Strana 1
od 3
Prilog 1
Zdravstveni obrasci
POPUNJAVA
Red
broj
1
1
2
3
4
Jed mere
Količina
Naziv artikla
2
Zdravstveni karton vozača
korice A3 karton 250gr + 4xA3
ofset beli 60gr papir,
nerecikliran, heftan u knjigu
3
knjiga
4
7000
Ulozak kartona za preventivne
preglede A3 ofset beli 60gr,
komad
nerecikliran
6000
Recepti stari - obrazac 30-15, blok 100 lista
A4/3
ofset
beli
60gr,
nerecikliran
1400
Trebovanje br. --- A4, ncr, blok 100 lis.heftan, korice
NCR
PONUĐAČ
280
Cena
Vrednost
(4x5)
Pakovanje
Proizvođač
Posebne
napomene
5
6
7
8
9
5
6
Potvrda o izostajanju sa blok 100 lista
nastave (opravdanje), A6 ofset
beli 60gr papir, nerecikliran
Nalog za davanje injekcija
blok 100 lista
OZ - 7 B6 ofset beli 60gr papir,
nerecikliran
7
8
9
10
11
12
500
300
Moli se laboratorijski pregled
A6 ofset beli 60gr papir,
nerecikliran
blok 100 lista
Potvrda o privremenoj
sprečenosti za rad ob. ZOR -X
A5 ofset beli 60gr papir,
nerecikliran
blok 100 lista
Uput za konsultaciju A5 ofset
beli 60gr papir, nerecikliran
blok 100 lista
Nalog za korišćenje sanitetskog
putničkog vozila za službene
potrebe ofset beli 60gr papir,
nerecikliran
blok 100 lista
Potvrda o smrti A4, ofset beli
60gr papir, nerecikliran
blok 100 list.
lajm.
Uput za ambulantno
specijalistički pregled A4, ofset
blok 100 list.
600
250
350
60
60
13
14
15
16
17
18
19
beli 60gr papir, nerecikliran
lajm.
Uput za stacionarno lečenje
obrazac OZ - 3 ofset beli 60gr
papir, nerecikliran
blok 100 list.
lajm.
Uput za laboratoriju obrazac
OZ - 1 A4, ofset beli 60gr papir,
nerecikliran
blok 100 list.
lajm.
Trebovanje lekova i sanitetskog blok 100 list.
materijala za potrebe amb. A4, lajm.
ofset
beli
60gr
papir,
nerecikliran
Izveštaj o utrošku ampulir. blok 100 list.
lekova ofset beli A4 60gr papir, lajm.
nerecikliran
Evidencija
vremena blok 100 list.
provedenog
na
radu
i lajm.
odsustvovanja A4 ofset beli
60gr papir, nerecikliran
720
400
250
50
30
40
Patronažni list obrazac br. 1- blok 100 list.
05/1 - SP A4 ofset beli 60gr lajm.
papir, nerecikliran
100
Uput lekarskoj komisiji obrazac blok 100 list.
OZ - 4 A4 ofset beli 60gr papir, lajm.
nerecikliran
50
20
Evidencija o posetama obrazac komad
br. 1 - 01/1SR A3 ofset beli
60gr papir, nerecikliran
21
Protokol za registr. rezultata knjiga
medicinskog rada obrazac br.2
- 02 tvrd povez, siven, ofset beli 200 lista
60gr papir, nerecikliran
70000
390
22
Protokol bolesnika - tvrdi povez knjiga
šiven obr. br. 2 - 01 ofset beli
200 lista
60gr papir, nerecikliran
23
Protokol
zdravstvenog 200 lista
vaspitanja A4- tvrdi povez šiven
obrazac. br 2- 05 -SR ofset beli
60gr papir, nerecikliran
25
Knjiga evidencije o primanju i knjiga
izdavanju opojnih droga tvrdi
povez šiven obr.br. 3. 10 SR 200 lista
ofset
beli
60gr
papir,
nerecikliran
10
24
25
26
Stomatološki karton za decu i komad
omladinu sa umetkom obr. br.
