IZVJEŠTAJ
O RADU PRAVOBRANILAŠTVA
KANTONA SARAJEVO
za period 1.1.2011. do 31.12.2011. godine
Sarajevo, marta 2012. godine
Shodno članu 37. Zakona o pravobranilaštvu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj
33/08 – novi prečišćeni tekst), Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo podnosi Skupštini i Vladi
Kantona Sarajevo
IZVJEŠTAJ
O RADU PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO
za period od 1.1.2011. do 31.12.2011.godine
U V O D
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo je državno tijelo koje preduzima mjere i pravna
sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo.
Nadležnost i djelokrug rada odnosno prava i dužnosti Pravobranilaštva u odnosu na
poduzimanje pravnih radnji i mjera u cilju zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona
Sarajevo, regulisana su Zakonom o pravobranilaštvu Kantona Sarajevo.
Prema vrsti pravnih sredstava odnosno pravnih radnji i mjera koje poduzima u cilju zaštite
imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo, njegovih organa, kantonalnih organa uprave,
kantonalnih upravnih ustanova i stručnih službi i drugih institucija čiji je osnivač Kanton, kao i
pravnih sredstava koje poduzima u zaštiti imovinskih interesa općina Hadžići, Ilijaš i Trnovo,
koje su povjerile svojim odlukama vršenje pravobranilačkih poslova ovom Pravobranilaštvu,
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo djeluje pred nadležnim sudovima i drugim nadležnim
organima u funkciji zakonskog zastupnika stranke u postupku.
U izvještajnom periodu od 1.1. do 31.12.2011.godine, Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo
je postupalo u skladu sa utvrđenim nadležnostima propisanim u Zakonu o pravobranilaštvu, po
zaključcima Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo, kao i na osnovu Programa rada
Pravobranilaštva za 2011.godinu.
Prema nadležnosti Pravobranilaštva i opisa poslova nosilaca pravobranilačke funkcije, u
skladu sa Zakonom, Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo obezbjeđuje:
- Zakonito, stručno i efikasno vršenje poslova iz svoje nadležnosti;
- Ostvarivanje saradnje sa ministarstvima, kantonalnim organima, sa organima i
organizacijama na nivou Federacije BiH, sa organima pravosuđa na svim nivoima, sa
pravobranilaštvima na svim nivoima, a naročito radi ujednačavanja prakse i zauzimanja stavova
po istim ili sličnim pravnim pitanjima;
- Praćenje i proučavanje sudske prakse i zauzimanje jedinstvenih stavova na Stručnom
kolegiju i Proširenom kolegiju vezano za predmete iz nadležnosti Pravobranilaštva Kantona
Sarajevo i drugih spornih pitanja iz djelokruga rada.
2
I IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA
U odnosu na Program rada Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2011.godinu, broj
parničnih predmeta veći je za 65%, što znači da je došlo do veliko priliva predmeta, a s tim u vezi
došlo je i do drastičnog povećanja izvršnih predmeta, što znači da su sudovi ubrzano radili na
donošenju drugostepenih odluka iz radnih odnosa, a time i donosili rješenja o izvršenju.
“P” – Parnični postupak
Parnični postupak je najsloženiji sudski postupak u kome se rješavaju sporni odnosi, te se
od stranaka koje učestvuju u postupku zahtjeva visok stepen znanja i angažovanja.
U okviru aktivnosti na poslovima zastupanja, Pravobranilaštvo je tokom 2011. godine bilo
angažovano na slijedećim poslovima:
- izradi odgovora na tužbe zaprimljene protiv Kantona i općina koje zastupa;
- sačinjavanju tužbi i upučivanju istih nadležnim sudovima;
- učešće na ročištima;
- uključivanje u sporove izmedju drugih pravnih subjekata u svojstvu umješača;
- izradi pismenih podnesaka u toku trajanja postupka;
- ulaganju žalbi i drugih redovnih i vanrednih pravnih lijekova protiv odluka sudova;
- davanju pismenog odgovora na pravne lijekove druge stranke u postupku;
- zaključivanju sudskih nagodbi, kao i pokušaj rješavanja sporova putem medijacije i dr.
U sudskim postupcima Pravobranilaštvo se pojavljuje u ulozi zakonskog zastupnika
tužioca, tuženog ili umješača, što podrazumjeva uključivanje u sporove koji se vode pred sudom
izmedju drugih pravnih lica u pravnim situacijama kada ima interes da jedna od strana uspije u
postupku.
U 2011. godini bilo je ukupno u radu 1.969 parničnih predmeta, od čega je1.388
preneseno kao nezavršeni iz predhodne godine, dok je u toku 2011. godine zaprimljen 581 novi
parnični predmet. Od ukupnog broja parničnih predmeta pravosnažno je okončano 276 i to 187
predmeta sa pozitivnim ishodom i 89 predmeta sa negativnim ishodom.
Kada je u pitanju predmet spora odnosno tužbenih zahtjeva, najveći broj predmeta odnosi
se na predmete po osnovu:
-radni spor (potraživanje naknade na ime regresa, toplog obroka,jubilarne
nagrade, razlike plaće, naknade za prevoz, posebni dodatak na plaću,
noćni rad, prekovremeni rad i dr)..............................................................1.200 predmeta
- duga (po osnovu kredita, koncesija,zakupnine,
na ime ustupanja ribolovnog prava i dr.).................................................... 229 predmeta
- naknada štete (na ime postavljenih reklamnih panoa,
oštećenje imovine prilikom izgradnje saobraćajnica, štete pričinjene
na napuštenoj imovini i dr.)..........................................................................298 predmeta
-utvrđenja (stanarskog prava, prava vlasništva,
ispravke upisa u zemljišnim knjigama i dr.)................................................122 predmeta
-ostalo (smetanje posjeda i dr.)..................................................................... 120 predmeta
3
Kao ne završena u ovom izvještajnom periodu evidentirana su 1.693 parnična predmeta.
Pravobranilaštvo je tokom 2011.godine uložilo 461 žalbu na presude, izjavilo 5 revizija
Vrhovnom sudu FBiH protiv II-stepenih presuda, te uložilo 101 apelaciju protiv II-stepenih
presuda Ustavnom sudu BiH.
U ovom izvještajnom periodu, nosioci pravobranilačke funkcije, prisustvovali su na 2.001
ročištu pred sudovima u Sarajevu, Goraždu, Visokom i Konjicu.
