V.1/M6-2/13
M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Opšte informacije | General Information
002
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Opšte informacije | General Information
Alumil M6 Solar Standard Plus
003
M6 Solar Standard Plus
Opšte informacije | General Information
1. AUTORSKA PRAVA
Alumil S.A. zadržava sva prava. Nijedan dio ovog uputstva kao infromacije date u njemu, ne mogu se koristiti bez
pismenog odobrenja Alumil grupacije. Takođe, nije dozvoljeno umnožavanje, distribucija, publikovanje,cijelog uputstva
ili njegovog dijela, u bilo kojoj formi (fizički u elektronskoj formi, štampane kopije,fotokopiran), bez pismenog odobrenja
Alumil grupacije.
2. ODGOVORNOST
U izradi ovog uputstva učinjeni su maksimalni napori da informacije u njemu budu aktuelne, tačne i jasno prezentovane.
Postoji mogućnost pojave nenamjernih i slučajnih grešaka u informacijama. Alumil ne preuzima odgovornost za
nenamjerne greške i greške u kucanju, bez obzira na učinjene napore na njihovom eliminisanju. Kada se uvidi potreba
za mjenjanjem informacija u ovom uputstvu, Alumil će to učiniti bez obaveze pribavljanja saglasnosti korisnika uputstva.
Alumil i njegovi autorizovani predstavnici i dileri ne daju nikakvu garanciju ili obećanje u vezi kvaliteta, sadržaja,
kompletnosti, podobnosti, adekvatnosti, presjeka, tačnosti i trajanja informacija sadržanih u ovom uputstvu.
3. OPŠTE INFORMACIJE
3.1. Aluminijum kao materijal
Aluminijum je pogodan za ekstruziju složenih oblika sa uskom tolerancijom, i moguće ga je oblikovati u hiljade različitih
oblika profila. Ova karakteristika omogućuje njegovu upotrebu u kontekstu specifičnih strukturnih i estetskih zahtjeva.
Upotrebom aluminijumskih profila omogućuju se jednostavna i elegantna rješenja za veoma kompleksne probleme u
projektovanju, koja imaju veoma dug rok eksploatacije zbog njegovih karakteristika. Aluminijum se koristi za vanjsku
upotrebu zbog njegove čvrstoće, postojanosti na koroziju i niske specifične mase. Jedna od glavnih prednosti
aluminijuma kao materijala je odličan odnos između njegove čvrstoće i težine. Sa 2,7 g/cm3, aluminijum je 66% lakši
nego čelik. Takođe, on je daleko manje podložan lomljenju u poređenju sa čelikom. Kada se porede konstrukcije
izrađene od aluminijuma sa konstrukcijama izrađenim od čelika, aluminijum ima veći modul elastičnosti, što znači da
se uz odnos težina 1:2 postiže isti modul. Aluminijum je moguće obrađivati na mašinama koje rade na velikim brzinama
i nisu potrebna zavarivanja spojeva, što direktno utiče na brzinu u proizvodnji. Za građevinske profile Alumil koristi
leguru EN AW 6060 u skladu sa EN 755-1. Mehaničke karakteristike zadovoljavaju standard EN 755-2, sa modulom
elastičnosti 70GPa. Tolerancije su u skladu sa EN 755-3.
3.2. Kontakt sa drugim materijalima
3.2.1. Metal
Kada dva metala, sa različitim nelektrisanjem u vlažnim uslovima dođu u kontakt, formira se elektro par što za rezultat
ima stvaranje oksida, uz trošenje metala sa negativnim naelektrisanjem. Kako bi zbjegli ove efekte neophodno je
postaviti izolacionu barijeru između dva metala. Kontakt sa galvanizovanim čelikom nije štetan za aluminijum. Kontakt
sa bakrom i legurama bakra je izuzetno štetan za aluminijum. Obavezno se mora spriječiti kontakt aluminijuma i bakra.
I kontakt sa olovom mora biti spriječen.
3.2.2. Drvo
Generalno, drvo nema negativan uticaj na aluminijum. Neke vrste drveta, kao što je orah, proizvode kiselinu koja
nagriza aluminijum. Do ove pojave dolazi posebno u vlažnom okruženju ili kada drvo nije dovoljno osušeno.
Preopručljivo je izolaciju uraditi premazivanjem drveta bitumenskim bojama. Kada se drvo tretira hemikalijama za
zaštitu od vlage i insekata potrebno je provjeriti hemijski sastav sredstva (Da li postoje hemikalije koje oštećuju
aluminijum?). Proizvodi koji sadrže soli bakra, živine soli i flouridna jedinjenja su veoma štetni za aluminijum.
3.2.3. Kreč i cement
U vlažnim uslovima, kreč i cement reaguju sa aluminijumom (čak i kad je anodiziran) ostavljajući bijele tačke na profilu
i nakon čišćenja. Poželjno je zaštiti aluminijum tokom instalacije sa Alumil zaštitnom folijom.
3.3. Površinska zaštita
Za profile obezbjeđujemo sljedeće boje:
Anodizacija: nijanse od prirodne boje aluminijuma pa do tamno braon boje.
Proces anodizacije je usklađen sa EWAA-EURAS i QUALANOD regulativom.
Plastifikacija: nijanse po RAL karti.
Plastifikacija je usklađena sa QUALICOAT regulativom.
004
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Opšte informacije | General Information
3.4. Skladištenje
Kako bi se izbjegla površinska oštećenja potrebno je preduzeti sljedeće mjere:
-Profile skladištiti u suvom prostoru.
-Izbjegavati svaki kontakt sa čelikom štiteći profile sa papirom za pakovanje ili plastičnom folijom. U vlažnim uslovima
rđa i čelik mogu oštetiti površinu profila.
-Profile skladištiti horizontalno tako da se eliminiše mogućnost oštećenja ili grebanja profila tokom njegovog pomjeranja.
-Profile skladištiti na regale.
3.5. Održavanje aluminijuma
I anodizirani i plastificirani profili treba da se redovno čiste i održavaju. U seoskim područjima, gdje profili nisu izloženi
agresivnim elementima (zagađen vazduh, slan vazduh), aluminijumske profile treba čisiti kada se čiste i stakla. Mlaka
voda bez agresivnih deterdženata, bez kiselih deterdženata i bez amonijaka je dovoljna za čišćenje. Nakon čišćenja,
potrebno je aluminijum isprati čistom vodom i posušiti tkaninom. U gradskim područjima i u primorju, aluminijum je
neophodno čistiti češće i detaljnije. Područja koja nisu izložena kiši potrebno je čistiti češće. Kada mlaka voda i blagi
deterdžent nisu dovoljni za otklanjanje nečistoća, potrebno je koristiti deterdžente koji su posebno namijenjeni za
aluminijum. Ovi deterdženti imaju u sebi lake abrazivne materijale i mogu se koristiti u kombinaciji sa sintetičkim
tkaninama. U svakom slučaju je neophodno je isprati površinu sa čistom vodom i pažljivo posušiti, posebno uglove i
donje profile. Imajući u vidu potrebu za zaštitom proizvoda i produženjem njegovog životnog vijeka, potrebno ga je
tretirati sa veoma tankim čistim tekstilom.
Alumil M6 Solar Standard Plus
005
M6 Solar Standard Plus
Opšte informacije | General Information
Evropski standardi i referentni materijali
European standards and reference material
EN 10211
Termički mostovi u garđevinskim konstrukcijama - Toplotni tokovi i površinske temperature - Detalji kalkulacije
(ISO10211:2007) Dio 1-2
EN 12020-1
Aluminijum i legure aluminijuma - Ekstrudirani precizni profili od legura EN AW-6060 i EN AW-6063 - dio 1 Tehnički
uslovi za kontrolu i isporuku
EN 12020-2
Aluminijum i legure aluminijuma - Ekstrudirani precizni profili od legura EN AW-6060 i EN AW-6063 - dio 2 Tolerancije
oblika i mjera
EN 12046
Radne sile - Metodi testiranja - Dio 1: Prozori Dio 2: Vrata
EN 12152
Ovješene fasade - Vazdušna propustljivost - Zahtjevi po pitanju karakteristika i klasifikacija
EN 12153
Ovješene fasade - Vazdušna propustljivost - Metode testiranja
EN 12154
Ovješene fasade - Vodonepropustnost - Zahtjevi po pitanju karakteristika i klasifikacija
EN 12155
Ovješene fasade - Vodonepropustnost - Laboratorijsko testiranje sa statičkim pritiskom
EN 12179
Ovješene fasade - Otpornost na udar vjetra - Metode testiranja
EN 12207
Ovješene fasade - Otpornost na udar vjetra - Klasifikacija
EN 12208
Prozori i vrata - Vodonepropustnost - Klasifikacija
EN 12210
Prozori i vrata - Otpornost na udar vjetra - Klasifikacija
EN 12211
Prozori i vrata - Vodonepropustnost - Metode testiranja
EN 12400
Prozori i pješačka vrata - Mehanička izdržljivost - Zahtjevi i klasifikacija
EN 12519
Prozori i pješačka vrata - Terminologija
EN 12567
Termičke performanse prozora i vrata - Određivanje termičke provodljivosti putem metoda tople komore - Dio 1-2
EN 13049
Prozori - Udar čvrstih i elastičnih tijela - Metode testiranja, zahtjevi bezbjednosti i klasifikacija
EN 13115
Prozori - Klasifikacija mehaničkih osobina - Istezanje, uvijanje i operativne sile
EN 13141
Ventilacija za objekte - Testiranje karakteristika dijelova/proizvoda za stambene objekte Dio 1-8
EN 13123
Prozori, vrata i roletne - otpornost na eksplozije - Zahtjevi i kalsifikacija Dio 1-2
EN 13124
Prozori, vrata i roletne - otpornost na eksplozije - Metode testiranja Dio 1-2
ENV 13420
Prozori - Ponašanje kod različitih klima - Metode testiranaja
EN 13501
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade Dio 1-5
EN 13541
Staklo u zgradama - Sigurnosno stakljenje - Testiranje i klasifikacija otpornosti na eksplozivni pritisak
EN 14351
Prozori i vrata - Standard za proizvod, karakteristike performansi
EN 14600
Vrata i otvarajući prozori sa protivpožarnim i/ili protivdinim karaketrsikama - Zahtjevi i klasifikacija
EN 14608
Prozori - Definisanje otpornosti na istezaanje
EN 14609
Prozori - Definisanje otpornosti na statičko izvijanje
EN 13830
Ovješene fasade - Standardi za proizvod
006
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Opšte informacije | General Information
1. Objašnjenje simbola:
Sp = Posebno
= Moment inercije x-x
= Pila
= Moment inercije y-y
N = Kruta spojnica sa klinovima
= Glodalo
= Težina
S
= Montažno-demontažna spojnica
= Gumeni čekić
= Profil
= Promjenljiva spojnica
= Brugija
= Broj strane
= Spojnica za T prečku
= Alat za štancanje
= Promjenljiva spojnica za T prečku
= Zaptivač
= Širina
= Uparena spojnica
= Lijepak
= Visina
= Ojačanje za uglove
= Zaptivna traka
= Ojačanje za spoj T prečke
= Vanjski obim
A
= Pomoćna spojnica
C
= Kruta spojnica
I
*
= Nema oznake
= Završni poklopac
1. Explanation of symbols:
Sp = Special
= Moment of inertia x-x
= Saw
= Moment of inertia y-y
N = Nail cleat
= Milling bit
= Weight
S
= Spring cleat
= Rubber mallot
= Profile
= Corner cleat, adjustable
= Drill Jig
= Page number
= Transom cleat
= Punching Tool
= Transom, cleat adjustable
= Sealant
= Width
= Couple Cleat
= Instant glue
= Height
= Reinforcing plate for corners
= Sealing tape
= Reinforcing plate for joints
= External perimeter
A
= Alignment corner
C
= Crimp cleat
I
*
= Not a stock item
= Endcover
Alumil M6 Solar Standard Plus
007
M6 Solar Standard Plus
Opšte informacije | General Information
008
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Opšte informacije | General Information
Alumil M6 Solar Standard Plus
009
M6 Solar Standard Plus
Opšte informacije | General Information
Osnovne karakteristike:
•
•
•
•
55mm širina vertikala i horizontala
Termički prekid sa poliamidima ojačanim satklenim vlaknima PA6.6 (21,4 ili 25,4mm)
Termički prekid Uf=1,5-3,3 W / (m2 * K) - IFT Rozenhajm
Posebni profili za evakuaciju vode
Opcije za konstrukcije:
• Ovješene fasade
• Glavni ulaz
• Ugaone konstrukcije i posebne primjene
55
Sertifikacija:
• Dizajn, proizvodni proces i kontrola kvaliteta za sve profile proizvedene u Alumil grupaciji sertifikovano u skladu
sa ISO 9001.
