VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY
za školní rok 2010/2011
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Praha 8
Žernosecká 3/1597
182 00
Název:
Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3
Žernosecká 3/1597, Praha 8, 182 00
Telefon: 286582568, 286884242
E-mail: [email protected]
Ředitel školy: Mgr. Karel Kesl
Zástupce ředitele: PaedDr. Ivana Cesarová
Mgr. Naděžda Badieová
Rozhodnutí o zařazení do sítě ze dne 1. 1. 1999
Zřizovatel:
Městská část Praha 8
Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň
1.
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola Žernosecká je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol.
Má právní subjektivitu, vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého
poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou,
pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků, v případě zájmu umožňuje též náboženskou
výchovu žáků. Škola připravuje své žáky pro další život, studium a praxi.
Ve školním roce 2010/2011 měla škola 565 žáků ve 24 třídách v devíti ročnících. Je členěna na
první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až
devátým ročníkem. Třídy se naplňují do počtu 30 žáků. Škola pracuje podle vzdělávacího programu
Základní škola. Vyučování probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených MŠMT. Od
třetího ročníku zřizujeme třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků. Jazykové zaměření školy je patrné i
v nabídkách zájmových kroužků, kterých je na škole téměř padesát.
Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků ve
skupině je určen podle podmínek školy, charakteru vyučovacího předmětu a požadavků na bezpečnost
žáků.
Ředitelem školy jsou určeni třídní učitelé, výchovná poradkyně a vedoucí vychovatelka školní
družiny a školního klubu.
V rozsahu stanoveném nařízením vlády jsou žákům bezplatně poskytovány učebnice, učební
texty a školní potřeby.
Pedagogická rada je poradním orgánem ředitele školy a je tvořena všemi pedagogickými
pracovníky.
Na škole se organizují školy v přírodě, plavecký výcvik žáků a lyžařské kurzy. Většina žáků
školy je zapojena do práce kroužků školního klubu, dále škola organizuje různé akce a školní výlety. Ve
spolupráci se Sdružením rodičů se pořádají takové akce jako Vánoční koncert, Maškarní bál,
Žernosecká pouť, orientační závody, diskotéky, táboráky a karnevaly.
Škola ve spolupráci s logopedem zajišťuje (se souhlasem rodičů) nápravy drobných vad
výslovnosti u žáků nejnižších ročníků. Škola zajišťuje i speciálního pedagoga, který ve spolupráci
s výchovnou poradkyní a OPPP je garantem péče o integrované žáky. Stomatologická péče je
zajišťována spoluprací s MUDr. Babkovou, která má v objektu školy zubní ordinaci.
2
Součástí školy je školní družina, školní klub, školní jídelna a žákovská knihovna s čítárnou.
Na škole poskytujeme zájmovým organizacím dětí a mládeže prostory a vybavení pro jejich
činnost. Mimo školní vyučování jsou plně využity i obě tělocvičny.
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí
s výchovou a vzděláváním, pracovníci školy vytvářejí podmínky pro ochranu zdraví žáků a kontrolují
jejich dodržování. Majetek školy je chráněn zabezpečovacím zařízením přímo napojeným na Policii ČR.
Zdraví žáků, jejich majetek i majetek školy je navíc pojištěn u Hasičské pojišťovny.
O hlavních prázdninách 2009 proběhla díky příspěvku EU a MHMP velká akce na snížení
energetické náročnosti školy. V praxi to znamená, že byla vyměněna všechna okna, zateplena fasáda i
střechy školy, část oken byla zazděna. Okna jsou nyní zamykatelná, což je vynikající z pohledu
bezpečnosti dětí, okna na jižní straně jsou opatřena žaluziemi, což přispělo k udržení lepšího klimatu ve
třídách. Učebny i chodby jsou vybaveny novými parapety a pod ně škola dokoupila závěsné skříňky pro
uložení drobných věcí. Škola získala hezký vzhled a předpokládáme značné úspory na vytápění
prostor. Současně se zateplením byla provedena rekonstrukce počítačové sítě pomocí optických kabelů
a zajištěn přístup k internetu pomocí wifi. V tomto roce jsme si poprvé mohli ověřit účinnost těchto
opatření. Výrazné úspory byly v nákladech na topení a zmizely také extrémní vlivy počasí na budovy
školy – teplo, zima, vítr.
Další rok bylo v provozu školní hřiště a po skončení roku se o prázdninách dočkalo položení
nového povrchu. Škola tam má opět nádherný tenisový kurt a dále kurt na košíkovou a odbíjenou.
Hřiště má pružný povrch, je oplocené a využívané pro sportovní aktivity školy i pro veřejnost. O velkých
přestávkách na něm mohou děti aktivně odpočívat, mohou si půjčovat míče a sportovat za dozoru
vyučujícího. Jeho využívání je velkým přínosem. Díky vandalství obyvatel sídliště je však nutné stále
provádět opravy a uklízet vzniklý nepořádek.
V rámci akce Bezpečná osmička je škola chráněna kamerovým systémem napojeným na pult
centrální ochrany. Je to velká pomoc pro boj s vandaly a další způsob ochrany majetku školy.
