10+1 DŮVOD PROČ SI POŘÍDIT
10+1
DŮVOD PROČ
SI POŘÍDIT
INTELIGENTNÍ
ELEKTROINSTALACI
INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACI
NASTUPUJÍCÍ TREND BYDLENÍ
ŠETŘÍ VÁŠ ČAS
to co se zdá být dneska přepychem bude do 5 let standardem
umožňuje mít kontrolu a dohled nad systémy Vašeho domu.
SNIŽUJE
NÁKLADY
to
co se zdáPOŘIZOVACÍ
být dneska přepychem
bude do 5 let standardem
jeden systém nahrazuje více separátních podsystémů
POŘIZOVACÍ
NÁKLADY
-SNIŽUJE
topení, stínění,
zabezpečení,
rekuperace…
jeden systém nahrazuje více separátních podsystémů
VE VAŠEMrekuperace…
DOMĚ
-BEZPEČNOST
topení, stínění, zabezpečení,
zabezpečovací systém v nových rozměrech využívání - čidla
BEZPEČNOST
VE VAŠEM
DOMĚ
nemusí
mít jen bezpečnostní
funkci
např. možnost rozsvěcení
zabezpečovací
v nových rozměrech
světel,
vypínánísystém
vody, vytahování
rolet … využívání - čidla
nemusí mít jen bezpečnostní funkci např. možnost rozsvěcení
OPERATIVNOST
světel,
vypínání vody,SYSTÉMŮ
vytahování rolet …
umožňuje systém kdykoliv aktualizovat, rozšířit
OPERATIVNOST
SYSTÉMŮ
dle
nových trendů a požadavků.
umožňuje systém kdykoliv aktualizovat, rozšířit
JEDNODUCHÉ
dle
nových trendů aOVLÁDÁNÍ
požadavků. A KONFIGURACE
Možnost ovládaní od mobilních zařízení až po
JEDNODUCHÉ
klasické
vypínače OVLÁDÁNÍ A KONFIGURACE
Možnost ovládaní od mobilních zařízení až po
klasické vypínače
ŠETŘÍ A mít
SLEDUJE
NÁKLADY
SPOTŘEBY
ENERGIE
umožňuje
kontroluVAŠE
a dohled
nad systémy
Vašeho domu.
pomocí automatizace systém efektivně řídí, hlídá a reguluje všechny
ŠETŘÍ A SLEDUJE
NÁKLADY
SPOTŘEBY
technologie
a umožňujeVAŠE
monitoring
provozních
nákladů ENERGIE
pomocí automatizace systém efektivně řídí, hlídá a reguluje všechny
ZDRAVÉ
A
POHODLNÉ
PROSTŘEDÍ
technologie a umožňuje monitoring provozních nákladů
inteligence spolupracuje s mnoha prvky/zařízením pro optimální
ZDRAVÉ
A POHODLNÉ
PROSTŘEDÍ
vnitřní
mikroklima
budovy – reguluje
teplotu, vlhkost, CO2,
inteligence
pach
hluk,spolupracuje
světelnost s mnoha prvky/zařízením pro optimální
vnitřní mikroklima budovy – reguluje teplotu, vlhkost, CO2,
KONTROLUJE
ZA VÁS STAV MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ
pach
hluk, světelnost
přehled o funkčních závadách zařízení v domě, notifikace
KONTROLUJE
ZAnaVÁS
STAV
MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ
alarmů, upozornění
servisní
prohlídky
přehled o funkčních závadách zařízení v domě, notifikace
ZVYŠUJE
KOMFORT
BYDLENÍ
alarmů,
upozornění
na servisní
prohlídky
je přeci pohodlné vše ovládat z jednoho místa doma
ZVYŠUJE
KOMFORT
BYDLENÍ
nebo, kdekoli na světě
je přeci pohodlné vše ovládat z jednoho místa doma
nebo, kdekoli na světě
NASTUPUJÍCÍ TREND BYDLENÍ
www.haidy.cz
www.haidy.cz
ŠETŘÍ VÁŠ ČAS
HAIDY HOME - ELEKTROINSTALACE NOVÉ GENERACE
Pokud preferujete jednoduchost, efektivitu, maximální provozní úspory a nízké pořizovací náklady, je tím pravým
řešením pro Vás HAIDY Home.
