ГЕОДЕЗИЈА И ГИС
Задаци за припремање првог колоквијума
1. Изравнати вредности мерених углова тако да буде задовољен математички услов за углове у
троуглу.
βА=55° 48' 32"
βB=70° 23' 41"
βC=53° 47' 29"
2. Изравнати вредности мерених углова тако да буде задовољен математички услов за углове у
четвороуглу.
β1= 105° 52' 43"
β2= 125° 22' 38"
β3= 64° 21' 05"
β4= 64° 23' 14"
Изразити вредност изравнатих углова: β1 у градусима а β2 у радијанима.
3. Изразити вредност угла β у градусима и радијанима.
β = 350° 00' 05"
4. Одредити координате (y,x) полигонских тачака ¤ 43 и ¤ 44 на основу датих и мерених
података.
Координате датих тачака
Y
Тачке
[m]
¤ 11
¤ 12
7 555 322.42
7 555 435.74
X
[m]
4 986 683.68
4 986 428.83
Подаци мерења углова
Хоризонтални
правци
Станица
Визура
¤ 12
¤ 43
0° 11′ 20′′
¤ 11
141° 36′ 03′′
¤ 12
0° 20′ 15′′
¤ 44
243° 14′ 28′′
¤ 43
Коса дужина
d12-43=153.43m
Висинска разлика
∆h12-43= – 4.61m
Хоризонтална дужина
d 43-44 =148.31m
5. Одредити координате (y,x) полигонске тачаке ¤ 5 на основу датих и мерених података.
Координате датих тачака
Тачке
Y
[m]
X
[m]
¤ 12
¤ 14
7 455 622.24
7 455 428.93
4 949 123.57
4 949 295.62
Подаци мерења угла
Станица
¤ 14
Визура
¤5
¤ 12
Хоризонтални
правци
Коса дужина
Висинска разлика
d 5-14 =182.66m
∆h5-14 = -5.92m
0° 10′ 05′′
167° 58′ 14′′
1
ГЕОДЕЗИЈА И ГИС
Задаци за припремање првог колоквијума
6. Одредити координате (y,x) полигонске тачаке ¤ 22 на основу датих и мерених података.
Координате датих тачака
Y
[m]
7 444 951.42
7 445 017.60
Тачке
¤ 45
¤ 46
X
[m]
4 879 138.68
4878 993.80
Подаци мерења угла
Станица
Визура
¤ 46
¤ 22
¤ 45
Хоризонтална дужина
d22-46=155.86m
Хоризонтални
правци
0° 50′ 05′′
123° 04′ 42′′
7. Одредити координате (y,x) и надморске висине (H) полигонских тачака ¤25 и ¤26 на основу
датих и мерених података. Нацртати скицу.
Координате датих тачака
Y
[m]
X
[m]
H
[m]
7 524 411.62
7 524 120.87
4 897 199.27
4 897 305.44
220.45
Тачке
¤7
¤8
Подаци мерења хоризонталних углова
Станица
Визура
Опажани
правци
¤8
¤7
¤ 25
¤ 26
¤8
0° 52′ 18′′
265° 10′ 56′′
0° 12′ 36′′
220° 02′ 12′′
¤ 25
8.
Подаци мерења дужина и висинских разлика
Станица
Висина
Визура
инструмента
¤ 25
¤8
¤ 26
i=1.60
Зенитно
одстојање
Z
91° 12′ 35″
89° 18′ 41″
Коса
дужина
[m]
205.45
178.32
Висина
сигнала [m]
1.55
1.70
Одредити координате (y,x) полигонске тачке ¤ 15 на основу датих и мерених података.
Дати подаци:
а) координате тригонометријских тачака
Y
[m]
X
[m]
45
7 514 862.02
4 928 598.80
111
7 514 382.76
4 928 942.63
Тачке
б) почетни и завршни дирекциони угао
νz = 38° 05′ 12″
νp = 123° 45′ 48″
Мерене величине:
а) везни углови β 111= 186° 17′ 32″ и β 45 = 95° 41′ 09″
б) преломни угао β 15 = 172° 19′ 25″
в) хоризонталне дужине d111-15 = 252.35m и d15-45 = 338.76 m
Напомена: преломни и везни углови
узимају се с леве стране смера
рачунања!!!
2
ГЕОДЕЗИЈА И ГИС
Задаци за припремање првог колоквијума
9.
Одредити преломни угао на тачки ¤ 57 из података мерања:
Положај дурбина
Станица
Визура
¤ 57
¤ 58
10° 02.4′
190° 00.8′
¤ 56
199° 55.8′
19° 53.6′
I
II
10. Одредити надморске висине (H) репера ¥R31 и ¥R32, који су уметнути између репера ¥R3 и
¥R4. Надморске висине датих репера су HR3 = 209.419 m и HR4 = 208.432 m. Висинске разлике су
одређене геометријским нивелманом.
Подаци мерења
∆H
[m]
S
[km]
¥ 3 - ¥ 32
-2.944
1.5
¥ 32 - ¥ 31
-1.942
1.0
¥ 31 - ¥ 4
3.915
2.4
Од – до
11. Одредити надморске висине (H) репера ¥ R10 и ¥ R11 који су ослоњени на репер ¥ R33, чија је
надморска висина HR33=236.752m. Висинске разлике су одређене геометријским нивелманом.