V tomto roce se podařilo dosáhnout dalších zlepšení. O loňských prázdninách proběhla výměna
výtahů na obou budovách, kabiny jsou pěkné, s automatickým systémem dveří, moderní je i technologie
zdvíhacího zařízení. Jako přínos pro školu se ukázala rekonstrukce školní jídelny (provedená před třemi
lety), která je nyní zateplená, s novými okny, novým technologickým vybavením, pěkným prostředím.
Celá škola získala postupně velmi hezký vzhled vnitřních prostor hlavně díky soustavné péči učitelek
výtvarné výchovy i velkému množství prací žáků z oblasti keramické, malířské či rukodělné. Podařilo se
také zpříjemnit prostředí tříd ještě záclonami a závěsy, celá škola je již vybavena novými žákovskými
lavicemi a židličkami. Škola má v současné době dvě počítačové učebny, deset učeben je vybaveno
interaktivními tabulemi s dataprojektory a chystáme toto vybavení i pro další třídy.
V průběhu školního roku probíhala celá řada oprav a údržby. Byly zrekonstruovány další
sociální zařízení u tělocvičen a v letních sprchách, ve vedení školy. Již ve všech třídách bylo
instalováno moderní osvětlení, škola se průběžně maluje, myjí se okna apod. Ve školní kuchyni byla
provedena nová instalace odpadů a odtokových kanálů s pochozovými rošty.
3
2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLY – UČEBNÍ
PLÁN ŠKOLY
Učební plán:
Ve třídě 5. A se učilo podle vzdělávacího programu Základní škola č. j. 16847/96-2. Ve třídách
5. B a C se učilo podle učebních plánů tříd s RVJ - 16 333/96-22-21
Ve třídách 1. A, B a C, 2. A, B a C, 3. A, B a C, 4. A, B a C, 6. A, B a C, 7. A a B, 8. A a B, 9. A
a B se učilo podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.
Názvy vyučovacích
1.
předmětů:
ABC
Český jazyk
8
Prvouka
2
Vlastivěda
Přírodověda
Matematika
5
Tělesná výchova
2
Hudební výchova
1
Výtvarná výchova
1
Praktické činnosti
1
1. cizí jazyk
1
Občanská výchova
Zeměpis
Dějepis
Přírodopis
Fyzika
Chemie
Rodinná výchova
Volit. předmět
Informatika
2. cizí jazyk
Disponibilní hod.
Celkem hod./týd.
21
2.
3.
ABC A BC
7
8
2
2
5
2
1
2
1
2
5
2
1
2
1
3
22
24
4.
A BC
8
8
5.
A BC
7
7
2
2
5
2
1
1
1
3
2
2
5
2
1
2
2
3
2
1
5
2
1
1
1
4
25
2
2
4
2
1
2
2
4
6.
7.
A BC A B
4 4 4 4
8.
A B
4 4
9.
A B
5 4
4
2
1
2
1
3
2
2
2
2
2
4
2
1
2
1
3
2
2
2
2
1
4
2
1
2
1
3
2
2
2
2
2
4
2
1
2
1
3
2
1
2
2
2
5
2
1
1
1
3
1
2
2
2
2
2
4
2
1
1
1
3
1
2
2
2
2
2
5
2
1
1
1
3
1
2
2
2
2
2
2
1
0
1
3
2
1
3
1
3 2
3
3
26
30
3
29 30
31
32 31
Poznámka: Učební plán tříd s RVJ s odlišným počtem hodin - sloupec vpravo
Třídy s RVJ - 3. B a C, 4. B a C, 5. B a C, 6. B a C, 7. B, 8. B, 9. B
Od roku 2007/8 se začalo pracovat podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ a to
v prvních a šestých třídách.
V roce 2010/2011:
Vzdělávací program
Základní škola
Počet tříd
Počet žáků
3
76
4
4
2
1
1
1
3
1
1
2
2
2
2
3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
a) Personální zabezpečení
(i pracovníci ŠD a ŠK)
k 30. 6. 2011
fyzické osoby
43
21
63
pracovníci
pedagogičtí
nepedagogičtí
celkem
k 30. 6. 2011
přepoč. pracovníci
41,212
19,329
60,541
b) Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2009 (osnova, bod 7)
věk
počet
z toho žen
do 30 let
včetně
3
3
31-40 let
41-50 let
51-60 let
nad 60 let
10
7
13
13
8
8
9
7
z toho
důchodci
5
3
c) Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 47,93 roku
d) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků k 30. 6. 2009 pro přímou pedagogickou činnost
(zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění (osnova, bod 6)
učitel 1. stupně ZŠ
učitel 2. stupně ZŠ
vychovatelé
kvalifikovaní pracovníci
12
17
4
nekvalifikovaní pracovníci
3
4
3
e) Počet učitelů cizích jazyků
Počet uč. cizích jazyků
11
Z toho rodilých mluvčí
0
Kvalifikovaných
6
Nekvalifikovaných
5
f) Odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet, do důchodu)
Po skončení školního roku odešli do důchodu čtyři učitelé, v průběhu roku nastoupila jedna učitelka
a jedna vychovatelka na mateřskou dovolenou. Na jinou školu odešla pedagožka volného času.