• Proces elektrostatskog bojenja sertifikovan od QULICOAT i RAL (GSB) u svim dijelovima Alumil kao i proces
anodizacije u skladu sa QUALANOD.
Tehničke karakteristike:
Legura................................................................
Čvrstoća.............................................................
Minimalna debljina sloja plastifikacije.................
Debljina profila (min-max)..................................
Termički prekid tip..............................................
Kontrola geometrije profila.................................
Širina vertikala i horizontala...............................
Ostakljenje.........................................................
Maksimalna težina ostakljenja...........................
Zaptivanje..........................................................
010
AlMgSi (EN AW 6060)
12 Webstera ili 70 HB minimum
75μm minimum
1,0 – 10,3 mm
Sa PA 6.6 poliamidi ojačani staklenim vlaknima
21,4mm ili 25,4mm
U skladu sa EN DIN 12020-2
55 mm
Jednostruko, dvostruko od 4 do 36mm
130 kg za vrata i prozore, 150 za ulazna vrata
Sa dvije EPDM zaptivke
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Opšte informacije | General Information
55
Vrijednosti u skladu sa EN ISO 717-1
Values in accordance with EN ISO 717-1
Debljina
Zvučna izolacija
stakla
za staklo
Glass thickness Sound resistance
glass only
(Rw)
(mm)
Zvučna izolacija
za staklo i okvir
Sound resistance
glass and frame
(Rw)
6*/12/6
37 dB
34 dB
8*/12/8
40 dB
37 dB
* Akustika PVB lameliranog sigurnosnog stakla
* Acoustic PVB laminated safety glass
Alumil M6 Solar Standard Plus
011
M6 Solar Standard Plus
Opšte informacije | General Information
A
F
C
E
2
UE-F= 1,17 W/(m·K)
ΦΑ-Β= -6,9 W/m
G
H
2
UG-H= 1,17 W/(m·K)
B
D
Vrijednosti u skladu sa EN ISO 10077-2
Values in accordance with EN ISO 10077-2
Uf A
012
=
Φ
ΔΤ
Up bp
bf
=
2,35 W/(m²K)
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Indeks profila
Profile Index
Alumil M6 Solar Standard Plus
013
M6 Solar Standard Plus
Pregled profila |Profile Overview
cm4
cm4
AL10902
25,52
10,65
2712
068
AL10903
0,11
0,01
138
068
AL10910
138,54
47,23
3386
068
AL10975
99,73
700,29
8336
069
mm
014
mm
mm
gr/m
M8510
49,00
39,10
259
16,62
25,00
2695
053
M8511
49,00
66,10
321
57,74
34,64
3004
052
M8512
89,10
49,00
408
44,96
129,37
3828
052
M8513
127,60
49,00
485
62,19
316,78
4793
053
M9010
25,00
7,20
74,60
0,02
0,27
132
***
M9907
55,00
20,00
182,10
0,41
4,62
308
057
M9908
55,00
13,80
162,40
0,15
4,03
286
058
M9917
55,00
103,20
322,70
32,72
14,37
979
056
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Pregled profila |Profile Overview
mm
mm
mm
cm4
cm4
M9925
49,00
89,10
275,70
62,99
24,73
1588
052
M9926
49,00
39,10
175,70
8,88
12,68
994
052
M9932
48,65
16,70
174,70
0,22
1,51
260
040
M9935
55,20
14,10
195,20
0,20
2,69
295
040
M9938
111,70
56,10
312,40
7,34
31,89
615
043
M9941
49,00
127,60
352,70
153,33
34,02
2046
053
M10854
55,00
67,80
522,70
17,20
14,98
1688
055
M10910
55,00
132,10
549,00
201,45
44,13
2893
034
M10911
55,00
60,80
331,50
28,45
24,14
1755
047
M10912
55,00
50,20
226,50
19,01
22,50
1394
050
M10913
55,00
16,70
255,30
0,51
5,77
767
050
M10914
53,40
11,15
170,60
0,12
6,13
570
068
Alumil M6 Solar Standard Plus
gr/m
015
M6 Solar Standard Plus
Pregled profila |Profile Overview
016
mm
mm
mm
cm4
M10915
53,70
9,50
179,90
0,05
3,63
357
058
M10916
24,20
22,10
137,40
0,48
0,47
254
055
M10917
55,00
82,10
448,60
53,85
28,78
2298
036
M10918
55,00
109,10
502,50
113,13
36,80
2532
035
M10919
55,00
173,10
631,00
506,45
59,40
3697
032
M10920
55,00
210,30
669,00
661,40
67,00
4424
027
M10921
55,00
109,10
428,10
134,47
39,44
2370
047
M10922
55,00
95,80
317,70
93,49
36,71
1964
051
M10923
55,00
173,10
555,30
466,82
59,68
3250
045
M10924
55,00
16,70
256,10
0,54
5,95
766
048
M10925
55,00
16,70
256,10
82,60
5,92
1758
039
M10926
25,00
115,00
380,80
11,94
2,96
1294
039
Alumil M6 Solar Standard Plus
cm4
gr/m
M6 Solar Standard Plus
Pregled profila |Profile Overview
mm
mm
mm
cm4
M10927
55,00
29,50
273,10
1,30
8,28
506
058
M10928
53,70
10,50
171,60
0,12
4,38
456
057
M10929
53,70
13,50
183,80
0,16
4,40
475
058
M10930
28,20
22,10
152,70
0,53
0,74
280
055
M10931
15,30
22,10
104,10
0,37
0,12
203
055
M10932
37,20
22,10
175,30
0,65
1,54
316
055
M10933
82,80
82,80
556,10
66,07
66,07
2667
040
M10934
74,60
83,80
431,50
47,74
29,35
2284
043
M10935
109,90
15,80
304,40
0,42
34,65
1054
043
M10936
205,20
148,40
863,90
300,45 589,52
5213
041
M10937
46,20
25,40
219,70
731
041
M10938
140,10
96,40
714,20
4010
042
Alumil M6 Solar Standard Plus
0,98
cm4
3,41
104,32 201,83
gr/m
017
M6 Solar Standard Plus
Pregled profila |Profile Overview
018
mm
mm
mm
cm4
M10939
52,70
21,10
225,10
0,61
5,08
783
042
M10940
55,00
6,30
163,00
0,06
6,01
554
057
M10941
55,00
35,00
274,60
3,79
17,71
1022
057
M10942
55,00
40,00
294,60
5,65
19,74
1103
057
M10943
55,00
49,50
239,80
4,53
10,39
707
057
M10944
55,00
11,30
168,80
0,14
5,59
522
058
M10945
93,20
11,30
248,80
0,18
26,48
792
056
M10946
55,00
79,00
365,00
56,85
29,82
1982
049
M10947
55,00
129,00
465,00
201,23
45,16
2576
048
M10950
65,60
62,50
330,50
19,13
14,29
1435
062
M10952
55,00
190,30
664,90
915,53
85,74
6214
028
M10955
72,30
79,10
385,20
39,99
14,17
1359
062
Alumil M6 Solar Standard Plus
cm4
gr/m
M6 Solar Standard Plus
Pregled profila |Profile Overview
mm
mm
mm
cm4
M10956
37,60
59,60
265,80
14,24
5,33
1181
064
M10957
50,00
15,70
140,80
0,30
4,35
562
061
M10958
52,80
16,10
141,80
0,31
4,19
563
061
M10959
49,00
66,10
229,70
30,63
19,19
1315
055
M10960
10,00
11,60
56,70
0,05
0,04
122
061
M10961
55,00
11,60
56,70
389,77
16,15
3883
031
M10962
55,00
190,30
664,90
867,06
72,83
4986
029
M10963
70,00
68,50
506,00
36,20
63,71
1871
069
M10964
14,30
49,30
159,50
5,55
0,50
539
069
M10968
29,70
15,80
106,70
0,25
1,16
366
061
M10969
20,00
10,00
88,40
0,10
0,23
174
061
M10974
55,00
159,30
439,40
135,59
23,23
1517
056
Alumil M6 Solar Standard Plus
cm4
gr/m
019
M6 Solar Standard Plus
Pregled profila |Profile Overview
020
mm
mm
mm
cm4
cm4
M10976
55,00
38,90
362,20
6,60
12,27
1449
036
M10978
55,00
39,00
285,10
8,07
17,47
1503
049
M10979
25,70
78,90
226,00
11,13
2,79
820
063
M10982
54,50
56,70
279,40
12,79
7,31
1145
063
M10986
55,00
75,00
400,30
17,90
18,10
839
057
M10998
37,60
75,60
323,80
19,80
6,16
1303
064
M10999
55,00
240,00
10980
026
M11014
68,00
62,50
392,90
24,65
17,72
1457
062
M11082
90,40
62,50
395,00
32,32
33,74
1799
063
M11084
90,40
62,50
395,00
30,40
34,01
1818
063
M11088
68,00
62,50
345,40
28,46
24,71
1631
062
M11144
62,50
75,80
369,60
26,07
26,50
1600
064
766,60 2082,35 182,77
Alumil M6 Solar Standard Plus
gr/m
M6 Solar Standard Plus
Pregled profila |Profile Overview
mm
mm
mm
cm4
M11156
39,00
55,00
285,80
14,12
3,19
1070
067
M11158
39,00
55,00
280,20
16,46
3,61
1056
067
M11162
48,70
55,00
274,20
16,02
4,97
1075
068
M11164
35,35
14,30
143,00
0,13
1,14
309
067
M11170
59,80
21,80
315,00
1,23
12,52
926
063
M11430
66,10
70,00
410,80
27,29
1,23
7,44
1388
064
M11454
26,70
30,50
205,40
1,34
0,95
351
069
M109252
25,00
92,00
332,00
42,96
4,44
1467
039
M109401
79,45
21,60
339,10
1,27
31,66
1342
059
M109402
93,70
25,30
371,50
2,11
48,36
1508
059
M109403
106,80
29,40
404,90
3,56
68,84
1660
059
M109404
128,60
39,30
476,50
9,89
121,43
1978
059
Alumil M6 Solar Standard Plus
cm4
gr/m
021
M6 Solar Standard Plus
Pregled profila |Profile Overview
022
mm
mm
mm
cm4
cm4
M109405
128,60
39,30
476,50
2,00
33,29
1318
060
M109406
91,80
36,80
365,30
5,02
48,27
1471
060
M109407
67,20
21,60
297,30
1,14
20,75
1165
060
M109408
118,50
20,90
419,40
1,99
97,37
1810
060
M109409
118,50
20,90
419,40
557,23 125,51
4085
037
M109410
95,50
176,00
671,00
563,09 146,98
4153
038
M109411
55,00
198,30
680,70 1445,28 125,31
8812
030
M109413
84,30
62,50
326,30
30,30
44,97
1861
066
M109415
50,00
187,20
584,30
567,96
63,97
3416
044
M109417
55,00
162,20
549,90
445,56
58,69
3211
046
M109418
55,00
150,10
584,70
348,80
52,33
3424
033
M109419
104,60
49,00
307,20
31,85
105,03
2006
054
Alumil M6 Solar Standard Plus
gr/m
M6 Solar Standard Plus
Pregled profila |Profile Overview
mm
mm
mm
cm4
M109420
55,00
25,00
207,20
0,77
5,65
346
057
M109421
36,00
12,10
107,00
0,14
0,96
276
066
M109422
20,50
7,00
77,80
0,04
0,33
263
066
M109680
45,20
14,55
143,80
0,33
3,90
491
061
M109685
22,50
26,65
126,80
1,17
0,91
526
061
M109690
26,80
21,30
153,80
0,52
0,62
327
061
M109910
37,60
62,90
253,50
17,35
6,08
1229
064
M109913
25,20
43,40
152,80
3,69
0,52
413
064
M109942
55,00
44,00
197,10
2,31
6,70
