b) Mlevenje drvne sirovine na određenu granulaciju,
c) Sušenje samlevene sirove sirovine na određeni sadržaj vlage,
d) Sekundarno mlevenje osušene drvne sirovine.
Tehnološke faze proizvodnje peleta
- Doprema osušene sirovine u pelet presu i peletiranje
- Hlađenje peleta, merenje i pakovanje u PE vreće,
- Slaganje vreća na palete, obavijanje streč folijom i otprema paleta.
Klasični tehnološki postupak proizvodnje peleta od drvne mase odavno je poznat.
Kao i svaki drugi proces vremenom je inoviran, a sve u cilju manje potrošnje energije u
proizvodnji i manjeg zagađivanja životne sredine. Manja potrošnja energije ostvarena je u
fazi sušenja sirove drvne mase kao i u fazi smanjenja energije za hlađenje gotovih
proizvoda. U cilju zaštite životne sredine posebna pažnja je obraćena na smanjenje
energije za sušenje i količinu i sastav produkata sagorevanja goriva upotrebljenog kao
energent za sušenje. Takođe je dosta urađeno na uvođenju aspiracionih sistema, a sve u
cilju manjeg zagađivanja radne i životne sredine.
Proizvodnja drvnog peleta
Tehnološki proces proizvodnje peleta može se grubo podeliti u četiri faze:
• Prijem i usitnjavanje ulaznog materijala;
• Sušenje usitnjenog vlažnog materijala;
• Peletiranje – izrada peleta
Prijem sirovina se vrši na kolskoj vagi (1) gde se osim mase meri i vlažnost
sirovine. Podaci o sirovini se unose u bazi podataka koja se nalazi u pogonu.
Sirovina se transporterom (2) transportuje do grube drobilice gde se vrši grubo
drobljenje vlažnog materijala. Izdrobljeni vlažni materijal se transporterom (5)
transportuje u kotao (6) u kojem služi kao energent. Sušenje vlažnog materijala se vrši u
rotacionoj sušari (7), a zatim skladišti u silosu (8) snabdevenim sa dva ciklona. Iz silosa
se osušeni drvni materijal doprema do mlina čekićara (9) u kojem se osušeni materijal
grubo drobi, a zatim duvaljkom (9a) pneumatski transportuje do kondicionera pelet prese
gde se vrši njegovo homogenizovanje i kondicioniranje, a zatim se vrši njegovo
peletiranje u pelet presi (10). Pelet zagrejan na temperaturu 90 – 100 °C se transporterima
(11,12) transportuje do hladnjaka (13) gde se hladi, a zatim prosejava na vibro situ (16).
Oslobođen prašine on se pakuje na pakerici (17), a prašina vodi u silos (8) gde se meša sa
osušenim drvnim materijalom. Transport osušenog materijala do silosa ostvaruje se
pomoću duvaljke sušare (7a),a samo skladištenje u silos omogućeno je jednim od dva
ciklona.
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
5
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
6
Download

TP 1.2.005. Tehnološki projekat proizvodnje peleta od biomase