1-06-SR, trodelni, povezan
hanplastom, 250gr karton
Stomatološki
karton
sa komad
umetkom
1-07,
trodelni,
povezan hanplastom, 250gr
500
1500
800
karton
27
Zdravstveni karton porodice komad
obrazac. br. 1 - 05 - SR, 250gr
karton,
trodelni,
povezan
hanplastom
28
Zdravstveni karton za školsku komad
decu i omladinu ob.br. 1-03SR, 250gr karton, trodelni,
povezan hanplastom
800
2500
29
Zdravstveni karton 1-01-SR, komad
250gr karton, trodelni, povezan
hanplastom, trodelni
30
Zdravstveni
karton
za
predškolsku decu ob. br. 1.02
SR,
trodelni,
povezan komad
hanplastom, 250gr karton
1000
Zdravstveni karton za žene
komad
500
32
Karton imunizacije ob. br. DO - komad
08/13 -1, A4 250gr karton belo
beli
100
33
Ulaza blagajne A6 NCR (tri blok 120 lista
lista)
200
31
3200
obrazac.br
105
-10,
cetvorodelni,
povezan
hanplastom, 250gr karton
34
35
36
37
Račun za participaciju A5, blok 120 lista
NCR, numerisan, heftan,
korice obrazac RP
Priznanice A6
korice (tri lista)
4500
NCR, hefatn,
blok 120 lista
Izjava o izboru i promeni NCR blok
lekara, A4, ncr, korice, heftan
100 lista
Izveštaj
o
privremenoj Blok 100 lista
sprečenosti za rad ob.br. OZ8
ofset
beli
60gr
papir,
nerecikliran
570
200
500
38
WB test A3 ofset beli 60gr Komad
papir, nerecikliran
39
Potvrda o potrebi putovanja u
cilju zdravstvene zaštite A4
ofset
beli
60gr
papir, Blok 100 lista
nerecikliran
250
Izveštaj
o
izvršenom
periodičnom
lek.
pregledu
zaposlenog - obrazac br.4 ofset Komad
beli 60gr papir, nerecikliran
2500
40
41
Izveštaj o izvršenom prethod.
lekarskom
pregledu
zaposlenog - obrazac br. 3 Komad
1000
2500
ofset A4 beli
nerecikliran
42
60gr
papir,
Rad centra za preventivne
usluge A4 ofset beli 60gr papir,
Komad
nerecikliran
700
43
Spisak učenika 1 A4 250gr belo Komad
beli ofset , nerecikliran
500
44
Poziv za hitnu pomoć A5, ofset Blok 100 lista
beli 60gr papir, nerecikliran
200
45
Prijava oboljenja, smrti od
zaraznih bolesti obr.br. 1 A4
ofset
beli
60gr
papir, Komad
nerecikliran
46
Predlog za lečenje A4, ofset Komad
beli 60gr papir, nerecikliran
47
Prijava lica obolelih od šećerne
bolesti A4 ofset beli 60gr papir,
Komad
nerecikliran
1000
1000
2000
48
Karton heftan, karton 250gr Komad
14cmx14cm
presavijen
i
zahteftan na tri mesta
4000
49
Psihološki dosije, štampana Komad
fascikla B3 sa džepom, karton
250gr
1000
50
Nalaz i mišljenje psihologa A4, Komad
ofset
beli
60gr
papir,
nerecikliran
1200
51
Partogram A3 ofset beli 60gr Komad
papir, nerecikliran
2000
52
Karton - vakcinacije protiv Komad
tetanusa 7x9cm, karton 250gr
belo beli
3500
53
Nalepnica za inf. otpad, A4/8 Komad
dve boje, muflon
8000
54
Prijava oboljenja obrazac br. 2, Komad
16cmx16cm, karton 250gr belo
beli
500
55
Dnevna evidencija zdr. vaspit.
sa obuhvatom više lica ob. 1. 7,
A4, ofset beli 60gr papir, Komad
nerecikliran
4000
Download

Zdravstveni obrasci