553
056
M500064
44,00
130,80
382,40
292,65
37,08
3937
054
M500095
50,50
94,30
352,00
58,38
15,08
1767
065
M500096
41,60
76,20
316,10
23,85
3,56
1153
065
Alumil M6 Solar Standard Plus
cm4
gr/m
023
M6 Solar Standard Plus
Pregled profila | Profile Index
024
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Profili
Profiles
Alumil M6 Solar Standard Plus
025
M6 Solar Standard Plus
Y
Profili | Profiles
240,0
M10999
X
114,5
X
27,5
Y
55,0
026
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
Y
M10920
I
I
M 8512
M 9925
X
111,0
210,3
X
Y
27,5
55,0
Alumil M6 Solar Standard Plus
027
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
Y
M10952
I
190,3
I
M 8512
M 9925
X
82,0
X
I
I
27,5
M 8510
M 9926
Y
55,0
028
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
Y
190,3
M10962
X
82,0
X
27,5
Y
55,0
Alumil M6 Solar Standard Plus
029
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
Y
198,3
M109411
X
X
M500064
94,3
I
27,5
Y
55,0
030
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
Y
M10961
M 10978
X
95,7
173,1
X
Y
8,3
55,0
Alumil M6 Solar Standard Plus
031
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
Y
173,1
M10919
X
84,7
X
I
I
M 8513
M 9941
Y
27,5
55,0
032
Alumil M6 Solar Standard Plus
M 10923
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
150,1
M109418
Y
X
72,4
X
I
M 109419
M 10947
Y
27,5
55,0
Alumil M6 Solar Standard Plus
033
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
132,1
M10910
Y
X
X
69,4
I
I
M 8512
M 9925
Y
27,5
55,0
034
Alumil M6 Solar Standard Plus
M 10947
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
Y
M10918
X
57,2
109,1
X
I
M 10959
Y
27,5
M 10921
55,0
Alumil M6 Solar Standard Plus
035
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
Y
38,9
M10976
X
14,0
X
Y
27,5
M 10978
55,0
Y
82,1
M10917
X
X
39,1
I
I
M 8510
M 9926
Y
27,5
55,0
036
Alumil M6 Solar Standard Plus
M 10946
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
Y
M109409
176,0
165o
X
90,5
X
I
I
27,5
M 8513
M 9941
Y
M 10923
55,0
95,5
Alumil M6 Solar Standard Plus
037
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
176,0
M109410
161,3o
Y
X
90,9
X
I
I
27,5
M 8513
M 9941
Y
55,0
105,6
038
Alumil M6 Solar Standard Plus
M 10923
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
Y
M10926
X
31,5
62,4
X
Y
22,8
M10925
44,0
M10947
M109252
Y
Y
M10926
X
82,0
X
X
40,6
X
51,8
20 x 50
115,0
M10926
M10921
Y
15,1
14,5
25,0
Y
25,0
Alumil M6 Solar Standard Plus
039
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
M9935
M9932
14,2
135o
16,7
90o
M10937
M10939
55,2
48,7
Y
X
X
38,6
82,8
M10933
40 x 40
26,4
Y
65,0
040
Alumil M6 Solar Standard Plus
M10946
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
90o
M10937
X
X
14,1
25,4
Y
M9932
Y
23,1
46,2
Y
M10936
M8510
M9926
X
64,7
X
M8510
M9926
M10946
Y
80,7
145,3
Alumil M6 Solar Standard Plus
041
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
M10939
135o
X
11,4
X
21,1
M9935 Y
Y
26,4
52,6
M10938
135o
Y
X
96,4
X
M8510
50,1
M8510
M10946
M9926
70,0
Y
140,0
042
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
35,4
M9938
120,7
M10935
X
9,6
X
15,8
Y
Y
55,0
109,9
135o
M10934
135o
Y
X
45,1
83,8
X
40x20
Y
37,4
74,8
Alumil M6 Solar Standard Plus
043
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
Y
M109415
X
93,0
187,2
X
27,5
Y
55,0
044
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
Y
M10923
X
85,8
173,1
X
27,5
Y
55,0
Alumil M6 Solar Standard Plus
045
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
Y
170,0
M109417
X
84,2
X
27,5
Y
55,0
046
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
Y
M10911
X
29,7
60,8
X
27,5
Y
55,0
Y
M10921
X
55,5
109,1
X
27,5
Y
55,0
Alumil M6 Solar Standard Plus
047
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
16,7
Y
M10924
X
4,9
X
27,5
Y
55,0
129,0
Y
M10947
X
66,6
X
27,5
Y
55,0
048
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
Y
M10946
Y
X
39,7
79,0
X
27,5
Y
55,0
Y
M10978
X
17,2
39,0
X
27,5
Y
55,0
Alumil M6 Solar Standard Plus
049
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
16,7
Y
M10913
X
5,2
X
Y
28,0
55,0
Y
M10912
X
23,5
50,2
X
27,1
Y
55,0
050
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
Y
M10922
X
45,6
95,8
X
27,2
Y
55,0
Alumil M6 Solar Standard Plus
051
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
M8511
39,1
66,1
M9926
49,0
49,0
M8512
89,1
89,1
M9925
49,0
49,0
052
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
M9941
39,1
M8510
49,0
127,6
127,6
M8513
49,0
49,0
Alumil M6 Solar Standard Plus
053
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
M500064
130,8
104,6
M109419
49,0
44,0
054
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
M10959
67,8
66,1
M10854
M 10817
49,0
55,0
M10916
15,3
24,2
M10931
22,1
22,1
M10932
28,2
37,2
M10930
22,1
22,1
Alumil M6 Solar Standard Plus
055
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
M9917
159,3
103,3
M10974
710.00813..
55,0
M109942
44,0
55,0
11,3
M10945
93,2
056
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
M10943
75,0
49,5
M10986
55,0
20,0
M9907
55,0
M10914
M10928
55,0
10,5
M10941
35,0
53,7
6,3
M10940
55,0
M10942
55,0
25,0
40,0
M109420
55,0
55,0
Alumil M6 Solar Standard Plus
057
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
M10929
M10914
11,2
13,5
M109420
53,7
53,4
M9908
9,5
14,0
M10915
53,7
55,0
M10944
M10927
M9316
29,5
11,3
50x10
53,2
55,0
NF1210308
NF0129908
INOX
058
20,0
18,0
INOX
M10944
M10944
55,0
55,0
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
21,6
M109401
O
150
79,4
25,3
M109402
O
135
93,7
29,4
M109403
o
120
106,8
39,3
M109404
o
90
128,6
Alumil M6 Solar Standard Plus
059
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
36,8
M109406
135
o
91,8
26,9
M109405
150o
M109407
7,2
22,0
M 9010
165o
67,2
25,0
20,6
M109408
163o
118,5
060
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
M10957
15,7
16,1
M10958
52,8
50,1
M10960
M109680
11,6
19,8
10,0
45,2
M109685
26,7
21,3
M109690
113.1507600
26,8
22,5
M10969
15,8
10,0
M10968
20,0
29,7
Alumil M6 Solar Standard Plus
061
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
M10955
Y
Y
M10950
180.2501000
72,3
113.1319600
X
113.1126600
140.1126000
X
23,1
25,3
X
X
65,6
113.1315600
30,1
Y
36,6
Y
62,5
79,1
M11014
M11088
180.1180100
180.2501000
20,0
24,0
68,0
125.4329500
46,0
3522
46,0
113.3312100
125.3319600
62,5
062
62,5
Alumil M6 Solar Standard Plus
68,0
113.4329500
113.3305600
113.3319600
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
M10982
M11170
54,5
21,8
Y
59,8
X
X
113.1126600
16,2
M10979
140.1126000
Y
25,7
36,2
56,7
78,9
M11082
M11084
Y
Y
180.2500500
180.2500500
20,0
20,0
113.4329500
X
X
90,4
125.4329500
113.3305600
125.4322000
180.1180100
26,8
X
113.4305600
43,0
43,0
90,4
X
113.4322000
180.1180100
Y
Y
62,5
38,4
62,5
Alumil M6 Solar Standard Plus
063
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
M10956
Y
Y
M11430
180.2515000
113.1119600
140.1119000
X
X
113.1327400
32,7
125.1327400
110.0515600
Y
25,3
X
66,0
X
17,8
37,6
113.1506000
130.0515600
Y
59,6
180.2001000
35,3
70,0
M10998
M109913
75,6
Y
113.1119600
25,2
M 10991
140.1119000
X
X
16,4
37,6
113.1506000
43,4
Y
Y
39,0
M11144
M109910
X
X
20,0
X
X
26,9
140.1119000
51,4
113.1119600
113.2304600
37,6
73,4
Y
Y
26,2
28,7
62,9
064
Y
62,5
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
M500095
113.23046.00
113.23345.00
113.23196.00
125.23345.00
125.23196.00
X
25,7
28,8
50,5
X
32,1
Y
Y
39,8
94,3
M500096
41,6
Y
12,3
23,7
X
113.11266.00
113.11266.00
140.11260.00
140.11260.00
Y
X
33,2
76,2
Alumil M6 Solar Standard Plus
065
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
M109413
Y
44,6
180.11801.00
113.33056.00
125.43295.00
X
71,8
X
50,6
84,3
66,6
113.43295.00
Y
35,1
62,5
M109422
M109421
10,3
12,1
7,0
14,0
20,5
36,0
066
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
M11156
5,0
39,0
E
U 24 x 10
60,9
310.11.156.00
5,0
5,0
M11158
60,9
U 24 x 10
5,0
310.11.158.00
5,0
E
39,0
5,0
M11164
U24x10x2
10,0
14,4
24,0
35,4
Alumil M6 Solar Standard Plus
067
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
M11162
43,8
5,0
59,5
180.11801.00
5,0
AL10902
AL10910
49,6
49,0
110,0
39,5
16,9
AL10903
5,5
39,5
068
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
68,5
M10963
Al10975
49,0
84,8
150,0
49,3
M10964
14,3
M11454
30,5
26,7
28,0
Alumil M6 Solar Standard Plus
069
M6 Solar Standard Plus
Profili | Profiles
070
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Tipologija
Typologies
Alumil M6 Solar Standard Plus
071
M6 Solar Standard Plus
Τipologija | Typology
1. , 1a
1b.,1c
1d.