HAIDY
HOME
ELEKTROINSTALACE
NOVÉ
GENERACE
Haidy
Home
Vám- umožní
jednoduše ovládat
topení,
osvětlení, zásuvky, rolety a žaluzie, zabezpečovací zařízení a mimo
Pokud
preferujete
jednoduchost,
efektivitu,
provozní na
úspory
a kvalitních
nízké pořizovací
náklady,firmy
je tím
pravým
jiné
i rekuperaci
a také
základní správu
energií. maximální
Systém je postaven
vysoce
komponentách
TECO
a.s.,
řešením
pro VásvHAIDY
které
již fungují
tisícíchHome.
průmyslových a domovních aplikacích po celém světě.
Haidy Home Vám umožní jednoduše ovládat topení, osvětlení, zásuvky, rolety a žaluzie, zabezpečovací zařízení a mimo
jiné i rekuperaci a také základní správu energií. Systém je postaven na vysoce kvalitních komponentách firmy TECO a.s.,
které již fungují v tisících průmyslových a domovních aplikacích po celém světě.
HAIDY VARIO – KOMPROMIS, KTERÝ SE VYPLATÍ
Pokud Vám nevyhovuje jednoduchý, výkonný systém s jasně specifikovanými parametry nebo nevyžadujete systém s
nádechem HI-TECH a luxusu máme pro Vás systém HAIDY Vario.
HAIDYVario
VARIO
– KOMPROMIS,
KTERÝ systém,
SE VYPLATÍ
Haidy
je universální
a vysoce flexibilní
který za pomoci našich odborníků dokáže implementovat veškeré
Pokud
Vám požadavky.
nevyhovuje Má
jednoduchý,
výkonný
systém
jasněpomáhá
specifikovanými
nebo
Vaše
reálné
jednoduché
ovládání,
kterés Vám
intuitivněparametry
ovládat celý
Vásnevyžadujete
dům. Velkou systém
výhodous
nádechem
a luxusu
máme funkcí,
pro Váskteré
systém
Vario. dají dále jednoduše rozšiřovat.
Haidy
VarioHI-TECH
je nepřeberné
množství
se sHAIDY
naší pomocí
Haidy Vario je universální a vysoce flexibilní systém, který za pomoci našich odborníků dokáže implementovat veškeré
Vaše reálné požadavky. Má jednoduché ovládání, které Vám pomáhá intuitivně ovládat celý Vás dům. Velkou výhodou
Haidy Vario je nepřeberné množství funkcí, které se s naší pomocí dají dále jednoduše rozšiřovat.
HAIDY PLUS – DOKONALOST SYSTÉMU
Pokud vyžadujete rozsáhlý a komplexní systém, s pokročilými funkcionalitami a state of the art grafickým ovládacím
rozhraním, to vše dodané na klíč formou profesionálně řízeného projektu, zvolte HAIDY Plus.
– DOKONALOST
SYSTÉMU
SHAIDY
HAIDYPLUS
Plus dostáváte
luxusní nástroj,
který Vám umožní ovládat vše, co ovládat lze – topení, osvětlení, rolety,
Pokud vyžadujete
komplexní
pokročilými
funkcionalitami
of theřadu
art grafickým
bazén,
zavlažovánírozsáhlý
zahrady anebo
cokolivsystém,
dalšíhosco
Vás napadne.
Taktéž mátea kstate
dispozici
nastavení ovládacím
časových
rozhraním,vzájemných
to vše dodané
na klíč formou
profesionálně
řízeného
zvolte
HAIDY
Plus. prvky. Kromě základních
programů,
závislostí
a podmínkových
akcí nebo
scén,projektu,
zahrnujících
téměř
veškeré
funkcí
můžete
domovní
interkom,
integrovaný
systém,vše,
distribuci
audio alze
video
signáluosvětlení,
nebo pokročilou
S HAIDY
Plus využít
dostáváte
luxusní
nástroj,
který Vámkamerový
umožní ovládat
co ovládat
– topení,
rolety,
správu
s propracovaným
predikce.
