Kanalizacija Žabljak, općina Usora“
40.000,00
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA BREZA
Sa područja općine Breza po svim
javnim pozivima ukupno su pristigle 3
aplikacija, 1 je zadovoljio formalnopravne uslove, 1 je zadovoljio stručnu
JP 2011
JP“ Komunalno“ d.o.o. Breza
analizu te je odabran za finansiranje. Na
području općine Breza ukupno je
izdvojeno 50.000,00 KM.
„Prijedlog rekonstrukcije vodovodne mreže, centar
grada Breze“
50.000,00
OPĆINA VAREŠ
Sa područja općine Vareš po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 5
aplikacija, 3 su zadovoljile formalnopravne uslove, 2 su zadovoljile stručnu
JP 2012-I
Fondacija za obnovu i razvoj
regije Vareš
JP 2010
analizu a 2 projekta su odabrana za
finansiranje. Na području općine Vareš
ukupno je izdvojeno 80.000,00 KM, i to:
Izrada programa i nastavak sanacije divljih
odlagališta krutog otpada na području općine Vareš
10.000,00
Plan sanacije Površinskog kopa Smreka Vareš
70.000,00
OPĆINA OLOVO
Sa područja općine Olovo po svim
javnim pozivima ukupno su pristigle 4
aplikacija, 1 je zadovoljila formalnopravne uslove i stručnu analizu te je
JP 2012-I
UG Nova vizija, Olovo
odabrana za finansiranje. Na području
općine Olovo ukupno je izdvojeno
4.000,00 KM i to:
Eko akcija- pozitivna reakcija
4.000,00
OPĆINA DOBOJ JUG
Sa područja općine Doboj Jug po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 8
aplikacija, 5 je zadovoljilo formalnopravne uslove, 4 su zadovoljile stručnu
Projekat
Općina Doboj Jug
JP 2010
Općina Doboj Jug
JP 2011
Općina Doboj Jug
analizu a 2 projekta su odabrana za
finansiranje. Na području općine Doboj
Jug ukupno je izdvojeno 176.866,00 KM
i to:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Izgradnja kanala za prihvat i evakuaciju unutrašnjih
voda
„Izrada i revizija gl.izvedbenog projekta za uređaj za
prečistavanje otpadnih voda u općini Doboj Jug“
26.866,00
70.400,00
80.000,00
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
4.3.
a.
MJERE ZA POBOLJŠANJE SARADNJE
Za ovaj kanton vrijede opći prijedlozi dati za sve kantone koji se nalaze
na kraju ovoga izvještaja.
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
5. BOSANSKO - PODRINJSKI
KANTON
UVOD
Služba za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata provela je analizu
statističkih podataka po provedenim javnim pozivima (JP2010, JP2011. i JP2012-I),
Projektu čišćenja obala vodotoka u FBiH, te odobrenim sredstvima po odlukama
Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
U daljem tekstu napisan je izvještaj za općine iz Bosansko - podrinjskog kantona, koji
uključuje analizu pristiglih aplikacija, proces evaluacije i odabir projekata po provedenim
javnim pozivima, kao i konačnu raspodjelu sredstava uključujući i Projekat čišćenja
obala vodotoka u FBiH, te ostala finansijska sredstva izdvojena po odlukama Upravnog
odbora Fonda.
BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON
Sa područja Bosansko - podrinjskog
kantona pristiglo je ukupno 17 prijava po
svim javnim pozivima ( JP 2010, JP
2011. i JP 2012-I) od kojih je 11
zadovoljilo formalno – pravnu analizu.
Od toga je stručnu analizu zadovoljilo 8
prijava, a prijedlogom Direktora Fonda i
odlukom Upravnog odbora Fonda
odobreno je 5 projekta za finansiranje.
Pored navedenih projekata finansiran je i
1 projekat po odluci Upravnog odbora
Fonda, kao i 2 projekta iz Projekta
čišćenja obala vodotoka u FBiH
(grafikon br.1).
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br.1 Zbirni pregled uspješnosti apliciranih projekata u BPK, po javnim pozivima JP2010; JP2011;
JP2012-I, Projektu čišćenja obala vodotoka u FBiH (2010) i ostalim projektima po odluci Upravnog odbora
Fonda
5.1. ANALIZA PRIJAVA PO OPĆINAMA
Analiza prijava po općinamaobuhvata
analizu svih aplikanata koji su se javljali
na javne pozive (JP 2010, JP2011,
JP2012-I) Fonda za zaštitu okoliša bez
obzira na tip korisnika kojem pripadaju.
U daljem tekstu analizirane su prijave po
općinama iz Bosansko – podrinjskog
kantona
za
svaki
javni
poziv
pojedinačno, kao i zbirno za tri javna
poziva (JP 2010, JP2011. i JP2012-I).
Napomena: Procenat prijava/aplikacija
koje su zadovoljile formalno – pravne
kriterije računa se od ukupnog broja
pristiglih prijava u Fond.
Procenat prijava/aplikacija koje su
zadovoljile stručne kriterije računa se od
ukupnog broja prijava koje su zadovoljile
formalno – pravne kriterije, odnosno od
broja prijava koje su bile predmet
stručne analize.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br.2 Javni poziv 2010
Iz grafikona br. 2 može se vidjeti:
Općina Foča - Ustikolina je imala jako dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 100% kao i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je također
iznosila 100%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Općina Goražde je imala lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi. Od 2 pristigle
prijave iz ove općine niti jedna prijava nije zadovoljila formalno – pravne uslove tako da
je prolaznost ovih uslova bila 0% pa samim tim nije bila predmet stručne analize te ni
jedan projekat iz ove općine nije mogao biti finansiran.
Općina Pale – Prača je kao i općina Goražde imala lošu prolaznost formalno – pravnih
uslova. Iz ove općine je pristigla samo jedna prijava koja nije zadovoljila formalno –
pravne uslove pa je taj procenat iznosio 0% pa samim tim nije bila predmet stručne
analize te ni jedan projekat iz ove općine nije mogao biti finansiran.
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnih uslova prijava iz BPK po JP 2010. je
bila statistički relativno loša. Od 5 pristiglih prijava 2 ili40% prijava je zadovoljilo uslove
propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila statistički dobra. Od 2 pristigle aplikacijena
stručnu analizu iz BPK 2 ili 100% je zadovoljilo stručne kriterije.
Ukupno iz Bosansko – podrinjskog kantona 2 općine (Goražde i Pale – Prača) nisu bile
finansirane kroz ovaj Javni poziv.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br.3 Javni poziv 2011
Iz grafikona br. 3 može se vidjeti:
Općina Foča - Ustikolinaimala je jako dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 100% kao i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je također
iznosila 100%, ali taj projekat nije odobren za finansiranje po ovom Javnom pozivu.
Općina Goraždeje imala jako dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 100% i nešto lošiju prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 80%. Odlukom
Upravnog odbora Fonda 2 projekta su odobrena za finansiranje.
Općina Pale - Pračaje imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 66,66% i nešto lošiju prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila
50%.Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnih uslova prijava iz BPK po JP 2011. je
bila statistički dobra. Od 9 pristiglih prijava8 ili 88,88% prijava je zadovoljilo uslove
propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila nešto lošija. Od 8 pristiglihaplikacijaiz BPK na
stručnu analizu 6 ili 75% je zadovoljilo stručne kriterije.
Ukupno iz Bosansko – podrinjskog kantona1 općina(Foča - Ustikolina) nije bila
finansirana kroz ovaj Javni poziv.
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br. 4 Javni poziv 2012-I
Iz grafikona br. 4 može se vidjeti:
Općina Foča - Ustikolina je imala lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi.
Pristigla prijava iz ove općine nije zadovoljila formalno – pravne uslove tako da je
prolaznost ovih uslova bila 0% pa samim tim nije bila predmet stručne analize te ni jedan
projekat iz ove općine nije mogao biti finansiran.
Općina Goražde je imala lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi. Pristigla prijava
iz ove općine nije zadovoljila formalno – pravne uslove niti stručne uslove tako da je
prolaznost bila 0%, te ni jedan projekat koji je pristigao iz općine Goražde nije odobren.
Do odstupanja je došlo zato što je aplikant (Centar za okolišno održivi razvoj
COOR) iz Sarajeva i kao takvog smo ga evidentirali i obradili u sklopu KS. A
realizira se u općini Goražde.
Općina Pale – Pračaimala je jako dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 100% i lošu prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 0% te ni jedan projekat
iz ove općine nije mogao biti finansiran.
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnih uslova prijava iz BPK po JP 2012. je
bila statistički loša. Od 3 pristigleprijave1 ili 33,33% prijava je zadovoljila uslove
propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni također je bila loša. Jedna aplikacija je pristigla na
stručnu analizu, ali nije zadovoljila kriterije pa ni jedan projekat nije mogao biti finansiran.
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Ukupno iz Bosansko – podrinjskog kantona 2 općine (Foča– Ustikolina i Pale - Prača)
nisu bile finansirane kroz ovaj Javni poziv.
Grafikon br. 5 Javni pozivi 2010; 2011; 2012-I
Iz grafikona br. 5 može se vidjeti analiza prijava po općinama iz Bosansko - podrinjskog
kantona zbirno za tri javna poziva:
Općina Foča - Ustikolina imala je realtivno dobru prolaznost na formalno – pravnoj
analizi koja je iznosila 75% kao i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila
100%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Općina Goraždeje imala relativno lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 62,5% i nešto bolju prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 80%. Odlukom
Upravnog odbora Fonda 3 projekta su odobrena za finansiranje.
Općina Pale - Pračaje imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 60% i nešto lošiju prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 33,33%.
Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnih uslova prijava iz BPK po JP2010;
JP2011; JP2012. je bila statistički realtivno dobra. Od 17 pristiglih prijava11 ili 64,71%
prijava je zadovoljilo uslove propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila nešto lošija. Od 11 pristiglih aplikacija iz BPK na
stručnu analizu 8 ili 72,72% je zadovoljilo stručne kriterije.
Iz Bosansko – podrinjskog kantonasve općine su bile finansirane kroz jedan od
pomenuta tri javna poziva (JP2010; JP2011; JP2012).
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
ZAKLJUČAK
Gledajući u cjelini prolaznost formalno –
pravnih uslova prijava iz BPK po
JP2010; JP2011; JP2012. je bila
statistički relativno dobra (64,71%). U
2010. godini ispunjenost formalno –
pravnih uslova je iznosila 40% dok se u
u 2011. godini vidi poboljšanje u
zadovoljavanju
ovih
uslova
sa
procentom od 88%. Međutim u 2012
godini taj procenat je bio najniži i iznosio
je 33,33% što predstavlja značajan pad
u odnosu na 2010. i 2011. godinu.
Prolaznost aplikacija na stručnoj procjeni
iz BPK po JP2010; JP2011; JP2012. je
bila nešto bolja (72,72%). Međutim
primjetan je pad u zadovoljavanju
stručnih uslova konkursa iz godine u
godinu. U 2010. godini ispunjenost
stručnih uslova je iznosila 100%, u 2011.
godini 75%, a u 2012. godini 0%.