Sporovi radno-pravnog karaktera
Sporovi iz ove grupacije i u 2011.godini predstavljaju najbrojniju vrstu sporova (1.200) u
kojima se kao tužena strana pojavljuje Kanton Sarajevo.
I dalje su aktuelni sporovi po tužbama policijskih službenika i uposlenika MUP-a Kantona
Sarajevo, tužbe sudija, tužilaca, stručnih saradnika u sudovima i Tužilaštvu, namještenika
sudova i Tužilaštva po više osnova, tužbe uposlenika Kantona Sarajevo, tužbe uposlenika
Profesionalne vatrogasne brigade, tužba zamjenika Pravobranioca Kantona Sarajevo, tužbe
uposlenika JU Kantonalnog centra za socijalni rad, tužbe uposlenika Zavoda za planiranje razvoja
Kantona, uposlenika JU Terapijske zajednice, uposlenika JU Doma zdravlja i dr..
II
OCJENA STANJA I POSTIGNUTI REZULTATI
Sagledavajući ukupno stanje na zaštiti imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo,
kao i općina koje su poslove pravobranilaštva povjerile Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo, može
se konstatovati da je ovo Pravobranilaštvo, u proteklom periodu, uložilo maksimalne napore,
kako kroz zastupanje pred sudovima i drugim organima, tako i kroz davanje mišljenja,
podnošenjem prijedloga za uknjižbu nekretnina na Kanton Sarajevo, kao i u drugim postupcima.
Kada se svemu tome doda i nesporna činjenica da je izuzetno širok dijapazon djelovanja
ovog organa, sa izuzetno velikim obimom delikatnih predmeta koji zahtjevaju visoko stručno
znanje, da se svi poslovi obavljaju ažurno i blagovremeno, smatramo da se mora shvatiti da se
radi o organu koji opravdava svoju funkciju.
Međutim i pored ulaganja maksimalnih napora, u zastupanju Kantona Sarajevo od strane
Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, pred sudovima u sporovima iz radnih odnosa i poduzimanja
svih pravnih sredstava radi zaštite imovine – Budžeta Kantona Sarajevo, koji je od kraja
2009.godine ozbiljno napadnut podnošenjem tužbi od strane budžetskih korisnika, a sve iz
razloga nepostupanja Kantona po Zakonu o načinu ostvarivanja ušteda u FBiH (“Sl. novine
FBiH”, broj 50/09), koji je stupio na snagu 1.8.2009.godine, a kojim je propisano da će se uštede
po osnovu plaća i naknada koje nemaju karakter plaće regulisati odredbama aneksa kolektivnih
ugovora grana i djelatnosti, Budžet Kantona Sarajevo je ozbiljno ugrožen izvršavanjem
pravomoćnih presuda prinudnim putem.
4
Shodno odredbama Pravilnika o poslovanju i vođenju evidencije u Pravobranilaštvu
Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, broj 17/08), tabelarni prikaz po vrsti predmeta
– tj. predmetu spora i postupaka u kojima se Pravobranilaštvo pojavljuje kao zakonski zastupnik
organa koje zastupa, za izvještajni period od 1.1.2011. do 31.12.2011.godine, izgleda ovako:
Vrsta
Predmeta
Primljeno u
u toku 2011.
Prenešeno iz
ranijih godina
Ukupno u radu
na dan
31.12.2011.
Riješeno u
periodu
od 1.1. do
31.12.2011.
U radu
sud –
organ
uprave
“P”
1388
581
1969
276
1693
“I”
123
328
451
245
206
“Rv”
14
3
17
5
12
“M”
11
57
68
58
10
“Pr”
82
49
131
41
90
“Us”
13
5
18
2
16
“U”
33
28
61
27
34
“Um”
/
10
10
10
/
“Pk”
/
207
207
207
/
“Su”
35
96
131
113
18
“USP”
21
6
27
6
21
Objašnjenje za vrste predmeta:
“P” – parnica
“I” – izvršenja
“Rv” – vanparnični postupak
“M” – mišljenja
“U” – upravni postupak
“Um” – mišljenje vezano za ovlaštenje Pravobranilaštva
shodno čl. 16. Zakona o građevinskom zemljištu
“Us” – upravni spor
“Pk” – Pravobranilaštvo Kantona
5
“Su” – stambeni ugovori
“USP” – obnova ugovora o korištenju stana
“Pr” – priprema za parnicu
“P” – parnični postupak
Ukazujemo na činjenicu da je Kanton Sarajevo u 2011.godini, u postupcima pred
sudovima, uglavnom bio u ulozi tuženog i to u 1.683 predmeta.
Navodimo primjere nekih značajnijih parnica, obzirom na složenost,
kao i vrijednost spora
- Od kraja 2009.godine, kada su počele pristizati tužbe policijskih službenika MUP-a
Kantona Sarajevo, te zaključno sa 31.12.2011.godine, Pravobranilaštvo je zaprimilo 425
tužbi (883 tužitelja), protiv tuženog Kantona Sarajevo – Ministarstvo unutrašnjih poslova, radi
isplate naknada za prekovremeni rad, noćni rad, poseban dodatak na plaću, naknade za posebne
uslove rada, troškove prevoza na posao i sa posla, isplatu razlike toplog obroka, regresa, jubilarne
nagrade i ocjene za rad, sa vrijednošću sporova od 18.995.967,48 KM.
Pravni osnov ovih tužbenih zahtjeva je Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH, Uredba
o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće i Zakon o policijskim
službenicima Kantona Sarajevo.
Naime, sva primanja policijskih službenika proistekla iz radnog odnosa, regulisana su
Zakonom o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.
U Zakonu o policijskim službenicima regulisano je pravo policijskih službenika na
poseban dodatak za posebne uvjete rada do 30% od osnovne plaće i isti se obračunava i isplaćuje
tužiteljima.
Međutim, tužitelji se u tužbama pozivaju, da pored posebnog dodatka od 30%, koji im se
isplaćuje, imaju pravo i na naknadu za posebne uslove rada, za rad noću, kao i ostala prava iz
Općeg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, kao i po Uredbi o naknadama i drugim
materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće, te smatraju da im pripada uvećanje plaće i po
tim osnovama.