g) Nově přijatí pedagogičtí pracovníci v daném školním roce (počet, kvalifikovanost)
V tomto školním roce nastoupila jako zástup za mateřskou dovolenou učitelka na angličtinu.
h) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (Osnova, bod 8)
Škola má vytvořen tříletý plán DVPP, jsou stanoveny dlouhodobé i krátkodobé cíle. Hlavním cílem je:
- doplnění vzdělání v práci s PC
- poskytnutí podpory pedagogickým pracovníkům při studiu ke splnění kvalifikace
- vzdělání v oblasti cizích jazyků
- prohlubování odborné kvalifikace
- specializované studium – 1 pracovnice
Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v tomto školním roce zúčastnila většina učitelů.
Byly to kurzy dlouhodobějšího charakteru i jednorázové akce zaměřené především na moderní pojetí
vyučování, nové metody a postupy při výuce, herní aktivity, zlepšení jazykové vybavenosti a na
5
specifické poruchy učení. Pořadateli těchto akcí byly PC Prahy a středočeského kraje a také Oxford
University. Ředitel školy byl zapojen do činnosti AŘZŠ ČR.
4. Základní vzdělávání
a) Počet tříd
I. stupeň
16
15
k 30. 6. 2010
k 30. 6. 2011
II. stupeň
8
9
celkem
24
24
b) Specializované třídy ve škole nejsou.
c) Přípravné třídy ve škole nejsou
d) Počet žáků
I. stupeň
387
372
k 30. 6. 2010
k 30. 6. 2011
II. stupeň
165
192
Celkem
552
563
e) Průměrný počet žáků na třídu ve školním roce 2010/2011:
1. stupeň
1. stupeň
specializované
třídy
0
běžné třídy
23,07
2. stupeň
2. stupeň
specializované
třídy
0
běžné třídy
21,56
průměr
za 1. a 2. stupeň
běžných tříd
23,75
f) Rozšířené vyučování vybraných předmětů
předmět
třídy
žáci
matematika a
cizí jazyky
přír. vědy
11
265
0
0
TV
HV
VV
0
0
0
0
0
0
informatika a
výpočetní
technika
0
0
g) Jazykové vzdělávání žáků (osnova, bod 5)
Aj
Nj
Fj
Šj
Rj
Ost.
žáci učící se cizí
jako povinný
1. stupeň
376
jazyk
předmět
2. stupeň
194
108
cizí jazyk jako
PV předmět
2. stupeň
žáci učící se cizí
jako nepovinný
1. stupeň
jazyk
předmět
2. stupeň
19
Škola se snaží v maximální míře výuku cizích jazyků podporovat. Vyučujeme je jako povinný
předmět od první třídy, zavádíme třídy s rozšířenou výukou jazyků od třetí třídy, na škole působí
jazyková školička Kryštof, kde konverzaci v angličtině vyučují rodilí mluvčí, cizí jazyk umožňujeme i
v zájmových kroužcích. Výsledky anglického a německého jazyka byly testovány společností Scio
s těmito výsledky:
6
Žáci devátých tříd mají výsledky nadprůměrné, škola patří mezi úspěšné školy a máme lepší
výsledky než 70% ostatních škol. Žáci pátých tříd měli výsledky taktéž nadprůměrné a škola měla lepší
výsledky než 80% ostatních škol (19% žáků se umístilo nadprůměrně, 45% výborně, 14% průměrně,
9% podprůměrně, 13% velmi špatně v rámci všech testovaných žáků).
h) Rozdělení integrovaných žáků
SPU
54
zrakové
-
sluchové
-
řeči
-
tělesné
-
mentální
-
kombinované
8
chování
-
celkem
54
ch) Zkušenosti s integrací, individuální a odborná péče o tyto žáky
Integrovaným žákům je poskytována individuální péče a pracuje se s nimi v dyslektických
kroužcích. Negativně se integrace projevuje v naplněných třídách a ve třídách s větším počtem
integrovaných žáků.
i) Odchody žáků ze základní školy do speciálních škol
z ročníku
počet žáků
1. roč.
-
2. roč.
-
3. roč.
-
4. roč.
-
5. roč.
-
6. roč.
-
7. roč.
-
8. roč.
-
j) Počet žáků s dodatečným odkladem školní docházky:
V tomto školním roce dostal jeden žák dodatečný odklad školní docházky na doporučení PPP.
5. Zápis do 1. ročníku základní školy k povinné školní docházce pro školní rok 2011/2012 (osnova, bod 9)
počet 1. ročníků
počet dětí zapsaných
do 1. ročníků
4
133
z toho počet dětí
mladších 6 let
(nástup dříve)
1
počet odkladů pro
školní rok
2012/2013
13
6. Výsledky přijímacího řízení
a) Na víceletá gymnázia přijato:
gymnázia zřízena krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia
z pátého ročníku
30
3
-
ze sedmého ročníku
5
1
-
b) Na střední školy zřizované krajem a církví:
gymnázia
10
obchodní
akademie
5
zdravotní
školy
1
průmyslové
školy
11
ostatní střední střední odb.