* 1e.,1f.
12.,12a
12b.,12c
12d.,12e
2.
o
3.,3a.,3b90
o
4.,4a.135
o
5. 45
o
6. 60
o
7., 7a 120
o
8., 8a150
13.
15.
o
9.,9a 90
o
10. 135
11.
14.
14a.
17.
16.
19.
20.
18.
18a.
21.
21a.
24.
22.
22a.
23.
23a.
25.
26.
28.
27.
072
29.
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Presjeci
Sections
R=1:1
Alumil M6 Solar Standard Plus
073
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
M10929 M9908
230.109290*
720.1040000
47,70
230.109290*
6-20-4
230.109100*
230.109100*
205,50
253,20
1.
6-20-4
M9925
M10920
55,00
074
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
1a.
M10929 M9908
230.109290*
720.1040000
47,70
230.109290*
6-20-4
6-20-4
230.109100*
173,20
220,90
230.109100*
M9925
M9926
M10952
55,00
Alumil M6 Solar Standard Plus
075
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
1b.
M9908
M10929
230.109160*
720.1040000
230.109160*
6-18-4
6-18-4
M 10931
215,00
174,00
151,00
230.109100*
124,00
230.109110*
M9926
M10917
M10959
M10918
M9925
M9941
M10910
M10919
55,00
076
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
1c.
M9908
M10929
230.109160*
230.109160*
6
720.1040000
230.109100*
M10916
174,00
151,00
124,00
M10930
M9926
M10917
215,00
230.109100*
10
M10959
M10918
M9925
M10910
M9941
M10919
55,00
Alumil M6 Solar Standard Plus
077
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
1d.
M9908
M10928
720.1040000
47,70
230.109130*
6-20-4
6-20-4
230.109100*
230.109100*
127,30
175,00
M10926
20x50
20x50
48 X 3 mm
230.0095900
M10925
55,00
078
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
1e.
7-12-5
14,20
7-12-5
24,00
230.109290*
720.1040000
230.109290*
3,40
35,00
M10941
230.109100*
230.109100*
156,00
5,50
70x10
50x10
238,10
M10961
Alumil M6 Solar Standard Plus
079
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
710.3097800
720.1040000
M10913
14,00
24,00
230.109110*
7-12-5
M10978
5
30,90
77,60
080
Alumil M6 Solar Standard Plus
55,00
M9908
M10928
7-12-5
2f.
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
M9908
M10928
2.
M9908
720.1040000
AL 1mm
ISOL 20 mm
AL 1mm
M10928
230.109130*
47,70
230.109130*
6-20-4
SILICONE
L20x20x1,4mm
230.109100*
720-10-400-00
SILICONE
L20x20x1,4mm
M10926
175,00
M10926
230.109100*
127,30
6-20-4
M10957
M10925
M10958
700.9210000
20x50
20x50
700.9240000
700.9210000
9
95
L.
SO
M10925
700.9240000
Alumil M6 Solar Standard Plus
081
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
3.
90o
M9908
M10928
230.109290*
720.1040000
230.109290*
AL 1 mm
ISOL 20 mm
AL 1 mm
6-20-4
230.109100*
M9908
M10928
230.109290*
230.109110*
M10933
720.1040000
40 x 40
230.109290*
230.109100*
6-20-4
124,00
082
Alumil M6 Solar Standard Plus
124,00
230.109110*
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
4.
o
135
M9938
M10935
230.109290*
720.1040000
230.109290*
6-20-4
6-20-4
230.109100*
124
,00
230.109100*
40 x 20
M10934
Alumil M6 Solar Standard Plus
083
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
5.
45o
45o
M9010
18,40
M109406
230.109290*
720.1060000
5,00
24,00
230.109290*
0
,0
24
230.109100*
230109100*
202,40
M10854
M9925
M10817
55,00
084
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
6.
60o
M9010
18,40
M109405
60o
230.109290*
720.1060000
24,00
230.109290*
24,
5,00
00
230.109100*
230.109100*
202,40
M10854
M9925
M 10817
55,00
Alumil M6 Solar Standard Plus
085
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
3a.
M109404
M9010
o
90
720.1060000
230.109290*
230.109290*
230.109100*
,0
24
M10854
0
0
,0
24
230.109100*
90o
M9925
M 10817
55,00
086
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
M109403
M9010
7.
o
230.109290*
720.1060000
120
230.109290*
24
,00
230.109100*
24
,00
230.109100*
M10854
120o
M9925
M10817
55,00
Alumil M6 Solar Standard Plus
087
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
4a.
M9010
o
M109402
135
720.1060000
230.109290*
230.109100*
230.109100*
M10854
135o
M9925
M10817
55,00
088
Alumil M6 Solar Standard Plus
24,0
00
24,
0
230.109290*
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
8.
M9010
150o
M109401
230.109290*
0
24,0
24,00
720.1060000
230.109290*
230.109100*
230.109100*
150o
M9925
M10817
55,00
Alumil M6 Solar Standard Plus
089
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
9.
124,00
o
90
6-20-4
M9932
230.109100*
230.109290*
M 10937
230.109290*
720.1040000
M9926
124,00
145,30
6-20-4
230.109100*
M9926
M10936
145,30
090
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
9a.
124,00
6-18-4
90o
230.109100*
M10917
M9908
M10929
230.109160*
720.1040000
230.109290*
230.109160*
M9926
M9908
M10929
230.109110*
M 10916
6-18-4
720.1040000
230.109290*
AL 1 mm
ISOL 20 mm
AL 1 mm
M10916
124,00
230.109110*
230.109100*
M9926
M10917
Alumil M6 Solar Standard Plus
091
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
10.
135o
M9935
230.109290*
M10939
230.109100*
,00
124
720.1040000
6-2
0-4
230.109100*
6-2
0-4
230.109290*
M9926
M9926
M10938
092
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
M9908
M10929
230.109160*
18
6-
230.109160*
720.1040000
08 9
9
9
92
M
0
1
M
-4
11.
230.109100*
M10917
230.109290*
720.1040000
230.109110*
6-18-4
AL 1mm
ISOL 20 mm
AL 1mm
230.109110*
M10916
M 9926
124,00
M10916
230.109100*
40x20
M10957
40x20
M9926
M10958
M10917
Alumil M6 Solar Standard Plus
093
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
12.
M10913
230.109110*
290.0000500
720.1096300
55,00
M9908
M10928
230.109130*
6-20-4
720.1040000
230.109110*
6-20-4
M10912
105,40
151,00
094
Alumil M6 Solar Standard Plus
M10922
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
12a.
230.109110*
290.0000500
720.1096300
55,00
M9908
M10928
230.109130*
6-20-4
720.1040000
230.109110*
6-20-4
M10911
M10921
102,70
151,00
Alumil M6 Solar Standard Plus
095
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
12b.
12c.
10
55,00
290.0000300
720.1096300
55,00
290.0000300
720.1096300
720.1040000
6
6-20-4
58,60
096
230109110*
230.109290*
230.109110*
230.109160*
720.1040000
M10930
M10924
230.109110*
230.109160*
M10924
M10916
M9908
M10929
M9908
M10929
230.109160*
230.109110*
6-18-4
58,60
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
13.
M10963
176,50
M10964
M10914
230.109290*
106,50
224,80
720.1040000
230.109290*
230.109110*
230.109110*
M10911
M10921
55,00
Alumil M6 Solar Standard Plus
097
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
12d.
M9908
M10928
720.1040000
720.1096300
290.0000500
230.109130*
6-20-4
230.109110*
215,00
230.109110*
M10923
55,00
098
6-20-4
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
14.
M9908
M10928
230.109130*
720.1040000
AL 1 mm
ISOL 20 mm
AL 1 mm
6-20-4
230.109110*
102,70
230.109100*
230.109100*
M10957
M9908
M10928
230.109130*
M10958
M10911
55,00
55,00
230.109110*
720.1040000
M10911
6-20-4
102,70
Alumil M6 Solar Standard Plus
099
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
14a.
M9908
M10928
720.1040000
AL 1 mm
ISOL 20 mm
AL 1 mm
230.109110*
230.109100*
M10924
720.1040000
55,00
M9908
M10928
230.109130*
230.109100*
6-20-4
40x40x2,5
230.109110*
M10924
6-20-4
55,00
58,60
100
Alumil M6 Solar Standard Plus
58,60
230.109130*
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
15.
151,00
102,70
M10911
M10921
M10911
M10921
55,00
230.109160*
M9908
M10929
M10932
230.109110*
230.109160*
720.1040000
6-18-4
230.109160*
M9908
M10929
16.
230.109110*
6-18-4
55,00
290.0000500
720.1096300
720.5010200
230.109110*
230.109290*
720.1040000
SILICONE
M10931
102,70
151,00
Alumil M6 Solar Standard Plus
101
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
SILICONE
17.
M9908
M10929
230.109160*
6-18-4
230.109100*
230.109110*
M10931
215,00
174,00
151,00
M10931
124,00
720.5010200
720.1040000
230.109160*
M9926
M10917
M10959
M10918
M9925
M10910
M9941
M10919
55,00
102
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
230.109130*
51,00
M10956
220.110020*
230.9440800
DISTANCER SILIKONSKI PODMETAČ
6-20-4
230.1095701
230.109560*
14,20
STRUKTURALNI
SILIKON
18.
M10955
230.1095501
55,00
M9908
M10928
SILICONE
720.1040000
230.109110*
6-20-4
M10911
M10921
102,70
151,00
Alumil M6 Solar Standard Plus
103
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
M9908
M10928
STRUKTURALNI
DISTANCER
230.109290* SILIKON
230.109290*
230.1095501
230.109560*
720.1040000
6-20-4
230.109100*
95,00
6-20-4
14,20
230.9440800
230.1095701
M10956
720.9200*00
230.109100*
220.110020*
SILICONE
M10955
M9926
51,00
M10917
M10959
M10918
M9925
M10910
19.
M9941
M10919
55,00
104
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
20.
6-20-4
M10911
M10921
55,00
M9908
M10928
230.109110*
5,0
720.1040000
230.109110*
SILICONE
M10950
19,10
230.109130*
220.110020*
200.0207000
200.068600*
22,00
200.011540*
220.110010*
85,10
M11030
44,00
5,0
210.110000*
M11454
Alumil M6 Solar Standard Plus
105
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
230.109290*
M9908 5,00
M10914
720.1040000
720.5010200
230.109290*
6-20-4
STRUKTURALNI
SILIKON
DISTANCER
230.9420000
6-20-4
230.1098200
230.1091600
230.109100*
M9926
123,00
230.9440800
M500095
220.110020*
M10917
M500096
M10959
M10918
M9925
M10910
19a.