U toku zastupanja tuženog – Kantona Sarajevo, pred sudom, a na osnovu nalaza i
mišljenja vještaka finansijske struke, sačinjenih uvidom u evidenciju Ministarstva unutrašnjih
poslova (platne liste, redne liste i dr.), Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo steklo je saznanje da se
obračun i isplata dodatka na plaću policijskih službenika vrši suprotno Zakonu o policijskim
službenicima Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, broj 25/06) i to člana 87.
Zakona i suprotno podzakonskim aktima koji regulišu ove isplate. Naime, obračun dodataka na
plaću, prema odredbi člana 87. Zakona, a u vezi sa članom 2. Pravilnika o dodatku na plaću za
posebne uvjete rada, obračunava se u visini od 30% od osnovne plaće, dakle iznosa koji se dobije
umnoškom osnovice i koeficijenta (član 86. Zakona). Međutim, vještaci su uočili i istakli da se
obračun dodatka na plaću policijskim službenicima od aprila 2009.godine vrši na način da se za
osnovicu uzima osnovna plaća uvećana za naknade za prekovremeni rad, noćni rad i rad u dane
državnih praznika, pa s tim u vezi tužitelji i postavljaju zahtjev za isplatu razlike dodatka na plaću
6
za neisplaćene naknade za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane sedmičnog odmora i rad u
dane državnih praznika.
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo, kao zakonski zastupnik tuženog, osporava takav
način obračuna, jer je protivan navedenim pozitivnim propisima.
O ovoj pojavi Pravobranilaštvo je svojom Informacijom obavjestilo Ministra unutrašnjih
poslova, ukazujući da je potrebno način obračuna dodatka na plaću usaglasiti sa pozitivnim
zakonskim propisima i vršiti isti na osnovnu plaću, bez uvećavanja po osnovu naknada, obzirom
da postojeći način obračuna ugrožava Budžet Kantona Sarajevo.
U ovim pravnim stvarima, Općinski sud u Sarajevu različito postupa, od usvajanja
tužbenih zahtjeva u cijelosti i obavezivanja Kantona Sarajevo na isplatu, do djelimičnog
usvajanja tužbenih zahtjeva.
Kantonalni sud u Sarajevu je u dva predmeta riješio po žalbama i vratio prvostepenom
sudu na ponovno suđenje.
- Tužbeni zahtjevi uposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo –
99 tužbi, protiv tuženog Kantona Sarajevo, radi isplate razlike plaće, toplog obroka i regresa, sa
vrijednošću sporova od 1.461.152,73 KM.
- Tužbeni zahtjevi uposlenika Kantona Sarajevo – ( 549 uposlenika), 9 tužbi, protiv
tuženog Kantona Sarajevo, radi isplate razlike plaće, razlike naknade za topli obrok, regres,
jubilarne nagrade, sa vrijednošću spora od 2.927.732,71 KM.
-Tužbe sudija Kantonalnog suda u Sarajevu – 16 tužbi (84 tužitelja), sa vrijednošću
sporova od 73.751,26 KM.
Ovim tužbenim zahtjevima sudije traže isplatu razlike regresa koji im je utvrđen u Zakonu
o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH u visini od 50% od osnovne mjesečne
plaće.
-Stručni saradnici Kantonalnog suda u Sarajevu – 5 tužbi (18 tužitelja), sa vrijednošću
spora od 39.146,74 KM, radi isplate razlike regresa.
-Tužbe namještenika Kantonalnog suda u Sarajevu, sa vrijednosti sporova od
511.950,49 KM.
Ovim tužbenim zahtjevima traži se isplata razlike plaće, razlike toplog obroka, regresa,
prekovremenog rada i rada u komisijama.
-Tužbe sudija Općinskog suda u Sarajevu – 58 tužbi (333 tužitelja), sa vrijednošću
sporova od 1.394.436,65 KM.
Ovim tužbenim zahtjevima sudije traže isplatu razlike regresa.
-Stručni saradnici Općinskog suda u Sarajevu podnijeli su 6 tužbi (56 tužitelja) radi
isplate razlike regresa, sa vrijednošću spora od 253.173,02 KM.
7
-Tužbe namještenika Općinskog suda u Sarajevu – 163 tužbe (1.156 tužitelja), sa
vrijednosti sporova od 1.543.793,85 KM.
Ovim tužbama namještenici traže isplatu razlike toplog obroka, regresa, razlike plaće,
naknadu za prekovremeni rad i naknadu za rad u komisijama.
-Tužbe tužilaca Kantonalnog tužilaštva – 53 tužbe (131 tužitelj), sa vrijednošću spora
od 123.603,38 KM.
Ovim tužbenim zahtjevima tužitelji zahtjevaju isplatu razlike regresa, koji je po Zakonu o
plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH određen u visini od 50% od osnovne
mjesečne plaće.
-Tužbe namještenika tužilaštva Kantona Sarajevo – 37 tužbi (251 tužitelja), sa
vrijednošću sporova od 392.569,33 KM.
Ovim tužbama tužitelji zahtjevaju isplatu razlike plaće, toplog obroka i regresa.
-Tužbe uposlenika Kantonalnog centra za socijalni rad – 8 tužbi (65 tužitelja), sa
vrijednošću sporova od 72.589,95 KM.
Ovim tužbama traži se isplata razlike toplog obroka i regresa.
-Profesionalna vatrogasna brigada – 20 tužbi (217 tužitelja), sa vrijednošću sporova od
151.500,00 KM, kojim se traži razlika toplog obroka i regresa.
-Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo – 7 tužbi (82 tužitelja), sa vrijednošću
sporova od 70.700,00 KM, kojim se zahtjeva isplata razlike toplog obroka i regresa .
- JU Terapijska zajednica Kantona Sarajevo – 18 tužbi (70 tužitelja), sa vrijednošću
sporova od 306.927,72 KM.
Ovim tužbama traži se isplata razlike toplog obroka i regresa.
- JU Dom zdravlja KS – 6 tužbi (349 tužitelja), sa vrijednošću spora od 21.465.936,60
KM, tužitelji su radnici JU Dom zdravlja Sarajevo, a tužbeni zahtjevi su usmjereni prema
Kantonu Sarajevo. Ovim tužbama traži se razlika regresa i toplog obroka.
Ukupna potraživanja prema Kantonu Sarajevo u 2011.godini iznose 49.684.956,91
KM, bez sudskih troškova i kamata.