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA IZ BOSANSKO –
PODRINJSKOG KANTONA
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA PO JAVNIM POZIVIMA ( JP 2010, JP 2011 i
JP 2012-I)
Nije zadovoljilo
Zadovoljilo formalno Aplikanti
Ukupan broj prijava
formalno - pravne
pravne uslove
uslove
Općine
6
2
4
Drugi nivo vlasti
0
0
0
Javne ustanove
1
1
0
Javna preduzeća
3
1
2
Nevladine
organizacije
3
1
2
Privredna društva
4
1
3
Fizička lica
0
0
0
Ostali
0
0
0
Tabela br.1
U tabeli br. 1 prikazan je broj aplikanata
razvrstanih po tipu korisnika i njihova
uspješnost u ispunjavanju formalno pravnih uslova. Primjetno je da
nevladine organizacije i privredna
društva prednjače u ispunjavanju
formalno- pravnih uslova, dok javne
ustanove imaju najlošiju prolaznost
(100% nije zadovoljilo formalno – pravne
uslove).
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
5.2. BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON
ODOBRENA FINANSIJSKA SREDSTVA PO OPĆINAMA
Fond za zaštitu okoliša Federacije
Bosne i Hercegovine ukupno je
financirao 5 projekata kroz tri javna
poziva te 2 projekta iz Pojekta čišćenja
obala vodotoka u Federaciji BiH na
području
Bosansko-podrinjskog
kantona.
Uključujući
interventna
sredstva po Odluci UO-a ukupno za
BPK izdvojeno je 875.872,00 KM.
OPĆINA GORAŽDE
Sa područja općine Goražde po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 8
aplikacija, 5 je zadovoljilo formalnopravne uslove, 4 je zadovoljilo stručnu
Projekat
Odlukom UO
Općina Goražde
Općina Goražde
JP 2011
Pobjeda Rudet d.o.o.
JP 2011
Unis „Ginex“ d.d. Goražde
JP 2012
COOR Sarajevo
analizu a 3 projekta su odabrana za
finansiranje.
Na
području
općine
Goražde
ukupno
je
izdvojeno
547.592,00 KM, od čega je:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Sanacija šteta prouzrokovanih poplavom
Rekonstrukcija i modernizacija postrojenja za
obradu tehnoloških otpadnih voda - objekta 121
Glavni projekat za postrojenje za primarni
proces pročišćavanja
Eko škola Goražde- Obrazovanje za okolišno
održivi razvoj
OPĆINA PALE- PRAČA
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
39.592,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00
8.000,00
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Sa područja općine Pale-Prača po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 5
aplikacija, 3 su zadovoljile formalnopravne uslove, 1 je zadovoljio stručnu
Projekat
JP 2011
Općina Pale-Prača
Općina Pale-Prača
analizu a 1 projekat je odabran za
finansiranje. Na području općine PalePrača ukupno je izdvojeno 128.280,00
KM, od čega je:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
28.280,00
Čišćenje i uređenje vodotoka, te zaštite flore i faune
100.000,00
u općini Pale- Prača
OPĆINA USTIKOLINA
Sa područja općine Foča- Ustikolina po
svim javnim pozivima ukupno je pristiglo
4 aplikacije, 3 su zadovoljile formalnopravne uslove, 3 su zadovoljile stručnu
JP 2010
Općina Foča-Ustikolina
analizu a 1 projekat je odabran za
finansiranje. Na području općine FočaUstikolina
ukupno
je
izdvojeno
200.000,00 KM i to:
Vodosnadbijevanje MZ Cvilin, općina Ustikolina
200.000,00
5.3. MJERE ZA POBOLJŠANJE SARADNJE
a.
Obuhvaćene su zajedničkim mjerama koje se odnose na edukaciju
usklađenu sa problematikom kantona.
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
6. SREDNJOBOSANSKI KANTON
UVOD
Služba za finansijsku podršku i praćenje
realizacije projekata provela je analizu
statističkih podataka po provedenim
javnim pozivima (JP2010, JP2011 i
JP2012-I), Projektu čišćenja obala
vodotoka u FBiH, te odobrenim
sredstvima po odlukama Upravnog
odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
U daljem tekstu napisan je izvještaj za
općine iz Srednje –Bosanskog kantona,
koji uključuje analizu pristiglih aplikacija,
proces evaluacije i odabir projekata po
provedenim javnim pozivima, kao i
konačnu
raspodjelu
sredstava
uključujući i Projekat čišćenja obala
vodotoka u FBiH, te ostala finansijska
sredstva
izdvojena
po
odlukama
Upravnog odbora Fonda. U ovaj kanton
su otišla sredstva iz Projekta “Pliva i
Trebižat”.
SREDNJOBOSANSKI KANTON
Sa područja Srednje – bosanskog
kantona pristiglo je ukupno 76 prijava po
svim javnim pozivima ( JP 2010, JP
2011 i JP 2012-I) od kojih je 50 prijava
zadovoljilo formalno – pravnu analizu.
Od toga je stručnu analizu zadovoljilo 33
prijave, a prijedlogom Direktora Fonda i
odlukom Upravnog odbora Fonda
odobreno je 21 projekat. Pored
navedenih projekata finansiran je i 1
projekat po odluci Upravnog odbora
Fonda, 6 projekata iz Projekta čišćenja
obala vodotoka u FBiH i 1 projekat iz
Projekta Pliva i Trebižat. (grafikon br.1).
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
1
Grafikon br.1 Zbirni pregled uspješnosti apliciranih projekata u SBK po javnim pozivima JP2010; JP2011;
JP2012-I, Projektu čišćenja obala vodotoka u FBiH (2010) i ostalim projektima po odluci Upravnog odbora
Fonda
1
* Projekat Pliva i Trebižat
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
6.1. ANALIZA PRIJAVA PO OPĆINAMA
Analiza prijava po općinamaobuhvata
analizu svih aplikanata koji su se javljali
na javne pozive (JP 2010, JP2011,
JP2012-I) Fonda za zaštitu okoliša bez
obzira na tip korisnika kojem pripadaju.
U daljem tekstu analizirane su prijave po
općinama iz Srednjobosanskog kantona
za svaki javni poziv pojedinačno, kao i
zbirno za tri javna poziva (JP 2010,
JP2011. i JP2012-I).
Napomena: Procenat prijava/aplikacija
koje su zadovoljile formalno – pravne
kriterije računa se od ukupnog broja
pristiglih prijava u Fond.
Procenat prijava/aplikacija koje su
zadovoljile stručne kriterije računa se od
ukupnog broja prijava koje su zadovoljile
formalno – pravne kriterije, odnosno od
broja prijava koje su bile predmet
stručne analize.
Grafikon br.2 JP 2010
Iz grafikona br. 2 može se vidjeti da iz općina Donji Vakuf i Kiseljak nije bilo prijavana
Javni poziv 2010., dok aplikacije iz općina Busovača, Jajce, Kreševo, Novi Travnik i
Vitez nisu zadovoljavale formalno pravne uslove. Kroz ovaj javni poziv odabrajeno je za
finansiranje 4 projekta iz 4 općine. Općenito, bio je loš odziv na ovaj Javni poziv 2010.
kao i loša pripremljenost. 65 % aplikacija nije zadovoljilo formalno – pravne uslova, a
sve pristigle aplikacije na stručnu ocjenu ocjenjenje su pozitivno (100 % prolaznost
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
stručne ocjene). Iz ovog kantona,doslo je malo prijava, što u konačnici daje i mali broj
odabranih.
Grafikon br.3 JP2011
Iz grafikona br.3 vidljivo je da je općina Donji Vakuf jedina općina iz koje nije pristigla
niti jedna prijava te je uočljiv napredak u broju pristiglih aplikacija i zadovoljavanju
formalno-pravnih uslova. Na Javnom pozivu 2011. primjetna je bolja pripremljenost
aplikacija te u ovoj godini 14% prijava nije ispunilo uslove propisane javnim pozivom,
što je za 51 % veća prolaznost prijava u odnosu na prethodni Javni poziv ( JP 2010.).
Malo je lošija prolaznost na stručnoj analizi za razliku od predhodnog janog poziva, 69 %
aplikacija koje su došle na stručnu analizu su i zadovoljile.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br.4 JP 2012-I
Grafikon br. 4 : U ovom javnom pozivu nije bilo aplikacija iz općina Dobretići i Gornji
Vakuf – Uskoplje , dok se po prvi put odazvala općina Donji Vakuf sa jednon aplikacijom
koja nije zadovoljila formalno – pravne uslove. 33% aplikacija nije zadovoljilo formalnopravne uslove, što je malo lošija prolaznost u odnosu na Javni poziv 2011. Primjetan je i
pad u pristiglim aplikacijama u odnosu na predhodni Javni poziv ( JP 2011). Imajući u
vidu da je JP 2012-I bio namjenjen nevladinim organizacijama, naučnim institucijama i
visokoškolskim ustanovama te je izdvojeno puno manje sredstava, nije realno praviti
usporedbu sa prethodnim javnim pozivom.
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br.5 JP 2010; JP 2011; JP 2012-I
Promatrajući zbirno sva tri javna poziva može se konstatirati da je od ukupno 76
pristiglih prijava, 50 prijave ili 66 % zadovoljilo formalno- pravne uslove propisane
javnim pozivima. Nakon stručne analize, pozitivno je ocjenjeno 33 prijave, što je 66 % od
broja aplikacija koje su zadovoljile formalno- pravne uslove. Kroz sva tri javna poziva, na
području Srednje - bosanskog kantona odobreno je ukupno 21 projekat, što je 28 % od
ukupnog broja prijava ili 64% od broja prijava koje su zadovoljile stručne kriterije iz
ovoga kantona.
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA PO JAVNIM POZIVIMA ( JP 2010, JP 2011 i
JP 2012-I)
Nije zadovoljilo
Zadovoljilo formalno Aplikanti
Ukupan broj prijava
formalno - pravne
pravne uslove
uslove
Općine
31
9
22
Drugi nivo vlasti
0
0
0
Javne ustanove
3
2
1
Javna preduzeća
6
0
6
Nevladine
organizacije
20
7
13
Privredna društva
14
6
8
Fizička lica
0
0
0
Ostali
0
0
0
Tabela br.1
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
U tabeli br. 1 prikazan je broj aplikanata razvrstanih po tipu korisnika i njihova
uspješnost u ispunjavanju formalno – pravnih uslova. Primjetno je da javna preduzeća
imaju 100% prolaznost, a slijede ih općine sa prolaznošću od 71% dok najlošiju
prolaznost imajz javne ustanove sa prolaznošću od 33,33%.
6.2. SREDNJOBOSANSKI KANTON
IZDVOJENA FINANSIJSKA SREDSTVA PO OPĆINAMA
Fond za zaštitu okoliša Federacije
Bosne i Hercegovine ukupno je
financirao 20 projekta kroz tri javna
poziva,6 projekata iz Projekta čišćenja
obala vodotoka u Federaciji BiH, 1
projekat iz programa „Pliva i Trebižat“ i 1
projekat Odlukom Upravnog odbora
Fonda na području Srednjobosanskog
kantona. Ukupno za SBK izdvojeno je
1.801.138,93 KM.
OPĆINA TRAVNIK
Sa područja općine Travnik po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 13
aplikacija, 10 je zadovoljilo formalnopravne uslove, 4 su zadovoljile stručnu
Projekat
Općina Travnik
JP 2010
JP 2011
Općina Travnik
Općina Travnik
analizu a 2 projekta su odabrana za
finansiranje. Na području općine Travnik
ukupno je izdvojeno 171.764,00 KM, od
čega je:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Izrada PD za post. I tretman otp. Voda grad.