školy
učiliště
10
3
celkem
40
c) Na soukromé střední školy a střední odborná učiliště přijato:
gymnázia
0
obchodní
akademie
1
zdravotní
školy
0
průmyslové
školy
0
ostatní střední střední odb.
školy
učiliště
1
1
d) Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy:
- v devátém ročníku:
41
- v nižším ročníku: 0
7
celkem
3
7. Klasifikace chování žáků
(v textové části lze doplnit o nejčastější výchovné problémy, které byly ve škole řešeny)
chování
velmi dobré
uspokojivé
neuspokojivé
1. pololetí
žáci
561
1
-
2. pololetí
žáci
553
10
-
8. Prospěch žáků
prospěch
klasifikováni 1. stupeň
klasifikováni 2. stupeň
celkem
s vyznamenáním 1. stupeň
s vyznamenáním 2. stupeň
s vyznamenáním celkem
neprospěli
neklasifikováni 1. stupeň
neklasifikováni 2. stupeň
neklasifikováni celkem
celkový průměr
1. stupeň
2. stupeň
celkem
1. pololetí
počet žáků
370
192
562
324
58
382
1
0
0
0
1. pololetí
1,19
1,76
1,46
2. pololetí
počet žáků
372
191
563
315
58
373
0
0
0
0
2. pololetí
1,22
1,78
1,48
9. Hodnocení činnosti školních družin a školních klubů (osnova, bod 10)
a) Počty
školní družina
školní klub
počet oddělení
7
33
počet žáků
189
149
b) Hodnocení
Školní družina zabezpečuje podle své kapacity děti z 1. až 3. tříd, několik míst zůstalo ještě pro
žáky 4. ročníku. V rámci školní družiny pracují ještě zájmové kroužky, což sice částečně narušuje její
činnost, ale zpestřuje dětem program v odpolední činnosti. Celkově je činnost ŠD hodnocena pozitivně.
10. Poradenské služby školy (osnova, bod 11)
Výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání - činnost, spolupráce s PPP, SPC,
speciálními pedagogy, Policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči, případně dalšími subjekty.
Výchovnou poradkyní je Mgr. N. Badieová, která poskytuje konzultace dětem i rodičům.
Zároveň koordinuje spolupráci třídních učitelů s Mgr. Mesanyovou z KPPP, řídí práci kroužků
dětí s SPU a spolupracuje s vedením školy. Výchovná poradkyně poskytuje poradenství k volbě
povolání, spolupracuje s třídními učiteli při pořádání besed a exkurzí.
8
Na škole působí i speciální pedagog Mgr. Krausová s vysokoškolskou kvalifikací pro tyto
služby. Její práce je zaměřena na práci s dětmi se specifickými vývojovými poruchami učení. Pro žáky
posledních dvou ročníků připravuje výchovná poradkyně bohaté informace o možnostech dalšího studia
na středních školách i učilištích.
Dobré zkušenosti máme i se spoluprací s Policií ČR a Městskou policií.
Ve škole je celkem 54 integrovaných dětí, z toho 33 na 1. stupni a 21 na 2. stupni ZŠ. Ve
třídách jsou rozmístěny nerovnoměrně, až pět dětí v jedné třídě. Paní učitelky podle svých možností
docházejí na další vzdělávání pro práci s integrovanými dětmi. Personální a kapacitní podmínky
neumožňují zřízení speciální třídy.
11. Hodnocení prevence sociálněpatologických jevů na základě minimálních preventivních
programů (osnova, bod 11 a 20)
Dlouhodobým cílem, který se snažíme každoročně naplňovat je zvýšení odolnosti dětí vůči
sociálněpatologickým jevům, jejich vedení k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si
reálných cílů v životě, poznání sama sebe, ke zvládání stresů a k dovednosti řešit své problémy bez
pomoci drog.
V oblasti protidrogové prevence je garantem Mgr. Drahošová. Preventivní protidrogový program
školy má tyto priority:
a) Účinná prevence ve smyslu podpory zdravého životního stylu a vytváření příznivého
psychosociálního klimatu ve škole
b) Aktivity ve volném čase – 33 zájmových kroužků ve škole
c) Důsledné vyloučení nabídky návykových látek
d) Působení na jedince a rizikové skupiny od prvních signálů negativního vývoje
e) Důvěryhodné a dostupné poradenství a spolupráce s rodiči
V tom nám poskytuje velmi účinnou pomoc Policie ČR i Městská policie pro Prahu 8.
Soubor přednášek, které žáci absolvují od 1. do 9. ročníku podává dětem souvislé informace o
dané problematice.
Tematicky zaměřené přednášky:
1. ročník:
2. – 4. ročník:
5. ročník:
6. ročník:
7. ročník:
8. ročník:
9. ročník:
Dopravní výchova
Bezpečné chování
Sociálně patologické jevy – Drogy I.