Prema dosadašnjim sporovima, koji su se vodili pred svim sudovima u FBiH, kao i pred
Općinskim sudom u Sarajevu, stav sudske prakse je, kada su u pitanju tužbe iz oblasti radnih
odnosa, kod odlučivanja po ovim sporovima, da su kolektivni ugovori izvor prava, a navedena
oblast je na isti način regulisana i Uredbom o naknadama i drugim materijalnim pravima koja
nemaju karakter plaće, pa time i pravni osnov prilikom dosuđivanja prava iz radnih odnosa.
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo je u toku 2011.godine podnijelo 101 apelaciju
Ustavnom sudu BiH protiv II stepenih presuda, zbog povrede apelantovog prava na pravično
suđenje iz člana II/3.e) Ustava BiH i prava na imovinu zagarantovanog Evropskom konvencijom,
a sve iz razloga, jer je Ustavni sud BiH, u istim pravnim stvarima, rješavajući apelacije
uposlenika u Tuzlanskom kantonu, iste odbacio kao nedopuštene i zauzeo stav, da je Kantonalni
8
sud u Tuzli, rješavajući po žalbama, pravilno postupio kada je zauzeo stav da se ove pravne stvari
mogu jedino raspravljati u skladu sa odredbama člana 17. i 19. Općeg kolektivnog ugovora, koji
je stupio na snagu septembra 2005.godine.
Apelacije su u postupku preispitivanja.
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo upoznaje Vladu Kantona i poslanike u
Skupštini Kantona Sarajevo, da je primjena Kolektivnog ugovora za službenike organa
uprave i sudske vlasti u FBiH (“Sl. novine FBiH”, broj 23/00) štetna po imovinu Kantona
Sarajevo, da njegovi parametri za obračun plaća i drugih naknada prevazilaze sadašnje
finansijsko stanje Kantona Sarajevo, jer finansijske obaveze ustanovljene ovim
Kolektivnim ugovorom su više od ukupnog Budžeta Kantona Sarajevo, predviđenog za te
namjene.
Dakle, primjena ovog Kolektivnog ugovora proizvodi štetne posljedice po Budžet
Kantona Sarajevo, a njegova se primjena provodi prinudnim putem, putem izvršavanja
sudskih presuda, tako što se svakodnevno sa računa Kantona Sarajevo, koji se vode kod
poslovnih banaka, skidaju sredstva po sudskim izvršnim rješenjima.
Iz svih gore navedenih razloga, predlažemo Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo, da
hitno pristupe pregovorima za izmjene ovog Kolektivnog ugovora, čime bi se postiglo da se
skine teret sa Budžeta Kantona Sarajevo, u smislu njegovog funkcionisanja i opstojnosti sa
jedne strane, a sa druge strane, u Kantonu se može narušiti ravnoteža općeg i pojedinačnog
interesa, na štetu imovine Kantona Sarajevo.
Obzirom da je ovaj Kolektivni ugovor, kako je naprijed navedeno, zbog utvrđenih
parametara za obračun plaća i naknada, a koji je zaključen prije 12 godina, prevazišao
sadašnje finansijsko stanje kako Federacije, tako i svih kantona u Federaciji BiH, potrebno
je hitno pristupiti njegovim izmjenama, čime bi se izbjegle dalje tužbe budžetskih korisnika
odnosno spriječio atak na Budžet Kantona Sarajevo i time isti zaštitio.
Također, ukazujemo Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo, da postoji još jedan više
osnov za izmjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH,
a to je, što je u članu 46. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona
Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, broj 33/11) određeno da će se odredbe članova
25. i 26. ovog Zakona početi primjenjivati narednog mjeseca od dana potpisivanja izmjena i
dopuna Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti kojim su
regulisane naknade za ishranu tokom rada i regres za godišnji odmor, a kako je Zakon o
plaćama u Kantonu Sarajevo stupio na snagu 01.01.2012.godine, te ukoliko se hitno ne
pristupi ovim izmjenama i ne počne primjenjivati isti, za očekivati je nove tužbe i novi atak
na Budžet Kantona Sarajevo.
Također, ovim putem upoznajemo Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo da je
Ustavni sud Federacije BiH ocijenio neustavnim Zakon o plaćama i drugim naknadama
sudija i tužilaca u Federaciji BiH (“Sl. novine FBiH”, broj 72/05), u dijelu koji se odnosi na
naknade sudija, tužilaca i stručnih saradnika (do sada su imali pravo samo na regres za
godišnji odmor), te je dat rok od 6 mjeseci, od dana objavljivanja Presude, Parlamentu
Federacije BiH, da donese izmjene i dopune Zakona, te propiše pravo na ostale naknade
sudijama, tužiocima i stručnim saradnicima.
9
Dakle, od avgusta mjeseca 2012. godine, sudije, tužioci i stručni saradnici će imati
pravo i na topli obrok, prevoz i ostale naknade, što je još jedan od razloga da se hitno izvrše
izmjene Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti, jer će u
protivnom, ukoliko ostane na snazi ovakav Kolektivni ugovor, doći do novih tužbi sudija,
tužilaca i stručnih saradnika za isplatu razlike naknada, koje će im po ovom Zakonu i
Kolektivnom ugovoru pripadati.
- Pred Općinskim sudom u Sarajevu, u toku je parnica u pravnoj stvari tužitelja
privrednog društva “Europlakat” d.o.o. Sarajevo, protiv tuženog Kantona Sarajevo – Ministarstva
saobraćaja, radi naknade štete.
Prvobitnim tužbenim zahtjevom tužitelj je tražio raskid ugovora o pravu postavljanja
novih nastrešnica na tramvajskim stajalištima na području Kantona Sarajevo iz 2008.godine i
Ugovora o pravu postavljanja novih nastrešnica na trolejbuskim, autobuskim i kombibuskim
stajalištima na području Kantona Sarajevo iz 2000.godine, te naknadu štete zbog nepoštivanja
ugovora, u iznosu od 9.319.520,82 KM.
Međutim, u ovoj pravnoj stvari sud je odredio vještačenje, tako da je sudski vještak
izračunao da je društvu “Europlakat” d.o.o. Sarajevo pričinjena šteta u iznosu od 10.191.126,38
KM, koja se odnosi na naknadu za zakup, kamate, troškove postupka, izgradnju nadstrešnica i
održavanje nadstrešnica i izmaklu dobit društva za period od 2003. – 2009.godine u iznosu od
18.049.755,14 KM.