Područja
Izrada PD za zaštitu izvorišta Bašbunar
36.764,00
110.000,00
25.000,00
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA NOVI TRAVNIK
Sa područja općine Novi Travnik po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 5
aplikacija, 4 su zadovoljile formalno- pravne
uslove, 3su zadovoljile stručnu analizu i 3
JP 2011
JP 2011
JP 2012-I
projekta su odabrana za finansiranje. Na
području općine Novi Travnik ukupno je
izdvojeno 135.000,00 KM i to:
Općina Novi Travnik
Fekalna kanaliz. za naselja Pećine i Ruda
Izrada GP kanaliz. kolekt. i postr. za tretman
JP Vilenica-Vodovod d.o.o. N. Travnik
otpadnih voda u naseljima MZ Margetići, Vodovod,
Šenkovići
Udruga Baština, Novi Travnik Tise i munike u FBiH
100.000,00
30.000,00
5.000,00
OPĆINA VITEZ
Sa područja općine Vitez po svim javnim
pozivima ukupno je pristiglo 8 aplikacija,
4 su
zadovoljile formalno- pravne
uslove, 4 su zadovoljile stručnu analizu a
Projekat
JP 2011
Općina Vitez
Općina Vitez
JP 2011
Općina Vitez
2
projekta
su
odabrana
za
finansiranje.Na području općine Vitez
ukupno je izdvojeno 241.552,00 KM, i to:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Primarna kanalizaciona mreža za naselje Rijeka
Zaštita vodnog sliva rijeke Save kroz revitalizaciju i
zaštitu pritoka
41.552,00
150.000,00
50.000,00
OPĆINA BUSOVAČA
Sa područja općine Busovača po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 4
aplikacije, 2 su zadovoljile formalnopravne uslove, 2su zadovoljile stručnu
Projekat
JP 2011
JP 2011
Općina Busovača
Općina Busovača
JKP Komunalac d.o.o.
Busovača
analizu i 2 projekta su odabrana za
finansiranje.
Na
području
općine
Busovača
ukupno
je
izdvojeno
282.300,00 KM, od čega je:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Projekat zaštite izvorišta vode za piće sa vodozahvata
Topalovića i Duboki potok grad. vod. Opć. Busovača kroz
izgradnju kanaliz. mreže i kolekt. u naselju Pridolci
Uređenje i zaštita izvorišta Crni potok
32.300,00
200.000,00
50.000,00
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA KISELJAK
Sa područja općine Kiseljak po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 4
aplikacije, 2 su zadovoljile formalnopravne uslove, 2su zadovoljile stručnu
Projekat
Općina Kiseljak
JP 2011
Općina Kiseljak
JP 2011
JP Vodovod i kanalizacija
analizu i 2 projekta su odabrana za
finansiranje. Na području općine Kiseljak
ukupno je izdvojeno 186.764,00 KM, od
čega je:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Međuopćinski vodovodni sistem Fojnica-KiseljakVisoko / cjevovod r.Dubrava – r. Bilalovac-r.
Dubrava-r. Palež
Rekonst. post. cjev. Lepenica-Kiseljak na dionici
Draževići – Paleška ćuprija, vodov. sust. grada
Kiseljaka
36.764,00
100.000,00
50.000,00
OPĆINA KREŠEVO
Sa područja općine Kreševo po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 7
aplikacija, 4 su zadovoljile formalnopravne uslove, 4 su zadovoljile stručnu
JP 2012-I
Humanitarna udruga Eco
grupa, Kreševo
analizu a 1 projekat je odabran za
finansiranje.
Na
području
općine
Kreševo ukupno je izdvojeno 2.000,00
KM i to:
Uklanjanje divljih deponija otpada na području
općine kreševo u povodu Dana planete zemlje
2.000,00
OPĆINA FOJNICA
Sa područja općine Fojnica po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 9
aplikacija, 4 su zadovoljile formalnopravne uslove, 2 su zadovoljile stručnu
JP 2010
JP 2012-I
analizu a 2 projekta su odabrana za
finansiranje.Na području općine Fojnica
ukupno je izdvojeno 55.000,00 KM, i to:
JKP Šćona d.o.o.
Zaštita izvorišta
UG Planinarsko društvo
Vranica
Uklanjanje divljih deponija smećai preveniranje
nastanka istih na području prokoškog jezera, planina
Vranica, općina Fojnica
50.000,00
5.000,00
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA GORNJI VAKUF- USKOPLJE
Sa područja općine Gornji VakufUskoplje po svim javnim pozivima
ukupno je pristiglo 7 aplikacija, 5 je
zadovoljilo formalno- pravne uslove, 4 su
JP 2010
JP 2011
SARAJ COMERC d.o.o. G.
Vakuf-Uskoplje
Općina Gornji Vakuf Uskoplje
zadovoljile stručnu analizu a 2 projekta
su odabrana za finansiranje.Na području
općine Gornji Vakuf- Uskoplje ukupno je
izdvojeno 120.000,00 KM, od čega je:
Automatizacija otpadnih voda
Izgradnja vodovoda u naselju Duratbegović Dolac,
općina Gornji Vakuf-Uskoplje
50.000,00
70.000,00
OPĆINA BUGOJNO
Sa područja općine Bugojno po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 5
aplikacija, 4 su zadovoljile formalnopravne uslove, 3 su zadovoljile stručnu
JP 2012-I
Prijatelj prirode "Eko
element" Bugojno
analizu a 1 projekat je odabran za
finansiranje.Na području općine Bugojno
ukupno je izdvojeno 4.000,00 KM i to:
Zelena ostrva Bugojna
4.000,00
OPĆINA DONJI VAKUF
Sa područja općine Donji Vakuf po svim
javnim pozivima ukupno je pristigla 1
aplikacija, koja nije
zadovoljila
formalno- pravne uslove, tako da ni
Projekat
Općina Donji Vakuf
jedan projekat nije odabran za
finansiranje.Na području općine Donji
Vakuf ukupno je izdvojeno 57.163,00
KMi to:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
57.163,00
OPĆINA DOBRETIĆI
Sa područja općine Dobretići po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 5
aplikacija, 5 je zadovoljilo formalnopravne uslove, 4 su zadovoljile stručnu
JP 2010
JP 2011
Općina Dobretići
Općina Dobretići
analizu a 2 projekta su odabrana za
finansiranje.Na
području
općine
Dobretići
ukupno
je
izdvojeno
120.000,00 KM, od čega je:
Zaštita izvorišta općine Dobretići
Vodovod Suhi Vrh-Pavlovići-Brnjići-Dobretići
20.000,00
100.000,00
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA JAJCE
Sa područja općine Jajce po svim javnim
pozivima ukupno je pristiglo 8 aplikacija,
6 su
zadovoljile formalno- pravne
uslove, 2 su zadovoljile stručnu analizu a
Projekat
Pliva i Trebižat
Odlukom UO
Općina Jajce
Općina Jajce
Općina Jajce
JP 2011
JP2011
Općina Jajce
Općina Jajce
2
projekta
su
odabrana
za
finansiranje.Na području općine Jajce
ukupno je izdvojeno 429.294,62 KM, od
čega je:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Oblaganje obala Plive
Sanacija bučnice i desnog boka vodopada Pliva
Izrada PTD uređenja slapova na Plivskim jezerima
Izgradnja kanalizacije Baščeluci, Jajce
36.764,00
172.531,00
100.000,00
20.000,00
100.000,00
6.3. MJERE ZA POBOLJŠANJE SARADNJE
a.
Za ovaj kanton vrijede opći prijedlozi dati za sve kantone koji se nalaze
na kraju ovoga izvještaja.
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
7. HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI
KANTON
UVOD
Služba za finansijsku podršku i praćenje
realizacije projekata provela je analizu
statističkih podataka po provedenim
javnim pozivima (JP2010, JP2011 i
JP2012-I), Projektu čišćenja obala
vodotoka u FBiH, te odobrenim
sredstvima po odlukama Upravnog
odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
kantona, koji uključuje analizu pristiglih
aplikacija, proces evaluacije i odabir
projekata
po
provedenim
javnim
pozivima, kao i konačnu raspodjelu
sredstava uključujući i Projekat čišćenja
obala vodotoka u FBiH, te ostala
finansijska sredstva izdvojena po
odlukama Upravnog odbora Fonda.
U daljem tekstu napisan je izvještaj za
općine iz Hercegivačko - neretvanskog
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON
Sa
područja
Hercegovačko
–
neretvanskog kantona pristiglo je
ukupno 98 aplikacija po svim javnim
pozivima ( JP 2010, JP 2011 i JP 2012-I)
od kojih je 62 zadovoljilo formalno –
pravnu analizu. Od toga je stručnu
analizu zadovoljilo
48 prijava, a
prijedlogom Direktora Fonda i odlukom
Upravnog odbora Fonda odobreno je 26
projekata. Pored navedenih projekata
finansirano je i 6 projekata po odluci
Upravnog odbora Fonda, kao i 5
projekata iz Projekta čišćenja obala
vodotoka u FBiH (grafikon br.1).
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br.1 Zbirni pregled uspješnosti apliciranih projekata HNK, po javnim pozivima JP2010; JP2011;
JP2012-I, Projektu čišćenja obala vodotoka u FBiH (2010) i ostalim projektima po odluci Upravnog odbora
Fonda
7.1. ANALIZA PRIJAVA PO OPĆINAMA
Grafikon br.2 JP 2010
Iz grafikona br. 2 može se vidjeti da iz općina Čitluk, Prozor – Rama i Ravno nije bilo
prijavana Javni poziv 2010., dok aplikacije iz općina Čapljina, Jablanica i Neum nisu
zadovoljavale formalno pravne uslove, tako da šest od ukupno devet
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
općina iz ovoga kantona nije bilo finansirano kroz ovaj javni poziv. Općenito, na Javnom
pozivu 2010., bila je vrlo loša prolaznost formalno – pravnih uslova aplikacija iz HNK,
odnosno 81 % aplikacija nije zadovoljilo uslove propisane javnim pozivom.
Grafikon br.3 JP 2011
Iz grafikona br.3 vidljivo je da je općina Jablanica jedina općina iz koje nije pristigla niti
jedna prijava te je uočljiv napredak u zadovoljavanju formalno-pravnih uslova. Na
Javnom pozivu 2011. primjetna je bolja pripremljenost aplikacija te u ovoj godini 21 %
prijava nije ispunilo uslove propisane javnim pozivom, što je za 60 % veća prolaznost
prijava
u
odnosu
na
prethodni
javni
poziv
(
JP
2010.).
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br.4 JP 2012-I
Grafikon br. 4 : U ovom javnom pozivu 27% aplikacija nije zadovoljilo formalno- pravne
uslove, što je malo lošija prolaznost u odnosu na Javni poziv 2011. Imajući u vidu da je
JP 2012-I bio namjenjen nevladinim organizacijama, naučnim institucijama i
visokoškolskim ustanovama te je izdvojeno puno manje sredstava, nije realno praviti
usporedbu sa prethodnim javnim pozivom.