M9941
M10919
55,00
106
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
18a.
123,00
230.9420000
67,30
M500096
220.110020*
230.1091600
230.109290*
720.5010200
55,00
M10914
5,00
M9908
14,20
M500095
230.9440800
STRUKTURALNI
SILIKON
DISTANCER
6-20-4
720.1040000
230.109110*
6-20-4
M10911
M10921
102,70
151,00
Alumil M6 Solar Standard Plus
107
108
6-20-4
Alumil M6 Solar Standard Plus
230.109290*
230.109100*
720.1040000
21.
M10928
M9908
350.5040100
19,10
5,0
44,00
85,10
220.110010*
210.110000*
220.110020*
M10950
SILICONE
230.109290*
230.109100*
M9926
M10917
M10959
M10918
55,00
5,0
M11030
200.011540*
M11454
22,00
200.068600*
200.0207000
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
1e.
16,00
7,00
230.1096809
M10968
17,5x6,5
17,5x6,5
33,00
M109690
M10968
18,00
6,00
STRUKTURALNI SILIKON
5,00
M109690
230.109100*
159,80
230.109100*
M9925
M10910
55,00
Alumil M6 Solar Standard Plus
109
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
12e.
33,00
6,00
5,00
18,00
M109690
17,5x6,5
M10968
7,00
STRUKTURALNI SILIKON
230.109110*
M10911
55,00
16,00
STRUKTURALNI SILIKON
230.1096809
M10968
STRUKTURALNI SILIKON
230.109110*
M109685
6,00
110
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
21a.
M109690 STRUKTURALNI SILIKON
6,00
STRUKTURALNI SILIKON
230.9420000
230.9440800
230.109100*
230.109160*
M109910
720.9200****
M10931
STRUKTURALNI SILIKON
4,00
230.1098200
17,5x6,5
230.941000*
159,80
230.1096809
M10968
20,00
22,00
6,00
16,00
M10982
M9925
M10910
55,00
Alumil M6 Solar Standard Plus
111
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
36,00
M109421
M9351
720.9460000
24mm
M109422
230.9420000
M10931
230.1098200
230.9440800
M109910
230.1091600
720.9200****
230.10910**
32mm
720.9460000
230.9410000
M10982
M9925
M9926
M10952
112
Alumil M6 Solar Standard Plus
21b
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
18a.
6,00
4,00
230.9440800
20,00
230.109160*
110.2304600
115.2304600
230.941000*
M10982
2,1
16,00
55,00
230.1098200
230.9420000
230.1096809
STRUCTURAL SILICONE
M109910
54,70
17,5x6,5
17,5x6,5
230.109110*
M109690
STRUKTURALNI SILIKON
M10968
M10911
22,00
6,00
5,00
Alumil M6 Solar Standard Plus
113
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
18b
230.9440800
54,50
230.9410000
M109910
230.1091600
230.9420000
M10982
230.9420000
M109422
36,00
720.9460000
M9351
720.9460000
M109421
32mm
4
32,00
230.10911**
M10911
53,00
3,7
92,70
114
Alumil M6 Solar Standard Plus
109,70
230.1098200
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
1f.
STRUKTURALNI SILIKON
6,00
STRUKTURALNI SILIKON
M10968
17,5x6,5
17,5x6,5
22,00
230.1096809
M109690
M10968
5,00
M109690
230.109100*
230.109100*
191,80
M10854
M9925
M10817
55,00
Alumil M6 Solar Standard Plus
115
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
8a.
M10968
150o
M10968
230.1096809
STRUKTURALNI SILIKON
STRUKTURALNI SILIKON
720.1060000
M109690
17,5x6,5
17,5x6,5
M109690
230.109100*
230.109100*
150o
M10854
M9925
M10817
55,00
116
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
7a.
STRUKTURALNI SILIKON
M109680
120o
M109680
720.1050000
230.1096809
720.1060000
STRUKTURALNI SILIKON
17,5x6,5
17,5x6,5
M109690
M109690
230.109100*
230.109100*
M10854
120o
M9925
M10817
55,00
Alumil M6 Solar Standard Plus
117
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
3b.
STRUKTURALNI SILIKON
90o
M109680
M109680
720.1050000
720.1040000
M109690
STRUKTURALNI SILIKON
STRUKTURALNI SILIKON
STRUKTURALNI SILIKON
STRUKTURALNI SILIKON
17,5x6,5
17,5x6,5
230.109100*
230-10-910-0*
M10854
90o
M9925
M10817
55,00
118
M109690
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
23a.
16,00
7,00
M10968
17,5x6,5
33,00
M10968
18,00
STR. SILIKON
6,00
230.1096809
STR. SILIKON
5,00
M109685
M109690
230.109100*
159,80
230.109100*
M9925
M10910
55,00
Alumil M6 Solar Standard Plus
119
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
22a.
88,50
33,00
5,00
6,00
18,00
7,00
17,5x6,5
M10968
M10968
STRUKTURALNI SILIKON
16,00
230.1096809
STRUKTURALNI SILIKON
M109690
230.109110*
230.109110*
M10911
M109685
120
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
230.109110*
Presjeci|Sections
M10911
M10921
230.109110*
55,00
M9908
M10928
6-20-4
5,0
720.1040000
230.109130*
5,0
M11014
46,00
M10979
220.110020*
250.11.163.02
M 11164
22,00
200.011540*
M11082
68,40
141,40
250.11.165.01
200.068600*
M11454
22.
Alumil M6 Solar Standard Plus
121
122
Alumil M6 Solar Standard Plus
M10928
M9908
230.109290*
5,0
M11014
20,50
5,0
220.110020*
230.109290*
230.109100*
46,00
M10979
25,50
M10917
44,50
141,40
68,40
28,50
M11082
200.011540*
M11454
22,00
23.
6-20-4
230.109100*
M9926
M10959
M10918
R
55,00
200.068600*
200.0207000
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
M11164
250.11.163.02
250.11.165.01
720.1040000
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
M10964 230.1091300
M10911
55,00
230.1091100
M10963
720.1040000
230.1091300
230.1091100
M109413
5,0
67,30
M10940
220.1100200
46,40
5,0
140,70
220.1100200
24.
200.068600*
Alumil M6 Solar Standard Plus
22,00
200.0115400
M11084
M11454
200.0107000
123
124
M10917
230.109290*
M9926
55,00
230.109100*
720.1040000
M10944
M9908
230.109100*
Alumil M6 Solar Standard Plus
44,80
23,10
M109413
5,0
20,50
66,60
R
65,00
44,50
180.1180100
220.110020*
220.110020*
5,0
46,40
90,40
M11084
110.4305600
140,20
48,40
200.011540*
M11454
22,00
200.068600*
200.0107000
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
25.
230.109100*
720.1040000
M10917
230.109100*
Alumil M6 Solar Standard Plus
M9908
M10944
44,80
23,10
5,0
20,50
66,60
44,50
65,00
5,0
140,20
90,40
46,40
48,40
200.011540*
M11454
22,00
200.068600*
200.0107000
25a.
230.109290*
55,00
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
125
126
200.0207000
200.068600*
Alumil M6 Solar Standard Plus
68,40
5,0
185,80
220.110020*
U24 x 10
22,00
M11082
M 11156
220-11-002-0*
5,0
68,40
M11082
22,00
M11454
200.011540*
26.
M11454
200.011540*
5,0
200.0207000
200.068600*
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
M11454
22,00
200.011540*
200.068600*
200.0207000
27.
141,80
51,40
M11144
68,40
M11082
M11170
250.1117000
250.1117000
Alumil M6 Solar Standard Plus
127
128
Alumil M6 Solar Standard Plus
22,00
46,40
5,0
M11084
185,80
39,00
M11158
U24 x 10
M11454
200.011540*
5,0
220.110020*
220.110020*
46,40
M11084
22,00
M11454
200.011540*
200.0207000
200.068600*
28.
200.0207000
200.068600*
5,0
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
29.
