Коменијус
Програм за целоживотно учење
садржај:
Шта је Коменијус?
Које нивое образовања покрива?
Шта се њиме жели постићи?
Из чега се састоји Коменијус?
Које теме се могу обрадити кроз пројекте?
У којим врстама пројеката могу учествовати
институције из Србије?
• Нови конкурс и како се укључити?
• У којим врстама пројектима ће институције из
Србије моћи да учествују у будућности?
•
•
•
•
•
•
2
Коменијус је ...
• Део Програма за целоживотно учење
(потпрограм)
• Европска унија кроз њега подстиче сарадњу
својих образовних институција
• Носи име по Јану Коменском, чешком
педагогу и лингвисти из 17в.
• «дете је предмет и узор праве обнове»
3
Коменијус покрива...
• Опште образовање – предшколско, основно
и средње образовања (гимназије)
• Школе и квалитет њиховог рада су у центру
пажње Коменијус пројеката – ученици,
учитељи, наставници, управе, удружења
ученика и родитеља
4
Коменијус – шта се њиме жели постићи?
• Кроз сарадњу и контакте из помоћ Коменијус
пројеката жели се проширити знање о
европским културама, подстаћи разумевање
њихових вредности и учење језика (Европска
димензија у образовању)
• Унапредити рад инситуција, припремити
младе људе да лакше усвајају кључна знања и
развију своју личност за “Европу знања”
5
Из чега се састоји Коменијус?
• Инструменти програма су пројекти
• Финансира се сарадња институција из више
земаља ЕУ (а и шире) зарад остваривања унапред
договореног циља/циљева
• У пројектима могу учествовати школе, школске и
регионалне управе, удружења родитеља и
ученика, универзитети, предузећа, локална
самоуправа, невладине организације,
министарства – сви који могу допринети
унапређењу неког аспекта образовног процеса на
нивоу општег образовања
6
Коменијус пројекти у којима могу
учествовати школе и институције из
Србије:
• Мултилатерални пројекти
• Мултилатералне мреже
• Пратеће мере
7
Коменијус мултилатерални пројекти
Могуће теме тј. приоритне области:
• Развој школа, унапређење начина управљања
и везе са привредом
• Нови приступи учењу и методологији рада
• Лакше усвајање кључних знања, вештина и
компетенција
• Смањење број оних који напуштају школу пре
времена
• Инклузија
8
Коменијус мултилатерални пројекти
Шта се може сматрати резултатом пројеката:
нова/унапређена обука за наставнике и/или школске
управе
нови/осавремењен наставни материјал за неки
предмет
другачија методологија наставе и педагошка стратегија
припрема статешких докумената школе
припрема за организацију размена ученика, пријем
нових наставника/студената на праксу
тестирање увођења неког предмета /курса или обуке
9
Коменијус мултилатерални пројекти
пример 1
Наставни програми који подстичу рани развој аналитичког,
структурног и критичког мишљења
(Teaching Progamming towards the Development of Early Analytical Structural and Critical Minds)
• Циљ: Решења за рани развој аналитичког, структурног и критичког
•
•
•
•
•
мишљења код деце увођењем иновативних метода, заснованих на
мини-пројектном раду и играма
Пројекат траје две године (2010-2012)
Буџет: око 390 000 ЕУР
Земље учеснице су Чешка, Шведска, Норвешка, Румунија и Грчка
Резултати: Публикације, приручници за наставнике и предлози решења
за часове доступни су у електронском облику, инструкције за наставнике
у вези са конференцијама и семинарима посвећеним дидактичким
методама за различите циљне групе деце
http://www.cminds.org/
10
Коменијус мултилатерални пројекти
пример 2
Развој обука за наставнике основних школа за праксу
инклузивне наставе
(Developing an In-Service Training in Inclusive Classroom Practices)
• Циљ: унапредити рад са децом са проблемима у учењу,
•
•
•
•
инвалидитетом или поремећајем у понашању
Учествују институције из Турске, Белгије, Пољске, Португалије и
Велике Британије
Буџет пројекта је око 380 000 ЕУР
Резултати : анализа потреба и модули/курсеви за обуку
наставника за теме: Опште знање о инклузивној пракси, Пракса
инклузивне учионице, Поремећаји у понашању, Проблеми са
савладавањем читања и писања, Потешкоће у читању и
разумевању читања.
http://www.distinc.eu/
11
Коменијус мултилатерални пројекти
пример 3
Прукупљање и анализа статискичких података у циљу
што бољег рада школа и упређења рада ученика
(Using Data for Improving School and Student Performance)
• Циљ: прикупљању и анализа статистичких података релевантих
•
•
•
•
за унапређење образовног процеса у укљученим земљама.
Учествују институције из Пољске, Велике Британије, Немачке,
Литваније и Холандије.
Буџет пројекта је око 380 000 ЕУР
Резултати: Успостављање система прикупљања и анализирања
података у школама како би се унапредио рад са ученицима,
буке за оне који планирају развој, побољшање управљања
школама, стратешко планирање
http://www.datauseproject.eu/welcome
12
Коменијус мултилатерални пројекти
• Пројекти трају до 3 године
• Мин. 3 партнера и 3 земље програма
• Обавезно учешће барем једне земље чланица ЕУ
• Макс. финансирање је до 150 000 евра годишње а
макс.од ЕУ 300 000 евра за пројекат
• Кофинансирање увек мин. 25%
13
Коменијус мултилатералне МРЕЖЕ
Могуће теме тј. приоритне области:
• Развој предузетничких вештина и
повезивање са светом рада
• Учинити науку интересантнијом за децу
• Развој предшколског образовања и неге
• Развој образовања за децу са посебним
потребама
14
Коменијус мултилатералне МРЕЖЕ
Шта се може сматрати резултатом:
мрежа као форум/повод за размену
искустава у једној области
заједничко проналажење предлога/решења
промовисање примера добре праксе и
ширење информација
анализе и студије случаја
радионице, семинари и конференције
15
Коменијус мултилатералне МРЕЖЕ
пример 1:
Мрежа за креативност и иновације у изучавању природних наука
(STENCIL: science teaching European network for creativity and innovation in
learning )
• Циљ: унапређењем образовања природних наука кроз нове
методологије и решења која ће науку учинити интересантнијом за
децу
• 25 организација учесница из ЕУ
• Буџет: око 570 000 ЕУР
• Резултати: платформу за размену искустава - идентификују се
примери добре праксе и шире међу учесницима, смернице за
иновативно образовање за оне који ма који се баве планирањем
образовних политика. (22.500 наставника повезано је преко портала),
преко 1000 догађаја за ширење резултата пројекта.
• http://www.stencil-science.eu/
16
Коменијус мултилатералне МРЕЖЕ
пример 2:
Мрежа за креативност у предшколском образовању
(Network on creativity in pre-school education )
• Циљ: Успоставити европски за размену искустава, истраживања и најбоље праксе
о креативности у предшколском образовању из мултидисциплинарне
перспективе
• Учесници су унинституције из Италије, Немачке, Финске, Данске, Хрватске,
Португалије, Литваније, Летоније, Шпаније и Шведске.
• Буџет: око 630 000 ЕУР
• Очекивани резултати: давање смерница о креативности у предшколском
образовном контексту (намењене онима који доносе одлуке), ДВД или виртуелна
изложба примера најбоље праксе ..
• http://www.creativityinpreschool.eu/creanet/
17
Коменијус мултилатералне МРЕЖЕ
• Пројекти трају до 3 године
• Мин. 6 партнера из 6 земаља програма
• Обавезно учешће барем једне земље чланица ЕУ
• Макс. финансирање је до 150 000 ЕУР годишње
• Кофинансирање увек мин. 25%
18
Коменијус пратеће мере
• Све активности које нису покривене другим
типовима пројеката а које доприносе ширењу
примера добре праксе, унапређењу деловања
Коменијуса
• Анализе за специфичне теме и циљне групе,
семинари и конференције, подизање свести о
битним питањима
• Рад на изради стратешких докумената,
публикација, модула за обуке, видео материјала,
иновативне методологије, организационих
новина на институцијама итд.
19
Коменијус пратеће мере
пример
Праћење процеса спровођења политика за
инкузивно образовање
(Mapping the Implementation of Policy for Inclusive Education)
•Пројект води Европска агенција за развој образовања за групе са
посебним потребама
•Буџет: око 191 000 ЕУР
•Активности: две конференције које имају за сврху да доведу до
усаглашавања ставова земаља чланица о спровођењу политике
инклузивног образовања . и прикупљање података о договореним
квалитативним и квантитативним подацима за спровођење инклузивног
образовања.
http://www.European-agency.org/news/mapping-the-implementation-ofpolicy-for-inclusive-education.
20
Коменијус пратеће мере
• Пројекти трају максимум 1 годину
• Буџет им је до 150 000 евра
• Нема ограничења у погледу броја земаља
учесника
• Нема ограничења у погледу броја партнера (могу
бити их свих земаља које су покривене
Програмом)
21
Коменијус – конкурс 2012
• Пријава пројеката до 2.фебруара 2012.
• Одлука о селекцији до јуна 2012.
• Почетак пројеката – октобар 2012.
22
Како приступити учешћу у новом конкурсу?
Може се десити да:
• Добијете позив за учешће у новим пројектима од институција из ЕУ
земаља
• Сами иницирате сарадњу ослаљајући се на постојећа партнерства из
неких ранијих пројеката
У оба случаја важно је...
Прочитати конкурсну документацију и обавестити се о правилима...
http://www.tempus.ac.rs/sr/ostali-programi-i-stipendije/program-zacelozivotno-ucenje/
http://eacea.ec.europa.eu/llp
Добро знање страног/их језика зарад комуникације са ЕУ партнерима
Одабих теме у којој поседујете стручност и где делите интересовања са
колегама из Европске уније...
23
Коменијус
пројекти у којима ће школе,
институције и појединци из
Србије моћи да учествују у
неком од наредних конкурса
24
Шта још Коменијус нуди?
• Припремне посете за писање пројеката (неколико дана)
• Стипендије за помоћнике/сараднике у настави без радног
искуства (13-45 недеља)
• Подршка школама које би да приме сараднике без
искуства у настави
• Размене ученика из средњих школа (тромесечни боравци)
• Обуке за усавршавање наставника и административног
особља, (до 6 недеља)
• Школска мултилатерална партнерства, (две године)
• Школска билатерална партнерства, (две године)
• Регионална партнерства школа и њихове управе, мин .2
региона Европе, са школским управама...
25
Више информација?
Сајт Извршне агенције за програме у
области образовања, културе и медија
http://eacea.ec.europa.eu/llp
Темпус канцеларија у Србији
Софија Дукић
Кнегиње Зорке 77, Београд
Телефон/фаx: +381 11 3443342
+381 11 3443442
[email protected]
www.tempus.ac.rs
26
Download

Potprogram Komenijus