Grafikon br.5 JP 2010; JP2011; JP2012-I
Grafikon br. 5: Promatrajući zbirno sva tri javna poziva može se konstatirati da je od ukupno 98
pristiglih prijava 62 prijave ili 63 % zadovoljilo formalno- pravne uslove propisane javnim
pozivima. Nakon stručne analize, pozitivno je ocjenjeno 48 prijava, što je 77 % od broja
aplikacija koje su zadovoljile formalno- pravne uslove. Kroz sva tri javna poziva, na području
Hercegovačko-neretvanskog kantona odobreno je ukupno 26 projekata, što je 26 % od ukupnog
broja prijava ili 54 % od broja prijava koje su zadovoljile stručne kriterije iz ovoga kantona.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA IZ BOSANSKO –
PODRINJSKOG KANTONA
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA PO JAVNIM POZIVIMA ( JP 2010, JP 2011 I
JP 2012-I)
Aplikanti
Općine
Drugi nivo vlasti
Javne ustanove
Javna preduzeća
Nevladine organizacije
Privredna društva
Fizička lica
Ostali
Ukupan broj
prijava
Nije zadovoljilo
formalno- pravne
uslove
Zadovoljilo formalnopravne uslove
17
0
21
3
39
14
4
1
12
0
5
2
15
4
2
1
5
0
16
1
24
10
2
0
Tabela br.1
U tabeli br. 1 prikazan je broj aplikanata
razvrstanih po tipu korisnika i njihova
uspješnost u ispunjavanju formalno –
pravnih uslova. Primjetno je da udruge,
javne ustanove i privredna društva
prednjače u ispunjavanju formalno- pravnih
uvjeta, dok općine imaju najlošiju prolaznost
( 70% od ukupnog broja nije zadovoljilo
formalno- pravne uslove).
7.2. HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON
IZDVOJENA FINANSIJSKA SREDSTVA PO OPĆINAMA
Fond za zaštitu okoliša Federacije
Bosne i Hercegovine ukupno je
financirao 26 projekata kroz tri javna
poziva, 6 projekata po Odluci Upravnog
odbora Fonda te 5 projekata iz Pojekta
čišćenja obala vodotoka u Federaciji BiH
na
području
Hercegovačkoneretvanskog kantona. Uključujući i
interventna sredstva, ukupno za HNK
izdvojeno je 2.638.384,00 KM.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA ČAPLJINA
Sa područja općine Čapljina po svim javnim pozivima ukupno je pristiglo 12 aplikacija, 7
je zadovoljilo formalno- pravne uslove, 6 je zadovoljilo stručnu analizu a 3 projekta su
odabrana za finansiranje. Na području općine Čapljina ukupno je izdvojeno 317.866,00
KM, od čega je:
Projekat
Odlukom UO
JP 2011
JP 2012
JP 2012
Općina Čapljina
Općina Čapljina
Općina Čapljina
Eko udruga " Lijepa naša"
Eko udruga " Lijepa naša"
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Sanacija okoliša Park prirode Hutovo Blato
Izgradnja kanalizacionog sustava Dretelj
Izdavanje ekološkog časopisa Eko Hercegovina
Projekat rijeka
26.866,00
80.000,00
200.000,00
6.000,00
5.000,00
OPĆINA STOLAC
Sa područja općine Stolac po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 9
aplikacija, 4 su zadovoljile formalnopravne uslove, 4 su zadovoljile stručnu
Projekat
analizu a 3 projekta su odabrana za
finansiranje. Na području općine Stolac
ukupno je izdvojeno 387.146,00 KM, od
čega je:
JP 2010
Općina Stolac
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Udruga korisnika vodovoda Izgradnja vodoopskrbnog sistema HodovoHodovo Stolac
Rotimlja
Odlukom UO
Udruga Hercegovački stap
JP 2011
JP 2012
Lokva za vodu
Izgradnja IT dokumentacije dogradnje
Općina Stolac
vodoopskrbnog sustava
Udruga korisnika vodovoda Izgradnja vodoopskrbnog sistema HodovoHodovo Stolac
Rotimlja
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
55.146,00
150.000,00
2.000,00
150.000,00
30.000,00
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA JABLANICA
Sa područja općine Jablanica po svim
javnim pozivima ukupno su pristigle 2
aplikacije, ni jedna nije
zadovoljila
formalno- pravne uslove,tako da ni jedna
nije bila predmet stručne analize. Općina
Jablanica
je
jedina
općina
u
Hercegovačko- neretvanskom kantonu u
kojoj nisu izdvojena sredstva od strane
Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.
GRAD MOSTAR
Sa područja Grada Mostara po svim javnim pozivima ukupno je pristiglo 52 aplikacije, 40
je zadovoljilo formalno- pravne uslove, 28 je zadovoljilo stručnu analizu a 15 projekta su
odabrana za finansiranje.
Na području Grada Mostara ukupno je izdvojeno 847.118, 00 KM, od čega je:
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Projekat
39.592,00
JP 2010
Grad Mostar
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Agromediteranski fakultet Zaštita zemljišta od vodene erozije
Mostar
zasijavanjem zasada
JP 2011
Agromediteranski fakultet Mostar
Zaštita voda sadnjom ambijetalnih biljnih vrsta
70.000,00
JP 2011
JP 2011
Odlukom UO
Odlukom UO
JP 2012
JP 2012
JP 2012
JP 2012
JP 2012
JP 2012
JP 2012
JP 2012
JP 2012
JP 2012
JP 2012
Agronomski i prehrambeno
– tehnološki fakultet
Kontrola utjecaja poljoprivrede na kvalitetu tla i
Sveučilišta u Mostaru
podzemnih voda
Grad Mostar
Zaštita izvorišta rijeke Bune
Štampanje zbornika- Međunarodni kolokvij o
FMOIT- Fabeco d.o.o.
bioraznolikosti
Ribnjaci HNK
Sanacija štete na ribnjacima na području HNK
Fakultet prirodoslovnomatematičkih i dogojnih
Znanstveno stručna konferencija s
znanosti Sveučilišta u
međunarodnim sudjelovanjem " Zaštita voda u
Mostaru
kraškom području"
Fakultet prirodoslovnomatematičkih i dogojnih
znanosti Sveučilišta u
Izdavanje sveučilišnog udžbenika " Okoliš i
Mostaru
održivi razvoj"
Agronomski i prehrambeno
– tehnološki fakultet
Sveučilišta u Mostaru
UG Ski centar Ruište,
Mostar
Građevinski fakultet
Sveučilišta u Mostaru
Agromediteranski fakultet
Mostar
Anita Ivanković
Procjena stupnja trofije
Blidinjskog jezera
temeljem fizičko-hemijskih
i bioloških svojstava vode
Udruženje građana za
ljekovito bilje, voće, grožđe
i povrće, Mostar
Uruženje građana Sinovi
mahale, Mostar
Ekološko udruženje Flora,
Mostar
Prezervacija i proučavanje agrobioraznolikosti u
vinovoj lozi
Revitalizacija munika na području Rujišta
Analiza iskorištavanja vodenih resursa u svrhu
opskrbe
Utvrđivanje kontaminacije tla teškim metalima i
mjere zaštite
Blidinjsko jezero - osvrt na eutrofikaciju
Procjena stupnja trofije Blidinjskog jezera
Zaštita i očuvanje zemljišta na brdu Hum
Sanacija eroziranog područja u interesu
očuvanja životne sredine
Revitalizacija autohtone biljne populacije na
padinama starog grada Blagaja
70.000,00
30.000,00
300.000,00
32.526,00
100.000,00
10.000
10.000,00
10.000,00
25.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
5.000,00
35.000,00
15.000,00
35.000,00
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA KONJIC
Sa područja općine Konjic po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 9
aplikacija, 4 su zadovoljile formalnopravne uslove, 4 su zadovoljile stručnu
Projekat
Odlukom UO
Općina Konjic
Općina Konjic
JP 2011
Općina Konjic
analizu a 1 projekat je odabran za
finansiranje.
Na području općine Konjic ukupno je
izdvojeno 246.662,00 KM, od čega je:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Čišćenje rijeke Bijele i potoka ispod deponije
Projekat upravljanja slivovima Neretve i
Trebišnjice
46.662,00
100.000,00
100.000,00
OPĆINA NEUM
Sa područja općine Neum po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 5
aplikacija, 3 su zadovoljile formalnopravne uslove, 2 su zadovoljile stručnu
Projekat
JP 2011
JP 2011
analizu a 2 projekta su odabrana za
finansiranje.
Na području općine Neum ukupno je
izdvojeno 489.592,00 KM, od čega je:
Općina Neum
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
JP Komunalno Neum d.o.o Izgradnja zdenca Z3 Blace- Neum
Mareco d.o.o.Neum
Glavni projekat za kolektore 3 i 4 u Neumu
39.592,00
100.000,00
350.000,00
OPĆINA ČITLUK
Sa područja općine Čitluk po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 2
aplikacija, 2 su zadovoljile formalnopravne uslove, 2 su zadovoljile stručnu
JP 2011
Općina Čitluk
analizu a 1 projekat je odabran za
finansiranje.
Na području općine Čitluk ukupno je
izdvojeno 100.000,00 KM:
Kanalizacijski sustav općine Čitluk- II faza
100.000,00
OPĆINA PROZOR- RAMA
Sa područja općine Prozor- Rama po
svim javnim pozivima ukupno je pristiglo
4 aplikacij, 2 su zadovoljile formalnopravne uslove, 1 jezadovoljila stručnu
JP 2011
Općina Prozor - Rama
analizu a 1 projekat je odabran za
finansiranje.
Na području općine Prozor- Rama
ukupno je izdvojeno 150.000,00 KM.
Sanacija kanalizacione mreže i izgradnja uređaja za prečišćavanje
150.000,00
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA RAVNO
Sa područja općine Ravno po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 3
aplikacije, 1 je zadovoljila formalnopravne uslove, 1 jezadovoljila stručnu
Odlukom UO
Općina Ravno
analizu a ni jedan projekat su odabrana
za finansiranje.
Na području općine Ravno izdvojena su
interventna sredstva u visini od
100.000,00 KM
Uklanjanje šteta prouzrokovanim poplavama
100.000,00
7.3. MJERE ZA POBOLJŠANJE SARADNJE
a. Obzirom da je sa područja općina Čitluk, Jablanica i Ravno evidentan veoma
mali broj aplikacija, a i one koje su pristigle nisu postigle zavidan uspjeh predlažu
se mjere iniciranja ili dostavljanja informacija o mogućnosti apliciranja na pozive
Fonda za zaštitu okoliša FBiH I edukacija o uspješnom načinu apliciranja.
b. Obzirom da je broj projekata koji se finansiraju prilično manji od broja apliciranih
predlaže se aplikanata sa ovog područja o uspješnoj pripremi aplikacija na javni
poziv.
c. Ostale mjere su obuhvaćene zajedničkim mjerama.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
8. ZAPADNOHERCEGOVAČKI
KANTON
UVOD
Služba za finansijsku podršku i praćenje
realizacije projekata provela je analizu
statističkih podataka po provedenim
javnim pozivima (JP2010, JP2011 i
JP2012-I), Projektu čišćenja obala
vodotoka u FBiH, te odobrenim
sredstvima po odlukama Upravnog
odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
aplikacija, proces evaluacije i odabir
projekata
po
provedenim
javnim
pozivima, kao i konačnu raspodjelu
sredstava uključujući Projekat čišćenja
obala vodotoka u FBiH, ostala
finansijska sredstva izdvojena po
odlukama Upravnog odbora Fonda, kao i
Projekat Trebižat.
U daljem tekstu napisan je izvještaj za
općine
iz
Zapadnohercegovačkog
kantona, koji uključuje analizu pristiglih
ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON
Sa područja Zapadnohercegovačkog
kantona pristiglo je ukupno 31 aplikacija
po svim javnim pozivima (JP 2010, JP
2011 i JP 2012-I) od kojih je 21
zadovoljilo formalno – pravnu analizu.