Ovaj Nalaz sudskog vještaka Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo je u cjelosti osporilo.
Postupak u ovoj pravnoj stvari je u toku.
- Pred Općinskim sudom u Sarajevu, u toku je parnica u pravnoj stvari tužitelja “Densad”
d.o.o. Sarajevo, protiv tuženog Kanton Sarajevo – Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve,
radi naknade štete, sa vrijednošću spora 200.000,00 KM, kojom tužitelj traži isplatu sredstava na
ime neosnovanog bogaćenja, obične štete i izgubljene dobiti. Naime, Kanton Sarajevo,
Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve je u ugovornom odnosu sa privrednim društvom
“Densad” d.o.o. Sarajevo, o zakupu cestovnog zemljišta za postavljanje reklamnih panoa, koji
ugovor je istekao krajem 2011. godine. Uvoj pravnoj stvari sud je odredio vještačenje na
okolnosti visine štete koju trpi tužitelj od 2004. do 2010.godine, a koja se sastoji u naplati
naknada od strane tuženog za lokacije koje nisu korištene iz objektivnih razloga, kao i više
naplaćene naknade za panoe postavljene na privatnom zemljištu, te izgubljenoj dobiti zbog
nekorištenja pozicija, koju je vještak izvještačio u visini od 800.000,00 KM.
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo je osporilo ovaj tužbeni zahtjev, jer je tuženi
ispoštovao sve svoje ugovorne obaveze, te nije povrijedio zakonske propise koji bi prouzrokovali
nastanak štete.
U ovoj pravnoj stvari, Pravobranilaštvo je predložilo Direkciji za puteve Kantona
Sarajevo da bi se ova pravna stvar trebala riješiti mirnim putem i to u direktnim pregovorima
predstavnika tužitelja i tuženog, a sve imajući u vidu da je Ugovor o zakupu putnog zemljišta od
12.09.2006.godine, po osnovu kojeg je tužitelj imao pravo postavljanja panoa na određenim
lokacijama, isetkao, a po osnovu kojeg se, pored ostalog, vodi predmetni spor za naknadu štete
radi neispunjenja Ugovora. U razgovoru sa punomoćnikom tužitelja iznesen je stav da je tužitelj i
dalje zainteresiran da zaključi Ugovor o zakupu putnog zemljišta i to na način što bi tužitelj
izvršio isplatu preostalog duga prema sporazumu tužitelja i predstavnika Direkcije, a da tužitelj
povuče predmetnu tužbu, te da se razmotri mogućnost zaključivanja novog ugovora sa tužiteljem,
kome je oglašavanje osnovna djelatnost, a sve ovo iz razloga neizvjesnosti ishoda spora.
10
- Ovim putem također obavještavamo Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo da se pred
sarajevskim sudovima vodi 5 parničnih postupaka u pravnim stvarima dva tužitelja – bivša
uposlenika Doma učenika Sarajevo, protiv tuženog Kanton Sarajevo – Ministarstvo za
obrazovanje, nauku i mlade, radi isplate potraživanja iz radnog odnosa, izgubljene zarade, uplate
pripadajućih doprinosa, pa sve do regulisanja njihvog radnopravnog statusa, odnosno statusa
Doma učenika Sarajevo, u kojem su tužitelji bili zaposleni do 01.09.2001.godine. Prema
navodima tužitelja, zgradu Doma učenika koristi JU Mješovita srednja elektrotehnička škola.
Na naprijed navedeno ukazujemo radi zaštite imovine Kantona Sarajevo, obzirom da su u
nekim od pokrenutih postupaka već donesene presude u korist tužitelja, te posebno kada se ima u
vidu zauzeti stav Vrhovnog suda FBiH u Presudi od 18.11.2010.godine, gdje se navodi da je
tuženi trebao donijeti odluku o statusu Doma učenika Sarajevo, a samim tim i razriješiti
radnopravni status tužitelja, a isti stav su zauzeli i nižestepeni sudovi, a na kojem tužitelji upravo
temelje svoj tužbeni zahtjev, pa je osnovano očekivati nove tužbe u narednih desetak godina, dok
tužitelji ne ostvare pravo na starosnu penziju, a imajući u vidu da se radi o tužiteljima starosti od
oko 55 godina, tako da prvi uslov za penziju, u skladu sa važećim propisima, koji regulišu
predmetnu oblast, stiču sa navršenih 65 godina života.
Ukazujemo Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo da je potrebno razmotriti mogućnost da se
na najbezbolniji način riješi radnopravni status ova dva tužitelja, a kako bi se i ujedno zaštitila
imovina Kantona Sarajevo, koja se podošenjem tužbi i dosuđivanjem troškovima postupaka
narušava.
- Ovim putem obavještavamo Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo, da je Pravobranilac
Kantona Sarajevo, u smislu člana 2. stav 3. Zakona o upravnim sporovima (“Sl. novine FBiH”,
broj 9/05), kojim je utvrđeno zakonsko ovlaštenje nadležnog pravobranioca, da može, u slučaju
kada je upravnim aktom povrijeđen zakon na štetu kantona, ovdje Kantona Sarajevo, čiji je
zakonski zastupnik, pokrenuti upravni spor, što je i učinio, podnošenjem dvije tužbe
Kantonalnom sudu u Sarajevu.
U jednom predmetu Kantonalni sud u Sarajevu je presudom od 30.6.2011.godine uvažio
je tužbu Pravobranioca Kantona Sarajevo, kojom se tražilo poništenje Rješenja Ministarstva
saobraćaja Kantona Sarajevo u predmetu naknade za postavljanje reklamnih panoa, te osporeno
Rješenje tuženog poništeno i predmet vraćen tuženom na ponovno rješavanje.
Kantonalni sud u Sarajevu je istom Presudom dao uputu Ministarstvu saobraćaja kako da
postupi u ponom postupku.
Dakle, Sud je ocijenio da je tužba osnovana, da se osporeno Rješenje ne zasniva na
pravilno i potpuno utvrđenom činjeničnom stanju i pravilnoj primjeni materijalnog prava, te da je
istim povrijeđen zakon na štetu tužioca – Kantona Sarajevo.
Stav je Kantonalnog suda da je Pravilnik o postavljanju znakova i informacija na cestama
i naknadama za ceste (“Sl. novine FBiH”, broj 52/02) jedini primjenjiv u ovim pravnim stvarima,
te je u tom smislu i data uputa Ministarstvu saobraćaja kako će postupiti u ponovnom postupku.