Šikana
Kriminalita dětí
Drogy II.
Základy právního vědomí
jsou doplněny přednáškami Policie ČR, které děti absolvují v DDM v Přemyšlenské ulici.
Kromě Policie ČR se aktivně podílí na našem protidrogovém programu i Křesťanská PPP, která
pro nás připravila dlouhodobý a systematický projekt preventivních aktivit v oblasti sociálně
patologických jevů.
12. Školská rada
Školská rada vznikla podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.
Je tříčlenná, po jednom zástupci ze strany rodičů, pedagogických pracovníků a obce. Školská
rada projednává zejména školní vzdělávací program, výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro
hodnocení žáků, koncepční záměry rozvoje školy, návrhy rozpočtu, zprávy ČŠI apod.
13. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy (osnova, bod 12)
9
Vedení školy se pravidelně schází s předsednictvem Sdružení rodičů a společně připravují akce
pro děti, projednávají připomínky a návrhy. Další schůzky probíhají též mezi vedením školy a zástupci
jednotlivých tříd.
Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků je většinou velmi dobrá, bohužel však většina
akcí leží na bedrech jen několika rodičů, většina ostatních deklaruje ochotu pomoci škole pouze slovně.
Spolupracujeme i s celou řadou dalších organizací, které pro děti nabízejí zajímavé akce.
14. Školní stravování
počet jídelen: 1
počet druhů jídel: 3
počet stravovaných žáků kmenové školy: 557
počet stravovaných žáků z jiných škol: 0
závodní stravování zaměstnanců kmenové školy: ano
závodní stravování zaměstnanců jiných škol: ano
stravování cizích strávníků: ne
Funguje stravovací systém s použitím bezkontaktních čipů pro objednávky jídel. Je téměř
dokonalý a přispěl spolu s nabídkou tří jídel k vyšší úrovni stravování. V doplňkovém prodeji je
zachován systém salátů, ovoce, nápojů, cukroví a zákusků. V době velkých přestávek byl zaveden i
prodej svačin. Pitný režim je zabezpečený možností koupě sodovky či limonády a bezplatným pitím čaje
každou přestávku v jídelně školy. Díky vedoucí školní jídelny je spolupráce s vedením školy velmi dobrá
a zjištěné drobné nedostatky jsou okamžitě odstraňovány.
15. Výjezdy žáků mimo objekt školy
(hodnocení výjezdů lze doplnit v textové části)
škola v přírodě
výjezdy do zahraničí
lyžařské kurzy
počet výjezdů
7
1
1
počet žáků
318
21
24
Snahou vedení školy i pedagogických pracovníků je, aby v průběhu školního roku vyjela do
školy v přírodě většina tříd. V tomto roce vyjelo celkem 363 žáků, tj. téměř dvě třetiny žáků školy. Až na
drobné výjimky byl průběh škol v přírodě velmi dobrý.
Hodnocení výjezdů: Veškeré výjezdy jsou hodnoceny pozitivně, zlepšují vztahy v kolektivu třídy,
prospívají zdraví, mají řadu výchovných aspektů. Jazykově jsou nesmírně přínosné výjezdy do Anglie,
většímu rozmachu však brání jejich cena.
16. Výsledky kontrol ČŠI a kontrol dalších
Ve školním roce 2010/2011 neproběhla žádná kontrola ČŠI. Poslední kontroly ČŠI proběhly ve
škole v roce 2009. První z nich proběhla ve dnech 15. – 21. ledna 2009 a byla zaměřena na zjišťování a
hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o
zařazení do rejstříku škol, žáci mají rovný přístup ke vzdělávání, jsou zohledňovány jejich vzdělávací
potřeby, rozvíjena jejich osobnost a je zajišťována jejich bezpečnost. ŠVP je zpracován v souladu se
zásadami a cíli školského zákona a s RVP ZV. Pozitivní byla i další inspekční zjištění v oblasti
koncepčních záměrů, nabídky a motivace k celoživotnímu vzdělávání, výchovného poradenství, rozvoje
pedagogických pracovníků, klimatu školy, materiálních podmínek vzdělávání i rozvíjení spolupráce
s partnery.
Druhá inspekce proběhla ve dnech 16. – 18. prosince 2009 a kontrola se týkala využívání
finančních prostředků státního rozpočtu. V žádném z bodů kontroly nebylo zjištěno porušení právních
předpisů.
10
Dále ve školním roce 2010/2011 proběhly kontroly:
- Finanční kontrola MHMP – Rekonstrukce povrchu školního hřiště
- Finanční kontrola nájemných smluv
- Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně
- Kontrolní dohlídka požární ochrany
- Kontrola hygienické stanice hlavního města Prahy – Školní jídelna
U všech zmiňovaných kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky ani porušení právních předpisů.
17. Spolupráce školy se zahraničím (osnova, bod 13)
(název partnerských subjektů, stát, druh spolupráce, specifika)
V současné době zahraničního partnera nemáme.