Od toga je stručnu analizu zadovoljilo
12 prijava, a prijedlogom Direktora
Fonda i odlukom Upravnog odbora
Fonda odobreno je 9projekata. Pored
navedenih projekata finansirano je i 3
projekata iz Projekta čišćenja obala
vodotoka u FBiH, 1 projekat po odluci
Upravnog odbora Fonda i 1 projekat iz
Projekta Trebižat (grafikon br.1).
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
2
Grafikon br.1 Zbirni pregled uspješnosti apliciranih projekata ZHK, po javnim pozivima JP2010; JP2011;
JP2012-I, Projektu čišćenja obala vodotoka u FBiH (2010) i ostalim projektima po odluci Upravnog odbora
Fonda
2
* Projekat Trebižat
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
8.1. ANALIZA PRIJAVA PO OPĆINAMA
Analiza prijava po općinama obuhvata
analizu svih aplikanata koji su se javljali
na javne pozive (JP 2010, JP2011,
JP2012-I) Fonda za zaštitu okoliša bez
obzira na tip korisnika kojem pripadaju.
U daljem tekstu analizirane su prijave po
općinama
iz
Zapadnohercegovački
kantona
za
svaki
javni
poziv
pojedinačno, kao i zbirno za tri javna
poziva (JP 2010, JP2011. i JP2012-I).
Napomena: Procenat prijava/aplikacija
koje su zadovoljile formalno – pravne
kriterije računa se od ukupnog broja
pristiglih prijava u Fond.
Procenat prijava/aplikacija koje su
zadovoljile stručne kriterije računa se od
ukupnog broja prijava koje su zadovoljile
formalno – pravne kriterije, odnosno od
broja prijava koje su bile predmet
stručne analize.
Grafikon br.2 JP 2010
Općina Grude - je imala jako dobru
prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 100% kao i jako dobru
prolaznost na stručnoj analizi koja je
također
iznosila
100%.
Odlukom
Upravnog odbora Fonda 2 projekata su
odobren za finansiranje.
Općina Posušje - je imala relativno lošu
prolaznost na formalno – pravnoj i
stručnoj analizi koja je iznosila 50%.
Odlukom Upravnog odbora Fonda ni
jedan projekat nije odobren za
finansiranje.
Iz općine Ljubuški nije bilo pristiglih
prijava na ovaj Javni poziv tako da nije
bilo finansiranih projekata iz ove općine.
Općina Široki Brijeg – je imala
relativno dobru prolaznost formalno –
pravnih uslova koja je iznosila 66,66% i
jako dobru prolaznost na stručnoj analizi
koja je iznosila 100%. Odlukom
Upravnog odbora Fonda odabrana su 2
projekta za finansiranje.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br.3 JP 2011
Iz grafikona br. 3može se vidjeti da su
pristizale prijave iz svih općina ovog
kantona na JP 2011. ali je broj prisglih
prijava mali ( ukupno 10 prijava na JP
2011. ).
Općina Grude – sve prijave pristigle iz
ove općine su bile dobru pripremljene.
Sve aplikacije su ispunile formalno –
pravne uslove propisane javnim pozivom
kao i stručne ktriterije ( 100 % prolaznost
po svim kriterijima JP 2010. ).
Općina Posušje– U ovoj općini je
prolaznost u ispunjavanju formalno –
pravnih i stručnih uslova dobra (100%).
Posebno treba istaći evidentan skok u
broju odobrenih projekata u odnosu na
broj pristiglih aplikacija. Do odstupanja
je došlo zato što je aplikant
(Udruženje za poduzetništvo I posao
LINK Mostar) iz Mostara i kao takvog
smo ga evidentirali i obradili u sklopu
HNK (općina Mostar). A realizira se u
općini Posušje.
Općina Ljubuški – ova općina je imala
lošu pripremljenost. Sve prijave koje su
pristigle iz ove općine nisu ispunile
formalno – pravne uslove propisane JP
2011.
Široki Brijeg–uspješnost ove aplikacije
iz općine je 50% u zadovoljavanju
formalno – pravnih uslova, a 0%
prolaznost u stručnoj ocjeni.
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br. 4 JP 2012-I
Iz grafikona br.4 vidljivo je da je su
pristigle aplikacije iz svih općina ovog
kantona na JP 2012-I. Na ovaj Javni
poziv je pristiglo najviše prijava iz ovog
kantona i imali su najbolju formalno –
pravnu pripremljenost.Imajući u vidu da
je JP 2012-I bio namjenjen nevladinim
organizacijama, naučnim institucijama i
visokoškolskim ustanovama te je
izdvojeno puno manje sredstava, nije
realno praviti usporedbu sa prethodnim
javnim pozivima.
Grafikon br.5 JP2010; JP2011; JP 2012-I
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Do razlike u općini Posušje je došlo
zato što je aplikant (Udruženje za
poduzetništvo I posao LINK Mostar) iz
Mostara i kao takvog smo ga
evidentirali i obradili u sklopu HNK
(općina Mostar). A realizira se u
općini Posušje.
Napomena:
U općini Ljubuški
finansirana su tri projekta: Projekat
Trebižat, projekat po odluci Upravnog
odbora i Projekat čišćenja obala
vodotoka u FBiH (2010).
Grafikon br. 5: Promatrajući zbirno sva
tri javna poziva može se konstatirati da
je ukupno pristigla 31 prijava, od toga je
21 prijava ili 68%zadovoljilo formalnopravne
uslove propisane javnim pozivima.
Nakon stručne analize, pozitivno je
ocjenjeno 12 prijava, što je 57 % od
broja aplikacija koje su zadovoljile
formalno- pravne uslove. Kroz sva tri
javna poziva, na području Zapadno –
hercegovačkog kantona odobreno je
ukupno 9 projekata, što je 29 % od
ukupnog broja prijava ili 75% % od broja
prijava koje su zadovoljile stručne
kriterije iz ovoga kantona.
ZAKLJUČAK
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnih uslova prijava iz ZHK po JP2010;
JP2011; JP2012. je bila statistički relativno dobra (67,74%). U 2010. godini ispunjenost
formalno – pravnih uslova je iznosila 70% dok se u u 2011. godini vidi pad u
zadovoljavanju ovih uslova sa procentom od 55,55%. Međutim u 2012 godini taj
procenat je bio najviši i iznosio je 75% što predstavlja malo poboljšnje u odnosu na
2010. a značajnije poboljšanje u odnosu na 2011. godinu.
Prolaznost aplikacija na stručnoj procjeni iz ZHK po JP2010; JP2011; JP2012. je bila
nešto lošija (57,14%). Međutim primjetan je pad u zadovoljavanju stručnih uslova
konkursa iz godine u godinu. U 2010. godini ispunjenost stručnih uslova je iznosila
85,71%, u 2011. godini 60%, a u 2012. godini 33,33%.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA IZ
ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA PO JAVNIM POZIVIMA ( JP 2010, JP 2011 I
JP 2012-I)
Aplikanti
Općine
Drugi nivo vlasti
Javne ustanove
Javna preduzeća
Nevladine organizacije
Privredna društva
Fizička lica
Ostali
Ukupan broj
prijava
Nije zadovoljilo
formalno- pravne
uslove
Zadovoljilo formalnopravne uslove
13
0
3
0
13
2
0
0
6
0
0
0
4
0
0
0
7
0
3
0
9
2
0
0
Tabela br.1
U tabeli br. 1 prikazan je broj aplikanata
razvrstanih po tipu korisnika i njihova
uspješnost u ispunjavanju formalno –
pravnih uslova. Primjetno je da javne
ustanove, privredna društva inevladine
organizacije imaju najbolju prolaznost. u
ispunjavanju formalno- pravnih uvjeta.
Najlošije su općine (46% prijava ne
ispunjava uslove propisane javnim
pozivima).
8.2. ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON
ODOBRENA FINANSIJSKA SREDSTVA PO OPĆINAMA
Fond za zaštitu okoliša Federacije
Bosne i Hercegovine ukupno je
financirao 9 projekata kroz tri javna
poziva, 3 projekata iz Projekta čišćenja
obala vodotoka u Federaciji BiH te
jedan projekat iz programa „Pliva i
Trebižat“ i 1 projekat Odlukom
Upravnog odbora Fonda. Ukupno za
ZHK izdvojeno je 1.005.492,08 KM.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA LJUBUŠKI
Sa područja općine Ljubuški po svim
javnim pozivima ukupno su pristigle 4
aplikacije, ni jedna nijezad dovoljila
formalno- pravne uslove, tako da ni
Projekat
Pliva i Trebižat
Odlukom UO
Općina Ljubuški
Općina Ljubuški
Općina Ljubuški
jedna nije odabrana za finansiranje. Na
području općine Ljubuški ukupno je
izdvojeno 461.136,08 KM, od čega je:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Uređenje korita rijeke Trebižat
Zaštita bio. Raznolikosti rijeke Trebižat
62.188,00
388.948,08
10.000,00
OPĆINA GRUDE
Sa područja općine Grude po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 10
aplikacija, 9 su zadovoljile formalnopravne uslove, 7 je zadovoljilo stručnu
Projekat
JP 2010
JP 2010
JP 2012-I
Općina Grude
Općina Grude
Općina Grude
Ekološko društvo "Kadulja"
Grude
analizu a 3 projekta su odabrana za
finansiranje. Na području općine Grude
ukupno je izdvojeno 166.420,00 KM, od
čega je:
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Uređenje jezera Krenica
Vodoopskrbni sustav Grude-Grudsko vrilo- Sovići
Izdavanje eko bontona
42.420,00
20.000,00
100.000,00
4.000,00
OPĆINA POSUŠJE
Sa područja općine Posušje po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 7
aplikacija, 4 su zadovoljile formalnopravne uslove, 2 su zadovoljile stručnu
JP 2011
JP 2011
JP 2012-I
Općina Posušje
analizu a 3 projekta su odabrana za
finansiranje. Na području općine Posušje
ukupno je izdvojeno 284.000,00 KM, od
čega je:
Izgradnja vodovoda Vinjani Vir
Zaštita izvorišta na području Poklečana
Očuvanje, uređenje i zaštita okoliša u MZ Podbila
200.000,00
80.000,00
4.000,00
OPĆINA ŠIROKI BRIJEG
Sa područja općine Široki Brijeg po svim
javnim pozivima ukupno je pristiglo 10
aplikacija, 8 je zadovoljilo formalnopravne uslove, 3 su zadovoljile stručnu
analizu a 3 projekta su odabrana za
finansiranje. Na području općine Široki
Brijeg ukupno je izdvojeno 93.936,00
KM, od čega je:
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Projekat
JP 2010
Općina Široki Brijeg
JP Comming Š. Brijeg
JP 2010
JP Comming Š. Brijeg
JP 2012-I
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Izrada PTD za akvadukt Borak Š.B.
Čišćenje od mulja i otpada postojećih kanala
hidrosustava Š.B.
Udruga zaštite i očuvanja
Očuvanje matičnog staza najugroženijih autohtonih
izvornih pasmina, Široki Brijeg pasmina domaćih životinja u BiH
33.936,00
20.000,00
30.000,00
10.000,00
8.3. MJERE ZA POBOLJŠANJE SARADNJE
a. Obzirom da nije bilo niti jedne aplikacije dostavljene od strane javnih preduzeća i
drugih nivoa vlasti, predlaže se mjera iniciranja ili dostavljanja informacije o
mogućnosti apliciranja na pozive Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
b. Niti jedna aplikacija iz općine Ljubuški nije zadovoljila formalno – pravne uslove
javnih poziva. Predlaže se edukacija aplikanata sa ovog područja o uspješnoj
pripremi aplikacija na javni poziv.