200.0207000
M11454
22,00
200.068600*
200.011540*
46,40
141,80
51,40
M11144
22,00
M11084
M11170
250.1117000
250.1117000
Alumil M6 Solar Standard Plus
129
130
230.109100*
M9908
230.109160*
720.1093101
16,00
M10910
ISOLATION
M10910
230.109110*
M9908
230.109160*
720.1093101
M10931
720.1060000
Alumil M6 Solar Standard Plus
M9925
M10931
M9925
230.109110*
230.109160*
6
M10944
M10944
230.109100*
230.109160*
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
720.1060000
6
230.109110*
720.1093101
230.109110*
6
16,00
M10911
ISOLATION
M9908
230109160*
230.109110*
6
230.109160*
720.1093101
M10944
230.109160*
M10911
230.109110*
6
M9908
230.109160*
M10944
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
720.1060000
720.1060000
Alumil M6 Solar Standard Plus
131
132
230.109100*
M9908
230.109160*
720.1093101
8,00
M10910
IZOLACIJA
M10910
230.109110*
M9908
230.109160*
720.1093101
M10931
720.1060000
Alumil M6 Solar Standard Plus
M9925
M10931
M9925
230.109110*
230.109160*
6
M 10944
M10944
230.109100*
230.109160*
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
720.1060000
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
M10944
230.109160*
230.109110*
M10911
720.1060000
230.109110*
230.109110*
M10911
720.1093101
M10944
230.109160*
IZOLACIJA
M9908
230109160*
720.1093101
720.1060000
230.109160*
M9908
230.109110*
Alumil M6 Solar Standard Plus
133
M6 Solar Standard Plus
Presjeci|Sections
134
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Analiza sječenja
Cutting Analysis
R=nije u razmjeri
Alumil M6 Solar Standard Plus
135
4mm
6mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
M10916
230.109110*
230.109290*
M10944
M10916
230.109110*
720.1060000
720.1060000
230.109160*
4
M10916
6
M10944
M10916
230.109100*
230.109290*
M10944
M10916
230.109100*
230.109160*
720.1060000
720.1060000
136
4
M10916
230.109100*
230.109290*
M10916
230.109100*
6
DEBLJINA OSTAKLJENJA I MOGUĆA RJEŠENJA
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
6mm
8mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
M10916
230.109110*
230.109290*
M10944
M10916
230.109110*
720.1060000
720.1060000
230.109160*
6
8
M10916
230.109100*
230.109290*
M10944
M10916
230.109100*
230.109160*
M10928
720.1060000
M10928
720.1060000
DEBLJINA OSTAKLJENJA I MOGUĆA RJEŠENJA
8
6
M10916
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
137
8mm
8mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
M10916
230.109110*
230.109160*
M10944
M10916
230.109110*
720.1060000
720.1040000
230.109160*
8
8
M10928
M10916
230.109100*
230.109160*
M10944
M10916
230.109100*
230.109160*
M10928
720.1060000
720.1060000
138
8
230.109100*
230.109100*
8
DEBLJINA OSTAKLJENJA I MOGUĆA RJEŠENJA
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
10mm
10mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
M10916
230.109110*
230.109160*
M10928
M10916
230.109110*
720.1060000
720.1040000
230.109160*
10
10
M10916
230.109100*
230.109160*
M10928
M10916
230.109100*
230.109160*
M10944
720.1060000
720.1040000
M10944
10
10
DEBLJINA OSTAKLJENJA I MOGUĆA RJEŠENJA
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
139
12mm
12mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
M10916
230.109110*
230.109290*
M10928
M10916
230.109110*
230.109290*
12
12
M10944
M10916
230.109100*
230.109290*
M10928
M10916
230.109100*
230.109290*
M10944
720.1040000
140
720.1040000
DEBLJINE OSTAKLJENJA I MOGUĆA RJEŠENJA
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
12
12
14mm
16mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
M10931
230.109110*
230.109290*
M10944
M10931
230.109110*
720.1060000
720.1060000
230.109160*
14
16
M10931
230.109100*
230.109290*
M10944
M10931
230.109100*
230.109160*
M10944
720.1060000
720.1060000
M10944
14
16
DEBLJINE OSTAKLJENJA I MOGUĆA RJEŠENJA
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
141
16mm
18mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
M10931
230.109100*
230.109290*
M10944
M10931
230.109100*
720.1060000
720.1060000
230.109160*
16
18
M10928
M10931
230.109100*
230.109290*
M10944
M10931
230.109100*
230.109160*
M10928
720.1060000
142
720.1060000
DEBLJINA OSTAKLJENJA I MOGUĆA RJEŠENJA
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
16
18
18mm
18mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
M10931
230.109110*
230.109160*
M10944
M10931
720.1060000
720.1040000
230.109110*
18
18
230.109160*
M10931
230.109100*
230.109160*
M10944
M10931
230.109100*
230.109160*
M10928
720.1060000
720.1040000
M10928
18
18
DEBLJINA OSTAKLJENJA I MOGUĆA RJEŠENJA
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
143
20mm
20mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
M10931
230.109110*
230.109160*
M10928
M10931
230.109110*
720.1040000
720.1040000
230.109160*
20
20
M10944
M10931
230.109110*
230.109160*
M10928
M10931
230.109110*
230.109160*
M10944
720.1040000
720.1040000
144
20
20
DEBLJINA OSTAKLJENJA I MOUĆA RJEŠENJA
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
22mm
22mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
M10931
230.109110*
230.109290*
M10928
230.109110*
230.109160*
720.1060000
720.1040000
M10931
230.109100*
230.109290*
M10928
230.109100*
230.109160*
M10944
720.1040000
M10944
720.1060000
22
22
DEBLJINA OSTAKLJENJA I MOGUĆA RJEŠENJA
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
145
22
22
22mm
24mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
230.109110*
230.109290*
M10944
M10931
230.109110*
230.109290*
720.1040000
720.1060000
M10944
230.109100*
230.109290*
M10944
M10931
230.109100*
230.109290*
M10944
720.1040000
720.1060000
24
22
146
22
24
DEBLJINA OSTAKLJENJA I MOGUĆA RJEŠENJA
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
24mm
26mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
230.109110*
230.109290*
M10944
230.109110*
230.109160*
720.1060000
720.1060000
230.109100*
230.109290*
M10944
230.109100*
230.109160*
M10928
720.1060000
720.1060000
M10928
24
26
26
24
DEBLJINA OSTAKLJENJA I MOGUĆA RJEŠENJA
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
147
26mm
26mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
230.109110*
230.109160*
M10944
230.109110*
720.1060000
720.1040000
230.109160*
26
26
M10928
230.109100*
230.109160*
M10944
230.109100*
230.109160*
M10928
720.1060000
720.1040000
148
26
26
DEBLJINA OSTAKLJENJA I MOGUĆA RJEŠENJA
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
28mm
28mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
230.109110*
230.109160*
M10928
230.109110*
230.109160*
720.1040000
720.1040000
230.109100*
230.109160*
M10928
230.109100*
230.109160*
M10944
720.1040000
720.1040000
M10944
28
28
28
28
DEBLJINA OSTAKLJENJA I MOGUĆA RJEŠENJA
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
149
30mm
30mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
230.109110*
230.109290*
M10928
230.109110*
230.109290*
720.1040000
720.1040000
M10944
230.109100*
230.109290*
M10928
230.109100*
230.109290*
M10944
720.1040000
720.1040000
30
30
150
30
30
DEBLJINA OSTAKLJENJA I MOGUĆA RJEŠENJA
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
32mm
32mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
230.109110*
230.109160*
M10928
230.109110*
230.109290*
720.1060000
720.1050000
720.1060000
720.1050000
32
32
M10944
230.109100*
230.109160*
M10928
230.109100*
230.109290*
M10944
720.1050000
720.1060000
720.1050000
720.1060000
32
32
DEBLJINA OSTAKLJENJA I MOGUĆA RJEŠENJA
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
151
32mm
34mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
230.109110*
230.109160*
M10944
230.109110*
230.109160*
M10944
720.1040000
720.1050000
720.1040000
720.1050000
34
152
32
230.109100*
230.109160*
M10944
230.109100*
230.109160*
M10944
720.1040000
720.1050000
720.1040000
720.1050000
DEBLJINA OSTAKLJENJA I MOGUĆA RJEŠENJA
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
34
32
34mm
36mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
230.109110*
230.109290*
M10944
230.109110*
230.109160*
M10928
720.1040000
720.1050000
720.1040000
720.1050000
230.109100*
230.109290*
M10944
230.109100*
230.109160*
M10928
720.1040000
720.1050000
720.1040000
720.1050000
34
36
36
34
DEBLJINA OSTAKLJENJA I MOGUĆA RJEŠENJA
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
153
230.109110*
720.1040000
230.109100*
230.109290*
720.1050000
M10928
230.109290*
36
154
M10928
720.1040000
720.1050000
DEBLJINA OSTAKLJENJA I MOGUĆA RJEŠENJA
M6 Solar Standard Plus
Debljina ostakljenja|Glass dimensions
Alumil M6 Solar Standard Plus
36mm
M6 Solar Standard Plus
Detalji |Details
M10910
50
710.1091000
M8512
M10910
710.1091000
Alumil M6 Solar Standard Plus
155
M6 Solar Standard Plus
Detalji|Details
710.1092000
M10910
M8512
710.1092000
700.9230000
156
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Detalji|Details
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Alumil M6 Solar Standard Plus
157
M6 Solar Standard Plus
Detalji|Details
H
H
SILIKON
158
10 mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Detalji|Details
22,40
23,70
710.109****
5,50
2,50
19,50
710-10-9**-**
720-**-***-**
720.0639000
720.0685000
710.109****
Alumil M6 Solar Standard Plus
159
M6 Solar Standard Plus
Detalji|Details
SΕΤ
Profil
EPDM ČEP
M10924
160
M10911
710.30 911 00
710.30 911 59
M10921
710.30 921 00
710.30 921 50
M10923
710.30 923 00
710.30 923 50
M10913
+
M10912
710.30 912 00
710.30 912 50
M10913
+
M10922
710.30 922 00
710.30 922 50
M10978
-
710.30 978 51
M10946
-
710.30 946 50
M10947
-
710.30 947 50
Profil
SPOJNICA
M10946
720.07 056 01
M10947
720.07 105 01
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Detalji|Details
o
0o - 90
32mm
Al10975
Al10975
Alumil M6 Solar Standard Plus
161
M6 Solar Standard Plus
Detalji|Details
DVOSTRUKO OSTAKLJENJE
720.1093101
IZOLACIJA
ZID
JEDNOSTRUKO OSTAKLJENJE
162
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Detalji|Details
720.3984900
720.3873800
Mehanizam za pokretanje
Motion mechanism
Ručica
Handle
720.3322500
720.3336700
Ugaoni prenosnik
Corner
Završetak
End piece
720.3522300
720.3356100
Dodatna tačka zabrav.
Extra locking point
Držač
Keeper
M500096
1153 gr/m
113.2334500
C
M500095
1764 gr/m
113.2304600
113.2319600
C
113.1126600
C
113.1126600
C
C
Alumil M6 Solar Standard Plus
163
M6 Solar Standard Plus
Detalji |Details
Obrada krila
Sash process
Prozor sa paralelnim otvaranjem
Parallel opening window
92
92
5
20
Opciono
720.0095000
5,10
0
ina
6,2
32
720.3322500
k
šir
0
15
6
rila
,30
92
visina krila - 326,50
45
720.3356100
8
ISO-7050
St4,8x13
720.3522300
Opciono
720.3356100
+
720.3522300
visina krila - 270,60
4
Φ6
1
92
720.3356100
2
7
3
11
720.3873800
92
10
9
12
720.3322500
19,50
Spisak dijelova
a/a
720.3984900
Φ18
Φ6,2
8
Φ6
X
M
ISO4x20
-70
46
72
0.3
87
38
00
Unutrašnje postav.
Nitna M4
1
720.3322500
164
Opis
Količina
Ugao
3
2
720.3356100
Držač
6
3
720.3873800
Mehan. za pokret.
1
4
720.3984900
Ručica
1
5
720.3336700
Završetak
2
6
720.3522300
7
720.0095010
8
720.0095000
9
10
Obrada potisne letve
Connection rod process
Oznaka
11
Alumil M6 Solar Standard Plus
Dodatno zabrav.
Paralelne makaze
930mm lijeva
Paralelne makaze
930mm desna
Nav. ISO-7046 M4x20
Vijak ISO-7050
St4,8x13
Nitna sa unutrašnjim
otvorom M4
1
1
1
2
12
2
M6 Solar Standard Plus
Detalji|Details
Prozor sa paralelnim otvaranjem u seriji M6
Parallel opening window in M6 series
M500096
M9908
M10911
720.0095000
M500095
6
Y
32
5
M9908
5
M500096
M500095
45,80
5
32
M9908
6
5
720.0095010
M10911
M500095
M500096
M500095 širina = X - 33,6mm
X
M500095 visina = Y - 33,6mm
Lista dijelova
a/a
Oznaka
1
M10931
PRIMJENA/APPLICATION
Opis
Slika
Dodatni profil
2
230.1098200
Zaptivka
3
230.9420001
Zaptivka
4
230.6500501
Zaptivka
5
220.1100201
Zaptivka
6
720.5010200
Distancer
7
720.0095010
Paralelne makaze
930mm lijeva
8
720.0095000
Paralelne makaze
930mm desna
Upotrebom paralelnih makaza 720.00.950.xx možemo
napraviti krilo sa minimalnom visinom 1300mm i
maksimalnom visinom 2000mm. Maksimalna težina
krila je 200kg. Upotreba dodatnih makaza na vrhu
prozora je opciona za prozore minimalne visine
With the use of the parallel scissors 720.00.950.xx we
can manufacture sashs with 1300mm minimum height
and 2000mm maximum height. The maximum weight is
200kg. The use of the extra scissor on top is optional
and for 1300mm minimum width.
Alumil M6 Solar Standard Plus
165
M6 Solar Standard Plus
Detalji|Details
PRIMJENA / APPLICATION
Upotrebom okova navedenog ispod omogućava se preimetarsko zabravljivanje na prozorima sa paralelnim
otvaranjem kod fasadnih serija M3, M4, M6 i M50.