18. Účast žáků v soutěžích
Žáci naší školy se účastní velkého množství soutěží. Jejich největším úspěchem je opakované
vítězství ve sportovních soutěžích škol Prahy 8. Dále jsme se zapojili i v soutěžích:
• matematická olympiáda – dvě druhá místa v pátých třídách
• zeměpisná olympiáda
• dějepisná olympiáda
• olympiáda v českém jazyce
• Pražské poetické setkání – 1. místo v obvodním kole a postup do krajského,
• matematické soutěže Klokan, Klokánek, Benjamin,
• Pythagoriáda – 1. místo v obvodním kole,
• konverzační soutěže v Aj , - 2. místo
• šachové soutěže – 1. místo v Přeboru Prahy
• Veselá vajíčka v Europarku
Žáci pátých a devátých tříd se zapojili do projektu Stonožka od společnosti Scio a v rámci
tohoto projektu testovali své znalosti z oblasti M, Čj a Aj. V těchto oblastech byly jejich výsledky
nadprůměrné, lepší než u 80% zúčastněných škol. Deváté třídy se v matematice umístily mezi deset
procent nejlepších škol. Žákyně Zuzana Kubešová a Petra Dvořáková obdržely od společnosti Scio
ocenění za nejlepší výsledek v testu z matematiky pátých tříd na území hl. m. Prahy.
19. Mimoškolní aktivity
Protože se snažíme, aby děti měly velkou nabídku volnočasových aktivit, nabízíme jim desítky
zájmových kroužků a pořádáme ve spolupráci se Sdružením rodičů mnoho jednorázových akcí. Jedná
se o vánoční koncerty v KD Ládví, karnevaly, Žernoseckou pouť, rej čarodějnic, diskotéky atd.
20. Účast školy v rozvojových programech
V rozvojových programech nyní nejsme zapojeni.
21. Děti cizinců ze států EU, ostatních evropských států a ostatních států světa (osnova, bod 17)
a) rozdělení podle jednotlivých států
stát
Ukrajina
Slovensko
Čína
Litva
Rusko
počet žáků
3
5
1
0
9
11
Spojené království
1
Kanada
0
b) hodnocení zkušeností s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ
Se začleňováním těchto dětí do prostředí školy nemáme problémy, trochu horší je komunikace
s jejich rodiči.
22. Žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP, uvést kraje, ze kterých dojíždějí (osnova, bod 21)
Z celkového počtu žáků má trvalé bydliště mimo Prahu celkem 99 žáků.
Středočeský
Ústecký
1
89
1
2
16
23. Akreditované programy dalšího vzdělávání
(jejich zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů)
Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se v tomto školním roce zúčastnilo 22 učitelů.
Byly to kurzy dlouhodobějšího charakteru i jednorázové akce zaměřené především na moderní pojetí
vyučování, nové metody a postupy při výuce, herní aktivity, zlepšení jazykové vybavenosti a na
specifické poruchy učení. Pořadateli těchto akcí byly NIVD, KPPP, PC Prahy a středočeského kraje,
Tvořivá škola a také Oxford University. Tři kolegyně si doplnily studium svého oboru. Ředitel školy byl
zapojen do činnosti AZŠ ČR.
24. Environmentální výchova (osnova, bod 18)
Podle programu environmentální výchovy, který na škole máme, se zaměřujeme na:
-
možnosti uplatňování v jednotlivých předmětech
vztah člověka a prostředí
spolupráci s rodinou, obcí
prohlubování informací z oblasti životního prostředí
osvětu
další vzdělávání pedagogů
Koordinátorem environmentální výchovy je Mgr. J. Trnka a ten je i garantem soutěží v oblasti
environmentální výchovy, exkurzí, péče o zeleň a okolí školy.
25. Polytechnická výchova (osnova, bod 15)
Polytechnická výchova je zastoupena jak ve složce povinných předmětů (např. Praktické
činnosti), tak v oblasti zájmových kroužků různého zaměření.
26. Zkušenosti s péčí o nadané žáky (osnova, bod 14)
12
Zlínský
Plzeňský
Pardubický
1
Olomoucký
Z toho nově
přijatí
2
Moravskoslezský
1
Liberecký
3
Královéhradecký
Karlovarský
Počet žáků
celkem
Jihočeský
Jihomoravský
Kraj
Vysočina
Kraj
Péče o nadané žáky má bohužel svá omezení daná počtem dětí ve třídě, počtem slabých žáků,
počtem dětí s poruchami učení. Nadané děti, jsou většinou zařazeni do jazykových tříd, kde je i vyšší
kvalita výuky, zúčastňují se olympiád, soutěží apod.
27. Začleňování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do základní školy (osnova, bod 16)
Těchto dětí máme ve škole velmi málo, ve zvýšené míře se u nich osvědčuje individuální
přístup, pozitivní hodnocení.