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
9. KANTON SARAJEVO
UVOD
Služba za finansijsku podršku i praćenje
realizacije projekata provela je analizu
statističkih podataka po provedenim
javnim pozivima (JP2010, JP2011. i
JP2012-I), Projektu čišćenja obala
vodotoka u FBiH, te odobrenim
sredstvima po odlukama Upravnog
odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
uključuje analizu pristiglih aplikacija,
proces evaluacije i odabir projekata po
provedenim javnim pozivima, kao i
konačnu
raspodjelu
sredstava
uključujući i Projekat čišćenja obala
vodotoka u FBiH, te ostala finansijska
sredstva
izdvojena
po
odlukama
Upravnog odbora Fonda.
U daljem tekstu napisan je izvještaj za
općine iz Kantona Sarajevo, koji
KANTON SARAJEVO
Sa područja Kantona Sarajevo pristiglo
je ukupno 165 aplikacija po svim javnim
pozivima ( JP 2010, JP 2011. i JP 2012I) od kojih je 116 zadovoljilo formalno –
pravnu analizu. Od toga je stručnu
analizu
zadovoljilo
78prijava,
a
prijedlogom Direktora Fonda i odlukom
Upravnog odbora Fonda odobrena su 52
projekta za finansiranje.Pored navedenih
projekata finansirano je i 6 projekta po
odluci Upravnog odbora Fonda (grafikon
br.1).
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br.1 Zbirni pregled uspješnosti apliciranih projekata KS, po javnim pozivima JP2010; JP2011;
JP2012-I, Projektu čišćenja obala vodotoka u FBiH (2010) i ostalim projektima po odluci Upravnog odbora
Fonda
9.1. ANALIZA PRIJAVA PO OPĆINAMA
Analiza prijava po općinamaobuhvata analizu svih aplikanata koji su se javljali na javne
pozive (JP 2010, JP2011, JP2012-I) Fonda za zaštitu okoliša bez obzira na tip korisnika
kojem pripadaju.
U daljem tekstu analizirane su prijave po općinama iz Kantona Sarajevo za svaki javni
poziv pojedinačno, kao i zbirno za tri javna poziva (JP 2010, JP2011. i JP2012-I).
Napomena:
Procenat prijava/aplikacija koje su zadovoljile formalno – pravne kriterije računa se od
ukupnog broja pristiglih prijava u Fond.
Procenat prijava/aplikacija koje su zadovoljile stručne kriterije računa se od ukupnog
broja prijava koje su zadovoljile formalno – pravne kriterije, odnosno od broja prijava
koje su bile predmet stručne analize.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br. 2 Javni poziv 2010
Iz grafikona br. 2 može se vidjeti:
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnihuslova prijava iz KSpo JP 2010. je bila
statistički relativno loša. Od 31pristigle prijave13 ili41,94% prijava je zadovoljilo uslove
propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila relativno dobra. Od 13 aplikacije iz KS koje su bile
predmet
stručne
analize
zadovoljile
su
11
odnosno
84,62%.
Grafikon br. 3 Javni poziv 2011
Iz grafikona br. 3 može se vidjeti:
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnih uslova prijava iz KS po JP 2011. je bila
statistički relativno dobra. Od 51 pristigle prijave 42 ili 82,35% prijava je zadovoljilo
uslove propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila nešto lošija u odnosu na prolaznost formalno –
pravnih uslova. Od 42 pristigle aplikacijena stručnu analizu iz KS31 ili 73,81% je
zadovoljilo stručne kriterije.
Grafikon br. 4 Javni poziv 2012-I
Iz grafikona br. 4 može se vidjeti:
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnih uslova prijava iz KS po JP 2012-I. je
bila statistički realtivno dobra. Od 83 pristigle prijave61 ili 73,49% prijava je zadovoljilo
uslove propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je biladosta lošija. Od 61pristigle aplikacije na stručnu
analizu iz KS 36 ili 59,02% je zadovoljilo stručne kriterije.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br. 5 Javni pozivi 2010; 2011; 2012-I
Iz grafikona br. 5 može se vidjeti :
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnih uslova prijava iz KS po JP2010;
JP2011; JP2012. je bila statistički realtivno dobra. Od 165 pristiglih prijava, 116 ili
70,30% prijava je zadovoljilo uslove propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila nešto lošija u odnosu na prolaznost formalno –
pravnih uslova. Od 116 pristiglih aplikacijana stručnu analizu iz KS78 ili 67,24% je
zadovoljilo
stručne
kriterije.
ZAKLJUČAK
Gledajući u cjelini prolaznost formalno –
pravnih uslova prijava iz KS po JP 2010;
JP 2011; JP 2012. je bila statistički
relativno dobra (70,30%). U 2010. godini
prolaznost na formalno -pravnoj analizi
je iznosila 41,94%, dok se u 2011. godini
vidi nagli rast u zadovoljavanju ovih
uslova sa procentom od 82,35%. Ipak u
2012. godini je primjetan blagi pad u
ispunjavanju formalno – pravnih uslova
sa 73,49% prolaznosti.
Prolaznost aplikacija na stručnoj procjeni
iz KS po JP 2010; JP 2011; JP 2012. je
bila relativno dobra (67,24%), međutim,
primjetan je pad u zadovoljavanju
stručnih uslova iz godine u godinu. U
2010. godini prolaznost na stručnoj
analizi iznosila je 84,62%, u 2011. godini
73,81%, a u 2012. godini 59,02%.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA IZ KANTONA SARAJEVO
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA PO JAVNIM POZIVIMA ( JP 2010, JP 2011 i
JP 2012-I)
Aplikanti
Ukupan broj prijava
Nije zadovoljilo
formalno- pravne
uslove
Zadovoljilo formalnopravne uslove
19
0
37
11
3
0
7
2
16
0
30
9
21
8
5
2
47
20
0
1
Općine
Drugi nivo vlasti
Javne ustanove
Javna preduzeća
Nevladine
organizacije
Privredna društva
Fizička lica
Ostali
68
28
5
3
Tabela br.1
U tabeli br. 1 prikazan je broj aplikanata
razvrstanih po tipu korisnika i njihova
uspješnost u ispunjavanju formalno –
pravnih uslova. Primjetno je da općine,
javna preduzeća i javne ustanove
prednjače u ispunjavanju formalno –
pravnih uslova, dok fizička lica imaju
najlošiju
prolaznost
.
9.2. ODOBRENA SREDSTVA PO OPĆINAMA
KANTON SARAJEVO
Fond za zaštitu okoliša Federacije
Bosne i Hercegovine ukupno je
financirao 52 projekta kroz tri javna
poziva i 6 projekata Odlukom Upravnog
odbora Fonda na području Kantona
Sarajevo. Ukupno za KS izdvojeno je
5.663.248,75 KM.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
OPĆINA HADŽIĆI
Općini Hadžići ukupno je izdvojeno 200.000,00 KM i to:
JP 2011
„Izgradnja fekalne kanalizacije naselja: Kučice,
Grivići, Vrančići, Drozgometva Selimovići i Koščan“
Općina Hadžići
200.000,00
OPĆINA VOGOŠĆA
Općini Vogošća ukupno je izdvojeno 400.000,00 KM i to:
JP 2010
Općina Vogošća
Izgradnja fekalnog kolektora na lokalitetu Hotonj
400.000,00
OPĆINA ILIDŽA
Općini Ilidža ukupno je izdvojeno 410.000,00 KM i to:
JP 2011
Općina Ilidža
JP 2011
Općina Ilidža
JP 2011
HM TENAX d.o.o.
„ Izrada PTD za hort. uređ.vodozašt. zone i aktiv. na
san. i obn. Post. aleja, te projekat nove Aleje IlidžaVrelo Bosne“
„ Rješavanje problema u vodosnabdijevanju
područja Rakovica“
„ Postrojenje sa filterom za prečišćavanje i upotrebu
tehničke vode“
60.000,00
300.000,00
50.000,00
OPĆINA TRNOVO
Općini
Trnovo
ukupno
je
izdvojeno
250.000,00
KM
i
to:
JP 2011
Općina Trnovo
„Izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda“
200.000,00
JP 2010
Fond. za zašt. Bjelaš. Igman.
Tresk. i kanj. Raket.
Zaštita izvorišta Zbišće u selu Ledići, Opć. Trnovo
50.000,00
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
GRADSKE OPĆINE GRADA SARAJEVA KAO DIREKTNI
KORISNICI
OPĆINA NOVO SARAJEVO
Općini Novo Sarajevo ukupno je izdvojeno 300.000,00 KM i to:
JP 2010
Općina Novo Sarajevo
Izrada GP za fekalni kolektor F2 i oborinski kolektor
A2
300.000,00
OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO
Općini Stari Grad ukupno je izdvojeno 448.000,00 KMi to:
JP 2010
Općina Stari Grad
JP 2011
Općina Stari Grad
JP 2011
Općina Stari Grad
Hidrofleks stanica Grdonj sa pripadajućom vodnom
mrežom
„Rješavanje problema vodosnadbjevanje područja
Borija u općini Stari Grad“
„Dovršenje dijela kanalizacione mreže u MZ
Mošćanica – zaštita rijeke Mošćanice“
320.000,00
28.000,00
100.000,00
OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO:
Općini Novi Grad ukupno je izdvojeno 450.000,00 KM i to:
JP 2011
Općina Novi Grad
JP 2011
Općina Novi Grad
„ Izvođenje radova na izgradnji II faze separatne
kanaliz. mreže u ulicama Aleja Bosne Srebrene i
Esada Miđića“
„ Izvođenje radova na regulaciji potoka, Buća potokIII faza“
150.000,00
300.000,00
INSTITUCIJE, PREDUZEĆA I NEVLADINE ORGANIZACIJE ČIJA SU
SJEDIŠTA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA
Institucijama, javnim poduzećima i nevladinim organizacijama čije je sjedište na
području Grada Sarajeva, ukupno je izdvojeno 3.205.248,75 KM, i to:
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Snabdjevanje vodom i
zbrinjavanje otpadnih voda
Trebević
Revitalizacija i čišćenje
starnog riječnog korita rijeke
Bosne
Upotrebljivost
geoinformaciskog modela
hidrografske mreže FBiH
Restauracija izložbe "Svijet
vodenih i močvarnih staništa"
JP 2010
HKD "Napredak" Sarajevo
JP 2010
Udruženje sport. Ribolovaca Sarajevo
1906
JP 2010
JP "BiH šume" Sarajevo
JP 2010
Zemaljski muzej BiH
JP 2010
Prirodno prehrambeni Fakultet
Sarajevo
Sakupljanje, kolekcionisanje i
evaluacija autohtonih hort. bilj.