Pokretanje upravnog spora od strane Pravobranioca, protiv rješanja Ministarstva
saobraćaja je važno iz razloga, što je došlo do različitog tumačenja propisa između Ministarstva
saobraćaja i Direkcije za puteve, a što je iz svega ovoga mogao izvući korist “Europlakat” d.o.o.
Sarajevo kao dokaz u parnici koju vodi protiv Kantona Sarajevo, a čime bi Budžet Kantona
Sarajevo bio oštećen za milionske vrijednosti.
Protiv ove Presude, zainteresovana strana – “Europlakat” d.o.o. Sarajevo podnio je
zahtjev Vrhovnom sudu FBiH za vanredno preispitivanje.
11
- Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo iz 2007.godine, zaduženo je Pravobranilaštvo
Kantona Sarajevo, da pokrene postupak povrata sredstava od firme Arian – Trade d.o.o. sa
sjedištem u Puli, R-Hrvatska, a u vezi finansiranja koncerta Luciana Pavarottia.
Općinski sud u Sarajevu je, donio presudu u korist Kantona Sarajevo, te je
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo, putem punomoćnika iz Zagreba, zatražilo od Suda u Puli
izvršenje ove presude.
Izvršni postupak je u toku.
- Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo zastupa Kanton Sarajevo u 11 tužbi u pravnoj stvari
tužitelja “Centrotrans Eurolines” d.d. Sarajevo, protiv I-tuženog KJKP “Gras” d.o.o. i II-tuženog
Kantona Sarajevo – Ministrastva saobraćaja, radi naknade štete, sa ukupnom vrijednošću svih
sporova 1.208.100,00 KM.
Po navodima tužbi, Kanton Sarajevo – Ministarstvo saobraćaja, donošenjem rješenja o
odobravanju redova vožnje KJKP “Gras” za obavljanje prevoza putnika, a za koje linije tužitelj
polaže pravo, pričinjava štetu i izgubljenu dobit tužitelju.
Općinski sud u Sarajevu je u jednom predmetu odbio tužbeni zahtjev “CentrotranEurolines” d.d. Sarajevo, na koju je uložena žalba.
Svi ostali postupci su u toku.
- Po zahtjevu Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, ovo Pravobranilaštvo je podnijelo
osam tužbi radi naplate naknade za eksploataciju mineralnih sirovina i to protiv tuženih
“Čolatex” d.o.o. Sarajevo, za eksploataciju mineralnih sirovina rudnik “Vinjage” Rakovica,
protiv “Kunovac Company” d.o.o. Sarajevo, za eksploataciju mineralnih sirovina na mjestu rijeka
Rača – Visojevići kod Srednjeg, protiv “House Milos” Ilidža, za ekspoataciju sirovina u mjestu
Zubov Do kod Rakovice, protiv privrednog društva “Misoča” d.d. Gornja Misoča i tužbe protiv
privrednog društva GP “Bosnaputevi” Sarajevo.
Ova privredna društva imaju sa Kantonom Sarajevo zaključene koncesione ugovore, te
zbog ne izvršavanja obaveza – uplate koncesione naknade, Pravobranilaštvo je podnijelo tužbe.
Ukupna vrijednost ovih tužbenih zahtjeva iznosi 623.879,00 KM.
U ovim pravnim stvarima postupci su u toku.
- Također je u toku pet postupaka pokrenutih po zahtjevu Ministarstva privrede, protiv
tuženih udruženja sportskih ribolovaca, po osnovu duga, sa ukupnom vrijednošću svih sporova
od 85.832,00 KM.
Pravni osnov ovih tužbenih zahtjeva je Zakon o slatkovodnom ribarstvu, te Zakon o
obligacionim odnosima.
Naime, Kanton Sarajevo je sa tuženim zaključio ugovore o ustupanju ribolovnog prava
nad ribolovnim područjima na područjima Kantona Sarajevo. Ovim ugovorima Kanton Sarajevo
je ustupio ribolovno pravo tuženim, uz godišnju naknadu, međutim, kako tuženi nisu izmirivali
svoje obaveze po osnovu ugovora, to je Pravobranilaštvo, kao zakonski zastupnik Kantona
Sarajevo, ustalo sa tužbama.
Dva su predmeta riješena u korist Kanton Sarajevo, dok su ostali postupci u toku.
12
- Pravobranilaštvo Kanton Sarajevo također, po zahtjevu Ministarstva privrede, vodi
postupke protiv korisnika poslovnih prostora, u vlasništvu pravnih lica iz država nastalih
raspadom SFRJ, a po osnovu duga za neplaćanje zakupnine.
Ukupna vrijednost ovih tužbenih zahtjeva je 1.466.013,00 KM.
Naime, Odlukom o načinu upravljanja poslovnih jedinica sa ili bez svojstva pravnih lica
iz drugih država na području Kantona Sarajevo, Kanton Sarajevo je upravljao ovim poslovnim
prostorima, te je zaključio 65 ugovora o korištenju imovine.
Ovim ugovorima Kanton je dodjeljivao na privremeno korištenje poslovne prostore, uz
obavezu plaćanja mjesečne naknade.
Kako tuženi nisu poštovali odredbe ugovora, odnosno nisu izmirivali svoje obaveze po
osnovu zaključenih ugovora, to je Pravobranilaštvo, u cilju zaštite imovinskih interesa Kantona
Sarajevo, podnijelo tužbe za naplatu duga za posljednje 3 godine, obzirom da je za raniji period
nastupila zastara potraživanja.
U deset predmeta su donijete prvostepene presude u korist Kantona Sarajevo, jedan
tužbeni zahtjev je odbijen, a ostali predmeti su u toku.
- Ovim putem, također informišemo Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo, da je
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo podnijelo 23 tužbe za utvrđenje prava vlasništva, sa tužbenim
zahtjevima da je Kanton Sarajevo stekao pravo vlasništva na poslovnim prostorima koji su
odlukama Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo o izdvajanju poslovnih prostora iz bilansa JSP
“Sarajevostan” i stavljanju istih u vlasništvo Kantona Sarajevo, prešle u vlasništvo Kantona
Sarajevo.
U toku 2011.godine uknjiženo je svih 23 poslovna prostora na Kanton Sarajevo, na
osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda.