28. Multikulturní výchova (osnova, bod 19)
Multikulturní výchova je zařazena do téměř všech vyučovacích jazyků. V rámci multikulturní
výchovy se učitelé zaměřují na rovnocennost etnických skupin a na porozumění základních pojmů. 6áci
poznávají jazykové zvláštnosti různých etnik v dnešním multilingvním a transkulturním světě, získávají
přehled o sociokulturním prostředí jiných jazykových oblastí. Učí se respektovat jedinečnost a
důstojnost lidského bytí, rovnocennost etnických skupin, vlastní kulturní identitu. Vychováváme žáky
k rasové, náboženské a jiné toleranci. Žáci poznávají význam studia cizích jazyků jako zdroje poznávání
pro osobní život, mezinárodní komunikaci a kooperaci. Multikulturní výchova je přirozenou součástí
předmětů český jazyk literatura, občanská výchova, dějepis, zeměpis a na 1. stupni vlastivěda a
prvouka. Multikulturní problematika se prolíná celou výukou anglického a německého jazyka a s realitou
všedního života se mohou žáci také seznámit na poznávacích zájezdech organizovaných školou do
Anglie, která je centrem multikulturního života.
Ekonomická část
Tab. č. 1: Výnosy z hlavní a hospodářské činnosti školy
Číslo
řádku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Ukazatel
tržby za prodej zboží
výroba
z toho tržby za prodej výrobků a služeb
z toho: pronájem majetku
produktivní práce žáků
školné
stravné
poplatky za ubytování
přísp. na náklady v ZUŠ
aktivace
provozní dotace
z toho neinv. dotace zřizovatele
tržby z prodeje HIM, NHIM a materiálu
zúčtování rezerv a časového rozlišení
tržby z prodeje cenných papírů
výnosy z finančního majetku
ostatní výnosy
z toho výnosy z pojistných událostí
Výnosy celkem
(č. ř.1+2+11+13+14+15+16+17)
Číslo účtu
604
601, 602
AE
AE
AE
AE
AE
AE
sk. 62
691
AE 691
651, 654
656, 658, 659
653
655, AE 652
skup. 64
AE
Rok 2010
hl. činnost hosp. činnost
3
4
596,8
2770,3
669,3
2770,3
669,3
583,5
509
2236
26374,3
26374,3
2014,7
0
31159,3
13
85,8
1266,1
Tab. č. 2: Náklady z hlavní a hospodářské činnosti školy
Číslo
řádku
Ukazatel
Číslo účtu
Rok 2010
hl.
činnost
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
náklady vynaložené na prodané zboží
504
spotřeba materiálu a energie
501, 502, 503
z toho: učebnice
AE 501
potraviny
AE 501
spotřeba energie
502
služby
skup. 51
z toho: nájemné
AE 518
cestovné
512
telekomunikace
AE 518
konzultace a poradenská služba
AE 518
mzdové náklady
521
z toho mzdové náklady z dotace zřizovatele
náklady na sociální a zdravotní pojištění
524, 525
sociální náklady
527, 528
daně a poplatky
skup. 53
odpisy NHIM a HIM
551
zůst. cena prodaného HIM, NHIM a PC mat.
552, 554
tvorba rezerv a časového rozlišení
556, 558, 559
prodané cenné papíry
553
ostatní náklady
skup. 56
z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojišť.
AE
daň z příjmů
591, 595
náklady celkem (č. ř. 1+2+6+11+13 - 21)
hospod.
činnost
4
0
474,7
5587,5
185,0
54,1
2036,4
32,6
2278,7
146,2
4461,3
37,4
143,2
15225,0
302,8
5173,0
314,2
76,8
2,8
76,8
321,5
68,3
0
31159,3
Tab. č. 3: Hospodářský výsledek z hlavní a hospodářské činnosti
Číslo
Číslo
Vývoj.
Ukazatel
Rok 2009
Rok 2010
řádku
účtu
ukaz.
hlavní hospod. hlavní
hospod.
činnost činnost činnost
činnost
1
2
3
4
5=3/1
hospodářský
1
x
193,4
223,0
výsledek
14
1
0
0
1043,1
Vývoj.
ukaz.
6=4/2
1,15
Tab. č. 4: Ukazatelé počtu žáků a nákladovosti
Číslo
řádku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1O
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Rok 2009
1
630
564
39,57
18,67
14,25
30,21
9,68
25064
14750
Ukazatel
Kapacita schválená MŠMT
Počet žáků na denním studiu
Počet pedagogických pracovníků
Počet nepedagogických pracovníků
Počet žáků na 1 pedag. pracovníka
Počet žáků na 1 nepedag. pracovníka
Počet žáků na 1 zaměstnance
Průměrná mzda pedag. pracovníka
Průměrná mzda nepedag. pracovníka
Produktivní práce na žáka
Příspěvek ze SR na žáka
Skutečné NIV na žáka
z toho: Mzdové náklady na žáka
Odvody soc. a zdr. pojištění
Skutečné ONIV na žáka
Náklady na energii na žáka
Náklady na materiál na žáka
Náklady na telekomunikace na zam.
Výdaje na učebnice na žáka
34298
27371
8981
1047
5064
8246
1967,7
348
Rok 2010
Podíl. ukaz.