100.000,00
JP 2010
Oritološko društvo "Naše Ptice"
Sarajevo
Evaluacija IBA područja u
FBiH
10.000,00
JP 2011
KJP ZOI 84
„Sanacija fekalne kanalizacije
na malom polju Igman“
300.000,00
Odlukom UO
Sanacija prepumpnog sistema
na Babinom Dolu
„ Program, projekti i aktivnosti
na jačanju svijesti o značaju
zaštite voda“
160.000,00
14.000,00
100.000,00
10.000,00
100.000,00
JP 2011
Ekološki pokret gorana FBiH
JP 2011
3 M Music Comapany d.o.o- Radio M
Voda za život
20.000,00
JP 2011
Tim system, Sarajevo
TV serijal "Ekominuta"
30.000,00
JP 2012-I
EKO INPULS Sarajevo
Ekologija- temelj budućeg
ekonomskog razvoja BiH
32.000,00
JP 2011
Udruženje "Ekotim", Sarajevo
JP 2011
MITA Group d.o.o. Sarajevo
JP 2011
Park d.o.o. Sarajevo
JP 2011
KJKP “Vodovod i kanalizacija“
d.o.o.Sarajevo
JP 2011
Energoinvest TDS dd Sarajevo
JP 2011
Zemaljski muzej BiH
JP 2011
Ahsun sirovina komerc, Sarajevo
30.000,00
„ Sve što danas baciš u rijeku,
10.000,00
sutra ćeš popiti iz česme“
„ Jačanje javne svijesti o
značaju zaštite voda i njenom
30.000,00
održivom korištenju kroz PR
kampanju“
„Projekat izgradnje tri bunara
sa sistemom za navodnjavanje
150.000,00
u skladu sa zaštitom okoliša
ISO 14001
„Rekonstrukcija dijela fekalnog
kolektora Bjelašnica-Hadžići
1.500.000,00
na dionici Mrazište –Radava
Voda i Hotel Igman-Grkarica“
„Rekonstrukcija postrojenja za
200.000,00
tretman otpadnih voda“
„Jačanje istraživačkih
kapaciteta i zaštita zbirki
50.000,00
Odjeljenja za prirodne nauke“
„ Metalurška troska u funkciji
zaštite okoliša, proizvodnje
80.000,00
agregata za cestogradnju“
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
JP 2011
McCann Erickson Sarajevo
JP 2011
Institut za genetičko inžinjerstvo i
biotehnologiju
Odlukom UO
Odlukom UO
Odlukom UO
„ Projekat jačanja javne svijesti
o značaju zaštite voda“
Procjena počet.stanja
gen.diverzit.salmonida u cilju
zašt. autohtonih ihtiopop.u
Neretvi i njenim pritokama
4. Intern. Fest.ekološkog i
turističkog filma "Jahorinafest"
Svečanost dodjele Eko oznake
FBiH- Prijatelj okoliša
Publiciranje knjige
BIOGORIVA
Istraživanje i inventarizacija
gljiva Igmana, Visočice i
Bjelašnice, u svrhu kreiranja
preliminarnog popisa vrsta
navedenog područja
Zeleni telefon
izrada tehničke dokumentacije
za retrofit zgrade
Arhitektonsko - građevinskog
fakulteta UNSA, primjer
objekta za ogled i ugled
50.000,00
20.000,00
5.000,00
3.534,00
3.714,75
JP 2012-I
Amatersko mikološko udruženje,
Sarajevo
JP 2012-I
Ekološki pokret gorana FBIH
JP 2012-I
Arhitektonski fakultet Univerziteta u
Sarajevu
JP 2012-I
USAID Enterprise energy efficiency,
Sarajevo
Festival energetske efikasnosti
10.000,00
JP 2012-I
Fondacija za zaštitu Bjelašnice,
Igmana Treskavice i kanjona
Rakitnice
Permakultura
5.000,00
JP 2012-I
UG za ljekovito i aromatsko bilje i
njihove proizvode, sarajevo
Održivo korištenje i zaštita
resursa ljekovitog bilja i gljiva
8.000,00
JP 2012-I
Biospeleološko društvo u BiH BIOSPEL, Sarajevo
JP 2012-I
Oritološko društvo "Naše Ptice"
Sarajevo
JP 2012-I
HKD Napredak Sarajevo
JP 2012-I
Zemaljski muzej BiH
JP 2012-I
Udruženje društvo studenata biologije
JP 2012-I
Šumarski fakultet Univerziteta u
Sarajevu
Aktualno stanje i potreba
zaštite spiljskih tipskih
lokaliteta endemičnih
stigobiontskih vrsta u BiH
Štampanje biltena mreže
posmatrača ptica u BiH broj 7 i
8
Uređenje okoliša za
novoizgrađeni Napretkov dom
na trebeviću, faza A
Identifikacija područja
značajnih za zaštitu ugroženih
vrsta Odonata( Vilinih konjica)
II Internacionalni biološki kamp
" Boračko jezero" 2012"
Procjena okolinskih uticaja
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
5.000,00
6.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
38.000,00
8.000,00
5.000,00
10.000,00
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Detekcija, karakterizacija i
konverzacija novih oblika
biodiverziteta u BiH: Studija
slučaja roda sorbus
Razvoj inventurnog metoda za
procjenu vrsnog, strukturnog i
prostornog diverziteta
šumskog drveća u funkciji
očuvanja zaštite okoliša na
području kantona sarajevo
JP 2012-I
Šumarski fakultet Univerziteta u
Sarajevu
JP 2012-I
Šumarski fakultet Univerziteta u
Sarajevu
JP 2012-I
Udruženje inžinjera i tehničara
šumarstva FBiH UŠIT FBiH
Fotomonografija Šume BiH
8.000,00
JP 2012-I
Centar za krš i speleologiju, Sarajevo
Međunarodni simpozij Čovjek i
krš
2.000,00
JP 2012-I
Ronilački klub "Bosna" Sarajevo
JP 2012-I
Institut za genetičko inžinjerstvo i
biotehnologiju
JP 2012-I
Udruženje GREEN ART Sarajevo
Video i fotodokumentovanje
stanja neumskog akvatorija
Procjena ugroženosti Bh.
Endemične vrste Moltkia
petraea primjenom
molekularno-genetičkih
markera
Odlukom UO
Odlukom UO
Eko kampanja LIST
Let's do it-očistimo BiH za
jedan dan
Let's do it-očistimo BiH za
jedan dan
18.000,00
8.000,00
6.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
9.3. MJERE ZA POBOLJŠANJE SARADNJE
Potrebno je inicirati općine unutar kantona Sarajevo da se odazivaju
javnim pozivima Fonda za zaštitu okoliša kroz radni sastanak sa načelnicima općina
sa područja Kantona Sarajevo.
b.
Za ovaj kanton vrijede mjere date za sve kantone u Federaciji BiH.
a.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
10. KANTON 10
UVOD
Služba za finansijsku podršku i praćenje
realizacije projekata provela je analizu
statističkih podataka po provedenim
javnim pozivima (JP2010, JP2011. i
JP2012-I), Projektu čišćenja obala
vodotoka u FBiH, te odobrenim
sredstvima po odlukama Upravnog
odbora Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
analizu pristiglih aplikacija, proces
evaluacije i odabir projekata po
provedenim javnim pozivima, kao i
konačnu
raspodjelu
sredstava
uključujući i Projekat čišćenja obala
vodotoka u FBiH 2010, te ostala
finansijska sredstva izdvojena po
odlukama Upravnog odbora Fonda.
U daljem tekstu sačinjen je izvještaj za
općine iz Kantona 10, koji uključuje
KANTON 10
Sa područja Kantona 10 pristiglo je
ukupno 19 aplikacija po svim javnim
pozivima (JP 2010, JP 2011. i JP 2012-I)
od kojih je 9 zadovoljilo formalno –
pravnu analizu. Od toga je stručnu
analizu zadovoljilo
6 prijava, a
prijedlogom Direktora Fonda i odlukom
Upravnog odbora Fonda odobreno je 5
projekta
za
finansiranje.
Pored
navedenih projekata finansirana su i 3
projekta iz Projekta čišćenja obala
vodotoka u FBiH (grafikon br.1).
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br.1 Zbirni pregled uspješnosti apliciranih projekata u K 10, po javnim pozivima JP 2010; JP 2011;
JP 2012-I, Projektu čišćenja obala vodotoka u FBiH (2010.) i ostalim projektima po odluci Upravnog odbora
Fonda
10.1. ANALIZA PRIJAVA PO OPĆINAMA
Analiza prijava po općinama obuhvata
analizu svih aplikanata koji su se javljali
na javne pozive (JP 2010, JP 2011, JP
2012-I) Fonda za zaštitu okoliša, bez
obzira na tip korisnika kojem pripadaju.
U daljem tekstu analizirane su prijave po
općinama iz Kantona 10 za svaki javni
poziv pojedinačno, kao i zbirno za tri
javna poziva (JP 2010, JP 2011. i JP
2012-I).
Napomena:
Procenat prijava/aplikacija koje su
zadovoljile formalno – pravne kriterije
računa se od ukupnog broja pristiglih
prijava u Fond.
Procenat prijava/aplikacija koje su
zadovoljile stručne kriterije računa se od
ukupnog broja prijava koje su zadovoljile
formalno – pravne kriterije, odnosno od
broja prijava koje su bile predmet
stručne analize.
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br. 2 Javni poziv 2010.
Iz grafikona br. 2 može se vidjeti:
Općina Livno je imala relativno lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 33,33%, dok je prolaznost na stručnoj analizi bila jako dobra i iznosila 100%.
Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Iz općina Drvar, Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo nije bilo pristiglih prijava na
ovaj Javni poziv tako da nije bilo finansiranih projekata iz ovih općina.
Općina Tomislavgrad je imala jako dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja
je iznosila 100%, kao i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je takođe iznosila
100%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 2 projekta su odobrena za finansiranje.
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnih uslova prijava iz K10 po JP 2010. je bila
statistički relativno dobra. Od 6 pristiglih prijava 4 ili 66,67% prijava je zadovoljilo uslove
propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila jako dobra. Od 4 aplikacije iz K10 koje su bile
predmet stručne analize zadovoljile su sve 4 odnosno 100%.
Ukupno iz ovog kantona 4 općine (Drvar, Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo) nisu bile
finansirane kroz ovaj Javni poziv.
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Grafikon br. 3 Javni poziv 2011
Iz grafikona br. 3 može se vidjeti:
Općina Livno je imala lošu prolaznost formalno – pravnih uslova. Od ukupno 2 prijave
koje su pristigle iz ove općine niti jedna nije zadovoljila formalno - pravne uslove tako da
je prolaznost ovih uslova bila 0% pa samim tim nisu bile predmet stručne analize te ni
jedan projekat iz ove općine nije mogao biti finansiran.
Iz općine Drvar nije bilo pristiglih prijava na ovaj Javni poziv tako da nije bilo
finansiranih projekata iz ove općine.
Općina Tomislavgrad je imala jako dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja
je iznosila 100%, kao i jako dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je takođe iznosila
100%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 1 projekat je odobren za finansiranje.
Općina Kupres je imala jako dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 100%, dok je prolaznost na stručnoj analizi bila loša i iznosila 0% pa ni jedan
projekat iz ove općine nije mogao biti finansiran.
Općina Glamoč i općina Bosansko Grahovo su imale lošu prolaznost formalno –
pravnih uslova. Od 3 pristigle prijave iz općine Glamoč i od 1 pristigle prijave iz općine
Bosansko Grahovo niti jedna prijava nije zadovoljila formalno - pravne uslove tako da je
prolaznost ovih uslova bila 0% pa samim tim nisu bile predmet stručne analize te ni
jedan projekat iz ovih općina nije mogao biti finansiran.
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnih uslova prijava iz K10 po JP 2011. je bila
statistički jako loša. Od 9 pristiglih prijava 3 ili 33,33% prijava je zadovoljilo uslove
propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila dosta bolja. Od 3 pristigle aplikacije na stručnu
analizu iz K10 2 ili 66,66% je zadovoljilo stručne kriterije.