Po celou
dobuTaktéž
výběru,
návrhu,
instalace
i zkušebního
provozu
bazén, energií
zavlažování
zahrady nebosystémem
cokoliv dalšího
co Vás
napadne.
máte
k dispozici
řadu
nastavení časových
Vám
bude
k
dispozici
náš
projektový
manager,
který
Vám
poradí
s
výběrem,
zorganizuje
dodávku
a
instalaci,
zajistí
programů, vzájemných závislostí a podmínkových akcí nebo scén, zahrnujících téměř veškeré prvky. Kromě základních
koordinaci
a komunikaci
se všemi
zainteresovanými
subdodavateli
a na
závěr Vám
hotové
dílo
přesně
podle
funkcí můžete
využít domovní
interkom,
integrovaný kamerový
systém,
distribuci
audiopředá
a video
signálu
nebo
pokročilou
Vašich
správupředstav.
energií s propracovaným systémem predikce. Po celou dobu výběru, návrhu, instalace i zkušebního provozu
Vám
dispozici
náš projektový
manager, který
Vám poradí
a instalaci,
To
všebude
Vámkumíme
nabídnout
ve dvou variantách
HW vybavení
a tosnavýběrem,
systémuzorganizuje
HAIDY nebododávku
na systému
TECO zajistí
koordinaci a komunikaci se všemi zainteresovanými subdodavateli a na závěr Vám předá hotové dílo přesně podle
Vašich představ.
To vše Vám umíme
nabídnout
ve HAIDY
dvou variantách
HW vybavení
a to GENERACE
na systému HAIDY nebo na systému TECO
REKUPERACE
PAUL
ŘÍZENÁ
– REKUPERACE
NOVÉ
Pokud stavíte pasivní či nízkoenergetický dům, trápí vás hluk a znečištěné ovzduší a přitom toužíte mít doma příjemné
mikroklima, není snadnější řešení, než mít Rekuperaci PAUL řízenou HAIDY.
REKUPERACE
PAULuniversální
ŘÍZENÁ HAIDY
REKUPERACE
NOVÉ GENERACE
Tento
produkt spojuje
systém–
HAIDY
Home s rekuperační
jednotkou PAUL. Rekuperace PAUL je na evropPokudtrhu
stavíte
pasivní čizanízkoenergetický
dům, trápíSpojením
vás hluk těchto
a znečištěné
ovzduší adostáváte
přitom toužíte
mít doma příjemné
ském
považována
lídra v oblasti rekuperace.
dvou systémů
bezkonkurenční
produkt.
mikroklima,
snadnější
řešení,systému
než mít Rekuperaci
Díky
ovládánínení
rekuperace
pomocí
HAIDY mátePAUL
domařízenou
kroměHAIDY.
rekuperační jednotky i inteligentní systém HAIDY
Home,
který umožňuje
rozšiření o další
ovládácí
Tento produkt
spojuje universální
systém
HAIDYmoduly.
Home s rekuperační jednotkou PAUL. Rekuperace PAUL je na evropském trhu považována za lídra v oblasti rekuperace. Spojením těchto dvou systémů dostáváte bezkonkurenční produkt.
Díky ovládání rekuperace pomocí systému HAIDY máte doma kromě rekuperační jednotky i inteligentní systém HAIDY
Home, který umožňuje rozšiření o další ovládácí moduly.
HAIDY a.s. | U Hellady 697/4 | 140 00 Prague 4 | République tchèque
phone: +420 234 676 333 | fax: +420 234 676 120
email: [email protected] | www.haidy.cz | haidyhome.cz
HAIDY a.s. | U Hellady 697/4 | 140 00 Prague 4 | République tchèque
phone: +420 234 676 333 | fax: +420 234 676 120
email: [email protected] | www.haidy.cz | haidyhome.cz
Download

10+1 DŮVOD PROČ SI POŘÍDIT INTELIGENTNÍ