With the use of the accessories below you can succeed peripheral locking on a projecting window in curtain wall
720.9310200
Μehanizam za pokretanje
Motion mechanism
720.3322500
Ugaoni prenosnik
Corner
720.3356100
Držač
Keeper
720.3524900
Set za ojačanje
Strengthening set
166
720.3984900
Ručica
Handle
720.3336700
Završetak
End piece
720.3522300
Dodatna tačka zabravljivanja
Extra locking point
720.9300300
Mali držač
Small keeper
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Detalji|Details
20
Obrada krila
Sash process
4,60
6
4
5
720.9310200
9
8
92
15,50
1
2
2
92
3
7
720.3322500
Opciono
720.0095000
720.3356100
Opciono
720.3522300
Φ18
ISO-7050
St4,8x13
Lista dijelova
720.3984900
Φ6,2 Nitna M4 sa
a/a
Opis
Oznaka
Količina
unutrašnjim
otvorom
8
1
720.3322500
Ugaoni prenosnik
2
2
720.3356100
Držač
4
3
720.9310.00
Mehanizam za pokret.
1
4
720.3984900
Ručica
1
5
720.3336700
Završetak
2
6
720.3524900
Ste za ojačanje
2
7
Navrt. ISO-7046 M4x20
2
8
Vijak ISO-7050
St4,8x13
8
9
Nitna M4 sa unutraš.
otvorom
2
Φ6
X
Iso
M4 -704
x2 6
0
7
20
.93
10
20
0
Sječenje šipki
Profil krila
XR1
M10994 , M109910 (X/2) - 200,5mm
XR2
(X/2) - 256mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
167
M6 Solar Standard Plus
Detalji|Details
Slika
Dodatni profil
M10931
2
230.1098200
Zaptivka
3
230.9420001
Zaptivka
4
230.6500501
Zaptivka
5
230.9410001
Zaptivka
6
720.5010200
M9908
Distancer
45,80
5
32
6
5
45,80
5
M 109910
M10982
5
32
M109910
6
Y
5
M10982
M9908
X
Lista dijelova
M10931
1
2
230.1098200
Opis
Slika
Dodatni profil
M10982 visina = Y
Zaptivka
3
230.1095601
Zaptivka
4
230.65.0001
Zaptivka
5
230.9410001
Zaptivka
6
720.5010200
Distancer
M9908
M10994 širina = X-34 mm
M10994 visina = Y-34 mm
17,90 19,00
5
32
5
M10994
32
6
6
17,90 19,00
5
M10994
168
M9908
M10982
X
X
Oznaka
5
a/a
M10982 širina = X
Alumil M6 Solar Standard Plus
M10982
1
Opis
Oznaka
5
a/a
M109910 širina = X-33,8 mm
M109910 visina = Y-33,8 mm
M10982 širina = X
M10982 visina = Y
Lista dijelova
M6 Solar Standard Plus
Detalji |Details
M109910 širina = X-26,2 mm
M109910 visina = Y-26,2 mm
M10955 širina = X+43,2 mm
M10955 visina = Y+43,2 mm
Part list
Opis
Oznaka
Dodatni profil
M10931
2
230.1080101
Zaptivka
3
230.9420001
Zaptivka
4
230.1095501
Zaptivka
5
220.1100201
Y
Zaptivka
M109910
42,00
6
M9908
5
32
1
Slika
5
a/a
5
42,00
5
5
M10955
32
6
5
M109910
M9908
M10955
X
M10955 širina = X+43,2 mm
Spisak dijelova
a/a
M10994 širina = X-26,4 mm
Opis
Oznaka
Slika
M10955 visina = Y+43,2 mm
1
M10931
Dodatni profil
2
230.10.801.01
Zaptivka
3
230.10.956.01
Zaptivka
4
230.10.955.01
Zaptivka
5
220.11.002.01
Zaptivka
14,20 19,00
5
M9908
X
M 10955
5
32,00
6
M10955
M 10994
32,00
M10994
X
6
14,20 19,00
5
5
M9908
M10994 visina = Y-26,4 mm
Alumil M6 Solar Standard Plus
169
M6 Solar Standard Plus
Detalji|Details
Moment inercije za trapezoidni pritisak
Moment of Inertia for Trapezoidal Load
L
Tabela sa faktorima koji utiču na pritisak
Table Wind Pressure Factor
a
b
2a+2b
efektivna visina u cm
L = effective height in cm
efektivna širina u cm
a = effective width in cm
efektivna širina u cm
b = effective width in cm
f =< L / 300
f1 =< 8mm
Visina zgrade (m)
Building height (m)
Pritisak vjetra (kN/m)2
Wind Pressure (kN/m)2
0-8
8 - 20
20 - 100
0.5
0.8
1.1
Tabela za aluminijum
Table
Tabel Aluminum ( E= 7. 105 kp/cm2)
4
Moment inercije Ja ili Jb (cm4 )
Pritisak vjetra
Wind Pressure
1,0kN/m2
4
Moments of Inertia Ja or Jb (cm
)
Effective Width (a or b)
40
50
60
70
80
1.7
1.8
2.4
2.6
3.2
3.6
3.7
4.2
4.8
5.1
5.3
6.2
6.7
6.9
6.7
7.8
8.6
9.0
8.2
9.7
10.8
11.5
11.7
10.0
11.9
13.3
14.3
14.8
12.0
14.3
16.2
17.6
18.4
14.2
17.1
19.4
21.3
22.5
16.7
20.1
23.0
25.4
27.1
19.5
23.5
27.1
30.0
32.3
22.5
27.3
31.5
35.1
38.0
25.8
31.4
36.4
40.7
44.3
29.5
35.9
41.7
46.9
51.2
33.4
40.8
47.6
53.6
58.7
37.7
46.1
53.9
60.9
67.0
42.4
51.9
60.7
68.8
75.9
47.4
58.1
68.1
77.3
85.5
52.7
64.8
76.1
86.5
95.9
58.5
72.0
84.6
96.4
107.1
64.7
79.6
93.8
107.0
119.1
71.3
87.8
103.5
118.3
131.9
78.3
96.5
113.9
130.3
145.6
85.7
105.8
125.0
143.2
160.1
93.6
115.6
136.8
156.8
175.6
102.0
126.1
149.2
171.2
192.0
110.9
137.1
162.4
186.5
209.3
120.2
148.7
176.3
202.7
227.7
130.1
161.0
191.0
219.7
247.1
140.4
174.0
206.4
237.7
267.5
200.6
249.0
296.2
342.0
386.1
275.9
342.9
408.5
472.6
534.9
367.9
457.7
546.0
632.6
717.1
170
Effective Height
L (cm)
Efektivna visina L(cm)
Efektivna širina (a ili b)
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
450
500
550
20
1.0
1.4
1.8
2.4
3.0
3.7
4.5
5.4
6.4
7.5
8.8
10.2
11.7
13.4
15.2
17.2
19.4
21.8
24.3
27.0
29.9
33.0
36.3
39.8
43.6
47.6
51.8
56.2
60.9
65.9
71.1
101.3
139.0
185.1
30
1.4
2.0
2.6
3.4
4.3
5.3
6.5
7.8
9.3
11.0
12.9
15.0
17.3
19.8
22.5
25.5
28.8
32.3
36.0
40.1
44.4
49.1
54.0
59.3
64.9
70.9
77.2
83.8
90.9
98.3
106.1
151.3
207.9
276.9
90
100
18.7
23.2
28.2
33.8
40.1
47.0
54.6
63.0
72.1
82.0
92.7
104.2
116.7
130.0
144.3
159.5
175.7
193.0
211.3
230.7
251.2
272.8
295.6
428.4
595.1
799.4
28.5
34.6
41.4
48.9
57.1
66.2
76.2
87.0
98.7
111.3
125.0
139.6
155.3
172.0
189.8
208.8
229.0
250.4
273.0
296.8
322.0
468.7
653.0
879.1
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Detalji|Details
Korektivni faktor za Ix (cm4 )
sa dužinom stakla L>
1 240 cm
f1 <
= 8 mm
4
Table
Correction Factor for Ix (cm)
with glazing lengths L>240cm
1
f1 <
= 8 mm
Dužina stakla (cm)
L - Factor
Glazing lenght (cm)
250
1.04
260
1.08
270
1.12
280
1.17
290
1.21
Tabela
300
1.25
325
350
375
400
1.35
1.46
1.56
1.67
Pritisak vjetra
Wind Pressure
1,0kN/m2
Effective Height
L (cm)
Efektivna visina L(cm)
110
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
450
500
41.8
49.8
58.7
68.4
79.1
90.8
103.4
117.1
131.9
147.7
164.8
182.9
202.4
223.0
245.0
268.3
292.9
318.9
346.4
506.7
708.3
Tabela
Korektivni
faktor
4
za Ix (cm), L<
1 L,
f1<
8
mm
=
Table
L1
L
L1/ L
L (cm)
0.75
1.00
1.05
0.66
1.00
1.00
500
550
1.17
1.00
1.28
1.00
1.01 1.00
600
1.40
1.11
400
450
Tabela za aluminijum
Tabel
Table Aluminum ( E= 7. 105 kp/cm2)
Suma momenta inercije Ja + Jb (cm)4
The sum of Moments of Inertia Ja + Jb (cm4)
Efektivna širina (a ili b)
Effective Width (a or b)
120
130
140
150
160
170
180
59.2
69.5
80.9
93.4
106.9
121.5
137.3
154.4
172.7
192.2
213.1
235.4
259.1
284.2
310.9
339.0
368.7
542.2
761.0
Correction Factor
for Ix (cm)4
when L1 < L,
< 8 mm
f1 =
81.5
94.6
109.0
124.5
141.3
159.4
178.9
199.8
222.1
245.9
271.3
298.2
326.7
356.9
388.8
575.2
810.6
109.7
126.0
143.7
162.8
183.4
205.5
229.2
254.5
281.4
310.0
340.3
372.4
406.4
605.4
857.1
144.5
164.5
186.2
209.4
234.3
260.9
289.3
319.5
351.6
385.6
421.6
632.6
900.2
187.1
211.3
237.4
265.3
295.0
326.8
360.5
396.2
434.1
656.7
939.8
Alumil M6 Solar Standard Plus
238.4
267.4
298.5
331.6
366.9
404.3
443.9
677.7
975.7
299.6
334.0
370.7
409.7
451.0
695.3
1007.8
0.50
1.00
1.00
1.00
190
372.0
412.4
455.3
709.6
1035.8
171
M6 Solar Standard Plus
Detalji|Details
172
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Pribori
Accessories
R=Nije u razmjeri
Alumil M6 Solar Standard Plus
173
M6 Solar Standard Plus
Pribori|Accessories
110 05 ... ..
Kruta spojnica|Crimp cleat
Aluminijum|Aluminum
113 13 ... ..
Kruta spojnica|Crimp cleat
Aluminijum|Aluminum
113 15 ... ..
Kruta spojnica|Crimp cleat
Aluminijum|Aluminum
113 33 ... ..
Kruta spojnica|Crimp cleat
Aluminijum|Aluminum
113 43 ... ..
Kruta spojnica|Crimp cleat
Aluminijum|Aluminum
125 33... ..
Mon.-demon. spojnica|Screw cleat
Aluminijum|Aluminum
125 43... ..
Mon.-demon. spojnica|Screw cleat
Aluminijum|Aluminum
130 05... ..