- Na zahtjev Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Pravobranilaštvo je
podnijelo tužbu protiv tuženog Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko
osiguranje – Mostar, radi povrata 782.638,40 KM, po osnovu neosnovanog bogaćenja.
U ovoj pravnoj stvari postupak je u toku.
“I” – izvršni postupak
Veoma obimne i značajne aktivnosti tokom 2011godine Pravobranilaštvo je ostvarilo i u
izvršnom postupku.
Tokom 2011.godine u radu je evidentirano 451 izvršnih predmeta, od kojih je 328
zaprimljeno u 2011.godini, a 123 predmeta su prenesena iz ranijih godina.
Od 451 predmeta, okončano je 245, u radu je ostalo 206 predmeta.
Kada su u pitanju izvršenja podnesena protiv Kantona Sarajevo, ukazujemo da se
značajan broj odnosi na postupke inicirane od strane punomoćnika tužitelja sudija i tužilaca i
punomoćnika drugih budžetskih korisnika za isplatu dosuđenih naknada po pravomoćnim
presudama.
Izvršni postupci u kojima se Kanton pojavljuje u ulozi tražioca izvršenja odnose se
uglavnom na izvršne postupke koje je pokrenulo Pravobranilaštvo, kao zakonski zastupnik
Kantona Sarajevo – Ministarstva saobraćaja - Direkcije za puteve, protiv izvršenika, korisnika
reklamnih panoa (Europlakat, Metromedia, Megamedia, Mondo Trafik, Densad, Metropolis-
13
Media i dr), a radi duga na ime naknade zakupnine za postavljanje reklamnih panoa na
odobrenim lokacijama u cestovnom i zaštitnom cestovnom pojasu.
“M” – pravna mišljenja
Shodno članu 15. Zakona o pravobranilaštvu, organi i organizacije Kantona Sarajevo, čije
interese zastupa ovo Pravobranilaštvo, dužni su pribaviti pravno mišljenje Pravobranilaštva, prije
zaključenja ugovora o kupoprodaji, zamjeni, zakupu, prenosu na privremeno ili trajno korištenje i
raspolaganje stvari uz naknadu ili bez naknade, ugovora o koncesiji, ugovora o građenju, kao i
drugih ugovora kojima se pribavljaju stvari ili se raspolaže imovinom Kantona.
Kako je vidljivo iz naprijed navedenog tabelarnog pregleda, ovaj organ je imao veliki broj
predmeta po ovom osnovu.
Tražena su mišljenja iz različitih pravnih oblasti, od mišljenja na ugovore o zamjeni
zemljišta, na prijedlog zaključka o odobravanju prenosa dionica kompanije “Hidrogradnja” d.o.o.
na Vladu FBiH, na prijedlog sporazuma o sufinansiranju izgradnje filskulturne dvorane u Općini
Novi Grad, mišljenje o načinu prenosa prava vlasništva Studenskog doma u Nedžarićima na
državni organ i druga različita mišljenja.
“Um” - Mišljenje vezano za ovlaštenja pravobranioca shodno čl. 16. Zakona o
građevinskom zemljištu
Najveći broj predmeta iz ovog segmenta djelovanja Pravobranilaštva Kantona Sarajevo
odnosi se na postupanje vezano za realizaciju prava i obaveza koja proističu iz člana 16. stav 2.
Zakona o građevinskom zemljištu (“Sl. novine F BiH”, br.25/03).
Prema citiranoj zakonskoj regulativi stoji obaveza općinskog vijeća da prije dodjele
neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini na korištenje radi izgradnje, pribavi
mišljenje nadležnog pravobranioca, kojim se potvrđuje da je predložena dodjela u skladu sa
važećim zakonima, te da su procedure koje predviđa navedeni zakon ispoštovane u cjelosti.
“SU”- Stambeni ugovori – otkup stanova
Kada je u pitanju segment djelovanja vezan za realizaciju imovinskih zakona, ovaj organ
je dao izuzetan doprinos u privatizaciji stambenog fonda, odnosno u realizaciji Zakona o prodaji
stanova na kojima postoji stanarsko pravo tj. kroz postupanje vezano za ovlaštenja
Pravobranilaštva koja su proizilazila iz člana 29. citiranog Zakona, a odnose se na kontrolu
utvrđenja cijene stana u ugovoru.
Naprijed smo iskazali tabelarno broj iskontrolisanih ugovora o otkupu stanova, u skladu
sa Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (“Sl. novine F BiH”, broj 29/97,
sa izmjenama), te u skladu sa Zakonom o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova (“Sl. novine F BiH”,
broj 25/05 i 2/08).
Od ukupnog broja, 131 predmeta, koliko je bilo u radu 2011. godine, završeno je 113
predmeta, a u radu je ostalo 18 predmeta.
14
“USP” – Obnova ugovora o korištenju stana
Na osnovu člana 18.c Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima
(“Sl.novine F BiH”, broj 56/01), te odredaba Uputstva o postupku utvrđivanja prava privremenog
korisnika na obnovu ugovora o korištenju stana i postupku kontrole obnovljenih ugovora o
korištenju stana (“Sl. novine F BiH”, broj 15/02), nadležni pravobranilac nadzire postupak i vrši
kontrolu zakonitosti obnove ugovora o korištenju stana, odnosno dodjele stana, kao i kupovine
stana po osnovu takve obnove ili dodjele, dakle, riječ je o pravu privremenog korisnika na
obnovu ugovora o korišćenju stana, a samim tim i na kupovinu stana.
U 2011.godini bilo je zaprimljeno ukupno 27 predmeta obnove ugovora o korištenju
stana, od čega je 6 riješeno.
Ovim putem, informišemo Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo, da su
pravobranioci iz Federacije BiH, putem Udruženja pravobranilaca u FBiH i Saveza općina
i gradova inicirali izmjene Zakona o parničnom postupku na način da se stavi van snage
Zakon o izmjeni Zakona o parničnom postupku (“Sl. novine BiH”, broj 19/06).
Naime, navedenim izmjenama Zakona o parničnom postupku, pravobranioci, kao
zakonski zastupnici Federacije, kantona i općina, imaju pravo samo na naknadu, a ne i na
nagradu za radnje preduzete u zastupanju prema Tarifi o nagradama i naknadama
troškova za rad advokata.