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Ukupno iz Kantona 10 5 općina (Livno, Drvar, Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo) nisu
bile finansirane kroz ovaj Javni poziv.
Grafikon br. 4 Javni poziv 2012-I
Iz grafikona br. 4 može se vidjeti:
Napomena: Do odstupanja u općini Livno je došlo zato što je aplikant
(Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo) iz Sarajeva i kao takvog smo ga
evidentirali i obradili u sklopu KS. A realizira se u općini Livno.
Iz općina Drvar, Kupres i Glamoč nije bilo pristiglih prijava na ovaj Javni poziv tako da
nije bilo finansiranih projekata iz ovih općina.
Općina Tomislavgrad je imala relativno lošu prolaznost na formalno – pravnoj koja je
iznosila 50% i lošu prolaznost na stručnoj analizi koja je iznosila 0% pa ni jedan projekat
iz ove općine nije mogao biti finansiran.
Općina Bosansko Grahovo je imala lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi. Od
1 pristigle prijave iz ove općine niti jedna prijava nije zadovoljila formalno - pravne uslove
tako da je prolaznost ovih uslova bila 0% pa sam tim nije bila predmet stručne analize te
ni jedan projekat iz ove općine nije mogao biti finansiran.
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnih uslova prijava iz K10 po JP 2012-I. je
bila statistički realtivno loša. Od 4 pristigle prijave 2 ili 50% prijava je zadovoljilo uslove
propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila jako loša. Od 2 pristigle aplikacije na stručnu
analizu iz K10 niti jedna ili 0% je zadovoljilo stručne kriterije.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Ukupno iz Kantona 10, 5 općina (Drvar, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Bosansko
Grahovo) nisu bile finansirane kroz ovaj Javni poziv.
Grafikon br. 5 Javni pozivi 2010; 2011; 2012-I
Napomena: Do odstupanja u općini Livno je došlo zato što je aplikant
(Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo) iz Sarajeva i kao takvog smo ga
evidentirali i obradili u sklopu KS, a realizira se u općini Livno.
Iz grafikona br. 5 može se vidjeti analiza prijava po općinama iz Kantona 10 zbirno za tri
javna poziva:
Općina Livno je imala relativno lošu prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 33,33%, dok je prolaznost na stručnoj analizi također bila relativno loša te
iznosila 50%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 2 projekta su odobrena za finansiranje.
Iz općine Drvar nije bilo pristiglih prijava po ovim Javnim pozivima tako da nije bilo
finansiranih projekata iz ove općine.
Općina Tomislavgrad je imala relativno dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi
koja je iznosila 85,71%, kao i relativno dobru prolaznost na stručnoj analizi koja je
takođe iznosila 83,33%. Odlukom Upravnog odbora Fonda 3 projekta su odobrena za
finansiranje.
Općina Kupres je imala jako dobru prolaznost na formalno – pravnoj analizi koja je
iznosila 100%, dok je prolaznost na stručnoj analizi bila loša i iznosila 0% pa ni jedan
projekat iz ove općine nije mogao biti finansiran.
Općina Glamoč i općina Bosansko Grahovo su imale lošu prolaznost formalno –
pravnih uslova. Od 3 pristigle prijave iz općine Glamoč i od 2 pristigle prijave iz općine
Bosansko Grahovo niti jedna prijava nije zadovoljila formalno - pravne uslove tako da je
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
prolaznost ovih uslova bila 0% pa samim tim nisu bile predmet stručne analize te ni
jedan projekat iz ovih općina nije mogao biti finansiran.
Gledajući u cjelini prolaznost formalno – pravnih uslova prijava iz K10 po JP2010;
JP2011; JP2012. je bila statistički realtivno loša. Od 19 pristiglih prijava 9 ili 47,37%
prijava je zadovoljilo uslove propisane javnim pozivom.
Prolaznost na stručnoj procjeni je bila nešto bolja. Od 9 pristiglih aplikacija na stručnu
analizu iz K10 6 ili 66,66% je zadovoljilo stručne kriterije.
Ukupno iz Kantona 10 4 općine (Drvar, Kupres, Glamoč, Bosansko Grahovo) nisu bile
finansirane kroz JP2010; JP2011; JP2012.
ZAKLJUČAK
Gledajući u cjelini prolaznost formalno –
pravnih uslova prijava iz K10 po JP2010;
JP2011; JP2012. je bila statistički
realtivno loša (47,37%). U 2010. godini
prolaznost na formalno - pravnoj analizi
je iznosio 66,67%, dok se u 2011. godini
vidi nagli pad u zadovoljavanju ovih
uslova sa procentom od 33,33%. Ipak u
2012. godini je primjetan blagi rast u
ispunjavanju formalno – pravnih uslova
sa 50% prolaznosti.
Prolaznost aplikacija na stručnoj procjeni
iz K10 po JP2010; JP2011; JP2012. je
bila relativno dobra (66,66%), međutim,
primjetan je pad u zadovoljavanju
stručnih uslova iz godine u godinu. U
2010. godini prolaznost na stručnoj
analizi iznosila je 100%, u 2011. godini
66,66%, a u 2012. godini 0%.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA IZ KANTONA 10
PRIKAZ APLIKANATA PO TIPU KORISNIKA PO JAVNIM POZIVIMA ( JP 2010, JP 2011 i
JP 2012-I)
Nije zadovoljilo
Zadovoljilo formalno Aplikanti
Ukupan broj prijava
formalno - pravne
pravne uslove
uslove
Općine
Drugi nivo vlasti
Javne ustanove
Javna preduzeća
Nevladine
organizacije
Privredna društva
Fizička lica
Ostali
13
0
0
0
6
0
0
0
7
0
0
0
6
0
0
0
4
0
0
0
2
0
0
0
Tabela br.1
U tabeli br. 1 prikazan je broj aplikanata razvrstanih po tipu korisnika i njihova
uspješnost u ispunjavanju formalno – pravnih uslova. Primjetno je da općine I nevladine
organizacije imaju relativno lošu ispunjenost formalno – pravnih uslova.
Evidentno je takođe da nije bilo aplikacijaod strane drugih nivoa vlasti, javnih ustanova,
javnih preduzeća, privrednih društava.
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
10.2. KANTON 10
IZDVOJENA FINANSIJSKA SREDSTVA PO OPĆINAMA
Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ukupno je financirao 5 projekta
kroz tri javna poziva te 2 projekta iz Pojekta čišćenja obala vodotoka u Federaciji BiH na
području Kantona 10. Ukupno za K 10 izdvojeno je 678.324,00 KM.
OPĆINA LIVNO
Sa područja općine Livno po svim javnim pozivima ukupno je pristiglo 6 aplikacija, 2 su
zadovoljile formalno- pravne uslove, 1 je zadovoljila stručnu analizu a 2 projekta su
odabrana za finansiranje. Na području općine Livno ukupno je izdvojeno 284.388,00
KM, od čega je:
Projekat
Općina Livno
JP 2010
JP 2012-I
Općina Livno
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Projektna dokumentacija i izvođenje radova na
izgradnji prečistača
Utjecaj hidrološkog režima na mineralizaciju
59.388,00
220.000,00
5.000,00
OPĆINA TOMISLAVGRAD
Sa područja općine Tomislavgrad po svim javnim pozivima ukupno je pristiglo 7
aplikacija, 6 je zadovoljilo formalno- pravne uslove, 5 je zadovoljilo stručnu analizu a 3
projekta su odabrana za finansiranje. Na području općine Tomislavgrad ukupno je
izdvojeno
393.963,00
KM,
od
čega
je:
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
Projekat
Općina Tomislavgrad
JP 2010
JP 2010
JP 2011
Općina Tomislavgrad
Općina Tomislavgrad
Općina Tomislavgrad
Projekat čišćenja obala vodotoka u FBiH
Izgradnja prečistača otpadnih voda u Tomislavgraduidejno rješenje
Vodoopskrbni sustav Duvanjsko polje
Kanalizacija Tomislavgrada
33.936,00
60.000,00
100.000,00
200.000,00
OPĆINA DRVAR
Sa područja općine Drvar
pozivu.
nije pristigla niti jedna aplikacija niti po jednom javnom
OPĆINA GLAMOČ
Sa područja općine Glamoč po svim javnim pozivima ukupno je pristiglo 3 aplikacije, ni
jedna
nije
zadovoljila
formalnopravne
uslove, tako da ni jedan projekat nije odobren.
OPĆINA BOSANSKO GRAHOVO
Sa područja općine Bosansko Grahovo po svim javnim pozivima ukupno su pristigle 2
aplikacije,
ni
jedna
nije
zadovoljila
formalno-
pravne
uslove,
tako
da
ni
jedan
projekat
nije
odobren.
OPĆINA KUPRES
Sa područja općine Kupres po svim javnim pozivima ukupno je pristigla 1 aplikacija,
koja nije zadovoljila stručnu analizu, tako da na području općine Kupres niti jedan
projekat nije odobren.
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
10.3. MJERE ZA POBOLJŠANJE SARADNJE
a.
Posebna edukacija potencijalnih korisnika iz kategorija koje do sada
nisu aplicirale (javna preduzeća, javne ustanove, privredna društva, drugi nivo
vlasti, fizička lica itd.)
b.
Obratiti pažnju na općine: Drvar (koja se nije nikako javljala na javne
pozive), Kupres čiji projekat nije zadovoljio stručnu analizu, te Glamoč i Bosansko
Grahovo, koje su aplicirale na javne pozive ali ni jedan projekat nije zadovoljio
formalno- pravne uslove. U sve 4 navedene općine nije bilo izdvajanja finansijskih
sredstava od strane Fonda za zaštitu okoliša.
c.
Educirati općine sa područja Kantona 10 u smislu formalno-pravne
ispravnosti apliciranja, jer je prolaznost istih oko 50 %.
Izvještaj službe za finansijsku podršku i praćenje realizacije projekata
11. PRIJEDLOG ZAJEDNIČKIH MJERA
POBOLJŠANJA PRIPREME I
REALIZACIJE PROJEKATA
SUFINANSIRANIH SREDSTVIMA Fonda
za zaštitu okoliša FBiH
1. Identifikacija specifičnih problema
sa područja svakog kantona;
2. Identifikacija
zajedničkih
problema za sve kantone pa i
unutar Fonda;
3. Izrada programa edukacije o
uspješnom načinu apliciranja
pojedinačno za svaki kanton u
skladu
sa
problematikom
kantona. Obuhvatiti informisanost
o tome ko mogu biti korisnici, na
koji način mogu aplicirati i na koji
način mogu dobiti sredstva u koju
svrhu itd. (Prema pravilnicima
Fonda);
4. Izrada
edukacije
„Project
management
cyclus“
–
Identifikacija
problema,
iznalaženje finansijskih sredstava
(apliciranje
sa
kvalitetnim
projektima), realizacija projekata,
izvještavanje,
monitoring
i
evaluacija projekata u periodu
propisanom pravilnicima Fonda –
praćenje projekata u narednom
periodu od 5 godina;
5. Iznalaženje
rješenja
za
finansiranje projekata sa područja
nerazvijenih općina koji imaju
velike potrebe za finansiranje
okolišnih projekata (PK, BPK,
K10).
Analiza aplikanata i korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH sa prijedlogom mjera
Download

Analiza aplikanata i korisnika sredstava FZOFBiH sa prijedlogom