2
3=2/1
630
1,00
547
0,97
39,14
0,99
18,00
0,96
13,98
0,98
30,39
1,00
9,57
0,99
29511
1,18
19173
1,30
36444
27833
9457
523
4165
6048
2506,1
98,98
1,06
1,02
1,05
0,50
0,82
0,73
1,27
0,28
Tab. č. 5:
Finanční fondy
přísp. organizací
Fond odměn
FKSP
Fond rezervní
FRIM
CELKEM
Číslo
účtu
411
412
414
416
Stav k 31. 12. 2009 Stav k 31. 12. 2010
2
3
926,9
672,3
252,5
285,2
691,6
545,1
211,2
962,4
2082,2
2465,00
Změna stavu
3-2
-254,6
32,7
-146,5
751,2
382,8
Příspěvek městské části byl v roce 2010 ve výši Kč 6 658,0 tis., využito bylo Kč 6 439,2 tis. Úspora
neinvestičního příspěvku je Kč 218,743 tis.
Příspěvek HMP byl v roce 2010 plně využit.
Fond odměn byl použit ve výši Kč 344,552 tis.
Z rezervního fondu bylo převedeno Kč 250 000,-, do fondu reprodukce majetku, jinak nebyl rezervní
fond použit.
V roce 2010 škola dostala investiční dotaci na rekonstrukci výtahů ve výši Kč 2.344 000,-, výtahy byly
rekonstruovány za Kč 1.719 696,-, tj. zůstatek je Kč 624 304,-.
Dále byla poskytnuta dotace na rekonstrukci povrchu školního hřiště v celkové výši Kč 1.062 000,-, tato
dotace byla plně využita.
Zpracovala ekonomka školy: Ing. Petra Klempířová
15
ZÁVĚR
Vzhledem k předpokládanému vývoji našeho školství a vzhledem k místním podmínkám lze další rozvoj
školy vázat na několik kroků:
a)
Směrem ke škole:
Škola začala pracovat od školního roku 2007/2008 podle školního vzdělávacího programu „Škola pro
život“. V tomto školním roce již podle něj pracovaly všechny, s výjimkou pátých tříd. S tím souvisí
nutnost průběžné obnovy celého knižního fondu učebnic a přepracování celého systému výchovně
vzdělávací práce. Je třeba, aby se všichni pracovníci školy snažili o intelektuálně náročnou výuku a
o rozvinutí individuálních dispozic každého žáka. Vedení školy se musí pokusit zajistit co nejlepší
podmínky pro výuku, učitelé o vytvoření vhodného „klimatu třídy“, které bude motivovat k co nejlepší
práci. Škola je postupně vybavována interaktivními tabulemi, v příštích letech by měly být takto
vybaveny všechny třídy. Vzhledem k široké nabídce je možné i nadále zvyšovat další vzdělávání
pedagogických pracovníků, případně aktivity na akreditovaných vzdělávacích zařízeních. Pro příští
roky je třeba rovněž zvýšit kvalifikovanost v některých předmětech a sehnat další vedoucí pro
volnočasové aktivity dětí. Podle možností zachovat v každém ročníku systém alespoň jedné
paralelní třídy s rozšířenou výukou jazyků.
b)
Směrem k MŠMT:
V regionu Prahy je nedostatek kvalitních učitelů některých aprobací. Mzdy ve školství navíc naprosto
nelákají absolventy pedagogických fakult, takže se přibližuje doba, kdy úroveň vzdělání půjde
rapidně dolů. Nejvíce je pociťován nedostatek učitelů cizích jazyků a informatiky. Stále více se
projevuje nedostatek peněz pro nákup učebních pomůcek, map, programů a přístrojů, kterých je na
trhu velké množství, ale jsou poměrně drahé a prostě na ně nejsou peníze.
c)
Směrem k MČ Praha 8:
Díky pochopení MČ Praha 8, MHMP a EU se podařilo zateplit školu a vyměnit okna, takže
v následujících letech by mělo dojít k podstatnému snížení nákladů na topení a je možné
předpokládat, že ušetřené prostředky se budou moci věnovat na údržbu školy a její vybavení.
Přes všechny problémy z oblasti finanční, technické, personální i mzdové je možné na škole poznat,
jaký kus práce se udělal, jak se změnilo prostředí, vybavení i vztahy. Atmosféra školy je klidná a
přátelská, vztahy mezi dětmi, učiteli a rodiči jsou až na ojedinělé případy velmi dobré. Škola je hezky
vyzdobená pracemi žáků a každým rokem přibývají drobná vylepšení učeben i společných prostor, když
k úplné spokojenosti je daleko, nemá se nikdo z pracovníků školy za co stydět a může být hrdý na to,
jak se na změnách podílel. Rozhodně však podle názorů rodičů, zájmu při zápise do prvních tříd i
zjištění kontrolních orgánů lze říci, že ZŠ Žernosecká patří ke školám s nadprůměrnou úrovní.
V Praze dne 20. října 2011
Mgr. Karel Kesl
ředitel školy
Tato Výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci školy a schválena Školskou radou
dne 24. 10. 2011.
16
Mgr. Jiří Trnka
předseda školské rady
17
Download

Výroční zpráva 2010/2011