Budući da pravobranilaštvo, kao državno tijelo, ulaže sva pravna sredstva i pravne
radnje u cilju zaštite interesa FBiH, kantona i općina i da kao takvo, u potpuno
ravnopravnom statusu učestvuje u svim postupcima kao stranka u postupku, neprihvatljiva
je činjenica da advokati, kao stranke u postupku, imaju pravo na nagradu, a da
pravobranioci, kao zakonski zastupnici Federacija BiH, kantona i općina, nemaju pravo na
troškove postupka, a koje su do ovih izmjena Zakona o parničnom postupku imali, a prije
svega, jer troškovi postupka ne pripadaju pravobraniocu, već pripadaju budžetu, ovisno od
nivoa vlasti za koju je pravobranilaštvo formirano.
Ova inicijativa nije prošla na zasijedanju Parlamenta Federacije BiH, krajem
2011.godine.
Saglasno naprijed navedenom, Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo ponovo inicira i
Vladu i Skupštinu Kantona Sarajevo, da se putem poslanika u Federalnom Parlamentu,
stave u proceduru izmjene Zakona o praničnom postupku FBiH, tako što će se odredbe o
troškovima postupka primjenjivati i na stranke koje zastupa Pravobranilaštvo.
III SARADNJA PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO
SA ORGANIMA KOJE ZASTUPA
U cilju zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo u sudskim postupcima,
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo, kao zakonski zastupnik Kantona Sarajevo, smatra da je
neophodno poboljšati saradnju organa Kantona Sarajevo sa Pravobranilaštvom, a sve u cilju
kvalitetnije i stručnije zaštite imovine, a što je obaveza svih organa u Kantonu Sarajevo, a
naročito kada se imaju u vidu odredbe Zakona o parničnom postupku, gdje se na pripremnom
ročištu moraju istaći sve činjenice i dostaviti svi dokazi, tako da je organ koji je zastupan od
15
strane Pravobranilaštva obavezan dostaviti Pravobranilaštvu izjašnjenje na činjenične navode
tužbe, kao i sve dokaze koje posjeduje.
Također je značajno napomenuti da kada ministarstva traže stručnu pomoć u vezi
rješavanja određenih pravnih pitanja, od Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, iz svog resora, da su
dužna iznijeti stav ministarstva povodom predmetnog pitanja, kako bi ovo Pravobranilaštvo
moglo pružiti stručnu pomoć, te eventualno moglo dati mišljenje na predloženi stav ili predložiti
način rješavanja predmetnog pitanja u vezi sa važećim propisima.
IV PREGLED UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE
PRAVOBRANILAŠTVA KANTONA SARAJEVO
Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, planirana su
sljedeća radna mjesta:
- Pravobranilac (VSS)
1 izvršilac
- zamjenici Pravobranioca (VSS)
6 izvršilaca
- stručni savjetnik (VSS)
2 izvršioca
- šef odjeljenja (VSS)
1 izvršilac
- viši referent – tehnički sekretar (SSS)
1 izvršilac
- viši referent za računovodstvene poslove (SSS)
1 izvršilac
- viši referent za parnične i izvršne poslove (SSS) 1 izvršilac
- viši referent za poslove pisarne (SSS)
1 izvršilac
- viši referent daktilograf (SSS)
1 izvršilac
- kurir – kafe kuharica (NK)
1 izvršilac
Ukupan broj uposlenih u Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo je petnaest (15).
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo predlaže Vladi Kantona Sarajevo proširenje
sistematizacije za još dva (2) zamjenika Pravobranioca, obzirom na veliki priliv tužbenih
zahtjeva iz radnih odnosa, koji je enormno povećan u 2012.godini, tako je za samo 2,5
mjeseca 2012.godine, u Pravobranilaštvu zaprimljeno 250 tužbenih zahtjeva, te sa
sadašnjim brojem zamjenika (6) i ovakvim prilivom predmeta, pored ostalih poslova iz
nadležnosti Pravobranilaštva, ovo Pravobranilaštvo neće moći ispunjavati svoju zakonsku
obavezu.
V PROGRAMSKA ORJENTACIJA ZA NAREDNI PERIOD
Aktivnosti Pravobranilaštva Kantona Sarajevo će i u narednom periodu biti usmjerene na:
- poduzimanju mjera i aktivnosti radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona
Sarajevo i općina koje zastupa;
- afirmisati sve vidove preventivne djelatnosti Pravobranilaštva, kao što su sporazumno
rješavanje spornih odnosa;
- kontinuirano pratiti pojave i probleme vezane za primjenu zakona u praksi, te inicirati putem
nadležnih institucija izmjene istih;
16
-organizovati radne dogovore sa ministarstvima i drugim organima, a u cilju što stručnijeg i
efikasnijeg rada i postizanja boljih rezultata u zaštiti imovine Kantona Sarajevo;
-u izvršavanju poslova i zadataka iz svoje nadležnosti, Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo će
osigurati saradnju sa federalnim organima i drugim organima, sa pravobranilaštvima na svim
nivoima, a radi ujednačavanja prakse i zauzimanja stavova po istim ili sličnim pravnim pitanjima;
-Pravobranilaštvo će intenzivirati svoje aktivnosti na ukazivanju Skupštini i Vladi Kantona
Sarajevo na uočene pojave i probleme koji ugrožavaju i narušavaju imovinu Kantona Sarajevo, a
do kojih saznanja bude dolazilo kroz rad na predmetima, kao i kroz podatke i obavještenja koja
dostavljaju državni organi, preduzeća i druga pravna lica, te davati prijedloge za sprječavanje
istih;
-Pravobranilaštvo će takođe inicirati aktivnosti na ažuriranju evidencije o imovini Kantona
Sarajevo, te u saradnji sa ministarstvima i organima kojima je povjereno korištenje imovine
Kantona Sarajevo, pristupiti uknjižavanju nekretnina u zemljišne knjige, koje do sada nisu
uknjižene na Kanton Sarajevo;
-Kontinuirano educirati nosioce pravobranilačke funkcije i druge uposlenike putem
savjetovanja, seminara, kurseva, praćenja sudske prakse i nove zakonske regulative;
- Poduzimati aktivnosi na doradi i ažuriranju web stranice Pravobranilaštva Kantona Sarajevo.
PRAVOBRANILAC KANTONA SARAJEVO
Vasvija Tefterdarija
17
Download

Preuzmi - Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo