Zápis z jednání Parlamentu ČSA ze dne 25.1.2015
(aula České unie sportu, Zátopkova 100/2, Praha 6)


















V 10:00 bylo přítomno 16 delegátů z 76 možných. V souladu se Stanovami bylo zahájení
odloženo o 30 minut.
V 10:30 bylo přítomno 32 delegátů z 76 možných. Jednání bylo v souladu se Stanovami
zahájeno s přítomnými delegáty. Kvorum je 17. Hostů je přítomno 7.
Předseda ČSA Gabriel Waage přednesl zdravici čestného předsedy ČSA Aleše Hrabě, který se
Parlamentu ČSA z důvodu nemoci nemohl zúčastnit.
Mandátová komise byla navržena a jednomyslně zvolena ve složení Vojtěch Albrecht, Roman
Klempíř, Jiří Pril.
Návrhová komise byla navržena a jednomyslně zvolena ve složení Pavel Křivák, Daniel Tobola,
Aleš Chýle.
Volební komise byla navržena a jednomyslně zvolena ve složení Jaroslav Korčák, Milan
Walter, Alan Výborný.
Hlasování o schválení programu Parlamentu ČSA dne 25.1.2015 v předložené podobě. 32 pro,
0 proti, 0 se zdrželo.
Na úvod bylo promítnuto video Moment 2014. DVD obsahující filmové záběry z různých akcí
v roce 2014 a ročenky byly distribuovány delegátům při registraci.
Předloženou Zprávu o činnosti ČSA v roce 2014 komentoval G. Waage.
Předloženou Zprávu o hospodaření ČSA v roce 2014 komentoval G. Waage.
Zprávu Kontrolní komise ČSA za rok 2014 přednesl J. Kosnar.
Zprávu Disciplinární komise ČSA za rok 2014 nekomentoval D. Tobola.
Diskuze k předloženým zprávám:
1. J. Měřička (Sabat Praha) se dotázal na strojové investice (specifikace). Odpovídal G.
Waage – nadhazovací stroj řízený počítačem pro reprezentace, stroj na údržbu
antukových ploch byl deponován do areálu SK Joudrs Praha.
2. J. Dostál (individuální) se dotázal KK, na podnět ze zápasů č.3120. Odpovídal J.Kosnar,
že není o podnětu informován.
Předseda ČSA G. Waage informoval delegáty o průběhu voleb. Upřesnění dodal V. Albrecht.
Vedení voleb převzala Volební komise v čele s Jaroslavem Korčákem.
Na Parlament dorazil delegát Blondies České Budějovice. Aktuální počet hlasujících delegátů
je 33. Kvorum se nemění.
J. Korčak vyzval všechny kandidáty do Předsednictva ČSA, aby se představili. Postupně tak
učinili: Gabriel Waage (kandidát na předsedu ČSA), Tomáš Kusý (kandidát na místopředsedu
ČSA), Pavel Křivák (kandidát na předsedu STK ČSA), Dušan Šnelly (kandidát na předsedu
Rozvojové komise ČSA), Vojtěch Albrecht (kandidát na předsedu Reprezentační komise ČSA),
Dotazy na kandidáty:
1. R. Klempíř (Rytíři Trutnov) na Dušana Šnellyho na pohled na rozvoj v kategorii dívek
z pohledu reprezentací a projektu Little league.
2. R. Bednář (Tempo Praha) na všechny členy P-ČSA – Jak jsou připraveni na
plánovanou schůzku o vývoji soutěží v ČSA. Opověděl P. Křivák a G. Waage.












3. R. Klempíř (Rytíři Trutnov) na Vojtěcha Albrechta zda má na novou funkci dostatek
času? Vojtěch Albrecht odpověděl, že je připraven, kromě spánku, všechen svůj čas
věnovat softballu.
4. J. Klempířová (Trutnov HSM) na Vojtěcha Albrechta na financování a přidělování
školení trenérů. V. Albrecht informoval o stávajících podmínkách.
5. V. Hanáková (Mladé Buky) na Vojtěcha Albrechta na Nadhazovací akademii dívek.
V. Albrecht informoval o plánech v tomto projektu.
Proběhly volby do Předsednictva ČSA
J. Korčák vyzval k volbě Kontrolní komise ČSA. Vzhledem k tomu, že ve stanoveném termínu
nedorazil žádný návrh, jsou kandidatury otevřené. Byla předložena kandidatura Heleny
Voborníkové na předsedkyni Kontrolní komise ČSA, Jaroslava Kosnara na člena Kontrolní
komise ČSA a Petra Švece na člena Kontrolní komise.
J. Korčák vyzval kandidáty do Disciplinární komise ČSA, aby se představili. Kandidatura Petra
Švece byla zrušena vzhledem ke kandidatuře do Kontrolní komise. Postupně se představili:
Daniel Tobola (předseda DK ČSA), Jan Fuchs (člen DK ČSA), Svatopluk Smysl (člen DK ČSA) a
Vladimír Liss (člen DK ČSA)
Dotazy na kandidáty:
1. D. Hanzal (Trhové Sviny) – Nevadí, že bude komise 4-členná? D. Tobola odpověděl,
že to Stanovy ČSA umožňují.
J. Korčák vyzval kandidáty do Smírčí komise ČSA, aby se představili. Žádný kandidát nebyl
přítomen.
Výsledky voleb do P-ČSA:
Gabriel Waage – předseda ČSA – 33 pro 0 proti 0 zdržel
Tomáš Kusý – místopředseda ČSA – 33 pro 0 proti 0 zdržel
Pavel Křivák – předseda STK ČSA – 29 pro 3 proti 1 zdržel
Dušan Šnelly – předseda RoK ČSA – 30 pro 2 proti 1 zdržel
Vojtěch Albrecht – předseda ReK ČSA – 32 pro 0 proti 1 zdržel
Proběhly volby do ostatních orgánů ČSA
12:13 byla vyhlášena přestávka
Jednání bylo obnoveno 12:32
Výsledky voleb do Disciplinární komise ČSA
Daniel Tobola – předseda DK ČSA 33 pro 0 proti 0 zdržel
Jan Fuchs - člen DK ČSA 33 pro 0 proti 0 zdržel
Svatopluk Smysl – člen DK ČSA 31 pro 0 proti 2 zdržel
Vladimír Liss - člen DK ČSA
33 pro 0 proti 0 zdržel
Výsledky voleb do Kontrolní komise ČSA
Helena Voborníková – předsedkyně KK ČSA 30 pro 0 proti
2 zdržel 1 neplatný
Jaroslav Kosnar - člen KK ČSA 31 pro 1 proti 0 zdržel
1 neplatný
Petr Švec - člen KK ČSA
31 pro 1 proti 0 zdržel
1 neplatný
Výsledky voleb do Smírčí komise ČSA
Lucie Kvačková – předsedkyně SK ČSA 23 pro 7 proti 2 zdržel 1 neplatný
Soňa Skřivánková – členka SK ČSA
23 pro 7 proti 2 zdržel 1 neplatný
Ondřej Kapek – člen SK ČSA
23 pro 7 proti 2 zdržel 1 neplatný








Předložení návrhu Předsednictva ČSA na změnu Stanov. Předseda Legislativního výboru
Českého olympijského výboru Jan Šťovíček představil změnu Stanov ČSA v souladu s novým
občanským zákoníkem České republiky.
Diskuze na téma Nové Stanovy ČSA a Nový Občanský zákoník:
1. S. Smysl (Tempo Praha) – Kde jsou stanovy obecně registrovány. J. Šťovíček – nově
jsou vedeny u Rejstříkového soudu.
2. J. Měřička (Sabat Praha) – Zde je ve stanovách nutná vazba na ČSA a dokdy je
nutná změna provést? J. Šťovíček nabídl vzorové stanovy na webu ČOV. Není nutná
vazba na ČSA. Změna je nutná do 31.12.2016.
3. R. Klempíř (Rytíři Trutnov) – Přešly stanovy automaticky na Rejstříkové soudy? J.
Šťovíček – Měly by. Je třeba provést kontrolu na webu.
4. T. Langer (Pegas Sedlčany) – Musí být ve stanovách napsáno, že spolek je
příjemcem veřejných peněz? J. Šťovíček – zatím není nutno, ale připravuje se nový
zákon, který by to měl řešit (Zákon o podpoře sportu).
5. R. Klempíř (Rytíři Trutnov) – Jaké jsou kategorie druhů spolků? J. Šťovíček – je třeba
mít napsánu sportovní činnost ve stanovách klubů, která se stane veřejně prospěšnou
činností.
6. V. Liss (Canaries) – Došlo ke změně v případě rozhodnutí o zániku členství? J.
Šťovíček – došlo ke změně. O vzniku a zániku členství rozhoduje Předsednictvo ČSA.
13:03 odešel zástupce Tempa Praha – 32 hlasů
Hlasování o změně Stanov ČSA dle předloženého návrhu beze změn:
Nové Stanovy ČSA
32 pro 0 proti 0 zdržel
Předseda ČSA předložil Návrh rozpočtu na rok 2015.
Schválení Rozpočtu na rok 2015
Rozpočet 2015
32 pro 0 proti 0 zdržel
Schválení hospodaření za rok 2014
Rozpočet 2014
32 pro 0 proti 0 zdržel
Diskuze
J. Fuchs (Spectrum Praha) – Dotaz na projekt osvětlení softbalových areálů. G. Waage
prezentoval snahu o osvětlení extraligových areálů pomocí státní dotace v nejbližších letech.
J. Drábek (Patriots Liberec) – Bude se skutečně používat program IScore a jsou plánována
školení? P. Křivák informoval o činnosti Zapisovatelské komise a plánovaných akcích
k programu IScore.
M. Walter (SC Storms Řepy) – Jak to vypadá s českým programem na play-by-play? G. Waage
informoval o krachu snahy o český program a příklonu k programu IScore.
T. Langer (Pegas Sedlčany) – Jaká je cena pořízení a podmínky? V. Albrecht podal informace
D. Pasiny (Spectrum Praha) – Je program IScore odzkoušen? V. Albrecht informoval o
pokusech Zapisovatelské komise.
J. Měřička (Sabat Praha) – Jestli by nebylo dobré oficiálně pokryt turnajů veteránů a
veteránek křídly ČSA. G. Waage registrace hráčů určitě nevadí, ale jedná se zatím spíše o
společenskou událost a svaz nechce tyto osoby kvůli jednomu turnaji ročně nutit k registraci.
J. Měřička (Sabat Praha) – Jak je to s uznáváním trenérských licencí mezi ČSA a ČBA? G.
Waage informoval o aktuálním stavu.
J. Korčák (Žraloci Ledenice) – Je třeba registrovat slow-pitch hráče z Jihočeské slowpitch ligy?
G. Waage – Ano.


J. Klempířová (Trutnov HSM) – Kdy bude rozhodnuto o míčích v soutěžích žákyň? P. Křivák –
na nejbližším jednání P-ČSA
V. Liss (Canaries Praha) – Dotaz zda nasazování rozhodčích ze svazu místo z Komise
rozhodčích zlepší situaci? G. Waage upřesnil některé informace a plány.
Pavel Křivák představil návrh Usnesení z Parlamentu ČSA
Schválení Usnesení z Parlamentu ČSA
32 pro 0 proti 0 zdržel
Jednání bylo ukončeno ve 13:45.
Zapsal: Pavel Křivák
Download

Zápis z jednání Parlamentu ČSA ze dne 25.1.2015