Zápis z mimořádného výročníhoshromáždění Náboženskéobce v Chlumci n. G.
konaného dne í7, 12.2014.
Vzhledem k postupu královéhradecké diecéze CČSn, bylo v souladu s Ústavou CČSH d. 2a a
Organizaěním řádem CČSH § 9 svoláno dne 7,12 2a14, kdy pozvánka byla vyvěšena na
1)
2)
a)
b)
c)
d)
3)
4)
5)
nástěnkách uvnitř i vně Husova sboru a ohlašována při bohoslužbách a pobožnostech.
Po adventní pobožnosti, bylo zahájeno jednání Výročníhoshromáždění.
Byl přečten dopis s názvem: informace o usneseních diecéznírady královéhradeckédiecéze
CČSH ze dne 11. 12.2a14, é.i. 55na14, doručený dne 15, 12, 2014, kde je uvedeno, že Diecézní
rada odvolává radu staršíchnáboženské obce CČSH v Chlumci nad Cidlinou a jmenuje
zmocněnce DR Aleše Tomčíka,Zároveň má dne 19. 12. 2aU dojít k převzetí náboženskéobce
administrátorem a zmocněncem.
Následovala rozprava k dané věci, kde bylo konstatováno, že tato informace o usneseních DR ze
dne 1 1, 12.2014 mávážné formální nedostatky:
Není uvedeno, na kterém jednání diecéznírada přijala uvedená usnesení,
Není uvedeno, jakým způsobem rada staršíchzávažnýmzpůsobem porušila správu majetku,
Není uvedeno konkrétně, dle jakého § organizačního řádu je odvolána rada starších.
Dále se lze domnívat, že diecéznírada královéhradeckédiecéze CČSn jednala v rozporu s řády
CČSH, nebot'před odvoláním nebyla rada starších pozvána ke slyšenípřed diecézníradou a tato
jí pouze oznámíla bez dalšího své usnesení,
Vzhledem k tomu, že dle čl. 23 Ústavy je zmocněnec DR jmenován pouze do voly nové diecézní
rady, bylo v souladu s programem výročníhoshromáždění přistoupeno k volbě Rady starších.
Do Rady staršíchbyli zvoleni; Dušan Láníček,Martina Drtinová, Mgr, Rostislav Kotrč, Jiřina
Kazdová ml. Vladimír Kolínský, náhradník Radka Podnecká,
Do revizního výboru Břetislav Holas, Marta Víšková, Ludmila Roulová, náhradník Eliška Drtinová,
lrena Kotrčová. Po volbě členůrady staršíchbyl výročnímshromážděním zvolen předsedou RS
Dušan Láníěek, finančnímzpravodajem Mgr, Rostislav Kotrě, předsedou revizního výboru
Břetislav Holas. Vzhledem k probíhajícímzásahům a nezákonným postupům královéhradecké
diecéze a probíhajícímobčansko-právním řízení, není místo faráře zřejmé.
Výročníshromáždění se opakovaně důrazně staví proti zasahování kráJovéhradecké diecéze
cčsH do života a chodu náboženské obce v chlumci nad cidlinou.
V případě, že opakované neuvážené zásahy královéhradecké diecéze CČSH, které jsou v rozporu
s řády CČSH i platnými zákony, povedou ke škodám, zejména finančnía to jak v nezískánídotací,
penále apod., bude náboženská obec požadovat náhradu po dieézníradě královéhradecké
diecéze CČSH.
Výročníshromáždění se usneslo, že vzhledem k tomu, že byla řádně zvolena nová rada starších,
je bod 3) informace o usneseních DR o jmenování zmocněnce bezpředmětný a tedy není důvodu
předávat náboženskou obec nebo část její agendy osobám mino náboženskou obec v Chlumci
nad cidlinou.
V Chlumci nad Cidlinou dne 17. 12,2014
vidimaci
Ověřovací do}ožka pro
Podle ověřovaeí knihy pošty: Praha
Zápis ověřil:
,bufu
o4l
kr-Áu
"a,,1./ou.,lli!'L,/
á-rr)
W
l
t
(h
ř(
ír-, /
l
Poř.ě:
11000-308-0708
Tato úplná kopie, obsahujíci.l stran souhlasí doslovnĚ
s předloženor'liótinor, z nížbyla pořízena a tato listina je
prvopis, obsah.rjící l'stran.
Listina. z nížie vidimovaná lis!ina poř!
viaitetirý zaj išřovací pr,rek, Jenz Je sryt
vYznamnr iéto- ! istiny.
l
dne t8.12.2014
Praha
Hanísková Drahoníra
ahuje..
\§ravnl
ho
Download

Zápis z mimořádného výročního shromáždění.pdf - cirkev