PODRŽALI
POZIV ZA PRIJEDLOGE PROJEKATA NEFORMALNIH GRUPA MLADIH
U OPŠTINI ŠIPOVO
Omladinska banka je program ÿiji je cilj poveýati uÿešýe mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina kroz dodjelu bespovratnih novÿanih sredstava
projektima koje pokreýu i vode neformalne grupe mladih.
Fondacija Mozaik u saradnji sa 31 opštinom u BiH podržava rad Omladinskih banaka Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Brod, Bugojno, Cazin, Doboj Jug,
Goražde, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kladanj, Konjic, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Lopare, Novi Grad, Novi Travnik, Modriÿa, Mrkonjiý Grad, Odžak,
Pelagiýevo, Petrovo, Prozor-Rama, Srbac, Šekoviýi, Šipovo, Tešanj, Usora, Vukosavlje, Zavidoviýi, Zvornik, Žepÿe i Živinice.
Omladinskom bankom Šipovo uz podršku Fondacije Mozaik i Opštine Šipovo upravlja deset ÿlanova odbora, mladi od 15 do 30 godina koji su izabrani na
javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova i koji imaju ulogu na osnovu dokumenta Strategija za mlade, prioriteta i potreba mladih, da raspisuju
konkurse i odluÿuju o finansiranju projekata neformalnih grupa mladih u opštini Šipovo.
Fond Omladinske banke za projekte neformalnih grupa mladih u opštini Šipovo
Omladinska banka Šipovo u periodu 2010-2013. godine podržala je 48 projekata neformalnih grupa mladih ÿija je ukupna vrijednost bila 171.120
KM (69.407 KM iz Fonda Omladinske banke, a 101.713 KM su obezbijedile neformalne grupe mladih u zajednici).
Fond za projekte mladih u 2014. godini iznosi 13.000 KM koji zajedniÿki obezbjeĀuju Fondacija Mozaik od USAID-a i Opština Šipovo.
Omladinska banka Šipovo ima otvoren poziv za prijedloge projekata od 5.3 do 15.4.2014. godine.
Ko može podnijeti prijedlog projekta Omladinskoj banci Šipovo?
x Neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih osoba mora biti aktivno ukljuÿeno u pripremu i realizaciju projekta) koji
žive na teritoriji Opštine Šipovo;
x Oni koji imaju ideje i sposobni su da poboljšaju uslove života mladih u sredini u kojoj žive;
x Mladi koji su aktivni i imaju volju, prijatelje, komšije i druge koji su spremni da zavrnu rukave i urade nešto za sebe i svoju zajednicu.
Šta Omladinska banka podržava?
x Projekte koji se realizuju na teritoriji opštine Šipovo i imaju za cilj jaÿanje saradnje i poboljšanje života mladih na bilo koji naÿin;
x Originalne, zanimljive i korisne projekte koje podstiÿu druge mlade da se ukljuÿe i budu aktivni ÿlanovi sredine u kojoj žive;
x Projekte koje odgovaraju lokalnim potrebama i imaju uticaj na lokalnu zajednicu, a posebno ruralne sredine;
x Posebno podržavamo projekte iz oblasti: uÿešýe mladih u društvu, omladinski i volonterski rad; sport i rekreacija mladih; kultura i slobodno
vrijeme; zdravstvena zaštita i bezbjednost; zapošljavanje i preduzetništvo mladih; obrazovanje.
x Prihvatamo prijedloge projekata koji:-imaju jasnu ideju, cilj i plan realizacije;-imaju odreĀeno mjesto, vrijeme i trajanje projekta;-ispunjavaju
kriterijume (ko/šta) za podršku iz fonda Omladinske banke;-imaju jasno definisan i taÿan budžet;-su predati prije isteka roka za prijavljivanje.
Šta Omladinska banka ne podržava?
x Projekte sa primarno humanitarnom svrhom i projekte pojedinaca, nevladinih organizacija, udruženja, politiÿkih partija i javnih institucija;
x Projekte koji pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav naÿin života;
x Plate i honorare za ÿlanove neformalne grupe koji realizuju projekat;
x Troškove tehniÿke opreme neophodne za realizaciju projekta koji su veýi od 30% od traženog iznosa od Omladinske banke;
x Projekte ÿija je realizacija aktivnosti u toku ili su veý finansirani od Fondacije Mozaik i Opštine Šipovo.
Koliki je maksimalni iznos podrške Omladinske banke Šipovo po projektu?
x Omladinska banka Šipovo ýe podržavati projekte u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.
Obavezni doprinos neformalne grupe mladih!
x Neformalna grupa mora obezbijediti od preduzeýa, organizacija, institucija ili graĀana doprinos (novÿani, materijal ili usluge) za projekat u
najmanje istom iznosu koji traži od Omladinske banke Šipovo.
Kako i kada možete prijaviti vaš prijedlog projekta?
x Zainteresovani mladi mogu prijaviti svoje projekte samo on-line putem web stranice: www.omladinskabanka.ba.
x Popunjavanje aplikacije i dostavljanje prateýih skeniranih dokumentata (potvrde/dokaze o obezbijeĀenom doprinosu drugih subjekata za
projekat), trebate izvršiti on-line najkasnije do 15.04.2014.godine.
Šta nakon prijave prijedloga projekta?
Najkasnije do 30.4.2014. godine ýete biti obavješteni da li je vaš projekat prošao prvi krug selekcije i biýete pozvani na intervju sa ÿlanovima
odbora Omladinske banke. Na intervju je potrebno da doĀu najmanje tri ÿlana vašeg tima koji su navedeni kao kontakt osobe i tada ýe se
detaljnije razgovarati o projektu. Intervjui ýe biti održani od 7.5. do 17.5.2014. godine u prostorijama opštine Šipovo. Ukoliko vaš projekat ne
bude prošao prvu selekciju biýete obavješteni o razlozima ovakve odluke odbora Omladinske banke Šipovo.
Kada saznajete konaÿnu odluku Omladinske banke o podršci i kada poÿinjete sa realizacijom projekta?
Omladinska banka Šipovo ýe vas obavijestiti o konaÿnoj odluci o podršci vašem projektu najkasnije do 31.5.2014. godine.
PredviĀeno je da se svi podržani projekti realizuju u periodu od 16.6. do 30.09.2014. godine.
Download

prijedlozi za projekte 2014 PLAKATI.indd