¥33 - ¥ 11
+ 1.223
0.9
¥ 11 - ¥ 10
+ 3.763
1.7
¥ 10 - ¥ 33
- 4.998
2.4
R10
R33
Подаци мерења висинских разлика
∆H
S
Од – до
[m]
[km]
R11
Скица полигона
12. Одредити надморске висине (H) репера ¥ R22 и ¥ R23 који су ослоњени на репер ¥ R15, чија је
надморска висина HR15=198.376m. Висинске разлике су одређене геометријским нивелманом.
Подаци мерења висинских разлика
Од – до
∆H
[m]
S
[km]
¥ 15 - ¥ 23
– 3.453
¥ 23 - ¥ 22
+ 1.878
0.6
1.6
Скица полигона
13. Одредити надморску висину (H) детаљне тачке ⋅ 10 која је снимљена електромагнетским
даљиномером са станице ¤55. Надморска висина станице H55=242.83 m.
Подаци мерења
Хоризонтални
правци
Станица
Визура
¤ 55
¤ 56
90° 01′ 10″
i=1.63
⋅ 10
87° 59′ 50″
Зенитно
одстојање
Z
Коса
дужина
dk
Висина
призме
92° 45′ 21″
75.68
1.80
3
ГЕОДЕЗИЈА И ГИС
Задаци за припремање првог колоквијума
14. Одредити нонијусов податaк поларног
планиметра ако је планиметрисањем
квадрата странице 5cm, на плану размере
R=1:2500, добијено:
I мерење
2834
2583
II мерење
4123
3874
III мерење
5170
4921
15. Одредити нонијусов податaк поларног
планиметра ако је планиметрисањем
једног дециметарског квадрата, на плану
размере R=1:2000, добијено:
I мерење
4365
3362
II мерење
5743
4739
16. Одредити површине парцела (1,2,3 и 4) на основу мерења поларним планиметром на плану
размере Р=1:1000. Нонијусов податак планиметра одредити на основу мерења дециметарског
квадрата. Површина групе парцела одређена је из координата и износи P=1ha 96a 10m2.
Мерење дециметарског квадрата:
I мерење
II мерење
III мерење
568
4847
5950
2583
3864
4967
Подаци планиметрисања парцела:
Бр.
I мерење
II мерење
парцеле
6953
7504
1
6435
6984
7528
8324
2
7136
7931
8545
8688
3
8279
8423
8838
9607
4
8091
8863
Скица групе парцела
17. Одредити површине одсека а, b и c (Pa, Pb и Pc) у оквиру одељења бр. 10, ако је
планиметрисањем поларним планиметром, на карти размере R=1:10 000, добијено:
a) Планиметрисање
дециметарског квадрата
8769
I мерење
7784
9779
II мерење
8792
Површина одељења одређена је из
координата P10 =19ha 97a 16m2
б) Подаци планиметрисање одсека
Одсек
а
b
c
I мерење
II мерење
7916
7832
5392
5319
9253
9215
6631
6548
4305
4233
8463
8424
4
ГЕОДЕЗИЈА И ГИС
Задаци за припремање првог колоквијума
18. Интерполовати изохипсе са еквидистанцијом е=1m.
Колики је нагиб у процентима између тачака А и B
ако су нацртане на плану размере Р=1:1000.
B
A
19. Интерполовати изохипсе измеђи тачака C и D,
са еквидистанцијом е=2m.
D
C
20. Интерполовати изохипсе са еквидистанцијом е=2.5m.
A
B
21. Интерполовати и конструисати изохипсе са еквидистанцијом е=2m.
падне линије
5
ГЕОДЕЗИЈА И ГИС
Задаци за припремање првог колоквијума
22. Одредити графички координате (y,x) тачке A. Нацртати профил терена у размери 1:100/1000
од тачке А до тачке B, користећи тачке преска дужи А-B са изохипсама и друге
карактеристичне тачке на профилу (ако постоје). Дужине одредити графички. Размеру плана
одредити на основу координата координатне мреже.
4
488
600
4
488
7
554
400
7
554
300
23. Одредити графички координате (y,x) тачке Т, ако су једнаке деформације по координатним
осама. Одредити надморску висину (H) исте тачке.
4
496
7
513
400
7
513
300
6
Геодезија и ГИС
Задаци за припремање првог колоквијума
24. Нацртати између тачака А и C профил терена у размерама 1:50/500, 1:100/1000 и
1:200/2000 користећи тачке преска дужи А-C са изохипсама и друге карактеристичне
тачке на профилу (ако постоје). Дужине одредити графички. Размеру плана одредити
на основу координата координатне мреже. (Уочите сличности и разлике цртања
профила за различите двојне размере).
B
A
4
983
500
4
983
500
T
C
4
983
400
4
983
400
7
545
700
7
545
600
7
ГЕОДЕЗИЈА И ГИС
Задаци за припремање првог колоквијума
25. Препознавање земљишних облика на основу изохипси
Узвишење са облим теменом
Узвишење са шиљатим теменом
Брег или брдо
Брдо са шиљатим теменом
Оштар гребен
Широки гребен
Коса заобљеног облика
Коса заоштреног облика
8
Download

Geodezija i GIS - Zadaci za I kol