Spojnica sa klinima|Nail cleat
Aluminijum|Aluminum
135 33 121 00
Spojnica sa klinima|Nail corner
Aluminijum|Aluminum
140 11 190 00
Livena spojnica|Spring cleat
Aluminijum|Aluminum
140 11 260 00
Livena spojnica|Spring cleat
Aluminijum|Aluminum
180 11 801 00
Pomoćna spojnica|Alignment corner
Aluminijum|Aluminum
174
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Pribori |Accessories
180 19 000 00
Pomoćna spojnica|Alignment corner
Čelik|Steel
180 20 000 00
Pomoćna spojnica|Alignment corner
Poliamid|Polyamide
180 25 005 00
Pomoćna spojnica|Alignment corner
Poliamid|Polyamide
180 25 010 00
Pomoćna spojnica|Alignment corner
Poliamid|Polyamide
180 25 150 00
Pomoćna spojnica|Alignment corner
Poliamid|Polyamide
474 09 800 00
Zasun|Dead bolt
Poliamid|Polyamide
350 50 401 02 Bijela|White
350 05 402 03 Crna|Black
350 50 401 09 Silver|Silver
350 50 402 11 Silver anod.|Silver anod.
Šarke nosivosti 70kg|Hinge 70kg
Aluminijum|Aluminum
360 58 901 02 Bijela
360 58 901 11 Siva anod.
360 58 901 12 Crna anod.
Šarke za vrata|Hinge for doors
Aluminijum|Aluminum
290 00 002 00 / 2mm
290 00 003 00 / 3mm
290 00 004 00 / 4mm
290 00 005 00 / 5mm
Kajla za staklo|Glazing wedge
PVC|PVC
720 06 151 01
T spojnica |”t”connector
Aluminijum|Aluminum
720 06 180 11
T spojnica |”t”connector
Aluminijum|Aluminum
720 06 038 00
T spojnica |”t”connector
Aluminijum|Aluminum
Alumil M6 Solar Standard Plus
175
M6 Solar Standard Plus
Pribori|Accessories
720 06 850 01
T spojnica|”t”connector
Aluminijum|Aluminum
720 07 018 01
T spojnica za prom. ugao
|”t”connector for variable angles
Aluminijum|Aluminum
720 07 150 10
T spojnica za promjenljivi ugao
|”t”connector for variable angles
Aluminijum|Aluminum
720 07 390 11
T spojnica za prom. ugao
|”t”connector for variable angles
Aluminijum|Aluminum
720 07 850 10
T spojnica za promjenljivi ugao
|”t”connector for variable angles
Aluminijum|Aluminum
720 10 963 00
Držač stakla|profile for glazing support
Aluminijum|Aluminum
720 10 964 00
Držač stakla|Profile for glazing support
Aluminijum|Aluminum
720 90 745 00
Butil traka|Butyl tape
720 92 001 00
Makaze |Scissor hinge
Inox|Inox
720 92 002 00
Makaze |Scissor hinge
Inox |Inox
720 93 002 02 Bijela|White
720 93 002 03 Crna|Black
Ručica|Handle tilt vecalu
Aluminijum|Aluminum
720 93 003 00
Set za zatvaranje|Backset for locker
Aluminijum|Aluminum
176
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Pribori|Accessories
720 93 102 03
Ručica za prozore|Handle for windows
Aluminijum|Aluminum
720 93 103 00
Tačka zaključvanja|Lock point
Poliamid|Polyamide
700 92 100 00
Pritezna pločica|Fastening plate
Aluminijum|Aluminum
700 92 200 00
Mali anker|Structural bracket small
Aluminijum|Aluminum
700 92 201 00
Mali anker|Structural bracket small
Aluminijum|Aluminum
700 92 300 00
Srednji anker|Struct. bracket medium
Aluminijum|Aluminum
700 92 301 00
Srednji anker|Struct. bracket medium
Aluminijum|Aluminum
700 92 400 00
L anker|Structural bracket L shape
Aluminijum|Aluminum
700 92 401 00
L anker|Structural bracket L shape
Aluminijum|Aluminum
700 92 500 00
Veliki anker|Structural barcket large
Aluminijum|Aluminum
700 92 501 00
Veliki anker|Structural barcket large
Aluminijum|Aluminum
710 00 813 00 Crna|Black
710 00 813 02 Bijela |White
Završni poklopac|End cover
Poliamid|Polyamide
Alumil M6 Solar Standard Plus
177
M6 Solar Standard Plus
Pribori|Accessories
710 10 910 00
Čep za evakuaciju vode|Water
evacuation sleeve
Poliamid|Polyamide
710 10 911 00
Završni poklopac za M10911|End
cover for Μ10911
Poliamid|Polyamide
710 10 911 50
Završni poklopac za M10911|End
cover for Μ10911
EPDM|EPDM
710 10 923 50
Završni poklopac za M10923|End
cover for Μ10923
EPDM|EPDM
710 10 978 50
Završni poklopac za M10578|End
cover for Μ10578
EPDM|EPDM
710 30 911 00
Završni poklopac za hor.|End cover
set for transverse
Poliamid/alum.|Polyamide/Aluminum
710 30 911 50
Završni poklopac za hor.|End cover
set for transverse
EPDM/alum.|Polyamide/Aluminum
710 10 912 00
Završni poklopac za M10912+M10913|
End cover for Μ10923+M10913
Poliamid|Polyamide
710 10 912 50
Završni poklopac za M10912+M10913|
End cover for Μ10923+M10913
EPDM|EPDM
710 10 920 00
Čep za evakuaciju vode|Water
evacuation sleeve
Poliamid|Polyamide
710 10 921 00
Završni poklopac za M10912+M10913|
End cover for Μ10923+M10913
Poliamid|Polyamide
710 10 921 50
Završni poklopac za M10921
End cover for Μ10921
EPDM|EPDM
178
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Pribori|Accessories
710 10 922 00
Završni poklopac za M10922+M10913|
End cover for Μ10922+M10913
Ploiamid|Polyamide
710 10 922 50
Završni poklopac za M10922+M10913|
End cover for Μ10922+M10913
EPDM|EPDM
710 10 923 00
Završni poklopac za M10923I
End cover for Μ10923
Poliamid|Polyamide
710 30 912 00
Završni poklopac za hor.|End cover
set for transverse
Poliamid/alum.|Polyamide/Aluminum
710 30 912 50
Završni poklopac za hor.|End cover
set for transverse
EPDM/alum.|EPDM/Aluminum
710 30 921 00
Završni poklopac za hor.|End cover
set for transverse
Poliamid/alum.|Polyamide/Aluminum
710 30 921 50
Završni poklopac za hor.|End cover
set for transverse
EPDM/alum.|EPDM/Aluminum
710 30 922 00
Završni poklopac za hor.|End cover
set for transverse
Poliamid/alum.|Polyamide/Aluminum
710 30 922 50
Završni poklopac za hor.|End cover
set for transverse
EPDM/alum.|EPDM/Aluminum
710 30 923 00
Završni poklopac za hor.|End cover
set for transverse
Poliamid/alum.|Polyamide/Aluminum
710 30 978 51
Završni poklopac za hor.|End cover
set for transverse
EPDM/alum.|EPDM/Aluminum
310 11 170 00
Završni poklopac |End cover
Poliamid|Polyamide
Alumil M6 Solar Standard Plus
179
M6 Solar Standard Plus
Pribori|Accessories
310 11 156 00
310 11 156 10
Završni poklopac|End cover
Poliamid |Polyamide
310 11 158 00
310 11 158 10
Završni poklopac |End cover
Poliamid |Polyamide
720 10 400 00
Centralni distancer za Μ6
|Pvc-glazing spacer
Poliamid |Polyamide
720 10 500 00
Centralni distancer za Μ6
|Pvc-glazing spacer
Poliamid |Polyamide
720 10 600 00
Centralni distancer za Μ6
|Pvc-glazing spacer
Poliamid|Polyamide
800 10 900 00
Ručna presa |Manual punch mashine
800 10 906 00
Pneumatska presa|Pneumatic
punching mashine
180
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Pribori |Accessories
210 11 000 01
Centralna zaptivka|Central gasket
EPDM PLUS
Crna|Black
200 06 860 01 Crna|Black
200 06 860 12 Siva |Grey
Zaptivka za staklo|Glazing gasket
EPDM
200 04 023 01 / 2-4mm Crna |Black
200 04 045 01 / 4-6mm Crna |Black
200 04 067 01 / 6-8mm Crna |Black
Zaptivka za staklo|Glazing gasket
EPDM
200 03 030 00 3mm Crna|Black
200 03 004 00 4mm Crna|Black
200 03 005 00 5mm Crna|Black
200 03 007 00 7mm Crna|Black
200 03 008 00 8mm Crna|Black
200 03 010 00 10mm Crna|Black
Zaptivka|Wedge Gasket
PVC
250 11 170 01
Zaptivka|Gasket
EPDM
Crna|Black
230 00 953 01
Zaptivka|Gasket
EPDM
Crna|Black
220 11 000 01
Zaptivka za štok|Gasket for frame
EPDM PLUS
Crna|Black
220 11 002 01
Zaptivka|Gasket
EPDM PLUS
Crna|Black
200 01 154 11
Zaptivka|Gasket
EPDM
Crna|Black
250 11 163 02
Zaptivka|Gasket
EPDM
Crna|Black
250 11 165 01
Zaptivka|Gasket
EPDM
Crna|Black
230 94 100 01
Zaptivka za krilo|Sash gasket
EPDM
Crna|Black
Alumil M6 Solar Standard Plus
181
M6 Solar Standard Plus
Pribori|Accessories
230 11 959 01
Zaptivka za spoj|Gasket for expansoin
EPDM
Crna|Black
230 10 801 01
Zaptivka|Gasket
EPDM
Crna|Black
230 10 910 01
Zaptivka|Gasket
EPDM
Crna|Black
230 10 911 03
Zaptivka|Gasket
EPDM
Crna|Black
230 10 913 01
Dvos. zaptivka 3mm za staklo|Double
glazing gasket 3mm
EPDM
Crna|Black
230 10 916 01
Zaptivka|Gasket
EPDM
Crna|Black
230 10 929 01
Zaptivka|Gasket
EPDM
Crna|Black
230 10 914 01
Zaptivka|Gasket
EPDM
Crna|Black
230 10 968 01(EPDM)
230 10 968 09 (silikon)
Zaptivka|Gasket
Crna|Black
230 10 955 01
Zaptivka|Gasket
EPDM
Crna|Black
230 10 957 01
Zaptivka|Gasket
EPDM
Crna|Black
230 10 982 01
Zaptivka|Gasket
EPDM
Crna|Black
182
Alumil M6 Solar Standard Plus
M6 Solar Standard Plus
Pribori |Accessories
230 94 200 01
Zaptivka|Gasket
EPDM
Crna|Black
230 10 956 01
Zaptivka|Gasket
EPDM
Crna|Black
255 10 911 01
Gumeni ugao lijevi|Vulc. corner-let
EPDM
Crna|Black
255 10 912 01
Gumeni ugao lijevi|Vulc. corner-let
EPDM
Crna|Black
Alumil M6 Solar Standard Plus
183
M6 Solar Standard Plus
Pribori|Accessories
184
Alumil M6 Solar Standard Plus
GSB
EN ISO 9001
EN ISO 14001
INTERNATIONAL
ROSENHEIM
EKANAË
Download

M6 Solar Standard